Folketeljing 1910 for 1702 Stenkjær. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1910 for 1702 Stenkjær. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1910 for 1702 Stenkjær Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

3 Innhald Løpande liste Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå i 1801 nominativ, dvs ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga vart difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 1. desember 1910 Ved kgl. Res. 23. september 1910 vart det kunngjort at det skulle haldast almindelig Folketælling for å få ei detaljert oversikt over Noregs befolkning natta mellom 1. og 2. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast inn i teljingslista, med særskilt merknad om dei som var mellombels til stades (på besøk osv) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osv) på teljingstidspunktet førast inn på lista. På denne måten skulle folketeljinga i 1910 gje ei oversikt over befolkninga, både dei til stades og dei heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som 'f' og på opphaldsstaden som 'mt'. I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent vart gjennomført, og mange slike personar er oppført berre ein stad. I 1910-teljinga vart det for første gang spurt etter full fødselsdato for alle personar, og det var spørsmål om tilleggsopplysningar frå heimvende norskamerikanarar om utflyttingsår, heimflyttingsår, bustad før utvandring og siste bustad og stilling i Amerika. I teljinga skulle ein og opplyse om ein person var arbeidsledig. Det vart ikkje gjennomført jordbruksteljing i 1910, men det vart halde ei separat handverksteljing. Skipsmannskap skulle oppførast berre for skip i norske hamner og farvatn, ikkje for norske skip i utanlandske hamner og farvatn. Men skipslistene frå denne teljinga er dessverre tapt. Ved folketeljinga i 1910 var det i Noreg 61 bykommunar og 596 herad, 41 kjøpstader og 22 ladestader. Den heimehøyrande befolkninga i Noreg 1. desember 1910 vart av Det statistiske Centralbureau talt opp til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet vart gjort frå og med torsdag 1. desember 1910 og i så mange dagar som var nødvendig. På landet vart teljinga gjort for kvart herad under leiing av ordføraren. Heradet vart delt inn i teljingskrinsar, der teljarar, oftast skulelærarar, frå 1. desember gjekk frå hus til hus og fylte ut teljingslistene (dei såkalla huslistene) med informasjon om alle personar, til satdes og fråverande. Etter at huslistene var ferdig utfylte, sette teljaren opp ei krinsliste over talet på personar for kvar bustad i teljingskrinsen, og så let ordføraren utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar krins innanfor heradet og dei tilhøyrande soknene. I byane vart teljinga gjennomførd i regi av magistraten. Teljarane, for det meste skulelærarar, fekk ansvaret for kvar sin teljingskrins. I byane vart teljinga gjort som sjølvteljing, dvs. at huseigarar og leigebuarar sjølv fylte ut huslista for heile garden/huset og familielista for den enkelte leilegheit. Teljarane si primære oppgåve var då å kontrollere, korrigere og samle inn listene. Etter at hus- og familielistene var ferdig utfylt og samla inn, utarbeidde teljaren ei krinsliste over talet på personar for kvar gard/hus innafor teljingskrinsen, og til sist let magistraten utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar teljingskrins i byen, og tal på personar i dei ulike sokna i byen. Utfylling og innsamling av skipslistene vart gjort av tollvesenet sine funksjonærer i hamnane. Folketeljinga 1910 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast ein kommune, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der 5

6 ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av Digitalarkivets registreringseiningar i Stavanger og Voss og ved Registreringssentral for historiske data (RHD), avd. Målselv. Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta tilsvarar stort sett rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustadens namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Tellingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leileghetsnr 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadsrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 6

7 Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap n = norsk, for andre står det på linjen under saman med andre merknader. 11 Tru Trudomssamfunn s = statskyrkja, for andre står det på lina under saman med andre merknader. På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanlig bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trudomssamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert i kvar sin boks innanfor ei felles ramme. Innanfor kvar boks/ramme kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner teke i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som vart brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osv. Under person angir feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlige bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bostatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son 7

8 d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersåttleg status n = norsk statsborgar Trudomssamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register 8

9 I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvisning til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvisning til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadsregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 9

10 1702 Stenkjær Side 10

11 Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 565 (kvinner: 320, menn: 245) Bustader i kretsen: 71 Leil. i kretsen: 119 Krets: 001 Herred/by: Stenkjær Folketeljinga Kongensgate væsentlig forretningslokale Sidebygn.: Uthus og Pakhus (Brygge) 01 forhus 2den (3 m, 7 k) 10 (3 m, 7 k) Egen Gaard Kjøk.: 1 Bad: j Rom: 6 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: 001 Karl Julius Norstrøm m g b hf kjøbmand Stenkjær n s 002 Alison Martine Norstrøm k g b hm Iowa U.S.A America n s 003 Solveig Norstrøm k ug b d Stenkjær n s 004 Svein Julius Norstrøm m ug b s Stenkjær n s 005 Arne Hagbart Hartmann m ug b s Stenkjær n s Norstrøm 006 Gunnvor Norstrøm k ug b d Stenkjær n s 007 Aagot Norstrøm k ug b d Stenkjær n s 008 Alfhild Bergliot Hartmann k ug b svigerinde retoucheuse Iowa U.S.A America n s 009 Henriette Gustava A. Røvik k ug b tj barnepike Inderøen n s 010 Ingeborg Jystad k ug b tj kokkepike Børseskogn n s Kongensgate væsentlig forretningslokale Sidebygn.: uthus 01 1ste og (2 m, 5 k) 7 (2 m, 5 k) kr den Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 10 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: 001 Simon Lauritz Kluver m g b hf Kjøbmand Stenkjær n s 002 Marie Sofie Kluver k g b hm Fredrikshald n s 003 Bolette Christiane Kluver k ug b d Stenkjær n s 004 Johan Wilhelm Kluver m ug b s Stenkjær n s 005 Else Marie Berethe Kluver k ug b d Egge Herred n s 006 Nanna Selmer Hoegh k ug b Kontordame Aasnæs Herred i Solør n s 007 Johanne Mathilde Berntsen k ug b Pige Egge Herred n s Kongensgate væsentlig forretningslokale Sidebygn.: Varelager Merknad: ve: Strikkeforretning 01 forhus 2den (3 m, 6 k) 10 (4 m, 6 k) kr.500,00 Kjøk.: 1 Bad: 1/2 Rom: 7 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: Hans Eliseus Olsen m g b hf Kjøpmand Værdalen n s 002 Emilie Augusta Olsen k g b hm Beitstaden n s 003 Arthur Olav Malmo m ug f s Stenkjær n s Sannsynleg opphaldstad: Trondhjem 004 Gudny Malmo k ug b d Stenkjær n s 005 Ingrid Pauline Malmo k ug b d Stenkjær n s 006 Erling Malmo m ug b s Stenkjær n s 007 Aase Malmo k ug b d Stenkjær n s 008 Halvor Malmo m ug b s Stenkjær n s 009 Ruth Malmo k ug b d Stenkjær n s 010 Anna Berntine Malmo k ug b fl Butikjomfru Beitstaden n s (3 m, 1 k) 4 (3 m, 1 k) kr.20,00 pr m Kjøk.: 1 Bad: 1/2 Rom: 4 Rom loft: 1 Rom kjeller: 1 Tenesterom: Rom losj.: 001 Thomas Ystad m g b hf Guldsmed Stenkjær n s 002 Andrea Ystad k g b hm Bø Vesteraalen n s 003 Trygve Ystad m ug b s Stenkjær n s 004 Arne Ystad m ug b s Stenkjær n s Kongensgate væsentlig forretningslokale Sidebygn.: Slagtbod Pakbod Fjøs Side 11

12 1702 Stenkjær 01 1ste og (2 m, 5 k) 7 (2 m, 5 k) Egen gaard 2den Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 7 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Sigrid Berggren k b hm Driver Slagterforretning Trondhjem n s 002 August Anderson m b Bestefar Sverge n s 003 Olga Berg k b Lerling er i Slagterforretning Trondhjem n s 004 Signe Braarud k b Losjerende Skolepige Værdalen n s 005 Maja Berggren k b d Skolepige Byaasen n s 006 Wiktor Berggren m b s Byaasen n s 007 Anna Skanke k b Tjener Tjener i Huset Inderøen n s Grønnegate forretningslokale, fabrikbygning beboelsesværelser for personalet Sidebygn.: Ishus Kullager og Uthus 01 forhus 2den (3 m, 2 k) 5 (3 m, 2 k) kr.1600 pr aar Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 8 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: 4 Rom losj.: 001 Isak Olsen m ug b tj meierilærling Leka n s 002 Harald Glasø m ug b tj meierilærling Beitstaden n s 003 Adolf Mohn m ug b tj meierilærling Nærø n s 004 Anna Sæther k ug b tj butikjente Namdalseidet n s 005 Kristina Engum k ug b tj husholderske Sverige Bustadnr. Krets Adresse Hustype Tal etg. Heimehørande Grønnegate Benyttes til Ishus av Stenkjær meieri (ubebudd) Dronningensgate vaaningshus Sidebygn.: uthus 01 forhus 1 og (3 m, 5 k) 6 (2 m, 4 k) Egen gaard Kjøk.: 1 Bad: Rom: 6 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Peter Skotland m g b hf Snedker Stod n s 002 Olga Skotland k g b hm Husjerning Namdaleidet n s 003 Ingebjør Skotland k ug b d Stenkjær n s 004 Solveig Skotland k ug b d Stenkjær n s 005 Helga Rannem k ug b tj Husjerning Sparbuen n s 006 Otto Kristiansen m ug b fl Snedker Fosnæs n s 007 Ole Staven m g mt el Gaardbruger Namdaleidet n s Merknad: Fødselsaar: ca 1860 E: Påført seinare Sedvanleg bustad: Namdalseidet 008 Helene Staven k ug mt el Husjerning Namdaleidet n s Merknad: Fødselsaar: ca 1890 E: Påført seinare Sedvanleg bustad: Namdalseidet Dronningensgate vaaningshus (1 m, 2 k) 3 (1 m, 2 k) kr.9,00 Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 4 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Bertinus H. Rannem m g b hf Træarbeider Sparbuen n s 002 Eline A. Rannem k g b hm Inderøen n s 003 Karoline B. Rannem k ug b d Stenkjær n s 02 forhus anden (2 m, 1 k) 3 (2 m, 1 k) kr.100,00 etage Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 3 Rom loft: 1 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Anton Skjemstad m g b Skræddersven Inderøen n s 002 Ragna Skjemstad k g b Grong n s 003 Arne Skjemstad m ug b Stenkjær n s Bakkestræde vaaningshus Side 12

13 Folketeljinga 1910 Sidebygn.: uthus (2 m, 3 k) 5 (2 m, 3 k) Egen gaard Kjøk.: 1 Bad: Rom: 3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Martinus Skjelstad m g b hf Skipper Værran n s 002 Hanna Skjelstad k g b hm Skippers hustru Værran n s 003 Bergithe Skjelstad k ug b d Butikjomfru Stenkjær n s 004 Herman Lie m ug b Barnebarn Barn Minnepolis Amerika s 005 Sina Lie k ug b Barnebarn Barn Minnepolis Amerika s (0 m, 3 k) 3 (0 m, 3 k) kr.12 pr md Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Lovise Sandvik k g b hm Sying Malmo n 002 Juli Dragland k g b Logerende Arbeiderske Strygning Malmo n Trusamf.: Baptist Merknad: E: Fødselsaar påført seinare 003 Solveig k b Intet Trondhjem n s Dronningensgate Gotemplarlokale af I.O.G.T Sidebygn.: udhus (2 m, 1 k) 3 (2 m, 1 k) kr.15,00 pr m Kjøk.: Bad: Rom: 3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Julius Westvik m g b hf murersvend Beitstaden n s 002 Annette Westvik k g b hm Stenkjær n s 003 Kaare Westvik m ug b s Stenkjær n s Bakkestræde Waaningshus Sidebygn.: Wedbod fjøs 01 2den 1st (3 m, 5 k) 8 (3 m, 5 k) kr.15 Kjøk.: 1 Bad: Rom: 4 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: Erik Norstrøm m g b hf Grubearbejder Sverige n s 002 Ragnhild Norstrøm k g b hm Diverse arbelen!! Wåge n s 003 S. P. J. Norstrøm k ug b d Trondhjem n s 004 Anna Amli k ug b el Tjeneste pige Bejstaden n s 005 Atille B. Nilssen k g b hm Sætterske Egge n s 006 Aslak E. Nilssen m ug b s Stenkjær n s 007 Ottar E. Nilssen m ug b s Stenkjær n s 008 Kristine M. Nielsen k ug b el Syerske Stenkjær n s Bakkestræde vaaningshus Sidebygn.: uthus 01 forhus 1 & (2 m, 6 k) 8 (2 m, 6 k) kr.700,- Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 6 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: 001 E. Ramberg m g b hf Disponent for en Beistaden n s trælastforretning Korpstrompeter i kavaleriet 002 Bertine Ramberg k g b hm Stod n s 003 Magnhild Ramberg k ug b d Expeditrise i Avisforretning Stod n s 004 Marie Bjertnes k ug b tj tjenestepike Værdalen n s 005 Eigil Ramberg m ug b s Sagbruksarbeider Stod n s 006 Solveig Ramberg k ug b d Skolepike Kristiania n s 007 Kari Ramberg k ug b d Skolepike Stod n s 008 Martha Ramberg k ug b d Stenkjær n s Bakkestræde vaaningshus Sidebygn.: uthus Side 13

14 1702 Stenkjær 01 forhus 1st og (1 m, 2 k) 3 (1 m, 2 k) Egen gaard 2den Kjøk.: 2 Bad: Rom: 4 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Johannes Ystad m e b hf Snedker Inderøen n s 002 Josefine Ystad k ug b d Syerske Stenkjær n s 003 Marie Fossan k ug b losjerende Arbeiderske Sparbuen n s St. Hansgate vaaningshus Sidebygn.: alm ydre rum 01 1st (2 m, 6 k) 8 (2 m, 6 k) Egen gaard Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 8 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Kaja Brandtzæg k e b hm husmor fabrikeiers enke Bindalen n s 002 Ulrik Brandtzæg m b s Vikten n s 003 Julie Brandtzæg k b d Vikten n s 004 Erling Brandtzæg m b s Vikten n s 005 Ingrid Brandtzæg k b d Vikten n s 006 Janna Moen k ug b tj tjener Vikten n s 007 Maren Sauren k ug b fl butikjomfru Brønnø n s 008 Bergljot Schult k ug b fl telegrafistinde Sparbu n s St. Hansgate vaaningshus Sidebygn.: uthus (2 m, 5 k) 7 (2 m, 5 k) kr.8 pr md 001 Henrik Karlsen m g b hf Nysølvarbeider Foldereid n s 002 Lovise Karlsen k g b hm Nysølvarbeider hustru Børsskogn n s 003 Henrik Karlsen m ug b s Nysølvarbeider søn Overhallen n s 004 Gustava Karlsen k ug b d Nysølvarbeider datter Solør n s 005 Karoline Karlsen k ug b d Nysølvarbeider datter Snaasen n s 006 Magdalena Karlsen k ug b d Nysølvarbeider datter Snaasen n s 007 Marie Karlsen k ug b d Nysølvarbeider datter Stenkjær n s Bakkestræde Waaningshus Sidebygn.: 1 Uthus 1 Stabur 01 første (2 m, 2 k) 4 (2 m, 2 k) Egen gaard Kjøk.: 1 Bad: Rom: 1 Rom loft: 2 Rom kjeller: 1 Tenesterom: Rom losj.: 001 Ole Ottesen m g b hf Sagarbeider Overhalden n s 002 Ceselie Ottesen k g b hm Husmor Stenkjær n s 003 Haral Ottesen m ug b Stenkjær n s 004 Pauline Sneve k e b enke efter alm Dagarb Egge Sogn n s Bakkestræde vaaningshus Sidebygn.: uthus (1 m, 1 k) 2 (1 m, 1 k) Egen gaard 001 Jens Kjørsvig m god!!b hf Pencionist Kristiansund N n 002 Karoline Kjørsvig k b hm Kristiansund N n Bakkestræde vaaningshus Sidebygn.: uthus 01 forhus 1ste (4 m, 3 k) 7 (4 m, 3 k) kr.400 Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 4 Rom loft: 3 Rom kjeller: 1 Tenesterom: Rom losj.: Side 14

15 Folketeljinga P. B. Five m g b hf meieribestyrer Stod n s 002 Eventine Five k g b hm husmor Stod n s 003 Ragnhild Five k ug b d Stod n s 004 Brynjulv Five m ug b s Stod n s 005 Helge Five m ug b s Stod n s 006 Einar Five m ug b s Stenkjær n s 007 Kari Five k ug b d Stenkjær n s Dronningensgate vaaningshus Sidebygn.: uthus (2 m, 1 k) 3 (2 m, 1 k) Egen gaard 001 John Hofstad m ug b hf Bødker Sparbu n s 002 Mortinus Bye m g b losjerende Arbeider Beitstaden n s 003 Oline Bye k g b losjerende Arbeiderhustru Sparbu n s (2 m, 2 k) 4 (2 m, 2 k) kr.8 pr md 001 Anton Fossen m g b hf Arbeider Egge n s 002 Johanne Fossen k g b hm Arbeiderhustru Beistaden n s 003 Arre?? Fossen m ug b s Arbeidersøn Stenkjær n s 004 Thea Fossen k ug b d Arbeiderdatter Stenkjær n s Dronningensgate vaaningshus Sidebygn.: uthus 01 forhus 1ste (4 m, 5 k) 8 (4 m, 4 k) Egen gaard Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 3 Rom loft: 2 Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: 001 Ole Gunerius Eggen m g b hf Værksmester ved Stenkjær Tiller n s mek. Værksted 002 Dinora Eggen k g b hm Indehaver af en Kafee Beistaden n s 003 Pethrine Eline Eggen k ug b d Stenkjær n s 004 Anthon Eggen m ug b s Stenkjær n s 005 Ole Fredrik Eggen m ug b s Stenkjær n s 006 Ivar Eggen m ug b s Stenkjær n s 007 Marianne Grønlie k ug b tj Kafee jomfru Sparbu n s 008 Laura Karoline Næss k ug b tj tj Strømmen n s Merknad: E: Fødselsaar påført seinare 009 Lovise Bartnæs k e mt b fors av Gbr Beistaden n s Sedvanleg bustad: Beistaden Dronningensgate vaaningshus Sidebygn.: uthus Stald & fjøs (2 m, 2 k) 4 (2 m, 2 k) Egen gaard Kjøk.: 1 Bad: Rom: 3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Martin Hegge m g b hf Vognmand Egge n s 002 Berntine Hegge k g b hm Husmor Ongdalen n s 003 Marie Bjørkman k ug b fl Sypige Stenkjær n s 004 Berton Moum m ug b el Smed Snaasen n s 02 anden (1 m, 2 k) 3 (1 m, 2 k) kr.12 pr md Kjøk.: 1 Bad: Rom: 3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Olaf Tangen m g b hf Veiarbeider Skogn n s 002 Signe Tangen k g b hm Stenkjær n s 003 Magnhild Tangen k ug b d Stenkjær n s Grønnegate vaaningshus Side 15

16 1702 Stenkjær Sidebygn.: uthus 01 forhus 2den (3 m, 3 k) 6 (3 m, 3 k) Egen gaard Kjøk.: 1 Bad: Rom: 3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Ole Martin Skjemstad m g b hf Skrædder Inderøen n s 002 Anna Margrethe Skjemstad k g b hm Inderøen n s 003 Julius Skjemstad m ug b s Postbud Stenkjær n s 004 Helga Marie Skjemstad k ug b d Butikdame Stenkjær n s 005 Borghild Johanne Skjemstad k ug b d Stenkjær n s 006 Aksel Olai Skjemstad m ug b s Stenkjær n s 02 forhus 1te (1 m, 3 k) 4 (1 m, 3 k) kr Annæus Johannessen Trane m g b hf arbeider ved Stenkjær Aagndalen n s Dampsag & høvleri 002 Ida Martine Martinsdatter k g b hm Sparbo n s 003 Ingrid Josefine Annæusdatter k ug b d Sparbo n s 004 Tora Matilde Annæusdatter k ug b d Sparbo n s Grønnegate Vaaningshus 1 1/ Sidebygn.: Bakgaard med 1 bekvemlight. Vedboder tøreloft 01 forhus 1te (3 m, 5 k) 8 (3 m, 5 k) kr.160,00 årlig Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 3 Rom loft: 1 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: Johan Kvarme m g b hf snedkersvend Voss n s 002 Laura Kvarme k g b hm Stenkjær n s 003 Sigrid Kvarme k ug b d Stenkjær n s 004 Ragna Kvarme k ug b d Stenkjær n s 005 Olaug Kvarme k ug b d Aalesund n s 006 Johan Ludvik Kvarme m ug b s Stenkjær n s 007 Valdemar Hansen m ug b el slagtersvend Stjørdalen n s 008 Anne Fiborg k ug b el offentlig understøttet Levanger Skogn n s 02 bakbygning 1te (2 m, 1 k) 3 (2 m, 1 k) kr.84,00 årlig Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Ole Bjørdal m g b hf snedkersvend Stod n s 002 Anne Bjørdal k g b hm Leierne n s 003 Karl Bjørdal m ug b s Stenkjær n s Bakkestræde vaaningshus Sidebygn.: uthus (1 m, 2 k) 3 (1 m, 2 k) Egen gaard Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Joakim J. Gulstad m g b hf Skræddersvend Ogndalen n s 002 Thea Elise Gulstad k g b hm Stange n s 003 Anna Gulstad k ug b d Stenkjær n s Grønnegate Vaaningshus Sidebygn.: uthus 01 forhus 1ste (4 m, 4 k) 7 (3 m, 4 k) Egen gaard 001 Karl Martin Rasmussen m g b hf Teglværkarbeider Fisker Sparbo n s 002 Thle!! Rasmussen k g b hm Sparbo n s 003 Agnes Rasmussen k b d Stenkjær n s 004 Karl Rasmussen m b s Stenkjær n s 005 Aasta Rasmussen k b d Stenkjær n s Side 16

17 Folketeljinga Thorvald Rasmussen m b s Stenkjær n s 007 Fritjof Rasmussen m mt s Stenkjær n s Sedvanleg bustad: Opdalen 008 Telise Olsen k e b fl Arbeiderske Beitstaden n s 02 2den (1 m, 2 k) 3 (1 m, 2 k) kr.120 pr aar 001 Albert Martin Kristiansen m g b hf Maskinist ved Tegelværk Stenkjær n s 002 Marenanna Kristiansen* f k g b hm Hustad herred n s Mortensen 003 Hilma Lovise Kristiansen k ug b d Sylærling Stenkjær n s Grønnegate (0 m, 1 k) 2 (1 m, 1 k) Egen gaard 001 Peter L. Langli m g f Løsarbeider Sparbo n s Sannsynleg opphaldstad:!! 002 Tale J. Langli k g b hm Husmor Sparbo n s 02 2den (2 m, 3 k) 5 (2 m, 3 k) kr.96 pr aar Kjøk.: 1 Bad: Rom: 2 Rom loft: 1 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Severin Sefaniassen Guding m g b hf Veiarbeider Værdalen n s 002 Olga P. Guding k g b hm Husmor Stenkjær n s 003 Tordis S. Guding k b d Stenkjær n s 004 Svanhil S. Guding k b d Stenkjær n s 005 Sigurd S. Guding m b s Stenkjær n s Grønnegate vaaningshus Sidebygn.: uthus 01 forhus 1st 1-1 ( m, k) ( m, k) Egen gaard Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Kristian Bjørnhus m g b hf Gaardsdreng Sparbu n s 002 Karoline Røli k ug b husholderske Husholderske Værdalen n s 02 forhus (1 m, 5 k) 6 (1 m, 5 k) kr.84 pr aar 001 John Hegstad m g b hf Arbeider Inderøen n s 002 Kristine Hegstad k g b hm Arbeiderhustru Stod n s 003 Ingrid Hegstad k ug b d Barn Stod n s 004 Tine Hegstad k ug b d Barn Stod n s 005 Gunda Hegstad k ug b d Barn Stenkjær n s 006 Peterine Vist k ug b fl Syerske 30 ca (alder) Sparbu n s Merknad: Fødselsaar: ca 30 aar Grønnegate vaaningshus Sidebygn.: uthus 01 1te (3 m, 2 k) 5 (3 m, 2 k) Egen gaard Kjøk.: 1 Bad: Rom: 3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 John Ramstad m b hf Snedker Stod n s 002 Bendikte Ramstad k b hm Ogndalen n s 003 Olga Ramstad k b d Stod n s 004 Ivar Ramstad m b s Stod n s 005 Peder Ramstad m b s Stod n s 02 2den (1 m, 4 k) 4 (1 m, 3 k) kr.10 pr md Kjøk.: 1 Bad: Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: Side 17

18 1702 Stenkjær 001 Karoline Kristiansen k s b hm Stenkjær n s 002 Gunhild Kristiansen k ug b d Strikkerske Stenkjær n s 003 Aksel Kristiansen m ug b s Sagbruksarbeider Stenkjær n s 004 Klara Kristiansen k ug b d Stenkjær n s 005 Gine Finstad k ug mt b Sypike Ogndalen n s Sedvanleg bustad: Setne Ogndalen (3 m, 3 k) 6 (3 m, 3 k) kr.8 pr md 001 Sivert O. Lyngstad m g b hf smedsvend Inderøen n s 002 Elen Anna Lyngstad k g b hm Inderøen n s 003 Ingebrigt Lyngstad m ug b s smedlærling Stenkjær n s 004 Ingeborg Lyngstad k ug b d Stenkjær n s 005 Ragna Lyngstad k ug b d Stenkjær n s 006 Einar A. Fossan m b Sparbu n s Brattegate vaaningshus 1 1/ Sidebygn.: uthus 01 1te (3 m, 3 k) 6 (3 m, 3 k) 001 Mikal Tanem m g b hf Snedker Sparbu n s 002 Idda Tanem k g b hm Snedkerhustru Sparbu n s 003 Odny Tanem k ug b d Snedkerdatter Sparbu n s 004 Borghild Tanem k ug b d Snedkerdatter Sparbu n s 005 Axel Tanem m ug b s Snedkersøn Sparbu n s 006 Asmund Tanem m ug b s Snedkersøn Stenkjær n s 02 forhus (1 m, 1 k) 2 (1 m, 1 k) kr.10 pr mnd 001 Alfred Kristiansen m g b hf Sagarbeider Stenkjær n s 002 Johanne Kristiansen k g b hm hustru Stod n s Grønnegate Almindelig Vaaningshus Sidebygn.: Fjøs og stald med høilem, vedbod, matbod 01 forhus 1ste (0 m, 1 k) 1 (0 m, 1 k) kr.110,00 aaret 001 Elise Gulling k ug b hm Jordbruk Stenkjær n s 02 forhus (1 m, 1 k) 2 (1 m, 1 k) kr.10 pr Maaned Kjøk.: 1 Bad: Rom: 3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Lornts Pettersen m g b hf Lagerformand Stenkjær n s 002 Marthine Pettersen k g b hm Værran n s Grønnegate vaaningshus Sidebygn.: uthus 01 forhus (3 m, 4 k) 7 (3 m, 4 k) Egen gaard Kjøk.: 1 Bad: Rom: 7 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Ernst Vaalen m g b hf Vognmand Ogndalen n s 002 Nicoline Vaalen k g b hm Hustru Sparbu n s 003 Emelie Vaalen k ug b d Strikkerske Stenkjær n s 004 Elisif Vaalen k ug b fl Barn Stenkjær n s 005 Eliannna Vaalen k ug b fl Barn Stenkjær n s 006 Ragnvald Østerli m ug b el Smedsven Ytterøin n s 007 Einar Østerli m ug b el Smedlærling Ytterøin n s Side 18

19 Folketeljinga Kongensgate vaaningshus forretningslokale 1 1/ Sidebygn.: uthus 01 forhus (2 m, 1 k) 3 (2 m, 1 k) Egen gaard Kjøk.: 1 Bad: Rom: 6 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: 001 Anders Røhme m g b hf Handelsmand Ørkedalen n s 002 Anne Røhme k g b hm Handelsmands hustru Egge n s 003 Sverre Lillenstu m ug b tj Handelsbetjent Stod n s 02 sidebygning (1 m, 1 k) 2 (1 m, 1 k) kr.12 pr md 001 Ole Elden m g b hf Handelsmand Beitstaden n s 002 Maren Anna Elden k g b hm Foranstaaendes hustru Beitstaden n s (0 m, 1 k) 1 (0 m, 1 k) kr.10 pr md 001 Marie Hamnes k ug b losjerende Syerske Egge n s Bustadnr. Krets Adresse Hustype Tal etg. Heimehørande Brattegate Benyttes til oplagstomt for Stenkjær meieri (ubebudd) Brattegate ste (4 m, 1 k) 5 (4 m, 1 k) Egen gaard Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Henrik Davidsen m g b hf Vognmand Ogndalen n s 002 Hansine Davidsen k g b hm Egge n s 003 Haakon Davidsen m ug b s Stenkjær n s 004 Karl Hilmar Davidsen* m ug b s Stenkjær n s 005 Andr. Pandal m ug b fl Skrædder 72 ca (alder) Beitstaden n s Merknad: Alder: ca 72 aar (1 m, 2 k) 3 (1 m, 2 k) kr.5,00 Kjøk.: 1/2 Bad: n Rom: 1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Helge Henriksen m g b Gaardsdreng Beistaden n s 002 Ovidia Henriksen k g b Velfjorden n s 003 Hildur Henriksen k ug b Stenkjær n s 03 forhus (3 m, 4 k) 7 (3 m, 4 k) kr.10 pr md Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Johs. Markusen Løe m g b hf Arbeider Sparbu n s 002 Mariane Markusen Løe k g b hm Arbeiderhustru Ogndalen n s 003 Karoline Markusen Løe k ug b d Barn Trondhjem n s 004 Olga Bremer k ug b f.d. Barn Stenkjær n s 005 Gurine Kjelaas k ug b fl Fattiglem Beitstaden n s 006 Nias Kjelaas m ug b s Barn Stenkjær n s 007 Ottar Kjelaas m ug b s Barn Stenkjær n s Brattegate vaaningshus forhus (0 m, 3 k) 3 (0 m, 3 k) ca. kr.8 pr md Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Manna Svarva k e b hm Gaardeierske Stod n s 002 Ragna Svarva k ug b d Butikjomfru Beitstaden n 003 Gunda Svarva k ug b d Butikjomfru Stenkjær n s 02 2den (3 m, 2 k) 5 (3 m, 2 k) kr.10 pr md Side 19

20 1702 Stenkjær Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Karl Marthin Søgstad m g b hf Garversvend Levanger ls n s 002 Karen Bolette Søgstad k g b hm Beitstaden n s 003 Hermod Erik Søgstad m ug b s Stenkjær n s 004 Sverre Søgstad m ug b s Stenkjær n s 005 Klara Søgstad k ug b d Stenkjær n s 03 forhus (2 m, 2 k) 4 (2 m, 2 k) kr.7,00 pr md Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Karl Olaf Bromstad m g b hf Gartner Strinden n s 002 Helga Martine Bromstad k g b hm Beitstaden n s 003 Ivar Bromstad m ug b s Stenkjær n s 004 Gunveig Marie Bromstad k ug b d Stenkjær n s 04 forhus (1 m, 1 k) 2 (1 m, 1 k) kr.5 pr md Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Per Norbak m g b hf Dagarbeider Frostviken n s 002 Marie Norbak k g b hm hustru Lierne n s Dronningensgate vaaningshus ste (3 m, 1 k) 4 (3 m, 1 k) Egen gaard Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 John Austad m g b hf sagbruk (arbeider) Sparbu n s Arbeidsledig: l 002 Anna Austad k g b hm Inderøen n s 003 Birger Austad m ug b s haandverker (typograf) Stenkjær n s 004 Arne Austad m ug b pls Stenkjær n s Brattegate vaaningshus Sidebygn.: uthus (1 m, 2 k) 3 (1 m, 2 k) kr.8 pr md 001 Oline Andresen k e b hm Arbeiderske Inderøen n s 002 Bjarne Gustavsen m ug b barn barn T.hjem n s 003 Margrethe Tronsdal k e b losjerende Arbeiderske Sparbu n s Dronningensgate vaaningshus Sidebygn.: 4 Vedskur og stald 01 1ste (1 m, 1 k) 2 (1 m, 1 k) Egen gaard Kjøk.: 1 Bad: Rom: 4 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Andreas Benum m g b hf Vognmand Beitstaden n s 002 Karen Anna Benum k g b hm hustru Mosviken n s 02 forhus (2 m, 4 k) 5 (2 m, 3 k) kr.10 pr md 001 Hilmar Haug m g b hf Arbeider Egge n s 002 Eln Haug k g b hm husgjerning Ogndalen n s 003 Magnhilde Haug k b d Ogndalen n s 004 Solveig Haug k b d Egge n s 005 Eilif Haug m b s Stenkjær n s 006 Olava Heimveg k e mt b Enke efter Gbr Ogndalen n s Sedvanleg bustad: Ogndalen 03 forhus (2 m, 3 k) 5 (2 m, 3 k) kr.5 pr md Kjøk.: 1 Side 20 Bad: Rom: 1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.:

21 Folketeljinga Johan Oskarsen m g b hf Sagarbeider Vadsø n s 002 Hanna Oskarsen k g b hm Hustru Aalesund n s 003 Mander Oskarsen m ug b s Aalesund n s 004 Magrete Oskarsen k ug b d Aalesund n s 005 Bergit Oskarsen k ug b d Stenkjær n s 04 2den (1 m, 5 k) 6 (1 m, 5 k) kr.8 pr md Kjøk.: 1 Bad: Rom: 3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Severin Pettersen m g b hf Bagersvend Stenkjær n s 002 Augusta Pettersen k g b hm Ogndalen n s 003 Klara Pettersen k ug b d Kvam n s 004 Nathalie Pettersen k ug b d Stenkjær n s 005 Olaug Pettersen k ug b d Stenkjær n s 006 Aase Pettersen k ug b d Stenkjær n s Dronningensgate vaaningshus Sidebygn.: uthus (1 m, 3 k) 4 (1 m, 3 k) Egen gaard Kjøk.: 1/2 Bad: Rom: 1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Jon Hustad m g b hf Jordarbeider Hustad Sogn n s 002 Pauline Hustad k g b hm Stenkjær n s 003 Margrete Hustad k ug b d husgjerning Hustad Sogn n s 004 Anna Guldbrandsen k b fl fors. av Arbeider Hustad Sogn n s (1 m, 3 k) 4 (1 m, 3 k) kr.10 pr md Kjøk.: 1/2 Bad: Rom: 1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Lornts Hustad m g b hf Fisker Hustad sogn n s 002 Johanna Hustad k g b hm Beitstaden n s 003 Margot Hustad k ug b d Stenkjær n s 004 Jenny Hustad k ug b d Stenkjær n s Dronningensgate vaaningshus 1 1/ Sidebygn.: udhus (5 m, 3 k) 8 (5 m, 3 k) Egen gaard 001 Johan Chruicshjank m g b hf murmester Sparbu n s 002 Berntine Chruicshjank k g b hm Egge n s 003 Johan Henry Chruicshjank m b s Stenkjær n s 004 William Arnljot Chruicshjank m b s Stenkjær n s 005 Svanhild Audny Chruicshjank k b d Stenkjær n s 006 Arvid Jorulf Chruicshjank m b s Stenkjær n s 007 Birger Johnny Chruicshjank m b s Stenkjær n s 008 Julie Haug k ug b tjenestepige Egge n s (1 m, 1 k) 2 (1 m, 1 k) kr.6 pr md 001 Halvor Haug m g b hf Arbeider Wærdalen n s 002 Mathea Haug k g b hm Beitstaden n s Dronningensgate vaaningshus Sidebygn.: uthus 01 1st (5 m, 1 k) 6 (5 m, 1 k) kr.8 pr md Kjøk.: 2 Bad: Rom: 4 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Johan Lassen m g b hf Arbeider Stenkjær n s 002 Julie Lassen k g b hm hustru Inderøen n s 003 Birger Lassen m ug b s s T.hjem n s Side 21

22 1702 Stenkjær 004 Bernhard Lassen m ug b s s Stenkjær n s 005 John Iversen m e b lojerende Arbeider Egge n s 006 Hjalmar Iversen m ug b lojerende Arbeider Egge n s Brattegate vaaningshus 1 1/ Sidebygn.: uthus 01 forhus (1 m, 2 k) 3 (1 m, 2 k) Egen gaard Kjøk.: 1 Bad: Rom: 4 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Jacob Solli m g b hf Murer Beitstaden n s 002 Anne Martha Solli k g b hm Murerhustru Egge n s 003 Elen Anna Solli k ug b d Strikkerske Egge n s Brattegate Waaningshus Sidebygn.: Uthus (3 m, 2 k) 5 (3 m, 2 k) kr.12 pr md 001 Severin Lorentzen m g b hf Møllebrugsarbeider Stenkjær n s 002 Anna Lorentzen k g b hm Egge sogn n s 003 Olaf Sigur Lorentzen m b s Stenkjær n s 004 Svein Andrias Lorentzen m b s Stenkjær n s 005 Oline Ovesen k ug b tj Kvam sogn n s (1 m, 0 k) 1 (1 m, 0 k) Egen gaard Kjøk.: 1 Bad: Rom: 4 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Sivert Lorentzen m e b hf Fisker Stenkjær n s Brattegate vaaningshus Sidebygn.: uthus 01 forhus (3 m, 1 k) 4 (3 m, 1 k) Egen gaard Kjøk.: 1 Bad: Rom: 3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Lorents Frøseth m g b hf Skipper Sparbu n s 002 Anne Frøseth k g b hm Hustru Sparbu n s 003 Oskar Frøseth m ug b s Søfarende Stenkjær n s 004 Sigvart Frøseth m ug b s Bakerlærling Stenkjær n s 02 forhus 2den (3 m, 3 k) 6 (3 m, 3 k) kr.15 pr md Kjøk.: 1 Bad: Rom: 3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Parelius Følstad m g b hf Skomaker S Værran n s 002 Margrethe Følstad k g b hm Skomakerhustru Inderøen n s 003 Signe Følstad k ug b d Tjenestepike Stenkjær n s 004 Karl Følstad m ug b s Visergut Stenkjær n s 005 Amalie Følstad k ug b d Barn Stenkjær n s 006 Einar Følstad m ug b s Barn Stenkjær n s Kongensgate vaaningshus forhus 1st etage (2 m, 4 k) 6 (2 m, 4 k) Egen gaard Kjøk.: 2 Bad: Rom: 4 Rom loft: 6 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: Johan Eriksen m g b hf Fiskehandler Stenkjær n s 002 Jørgine Eriksen k g b hm Inderøen n s 003 Einar Eriksen m ug b s Stenkjær n s 004 Sigfrid Eriksen k ug b d Stenkjær n s 005 Olaug Fornes k ug b el Strikerske Stenkjær n s 006 Olava Haga k g b el Vaskerkone Stod n s Side 22

23 Folketeljinga Kongensgate te (10 m, 8 k) 16 (8 m, 8 k) Egen gaard Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 5 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Ole Hansen m g b hf Slagter Ongdalen s Arbeidsledig: l 002 Serianna Hansen k g b hm Beistan s 003 Alf Hansen m ug b s Stenkjær s 004 Peggy Hansen k ug b d Stenkjær s 005 Artur Hansen m ug b s Stenkjær s 006 Aasta Hansen k ug b d Stenkjær s 007 Ruth Hansen k ug b d Stenkjær s 008 Jakob Tronstad m ug b %søn% Sagbruksarbeider Inderøen s 009 Peder Austad m ug b %søn% Arbeider Inderøen s 010 Magrete Berg k ug b Kjenestepike Inderøen s 011 Julie Løe k ug b Fabrikpige Stenkjær s 012 Berntine Kjenstmo k ug b Fabrikpige Snaasen s 013 Harald Sundfær m ug b Smed Akerø i Romsdalen s 014 Olaf Berg m ug mt jernbanearbeider Stjørdalen s Sedvanleg bustad:? 015 Ole Grønli m ug b Skomager Sparbu s 016 Herman Reitan m ug b Fabrikarbeider Klingen s 017 Marie Kjenstad k ug b Fabrikpige Snaasen s 018 Ole Halvorsen Reppe m ug mt s Gaardbruger Wærdahl s Sedvanleg bustad: Værdalen 02 forhus (3 m, 3 k) 6 (3 m, 3 k) kr.10 pr md Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Karsten Kristiansen m g b hf Sagbruksarb Egge n s 002 Karoline Kristiansen k g b hm Hustru Egge n s 003 Karsten Kristiansen m ug b s Barn Stenkjær n s 004 Klara Kristiansen k ug b d Barn Stenkjær n s 005 Solveig Kristiansen k ug b d Barn Stenkjær n s 006 Einar Kristiansen m ug b s Barn Stenkjær n s 03 forhus 2den (3 m, 4 k) 7 (3 m, 4 k) kr.8 for maaned Kjøk.: 1 Bad: Rom: 1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Jonas Wilhelm Løfblad m g b hf Skræddermæster Sverige s 002 Marie Magdalene Løfblad k g b hm Husmor Egge sogn n s 003 Dagny Therese Løfblad k ug b d Stenkjær n s 004 Iris Wilhelmine Løfblad k ug b d Stenkjær n s 005 Angell Wilhelm Løfblad m ug b s Stenkjær n s 006 Arvid Emanuel Løfblad m ug b s Stenkjær n s 007 Kaia Cally Elvira Løfblad k ug b d Stenkjær n s 04 forhus (2 m, 2 k) 4 (2 m, 2 k) kr.10 pr md 001 Anna Henriette Skjemstad k e b hm Vask og andet foref. arbeide Egge n s 002 Jacobine Skjemstad k ug b d Maskinstrikkerske Stenkjær n s 003 Arnt Ludvig Skjemstad* m ug b s Skolegut Stenkjær n s 004 Otto Torvald Skjemstad* m ug b s Skolegut Stenkjær n s Kongensgate te (2 m, 2 k) 4 (2 m, 2 k) kr.15 pr md Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Anne Marta Dyrstad k e b hm Enke Stenkjær n s 002 Hans Kaldahl m g b hf Skomagermester Namdalseidet n s 003 Emilie Kaldahl k g b hm hustru Stenkjær n s 004 Einar Kaldahl m ug b s Barn Malvik n s Side 23

24 1702 Stenkjær (2 m, 3 k) 5 (2 m, 3 k) kr.20 Kjøk.: 1 Bad: Rom: 3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Helmer Holmvig m g b hf Arbeider Beistaden n s Arbeidsledig: l 002 John Hjulstad m g b hf Blikkenslagersvend Inderøen n s 003 Elnanna Holmvig k g b hm Egge n s 004 Antonie Hjulstad k g b hm Stenkjær n s 005 Else Hjulstad k b d Stenkjær n s Kongensgate vaaningshus Sidebygn.: Stald 01 forhus (1 m, 2 k) 4 (2 m, 2 k) Egen gaard Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Paul Inderberg m g f hf Bergverksarbeider Beitstaden n s Sannsynleg opphaldstad: Meldalen 002 Tora Inderberg k g b hm Sparbu n s 003 Anne Inderberg k ug b d Beitstaden n s 004 Sverre Inderberg m ug b s Stenkjær n s (0 m, 2 k) 2 (0 m, 2 k) kr.5 pr md Kjøk.: 1 Bad: Rom: 1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Martine Skevik k e b hm Arbeiderske Beitstan n s 002 Karen Andreasen k e b hm Arbeiderske Snaasen n s Kongensgate vaaningshus Sidebygn.: Stald 01 forhus 2den (2 m, 5 k) 7 (2 m, 5 k) kr.30 Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 John Wiklund m g b hf Bagermester Egge n s 002 Henriette Wiklund k g b hm Beitstaden n s 003 Helene Bakken k e b fl Kaartager Beitstaden n s 004 Hjørdis Wiklund k ug b d Egge n s 005 Margith Wiklund k ug b d Beitstaden n s 006 Arne Wiklund m ug b s Stenkjær n s 007 Anna Aasved k ug b tj Tjenestepige Kvam n s Nyveien vaaningshus Sidebygn.: Stald Fjøs Vedsjul (1 m, 3 k) 5 (2 m, 3 k) kr Ole S. Olsen m g f hf Minerer Aalesund n s Sannsynleg opphaldstad: Spidsbergen 002 Signe R. Olsen k g b hm Stenkjær n s 003 Walborg Olsen k ug b Stenkjær 004 Sigfrid Olsen m ug b Stenkjær 005 Ingrid Olsen k ug b Stenkjær 02 2den (2 m, 2 k) 4 (2 m, 2 k) kr.10 pr md 001 Anna Maria Bjørkman k e b hm søm Sverige n s 002 Alfred Hjalmar Bjørkman m ug b s træsliberiarbeider Sverige n s 003 Fredrik Emanuel Bjørkman m ug b s Stenkjær n s 004 Selma Bjørkman k ug b d Pike Stenkjær n s (1 m, 1 k) 2 (1 m, 1 k) kr.14 Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: Side 24

25 Folketeljinga Karl H. Frøseth m g b hf renter Sparbo s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1887 Flytta attende til Noreg: 1910 Bustad i Noreg før utflytting: Snaasen Siste bustad i Amerika: N. Dakota Stilling i Amerika: Farmer Merknad: 002 Elen B. Frøseth k g b hm renter Forr s Nyveien vaaningshus Sidebygn.: uthus 01 forhus 1ste (3 m, 4 k) 7 (3 m, 4 k) kr.10 Kjøk.: 1/2 Bad: Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Ole Skrataas m g b hf Stenarbeider Egge n s 002 Kaia Skrataas k g b hm Stenkjær n s 003 Ingebjørg Skrataas k ug b d Stenkjær n s 004 Olaf Skrataas m ug b s Stenkjær n s 005 Aase Skrataas k ug b d Stenkjær n s 006 Synøve Skrataas k ug b d Stenkjær n s 007 Sigur Skrataas m ug b s Stenkjær n s (1 m, 6 k) 7 (1 m, 6 k) kr.15,00 Kjøk.: 1/2 Bad: Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Sivert K. Tessem m b hf Tømrersvend Beitstaden n s 002 Anna P. Tessem k b hm Inderøen n s 003 Jenny K. Tessem k b d Stenkjær n s 004 Sigrid Tessem k b d Stenkjær n s 005 Aasta Tessem k b d Stenkjær n s 006 Agnes Tessem k b d Stenkjær n s 007 Helga Tessem k b d Stenkjær n s Kongensgate vaaningshus Sidebygn.: uthus (2 m, 2 k) 4 (2 m, 2 k) kr.15 pr md Kjøk.: 2 Bad: Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Haldor Hovde m g b hf Jernbanearbeider Foldalen n s 002 Mette Hovde k g b hm hustru Nedre Skjørdalen n s 003 Johan Nygaard m g b hf Arbeider Værran n s 004 Olea Nygaard k g b hm hustru Namdalseidet n s Kongensgate vaaningshus (1 m, 1 k) 2 (1 m, 1 k) Egen gaard 001 Emil Berg m g b hf Handelsmand Hølen n s 002 Henriette Berg k g b hm Egge n s 02 forhus (3 m, 2 k) 5 (3 m, 2 k) kr.10,00 Kjøk.: 1 Bad: Rom: 2 Rom loft: 1 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Kristian Andreas Jensen m g b hf Veiarbeider Egge herred n s 002 Anne Eline Jensen k g b hm Skei sogn n s 003 Jon Oluf Jensen m ug b s handelsbetjent Egge herred n s 004 Einar Arnljot Jensen m ug b s Stenkjær n s 005 Borghild Synøve Jensen k ug b d Egge herred n s 03 forhus (1 m, 1 k) 2 (1 m, 1 k) kr.6, Olaus Austad m e b h sagarb Værdalen n s 002 Karen Rasmusdatter k e b h Baker enke Værdalen n s Side 25

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0202 Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0501 Lillehammer. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0501 Lillehammer. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0501 Lillehammer Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0814 Bamle Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1857 Værøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0604 Kongsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0604 Kongsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0604 Kongsberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste...

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0203 Drøbak. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0203 Drøbak. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0203 Drøbak Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste...

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1802 Mosjøen. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1802 Mosjøen. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1802 Mosjøen Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1701 Levanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1701 Levanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1701 Levanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0901 Risør. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0901 Risør. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0901 Risør Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste... 11

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1734 Stod Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0202 Ladestedet Hvidsten

Folketeljing 1900 for 0202 Ladestedet Hvidsten Folketeljing 1900 for 0202 Ladestedet Hvidsten Tilhører Vestby herred. Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0401 Hamar. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0401 Hamar. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0401 Hamar Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0116 Berg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1746 Klingen, Namsos prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1746 Klingen, Namsos prestegjeld Folketeljing 1910 for 1746 Klingen, Namsos prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0502 Gjøvik. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0502 Gjøvik. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0502 Gjøvik Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1601 Trondhjem

Folketeljing 1910 for 1601 Trondhjem Folketeljing 1910 for 1601 Trondhjem Vår Frue Kirke Tellekrets 10 til 26 Digitalarkivet 10.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1702 Steinkjer ladested. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1702 Steinkjer ladested. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1702 Steinkjer ladested Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1123 Høiland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0301 Kristiania

Folketeljing 1910 for 0301 Kristiania Folketeljing 1910 for 0301 Kristiania Oslo Hospital (Gamlebyen) menighet Tellekrets 151 til 154 Digitalarkivet 11.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0805 Porsgrund. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 0805 Porsgrund. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 0805 Porsgrund Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0113 Borge. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0113 Borge. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0113 Borge Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0136 Rygge. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0136 Rygge. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0136 Rygge Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0301 Kristiania

Folketeljing 1910 for 0301 Kristiania Folketeljing 1910 for 0301 Kristiania Tellekrets 160 til 160 Digitalarkivet 11.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1539 Grytten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1539 Grytten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1539 Grytten Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0429 Aamot Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy nn Berthelsen dtr 1917 Sommarøy nn nn dtrdtr 1943 Sommarøy

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1104 Skudeneshavn. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1104 Skudeneshavn. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1104 Skudeneshavn Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste...

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0402 Kongsvinger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0402 Kongsvinger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0402 Kongsvinger Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0905 Lillesand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0905 Lillesand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0905 Lillesand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0904 Grimstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0904 Grimstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0904 Grimstad Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1101 Egersund ladested. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1101 Egersund ladested. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1101 Egersund ladested Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1102 Sandnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1102 Sandnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1102 Sandnes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1648 Støren Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad Digitalarkivet 22.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1002 Mandal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1002 Mandal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1002 Mandal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste...

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0706 Sandefjord kjøpstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0706 Sandefjord kjøpstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0706 Sandefjord kjøpstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0804 Brevik. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0804 Brevik. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0804 Brevik Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1421 Aurland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0612 Hole Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1018 Søgne. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1018 Søgne. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1018 Søgne Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0414 Vang Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1901 Harstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1901 Harstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1901 Harstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA 1910 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 10 Negard 11 Mali-garden 7 Jo-garden 7 Lars-garden 6 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 5 Til saman Ulla-garden 66 Ullahammaren:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer