Folketeljing 1910 for 0401 Hamar. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1910 for 0401 Hamar. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1910 for 0401 Hamar Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå i 1801 nominativ, dvs ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga vart difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 1. desember 1910 Ved kgl. Res. 23. september 1910 vart det kunngjort at det skulle haldast almindelig Folketælling for å få ei detaljert oversikt over Noregs befolkning natta mellom 1. og 2. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast inn i teljingslista, med særskilt merknad om dei som var mellombels til stades (på besøk osv) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osv) på teljingstidspunktet førast inn på lista. På denne måten skulle folketeljinga i 1910 gje ei oversikt over befolkninga, både dei til stades og dei heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som 'f' og på opphaldsstaden som 'mt'. I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent vart gjennomført, og mange slike personar er oppført berre ein stad. I 1910-teljinga vart det for første gang spurt etter full fødselsdato for alle personar, og det var spørsmål om tilleggsopplysningar frå heimvende norskamerikanarar om utflyttingsår, heimflyttingsår, bustad før utvandring og siste bustad og stilling i Amerika. I teljinga skulle ein og opplyse om ein person var arbeidsledig. Det vart ikkje gjennomført jordbruksteljing i 1910, men det vart halde ei separat handverksteljing. Skipsmannskap skulle oppførast berre for skip i norske hamner og farvatn, ikkje for norske skip i utanlandske hamner og farvatn. Men skipslistene frå denne teljinga er dessverre tapt. Ved folketeljinga i 1910 var det i Noreg 61 bykommunar og 596 herad, 41 kjøpstader og 22 ladestader. Den heimehøyrande befolkninga i Noreg 1. desember 1910 vart av Det statistiske Centralbureau talt opp til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet vart gjort frå og med torsdag 1. desember 1910 og i så mange dagar som var nødvendig. På landet vart teljinga gjort for kvart herad under leiing av ordføraren. Heradet vart delt inn i teljingskrinsar, der teljarar, oftast skulelærarar, frå 1. desember gjekk frå hus til hus og fylte ut teljingslistene (dei såkalla huslistene) med informasjon om alle personar, til satdes og fråverande. Etter at huslistene var ferdig utfylte, sette teljaren opp ei krinsliste over talet på personar for kvar bustad i teljingskrinsen, og så let ordføraren utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar krins innanfor heradet og dei tilhøyrande soknene. I byane vart teljinga gjennomførd i regi av magistraten. Teljarane, for det meste skulelærarar, fekk ansvaret for kvar sin teljingskrins. I byane vart teljinga gjort som sjølvteljing, dvs. at huseigarar og leigebuarar sjølv fylte ut huslista for heile garden/huset og familielista for den enkelte leilegheit. Teljarane si primære oppgåve var då å kontrollere, korrigere og samle inn listene. Etter at hus- og familielistene var ferdig utfylt og samla inn, utarbeidde teljaren ei krinsliste over talet på personar for kvar gard/hus innafor teljingskrinsen, og til sist let magistraten utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar teljingskrins i byen, og tal på personar i dei ulike sokna i byen. Utfylling og innsamling av skipslistene vart gjort av tollvesenet sine funksjonærer i hamnane. Folketeljinga 1910 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast ein kommune, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der 5

6 ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av Digitalarkivets registreringseiningar i Stavanger og Voss og ved Registreringssentral for historiske data (RHD), avd. Målselv. Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta tilsvarar stort sett rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustadens namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Tellingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leileghetsnr 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadsrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 6

7 Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap n = norsk, for andre står det på linjen under saman med andre merknader. 11 Tru Trudomssamfunn s = statskyrkja, for andre står det på lina under saman med andre merknader. På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanlig bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trudomssamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert i kvar sin boks innanfor ei felles ramme. Innanfor kvar boks/ramme kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner teke i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som vart brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osv. Under person angir feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlige bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bostatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son 7

8 d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersåttleg status n = norsk statsborgar Trudomssamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register 8

9 I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvisning til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvisning til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadsregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 9

10 0401 Hamar Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 711 (kvinner: 384, menn: 327) Bustader i kretsen: 54 Leil. i kretsen: 134 Krets: 001 Østligste del Herred/by: Hamar Folketeljinga Østligste del Esperen, Hamar Dampsag & vaaningshus Høvleri Sidebygn.: uthus Merknad: Kontor i Vaaningshus ve: Sag og høvleri fa: Fyrhus og Maskinhus an: 1 Tørrehus og 3 Lagerhuse (3 m, 3 k) 6 (3 m, 3 k) kr.144 pr aar Kjøk.: 1 Bad: Rom: 1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Oskar Larsen m g b hf Sagmester Ved Hamar D/sag Stange n s & Høvleri 002 Nikoline Kristine Larsen k g b hm hustru Stange n s 003 Anders Ludvig Larsen m ug b s Sagarbeider Ved Hamar D/ Hamar n s sag & Høvleri 004 Ove Larsen m ug b s søn Hamar n s 005 Ragna Larsen k ug b d datter Hamar n s 006 Jenny Aslaug Larsen k ug b d datter Hamar n s 02 forhus 2den (7 m, 2 k) 6 (4 m, 2 k) kr.200, Martin Sørum m g b hf Høvelmester Ringsaker n s 002 Hilda Sørum k g b hm hustru Vang Hedemarken n s 003 Peder Kristian Sørum m ug b s søn Vang Hedemarken n s 004 Signe Odlaug Sørum k ug b d datter Hamar n s 005 Harald Markus Sørum m ug b s søn Hamar n s 006 Kristian Johannesen m g b el Sagarbeider Romedal n s 007 Jørgen Pedersen m g mt el Maskinist Dampsagen Stange n s Sedvanleg bustad: Stange 008 John Nilsen m g mt el Fyrbøder Dampsagen Romedal n s Sedvanleg bustad: Stange 009 Ole Olsen m ug mt el Tomtearbeider Stange n s Sedvanleg bustad: Stange Østligste del Stangeveien 1 vaaningshus Sidebygn.: uthus (6 m, 2 k) 8 (6 m, 2 k) kr.312,00 pr aar Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 4 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: Bersvend Arnesen Skreden m g b hf Maskjinarbeider, Statsbanernes Sell n s reparationsværksted Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1903 Flytta attende til Noreg: 1906 Bustad i Noreg før utflytting: Sell Siste bustad i Amerika: Reserve Wisc Stilling i Amerika: Skogs & Sagbrugsarb Merknad: 002 Ingeborg Iversdatter Skreden k g b hm Husgjærning Nordre Fron n s 003 Iver Bersvensen Skreden m ug b s søn Hamar n s 004 Lise Iversdatter Storodden k ug b fl Syerske Nordre Fron n s 005 Jens Martinussen Bakstad m ug b fl Maskjinarbeider, Romedal n s ved/ Statsbanernes reparationsværksted 006 Olaf Olaussen m g b fl Lokomotivpudser Stange n s 007 Johanes Olsen Grønli m ug b fl Lokomotivpudser Wang Hed. n s 008 Johan Larsen m ug b fl Lokomotivpudser Storelvedal n s Østligste del Stangeveien 3 vaaningshus Sidebygn.: kun almindelige Uthus 01 forhus 1ste Etage (10 m, 5 k) 15 (10 m, 5 k) kr.600,00 Kjøk.: 1 Bad: j 1/2 Rom: 6 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 3 Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 0401 Hamar 001 Holger Didrik Hansen m g b hf Smedformand ved Hamar Onsø n s Jernsliberi 002 Johanne Marie Hansen k g b hm hustru Rakkestad n s 003 Johan Thorbjørn Hansen m ug b s opslager i smedien Kristiania n s 004 Rolf Leonhard Hansen m ug b s visergut Skjesmo n s 005 Fredrik William Hansen m ug b s søn Kristiania n s 006 Sverre Eugen Hansen m ug b s søn Vang Hedemarken n s 007 Margot Hansen k ug b d datter Vang Hedemarken n s 008 Rut Johanne Hansen k ug b d datter Hamar n s 009 Aagot Kristine Gran k ug b tj husgjærning Ringsaker n s 010 Johanne Johansen k ug b tj barnepige Romedal n s 011 Helmer Fjelstad m ug b fl Opslager i smedien V. Thoten n s 012 Martin Hansen m g b fl Former jernstøberiet Kristiania n s 013 Johan Ødegård m ug b fl mek arbeider Hamar Elverum n s Jernstøberie & mek verksted 014 Sigurd Syversen m ug b fl Opslager i smedien Eidsvold n s 015 Marenus Larsen m ug b el Elektroteknikker Skien n s 02 forhus (1 m, 2 k) 3 (1 m, 2 k) kr.180 pr aar Kjøk.: 1 Bad: 1/2 Rom: Rom loft: 1 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Alf Marius Mathiesen m g b hf Lagermand, Jernstøberi Hamar n s 002 Borghild Nikoline Mathiesen k g b hm hustru Hamar n s 003 Eva Molfrid Mathiesen k ug b d datter Hamar n s Østligste del Stangeveien 5 vaaningshus Sidebygn.: uthus 01 forhus 1 Et (6 m, 2 k) 8 (6 m, 2 k) kr.350,00 Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: Knud Johansen m g b hf montør Jernstøberiet Kristiania n s 002 Kathinka Johansen k g b hm husgjærning Kristiania n s 003 Solveig Johansen k ug b d datter Sverige n s 004 Bjørn Johansen m ug b s søn Kristiania n s 005 Kåre Valentin Johansen m ug b s søn Hamar n s 006 Anton Eriksen m g b el Mekaniker Brunlanes n s 007 Theodor Strømbech m ug b el Pladearbejder København s 008 Niels Peter Dahl m ug b el Pladearbejder København s 02 forhus kvist (1 m, 1 k) 2 (1 m, 1 k) kr.156,00 Kjøk.: 1 Bad: Rom: Rom loft: 1 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Marius Hytjan m g b hf metaldreier Brandvald n s Sjukdom: d 002 Oline Hytjan k g b hm husgjærning Vestre Gausdal n s Sjukdom: d Østligste del Stangeveien 11 fabrikbygning Sidebygn.: uthus Ishus og stald 01 forhus 2den (4 m, 2 k) 6 (4 m, 2 k) kr.192, Johannes Børresen m g b hf Ovnsbeslager Furnæs n s 002 Lise Børresen k g b hm husgjærning Hamar n s 003 Lilli Børresen k ug b d datter Hamar n s 004 Oskar Børresen m ug b s søn Hamar n s 005 Johan Børresen m ug b s søn Hamar n s 006 Ludvik Børresen m ug b s søn Hamar n s 02 forhus (3 m, 5 k) 8 (3 m, 5 k) kr.96,00 Kjøk.: 1 Bad: n Rom: Rom loft: 1 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Andreas Holden m g b hf Fyrbøter ved Jernbanen Røros n s Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 Folketeljinga Karen Holden k g b hm hustru Ringsaker n s 003 Margit Holden k ug b d barn Hamar n s 004 Kirsten Holden k ug b d barn Hamar n s 005 Gunvor Holden k ug b d barn Hamar n s 006 Paul Holden m ug b s barn Hamar n s 007 Arne Holden m ug b s barn Hamar n s 008 Ida Odbjørg Holden k ug b d barn Hamar n s Østligste del Stangeveien 13 vaaningshus Sidebygn.: sidebygningen, uthus 01 forhus 1ste (2 m, 5 k) 9 (4 m, 5 k) kr.840,00 Kjøk.: 1 Bad: j Rom: 6 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: 001 Jacob Roshaaw Krefting m g b hf Maskiningeniør ved Throndhjem n s Statsbanerne 002 Sophie Krefting k g b hm husmor Fredrikstad n s 003 Engel Aagot Krefting* k ug b d Arbeider paa sit Strømsgodset ved n s Bryllupsutstyr Drammen 004 Eleonore Krefting* k ug b d Kontorarbeide ved Strømsgodset ved n s Statsbanernes Maskinafdeling Drammen 005 Carl Emil Krefting* m ug f s Skogbrugselev Strømsgodset ved n s Drammen Sannsynleg opphaldstad: Jønsbærg Skogskole 006 Rolf Krefting* m ug f s let matros Drammen n s Sannsynleg opphaldstad: S/S Hektor Nordsøen 007 Sophie Krefting* k ug b d Skolebarn 3die Middel Vang Hedemarken n s 008 Otto Georg Krefting* m ug b s Skoleelev 5 kl Forskole Vang Hedemarken n s 009 Anna Elida Østby k ug b tj tjener (husgjærning) Kongsvinger n s 02 2den (0 m, 2 k) 2 (0 m, 2 k) kr.240,00 Kjøk.: 1/2 Bad: n Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Ovidia Marie Sisselrud k ug b hm telegrafistinde Vinger n s 002 Julie Karoline Sidselrud k ug b søster husgjærning Vinger n s 03 forhus 2den (2 m, 1 k) 3 (2 m, 1 k) kr.420 pr aar Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 4 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: Nils Bolt m ug b hf Prest i den Biskop Sandefjord n Metodistkirke 002 Albertine Røtvold k ug b el Syerske (Skrædersv.) Bindalen n 003 Einar Johan Johnsen m ug b el Konditor Kristiania n s (3 m, 4 k) 7 (3 m, 4 k) kr.450 pr Aar Kjøk.: 1/2 Bad: n Rom: Rom loft: 4 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Finn M. Pettersen m g b hf Maskinformand Hamar Asker n s Jernstøberi & mek verksted 002 Charlotte Pettersen k g b hm hustru Christiania n s 003 Hjørdis Pettersen k ug b d datter Christiania n s 004 Carl D. Nielsen m g b hf Mekanikker H. mek Verksted Christiania s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: Flytta attende til Noreg: Bustad i Noreg før utflytting: Christiania Siste bustad i Amerika: Philadelphia Stilling i Amerika: Maskinist & Mekanikker Merknad: 005 Ragna S. Nielsen k g b hm hustru Christiania s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: Flytta attende til Noreg: Bustad i Noreg før utflytting: Chra Siste bustad i Amerika: Philadelphia Stilling i Amerika: Merknad: 006 Margit A. Nielsen k ug b d datter Lorain Ohio s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: Bustad i Noreg før utflytting: Stilling i Amerika: Flytta attende til Noreg: Siste bustad i Amerika: Philadelphia Merknad: Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 0401 Hamar 007 Reidar T. Nielsen m ug b s søn Philadelphia s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: Flytta attende til Noreg: Bustad i Noreg før utflytting: Siste bustad i Amerika: Philadelphia Stilling i Amerika: Merknad: 05 sidebygning 1te Et (1 m, 4 k) 5 (1 m, 4 k) kr.180, Alfred Kristiansen m g b hf maler paa Jernbaneværkstedet Hamar n s 002 Mina Kristiansen k g b hm hustru Næs Hedemarken n s 003 Thora Kristine Kristiansen k ug b d datter Hamar n s 004 Dagny Johanne Kristiansen k ug b d datter Hamar n s 005 Alette Beathe Kristiansen k ug b d datter Hamar n s 06 sidebygning 2den (2 m, 3 k) 5 (2 m, 3 k) kr.180, Marius Larsen m g b hf Elektrikker Storelvedalen n s 002 Marie Synøve Larsen k g b hm hustru Hamar n s 003 Dagny Larsen k ug b d datter Hamar n s 004 Alvilde Larsen k ug b d datter Hamar n s 005 Gunnar Larsen m ug b s søn Hamar n s Østligste del Stangeveien 15 vaaningshus Sidebygn.: 1 uthus (vedboder og wc) 01 forhus 1ste (3 m, 1 k) 4 (3 m, 1 k) kr.300,00 pr aar Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Martin Minken m g b hf Kontorist ved Statsbanerne Løiten n s 002 Lina Minken k g b hm hustru Stange n s 003 Erling Michael Minken m ug b s søn Vang Hed. n s 004 Rolf Asbjørn Minken m ug b s søn Hamar n s (0 m, 2 k) 2 (0 m, 2 k) kr.144,00 Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Gina Jensen k ug b d syerske Storelvedalen n 002 Mari Syversen k ug b hm intet, steller lit i huset Vang Hedemarken n s 03 forhus (2 m, 2 k) 4 (2 m, 2 k) kr.350 pr aar Kjøk.: 1 Bad: n Rom: Rom loft: 4 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: Peter Kløvstad m g b hf Overkonduktør ved Jernbanen søndre Land n s 002 Emma Kløvstad k g b hm hustru Stange n s 003 Ole Bjørnstad m ug b Leieboer fl Handelsfuldmægtig Romedal n s 004 Ingrid Jørgensen k ug b Leieboer fl Kassererske i kjøbm.forretn Drammen n Østligste del Stangeveien 17 vaaningshus, forretningslokale Sidebygn.: uthus 01 forhus 2de Etage (3 m, 3 k) 6 (3 m, 3 k) kr.1000,00 Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: Mina Myhre k ug b hm Handlende Nes Hedem. n s 002 Lars Myhre m ug b tj Handelsbetjent Nes Hedem. n s 003 Olda Myhre k ug b tj Butikdame Nes Hedem. n s 004 Einar Ramslie m ug b el Postexpeditør Vadheim, Sogn n s 005 Karoline Toresen k ug b tj tjenestepike husgj Vang Hedem. n s 006 Sigvart Mikkelsen m ug b tj Visergut Vang Hedem. n s 02 forhus 2den (1 m, 3 k) 4 (1 m, 3 k) kr.216,00 pr aar Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 Folketeljinga Berthe Olsen k e b hm Pensionist Løiten n s 002 Anna Olsen k ug b d Syerske Storelvedalen n s 003 Olaug Olsen k ug b d Kassererske Br.samlag Storelvedalen n s 004 Hjalmar Olsen m ug b s Verkstedarbeider Metalvarefabr Storelvedalen n s Østligste del Stangeveien 19 vaaningshus Sidebygn.: sidebygninger, uthus Bryggerhus og Vognremisse 01 forhus 1ste (4 m, 4 k) 8 (4 m, 4 k) Egen Eiendom kr.1000,00 Kjøk.: 2 Bad: n Rom: 6 Rom loft: 4 Rom kjeller: Tenesterom: 2 Rom losj.: 001 Gabriel Platou m g b hf Bankchef, Kjøbmand Hamar n s 002 Ingeborg Platou k g b hm hustru Hamar n s 003 Rudolf Platou m ug b s søn Hamar n s Sjukdom: a 004 Ragnar Platou m ug b s søn Hamar n s 005 Frithjof Platou m ug b s søn Hamar n s 006 Thora Platou k ug b d datter Hamar n s 007 Sina Fossum k ug b tj Kokkepige Veldre Ringsaker n s 008 Anna Fossum k ug b tj Husgjærning Furnæs n s Østligste del Stangeveien 21 vaaningshus Sidebygn.: uthus 01 forhus 1ste (7 m, 6 k) 13 (7 m, 6 k) kr.1000,00 Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 8 Rom loft: 1 Rom kjeller: Tenesterom: 3 Rom losj.: 001 Even Godager m g b hf Kjøbmand Furnes n s 002 Thora Julie Godager k g b hm Husmor Hamar n s 003 Magnus Fridtjof Godager m ug b s Handelsbetjent Hamar n s 004 Astrid Ingeborg Godager k ug b d barn Hamar n s 005 Thorborg Jenny Godager k ug b d barn Hamar n s 006 Eva Wilhelmine Godager k ug b d barn Hamar n s 007 Thorleif Dahl Godager m ug b s barn Hamar n s 008 Alf Eivind Godager m ug b s barn Hamar n s 009 Edevard Godager m ug b tj Handelsbetjent Stange n s 010 Hendrik Strand m ug b tj Handelsbetjent Stange n s 011 Hilda Marthine Nilsen k ug b tj Kokke Romedal n s 012 Gudrun Birkeland k ug b tj Barnepike Nordre Land n s 013 Ragnvald Fjeld m ug b Gaardsgut Gaardsgut Stange n s 02 forhus (1 m, 2 k) 4 (1 m, 3 k) kr.20 kr.240,00 Kjøk.: 1 Bad: n Rom: Rom loft: 3 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Ole Nilsen Lund m g b hf Overconduktør ved Norges Eker n s Statsb. 002 Ellen Marie Lund k g b hm hustru Eker n s 003 Hedvig Lund k ug f d Husgjærning Kongsberg n s Sannsynleg opphaldstad: Lyster Sanatorium 004 Margit Lund k ug b d Elev ved middelskolen Kongsberg n s Østligste del Stangeveien 23 vaaningshus Sidebygn.: 1 sidebygning, 1 uthus 01 forhus (5 m, 4 k) 7 (3 m, 4 k) kr.800,00 Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 7 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: Paul Sandvik m g b hf Skolebestyrer (folkesk.) Ørsten Søndmør n s 002 Nikoline Sandvik k g b hm hustru Volden Søndmør n s 003 Ragna Sandvik k ug b d Musiklærerinde Nes Hedemarken n s 004 Ingeborg Sandvik k ug f d Lærerinde Hamar n s Sannsynleg opphaldstad: Kristiania 005 Per Munthe Kaas Sandvik m ug mt sønnesøn b Kristiania n s Sedvanleg bustad: Kristiania Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 0401 Hamar 006 Helge Munthe Kaas Sandvik m ug mt sønnesøn b Bærum n s Sedvanleg bustad: Kristiania 007 Alfred Borg m ug b fl skoleelev Hof Solør n s 008 Frithjof Rode m ug b fl skoleelev Vermbol Sverige n s 009 Ellen Kjernli k ug b tj tjenestepike N. Odalen n s 010 Dagny Sandhaugen k ug mt tj b tjenestepike Eidsvold n s Sedvanleg bustad: Kristiania 02 forhus 2den (1 m, 6 k) 7 (1 m, 6 k) egen gaard (800) Kjøk.: 1 Bad: j Rom: 7 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: 001 Syver Andersen m g b hf Gaardbruker Brukseier Furnæs n s Gaardeier 002 Sanna Andersen k g b hm hustru Vang Hed. n s 003 Martha Andersen k ug b d gaar husmoderen tilhånde Hamar n s 004 Mathilde Andersen k ug b d gaar husmoderen tilhånde Hamar n s 005 Betzy Andersen k ug b d gaar husmoderen tilhånde Hamar n s 006 Sigrid Andersen k ug b d datter Hamar n s 007 Agnethe Larsen k ug b tj Stuepige Stange n s 03 forhus (1 m, 2 k) 3 (1 m, 2 k) kr.400,00 Kjøk.: 1 Bad: Rom: Rom loft: 4 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Halfdan Hals m g b hf bankbokholder Romedal n s 002 Leonore Hals k g b hm hustru Larvik n s 003 Gerda Østhagen k ug b tj kokke og stuepige Hamar n s 04 sidebygning 2den (3 m, 4 k) 7 (3 m, 4 k) kr.144,00 Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Halvor Kjølen m g b hf Banevogter Aasnæs n s 002 Karoline Kjølen k g b hm Husmor Elverum n s 003 Sigrid Helene Kjølen k ug b d Barn Vang Hed. n s 004 Einar Kristofer Kjølen m ug b s Barn Hamar n s 005 Hans Kolbjørn Kjølen m ug b s Barn Hamar n s 006 Gudrun Ottilie Kjølen k ug b d Barn Hamar n s 007 Ragnhild Margrethe Kjølen k ug b d Barn Hamar n s Østligste del Stangeveien 25 vaaningshus Sidebygn.: sidebygninger, uthus (6 m, 1 k) 7 (6 m, 1 k) kr.750,00 Kjøk.: 1 Bad: Rom: 7 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: Eline Amundsen k e b hm Husmor Løiten n s 002 Markus Amundsen m ug b s Handelsbetjent Løiten n s 003 Andreas Amundsen m ug b s urmakerlærling Løiten n s 004 Willas Amundsen m ug b s gaar paa skole Løiten n s 005 Mentz Carlot Amundsen m ug b s gaar paa skole Løiten n s 006 Anton Markusen Sveen m ug b hf uhrmaker Løiten n s 007 C. Schwabe Nansen m ug b el bankbogholder Christiania n s 02 forhus 2den (1 m, 3 k) 4 (1 m, 3 k) kr.850,00 Etage Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 6 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: 1 Merkand: VærEtage: Hertil kommer 2 Værelser i 2den Etage og 1 i 1ste Etage, hvilke 3 Værelser benyttes til Søndre Hedemarken Sorenskriverkontor. Husleie: kr.850,00 %Kan ikke opgives særskilt for Bekvemmeligheten, da Husleien tillige omfatter Kontorerne% 001 Andreas Tiro m e b hf Sorenskriver i S. Hedemarken Løiten n s 002 Marie Tiro k ug b Husbestyrerinde Husbestyrerinde for No Kristiania n s for No Clara Heltberg k ug b el Lever af sine Midler og Legat Ringsaker n s 004 Enni Bjerklund k ug b Tjenestepige Kokke og Stuepige Veldre Sogn n s Ringsaker (2 m, 3 k) 5 (2 m, 3 k) kr.120,00 Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 Folketeljinga 1910 Kjøk.: 1 Bad: Rom: 1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Knut Martinius Nord m g b hf Smedsvend Nordfjordeid n s 002 Inga Petrea Nord k g b hm hustru Modum n s 003 Peder Asbjørn Nord m ug b s barn Hakkedal n s 004 Astrid Nord k ug b d barn Hamar n s 005 Birgitte Nord k ug b d barn Hamar n s Østligste del Stangeveien 27 fabrikbygning Merknad: an: 5 lagerrum 1 spiserum 01 forhus (3 m, 3 k) 5 (3 m, 2 k) kr.10 pr m. 120 pr aar Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: Otto Eriksen m g b hf Fabrikarbeider v/ Østre Toten n s Metalvarefabr 002 Gunda Eriksen k g b hm hustru Faaberg n s 003 Marie Eriksen k ug b d datter Faaberg n s 004 Thor Eriksen m ug b s søn Faaberg n s 005 Eli Eriksen k e mt Bestemor uden stilling Faaberg n s Sedvanleg bustad: Faaberg 006 Arthur Ødbehr m ug b el Arbeidsformand ved metalvarefabrik Kongsberg n s Østligste del Stangeveien 29 vaaningshus 1 %1 1/2% 99 6 Sidebygn.: 1 uthus Merknad: Huset er Enebolig for Eieren 01 forhus Enebolig (4 m, 5 k) 6 (3 m, 3 k) Eget Hus. Leien ansættes til 1/2 Et. kr.2000 Kjøk.: 1 Bad: j Rom: 10 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: 001 Gustav Heiberg m g b hf Advokat Nes Hedem. n s 002 Agnete Heiberg k g f hm hustru Nes Hedem. n s Merknad: utgaar Overstreka Sannsynleg opphaldstad: Vestre Aker Sjukdom: s? 003 Sigurd Heiberg m ug b s Fuldmægtig (Cand. Juris.) Hamar n s 004 Leif Heiberg m ug b s Driftsbestyrer Skovdrift Hamar n s 005 Aagot Heiberg k ug b d Husbestyrerinde Vang Hedemarken n s 006 Anne Svenkerud k ug b tj Tjenestepige kokke Vang Hedemarken n s 007 Mathilde Nilsen k ug b tj Tjenestepige stuepike Vang Hedemarken n s 008 Jenny Lindman k g mt hm Husmor Manden er Sagfører Kragerø n s Sedvanleg bustad: Vardø 009 Aagot Lindman k ug mt d datter Hamar n s Sedvanleg bustad: Vardø 010 Bjarne Peter Lindman m ug mt s søn Hamar n s Sedvanleg bustad: Vardø Østligste del Stangeveien 37 vaaningshus Sidebygn.: uthus 01 forhus i 2 etager (1 m, 2 k) 2 (0 m, 2 k) kr.800,00 Kjøk.: 1 Bad: j Rom: 7 Rom loft: Rom kjeller: 1 Tenesterom: 1 Rom losj.: 001 Olga Marie Sofie Steen k e b hm formue Danmark n s 002 Vincens Steen m g mt s ingeniør v/ Elektr. Anlæg Hamar n s Sedvanleg bustad: Kristiania 003 Inger Helene Andersen k ug b tj husgjærning Chicago n s Østligste del Stangeveien 39 forretningslokale og forsamlingslokale Sidebygn.: uthus Et forsamlingslokale og et forretningslokale Merknad: Forsaml.lokale er beboet og forretningsl. ubeboet. an: Lagerrum 01 forhus (0 m, 2 k) 2 (0 m, 2 k) kr.72 pr aar Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 0401 Hamar Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Johanne Pedersen k ug b hm Ekspedetrise Vang Hdm. n s 002 Petra Berntsen k ug b hm Ekspedetrise og søm Vang Hdm. n s Østligste del Wedels gate 3 vaaningshus Sidebygn.: uthus 01 forhus 1 etage (5 m, 2 k) 7 (5 m, 2 k) kr.144,00 Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Andreas Werner m g b hf Murer Hamar n s Side 18 Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1904 Flytta attende til Noreg: 1907 Bustad i Noreg før utflytting: Hamar Siste bustad i Amerika: Boston Stilling i Amerika: Værkstedsarbeider Merknad: 002 Juli Werner k g b hm hustru Kristiania n s 003 Asbjørn Verner m ug b s barn Hamar n s 004 Erling Verner m ug b s barn Hamar n s 005 Ingrid Verner k ug b d barn Hamar n s 006 Sverre Verner m ug b s barn Hamar n s 007 Kaare Verner m ug b s barn Hamar n s 02 1te (8 m, 3 k) 11 (8 m, 3 k) kr.228,00 Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Theodor Olsen m g b hf Snedkersvend Stange n s 002 Gustava Olsen k g b hm hm Bærum n s 003 Oskar Olsen m ug b s Jernbanearbeider Hamar n s 004 Ragnvald Olsen m ug b s Sykkelmakerlerling Hamar n s 005 Torvald Olsen m ug b s barn Hamar n s 006 Georg Olsen m ug b s b Hamar n s 007 Markus Olsen m ug b s b Hamar n s 008 Agnes Olsen k ug b d b Hamar n s 009 Einar Olsen m ug b s b Hamar n s 010 Harriet Olsen k ug b d b Hamar n s 011 Alfred Olsen m ug b s barn Hamar n s 03 forhus (4 m, 5 k) 9 (4 m, 5 k) kr.144,00 Kjøk.: 1 Bad: n Rom: Rom loft: 2 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Mads Larsen Bastrup m g b hf handelsborg & Agentur Sennela Danmark s 002 Martha Johndal Bastrup k g b hm hm Stavanger s 003 Lars Rasmus Bastrup m ug b s Visergut Hamar s 004 Rolf Kristian Magnus Bastrup m ug b s Visergut Hamar s 005 Rosa Marie Bastrup k ug b d barn Hamar s 006 Jenny Barbara Bastrup k ug b d barn Hamar s 007 Henrik Johndal Bastrup m ug b s barn Hamar s 008 Maren Marie Bastrup k ug b d barn Hamar s 009 Marie Olga Bastrup k ug b d barn Hamar s (1 m, 1 k) 2 (1 m, 1 k) kr.6 pr Maaned kr.72,00 pr aar Kjøk.: Bad: n Rom: Rom loft: 1 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Ole Olsen m g b hf uden stilling %Arbeider% Solør (Hoff) n s fhv. vedhugger 002 Johanne Olsen k g b hm uden stilling Stange n s Østligste del Wedels gate 4 vaaningshus Sidebygn.: Stald og et Uthus 01 forhus 1te (2 m, 1 k) 3 (2 m, 1 k) kr.180,00 Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Thorsten Haraldsen m g b hf Pensjonist Biri n s 002 Agnete Haraldsen k g b hm hustru Biri n s Digitalarkivet - Arkivverket

19 Folketeljinga Emanuel Haraldsen m ug b s Ekstrabetjent ved Jernbanen Stange n s 02 forhus 1te (2 m, 2 k) 4 (2 m, 2 k) kr.144,00 Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Berthe Johansen k e b hm Rengjøringskone ved Hamar Stange n s station 002 Olaf Olsen m ug b s Smed Stange n s 003 Albert Olsen m ug b s Skotøiarbeider Stange n s 004 Borghild Olsen k ug b d datter Stange n s 03 2den (2 m, 3 k) 5 (2 m, 3 k) kr.180,00 pr aar 001 Martin Haraldsen m g b hf Stationsformand ved Hamar Hamar n s Jernbanestation 002 Anna Haraldsen k g b hm hustru Nykirke aneks til n s Borre 003 Agnes Haraldsen k ug b d datter Hamar n s 004 Thora Haraldsen k ug b d datter Hamar n s 005 Frithjof Haraldsen m ug b s søn Hamar n s 04 forhus 2den (1 m, 4 k) 6 (2 m, 4 k) kr.168,00 Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Ole Syversen m g f hf Jernbanefungtionær Lesje n s %Sporskifter% Sannsynleg opphaldstad: Narvik 002 Eli Syversen k g b hm hustru Vang Hdm. n s 003 Anna Syversen k ug b d barn Hamar n s 004 Sigrid Syversen k ug b d barn Hamar n s 005 Klara Syversen k ug b d barn Hamar n s 006 Oskar Syversen m ug b s barn Hamar n s Østligste del Grønnegate 1 vaaningshus, Hotelvirksomhed Sidebygn.: uthus for Vedboder, Stald og Tørkeloft 01 forhus (4 m, 2 k) 6 (4 m, 2 k) kr.360,00 Kjøk.: 1 Bad: n Rom: Rom loft: Rom kjeller: 6 Tenesterom: Rom losj.: Marthe Schau k e b hm Kafeindehaverske Stange n s 002 Ruth Ødegaard k ug b tj husgjærning Kristiania n s 003 Alb. W. H. Holter m ug b el Expeditør Kristiania n s 004 A. Søbak m ug b el Jernbanebetjent Amerika n s 005 Johan Hagen m ug b el Mekaniker Løiten n s 006 Anders Pettersen m ug b el Jernbanebetjent Vang Hed. n s 02 forhus 1ste (10 m, 3 k) 6 (3 m, 3 k) kr.1340,00 aarlig Kjøk.: 1 Bad: Rom: 14 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: Even Larsen m g b hf Agent og Hoteleier Stange n s 002 Olea Larsen k g b hm Hotelværtinde Trysil n s 003 Karine Dahl k ug b Tjener Spisesaltjener Trysil n s 004 Laura Sandberg k ug b Tjener Stuepige Vang H. n s 005 Karl Haugen m ug b el Lagerbetjent Ringsaker n s 006 Johan Beck Ramnæs m ug b el Musiker Helgeland n s 007 Georg Jønsberg m g mt el Elektrisk Montør Faaberg n s Sedvanleg bustad: Christiania 008 Aksel Jacobsen m ug mt el Elektrisk Montør Horten n s Sedvanleg bustad: Christiania 009 Hilmar Magnussen m ug mt el Elektrisk Montør Kristiania n s Sedvanleg bustad: Christiania 010 Oscar Johansen m ug mt el Elektrisk Montør Nøterø n s Sedvanleg bustad: Christiania 011 Kristian Kynell m ug mt el Elektrisk Montør Larvik n s Sedvanleg bustad: Christiania Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 0401 Hamar 012 Johan Larsen m g mt el Elektrisk Montør Fredrikshald n s Sedvanleg bustad: Christiania 013 Thorvald Kristensen m g mt el Elektrisk Montør Trøgstad n s Sedvanleg bustad: Christiania 03 forhus 2den (2 m, 2 k) 4 (2 m, 2 k) kr.600,00 Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 5 Rom loft: 1 Rom kjeller: Tenesterom: 1 Rom losj.: 001 Just Broch m g b hf elektronsingeniør ved Kristiania n s statsbanerne 002 Dikka Broch k g b hm hustru Sarpsborg n s 003 Just Broch m ug b s søn Hamar n s 004 Mina Blystad k ug b tj kokke og stuepige Vang Hed. n s 04 forhus 2 Etage (1 m, 4 k) 5 (1 m, 4 k) kr.380,00 pr aar Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 3 Rom loft: 1 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Helmer Nilsen m g b hf Overkonduktør ved Statens Stange n s Jernbaner 002 Anne Nilsen k g b hm Husvæsen Stange n s 003 Martha Nilsen k ug b d Expeditrice Storelvedalem n s 004 Agnes Nilsen k ug b d Expeditrice Hamar n s 005 Dagmar Helene Nilsen k ug b d til Hjelp i Huset Hamar n s 05 forhus (2 m, 1 k) 3 (2 m, 1 k) kr.380,00 pr aar Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 3 Rom loft: 1 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: Lars Eriksen m g b hf Lokomotivfører Løiten n s 002 Karen Eriksen k g b hm husmor Vang Hedem. n s 003 Arne Gundersen m ug b el Jernbanekonduktør Nes paa Romerike n s Østligste del Grønnegate 3 vaaningshus Sidebygn.: sidebygninger, uthus Vedbod 01 forhus 1 etage (2 m, 5 k) 7 (2 m, 5 k) kr.324,00 pr aar Kjøk.: 1 Bad: Rom: 3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 O. Sandbovang m g b hf Locomotivfører Nordre Fron n s 002 Karen Sandbovang k g b hm hustru Lesje n s 003 Dagny Sandbovang k ug b d Expeditrise Trondhjem n s 004 Olga Sandbovang k ug b d Kassererske Trondhjem n s 005 Thorbjørg Sandbovang k ug b d barn Hamar n s 006 Walborg Sandbovang k ug b d barn Hamar n s 007 Gustav Sandbovang m ug b s barn Hamar n s 02 forhus (1 m, 2 k) 3 (1 m, 2 k) kr.20 pr maaned kr.240,00 pr aar Kjøk.: 1 Bad: Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Carl Johan Bunæs m g b hf fyrbøter ved statsbanerne Eidsvold n s 002 Ragna Magdalene Bunæs k g b hm hustru Kristiania n s 003 Mimi Ivarda Bunæs k ug b d datter Elverum n s 03 forhus 2den (1 m, 1 k) 2 (1 m, 1 k) kr.400 Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 3 Rom loft: 2 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Annette Schwencke k e b hm Gaardeier Holmsbo n s 002 Fredrik Schwencke m ug b s Forstassistent Hamar n s 04 forhus 2den (1 m, 1 k) 2 (1 m, 1 k) kr.284,00 pr aar 001 Johanne Margrethe Larsen k g b hm hustru Moss n s 002 Wilhelm Aarvold Larsen m g b hf Ekspeditør i Tjømø n s Manufakturforretning 05 forhus 1ste (4 m, 3 k) 7 (4 m, 3 k) kr.288,00 Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

21 Folketeljinga 1910 Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Thorvald Severin Christensen m g b hf Kjedelsmed-formand Kristiania n s 002 Marie Christensen k g b hm hustru Moss n s 003 Thorolf Christensen m ug b s barn Fredrikstad n s 004 Hjørdis Christensen k ug b d barn Fredrikstad n s 005 Harry Christensen m ug b s barn Fredrikstad n s 006 Leif Christensen m ug b s barn Kristiania n s 007 Margot Christensen k ug b d barn Hamar n s 06 forhus 1ste (4 m, 5 k) 10 (5 m, 5 k) kr.300,00 aarlig Kjøk.: 1 Bad: Rom: 3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: Emil Pedersen m g b hf Materialassistent Jernbanen Løiten n s 002 Juliane Pedersen k g b hm hustru Aamot n s 003 Pauline Pedersen k ug b d Typograf Hamar n s 004 Karoline Pedersen k ug b d husgjærning Hamar n s 005 Jenny Pedersen k ug b d husgjærning Hamar n s 006 Harald Pedersen m ug b s søn Hamar n s 007 Einar Pedersen m ug b s søn Hamar n s 008 Olaf Pedersen m ug b s søn Hamar n s 009 Frida Pedersen k ug b d datter Hamar n s 010 Olav Rustad m ug f el Faktor Hamar n s Sannsynleg opphaldstad: Kristiania 07 forhus 2den etage (2 m, 3 k) 5 (2 m, 3 k) f.t. kr.300 pr aar Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Peter Mauritz Sandvold m g b hf postekspeditør Gjøvik n s 002 Inga Therese Sandvold k g b hm husmor Drammen n s 003 Gudrun Therese Sandvold k ug b d expedetrise Kristiansund N n s 004 Trygve Mauritz Sandvold m ug b s Kristiansund N n s 005 Valborg Sandvold k ug b d Hamar n s 08 forhus 2den (2 m, 1 k) 3 (2 m, 1 k) kr.300,00 Kjøk.: 1 Bad: n Rom: 3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Severin Johansen m g b hf Bokholder v/ Hamar Stange Herred n s Jernstøberi og mek Verksted 002 Mina Johansen k g b hm hustru Furnes Herred n s 003 Jørgen Johansen m ug b s søn Hamar n s 09 sidebygning 1ste (1 m, 5 k) 6 (1 m, 5 k) kr.240, Ingvald Kristoffer Hansen m g b hf Verkstedarbeider Jernbanens Vang Hedemarken n s Reparationsv. 002 Alberta Hansen k g b hm hustru Hamar n s 003 Anna Emilie Hansen k ug b d datter Hamar n s 004 Arilda Kristiane Hansen k ug b d datter Hamar n s 005 Emilie Bakke k e b fl pensionist Kristiania n s 006 Emilie Hansen k e b fl pensionist Kristiania n s 10 sidebygning (0 m, 1 k) 1 (0 m, 1 k) kr.216, Maren Olea Olsen k e b hm sælgekone Borre n s 11 sidebygning (1 m, 2 k) 3 (1 m, 2 k) kr.240, Even Paulsen m g b hf kjedelsmed %stadsbanernes Furnæs n s 3de distrigts Reprasjonsvergsted% 002 Marie Paulsen k g b hm hustru Næs Hedem. n s 003 Gerda Lovise Paulsen k ug b d datter Hamar n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 21

22 0401 Hamar 12 sidebygning 2den (3 m, 1 k) 4 (3 m, 1 k) kr.240, Sigvart Krogsrud m g b hf lokomotivfører Ringsaker n s 002 Mina Krogsrud k g b hm hustru Ringsaker n s 003 Sverre Krogsrud m ug b s søn Hamar n s 004 Gunnar Krogsrud* m ug b s søn Hamar n s Østligste del Grønnegate 5 Norges Banks forretningslokale forhus kvist (2 m, 1 k) 3 (2 m, 1 k) kr.240 (frit hus) Kjøk.: 1 Bad: Rom: Rom loft: 3 Rom kjeller: Tenesterom: 2 Rom losj.: 001 Kristoffer Sanden m e b hf vaktmester i Norges bank Furnæs n s 002 Andreas Sanden m ug b s avistrykker Ringsaker n s 003 Annette Sveen k e b tj husholderske Skjeberg n s Østligste del Østregate 5 vaaningshus Sidebygn.: 1 Sidebygning og 2 udhus 01 forhus 1te (3 m, 3 k) 7 (3 m, 4 k) kr.500,00 Kjøk.: Bad: n Rom: 4 Rom loft: 2 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Syver Ebro m g b hf Overkonduktør Løiten n s 002 Julie Ebro k g b hm husgjærning Furnæs n s 003 Odbjørg Ebro k ug b d husgjærning %uden stilling% Stange n s Arbeidsledig: l 004 Kari Alise Ebro k ug b d handelsbetjent Hamar n s 005 Margit Ebro k ug f d husgjærning %uden stilling% Hamar n s Sannsynleg opphaldstad: Kristiania 006 Sigvald Ebro m ug b s søn Hamar n s 007 Ivar Ebro m ug b s søn Hamar n s 02 forhus (3 m, 3 k) 5 (3 m, 2 k) kr.192 aaret 001 Ole Tomter m g b hf smedsvend Løiten n s 002 Amalie Tomter k g b hm hustru Horten n s 003 Aslaug Tomter k ug b d datter Vang Hed. n s 004 Herman Tomter m ug b s søn Hamar n s 005 Robert Tomter m ug b s søn Hamar n s 006 Helma Pedersen k ug mt b Husgjærning, hjælper sin Løiten n s moder i hjemmet Sedvanleg bustad: Løiten 03 sidebygning 1te Et (1 m, 2 k) 3 (1 m, 2 k) kr.240,00 Kjøk.: 1 Bad: Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Nils Engelberg m g b hf skomager Romedal n s 002 Kristine Engelberg k g b hm husgjærning Løiten n s 003 Josefhine Johnsen k ug b fl expeditrise Løiten n s 04 sidebygning 1ste (0 m, 3 k) 4 (1 m, 3 k) kr.228, Sverre Gundersen m g f hf underkonduktør ved Udnæs i Næs paa Øvre n s Stadsbanerne Romerike Sannsynleg opphaldstad: Oustad Hotel Lillehammer 002 Anna Gundersen k g b hm hustru Hamar n s 003 Eva Margrethe Gundersen k ug b d datter Hamar n s 004 Sigrid Kristine Gundersen k ug b d datter Hamar n s 05 sidebygning 2den (1 m, 2 k) 2 (1 m, 1 k) kr.228,00 Side 22 Digitalarkivet - Arkivverket

23 Folketeljinga Taale Andreas Solberg m g b hf Lokomotivfører Norges Statb Storelvedalen n s 002 Karen Edin Solberg k g b hm hustru Stange n s 003 Oline Temmen k mt b syerske Stange n s Sedvanleg bustad: Stange 06 sidebygning (1 m, 2 k) 3 (1 m, 2 k) kr.228, August Otto Ilseng m g b hf Værkstedformand Løiten n s (Jernbanen) 002 Karen Ilseng k g b hm husgjærning Løiten n s 003 Aslaug Marie Ilseng k ug b d datter Gjøvik n s 07 forhus (1 m, 1 k) 2 (1 m, 1 k) kr.144,00 Kjøk.: 1 Bad: n Rom: Rom loft: 1 Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Peter Mathisen m g b hf Bankbud Faaberg Gulbransdalen n s 002 Oline Mathisen k g b hm husgjærning Vang Hedemarken n s Østligste del Østregate 9 vaaningshus Sidebygn.: uthus et (5 m, 20 k) 25 (5 m, 20 k) egen gaard antagelig kr.1200,00 Kjøk.: 1 Bad: Rom: 13 Rom loft: 2 Rom kjeller: Tenesterom: 3 Rom losj.: 12 Merkand: Privat Gamlehjem 001 Kristine Kvernum k ug b Bestyrerinde Diakonisse Gausdal n s 002 Elise Diesen k ug b Sygepleierske Sygepleie Rommedal n s 003 Johanne Jakobsen k ug b Tjenestepige Kjøkkenarbeide Vang Hedemarken n s 004 Marit Reistad k ug b Tjenestepige Stuepigearbeide Gausdal n s 005 Hans Olsen m g b fl Forsørges af Kommunen Furnes n s Merknad: Ekstrahusholdn. 006 Maria Olsen k g b fl Forsørges af Kommunen Furnes n s Merknad: Ekstrahusholdn. 007 Mikkel Engebretsen m e b fl Forsørges af Kommunen Løiten n s Merknad: Ekstrahusholdn. 008 Hans Iversen m ug b fl Forsørges af Kommunen Næs Hallingdal n s Merknad: Ekstrahusholdn. 009 Knud Pedersen m e b fl Privat Fors Skræddermester Romedal n s fv. Smed Merknad: Ekstrahusholdn. 010 Andreas Alstad m ug b fl Forsørges af Kommunen Trondhjem n s Merknad: Ekstrahusholdn. 011 Maren Fredriksen k e b fl Forsørges af Kommunen Skien n s Merknad: Ekstrahusholdn. 012 Marthe Hansdatter k g b fl Forsørges af Kommunen Vang Hedemarken n s Merknad: Ekstrahusholdn. 013 Berthe Kristiansen k ug b fl Forsørges af Kommunen Stange n Trusamf.: Metodist Merknad: Ekstrahusholdn. 014 Guri Hovelsrud k e b fl Forsørges af Kommunen Næs Hedemarken n s Merknad: Ekstrahusholdn. 015 Gønner Halvorsen k e b fl Forsørges af Kommunen Furnæs n s Merknad: Ekstrahusholdn. 016 Gønner Østhagen k e b fl Forsørges af Kommunen Vang Hedemarken n s Merknad: Ekstrahusholdn. 017 Oline Høier k e b fl Forsørges af Kommunen Ringsager n s Merknad: Ekstrahusholdn. 018 Maren Monsen k ug b fl Forsørges af Kommunen Stange n s Merknad: Ekstrahusholdn. 019 Katrine Pedersen k ug b fl Forsørges af Kommunen Stange n s Merknad: Ekstrahusholdn. 020 Kaia Ottersen k e b fl Forsørges af Kommunen Ringsager n s Merknad: Ekstrahusholdn. Sjukdom: b 021 Ingeborg Johansen k e b fl Forsørges af Kommunen Stange n s Merknad: Ekstrahush. 022 Marthe Myhre k e b fl Privat Vang n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 23

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0202 Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0414 Vang Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0203 Drøbak. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0203 Drøbak. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0203 Drøbak Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste...

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0429 Aamot Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy nn Berthelsen dtr 1917 Sommarøy nn nn dtrdtr 1943 Sommarøy

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0417 Stange Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0804 Brevik. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0804 Brevik. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0804 Brevik Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Nr Dјdsdag Begravelsesdag Navn og tittel Alder Bosted DјdsхrsakBegravelsesstedFјdselsdato Foreldre Merknader 1 01.01.1846 11.01.1846 Johannes Olsen

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0501 Lillehammer. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0501 Lillehammer. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0501 Lillehammer Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0901 Risør. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0901 Risør. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0901 Risør Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste... 11

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1857 Værøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1123 Høiland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0604 Kongsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0604 Kongsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0604 Kongsberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste...

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0117 Id Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0534 Gran Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0706 Sandefjord kjøpstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0706 Sandefjord kjøpstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0706 Sandefjord kjøpstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0814 Bamle Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0527 Vardal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1018 Søgne. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1018 Søgne. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1018 Søgne Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0913 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0502 Gjøvik. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0502 Gjøvik. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0502 Gjøvik Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof Nilsen 1894 Barkestad Agnes Nilsen 1912 Barkestad Frida

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0905 Lillesand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0905 Lillesand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0905 Lillesand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0301 Kristiania

Folketeljing 1910 for 0301 Kristiania Folketeljing 1910 for 0301 Kristiania Tellekrets 160 til 160 Digitalarkivet 11.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA 1910 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 10 Negard 11 Mali-garden 7 Jo-garden 7 Lars-garden 6 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 5 Til saman Ulla-garden 66 Ullahammaren:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0116 Berg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad Digitalarkivet 22.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0413 Furnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0136 Rygge. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0136 Rygge. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0136 Rygge Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0904 Grimstad kjøpstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0904 Grimstad kjøpstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0904 Grimstad kjøpstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1101 Egersund ladested. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1101 Egersund ladested. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1101 Egersund ladested Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0113 Borge. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0113 Borge. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0113 Borge Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0416 Romedal Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1865 Vaagan. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1865 Vaagan. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1865 Vaagan Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0301 Kristiania

Folketeljing 1910 for 0301 Kristiania Folketeljing 1910 for 0301 Kristiania Oslo Hospital (Gamlebyen) menighet Tellekrets 151 til 154 Digitalarkivet 11.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0202 Ladestedet Hvidsten

Folketeljing 1900 for 0202 Ladestedet Hvidsten Folketeljing 1900 for 0202 Ladestedet Hvidsten Tilhører Vestby herred. Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1648 Støren Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN

KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN Avskrift gjort av/transcribed by Torbjørn Rogstad October 1998. Registrert av/registered by Jan Christensen 1997, Grenland Ættehistorielag.

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines Hildur Nyheim Bergsfjord 1912 Smines Terje Nyheim Bergsfjord

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Land. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Land. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0706 Sandefjord. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 0706 Sandefjord. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 0706 Sandefjord Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1802 Mosjøen. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1802 Mosjøen. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1802 Mosjøen Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Dissenter - d de A B C D E F G H I J

Dissenter - d de A B C D E F G H I J 17 18 19 1Postliste Źrstall Begravd Jordfestet nr Navn Foreldre / ektefelle forstander for Bopel / f dested Posteringer Hvilket samfunn Sigurd Nordal Johnsen, Bernhard Glengsgaten, f dt i Hjernebetennelse.

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0431 Solliens Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0415 Løiten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0415 Løiten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0415 Løiten Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0813 Eidanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0813 Eidanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0813 Eidanger Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0232 Lillestrøm, Skedsmo prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0232 Lillestrøm, Skedsmo prestegjeld Folketeljing 1910 for 0232 Lillestrøm, Skedsmo prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer