Folketeljing 1900 for 1548 Frænens. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1900 for 1548 Frænens. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1900 for 1548 Frænens Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste... 9 Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå 1801 nominativ, dvs. ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga blei difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 3. desember 1900 Ved kgl. res. 8. august 1900 blei det bestemt å halde ei "almindelig Folketælling" som skulle gje ei detaljert oversikt over befolkninga i Noreg natta mellom 2. og 3. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast i teljingslista, med særskild markering ("mt") av dei som var mellombels til stades (på besøk osb.) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osb.) frå bustaden på teljingstidspunktet, også førast i lista, men merkast som fråverande ("f"). På denne måten skulle folketeljinga i 1900 gje ei oversikt over befolkninga, både dei som var til stades og dei som var heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle altså alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som "f" og på opphaldsstaden som "mt". I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent blei gjennomført, så mange slike personar er oppført berre ein stad. Ved folketeljinga i 1900 var det i Noreg 594 kommunar, av dei var 539 herad, 39 kjøpstader og 20 ladestader. I tillegg var det 2 ladestader som ikkje var eigne kommunar (Hvitsen i Akershus og Holmsbu i Buskerud), slik at totalen teljingseiningar var 596. Den totale heimehøyrande befolkninga i Noreg 3. desember 1900 blei av Det Statistiske Centralbureau talt til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet blei gjort frå og med måndag 3. desember 1900 og så mange dagar som var nødvendig. På landet blei teljingsarbeidet gjort under leiinga av eit teljingsstyre. Her fann ein soknepresten (formann), lensmannen og ordførar for heradstyret. Sjølve teljingsarbeidet blei som regel utført av skulelærarane, som gjekk frå gard til gard og fylte ut teljingsskjemaa ("Personlister" og Jordbrugsschemaer") for kvar bustad innan skulekrinsen (teljingskrinsen) sin. Etter innsamlingsarbeidet, utarbeidet teljaren ei summarisk "hovedliste" for kvar teljingskrins. Teljingstyret ved lensmannen fylte til slutt ut eit "hovedsammendrag" for heile heradet og sende det samla skjemamaterialet til Det Statistiske Centralbureau i Kristiania. (Dei detaljerte, bustadsinndelte jordbruksskjemaa for alle herada i landet gjekk tapt i brann hos sentralbyrået i 1939.) I byane hadde ein sjølvteljing. Det vil seie at eigaren eller bestyraren på kvar gard/hus fylte ut teljingslistene. Rodemeistaren stod for utdeling og innsamling av listene, og kontrollerte at dei var utfylte i tråd med instruksane. Magistraten i kvar by var ansvarleg for teljingsarbeidet. Ein førte teljinga i to typar lister ("Personliste" og "Husliste"). Teljaren laga så ei "hovedliste" for teljingskrinsen og overleverte ho til magistraten. "Hovedlisten" skulle innehalde oversikt over dei busette husa med huslistenummer og matrikkelnummer. Folketeljinga 1900 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast eit prestegjeld eller herad, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av prosjektet Teleslekt (under Telenor og Nasjonalbibliotekavdelinga i Rana ). Riksarkivaren overtok prosjektet og datamaterialet Digitalarkivet forvaltar dei digitale folketeljingane for Arkivverket. Dataa til folketeljinga 1801 har vore korrekturlesne fleire gonger, mellom anna alle gardsnamna i 2008, og det er versjon 4 av teljinga frå 10. januar 2013 som er grunnlaget for dette heftet. 5

6 Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta svarer stort sett til rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Ikkje alle folketeljingane innheld alle felt. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krins Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustaden sitt namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krets Teljingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leilegheitsnummer 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.kodar 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap 11 Tru Trussamfunn 6

7 På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanleg bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trussamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar (berre i 1910 teljiinga) Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert etter kvarandre, det er ein line mellom kvar bustad, og det er ein tynn line mellom ulike hushald i same bustad. Innanfor kvar seksjon kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner tekne i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som blei brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osb. Under person anger feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlege bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bustatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs. med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling 7

8 g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersått n = norsk statsborgar Trussamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvising til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvising til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 8

9 Personar i alt: 2855 (kvinner: 1420, menn: 1429) Bustader: 472 Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 628 (kvinner: 295, menn: 332) Bustader i krinsen: 108 Krins: 001 Herred/by: Frænens Folketeljinga Bjørnsund, søndre Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Iver Vernersen m g b Hf Fisker 1845 Akerø Rom N S 002 Ane Iversdtr k g b Hm Fiskerkone 1848 Grytten Rom N S 003 Iver Iversen m ug f S Fisker 1873 Akerø N S Sannsynleg opphaldstad: Aalesundkanten drivgarnsfisker 004 Ingeborg Ovidia Iversdtr. k ug b D Som tjenestepige 1881 Fræna herred* N S 005 Lars Pedersen Nerbøvik m g mt Husmand, snedker 1828 Grytten N S Sedvanleg bustad: Akerø Bjørnsund, søndre Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Guri Anna Iversdatter k e b Hm Ved bidrag af "Titerfondet" Vestnæs Rom N S 002 Iver Elias Nilssen m ug f S Fiskeri Fræna herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Aalesundskanten, drivgarnsfisker 003 Gustav Nilssen m ug b S Søn 1891 Fræna herred* N S 004 Ole Nilsen m ug b S Søn 1893 Fræna herred* N S Bjørnsund, søndre Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Elling Elingsen m g b Hf Fiskeri 1837 Veø Rom N S 002 Marie Pedersdtr. k g b Hm Fiskerkone 1851 Fræna herred* N S 003 Anna Matea Ellingsdtr. k ug b D Datter 1889 Fræna herred* N S 004 Iver Ellingsen m g b S Fiskeri 1880 Fræna herred* N S 005 Johanna Johansdtr. k g b Hm Fiskerkone 1873 Fræna herred* N S 006 Johan Edvard Iversen m ug b S Søn Fræna herred* N S Bjørnsund, søndre Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Kristoffer Knutsen m g b Hf Fiskeri 1846 Bud Rom N S 002 Johanna Olsdtr. k g b Hm Fiskerkone 1854 Fræna herred* N S 003 Tomas Tostensen m ug f S Fiskeri 1884 Fræna herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Aalesunds-kanten drivgarnsfisker 004 Elias Kristoffersen m ug b S Søn 1891 Fræna herred* N S 005 Karn Josefine Kristoffersdtr. k ug b D Datter 1893 Fræna herred* N S Bjørnsund, søndre Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Fredrik Jonassen m g f Hf Fiskeri 1849 Fræna herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Aalesunds-kanten drivgarns-fisker 002 Torine Andreasdtr. k g b Hm Fiskerkone 1849 Akerø Rom N S 003 Ole Andreas Olaussen m ug b S Bager Fræna herred* N S Bjørnsund, søndre Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ole Kristiansen m g b Hf Fisker og træarbeider 1872 Akerø Rom N S 002 Karoline Nilsdtr. k g b Hm Fiskerkone 1869 Fræna herred* N S 003 Nils Kristian Olsen m ug b S Søn 1898 Fræna herred* N S 004 Nils Nilssen m e b Fader Fiskeri 1836 Fræna herred* N S Bjørnsund, søndre Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei Digitalarkivet - Arkivverket Side 9

10 1548 Frænens 001 Oluf Olsen m g b Hf Fiskeri 1873 Vestnæs Rom N S 002 Karn-Anna Pedersdtr. k g b Hm Fiskerkone 1873 Akerø Rom N S 003 Ole-Georg Olufsen m ug b S Søn 1896 Fræna herred* N S 004 Tomesine Olufsdtr. k ug b D Datter 1895 Fræna herred* N S 005 Petra-Kristine Olufsdtr. k ug b D Datter 1898 Fræna herred* N S 006 Udøbt pige k ug b D Datter Fræna herred* N S Bjørnsund, søndre Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Lars Larssen m g f Hf Fiskeri 1859 Sandø, Søndmør N S Sannsynleg opphaldstad: Aalesunds-kanten drivgarnsfisker 002 Gjertine Andersdtr. k g b Hm Fiskerkone 1860 Fræna herred* N S 003 Ludvik Larssen m ug b S Søn 1894 Fræna herred* N S 004 Udøbt gut m ug b S Søn Fræna herred* N S 005 Ingeborg Iversdtr. k ug b Tj Tjenestepige 1881 Fræna herred* N S 006 Anders Asmundsen m e b Fader Underholdes af no Fræna herred* N S 007 Johan Anderssen m ug b S Underholdes af fattigvæsenet 1867 Fræna herred* N S Sjukdom: Aa Bjørnsund, søndre Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Lars Asmundsen m g f Hf Fiskeri 1846 Fræna herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Aalesunds-kanten paa drivgarnsfiske 002 Gurine Ellingsdtr k g b Hm Fiskerkone 1855 Akerø Rom N S 003 Arnt Pedersen m g mt EL Pladsbruger, kolportør Øre Rom N S Sedvanleg bustad: Eide, Kvernæs Bjørnsund, søndre Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Peder Iversen m g f Hf Fiskeri 1863 Akerø N S Sannsynleg opphaldstad: Aalesundkanten drivgarnsfisker 002 Elen Anna Nilsdtr. k g b Hm Fiskerkone 1864 Fræna herred* N S 003 Nils Elias Pedersen m ug b S Søn 1891 Fræna herred* N S 004 Ole-Magnus Pedersen m ug b S Søn 1893 Fræna herred* N S 005 Peder Ingvald Pedersen m ug b S Søn 1898 Fræna herred* N S Bjørnsund, søndre Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Sivert Eriksen m g f Hf Fiskeri 1865 Fræna herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Aalesundkanten drivgarnsfisker 002 Nille Jonasdtr. k g b Hm Fiskerkone 1852 Fræna herred* N S 003 Gusta Martine Sivertsdtr. k ug b D Datter 1888 Fræna herred* N S Bjørnsund, søndre Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Nils Olsen m g f Hf Fiskeri 1866 Akerø N S Sannsynleg opphaldstad: Aalesundskanten drivgarnsfisker 002 Jonasine Jonasdtr. k g b Hm Fiskerkone 1871 Sandø, Romsdal N S 003 Olaf Nilssen m ug b S Søn 1893 Akerø Rom N S 004 Ingeborg Anna Nilsdtr. k ug b D Datter 1895 Sandø, Romsdal N S 005 Jenni Nilsdtr. k ug b D Datter 1897 Sandø, Romsdal N S 006 Nils Andreas Nilssen m ug b S Søn Fræna herred* N S Bjørnsund, søndre Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Edvard Eriksen m g f Hf Fiskeri 1862 Fræna herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Drivgarnsfisker Aalesund Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Folketeljinga Pauline Arnesdtr. k g b Hm Fiskerkone 1856 Sandø, Romsd. N S 003 Knut Edvardsen m ug b S Søn 1887 Fræna herred* N S 004 Emma Edvardsdtr. k ug b D Datter 1889 Fræna herred* N S 005 Johanna Edvardsdtr. k ug b D Datter 1891 Fræna herred* N S 006 Marie Knutsdtr. k e b Moder Underholdes af sønnen no Fræna herred* N S Bjørnsund, søndre Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Matias Andreassen m g b Hf Fisker 1858 Fræna herred* N S 002 Siri-Anna Ingebrigtsdtr k g b Hm Fiskerkone 1847 Fræna herred* N S 003 Olav Matiassen m ug b S Søn 1889 Fræna herred* N S 004 Nils Kristian Matiassen m ug b S Søn 1891 Fræna herred* N S Bjørnsund, søndre Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Hanna Melkiorsdtr. k e b Hm Bidrag af "Titerfondet" 1858 Fræna herred* N S 002 Melkior Gundersen m ug f S Fiskeri 1883 Fræna herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Aalesundskanten drivgarnsfiske 003 Gunnilde Gundersdtr. k ug b D Datter 1887 Fræna herred* N S 004 Joh. Albert Gundersen m ug b S Søn 1889 Fræna herred* N S 005 Martin Gundersen m ug b S Søn 1892 Fræna herred* N S 006 Tea Gundersdtr. k ug b D Datter Fræna herred* N S Bjørnsund, søndre Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Iver Andreas Pedersen m g f Hf Fiskeri og skomager 1857 Akerø N S Sannsynleg opphaldstad: Aalesundskanten drivgarnsfiske 002 Hanna Johansdtr. k g b Hm Fiskerkone 1863 Fræna herred* N S 003 Johan Iversen m ug b S Søn 1887 Fræna herred* N S 004 Albert Iversen m ug b S Søn 1892 Fræna herred* N S 005 Knut Matias Iversen m ug b S Søn 1896 Fræna herred* N S 006 Henny Iversdtr. k ug b D Datter 1898 Fræna herred* N S Bjørnsund, søndre Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Johan Jonassen m g b Hf Fiskeri 1865 Fræna herred* N S 002 Marta Lovise Alfsdtr. k g b Hm Fiskerkone 1862 Fræna herred* N S 003 Johan Albert Jonansen m ug b S Søn 1888 Fræna herred* N S 004 Karn Johansdtr. k ug b D Datter 1892 Fræna herred* N S 005 Matea Johansdtr. k ug b D Datter 1894 Fræna herred* N S 006 Anna Johansdtr. k ug b D Datter 1897 Fræna herred* N S 007 Karn Marie Jonasdtr. k ug b Tj Tjenestepige 1856 Fræna herred* N S 008 Jonas Johansen m e b Fader Underholdes af sønnen no ? Bolsø Rom N S Bjørnsund, søndre Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Anton Hanssen m g b Hf Fiskeri 1870 Hammerfest N S 002 Beret Marta Eriksdtr. k g b Hm Fiskerkone 1867 Fræna herred* N S 003 Elias Eriksen m ug b FL Bror til konen 1887 Fræna herred* N S Bjørnsund, søndre Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ole-Matias Knutsen m g f Hf Fiskeri 1853 Fræna herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Aalesundskanten drivgarnsfisker 002 Maline Johansdtr. k g b Hm Fiskerkone 1853 Sandø, Romsd. N S 003 Johan-Martin Olsen m ug f S Fiskeri 1882 Fræna herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Aalesundskanten drivgarnsfiske Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 1548 Frænens 004 Kr. Konrad Olsen m ug b S Søn 1886 Fræna herred* N S 005 Helga Olsdtr. k ug b D Datter 1890 Fræna herred* N S 006 Ole Magnus m ug b S Søn 1892 Fræna herred* N S Merknad: E: Etternavn mangler Bjørnsund, søndre Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Peder Tronsen m g f Hf Fiskeri 1852 Akerø N S Sannsynleg opphaldstad: Aalesundskanten drivgarnsfiske 002 Maline Larsdtr. k g b Hm Fiskerkone 1860 Sandø, Romsd. N S 003 Kristoffer Pedersen m g f S Fiskeri Fræna herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Aalesundskanten drivgarnsfiske 004 Steffine Pedersdtr. k ug b D Datter 1890 Fræna herred* N S 005 Ane Bendiktsdtr. k e b FL Underholdes væsentlig af no Fræna herred* N S Bjørnsund, søndre Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Karl Knutsen m g f Hf Fisker 1871 Fræna herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Aalesundskanten drivgarnsfiske 002 Karoline Eriksdtr. k g b Hm Fiskerkone 1873 Fræna herred* N S 003 Erika Karlsdtr. k ug b D Datter 1898 Fræna herred* N S 004 Olaus Eriksen m ug b FL Skomager 1878 Fræna herred* N S Bjørnsund, søndre Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Steffen Andreassen m g f Hf Fiskeri 1866 Fræna herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Aalesundskanten drivgarnsfiske. 002 Else Johnsdtr. k g b Hm Fiskerkone 1859 Fræna herred* N S 003 Inga Steffensdtr. k ug b D Datter 1892 Fræna herred* N S 004 Eli Anna Moen k ug b FL Folkeskolelærerinde 1870 Fræna herred* N S Bjørnsund, søndre Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Johan Andreassen m g f Hf Fisker 1861 Fræna herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Aalesundskanten drivgarnsfisker 002 Beret Johansdtr. k g b Hm Fiskerkone 1857 Fræna herred* N S 003 Eln Anna Johansdtr. k ug b D Datter 1885 Fræna herred* N S 004 Ragna Johansdtr. k ug b D Datter 1888 Fræna herred* N S 005 Julie Johansdtr. k ug b D Datter 1889 Fræna herred* N S 006 Johan Bernhard Johansdtr.!! m ug b S Søn 1895 Fræna herred* N S Bjørnsund, søndre Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Mads Johannessen m g f Hf Fisker 1851 Fræna herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Aalesundskanten drivgarnsfiske 002 Ane Marie Olsdtr. k g f Hm Fiskerkone 1854 Hustad N S Sannsynleg opphaldstad: Svinø, Frænen 003 Ole Matias Madssen m ug f S Fisker 1881 Fræna herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Aalesundskanten drivgarnsfiske 004 Johan Martin Madssen m ug b S Søn 1886 Fræna herred* N S 005 Magnus Madssen m ug b S Søn 1891 Fræna herred* N S 006 Johanna Madsdtr. k ug b D Datter 1895 Fræna herred* N S Bjørnsund, søndre Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Lasse Stokkeland m g f Hf Fisker 1873 Vestnæs N S Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 Folketeljinga 1900 Sannsynleg opphaldstad: Aalesundskanten drivgarnsfiske 002 Beret-Anna Johannesdtr. k g b Hm Fiskerkone 1856 Fræna herred* N S 003 Jensine Knutsdtr k ug b D Som tjenestepige 1883 Fræna herred* N S 004 Ingeborg Knutsdtr. k ug b D Datter 1890 Fræna herred* N S 005 Knut Stokkeland m g b Fader Tømmermand, snedker Vestnæs Rom N S Bjørnsund, søndre Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Karl Martinussen m e b Hf Fisker 1846 Vestnæs Rom N S 002 Karoline Karlsdtr. k ug b D Som husmor 1876 Fræna herred* N S 003 Martin Karlsen m ug b S Søn 1890 Fræna herred* N S Bjørnsund, søndre Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ole Matias Knutsen m g f Hf Fisker, skredder Bolsø N S Sannsynleg opphaldstad: Aalesundskanten drivgarnsfisker 002 Oline Knutsdtr. k g b Hm Fiskerkone 1848 Akerø Rom N S 003 Meier Olsen m ug f S Fisker 1885 Fræna herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Aalesundskanten drivgarnsfisker 004 Knut Albert Olsen m ug b S Søn 1888 Fræna herred* N S Bjørnsund, søndre Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Elisæus Eliassen m g f Hf Fisker 1865 Fræna herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Aalesundskanten drivgarnsfisker 002 Nikoline Johansdtr. k g b Hm Fiskerkone 1860 Sandø, Romsd. N S 003 Hans Knutssen m ug f S Fisker 1882 Fræna herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Aalesundskanten drivgarnsfisker 004 Enok Elisæussen m ug b S Søn 1896 Fræna herred* N S 005 Johan Edvard Elisæussen m ug b S Søn Fræna herred* N S 006 Synnøve Amundsdtr. k e b Moder Arbeider i huset 1827 Vatne Rom N S Bjørnsund, søndre Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ole Andreas Simonsen m g f Hf Fisker 1855 Sandø, Romsd. N S Sannsynleg opphaldstad: Aalesundskanten drivgarnsfisker 002 Karn Marie Andreasdtr. k g b Hm Fiskerkone 1857 Fræna herred* N S 003 Sivert Magnus Olsen m ug f S Fisker 1885 Fræna herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Aalesundskanten drivgarnsfisker Bjørnsund, søndre Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Andreas Knutsen m g b Hf Pensionist, forhenv. lods Fræna herred* N S 002 Ragnild Kristensdtr. k g b Hm Fiskerkone Fræna herred* N S 003 Petter Larssen Ødegård m ug f FL Fisker 1874 Fræna herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Aalesundskanten drivgarnsfisker Bjørnsund, søndre Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Anders Kristoffersen m g f Hf Fisker 1874 Fræna herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Aalesundskanten drivgarnsfisker 002 Marta Matiasdtr. k g b Hm Fiskerkone 1875 Fræna herred* N S 003 Kristoffer Anderssen m ug b S Søn 1897 Fræna herred* N S 004 Matias Anderssen m ug b S Søn Fræna herred* N S 005 Beret Olsdtr. k e b Moder Pension, lodsenke Hustad Rom N S 006 Karoline Kristoffersdtr. k ug b D til no. 5 Sypige 1880 Fræna herred* N S 007 Beata Kristoffersdtr. k ug b D til no. 5 Arbeider i huset 1882 Fræna herred* N S Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 1548 Frænens 008 Kristoffa Kristoffersdtr. k ug b D til no. 5 Datter 1886 Fræna herred* N S Bjørnsund, søndre Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Matias Johansen m g f Hf Fisker 1858 Fræna herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Aalesundskanten drivgarnsfisker 002 Ingeborg Anna Andreasdtr. k g b Hm Fiskerkone 1865 Fræna herred* N S 003 Martin Pedersen m ug b Fostersøn Søn 1888 Akerø Rom N S Bjørnsund, søndre Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Marta Torine Jørgensdtr. k e b Hm Underholdes af sine 2 voksne 1854 Akerø Rom N S sønner 002 Knut Pedersen m ug f S Fisker 1875 Fræna herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Aalesundskanten drivgarnsfisker 003 Peder Matias Pedersen m ug f S Fisker 1878 Fræna herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Aalesundskanten drivgarnsfisker 004 Anna Pedersdtr. k ug b D Som tjenestepige 1883 Fræna herred* N S 005 Kristine Pedersdtr. k ug b D Datter 1887 Fræna herred* N S 006 Beret Marie Pedersdtr. k ug b D Datter 1893 Fræna herred* N S Bjørnsund, søndre Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Anders Knutsen m g b Hf Fisker 1863 Fræna herred* N S 002 Synnøve Johansdtr. k g b Hm Fiskerkone 1859 Fræna herred* N S 003 Kristian Anderssen m ug b S Søn 1887 Fræna herred* N S 004 Gyda Andersdtr. k ug b D Datter 1888 Fræna herred* N S 005 Magnus Anderssen m ug b S Søn 1894 Fræna herred* N S 006 Beret Marie Andersdtr. k ug b D Datter 1896 Fræna herred* N S 007 Udøbt pige k ug b D Datter Fræna herred* N S Bjørnsund, søndre Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Nils Kristian Andersen m g b Hf Fisker 1873 Fræna herred* N S 002 Sevrine Pedersdtr. k g b Hm Fiskerkone 1877 Fræna herred* N S 003 Anders Nilssen m ug b S Søn Fræna herred* N S 004 Gurine Knutsdtr. k e b Moder Opholdes af sønnen 1832 Sandø, Romsd. N S 005 Karoline Andersdtr. k ug b D. af no. 4 Bidrag af "Titranfondet" Fræna herred* N S 006 Gustav Pedersen m ug b S. af no. 5 Søn Fræna herred* N S Bjørnsund, søndre Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Knut Andreas Anderssen m g b Hf Fisker 1858 Fræna herred* N S 002 Margrete Olsdtr. k g b Hm Fiskerkone 1854 Fræna herred* N S 003 Ole Andreas Knutsen m ug b S Fisker 1880 Fræna herred* N S 004 Sina Knutsdtr. k ug b D Som tjenestepige 1882 Fræna herred* N S 005 Johan Knutssen m ug b S Søn 1888 Fræna herred* N S 006 Gurine Knutsdtr. k ug b D Datter 1890 Fræna herred* N S 007 Oluffa Knutsdtr. k ug b D Datter 1892 Fræna herred* N S 008 Marta Knutsdtr. k ug b D Datter 1895 Fræna herred* N S 009 Anna Matea Knutsdtr. k ug b D Datter Fræna herred* N S 010 Ole Kristian Knutsen m ug b FL Fisker 1878 Fræna herred* N S 011 Peder Andr. Pedersen Hoem m ug b FL Fisker 1879 Fræna herred* N S Bjørnsund, søndre Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Anders Eriksen m e f Hf Fisker, lods Fræna herred* N S Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 Folketeljinga 1900 Sannsynleg opphaldstad: Aalesundskanten paa drivgarnsfiske 002 Anna Andersdtr. k ug b Tj Tjenestepige 1882 Akerø Rom N S 003 Magnus Andersdtr.!! m ug b S Søn 1889 Fræna herred* N S 004 Kristoffer Anderssen m ug b S Søn 1891 Fræna herred* N S 005 Kristi Anna Andersdtr. k ug b D Datter 1893 Fræna herred* N S 006 Erik Anderssen m e b Fader Pensionist, forhenvær. lods Fræna herred* N S Bjørnsund, søndre Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Anton Anderssen m g f Hf Fisker 1855 Fræna herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Aalesundskanten paa drivgarnsfiske 002 Sevrine Larsdtr. k g b Hm Fiskerkone 1854 Bud Rom N S 003 Ludvik Antonsen m ug f S Fisker 1880 Fræna herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Aalesundskanten paa drivgarnsfiske 004 Iver Andreas Antonsen m ug b S Søn 1881 Fræna herred* N S 005 Albert Antonsen m ug f S Fisker 1883 Fræna herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Aalesundskanten paa drivgarnsfiske 006 Anton Antonsen m ug b S Søn 1885 Fræna herred* N S 007 Sanna Antonsdtr. k ug b D Datter 1892 Fræna herred* N S 008 Sverre Antonsen m ug b S Søn 1894 Fræna herred* N S 009 Olette Antonsdtr. k ug b D Datter 1896 Fræna herred* N S 010 Sigvald Antonsdtr.!! m ug b S Søn Fræna herred* N S Bjørnsund, søndre Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ole Elias Anderssen m g f Hf Fisker 1857 Fræna herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Aalesundskanten drivgarnsfisker 002 Beret Anna Rasmusdtr. k g b Hm Fiskerkone 1857 Fræna herred* N S 003 Jonas Olsen m ug f S Fisker 1882 Fræna herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Aalesundskanten drivgarnsfisker 004 Ragna Olsdtr. k ug b D Som tjenestepige 1884 Fræna herred* N S 005 Pauline Olsdtr. k ug b D Datter 1887 Fræna herred* N S 006 Anders Olsen m ug b S Søn 1889 Fræna herred* N S 007 Sigurd Olsen m ug b S Søn 1892 Fræna herred* N S 008 Adolf Olsen m ug b S Søn 1895 Fræna herred* N S 009 Ingvald Olsen m ug b S Søn 1897 Fræna herred* N S 010 Oskar Olsen m ug b S Søn Fræna herred* N S Bjørnsund, søndre Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Mads Anderssen m g f Hf Fisker 1847 Fræna herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Aalesundskanten drivgarnsfisker 002 Sigrid Andersdtr. k g b Hm Fiskerkone 1854 Fræna herred* N S 003 Peder Madssen m ug b S Søn 1884 Fræna herred* N S 004 Albert Madssen m ug f S Fisker 1885 Fræna herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Aalesundskanten drivgarnsfisker 005 Karn Anna Madsdtr. k ug b D Datter 1887 Fræna herred* N S 006 Jakobine Madsdtr. k ug b D Datter 1889 Fræna herred* N S 007 Mads Madssen m ug b S Søn 1892 Fræna herred* N S 008 Anders Anderssen m e b Fader Underholdes af fatt. og sønnen 1815 Fræna herred* N S Bjørnsund, nordre Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Nils Eliassen m g f Hf Fisker 1871 Fræna herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Aalesundskanten drivgarnsfiske 002 Beret Størksdtr. k g b Hm Fiskerkone 1866 Fræna herred* N S 003 Elias Nilssen m ug b S Søn 1897 Fræna herred* N S 004 Sanna-Gurine Nilsdtr. k ug b D Datter Fræna herred* N S 005 Knut Anton Nilssen m ug b S Søn Fræna herred* N S Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 1548 Frænens 006 Kristi Anna Eliasdtr. k ug b Tj Tjenestepige 1869 Fræna herred* N S Bjørnsund, søndre Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Størk Halstensen m g f Hf Fisker 1826 Haus SB N S Sannsynleg opphaldstad: Aalesundskanten drivgarnsfiske 002 Eli Halstensdtr. k g b Hm Fiskerkone 1843 Haus N S 003 Sakarias Størksen m ug f S Fisker 1883 Fræna herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Aalesundskanten drivgarnsfiske Haugen Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ole Eriksen m g f Hf Fisker 1865 Fræna herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Aalesundskanten drivgarnsfisker 002 Pauline Andersdtr. k g b Hm Fiskerkone 1862 Fræna herred* N S 003 Emilie Olsdtr. k ug b D Datter 1889 Fræna herred* N S 004 Anders Olsen m ug b S Søn 1892 Fræna herred* N S 005 Matias Olsen m ug b S Søn 1895 Fræna herred* N S 006 Olga Olsdtr. k ug b D Datter 1898 Fræna herred* N S Nordnæs Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 August Madssen m g b Hf Fisker, lods Fræna herred* N S 002 Petra Olsdtr. k g b Hm Fiskerkone 1878 Fræna herred* N S 003 Kasmer Augustsen m ug b S Søn Fræna herred* N S 004 Laurits Madssen m ug b FL Fisker 1876 Fræna herred* N S 005 Anna Rasmusdtr. k ug b Tj Tjenestepige 1878 Sandø, Romsd. N S Snagen Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ole Bendiktsen m g f Hf Fisker 1856 Fræna herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Aalesundskanten drivgarnsfisker 002 Marie Johansdtr. k g b Hm Fiskerkone 1857 Fræna herred* N S 003 Johan Bernhard Olsen m ug f S Fisker 1880 Fræna herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Aalesundskanten drivgarnsfisker 004 Kristian Alb. Olsen m ug b S Fisker 1882 Fræna herred* N S 005 Beata Olsdtr. k ug b D Datter 1886 Fræna herred* N S 006 Ole Mattias Olsen m ug b S Søn 1889 Fræna herred* N S 007 Kristi-Anna Olsdtr. k ug b D Datter 1891 Fræna herred* N S 008 Sivert Andr. Olsen m ug b S Søn 1894 Fræna herred* N S 009 Peder Ingvald Olsen m ug b S Søn 1898 Fræna herred* N S Draget Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Jakob Reielsen m g b Hf Dagarbeider af hvadsomhelst 1851 Nordfjord NB N S 002 Marta Eriksdtr. k g b Hm Dagarbeider-kone 1857 Fræna herred* N S 003 Ragnild Jakobsen k ug b D Som tjenestepige og 1879 Fræna herred* N S dagarbeider 004 Erik Jakobsen m ug b S Fisker 1882 Bolsø Rom N S 005 Nikolai Jakobsen m ug b S Søn 1892 Fræna herred* N S 006 Emma Jakobsdtr. k ug b D Datter 1894 Fræna herred* N S 007 Sigvald Jakobsen m ug b S Søn 1897 Fræna herred* N S Nergaard Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Kristen Olsen m g b Hf Fisker 1863 Vestnæs Rom N S 002 Karn Hansdtr. k g b Hm Fiskerkone 1852 Bud Rom N S Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 Folketeljinga Laura Pedersdtr k ug b D Som tjenestepige 1872 Fræna herred* N S 004 Kristian Kristensen m ug b S Søn 1894 Fræna herred* N S 005 Andreas Einarsen Vasli m ug b FL Fisker 1866 Tingvold Rom N S 006 Sevrin Knutsen m ug b FL Fisker 1878 Vestnæs N S 007 Karl Knutsen m ug b FL Fisker 1870 Harham Rom N S 008 John L. Kormeseth m ug mt FL Skomager 1876 Veø Rom N S Sedvanleg bustad: Veø Nordgård Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Kristoffer Madssen m g b Hf Fisker 1842 Sandø, Romsd. N S 002 Eli Størksdtr. k g b Hm Fiskerkone 1852 Vos SB N S 003 Sanna Kristiansdtr. k ug b D Som Tjenestepige 1884 Fræna herred* N S 004 Inga Kristiansdtr. k ug b D Datter 1888 Fræna herred* N S 005 Kristian Kristiansen m ug b S Søn 1892 Fræna herred* N S Havneberg Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Anders Anderssen m g b Hf Fisker 1851 Hustad Rom N S 002 Johanna Marie Olsdtr. k g b Hm Fiskerkone 1846 Sandø, Romsd. N S 003 Magnus Rasmussen m ug f S Fisker 1876 Fræna herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Aalesundskanten drivgarnsfisker 004 Sina Rasmussen k ug b D Tjenestepige 1878 Fræna herred* N S 005 Rasmus Rasmussen m ug f S Fiskeri 1883 Fræna herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Aalesundskanten drivgarnsfisker 006 Joh. Albert Anderssen m ug b S Søn 1888 Fræna herred* N S Haugen Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Oluf O. Melsæter m g f Hf Fisker 1867 Fræna herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Aalesundskanten drivgarnsfiske 002 Karn Anna Knutsdtr. k g b Hm Fiskerkone 1867 Fræna herred* N S 003 Emma Beata Olufsdtr. k ug b D Datter 1894 Fræna herred* N S 004 Olaf Olufssen m ug b S Søn 1897 Fræna herred* N S 005 Selma Olufsdtr. k ug b D Datter 1898 Fræna herred* N S Øverhagen Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Oliver Olsen m g b Hf Verbestyrer 1850 Fræna herred* N S 002 Karen Sivertsdtr. k g b Hm Hans kone 1850 Hustad Rom N S 003 Hans Tande m g b Svigersøn Handelsbetjent 1868 Tromsø N S 004 Sanna Tande k g b D Gift med no Fræna herred* N S 005 Oskar Tande m ug b S. til no. 3 Søn 1897 Fræna herred* N S 006 Torvald Tande m ug b S. til no. 3 Søn Fræna herred* N S 007 Beret Toresdtr. k ug b Fosterdatter Som datter 1887 Hustad Rom N S 008 Anna Tande k ug b FL Arbeider i huset 1881 Kristiansund Rom N 009 Beret Anna Iversdtr. k ug b Tj Tjenestepige 1879 Fræna herred* N S 010 Anna Toresdtr. k ug b Tj Tjenestepige 1885 Hustad N S 011 Johannes Tande m ug b FL Skøitefører 1876 Kristiansund N 012 Teodor Tande m ug b FL Dagarbeider 1878 Kristiansund N 013 Jakob Langnæs m g mt FL Gbr. og snedker 1849 Veø Rom N S Sedvanleg bustad: Veø Nerhagen Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Iver Eriksen m g f Hf Fisker 1857 Bud N S Sannsynleg opphaldstad: Aalesundskanten drivgarnsfiske 002 Ingeborg Larsdtr. k g b Hm Fiskerkone 1847 Sandø, Romsd. N S Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 1548 Frænens 003 Marta Johansdtr. k ug b D Som tjenestepige 1880 Fræna herred* N S 004 Johanna Johansdtr. k ug b D Som tjenestepige 1882 Fræna herred* N S 005 Johan Iversen m ug b S Søn 1886 Fræna herred* N S 006 Ane Asmundsdtr. k ug b FL Sypige 1864 Fræna herred* N S 007 Laurits Rasmussen m ug mt FL Skomager 1879 Bud Rom N S Sedvanleg bustad: Bud Marken Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Laurits Iversen m g b Hf Fisker 1873 Fræna herred* N S 002 Beret Anna Olsdtr. k g b Hm Fiskerkone 1871 Fræna herred* N S 003 Bernhard Lauritssen m ug b S Søn 1896 Fræna herred* N S 004 Ole Lauritssen m ug b S Søn 1897 Fræna herred* N S 005 Beret Knutsdtr. k e b Moder Underholdes af sønnerne 1846 Fræna herred* N S 006 Peder Iversen m ug f S. til no. 5 Fisker 1881 Fræna herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Aalesundskanten drivgarnsfiske 007 Gyda Iversdtr. k ug b D til no. 5 Som tjenestepige 1883 Fræna herred* N S 008 Sivert Iversen m e f S. til no. 5 Fisker 1876 Fræna herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Aalesundskanten drivgarnsfiske 009 Sivert Kristensen m e f Svigersøn t. no. 5 Fisker 1877 Fræna herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Aalesundskanten drivgarnsfiske Rødal Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Knut Olsen m g b Hf Fisker 1838 Fræna herred* N S 002 Andrine Larsdtr. k g b Hm Fiskerkone 1846 Fræna herred* N S 003 Knut Knutsen m ug b S Søn 1884 Fræna herred* N S 004 Hans Knutsen m g b S Fisker 1877 Fræna herred* N S 005 Marta Larsdtr. k g b Svigerdatter Fiskerkone 1881 Fræna herred* N S 006 Johanne Hansdtr. k e b Moder Opholdes af familien 1813 Bud Rom N S Søgård Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Peder Bendiktsen m g b Hf Fisker 1862 Fræna herred* N S 002 Beret Johansdtr. k g b Hm Fiskerkone 1864 Fræna herred* N S 003 Johan Bernh. Pedersen m ug b S Søn 1887 Fræna herred* N S 004 Kristine Pedersen k ug b D Datter 1890 Fræna herred* N S 005 Sanna Pedersdtr. k ug b D Datter 1892 Fræna herred* N S 006 Petra Pedersdtr k ug b D Datter 1894 Fræna herred* N S 007 Olette Pedersdtr k ug b D Datter 1897 Fræna herred* N S Haalen Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Tomas Knutsen m g b Hf Fisker 1866 Akerø Rom N S 002 Gjertine Andreasdtr. k g b Hm Fiskerkone 1869 Fræna herred* N S Sporsem Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Andreas Andreassen m g b Hf Fiskeri 1850 Akerø Rom N S 002 Malina Johnsdtr k g b Hm Fiskerkone 1860 Fræna herred* N S 003 Beret Andreasdtr. k ug b D Arbeider i huset 1881 Fræna herred* N S 004 Johanna Andreasdtr. k ug b D Som tjenestepige 1883 Fræna herred* N S 005 Albert Andreassen m ug b S Søn 1886 Fræna herred* N S 006 Iver Andreassen m ug b S Fisker 1884 Fræna herred* N S Bjørnsund, nordre Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 Folketeljinga Johan Johansen m g b Hf Fisker 1867 Fræna herred* N S 002 Karoline Larsdtr k g b Hm Fiskerkone 1875 Ørskog Rom N S 003 Borghild Johansen k ug b D Datter Fræna herred* N S 004 Johan Johnsen m e b Fader Ved istansættelse af 1835 Fræna herred* N S fiskeredskaber 005 Oluf Larssen Akselvold m ug b FL Fisker 1879 Ørskaug N S Brækken Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Halsten Størksen m g b Hf Fisker, handlende Sogn NB N S 002 Johanna Sæmundsdtr. k g b Hm Fiskerkone 1856 Fræna herred* N S 003 Lovise Halstensdtr k ug b D Datter 1885 Fræna herred* N S 004 Adolfine Halstensdtr. k ug b D Datter 1888 Fræna herred* N S 005 Sigvald Halstensen m ug b S Søn 1890 Fræna herred* N S 006 Jørgine Halstensdtr k ug b D Datter 1892 Fræna herred* N S 007 Johannes Størksen m ug f FL Fisker 1873 Fræna herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Aalesundskanten drivgarnsfiske 008 Olaf K. Vaagen m ug f FL Fisker 1880? Herø (?) N S Sannsynleg opphaldstad: Aalesundskanten drivgarnsfiske 009 Siri-Anna Pedersdtr. k e b EL Arbeider i huset 1855 Fræna herred* N S 010 Sæmund Anderssen m e b Fader Lever af sin formue Fræna herred* N S Sørhavn Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 John Paulsen m g b Hf Fisker 1867 Fræna herred* N S 002 Siri-Anna Olsdtr. k g b Hm Fiskerkone 1851 Fræna herred* N S 003 Karoline Iversdtr k ug b D Som tjenestepige 1883 Fræna herred* N S 004 Inger-Anna Johnsdtr k b D Datter Fræna herred* N S Langhammer Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ole-Elias Paulsen m g b Hf Fisker 1854 Akerø Rom N S 002 Beret-Marta Andreasdtr k g b Hm Fiskerkone 1867 Fræna herred* N S 003 Josefine Olsdtr k ug b D Datter 1886 Fræna herred* N S 004 Magda Olsdtr k ug b D Datter 1892 Fræna herred* N S 005 Peder Olsen m ug b S Søn 1895 Fræna herred* N S 006 Olaf Olsen m ug b S Søn 1897 Fræna herred* N S 007 Jonas Olsen m ug b S Søn Fræna herred* N S 008 Anton Johansen Farstad m ug b FL Fisker 1880 Hustad Rom N S Dalhaug Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Oliver Gundersen m e b Hf Fisker 1864 Sandø, Romsd. N S 002 Elise Gundersdtr. k ug b Tj Tjenestepige 1874 Sandø, Romsd. N S 003 Olga Knutsdtr k ug b FL Som fosterdatter 1895 Akerø Rom N S 004 Gurine Rasmusdtr k e b Svigermor Lever af sin formue 1834 Fræna herred* N S Nordhavn Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Matias Paulsen m g b Hf Fisker 1855 Akerø Rom N S 002 Elen Kristine Johansdtr k g b Hm Fiskerkone 1869 Fræna herred* N S 003 Gjertine Matiasdtr k ug b D Datter 1895 Fræna herred* N S 004 Knut M. Matiassen m ug b S Søn 1897 Fræna herred* N S 005 Elen Mattiasdtr k ug b D Datter Fræna herred* N S 006 Udøbt pige k ug b D Datter Fræna herred* N S 007 Julie Knutsdtr k ug b Tj Tjenestepige 1882 Hustad Rom N S 008 Peder Knutsen Farstad m g b FL Fisker og gbr Hustad N S 009 Tomas Knutsen Farstad m ug b FL Fisker Hustad N S Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 1548 Frænens Engen Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Johan Olsen m g b Hf Fisker 1853 Fræna herred* N S 002 Nikoline Larsdtr k g b Hm Fiskerkone 1858 Aalesund Rom N S 003 Ludvik Johansen m ug b S Søn 1887 Fræna herred* N S 004 Magda Johansen k ug b D Datter 1889 Fræna herred* N S 005 Matias Olsen Gjelvik m ug b FL Fisker 1854 Akerø Rom N S Danstad Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Kristoffer Gundersen m g b Hf Fisker 1865 Bolsø Rom N S 002 Olianna Olausdtr. m g b Hf Fiskerkone 1850 Fræna herred* N S 003 Siri-Anna Johansdtr. k ug b D Datter 1886 Fræna herred* N S 004 Johan Olaus Kristoffersen m ug b S Søn 1896 Fræna herred* N S 005 Synnøve Ingebrigtsdtr. k e b Moder Underholdes af svigersønnen 1816 Sandø, Romsd. N S 006 Nils Eriksen m ug b FL Dagarbeider 1880 Fræna herred* N S Myren Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Lars Halstensen m g b Hf Fisker 1842 Stamnæs SB N S 002 Ane Marta Melkiorsdtr. k g b Hm Fiskerkone 1851 Fræna herred* N S 003 Marta Larsdtr k g b D Fiskerkone 1878 Fræna herred* N S 004 Ludvik Larsen m ug b S Søn 1891 Fræna herred* N S 005 Tomas Rasmussen m g f Svigersøn Fisker 1875 Fræna herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Aalesundskanten drivgarnsfisker Haukås Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ole Asmundsen m g b Hf Fisker 1866 Fræna herred* N S 002 Siri-Anna Hansdtr. k g b Hm Fiskerkone 1863 Fræna herred* N S 003 Klaus Alb. Olsen m ug b S Søn 1893 Fræna herred* N S 004 Helga Kristine Olsdtr. k ug b D Datter 1895 Fræna herred* N S 005 Olga Sofie Olsdtr. k ug b D Datter 1897 Fræna herred* N S 006 Sverre Olsen m ug b S Søn Fræna herred* N S 007 Berntine Kristiansdtr. k ug b Tj Som tjenestepige 1886 Fræna herred* N S Bjørnsund, nordre Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Sivert Olsen m e f Hf Fisker 1862 Akerø N S Sannsynleg opphaldstad: Aalesundskanten drivgarnsfiske 002 Hanna Hansdtr. k ug b Tj Tjenestepige 1867 Fræna herred* N S 003 Olette Olsdtr. k ug b D Datter 1898 Fræna herred* N S Øverhaug Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Tomas Olsen Tenø m g b Hf Fisker 1868 Vatne Rom N S 002 Karn Hansdtr. k g b Hm Fiskerkone 1871 Sandø, Romsd. N S 003 Petra Tomasdtr. k ug b D Datter 1895 Fræna herred* N S 004 Hulda Tomasdtr. k ug b D Datter 1897 Fræna herred* N S 005 Toralf Tomassen m ug b S Søn Fræna herred* N S 006 Udøbt gut m ug b S Søn Fræna herred* N S 007 Siri-Anna Kistiansdtr. k ug b Tj Tjenestepige 1874 Bud Rom N S Draget Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Knut Andreas Andreassen m g b Hf Fisker 1871 Fræna herred* N S Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1616 Fillan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1632 Roan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1432 Førde Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1569 Aure. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1569 Aure. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1569 Aure Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0116 Berg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1549 Bud Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0202 Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1628 Nes Fosen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1628 Nes Fosen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1628 Nes Fosen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA I 1900 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 7 Negard 10 Mali-garden 5 Jo-garden 9 Lars-garden 8 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 6 Til saman 65 Ullahammaren: Hellevik-stova

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1537 Vold. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1537 Vold. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1537 Vold Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1843 Bodin. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1843 Bodin. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1843 Bodin Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1251 Brudviks. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1251 Brudviks. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1251 Brudviks Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1929 Berg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1929 Berg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1929 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1717 Frosten. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1717 Frosten. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1717 Frosten Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1836 Rødø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0534 Gran Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1446 Breim. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1446 Breim. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1446 Breim Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0431 Solliens Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0419 Søndre Odalen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0419 Søndre Odalen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0419 Søndre Odalen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0814 Bamle Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0723 Tjømø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1431 Jølster. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1431 Jølster. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1431 Jølster Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0814 Bamle Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1857 Værøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1443 Eid Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0236 Næs Rom. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0236 Næs Rom. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0236 Næs Rom Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1541 Veø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1541 Veø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1541 Veø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1548 Frænen. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1548 Frænen. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1548 Frænen Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1520 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1524 Norddalens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1524 Norddalens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1524 Norddalens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1235 Voss. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1235 Voss. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1235 Voss Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1130 Strands. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1130 Strands. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1130 Strands Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1553 Kvernes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1553 Kvernes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1553 Kvernes Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0437 Tønsets. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0437 Tønsets. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0437 Tønsets Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1624 Rissens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1572 Tusterens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1572 Tusterens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1572 Tusterens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1428 Askvold Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1511 Vannelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1511 Vannelven. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1511 Vannelven Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1224 Kvinnherreds. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1224 Kvinnherreds. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1224 Kvinnherreds Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1229 Røldal Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0614 Aadalens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0614 Aadalens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0614 Aadalens Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1124 Haaland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1437 Kinn. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1437 Kinn. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1437 Kinn Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1542 Erisfjord & Visdals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1542 Erisfjord & Visdals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1542 Erisfjord & Visdals Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1119 Nærbø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1119 Nærbø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1119 Nærbø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Distriktsnr. Skuledistrikt Sokn Prestegjeld Gard 203 7 De Fastboendes Karasjoks Kistrands Bæskinjarg

Distriktsnr. Skuledistrikt Sokn Prestegjeld Gard 203 7 De Fastboendes Karasjoks Kistrands Bæskinjarg Vedlegg til melding om mulige rettigheter Beskenjárgilisearvi Beksenjarg grendelag om folketellinger 1865-1900: 2020 Kistrand og 2021 Karasjok. 1865 folketelling. På den nedre del av siden vises alle som

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0214 Aas. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0214 Aas. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0214 Aas Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1543 Nessets. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1543 Nessets. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1543 Nessets Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Gardsnr. 57 Nordtveit, Avaldsnes kommune. Gardsnr. 64 Nordtveit, Tysvær kommune.

Gardsnr. 57 Nordtveit, Avaldsnes kommune. Gardsnr. 64 Nordtveit, Tysvær kommune. Gardsnr. 57 Nordtveit, Avaldsnes kommune. Gardsnr. 64 Nordtveit, Tysvær kommune. Ny: mars 2004. Oversikt over av noen av de familiene som har, eller har hatt, bosted på Nordtveit. Ansvarlig: John Rønnevik.

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0519 Søndre Frons. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0519 Søndre Frons. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0519 Søndre Frons Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1515 Herø, Søndmør. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1515 Herø, Søndmør. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1515 Herø, Søndmør Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0416 Romedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0416 Romedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0416 Romedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1244 Austevolds. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1244 Austevolds. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1244 Austevolds Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0117 Id Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer