Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå i 1801 nominativ, dvs ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga vart difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 1. desember 1910 Ved kgl. Res. 23. september 1910 vart det kunngjort at det skulle haldast almindelig Folketælling for å få ei detaljert oversikt over Noregs befolkning natta mellom 1. og 2. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast inn i teljingslista, med særskilt merknad om dei som var mellombels til stades (på besøk osv) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osv) på teljingstidspunktet førast inn på lista. På denne måten skulle folketeljinga i 1910 gje ei oversikt over befolkninga, både dei til stades og dei heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som 'f' og på opphaldsstaden som 'mt'. I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent vart gjennomført, og mange slike personar er oppført berre ein stad. I 1910-teljinga vart det for første gang spurt etter full fødselsdato for alle personar, og det var spørsmål om tilleggsopplysningar frå heimvende norskamerikanarar om utflyttingsår, heimflyttingsår, bustad før utvandring og siste bustad og stilling i Amerika. I teljinga skulle ein og opplyse om ein person var arbeidsledig. Det vart ikkje gjennomført jordbruksteljing i 1910, men det vart halde ei separat handverksteljing. Skipsmannskap skulle oppførast berre for skip i norske hamner og farvatn, ikkje for norske skip i utanlandske hamner og farvatn. Men skipslistene frå denne teljinga er dessverre tapt. Ved folketeljinga i 1910 var det i Noreg 61 bykommunar og 596 herad, 41 kjøpstader og 22 ladestader. Den heimehøyrande befolkninga i Noreg 1. desember 1910 vart av Det statistiske Centralbureau talt opp til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet vart gjort frå og med torsdag 1. desember 1910 og i så mange dagar som var nødvendig. På landet vart teljinga gjort for kvart herad under leiing av ordføraren. Heradet vart delt inn i teljingskrinsar, der teljarar, oftast skulelærarar, frå 1. desember gjekk frå hus til hus og fylte ut teljingslistene (dei såkalla huslistene) med informasjon om alle personar, til satdes og fråverande. Etter at huslistene var ferdig utfylte, sette teljaren opp ei krinsliste over talet på personar for kvar bustad i teljingskrinsen, og så let ordføraren utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar krins innanfor heradet og dei tilhøyrande soknene. I byane vart teljinga gjennomførd i regi av magistraten. Teljarane, for det meste skulelærarar, fekk ansvaret for kvar sin teljingskrins. I byane vart teljinga gjort som sjølvteljing, dvs. at huseigarar og leigebuarar sjølv fylte ut huslista for heile garden/huset og familielista for den enkelte leilegheit. Teljarane si primære oppgåve var då å kontrollere, korrigere og samle inn listene. Etter at hus- og familielistene var ferdig utfylt og samla inn, utarbeidde teljaren ei krinsliste over talet på personar for kvar gard/hus innafor teljingskrinsen, og til sist let magistraten utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar teljingskrins i byen, og tal på personar i dei ulike sokna i byen. Utfylling og innsamling av skipslistene vart gjort av tollvesenet sine funksjonærer i hamnane. Folketeljinga 1910 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast ein kommune, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der 5

6 ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av Digitalarkivets registreringseiningar i Stavanger og Voss og ved Registreringssentral for historiske data (RHD), avd. Målselv. Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta tilsvarar stort sett rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustadens namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Tellingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leileghetsnr 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadsrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 6

7 Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap n = norsk, for andre står det på linjen under saman med andre merknader. 11 Tru Trudomssamfunn s = statskyrkja, for andre står det på lina under saman med andre merknader. På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanlig bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trudomssamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert i kvar sin boks innanfor ei felles ramme. Innanfor kvar boks/ramme kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner teke i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som vart brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osv. Under person angir feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlige bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bostatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son 7

8 d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersåttleg status n = norsk statsborgar Trudomssamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register 8

9 I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvisning til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvisning til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadsregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 9

10 1523 Sunnelven Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 338 (kvinner: 181, menn: 157) Bustader i kretsen: 58 Krets: 001 Hellesylt Prestegjeld: Sunnelven Herred/by: Sunnelven Hellesylt Aasen (2 m, 5 k) (3 m, 5 k) 001 Andreas O. Aasen m g b hf Gaardbruker selveier Sunnelven s 002 Brit Steffensdatter Aasen k g b hm Gaardbrukerkone Sunnelven s 003 Ole A. Aasen m ug f s Arbeider hjemme paa Sunnelven s gaarden (gaardsarbeider) Sannsynleg opphaldstad: Paa reise til Trondhjem d/s Hjørungavaag 004 Anna A. Aasen k g b d Husgjerning og Kreaturstel Sunnelven s 005 Alma A. Aasen k ug b d barn Sunnelven s 006 Rosa A. Aasen k ug b d barn Sunnelven s 007 Nora A. Aasen k ug b d barn Sunnelven s 008 Peder R. Standal m ug b fl dattersøn barn Sunnelven s Hellesylt Aasen (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Tore Olsen Øie m g b hf gaardbruker selveier Sunnelven s 002 Marte H. Øie k g b hm gaardbrukerkone Sunnelven s 003 Olufine Øie k ug b d barn Sunnelven s 004 Elias Øie m ug b s barn Sunnelven s 005 Lovise A. Aasen k e b el %kaarenke % pladsemandsenke pladsebrukerske Sunnelven Hellesylt Aasen (plads) under 1 1, 3 5 (1 m, 4 k) (1 m, 3 k) 001 Anders A. Aasen m g b hf Pladsemand Sunnelven s 002 Olava P. Aasen k g b hm Pladsemandskone Sunnelven s 003 Anne Lovise Aasen k ug b d Syerske (kvindeklær) Sunnelven s 004 Petra Aasen k ug b fl datterdatter barn Sunnelven s 005 Ingeborg O. Voldsæter k ug mt el Kreaturstel %Syerske% Sunnelven s Sedvanleg bustad: Voldsæter Sunnelven Hellesylt Aasen (4 m, 5 k) (4 m, 5 k) 001 Rasmus R. Aasen m g b hf gaardbruker selveier Sunnelven s 002 Karoline Aasen k g b hm gaardbrukerkone Sunnelven s 003 Olai Aasen m ug b s Arb. hjemme paa gaarden Sunnelven s (jordarbeider) 004 Inger Aasen k ug b d Husgjerning og kreaturstel Sunnelven s 005 Jenny Aasen k ug b d barn Sunnelven s 006 Sakkarias Aasen m ug b s barn Sunnelven s 007 Petra R. Aasen k ug b d barn Sunnelven s 008 Marta J. Aasen k e b hm føderaadsenke Sunnelven s 009 Jørgen R. Aasen m ug b s tømmermand hustømmermand S Sunnelven s Hellesylt Aasen (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Stina Aasen k e b hm Selveiendom Sunnelven s gaardbrukerenke gaardbrukerske 002 Andreas Aasen m ug b s Arb. hj. paa gaarden Sunnelven s Gaardsarb 003 Peder Aasen m ug b s Arb. hj. paa gaarden Sunnelven s Gaardsarb 004 Lars Aasen m ug b s barn Sunnelven s 005 Tommesine Aasen k ug b d Husgj. og kreaturstel Sunnelven s Folketeljinga Hellesylt Husøien (4 m, 3 k) (4 m, 3 k) 001 Ole Rasmusen Korsbrekke m g b hf gaardbruger selveier Sunnelven s Heimvendt norsk-amerikanar: Digitalarkivet - Arkivverket Side 11 s

12 1523 Sunnelven Utflytta frå Noreg: 1887 Flytta attende til Noreg: 1898 Bustad i Noreg før utflytting: Sunnelven Siste bustad i Amerika: Minneapolis Stilling i Amerika: Trælastarbeide Merknad: 002 Kristianne Korsbrekke k g b hm gaardbrukerkone Sunnelven s 003 Ragnvald Korsbrekke m ug b s barn Sunnelven s 004 Tore Korsbrekke m ug b s barn Sunnelven s 005 Alfred Korsbrekke m ug b s barn Sunnelven s 006 Anna Korsbrekke k ug b d barn Sunnelven s 007 Anna S. Ringdal k ug b fl offentlig understøttet Sunnelven s Sjukdom: a 008 Anne Marta A. Brekke k g f fl kaarkone Sunnelven s Merknad: overstreka Sannsynleg opphaldstad: Brekke Sunnelven Hellesylt Husøien under (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Ole L. Stadheim m g b hf Husmand uden jord fisker Sunnelven s og lidt kreaturstel 002 Karn L. Stadheim k g b hm kone Sunnelven s Hellesylt Husøen (plads) 2 under 2 6 (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Magnus Frøise m g b hf Gaardbruker, bygselmand, Sunnelven s Landhandel jordbrug Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1889 Flytta attende til Noreg: 1894 Bustad i Noreg før utflytting: Sunnelven Siste bustad i Amerika: Benzikaurlie Mitsigan Stilling i Amerika: Skogarbeider Merknad: 002 Josefine Frøise k g b hm Landhandler kone Sunnelven s 003 Nikoline Frøise k ug b d barn Sunnelven s 004 Magne Frøise m ug b s barn Sunnelven s 005 Sigrid Magnhild Frøise k ug b d barn Sunnelven s 006 Lars Frøise m ug b s barn Sunnelven s Hellesylt Korsbrekke (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Lars P. Korsbrekke m g b hf gaardbruger selveier Sunnelven s 002 Synneva Korsbrekke k g b hm gaardbrukerkone Sunnelven s 003 Peder P. Korsbrekke m ug b tj Jordarbeide, kreaturstel Sunnelven s 004 Anne P. Korsbrekke k ug b tj Husgjerning og kreaturstel Sunnelven s 005 Peder Korsbrekke m ug b fl søstersøn barn Sunnelven s 006 Inger Korsbrekke k ug b fl føderaad Sunnelven s Hellesylt Korsbrekke (4 m, 7 k) 11 (4 m, 7 k) Arne L. Korsbrekke m g b hf gaardbruker selveier Sunnelven s 002 Anne Pernille Korsbrekke k g b hm gaardbrukerkone Sunnelven s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1893 Flytta attende til Noreg: 1900 Bustad i Noreg før utflytting: Sunnelven Siste bustad i Amerika: Minneapolis Stilling i Amerika: kokke Merknad: 003 Sigrid Korsbrekke k ug b d barn Sunnelven s 004 Anne Marta Korsbrekke k ug b d barn Sunnelven s 005 Lovise L. Korsbrekke k ug b tj Husgjerning og kreaturstel Sunnelven s 006 Lars A. Korsbrekke m g b hf føderaadsmand Sunnelven s 007 Sigrid M. Korsbrekke k g b hm føderaadskone Sunnelven s 008 Arne Storstein m g b hf Assistent ved Sunnelven s udskiftningsvæsenet 009 Karoline Storstein k g b hm Kone Sunnelven s 010 Ole A. Storstein m ug b s Barn Bergen n s 011 Inga Lillebø k ug b tj Husgjerning Sunnelven s Hellesylt Korsbrekke 2 under 4 3 (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 001 Rasmus Korsbrekke m ug b søskende Husmand uten Jord Sunnelven s Snedker (helst smaa industri) 002 Ingeborg Korsbrekke k ug b søskende Av egne midler, fhv. tjener Sunnelven s 003 Brit Korsbrekke k ug b søskende Av egne midler, fhv. tjener Sunnelven s Hellesylt Aaseneset (2 m, 3 k) (2 m, 4 k) 001 Hans Magnus Aakernes m g b hf gaardsbruk, selveier Sunnelven s 002 Olivia Aakernes k g f hm syerske (kvindekl.) Sunnelven s Sannsynleg opphaldstad: Borgund eller Aalesund 003 Ingrid Aakernes k ug b d barn Sunnelven s 004 Pernille Emilie Aakernes k ug b d barn Sunnelven s 005 Pernille Vedde k ug b el syerske (kvindekl.) Sunnelven s 006 Jakob Øvstegaard m e b fl fattigunderstøttet fhv. Sunnelven s pladsemand Arbeidsledig: l Hellesylt Aaseneset (plads) 1 under 1, 3 3 (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Iver Andreas Aaseneset m g b hf Husmand uten jord Sunnelven s Kreaturstel %lidt gaardsbruk% 002 Rigine Aaseneset k g b hm Husmandskone Sunnelven s 003 Ole Ivar Aaseneset m e b fl helt fattigunderstøttet, fhv. pladsmand Sunnelven s Hellesylt Korsbrekke (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Ole Andreas Hauge m g b hf gaardbruger selveier Sunnelven s gaardsbruk og handel, kjøt og skind 002 Lovise Hauge k g b hm gaardbrukerkone Sunnelven s 003 Ole Kristian Korsbrekke m ug b s Arb. hjemme paa gaarden Sunnelven s (gaardsarbeide) 004 Brit Korsbrekke k ug b d Husstel og kreaturstel Sunnelven s 005 Gjøri Korsbrekke k e b hm føderaadsenke Sunnelven s Hellesylt Sanden 2 under 4 4 (3 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Knut J. Stadheim m g b hf Husmand, jordbrukende Sunnelven s fiskeri og lidt kreaturstel 002 Nikeline Stadheim k g b hm Husmands-Kone Sunnelven s 003 Martin H. Aakernes m g mt b (hf) gaardsbruker Sunnelven s Sedvanleg bustad: Aakernes Sunnelven 004 Johs. O. S. Midgaard m ug mt b (s) Arb hjemme paa gaarden Sunnelven s Sedvanleg bustad: Midgaard Sunnelven Hellesylt Sanden 2 under 4 2 (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Rasmus L. Korsbrekke m g b hf føderaad fhv. gaardbruker Sunnelven s 002 Anne Marta Korsbrekke k g b hm føderaadskone Sunnelven s Folketeljinga Hellesylt Orskog (3 m, 4 k) (3 m, 5 k) 001 Ivar m g b hf gaardbruger og smed S Sunnelven s 002 Marie k g b hm Sunnelven s 003 Ingvald m ug b s barn Sunnelven s 004 Ingeborg k ug b d barn Sunnelven s 005 Marta k ug b d barn Sunnelven s 006 Ivar Sæter m ug b el Hustømmermand (arb) S Sunnelven s 007 Elisa Ljøen k e f hm Jordemoder Sunnelven s Sannsynleg opphaldstad: Aalesund Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 1523 Sunnelven 008 Nikoline Ljøen k ug b d barn Sunnelven s Sannsynleg opphaldstad: %Langeland Sunnelven% Hellesylt Retiro (1 m, 3 k) (1 m, 3 k) 001 Johan Frøse m g b hf skredder S Sunnelven s 002 Olava Frøse k g b hm skredderkone Sunnelven s 003 Kjellaug Frøse k ug b d barn Sunnelven s 004 Regine Ringdal k ug b el Vaskerkone Sunnelven s 005 Elling Voldsæter m g mt el (hf) gaardbruger Sunnelven s Merknad: overstreka Sedvanleg bustad: Voldsæter Sunndalen Hellesylt Hellesylt 33 under 3 2 (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Ola Ljøen m ug b s Postaapner og Jordbruker Sunnelven s (selveier) 002 Sofie Ljøen k e b hm fhv. jordemoder Pension Stordalenn s og jordbruk 003 Ole R. Frøse m g mt el gaardbruker Sunnelven s Merknad: overstreka Sedvanleg bustad: Frøise Sunnelven Hellesylt Hellesylt 33 under 3 3 (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Sakarias I. Sæter m g b hf Formue fhv. gaardbruker Sunnelven s 002 Marit Sæter k g b hm kone Sunnelven s 003 Magnus M. Hellesylt m e b el handelsmand fæhandler Sunnelven s 004 Ole Ivar Hauge m g mt el (hf) gaardbr og maler Sunnelven s Merknad: overstreka Sedvanleg bustad: Hauge Sunnelver Hellesylt Torget (3 m, 6 k) (3 m, 6 k) 001 Nils Syltevig m g b hf Huseier landhandler Sunnelven s 002 Berit Syltevig k g b hm landhandlerkone Næsne n s 003 Sigtrud Syltevig k ug b d barn Aalesundn s 004 Kjartan Syltevig m ug b s barn Sunnelven s 005 Arnljot Syltevig m ug b s barn Sunnelven s 006 Aasta Syltevig k ug b d barn Sunnelven s 007 Maalfrid Syltevig k ug b d barn Sunnelven s 008 Øyvor Syltevig k ug b d barn Sunnelven s 009 Asbjørg Syltevig k ug b d barn Sunnelven s Hellesylt Hellesylt (0 m, 5 k) (0 m, 4 k) 001 Brit M. Bjørdal k ug b søster Bibelkvinde Sunnelven s 002 Gjøri Bjørdal k ug b søster fhv. tjener. Av egne midler Sunnelven s 003 Stin Bjørdal k ug b søster fhv. tjener. Av egne midler Sunnelven s 004 Marie Storaas k ug mt el strikkerske Norddalen s Sedvanleg bustad: Ytredal Norddalen 005 Pernille I. Ringdal k ug b el fhv. tjener. Av egne midler Sunnelven s Hellesylt Hellesylt 33 under 3 3 (1 m, 2 k) (1 m, 4 k) 001 Ivar J. Kjellstad m ug f hf Musiker, Kaffeudsalg Sunnelven s Sannsynleg opphaldstad: Aalesund 002 Berte Muldsvor k ug b tj Husgjerning Hornindaln 003 Brit Muldsvor k ug f tj Husgjerning Hornindaln s Sannsynleg opphaldstad: Ørskog 004 Karn Muldsvor k ug f fl datter til nr 3 barn Hornindaln s Merknad: Fødselsår: Ca aar. Sannsynleg opphaldstad: Muldsvor Horningdal 005 Ole Langøylid m ug mt b (s) Arb hjemme med Sunnelven s gaardsarb felemaker Sedvanleg bustad: Langøylid Sunnelven 006 Stine Bjørknes k e b el føderaad Sunnelven s Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 Hellesylt Vonheim (3 m, 7 k) 10 (3 m, 7 k) Kristian Voldsæter m g b hf Huseier. Skrædder Sunnelven s S. telefonbetjent Rikstelefonen 002 Marta Voldsæter k g b hm Kone Sunnelven s 003 Kjellaug Voldsæter k ug b d barn Sunnelven s 004 Anna Voldsæter k ug b d barn Sunnelven s 005 Elfrid Voldsæter k ug b d barn Sunnelven s 006 Kari Voldsæter k ug b el Maskin-strikkerske Sunnelven s 007 Ingebrigt Ringdal m ug b el handelsmand landhandler Sunnelven s 008 Petter Aasen m g b hf Jagt og fiskeri lidt handel Sunnelven s fæ-handel 009 Berta Aasen k g b hm Kone Ørsten n s 010 Margit Aasen k ug b d barn Sunnelven s Hellesylt Ringheim Hellesylt (5 m, 1 k) (5 m, 1 k) 001 Severin E. Ringdal m g b hf Huseier. Skomager S Sunnelven 002 Anne Pernille Ringdal k g b hm Kone Sunnelven 003 Elling S. Ringdal m ug b s skomagerlærling Sunnelven 004 Hans S. Ringdal m ug b s barn Sunnelven 005 Ingolf S. Ringdal m ug b s barn Sunnelven 006 Lars I. %Johs. P.% Trygstad %Ringdal% m ug b fl skomagersvend Sunnelven s Hellesylt Stokkeland (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Gjøri K. Korsbrekke k e b hm lidt kreaturavl Sunnelven s 002 Martin Korsbrekke m ug b s Dampskibsekspeditør Sunnelven s 003 Synneva Stokke k ug b el fhv. tjener Av egne midler Sunnelven s Hellesylt Øvsthaug Hellesylt (3 m, 0 k) (3 m, 0 k) 001 Peder L. Ringdal m e b hf jordbruksarbeider Sunnelven s Arbeidsledig: l 002 Johs. Ringdal m ug b s skomagersvend Sunnelven s 003 Nils P. Ringdal m ug b s sykelig Sunnelven s Arbeidsledig: l Hellesylt Breidablik (1 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Lars R. Voldsæter m g f hf Huseier Stenarbeider Sunnelven s selvstendig S Sannsynleg opphaldstad: Hole Sunnelven 002 Johanne-Marie Voldsæter k g b hm Kone Sunnelven s 003 Ragnvald Voldsæter m ug b s barn Sunnelven s Hellesylt Hellesylt 33 under 3 2 (0 m, 2 k) (0 m, 1 k) 001 Eli S. Hauge k e b hm Om sommeren osterske, Sunnelven s vinteren dagarbeide, vadsk m.m. 002 Gustava Flisholm k ug mt d syerske (kvindeklær) Borgund n s Søndmør Sedvanleg bustad: Hauge Sunnelven Folketeljinga Hellesylt Ringstad (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Anders P. Ringdal m ug b søskende Huseier skomager (selvst.) Sunnelven s S. 002 Iverine P. Ringdal k ug b søskende Husstel Sunnelven s Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 1523 Sunnelven 003 Samuline P. Ringdal k ug b søskende Maskin-Strikkerske Sunnelven s Hellesylt Korsheim (6 m, 7 k) 12 (7 m, 5 k) Mattias Fladager m g f hf Huseier dagarbeider (alt Selje n s mulig) Sannsynleg opphaldstad: Kristiansund N. Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1888 Flytta attende til Noreg: 1905 Bustad i Noreg før utflytting: Sunnelven Siste bustad i Amerika: Kanada Stilling i Amerika: Farmer Merknad: 002 Lovise Fladager k g b hm Kone Horningdal n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1895 Flytta attende til Noreg: 1905 Bustad i Noreg før utflytting: Selje Siste bustad i Amerika: Kanada Stilling i Amerika: Farmer Merknad: 003 Albert-Martin Fladager m ug b s barn Minnesotan s Amerika 004 Melvin Fladager m ug b s barn Minnesotan s Amerika 005 Ina Fladager k ug b d barn Kanada n s Amerika 006 Teddi Fladager m ug b s barn Kanada n s Amerika 007 Inga Fladager k ug b d barn Geirangern s 008 Sverre Fladager m ug b s barn Sunnelven s 009 Synneva Stokke k ug mt el (d) Husgj. og kreaturstel Sunnelven s %Sylære% Sedvanleg bustad: Stokke Sunnelven 010 Martin Ljøen m g b hf Kreaturhold Sunnelven s 011 Lovise Voldsæter k g b hm Kone Sunnelven s 012 Kristianne Voldsæter k ug b d barn Sunnelven s 013 Peder M. Voldsæter m ug b s barn Sunnelven s 014 Olava Voldsæter k ug mt el (d) Kreaturstel Sunnelven s Sedvanleg bustad: voldsæter Sunnelven Hellesylt Frøisheim (11 m, 3 k) 9 (6 m, 3 k) Lars I. Frøysa m ug b hf Huseier, landhandler og Sunnelven s bager selvst. S 002 Pernille I. Frøysa k ug b tj husholderske Sunnelven s 003 Ingeborg I. Frøysa k ug b tj gaar til haande med hvad Sunnelven s som helst 004 Lars A. Aasen m ug b fl Bagersvend Sunnelven s 005 Ths. Bjørdal m g mt el (hf) Sergent & gaardbr Sunnelven s Merknad: overstreka Sedvanleg bustad: Bjørdal Sunnelven 006 Knut B. Møll m g mt el (hf) føderaad %gbr% og Sunnelven s postaabner Sedvanleg bustad: Maraak Geiranger 007 Lars Petter Møll m g mt el (hf) gaardbruger Sunnelven s Sedvanleg bustad: Møll Geiranger 008 Ole-Elias Mølsæter m g mt el (hf) gaardbruger Sunnelven s Sedvanleg bustad: Hole Geiranger 009 Tore Humlung m ug mt el (s) Snedkerarbeide Sunnelven s Sedvanleg bustad: Humlung Geiranger 010 Andreas K. Ringdal m g b hf skomager (selvst.) S Sunnelven s 011 Torine I. Ringdal k g b hm Kone Sunnelven s 012 Knut A. Ringdal m ug b s barn Sunnelven s 013 Ole Kristian Voldset m ug b fl skomagersvend Sunnelven s 014 Peder O. Langeland m ug b fl skomagersvend Sunnelven s 015 Knut P. Gausdal m ug mt fl (hf) Gaardbr og Sunnelven s skomagersvend Sedvanleg bustad: Øvstegaard Sunnelven Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 Folketeljinga Hellesylt Bygjord (1 m, 4 k) (1 m, 3 k) 001 Syver O. Bygjord m g b hf Huseier stenarbeider Lesje n s (selvst.) S. Arbeidsledig: l 002 Oline A. Bygjord k g b hm Kone Sunnelven s 003 Anna S. Bygjord k ug b d Syerske (kvindeklær) Sunnelven s 004 Brit B. Midgaard k ug mt el (d) Tj. (husgjern. og Sunnelven s kreaturstel) Sedvanleg bustad: Midgaard Sunnelven 005 Helga A. Aasen k ug b el Inderste lidt haandstrikking Sunnelven s Hellesylt Trygjord (5 m, 2 k) (5 m, 2 k) 001 Ole Pettersen m g b hf Huseier, landhandler og Sunnelven s skredder S 002 Iverine Rasmusdatter k g b hm Sunnelven s 003 Petter Olsen m ug b s Skydsgut om sommeren Sunnelven s Arbeidsledig: l 004 Ragna Olsdatter k ug b d I sylære Sunnelven s 005 Rasmus Olsen m ug b s barn Sunnelven s 006 Inge Olsen m ug b s barn Sunnelven s 007 Rasmus P. m ug b fl landhandler og skredder S Sunnelven s Hellesylt Grand Hotel (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Kristen Stadem m g b hf hoteleier Sunnelven s 002 Anne-Marta Stadem k g b hm kone Sunnelven s 003 Martin Hellesylt m ug b s fhv. skoleelev sykelig Sunnelven s 004 Alma Stadem k ug b d barn Sunnelven s 005 Marta-Olivia Stadem k ug b d barn Sunnelven s Hellesylt Hellesylt 33 under 2 4 (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Ole K. Hellesylt m g b hf handelsmand Sunnelven s 002 Anna Hellesylt k g b hm kone Borgund n s Søndmør 003 Kirsten Hildur Hellesylt k ug b d barn Aalesundn s 004 Knut O. Hellesylt m ug b s barn Sunnelven s Hellesylt Hellesylt (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Ole Kristian Hellesylt m g b hf gaardbruger selveier Sunnelven s 002 Oline Hellesylt k g b hm gaardbrugerkone Sunnelven s 003 Lovise K. Hellesylt k ug b tj Hus- og kreaturstel Sunnelven s 004 Ivar Fivelstad m ug mt b (s) gaardbruger Sunnelven s Merknad: overstreka Sedvanleg bustad: Fivelstad Sunnelven 005 Knut O. Hellesylt m g b hf Dampskibsekspeditør og Sunnelven s føderaad 006 Kristianne Hellesylt k g b hm Kone Sunnelven s Hellesylt Hellesylt (3 m, 6 k) (2 m, 6 k) 001 Magnus L. Hellesylt m g b hf gaardbruker selveier Sunnelven s 002 Ragnhild Hellesylt k g b hm gaardbrukerkone Sunnelven s 003 Anna-Marie Hellesylt k ug b d barn Sunnelven s 004 Olava Hellesylt k ug b d barn Sunnelven s 005 Petra Hellesylt k ug b d barn Sunnelven s 006 Lars Hellesylt m ug b s barn Sunnelven s 007 Laura Stadem k ug b tj Hus- og kreaturstel Sunnelven s Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 1523 Sunnelven 008 Ingeborg Hellesylt k ug b fl føderaad 68 ca Sunnelven s (alder) Merknad: fødselsår: ca 68 aar. Sjukdom: a 009 Peder S. Rørhus m ug mt b (s) gaardbruger Sunnelven s Sedvanleg bustad:!! Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Hellesylt Kirkebakken (plads) 33 under 1 11 (6 m, 5 k) 1 11 (6 m, 5 k) 001 Andreas A. Hellesylt m g b hf Pladsemand Sunnelven s Merknad: Hovedbygningen 002 Pernille J. Hellesylt k g b hm Pladsemandskone Sunnelven s 003 Johan A. Hellesylt m ug b s Styrer pladsen for faderen Sunnelven s 004 Elen A. Hellesylt k ug b d Hus- og kreaturstel Sunnelven s 005 Karl A. Hellesylt m ug b sønne-søn Barn Sunnelven s 006 Anders A. Hellesylt m g b hf Jordarbeider %Arbeider Sunnelven s (alt mulig)% Merknad: Sidebygningen 007 Synneva Hellesylt k g b hm Kone Horningdal n s 008 Peder A. Hellesylt m ug b s barn Sunnelven s 009 Anna A. Hellesylt k ug b d barn Sunnelven s 010 Ingeborg A. Hellesylt k ug b d barn Sunnelven s 011 Olaf A. Hellesylt m ug b s barn Sunnelven s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Hellesylt Høyreiten (plads) 33 under 3 5 (3 m, 2 k) 1 5 (3 m, 2 k) 001 Ivar Rudi m g b hf Styrer pladsen Skiaker n s for stedmoderen, pladsemandsenken 002 Anne-Olava Rudi k g b hm Kone Sunnelven 003 Inger A. Hellesylt k e b fl Pladsemandsenke Sunnelven s pladsebrukerske 004 Nils Rudi m ug b s barn Sunnelven s Merknad: Fjøsbygningen (h. 1) 005 Ingolf Rudi m ug b s barn Sunnelven s Merknad: (h. 1) Hellesylt Hellesylt 33 under 3 2 (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Ole Flo m g b hf fh.lærer og kirkesanger, Opstryn n s pension sogn 002 Olava Flo k g b hm Kone Sunnelven s Hellesylt Brauten 33 under 2 9 (4 m, 5 k) (4 m, 5 k) 001 Peder Brauten m g b hf Dagarbeider, alt mulig, Sunnelven s helst jordarbeider. Husmand uten jord 002 Ingeborg Brauten k g b hm Husm.kone Borgund n s Søndmør 003 Anna Brauten k ug b d barn Sunnelven s 004 Laura Brauten k ug b d barn Sunnelven s 005 Inga Brauten k ug b d barn Sunnelven s 006 Peder Brauten m ug b s barn Sunnelven s 007 Lars Brauten m ug b s barn Sunnelven s 008 Norvei Brauten k ug b d barn Sunnelven s 009 Johan Brauten m ug b s barn Sunnelven s Hellesylt Brauten (plads) 33 under 2 4 (1 m, 3 k) (1 m, 2 k) 001 Olave Brauten k e b hm Pladsemandsenke pladsebrukerske Sunnelven s Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 002 Pernille Brauten k ug b d Hus- og kreaturstel Sunnelven s 003 Petter Brauten m ug b tj gaardsarbeider Sunnelven s 004 Karoline Brauten k ug mt b fabrikpige Sunnelven s Sedvanleg bustad: Spjelkavik Borgund Søndm Hellesylt Birkeland (2 m, 4 k) (3 m, 4 k) Merknad: prestegaard 001 Torstein Gunnarson m g f hf Sogneprest Kirkebø n s Sannsynleg opphaldstad: Aalesund 002 Margrete Gunnarson k g b hm kone Engerdalen n s prestegaard 003 Gunnar Gunnarson m ug b s barn Sunnelven s 004 Hanna-Liv Gunnarson k ug b d barn Sunnelven s 005 Henrik Gunnarson m ug b s barn Sunnelven s 006 Thorbjørg Undertun k ug b tj Kjøkkenjente Gulen n s 007 Elisa Tronstad k ug b tj Budeie Sunnelven s Hellesylt Veieskiftet (2 m, 3 k) (3 m, 3 k) Merknad: klokkergaard 001 Jørgen Flo m g f hf Kirkesanger og Sunnelven s folkeskolelærer Sannsynleg opphaldstad: Ljøen i Sunnelven 002 Gudrun Flo k g b hm Kone Sunnelven s 003 Ole Flo m ug b s barn Sunnelven s 004 Lars Flo m ug b s barn Sunnelven s 005 Olava Flo k ug b d barn Sunnelven s 006 Ragna k ug b tj Hus- og kreaturstel Sunnelven s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Hellesylt Lillegjerde (3 m, 1 k) 1 4 (3 m, 1 k) 001 Nils Lillegjerde m e b hf gaardbruger selveier Sunnelven s 002 Hanna Lillegjerde k ug b d Husgj. og kreaturstel Sunnelven s 003 Martin Lillegjerde m ug b dattersøn barn Sunnelven s 004 Petter Lillegjerde m ug b s jordarb, fisker og lidt Sunnelven s snedker Merknad: I fjøsbygningen (h. 1) Hellesylt Holen (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Ole Elias Holen m g b hf gaardbruger selveier Sunnelven s 002 Synneva Holen k g b hm gaardbrugerkone Sunnelven s 003 Lars Holen m ug b s barn Sunnelven s 004 Nils Bjarne Holen m ug b s barn Sunnelven s 005!! Holen* k ug b d barn Sunnelven s Merknad: Udøpt pike 006 Astrid Ringdal k ug b tj Barnepike Sunnelven s Hellesylt Ødegaarden (5 m, 3 k) (5 m, 3 k) 001 Ingebrigt Lilleringdal m g b hf gaardbruger selveier %og Sunnelven s Farver% 002 Synneva Lilleringdal k g b hm Kone Sunnelven s 003 Hans Lilleringdal m ug b s gaardsarbeide og lidt Sunnelven s snedkerarb 004 Klara Lilleringdal k ug b d Hus- og kreaturstel Sunnelven s 005 Rasmus Lilleringdal m ug b s barn Sunnelven s 006 Ole Lilleringdal m ug b s barn Sunnelven s 007 Inga Lilleringdal k ug b d barn Sunnelven s 008 Alfred Reidar Lilleringdal m ug b s barn Sunnelven s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 1523 Sunnelven Hellesylt Nybø (0 m, 5 k) (0 m, 5 k) 001 Iverine Ringdal k e b hm gaardbrukerenke selveier Sunnelven s 002 Inga Lilleringdal k ug b d barn Sunnelven s 003 Ingeborg Lilleringdal k ug b d barn Sunnelven s 004 Ragna Lilleringdal k ug b d barn Sunnelven s 005 Elisa Lilleringdal k ug b d barn Sunnelven s Hellesylt Veieskiftet 32 under 3 4 (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Karoline Voldsæter k ug b hm Maskinstrikkerske Sunnelven s 002 Adolf Voldsæter m ug b s barn Sunnelven s 003 Agnette Rørhus k e b fl føderaad Sunnelven s 004 Lars Petter Brauten m ug b el fattigunderstøttet Sunnelven s Hellesylt Veiskiftet 32 under 3 2 (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Severin Sæter m g b hf Pladsem. og lidt Sunnelven s smaahandel 002 Pernille Marta Sæter k g b hm Pladsem.kone Sunnelven s Hellesylt Veieskiftet 32 under 5 3 (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Samuel J. Tronstad m e b søskende fhv. veiarb i st.veivæsen, Sunnelven s nu invalidenyder av R.T.a. og lidt jordbruksarb Arbeidsledig: l 002 Anne Marta Brauten k ug b søskende fhv. tj. Lidt Sunnelven s Haandstrikking, vævning og jordarb Merknad: Fødselsår: %1848% 003 Inger A. Brauten k ug b d til nr. 2 Spinding og lidt haandstrikking Sunnelven s Hellesylt Ringdal (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Lars N. Ringdal m g b hf gaardbruger selveier Sunnelven s 002 Brit Ringdal k g b hm gaardbrukerkone Sunnelven s 003 Agmund Ringdal m ug b s gaardsarbeide hjemme Sunnelven s 004 Synneva Ringdal k ug b d Husstel og væverske Sunnelven s 005 Petra Ringdal k ug b d Hus- og kreaturstel Sunnelven s Hellesylt Ringdal (5 m, 3 k) (5 m, 3 k) 001 Ivar E. Ringdal m g b hf gaardbruger selveier Sunnelven s 002 Ingeborg S. Ringdal k g b hm gaardbrukerkone Hjørundfjord n s 003 Elling Ringdal m ug b s arbeider paa gaardsbrug Sunnelven s hjemme 004 Ingvald Ringdal m ug b s barn Sunnelven s 005 Ingolf Ringdal m ug b s barn Sunnelven s 006 Einar Ringdal m ug b s barn Sunnelven s 007 Synneva Aasen k ug b tj Hus- og kreaturstel Sunnelven s 008 Ingeborg S. Ringdal k e b Kaarenke føderaadsenke Sunnelven s Hellesylt Ringdal (3 m, 5 k) (3 m, 5 k) 001 Peder-Elias Ringdal m g b hf gaardbruger selveier Sunnelven s 002 Regine Ringdal k g b hm gaardbrukerkone Sunnelven s 003 Andreas Ringdal m ug b s barn Sunnelven s 004 Petrine P. Ringdal k ug b d barn Sunnelven s 005 Pernille E. Bjørdal k ug b fl fhv. tjener (gaardsbruk) nu Håndstriking og spinding Sunnelven s Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

21 006 Kristen A. Ringdal m ug b hf Handelsmand, landhandler Sunnelven s og gaardbruker 007 Petrine K. Ringdal k e b hm enke føderaad Sunnelven s 008 Signe Marie Hellebostad k ug b tj Hus- og kreaturstel Sunnelven s Hellesylt Ringdal (4 m, 4 k) (4 m, 4 k) 001 Nils L. Ringdal m g b hf gaardbruger selveier Sunnelven s 002 Josefine Ringdal k g b hm gaardbrukerkone Sunnelven s 003 Barbara Ringdal k ug b d barn Sunnelven s 004 Lovise Ringdal k ug b d barn Sunnelven s 005 Lars Ringdal m ug b s barn Sunnelven s 006 Oddborg Aslaug Ringdal k ug b d barn Sunnelven s 007 Olaf Ringdal m ug b s barn Sunnelven s 008 Rasmus A. Hole m ug b tj Jordbruksarbeide Sunnelven s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1882 Flytta attende til Noreg: 1902 Bustad i Noreg før utflytting: Sunnelven Siste bustad i Amerika: Minnesota Stilling i Amerika: Skolelærer Merknad: Merknad: blev saa sindssvak og maatte lægges ind paa Asyl Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Hellesylt Ringdal (3 m, 6 k) 1 9 (3 m, 6 k) 001 Ole Karl Ringdal m g b hf gaardbruger selveier Sunnelven s 002 Pernille G. Ringdal k g b hm gaardbrukerkone Norddalen s 003 Inga O. Ringdal k ug b d barn Sunnelven s 004 Ingebrigt O. Ringdal m ug b s barn Sunnelven s 005 Anna-Elisa Ringdal k ug b d barn Sunnelven s 006 Synneva Ringdal k ug b tj Husgj. og kreaturstel Sunnelven s 007 Ingebrigt Ringdal m g b hf gaardbruger selveier Sunnelven s 008 Ingeborg Ringdal k g b hm Kone Sunnelven s 009 Karn-Marie Ringdal k e b hm føderaadsenke Sunnelven s Merknad: Føderaadshuset Hellesylt Kvierne (plads) 33 under 2, 3 1 (0 m, 1 k) (0 m, 1 k) 001 Regine I. Ringdal k ug b hm Jordbruk og kreaturstel Sunnelven s Merknad: E: Slutt på krets 1 Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 207 (kvinner: 111, menn: 96) Bustader i kretsen: 27 Krets: 002 Hauge Prestegjeld: Sunnelven Herred/by: Sunnelven Folketeljinga Hauge Helset (2 m, 6 k) (2 m, 6 k) 001 Fredrik Pedersen Helset m g b hf gaardbruker selveier Sunnelven s Jordbruk 002 Anna Larsdatter Helset k g b hm Gaardmandskone Sunnelven s Husgjerning, kvægrøkt & jordbruk 003 Berta Fredriksdatter k ug b d d Sunnelven s 004 Olava Fredriksdatter k ug b d d Sunnelven s 005 Jenny Fredriksdatter k ug b d d Sunnelven s 006 Karoline Eliasdatter Øie k ug b tj Husgjerning m.m Sunnelven s 007 Peder Jørgensen Helset m g b Kaarmand Jordbruk Føderaadsmand Sunnelven s 008 Berte Marie Fredriksdatter k g b Kaarkone Husgjerning m.m. Føderaadskone Sunnelven s Hauge Helset (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Elias Eliassen Helset m g b hf Gaardbruker selveier Jordbruk Sunnelven s Digitalarkivet - Arkivverket Side 21

22 1523 Sunnelven 002 Marta Magnusdatter Helset k g b hm Gaardbrugerkone Sunnelven s Husgjerning, kvægrøkt & jordbruk 003 Ingebrigt Eliassen m ug b Broder Føderaadsmand Jordbruk Sunnelven s Sjukdom: s 004 Anna Marta Olsdatter k e b Moder Føderaadskone Sunnelven s Hauge Helset (5 m, 3 k) (6 m, 3 k) 001 Ole Karl Knutson Helset m g b hf Gaardbruker selveier Sunnelven s Jordbruk 002 Pernille Pedersdatter k g b hm Gaardbrukerkone Sunnelven s Husgjerning & kvægrøkt m.m. 003 Knut Ole Karlson m ug f s Jordbruk Sunnelven s Sannsynleg opphaldstad: Hole 004 Helga Ole Karlsdatter k ug b d Gaardmandsdatter Sunnelven s Husgjerning 005 Peder Ole Karlson m ug b s Gaardmandssøn Sunnelven s 006 Alfred Ole Karlson m ug b s Gaardmandssøn Sunnelven s 007 Sigvald Ole Karlson m ug b s Gaardmandssøn Sunnelven s 008 Knut Ole Karlson m g b Fader Føderaadsmand Jordbruk Sunnelven s Kaarmand 009 Helga Sakariasdatter k g b Moder Kaarkone Side 22 Føderaadskone Husgjerning Sunnelven Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Hauge Storstein (3 m, 4 k) 1 7 (3 m, 4 k) 001 Ivar Ole Berntson Storstein m g b hf Gaardbruker selveier Sunnelven s Jordbruk & handel handlende 002 Anna Pedersdatter Storstein k g b hm Gaardmandskone Sunnelven s Husgjerning & kvægrøkt m.m. 003 Ole Ivarson Storstein m ug b s Gaardmandssøn Sunnelven s 004 Annlaug Ivarsdatter k ug b d Gaardmandsdatter Sunnelven s 005 Olivia Pedersdatter Hellesylt k ug b tj husgjerning m.m Sunnelven s 006 Ole Bernt Arneson Storstein m g b Fader Føderaadsmand Sunnelven s Kaarmand 007 Anne Isaksdatter Storstein k g b Moder Kaarkone Føderaadskone Husgjerning Sunnelven s Hauge Storstein (1 m, 2 k) (1 m, 1 k) 001 Hans Magnus A. Storstein m g b hf Gaardbruker Sunnelven s selveier Jordbruk & blikkenslagerarbeide S 002 Inger Rasmusdatter k g b hm Gaardbrukerkone Sunnelven s Husgjerning & kvægrøkt m.m. 003 Inga Knutsdatter Stadheim k ug mt Datterdatter Gaardmandsdatter Sunnelven s Sedvanleg bustad: Stadheim Hauge Storstein (4 m, 7 k) 11 (4 m, 7 k) Peder Eliasson Storstein m g b hf Gaardbruker selveier Sunnelven s Jordbruk 002 Pernille Andreasdatter k g b hm Gaardbrukerkone Sunnelven s 003 Einar Pederson m ug b s Gaardmandsson Sunnelven s 004 Borghild Pedersdatter k ug b d Gaardmandsdtr Sunnelven s 005 Andreas Pederson m ug b s Gaardmandsson Sunnelven s 006 Beate Pedersdatter k ug b d Gaardmandsdtr Sunnelven s s Digitalarkivet - Arkivverket

23 007 Marta Pedersdatter Stadheim k ug b tj Tjenestepike Husgjerning Sunnelven s 008 Brit Sakariasdatter Storstein k e b Moder Føderaadskone Sunnelven s Kaarkone 009 Sakarias Eliasson m ug b Broder Gartner. For egen regn Sunnelven s 010 Marie Eliasdatter k ug b Søster Husholderske Sunnelven s 011 Kristine Eliasdatter k ug b Søster Meierske Sunnelven s Hauge Hauge (4 m, 7 k) 11 (4 m, 7 k) Ivar Rasmussen Hauge m g b hf Gaardbruker selveier Sunnelven s Jordbruk 002 Brit Larsdatter k g b hm Gaardbrukerkone Sunnelven s Husgjerning m.m. 003 Olava Ivarsdatter k ug f d Gaardmandsdatter Sunnelven s Husgjerning m.m. Sannsynleg opphaldstad: Amtskolen Ørskog 004 Josefine Ivarsdatter k ug b d Gaardmandsdatter Sunnelven s 005 Lars Ivarson m ug b s Gaardmandsson Sunnelven s 006 Rasmus Ivarson m ug b s Gaardmandsson Sunnelven s 007 Nikoline Ivarsdatter k ug b d Gaardmandsdatter Sunnelven s 008 Lars Magnusson m g b hf Gaardbruker Jordbruk Sunnelven s 009 Olava Andreasdatter k g b hm Gaardmandskone Sunnelven s Husgjerning & kvægrøkt m.m. 010 Karen Larsdatter k ug b d Gaardmandsdatter Sunnelven s Husgjerning og sying 011 Olava Øisteinsdatter Frøisedal k ug mt I sylære Husgjerning & sying Sunnelven s Gaardmandsdatter Sedvanleg bustad: Frøisedal 012 Johanne Nilsdatter Hole k e b Kaarkone Føderaadskone Sunnelven s Husgjerning Merknad: Kaarstue Folketeljinga Hauge Hauge (1 m, 8 k) (2 m, 9 k) 001 Knut Solfestson Hauge m g b hf Gaardbruker selveier Sunnelven s Jordbruk 002 Johanne Olsdatter k g b hm Gaardmandskone Sunnelven s Husgjerning, kvægrøkt m.m. 003 Synneva Knutsdatter k ug f d Ysterske. Gaardmandsdtr Sunnelven s Sannsynleg opphaldstad: Stens meieri Uri Norddalen 004 Olivia Knutsdatter k ug b d Gaardmandsdatter Husgjerning Sunnelven s 005 Tora Knutsdatter k ug b d Gaardmandsdatter Sunnelven s 006 Inga Knutsdatter k ug b d Gaardmandsdatter Sunnelven s 007 Ida Knutsdatter k ug b d Gaardmandsdatter Sunnelven s 008 Lars Andersson Hauge m g f hf Gaardbruker, Jordbruk Sunnelven s Sannsynleg opphaldstad: Aakernes, Sunn. 009 Ingeborg Knutsdatter k g b hm Gaardmandskone Husgjerning m.m Sunnelven 010 Ingebjørg Alvhild Larsdatter k ug b d Gaardmandsdatter Sunnelven s 011 Synneva Ingebrigtsdatter Knivsflå k e b Kaarkone Føderaadskone Sunnelven s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Hauge Hauge (3 m, 2 k) 1 6 (3 m, 3 k) 001 Rasmus Karolusson Rørhuus m g b hf Pension & jordbruk Forh. sergeent samt gaardbruker selveier Sunnelven s s Digitalarkivet - Arkivverket Side 23

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA 1910 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 10 Negard 11 Mali-garden 7 Jo-garden 7 Lars-garden 6 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 5 Til saman Ulla-garden 66 Ullahammaren:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1123 Høiland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1648 Støren Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA I 1900 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 7 Negard 10 Mali-garden 5 Jo-garden 9 Lars-garden 8 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 6 Til saman 65 Ullahammaren: Hellevik-stova

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0527 Vardal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1734 Stod Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0429 Aamot Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1421 Aurland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1448 Stryn. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1448 Stryn. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1448 Stryn Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1624 Rissens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1857 Værøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1520 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1612 Hevne Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0834 Vinje Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0416 Romedal Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0413 Furnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0913 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1533 Roald, Haram prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1533 Roald, Haram prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1533 Roald, Haram prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0117 Id Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0534 Gran Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0414 Vang Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1041 Vanse. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1041 Vanse. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1041 Vanse Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0814 Bamle Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1872 Dverberg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1872 Dverberg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1872 Dverberg herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1439 Søndre Vaagsø, Selje prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1439 Søndre Vaagsø, Selje prestegjeld Folketeljing 1910 for 1439 Søndre, Selje prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0431 Solliens Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0202 Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1525 Stranden. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1525 Stranden. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1525 Stranden Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1531 Borgund. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1531 Borgund. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1531 Borgund Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0832 Mo. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0832 Mo. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0832 Mo Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0921 Tromø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0921 Tromø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0921 Tromø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1229 Røldal Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1428 Askvold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1428 Askvold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1428 Askvold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1616 Fillan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1836 Rødø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0619 Aal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0619 Aal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0619 Aal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0929 Aamli Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer