Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1900 for 1616 Fillan Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste... 9 Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå 1801 nominativ, dvs. ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga blei difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 3. desember 1900 Ved kgl. res. 8. august 1900 blei det bestemt å halde ei "almindelig Folketælling" som skulle gje ei detaljert oversikt over befolkninga i Noreg natta mellom 2. og 3. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast i teljingslista, med særskild markering ("mt") av dei som var mellombels til stades (på besøk osb.) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osb.) frå bustaden på teljingstidspunktet, også førast i lista, men merkast som fråverande ("f"). På denne måten skulle folketeljinga i 1900 gje ei oversikt over befolkninga, både dei som var til stades og dei som var heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle altså alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som "f" og på opphaldsstaden som "mt". I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent blei gjennomført, så mange slike personar er oppført berre ein stad. Ved folketeljinga i 1900 var det i Noreg 594 kommunar, av dei var 539 herad, 39 kjøpstader og 20 ladestader. I tillegg var det 2 ladestader som ikkje var eigne kommunar (Hvitsen i Akershus og Holmsbu i Buskerud), slik at totalen teljingseiningar var 596. Den totale heimehøyrande befolkninga i Noreg 3. desember 1900 blei av Det Statistiske Centralbureau talt til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet blei gjort frå og med måndag 3. desember 1900 og så mange dagar som var nødvendig. På landet blei teljingsarbeidet gjort under leiinga av eit teljingsstyre. Her fann ein soknepresten (formann), lensmannen og ordførar for heradstyret. Sjølve teljingsarbeidet blei som regel utført av skulelærarane, som gjekk frå gard til gard og fylte ut teljingsskjemaa ("Personlister" og Jordbrugsschemaer") for kvar bustad innan skulekrinsen (teljingskrinsen) sin. Etter innsamlingsarbeidet, utarbeidet teljaren ei summarisk "hovedliste" for kvar teljingskrins. Teljingstyret ved lensmannen fylte til slutt ut eit "hovedsammendrag" for heile heradet og sende det samla skjemamaterialet til Det Statistiske Centralbureau i Kristiania. (Dei detaljerte, bustadsinndelte jordbruksskjemaa for alle herada i landet gjekk tapt i brann hos sentralbyrået i 1939.) I byane hadde ein sjølvteljing. Det vil seie at eigaren eller bestyraren på kvar gard/hus fylte ut teljingslistene. Rodemeistaren stod for utdeling og innsamling av listene, og kontrollerte at dei var utfylte i tråd med instruksane. Magistraten i kvar by var ansvarleg for teljingsarbeidet. Ein førte teljinga i to typar lister ("Personliste" og "Husliste"). Teljaren laga så ei "hovedliste" for teljingskrinsen og overleverte ho til magistraten. "Hovedlisten" skulle innehalde oversikt over dei busette husa med huslistenummer og matrikkelnummer. Folketeljinga 1900 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast eit prestegjeld eller herad, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av prosjektet Teleslekt (under Telenor og Nasjonalbibliotekavdelinga i Rana ). Riksarkivaren overtok prosjektet og datamaterialet Digitalarkivet forvaltar dei digitale folketeljingane for Arkivverket. Dataa til folketeljinga 1801 har vore korrekturlesne fleire gonger, mellom anna alle gardsnamna i 2008, og det er versjon 4 av teljinga frå 10. januar 2013 som er grunnlaget for dette heftet. 5

6 Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta svarer stort sett til rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Ikkje alle folketeljingane innheld alle felt. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krins Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustaden sitt namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krets Teljingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leilegheitsnummer 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.kodar 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap 11 Tru Trussamfunn 6

7 På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanleg bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trussamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar (berre i 1910 teljiinga) Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert etter kvarandre, det er ein line mellom kvar bustad, og det er ein tynn line mellom ulike hushald i same bustad. Innanfor kvar seksjon kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner tekne i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som blei brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osb. Under person anger feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlege bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bustatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs. med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling 7

8 g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersått n = norsk statsborgar Trussamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvising til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvising til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 8

9 Personar i alt: 2504 (kvinner: 1221, menn: 1280) Bustader: 371 Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 196 (kvinner: 89, menn: 106) Bustader i krinsen: 32 Krins: 001 Herred/by: Fillan Folketeljinga Jensø Nils Jensøen m g b Hf gaardbruger og fisker, 1871 Fillan herred* N S selveier. 002 Nikoline Andersdtr k g b Hm gaardmandskone 1871 Fillan herred* N S 003 Anne Nilsdtr k ug b D Datter 1895 Fillan herred* N S 004 Jørgine Nilsdtr. k ug b D Datter 1897 Fillan herred* N S 005 Iver Nilsen m ug b S Søn Fillan herred* N S 006 Anne Evensdtr. k ug b Gaardmandens Logerende, h. til fammelien; 1847 Fillan herred* N S mor FL 007 Ole Iversen m ug b Gaardmandens bror FL Formue Dreng, fisker Fillan herred* N S Jægtvik, nedre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Even Isaksen m g b Hf Gaardbruger og fisker 1870 Fillan herred* N S Merknad: Hovedbygningen: [felt 2] 002 Anna Rasmusdtr. k g b Hm Gaardmandskone 1869 Fillan herred* N S 003 Hans Ludvigsen m ug b S Søn 1892 Fillan herred* N S 004 Isak Evensen m ug b S Søn 1896 Fillan herred* N S 005 Marta Mikkelsdtr k ug b F Logerende Kaarkone; ingen formue 1844 Fillan herred* N S (FL) 006 Ludvig Lydriksen m ug b F Logerende Nyder kommunal underst Fillan herred* N S Sjukdom: Vandfør 007 Anna Lydriksdtr k ug b F Logerende Logerende, erhvervsudygtig 1875 Fillan herred* N S (FL) 008 Ole Mikkelsen m g b Hf Inderst, snedker og fisker 1838 Fillan herred* N S Merknad: Inderstbekvemmeligheden [felt 2] 009 Andrea Klausdtr. k g b Hm Inderst=kone Hiteren N S Jægtvik, øvre Anders Gabrielsen m g b Hf Gaardbruger og fisker 1848 Fillan herred* N S 002 Ingeborg Evensdtr. k g b Hm Gaardmandskone 1853 Fillan herred* N S 003 Isak Andersen m ug b S Søn, gårdarbeider og fisker 1874 Fillan herred* N S 004 Gabriel Andersen m ug b S Søn, gårdarbeider og fisker 1877 Fillan herred* N S 005 Karen Andersdtr. k ug f D Tjenestepige 1880 Fillan herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Trondhjem 006 Nils Andersen m ug b S Søn, gaardarbeider og fisker 1882 Fillan herred* N S 007 Anna Andersdtr. k ug b D Datter 1884 Fillan herred* N S 008 Mekal Andersen m ug b S Søn 1887 Fillan herred* N S 009 Martin Andersen m ug b S Søn 1890 Fillan herred* N S Jægtvik, øvre Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Peter Antonsen Myren m g b Hf Fisker 1849 Frøien ST N S 002 Berntine Hansdtr. k g b Hm Fiskerkone 1853 Fillan herred* N S 003 Ole Jonsen m ug b FL Fosterbarn 1894 Fillan herred* N S Stenvik Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Andreas Jakobsen m g b Hf Fisker 1854 Fillan herred* N S 002 Elen Olausdtr k g b Hm Fisker=kone 1859 Fillan herred* N S 003 Johan Andreassen m ug b S Søn, fisker 1885 Fillan herred* N S 004 Hanna Andreasdtr k ug b D Datter 1892 Fillan herred* N S Digitalarkivet - Arkivverket Side 9

10 1616 Fillan Sandvik Under Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Rasmus E. Rasmussen m g b Hf Fartøiskipper (Jagt=) 1864 Fillan herred* N S Merknad: Hovedbygningen: [felt 2] 002 Lena Antonsdtr k g b Hm Skipperkone 1868 Dalen s. Rom N S 003 Anton Antonsen m ug b S Søn 1896 Fillan herred* N S 004 Lars Andersen Vaagen m g mt B Skrædder 1822 Buviken ST N S Sedvanleg bustad: Sandstad s. Hiteren 005 Ane Isaksdtr Vaagen k g mt B Skrædderkone 1828 Fillan herred* N S Sedvanleg bustad: Sandstad s. Hiteren 006 Nils Olaussen m g b Hf Skipper 1861 Fillan herred* N S Merknad: Sidebygningen: [felt 2] 007 Anna Jakobsdtr. k g b Hm Skipperkone 1872 Fillan herred* N S Sandvik Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Rasmus Rasmussen m e b Hf Gaardmand S og fisker 1843 Fillan herred* N S 002 Anton Rasmussen m ug b Hf Gaardmand og fisker 1852 Fillan herred* N S 003 Karen Klemetsdtr k e b Tj Tjenestepige 1834 Bjørnør ST N S 004 Olaus Olsen m e b EL Logerende, fisker 1843 Frøien ST N S Sandvik Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Kristoffer Rasmussen m g b Hf Fisker 1867 Fillan herred* N S 002 Anne Kristiansdtr k g b Hm Fiskerkone 1862 Fillan herred* N S 003 Hanna Kristoffersdtr k ug b D Datter 1891 Fillan herred* N S 004 Anna Kristoffersdtr k ug b D Datter 1893 Fillan herred* N S 005 Kristian Kristoffersen m ug b S Søn 1896 Fillan herred* N S 006 Elen Kristoffersdtr k ug b D Datter 1898 Fillan herred* N S Sandvik Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Olaus Rasmussen m g b Hf Fisker 1832 Fillan herred* N S 002 Anne Nilsdatter k g b Hm Fiskerkone 1829 Ytterøen NT N S Myren Kristoffer Kristoffersen m g f Hf Gaardbruger S og fisker 1841 Fillan herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Hevne 002 Lavina Petersdtr. k g b Hm Gaardbrugerkone 1845 Fillan herred* N S 003 Peter Kristoffersen m ug f S Skipper og fisker 1864 Fillan herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Hevne 004 Anton Kristoffersen m ug f S Fisker 1878 Fillan herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Hevne 005 Ludvig Kristoffersen m ug b S Fisker 1883 Fillan herred* N S 006 Lina Marie Kristoffersdtr k ug b D Datter 1890 Fillan herred* N S Grindfaret Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Kristoffer Henriksen m g f Hf Fisker 1853 Fillan herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Smølen 002 Mathea Olausdtr k g b Hm Fiskerkone 1852 Fillan herred* N S 003 Marie Kristoffersdtr k ug b D Datter; Væsentlig linarbeide 1880 Fillan herred* N S 004 Hans Kristoffersen m ug f S Fisker 1881 Fillan herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Smølen 005 Martin Kristof. m ug f S Fisker 1882 Fillan herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Smølen Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Folketeljinga Ole Kristoffersen m ug b S Søn 1886 Fillan herred* N S 007 Kristine Kristoff. k ug b D Datter 1889 Fillan herred* N S 008 Anna Kristoffersdtr. k ug b D Datter 1891 Fillan herred* N S 009 Stine Kristoff. k ug b D Datter 1895 Fillan herred* N S Grindfaret Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Sivert Paulsen m e b EL Gaardeier og fisker 1863 Fillan herred* N S 002 Andreas Antonsen m ug b EL Fisker 1881 Fillan herred* N S 003 Hans Kristiansen m g b Hf Forpagter og fisker 1860 Fillan herred* N S 004 Anna Olsdtr. k g b Hm Fiskerkone 1861 Fillan herred* N S 005 Stine Hansdtr. k ug b D Datter 1893 Fillan herred* N S 006 Kristian Hansen m ug b S Søn 1896 Fillan herred* N S 007 Berntine Hansdtr k ug b D Datter Fillan herred* N S Myren Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Johan Hansen m g b Hf Fisker 1856 Fillan herred* N S 002 Oline Hansen k g b Hm Fiskerkone 1858 Fillan herred* N S 003 Johan Johansen m ug b S Søn 1885 Fillan herred* N S 004 Anne Johansdtr. k ug b D Datter 1891 Fillan herred* N S 005 Johanna Johansdtr. k ug b D Datter 1894 Fillan herred* N S 006 Anna Johansdtr. k ug b D Datter 1896 Fillan herred* N S 007 Mathea Hansdtr. k e b EL Syerske, dagarbeiderske 1843 Fillan herred* N S 008 Olava Johansdtr k e b EL Nyder fattigunderst Fillan herred* N S Grindfaret Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Eilert Olaussen m g b Hf Fisker 1859 Fillan herred* N S 002 Johanna Andersdtr. k g b Hm Fiskerkone 1865 Fillan herred* N S 003 Anna Eilertsdtr. k ug b D Datter 1888 Fillan herred* N S 004 Berntine Eilertsdtr k ug b D Datter Fillan herred* N S 005 Lars Olaussen m ug b EL Logerende, fisker 1866 Fillan herred* N S Ansnes Under Ciselie Johansdtr k e b Hm Lever af eget og sønnens 1840 Frøien ST N S erhverv 002 Lars Ludvig Aneussen m ug b S Fisker (pladsmandsøn) 1872 Fillan herred* N S Ansnes (Sjøhaugen) Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Lars Arntsen m g b Hf Fisker 1842 Fillan herred* N S 002 Ingeborg Anna Petersdtr k g b Hm Fiskerkone 1844 Fillan herred* N S 003 Oluf Larsen m ug b S Fisker 1871 Fillan herred* N S Ansnes (Notvold) Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Hans Arntsen m e b Hf Husmand m J og fisker 1841 Fillan herred* N S 002 Ole Hansen m g b S Husmandssøn og fisker 1872 Fillan herred* N S 003 Anton Hansen m ug b S Husmandssøn 1887 Fillan herred* N S 004 Jensine Rasmusdtr. k g b FL Sønnekone, forestaar huset 1874 Fillan herred* N S Ansnes Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 1616 Fillan 001 Johannes Benjaminsen m g b Hf Gaardbruger S og fisker 1861 Fillan herred* N S 002 Anna Evensdtr k g b Hm Gaardmandskone 1858 Fillan herred* N S 003 Andreas Mikalsen m ug b S Gaardarbeide og fiskeri 1883 Fillan herred* N S 004 Mikal Mikalsen m ug b S Gaardarbeide og fiskeri 1885 Fillan herred* N S 005 Bernhard Johannesen m ug b S Søn 1889 Fillan herred* N S 006 Elen Johannesdtr. k ug b D Datter 1891 Fillan herred* N S 007 John Johannesen m ug b S Søn 1894 Fillan herred* N S 008 Ida Johannesen k ug b D Datter 1898 Fillan herred* N S 009 Lauritz Larsen m e b Hf Gaardmand 1844 Fillan herred* N S 010 Johan Lauritzsen m g b S Gaardarbeide og fiskeri 1876 Fillan herred* N S 011 Anne Iversdtr. k g b Sønnekone Sønnekone, husholderske 1876 Fillan herred* N S 012 Arnt Lauritzen m ug b S Fisker 1879 Fillan herred* N S 013 Jens Lauritzen m ug b S Fisker 1883 Fillan herred* N S 014 Jensine Jensdtr. k e b FL Kaarkone 1819 Fillan herred* N S 015 Inga P. Berg, Ansnes k ug b Tj Tjenestetyende 1886 Fillan herred* N S Ansnes Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Joh. K. Strøm m e b Hf Landhandler 1872 Hiteren ST N S 002 Beret J. Handegaard k e b Husholderske Husholderske 1844 Næsset Rom N S 003 Dorthea J. Strøm k ug b D Datter 1898 Fillan herred* N S 004 Ulrik Johnsen Asmundsvåg m ug mt Tj Butikbetjent 1877 Frøien ST N S Sedvanleg bustad: Hiteren 005 Oluf Lauritsen Ansnes m ug b Tj Gjætergut 1886 Fillan herred* N S 006 Peter G.A. Husby m ug mt FL Lærer og kirkesanger 1873 Klæbu ST N S Sedvanleg bustad: Fillan (tæl.kr II) Ansnes Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ole P. Olsen m g b Hf Landhandler 1869 Trondhjem ST N S 002 Hanna Jonasdtr. k g b Hm Landhandler=kone, husmor Fillan herred* N S Ansnes (Bakken) Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Hans Antonsen m e b S Jagt=matros 1874 Fillan herred* N S 002 Anna Henriksdtr k g b Hm Dag= & leiearbeiderske 1852 Fillan herred* N S 003 Anna Petersdtr k ug b D Datter 1889 Fillan herred* N S 004 Nils Anton Hansen m ug b Pleiesøn Pleiesøn 1896 Fillan herred* N S Ansnes (Gaasvold) Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Laura Olsdtr. k e b Hm Gaardbrugerske S 1867 Hiteren ST N S 002 Arvid Albertsen m ug b S Søn 1897 Fillan herred* N S 003 Elen Larsdatter k e b FL Kaarkone 1825 Hevne ST N S 004 Anton Jakobsen m g f Hf Leieboer, har midler 1844 Fillan herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Hevne 005 Pauline Kristoff. k g b Hm Leieboerske, har midler 1866 Fillan herred* N S 006 Ingvald M. Martinussen m ug b FL Pleiesøn 1889 Fillan herred* N S 007 Anton Pedersen m g b Skomager 1870 Fillan herred* N S 008 Johanna Edevardsdtr. k g b Skomagerkone 1880 Fillan herred* N S Ansnes Enok Jakobsen m g b Hf Fisker og gaardmand 1849 Fillan herred* N S 002 Anne Mikkelsdtr k g b Hm Fisker=kone 1853 Fillan herred* N S 003 Anna Enoksdtr. k ug b D Datter 1887 Fillan herred* N S 004 Mikal Enoksen m ug b S Søn, fisker 1882 Fillan herred* N S Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 Folketeljinga Ansnes Martinus Jakobsen m g f Hf Fisker og gaardmand 1844 Fillan herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Smølen 002 Ingeborg Petersdatter k g b Hm Fiskerkone 1851 Fillan herred* N S 003 Laurits Martinussen m ug f S Fisker 1881 Fillan herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Smølen 004 Anna Martinusdtr k ug b D Arbeider i huset 1883 Fillan herred* N S 005 Aneus Martinussen m ug b S Søn 1886 Fillan herred* N S 006 Martin Martinussen m ug b S Søn 1891 Fillan herred* N S 007 Johan Martinussen m ug b S Søn Fillan herred* N S 008 Ane Olsdatter k e b FL Føderaadskone 1826 Fillan herred* N S Langfjernesset Isak Larsen m g b Hf Fisker 1852 Fillan herred* N S 002 Elen Olausdtr. k g b Hm Fiskerkone 1848 Fillan herred* N S 003 Ludvig Isaksen m ug b S Fisker 1876 Fillan herred* N S 004 Lina Isaksdtr. k ug b D Datter 1881 Fillan herred* N S 005 Ole Isaksen m ug b S Søn 1895 Fillan herred* N S 006 Elida Kristiansdtr k ug b Pleiebarn Pleiedatter 1898 Fillan herred* N S Langfjernesset Under Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Kristian Arntsen m g b Hf Fisker og husmand 1853 Fillan herred* N S 002 Maren Andreasdtr. k g b Hm Fiskerkone 1856 Fillan herred* N S 003 Konrad Kristiansen m ug b S Fisker 1882 Fillan herred* N S 004 Andreas Kristiansen m ug b S Søn 1887 Fillan herred* N S 005 August Kristiansen m ug b S Søn 1890 Fillan herred* N S Gjevik Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Nils Jonassen m g b Hf Gaardbruger S og sjømand 1848 Fillan herred* N S 002 Laura Larsdatter k g b Hm Gaardmandskone 1873 Fillan herred* N S 003 Jensine Nilsdatter k ug b D Datter 1895 Fillan herred* N S 004 Ole Nilsen m ug b S Søn 1898 Fillan herred* N S 005 Ole Martinsen m ug b Tj Tjenestegut 1879 Hiteren ST N S 006 Anna Korneliusdtr. k ug b Tj Tjenestepige 1884 Hiteren ST N S 007 Olaus Nilsen m ug b S Gaardarbeider 1882 Fillan herred* N S Gjevik Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Gabriel Jonassen m g b Hf Gaardbruger S og sjødrift 1863 Fillan herred* N S 002 Stine Jakobsdatter k g b Hm Gaardmandskone 1865 Fillan herred* N S 003 Johan Gabrielsen m ug b S Gaardarbeider og sjødriver 1885 Fillan herred* N S 004 Sofie Gabrielsen k ug b D Datter 1887 Fillan herred* N S 005 Gustav Gabrielsen m ug b S Søn 1889 Fillan herred* N S 006 John Gabrielsen m ug b S Søn 1891 Fillan herred* N S 007 Ovedie Gabrielsen k ug b D Datter 1895 Fillan herred* N S 008 Lina Gabrielsen k ug b D Datter 1895 Fillan herred* N S 009 Jonas Nilsen m e b FL Føderaadsmand 1820 Fillan herred* N S 010 Martin Jonassen m g b Hf Gaardbruger og sjødriver 1859 Fillan herred* N S 011 Maren Andreasdtr. k g b Hm Gaardmandskone 1861 Fillan herred* N S 012 John Martinsen m ug b S Søn 1891 Fillan herred* N S 013 Albertine Johansdtr. k ug b Pleiedatter Pleiedatter 1898 Fillan herred* N S 014 John Antonsen m ug b Tj Tjenestegut 1884 Fillan herred* N S 015 Maren Hansdtr k e b Tj Tjener 1852 Fillan herred* N S Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 1616 Fillan Gjevik Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Hans Jonassen m g b Hf Gaardmand S og sjødriver 1855 Fillan herred* N S 002 Andrea Mathisdtr k g b Hm Gaardmandskone 1845 Fillan herred* N S 003 Anna Hansdatter m!! ug b D Datter 1886 Fillan herred* N S 004 Ingvald Antonsen m ug b Tj Tjenestegut 1881 Fillan herred* N S 005 Hansine Hansdtr k ug b Tj Tjenestepige 1881 Fillan herred* N S Gjevik, Slaattevik Abraham Mortensen m g b Hf Gaardmand S og fisker 1834 Fillan herred* N S 002 Hanna Edevardsdatter k g b Hm Gaardmandskone 1865 Fillan herred* N S 003 Ingeborg Abrahamsdtr k ug b D Hjemmearbeide 1880 Fillan herred* N S 004 Arnt Abrahamsen m ug b S Søn, fisker 1883 Fillan herred* N S 005 Julie Johansen k ug b D Hjemmearbeide 1864 Fillan herred* N S 006 Anton Abrahamsen m ug b S Søn 1892 Fillan herred* N S 007 Gustav Abrahamsen m ug b S Søn 1894 Fillan herred* N S 008 Guttorm Abrahamsen m ug b S Søn 1897 Fillan herred* N S 009 Anna Petersdatter k ug b Tj Tjenestepige 1885 Fillan herred* N S 010 Nikolai Mortensen m ug b FL Gaardarbeider og fisker 1836 Fillan herred* N S Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Peter Abrahamsen m g b Hf Snedker og fisker 1865 Fillan herred* N S 002 Karen Klausen k g b Hm Snedkerkone 1875 Fillan herred* N S Risvik. Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Martin Hansen m g b Hf Fisker 1871 Hiteren ST N S 002 Lena Kaspersdtr. k g b Hm Skrædderske og husmor 1868 Fillan herred* N S 003 Hilborg Martinsdtr. k ug b D Datter Fillan herred* N S 004 Bergitte Martinsdtr k e b FL Føderaadskone 1826 Fillan herred* N S Merknad: E: Slutt på krets 1. Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 139 (kvinner: 67, menn: 72) Bustader i krinsen: 21 Krins: 002 Herred/by: Fillan Walen Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Ole I. Walen m g b Hf Gaardbruger S og fisker 1841 Fillan herred* N S 002 Stina Kristensdtr. k g b Hm Gaardmandskone Fillan herred* N S 003 Ingeborg Kristensdtr. k ug b Tj Tjenestepige ved husgjerning Fillan herred* N S 004 Stina Olsdtr. k ug b Tj Tjenestepige, gjæter 1886 Fillan herred* N S 005 Anton Walen m ug b Tj Tjener ved gaardsdrift Fillan herred* N S 006 Olina Olsdtr. m e b FL Forsørges af sønnen, uden erhverv 1814 Hitteren ST N S Skaget Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Hans Kristensen Skaget m g f Hf Gaardbruger S og fisker 1838 Fillan herred* N S Merknad: Husholdning no 1 [felt 2] Sannsynleg opphaldstad: Hevne 002 Lavina Svendsdatter k g b Hm Gaardmandskone 1828 Fillan herred* N S 003 Ludvik Oliversen m g b FL Fisker og deltager i 1873 Fillan herred* N S Gaardsdriften 004 Elen Hansdatter k g b FL Deltager i Gaardsarbeidet Fillan herred* N S 005 Hans Ludviksen m ug b S Søn uden erhverv Fillan herred* N S 006 Anton Larssen m ug b Tj Tj. Gjæter 1891 Fillan herred* N S 007 Ole Andreassen Skaget m ug f Hf Gaardbruger og fisker Fillan herred* N S Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 Folketeljinga 1900 Merknad: Husholdning no 2 [felt 2] Sannsynleg opphaldstad: Hevne 008 Anne Andreasdatter k ug b Tj Tjenestepige ved 1848 Fillan herred* N S gaardsbruget. 009 Anna Skaget k ug b Tj Tjenestepige ved gaardsbruget Fillan herred* N S Skaget Nils Skaget m g b Hf Gaardbruger og fisker S 1845 Fillan herred* N S Merknad: Hovedbygning no. 1 [felt 2] 002 Marit Eriksdtr. k g b Hm Gaardmandskone 1835 Hevne ST N S 003 Kristian Nilssen m ug b S Søn. Fisker og gaardbruger Fillan herred* N S Lervaag søndre Ole Olaussen Lervaag m g f Hf Jagtskipper og Gaardbruger 1862 Fillan herred* N S Merknad: Husholdning 1 [felt 2] Sannsynleg opphaldstad: Flaavær paa Sønmøre 002 Marie Olausdatter k g b Hm Gaardmandskone Fillan herred* N S 003 Anton Olsen m ug b S søn, uden erhverv 1888 Fillan herred* N S 004 Gustav Olsen m ug b S søn, uden erhverv 1897 Fillan herred* N S 005 Oluf Olsen m ug b S søn, uden erhverv Fillan herred* N S 006 Karl Olaussen m ug b Tj tjenestedreng ved gaardsbrug 1879 Fillan herred* N S 007 Ingeborg Jakobsen k ug b Tj tjenestepige ved gaardsbrug 1878 Fillan herred* N S 008 Justine Larvaag k e b Hm Føderaadsenke 1848 Fillan herred* N S Merknad: Husholdning 2 [felt 2] 009 Paulina Pedersdatter k ug b D Datter, opholdes af moderen 1876 Fillan herred* N S Sjukdom: Aa 010 Anna Edevardsdatter k ug b Dd. Datterdatter, uden erhverv Fillan herred* N S Haugen Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Andreas Bendiksen Haugen m g b Hf Gaardbruger og fisker S 1846 Hitteren ST N S Merknad: Husholdning no 1 [felt 2] 002 Maren Kristoffersdatter k g b Hm Gaardbrugerkone 1846 Hitteren N S 003 Gunerius Andreassen m ug b S Opholdes af faderen, da 1876 Fillan herred* N S han er krøbling og ikke kan ernære sig. 004 Hendrik Andreassen m g b FL Gaardbruger og fisker 1870 Fillan herred* N S 005 Kristine Kristensdatter k g b FL Gaardmandskone Fillan herred* N S 006 Karl Hendriksen m ug b S Søn, uden erhverv Fillan herred* N S 007 Gustav Augustsen m ug b Tj Gjæter 1890 Fillan herred* N S 008 Gunnar Haugen m g b Hf Føderaadsmand 1824 Fillan herred* N S Merknad: Husholdning 2 [felt 2] 009 Sara Hendriksdatter k g b Hm Føderaadskone 1831 Fillan herred* N S Lervaag nordre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Johan Antonsen Lervaag m ug f Hf S Gaardbruger og fisker 1874 Fillan herred* N S Merknad: Husholdning no 1 [felt 2] Sannsynleg opphaldstad: Smølen 002 Martin Antonsen m ug f S Deltager i Gaardbrug og 1883 Fillan herred* N S fiskeri Sannsynleg opphaldstad: Smølen 003 Hanna Johannesdatter k e b Hm Husmoder 1849 Levangerskogn NT N S 004 Johanna Antonsen k ug f D Deltager i Gaardsdriften 1880 Fillan herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Sandstad Oldervik Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 1616 Fillan 001 Bendik Oldervik m g b Hf Gaardbruger og fisker 1853 Fillan herred* N S Merknad: Husholdning no 1 [felt 2] 002 Sofia Hansdatter k g b Hm Gaardmandskone 1868 Opdal ST N S 003 Anna Salomonsdatter k e b FL Opholdes af sin datter og 1839 Værdalen NT N S svigersøn 004 Daniel Kristiansen m ug b Tj gjæter 1888 Hitteren ST N S Oldervik Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Kristen Kristensen Oldervik m g b Hf Gaardbruger og fisker S 1851 Fillan herred* N S Merknad: Husholdning no 1 [felt 2] 002 Elen Johannesdatter k g b Hm Gaardmandskone 1846 Ekne NT N S 003 Kristen Kristensen m ug b S Arbeider ved jordbrug 1883 Fillan herred* N S 004 Johanna Kristensdatter k ug b D Deltager i gaardsarbeidet 1878 Fillan herred* N S 005 Bernhard Olsen m ug b Tj Gjæter 1888 Fillan herred* N S Wikan Anton Eriksen Wikan m g b Hf Gaardbruger S og 1853 Fillan herred* N S Jagteskipper for egen regning. 002 Hanna Iversdatter k g b Hm Gaardmandskone Hitteren ST N S 003 Harald Antonsen m ug b S Søn. Gjæter 1887 Fillan herred* N S 004 Julie Antonsen k ug b D Datter. Deltager i 1877 Hitteren N S husgjerning. 005 Beret Anna Antonsen k ug b D Datter. Deltager i 1885 Fillan herred* N S husgjerning. 006 Allette Antonsen k ug b D Datter. Ud. erhverv 1890 Fillan herred* N S Fillan Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Jakob Jakobsen Fillan m g b Hf Landhandler 1868 Fillan herred* N S Merknad: Husholdning. [felt 2] 002 Johanna Antonsdatter k g b Hm Husmoder 1869 Fillan herred* N S 003 Konstanse Jakobsdatter k ug b D Datter. uden erhverv Fillan herred* N S 004 Jakob Hendriksen m e b FL Forsørges af sønnen, uden 1829 Fillan herred* N S erhverv. 005 Hanna Svebak k ug b EL Lærerinde ved folkeskolen 1875 Leksviken NT N S Fillan Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ole Kristensen Fillan m g b Hf Gaardbruger og fisker S Fillan herred* N S Merknad: Husholdning. [felt 2] 002 Anne Antonsdatter k g b Hm Gaardmandskone 1863 Fillan herred* N S 003 Kristian Olsen m ug b S Søn, gjæter Fillan herred* N S 004 Karl Olsen m ug b S Søn, uden erhverv Fillan herred* N S 005 Jonny Olsdatter k ug b D Datter, uden erhverv Fillan herred* N S 006 August Pedersen m ug b Tj Tjenestepige ved husgjerning 1874 Fillan herred* N S og jordarbeide!! 007 Beret Anna Fillan k ug b Tj Tjener ved jordbrug og 1873 Fillan herred* N S fiskeri.!! 008 Jakob Paulsen Fillan m g b Hf Føderaadsmand Stadsbygden ST N S 009 Barbro Johansdatter k g b Hm Føderaadskone Fillan herred* N S Fillan Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Lars Fillan m g f Hf Gaardbruger, postmester, fisker, dampskibsekspeditør og telefonist. S 1860 Fillan herred* N S Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 Folketeljinga 1900 Merknad: Husholdning [felt 2] Sannsynleg opphaldstad: Mastad, Fillan 002 Olise Justsdtr. k g b Hm Gaardmandskone Hitteren N S 003 Sofia Fillan k ug b D Fosterdatter, deltager i 1889 Hitteren N S husstell. 004 Fredrik Stenkløv m ug b Tj Gjæter 1887 Fillan herred* N S 005 Julie Fillan k ug b Tj Tjenestepige ved gaardsdrift Fillan herred* N S 006 Petter Husby m ug f FL Lærer ved folkeskolen Klæbo ST N S Sannsynleg opphaldstad: Ansnes, Fillan 007 Jørgina Fillan k e b Hm Føderaadsenke 1839 Fillan herred* N S Merknad: husholdning [felt 2] 008 Lina Fillan k ug b D Datter, arbeider ved husgjerning 1882 Fillan herred* N S Fillan Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Anders Kristensen Fillan m g f Hf Gaardbruger S, 1845 Fillan herred* N S dampskibsekspeditør og fisker Sannsynleg opphaldstad: Mastad i Fillan 002 Kristine Olsdatter k g b Hm Gaardmandskone 1845 Fillan herred* N S 003 Fredrikke Jakobsdatter k ug b Tj Tjenestepige ved Husgjerning 1885 Fillan herred* N S 004 Hans Samsonsen m ug b Tj gjæter 1886 Fillan herred* N S 005 Johanna Olsdatter k ug f FL Lever af formue, forresten 1856 Fillan herred* N S arbeider ved husgjerning. Sannsynleg opphaldstad: Trondhjem Kvernhusvik Kristine Kristensdatter k g mt Hm Gaardmandskone Fillan herred* N S Sedvanleg bustad: Stokvik, Fillan 002 Justine Olsdatter k ug mt D Datter, Barnepige 1888 Fillan herred* N S Sedvanleg bustad: Stokvik, Fillan 003 Ovedie Olsdatter k ug mt D Datter, uden erhverv Statsb.: Trusamf.: Sedvanleg bustad: Stokvik, Fillan Stenkløvmyr Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Anton Isaksen Stenkløv m g b Hf Dagarbeider ved jordbrug og 1852 Fillan herred* N S fisker 002 Hansine Estensdatter k g f Hm Dagarbeider ved husgjerning Fillan herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Trondhjem 003 Kristian Antonsen m ug b S Søn, gjæter Fillan herred* N S 004 Arne Antonsen m ug b S Søn, uden erhverv 1898 Fillan herred* N S 005 Anna Antonsdatter k ug b D Datter, uden erhverv 1893 Fillan herred* N S Stenkløv Kristen Kristoffersen Stenkløv m g b Hf Gaardbruger og fisker S 1858 Fillan herred* N S Merknad: Husholdning [felt 2] 002 Johanna Olsdatter k g b Hm Gaardmandskone 1859 Fillan herred* N S 003 Barbara Kristensdatter k ug b D Datter, uden erhverv Fillan herred* N S 004 Annius Kristensen Stenkløv m g f Hf Gaardbruger og fisker S 1855 Fillan herred* N S Merknad: Husholdning [felt 2] Sannsynleg opphaldstad: Budalen, Fillan 005 Anna Olsdatter k g b Hm Gaardmandskone 1865 Fillan herred* N S 006 Anna Anniusdatter k ug b D Datter, uden erhverv 1892 Fillan herred* N S 007 Gustad Anniusdatter k ug b D Datter, uden erhverv 1894 Fillan herred* N S 008 Kristine Waagan k ug b Tj Tjenestepige ved husgjerning 1883 Fillan herred* N S og kreaturstel. 009 Peder Anbjørnsen m g mt B Husmaler 1848 Kvernnes, Romsdal Rom Statsb.: Trusamf.: Sedvanleg bustad: Fillan Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 1616 Fillan 010 Ole Stenkløv m g b Hf Føderaadsmand 1829 Fillan herred* N S Merknad: Husholdning [felt 2] 011 Andrea Arntsdatter k g b Hm Føderaadskone 1820 Ørlandet ST N S Eidsvaag store Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Johan Eidsvaag m g b Hf Gaardbruger og fisker S 1865 Fillan herred* N S Merknad: Husholdning [felt 2] 002 Anna Johansdatter k g b Hm Gaardmandskone 1876 Fillan herred* N S 003 Alfred Johansen m ug b S Søn, uden erhverv Fillan herred* N S 004 Johan Anderssen m ug b Tj Gjæter 1889 Fillan herred* N S 005 Anne Danielsdatter k e b FL Deltager i gaardsbruget 1842 Stadsbygden ST N S 006 Dortea Danielsdatter k e f EL Dagarbeider i husgjerning og 1849 Stadsbygden N S gaarddrift Sannsynleg opphaldstad: Agdanes 007 Hans Hansen Eidsvaag m e b EL Føderaadsmand Ekne NT N S Merknad: Husholdning [felt 2] Eidsvaag lille Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Olaus Eidsvaag m g f Hf Gaardbruger og fisker 1857 Fillan herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Hevne 002 Olava Kristensdatter k g b Hm Gaardmandskone Fillan herred* N S 003 Kristian Olaussen m ug b S Deltager i gaardsdriften og 1882 Fillan herred* N S fiskeri 004 Johan Olaussen m ug b S Deltager i gaardsdriften Fillan herred* N S 005 Anna Olausdatter k ug b D Gjæter 1887 Fillan herred* N S 006 Ovedie Olausdatter k ug b D Barnepige 1889 Fillan herred* N S 007 Martin Olaussen m ug b S Søn 1895 Fillan herred* N S 008 Sigurd Olaussen m ug b S Søn Fillan herred* N S Naustbakken Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Peter H. Eidsvaag m g b Hf Gaardbruger og fisker Fillan herred* N S 002 Karolina Kaspersdtr k g b Hm Gaardmandskone Fillan herred* N S 003 Andreas Eidsvaag m ug b S Søn, gjæter Fillan herred* N S 004 Harald Eidsvaag m ug b S Søn, uden erhverv Fillan herred* N S 005 Borghild Eidsvaag k ug b D Datter, uden erhverv Fillan herred* N S 006 Arne Eidsvaag m ug b S Søn, uden erhverv Fillan herred* N S Eide Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ole K. Eide m g b Hf Gaardbruger og fisker S 1855 Hitteren ST N S 002 Anne Jensdtr. k g b Hm Gaardmandskone Hitteren N S 003 Ludvik Eide m ug b S Søn, Deltager i gaardsdriftten 1878 Fillan herred* N S 004 Ingeborg Eide k ug b D Datter, deltager i 1884 Fillan herred* N S husgjerningen. 005 Olav Eide m ug b S Søn, uden erhverv Fillan herred* N S 006 Aksel Eide m ug b S Søn, uden erhverv Fillan herred* N S 007 Johan Eide m ug b S Søn, uden erhverv Fillan herred* N S Eide Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 John Ingebriksen Eide m g b Hf Gaardbruger S og 1853 Hevne ST N S hustømmermand 002 Karen Johnsdatter k g b Hm Gaardmandskone 1867 Hevne N S 003 Ingebrikt Johnsen m ug b S Søn, uden erhverv Hevne N S 004 Johan Johnsen m ug b S Søn, uden erhverv Fillan herred* N S Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 Folketeljinga John Johnsen m ug b S Søn, uden erhverv Fillan herred* N S 006 Ole Johnsen m ug b S Søn, uden erhverv Fillan herred* N S 007 Ingeborg Johnsdatter k ug b D Datter, uden erhverv Fillan herred* N S 008 Beret Johnsdatter k ug b D Datter, uden erhverv Fillan herred* N S 009 Marit Johansdatter k e mt B Føderaadsenke 1830 Hevne ST N S Merknad: E: Slutt på krets 2. Sedvanleg bustad: Hevne Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 158 (kvinner: 77, menn: 81) Bustader i krinsen: 24 Krins: 003 Herred/by: Fillan Ulvær med Aundalen Sten Kristensen m g b Hf Gaardbruger og fisker S 1842 Fillan herred* N S 002 Ingeborg Pedersdtr. k g b Hm Gaardmandskone Fillan herred* N S 003 Johan Stensen m ug b S Hjemmeværende søn, driver 1875 Fillan herred* N S jordarbeide og fiskeri. 004 Hans Stensen m ug b S Søn 1885 Fillan herred* N S 005 Anton Stensen m ug b S Søn 1889 Fillan herred* N S 006 Kristoffer Stensen m ug b S Søn 1893 Fillan herred* N S 007 Maria Stensdtr k ug b D Datter, deltager i hus og fjøsstel 1879 Fillan herred* N S Ulvær, lille Ole Benjaminsen m g b Hf gaardbruger og fisker S Lensviken ST N S 002 Lavina Kastensdtr k g b Hm gaardmandskone 1865 Fillan herred* N S 003 Andreas Olsen m ug b S Søn 1885 Fillan herred* N S 004 Marianne Olsdtr k ug b D Datter Fillan herred* N S 005 Olaf Olsen m ug b S Søn Fillan herred* N S 006 Marie Olsdtr k ug b D Datter Fillan herred* N S 007 Karen Olsdtr k ug b D Datter Fillan herred* N S 008 Udøbt datter k ug b D Datter Fillan herred* N S Ottersølen under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Kristian Andreassen m g b Hf Fisker og husmand 1851 Fillan herred* N S 002 Ingeranna Pedersdtr k g b Hm Husmandskone 1866 Fillan herred* N S 003 Anna Kristiansdtr k ug b D Datter Fillan herred* N S 004 Anton Kristiansen m ug b S Søn Fillan herred* N S 005 John Kristiansen m ug b S Søn Fillan herred* N S Kvalviken Svend Røstvik m g b Hf Gaardbruger og fisker 1858 Fillan herred* N S 002 Marie Kaspersdtr k g b Hm Gaardmandskone 1866 Fillan herred* N S 003 Fanie Røstvik k ug b D Datter 1890 Fillan herred* N S 004 Karen Røstvik k ug b D Datter 1892 Fillan herred* N S 005 Sigvart Røstvik m ug b S Søn 1894 Fillan herred* N S 006 Magda Røstvik k ug b D Datter Fillan herred* N S 007 Isak Andersen m g b FL Delvis føderaad og 1823 Fillan herred* N S dagarbeide 008 Anne Johnsdt k g b FL Føderaadskone 1830 Hevne ST N S 009 Hans Kristoffersen m g b Hf Skomager og dagarbeider 1831 Valdersund, Aafjorden ST N S 010 Perolina Andreasdr k g b Hm Haandværkerkone 1853 Frosten. NT N S Ulvaag Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Martin Henriksen m g b gaardbruger S og fisker 1862 Fillan herred* N S 002 Maren Anna Abrahamsdtr. k g b gaardmandskone Fillan herred* N S Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 1616 Fillan 003 Hans Martinsen m ug b Søn, deltager i gaardsarb. og 1885 Fillan herred* N S fiskeri. 004 Fredrik Martinsen m ug b Søn, deltager i gaardsarb. og 1888 Fillan herred* N S fiskeri. 005 Jørgine Ludviksdtr k ug b fosterdatter Hitteren. N S 006 Anne Gabrielsdtr k e b føderaadsenke Hitteren. N S Ulvaag Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Lars Larssen m g b Hf gaardbruger og fisker Frøien. ST N S 002 Lydia Petersdtr k g b Hm gaardmandskone Frøien. N S 003 Peter Larssen m ug b S søn, deltager i gaardsbr. og 1877 Fillan herred* N S fiskeri. 004 Ludvik Larssen m ug f S søn, sømand, kok, 1879 Fillan herred* N S (indenrigssøfart) Sannsynleg opphaldstad: Søndmøre 005 Edvard Larsen m ug b S søn, deltager i gaardsbr. og 1885 Fillan herred* N S fiskeri. 006 Lena Larsdtr k ug b D Datter Fillan herred* N S 007 Haakon Larsen m ug b S Søn Fillan herred* N S 008 Kasper Kristensen m g b Hf Føderaadsmand Fillan herred* N S 009 Fredrikka Benjaminsdtr k g b Hm Føderaadskone 1836 Sandstad, Fillan N S Ulvaag Gabriel Olsen m e b Hf gaardbruger S og 1849 Fillan herred* N S hustømmermand. 002 Daniel Gabrielsen m ug b S søn, deltager i gaardsarb og 1884 Fillan herred* N S driver fiskeri 003 Knut Gabrielsen m ug b S søn, deltager i gaardsarb og 1887 Fillan herred* N S gjæter. 004 Alfred Gabrielsen m ug b S søn Fillan herred* N S 005 Anna Gabrielsdtr k ug b D datter 1889 Fillan herred* N S 006 Johanna Johansdtr k ug b Tj tjenestepige 1881 Fillan herred* N S Ulvaag Anton Johannessen m g f Hf Gaardbruger S og sjømand 1855 Hitteren. N S (matros) Sannsynleg opphaldstad: Ofoten 002 Elen Isaksdtr. k g b Hm Gaardmandskone Fillan herred* N S 003 Isak Antonsen m ug f S Søn, fisker Fillan herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Lødingen 004 Johannes Antonsen m ug b S Søn, deltager i gaardsbrug og fiskeri. Side Fillan herred* N S 005 Albert Antonsen m ug b S Søn, deltager i gaardsbrug og 1887 Fillan herred* N S fiskeri. 006 Anton Antonsen m ug b S Søn Fillan herred* N S 007 Emma Antonsdtr. k ug b D Datter 1895 Fillan herred* N S 008 Einar Antonsen m ug b S Søn Fillan herred* N S 009 Olaus Aaker m ug b Bortsat fattig. off. fattigunderstøttelse 1845 Fillan herred* N S FL 010 Haldor Johansen m g b EL Dagarbeide, aannearbeide, og 1859 Agdenes ST N S fiskeri 011 Magnhild Fredriksdtr k g b EL Dagarbeide, husflid Hevne. ST N S Kværnnæs. under 39 2 og Daniel Martinussen m g b Hf Husmand m J og fisker Hitteren N S 002 Karen Eriksdtr. k g b Hm Husmandskone Fillan herred* N S Digitalarkivet - Arkivverket

21 Folketeljinga Konrad Olsen m ug b Tj Tjenestegut Fillan herred* N S Kværnnæs Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Nekoline Kaspersdtr k e b Hm Husmandsenke, 1860 Fillan herred* N S dagarbeiderske. 002 Ludvig Pedersen m ug b S Søn Fillan herred* N S 003 Marie Kristine Pedersdtr k ug b D Datter Fillan herred* N S 004 Peter Bergman Pedersen m ug b S Søn Fillan herred* N S Elven Under og Nils Hanssen m g f Hf Husmand og fisker 1868 Fillan herred* N Trusamf.: Udtrådt, intet samfund. Sannsynleg opphaldstad: Edø. 002 Hanna Johansdtr k g b Hm Husmandskone Fillan herred* N S 003 Hans Hanssen m e b FL Dagarbeider og fisker Fillan herred* N S 004 Ove Hanssen m ug mt B Løsarbeider Fillan herred* N S Sedvanleg bustad: Trondhjem 005 Ulrik Hanssen m ug f B Skrædder Fillan herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Reksen, Fillan. 006 Hans Nilssen m ug b S Søn Fillan herred* N S 007 Johan Nilssen m ug b S Søn Fillan herred* N S 008 Anna Kristoffersdr k ug b Tj Tjenestepige (gjæter) Sandstad sogn, Fillan N S Tranvik Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Bernt Amundsen m g b Hf Gaardbruger S og fisker Fillan herred* N S 002 Marit Kristensdtr k g b Hm Gaardmandskone Fillan herred* N S 003 Andrea Berntsdtr k ug b D Tjenestepige Fillan herred* N S 004 Isak Berntsen m ug b S Deltager i gaardsarbeide og 1884 Fillan herred* N S fiskeri 005 Kristine Berntsdtr k ug b D Gjæter Fillan herred* N S 006 Ole Berntsen m g b Hf Fisker Fillan herred* N S 007 Anna Amundsdtr k g b Hm Deltager i husstel Fillan herred* N S Arntsmyr Under Andreas Hanssen m g b Hf Fisker og husmand Fillan herred* N S 002 Anna Amundsdtr k g b Hm Husmandskone Fillan herred* N S 003 Sten Andreassen m ug b S Fisker Fillan herred* N S 004 Hanna Andreasdtr k ug b D Deltager i husstellet Fillan herred* N S 005 Hanna Hansdtr k e b Hfs. moder. FL Føderaadsenke Har føderaad af gaarden Fætten i Fillan herred Fillan herred* N S Tranvik Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Kristian Jakobsen m ug b Hf Gaardbruger og fisker Fillan herred* N S 002 Stine Oline Jakobsdtr. k ug b Hfs. søster Sypige Fillan herred* N S 003 Henry Julian Benjaminsen m ug b Tj Gjæter Fillan herred* N S 004 Anne Amundsdtr k e b Hfs. moder Føderaadsenke Fillan herred* N S 005 Bergitte Amundsdtr k ug b EL Dagarbeide Fillan herred* N S Tranvik under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Peder Herje m g x Hf Haandværker, skomager Veø, Romsdalen. Rom N S Digitalarkivet - Arkivverket Side 21

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1624 Rissens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1569 Aure. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1569 Aure. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1569 Aure Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1632 Roan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0431 Solliens Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1836 Rødø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1520 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1432 Førde Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0534 Gran Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA I 1900 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 7 Negard 10 Mali-garden 5 Jo-garden 9 Lars-garden 8 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 6 Til saman 65 Ullahammaren: Hellevik-stova

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1428 Askvold Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1930 Hillesøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1930 Hillesøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1930 Hillesøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1843 Bodin. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1843 Bodin. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1843 Bodin Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0834 Vinje Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1548 Frænens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1548 Frænens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1548 Frænens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1572 Tusterens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1572 Tusterens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1572 Tusterens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1130 Strands. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1130 Strands. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1130 Strands Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0929 Aamli Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1628 Nes Fosen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1628 Nes Fosen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1628 Nes Fosen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0117 Id Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1717 Frosten. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1717 Frosten. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1717 Frosten Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1872 Dverberg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1872 Dverberg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1872 Dverberg herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1857 Værøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1734 Stod Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0819 Hollen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0819 Hollen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0819 Hollen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0116 Berg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1218 Finnaas prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1218 Finnaas prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1218 Finnaas prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 2029 Nord-Varanger herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 2029 Nord-Varanger herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 2029 Nord-Varanger herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0236 Næs Rom. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0236 Næs Rom. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0236 Næs Rom Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1431 Jølster. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1431 Jølster. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1431 Jølster Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1648 Støren Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1617 Hitteren prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1617 Hitteren prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1617 Hitteren prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1929 Berg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1929 Berg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1929 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1656 Buviken. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1656 Buviken. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1656 Buviken Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1438 Bremanger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1438 Bremanger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1438 Bremanger prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0413 Furnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0814 Bamle Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0429 Aamot Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0521 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1658 Børsen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1658 Børsen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1658 Børsen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer