Folketeljing 1900 for 1701 Levanger kjøpstad. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1900 for 1701 Levanger kjøpstad. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1900 for 1701 Levanger kjøpstad Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste... 9 Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå 1801 nominativ, dvs. ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga blei difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 3. desember 1900 Ved kgl. res. 8. august 1900 blei det bestemt å halde ei "almindelig Folketælling" som skulle gje ei detaljert oversikt over befolkninga i Noreg natta mellom 2. og 3. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast i teljingslista, med særskild markering ("mt") av dei som var mellombels til stades (på besøk osb.) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osb.) frå bustaden på teljingstidspunktet, også førast i lista, men merkast som fråverande ("f"). På denne måten skulle folketeljinga i 1900 gje ei oversikt over befolkninga, både dei som var til stades og dei som var heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle altså alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som "f" og på opphaldsstaden som "mt". I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent blei gjennomført, så mange slike personar er oppført berre ein stad. Ved folketeljinga i 1900 var det i Noreg 594 kommunar, av dei var 539 herad, 39 kjøpstader og 20 ladestader. I tillegg var det 2 ladestader som ikkje var eigne kommunar (Hvitsen i Akershus og Holmsbu i Buskerud), slik at totalen teljingseiningar var 596. Den totale heimehøyrande befolkninga i Noreg 3. desember 1900 blei av Det Statistiske Centralbureau talt til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet blei gjort frå og med måndag 3. desember 1900 og så mange dagar som var nødvendig. På landet blei teljingsarbeidet gjort under leiinga av eit teljingsstyre. Her fann ein soknepresten (formann), lensmannen og ordførar for heradstyret. Sjølve teljingsarbeidet blei som regel utført av skulelærarane, som gjekk frå gard til gard og fylte ut teljingsskjemaa ("Personlister" og Jordbrugsschemaer") for kvar bustad innan skulekrinsen (teljingskrinsen) sin. Etter innsamlingsarbeidet, utarbeidet teljaren ei summarisk "hovedliste" for kvar teljingskrins. Teljingstyret ved lensmannen fylte til slutt ut eit "hovedsammendrag" for heile heradet og sende det samla skjemamaterialet til Det Statistiske Centralbureau i Kristiania. (Dei detaljerte, bustadsinndelte jordbruksskjemaa for alle herada i landet gjekk tapt i brann hos sentralbyrået i 1939.) I byane hadde ein sjølvteljing. Det vil seie at eigaren eller bestyraren på kvar gard/hus fylte ut teljingslistene. Rodemeistaren stod for utdeling og innsamling av listene, og kontrollerte at dei var utfylte i tråd med instruksane. Magistraten i kvar by var ansvarleg for teljingsarbeidet. Ein førte teljinga i to typar lister ("Personliste" og "Husliste"). Teljaren laga så ei "hovedliste" for teljingskrinsen og overleverte ho til magistraten. "Hovedlisten" skulle innehalde oversikt over dei busette husa med huslistenummer og matrikkelnummer. Folketeljinga 1900 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast eit prestegjeld eller herad, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av prosjektet Teleslekt (under Telenor og Nasjonalbibliotekavdelinga i Rana ). Riksarkivaren overtok prosjektet og datamaterialet Digitalarkivet forvaltar dei digitale folketeljingane for Arkivverket. Dataa til folketeljinga 1801 har vore korrekturlesne fleire gonger, mellom anna alle gardsnamna i 2008, og det er versjon 4 av teljinga frå 10. januar 2013 som er grunnlaget for dette heftet. 5

6 Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta svarer stort sett til rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Ikkje alle folketeljingane innheld alle felt. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krins Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustaden sitt namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krets Teljingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leilegheitsnummer 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.kodar 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap 11 Tru Trussamfunn 6

7 På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanleg bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trussamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar (berre i 1910 teljiinga) Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert etter kvarandre, det er ein line mellom kvar bustad, og det er ein tynn line mellom ulike hushald i same bustad. Innanfor kvar seksjon kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner tekne i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som blei brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osb. Under person anger feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlege bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bustatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs. med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling 7

8 g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersått n = norsk statsborgar Trussamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvising til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvising til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 8

9 Folketeljinga 1900 Personar i alt: 1651 (kvinner: 842, menn: 809) Bustader: 162 Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 481 (kvinner: 241, menn: 240) Bustader i krinsen: 44 Leil. i krinsen: 79 Krins: 001 Herred/by: Levanger kjøpstad Kirkegaden 1 Semenaret 2 Sidebygn.: gynastik Lokom 01 i Forhus 2den etage ( m, k) ( m, k) Kjøk.: Bad: Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Christian Otto Magnus m g b hf seminarbestyrer 1857 Fredrikstad n s Falkenberg 002 Fredrikke Lovise Falkenberg k g b hm husmor 1864 Florø n s 003 Carl Fredrik Falkenberg m ug b s barn 1889 Klæbu n s 004 Othilie Falkenberg k ug b d barn 1891 Larvik n s 005 Ragnhild Tingstad k ug b tj tjener 1857 Værdalen n s 02 Kjelderbekvemmelighed ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: Rom: 3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Gunerius Berg m g b hf Vagtmeister 1836 Strinden n s 002 Oline Berg k g b hm Hustru 1828 Ækne n s 003 Kristine Østby k e b d Pension og arbeide i Huset 1864 Strinden n s 004 Olga Gudrund Østby k ug b Barnebarn Forsørget af Vagtmeisteren 1895 Tydalen n s 005 Karl Odin Østby m ug b Barnebarn Forsørget af Vagtmeisteren 1897 Tydalen n s 006 Mette Johanesdatter Mjøsund k ug mt fl Forsørget af Faderen 1884 Ækne n s Sedvanleg bustad: Ekne Kirkegaden 2 Sygehus 2 Sidebygn.: Ligstue, Badestuer, Størhus, Diakonbolig, Preveter, Vedskur og Stabur Merknad: tsv hjh a Forhus 1ste og ( m, k) ( m, k) 2den Kjøk.: Bad: Rom: et19 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: kv3 Merkand: tsv20 hjh Nils Christian Lynum m g b hf Økonom ved Sygehus 1837 Alstadhaug, Skogn NT n s 002 Marthine Lynum k g b hm Husgjerning 1848 Mære, Sparbo NT n s 003 Thormod Lynum m ug b s Søn 1884 Alstadhaug, Skogn NT n s 004 Alfhild Lynum k ug b d Datter 1890 Alstadhaug, Skogn n s 005 Harald Lynum m ug b s Søn 1891 Alstadhaug, Skogn n s 006 Ragnild Sagmo k ug b tj Tjenestepige K Levanger Landsogn n s 007 Ida Skorseth k ug b tj Tjenestepige K Mære, Sparbo NT n s Merknad: Extrahusholdn Anna Hallem k ug b tj Tjenestepige K Stiklestad, Værdalen NT n s Merknad: Extrahusholdn Serianne Vik k ug b tj Tjenestepige K Davig, Nordfjord n s Merknad: Extrahusholdn Karl Kohmann m g b el Reservelæge ved Sygehus 1866 Bergen n s 011 Johannes Otters. m g b tj Portner ved Sygehus 1849 Levanger Landsogn n s Merknad: Extrahusholdn Gerhardine Jakobs. k ug b tj Diakonisse ved Sygehus 1865 Vik, Brønø Nor n s Merknad: Extrahusholdn Elise Knuds. k ug b tj Diakonisse ved Sygehus 1855 Vaagen, Lofoten Nor n s Merknad: Extrahusholdn Thora Nøvik k ug mt fl %el% Patient ved Sygehus 1879 Ytterøen NT n s Merknad: Extrahusholdn. 3. E: Tilføyd med blyant i Erhverv: Fors.: Gaardbr. Sedvanleg bustad: Ytterøen 015 Ingeborg Lovald k g mt fl %el% Patient ved Sygehus 1825 Aasen NT n s Merknad: Extrahusholdn. 3. E: Tilføyd med blyant i Erhverv: Fors.: Husmand Sedvanleg bustad: Aasen 016 Julie Kleven k ug mt fl %el% Patient ved Sygehus 1881 Hegre NT n s Merknad: Extrahusholdn. 3. E: Tilføyd med blyant i Erhverv: Fors.: Gaardbr. Sedvanleg bustad: Hegre 017 Bereth Lein k ug mt fl %el% Patient ved Sygehus 1882 Alstadhaug, Skogn n s Merknad: Extrahusholdn. 3. E: Tilføyd med blyant i Erhverv: Fors.: Gaardbr. Sedvanleg bustad: Sparbo 018 Oline Østkilplads k ug mt fl %el% Patient ved Sygehus 1878 Hegre n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 9

10 1701 Levanger kjøpstad Merknad: Extrahusholdn. 3. E: Tilføyd med blyant i Erhverv: Kommunen Sedvanleg bustad: Hegre 019 Ingeborg Dullum k ug mt fl %el% Patient ved Sygehus 1864 Aasen n s Merknad: Extrahusholdn. 3. E: Tilføyd med blyant i Erhverv: Kommunen Sedvanleg bustad: Aasen 020 Sverre Dullum m ug mt fl %el% Patient ved Sygehus Aasen n s Merknad: Extrahusholdn. 3. E: Tilføyd med blyant i Erhverv: Fors.: Kommunen Sedvanleg bustad: Aasen 01b Forhus ( m, k) ( m, k) Kjøk.: Bad: Rom: Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: Merkand: tsv20 hjh2 001 Karoline Lund k ug mt fl %el% Patient ved Sygehuset 1869 Alstadhaug, Skogn NT n s Merknad: Extrahusholdn. 3. E: Tilføyd med blyant i Erhvrerv: Fors.: Husmand Sedvanleg bustad: Skogn 002 Kjerstine Lyngsstubbe k ug mt fl %el% Patient ved Sygehuset 1833 Stiklestad, Værdalen NT n s Merknad: Extrahusholdn. 3. E: Tilføyd med blyant i Erhverv: Kommunen Sedvanleg bustad: Værdalen 003 Bereth Kjønstadvald k e mt fl %el% Patient ved Sygehuset 1817 Vinne, Værdalen NT n s Merknad: Extrahusholdn. 3. E: Tilføyd med blyant i Erhverv: Fors. af Kommunen Sedvanleg bustad: Skogn 004 Emelie k ug mt fl %el% Patient ved Sygehuset 1870 Stenkjær NT n s Merknad: Extrahusholdn. 3. E: Fødselsår/Fødested skrevet med blyant. E: Ægteskabelig Stilling skrevet med blå blyant Sedvanleg bustad: Stenkjer Sjukdom: aa 005 Julianna Skjekerfos k g mt fl %el% Patient ved Sygehuset 1866 Vuku, Værdalen n s Merknad: Extrahusholdn. 3. E: Tilføyd med blyant i Erhverv: Fors.: Gaardbr. Sedvanleg bustad: Værdalen 006 Ingeranna Haugdal k ug mt tj %el% Vaagekone ved Sygehuset 1877 Stiklestad, Værdalen n s Merknad: Extrahusholdn. 2 Sedvanleg bustad: Levanger 007 Ane Lein k ug b tj Tjenestepige ved Sygehuset 1875 Inderøen NT n s %mt % Merknad: Extrahusholdn. 1 Sedvanleg bustad: %Inderøen% 008 Bedine Bergstrøm k ug mt fl %el% Patient ved Sygehuset 1881 Frosten NT n s Merknad: Extrahusholdn. 3. E: Tilføyd med blyant i Erhverv: Fors. af kommunen Sedvanleg bustad: Frosten 009 Elie Dullum k ug mt fl %el% Patient ved Sygehuset 1886 Ekne, Skogn NT n s Merknad: Extrahusholdn. 3. E: Tilføyd med blyant i Erhverv: Fors.: Gaardbr. Sedvanleg bustad: Ekne, Skogn 010 Johan Oluf Ausen m ug b fl %el% Patient ved Sygehuset 1860 Levanger n s %mt % Merknad: Extrahusholdn. 3. E: Tilføyd med blyant i Erhverv: Regnskabsfører ved Fabr. Sedvanleg bustad: %Levanger% 011 Ole Krogstad Moe m ug mt fl %el% Patient ved Sygehuset 1842 Levanger n s Merknad: Extrahusholdn. 3. E: Tilføyd med blyant i Erhverv: Rendestænlægger Sedvanleg bustad: Levanger 012 Ole Reinsplads m g mt fl %el% Patient ved Sygehuset 1862 Egge NT n s Merknad: Extrahusholdn. 3. E: Tilføyd med blyant i Erhverv: Husmand Sedvanleg bustad: Egge 013 Enok Kvam m ug mt fl %el% Patient ved Sygehuset 1862 Aasen NT n s Merknad: Extrahusholdn. 3. E: Tilføyd med blyant i Erhverv: Gaardbr. Sedvanleg bustad: Frosten 014 Johannes Veie m ug mt fl %el% Patient ved Sygehuset 1828 Mære, Sparbo NT n s Merknad: Extrahusholdn. 3. E: Tilføyd med blyant i Erhverv: Fors.: Bergværkseiger Sedvanleg bustad: Ytterøen 015 Andrias Mælesvald m ug mt fl %el% Patient ved Sygehuset 1894 Nedre Størdalen NT n s Merknad: Extrahusholdn. 3. E: Tilføyd med blyant i Erhverv: eg. Husmand Sedvanleg bustad: Nedre Størdalen 016 Iver Rennemo m ug mt fl %el% Patient ved Sygehuset 1877 Stenkjær NT n s Merknad: Extrahusholdn. 3. E: Tilføyd med blyant i Erhverv: Fors.: Skrædder Sedvanleg bustad: Stenkjær 017 Johan Lien m ug mt fl %el% Patient ved Sygehuset 1830 Lexvigen NT n s Merknad: Extrahusholdn. 3. E: Tilføyd med blyant i Erhverv: eg. Gaardbr. Sedvanleg bustad: Lexvigen 018 Johan Mossing m ug mt fl %el% Patient ved Sygehuset 1846 Levanger Landsogn NT n s Merknad: Extrahusholdn. 3. E: Tilføyd med blyant i Erhverv: eg. Gaardbr. Sedvanleg bustad: Aasen 019 Ole Gotaas m ug mt fl %el% Patient ved Sygehuset 1883 Sverige n s Merknad: Extrahusholdn. 3. E: Tilføyd med blyant i Erhverv: Fors. af Kommunen Sedvanleg bustad: Skogn 020 Klemmert Onsøien m ug mt fl %el% Patient ved Sygehuset 1878 Buviken ST n s Merknad: Extrahusholdn. 3. E: Tilføyd med blyant i Erhverv: Malersvend Sedvanleg bustad: Levanger 01c Forhus ( m, k) ( m, k) Kjøk.: Bad: Rom: Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: Merkand: tsv3 001 Bortinus Reevald m ug mt fl %el% Patient ved Sygehuset 1882 Nedre Størdalen NT n s Merknad: Extrahusholdn. 3. E: Tilføyd med blyant i Erhvrerv: eg. Husmand Sedvanleg bustad: Nedre Størdalen 002 Elias Lyng m g mt fl %el% Patient ved Sygehuset 1865 Stiklestad, Værdalen NT n s Merknad: Extrahusholdn. 3. E: Tilføyd med blyant i Erhverv: Gaardbr. Sedvanleg bustad: Værdalen 003 Nekoline Holum k ug mt fl %el% Patient ved Sygehuset 1863 Alstadhaug, Skogn NT n s Merknad: Extrahusholdn. 3. E: Tilføyd med blyant i Erhverv: Fors.: Gaardbr. Sedvanleg bustad: Skogn Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Folketeljinga Sidebygning 2 etage ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Hans Severin Nilsen m g b hf Sygepleier ved Indherreds 1853 Skogn n Sygeh. Trusamf.: Lutterske Sedvanleg bustad: Sygehuset!! 002 Gunhild Nilsen k g b hm Sygepleierske i 1856 Klæbo n epedemeafdeling Trusamf.: Lutterske Sedvanleg bustad: Sygehuset!! 003 Ingeborg Laurine Nilsen k ug b d 6 timer daglig i bogha. hos 1879 Skogn n Paulsn Trusamf.: Lutterske Sedvanleg bustad: Sygehuset!! 004 Thedora Marie Nilsen k ug b d Husvadsk og Sygepleie i 1881 Skogn n Sygeh. Trusamf.: Lutterske Sedvanleg bustad: Sygehuset!! 005 Nils Theodor Nilsen m ug b s Lærling i Nordenf. Tidende 1884 Skogn n Trusamf.: Lutterske Sedvanleg bustad: Sygehuset!! 006 Gustav Sigurd Nilsen m ug b s 1886 Skogn n Trusamf.: Lutterske Sedvanleg bustad: Sygehuset!! 007 Arnold Severin Nilsen m ug b s 1890 Skogn n Trusamf.: Lutterske Sedvanleg bustad: Sygehuset!! 008 Ole Kristian Nilsen m ug b s 1892 Skogn n Trusamf.: Lutterske Sedvanleg bustad: Sygehuset!! 009 Karl Birger Nilsen m ug b s 1895 Levanger n Trusamf.: Lutterske Sedvanleg bustad: Sygehuset!! 010 Gudrun Hedvig Nilsen k ug b d 1897 Levanger n Trusamf.: Lutterske Sedvanleg bustad: Sygehuset!! Kirkegaden 3 Ridehus() 1 Sidebygn.: Stald Vebod Prevet Merknad: (gam. no 19) Eigar: Trondhjemske Kavalericorps Remonteetablissement Utsæd:, kreaturhald: 5-16HE23 VA19 HO4 01 i Forhus 1 etage ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: Rom: 7 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Andreas Gjersing m g mt!! Sergeant 1859 Skogn n s Merknad: Sergeant står foran navnet Sedvanleg bustad: Skogn 002 Ragnvald Myhr m ug mt!! Sergeant 1872 Skogn n s Merknad: Sergeant står foran navnet Sedvanleg bustad: Skogn 003 Ivar Røsseth m ug mt!! Sergeant 1874 Beitstaden n s Merknad: Sergeant står foran navnet Sedvanleg bustad: Beitstaden 004 Lorents Tønne m g mt!! Sergeant 1873 Sparbo n s Merknad: Sergeant står foran navnet Sedvanleg bustad: Sparbo 005 Karl Jensen m ug mt!! Jordbrugsarbeider 1876 Trondhjem n s Merknad: Dagarbeider står foran navnet Sedvanleg bustad: Skogn 006 Ole Marius Olsen m ug mt!! Jordbrug 1872 Værdalen n s Merknad: Bonde står foran navnet Sedvanleg bustad: Værdalen 007 Asbjørn Paulsen m ug mt!! Postassistent 1875 Levanger n s Merknad: Postassistent står foran navnet Sedvanleg bustad: Kristiania 008 Martin J Tangen m ug mt!! Tjenestedreng 1875 Værdalen n s Merknad: Dræng står foran navnet Sedvanleg bustad: Værdalen 009 John I Ferstad m ug mt!! Snedker 1875 Inderøen n s Merknad: Snedker står foran navnet Sedvanleg bustad: Inderøen 010 Sivert J Lyngstad m ug mt!! Dagarbeider 1867 Inderøen n s Merknad: Dagarbeider står foran navnet Sedvanleg bustad: Inderøen 011 Karl J Vaade m g mt!! Jordbrug 1875 Beitstaden n s Merknad: Bonde står foran navnet Sedvanleg bustad: Beitstaden Kirkegaden 5 Vaaningshus 2 Sidebygn.: Udhus: Stabur Størhus Vedbod Merknad: (gam. no 1c) 01 i Forhus I 1ste og 2den ( m, k) ( m, k) Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 1701 Levanger kjøpstad Kjøk.: 1 Bad: Rom: 9 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Johannes Askevold m g b hf Dyrlæge (Veterinærkaptein 1840 Askevold n s og Amtsdyrlæge) 002 Hanna Askevold k g b hm Hustru 1851 Skogn n s 003 Peter Askevold m ug b s Søn 1888 Levanger n s 004 Constanze Askevold k ug b d Fogedkontorist 1880 Levanger n s 005 Gudrun Askevold k ug b d Datter 1890 Levanger n s 006 Fredrikke Askevold k ug b d Datter 1893 Levanger n s 007 Severine Johannesdatter k ug b tj Tjenestepige 1852 Aasen n s Kirkegaden 6 2 Sidebygn.: Stald Vebod Størhus Lokum Merknad: (gam. no 1h) 01 i Forhus første ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Maarthinus Aakermo m e b hf indtegt af Gården 1833 Verdalen n s 02 i Forhus første ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1/2 Bad: Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Ludvig Vollan m g b hf Skomager 1844 Alstah. Skogn n s 002 Jonetta Vollan k g b hm Hustru 1850 Levanger Lands. n s 003 Oskar Vollan m ug b s Stenarbeider 1878 Hasel Vesteraalen n s 004 Ingval Vollan m ug b s Skomagerlærling 1880 Hasel Vesteraalen n s 005 Otto Vollan m ug b s Skomagerlærling 1886 Alstah. Skogn n s 03 i Forhus 2 ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: Rom: 4 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Peder Olaus Thynes m g b hf arbeidsmand 1829 Lev. landsogn n s 002 Beret Marta Thynes k g b hm 1847 Lev. landsogn n s 003 Pauline Thynes k ug b d Butikjomfru 1880 Levanger n s 004 Hans Petter Moe m ug b fl Seminarelev 1882 Meldahl Herr. n s 005 Einar Hartvig Evenstad m ug b fl Seminarelev 1882 Nærø Herred n s 006 Peder Dyrhaug m ug b fl Seminarelev 1878 Kvernes Herred n s 007 Ingvald Hungnes m ug b fl Seminarelev 1877 Bolsø Herred n s Kirkegaden 7 Vaaningshus Fabrikbygning: 2 Kaffetilsætnings Sidebygn.: Stald Vedsjul og Lagerrum Merknad: (gam. no 1b) Eigar: Utsæd: PO1, kreaturhald: HØ11 01 i Forhus 2 ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Oluf Jemle m g b hf Telefonarbeider 1865 Alstahaug Skg. n 002 Karoline Jemle k g b hm Hustru 1867 Størdalen n s 003 Alf Jemle m ug b s Søn 1896 Alstahaug Skg. n s 004 Afhild Jemle k ug b d Datter /7 Levanger n s 005 Martin Jemle m e b el Vognmandskusk 1833 Alstahaug Skg. n s 02 i Forhus 2 ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: Rom: 1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Kristian Rosvold m g b hf Formand i Stenarbeide Kom Værdalen n s 002 Bergitte Rosvold k g b hm Hustru 1872 Størdalen n s 003 Monrad Rosvold m ug b s Søn 1892 Størdalen n s 004 Alf Rosvold m ug b s Søn /9 Levanger n s 03 i Forhus 1 ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: Rom: 3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 Folketeljinga Martin Hunseth m g b hf Formue 1838 Beistaden n 002 Gurine Hunseth k g b hm Formue 1838 Beistaden n 003 Georg Hunseth m ug b s Bygmester 1870 Vardø herred n s 004 Gudrun Hunseth k ug b F. D. Fosdater 1893 Vardø by n s 005 Karoline Høe k ug b fl Maanedspige 1825 Inderøen n s Kirkegaden 8 2 Sidebygn.: Stal Vedskur og Lokom Merknad: (gam. no 1d) Eigar: Ingeborg Olsen Spiseforretning Utsæd: PO1/2, kreaturhald: 0-1SV2 03 i Forhus 2 ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1/2 Bad: Rom: 1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Ole Eøien m g b hf Feier /8 Wærdalen n s 002 Oline Eøen k g b hm Hustru /3 Wærdalen n 003 Gustava Eyen k ug b d Kafetilsætningspakerske /6 Wærdalen n s 02 2 ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1/2 Bad: Rom: 1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Marius Hallem m g b hf Bryggearbeider /1 Wærdalen n s 002 Mete Hallem k g b hm Hustru /8 Wærdalen n s 003 Valborg Hallem k ug b d Dater /9 Levanger n s 01 1 ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: Rom: 8 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Ingeborg Olsen k ug b hm Spiseforretning 1860 Værdalen Vuku n s 002 Ingeborg Johansen k ug b d Dater 1897 Værdalen n s 003 Julie Johansen k ug b tj Kjenestepige 1881 Værdalen Stik. n s 004 Karl Vasvig m ug mt el Jernbanearbeider 1870 Stenkjer n s Sedvanleg bustad: Stenkær Kirkegaden 9 2 Sidebygn.: Vebod Lokom Merknad: (gam. no 1a) 01 i Forhus 1 ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: Rom: 3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Elisabet Jørstad k e b hm Husgjerning og ophaald datter 1835 Værdalen n s 002 Marie Jørstad k ug b d Bogbindrske!! 1872 Levanger n s 003 Waldemar Ausen m ug b s 1892 Levanger n s 004 John A Lindgaard m e b el Bogbindersvend 1872 Trondhjem n s Kirkegaden 10 2 Merknad: (gam. no 1l) Eigar: Jens Elingsen Handelsmand Fiskforretn. Utsæd: PO1, kreaturhald: HØ7 01 i Forhus 1, 2 ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: Rom: 9 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Jens Elingsen m g b hf Handelsmand i fiskefor Skroven i Lof. n s 002 Ingeborg Ellingsen k g b hm Hustru 1841 Skroven i Lof. n s 003 Marta Berg k g b d (fl) Datter 1866 Skroven n s 004 Inge Berg m ug b s (fl) 1898 Levanger n s 005 Frithiof Berg m ug b s (fl) /10 Levanger n s 006 Othelie Kjesbu k ug b tj Tjenestepige i hushold Alstahaug Skgn. n s 007 Marie Eggen k ug b tj Barnepige 1881 Alstahaug Skg. n s Kirkegaden 11 Skole 2 Sidebygn.: PedelBolig Lokom gunanstiklokal Merknad: (gam. no 2) Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 1701 Levanger kjøpstad 01 Bagbygning ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Ingebrigt Hallem m g b hf Skoletjener 1834 Værdalen n s 002 Lovise Hallem k g b hm Hustru 1860 Levanger herred n s 003 Arne Hallem m ug b s Søn 1885 Levanger n s 004 Ingvar Ludvig Hallem m ug b s Søn 1891 Levanger n s 005 Olaug Hallem k ug b d Datter 1896 Levanger n s 006 Andrea Rinnan k e b fl Bestimoder 1821 Værdalen n s Kirkegaden 12 Vaaningshus 2 Sidebygn.: 1 Bagbygning til Værksted og 1 Udhus Merknad: (gam. no 1i) Eigar: Adolf Elden Snedker Utsæd: PO1 1/2, kreaturhald: 0-1SV1 HØ8 01 i Forhus 1ste ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1/2 Bad: Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Adolf Elden m g b hf Snedkerforrætning 1855 Beitstaden n s 002 Aksel Elden m ug b s 1888 Beitstaden n s 003 Signy Elden k ug b d 1886 Beitstaden n s 004 Magnhild Elden k ug b d 1892 Beitstaden n s 005 Peterine Elden k ug b tj Husgjerning 1870 Beitstaden n s 02 i Forhus 1ste ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1/2 Bad: Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Marius Larsen m g b hf Skrædder 1870 Skogn n s 002 Guro Larsen k g b hm 1869 Tydalen n s 003 Olav Larsen m ug b s 1898 Skogn n s 004 Elfrida Larsen k ug b d /5 Skogn n s 005 Laura Larsen k ug mt b 1867 Skogn n s Sedvanleg bustad: Skogn 03 i Forhus 2 ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: Rom: 4 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Osvald Günther m!! b hf Bygningskonduktør ved Hell 1856 Weimar Thüringen n s & Sundebanen 002 Jørgine Günther k!! b hm 1860 Malvigs Herred n s 003 Jenny Günther k!! b d 1891 Trondhjem n s 004 Lussi Günther k!! b d 1894 Trondhjem n s 005 Karolus Günther m!! b s 1896 Trondhjem n s 006 Aily Günther k!! b d /12 Levanger n s 007 Pige (udøbt) Günther k!! d /11 Levanger n Kirkegaden 13 Vaaningshus Forretningslokale 2 (ubebudd) Sidebygn.: 1 Fabrikbygning og 1 sidebygning med Pakboder og Stalde Merknad: (gam. no 3b og 4b) Eigar: Johs Bamberg Kjøbmand Utsæd:, kreaturhald: 5-16HE3 VA1 HO2 1-2ST1 2-ST2 KU2 1-SV1 HØ8 1ARBV5 Eigar: O Groff Kjøbmand Utsæd:, kreaturhald: 01 i Forhus 1, 2 ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: Rom: 16 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Johannes Bamberg m!! b hf Handel og 1852 Levanger n s Kaffetilsætningsfab. Merknad: E: Sivilstand uleselig 002 Antonethe Bamberg k!! b hm Husbestyrerinde 1847 Levanger n s Merknad: E: Sivilstand uleselig 003 Olof Groff m!! b hf Handel og 1856 Ytterøen n s Kaffetilsætningsfabrik Merknad: E: Sivilstand uleselig Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 Folketeljinga Magda Groff k!! b hm Husmor 1857 Levanger n s Merknad: E: Sivilstand uleselig 005 Martha Groff k!! b d Ingen 1883 Levanger n s Merknad: E: Sivilstand uleselig 006 Ragnhild Groff k!! b d Ingen 1890 Levanger n s Merknad: E: Sivilstand uleselig 007 Torberg Sorken m!! f tj Handelsbetjent 1878 Røros n s Merknad: E: Sivilstand uleselig Sannsynleg opphaldstad: Trondhjem 008 Aug Joc Johnsen m!! b tj Handelsbetjent 1878 Egge n s Merknad: E: Sivilstand uleselig 009 Petter Stokke m!! b tj Handelsbetjent 1882 Ytterøen n s Merknad: E: Sivilstand uleselig 010 Karen Olsen k!! b tj Tjenestepige 1847 Levanger Landsogn n s Merknad: E: Sivilstand uleselig 011 Karen Ottersen k!! b tj Tjenestepige 1868 Levanger Landsogn n s Merknad: E: Sivilstand uleselig 012 Kjersti Fløttum k!! b tj Tjenestepige 1879 Soknedalen n s Merknad: E: Sivilstand uleselig 013 Marius Sand m!! b tj Pakhusarbeider 1878 Værdalen n s Merknad: E: Sivilstand uleselig 014 Sigurd Krogstad m!! b tj Gaardsdreng 1882 Trondhjem n s Merknad: E: Sivilstand uleselig 015 Johan Stiklestad m!! b tj Dagarbeider 1882 Værdalen n s Merknad: E: Sivilstand uleselig 016 Marensius Haugan m!! b tj Dagarbeider 1881 Ytterøen n s Merknad: E: Sivilstand uleselig 017 Henrik Dahle m!! mt b Ingeniør ved Norges 1875 Kristiania n s Statsbaner Merknad: E: Sivilstand uleselig Sedvanleg bustad: Aasen Kirkegaden 15 Vaaningshus Forretningslokale: 2 Apothek Sidebygn.: 1 sidebygning 1 sidebygning med størhus, stald osv. 1 udhusb. m. lagerum for brænde osv. Merknad: (gam. no 4a) Eigar: Distriktslæge Hiorth Utsæd: TGR1/4 PO1,5, kreaturhald: 5-16HE1 VA1 01 i Forhus 1ste ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: Rom: 7 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Emanuel Bergiton Aagaard m g b hf Apotheker 1855 Hammerfest n s 002 Elisabeth Aagaard k g b hm 1861 Vadsø n s 003 Fredrikke Marie Aagaard k ug b d 1888 Levanger n s 004 Emanuel Birger Aagaard m ug b s 1891 Levanger n s 005 Thorvald Bernhard Aagaard m ug b s 1893 Levanger n s 006 Aksel Jermstad m ug b tj Apothekerlærling 1880 Levanger n s 007 Andreas Zacharias Aagaard m ug b tj Apothekerlærling 1883 Hammerfest n s 008 Fredrikke Vilhelmine k ug b tj Tjenestepige 1882 Levanger n s Pedersen 009 Anna Kristine Barstad k ug b tj Tjenestepige 1882 Levanger n s 010 Anna Iversen k ug b tj Tjenestepige 1881 Frosta n s 02 i Forhus 2den ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: Rom: 8 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Otto Kristian Hiorth m g b hf Distriktslæge 1850 Trondhjem n s 002 Sally Elvine Hiorth k g b hm 1855 Stavanger n s 003 Hedvig Fredrikke Hiorth k ug b d 1885 Selje n s 004 Haakon Hiorth m ug b s 1888 Selje n s 005 Anette Hiorth k ug b d 1890 Selje n s 006 Harald Hiorth m ug b s 1894 Levanger n s 007 Eivind Hiorth m ug b s 1895 Levanger n s 008 Johanne Lynum k ug b tj Tjenestepige 1877 Skogn n s 009 Olga Nikoline Nilsen k ug b tj Tjenestepige 1882 Skogn n s Kirkegaden 16 2 Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 1701 Levanger kjøpstad Sidebygn.: Stald 2 Vedskur Vognbod 2 Priveter Stabur Merknad: (gam. no 43ab) 01 i Forhus 1ste Et ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: Rom: 8 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Joh Chr Grønn m g b hf Bankkasserer 1837 Levanger n s 002 Karoline Grønn k g b hm Hustru 1842 Næsset Romsdalen n s 003 Inga Vestrum k ug b tj Tjenestepige i Husholdningen 1879 Ekne Skogn n s 02 i Forhus 2den ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: Rom: 10 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Jens Jakob Jensen m g b hf Officer Ritmester /8 Kristiania n s 002 Johanna Petrine f Rynning k g b hm /7 Kongsvinger n s 003 Marie Kathrine Jensen k!! b d /4 Kristiania n s Merknad: E: Sivilstand uleselig 004 Jens Jakob Jensen m!! b s /2 Kristiania n s Merknad: E: Sivilstand uleselig 005 Dannis Jensen k!! b d /2 Næstved Danmark n s Merknad: E: Sivilstand uleselig 006 Thora Eriksen k ug b tj Kokkepige /3 Aadalen Heen n s 007 Elise Somdal k ug b tj Stuepige /11 Hen (Aadalen) n s 008 Hilda Somdal k ug b tj Barnepige /9 Hen (Aadalen) n s 009 Eilert Vold m ug b tj Kusk (Herskabskusk) /10 Skogn n s Kirkegaden 18 Festlokale med theater (ubebudd) Side 16 Sidebygn.: Udhus med privet og rum for brænde Merknad: (gam. no 42) 2 Festsalen gaa gjennem begge etager Kirkegaden 20 alm. Våningshus m. Butik 2 Merknad: (gam. no 41a) 01 i Forhus 1 ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: Rom: 7 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Johannes Hallan m g b hf Handelsmand 1830 Skogn n s 002 Karen Sofie Hallan k g b hm 1843 Stod n s 003 Jacob Gunerius Hallan m ug b s Handelsfuldmægtig 1868 Stod n s 004 Anna Gurine Hallan k ug b d besj. m. Husholdning 1870 Stod n s 005 Julius Konrad Hallan m ug b s Handelsbetjent 1875 Stod n s 006 Laura Marie Hallan k ug b d Butikdame 1881 Levanger n s 02 i Forhus 2den ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: Rom: 7 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Johan Bernhard Gilhuus m g b hf Sogneprest Skoleinspektør 1849 Lier n s 002 Sofie Amalie Gilhuus k g b hm 1851 Kristiania n s 003 Gwenny Martha Gilhuus k ug b d Sysselsat med Husgjerning 1883 Cardiffe England n s 004 Johan Bernhard Gilhuus m ug b s 1885 Sundal n s 005 Agnes Lorentse Gilhuus k ug b d 1893 Sundal n s 03 i Forhus 2 ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Kristanna Hegge k g b el Vaskekone 1847 Sparboen n s 002 Johanne Pedersen k ug b el Vaskeforretning 1866 Grogn n s 003 Olga Mathilde Valund k ug b d 1898 Lev. Landsogn n s 004 Ludvig Sigurd Østborg m ug mt el s Jordarbeider og 1877 Lev. Landsogn n s Fabrikarbeider Sedvanleg bustad: Østborgvald Lev. Landsogn Digitalarkivet - Arkivverket

17 Folketeljinga Kirkegaden 22 Vaaningshus 2 Sidebygn.: Sidebygninger Udhus: Bageri Størhus Vedbod privet Merknad: (gam. no 40a) 01 i Forhus ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: Rom: 20 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 I O Eriksen m g b hf Bager mm Skogn n s 002 Karoline Eriksen k g b hm 1836 Skogn n s 003 Egil Robert Eriksen m ug b s Bagersvend 1870 Levanger n s 004 Ingval G Eriksen m ug b s Bagersvend 1874 Levanger n s 005 Lara Eriksen k g b!! 1868 Landsognet n s 006 Ida Mo k ug b Butikjomfru Tj 1869 Levanger n s 007 Marie Hæglie k ug b tj Tj 1879 Landsogn n s 008 Ingri Karoline Eriksen k!! b b /10 Levanger n s 009 Hendrik Hægdahl m ug b Læredreng Tj 1883 Trondhjem n s 010 Gustav Dahl m ug b Læredreng Tj 1883 Levanger n s 011 Einar Dahl m ug b fl Seminarelærer 1874 Fredrikstad n s 012 Elise Berntine Engelsen k ug b fl Livrente 1835 Trondhjem n s Kirkegaden 24 Vaaningshus 2 Sidebygn.: Vebod Lokom Merknad: (gam. no 39) 01 i Forhus 1ste ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: Rom: 4 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Elias Nebb Rosenlund m g b hf Politibetjent 1868 Ørlandet n s 002 Ida Nicoline Brog Rosenlund k g b hm Hustru 1868 Hevne n s 003 Anders Wilhelm Rosenlund m ug b s Søn 1889 Hevne n s 004 Wallentin Strøm Rosenlund m ug b s Søn 1892 Trondhjem n s 02 ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1/2 Bad: Rom: 3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Emilie Bye k ug b el Manufakturforretning 1861 Skogn n s 03 i Forhus 2 ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: Rom: 7 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Georg Stub m g b hf Læge 1870 Bergen n s 002 Nollie Stub f Kjeldsberg k g b hm Hustru 1873 Trondhjem n s 003 Odd Stub m ug b s Søn 1896 Christiania n s 004 Gerd Stub k ug b d Datter /4 Trondhjem n s 005 Petrine Hartvigsen k ug b tj Husgjerning 1876 Hammerø n s 04 i Forhus 1ste ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Paul Thynæs m g b hf Snedkersv. i 1866 Levanger n s Harmoniumsfabr. 002 Elen Nicoline Thynæs k g b hm Syforretning 1865 Ekne n 003 Inga Eggen k ug b tj Tjenestepige 1884 Skogn n s 004 Arnulf Frithjof Thynæs m ug b s 1891 Levanger n s 005 Borghild Thynæs k ug b d 1893 Levanger n s 006 Sigvall Arnfinn Thynæs m ug b s 1895 Levanger n s 007 Peder Thorbjørn Thynæs m ug b s 1896 Levanger n s 008 Harald Aasmund Thynæs m ug b s 1898 Levanger n s 05 i Forhus 1, 2 ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: Rom: 3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Johan Staflo m e b hf Slagterforetning 1838 Alstadshaugs Skogns n s Prestejeld 002 Jonætta Sørensæn k ug b tj Husholderske 1850 Åsens Prestejeld n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 1701 Levanger kjøpstad 003 Stenette Lundemo k e mt tj Butikjomfru 1857 Kvikne Prestejeld n s Østerdalen Sedvanleg bustad:!! 004 Agnes Gutvik k ug mt tj Månedspige 1883 Lekka Prestejeld n s Namdalen Sedvanleg bustad:!! 06 i Forhus 2 ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: Rom: 3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Arne Staalsen Svenning m g b hf Materialassistent ved Hell Svenning Egge n s Sundebanen 3den afdeling 002 Arntin Andreasen Svenning k g b hm Tjener sin Mand 1880 Beitstaden n s Sjøgaden 3 Søbod (ubebudd) 2 Merknad: (gam. no 100) Sjøgaden 1 Søbod (ubebudd) 3 Merknad: (gam. no 100) Haakon den godes 1a Fabrikbygning (ubebudd) 2 Merknad: (Akergaden mno 45c) Haakon den godes 1b Vaaningshus 2 Sidebygn.: Udhus: Størhus og Fabrikbygning Merknad: (Akergaden mno 45b) 01 i Forhus 1a, 2a ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: Rom: 7 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Peter Kars Renbjør m g b hf Medeier og bestyrer af 1864 Skage Overhalden n s harmoniumsfabrik 002 Helga Renbjør k g b hm Husmoder 1868 Skogn n s 003 Agnes Renbjør k ug b d Barn 1887 Levanger n s 004 Harald Renbjør m ug b s Barn 1889 Levanger n s 005 Reidar Renbjør m ug b s Barn 1898 Levanger n s 006 Mætte Isachsen k e b fl Medeier i harmoniumsfabrik 1828 Skogn n s 007 Ovedia Isachsen k ug b fl Husgjerning 1857 Skogn n s Sjukdom: d 008 Petra Isachsen k ug b fl Søm og husgjerning 1870 Skogn n s Sjukdom: d Haakon den godes 1c Vaaningshus 2 Sidebygn.: Udhus: Stald Merknad: (Akergaden mno 45a) Eigar: Bernt Mortinus Normann skræddermester Utsæd:, kreaturhald: 01 i Forhus 1ste ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: Rom: 7 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Bernt Mortinus Normann m g b hf Skræddermester 1836 Levgr. herred n s 002 Anna Birgitte Normann k g b hm 1847 Værdalen n s 003 Peter Olaus Normann m ug b s Skræddersvend 1877 Levanger n s 004 Birgitte Amalie Normann k ug b d Bankassistent 1881 Levanger n s 005 Albert Welding Buch m ug b tj Skrædderarbeider 1882 Kristiania n s 006 Erling Hagbart Fridrichsen m ug b el Skoleelev 1886 Meraker herred n s 007 Anton Johnson Fridrichsen m ug b el Skoleelev 1888 Meraker herred n s 008 Helge Sandberg m ug b el Skoleelev 1886 Levanger n s 009 Kirsti Braarud k ug b el Skoleelev 1886 Værdalens herred n s Haakon den godes 2 Meieri 2 Sidebygn.: Vedbod Ostebod Ishus Pakbod Lokkom Merknad: (Akergaden mno 47) Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 Folketeljinga 1900 Eigar: J Westhre Meieribestyrer Utsæd:, kreaturhald: ARBK2 01 i Forhus 2b, 2c ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: Rom: 4 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 John Westhre m g b hf Meierist 1852 Stods prestejeld n 002 Anton Bjerken m ug b!! Meierielev 1880 Inderøens prestejeld n s 003 Josef Berg m ug b!! Meierielev 1880 Bynessets prestejeld n s 004 Kristine Vog k ug b!! Meierske 1873 Snaasens prestejeld n s 005 Elen Opdal k ug b!! Meierske 1877 Næssets prestejeld n s 006 Anne Strand k ug b!! Meierielv!! 1879 Bjørnør prestejeld n s 007 Kristiane Berg k e b el Vaskerkone 1831 Sparb!! prestejeld n Haakon den godes 3a 2 Sidebygn.: et ubeboet, huset har 2 butiker og et værkstedlokale Merknad: (Akergaden mno 41c) E: Utfylt med blyant 01 i Forhus 1, 2 ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 4 Bad: Rom: 12 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: Merkand: Utfylt med blyant 001 J Leiknæs m g b hf Malermester 1867 Tysforden!! n s 002 Mina Leiknæs k g f hm Husgjerning 1868 Hammerø n s Sannsynleg opphaldstad: Hammerø 003 Haral Leiknæs m ug f s 1897 Hammerø n s Sannsynleg opphaldstad: Hammerø 004 Johan Bakeli m ug b el malerlærling 1880 Trondenæs n s 005 Laura Oxaal k ug b el lærerinde ved Levanger 1843 Alstahaug (Skogn) n s høiere almenskole Merknad: Frøken står foran navnet 006 Mariu Wesche m ug b el Handelsmand 1873 Alstahaug Skogn n s 02 i Forhus 1 ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: Rom: 3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Sara Johnsen k ug b hm Handlerske 1865 Alfstadhaug (Skogn) n s 002 Trygve Johnsen m g b fl Handelsbetjent 1884 Alfstadhaug (Skogn) n s Haakon den godes 3b Vaaningshus 2 Sidebygn.: Udhus Merknad: (Akergaden mno 41b) 01 i Forhus 1ste ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: Rom: 4 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Andreas Asbjørnsens Sæther m g b hf Skomager 1825 Strinden n s 002 Ellenanna Sæther k g b hm 1837 Værdalen n s 003 Johan Julius Sæther m ug b s Skomagersvend 1857 Levanger n s 004 Beret Iversdatter Munkeby k ug b tj 1836 Levanger n s 005 Nekoline Skjelstad k ug b el Vask 1847 Levanger n s 006 Gundbjørg Wold k ug b Pleiedatter 1897 Levanger n s 02 i Forhus 2den ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Halvor Andresen m g b hf Tapper i mineralvandfabrik 1874 Levanger herred n s 002 Julie Andresen k g b hm 1873 Værdalen n s 003 Hjørdis Andresen k ug b d /7 Levanger n s Haakon den godes 4 Vaaningshus 2 Sidebygn.: 1 Udhus Merknad: (Akergaden mno 55) Eigar: Marthin Skjørholm Snikker Utsæd:, kreaturhald: Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 1701 Levanger kjøpstad 01 1 Etage ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: Rom: 5 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Marthin Skjørholm m g b hf Snedker 1868 Værdalen n s 002 Anna Skjørholm k g b hm Husholningen 1862 Levanger landsogn n s 003 Signe Skjørholm k ug b d /9 Levanger n s 004 Bernthine Sagmo k ug b tj ved Husholningen 1884 Levanger n s 005 Oline Svaan k ug b el Skoleelev Elev af Forfangs 1881 Klæbo n s forberedelseskursus 006 Gjertrud Mauseth k ug b el Skoleelev Elev af Forfangs 1880 Surendalen n s forberedelseskursus 007 Valbaarg Petersen k ug b el Skoleelev Elev af Forfangs 1878 Kolvereid n s forberedelseskursus 008 Anna Mikkelsen k ug b el Skoleelev Elev af Forfangs 1881 Surendalen n s forberedelseskursus 009 Marit Todal k ug b el Skoleelev Elev af Forfangs 1881 Normøre n s forberedelseskursus 02 i Forhus 1 ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: Rom: 6 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Olaf Nordli m g b hf Handelsmand 1865 Ytterøens prg. n s 002 Sofie Nordli k g b hm 1863 Ytterøen n s 003 Pauline Nordli k ug b d 1897 Trondhjem n s 004 Oddbjørg Nordli k ug b d /5 Levanger n s 005 Johan Forberg m ug b tj Gaardsdreng 1884 Ytterøen n s 006 Marie Gjørv k ug b tj Kokkepige 1884 Inderøen n s 007 Olav Aarseth m ug b Logerende Skoleelev Elev af Forfangs 1883 Veø n s forberedelseskursus 008 Ivar Sundsbø m ug b Logerende Skoleelev Elev af Forfangs 1882 Akerø n s forberedelseskursus 009 Ole Bø m ug b Logerende Skoleelev Elev af Forfangs 1881 Vold n s forberedelseskursus 010 Hilda Granlund k ug b Logerende Skoleelev Elev af Forfangs 1883 Spydeberg n s forberedelseskursus 011 Gjertrud Malø k ug b Logerende Skoleelev Elev af Forfangs 1883 Veø n s forberedelseskursus 03 i Forhus 2 ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: Rom: 6 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Paul Koren m g b hf Telegrafbestyrer 1845 Selje n s 002 Lovise Koren k g b hm Husgjerning 1859 Bergen n s 003 Aletta Koren k ug b d Husgjerning Lærerinde v Fitje Sogn n s søndagsskolen, sekretær v. L.UKKT 004 Thora Koren k ug f d Discip. Kongelige Tegneskole 1881 Fitje Sogn n s Merknad: E: Strøket av telleren Sannsynleg opphaldstad: Kristiania 005 Vilhelm Friman Koren m ug f s Discip. Navigationsskolen 1882 Fitje Sogn n s Merknad: E: Strøket av telleren Sannsynleg opphaldstad: Kristiania 006 Hans Koren m ug b s Discip. Lev. Middelskole 1884 Fitje Sogn n s 007 Kjell Koren m!! b!! Discip. Lev. Middelskole 1887 Fitje Sogn n s 008 August Koren m!! b!! Discip. Lev. Folkeskole 1891 Levanger n s 009 Paul Koren m!! b!! Discip. Lev. Folkeskole 1893 Levanger n s 010 Elisa Koren k!! b!! 1894 Levanger n s 011 Louise Koren k!! b!! 1898 Levanger n s 012 Martha Karlsen k!! b tj Discip. Lev. Folkeskole 1887 Lev. Landsogn n s Barnepige 013 Ragnhild Reinartsen k!! b tj Kokkepige 1868 Lev. Landsogn n s Haakon den godes 5 Vaaningshus 2 Sidebygn.: Størhus Veboder Preveter Merknad: (Akergaden mno 41d) 01 i Forhus 1ste ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: Rom: 4 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

21 Folketeljinga Rasinus Wold m g b hf Seiling Matross 1852 Mosvigen n s 002 Anna Wold k g b hm 1854 Ytterøen n s 003 Kristofer Ytrehus m ug b el Seminarist 1878 Bremanger n s 004 Nils Evjen m ug b el Seminarist 1881 Malvik n s 005 Klaus Ese m ug b el Seminarist 1881 Balestrand n s 006 Peder Bjerkeset m ug b el Seminarist 1880 Battenfjorden n s 02 i Forhus 2 ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: Rom: 4 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Johan Conrad Holem Pettersen m g b hf Farmaceut og 1865 Tromsø n s mineralvandfabrikant 002 Valborg Hoffren Pettersen k g b hm 1874 Aalesund n s 003 Elisabeth Jervell Pettersen k ug b d 1895 Bodø n s 004 Torleif Jervell Pettersen m ug b s 1897 Bodø n s 005 Erling Jervell Pettersen m ug b s 1898 Tysse Sannanger pr. n s Bergen 006 Valborg Jervell Pettersen k ug b d 1899 Tysse Sannanger n s 007 Grethe Tromsdal k ug b tj Tjenestepige 1869 Jermstad Værdalen n s Haakon den godes Vaaningshus To (Akergaden mno 60) 6 Sidebygn.: Stald, Madbod, Vedboder, Priveter, Størhus Merknad: tsv hjh i Forhus Første ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: Rom: 4 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Marius Wold m g f hf Sadelmager 1866 Levanger n s Sannsynleg opphaldstad: America 002 Marie Wold k g b hm Cafe 1867 Landsognet n s 003 Margit Wold k ug b d Datter 1894 Levanger n s 004 Jardar Wold m ug b s Søn 1896 Levanger n s 005 Marie Wold k ug b d Datter 1898 Levanger n s 006 Anna Moe k ug b fl Sypige 1861 Landsognet n 02 Forhus 2den ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: Rom: et6 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: Merkand: tsv9-7-2 hjh Anne-Martha Syrstad k e b hm Spiseforrettning 1859 Levanger Landsogn n s 002 Even Ludvigs. Syrstad m ug b s 1888 Levanger n s 003 Olava Madberg k e b tj 1829 Levanger Landsogn n s 004 Peder Sæthre m ug b fl Jernbanearbeider 1878 Gloppen, Nordfjord n s Merknad: Extrahushold. 005 Martin Rundberg m ug b fl Spinderiarbeider 1876 Sverige Statsb.: Sverige Trusamf.: Svenske S. Merknad: Extrahushold. 006 Sverre Ludvigs. Dahl m ug b fl Garveriarbeider 1875 Trondhjem n s Merknad: Extrahushold. 007 Per Hallstrøm m e b fl Snedker 1849 Sverige Statsb.: Sverige Trusamf.: Svenske S. Merknad: Extrahushold. 008 Johannes Rønning m ug b fl Sadelmagerlærling 1879 Skogn NT n s Merknad: Extrahushold. 009 Paul Ohlss. m ug b fl Fabrikarbeider 1878 Värdalen NT n s Merknad: Extrahushold. E: Tilføyd med blyant i Erhverv: ved Væveri 03 Sidebygning første ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: Rom: 1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Laurits Gundersen m g b hf Telefon Arbeider 1857 Levanger landsogn n 002 Mathilde Gundersen k g b hm Hustru 1867 Ytterøen n s 003 John Gundersen m ug f s Søn 1888 Lev. Landsogn n s Sannsynleg opphaldstad: Lev. Landsogn 004 Krenkel Gundersen m ug f s Søn 1889 Lev. Landsogn n s Sannsynleg opphaldstad: Lev. Landsogn 005 Malfrida Gundersen k ug b d Dater 1897 Levanger n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 21

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0202 Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0202 Ladestedet Hvidsten

Folketeljing 1900 for 0202 Ladestedet Hvidsten Folketeljing 1900 for 0202 Ladestedet Hvidsten Tilhører Vestby herred. Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1701 Levanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1701 Levanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1701 Levanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1101 Egersund ladested. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1101 Egersund ladested. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1101 Egersund ladested Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0534 Gran Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0116 Berg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA 1910 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 10 Negard 11 Mali-garden 7 Jo-garden 7 Lars-garden 6 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 5 Til saman Ulla-garden 66 Ullahammaren:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1802 Mosjøen ladested. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1802 Mosjøen ladested. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1802 Mosjøen ladested Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0501 Lillehammer kjøpstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0501 Lillehammer kjøpstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0501 Lillehammer kjøpstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1401 Florø ladested. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1401 Florø ladested. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1401 Florø ladested Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0904 Grimstad kjøpstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0904 Grimstad kjøpstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0904 Grimstad kjøpstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1624 Rissens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1104 Skudeneshavn ladested. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1104 Skudeneshavn ladested. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1104 Skudeneshavn ladested Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0102 Sarpsborg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0102 Sarpsborg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0102 Sarpsborg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste...

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1616 Fillan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0604 Kongsberg kjøpstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0604 Kongsberg kjøpstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0604 Kongsberg kjøpstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1632 Roan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 2002 Vardø kjøpstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 2002 Vardø kjøpstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 2002 Vardø kjøpstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0203 Drøbak. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0203 Drøbak. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0203 Drøbak Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste...

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0701 Svelvik ladested. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0701 Svelvik ladested. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0701 Svelvik ladested Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0706 Sandefjord kjøpstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0706 Sandefjord kjøpstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0706 Sandefjord kjøpstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0601 Hønefoss kjøpstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0601 Hønefoss kjøpstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0601 Hønefoss kjøpstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0136 Rygge. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0136 Rygge. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0136 Rygge Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0604 Kongsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0604 Kongsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0604 Kongsberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste...

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1702 Steinkjer ladested. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1702 Steinkjer ladested. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1702 Steinkjer ladested Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1802 Mosjøen. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1802 Mosjøen. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1802 Mosjøen Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1702 Stenkjær. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1702 Stenkjær. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1702 Stenkjær Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste...

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0905 Lillesand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0905 Lillesand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0905 Lillesand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1520 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0501 Lillehammer. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0501 Lillehammer. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0501 Lillehammer Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0214 Aas. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0214 Aas. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0214 Aas Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0814 Bamle Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 2001 Hammerfest kjøpstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 2001 Hammerfest kjøpstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 2001 Hammerfest kjøpstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1102 Sandnes ladested. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1102 Sandnes ladested. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1102 Sandnes ladested Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0834 Vinje Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0901 Risør. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0901 Risør. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0901 Risør Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste... 11

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1648 Støren Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0804 Brevik. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0804 Brevik. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0804 Brevik Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0814 Bamle Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0431 Solliens Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0904 Grimstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0904 Grimstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0904 Grimstad Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0612 Hole Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1124 Haaland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0301 Kristiania

Folketeljing 1910 for 0301 Kristiania Folketeljing 1910 for 0301 Kristiania Oslo Hospital (Gamlebyen) menighet Tellekrets 151 til 154 Digitalarkivet 11.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0929 Aamli Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1857 Værøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1902 Tromsø kjøpstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1902 Tromsø kjøpstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1902 Tromsø kjøpstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer