Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad Digitalarkivet

2 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

3 Innhald Løpande liste... 9 Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå i 1801 nominativ, dvs ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga vart difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 1. desember 1910 Ved kgl. Res. 23. september 1910 vart det kunngjort at det skulle haldast almindelig Folketælling for å få ei detaljert oversikt over Noregs befolkning natta mellom 1. og 2. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast inn i teljingslista, med særskilt merknad om dei som var mellombels til stades (på besøk osv) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osv) på teljingstidspunktet førast inn på lista. På denne måten skulle folketeljinga i 1910 gje ei oversikt over befolkninga, både dei til stades og dei heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som 'f' og på opphaldsstaden som 'mt'. I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent vart gjennomført, og mange slike personar er oppført berre ein stad. I 1910-teljinga vart det for første gang spurt etter full fødselsdato for alle personar, og det var spørsmål om tilleggsopplysningar frå heimvende norskamerikanarar om utflyttingsår, heimflyttingsår, bustad før utvandring og siste bustad og stilling i Amerika. I teljinga skulle ein og opplyse om ein person var arbeidsledig. Det vart ikkje gjennomført jordbruksteljing i 1910, men det vart halde ei separat handverksteljing. Skipsmannskap skulle oppførast berre for skip i norske hamner og farvatn, ikkje for norske skip i utanlandske hamner og farvatn. Men skipslistene frå denne teljinga er dessverre tapt. Ved folketeljinga i 1910 var det i Noreg 61 bykommunar og 596 herad, 41 kjøpstader og 22 ladestader. Den heimehøyrande befolkninga i Noreg 1. desember 1910 vart av Det statistiske Centralbureau talt opp til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet vart gjort frå og med torsdag 1. desember 1910 og i så mange dagar som var nødvendig. På landet vart teljinga gjort for kvart herad under leiing av ordføraren. Heradet vart delt inn i teljingskrinsar, der teljarar, oftast skulelærarar, frå 1. desember gjekk frå hus til hus og fylte ut teljingslistene (dei såkalla huslistene) med informasjon om alle personar, til satdes og fråverande. Etter at huslistene var ferdig utfylte, sette teljaren opp ei krinsliste over talet på personar for kvar bustad i teljingskrinsen, og så let ordføraren utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar krins innanfor heradet og dei tilhøyrande soknene. I byane vart teljinga gjennomførd i regi av magistraten. Teljarane, for det meste skulelærarar, fekk ansvaret for kvar sin teljingskrins. I byane vart teljinga gjort som sjølvteljing, dvs. at huseigarar og leigebuarar sjølv fylte ut huslista for heile garden/huset og familielista for den enkelte leilegheit. Teljarane si primære oppgåve var då å kontrollere, korrigere og samle inn listene. Etter at hus- og familielistene var ferdig utfylt og samla inn, utarbeidde teljaren ei krinsliste over talet på personar for kvar gard/hus innafor teljingskrinsen, og til sist let magistraten utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar teljingskrins i byen, og tal på personar i dei ulike sokna i byen. Utfylling og innsamling av skipslistene vart gjort av tollvesenet sine funksjonærer i hamnane. Folketeljinga 1910 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast ein kommune, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av Digitalarkivets registreringseiningar i Stavanger og Voss og ved Registreringssentral for historiske data (RHD), avd. Målselv. Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta tilsvarar stort sett rubrikkane i kjeldene. 5

6 Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustadens namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Tellingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leileghetsnr 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadsrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap n = norsk, for andre står det på linjen under saman med andre merknader. 11 Tru Trudomssamfunn s = statskyrkja, for andre står det på lina under saman med andre merknader. På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanlig bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trudomssamfunn (for dei som ikkje 6

7 tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert i kvar sin boks innanfor ei felles ramme. Innanfor kvar boks/ramme kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner teke i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som vart brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osv. Under person angir feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlige bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bostatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert 7

8 f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersåttleg status n = norsk statsborgar Trudomssamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvisning til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvisning til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadsregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 8

9 Folketeljinga 1910 Krets: 001 Kirkelund Prestegjeld: Rakkestad Herred/by: Rakkestad Kirkelund Grindstad søndre 2 1, 2 10 (5 m, 5 k) 10 (5 m, 5 k) 001 August Grindstad m g b hf Gaardbruker Rakkestad n s 002 Gina Grindstad k g b hm Hustru Rakkestad n s 003 Ingeborg Grindstad k ug b d Datter Rakkestad n s 004 Karoline Grindstad k e b fl Føderaadskone Rakkestad n s 005 Johannes Olsen m ug b fl Pleiebarn Rakkestad n s 006 Johannes Eng m ug b fl Gaardsfuldmægtig Rakkestad n s 007 Martinius Kristiansen m ug b tj Sveiser Romedal n s 008 August Andersen m ug b tj Tjenestegut Rakkestad n s 009 Elida Johannesen k ug b tj Tjenestepike Rakkestad n s 010 Inga Johannesen k ug b tj Tjenestepike Rakkestad n s Kirkelund Holen 2 1, 2 4 (1 m, 3 k) 4 (1 m, 3 k) 001 Martin Tøgersen m g b hf Husmand Rakkestad n s 002 Elise Tøgersen k g b hm Hustru Rakkestad n s 003 Klara Tøgersen k ug b d Datter Rakkestad n s 004 Ester Tøgersen k ug b d Datter Borge Smaalenene n s Kirkelund Grindstad nordre 3 1, 2, 3 11 (6 m, 5 k) 11 (6 m, 5 k) 001 Karl Grindstad m g b hf Gaardbruker Rakkestad n s Merknad: Hovedbygningen 002 Fredrikke Grindstad k g b hm Hustru Aas n s 003 Hans Ringstad m ug b tj Tjenestegut Rakkestad n s Merknad: Bryggerhuset 004 Johan Karlsen m ug b tj Tjenestegut Kristiania n s 005 Otto Olsen m ug b tj Sveitser Kristiania n s 006 Maren Hansen k ug b tj Tjenestepike Rakkestad n s 007 Astrid Johannesen k ug b tj Tjenestepike Rakkestad n s 008 Tollef Grindstad m g b hf Kapitalist Rakkestad n s Merknad: Sidebygningen 009 Petronelle Grindstad k g b hm Husmor Rakkestad n s 010 Marie Grindstad k ug b d Hjælper til med Rakkestad n s husholdningen 011 Ole Grindstad m ug b s Folkeskolelærer Rakkestad n s Kirkelund Haslem (17 m, 5 k) 14 (10 m, 4 k) Merknad: E: Bostedet har to tellingslister 4a og 4b. Tal av sidebygg m/nattopphald: 2 - drengestubygning, bryggerhus 001 Magnus Haug m ug b Gaardsbestyrer Hobøl n s Merknad: Hovedbygningen 002 Anne Aastorp k ug b Husholder Rakkestad n s 003 Karl Kristiansen m ug b tj Gaardsgut Skedsmo n s 004 Magnus Johannesen m ug b tj Gaardsgut Aspedammen n s 005 Adolf Thoresen m g b hf Sveitser Næsodden n s Merknad: Sveitserbolig 006 Mina Thoresen k g b hm Hustru Hobøl n s 007 Trygve Thoresen m ug b s Søn Hobøl n s 008 Agnes Thoresen k ug b d Datter Enebak n s 009 Johan Thoresen m ug b s Søn Enebak n s 010 Erling Thoresen m ug b s Søn Trøgstad n s 011 Margit Thoresen k ug b d Datter Trøgstad n s 012 Thor Thoresen m ug b s Søn Rakkestad n s 013 Marie Skovdal k e mt l. Husholder Rakkestad n s Merknad: Bryggerhuset Sedvanleg bustad: Broen Rakkestad 014 Ole Myraas m ug mt l. Sagbruksarbeider Rakkestad n s Sedvanleg bustad: Markerengen Rakkestad 015 Thorvald Stubberud m ug mt l. Sagbruksarbeider Rakkestad n s Sedvanleg bustad: Stubberud Rakkestad 016 Aleksander Engen m g mt l. Sagmester Ømark n s Sedvanleg bustad: Rognerudengen Varteig 017 Arne Høislet m g b l. Sagmester Rakkestad n s 018 Hans Baaserud m ug mt l. Sagbruksarbeider Rakkestad n s Sedvanleg bustad: Baaserud Rakkestad 019 Olaf Sørby m ug mt l. Sagbruksarbeider Rakkestad n s Sedvanleg bustad: Rævelsby Rakkestad 020 Hans Olsen m ug b l. Sagbruksarbeider Rakkestad n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 9

10 0128 Rakkestad 021 Johannes Haslem m ug mt Arbeider ved sagbruk Borge Smaalenene n s Sedvanleg bustad: Panteholtet Rakkestad 022 Johan? Panteholtet m g mt Arbeider ved sagbruk Berg Smaalenene n s Sedvanleg bustad: Panteholtet Rakkestad 023 Anton Kapteinbraaten m ug mt Tømmerhugger Rakkestad n s Merknad: No.3 og 4 findes paa liste no.63 tællingskred no.2. Overstreka Sedvanleg bustad: Kapteinbraaten Rakkestad 024 Hilmar Baaserud m ug mt Tømmerhugger Rakkestad n s Merknad: No.3 og 4 findes paa liste no.63 tællingskred no.2. Overstreka Sedvanleg bustad: Baaserud Rakkestad Kirkelund Raattenskog (4 m, 1 k) 5 (4 m, 1 k) 001 Sverre Pettersen m g b hf Husmand Kristiania n s 002 Maren Pettersen k g b hm Hustru Vaaler Smaalenene n s 003 Birger Pettersen m ug b s Søn Rakkestad n s 004 Sverre Pettersen m ug b s Søn Rakkestad n s 005 Peder Pettersen m ug b s Søn Vaaler Smaalenene n s Kirkelund Rakkestad prestegaard (5 m, 6 k) 11 (5 m, 6 k) 001 Aug. Ingier m g b hf Provst og sogneprest Ramnes n s Merknad: Hovedbygningen 002 Agnes Ingier k g b hm Hustru Bergen n s 003 Elisabeth Ingier k ug b d Datter lærerinde i hjemmet Nordalen n s 004 Trond Stabo m ug b fl Skoleelev Toten Østre n s 005 Helga Pedersen k ug b tj Tjenestepike Drammen n s 006 Johannes Kopperud m g b hf Forpagter Rakkestad n s Merknad: Drengestubygningen 007 Hansine Kopperud k g b hm Hustru Rakkestad n s 008 Magna Kopperud k ug b d Datter Rakkestad n s 009 Anders Kopperud m ug b s Søn Rakkestad n s 010 Johan Kopperud m ug b s Søn Rakkestad n s 011 Anna Kopperud k ug b d Datter Rakkestad n s Kirkelund Solhaug (1 m, 3 k) 4 (1 m, 3 k) 001 Johannes Olsen m g b hf Husmand Rakkestad n s 002 Gunhild Olsen k g b hm Hustru Rakkestad n s 003 Marie Amundsen k ug b fl Datterdatter Rakkestad n s 004 Maren Kristiansen k e b tj Inderst hjælper til i huset Rakkestad n s Kirkelund Nordhytten Øvre (3 m, 4 k) 7 (3 m, 4 k) 001 Hans Gundersen m g mt hf Husmand Rakkestad n s Merknad: udgaar Overstreka Sedvanleg bustad: Amerika 002 Annette Gundersen k g b hm Hustru Rakkestad n s 003 Guttorm Gundersen m ug b s Sveitser paa prestegaarden Rakkestad n s 004 Maren Gundersen k ug b d Datter Rakkestad n s 005 Hanna Gundersen k ug b d Datter Rakkestad n s 006 Ragnar Gundersen m ug b s Søn Rakkestad n s 007 Thora Gundersen k ug b d Datter Rakkestad n s 008 August Gundersen m ug b s Søn Rakkestad n s Kirkelund Nordhytten Nordre (3 m, 4 k) 7 (3 m, 4 k) 001 Ole Andersen m g b hf Husmand og skomaker S Eidskogen n s 002 Lina Andersen k g b hm Hustru Rakkestad n s 003 Margit Andersen k ug b d Datter Rakkestad n s 004 Johannes Andersen m ug b s Søn Rakkestad n s 005 Anna Andersen k ug b d Datter Rakkestad n s 006 Anette Andersen k ug b d Datter Rakkestad n s 007 Hans Andersen m ug b s Søn Rakkestad n s Kirkelund Nordhytten Nedre (3 m, 2 k) 5 (3 m, 2 k) 001 Anton Kristiansen m g b hf Husmand Rakkestad n s 002 Gunhild Kristiansen k g b hm Hustru Rakkestad n s 003 Gunda Olsen k ug b d Datter Rakkestad n s 004 Karl Olsen m ug b s Søn Rakkestad n s 005 Ragnvald Olsen* m ug b s Søn Rakkestad n s Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Folketeljinga Kirkelund Myrer (2 m, 3 k) 5 (2 m, 3 k) 001 Thøger Myrer m g b hf Gaardbruker og snekker Eidsberg n s 002 Maren Myrer k g b hm Hustru Eidsberg n s 003 Anna Myrer k ug b d Datter Rakkestad n s 004 Johannes Myrer m ug b s Søn Rakkestad n s 005 Marie Myrer k ug b d Datter Rakkestad n s Kirkelund Kirkeby (2 m, 5 k) 7 (2 m, 5 k) 001 Johan Thue m g b hf Gaardbruker Eidsberg n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1903 Flytta attende til Noreg: 1905 Bustad i Noreg før utflytting: Rakkestad Siste bustad i Amerika: St. Paul Stilling i Amerika: Jernstøperiarbeider Merknad: 002 Dorthea Thue k g b hm Hustru Rakkestad n s 003 Emma Thue k ug b d Datter Rakkestad n s 004 Sigurd Thue m ug b s Søn Rakkestad n s 005 Signe Thue k ug b d Datter Rakkestad n s 006 Rut Thue k ug b d Datter Rakkestad n s 007 Dagny Thue k ug b d Datter Rakkestad n s Kirkelund Kirkerud 5 16, 17 8 (5 m, 3 k) 8 (5 m, 3 k) 001 August Iversen m g b hf Gaardbruker Ømark n s 002 Anna Iversen k g b hm Hustru Rakkestad n s 003 Hjalmar Iversen m ug b s Søn Rakkestad n s 004 Aagot Iversen k ug b d Datter Rakkestad n s 005 Johannes Iversen m ug b s Søn Rakkestad n s 006 Ivar Iversen m ug b s Søn Rakkestad n s 007 Leif Iversen m ug b s Søn Rakkestad n s 008 Ingeborg Iversen k ug b d Datter Rakkestad n s Kirkelund Næs vestre (2 m, 2 k) 4 (2 m, 2 k) 001 Ole E. Næs m g b hf Gaardbruker Rakkestad n s 002 Bolette Næs k g b hm Hustru Rakkestad n s 003 Kristian Næs m ug b s Telefonformand Rakkestad n s 004 Oline Ødegaard k g b d Datter Rakkestad n s Kirkelund Nygaard (4 m, 6 k) 10 (4 m, 6 k) 001 Hans Nygaard m g b hf Gaardbruker Rakkestad n s 002 Inger Nygaard k g b hm Hustru Rakkestad n s 003 Petter Nygaard m ug b s Søn Rakkestad n s 004 Alvilde Nygaard k ug b d Datter Rakkestad n s 005 Inga Nygaard k ug b d Datter Rakkestad n s 006 Hans Nygaard m ug b s Søn Rakkestad n s 007 Ole Nygaard m ug b s Søn Rakkestad n s 008 Klara Nygaard k ug b d Datter Rakkestad n s 009 Signe Nygaard k ug b d Datter Rakkestad n s 010 Laura Nygaard k ug b d Datter Rakkestad n s Kirkelund Grine (1 m, 1 k) 2 (1 m, 1 k) 001 Dorthea Grine k e b hm Sypike Rakkestad n s 002 Kristian Grine m ug b s Søn Rakkestad n s Kirkelund Elverhøi (5 m, 4 k) 9 (5 m, 4 k) 001 Martin Johannesen m g b hf Gaardbruker Rakkestad n s 002 Olave Johannesen k g b hm Gaardmandskone Tune n s 003 Johannes Johannesen m ug b s Søn Rakkestad n s 004 Kristian Johannesen m ug b s Søn Rakkestad n s 005 Karl Johannesen m ug b s Søn Tune n s 006 Karoline Johannesen k ug b d Datter Rakkestad n s 007 Keisa Olsen k e b fl Føderaadskone Sverige n s 008 Andreas Lund m e b hf Skomaker S Fredrikshald n s 009 Elise Lund k ug b d Datter Rakkestad n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 0128 Rakkestad Kirkelund Broen (4 m, 6 k) 11 (4 m, 7 k) 001 Ole Kristensen m g b hf Gaardbruker og tømmermand Rakkestad n s S 002 Elise Kristensen k g b hm Gaardmandskone Rakkestad n s 003 Anna Kristensen k ug b d Datter Rakkestad n s 004 Kristian Kristensen m ug b s Søn Rakkestad n s 005 Aslaug Kristensen k ug b d Datter Sarpsborg n s 006 Ragnhild Kristensen k ug b d Datter Sarpsborg n s 007 Ingeborg Kristensen k ug b d Datter Sarpsborg n s 008 Magnus Kristensen m ug b s Søn Rakkestad n s 009 Ole Mathisen m e b el Kapitalist Rakkestad n s 010 Marie Skovdal k e f hm Husholderske Rakkestad n s Sannsynleg opphaldstad: Haslem Rakkestad 011 Margrete Skovdal k ug b d Datter Rakkestad n s Kirkelund Kirkelund (2 m, 4 k) 7 (2 m, 5 k) 001 Johannes Fosser m g b hf Folkeskolelærer og Rakkestad n s kirkesanger 002 Gunhild Fosser k g b hm Hustru Baastad n s 003 Olga Fosser k ug f d Datter Rakkestad n s Sannsynleg opphaldstad: Kirkeng Rakkestad 004 Johanne Fosser k ug b d Datter Rakkestad n s 005 Astrid Fosser k ug b d Datter Rakkestad n s 006 Jens Fosser m ug b l. Fortsættelsesskoleelev Rakkestad n s 007 Karine Nilsen k ug b Egen husholdning Folkeskolelærerinde Skien n s Kirkelund Ringstad (4 m, 3 k) 7 (4 m, 3 k) 001 Johannes Ringstad m g b hf Gaardbruker og smed S Rakkestad n s 002 Olava Ringstad k g b hm Gaardmandskone Rakkestad n s 003 Ole Ringstad m ug b s Søn Rakkestad n s 004 Harald Ringstad m ug b s Søn Rakkestad n s 005 Borghild Ringstad k ug b d Datter Rakkestad n s 006 Olaf Ringstad m ug b s Søn Rakkestad n s 007 Signe Ringstad k ug b d Datter Rakkestad n s Kirkelund Rakkestadholtet (2 m, 2 k) 4 (2 m, 2 k) 001 Kornelius Olsen m e b hf Husmand Rakkestad n s 002 Sofie Olsen k ug b d Husholderske Rakkestad n s 003 Andreas Olsen m e b hf Maskinist ved sag Rakkestad n s 004 Karen Olsen k ug b d Husholderske Rakkestad n s Kirkelund Elvenes (2 m, 2 k) 4 (2 m, 2 k) 001 Anders Olsen m g b hf Forpagter og tømmermand Rakkestad n s 002 Anne Olsen k g b hm Hustru Rakkestad n s 003 Gudrun Olsen k ug b d Datter Rakkestad n s 004 Nils Elvenes m ug b fl Gaardeier og postfører Rakkestad n s Kirkelund Berget (0 m, 3 k) 3 (0 m, 3 k) 001 Karen Pedersen k ug b Barnepike i gaardene Rakkestad n s 002 Maren Andersen k e b Sypike Rakkestad n s 003 Karen Olsen k e b Vaskerkone Rakkestad n s Kirkelund Pettersborg (2 m, 3 k) 5 (2 m, 3 k) 001 Ole Petersen m g b hf Gaardbruker og postfører Rakkestad n s 002 Marie Petersen k g b hm Hustru Skiptvedt n s 003 Margrete Petersen k ug b d Datter Rakkestad n s 004 Peter Andersen m e b fl Føderaadsmand Rakkestad n s 005 Jenny Hansen k ug b fl Barnepike Eidsberg n s Kirkelund Konglebæk (2 m, 1 k) 3 (2 m, 1 k) Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 Folketeljinga Fredrik Konglebæk m e b hf Føderaadsmand Rakkestad n s 002 Johan Konglebæk m ug b s Gardbruker Rakkestad n s 003 Anne Konglebæk k ug b tj Husholderske Rakkestad n s Kirkelund Næs søndre (5 m, 3 k) 8 (5 m, 3 k) 001 Ole T. Næs m g b hf Gaardbruker Rakkestad n s Merknad: Hovedbygningen Sjukdom: b 002 Sofie Næs k g b hm Hustru Rakkestad n s 003 Johannes Næs m ug b s Søn Rakkestad n s Merknad: Bryggerhuset 004 Julius Næs m ug b s Organist Rakkestad n s 005 Kristian Næs m ug b s Søn Rakkestad n s 006 Maren Næs k ug b d Datter Rakkestad n s 007 Julie Næs k ug b d Datter Rakkestad n s 008 Ole N. Harlem m ug b fl Kapitalist Rakkestad n s Sjukdom: s Kirkelund Bergenhus (2 m, 5 k) 7 (2 m, 5 k) 001 Julius Bredæg m g b hf Forpagter Trøgstad n s 002 Thora Bredæg k g b hm Hustru Trøgstad n s 003 Anna Bredæg k ug b d Datter Rakkestad n s 004 Kristine Bakke k ug b tj Tjenestepike Rakkestad n s 005 Carl Schive m g b hf Residerende kapelan Holmestrand n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1892 Flytta attende til Noreg: 1905 Bustad i Noreg før utflytting: Holmestrand Siste bustad i Amerika: Wisconsin Stilling i Amerika: Prest i "Den norske synode" Merknad: 006 Anna Schive k g b hm Hustru Botne n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1892 Flytta attende til Noreg: 1905 Bustad i Noreg før utflytting: Botne Siste bustad i Amerika: Wisconsin Stilling i Amerika: Merknad: 007 Julie Lysebraate k ug b tj Tenestepike Rakkestad n s Kirkelund Bergenhusplads (5 m, 1 k) 6 (5 m, 1 k) 001 Johannes Kristensen m g b hf Husmand Rakkestad n s 002 Anne Kristensen k g b hm Hustru Rakkestad n s 003 Petter Johannesen m ug b s Tømmerhugger Rakkestad n s 004 Ole Johannesen m ug b s Søn Rakkestad n s 005 Teodor Johannesen m ug b s Søn Rakkestad n s 006 Johannes Adolfsen m ug b tj? Inderst? Rakkestad n s Kirkelund Kleven 6 8 (6 m, 2 k) 8 (6 m, 2 k) 001 Anton Fjeld m g b hf Gaardbruker og tømmermand Rakkestad n s S 002 Maren Fjeld k g b hm Hustru Rakkestad n s 003 Georg Fjeld m ug b s Søn Rakkestad n s 004 Arnold Fjeld m ug b s Søn Sarpsborg n s 005 Ragnvald Fjeld m ug b s Søn Sarpsborg n s 006 Reidar Fjeld m ug b s Søn Sarpsborg n s 007 Alf Fjeld m ug b s Søn Sarpsborg n s 008 Margit Fjeld k ug b d Datter Sarpsborg n s Kirkelund Kassa 6 3 (1 m, 2 k) 3 (1 m, 2 k) 001 Andreas Andersen m e b hf Kapitalist Rakkestad n s 002 Oline Pedersen k ug b fl Vævning Rakkestad n s 003 Karen Kristensen k ug b fl Vævning Rakkestad n s Kirkelund Fladstad (2 m, 6 k) 8 (2 m, 6 k) 001 Ole Fladstad m g b hf Gaardbruker Rakkestad n s 002 Janna Fladstad k g b hm Gaardmandskone Rakkestad n s 003 Johanne Fladstad k ug b d Datter Rakkestad n s 004 Elise Fladstad k ug b d Datter Rakkestad n s 005 Nanny Fladstad k ug b d Datter Rakkestad n s 006 Kirsten Fladstad k ug b d Datter Rakkestad n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 0128 Rakkestad 007 Odd Fladstad m ug b s Søn Rakkestad n s 008 Karine Johannesen k e b hm Kapitalist Rakkestad n s Kirkelund Fladstad (3 m, 2 k) 5 (3 m, 2 k) 001 Maren Fladstad k e b hm Gaardbrukerenke Rakkestad n s Merknad: Hovedbygningen 002 Ole Fladstad m ug b s Søn Rakkestad n s 003 Maren Fladstad k ug b d Datter Rakkestad n s 004 Kristian Olsen m ug b tj Tjenestegut Rakkestad n s Merknad: Drengestuen 005 Otto Bredesen m ug b tj Tjenestegut Borge Smaalenene n s Kirkelund Birkelund 7 3, 4 2 (0 m, 2 k) 2 (0 m, 2 k) 001 Bolette Johannesen k e b hm Vaskerkone Rakkestad n s 002 Anne Olsen k ug b d Butikdame Rakkestad n s Kirkelund Elvestad (3 m, 2 k) 5 (3 m, 2 k) 001 Victor Hansen m g b hf Blikkensalgersvend Fredrikshald n s 002 Elna Hansen k g b hm Hustru Kristiania n s 003 Victor Hansen m ug b s Søn Rakkestad n s 004 Lilly Hansen k ug b d Datter Rakkestad n s 005 Anton Hansen Elvestad m ug b b Snekker S Rakkestad n s Kirkelund Elverud (7 m, 5 k) 12 (7 m, 5 k) 001 Martin Olsen Elverud m g b hf Skomakermester S Rakkestad n s 002 Maren Olsen k g b hm Hustru Rakkestad n s 003 Johannes Olsen m ug b s Blikkenslagerlærling Rakkestad n s 004 Olaf Olsen m ug b s Søn Rakkestad n s 005 Borghild Olsen k ug b d Datter Rakkestad n s 006 Trygve Olsen m ug b s Søn Rakkestad n s 007 Johan Johansen m ug b l. Skomakersvend Stavnæs n s 008 August Magnussen m g b hf Dagarbeider Sverige n s 009 Karoline Magnussen k g b hm Hustru Rakkestad n s 010 Maren Olsen k ug b hm Husholder Rakkestad n s 011 Gustav Emilsen m ug b l. Dagarbeider Skibtvedt n s 012 Dorthea Fladland k e b Egen Syerske Rakkestad n s husholdning Merknad: Bryggerhuset Kirkelund Søby (2 m, 3 k) 5 (2 m, 3 k) 001 Anders Johansen m g b hf Blikkenslager Eidsberg n s 002 Maren Johansen k g b hm Hustru Skiptvedt n s 003 Johannes Johansen m ug b s Søn Rakkestad n s 004 Marie Johansen k ug b fl Sypike Rakkestad n s 005 Magna Johansen k ug b tj Sypike Rakkestad n s Kirkelund Lilleby (1 m, 3 k) 4 (1 m, 3 k) 001 Inger Lilleby k e b hm Gaardeier Rakkestad n s 002 Magna Lilleby k ug b d Butikdame Rakkestad n s 003 Stenunn Olafsen k g b hm Hustru Island n s 004 Johan Olafsen m g b hf Agent Island n s 005 Johanne Andersen k ug mt b Kapitalist Eidsberg n s Merknad: Rettet af tællingesstyret. Overstreka Sedvanleg bustad: t Kirkelund Elvebak (3 m, 5 k) 9 (4 m, 5 k) 001 Ole Mjørud m g b hf Trælasthandler Rakkestad n s 002 Sofie Mjørud k g b hm Hustru Rakkestad n s 003 Anton Mjørud m ug b s Søn Rakkestad n s 004 Magna Mjørud k ug b fl Til hjælp i huset Rakkestad n s 005 Karl Aamot m g f hf Garversvend Skiptvedt n s Sannsynleg opphaldstad: Lillestrøm Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 Folketeljinga Mathea Aamot k g b hm Hustru Skiptvedt n s 007 Karen Aamot k ug b d Tjenestepike Skiptvedt n s 008 Marie Aamot k ug b d Datter Skiptvedt n s 009 Kristian Aamot m ug b s Søn Skiptvedt n s Kirkelund Elvebak (0 m, 4 k) 6 (1 m, 5 k) 001 Alfred Nilsen m g f hf Opsynsmand paa veien Sverige n s Sannsynleg opphaldstad: Tune 002 Oline Nilsen k g b hm Hustru Vanse n s 003 Arnhild Nilsen k ug f d Datter Farsund n s Sannsynleg opphaldstad: Tune 004 Agnes Nilsen k ug b d Datter Vanse n s 005 Emma Nilsen k ug b d Datter Rakkestad n s 006 Esther Nilsen k ug b d Datter Rakkestad n s Kirkelund Fladland (1 m, 1 k) 3 (2 m, 1 k) 001 Anders Johannesen m ug b hf Hesterøgter og skyssgut Sverige n s 002 Olava Olsen k ug b tj Husholderske Rakkestad n s 003 Ole Johannesen Fladland m ug f el Graastensmurer Rakkestad n s Sannsynleg opphaldstad: Gjølstad R.st Kirkelund Smedjen paa Elverud 7 6 (4 m, 2 k) 6 (4 m, 2 k) 001 Anders Koller m g b hf Veiarbeider Rakkestad n s 002 Anette Koller k g b hm Hustru Eidsberg n s 003 Johannes Koller m ug b s Veiarbeider Rakkestad n s 004 Harald Koller m ug b s Søn Rakkestad n s 005 Sigurd Koller m ug b s Søn Rakkestad n s 006 Anny Koller k ug b d Datter Rakkestad n s Kirkelund Skjønhaug (2 m, 6 k) 7 (2 m, 5 k) 001 H. O. Johnsbraaten m g b hf Bestyrer i Rakkestad Eidsvold n s samvirkelag 002 Clara Johnsbraaten k g b hm Hustru Lillestrøm n s 003 Frode Johnsbraaten m ug b s Søn Fredrikstad n s 004 Laurette Johnsbraaten k ug b d Datter Kristiania n s 005!! Johnsbraaten* k ug b d Datter Rakkestad n s Merknad: Udøpt pike 006 Hilda Andreassen k e mt b Pensjonist Lillestrøm n s Sedvanleg bustad: Lillestrøm 007 Magna Torp k ug b Leier hus Spiseforretning Rakkestad n s 008 Hilda Torp k ug b Leier hus Spiseforretning Rakkestad n s Kirkelund Sundby 7 12, 16 4 (1 m, 3 k) 4 (1 m, 3 k) 001 L. Larsen m g b hf Trælasthandler og Rakkestad n s sagbrukseier 002 Johanne Larsen k g b hm Hustru Rakkestad n s 003 Gulborg Larsen k ug b d Datter Rakkestad n s 004 Varda Mathisen k ug b tj Inderst Kristiania n s Kirkelund Løken (5 m, 7 k) 12 (5 m, 7 k) 001 Henrik Larsen m g b hf Bakermester Soon n 002 Anna Larsen k g b hm Hustru Urskau n s 003 Asta Larsen k ug b d Datter Moss landsogn n 004 Ragnhild Larsen k ug b d Datter Moss n 005 Kaare Larsen m ug b s Søn Moss n 006 Mathæa Hansen k e b hm Strikkerske Spydeberg n s 007 Harald Hansen m ug b s Tømmermand Eidsberg n s 008 Inga Olsen k ug b fl Hjælper til i huset Rakkestad n s 009 Ole Løken m g b hf Jernbanearbeider Rakkestad n s 010 Margit Løken k g b hm Hustru Vaage n s 011 Ragnhild Løken k ug b d Datter Rakkestad n s 012 Arthur Løken m ug b s Søn Rakkestad n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 0128 Rakkestad Kirkelund Mjørud vestre (1 m, 4 k) 5 (1 m, 4 k) 001 Anne Mjørud k e b hm Gaardbrukerenke Rakkestad n s 002 Kirstine Mjørud k ug b d Datter Rakkestad n s 003 Karen Mjørud k ug b d Datter Rakkestad n s 004 Thora Andresen k ug b tj Tjenestepike Kristiania n s Merknad: Drengestuen 005 Oskar Olsen m ug b tj Tjenestegut Rakkestad n s Kirkelund Mjørud østre (8 m, 5 k) 13 (8 m, 5 k) 001 Nils Mjørud m g b hf Gaardbruker Rakkestad n s 002 Maren Mjørud k g b hm Gaardmandskone Aremark n s 003 Alf Mjørud m ug b s Søn Rakkestad n s 004 Kristian Mjørud m ug b s Søn Rakkestad n s 005 Halvard Mjørud m ug b s Søn Rakkestad n s 006 Kristoffer Mjørud m ug b s Søn Rakkestad n s 007 Edvin Mjørud m ug b s Søn Rakkestad n s 008 Nils Mjørud m ug b s Søn Rakkestad n s 009 Gunhilda Mjørud k ug b d Datter Rakkestad n s 010 Johan Mjørud m ug b s Søn Rakkestad n s 011 Sidsel Olsen k e b tj Tjenestepike Rakkestad n s 012 Magna Olsen k ug b d Datter Rakkestad n s 013 Lovise Rolja k e b Egen husholdning Kapitalist Rakkestad n s Kirkelund Mjørudplads (5 m, 1 k) 6 (5 m, 1 k) 001 Ole Antonsen m e b hf Lænsearbeider Rakkestad n s 002 Rudolf Olsen m ug b s Søn Eidsberg n s 003 Trygve Olsen m ug b s Søn Eidsberg n s 004 Johannes Olsen m ug b s Søn Eidsberg n s 005 Johannes Antonsen m ug b l. Fabrikarbeider Rakkestad n s 006 Andrea Hansen k e b fl Steller i huset Rakkestad n s Kirkelund Rakkestad meieri (4 m, 6 k) 10 (4 m, 6 k) 001 O. A. Sverstad m g b hf Kjøbamnd og direktør i Rakkestad n s privatb. 002 Nikoline Sverstad k g b hm Hustru Rygge n s 003 Hilda Sverstad k ug b d Datter Rakkestad n s 004 Agnes Sverstad k ug b d Datter Rakkestad n s 005 Ingeborg Sverstad k ug b d Datter Rakkestad n s 006 Asbjørn Kristiansen m ug b tj Inderst Kristiania n s 007 Martha Karlsen k ug b tj Tjenestepike Skeberg n s 008 Oskar Olsen m ug b tj Gaardsgut Skedsmo n s 009 Mary Røhne k ug b l. Meierske Øvre Rendalen n s 010 Ole Lysebraate m ug b l. Handelsbetjent Rakkestad n s Kirkelund Jernbanestationen (4 m, 3 k) 7 (4 m, 3 k) 001 Johan Gulbrandsen m g b hf Stationsmester Drammen n s 002 Dorthea Gulbrandsen k g b hm Hustru Rødenes n s 003 Borghild Gulbrandsen k ug b d Datter Kristiania n s 004 Valborg Gulbrandsen k ug b d Datter Hamar n s 005 Gabriel Gulbrandsen m ug b s Søn Onsø n s 006 Ivar Gulbrandsen m ug b s Søn Østre Toten n s 007 Johan Aarsland m ug b l. Telegrafist Fetsund n s Kirkelund Nyland nedre (7 m, 6 k) 13 (7 m, 6 k) 001 Kristian Kristensen m e b hf Forretningsfører for Rakkestad n s "Budstikken" Merknad: Hovedbygningen 002 Anne Tolfsby k ug b d Landhandler Rakkestad n s 003 Inger Bodal k e b fl Kapitalist Rakkestad n s 004 Regine Olsen k ug b Egen Vask og haandarbeide Rakkestad n s husholdning 005 Erik Larson m g b hf Eier av spinderi Sverige s Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 Folketeljinga Eugenie Larson k g b hm Hustru Bodø s 007 Reidar Larson m ug b s Søn Rakkestad s 008 Einar Larson m ug b s Søn Eker s 009 Dorthea Aarbu k ug b tj Tjenestepike Varteig n s 010 Ole M. Hansen m ug b el Landhandler Rakkestad n s Merknad: Lagerhuset 011 Henrik Brovold m g b hf Boktrykker S Vestnæs n s Merknad: Boktrykkeriet 012 Mathilde Brovold k g b hm Hustru Kristiania n s 013 Hans Brovold m ug b s Typograf Fredriksstad n s Kirkelund Rakkestad handelsbolag (6 m, 6 k) 12 (6 m, 6 k) 001 Anton Olsen m g b hf Bestyrer av handelsbolaget Vardal n s 002 Beate Olsen k g b hm Hustru Vardal n s 003 John Olsen m ug b s Handelsbetjent Vardal n s 004 Signe Olsen k ug b d Kassererske i handelsbolaget Vardal n s 005 Beatha Olsen k ug b d Datter Vardal n s 006 Oddfrid Olsen k ug b d Datter Vardal n s 007 Leif Olsen m ug b s Søn Vestre Aker n s 008 Alf Olsen m ug b s Søn Vestre Aker n s 009 Hjørdis Olsen k ug b d Datter Vestre Aker n s 010 Thor Olsen m ug b s Søn Lillehammer n s 011 Karl Brække m ug b l. Handelsbetjent Rakkestad n s 012 Ingebjørg Mjøset k ug b l. Espeditrise i handelsbl Næs Romerike n s Kirkelund Vold (7 m, 7 k) 12 (5 m, 7 k) 001 Karl Berg m g b hf Blikkenslagersvend Fredrikshald n s 002 Borghild Berg k g b hm Hustru Fredrikshald n s 003 Hjørdis Berg k ug b d Datter Fredrikshald n s 004 Margit Berg k ug b d Datter Rakkestad n s 005 Marthe Thoresen Fladberg k e b hm Kapitalist Rakkestad n s 006 Anne Olsen Fladberg k ug b d Butikdame i bakerforretning Rakkestad n s 007 Anne Gudim k ug b Egen Strykerforretning Rakkestad n s husholdning 008 Lina Johannesen k ug b Egen Spiseforretning Rakkestad n s husholdning 009 Hans Madsen m g b l. hf Høvelmester Ukjendt n s Merknad: E: Fødselsår påført seinare 010 Anker Madsen m ug b l. s Arbeider paa sagbruk Ukjendt n s Merknad: E: Fødselsår påført seinare 011 Lars Hansen m ug b l. Sagbruksarbeider Eidsberg n s 012 Anton Andreasen m e mt l. Bygmester Rakkestad n s Sedvanleg bustad: Tørholtet i Os, Kr Ole Bye m g mt l. %hf% Snekkersvend Rakkestad n s Sedvanleg bustad: Tørholtet i Os, Kr.12 Rakkestad? 014 Johannes Fosser m ug b el Snekkermester Rakkestad n s Kirkelund Espelund (2 m, 4 k) 5 (1 m, 4 k) 001 Arne Johannesen m g b hf Slagter S Rakkestad n s 002 Marie Johannesen k g b hm Syerske Rakkestad n s 003 Kristine Johannesen k ug b d Syerske Rakkestad n s 004 Valborg Johannesen k ug b d Datter Rakkestad n s 005 Martha Johannesen k ug b d Datter Rakkestad n s 006 Einar Hverven m ug mt b Politibejent Herred? Hedemarken n s Sedvanleg bustad: Kristiania Kirkelund Gran (4 m, 4 k) 8 (4 m, 4 k) 001 Sevrin Johannesen m g b hf Baneformand Id n s 002 Maren Johannesen k g b hm Husmor Rakkestad n s 003 Margit Johannesen k ug b d Datter Østre Aker n s 004 Olaf Johannesen m ug b s Søn Østre Aker n s 005 Sigurd Johannesen m ug b s Søn Østre Aker n s 006 Ragnar Johannesen m ug b s Søn Eidsberg n s 007 Randi Johannesen k ug b d Datter Rakkestad n s 008 Sofie Johnsen k e b Egen husholdning Syerske Berg Smalenene n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 0128 Rakkestad Kirkelund Nordheim (11 m, 6 k) 17 (11 m, 6 k) 001 Otto Engerdahl m g b hf Stationsbetjent Fetsund n s 002 Inga Engerdahl k g b hm Hustru Sørum n s 003 Harald Engerdahl m ug b s Handelsbetjent Rakkestad n s 004 Margit Engerdahl k ug b d Datter Rakkestad n s 005 Elen Engerdahl k ug b d Datter Rakkestad n s 006 Ottar Engerdahl m ug b s Søn Rakkestad n s 007 Alf Engerdahl m ug b s Søn Rakkestad n s 008 Esther Engerdahl k ug b d Datter Rakkestad n s 009 Ivar Engerdahl m ug b s Søn Rakkestad n s 010 Paul Engerdahl m ug b s Søn Rakkestad n s 011 Arthur Engerdahl m ug b s Søn Rakkestad n s 012 Martin Nordheim m g b hf Dagarbeider Rakkestad n s 013 Alvilde Nordheim k g b hm Sypike Rakkestad n s 014 Thorleif Nordheim m ug b s Søn Rakkestad n s 015 Petrine Skollerud k ug b tj Sypike Eidsberg n s 016 Olaf Andersen m g b l. Tømmermand Kristiania n s 017 Antonius Veiby m ug b el Skomaker S Kristiania n s Kirkelund Vikland (3 m, 2 k) 5 (3 m, 2 k) 001 Kristian Mjørud m g b hf Eier av smed- og snekkervrk Rakkestad n s (Fabrik) 002 Marie Mjørud k g b hm Hustru Skiptvedt n s 003 Astrid Mjørud k ug b d Datter Rakkestad n s 004 Ansgar Mjørud m ug b s Søn Rakkestad n s 005 Herman Hansen m ug b tj Arbeider ved verkstedet (snekkerifab) Vestre Aker n s Kirkelund Mjørud mølle (6 m, 4 k) 10 (6 m, 4 k) 001 Bernt Grydeland m g b hf Eier av kornmølle Hobøl n s 002 Kaspara Grydeland k g b hm Hustru Kraakstad n s 003 Signe Grydeland k ug b d Datter Hobøl n s 004 Thorvald Grydeland m ug b s Søn Hobøl n s 005 Borghild Grydeland k ug b d Datter Hobøl n s 006 Kaare Grydeland m ug b s Søn Hobøl n s 007 Reidar Grydeland m ug b s Søn Hobøl n s 008 Aase Grydeland k ug b d Datter Vaaler i Smaalenene n s 009 Gustav Blomstrøm m ug b tj Tjenestegut Sverige n s 010 Herman Hansen m ug b tj Møllearbeider Tomter n s Kirkelund Nyland øvre (3 m, 1 k) 4 (3 m, 1 k) 001 Nils Johannes Christophersen m g b hf Læge (komunelæge) Kristiania n s Merknad: Hovedbygningen 002 Hans Walther m ug b l. Læge (assistent) Kristiansund n s 003 Olava Kontra k ug b tj Tjenestepike Rakkestad n s 004 Georg Koldstad m ug b tj Tjenestegut Rakkestad n s Merknad: Drengestuen Kirkelund Gudim (8 m, 9 k) 17 (8 m, 9 k) 001 Arne Ødegaard m g b hf Gaardbruker Rakkestad n s Merknad: Hovedbygningen 002 Nella Ødegaard k g b hm Gaardmandskone Rakkestad n s 003 Kristian Ødegaard m ug b s Søn Rakkestad n s 004 Anna Ødegaard k ug b d Datter Rakkestad n s 005 Olga Midtfjeld k ug b tj Tjenestepike Varteig n s 006 Anna Aaseby k ug b tj Tjenestepike Rakkestad n s 007 Oskar Antonsen m ug b tj Tjenestegut Rakkestad n s 008 Ole Johannesen m ug b fl Hørende til familien Varteig n s 009 Laurits Svendsen m g b hf Tømmerkjører Rakkestad n s 010 Sofie Svendsen k g b hm Husmor Eidsberg n s 011 Martinius Svendsen m ug b s Søn Kristiania n s 012 Magnhild Haraldsen k ug b tj Inderst Vaaler i Smaalenene n s 013 Thorvald Tveten m g b hf Sadelmaker S Vaaler i Smaalenene n s Merknad: Bryggerhuset 014 Agnette Tveten k g b hm Husmor Vaaler i Smaalenene n s Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 Folketeljinga Trygve Tveten m ug b s Søn Skiptvedt n s 016 Therese Tveten k ug b d Datter Fredrikshald n s 017 Sigrid Tveten k ug b d Datter Fredrikshald n s Kirkelund Gudim 9 3, 4, 5 8 (3 m, 5 k) 8 (3 m, 5 k) 001 Hilmar Gudim m g b hf Gaardbruker Rakkestad n s 002 Gunda Gudim k g b hm Gaardmandskone Rakkestad n s 003 Harald Gudim m ug b s Søn Rakkestad n s 004 Martha Gudim k ug b d Datter Rakkestad n s 005 Agnes Gudim k ug b d Datter Rakkestad n s 006 Hans Gudim m ug b s Søn Rakkestad n s 007 Andrine Lysebraate k e b fl Kapitalist Rakkestad n s 008 Jenny Kristiansen k ug b tj Tjenestepike Rakkestad n s Kirkelund Gudimtangen (1 m, 1 k) 2 (1 m, 1 k) 001 Anton Gudimtangen m g b hf Gaardbruker Rakkestad n s 002 Karoline Gudimtangen k g b hm Gaardmandskone Vaaler i Smaalenene n s Kirkelund Gudimkroken (1 m, 4 k) 5 (1 m, 4 k) 001 Anders Gudimkroken m g b hf Banevogter Rakkestad n s 002 Olava Gudimkroken k g b hm Hustru Rakkestad n s 003 Maren Gudimkroken k ug b d Datter Rakkestad n s 004 Olga Gudimkroken k ug b d Sypike Rakkestad n s 005 Aagot Gudimkroken k ug b d Datter Rakkestad n s Kirkelund Gudim (2 m, 3 k) 5 (2 m, 3 k) 001 Nils Gudim m g b hf Gaardbruker Grue i Solør n s 002 Mina Gudim k g b hm Gaardmandskone Eidsberg n s 003 Sofie Gudim k ug b d Datter Rakkestad n s 004 Marie Gudim k ug b d Datter Rakkestad n s 005 Johannes Gudim m e b fl Føderaadsmand Grue i Solør n s Kirkelund Espelund (7 m, 3 k) 11 (7 m, 4 k) 001 Karl Sandaker m g b hf Skræddermester S Kraakstad n s 002 Sofie Sandaker k g b hm Jordmor Rakkestad n s 003 Leif Sandaker m ug b s Søn Rakkestad n s 004 Georg Sandaker m ug b s Søn Rakkestad n s 005 Lovise Ilebæk k ug b tj Tjenestepike Kristiania n s 006 Karl Andersen m ug b l. Skræddersvend Sverige n s 007 Johan Andresen m g b hf Tømmermand (svend) Eidsberg n s 008 Anna Andresen k g b hm Hustru Rakkestad n s 009 Arve Andresen m ug b s Søn Rakkestad n s 010 Severin Berger m ug b l. Tømmermand (svend) Rakkestad n s 011 Mina Larsen k ug f tj Tjenestepike - huslig arb Rakkestad n s Merknad: Husholdn nr.1 Sannsynleg opphaldstad: Kjenneshagen Rakkestad Kirkelund Solheim (10 m, 9 k) 18 (9 m, 9 k) 001 Thorvald Lien m e b hf Stationsbetjent og Hoteleier Rakkestad n s 002 Oddborg Lien k ug b d Datter Rakkestad n s 003 Kolbjørn Lien m ug b s Søn Rakkestad n s 004 Lina Kallager k e b Bestyrerinde Bestyrerinde af Hotellet Rakkestad n s 005 Magna Engedal k ug b tj Tjenestepike Rakkestad n s 006 Anna Mathisen k ug b tj Tjenestepike Rakkestad n s 007 J. Dahl m ug b l. Lensmandsbetjent n s Merknad: Fødselsår: ca !! Øyje m g mt l. hf Livsforsikringsinspektør n s Merknad: Fødselsår: ca 1870 Sedvanleg bustad: Kristiania 009 Jens Ruud m ug b l. Handelsbetjent Rakkestad n s 010 Ole Sønstegaard m ug b l. Skrædder S Rakkestad n s 011 Gustav Ranklev m f b hf Bakermester S Lillehammer n s 012 Thora Ranklev k ug b Søster Husholderske Lillehammer n s 013 Ole Johannesen m ug b l. Bakerlærling Ringsaker n s 014 Frithjof Larson m g b hf Spinderieier Sverige n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 0128 Rakkestad 015 Kaja Larson k g b hm Hustru Eker n s 016 Sigrid Larson k ug b d Datter Eker n s 017 Erling Larson m ug b s Søn Rakkestad n s 018 Astrid Larson k ug b d Datter Rakkestad n s 019 Sofie Glomsrud k ug b tj Tjenestepike Eidsberg n s Kirkelund Vang (7 m, 11 k) 18 (7 m, 11 k) 001 Anton Torper m g b hf Telefonbestyrer og agent Eidsberg n s 002 Mina Torper k g b hm Telefonistinde Eidsberg n s 003 Kristoffer Torper m ug b s Søn Rakkestad n s 004 Dagmar Torper k ug b d Datter Rakkestad n s 005 Gudrun Torper k ug b d Datter Rakkestad n s 006 Kristine Olsen k ug b fl Inderst Rakkestad n s 007 Anton Andersen m ug b el Dagarbeider Rakkestad n s 008 Martin Hansen m ug b el Muremester Rakkestad n s 009 Johannes Dahl m g b hf Vognmand Rakkestad n s 010 Lina Dahl k g b hm Hustru Jesaasen n s 011 Ingeborg Dahl k ug b d Datter Rakkestad n s 012 Kristian Solberg m g b hf Urmaker S Eidsberg n s 013 Jenny Solberg k g b hm Hustru Askim n s 014 Hjørdis Solberg k ug b d Datter Rakkestad n s 015 Karoline Opsal k e b fl Ingen, egne Midler Eidsberg n s 016 Jul Larsen m ug b l. Urmakerlærling Eidsberg n s 017 Elisabeth Ihlebæk k ug b el Kapitalist Rakkestad n s 018 Karen Vang k ug b el Vaskekone Rakkestad n s Kirkelund Solstad (4 m, 2 k) 6 (4 m, 2 k) 001 Iver Andersen m g b hf Kjøbmand Rakkestad n s 002 Bolette Andersen k g b hm Hustru Rakkestad n s 003 Johan Solstad m ug b s Handelsbetjent Rakkestad n s 004 Ivar Solstad m ug b s Søn Rakkestad n s 005 Karl Veiby m ug b l. Lagerman (i butikken) Rakkestad n s 006 Dagny Giltvedt k ug b fl Butikdame Kristiania n s Kirkelund Breidablik (2 m, 2 k) 4 (2 m, 2 k) 001 Karl Myrvold m g b hf Banevogter Kraakstad n s 002 Anna Myrvold k g b hm Husmor Eidsberg n s 003!! Myrvold* m ug b s Søn Rakkestad n s Merknad: Udøpt gut 004 Karen Søhlie k e b tj Lidt kapital hjælper til i huset Eidsberg n s Kirkelund Hauland 9 7 (2 m, 5 k) 6 (1 m, 5 k) 001 Oskar Lannem m g b hf Eksbeditør i landmandslaget Rakkestad n s 002 Marie Lannem k g b hm Hustru Rakkestad n s 003 Aslaug Lannem k ug b d Datter Rakkestad n s 004 Magna Andersen k ug b tj Tjenestepike Rakkestad n s 005 Dorthea Østereng k ug b el Vask og strykning Rakkestad n s 006 Maren Storeheier k ug b el Strikning Rakkestad n s 007 Olaf Storeheier m ug mt b fl Fors. Grbr Rakkestad n s Sedvanleg bustad: Harlem Degernes %Storeheier t% Kirkelund Hauketo (3 m, 6 k) 9 (3 m, 6 k) 001 Victor Høeg m g b hf Amtsdyrlæge Kristiania n s 002 Thora Høeg k g b hm Hustru Asker n s 003 Else Høeg k ug b d Datter Rakkestad n s 004 Knut Høeg m ug b s Søn Rakkestad n s 005 Anna Olsen k ug b tj Tjenestepike Rakkestad n s 006 Karl Mjørud m g b hf Eier av Sagbruk Rakkestad n s 007 Inga Mjørud k g b hm Hustru Mysen n s 008 Eva Mjørud k ug b d Datter Rakkestad n s 009 Marie Johnsen k ug b tj Tjenestepike Eidsberg n s Kirkelund Skogheim (3 m, 2 k) 5 (3 m, 2 k) Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0202 Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0221 Høland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0221 Høland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0221 Høland Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0612 Hole Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0413 Furnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0429 Aamot Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0232 Lillestrøm, Skedsmo prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0232 Lillestrøm, Skedsmo prestegjeld Folketeljing 1910 for 0232 Lillestrøm, Skedsmo prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0117 Id Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0814 Bamle Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0113 Borge. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0113 Borge. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0113 Borge Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Nr Dјdsdag Begravelsesdag Navn og tittel Alder Bosted DјdsхrsakBegravelsesstedFјdselsdato Foreldre Merknader 1 01.01.1846 11.01.1846 Johannes Olsen

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1857 Værøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0416 Romedal Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA 1910 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 10 Negard 11 Mali-garden 7 Jo-garden 7 Lars-garden 6 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 5 Til saman Ulla-garden 66 Ullahammaren:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0124 Askim. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0124 Askim. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0124 Askim Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0417 Stange Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0414 Vang Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1124 Haaland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0719 Andebu Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0527 Vardal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Dissenter - d de A B C D E F G H I J

Dissenter - d de A B C D E F G H I J 17 18 19 1Postliste Źrstall Begravd Jordfestet nr Navn Foreldre / ektefelle forstander for Bopel / f dested Posteringer Hvilket samfunn Sigurd Nordal Johnsen, Bernhard Glengsgaten, f dt i Hjernebetennelse.

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0116 Berg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0229 Enebak. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0229 Enebak. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0229 Enebak Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Toten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Toten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1123 Høiland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0832 Mo. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0832 Mo. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0832 Mo Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1648 Støren Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1421 Aurland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof Nilsen 1894 Barkestad Agnes Nilsen 1912 Barkestad Frida

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0821 Bø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0821 Bø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0821 Bø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0501 Lillehammer. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0501 Lillehammer. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0501 Lillehammer Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy nn Berthelsen dtr 1917 Sommarøy nn nn dtrdtr 1943 Sommarøy

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0512 Lesje. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0512 Lesje. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0512 Lesje Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines Hildur Nyheim Bergsfjord 1912 Smines Terje Nyheim Bergsfjord

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0415 Løiten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0415 Løiten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0415 Løiten Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1714 Stjørdalen, Nedre Stjørdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1714 Stjørdalen, Nedre Stjørdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1714 Stjørdalen, Nedre Stjørdalen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1926 Dyrøy, Tranøy prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1926 Dyrøy, Tranøy prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1926 Dyrøy, Tranøy prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0401 Hamar. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0401 Hamar. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0401 Hamar Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0224 Urskog. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0224 Urskog. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0224 Urskog Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0604 Kongsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0604 Kongsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0604 Kongsberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste...

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1612 Hevne Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1539 Grytten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1539 Grytten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1539 Grytten Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0136 Rygge. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0136 Rygge. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0136 Rygge Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Døde og dødfødte. Dødsdag: mandag. Født 1805.? den 18 Anders Olsen og Marie Miane i Skjeberg Skjeberg

Døde og dødfødte. Dødsdag: mandag. Født 1805.? den 18 Anders Olsen og Marie Miane i Skjeberg Skjeberg Nr Dødsdag Begravelse sdag Navn og tittel Alder Bosted Dødsårsak Begravelse ssted Fødselsdato Foreldre Merknader Ole Svendsen - Dødsdag: fredag. Den 1 09.02.1872 bruksarbeider 52 Sarp Kreft i maven 06.10.1820

Detaljer