Folketeljing 1910 for 0415 Løiten. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1910 for 0415 Løiten. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1910 for 0415 Løiten Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå i 1801 nominativ, dvs ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga vart difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 1. desember 1910 Ved kgl. Res. 23. september 1910 vart det kunngjort at det skulle haldast almindelig Folketælling for å få ei detaljert oversikt over Noregs befolkning natta mellom 1. og 2. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast inn i teljingslista, med særskilt merknad om dei som var mellombels til stades (på besøk osv) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osv) på teljingstidspunktet førast inn på lista. På denne måten skulle folketeljinga i 1910 gje ei oversikt over befolkninga, både dei til stades og dei heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som 'f' og på opphaldsstaden som 'mt'. I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent vart gjennomført, og mange slike personar er oppført berre ein stad. I 1910-teljinga vart det for første gang spurt etter full fødselsdato for alle personar, og det var spørsmål om tilleggsopplysningar frå heimvende norskamerikanarar om utflyttingsår, heimflyttingsår, bustad før utvandring og siste bustad og stilling i Amerika. I teljinga skulle ein og opplyse om ein person var arbeidsledig. Det vart ikkje gjennomført jordbruksteljing i 1910, men det vart halde ei separat handverksteljing. Skipsmannskap skulle oppførast berre for skip i norske hamner og farvatn, ikkje for norske skip i utanlandske hamner og farvatn. Men skipslistene frå denne teljinga er dessverre tapt. Ved folketeljinga i 1910 var det i Noreg 61 bykommunar og 596 herad, 41 kjøpstader og 22 ladestader. Den heimehøyrande befolkninga i Noreg 1. desember 1910 vart av Det statistiske Centralbureau talt opp til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet vart gjort frå og med torsdag 1. desember 1910 og i så mange dagar som var nødvendig. På landet vart teljinga gjort for kvart herad under leiing av ordføraren. Heradet vart delt inn i teljingskrinsar, der teljarar, oftast skulelærarar, frå 1. desember gjekk frå hus til hus og fylte ut teljingslistene (dei såkalla huslistene) med informasjon om alle personar, til satdes og fråverande. Etter at huslistene var ferdig utfylte, sette teljaren opp ei krinsliste over talet på personar for kvar bustad i teljingskrinsen, og så let ordføraren utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar krins innanfor heradet og dei tilhøyrande soknene. I byane vart teljinga gjennomførd i regi av magistraten. Teljarane, for det meste skulelærarar, fekk ansvaret for kvar sin teljingskrins. I byane vart teljinga gjort som sjølvteljing, dvs. at huseigarar og leigebuarar sjølv fylte ut huslista for heile garden/huset og familielista for den enkelte leilegheit. Teljarane si primære oppgåve var då å kontrollere, korrigere og samle inn listene. Etter at hus- og familielistene var ferdig utfylt og samla inn, utarbeidde teljaren ei krinsliste over talet på personar for kvar gard/hus innafor teljingskrinsen, og til sist let magistraten utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar teljingskrins i byen, og tal på personar i dei ulike sokna i byen. Utfylling og innsamling av skipslistene vart gjort av tollvesenet sine funksjonærer i hamnane. Folketeljinga 1910 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast ein kommune, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der 5

6 ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av Digitalarkivets registreringseiningar i Stavanger og Voss og ved Registreringssentral for historiske data (RHD), avd. Målselv. Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta tilsvarar stort sett rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustadens namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Tellingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leileghetsnr 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadsrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 6

7 Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap n = norsk, for andre står det på linjen under saman med andre merknader. 11 Tru Trudomssamfunn s = statskyrkja, for andre står det på lina under saman med andre merknader. På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanlig bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trudomssamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert i kvar sin boks innanfor ei felles ramme. Innanfor kvar boks/ramme kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner teke i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som vart brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osv. Under person angir feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlige bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bostatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son 7

8 d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersåttleg status n = norsk statsborgar Trudomssamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register 8

9 I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvisning til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvisning til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadsregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 9

10 0415 Løiten Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 1122 (kvinner: 559, menn: 563) Bustader i kretsen: 188 Krets: 001 Løken Prestegjeld: Løiten Herred/by: Løiten Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Løken Skramstad (5 m, 7 k) 2 11 (5 m, 6 k) 001 Haagen Skramstad m g b hf Gaardbruker Løiten n s 002 Tora Skramstad k g b hm Gaardmandskone Lom n s 003 Karen Skramstad k ug b d Datter Løiten n s 004 Helmer Hermansen m ug b tj Tjenestegut Løiten n s Merknad: Drengestubygning 005 Johan Nilsen m ug b tj Tjenestegut Løiten n s 006 Oskar Syverinsen m ug b tj Tjenestegut Løiten n s 007 Karen Hermandsen k ug b tj Tjenestepige Løiten n s 008 Lina Nikolaisen k ug b tj Tjenestepige Løiten n s 009 Syne Prestegaard k ug b tj Tjenestepige Skiaaker n s 010 Rønnaug Øverbø k ug mt b Rentenist Lom n s Sedvanleg bustad: Lom 011 Lars Arnesen m e b hf Føderaadsmand Løiten n s Merknad: Føderaadshuset 012 Borghild Skramstad k ug b tj Tjenestepige Stange n s Løken Skramstadeie under (0 m, 2 k) (0 m, 2 k) 001 Syverine Bremersen k e b hm Legatunderstøttet Løiten n s 002 Mina Kristiansen k ug b fl Pleiebarn Løiten n s Løken Skramstadeie under (4 m, 4 k) (4 m, 4 k) 001 Otto Olsen m g b hf Gaardsarbeider Søndre n s Osen 002 Anne Enersen k g b hm Fladbrødbager Søndre n s Osen 003 Ambjør Ottosen k ug b d Datter Løiten n s 004 Bernhard Ottosen m ug b s Søn Løiten n s 005 Alma Ottosen k ug b d Datter Løiten n s 006 Ola Ottosen m ug b s Søn Løiten n s 007 Konrad Ottosen m ug b s Søn Løiten n s 008 Ally Ottosen k ug b d Datter Løiten n s Løken Bratvold under (6 m, 2 k) (6 m, 2 k) 001 John Johansen m g b hf Hustømmermand Romedal n s 002 Anna Johansen k g b hm Hustru Trysil n s 003 Haagen Johnsen m ug b s Stenpukning Løiten n s 004 Lars Johnsen m ug b s Søn Løiten n s 005 Johan Johnsen m ug b s Søn Løiten n s 006 Per Johnsen m ug b s Søn Løiten n s 007 Jørgen Johnsen m ug b s Søn Løiten n s 008 Agnes Johnsen k ug b d Datter Løiten n s Løken Skramstadeie under (2 m, 0 k) (0 m, 0 k) 001 Peder Volbek m g mt el Skogsarbeide Elverum n s Sedvanleg bustad: Elverum 002 John Lillegrundset m ug mt el Skogsarbeide Elverum n s Sedvanleg bustad: Elverum Folketeljinga Løken Furubakken under (1 m, 3 k) (1 m, 2 k) 001 Erik Harildstad m g b hf Pensioneret Lærer Romedal n s 002 Eline Harildstad k g b hm Hustru Løiten n s 003 Emilie Harildstad k ug b d Datter Løiten n s 004 Marie Garsjø k ug mt b Pensioneret Lærerinde Hurdalenn s Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 0415 Løiten Sedvanleg bustad: Hurdalen Løken Nymoen (0 m, 3 k) (0 m, 3 k) 001 Karen Schjerve k e b hm Selveier Løiten n s 002 Albertine Schjerve k ug b d Datter Løiten n s 003 Marie Schjerve k ug b d Datter Løiten n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Løken Torp (5 m, 5 k) 1 9 (4 m, 5 k) 001 Ole Torp m g b hf Gaardbruger Løiten n s 002 Minda Torp k g b hm Hustru Løiten n s 003 Marie Hermandsen k ug b tj Stuepige Løiten n s 004 Marie Larsen k ug b tj Budeie Løiten n s 005 Inga Larsen k ug b tj Budeie Løiten n s 006 Per Martinsen m ug b tj Dagarbeider Gaardsarbei Vang n s Hedemark 007 Johan Torp m g b hf Føderaadsmand Løiten n s Merknad: Føderaadshuset 008 Anne Torp k g b hm Hustru Løiten n s 009 Lars Torp m ug b s Søn Løiten n s 010 Matheas Balkeie m g mt tj Skomager Løiten n s Sedvanleg bustad: Kreds 2 Løiten Løken Skramstadeie under (0 m, 2 k) (0 m, 2 k) 001 Anne Andersen k e b hm Væning!! & Strikning Sverige n s 002 Marie Andersen k ug b d Fatigunderstøtet Sverige n s Løken Torpeie under (3 m, 4 k) (3 m, 4 k) 001 Kristian Eriksen m g b hf Gaardsarbeider Løiten n s 002 Berthe Eriksen k g b hm Hustru Løiten n s 003 Mina Kristiansen k ug b d Datter Løiten n s 004 Einar Kristiansen m ug b s Søn Løiten n s 005 Selma Kristiansen k ug b d Datter Løiten n s 006 Mathilde Kristiansen k ug b d Datter Løiten n s 007 Karl Kristiansen m ug b s Søn Løiten n s Løken Torpeie under (3 m, 5 k) (3 m, 5 k) 001 Andreas Karinusen m g b hf Gaardsarbeider Vang n s 002 Julie Karinusen k g b hm Hustru Bergen n s 003 Kristian Andreassen m ug b s Søn Løiten n s 004 Olga Andreassen k ug b d Datter Løiten n s 005 Jørgine Andreassen k ug b d Datter Løiten n s 006 Aagot Andreassen k ug b d Datter Løiten n s 007 Tina Andreassen k ug b d Datter Løiten n s 008!! Andreassen* m ug b s Søn Løiten n s Merknad: Udøpt gut Løken Grimseteie under (5 m, 2 k) (5 m, 2 k) 001 Hans Andersen m g b hf Gaardsarbeider Aamot n s 002 Emilie Andersen k g b hm Hustru Aamot n s 003 Helmer Hansen m ug b s Dagarbeider f.t. Træskning Aamot n s 004 Alf Hansen m ug b s Søn Løiten n s 005 Einar Hansen m ug b s Søn Vang n s Hedem. 006 Hilda Hansen k ug b d Datter Løiten n s 007 Torvald Hansen m ug b s Søn Løiten n s Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Løken Birkely (6 m, 5 k) 1 11 (6 m, 5 k) 001 Martin A. Mattsson m g b hf Gaardbruger Skogeier Sverige n s 002 Helene Mattsson k g b hm Hustru Aasnæs n s 003 Alf Mattsson m ug b s Søn Sverige n s 004 Sigrid Mattsson k ug b d Datter Sverige n s 005 Lennart Mattsson m ug b s Søn Løiten n s 006 Rønnaug Mattsson k ug b d Datter Løiten n s 007 Ottar Mattsson m ug b s Søn Løiten n s 008 Anna Petersen k ug b tj Budeie Aasnæs n s Merknad: Drengestubygning 009 Margit Gundersen k ug b tj Stuepige Aasnæs n s 010 Hilmar Antonsen m ug b tj Tjenestegut Romedal n s 011 Nils Frydenlund m ug b tj Dagarbeider f.t. Tømmerkjøring Romedal n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Løken Grimset (5 m, 9 k) 2 14 (5 m, 9 k) 001 Halvor Englaug %Grimset% m g b hf Gaardbruger Løiten n s 002 Signe Englaug k g b hm Hustru Eidsvold n s 003!! Englaug* k ug b d Datter Løiten n s Merknad: Udøpt Pige 004 Hjørdis Ulvin k ug b fl Husjomfru Eidsvold n s 005 Sofie Nilsen k ug b tj Budeie Løiten n s Merknad: Drengestubygning 006 Eline Nilsen k ug b tj Kokke Løiten n s 007 Nilla Nilsen k ug b tj Budeie Løiten n s 008 Ole Karlsen m ug b tj Gaardsarbeider Vang n s 009 Emil Syversen m ug b tj Tjenestegut Vang n s 010 Ole Nilsen m ug b tj Kontrolassistent Løiten n s Fjøskontrol 011 Helmer Englaug m g b hf Føderaadsmand Aamot n s Merknad: Føderaadshuset 012 Kjersti Englaug k g b hm Hustru Løiten n s 013 Oleane Englaug k ug b d Datter Løiten n s 014 Ingeborg Martinsen k ug b tj Tjenestepige Løiten n s Løken Grimseteie under (0 m, 0 k) (1 m, 1 k) 001 Andreas Johansen m g f hf Gaardsarbeider Vang n s Hedem. Sannsynleg opphaldstad: Kreds 2 Løiten 002 Kjerstine Johansen k g f hm Hustru Løiten n s Sannsynleg opphaldstad: Kreds 2 Løiten Løken Torpeie under (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Anne Pedersen k e b hm Vask Bagning o.l Vang n s Hedem 002 Sigurd Martinsen m ug b s Søn Løiten n s Løken Tofsrud (2 m, 4 k) (2 m, 4 k) 001 Ole Maagaard m g b hf Gaardbruger Romedal n s 002 Anne Maagaard k g b hm Hustru Romedal n s 003 Olaug Maagaard k ug b d Datter Vang n s Hedm 004 Syverine Vikman k e b tj Budeie Vang n s Hedm Merknad: Drengestubygning Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 0415 Løiten 005 Sigvardt Sigvartsen m ug b tj Arbeider ved gaarden Kristianian s 006 Anna Augustsen k ug b tj Stuepige Romedal n s Løken Grimseteie under (4 m, 0 k) (0 m, 0 k) 001 Hans Hansen m ug mt el Skogsarbeide Elverum n s Sedvanleg bustad: Elverum %Rendalen% 002 Albert Henriksen m ug mt el Skogsarbeide Sverige s Statsb.: Sverige Sedvanleg bustad: ytre Rendalen 003 Ingvald Pedersen m ug mt el Skogsarbeide Trysil n s Sedvanleg bustad: Trysil 004 Nikolai Nilsen m ug mt el Skogsarbeide Trysil n s Sedvanleg bustad: Trysil Løken Volden under (0 m, 1 k) (0 m, 1 k) 001 Inge Larsen k ug b hm Vask & Strygning Vang Hedem. n s Løken Rekstadbakken (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Lars A. Liven m g b hf Teglstensmurer S Løiten n s 002 Mari Liven k g b hm Hustru Romedal n s 003 Oline Rikardsen k e b el Fladbrødbager Løiten n s Løken Rekstad under (3 m, 3 k) (4 m, 3 k) 001 Ole Olsen m g b hf Stenpukning & Romedal n s Tømmerhugning 002 Berthe Olsen k g b hm Hustru Romedal n s 003 Anna Olsen k ug b d Datter Løiten n s 004 Ole Olsen m ug b s Søn Løiten n s 005 Bartolf Olsen m ug b s Søn Løiten n s 006 Olaf Svendsen m ug f el Skreppekar 45 ca? n s (alder) Merknad: Alder: ca 45 Aar E: Fødselsår påført seinare Sannsynleg opphaldstad: Vides ikke 007 Marie Paulsen k ug b b Tjenestepige Romedal n s Løken Rekstad (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Gunder Johnsen m g b hf Underholdes av Datteren Elverum n s Fors. Gaardbruger 002 Marie Johnsen k g b hm Underholdes av Datteren Fors. Gaardbruger Elverum n s Løken Holmlund (4 m, 4 k) (4 m, 4 k) 001 Ole A. Lillehagen m g b hf Skræder S Romedal n s 002 Mathilde Mikkelsen k g b hm Hustru Vang n s Hedem 003 Asbjørn Lillehagen m ug b s Søn Løiten n s 004 Harald Lillehagen m ug b s Søn Løiten n s 005 Kristian Lillehagen m ug b s Søn Løiten n s 006 Marta Lillehagen k ug b d Datter Løiten n s 007 Gunda Lillehagen k ug b d Datter Løiten n s 008 Tora Lillehagen k ug b d Datter Løiten n s Løken Grimseteie under (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Martin Hansen m g b hf Gaardsarbeider Vang Hedem n s Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 002 Lina Olausen k g b hm Hustru Nes n s Hedem 003 Margit Martinsen k ug b d Datter Nes n s Hedem 004 Harald Martinsen m ug b s Søn Løiten n s 005 Lili Martinsen k ug b d Datter Vang n s Hedem 006 Arne Martinsen m ug b s Søn Løiten n s Løken Brudal (1 m, 3 k) (1 m, 3 k) 001 Lars H. Hjermstad m g b hf Rentenist Stange n s 002 Nikoline Hjermstad k g b hm Hustru Ulensakern s 003 Marie Hjermstad k ug b d Datter Løiten n s 004 Anne Johansen k ug b tj Tjenestepige Løiten n s Løken Fredrikstad under (0 m, 1 k) (0 m, 1 k) 001 Gønner Kristiansen k e b hm Legatunderstøttet Løiten n s Løken Hamborg under (4 m, 4 k) (4 m, 4 k) 001 Peter Martinsen m g b hf Gaardsarbeider Aamot n s 002 Jonethe Kristofersen k g b hm Hustru Romedal n s 003 Sverre Petersen m ug b s Søn Romedal n s 004 Gyda Petersen k ug b d Datter Løiten n s 005 Reidar Petersen m ug b s Søn Løiten n s 006 Elida Petersen k ug b d Datter Løiten n s 007 Peter Petersen m ug b s Søn Løiten n s 008 Ragna Petersen k ug b d Datter Løiten n s Løken Granli under (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Torvald Johansen m g b hf Gaardsarbeider Romedal n s 002 Karen Johansen k g b hm Hustru Vang n s Hedem 003 Jeny Johansen k ug b d Datter Løiten n s 004 Trygve Johansen m ug b s Søn Løiten n s 005 Jørgen Johansen m ug b s Søn Løiten n s Løken Lindstad under (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Marie Olsen k e b hm Underholdes av Stange n s Fattivæsenet 002 Mathilde Andreassen k ug b d Husgjerning Stange n s 003 Andreas Lindstad m ug b s Snekkerlærling Skedsmon s 004 Marie Johansen k ug b d Underholdes av Løiten n s Fattigvæsenet Sjukdom: a 005 Frithjof Boren m ug b el Sten & Jordarbeide Sverige s Løken Tofsrudeie under (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Kristian Petersen m g b hf Gaardsarbeider Romedal n s 002 Sofie Andersen k g b hm Hustru Romedal n s 003 Peter Kristiansen m ug b s Søn Romedal n s Løken Moen under (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Helmer Haagensen m g b hf Gaardsarbeide Løiten n s 002 Anne Jensen k g b hm Hustru Løiten n s 003 Oline Helmersen k ug b d Syning Løiten n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 0415 Løiten Løken Sandlund (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Lars Torp m g b hf Landhandler Løiten n s 002 Maren Torp k g b hm Hustru Romedal n s 003 Marie Torp k ug b d Datter Løiten n s 004 Hanna Torp k ug b d Datter Løiten n s 005 Herman Hansen m ug b tj Handelsbetjent Vang Hedem. n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Løken Sande (5 m, 6 k) 1 11 (5 m, 6 k) 001 Jens Sande m g b hf Gaardbruger Løiten n s 002 Gurine Sande k g b hm Hustru Elverum n s 003 Olefine Graff k ug b d Datter Elverum n s 004 Oluf Graff m ug b s Søn Elverum n s 005 Kristian Sande m ug b s Søn Løiten n s 006 Pauline Sande k ug b d Datter Løiten n s 007 Marie Ulvin k ug b tj Husjomfru Eidsvold n s 008 Karen Langberg k ug b tj Stuepige Elverum n s 009 Maren Olsen k ug b tj Barnepige Løiten n s 010 Andreas Andersen m ug b tj Tjenestegut Vang n s Hedem Merknad: Drengestubygning 011 Kristian Sande m e b fl Føderaadsmand Løiten n s Merknad: Føderaadshuset Løken Høisand Jernbanestation under (4 m, 4 k) (4 m, 4 k) 001 Michael Sannerud m g b hf Stationsmester Jerbanemd Furnes n s Bestillingsmand 002 Kristine Sannerud k g b hm Kona til stationsmesteren Tønset n s 003 Hans Sannerud m ug b s Tønset n s 004 Bergljot Sannerud k ug b d Storelvdalen n s 005 Gunnar Sannerud m ug b s Storelvdalen n s 006 Solveig Sannerud k ug b d Heskestadn s 007 Astri Sannerud k ug b d Løiten n s 008 Alf Hernæs m ug b el jernbanemand Storelvdalen n s Løken Sandaker under (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Mons Johansen m g b hf Møllearbeider Kornm Romedal n s 002 Taaline Johansen k g b hm Hustru Løiten n s 003 Emma Martinsen k ug b Pleiebarn Syerske Løiten n s 004 Johan Kristiansen m ug b Pleiebarn Vides n s ikke 005 Karl Vilhelmsen m ug b Pleiebarn Stenkjær s Løken Sandberg (1 m, 3 k) (1 m, 3 k) 001 Andraawna Frantzen k e b hm Pension Løiten n s 002 Aagot Frantzen k g b d Husholder Løiten n s 003 Sigurd Rønning m g b fl Gaardbruger Værø n s 004 Lina Olsen k ug b tj Tjenestepige Vang Hedem n s Løken Kurud (4 m, 4 k) (4 m, 3 k) 001 Lars Rørsbak m g b hf Gaardbruger Ringsakern s 002 Oline Rørsbak k g b hm Hustru Rakestadn s 003 Oskar Hagen m ug b tj Tjenestegut Ringsakern s 004 Nils Hagen m ug b tj Smedlærling Ringsakern s 005 Gerda Paulsen k ug b Pleiebarn Bergen s Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 006 Marius Paulsen m b Pleiebarn Ofoten s 007 Johanne Olsen k e b hm Føderaadskone Vardal n s Merknad: Føderaadshuset 008 Karen Stensborg k e mt tj Syerske Øier n s Merknad: ca 1840 Sedvanleg bustad: Furnæs Løken Lindstad (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Johanes Nordeng m g b hf Brukssmed Nes n s Hedem 002 Mina Nordeng k g b hm Hustru Løiten n s 003 Birger Nordeng m ug b s Søn Løiten n s 004 Konrad Nordeng m ug b s Søn Trondhjemn s 005 Signe Nordeng k ug b d Datter Elverum n s Løken Falkenberg (4 m, 1 k) (4 m, 1 k) 001 Lars Gundersen m g b hf Mekanisk fabrikarbeider Romedal n s 002 Tora Gundersen k g b hm Hustru Ringsakern s 003 Gunvald Gundersen m ug b s Søn Løiten n s 004 Kristian Gundersen m ug b s Søn Løiten n s 005 Reidar Gundersen m ug b s Søn Løiten n s Løken Simenstad (1 m, 0 k) (1 m, 0 k) 001 Simen Kurud m ug b hf Maler ved fabrik Løiten n Løken Bjørkli (5 m, 2 k) (5 m, 2 k) 001 Kristian Eriksen m g b hf Former, Støberi Romedal n s 002 Mathea Eriksen k g b hm Hustru Østre n s Toten 003 Klara Kristiansen k ug b d Datter Løiten n s 004 Helge Kristiansen m ug b s Søn Løiten n s 005 Ludvig Kristiansen m ug b s Søn Løiten n s 006 Karl Kristiansen m ug b s Søn Løiten n s 007 Ole Pedersen Kurud m ug b el Dagarbeider f.t. Træskning Løiten n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1882 Flytta attende til Noreg: 1897 Bustad i Noreg før utflytting: Løiten Siste bustad i Amerika: Aue-Clare Stilling i Amerika: Skogsarbeide Merknad: Løken Granli (5 m, 2 k) (5 m, 2 k) 001 Anton Andreassen m g b hf Former, Støberi Stange n s 002 Lina Andreassen k g b hm Hustru Løiten n s 003 Lily Granli k ug b d Datter Løiten n s 004 Alf Granli m ug b s Søn Løiten n s 005 Erling Granli m ug b s Søn Løiten n s 006 Sverre Granli m ug b s Søn Løiten n s 007 Trygve Granli m ug b s Søn Løiten n s Løken Fredheim 216 2, 4 6 (4 m, 2 k) (4 m, 2 k) 001 Julius Hansen m g b hf Snekker Jernstøberi & Stange n s mek. verksted 002 Anne Hansen k g b hm Hustru Stange n s 003 Martin Hansen m ug b s Mekanisk fabrikarbeider Løiten n s 004 Ivar Hansen m ug b s Snekkerlærling Løiten n s 005 Martin Stensby m g b Losjerende hf Sjauer Jernstøber Nes n s Hedem 006 Karoline Stensby k g b Losjerende hm Hustru Løiten n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 0415 Løiten Løken Bjørnstad (4 m, 4 k) (4 m, 4 k) 001 Johan Lilleaker m g b hf Veivogter Vang n s Hedem 002 Kristine Lilleaker k g b hm Hustru Løiten n s 003 Olga Lilleaker k ug b d Datter Løiten n s 004 Birger Lilleaker m ug b s Søn Løiten n s 005 Inga Lilleaker k ug b d Datter Løiten n s 006 Gustav Lilleaker m ug b s Søn Løiten n s 007 Johannes Lilleaker m ug b s Søn Løiten n s 008 Mathea Uthus k e b hm Rentenist Løiten n s Merknad: Føderaadshuset Løken Skjærbæk under (2 m, 4 k) (4 m, 4 k) 001 Jørgen Antonsen m g f hf Skogsarbeide & Løiten n s Stenpukning Sannsynleg opphaldstad: Kreds 2 Løiten 002 Agnethe Antonsen k g b hm Hustru Løiten n s 003 Hjalmar Jørgensen m ug f s Skogsarbeide & Løiten n s Stenpukning Sannsynleg opphaldstad: Kreds 2 Løiten 004 Agnes Jørgensen k ug b d Datter Løiten n s 005 Oskar Jørgensen m ug b s Søn Løiten n s 006 Martin Jørgensen m ug b s Søn Løiten n s 007 Emma Jørgensen k ug b d Datter Løiten n s 008 Sanna Jørgensen k ug b d Datter Løiten n s Løken Bjørke Søndre (Opset) (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Erik Nilsen m g b hf Modelsnekker mek Romedal n s Verksted 002 Elida Nilsen k g b hm Hustru Romedal n s 003 Bjarne Opset m ug b s Søn Løiten n s 004 Ola Frenning m ug b s Søn Løiten n s 005 Ebba Opset k ug b d Datter Løiten n s Løken Torsgaard (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Peder Larsen m g b hf Støberiformand Løiten n s 002 Amalie Larsen k g b hm Hustru Sverige n s 003 Klara Eliassen k ug b Pleiebarn Løiten n s Løken Bjørkmoen (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Anton Øverby m g b hf Kjedelsmed mek. Verksted Løiten n s 002 Juline Øverby k g b hm Hustru Løiten n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1889 Flytta attende til Noreg: 1892 Bustad i Noreg før utflytting: Løiten Siste bustad i Amerika: Chikago Stilling i Amerika: Syerske Merknad: Løken Hauglund (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Kristian Olsen m g b hf Modelsnekker mek. Verk Stange n s 002 Marthe Olsen k g b hm Hustru Romedal n s 003 Agnes Olsen k ug b d Syerske Romedal n s 004 Olga Olsen k ug b d Syerske Løiten n s 005 Olaf Olsen m ug b s Elektricitetsarbeider Løiten n s Løken Folkehjem (5 m, 2 k) (4 m, 1 k) 001 Andreas Nybruget m g b hf Maskinist Jernstøberi Løiten n s 002 Marte Nybruget k g b hm Hustru Løiten n s Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 003 Oskar Nybruget m ug b s Løiten n s 004 Oline Hjelsengsven k e mt b Besøgende fors Løiten n s Gaardssarbeider Sedvanleg bustad: Kreds 3 Løiten 005 Edevard Andresen m g mt el Montør Jernstøberi Stange n s Sedvanleg bustad: Stange 006 Hans Slaatsven m e b el Brugssmed Løiten n s 007 Olaf Nybruget m ug b el Kjedelsmedlærling Løiten n s Løken Stensbak (6 m, 2 k) (6 m, 2 k) 001 Teodor Hagen m g b hf Skrædder S Romedal n s 002 Karen Hagen k g b hm Hustru Romedal n s 003 Harald Hagen m ug b s Skrædder Løiten n s 004 Signe Hagen k ug b d Datter Løiten n s 005 Jørgen Hagen m ug b s Søn Løiten n s 006 Toralf Hagen m ug b s Søn Løiten n s 007 Sverre Hagen m ug b s Søn Løiten n s 008 Leif Hagen m ug b s Søn Løiten n s Løken Huseby (4 m, 7 k) 10 (3 m, 7 k) Ole O. Hagen m g b hf Kjedelsmed mek. Verksted Faaberg n s 002 Emma Hagen k g b hm Hustru Vardal n s 003 Margit Hagen k ug b d Datter Løiten n s 004 Marie Hagen k ug b d Datter Løiten n s 005 Jeny Hagen k ug b d Datter Løiten n s 006 Sverre Hagen m ug b s Søn Løiten n s 007 Sigrid Hagen k ug b d Datter Løiten n s 008 Evald Hagen m ug b s Søn Løiten n s 009 Hedvik Hagen k ug b d Datter Løiten n s 010 Mathea Fredhjem k e b el Vævning Romedal n s 011 Johan Myren m g mt hf Kjedelsmed mek. Verksted Løiten n s Sedvanleg bustad: Løiten Nordbyd Løken Graaberg & Rosenberg 214 4, 8 10 (5 m, 5 k) 10 (5 m, 5 k) Gulbrand Aker m g b hf Mekanisk fabrikarbeider Vang n s Hedem. 002 Karen Aker k g b hm Hustru Holden n s 003 Gudborg Aker k ug b d Datter Løiten n s 004 Jørgen Johnsen m ug b fl Søn Løiten n s 005 Andreas Østhagen m g b hf Former Jernstøberi Vang n s Hedem 006 Ragna Østhagen k g b hm Hustru Løiten n s 007 Mary Østhagen k ug b d Datter Løiten n s 008 Aslaug Østhagen k ug b d Datter Løiten n s 009 Emil Lindvig m ug b el Ensein i Frelsesarmeen Trondhjemn 010 Ole Hoel m ug b el Løitnant i Frelsesarmeen Frænen n s Løken Englaugseie under (5 m, 2 k) (5 m, 2 k) 001 Bernt Overud m g b hf Pudser ved støberi Løiten n s 002 Julie Overud k g b hm Hustru Stange n s 003 Ole Overud m ug b s Søn Løiten n s 004 Andreas Overud m ug b s Søn Løiten n s 005 Marius Overud m ug b s Søn Elverum n s 006 Trygve Overud m ug b s Søn Løiten n s 007 Minda Overud k ug b d Datter Løiten n s Løken Bjerkeli (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 0415 Løiten 001 Peder Tomassen m g b hf Former Jernstøberi Holden n s 002 Gurine Tomassen k g b hm Hustru Holden n s 003 Teodor Tomassen m g b hf Former Jernstøberi Løiten n s 004 Teresse Tomassen k g b hm Hustru Arendal n Løken Englaugseie under (3 m, 4 k) (2 m, 5 k) 001 Emil Dyreng m g b hf Snekker ved Papirfabrik Løiten n s 002 Eline Dyreng k g b hm Hustru Løiten n s 003 Elisabet Dyreng k e b fl intet fors. Snedker Løiten n s 004 Elise Dyreng k ug f d Datter Løiten n s Sannsynleg opphaldstad: Sygehjemmet kreds Henrik Dyreng m ug b s Søn Løiten n s 006 Bergljot Dyreng k ug b d Datter Løiten n s 007 Anders L. Kroken m ug mt el Stenarbeider Romedal n s Sedvanleg bustad: Romedal 008 Marie Olsen k g b hm Vask & Strygning Hof Solør n s Løken Englaugseie (12 m, 3 k) 11 (8 m, 3 k) Ole Tømmerholen m g b hf Skomager S Løiten n s 002 Gønner Tømmerholen k g b hm Hustru Vang n s Hedem 003 Mina Tømmerholen k ug b d Husholderske Løiten n s 004 Minda Mikkelsen k ug b tj Tjenestepige Løiten n s 005 Ole Vik m ug b el Mekanisk Fabrikarbeider Stange n s 006 Herman Nilsen m ug b el Opslager Smedjen mek Romedal n s Verksted 007 Olaf Olsen m ug b el Opslager Verksted Løiten n s 008 Johan Adolfsen m ug b el Opslager Verksted Romedal n s 009 Harald Olsen m ug b el Dagarbeider f.t. Syg J. n s Rendalen 010 Olaf Kristoffersen m ug b el Opslager mek. Verksted Løiten n s 011 Bernhard Pedersen m ug b el Filer mek Verksted Stange n s 012 Henrik Olsen m ug mt el Tegelstensmurer Kristianian s Papirfabrik Sedvanleg bustad: Kristiania 013 Anton Olsen m ug mt el Tegelstensmurer Kristianian s Papirfabrik Sedvanleg bustad: Kristiania 014 Sigurd Larsen m ug mt el Tegelstensmurer Kristianian s Papirfabrik Sedvanleg bustad: Kristiania 015 Bernhard Gudmundsen m ug mt el Murerhaandtlanger Kristianian s Papirfabrik Sedvanleg bustad: Kristiania Løken Falkheim (4 m, 3 k) (4 m, 3 k) 001 Peter Torkilsen m g b hf Landhandler Løiten n s 002 Helene Torkilsen k g b hm Hustru Løiten n s 003 Eivin Torkilsen m ug b s Søn Løiten n s 004 Olaug Torkilsen k ug b d Datter Løiten n s 005 Oline Stenseth k ug b tj Tjenestepige Løiten n s 006 Einar Bek m ug b tj Gaardskar Løiten n s 007 Even Torkildsen m e b fl Intet (Gammel) Løiten n s Løken Skjerbakken under (4 m, 2 k) (5 m, 2 k) 001 Nils Dybdal m g b hf Kjedelsmed mek. Verksted Vardal n s 002 Kristine Dybdal k g b hm Hustru Romedal n s 003 Johan Dybdal m ug b s Søn Løiten n s Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

21 004 Aleksander Dybdal m ug b s Søn Elverum n s 005 Nelly Dybdal k ug b d Datter Vang n s Hedem 006 Magnus Sørensen m ug b fl Vedhugger Romedal n s 007 Bernhard Sæther m ug f fl Maler mek. Verksted Romedal n s Sannsynleg opphaldstad: Kreds 2 Løiten Løken Berggrund under (3 m, 5 k) (3 m, 5 k) 001 Andreas Larsen m g b hf Former Jernstøberi Løiten n s 002 Emilie Larsen k g b hm Hustru Løiten n s 003 Kassi Larsen k ug b d Datter Lysaker n s Bærum 004 Anna Larsen k ug b d Datter Vestre n s Aker 005 Lovise Larsen k ug b d Datter Vestre n s Aker 006 Anton Nilssen m g b hf Baker ved Landhandel Østre n s Toten 007 Borghild Nilssen k g b hm Hustru Stange n s 008 Nils Nilssen m ug b s Søn Løiten n s Løken Klevbakken under (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Laurits Larsen m g b hf Kjøbmand Romedal n s 002 Marie Larsen k g b hm Hustru Løiten n s 003 Leif Larsen m ug b s søn Kristianian s 004 Berte Søberg k ug b tj Tjenestepike Løiten n s 005 Alf Kristiansen Lund m ug b tj Handelsbetjent Løiten n s Løken Grindbakken (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Anton Nilsen m g b hf Mekanisk Fabrikarbeider Hakedalen s 002 Johanne Nilsen k g b hm Hustru Løiten n s 003 Aksel Nilsen m ug b s Mekanisk Fabrikarbeider Løiten n s 004 Alfred Nilsen m ug b s Former Jernstøberi Løiten n s 005 Karoline Nilsen k ug b d Tjenestepige Løiten n s Folketeljinga Løken Lysgaard (16 m, 12 k) 27 (16 m, 11 k) Merknad: E: Bostedet har to huslister 63a og 63b. 001 Kristian Huse m g b hf Skomager S Løiten n 002 Anne Huse k g b hm Hustru Løiten n 003 Klara Huse k ug b d Datter Løiten n 004 Aksel Huse m ug b s Søn Hamar n 005 Agnes Huse k ug b d Datter Løiten n 006 Markus Huse m ug b s Søn Løiten n 007 Konrad Huse m ug b s Søn Løiten n 008 Borghild Huse k ug b d Datter Løiten n 009 Halvard Huse m ug b s Søn Løiten n 010 Olaf Olsen m ug b tj Skomagerlærling Løiten n s 011 Berte Olsen k g b hm Underholdes av Løiten n s Fattigvæsenet 012 Olaf Olsen m ug b s Underholdes av Løiten n s Fattigvæsenet 013 Kristian Jakobsen m g b hf Skomagersvend Vang n s Hedem. 014 Mina Jakobsen k g b hm Hustru Løiten n s 015 Johan Jakobsen m ug b s Søn Kristianian s 016 Wiktoria Jakobsen k ug b d Datter Kristianian s 017 Samuel Wennberg m g b hf Mekanisk Fabrikarbeider Strinden n s 018 Gyda Wennberg k g b hm Hustru Melhus n s 019 Karl Wennberg m ug b s Søn Strinden n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 21

22 0415 Løiten 020 Hanna Wennberg k ug b d Datter Løiten n s 021 Svein Wennberg m ug b s Søn Løiten n s 022 Jonethe Dahl k e mt b Pension av Jernbanen Strinden n s Sedvanleg bustad: Trondhjem 023 Karl Larsen m g b hf Hjelpearbeider Smedjen Romedal n s 024 Olava Larsen k g b hm Hustru Løiten n s 025 Leif Larsen m ug b s Søn Løiten n s 026 Trygve Larsen m ug b s Søn Løiten n s 027 Martin Anstensen m g b hf Lidt Strikning (Krøbling) Romedal n s 028 Karine Anstensen k g b hm Vask & Bagning Løiten n s Løken Elverhøi (4 m, 2 k) (4 m, 2 k) 001 Lars Nilssen m g b hf Baker S Løiten n s 002 Marthe Nilssen k g b hm Hustru Løiten n s 003 Torvald Nilssen m ug b s Kontorist Papirfabrik Løiten n s 004 Nora Nilssen k ug b d Strikning Løiten n s 005 Bjarne Nilssen m ug b s Mekanisk Fabrikarbeider Løiten n s 006 Karl Nilssen m ug b s Søn Løiten n s Løken Englaugseie under (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Marie Pedersen k g b hm Vask Husstel Romedal n 002 Albert Martinsen m b s Skomagersvend Løiten n s Løken Grindbakken under (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Nils Andersen m g b hf Skomaker S Romedal n s 002 Anna Andersen k g b hm Hustru Elverum n s 003 Asbjørn Andersen m ug b s Søn Løiten n s 004 Klara Andersen k ug b d Datter Løiten n s 005 Borghild Andersen k ug b d Datter Løiten n s 006 Matheas Hansen m ug b tj Skomakerlærling Romedal n s Løken Klevfos Arbeiderbolig (10 m, 9 k) 20 (10 m, 10 k) Otto Dammen m g b hf Dagarbeider arb Tomten Løiten n s Gravning 002 Syrine Dammen k g b hm Hustru Løiten n s 003 Ole Peter Olsen m g b hf Dagarbeider Gravning paa Romedal n s Tomten 004 Mathea Olsen k g b hm Hustru Romedal n s 005 Hanna Olsen k ug b d Datter Romedal n s 006 Oskar Olsen m ug b s Søn Romedal n s 007 Bjarne Olsen m ug b s Søn Romedal n s 008 Arve Olsen m ug b s Søn Løiten n s 009 Olaug Olsen k ug b d Datter Løiten n s 010 Anders Mikkelsen m g b hf Fyrbøder Papirfabrik Hamar n s 011 Berte Mikkelsen k g b hm Hustru Vang n s Hedem 012 Markus Andersen m ug b s Søn Løiten n s 013 Bergljot Andersen k ug b d Datter Løiten n s 014 Emil Gundersen m g b hf Dagarbeider f.t Vaaler n s Jordgravning Solør 015 Inga Gundersen k g b hm Hustru Romedal n s 016 Kristian Lindby m g b hf Murerhaandtlanger Vang n s Papirfabrik Hedem 017 Amalie Lindby k g b hm Hustru Nes n s Hedem 018 Aslaug Lindby k ug b d Datter Vang n s Hedem 019 Elbjørg Lindby k ug f d Datter Hamar n s Sannsynleg opphaldstad: Sygehuset kreds 2 Løiten Side 22 Digitalarkivet - Arkivverket

23 020 Torbjørn Lindby m ug b s Søn Hamar n s Løken Klevfos Papirfabrik (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Jens Nilsen m g b hf Dagarbeider f.t Kragerø n s Jordgravning 002 Hermana Nilsen k g b hm Hustru Vang Hedem. n s Løken Englaugseie under (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Ole Andersen m g b hf Lidt reparasion av Sko Romedal n s gjør Limer m.m. 002 Oline Andersen k g b hm Hustru Romedal n s 003 Olaf Olsen m ug b s Handelsbetjent Løiten n s 004 Marie Olsen k ug b d Vaskning & Slagtning Løiten n s m.m. 005 Marius Olsen m ug b s Søn Løiten n s 006 Oline Johansen k ug b fl fors. av nr Løiten n s Løken Englaugseie under (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Mikkel Andersen m g b hf Mekanisk Vang n s Verkstedarbeider Hedem 002 Pauline Andersen k g b hm Hustru Furnæs n s 003 Martin Mikkelsen m ug b s Mekanisk Hamar n s Verkstedarbeider 004 Borghild Mikkelsen k ug b d Tjenestepige Løiten n s Løken Englaugseie under (3 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Ole Martinussen m g b hf Dagarbeider f.t Elverum n s Jordgravning 002 Petronelle Martinussen k g b hm Hustru Vang n s Hedem 003 Johan Olsen m ug b s Ovnsbeslager Støberi Løiten n s 004 Peter Bye m e mt el Dagarbeider f.t Sverige n s Jordgravning Sedvanleg bustad: Kristiansund N Løken Englaugseie under (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Ole Hansen m g b hf Tomtearbeider v/ Løiten n s Papirfabrik 002 Andrea Hansen k g b hm Hustru Løiten n s 003 Martin Olsen m ug b s Handelsbetjent Løiten n s Løken Englaugseie under (4 m, 0 k) (0 m, 0 k) 001 Herman Andersen m g mt el Jord & Stenarbeide Nesoddenn s Sedvanleg bustad: Stange 002 Martin Evensen m ug mt el Jord & Stenarbeide Stange n s Sedvanleg bustad: Stange 003 Martin Olsen m ug mt el Jord & Stenarbeide Stange n s Sedvanleg bustad: Stange 004 Oskar Olsen m g mt el Jord & Stenarbeide Stange n s Sedvanleg bustad: Stange Løken Klevfos Papirfabrik (5 m, 4 k) (5 m, 4 k) 001 Andreas Mikkelsen m g b hf Smed ved Papirfabrik Løiten n s 002 Emilie Mikkelsen k g b hm Hustru Løiten n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 23

24 0415 Løiten 003 Gunda Mikkelsen k ug b d Datter Løiten n s 004 Karl Mikkelsen m ug b s Søn Løiten n s 005 Alma Mikkelsen k ug b d Datter Løiten n s 006 Erling Mikkelsen m ug b s Søn Løiten n s 007 Per Mikkelsen m ug b s Søn Løiten n s 008 Gudrun Mikkelsen k ug b d Datter Løiten n s 009 Ola Mikkelsen m ug b s Søn Løiten n s Løken Englaugseie under (2 m, 0 k) (0 m, 0 k) 001 Syverin Tingstadengen m g mt hf Tømmermand Papirfabrik Romedal n s Sedvanleg bustad: Romedal 002 Haagen Johansen m g mt hf Tømmermand Papirfabrik Romedal n s Sedvanleg bustad: Romedal Løken Fjelset under (3 m, 6 k) (3 m, 6 k) 001 Otto Fjelset m g b hf Tomtearbeider Papirfabrik Løiten n s 002 Juline Fjelset k g b hm Hustru Elverum n s 003 Mathea Bremersen k e b fl Underholdes av Datteren Elverum n s fors. av nr Minda Fjelset k ug b d Tjenestepige Løiten n s 005 Julian Fjelset m ug b s Søn Løiten n s 006 Kristian Fjelset m ug b s Søn Løiten n s 007 Eline Fjelset k ug b d Datter Løiten n s 008 Anna Fjelset k ug b d Datter Løiten n s 009 Ingrid Fjelset k ug b d Datter Løiten n s Løken Nyborg under (5 m, 5 k) 10 (5 m, 5 k) Ole Pedersen m g b hf Teglstensmurer Grue n s Papirfabrik 002 Oline Pedersen k g b hm Hustru Nes n s Hedem. 003 Alvilde Pedersen k ug b d Datter Hamar n s 004 Lydia Pedersen k ug b d Datter Hamar n s 005 Bergljot Pedersen k ug b d Datter Hamar n s 006 Edevard Pedersen m ug b s Søn Løiten n s 007 Ole Pedersen m ug b s Søn Løiten n s 008 Kristian Pedersen m ug b s Søn Løiten n s 009 Arne Pedersen m ug b s Søn Løiten n s 010 Astrid Pedersen k ug b d Datter Løiten n s Løken Aas m.m (6 m, 7 k) 4 (2 m, 2 k) Brede Frantsen m g b hf Rørlæger Papirfabrik Løiten n s 002 Olea Frantsen k g b hm Hustru Løiten n s 003 Bjarne Frantsen m ug b s Søn Løiten n s 004 Olga Frantsen k ug b d Datter Løiten n s 005 Oskar Olsen m g mt hf Teglstensmurer Papirfab Kristianian s Sedvanleg bustad: Kristiania 006 Mathilde Olsen k g mt hm Hustru Kristianian s Sedvanleg bustad: Kristiania 007 Ruth Olsen k ug mt d Datter Kristianian s Sedvanleg bustad: Kristiania 008 Solveig Olsen k ug mt d Datter Kristianian s Sedvanleg bustad: Kristiania 009 Erling Olsen m ug mt s Søn Kristianian s Sedvanleg bustad: Kristiania 010 Holger Olsen m ug mt s Søn Fredrikstad n s Sedvanleg bustad: Kristiania 011 Ragnar Olsen m ug mt s Søn Kristianian s Side 24 Digitalarkivet - Arkivverket

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0413 Furnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0429 Aamot Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0417 Stange Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0202 Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0814 Bamle Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0416 Romedal Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0527 Vardal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0414 Vang Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad Digitalarkivet 22.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Toten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Toten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0401 Hamar. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0401 Hamar. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0401 Hamar Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0221 Høland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0221 Høland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0221 Høland Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0719 Andebu Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0612 Hole Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1857 Værøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy nn Berthelsen dtr 1917 Sommarøy nn nn dtrdtr 1943 Sommarøy

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1123 Høiland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1746 Klingen, Namsos prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1746 Klingen, Namsos prestegjeld Folketeljing 1910 for 1746 Klingen, Namsos prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0501 Lillehammer. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0501 Lillehammer. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0501 Lillehammer Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0921 Tromø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0921 Tromø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0921 Tromø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0116 Berg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA 1910 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 10 Negard 11 Mali-garden 7 Jo-garden 7 Lars-garden 6 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 5 Til saman Ulla-garden 66 Ullahammaren:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0428 Trysil. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0428 Trysil. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0428 Trysil Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1421 Aurland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0521 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1124 Haaland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0416 Romedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0416 Romedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0416 Romedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0232 Lillestrøm, Skedsmo prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0232 Lillestrøm, Skedsmo prestegjeld Folketeljing 1910 for 0232 Lillestrøm, Skedsmo prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof Nilsen 1894 Barkestad Agnes Nilsen 1912 Barkestad Frida

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0534 Gran Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0117 Id Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0431 Solliens Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0831 Fyresdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0831 Fyresdal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0831 Fyresdal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1648 Støren Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1734 Stod Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1714 Stjørdalen, Nedre Stjørdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1714 Stjørdalen, Nedre Stjørdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1714 Stjørdalen, Nedre Stjørdalen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0229 Enebak. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0229 Enebak. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0229 Enebak Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0113 Borge. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0113 Borge. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0113 Borge Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0512 Lesje. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0512 Lesje. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0512 Lesje Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0832 Mo. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0832 Mo. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0832 Mo Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1933 Balsfjord. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1933 Balsfjord. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1933 Balsfjord Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer