Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste... 9 Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå 1801 nominativ, dvs. ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga blei difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 31. desember 1865 Ved kgl. res. 11. oktober 1865 blei det kunngjort at det skulle haldast "almindelig Folketælling" for å få ei detaljert oversikt over Noregs befolkning natta mellom 31. desember 1865 og 1. januar Personar som på dette tidspunktet var mellombels fråverande (på reise, til sjøs osb.), skulle teljast med på sin heimstad, mens personar som på det aktuelle tidspunktet var mellombels til stades (på besøk osb.), skulle utelatast på opphaldsstaden. På denne måten gjev folketeljinga i 1865 ei oversikt over kvar bustad sine heimehøyrande personar. Som ved folketeljinga i 1801 skulle alle personar føres opp med namn. Folketeljinga i 1865 var den første som noterte personane sin fødestad. Teljingsarbeidet i byane I byane blei det ved denne folketeljinga for første gang i Noreg gjennomførd sjølvteljing. Det vil sei at eigaren eller styraren av kvar enkelt gard eller hus i byen sjølv fylte ut teljingslistene. Blanke skjema blei delt ut dei siste dagane før nyttår i 1865, og innsamlinga av listene blei gjennomført frå måndag 8. januar 1866 og framover. Rodemeistrane delte ut og samla inn listene, og kontrollerte at dei var utfylt i tråd med instruksane. Om ikkje, kunne rodemeistrane etter å ha innhenta fleire opplysningar gjere endringar eller tilførslar i listene. Magistratane hadde elles det overordna ansvaret for teljingsarbeidet i byane. Teljinga blei ført i lister av to typar. Huseigarane eller -styrarane førte altså sjølv "Speciallistene", som gjev ei løpande oversikt over hushald og personar innanfor kvart hus eller bygard. Teljingsstyraren, som regel magistraten, laga deretter på grunnlag av spesiallistene ei "Hovudliste" for heile byen, som gjev ei oversikt over talet på hushald, og heimehørande personer i kvart hus eller bygard. Hovudlistene og spesiallistene er sidan blitt bundne inn i protokollar. Små byar har fått plass i ein protokoll, mens større byar er fordelt på fleire protokollar. Teljingsarbeidet i landdistrikta Teljingsarbeidet blei gjennomført frå og med måndag 8. januar På landet var det lensmennene som hadde ansvaret for teljingsarbeidet, men overlet mesteparten av "Bestyrelse og Tilsyn" med teljinga til sokneprestane og kapellanane i dei enkelte prestegjeld og sokn. Det praktiske arbeidet blei gjort av skulehaldarane (lærarane), som gjekk frå gard til gard og førte teljingslistene. Desse "Speciallistene" gjer ein løpande oversikt over bustader (gardar, bruk og plassar) og personar innanfor ein skulekrins (teljingskrins). Store skulekrinsar kunne krevje fleire spesiallister undernummerert med a, b, c osb. Soknepresten utarbeide deretter ei "hovudliste" for heile prestegjeldet på grunnlag av spesiallistene. Hovudlista gjer ei oversikt over talet på busette hus, hushald og heimehøyrande personar på kvar bustad. Hovudlistene og spesiallistene er sidan blitt bundne inn i protokollar. Kvar protokoll kan avhengig av størrelsen omfatta eit sokn, eit heilt prestegjeld eller fleire prestegjeld. Folketeljinga 1865 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast ein kommune, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande liste av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av prosjektet Teleslekt (under Telenor og Nasjonalbibliotekavdelinga i Rana ) eller av Digitalarkivet sine eigne registreringseiningar i Stavanger og Voss frå Digitalarkivet forvaltar Arkivverket sine digitale folketeljingar. 5

6 Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta tilsvarar stort sett rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for teljingskrins-, bustad-, person-, jordbruk- og informasjonsskjema. Nedanfor finn du dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Bustad Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krins Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustaden sitt namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer På lina under kjem eventuelle merknader Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krins Teljingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.kodar 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap 11 Tru Trussamfunn Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert etter kvarandre, det er ein line mellom kvar bustad, og det er ein tynn line mellom ulike hushald i same bustad. Innanfor kvar seksjon kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ei eller fleire liner tekne i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne 6

7 Bustatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs. med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersått n = norsk statsborgar Trussamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Jordbruksopplysningar I utsæd er eininga tønner av de ulike vekstane. Talet på husdyr kan står slik: 'ku18'. som betyr '18 storfe'. hv = kveite ru = rug by = bygg bl = blandingskorn 7

8 ha = havre er = erter po = potet he = hestar ku = stort kveg få = får gj = geiter sv = svin re = rein Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer stryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er stoken over, vert det markert med % framfor og bak det strokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ei opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvising til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjeve fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvising til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 8

9 Personar i alt: 4119 (kvinner: 2087, menn: 2032) Bustader: 631 Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 416 (kvinner: 204, menn: 212) Bustader i krinsen: 63 Krins: 001 Nordenberg Prestegjeld: Vaaler Nordenberg Svenkerud og Sjølid 1a, 1b, Merknad: (S/L: 14/1) Svenkeruds Skov, L.No. 3, ubeboet. L.No 1A., 1B. og 10 bruges under Et. Eigar: Gaardbruger Selvej. Kristian Halvorsen Utsæd: ru1/2 by2 1/2 bl2 1/2 ha10 po12, kreaturhald: he3 ku18 få25 gj7 sv2 001 Kristian Halvorsen m g Husfader Gaardbruger Selvej. 68 (alder) Aasnæs Prgj. 002 Sille Hansdatter k g hans Kone 63 (alder) Vaalers Prgj. 003 Halvor Kristiansen m ug Deres Søn hjelper Faderen med 29 (alder) Vaalers Prgj. Gaardsbruget, Organist 004 Thorvald Kristiansen m ug Søn i Huset 21 (alder) Vaalers Prgj. 005 Sigvart Kristiansen m ug Søn i Huset 19 (alder) Vaalers Prgj. 006 Marte Kristiansdatter k ug Datter 34 (alder) Vaalers Prgj. 007 Olea Kristiansdatter k ug Datter 32 (alder) Vaalers Prgj. 008 Kristiane Kristiansdatter k ug Datter 26 (alder) Vaalers Prgj. 009 Oline Olsdatter k ug Deres 19 (alder) Vaalers Prgj. Pleiedatter 010 Anne Marie Olsdatter k ug Deres 15 (alder) Vaalers Prgj. Pleiedatter 011 Ole Arnesen m ug Lægdslem 18 (alder) Vaalers Prgj. 012 Anne Marie Tørrisdatter k ug Tjenestepige 32 (alder) Vaalers Prgj. 013 Johanne Olsdatter k ug Tjenestepige 19 (alder) Vaalers Prgj. 014 Martin Andreasen m ug Tjenestepigens 9 (alder) Vaalers Prgj. Søn 015 Anton Olsen m ug Skolelærer 26 (alder) Vaalers Prgj Nordenberg Morud 1 (under) 5 Merknad: (S/L: 14/16) Huusmandsplads under L.N. 1. Eigar: Husmand med Jord Enok Embretsen Utsæd: by1/16 ha1 po1/2, kreaturhald: ku1 gj2 001 Enok Embretsen m g Husfader Husmand med Jord 36 (alder) Vaalers Prgj. 002 Anne Marie Olsdatter k g hans Kone 36 (alder) Aasnæs Prgj. 003 Embret Enoksen m ug Deres Søn 11 (alder) Vaalers Prgj. 004 Olea Enoksdatter k ug Deres Datter 5 (alder) Vaalers Prgj. 005 Kristiane Enoksdatter k ug Deres Datter 2 (alder) Vaalers Prgj Nordenberg Mellum 1 (under) 7 Merknad: (S/L: 14/21) Huusmandsplads under L.N. 1. Eigar: Husmand med Jord Amund Amundsen Utsæd: by2/8 bl1/2 ha1 1/16 po2 1/2, kreaturhald: he1 ku5 få5 gj5 001 Amund Amundsen m g Husfader Husmand med Jord 47 (alder) Vaalers Prgj. 002 Anne Pedersdatter k g hans Kone 35 (alder) Vaalers Prgj. 003 Olea Amundsdatter k ug hans Datter 15 (alder) Vaalers Prgj. 004 Anne Amundsdatter k ug Deres Datter 12 (alder) Vaalers Prgj. 005 Petter Amundsen m ug Deres Søn 10 (alder) Vaalers Prgj. 006 Magnus Amundsen m ug Deres Søn 4 (alder) Vaalers Prgj. 007 Oline Amundsdatter k ug Deres Datter 2 (alder) Vaalers Prgj. Folketeljinga Nordenberg Svenkerud 2 11 Merknad: (S/L: 14/28) Eigar: Gaardbruger Selvejer Anders Jakobsen Utsæd: ru1/8 by6/8 bl2 ha3 po3 1/2, kreaturhald: he2 ku7 få9 001 Anders Jakobsen m g Husfader Gaardbruger Selvejer 38 (alder) Hofs Prgj. 002 Rika Olsdatter k g hans Kone 35 (alder) Vaalers Prgj. 003 Oline Andersdatter k ug Deres Datter 15 (alder) Vaalers Prgj. 004 Karen Andersdatter k ug Deres Datter 13 (alder) Vaalers Prgj. 005 Ole Andersen m ug Deres Søn 11 (alder) Vaalers Prgj. 006 Johanne Andersdatter k ug Deres Datter 7 (alder) Vaalers Prgj. 007 Anne Andersdatter k ug Deres Datter 6 (alder) Vaalers Prgj. 008 Marie Andersdatter k ug Deres Datter 3 (alder) Vaaler Prgj. 009 Anna Andersdatter k ug Deres Datter 1 (alder) Vaaler Prgj. Digitalarkivet - Arkivverket Side 9

10 Anders Gundersen m ug Føderaadsmand 56 (alder) Vaaler Prgj. 011 Karen Pedersdatter k ug hans Kone 65 (alder) Aasnæs Prgj Nordenberg Stokkerud 5a 10 Merknad: (S/L: 15/5) Eigar: Gaardbruger og Selvej. Arnt Gundersen Utsæd: bl2 ha3 po2 1/2, kreaturhald: he1 ku3 få6 001 Arnt Gundersen m g Husfader Gaardbruger og Selvej. 48 (alder) Vaaler Prgj. 002 Anne Nilsdatter k g hans Kone 38 (alder) Elverums Prgj. 003 Gudbrand Arntsen m ug Deres Søn 15 (alder) Vaalers Prgj. 004 Anton Arntsen m ug Deres Søn 4 (alder) Vaalers Prgj. 005 Karoline Arntsdatter k ug Deres Datter 12 (alder) Vaalers Prgj. 006 Berte Arntsdatter k ug Deres Datter 17 (alder) Vaalers Prgj. 007 Karen Arntsdatter k ug Deres Datter 9 (alder) Vaalers Prgj. 008 Nille Arntsdatter k ug Deres Datter 6 (alder) Vaalers Prgj. 009 Andrea Arntsdatter k ug Deres Datter 1 (alder) Vaalers Prgj. 010 Anne Pedersdatter k e Føderaadskone 74 (alder) Aamots Prgj Nordenberg Stokkerud 5b 10 Merknad: (S/L: 15/15) Eigar: Gaardbruger Selvj. Halvor Arnesen Utsæd: ru1/16 by1/16 bl1 ha1 1/2 po3, kreaturhald: he1 ku3 få7 001 Halvor Arnesen m g Husfader Gaardbruger Selvj. 47 (alder) Vaalers Prgj. 002 Anne Marie Kristiansdatter k g hans Kone 48 (alder) Aasnæs Prgj. 003 Arne Halvorsen m ug Deres Søn 19 (alder) Vaalers Prgj. 004 Kristian Halvorsen m ug Deres Søn 15 (alder) Vaalers Prgj. 005 Randine Halvorsdatter k ug Deres Datter 21 (alder) Vaalers Prgj. 006 Marie Halvorsdatter k ug Deres Datter 11 (alder) Vaalers Prgj. 007 Olea Halvorsdatter k ug Deres Datter 8 (alder) Vaalers Prgj. 008 Arne Hansen m g Føderaadsmand 70 (alder) Vaalers Prgj. 009 Ragnhild Olsdatter k g hans Kone 73 (alder) Vaalers Prgj. 010 Hans Halvorsen m ug Logerende Dagarbejder 25 (alder) Vaalers Prgj Nordenberg Skjærpa 6 3 Merknad: (S/L: 15/25) Eigar: Selvejer Arne Andersen Utsæd: ru1/32 by1/16 bl3/8 ha1 po1, kreaturhald: ku2 få3 001 Arne Andersen m g Husfader Selvejer 63 (alder) Aasnæs Prgj. 002 Kristine Nilsdatter k g hans Kone 76 (alder) Vaaler Prgj. 003 Annette Olufsdatter k ug Datterdatter 7 (alder) Vaaler Prgj Nordenberg Nordli 7 3 Merknad: (S/L: 15/28) Eigar: Dagarbejder Pernelle Pedersdatter Utsæd: by2/8 bl6/8 ha1 po2, kreaturhald: 001 Pernelle Pedersdatter k ug Logerende Dagarbejder 48 (alder) Vaaler Prgj. 002 Julius Embretsen m ug hendes Søn Dagarbeider 19 (alder) Vaaler Prgj. 003 Pauline Hermansdatter k ug* hendes Datter 9 (alder) Vaaler Prgj Nordenberg Gravingen 8 6 Merknad: (S/L: 15/31) Eigar: Selvejer Karlot Pedersen Utsæd: ru1/8 by4/8 bl1 1/2 ha3 po3, kreaturhald: he1 ku4 få9 sv1 001 Karlot Pedersen m g Husfader Selvejer 25 (alder) Vaaler Prgj. 002 Sofie Wilhelmsdatter k g hans Kone 26 (alder) Fredrikshald 003 Anna Karlotsdatter k ug Deres Datter 6 (alder) Vaaler Prgj. 004 Ragnhild Karlotsdatter k ug Deres Datter 3 (alder) Vaaler Prgj. 005 Wilhelm Karlotsen m ug Deres Søn 1 (alder) Vaaler Prgj. 006 Oline Gundersdatter k ug Tjenestepige 24 (alder) Vaaler Prgj Nordenberg Rompen 9 10 Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Merknad: (S/L: 16/3) Eigar: Gaardbruger John Olsen Utsæd: ru1/8 by3/8 bl1 1/2 ha4 er1/16 po3 1/2, kreaturhald: he2 ku5 få8 sv2 001 John Olsen m g Husfader Gaardbruger 47 (alder) Vaaler Prgj. 002 Elene Mortensdatter k g hans Kone 44 (alder) Vaaler Prgj. 003 Oluf Johnsen m ug Deres Søn 19 (alder) Vaaler Prgj. 004 Petter Johnsen m ug Deres Søn 13 (alder) Vaaler Prgj. 005 Olaus Johnsen m ug Deres Søn 11 (alder) Vaaler Prgj. 006 Eberhard Johnsen m ug Deres Søn 8 (alder) Vaaler Prgj. 007 Marius Johnsen m ug Deres Søn 2 (alder) Vaaler Prgj. 008 Eli Johnsdatter k ug Deres Datter 4 (alder) Vaaler Prgj. 009 Pernelle Olsdatter k e Føderaadskone 73 (alder) Vaaler Prgj. 010 Marte Olsdatter k ug Logerende hjelper Husbonden 44 (alder) Vaaler Prgj Nordenberg Killingrud og Amundrud 11, 13a 19 Merknad: (S/L: 16/13) Eigar: Gaardbruger Embret Embretsen Utsæd: ru1/8 by1 bl5 ha12 po10, kreaturhald: he3 ku13 få14 gj4 sv2 001 Embret Embretsen m g Husfader Gaardbruger 56 (alder) Vaaler Prgj. 002 Eli Halstensdatter k g hans Kone 45 (alder) Branvold Prgj. 003 Embret Embretsen m ug Deres Søn 25 (alder) Vaaler Prgj. 004 Harald Embretsen m ug Deres Søn 16 (alder) Vaaler Prgj. 005 Eilert Embretsen m ug Deres Søn 3 (alder) Vaaler Prgj. 006 Tollef Embretsen m ug Deres Søn 1 (alder) Vaaler Prgj. 007 Marie Embretsdatter k ug Deres Datter 23 (alder) Vaaler Prgj. 008 Pernelle Embretsdatter k ug Deres Datter 20 (alder) Vaaler Prgj. 009 Anne Embretsdatter k ug Deres Datter 19 (alder) Vaaler Prgj. 010 Johanne Embretsdatter k ug Deres Datter 14 (alder) Vaaler Prgj. 011 Eli Embretsdatter k ug Deres Datter 12 (alder) Vaaler Prgj. 012 Selma Embretsdatter k ug Deres Datter 8 (alder) Vaaler Prgj. 013 Gyda Embretsdatter k ug Deres Datter 6 (alder) Vaaler Prgj. 014 Halsten Johnsen m g Føderaadsmand 73 (alder) Branvold Prgj. 015 Maie Gulleksdatter k g hans Kone 75 (alder) Grue Prgj. 016 Hallsten Embretsen m ug Pleijesøn 27 (alder) Vaaler Prgj. 017 Eberhard Matiasen m ug Tjenestedreng 27 (alder) Vaaler Prgj. 018 Sille Embretsdatter k ug Husfaderens 53 (alder) Vaaler Prgj. Sødster 019 Arnt Olsen m ug Logerende Snedker 29 (alder) Vaaler Prgj Nordenberg Hytholtet 5 Merknad: (S/L: 16/32) Husmandsplads under Killingrud og Amundrud. Eigar: Husmand med Jord Oleane Olsdatter Utsæd: by1/16 bl1/2 ha1 po1 1/2, kreaturhald: ku2 få4 001 Oleane Olsdatter k e Husmand med Jord 40 (alder) Vaaler Prgj. 002 Syver Martinusen m ug hendes Søn 15 (alder) Vaaler Prgj. 003 Ole Martinusen m ug hendes Søn 7 (alder) Vaaler Prgj. 004 Karlot Martinusen m ug hendes Søn 5 (alder) Vaaler Prgj. 005 Juline Martinusdatter k ug hendes Datter 11 (alder) Vaaler Prgj Nordenberg Næverholtet 13b 4 Merknad: (S/L: 17/3) Eigar: Selvejer Oluf Tørrisen Utsæd: bl1/4 ha1 1/2 po1, kreaturhald: ku1 få2 001 Oluf Tørrisen m g Husfader Selvejer 32 (alder) Vaaler Prgj. 002 Marte Arnesdatter k g hans Kone 33 (alder) Vaaler Prgj. 003 Tørris Olufsen m ug Deres Søn 4 (alder) Vaaler Prgj. 004 Kristiane Olufsdatter k ug Deres Datter 1 (alder) Vaaler Prgj Nordenberg Amundrud 12a 11 Merknad: (S/L: 17/7) Eigar: Gaardbr Hans Gundersen Utsæd: by1 bl2 ha6 po7, kreaturhald: he2 ku8 få10 sv2 Folketeljinga 1865 Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 Hans Gundersen m g Husfader Gaardbr 45 (alder) Vaaler Prgj. 002 Oleane Evensdatter k g hans Kone 46 (alder) Vaaler Prgj. 003 Gunerus Hansen m ug Deres Søn hjelper Fader med 20 (alder) Vaaler Prgj. Gaardbruget 004 Eberhard Hansen m ug Deres Søn hjelper Fader med 18 (alder) Vaaler Prgj. Gaardbruget 005 Hakon Hansen m ug Deres Søn 8 (alder) Vaaler Prgj. 006 Marus Hansen m ug Deres Søn 6 (alder) Vaaler Prgj. 007 Berte Hansdatter k ug Deres Datter 15 (alder) Vaaler Prgj. 008 Pauline Hansdatter k ug Deres Datter 13 (alder) Vaaler Prgj. 009 Anne Arnesdatter k ug Tjenestepige 24 (alder) Aasnæs Prgj. 010 Anne Pedersdatter k ug Logerende Sypige 24 (alder) Vardal Prgj. 011 Ole Arnesen m ug Logerende Gartner 34 (alder) Eidsvold Prgj Nordenberg Norvi 7 Merknad: (S/L: 17/18) Eigar: Husmand med Jord Sille Embretsdatter Utsæd: by1/16 bl3/8 ha6/8 po1, kreaturhald: ku2 få3 001 Sille Embretsdatter k e Husmand med Jord 68 (alder) Vaaler Prgj. 002 Ole Olsen m g Søn Selveier 49 (alder) Vaaler Prgj. Merknad: E: Eier av Norvi 13c 003 Olea Amundsdatter k g hans Kone 42 (alder) Vaaler Prgj. 004 Ole Olsen m ug Deres Søn Skytter og Fisker 19 (alder) Vaaler Prgj. 005 Sille Olsdatter k ug Deres Datter 16 (alder) Vaaler Prgj. 006 Eline Olsdatter k ug Deres Datter 11 (alder) Vaaler Prgj. 007 Oline Olsdatter k ug 3 (alder) Vaaler Prgj Nordenberg Norvi 13c 0 Merknad: (S/L: 17/19)E: Eieren Ole Olsen er ført på foregående bosted Nordvi Eigar: Selveier Ole Olsen Utsæd: bl1/8 ha2/8 po1/2, kreaturhald: he1 få Nordenberg Næverholtet 12b 8 Merknad: (S/L: 17/25) Eigar: Selvejer Ole Olsen Utsæd: bl1/2 ha1 po1, kreaturhald: ku2 få3 gj2 001 Ole Olsen m g Husfader Selvejer 49 (alder) Vaaler Prgj. 002 Marte Olsdatter k g hans Kone 47 (alder) Vaaler Prgj. 003 Ole Olsen m ug Deres Søn 18 (alder) Vaaler Prgj. 004 Oluf Olsen m ug Deres Søn 4 (alder) Vaaler Prgj. 005 Sille Olsdatter k ug Deres Datter 14 (alder) Vaaler Prgj. 006 Marie Olsdatter k ug Deres Datter 12 (alder) Vaaler Prgj. 007 Karen Olsdatter k ug 8 (alder) Vaaler Prgj. 008 Tea Olsdatter k ug 6 (alder) Vaaler Prgj Nordenberg Aslakrud 15, Merknad: (S/L: 17/33) Tronstun og Tollerud, Løpenummer 18 og 19. Eigar: Gaardbruger Ole Halvorsen Utsæd: hv1/32 ru1/8 by1 1/2 bl2 1/2 ha7 er1/8 po7, kreaturhald: he4 ku21 få16 gj20 sv2 001 Ole Halvorsen m g Husfader Gaardbruger 66 (alder) Vaaler Prgj. 002 Oliane Andreasdatter k g hans Kone 56 (alder) Vaaler Prgj. 003 Halvor Olsen m ug Deres Søn Agronom 27 (alder) Vaaler 004 Ole Jensen m ug Pleiesøn 19 (alder) Elverums Prgj. 005 Berte Johanesdatter k ug Pleiedatter 24 (alder) Vaaler Prgj. 006 Halvor Nilsen m ug Tjenestedreng 24 (alder) Vaaler Prgj. 007 Karen Iversdatter k ug Tjenestepige 19 (alder) Vaaler Prgj. 008 Berte Pedersdatter k ug Tjenestepige 22 (alder) Elverum Prgj. 009 Martin Kristoffersen m ug Logerende Dambygger 43 (alder) Vaaler Prgj. 010 Marie Jansdatter k ug Logerende 25 (alder) Sverige (Arvika) 011 Ole Hansen m e Føderaadsmand 66 (alder) Vaaler Prgj. 012 Marte Olsdatter k ug Logerende Dagarbejder 29 (alder) Vaaler Prgj. 013 Marius Generiusen m ug hendes Søn 2 (alder) Vaaler Prgj. Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 Nordenberg Persby 6 Merknad: (S/L: 18/12) 001 Kristoffer Halvorsen m g Husmand uden Jord, 49 (alder) Vaaler Prgj. Dagarbejde 002 Oliane Pedersdatter k g hans Kone 40 (alder) Vaaler Prgj. 003 Martin Kristoffersen m ug Deres Søn 14 (alder) Vaaler Prgj. 004 Petter Kristoffersen m ug Deres Søn 11 (alder) Vaaler Prgj. 005 Hans Kristoffersen m ug Deres Søn 3 (alder) Vaaler Prgj. 006 Arne Kristoffersen m ug Deres Søn 8 (alder) Vaaler Prgj Nordenberg Aslakruds Skov 17 5 Merknad: (S/L: 18/18) Eigar: Selvejer Ole Kristiansen Utsæd:, kreaturhald: ku1 få1 gj7 001 Ole Kristiansen m g Husfader Selvejer 42 (alder) Vaaler Prgj. 002 Maren Nilsdatter k g hans Kone 34 (alder) Grue Prgj. 003 Nikolaus Olsen m ug Deres Søn 11 (alder) Vaaler Prgj. 004 Martin Olsen m ug Deres Søn 7 (alder) Elvrum Prgj. 005 Olaf Olsen m ug Deres Søn 3 (alder) Vaaler Prgj Nordenberg Moskauv 4 Merknad: (S/L: 18/23) Eigar: Selvejer Johanes Jansen Utsæd: ru1/16 ha1 1/2 po5/8, kreaturhald: ku1 få2 gj1 001 Johanes Jansen m g Husfader Selvejer 30 (alder) Sverige 002 Karen Olsdatter k g hans Kone 37 (alder) Vaaler Prgj. 003 Ole Johanesen m ug Deres Søn 8 (alder) Vaaler Prgj. 004 Ingvald Johanesen m ug Deres Søn 4 (alder) Vaaler Prgj Nordenberg Løvaasen 5 Merknad: (S/L: 18/27) 001 Arne Kristiansen m g Husfader Husmand 58 (alder) Vaaler Prgj. 002 Sille Olsdatter k g hans Kone 63 (alder) Løiten Prgj. 003 Kristian Arnesen m ug Deres Søn Tømmermand 29 (alder) Vaaler Prgj. 004 Ole Arnesen m ug Deres Søn Skomager 21 (alder) Vaaler Prgj. 005 Andrea Arnesdatter k ug Deres Datter 24 (alder) Vaaler Prgj Nordenberg Bradskerud Merknad: (S/L: 18/32) Eigar: Gaardbruger Tørris Enersen Utsæd: by1/2 bl3 1/2 ha8 po9, kreaturhald: he2 ku15 få20 sv2 001 Tørris Enersen m e Husfader Gaardbruger 53 (alder) Vaaler Prgj. 002 Ener Tørrisen m g hans Søn hjelper F med Gaardb 25 (alder) Vaaler Prgj. 003 Anne Olsdatter k g hans Kone 27 (alder) Vaaler Prgj. 004 Tørris Enersen m ug Deres Søn 5 (alder) Vaalers Prgj. 005 Ole Enersen m ug Deres Søn 1 (alder) Vaalers Prgj. 006 Dortea Enersdatter k ug Deres Datter 3 (alder) Vaalers Prgj. 007 Ole Ingvaldsen m e Føderaadsmand 66 (alder) Vaalers Prgj. 008 Martea Knudsdatter k ug Tjenestepige 28 (alder) Vaalers Prgj. 009 Olea Pedersdatter k ug Tjenestepige 24 (alder) Vaalers Prgj. 010 Bergitte Bredesdatter k ug Tjenestepige 16 (alder) Vaalers Prgj Nordenberg Karset 4 Merknad: (S/L: 19/8) Plads uden Jord. Eigar: Smed %Selvejer% Arnt Pedersen Utsæd: ha2/8 po6/8, kreaturhald: ku1 gj6 001 Arnt Pedersen m g Husfader Smed %Selvejer% 37 (alder) Vaalers Prgj. 002 Sirine Olsdatter k g hans Kone 34 (alder) Vaalers Prgj. 003 Karl Arntsen m ug Deres Søn 3 (alder) Vaalers Prgj. 004 Karen Kristiansdatter k e Lægslem hos sin Søn 69 (alder) Vaalers Prgj. Folketeljinga 1865 Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 0426 Sjukdom: Sindssvag Nordenberg Braaten 20 (under) 7 Merknad: (S/L: 19/12) Plads under L.No. 20. Eigar: Husmand med Jord Ole Iversen Utsæd: bl1/8 ha7/8 po1, kreaturhald: ku1 gj5 001 Ole Iversen m g Husfader Husmand med Jord 31 (alder) Vaalers Prgj. 002 Olea Olsdatter k g hans Kone 44 (alder) Vaalers Prgj. 003 Julius Olsen m ug Deres Søn 8 (alder) Vaalers Prgj. 004 Johan Olsen m ug Deres Søn 1 (alder) Vaalers Prgj. 005 Martea Olsdatter k ug Deres Datter 6 (alder) Vaalers Prgj. 006 Oline Olsdatter k ug Deres Datter 4 (alder) Vaalers Prgj. 007 Arnt Iversen m ug Logerende Skrædder 33 (alder) Vaalers Prgj Nordenberg Torpet 20 (under) 8 Merknad: (S/L: 19/19) Plads under L.No. 20. Eigar: Husmand med Jord Gunder Arnesen Utsæd: by1 bl2 po2, kreaturhald: he1 ku4 få6 001 Gunder Arnesen m g Husfader Husmand med Jord 76 (alder) Vaalers Prgj. 002 Berte Arnesdatter k g hans Kone 86 (alder) Vaalers Prgj. 003 Tørris Bergersen m g Deres Driver Pladsen 49 (alder) Vaalers Prgj. Svigersøn 004 Hedevig Gundersdatter k g hans Kone 47 (alder) Vaalers Prgj. 005 Bernt Tørrisen m ug Deres Søn 4 (alder) Vaalers Prgj. 006 Berger Tørrisen m ug Deres Søn 2 (alder) Vaalers Prgj. 007 Tea Tørrisdatter k ug Tjenestepige 20 (alder) Vaalers Prgj. 008 Gunder Berntsen m ug Konens Søn 15 (alder) Vaalers Prgj Nordenberg Tangen 21a 8 Merknad: (S/L: 19/27) Eigar: Gaardbruger Lars Magnusen Utsæd: ru1/16 by1/8 bl1 ha2 po2, kreaturhald: ku2 få4 gj2 001 Lars Magnusen m g Husfader Gaardbruger 45 (alder) Sverige (Sunne) 002 Marte Kristiansdatter k g hans Kone 45 (alder) Vaaler Prgj. 003 Magnus Larsen m ug Deres Søn hjelper Faderen 17 (alder) Vaaler Prgj. 004 Olaus Larsen m ug Deres Søn 4 (alder) Vaaler Prgj. 005 Ida Larsdatter k ug Deres Datter 10 (alder) Vaaler Prgj. 006 Mari Bredesdatter k e Føderaadskone 74 (alder) Branvold Prgj. 007 Elene Iversdatter k ug Lægslem 40 (alder) Vaaler 008 Kristiane Pedersdatter k ug Logerende Dagarbejder 29 (alder) Vaaler Nordenberg Linnerud 6 Merknad: (S/L: 20/1) Eigar: Selvejer Østen Olsen Utsæd: by1/8 bl1 ha1 1/2 po2, kreaturhald: he1 ku3 få3 gj1 001 Østen Olsen m g Husfader Selvejer 53 (alder) Vaaler 002 Siri Andersdatter k g hans Kone 46 (alder) Rommedals Prgj. 003 Hanna Østensdatter k ug Deres Datter 16 (alder) Vaaler Prgj. 004 Olava Østensdatter k ug Deres Datter 3 (alder) Vaaler Prgj. 005 Magnus Østensen m ug Deres Søn 7 (alder) Vaaler Prgj. 006 Tørris Tørrisen m ug Logerende Dagarbejder 30 (alder) Vaaler Prgj Nordenberg Bradskerud 21b 13 Merknad: (S/L: 20/7) Eigar: Gaardbruger Bertia Olsdatter Utsæd: by1 bl3 ha11 po6, kreaturhald: he2 ku14 få17 sv1 001 Bertia Olsdatter k e Husmoder Gaardbruger 42 (alder) Branvold Prgj. 002 Hulda Berntzdatter k ug hendes Datter 17 (alder) Vaaler Prgj. 003 Hanna Berntzdatter k ug hendes Datter 7 (alder) Vaaler Prgj. 004 Johannes Berntsen m ug hendes Søn 12 (alder) Vaaler Prgj. 005 Bernt Berntsen m ug hendes Søn 4 (alder) Vaaler Prgj. 006 Arnt Arntsen m ug Tjenestegut 19 (alder) Vaaler Prgj. 007 Eline Amundsdatter k ug Tjenestepige 19 (alder) Vaaler Prgj. Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 008 Marte Haagensdatter k e Lægslæm 93 (alder) Vaaler Prgj. 009 Ole Andreasen m ug Logerende Dagarbejder 32 (alder) Vaaler Prgj. 010 Petter Mattiasen m ug Logerende Malerdreng 21 (alder) Aasnæs Prgj. 011 Ole Olsen m ug Logerende Malersvend 32 (alder) Grue Prgj. 012 Johanes Bredesen m g Føderaadsmand 67 (alder) Vinger Prgj. 013 Hedvig Ingvaldsdatter k g hans Kone 69 (alder) Vaaler Prgj Nordenberg Sandmoen 3 Merknad: (S/L: 20/20) Eigar: Arvefæster Kristoffer Kristensen Utsæd: by1/8 bl3/8 ha1 1/2 po1, kreaturhald: ku2 få5 001 Kristoffer Kristensen m g Husfader Arvefæster 61 (alder) Vaaler Prgj. 002 Anne Marie Kristoffersdatter k g hans Kone 61 (alder) Vaaler Prgj. 003 Kristoffer Kristoffersen m ug Deres Søn 21 (alder) Vaaler Prgj Nordenberg Sandmoen 5 Merknad: (S/L: 20/23) Eigar: Føderaadsmand Ole Hansen Utsæd: ru1/16 by1/8 bl2/8 ha1 6/8 po1, kreaturhald: ku2 få3 001 Ole Hansen m g Føderaadsmand 70 (alder) Vaaler Prgj. 002 Inge Gundersdatter k g hans Kone 75 (alder) Vaaler Prgj. 003 Martin Olsen m g Husfader Selvejer 30 (alder) Vaaler Prgj. 004 Bergitte Arnesdatter k g hans Kone 27 (alder) Vaaler Prgj. 005 Arne Martinsen m ug Deres Søn 1 (alder) Vaaler Prgj Nordenberg Rompen 21d 3 Merknad: (S/L: 20/28) Eigar: Gaardbr og Selvejer Bernt Kristoffersen Utsæd: by1/16 bl2/8 ha1 6/8 po1 1/2, kreaturhald: ku3 få2 001 Bernt Kristoffersen m ug Gaardbr og Selvejer 40 (alder) Vaaler Prgj. 002 Serine Olsdatter k ug hans Husholderske 48 (alder) Vaaler Prgj. 003 Sevrin Martinusen m ug hendes Søn Dagarbejder 21 (alder) Vaaler Prgj Nordenberg Østli 9 Merknad: (S/L: 20/31) Eigar: Selvejer Johan Syvertsen Utsæd: by2/8 bl1 ha1 6/8 po1 6/8, kreaturhald: ku2 få3 001 Johan Syvertsen m g Husfader Selvejer 36 (alder) Vaaler Prgj. 002 Helene Andreasdatter k g hans Kone 42 (alder) Vaaler Prgj. 003 Arne Johansen m ug Deres Søn 13 (alder) Vaaler Prgj. 004 Martin Johansen m ug Deres Søn 8 (alder) Vaaler Prgj. 005 Johan Johansen m ug Deres Søn 6 (alder) Vaaler Prgj. 006 Hans Johansen m ug Deres Søn 2 (alder) Vaaler Prgj. 007 Oliane Johansdatter k ug Deres Datter 9 (alder) Vaaler Prgj. 008 Selma Johansdatter k ug Deres Datter 3 (alder) Vaaler Prgj. 009 Oliane Kristiansdatter k e Føderaadskone 60 (alder) Vaaler Prgj Nordenberg Haugen 21c 3 Merknad: (S/L: 21/6) Eigar: Føderaadskone Oliane Embretsdatter Utsæd: bl1/8 ha6/8 po1 1/2, kreaturhald: gj3 001 Oliane Embretsdatter k e Føderaadskone 80 (alder) Vaaler Prgj. 002 Eline Halvorsdatter k ug Logerende 60 (alder) Vaaler Prgj. 003 Oline Kristoffersdatter k ug Pleiedatter 15 (alder) Vaaler Prgj. Folketeljinga Nordenberg Bradskerud 22a 9 Merknad: (S/L: 21/9) Eigar: Gaardbruger Ole Kristiansen Utsæd: by1 bl2 1/2 ha3 po4, kreaturhald: he1 ku7 få10 sv1 001 Ole Kristiansen m g Husfader Gaardbruger 32 (alder) Vaaler Prgj. 002 Oline Semmingsdatter k g hans Kone 27 (alder) Elverums Prgj. 003 Klara Olsdatter k ug Deres Datter 7 (alder) Vaaler Prgj. 004 Selma Olsdatter k ug Deres Datter 5 (alder) Vaaler Prgj. Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 Ovidie Olsdatter k ug Deres Datter 2 (alder) Vaaler Prgj. 006 Kristian Olsen m fraskilt Føderaadsmand 64 (alder) Vaaler Prgj. Bord og Seng 007 Oliane Pedersdatter k fraskilt Føderaadskone 61 (alder) Vaaler Prgj. Bord og Seng 008 Oline Olsdatter k ug Tjenestepige 16 (alder) Vaaler Prgj. 009 Kristoffer Halvorsen m ug Logerende Dagarbejder 42 (alder) Vaaler Prgj Nordenberg Tangen 3 Merknad: (S/L: 21/18) Eigar: Husmand Embret Olsen Utsæd: po1/2, kreaturhald: 001 Embret Olsen m ug Husfader Husmand 29 (alder) Vaaler Prgj. 002 Inge Embretsdatter k ug hans Moder 65 (alder) Vaaler Prgj. 003 Ole Embretsen m ug Logerende Dambygger 31 (alder) Vaaler Prgj Nordenberg Opager 7 Merknad: (S/L: 21/21) Eigar: Selvejer Gunder Arnesen Utsæd:, kreaturhald: gj2 001 Gunder Arnesen m g Husfader Selvejer 37 (alder) Vaaler Prgj. 002 Gurine Gundersdatter k g hans Kone 30 (alder) Vaaler Prgj. 003 Martin Gundersen m ug Deres Søn 6 (alder) Vaaler Prgj. 004 Arne Gundersen m ug Deres Søn 4 (alder) Vaaler Prgj. 005 Gustava Gundersdatter k ug Deres Datter 2 (alder) Vaaler Prgj. 006 Martea Halvorsdatter k ug Logerende Dagarbejder 41 (alder) Vaaler Prgj. 007 Julius Olsen m ug hendes Søn 9 (alder) Vaaler Prgj Nordenberg Høghaugen 22d 5 Merknad: (S/L: 21/28) Eigar: Selvejer Kristian Pedersen Utsæd: by3/8 bl5/8 ha1 6/8 po1 1/2, kreaturhald: ku2 få3 001 Kristian Pedersen m g Husfader Selvejer 38 (alder) Vaaler Prgj. 002 Oline Andreasdatter k g hans Kone 26 (alder) Vaaler Prgj. 003 Andreas Kristiansen m ug Deres Søn 6 (alder) Vaaler Prgj. 004 Peder Kristiansen m ug Deres Søn 3 (alder) Vaaler Prgj. 005 Karen Kristiansdatter k ug Deres Datter 1 (alder) Vaaler Prgj Nordenberg Bradskrudsrødningen 2 Merknad: (S/L: 21/33) 001 Brede Halvorsen m fraskilt Husmand uden Jord 58 (alder) Vaaler Prgj. Bord og Seng 002 Kristoffer Andreasen m ug Logerende Tømmerhugger 36 (alder) Vaaler Prgj Nordenberg Rompen 22b 4 Merknad: (S/L: 22/1) Eigar: Selvejer. Skræder Embret Amundsen Utsæd: ru1/32 by1/16 bl1/2 ha1 1/2 po1, kreaturhald: ku2 få3 001 Embret Amundsen m g Husfader Selvejer. Skræder 51 (alder) Vaaler Prgj. 002 Karen Bergersdatter k g hans Kone 47 (alder) Vaaler Prgj. 003 Karoline Embretsdatter k ug Deres Datter 11 (alder) Vaaler Prgj. 004 Marie Kristoffersdatter k ug Lægslem 7 (alder) Vaaler Prgj Nordenberg Bradskrudsmoen 22c 7 Merknad: (S/L: 22/5) Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 Eigar: Selvejer Gunder Olsen Utsæd: by1/8 bl2/8 ha1 6/8 po1, kreaturhald: ku2 få3 001 Gunder Olsen m g Husfader Selvejer 38 (alder) Vaaler Prgj. 002 Pettro Olsdatter k g hans Kone 38 (alder) Aasnæs Prgj. 003 Oluf Gundersen m ug Deres Søn 13 (alder) Vaaler Prgj. 004 Ole Gundersen m ug Deres Søn 4 (alder) Vaaler Prgj. 005 Johanne Gundersdatter k ug Deres Datter 7 (alder) Vaaler Prgj. 006 John Olsen m g Føderaadsmand 65 (alder) Vaaler Prgj. 007 Olea Tørrisdatter k g hans Kone 68 (alder) Vaaler Prgj Nordenberg Braaten 4 Merknad: (S/L: 22/12) Eigar: Selvejer Iver Syvertsen Utsæd: bl1/4 ha1/2 po1, kreaturhald: ku1 få1 gj1 001 Iver Syvertsen m g Husfader Selvejer 49 (alder) Vaaler Prgj. 002 Olea Gundersdatter k g hans Kone 53 (alder) Vaaler Prgj. 003 John Iversen m ug Deres Søn hjelper Faderen 17 (alder) Vaaler Prgj. 004 Oline Iversdatter k ug Deres Datter 13 (alder) Vaaler Prgj Nordenberg Skjæret 24 5 Merknad: (S/L: 22/16) Eigar: Selvejer. Snidker Ole Olsen Utsæd: by1/16 bl6/8 ha1 1/8 po1 1/2, kreaturhald: ku2 gj2 001 Ole Olsen m g Husfader Selvejer. Snidker 30 (alder) Vaaler Prgj. 002 Anne Syvertsdatter k g hans Kone 30 (alder) Aasnæs Prgj. 003 Sigvart Olsen m ug Deres Søn 6 (alder) Vaaler Prgj. 004 Ole Olsen m ug Deres Søn 3 (alder) Vaaler Prgj. 005 Sirine Olsdatter k ug Deres Datter 8 (alder) Vaaler Prgj Nordenberg Myrvold 3 Merknad: (S/L: 22/21) 001 Kristoffer Kristoffersen m ug Selvejer. Snidker 31 (alder) Vaaler Prgj. 002 Marte Johansdatter k ug Logerende 32 (alder) Aasnæs Prgj. 003 Johanne Martinsdatter k ug hendes Datter 6 (alder) Vaaler Prgj Nordenberg Bradskerud 23 6 Merknad: (S/L: 22/24) Eigar: Gaardbruger Kristoffer Halvorsen Utsæd: ru1/16 by2/8 bl1 1/2 ha2 1/4 po2 1/2, kreaturhald: he1 ku3 få2 gj6 001 Kristoffer Halvorsen m e Husfader Gaardbruger 42 (alder) Vaaler Prgj. 002 Halvor Kristoffersen m ug hans Søn 12 (alder) Vaaler Prgj. 003 Karelius Kristoffersen m ug hans Søn 7 (alder) Vaaler Prgj. 004 Eline Kristoffersdatter k ug hans Datter 3 (alder) Vaaler Prgj. 005 Martea Olsdatter k ug Husholderske 19 (alder) Vaaler Prgj. 006 Ole Gudbransen m ug Logerende Dagarbejder 30 (alder) Vaaler Prgj Nordenberg Banken 6 Merknad: (S/L: 22/30) 001 Bergitte Andreasdatter k ug Husmand uden Jord 38 (alder) Vaaler Prgj. 002 Kajane Bredesdatter k ug hendes Datter 14 (alder) Vaaler Prgj. 003 Oline Bredesdatter k ug hendes Datter 13 (alder) Vaaler Prgj. 004 Annette Bredesdatter k ug hendes Datter 7 (alder) Vaaler Prgj. 005 Bernhard Bredesen m ug hendes Søn 10 (alder) Vaaler Prgj. 006 Halvor Bredesen m ug hendes Søn 5 (alder) Vaaler Prgj Nordenberg Bradskerudsmon 4 Merknad: (S/L: 23/2) Eigar: Føderaadskone Pernille Pedersdatter Utsæd: po1/4, kreaturhald: gj1 Folketeljinga 1865 Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 Pernille Pedersdatter k fraskilt Føderaadskone 46 (alder) Vaaler Prgj. Bord og Seng 002 Petter Johansen m ug hendes Søn 12 (alder) Vaaler Prgj. 003 Martea Olsdatter k ug Logerende 34 (alder) Vaaler Prgj. 004 Oline Olsdatter k ug hendes Datter 1 (alder) Vaaler Prgj Nordenberg Karat 7 Merknad: (S/L: 23/6) Eigar: Husmand med Jord. Smed Andreas Kristiansen Utsæd: bl1/8 ha2/8 po1, kreaturhald: ku1 få1 001 Andreas Kristiansen m g Husmand med Jord. Smed 64 (alder) Vaaler Prgj. 002 Karen Bergersdatter k g hans Kone 62 (alder) Vaaler Prgj. 003 Bernt Andreasen m ug Deres Søn Dagarbejder 26 (alder) Vaaler Prgj. 004 Anton Andreasen m ug Deres Søn Snedker 23 (alder) Vaaler Prgj. 005 Karoline Andreasdatter k ug Deres Datter 17 (alder) Vaaler Prgj. 006 Anne Andreasdatter k ug Deres Datter 31 (alder) Vaaler Prgj. 007 Rikhard Berntsen m ug hendes Søn 6 (alder) Vaaler Prgj Nordenberg Nordrud 23e 7 Merknad: (S/L: 23/13) Eigar: Selvejer John Pedersen Utsæd: ru1/16 bl1/8 ha7/8 po1, kreaturhald: ku1 gj2 001 John Pedersen m g Husfader Selvejer 35 (alder) Elverum Prgj. 002 Maren Jensdatter k g hans Kone 40 (alder) Elverum Prgj. 003 Peder Johnsen m ug Deres Søn 12 (alder) Elverum Prgj. 004 John Johnsen m ug Deres Søn 6 (alder) Vaaler 005 Martea Johnsdatter k ug Deres Datter 10 (alder) Vaaler 006 Berte Johnsdatter k ug Deres Datter 8 (alder) Vaaler 007 Juline Johnsdatter k ug Deres Datter 4 (alder) Vaaler Nordenberg Nordrud 25 6 Merknad: (S/L: 23/20) Eigar: Selvejer. Dyrlæge Ole Halvorsen Utsæd: bl1/2 ha3 po1, kreaturhald: he1 ku2 få2 gj1 001 Ole Halvorsen m g Husfader Selvejer. Dyrlæge 45 (alder) Vaaler 002 Elene Enoksdatter k g hans Kone 39 (alder) Elverum 003 Ole Olsen m ug Deres Søn Dagarbejder 19 (alder) Elverum 004 Halvor Olsen m ug Deres Søn 16 (alder) Vaaler Prgj. 005 Magnus Olsen m ug Deres Søn 6 (alder) Vaaler Prgj. 006 Maren Olsen k ug Deres Datter 11 (alder) Vaaler Prgj Nordenberg Rompen Merknad: (S/L: 23/26) Eigar: Drejer Ole Olsen Utsæd: bl2 ha3 po2, kreaturhald: 001 Ole Olsen m g Logerende Drejer 41 (alder) Branvold Prgj. 002 Lisabet Larsdatter k g hans Kone 36 (alder) Branvold Prgj. 003 Martin Olsen m ug Deres Søn 12 (alder) Branvold Prgj. 004 Ole Olsen m ug Deres Søn 6 (alder) Vaaler Prgj. 005 Laurits Olsen m ug Deres Søn 1 (alder) Vaaler Prgj. 006 Marte Josdatter k ug Logerende Dagarbejder 63 (alder) Branvold Prgj. 007 Karelius Mortensen m ug hendes Søn Dagarbejder 24 (alder) Branvold Prgj. 008 Johanes Syvertsen m g logerende Dagarbejder 48 (alder) Branvold Prgj. 009 Anne Mortensdatter k g hans Kone 45 (alder) Branvold Prgj. 010 Johan Arnt Johansen m ug Deres Søn 8 (alder) Branvold Prgj. 011 Oline Johanesdatter k ug Deres Datter 4 (alder) Vaaler Prgj Nordenberg Grønkilen 4 Merknad: (S/L: 24/3) Eigar: Selvejer. Dagarbejder Ole Olsen Utsæd: ha5/8 po1/2, kreaturhald: gj4 Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 001 Ole Olsen m g Husfader Selvejer. Dagarbejder 32 (alder) Sverige 002 Tea Syvertsdatter k g hans Kone 42 (alder) Vaaler Prgj. 003 Ole Olsen m ug Deres Søn 3 (alder) Vaaler Prgj. 004 Lisabet Olsdatter k ug Deres Datter 1 (alder) Vaaler Prgj Nordenberg Rompen, Bergerud 27, 31 6 Merknad: (S/L: 24/7) Eigar: Gaardbruger Gunder Bergersen Utsæd: ru1/16 by2/8 bl1 1/2 ha2 2/8 po2 1/2, kreaturhald: he1 ku3 få6 001 Gunder Bergersen m g Husfader Gaardbruger 31 (alder) Vaaler Prgj. 002 Anne Marja Halvorsdatter k g hans Kone 31 (alder) Vaaler Prgj. 003 Brede Emilsen m ug Pleiesøn 7 (alder) Vaaler Prgj. 004 Ole Einersen m e Føderaadsmand 82 (alder) Vaaler Prgj. 005 Halvor Kristiansen m g Føderaadsmand. Dambygger 67 (alder) Vaaler Prgj. 006 Martea Olsdatter k g hans Kone 61 (alder) Vaaler Prgj Nordenberg Magnor 28 6 Merknad: (S/L: 24/13) Eigar: Selvejer Knud Tørrisen Utsæd: ha1/4 po1, kreaturhald: gj7 001 Knud Tørrisen m g Husfader Selvejer 43 (alder) Vaaler Prgj. 002 Karen Kristiansdatter k g hans Kone 35 (alder) Vaaler Prgj. 003 Karl Knudsen m ug Deres Søn 9 (alder) Vaaler Prgj. 004 Karelius Knudsen m ug Deres Søn 6 (alder) Vaaler Prgj. 005 Teodore Knudsdatter k ug Deres Datter 11 (alder) Vaaler Prgj. 006 Anna Karoline Knudsdatter k ug Deres Datter 1 (alder) Vaaler Prgj Nordenberg Magnor 8 Merknad: (S/L: 24/19) Eigar: Selvejer Tørris Tørrisen Utsæd: bl1/4 ha1/2 po1/2, kreaturhald: ku1 gj4 001 Tørris Tørrisen m g Husfader Selvejer 30 (alder) Vaaler Prgj. 002 Maren Bredesdatter k g hans Kone 36 (alder) Vaaler Prgj. 003 Bernt Tørrisen m ug Deres Søn 10 (alder) Vaaler Prgj. 004 Martin Tørrisen m ug Deres Søn 8 (alder) Vaaler Prgj. 005 Tørris Tørrisen m ug Deres Søn 7 (alder) Vaaler Prgj. 006 Oline Tørrisdatter k ug Deres Datter 5 (alder) Vaaler Prgj. 007 Alette Tørrisdatter k ug Deres Datter 3 (alder) Vaaler Prgj. 008 Teoline Tørrisdatter k ug Deres Datter 1 (alder) Vaaler Prgj Nordenberg Knappen 32 9 Merknad: (S/L: 24/27) Eigar: Gaardbruger Amund Embretsen Utsæd: ru2/8 by2/8 bl5/8 ha4 1/8 po4, kreaturhald: he1 ku6 få9 gj8 001 Amund Embretsen m e Husfader Gaardbruger 64 (alder) Vaaler Prgj. 002 Halvor Amundsen m ug hans Søn hjelper Fader med Gaarden 27 (alder) Vaaler Prgj. 003 Peder Amundsen m ug hans Søn 22 (alder) Vaaler Prgj. 004 Alette Amundsdatter k ug hans Datter 19 (alder) Vaaler Prgj. 005 Lina Amundsdatter k e hans Datter bestyrer Faderens 30 (alder) Vaaler Prgj. Husholdning 006 Axel Johnsen m ug hendes Søn 4 (alder) Vaaler Prgj. 007 Gerda Johnsdatter k ug hendes Datter 6 (alder) Vaaler Prgj. 008 Pernille Amundsdatter k g Husfaderens 31 (alder) Vaaler Prgj. Datter 009 Signe Olsdatter k ug hendes Datter 1 (alder) Vaaler Nordenberg Sjellebæk 5 Merknad: (S/L: 25/2) Eigar: Husmand med Jord. Skindfældsyer Ole Larsen Utsæd: by1/16 bl1/8 ha6/8 po1/2, kreaturhald: ku1 få4?? gj4 Folketeljinga 1865 Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 Ole Larsen m g Husmand med Jord. 52 (alder) Vaaler Prgj. Skindfældsyer 002 Olea Strømmesdatter k g hans Kone 54 (alder) Elvrum Prgj. 003 Johan Olsen m ug Deres Søn 10 (alder) Vaaler Prgj. 004 Anton Olsen m ug Deres Søn 13 (alder) Vaaler Prgj. 005 Kristiane Olsdatter k ug Deres Datter 8 (alder) Vaaler Prgj Nordenberg Berget 6 Merknad: (S/L: 25/7) Eigar: Selvejer Tømmermand Matias Pedersen Utsæd: ha1 1/4 po1 1/2, kreaturhald: ku1 få2 001 Matias Pedersen m g Husfader Selvejer Tømmermand 66 (alder) Vaaler Prgj. 002 Karen Kristiansdatter k g hans Kone 61 (alder) Vaaler Prgj. 003 Martin Matiasen m ug Deres Søn 23 (alder) Vaaler Prgj. 004 Markvart Matiasen m ug Deres Søn 20 (alder) Vaaler Prgj. 005 Sirine Matiasdatter k ug Deres Datter Sypige 30 (alder) Vaaler Prgj. 006 Martin Halvorsen m ug hendes Søn 3 (alder) Vaaler Prgj Nordenberg Køjen 33 7 Merknad: (S/L: 25/13) Eigar: Gaardbruger Buntmager Arnt Kristoffersen Utsæd: ru1/8 by3/8 bl1 ha2 6/8 po3, kreaturhald: he1 ku4 få4 gj5 001 Arnt Kristoffersen m g Husfader Gaardbruger Buntmager 39 (alder) Aasnæs Prgj. 002 Sille Halvorsdatter k g hans Kone 39 (alder) Vaaler Prgj. 003 Karl Arntsen m ug Deres Søn 12 (alder) Vaaler Prgj. 004 Oskar Arntsen m ug Deres Søn 7 (alder) Vaaler Prgj. 005 Emma Arntsdatter k ug Deres Datter 10 (alder) Vaaler Prgj. 006 Randine Arntsdatter k ug Deres Datter 4 (alder) Vaaler Prgj. 007 Agnete Arntsdatter k ug Deres Datter 1 (alder) Vaaler Prgj Nordenberg Væsterberg 34 4 Merknad: (S/L: 25/20) Eigar: Selvejer Kristoffer Olsen Utsæd: ru1/16 by1/8 bl1 ha1 1/8 po2, kreaturhald: ku4 få6 001 Kristoffer Olsen m g Husfader Selvejer 54 (alder) Vaaler Prgj. 002 Sille Olsdatter k g hans Kone 57 (alder) Vaaler Prgj. 003 Ole Kristoffersen m g Deres Søn 26 (alder) Vaaler Prgj. 004 Oluf Kristoffersen m ug Deres Søn 20 (alder) Vaaler Prgj Nordenberg Norjordet 41 6 Merknad: (S/L: 25/24) Eigar: Gaardbruger Kristian Embretsen Utsæd: ru1/16 by1/8 bl1 ha2 1/8 po3, kreaturhald: he1 ku5 få5 gj9 001 Kristian Embretsen m g Husfader Gaardbruger 77 (alder) Vaaler Prgj. 002 Karen Brynnilsdatter k g hans Kone 72 (alder) Vaaler Prgj. 003 Embret Kristiansen m ug Deres Søn hjelper Faderen med Gaardbr 40 (alder) Vaaler Prgj. 004 Sille Kristiansdatter k g Deres Datter 34 (alder) Vaaler Prgj. 005 Lars Johanesen m ug hendes Søn 5 (alder) Furnes Prgj. 006 Karl Kristoffersen m ug Pleiesøn 13 (alder) Vaaler Prgj Nordenberg Drøbak 42 6 Merknad: (S/L: 25/30) Eigar: Selvejer Ole Halvorsen Utsæd: bl1/2 ha1 po2, kreaturhald: gj1 001 Ole Halvorsen m g Husfader Selvejer 51 (alder) Vaaler Prgj. 002 Berte Jensdatter k g hans Kone 46 (alder) Vaaler Prgj. 003 Halvor Olsen m ug Deres Søn 9 (alder) Vaaler Prgj. 004 Otto Olsen m ug Deres Søn 6 (alder) Vaaler Prgj. 005 Oline Olsdatter k ug Deres Datter 16 (alder) Vaaler Prgj. 006 Juline Olsdatter k ug Deres Datter 12 (alder) Vaaler Prgj. Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

21 Nordenberg Amstemit 46 7 Merknad: (S/L: 26/2) Eigar: Selvejer. Skrædder Arne Knudsen Utsæd: by1/8 bl1/2 ha1 2/8?? po2, kreaturhald: ku2 gj6 001 Arne Knudsen m g Husfader Selvejer. Skrædder 58 (alder) Vaaler Prgj. 002 Marte Olsdatter k g hans Kone 51 (alder) Vaaler Prgj. 003 Knud Arnesen m ug Deres Søn Dagarbejder 25 (alder) Vaaler Prgj. 004 Johan Arnesen m ug Hjelper Faderen med 20 (alder) Vaaler Prgj. Hanværket 005 Anton Arnesen m ug Deres Søn 13 (alder) Vaaler Prgj. 006 Martea Arnesdatter k ug Deres Datter 15 (alder) Vaaler Prgj. 007 Kristiane Arnesdatter k ug Deres Datter 7 (alder) Vaaler Prgj. Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 376 (kvinner: 191, menn: 185) Bustader i krinsen: 64 Krins: 002 Ruud Prestegjeld: Vaaler Ruud Gjerdrum østre Merknad: (S/L: 29/1) Eigar: Gaardbruger og Selveier Gunder Iversen Utsæd: ru1/8 by3/4 bl3 ha5 er1/4 po7, kreaturhald: he2 ku8 få13 gj2 001 Gunder Iversen m g Husfader Gaardbruger og Selveier 25 (alder) Vaaler 002 Karen Pedersdatter k g hans Kone 26 (alder) Vaaler 003 Gustava Gundersdatter k ug Deres Datter 5 (alder) Vaaler 004 Iver Gundersen m ug Deres Søn 3 (alder) Vaaler 005 Peder Gundersen m ug Deres Søn 1 (alder) Vaaler 006 Iver Christiansen m g hans Fader Føderaadsmd. 65 (alder) Vaaler 007 Goro Pedersdatter k g hans Kone 60 (alder) Hoff 008 Halvor Halvorsen m ug Tjenestekarl 20 (alder) Vaaler 009 Sille Hansdatter k f Tjenestepige 58 (alder) Vaaler 010 Olia Arnesdatter k ug Lægslem 80 (alder) Vaaler Ruud Strand 2 Merknad: (S/L: 29/11) Eigar: Husmand Embret Christoffersen Utsæd: by1/8 bl5/16 ha1 po1, kreaturhald: ku2 få2 001 Embret Christoffersen m ug Husmand 23 (alder) Vaaler 002 Sille Knudsdatter k e hans Moder 57 (alder) Vaaler Ruud Furusæt 6 Merknad: (S/L: 29/13) Eigar: Husmand Embret Amundsen Utsæd: bl1/4 ha1/2 po1, kreaturhald: ku1 få1 gj3 001 Embret Amundsen m g Husmand 39 (alder) Vaaler 002 Berte Maria Olsdatter k g hans Kone 39 (alder) Vaaler 003 Arne Embretsen m ug Deres Søn 8 (alder) Vaaler 004 Ole Embretsen m ug Deres Søn 6 (alder) Vaaler 005 Randine Embretsen k ug Deres Datter 3 (alder) Vaaler 006 Iver Ingvaldsen m e Logerende Dagarbeider 59 (alder) Vaaler Ruud Gjerdrum østre 35 5 Merknad: (S/L: 29/19) Eigar: Gaardbruger og Selveier Ole Pedersen Utsæd: ru1/8 by3/4 bl1 1/2 ha3 1/2 er1/4 po7, kreaturhald: he2 ku4 få1 gj1 001 Ole Pedersen m g Husfader Gaardbruger og Selveier 37 (alder) Vaaler 002 Anne Jensdatter k g hans Kone 29 (alder) Elverum 003 Hans Jensen m ug Konens Broder 14 (alder) Elverum 004 Eline Olsdatter k e Føderaadskone 63 (alder) Vaaler 005 Oliane Olsdatter k ug Tjenestepige 32 (alder) Vaaler Ruud Bergerud 5 Merknad: (S/L: 29/24) Eigar: Husmand Berger Olsen Utsæd: ha3/8 po1, kreaturhald: ku1 Folketeljinga 1865 Digitalarkivet - Arkivverket Side 21

22 Berger Olsen m g Husmand 30 (alder) Aasnæs 002 Oliane Olsdatter k g hans Kone 30 (alder) Vaaler 003 Sigvart Johansen m ug Deres Søn 10 (alder) Vaaler 004 Oliane Bergersdatter k ug deres Datter 6 (alder) Vaaler 005 Ole Bergersen m ug deres Søn 3 (alder) Vaaler Ruud Strand (Gjerdrum) 35b 4 Merknad: (S/L: 29/29) Eigar: Gaardbruger og Selveier Martin Pedersen Utsæd: ru1/16 by3/16 bl3/8 ha1 er1/8 po2, kreaturhald: ku3 få6 001 Martin Pedersen m g Husfader Gaardbruger og Selveier 33 (alder) Vaaler 002 Andrea Jensdatter k g hans Kone 23 (alder) Elverum 003 Petter Martinsen m ug Deres Søn 3 (alder) Vaaler 004 Jonine Olsdatter k ug Tjenestepige 21 (alder) Vaaler Ruud Strand (Gjerdrum) 36 5 Merknad: (S/L: 29/33) Eigar: Gaardbruger og Selveier John Johannessen Utsæd: ru1/16 by1/4 bl1 ha2 po3, kreaturhald: he1 ku4 få6 gj1 sv1 001 John Johannessen m g Husfader Gaardbruger og Selveier 27 (alder) Vaaler 002 Oliane Olsdatter k g hans Kone 25 (alder) Elverum 003 Berte Johnsdatter k ug Deres Datter 3 (alder) Vaaler 004 Karoline Østensdatter k ug Tjenestepige 20 (alder) Vaaler 005 Oluf Enersen m ug Logerende Snedker 26 (alder) Vaaler Ruud Sletten (Gjerdrum) 36b 3 Merknad: (S/L: 30/4) Eigar: Gaardbruger og Selveier Syver Pedersen Utsæd: by1/4 bl1 ha1 po2, kreaturhald: ku2 001 Syver Pedersen m g Husfader Gaardbruger og Selveier 37 (alder) Vaaler 002 Karen Arnesdatter k g hans Kone 30 (alder) Vaaler 003 Alette Syversdatter k ug Deres Datter 9 (alder) Vaaler Ruud Skjeldet 10 Merknad: (S/L: 30/7) Eigar: Husmand Martinus Tørressen Utsæd: ha1/2 po1/4, kreaturhald: 001 Martinus Tørressen m g Husfader Husmand 42 (alder) Vaaler Merknad: Husmand under næst foregaaende LNo Sille Pedersdatter k g hans Kone 43 (alder) Vaaler 003 Tea Martinusdatter k ug Deres Datter 18 (alder) Vaaler 004 Agnette Martinusdatter k ug Deres Datter 13 (alder) Vaaler 005 Anne Martinusdatter k ug Deres Datter 13 (alder) Vaaler 006 Martea Martinusdatter k ug Deres Datter 10 (alder) Vaaler 007 Syrine Martinusdatter k ug Deres Datter 7 (alder) Vaaler 008 Tørris Martinusen m ug Deres Søn 4 (alder) Vaaler 009 Petter Martinusen m ug Deres Søn 2 (alder) Vaaler 010 Maria Olsdatter k ug Deres Datter Datter 1 (alder) Vaaler Ruud Gjerdrum østre 37 8 Merknad: (S/L: 30/17) Eigar: Gaardbruger og Selveier Peder Christiansen Utsæd: ru1/4 by7/8 bl2 1/4 ha4 er1/4 po7, kreaturhald: he2 ku7 få11 sv2 001 Peder Christiansen m g Husfader Gaardbruger og Selveier 61 (alder) Vaaler 002 Kirsten Tørrisdatter k g hans Kone 62 (alder) Vaaler 003 Ole Pedersen m ug Deres Søn hjelper Faderen med Gaardsbruget 004 Palmelin Pedersen m ug Deres Søn hjelper Faderen med Gaardsbruget 28 (alder) Vaaler 22 (alder) Vaaler Side 22 Digitalarkivet - Arkivverket

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0419 Søndre Odalen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0419 Søndre Odalen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0419 Søndre Odalen prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0421 Vinger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0421 Vinger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0421 Vinger prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0824 Gransherred prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0824 Gransherred prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0824 Gransherred prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1438 Bremanger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1438 Bremanger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1438 Bremanger prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0427 Elverum prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0427 Elverum prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0427 Elverum prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0132 Frederiksstad prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0132 Frederiksstad prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0132 Frederiksstad prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1218 Finnaas prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1218 Finnaas prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1218 Finnaas prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0418 Nordre Odalen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0418 Nordre Odalen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0418 Nordre Odalen prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0425 Aasnæs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0425 Aasnæs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0425 Aasnæs prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1561 Øxendal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1561 Øxendal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1561 Øxendal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0436 Tolgen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0436 Tolgen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0436 Tolgen prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0422 Brandvold prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0422 Brandvold prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0422 Brandvold prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0424 Hoff prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0424 Hoff prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0424 Hoff prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0125 Eidsberg prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0125 Eidsberg prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0125 Eidsberg prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0420 Eidskog prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0420 Eidskog prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0420 Eidskog prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1727 Beitstaden prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1727 Beitstaden prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1727 Beitstaden prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0811 Slemdal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0811 Slemdal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0811 Slemdal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0727 Hedrum prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 0727 Hedrum prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 0727 Hedrum prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0127 Skibtvedt prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0127 Skibtvedt prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0127 Skibtvedt prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0423 Grue prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 0423 Grue prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 0423 Grue prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0726 Brunlanes prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 0726 Brunlanes prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 0726 Brunlanes prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1261 Manger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1261 Manger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1261 Manger prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0115 Skeberg prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0115 Skeberg prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0115 Skeberg prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1016 Øvrebø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1016 Øvrebø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1016 Øvrebø prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0237 Eidsvold prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0237 Eidsvold prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0237 Eidsvold prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0130 Tune prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0130 Tune prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0130 Tune prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1714 Nedre Størdalen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1714 Nedre Størdalen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1714 Nedre Størdalen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1134 Suledal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1134 Suledal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1134 Suledal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0238 Nannestad prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0238 Nannestad prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0238 Nannestad prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0612 Hole prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0612 Hole prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0612 Hole prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1655 Bynes prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1655 Bynes prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1655 Bynes prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0224 Urskaug prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0224 Urskaug prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0224 Urskaug prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0719 Andebo prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 0719 Andebo prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 0719 Andebo prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0518 Nordre Fron prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 0518 Nordre Fron prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 0518 Nordre Fron prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0822 Saude prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0822 Saude prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0822 Saude prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1541 Veø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1541 Veø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1541 Veø prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1564 Stangvik prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1564 Stangvik prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1564 Stangvik prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1567 Rindal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1567 Rindal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1567 Rindal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0118 Aremark prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0118 Aremark prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0118 Aremark prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1525 Stranden prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1525 Stranden prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1525 Stranden prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0123 Spydeberg prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0123 Spydeberg prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0123 Spydeberg prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0519 Søndre Fron prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 0519 Søndre Fron prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 0519 Søndre Fron prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0120 Rødenæs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0120 Rødenæs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0120 Rødenæs prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0544 Østre Slidre prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0544 Østre Slidre prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0544 Østre Slidre prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0621 Sigdal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0621 Sigdal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0621 Sigdal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0542 Nordre Aurdal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0542 Nordre Aurdal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0542 Nordre Aurdal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0128 Rakkestad prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0128 Rakkestad prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0128 Rakkestad prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0234 Gjerdrum prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0234 Gjerdrum prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0234 Gjerdrum prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0515 Vaage prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0515 Vaage prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0515 Vaage prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1617 Hitteren prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1617 Hitteren prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1617 Hitteren prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1734 Stod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1734 Stod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1734 Stod prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1516 Ulfsten prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1516 Ulfsten prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1516 Ulfsten prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1630 Aafjord prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1630 Aafjord prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1630 Aafjord prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0813 Ejdanger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0813 Ejdanger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0813 Ejdanger prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1720 Levanger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1720 Levanger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1720 Levanger prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1441 Sellø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1441 Sellø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1441 Sellø prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0424 Hof prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0424 Hof prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0424 Hof prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0580 Sollien prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0580 Sollien prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0580 Sollien prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1445 Gloppen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1445 Gloppen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1445 Gloppen prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA I 1900 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 7 Negard 10 Mali-garden 5 Jo-garden 9 Lars-garden 8 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 6 Til saman 65 Ullahammaren: Hellevik-stova

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1938 Lyngen prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 1938 Lyngen prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 1938 Lyngen prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1150 Skudesnæs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1150 Skudesnæs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1150 Skudesnæs prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1447 Indvigen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1447 Indvigen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1447 Indvigen prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1152 Torvestad prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1152 Torvestad prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1152 Torvestad prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1624 Rissens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1442 Daviken prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1442 Daviken prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1442 Daviken prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0919 Froland prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0919 Froland prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0919 Froland prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0226 Sørum prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0226 Sørum prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0226 Sørum prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1636 Meldal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1636 Meldal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1636 Meldal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0234 Gierdrum prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0234 Gierdrum prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0234 Gierdrum prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0629 Kongsberg prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0629 Kongsberg prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0629 Kongsberg prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1612 Hevne prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1612 Hevne prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1612 Hevne prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0421 Winger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0421 Winger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0421 Winger prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0627 Røken prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0627 Røken prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0627 Røken prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1443 Eid prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1443 Eid prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1443 Eid prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0524 Faaberg prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 0524 Faaberg prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 0524 Faaberg prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1621 Ørland prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1621 Ørland prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1621 Ørland prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0821 Bø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0821 Bø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0821 Bø prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0714 Hof prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 0714 Hof prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 0714 Hof prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1832 Heimnes prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 1832 Heimnes prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 1832 Heimnes prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1430 Indre Holmedal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1430 Indre Holmedal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1430 Indre Holmedal prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1840 Saltdalen prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 1840 Saltdalen prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 1840 Saltdalen prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0628 Hurum prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0628 Hurum prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0628 Hurum prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1417 Vig prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1417 Vig prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1417 Vig prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0511 Dovre prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 0511 Dovre prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 0511 Dovre prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0720 Stokke prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 0720 Stokke prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 0720 Stokke prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0813 Eidanger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0813 Eidanger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0813 Eidanger prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer