Folketeljing 1865 for 1617 Hitteren prestegjeld. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1865 for 1617 Hitteren prestegjeld. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1865 for 1617 Hitteren prestegjeld Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste... 9 Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå 1801 nominativ, dvs. ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga blei difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 31. desember 1865 Ved kgl. res. 11. oktober 1865 blei det kunngjort at det skulle haldast "almindelig Folketælling" for å få ei detaljert oversikt over Noregs befolkning natta mellom 31. desember 1865 og 1. januar Personar som på dette tidspunktet var mellombels fråverande (på reise, til sjøs osb.), skulle teljast med på sin heimstad, mens personar som på det aktuelle tidspunktet var mellombels til stades (på besøk osb.), skulle utelatast på opphaldsstaden. På denne måten gjev folketeljinga i 1865 ei oversikt over kvar bustad sine heimehøyrande personar. Som ved folketeljinga i 1801 skulle alle personar føres opp med namn. Folketeljinga i 1865 var den første som noterte personane sin fødestad. Teljingsarbeidet i byane I byane blei det ved denne folketeljinga for første gang i Noreg gjennomførd sjølvteljing. Det vil sei at eigaren eller styraren av kvar enkelt gard eller hus i byen sjølv fylte ut teljingslistene. Blanke skjema blei delt ut dei siste dagane før nyttår i 1865, og innsamlinga av listene blei gjennomført frå måndag 8. januar 1866 og framover. Rodemeistrane delte ut og samla inn listene, og kontrollerte at dei var utfylt i tråd med instruksane. Om ikkje, kunne rodemeistrane etter å ha innhenta fleire opplysningar gjere endringar eller tilførslar i listene. Magistratane hadde elles det overordna ansvaret for teljingsarbeidet i byane. Teljinga blei ført i lister av to typar. Huseigarane eller -styrarane førte altså sjølv "Speciallistene", som gjev ei løpande oversikt over hushald og personar innanfor kvart hus eller bygard. Teljingsstyraren, som regel magistraten, laga deretter på grunnlag av spesiallistene ei "Hovudliste" for heile byen, som gjev ei oversikt over talet på hushald, og heimehørande personer i kvart hus eller bygard. Hovudlistene og spesiallistene er sidan blitt bundne inn i protokollar. Små byar har fått plass i ein protokoll, mens større byar er fordelt på fleire protokollar. Teljingsarbeidet i landdistrikta Teljingsarbeidet blei gjennomført frå og med måndag 8. januar På landet var det lensmennene som hadde ansvaret for teljingsarbeidet, men overlet mesteparten av "Bestyrelse og Tilsyn" med teljinga til sokneprestane og kapellanane i dei enkelte prestegjeld og sokn. Det praktiske arbeidet blei gjort av skulehaldarane (lærarane), som gjekk frå gard til gard og førte teljingslistene. Desse "Speciallistene" gjer ein løpande oversikt over bustader (gardar, bruk og plassar) og personar innanfor ein skulekrins (teljingskrins). Store skulekrinsar kunne krevje fleire spesiallister undernummerert med a, b, c osb. Soknepresten utarbeide deretter ei "hovudliste" for heile prestegjeldet på grunnlag av spesiallistene. Hovudlista gjer ei oversikt over talet på busette hus, hushald og heimehøyrande personar på kvar bustad. Hovudlistene og spesiallistene er sidan blitt bundne inn i protokollar. Kvar protokoll kan avhengig av størrelsen omfatta eit sokn, eit heilt prestegjeld eller fleire prestegjeld. Folketeljinga 1865 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast ein kommune, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande liste av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av prosjektet Teleslekt (under Telenor og Nasjonalbibliotekavdelinga i Rana ) eller av Digitalarkivet sine eigne registreringseiningar i Stavanger og Voss frå Digitalarkivet forvaltar Arkivverket sine digitale folketeljingar. 5

6 Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta tilsvarar stort sett rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for teljingskrins-, bustad-, person-, jordbruk- og informasjonsskjema. Nedanfor finn du dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Bustad Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krins Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustaden sitt namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer På lina under kjem eventuelle merknader Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krins Teljingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.kodar 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap 11 Tru Trussamfunn Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert etter kvarandre, det er ein line mellom kvar bustad, og det er ein tynn line mellom ulike hushald i same bustad. Innanfor kvar seksjon kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ei eller fleire liner tekne i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne 6

7 Bustatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs. med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersått n = norsk statsborgar Trussamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Jordbruksopplysningar I utsæd er eininga tønner av de ulike vekstane. Talet på husdyr kan står slik: 'ku18'. som betyr '18 storfe'. hv = kveite ru = rug by = bygg bl = blandingskorn 7

8 ha = havre er = erter po = potet he = hestar ku = stort kveg få = får gj = geiter sv = svin re = rein Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer stryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er stoken over, vert det markert med % framfor og bak det strokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ei opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvising til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjeve fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvising til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 8

9 Personar i alt: 7121 (kvinner: 3477, menn: 3644) Bustader: 1037 Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 449 (kvinner: 220, menn: 229) Bustader i krinsen: 67 Krins: te Fillan Prestegjeld: Hitteren Det bemærkes at Fiskeriet paa faae Undtagelser nær er den vigtigste Næringsvei i dette Skoledistrikt te Skjærbusdal 31a 12 Merknad: (S/L: 16/1) Eigar: Gaardbr. og Selveier Fisker Johan Bernt Olsen Utsæd: bl1 ha1 1/2 po4, kreaturhald: he1 ku3 få8 sv1 001 Johan Bernt Olsen m g Husfader Gaardbr. og Selveier Fisker 37 (alder) Hitterens Prgj. 002 Martha Johnsdatter k g hans Kone 36 (alder) Hitterens Prgj. 003 Iver Olaus Olsen m ug deres Søn 1 (alder) Hitterens Prgj. 004 Anna Pauline Johansdatter k ug deres Datter 6 (alder) Hitterens Prgj. 005 Gabriel Karlsen m ug Tjenestekarl 22 (alder) Hitterens Prgj. 006 Johannes Samuelsen m ug Pleiesøn 10 (alder) Hitterens Prgj. 007 Hanna Thomasdatter k ug Tjenestepige 16 (alder) Ørlandets Prgj. 008 Anton Larssen m g Husfader Fisker 28 (alder) Hitterens Prgj. Logerende 009 Christine Olsdatter k g hans Kone 30 (alder) Bynæssets Prgj. 010 Peter Martin Antonsen m ug deres Søn 2 (alder) Hitterens Prgj. 011 Marit Eriksdatter k e Logerende 53 (alder) Hitterens Prgj. Husmoder 012 Beret Johansdatter k ug hendes Datter 13 (alder) Hitterens Prgj te Skjærbusdaløvnet 5 Merknad: (S/L: 16/13) Eigar: Husmand med Jord Fisker Carl Guldbrandsen Utsæd:, kreaturhald: få1 gj1 001 Carl Guldbrandsen m g Husfader Husmand med Jord Fisker 45 (alder) Hitterens Prgj. 002 Martha Olsdatter k g hans Kone 50 (alder) Hitterens Prgj. 003 Johannes Carlsen m ug deres Søn hjælper Faderen 16 (alder) Hitterens Prgj. 004 Martin Carlsen m ug deres Søn 8 (alder) Hitterens Prgj. 005 Jørgine Carlsdatter k ug deres Datter 11 (alder) Hitterens Prgj te Skjærbusdalskaget 4 Merknad: (S/L: 16/18) Eigar: Husmand uden Jord Fisker Johan Arnt Eriksen Utsæd:, kreaturhald: få4 sv1 001 Johan Arnt Eriksen m g Husfader Husmand uden Jord Fisker 41 (alder) Ørlandets Prgj. 002 Grethe Israelsdatter k g hans Kone 46 (alder) Ørlandets Prgj. 003 Elen Cornelia Johanesdatter k ug deres Datter 8 (alder) Hitterens Prgj. 004 Anton Olaus Martinsen m ug Tjenestekarl 21 (alder) Hitterens Prgj te Skjærbusdal 31b 12 Merknad: (S/L: 16/22) Eigar: Gaardbruger og Selveier Fisker Johannes Andreas Johannessen Utsæd: bl1/2 ha1 po3, kreaturhald: ku2 få6 gj1 sv1 001 Johannes Andreas m g Husfader Gaardbruger og Selveier 36 (alder) Hitterens Prgj. Johannessen Fisker 002 Andrea Thomasdatter k g hans Kone 23 (alder) Hitterens Prgj. 003 Johan Cornelius Johannessen m ug deres Søn 4 (alder) Hitterens Prgj. 004 Caroline Margrethe k ug deres Datter 2 (alder) Hitterens Prgj. Johannesdatter 005 Andreas Johnsen m g hans Føderaadsmand 54 (alder) Ørlandets Prgj. Svigerfader 006 Karen Johanna Olsdatter k g hans Kone 46 (alder) Hitterens Prgj. 007 Nils Nilsen m ug Deres Pleiesøn Fisker 24 (alder) Hitterens Prgj. 008 Christian Pedersen m ug Deres Pleiesøn 9 (alder) Hitterens Prgj. 009 Rakel Thomasdatter k ug Tjenestepige 21 (alder) Hitterens Prgj. 010 Anne Kjerstine Christophersdatter k ug Tjenestepige 18 (alder) Hitterens Prgj. Folketeljinga 1865 Digitalarkivet - Arkivverket Side 9

10 Thomas Rasmussen m ug Husfader Fisker 68 (alder) Stadsbygdens Prgj. Logerende 012 Marit Olsdatter k g hans Kone 57 (alder) Guldbrandsdalen te Sælvaag 5 6 Merknad: (S/L: 16/34) Eigar: Gaardbruger Selveier Fisker Johan Olsen Utsæd: bl3 1/2 po2, kreaturhald: he1 ku4 få9 sv1 001 Johan Olsen m g Husfader Gaardbruger Selveier Fisker 51 (alder) Hitterens Prgj. 002 Helvig Nilsdatter k g hans Kone 41 (alder) Hitterens Prgj. 003 Nils Joakim Johansen m ug deres Søn 8 (alder) Hitterens Prgj. 004 Johan Hendrik Johansen m ug deres Søn 2 (alder) Hitterens Prgj. 005 Sivert Christiansen m ug Tjenestekarl 16 (alder) Hitterens Prgj. 006 Ingeborg Olsdatter k ug Tjenestepige 16 (alder) Hitterens Prgj te Sælvaag 5 6 Merknad: (S/L: 17/5) Eigar: Gaardbruger Selveier Fisker Olaus Olsen Utsæd: bl4 po4, kreaturhald: he2 ku6 få5 gj1 sv1 001 Olaus Olsen m e Husfader Gaardbruger Selveier Fisker 40 (alder) Hitterens Prgj. 002 Marit Iversdatter k e hans Moder Føderaadskone 75 (alder) Ørkedalens Prgj. 003 Johan Carlsen m ug Tjenestekarl 16 (alder) Trondhjem 004 Anne Johansdatter k ug Tjenestepige 25 (alder) Hevne Prgj. 005 Sara Larsdatter k ug Tjenestepige 23 (alder) Hitterens Prgj. 006 Gunhild Guneriusdatter k ug Tjenestepige 28 (alder) Hitterens Prgj te Kjønvig 8 Merknad: (S/L: 17/11) Eigar: Husmand med Jord Fisker Israel Israelsen Utsæd: by1/4, kreaturhald: ku1 få5 001 Israel Israelsen m g Husfader Husmand med Jord Fisker 39 (alder) Hitterens Prgj. 002 Karina Olsdatter k g hans Kone 32 (alder) Hitterens Prgj. 003 Randi Johansdatter k e hans Moder 70 (alder) Ørlandets Prgj. 004 Olina Israelsdatter k ug deres Datter 6 (alder) Hitterens Prgj. 005 Ingeborg Anna Israelsdatter k ug deres Datter 3 (alder) Hitterens Prgj. 006 Jørgina Israelsdatter k ug deres Datter 1 (alder) Hitteren 007 Martin Christoffersen m ug Tjenestekarl 18 (alder) Hitterens Prgj. 008 Hanna Andreasdatter k ug Logerende 29 (alder) Hitterens Prgj te Sandvig 5 Merknad: (S/L: 17/19) 001 Peder Fredriksen m g Husfader Husmand med Jord Fisker 40 (alder) Hitterens Prgj. 002 Oline Pettersdatter k g hans Kone 39 (alder) Hitterens Prgj. 003 Golla Marcelia Pedersdatter k ug deres Datter 3 (alder) Hitterens Prgj. 004 Christian Johansen m ug Tjenestekarl 28 (alder) Hitterens Prgj. 005 Kjerstina Pettersdatter k ug Tjenestepige 25 (alder) Hitterens Prgj te Olevig 4 Merknad: (S/L: 17/24) Eigar: Husmand med Jord Fisker Peter Estensen Utsæd: ha1/4 po1/2, kreaturhald: ku1 få6 001 Peter Estensen m g Husfader Husmand med Jord Fisker 37 (alder) Hitterens Prgj. 002 Lisbet Johnsdatter k g hans Kone 30 (alder) Hitterens Prgj. 003 Oline Pettersdatter k ug deres Datter 9 (alder) Hitterens Prgj. 004 Christine Petersdatter k ug deres Datter 5 (alder) Hitterens Prgj te Olevig 2 Merknad: (S/L: 17/28) Eigar: Husmandsenke med Jord Barbro Eriksdatter Utsæd: bl1/4 po1/2, kreaturhald: få5 Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 001 Barbro Eriksdatter k e Husmoder Husmandsenke med Jord 60 (alder) Hitterens Prgj. 002 Lars Petersen m ug hendes Søn hos Moderen Fisker 21 (alder) Hitterens Prgj te Sælvaag 6a 8 Merknad: (S/L: 17/30) Eigar: Gaardbruger og Selveier Fisker Andreas Johansen Utsæd: by1/2 bl3 po3, kreaturhald: he1 ku5 få9 gj3 sv1 001 Andreas Johansen m g Husfader Gaardbruger og Selveier 34 (alder) Hitterens Prgj. Fisker 002 Helvig Jensdatter k g hans Kone 41 (alder) Hitterens Prgj. 003 Johan Andreassen m ug deres Søn 7 (alder) Hitterens Prgj. 004 Lornts Nilsen m ug Tjenestekarl 33 (alder) Hitterens Prgj. 005 Mathias Petersen m ug deres Pleiesøn 16 (alder) Hitterens Prgj. 006 Johan Olsen m ug Lodtkarl 24 (alder) Hitterens Prgj. Merknad: En der har en vis Deel i Fiskeriet og forresten ikke bunden til nogen fast Tjeneste. 007 Jørgine Jacobsdatter k ug Tjenestepige 24 (alder) Hitterens Prgj. 008 Albrigt Johnsen m e Lægdslem 76 (alder) Hitterens Prgj te Rødbergsvig 8 Merknad: (S/L: 18/3) Eigar: Husmand med Jord Fisker Ole Bastiansen Utsæd: bl1 po1, kreaturhald: få6 001 Ole Bastiansen m g Husfader Husmand med Jord Fisker 33 (alder) Melhuus Prgj. 002 Bergita Andersdatter k g hans Kone 35 (alder) Hitterens Prgj. 003 Anders Olsen m g hans Fisker 69 (alder) Hitterens Prgj. Svigerfader 004 Martha Danielsdatter k g hans Kone 71 (alder) Hitterens Prgj. 005 Petter Pettersen m ug hans Stedsøn 14 (alder) Hitterens Prgj. 006 Anton Pettersen m ug hans Stedsøn 10 (alder) Hitterens Prgj. 007 Nils Olsen m ug deres Søn 2 (alder) Hitterens Prgj. 008 Ingeborg Olsdatter k ug deres Datter 2 (alder) Hitterens Prgj te Kvalvigen 3 Merknad: (S/L: 18/11) 001 Andreas Christiansen m g Husfader Husmand uden Jord Fisker 65 (alder) Hitterens Prgj. 002 Gurine Halstensdatter k g hans Kone 56 (alder) Hitterens Prgj. 003 Andreas Andreasen m ug deres Søn Fattiglem 32 (alder) Hitterens Prgj te Kvalvigen 5 Merknad: (S/L: 18/14) 001 Ole Pedersen m g Husfader Husmand uden Jord Fisker 39 (alder) Hitterens Prgj. 002 Martha Martinsdatter k g hans Kone 24 (alder) Hitterens Prgj. 003 Johan Olsen m ug deres Søn 4 (alder) Hitterens Prgj. 004 Karolina Andreasdatter k ug Logerende 25 (alder) Hitterens Prgj. 005 Anton Christensen m ug hendes Søn 2 (alder) Hitterens Prgj te Sælvaag 6b 8 Merknad: (S/L: 18/19) Eigar: Gaardbruger Selveier Jens Hanssen Utsæd: by1 bl2 po4, kreaturhald: he1 ku5 få16 gj6 sv1 001 Jens Hanssen m g Husfader Gaardbruger Selveier 36 (alder) Hitterens Prgj. 002 Karen Anna Jensdatter k g hans Kone 37 (alder) Hitterens Prgj. 003 Anna Jensdatter k ug deres Datter 1 (alder) Hitterens Prgj. 004 Marta Jacobsdatter k e hans Moder Føderaadskone 68 (alder) Hitterens Prgj. 005 John Andreassen m ug Tjenestekarl 18 (alder) Sunddalen 006 Johanna Andreasdatter k ug Tjenestepige 24 (alder) Hitterens Prgj. 007 Lina Jacobsdatter k ug Tjenestepige 14 (alder) Hitterens Prgj. 008 Petter Svendsen m ug Logerende Fisker 32 (alder) Hitterens Prgj. Folketeljinga 1865 Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 te Agervig 9 Merknad: (S/L: 18/27) Eigar: Husmand med Jord Peter Pedersen Utsæd: by1/4 bl3/4 po2, kreaturhald: ku2 få9 001 Peter Pedersen m g Husfader Husmand med Jord 53 (alder) Størdalen 002 Maria Madsdatter k g hans Kone 57 (alder) Aafjordens Prgj. 003 Olaus Pettersen m ug deres Søn Fisker 21 (alder) Hitterens Prgj. 004 Martha Petersdatter k ug deres Datter 18 (alder) Hitterens Prgj. 005 Jacob Hendriksen m g Husfader Fisker 38 (alder) Hitterens Prgj. Logerende 006 Beret Petersdatter k g hans Kone 31 (alder) Størdalens Prgj. 007 Hans Jacobsen m ug Deres Søn 1 (alder) Hitterens Prgj. 008 Ingeborg Fredriksdatter k ug Logerende 37 (alder) Hitterens Prgj. 009 Martin Magnussen m ug hendes Søn 6 (alder) Hitterens Prgj te Aukan 3 Merknad: (S/L: 19/1) Eigar: Husmand med Jord Fisker Morten Nilssen Utsæd: bl1/4, kreaturhald: få4 001 Morten Nilssen m g Husfader Husmand med Jord Fisker 54 (alder) Hitterens Prgj. 002 Anne Johnsdatter k g hans Kone 41 (alder) Hitterens Prgj. 003 Jacob Mortensen m ug deres Søn 13 (alder) Hitterens Prgj te Næsset 7 Merknad: (S/L: 19/4) Eigar: Husmand med Jord Fisker Jacob Jacobsen Utsæd: bl1/4, kreaturhald: ku1 få2 001 Jacob Jacobsen m g Husfader Husmand med Jord Fisker 66 (alder) Hitterens Prgj. 002 Marta Olsdatter k g hans Kone 66 (alder) Hitterens Prgj. 003 Ole Pedersen m g Husfader Fisker 40 (alder) Hitterens Prgj. Logerende 004 Anne Jacobsdatter k g hans Kone 29 (alder) Hitterens Prgj. 005 Johan Olsen m ug deres Søn 1 (alder) Hitterens Prgj. 006 Andreas Jacobsen m ug deres Pleiesøn 12 (alder) Hitterens Prgj. 007 Lava Johnsdatter k e Logerende 80 (alder) Ørlandets Prgj te Præstvig 8 Merknad: (S/L: 19/11) Eigar: Husmand med Jord Fisker Andreas Fredriksen Utsæd: bl1/16, kreaturhald: ku1 gj1 001 Andreas Fredriksen m g Husfader Husmand med Jord Fisker 38 (alder) Hitterens Prgj. 002 Sara Isaksdatter k g hans Kone 30 (alder) Hitterens Prgj. 003 Malena Andersdatter k e hans Moder 70 (alder) Hitterens Prgj. 004 Johan Andreassen m ug deres Søn 3 (alder) Hitterens Prgj. 005 Ingeborg Andreasdatter k ug deres Datter 7 (alder) Hitterens Prgj. 006 Anna Andreasdatter k ug deres Datter 5 (alder) Hitterens Prgj. 007 Olaus Samuelsen m ug Tjenestekarl 25 (alder) Hitterens Prgj. 008 Erik Johansen m ug Logerende Fisker 25 (alder) Hitterens Prgj te Ingeborgvig 33a 7 Merknad: (S/L: 19/19) Eigar: Gaardbruger Selveier Ole Jacobsen Utsæd: bl1 ha1 po2, kreaturhald: he1 ku3 få3 001 Ole Jacobsen m g Husfader Gaardbruger Selveier 47 (alder) Hitterens Prgj. 002 Maret Christoffersdatter k g hans Kone 47 (alder) Børsens Prgj. 003 Jacob Olsen m ug deres Søn 5 (alder) Hitterens Prgj. 004 Jørgine Olsdatter k ug deres Datter 1 (alder) Hitterens Prgj. 005 Jacob Olsen m e hans Fader Føderaadsmand 70 (alder) Hitterens Prgj. 006 Christoffer Christoffersen m ug deres Pleiesøn 14 (alder) Hitterens Prgj. 007 Sara Petersdatter k ug Tjenestepige 40 (alder) Hitterens Prgj te Ingeborgvignæsset 7 Merknad: (S/L: 19/26) Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 Eigar: Husmand uden Jord Fisker Lars Eriksen Utsæd:, kreaturhald: få1 sv1 001 Lars Eriksen m g Husfader Husmand uden Jord Fisker 43 (alder) Hitterens Prgj. 002 Hanna Serina Christensdatter k g hans Kone 44 (alder) Hitterens Prgj. 003 Lornts Eliassen m ug hans Stedsøn Fisker 17 (alder) Hitterens Prgj. 004 Hans Eliassen m ug hans Stedsøn Fisker 20 (alder) Hitterens Prgj. 005 Christen Martinus Larsen m ug deres Søn 10 (alder) Hitterens Prgj. 006 Petter Andreas Larsen m ug deres Søn 3 (alder) Hitterens Prgj. 007 Elen Larsdatter k ug deres Datter 7 (alder) Hitterens Prgj te Ingeborgvig 33b 6 Merknad: (S/L: 19/33) Eigar: Gaardbruger og Selveier Fisker Benjamin Jacobsen Utsæd: bl1 ha1 po2, kreaturhald: ku3 001 Benjamin Jacobsen m g Husfader Gaardbruger og Selveier 48 (alder) Hitterens Prgj. Fisker 002 Martha Olsdatter k g hans Kone 27 (alder) Hitterens Prgj. 003 Iver Olaus Benjaminsen m ug deres Søn 7 (alder) Hitterens Prgj. 004 Johannes M. Benjaminsen m ug deres Søn 3 (alder) Hitterens Prgj. 005 Saras Theodor Jacobsen m ug deres Pleiesøn 10 (alder) Hitterens Prgj. 006 Christine Christensdatter k ug Logerende 43 (alder) Hitterens Prgj te Ulven 1 2 Merknad: (S/L: 20/4) Eigar: Gaardbruger Selveier Albert Gjertsen Utsæd: by1/2 bl2 1/2 po3, kreaturhald: he1 ku4 få8 sv1 001 Albert Gjertsen m g Husfader Gaardbruger Selveier 23 (alder) Hitterens Prgj. 002 Lavina Knudsdatter k g hans Kone 28 (alder) Hitterens Prgj te Ulven* 4 Merknad: (S/L: 20/6) 001 Abel Olsdatter k e hans Moder Føderaadskone 55 (alder) Hitterens Prgj. 002 Gurina Larsdatter k e Logerende 63 (alder) Hitterens Prgj. 003 Nils Eriksen m ug hendes Søn forsørger Moderen 25 (alder) Hitterens Prgj. 004 Enok Eriksen m ug hendes Søn forsørger Moderen 22 (alder) Hitterens Prgj te Knalaget 9 Merknad: (S/L: 20/10) Eigar: Husmand med Jord Fisker Ole Johnsen Utsæd: bl1/4 ha1 po2, kreaturhald: he1 ku3 få8 sv1 001 Ole Johnsen m g Husfader Husmand med Jord Fisker 74 (alder) Strindens Prgj. 002 Marit Pedersdatter k g hans Kone 72 (alder) Bynæssets Prgj. 003 Oline Olsdatter k ug deres 6 (alder) Hitterens Prgj. Pleiedatter 004 Andreas Nilssen m g Husfader Fisker 37 (alder) Ørlandets Prgj. Logerende 005 Anne Martha Johnsdatter k g hans Kone 35 (alder) Levanger 006 Nils Peter Andreassen m ug deres Søn 5 (alder) Hitterens Prgj. 007 Guruanna Andreasdatter k ug deres Datter 2 (alder) Hitterens Prgj. 008 Christian Pedersen m ug deres Lodtkarl 31 (alder) Hitterens Prgj. 009 Elen Mortensdatter k ug Tjenestepige 17 (alder) Hitterens Prgj te Ulvnæs 4 Merknad: (S/L: 20/19) 001 Eduard Andreassen m g Husfader Husmand uden Jord Fisker 56 (alder) Hitterens Prgj. 002 Oline Olsdatter k g hans Kone 24 (alder) Hitterens Prgj. 003 Hanna Eduardsdatter k ug deres Datter 2 (alder) Hitterens Prgj. 004 Andreas Estensen m e hans Fader Ophold hos Sønnen 70 (alder) Hitterens Prgj. Folketeljinga 1865 Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 te Ulven 2 11 Merknad: (S/L: 20/23) Eigar: Gaardbruger og Selveier Elling Ellingsen Utsæd: by1/8 bl1 po4, kreaturhald: he1 ku6 få10 gj4 sv1 001 Elling Ellingsen m g Husfader Gaardbruger og Selveier 51 (alder) Stadsbygdens Prgj. 002 Beret Anna Christoffersdatter k g hans Kone 44 (alder) Stadsbygdens Prgj. 003 Martin Ellingsen m ug deres Søn hjælper Faderen med Bruget 23 (alder) Stadsbygdens Prgj. 004 John Ellingsen m ug deres Søn Fisker 21 (alder) Stadsbygdens Prgj. 005 Johan Elingsen m ug deres Søn Fisker 17 (alder) Hitterens Prgj. 006 Elling Ellingsen m ug deres Søn 14 (alder) Hitterens Prgj. 007 Elisabeth Ellingsdatter k ug deres Datter 11 (alder) Hitterens Prgj. 008 Lina Christine Ellingsdatter k ug deres Datter 5 (alder) Hitterens Prgj. 009 Anne Martha Ellingsdatter k ug deres Datter 2 (alder) Hitterens Prgj. 010 Oline Olsdatter k ug Tjenestepige 23 (alder) Hitterens Prgj. 011 Anne Thomasdatter k ug Tjenestepige 27 (alder) Hitterens Prgj te Melkvig 7 Merknad: (S/L: 21/3) Eigar: Husmand med Jord Fisker Johannes Estensen Utsæd: by1 ha1 po2, kreaturhald: he1 ku2 få3 sv1 001 Johannes Estensen m g Husfader Husmand med Jord Fisker 65 (alder) Hitterens Prgj. 002 Johanna Olsdatter k g hans Kone 75 (alder) Hitterens Prgj. 003 Johan Johannessen m g deres Søn Fisker 26 (alder) Hitterens Prgj. Logerende 004 Jensine Larsdatter k g hans Kone 28 (alder) Hitterens Prgj. 005 Justine Berntine k ug deres Datter 3 (alder) Hitterens Prgj. Johannesdatter 006 Johan Johannessen m ug Tjenestekarl 15 (alder) Hitterens Prgj. 007 Christine Larsdatter k ug Tjenestepige 15 (alder) Hitterens Prgj te Melkvig 14 Merknad: (S/L: 21/10) Eigar: Husmand med Jord Fisker Hans Hendriksen Utsæd: bl1 po1, kreaturhald: ku1 001 Hans Hendriksen m g Husfader Husmand med Jord Fisker 84 (alder) Bergen 002 Anne Hansdatter k g hans Kone 64 (alder) Hitterens Prgj. 003 Hendrik Hanssen m ug deres Søn hjælper Faderen 19 (alder) Hitterens Prgj. 004 Anna Gurina Hansdatter k ug deres 3 (alder) Hitterens Prgj. Pleiedatter 005 Ole Lorntsen m g Husfader Fisker 50 (alder) Hitterens Prgj. Logerende 006 Lava Guldbrandsdatter k g hans Kone 49 (alder) Hitterens Prgj. 007 Saras Olaus Olsen m ug deres Søn 5 (alder) Hitterens Prgj. 008 Peder Anderssen m g Logerende Tømmermand 51 (alder) Trysyld i Østerdalen 009 Jørgine Hansdatter k g hans Kone 37 (alder) Hitterens Prgj. 010 John Edland Jenssen m ug deres Pleiesøn 18 (alder) Ørlandets Prgj. 011 Erik Olaus Olsen m ug deres Pleiesøn 7 (alder) Hitterens Prgj. 012 Karen Johanna Jacobsdatter k ug deres 8 (alder) Hitterens Prgj. Pleiedatter 013 Gurina Bertelsdatter k e Logerende 39 (alder) Størdalen 014 Johan Olaus Pedersen m ug hendes Søn 3 (alder) Størdalen te Ulvnæs 3 Merknad: (S/L: 21/24) Eigar: Husmand uden Jord Fisker Petter Andreas Pettersen Utsæd:, kreaturhald: ku1 001 Petter Andreas Pettersen m g Husfader Husmand uden Jord Fisker 56 (alder) Hitterens Prgj. 002 Elen Nora Johansdatter k g hans Kone 35 (alder) Frostens Prgj. 003 Anna Martha Pettersdatter k ug deres Datter 9 (alder) Frostens Prgj te Bagenget 11 Merknad: (S/L: 21/27) Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 Eigar: Husmand med Jord Fisker Carl Iversen Utsæd: bl1 po2, kreaturhald: ku2 få5 gj1 sv1 001 Carl Iversen m g Husfader Husmand med Jord Fisker 48 (alder) Trondhjem 002 Anna Bergita Olsdatter k g hans Kone 41 (alder) Hitterens Prgj. 003 Iver Olaus Carlsen m ug deres Søn Fisker 18 (alder) Hitterens Prgj. 004 Petter Andreas Carlsen m ug deres Søn 14 (alder) Hitterens Prgj. 005 Mikal Christian Carlsen m ug deres Søn 12 (alder) Hitterens Prgj. 006 Anton Eduard Carlsen m ug deres Søn 9 (alder) Hitterens Prgj. 007 Nilla Berntine Carlsdatter k ug deres Datter 5 (alder) Hitterens Prgj. 008 Edelrikka Olina Carlsdatter k ug deres Datter 2 (alder) Hitterens Prgj. 009 Beret Martha Hendriksdatter k ug Tjenestepige 21 (alder) Hitterens Prgj. 010 Maren Olsdatter k e Logerende 60 (alder) Hitterens Prgj. 011 Hans Bernhard Christoffersen m ug Logerende Fisker 25 (alder) Hitterens Prgj te Stuen 4 Merknad: (S/L: 22/7) 001 Aneus Christian Martinsen m g Husfader Husmand uden Jord Fisker 43 (alder) Hitterens Prgj. 002 Christianna Rasmusdatter k g hans Kone 62 (alder) Hitterens Prgj. 003 Martinus Andreas Martinsen m ug Logerende Fisker 46 (alder) Hitterens Prgj. 004 Johanna Johnsdatter k e Logerende Haandarbeide 64 (alder) Hitterens Prgj te Ulven 3 7 Merknad: (S/L: 22/11) Eigar: Gaardbrugerenke og Selveier Anne Dorthea Olsdatter Utsæd: by1/2 bl1/2 ha1 po3, kreaturhald: he1 ku6 få8 gj4 sv1 001 Anne Dorthea Olsdatter k e Husmoder Gaardbrugerenke og Selveier 57 (alder) Hitterens Prgj. 002 Mikal Hvidt Eriksen m ug hendes Søn hjælper Moderen 16 (alder) Hitterens Prgj. 003 Anton Eduard Eriksen m ug hendes Søn 13 (alder) Hitterens Prgj. 004 Jørgina Jørgensdatter k ug hendes 15 (alder) Hitterens Prgj. Pleiedatter 005 Iver Olaus Eriksen m g hendes Søn Fiskehandler 21 (alder) Hitterens Prgj. Logerende 006 Anne Gjertine Evensdatter k g hans Kone 19 (alder) Hitterens Prgj. 007 Anton Christian Lauritsen m ug Enkens Pleiebarn 4 (alder) Hitterens Prgj te Berget 5 Merknad: (S/L: 22/18) Eigar: Husmand med Jord Fisker Lornts Larssen Utsæd: bl1/4 ha1 po2, kreaturhald: ku3 få6 sv1 001 Lornts Larssen m g Husfader Husmand med Jord Fisker 31 (alder) Levanger 002 Inger Anna Johansdatter k g hans Kone 31 (alder) Levanger 003 Nils Lorntsen m ug deres Søn 8 (alder) Hitterens Prgj. 004 Ludvig Andreassen m ug deres Lodtkarl 24 (alder)!! 005 Bergita Thomasdatter k ug Tjenestepige 30 (alder) Trondhjem te Berget 6 Merknad: (S/L: 22/23) Eigar: Husmand med Jord Fisker Johannes Nilssen Utsæd: bl1/2 ha3/4 po1 1/2, kreaturhald: ku3 få8 sv1 001 Johannes Nilssen m g Husfader Husmand med Jord Fisker 69 (alder) Levanger 002 Inger Petersdatter k g hans Kone 63 (alder) Levanger 003 Ole Bonsak Johannessen m ug deres Søn hjælper Faderen 25 (alder) Hitterens Prgj. 004 Johannes Johannessen m ug deres Søn hjælper Faderen 21 (alder) Hitterens Prgj. 005 Hanna Jørgine Jacobsdatter k ug deres 11 (alder) Hitterens Prgj. Pleiedatter 006 Matea Olsdatter k ug Tjenestepige 22 (alder) Hitterens Prgj te Kjevig 7 Folketeljinga 1865 Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 1617 Merknad: (S/L: 22/29) Eigar: Husmand med Jord Fisker Ole Nilssen Utsæd: bl3/4 po1, kreaturhald: ku3 få3 sv1 001 Ole Nilssen m g Husfader Husmand med Jord Fisker 67 (alder) Ørkedalens Prgj. 002 Beret Maria Eriksdatter k g hans Kone 61 (alder) Hitterens Prgj. 003 Nils Olsen m g deres Søn hjælper Faderen 32 (alder) Hitterens Prgj. 004 Ingeborg Olsdatter k g hans Kone 36 (alder) Hitterens Prgj. 005 Martinus Nilssen m ug deres Søn 7 (alder) Hitterens Prgj. 006 Maria Elisabeth Nilsdatter k ug deres Datter 4 (alder) Hitterens Prgj. 007 Sanna Maria Pedersdatter k ug deres Pleiebarn 12 (alder) Hitterens Prgj te Ulven 4 2 Merknad: (S/L: 23/7) Eigar: Gaardbruger Selveier Fisker Ole Eriksen Utsæd: bl2 po2, kreaturhald: he1 ku5 få6 gj2 sv1 001 Ole Eriksen m g Husfader Gaardbruger Selveier Fisker 27 (alder) Hitterens Prgj. 002 Marit Ellingsdatter k g hans Kone 23 (alder) Stadsbygdens Prgj te Ulven* 6 Merknad: (S/L: 23/9) 001 Anne Iversdatter k e hans Farmoder Føderaadsenke 78 (alder) Ørkedalens Prgj. 002 Gabriel Andreassen m ug Tjenestekarl 20 (alder) Hitterens Prgj. 003 Anton Andreassen m ug Lodtkarl 23 (alder) Hitterens Prgj. 004 Elen Martha Johannesdatter k ug Tjenestepige 22 (alder) Levanger 005 Johan Pedersen m g Logerende Fisker 67 (alder) Hitterens Prgj. 006 Anne Olsdatter k g hans Kone 73 (alder) Hitterens Prgj te Berget 7 Merknad: (S/L: 23/15) Eigar: Husmand med Jord Fisker Enok Ingebrigtsen Utsæd: by3/4 ha2 po4, kreaturhald: he1 ku4 få7 001 Enok Ingebrigtsen m g Husfader Husmand med Jord Fisker 50 (alder) Nærø Prgj. 002 Karen Margrete Isaksdatter k g hans Kone 69 (alder) Edø Prgj. 003 Konrad Andreas Ingebrigtsen m ug deres Søn hjælper Faderen 17 (alder) Hitterens Prgj. 004 Melvine Amalea k ug deres Datter 24 (alder) Hitterens Prgj. Ingebrigtsdatter 005 Anton Olaus Arntsen m ug Logerende Fisker 27 (alder) Hitterens Prgj. 006 Anna Uldrikka Fredriksdatter k e Logerende 42 (alder) Hitterens Prgj. 007 Sara Samuelsdatter k ug hendes Datter 7 (alder) Hitterens Prgj te Kjevig 6 Merknad: (S/L: 23/22) Eigar: Husmand med Jord Fisker Rasmus Olsen Utsæd: by3/4 po1 1/4, kreaturhald: ku2 få3 001 Rasmus Olsen m e Husfader Husmand med Jord Fisker 72 (alder) Hitterens Prgj. 002 Johannes Rasmussen m g hans Søn hjælper Faderen 41 (alder) Hitterens Prgj. 003 Lavina Larsdatter k g hans Kone 34 (alder) Hitterens Prgj. 004 Johannes Johannessen m ug deres Søn 11 (alder) Hitterens Prgj. 005 Sara Johannesdatter k ug deres Datter 9 (alder) Hitterens Prgj. 006 Christian Pedersen m ug Tjenestekarl 20 (alder) Hitterens Prgj te Bagenget 7 Merknad: (S/L: 23/28) Eigar: Husmand med Jord Fisker Ole Rasmussen Utsæd: bl3/4 po1, kreaturhald: ku2 få6 sv1 001 Ole Rasmussen m g Husfader Husmand med Jord Fisker 46 (alder) Hitterens Prgj. 002 Maren Larsdatter k g hans Kone 46 (alder) Hitterens Prgj. 003 Olaus Mathias Olsen m ug deres Søn 11 (alder) Hitterens Prgj. 004 Sara Johanna Olsdatter k ug deres Datter 22 (alder) Hitterens Prgj. 005 Berit Maria Olsdatter k ug deres Datter 17 (alder) Hitterens Prgj. Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 006 Ingeborg Olsdatter k ug deres Datter 14 (alder) Hitterens Prgj. 007 Regina Olsdatter k ug deres Datter 2 (alder) Hitterens Prgj te Grindskaget 9 Merknad: (S/L: 24/5) Bruget er udlagt af Ulven Matrikul Løbe No 1; skyldsat for 8 s:; men ikke thinglæst. Eigar: Gaardbruger og Selveier Andreas Olsen Utsæd: po1, kreaturhald: ku1 få6 sv1 001 Andreas Olsen m g Husfader Gaardbruger og Selveier 32 (alder) Hitterens Prgj. 002 Stina Gjertsdatter k g hans Kone 29 (alder) Hitterens Prgj. 003 Nils Christian Andreassen m ug deres Søn 8 (alder) Hitterens Prgj. 004 Jørgen Olaus Andreassen m ug deres Søn 5 (alder) Hitterens Prgj. 005 Inger Anna Andreasdatter k ug deres Datter 1 (alder) Hitterens Prgj. 006 Sara Olise Berntine k ug Pleiedatter 14 (alder) Hitterens Prgj. Gjertsdatter 007 Lars Pedersen m g Husfader Fisker 23 (alder) Hitterens Prgj. Logerende 008 Anna Martha Johansdatter k g hans Kone 27 (alder) Hitterens Prgj. 009 Lavina Larsdatter k ug deres Datter 2 (alder) Hitterens Prgj te Ansnæs 58a 11 Merknad: (S/L: 24/14) Eigar: Gaardbr. Selveier Even Haftorsen Utsæd: by1 ha7 po8, kreaturhald: he2 ku8 få16 sv2 001 Even Haftorsen m g Husfader Gaardbr. Selveier 58 (alder) Hitterens Prgj. 002 Elen Larsdatter k g hans Kone 41 (alder) Hevne Prgj. 003 Isak Evensen m g deres Søn hjælper Faderen 29 (alder) Hitteren Prgj. 004 Martha Mikkelsdatter k g hans Kone 22 (alder) Hitteren Prgj. 005 Haftor Evensen m ug Evens Søn hjælper Faderen 23 (alder) Hitteren Prgj. 006 Ingeborg Maria Evensdatter k ug Evens Datter 13 (alder) Hitteren Prgj. 007 Anna Paulina Evensdatter k ug Evens Datter 8 (alder) Hitteren Prgj. 008 Johan Petter Jenssen m ug Tjenestekarl 18 (alder) Hitteren Prgj. 009 Hanna Margrethe k ug Tjenestepige 20 (alder) Hitteren Prgj. Andreasdatter 010 Andreas Antonsen m g Husfader Jordarbeider 37 (alder) Frostens Prgj. Logerende 011 Gjertrud Hansdatter k g hans Kone 57 (alder) Hitterens Prgj te Jegtvig 8 Merknad: (S/L: 24/25) Eigar: Husmand med Jord Fisker Mikkel Olsen Utsæd: by1/8 ha1 po2, kreaturhald: ku3 få9 001 Mikkel Olsen m g Husfader Husmand med Jord Fisker 63 (alder) Hitterens Prgj. 002 Beret Rasmusdatter k g hans Kone 52 (alder) Stadsbygdens Prgj. 003 Anna Mikkelsdatter k ug deres Datter 13 (alder) Hitterens Prgj. 004 Haftor Hanssen m ug Tjenestekarl 20 (alder) Hitterens Prgj. 005 Ole Mikkelsen m g Husfader Fisker 28 (alder) Hitterens Prgj. Logerende 006 Andrea Clausdatter k g hans Kone 29 (alder) Hitterens Prgj. 007 Anna Olena Clausdatter k ug deres Datter 1 (alder) Hitterens Prgj. 008 Beret Anna Andreasdatter k ug deres Pleiedatter 13 (alder) Hitterens Prgj te Andsnæs 59a 6 Merknad: (S/L: 25/2) Eigar: Gaardbruger Selveier Børre Johnsen Utsæd: by2 ha5 po8, kreaturhald: he1 ku6 få12 sv2 001 Børre Johnsen m g Husfader Gaardbruger Selveier 33 (alder) Næssets Prgj. i Romsdalen 002 Pauline Isaksdatter k g hans Kone 54 (alder) Hitterens Prgj. 003 Isak Pettersen m ug hans Stedsøn 17 (alder) Hitterens Prgj. 004 Arnt Olaus Pettersen m ug hans Stedsøn 12 (alder) Hitterens Prgj. 005 Ingeborg Pettersdatter k ug hans Steddatter 14 (alder) Hitterens Prgj. 006 Maren Bersvendsdatter k ug Tjenestepige 19 (alder) Nordmøre Folketeljinga 1865 Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 te Jegtvig 4 Merknad: (S/L: 25/8) Eigar: Husmand med Jord Fisker Tollov Olsen Utsæd: bl1 po1, kreaturhald: ku1 få4 sv1 001 Tollov Olsen m g!! Husfader Husmand med Jord Fisker 56 (alder) Ørlandet 002 Beret Johnsdatter k e hans Husholderske 35 (alder) Hitterens Prgj. 003 Anton Martinussen m ug hendes Søn 13 (alder) Hitterens Prgj. 004 Bernhard Danielsen m ug hendes Søn 6 (alder) Hitterens Prgj te Jensø 9 Merknad: (S/L: 25/12) Eigar: Husmand med Jord Fisker Lars Olsen Utsæd: by1 bl1/8 ha1/2 po2, kreaturhald: he1 ku2 få6 sv1 001 Lars Olsen m g Husfader Husmand med Jord Fisker 44 (alder) Ørkedalen 002 Jenssine Jensdatter k g hans Kone 46 (alder) Hitterens Prgj. 003 Aneus Olsen m ug hans Stedsøn 26 (alder) Hitterens Prgj. 004 Laurits Larsen m ug deres Søn 20 (alder) Hitterens Prgj. 005 Isak Larsen m ug deres Søn 14 (alder) Hitterens Prgj. 006 Berntine Larsdatter k ug deres Datter 17 (alder) Hitterens Prgj. 007 Karen Larsdatter k ug deres Datter 11 (alder) Hitterens Prgj. 008 Lina Larsdatter k ug deres Datter 8 (alder) Hitterens Prgj. 009 Karen Sivertsdatter k e hans Moder 70 (alder) Ørkedalen te Næsset 5 Merknad: (S/L: 25/21) Eigar: Husmand med Jord Fisker Jacob Tollovsen Utsæd:, kreaturhald: få2 sv1 001 Jacob Tollovsen m g Husfader Husmand med Jord Fisker 45 (alder) Hitterens Prgj. 002 Andrea Svendsdatter k g hans Kone 40 (alder) Hitterens Prgj. 003 Martin Jacobsen m ug deres Søn 5 (alder) Hitterens Prgj. 004 Petter Jacobsen m ug deres Søn 2 (alder) Hitterens Prgj. 005 Elen Jacobsdatter k ug deres Datter 8 (alder) Hitterens Prgj te Sandvig (Andsnæs) 58b, 59b 10 Merknad: (S/L: 25/26) Eigar: Gaardbruger Selveier Fisker Rasmus Rasmussen Utsæd: bl4 po3, kreaturhald: he1 ku6 få10 gj1 sv1 001 Rasmus Rasmussen m g Husfader Gaardbruger Selveier Fisker 23 (alder) Hitterens Prgj. 002 Hanna Andreasdatter k g hans Kone 29 (alder) Hitterens Prgj. 003 Rasmus Rasmussen m ug deres Søn 2 (alder) Hitterens Prgj. 004 Anton Rasmusen m ug deres Pleiesøn 14 (alder) Hitterens Prgj. 005 Petter Andreas Antonsen m ug Tjenestekarl 17 (alder) Hitterens Prgj. 006 Anna Gjertina Rasmusdatter k ug Tjenestepige 20 (alder) Hitterens Prgj. 007 Elen Isaksdatter k e hans Moder Føderaadskone 60 (alder) Hitterens Prgj. 008 Christianna Larsdatter k ug Fattiglem 77 (alder) Hitterens Prgj. 009 Lars Halstensen m e Logerende Fisker 51 (alder) Hitterens Prgj. 010 Helena Olsdatter k e Logerende understøttes af Fattigkassen 70 (alder) Hitterens Prgj te Myren 59c 3 Merknad: (S/L: 26/5) Kjøbt af Børre Johns. Andsnæs og skyldsat afvigte Vaar. Eigar: Gaardbruger Fisker Christoffer Christoffersen Utsæd: by3/4 bl1/2 po2, kreaturhald: ku3 få3 sv1 001 Christoffer Christoffersen m g Husfader Gaardbruger Fisker 25 (alder) Hitterens Prgj. 002 Lavina Pettersdatter k g hans Kone 21 (alder) Hitterens Prgj. 003 Petter Christoffersen m ug deres Søn 2 (alder) Hitterens Prgj te Myren 6 Merknad: (S/L: 26/8) 001 Hans Olsen m g Husfader Husmand uden Jord Fisker 46 (alder) Hitterens Prgj. Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 002 Olava Olsdatter k g hans Kone 45 (alder) Hitterens Prgj. 003 Johan Hanssen m ug deres Søn 10 (alder) Hitterens Prgj. 004 Anne Hansdatter k ug deres Datter 3 (alder) Hitterens Prgj. 005 Olaus Anderssen m g Husfader Fisker 25 (alder) Hitterens Prgj. Logerende 006 Matea Hansdatter k g hans Kone 22 (alder) Hitterens Prgj te Grindfaret (Andsnæs) 60a 9 Merknad: (S/L: 26/14) Eigar: Gaardbruger Selveier Colbanus Jenssen Utsæd: by1/2 bl1 3/4 po3, kreaturhald: ku2 få6 sv1 001 Colbanus Jenssen m g Husfader Gaardbruger Selveier 61 (alder) Hitterens Prgj. 002 Maria Kjerstina k g hans Kone 65 (alder) Hitterens Prgj. Christoffersdatter 003 Jenssine Christoffersdatter k ug deres 17 (alder) Hitterens Prgj. Pleiedatter 004 Christoffer Hendriksen m ug deres Pleiesøn 12 (alder) Hitterens Prgj. 005 Ingeborg Andreasdatter k ug Tjenestepige 23 (alder) Hevne 006 Hendrik Christoffersen m e Husfader Fisker 50 (alder) Hitterens Prgj. Logerende 007 Martin Hendriksen m ug hans Søn 4 (alder) Hitterens Prgj. 008 Anders Eriksen m g Husfader Tømmermand 45 (alder) Hitterens Prgj. Logerende 009 Maria Andreasdatter k g hans Kone 66 (alder) Hitterens Prgj te Grindfaret (Andsnæs) 60b 3 Merknad: (S/L: 26/23) Eigar: Gaardbruger Selveier Fisker Paul Christoffersen Utsæd: by1/2 bl2 po2, kreaturhald: he1 ku2 få8 sv1 001 Paul Christoffersen m g Husfader Gaardbruger Selveier Fisker 45 (alder) Hitterens Prgj. 002 Maria Sivertsdatter k g hans Kone 44 (alder) Klæbo Prgj. 003 Sivert Pedersen m ug deres Søn 3 (alder) Hitterens Prgj te Gjevig 61b, 62b 11 Merknad: (S/L: 29/1) Eigar: Gaardbruger Selveier Fisker Jonas Nilssen Utsæd: bl3 ha3 po5, kreaturhald: he1 ku6 få16 sv1 001 Jonas Nilssen m g Husfader Gaardbruger Selveier Fisker 47 (alder) Hitterens Prgj. 002 Stina Hansdatter k g hans Kone 32 (alder) Hitterens Prgj. 003 Hans Danielsen m ug deres Søn 21 (alder) Hitterens Prgj. 004 Nils Olaus Jonassen m ug deres Søn 16 (alder) Hitterens Prgj. 005 Jacob Martin Jonassen m ug deres Søn 7 (alder) Hitterens Prgj. 006 Gabriel Jonassen m ug deres Søn 3 (alder) Hitterens Prgj. 007 Johan Stinus Jonassen m ug deres Søn 1 (alder) Hitterens Prgj. 008 Olava Jacobsdatter k e hans Moder Føderaadskone 78 (alder) Hitterens Prgj. 009 Elen Matea Hansdatter k ug Tjenestepige 19 (alder) Hitterens Prgj. 010 Maren Pauline Hansdatter k ug Pleiedatter 14 (alder) Hitterens Prgj. 011 Johanna Johansdatter k ug Pleiedatter 8 (alder) Hitterens Prgj te Myren 5 Merknad: (S/L: 29/12) Eigar: Husmand med Jord Fisker Nils Olsen Utsæd: by1/2, kreaturhald: ku2 få6 001 Nils Olsen m g Husfader Husmand med Jord Fisker 43 (alder) Hitterens Prgj. 002 Anne Martha Jacobsdatter k g hans Kone 43 (alder) Hitterens Prgj. 003 Olaus Nilssen m ug deres Søn 8 (alder) Hitterens Prgj. 004 Anders Nilsen m ug deres Søn 5 (alder) Hitterens Prgj. 005 Ingeborg Nilsdatter k ug deres Datter 13 (alder) Hitterens Prgj te Gjevig 61a, 62a!! 7 Folketeljinga 1865 Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 1617 Merknad: (S/L: 29/17) Eigar: Gaardbruger Selveier Fisker Jacob Nilsen Utsæd: bl1 1/2 ha1 1/2 po2 1/2, kreaturhald: he1 ku3 få8 sv1 001 Jacob Nilsen m g Husfader Gaardbruger Selveier Fisker 53 (alder) Hitterens Prgj. 002 Anne Catrina k g hans Kone 44 (alder) Aure Prgj. Christoffersdatter 003 Anna Bergita Jacobsdatter k ug Tjenestepige 17 (alder) Hitterens Prgj. 004 Olina Baardsdatter k ug Pleiedatter 14 (alder) Hitterens Prgj. 005 Anton Mortensen m g Husfader Fisker 28 (alder) Hitterens Prgj. Logerende 006 Elen Maria Christiansdatter k g hans Kone 27 (alder) Hitterens Prgj. 007 Maria Antonsdatter k ug deres Datter 2 (alder) Hitterens Prgj te Gjevigbakken 7 Merknad: (S/L: 29/24) Eigar: Husmand med Jord Fisker Arnt Olsen Utsæd: bl1 po1, kreaturhald: ku2 få4 sv1 001 Arnt Olsen m g Husfader Husmand med Jord Fisker 51 (alder) Hitterens Prgj. 002 Mille Andreasdatter k g hans Kone 57 (alder) Hitterens Prgj. 003 Hans Theodor Arntsen m ug deres Søn 24 (alder) Hitterens Prgj. 004 Lars Arntsen m ug deres Søn Lodtkarl 23 (alder) Hitterens Prgj. 005 Eduard Andreas Arntsen m ug deres Søn Lodtkarl 16 (alder) Hitterens Prgj. 006 Christian Bernhard Arntsen m ug deres Søn 13 (alder) Hitterens Prgj. 007 Anne Martina Arntsdatter k ug 22 (alder) Hitterens Prgj te Gjevig 61a, 62a!! 7 Merknad: (S/L: 30/1) Eigar: Gaardbruger Selveier Fisker Olaus Rasmussen Side 20 Utsæd: bl1 1/2 ha1 1/2 po2 1/2, kreaturhald: ku3 få8 sv1 001 Olaus Rasmussen m g Husfader Gaardbruger Selveier Fisker 39 (alder) Hitterens Prgj. 002 Dorthea Nilsdatter k g hans Kone 31 (alder) Hitterens Prgj. 003 Nils Olaussen m ug deres Søn 4 (alder) Hitterens Prgj. 004 Elen Jonetta Olausdatter k ug deres Datter 7 (alder) Hitterens Prgj. 005 Jonetta Bergita Johansdatter k ug Tjenestepige 28 (alder) Frostens Prgj. 006 Anna Christine Hendriksdatter k ug hendes Datter 3 (alder) Hitterens Prgj. 007 Hendrikka Margrete k ug hendes Datter 1 (alder) Hitterens Prgj te Gjevig 63 8 Merknad: (S/L: 30/8) Eigar: Gaardbruger Selveier Fisker Jacob Olsen Utsæd: bl3 po2, kreaturhald: he1 ku3 få6 001 Jacob Olsen m g Husfader Gaardbruger Selveier Fisker 49 (alder) Hitterens Prgj. 002 Anne Olsdatter k g hans Kone 46 (alder) Hitterens Prgj. 003 Mortinus Jacobsen m ug deres Søn hjælper Faderen 22 (alder) Hitterens Prgj. 004 Enok Jacobsen m ug deres Søn hjælper Faderen 17 (alder) Hitterens Prgj. 005 Olaus Jacobsen m ug deres Søn 13 (alder) Hitterens Prgj. 006 Anton Jacobsen m ug deres Søn 10 (alder) Hitterens Prgj. 007 Aneus Martin Jacobsen m ug deres Søn 5 (alder) Hitterens Prgj. 008 Serina Olsdatter k ug Tjenestepige 21 (alder) Hitterens Prgj te Gjevig 11 Merknad: (S/L: 30/16) Eigar: Gaardbruger Selveier Fisker Olaus Olsen Utsæd: bl3 po2, kreaturhald: ku3 få6 001 Olaus Olsen m g Husfader Gaardbruger Selveier Fisker 39 (alder) Hitterens Prgj. 002 Anne Malena Eilertsdatter k g hans Kone 37 (alder) Hitterens Prgj. 003 Eilert Olaussen m ug deres Søn 9 (alder) Hitterens Prgj. 004 Ole Olaussen m ug deres Søn 5 (alder) Hitterens Prgj. 005 Elen Olausdatter k ug deres Datter 17 (alder) Hitterens Prgj. 006 Mathea Olausdatter k ug deres Datter 14 (alder) Hitterens Prgj. 007 Anne Olausdatter k ug deres Datter 3 (alder) Hitterens Prgj. 008 Ole Larssen m g deres Fader Føderaadsmand 86 (alder) Hitterens Prgj. Digitalarkivet - Arkivverket

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1727 Beitstaden prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1727 Beitstaden prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1727 Beitstaden prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1567 Rindal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1567 Rindal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1567 Rindal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1561 Øxendal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1561 Øxendal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1561 Øxendal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0811 Slemdal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0811 Slemdal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0811 Slemdal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1218 Finnaas prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1218 Finnaas prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1218 Finnaas prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1655 Bynes prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1655 Bynes prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1655 Bynes prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1261 Manger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1261 Manger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1261 Manger prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1653 Melhus prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1653 Melhus prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1653 Melhus prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1636 Meldal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1636 Meldal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1636 Meldal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1714 Nedre Størdalen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1714 Nedre Størdalen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1714 Nedre Størdalen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1438 Bremanger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1438 Bremanger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1438 Bremanger prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1734 Stod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1734 Stod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1734 Stod prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1152 Torvestad prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1152 Torvestad prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1152 Torvestad prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0436 Tolgen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0436 Tolgen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0436 Tolgen prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0115 Skeberg prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0115 Skeberg prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0115 Skeberg prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1447 Indvigen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1447 Indvigen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1447 Indvigen prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1938 Lyngen prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 1938 Lyngen prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 1938 Lyngen prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0234 Gjerdrum prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0234 Gjerdrum prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0234 Gjerdrum prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1720 Levanger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1720 Levanger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1720 Levanger prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0421 Vinger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0421 Vinger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0421 Vinger prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1630 Aafjord prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1630 Aafjord prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1630 Aafjord prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0418 Nordre Odalen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0418 Nordre Odalen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0418 Nordre Odalen prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1621 Ørland prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1621 Ørland prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1621 Ørland prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0419 Søndre Odalen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0419 Søndre Odalen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0419 Søndre Odalen prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1564 Stangvik prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1564 Stangvik prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1564 Stangvik prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0824 Gransherred prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0824 Gransherred prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0824 Gransherred prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1612 Hevne prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1612 Hevne prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1612 Hevne prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1134 Suledal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1134 Suledal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1134 Suledal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1525 Stranden prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1525 Stranden prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1525 Stranden prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0127 Skibtvedt prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0127 Skibtvedt prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0127 Skibtvedt prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0719 Andebo prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 0719 Andebo prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 0719 Andebo prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0726 Brunlanes prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 0726 Brunlanes prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 0726 Brunlanes prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0425 Aasnæs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0425 Aasnæs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0425 Aasnæs prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1150 Skudesnæs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1150 Skudesnæs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1150 Skudesnæs prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0515 Vaage prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0515 Vaage prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0515 Vaage prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0120 Rødenæs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0120 Rødenæs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0120 Rødenæs prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1541 Veø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1541 Veø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1541 Veø prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1632 Bjørnør prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1632 Bjørnør prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1632 Bjørnør prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0130 Tune prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0130 Tune prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0130 Tune prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0132 Frederiksstad prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0132 Frederiksstad prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0132 Frederiksstad prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1441 Sellø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1441 Sellø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1441 Sellø prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0822 Saude prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0822 Saude prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0822 Saude prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1411 Evindvig prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1411 Evindvig prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1411 Evindvig prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1516 Ulfsten prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1516 Ulfsten prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1516 Ulfsten prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0420 Eidskog prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0420 Eidskog prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0420 Eidskog prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0518 Nordre Fron prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 0518 Nordre Fron prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 0518 Nordre Fron prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0118 Aremark prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0118 Aremark prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0118 Aremark prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0612 Hole prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0612 Hole prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0612 Hole prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0519 Søndre Fron prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 0519 Søndre Fron prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 0519 Søndre Fron prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0727 Hedrum prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 0727 Hedrum prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 0727 Hedrum prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0237 Eidsvold prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0237 Eidsvold prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0237 Eidsvold prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0125 Eidsberg prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0125 Eidsberg prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0125 Eidsberg prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0128 Rakkestad prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0128 Rakkestad prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0128 Rakkestad prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0238 Nannestad prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0238 Nannestad prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0238 Nannestad prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 2011 Kautokeino prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 2011 Kautokeino prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 2011 Kautokeino prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 02.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1860 Buksnæs prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 1860 Buksnæs prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 1860 Buksnæs prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1833 Ranen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1833 Ranen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1833 Ranen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1443 Eid prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1443 Eid prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1443 Eid prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1012 Oddernæs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1012 Oddernæs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1012 Oddernæs prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1832 Heimnes prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 1832 Heimnes prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 1832 Heimnes prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1616 Fillan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1430 Indre Holmedal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1430 Indre Holmedal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1430 Indre Holmedal prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1445 Gloppen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1445 Gloppen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1445 Gloppen prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0542 Nordre Aurdal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0542 Nordre Aurdal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0542 Nordre Aurdal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1442 Daviken prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1442 Daviken prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1442 Daviken prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0226 Sørum prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0226 Sørum prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0226 Sørum prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1246 Fjeld prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 1246 Fjeld prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 1246 Fjeld prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 02.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1917 Ibestad prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 1917 Ibestad prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 1917 Ibestad prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0422 Brandvold prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0422 Brandvold prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0422 Brandvold prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1531 Borgund prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1531 Borgund prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1531 Borgund prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1018 Søgne prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1018 Søgne prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1018 Søgne prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0714 Hof prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 0714 Hof prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 0714 Hof prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0544 Østre Slidre prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0544 Østre Slidre prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0544 Østre Slidre prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0224 Urskaug prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0224 Urskaug prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0224 Urskaug prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1417 Vig prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1417 Vig prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1417 Vig prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0580 Sollien prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0580 Sollien prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0580 Sollien prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1016 Øvrebø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1016 Øvrebø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1016 Øvrebø prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1634 Opdal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1634 Opdal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1634 Opdal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0511 Dovre prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 0511 Dovre prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 0511 Dovre prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0123 Spydeberg prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0123 Spydeberg prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0123 Spydeberg prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1519 Volden prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 1519 Volden prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 1519 Volden prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 02.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0920 Øiestad prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0920 Øiestad prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0920 Øiestad prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 2020 Kistrand prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 2020 Kistrand prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 2020 Kistrand prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 02.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0919 Froland prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0919 Froland prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0919 Froland prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0427 Elverum prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0427 Elverum prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0427 Elverum prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1515 Herø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1515 Herø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1515 Herø prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0233 Nitedal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0233 Nitedal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0233 Nitedal prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1914 Throndenæs prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 1914 Throndenæs prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 1914 Throndenæs prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketælling 1840 Taarup

Folketælling 1840 Taarup Folketælling 1840 Taarup NAVN ALDER CIVILSTAND STILLING Taarup By 1. Familie - et Huus, 2 Familier 1. Fam. Hans Rasmussen 48 Gift Dagleier Marie Nielsdatter 41 Gift Hans Kone Kirsten Hansdatter 9 Ugift

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0621 Sigdal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0621 Sigdal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0621 Sigdal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0524 Faaberg prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 0524 Faaberg prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 0524 Faaberg prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0720 Stokke prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 0720 Stokke prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 0720 Stokke prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0813 Ejdanger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0813 Ejdanger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0813 Ejdanger prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1745 Namsos prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1745 Namsos prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1745 Namsos prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer