Folketeljing 1801 for 0424 Hoff prestegjeld. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1801 for 0424 Hoff prestegjeld. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1801 for 0424 Hoff prestegjeld Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste... 9 Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå 1801 nominativ, dvs. ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga blei difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 1. februar 1801 Ved kongeleg reskript av 28. november 1800 blei det kunngjort at det skulle haldast "almindelig Folketælling" i Danmark, Noreg og på Island den 1. februar På kvar bustad skulle alle personar til stades på teljingstidspunktet førast i teljingslista. Born fødde etter 1. februar, men før teljinga blei ferdig, skulle ikkje teljast. Ei heller dei som døydde etter 1. februar. Alle i Noreg skulle teljast, både dei som var på besøk i landet og dei som var fråverande, men hadde sitt faste opphald i Noreg. Busetnaden skulle teljast der dei var heimehøyrande og ikkje der dei hadde opphald på teljingstidspunktet. Trass i denne instruksen finn ein tenestefolk ført der dei hadde arbeid, soldatar ført i lister for kasernar mm. og jamvel utflytta studentar i København ført i teljingslistene på bustaden til foreldra. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet blei gjort frå og med sundag 1. februar 1801 og i så mange dagar som var nødvendig. I kjøpstadene og dei gruve- og verkssamfunna som høyrte til under Oberbergamtet på Kongsberg var rodemeistrane ansvarlege for å føre listene under oppsyn av magistraten. Dei nytta trykte skjema i teljingsarbeidet. Dei gjekk frå dør til dør og fekk opplysningane til teljingslistene frå hovudpersonen i kvart hushald. Magistraten sende listene vidare for kontroll hos stiftamtmannen. På landet var sokneprestane ansvarlege for teljingsarbeidet. Dei kunne be om hjelp til teljingsarbeidet frå klokkarane og skulehaldarane, men stort sett førte dei listene sjølv. Prestane sende listene vidare til prosten, deretter gjekk listene til amtmannen som så sende dei til stiftamtmannen. Prestane hadde trykte skjema for landdistrikta som dei fylte ut. Dei fekk opplysningane til teljingslistene i samband med sundagsgudstenestene og det var nok mest vanleg at hovudpersonen i kvart hushald ga opplysningane. Til slutt blei alle teljingslistene sende til Rentekammeret i København. Folketeljinga 1801 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast eit prestegjeld, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Dataregistreringa Arbeidet med å transkribere folketeljinga frå 1801 starta allereie i Eit samarbeid mellom Riksarkivet, Statistisk sentralbyrå og Universitetet i Bergen ved Historisk Institutt tok fatt med Jan Oldervoll som prosjektleiar teljinga blei transkribert ordrett, rubrikk for rubrikk, på databand - papirband med hol i staden for bokstavar. Deretter las ein banda inn på ein datamaskin. Så allereie på 1970-talet fanst ei bokstavrett, digitalisert kopi av teljinga. Men for vidare forsking på dataa, måtte ein ha statistikk. Dermed starta ein med eit større kodingsprosjekt av informasjonen frå teljinga. Med dei koda dataa kunne Statistisk sentralbyrå presentere statistikken for 1801-teljinga i ny utgåve i Og med internett på plass gjorde Historisk Institutt ved Universitetet i Bergen grunnlagsdataa for statistikken ope tilgjengeleg for alle frå 1. desember Med lanseringa av Digitalarkivet i 1998, blei folketeljinga 1801 flytta dit, men Arkivverket tok ikkje over forvaltinga av den transkriberte 1801-teljinga formelt før i Dataa til folketeljinga 1801 har vore korrekturlesne fleire gonger, mellom anna alle gardsnamna i 2008, og det er versjon 4 av teljinga frå 10. januar 2013 som er grunnlaget for dette heftet. 5

6 Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta tilsvarar stort sett rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for teljingskrins-, bustad-, person-, jordbruk- og informasjonsskjema. Nedanfor finn du dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Bustad Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krins Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustaden sitt namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer På lina under kjem eventuelle merknader Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krins Teljingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.kodar 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap 11 Tru Trussamfunn Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert etter kvarandre, det er ein line mellom kvar bustad, og det er ein tynn line mellom ulike hushald i same bustad. Innanfor kvar seksjon kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ei eller fleire liner tekne i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne 6

7 Bustatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs. med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersått n = norsk statsborgar Trussamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Jordbruksopplysningar I utsæd er eininga tønner av de ulike vekstane. Talet på husdyr kan står slik: 'ku18'. som betyr '18 storfe'. hv = kveite ru = rug by = bygg bl = blandingskorn 7

8 ha = havre er = erter po = potet he = hestar ku = stort kveg få = får gj = geiter sv = svin re = rein Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer stryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er stoken over, vert det markert med % framfor og bak det strokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ei opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvising til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjeve fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvising til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 8

9 Personar i alt: 5965 (kvinner: 3121, menn: 2844) Bustader: 221 Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 1579 (kvinner: 819, menn: 760) Bustader i krinsen: 68 Krins: 001 Hoffs Hovedsogn Prestegjeld: Hoff Hoffs Præstegaard 001 Niels Petersen m Enkemand efter første Huusbonde Sognepræst for hoffs 61 (alder) 002 Sophia Magdalena Schou k Ugift En broder daatter af hands afdøde hustrue præstegield Underholdes af charite i hands huus 31 (alder) 003 Marcus Olsen m Begge ugivte Tienestefolk 24 (alder) 004 Thore Larsen m Begge ugivte Tienestefolk Smed 56 (alder) 005 Jens Pedersen m Ugift Tienestefolk 35 (alder) 006 Ole Olsen m Alle ugifte Tienestefolk 24 (alder) 007 Tosten Johansen m Alle ugifte Tienestefolk 21 (alder) 008 Peder Sørensen m Alle ugifte Tienestefolk 17 (alder) 009 Tørris Olsen m Alle ugifte Tienestefolk 28 (alder) 010 Berthe Johansdatter k Alle ugifte Tienestefolk 24 (alder) 011 Johanne Hansdatter k Alle ugifte Tienestefolk 20 (alder) 012 Maria Erichsdatter k Alle ugifte Tienestefolk 33 (alder) 013 Marthe Olsdatter k Alle ugifte Tienestefolk 24 (alder) 014 Johanne Joensdatter k Gift Tienestefolk 46 (alder) 015 Pernille Pedersdatter k Ugifte Tienestefolk 24 (alder) 016 Ingri Jacobsdatter k Ugifte Tienestefolk 27 (alder) 017 Anne Jensdatter k Ugifte Tienestefolk 20 (alder) Folketeljinga Borig 001 Anders Knudsen m Begge i første Huusbonde Bonde og gaardbeboer 53 (alder) 002 Kari Bergersdatter k Begge i første Hans kone 40 (alder) 003 Amund Andersen m Begge ugifte Hands sønner Den 1ste under officier ved 23 (alder) skieløber corpset 004 Berger Andersen m Begge ugifte Hands sønner 20 (alder) 005 Knud Andersen m Hands sønner 7 (alder) 006 Marn Andersdatter k Hands døttre 11 (alder) 007 Marthe Andersdatter k Hands døttre 7 (alder) 008 Arne Andersen m Alle ugifte Tienestefolk 50 (alder) 009 Ragnild Knudsdatter k Alle ugifte Tienestefolk 24 (alder) 010 Ragnild Pedersdatter k Alle ugifte Tienestefolk 23 (alder) 011 Lisbeth Olsdatter k Tienestefolk 18 (alder) 012 Erich Johansen m Begge i første Mand Huusmand med jord 49 (alder) 013 Giertrud Mathisdatter k Begge i første Hans kone 37 (alder) 014 Lisbet Erichsdatter k Ugift Deres børn 15 (alder) 015 Kersti Erichsdatter k Deres børn 9 (alder) 016 Kari Erichsdatter k Deres børn 7 (alder) 017 Christian Olsen m Begge i første Mand Huusmand med jord 38 (alder) 018 Olea Olsdatter k Begge i første Hands kone 32 (alder) 019 Ole Christiansen m Deres børn 7 (alder) 020 Olia Christiansdatter k Deres børn 10 (alder) 021 Niels Olsen m Begge i første Huusbonde Bonde og gaardbeboer 30 (alder) 022 Marthe Olsdatter k Begge i første Hans kone 22 (alder) 023 Hans Nielsen m Alle ugifte Tienestefolk 23 (alder) 024 Mari Olsdatter k Alle ugifte Tienestefolk 37 (alder) 025 Olia Hendrichsdatter k Alle ugifte Tienestefolk 19 (alder) 026 Sørn Olsen m Tienestefolk Skoemager 20 (alder) 027 Ole Christensen m Enkemand efter første Mand Almisse læm 81 (alder) 028 Ole Iversen m Begge i første Mand Huusmand med jord 36 (alder) 029 Kari Olsdatter k Begge i første Hands kone 30 (alder) 030 Olea Olsdatter k Deres børn 7 (alder) 031 Kari Olsdatter k Deres børn 1 (alder) 032 Embret Andersen m Begge i første Mand 38 (alder) 033 Giertrud Giøransdatter k Begge i første Hands kone 33 (alder) 034 Amund Embretsen m Ugift Deres børn 14 (alder) Digitalarkivet - Arkivverket Side 9

10 Johanes Embretsen m Deres børn 11 (alder) 036 Siri Embretsdatter k Deres børn 9 (alder) 037 Mari Halvorsdatter k Enke efter første Qvinde Bondekone gaardbeboerske 48 (alder) 038 Halvor Olsen m Alle ugifte Hendes børn 15 (alder) 039 Ole Olsen m Alle ugifte Hendes børn 12 (alder) 040 Mari Olsdatter k Alle ugifte Hendes børn 19 (alder) 041 Ole Olsen m Tienestefolk Gevorben soldat 22 (alder) 042 Marthe Olsdatter k Tienestefolk 16 (alder) 043 Ole Olsen m Begge i første Mand Huusmand med jord 48 (alder) 044 Malene Jacobsdatter k Begge i første Hands kone 48 (alder) 045 Morten Olsen m Deres børn 13 (alder) 046 Olea Olsdatter k Deres børn 5 (alder) Hoff 001 Johan Arnesen m Begge i første Mand Bonde og gaardbeboer 55 (alder) 002 Eli Tostensdatter k Begge i første Hands kone 66 (alder) 003 Tosten Haagensen m Begge i første Mand Bonde og gaardbeboer 36 (alder) 004 Eli Bergersdatter k Begge i første Hands kone 50 (alder) 005 Siri Tostensdatter k Deres børn 7 (alder) 006 Berte Tostensdatter k Deres børn 2 (alder) 007 Inge Pedersdatter k Ugift Qvindes Inderste 39 (alder) person 008 Sille Ingvoldsdatter k Hendes uægte 1 (alder) datter 009 Haagen Tostensen m Enkemand efter første Mand Føderaadsmand 71 (alder) 010 Ole Haagensen m Alle ugift Hands børn 33 (alder) 011 Arne Haagensen m Alle ugifte Hendes børn 12 (alder) 012 Olea Haagensdatter k Alle ugift Hands børn 21 (alder) 013 Mari Taralsdatter k Alle ugift Pige Inderste 55 (alder) 014 Ole Knudsen m Begge i første Mand Bonde, gaardbeboer og 51 (alder) møller 015 Olea Olsdatter k Begge i første Hands kone 51 (alder) 016 Ole Olsen m Ugift Deres børn 14 (alder) 017 Christian Olsen m Deres børn 12 (alder) 018 Johanes Olsen m Deres børn 8 (alder) 019 Syver Olsen m Deres børn 5 (alder) 020 Ole Olsen m Begge i første Mand Bonde og gaardbeboer 33 (alder) 021 Marthe Mechalsdatter k Begge i første Hands kone 40 (alder) 022 Mari Olsdatter k Deres datter 8 (alder) 023 Olea Handgiørsdatter k Enke efter første Qvinde Inderste 43 (alder) 024 Hendrich Gutormsen m Ugift Logerende Gevorben soldat 32 (alder) 025 Ole Tostensen m Begge i første Mand Bonde og gaardbeboer 50 (alder) 026 Anne Erichsdatter k Begge i første Hands kone 44 (alder) 027 Tosten Olsen m Ugift Deres børn 22 (alder) 028 Erich Olsen m Deres børn 9 (alder) 029 Lars Olsen m Deres børn 6 (alder) 030 Olea Olsdatter k Ugift Deres børn 17 (alder) 031 Mari Olsdatter k Deres børn 11 (alder) 032 Kari Giermundsdatter k Enke efter første Qvinde Inderste 50 (alder) 033 Halvor Olsen m Ugift Hendes børn Gevorben soldat 24 (alder) 034 Peder Michelsen m Hendes børn 10 (alder) 035 Lisbet Michelsdatter k Ugift Hendes børn 13 (alder) 036 Ragnil Michelsdatter k Hendes børn 7 (alder) 037 Ole Tostensen m Begge i første Huusbonde Bonde, gaardbeboer og under 38 (alder) klocker 038 Mari Pedersdatter k Begge i første Hands kone 38 (alder) 039 Tosten Olsen m Deres børn 8 (alder) 040 Peder Olsen m Deres børn 6 (alder) 041 Berte Olsdatter k Ugift Deres børn 16 (alder) 042 Olea Olsdatter k Deres børn 12 (alder) 043 Maren Olsdatter k Deres børn 3 (alder) 044 Tosten Tostensen m Ugift Mandens broder Tienestekarl 28 (alder) Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Omestad Væstre 001 Niels Olsen m Begge i første Mand Læjlænding og gaardbeboer 49 (alder) 002 Siri Olsdatter k Begge i første Hands kone 36 (alder) 003 Ole Nielsen m Begge ugifte Deres børn 15 (alder) 004 Olea Nielsdatter k Begge ugifte Deres børn 13 (alder) 005 Ragnil Nielsdatter k Deres børn 10 (alder) 006 Berthe Nielsdatter k Deres børn 7 (alder) 007 Pernille Nielsdatter k Deres børn 5 (alder) 008 Sille Nielsdatter k Deres børn 4 (alder) 009 Jørgen Bergersen m Begge i første Mand Læjlænding og gaardbeboer 46 (alder) 010 Olea Gundersdatter k Begge i første Hans kone 30 (alder) 011 Berger Jørgensen m Deres børn 6 (alder) 012 Kersti Jørgensdatter k Deres børn 3 (alder) 013 Berger Jørgensen m Enkemand efter første Mandens fader Føderaads mand 76 (alder) 014 Olea Pettersdatter k Ugift Inderste 70 (alder) 015 Arne Olsen m Hans første og hendes 2det Mand Inderste og gaar i dagleje 33 (alder) 016 Kari Andersdatter k Hans første og hendes 2det Hands kone 39 (alder) 017 Berger Johanesen m Ugift Hands stifsøn 13 (alder) 018 Johanes Arnesen m Deres ægte søn 4 (alder) 019 Kari Pettersdatter k Enke efter 2det Qvinde Inderste 65 (alder) 020 Kerste Larsdatter k I første Hendes datter Inderste 28 (alder) 021 Lisbet Embretsdatter k Hendes barn 5 (alder) 022 Tosten Olsen m Ugift Logerende Gevorben soldat 39 (alder) Folketeljinga Omestad Nordre 001 Anders Olsen m Begge i første Huusbonde Bonde og gaardbeboer 47 (alder) 002 Olea Olsdatter k Begge i første Hands kone 40 (alder) 003 Tørris Andersen m Ugift Deres børn 18 (alder) 004 Ole Andersen m Deres børn 13 (alder) 005 Amund Andersen m Deres børn 2 (alder) 006 Anne Maria Andersdatter k Deres børn 10 (alder) 007 Olea Andersdatter k Deres børn 7 (alder) 008 Oleana Andersdatter k Deres børn 5 (alder) 009 Ole Olsen m Enkemand efter 2det Mand Føderaads mand 68 (alder) 010 Inger Erichsdatter k Ugift Tienestepige 29 (alder) 011 Amund Amundsen m Hands 2det og hendes 1ste Huusbonde Bonde og gaardbeboer 43 (alder) 012 Anne Halvorsdatter k Hands 2det og hendes 1ste Hands kone 27 (alder) 013 Ole Amundsen m Hands børn 15 (alder) 014 Amund Amundsen m Hands børn 9 (alder) 015 Morten Amundsen m Hands børn 7 (alder) 016 Christian Amundsen m Hands børn 6 (alder) 017 Iver Amundsen m Hands børn 4 (alder) 018 Hellena Amundsdatter k Hands børn 3 (alder) 019 Berte Andersdatter k Begge ugifte Tienestefolk 20 (alder) 020 Olea Olsdatter k Begge ugifte Tienestefolk 16 (alder) 021 Kari Olsdatter k Ugift Qvindeperson Inderste 30 (alder) 022 Christian Ingvoldsen m Konens uægte 9 (alder) børn 023 Peder Jonsen m Begge i første Mand Føderaadsfolk 83 (alder) 024 Berte Olsdatter k Begge i første Hands kone 78 (alder) 025 Hendrich Hendrichsen m Begge i første Mand Huusmand med jord 52 (alder) 026 Lisbet Halvorsdatter k Begge i første Hands kone 51 (alder) 027 Amund Hendrichsen m Deres søn 12 (alder) 028 Gunder Olsen m Begge i første Mand Huusmand med jord 30 (alder) 029 Maria Jensdatter k Begge i første Hands kone 30 (alder) 030 Olea Gundersdatter k Deres børn 4 (alder) 031 Elisabet Gundersdatter k Deres børn 2 (alder) 032 Siri Olsdatter k Enke efter første Hands moder Inderste 51 (alder) 033 Søren Olsen m Ugift Hendes børn 18 (alder) Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 Anne Olsdatter k Hendes børn 7 (alder) 035 Sørn Pedersen m Begge i første Mand Selv ejer 45 (alder) 036 Berte Sørnsdatter k Begge i første Hands kone 42 (alder) 037 Sørn Sørnsen m Ugift Deres børn 14 (alder) 038 Johanes Sørnsen m Deres børn 12 (alder) 039 Morten Sørnsen m Deres børn 9 (alder) 040 Ole Sørnsen m Deres børn 6 (alder) 041 Sille Sørnsdatter k Deres børn 4 (alder) 042 Johane Olsdatter k Enke, efter første Hands moder Inderste 70 (alder) 043 Lars Olsen m Begge i første Mand Urtegaardsmand 40 (alder) 044 Else Nielsdatter k Begge i første Hands kone 52 (alder) 045 Marn Christensdatter k Ugift Hendes uægte 24 (alder) barn 046 Olea Tostensdatter k Hendes uægte 2 (alder) barn 047 Eli Larsdatter k Deres ægte barn 7 (alder) Betnes Østere 001 Niels Hansen m Begge i første Mand Bonde og gaard beboer 48 (alder) 002 Kari Nielsdatter k Begge i første Hands kone 47 (alder) 003 Niels Nielsen m Ugifte Deres børn 20 (alder) 004 Morten Nielsen m Ugifte Deres børn 17 (alder) 005 Kari Nielsdatter k Deres børn 12 (alder) 006 Marte Nielsdatter k Deres børn 6 (alder) 007 Lars Amundsen m Enkemand efter første Mand Huusmand med jord 63 (alder) 008 Olia Halvorsdatter k Enke efter første Qvinde Inderste 47 (alder) 009 Lisbet Gundersdatter k Hendes barn 7 (alder) 010 Embret Olsen m Hands 2det og hendes første Mand Bonde og gaardbeboer 54 (alder) ægtesk. 011 Ingebor Simensdatter k Hands 2det og hendes første Hands kone 58 (alder) ægtesk. 012 Olea Embretsdatter k Ugifte Hands børn 25 (alder) 013 Siri Embretsdatter k Ugifte Hands børn 19 (alder) 014 Ole Hendrichsen m Hands 2det og hendes 1ste Mand Selv ejer 48 (alder) 015 Ingri Jonsdatter k Hands 2det og hendes 1ste Hands kone 55 (alder) 016 Erich Olsen m Ugift Deres ægte 18 (alder) børn 017 Syver Olsen m Deres ægte 11 (alder) børn 018 Sørn Sørnsen m Ugift Hendes uægte 20 (alder) barn 019 Christian Olsen m Hands første hendes 2det Mand Føderaadsfolk 71 (alder) 020 Goro Olsdatter k Hands første hendes 2det Hands kone 84 (alder) 021 Ole Østensen m Ungkarl Bonde og gaardbeboer 34 (alder) 022 Mari Erichsdatter k Enke efter første Qvinde Inderste 76 (alder) 023 Syver Amundsen m Begge i første Mand Selv ejer 50 (alder) 024 Ingebor Pedersdatter k Begge i første Hands kone 50 (alder) 025 Syver Jonsen m Ugift Deres foster 22 (alder) søn 026 Peder Jonsen m Begge i første Mand Selv ejer og muurmester 48 (alder) 027 Kari Olsdatter k Begge i første Hands kone 47 (alder) 028 Jon Pedersen m Ugift Deres søn 24 (alder) 029 Christian Olsen m Begge i første Mand Bonde og gaardbeboer 25 (alder) 030 Siri Jacobsdatter k Begge i første Hands kone 32 (alder) 031 Gunil Gundersdatter k Hendes uægte barn 6 (alder) Betnes Væstre Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 001 Erich Arnesen m Ung karl Bonde og gaardbeboer 40 (alder) 002 Peder Olsen m Begge i første Mand Bonde, gaardbeboer og 46 (alder) skrædder 003 Kersti Erichsdatter k Begge i første Hands kone 45 (alder) 004 Ole Pedersen m Deres børn 6 (alder) 005 Ener Pedersen m Deres børn 3 (alder) 006 Ole Pedersen m Ung karl Bonde og gaardbeboer 21 (alder) 007 Peder Pedersen m Begge i første Mand Selv ejer og skoemager 34 (alder) 008 Berte Olsdatter k Begge i første Hands kone 36 (alder) 009 Olea Pedersdatter k Deres daatter 8 (alder) 010 Marit Olsdatter k Ugift Qvinde Inderste 55 (alder) 011 Lars Larsen m Ugift Hendes uægte Skoemager 17 (alder) barn 012 Joen Hansen m Begge i første Mand Selv ejer 38 (alder) 013 Berte Andersdatter k Begge i første Hands kone 46 (alder) 014 Hans Jonsen m Ugift Deres søn 16 (alder) 015 Ragnil Olsdatter k Enke efter første Qvinde Almisse lem 75 (alder) 016 Peder Olsen m Begge i første Mand Bonde og gaardbeboer 27 (alder) 017 Olea Erichsdatter k Begge i første Hans kone 38 (alder) 018 Ingebor Andersdatter k Enke efter første Qvinde Inderste 55 (alder) 019 Peder Pedersen m Hendes børn 10 (alder) 020 Rønau Pedersdatter k Ugift Hendes børn 14 (alder) 021 Iver Olsen m Begge i første Mand Huusmand med jord 48 (alder) 022 Maria Hendrichsdatter k Begge i første Hands kone 34 (alder) 023 Erich Marcusen m Begge i første Mand Selv ejer og snedker 48 (alder) 024 Mari Arnesdatter k Begge i første Hands kone 45 (alder) 025 Berte Erichsdatter k Deres børn 7 (alder) 026 Anne Erichsdatter k Deres børn 2 (alder) 027 Marte Hendrichsdatter k Enke efter 2det Hands moder Inderste 89 (alder) 028 Ole Olsen m Begge i andet Mand Selvejer 52 (alder) 029 Else Knudsdatter k Hands kone 48 (alder) 030 Siri Olsdaatter k Deres daatter 5 (alder) 031 Berte Jensdatter k Ugift Qvindepærson Inderste 46 (alder) 032 Christian Johansen m Hendes uægte 10 (alder) barn 033 Hans Olsen m Begge i første Mand Selv ejer 44 (alder) 034 Marte Pouvelsdatter k Begge i første Hands kone 58 (alder) 035 Lars Hansen m Begge ugifte Deres børn 16 (alder) 036 Olea Hansdatter k Begge ugifte Deres børn 18 (alder) 037 Ingebor Larsdatter k Enke efter første Qvinde Inderste 87 (alder) Strand Nordre 001 Hans Lytzen m Begge i første Mand Bonde og gaardbeboer 63 (alder) 002 Birgitte Maria Aarning k Begge i første Hands kone 57 (alder) 003 Andreas Hansen m Alle ugifte Deres børn 22 (alder) 004 Anne Magrette Hansdatter k Alle ugifte Deres børn 23 (alder) 005 Marte Jensdatter k Alle ugifte Tienestepige 14 (alder) 006 Ole Bergersen m Begge i første Mand Inderster 34 (alder) 007 Pernille Pedersdatter k Begge i første Hands kone 22 (alder) 008 Lars V. Smidt m Ugift Logerende Dimiteret lieutenant fra 50 (alder) skieløber corpset med pension 009 Ole Nerbye m Begge i første Mand Klokker til hoffs præstegield 42 (alder) 010 Johane Larsdatter k Begge i første Hands kone 39 (alder) 011 Torger Olsen m Deres børn 8 (alder) 012 Lars Olsen m Deres børn 2 (alder) 013 Karie Olsdatter k Deres børn 14 (alder) 014 Anne Maria Olsdatter k Deres børn 10 (alder) 015 Berte Knudsdatter k Pige Væverpige 20 (alder) 016 Peder Erichsen m Begge i første Mand Selvejer 50 (alder) 017 Kari Olsdatter k Begge i første Hands kone 50 (alder) 018 Iver Pedersen m Deres børn 13 (alder) 019 Olea Pedersdatter k Deres børn 7 (alder) 020 Johanes Embretsen m Ungkarl Inderste 50 (alder) Folketeljinga 1801 Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 Tørris Olsen m Hands 2det og hendes første Mand Selv ejer 50 (alder) 022 Ingebr Olsdatter k Hands 2det og hendes første Hands kone 35 (alder) 023 Peder Tørrisen m Ugift Deres børn 15 (alder) 024 Ole Tørrisen m Deres børn 1 (alder) 025 Ole Tørrisen m Begge i første Mand Selv ejer 26 (alder) 026 Johane Jacobsdatter k Begge i første Hands kone 35 (alder) 027 Tørris Olsen m Deres søn 1 (alder) 028 Ole Amundsen m Begge i første Mand Selv ejer 75 (alder) 029 Kiersti Halvorsdatter k Begge i første Hands kone 70 (alder) 030 Olea Erichsdatter k Enke efter første Qvindsperson Inderste 26 (alder) 031 Kjersti Johansdatter k Hendes daatter 2 (alder) 032 Syver Amundsen m Begge i første Mand Selv ejer 50 (alder) 033 Ingebor Pedersen k Begge i første Hands kone 50 (alder) 034 Syver Jonsen m Ugift Deres fostersøn 20 (alder) Strand Lille 001 Ole Olsen m Begge i første Mand Bonde og gaardbeboer 29 (alder) og skieløber ved skieløbercorpset 002 Ole Arnesdaatter k Begge i første Hands kone 38 (alder) 003 Ole Olsen m Deres børn 6 (alder) 004 Arne Olsen m Deres børn 4 (alder) 005 Amund Olsen m Deres børn 2 (alder) 006 Morten Larsen m Begge i første Mand Bonde og gaardbeboer 53 (alder) 007 Anne Michelsdatter k Begge i første Hands kone 39 (alder) 008 Christian Mortensen m Deres børn 13 (alder) 009 Lars Mortensen m Deres børn 10 (alder) 010 Maren Mortensdatter k Deres børn 7 (alder) 011 Sille Mortensdatter k Deres børn 4 (alder) 012 Anne Marie Mortensdatter k Deres børn 2 (alder) 013 Marte Arnesdatter k Pige Almisse lem 52 (alder) 014 Ole Iversen m Hans andet og hendes 1ste Mand Selv ejer 52 (alder) 015 Siri Erichsdatter k Hans andet hendes 1ste Hands kone 54 (alder) 016 Ragnil Arnesdatter k Enke efter første Hands moder Inderste 80 (alder) Støvner 001 Ole Knudsen m Begge i første Huusbonde Bonde gaardbeboer og 45 (alder) fierdingsmand 002 Marte Arnesdatter k Begge i første Hands kone 29 (alder) 003 Anne Olsdatter k Enke efter 3die Hands moder Føderaads kone 76 (alder) 004 Christian Olsen m Deres børn 8 (alder) 005 Amund Olsen m Deres børn 3 (alder) 006 Oliana Olsdatter k Deres børn 6 (alder) 007 Anne Olsdatter k Deres børn 4 (alder) 008 Torchel Hermandsen m Alle ugifte Tienestefolk 16 (alder) 009 Erich Johansen m Alle ugifte Tienestefolk 19 (alder) 010 Anne Michelsdatter k Alle ugifte Tienestefolk 27 (alder) 011 Marte Hermandsdatter k Alle ugifte Tienestefolk 19 (alder) Fugle Lie 001 Ole Elefsen m Begge i første Mand Bonde gaardbeboer og smed 53 (alder) 002 Kari Colbjørnsdatter k Begge i første Hands kone 49 (alder) 003 Elev Olsen m Begge ugifte Deres børn 20 (alder) 004 Arne Olsen m Begge ugifte Deres børn 16 (alder) Lie Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 001 Hermand Pedersen m Begge i første Huusbonde Bonde gaardbeboer og smed 43 (alder) 002 Marthe Mechelsdatter k Begge i første Hands kone 40 (alder) 003 Pernille Hermandsdatter k Alle ugifte Deres datter 16 (alder) 004 Ole Olsen m Alle ugifte Tienestekarl 25 (alder) 005 Olea Arnesdatter k Alle ugifte Pige Inderste 21 (alder) 006 Ole Gutormsen m Hands 3die og hendes 1ste Mand Bonde, gaardbeboer landværn 44 (alder) og tømmermand 007 Lisbet Nielsdatter k Hands 3die og hendes 1ste Hands kone 28 (alder) 008 Gutorm Olsen m Hands børn 9 (alder) 009 Niels Olsen m Hands børn 2 (alder) 010 Olea Olsdatter k Ugift Hands børn 19 (alder) 011 Marte Olsdatter k Hands børn 11 (alder) Qvisler 001 Johanes Olsen m Hands 2det og hendes 1ste Mand Bonde gaardbeboer og 42 (alder) landværn 002 Kersti Amundsdatter k Hands 2det og hendes 1ste Hands kone 34 (alder) 003 Ole Johanesen m Deres søn 10 (alder) 004 Maria Samuelsdatter k Ugift Pige Inderste 32 (alder) 005 Andine Poulsdatter k Gift Qvinde Inderste 30 (alder) 006 Poul Johansen m Hendes børn 3 (alder) 007 Siri Johansdatter k Hendes børn 5 (alder) 008 Mari Thommesdatter k Ugift Qvindsperson Inderste 34 (alder) 009 Christian Johansen m Hendes uægte barn 4 (alder) Biertnes Væstre 001 Halvor Gundersen m Begge i første Huusbonde Bonde gaardbeboer og 38 (alder) landværn 002 Marthe Mechelsdatter k Begge i første Hands kone 27 (alder) 003 Torche Halvorsen m Deres børn 2 (alder) 004 Berte Halvorsdatter k Deres børn 5 (alder) 005 Berte Halvorsdatter k Enke efter første Qvinde Føde raadskone 73 (alder) 006 Kari Gundersdatter k Ugifte Hendes datter 24 (alder) 007 Christian Jørgensen m Ugifte Tienestefolk 17 (alder) 008 Kersti Mathisdatter k Ugifte Hendes datter 19 (alder) 009 Jørgen Kielsen m Begge i første Mand Jordløs huusmand 47 (alder) 010 Ingebor Arnesdatter k Begge i første Hands kone 55 (alder) 011 Jørgen Erichsen m Begge i første Huusbonde Bonde og gaardbeboer 26 (alder) 012 Rønnu Hansdatter k Begge i første Hands kone 29 (alder) 013 Ole Jørgensen m Deres børn 4 (alder) 014 Dorte Jørgensdatter k Deres børn 2 (alder) 015 Eli Erichsdatter k Ugift Tienestepige 23 (alder) 016 Erich Michelsen m Begge i første Mand Bonde gaardbeboer og 31 (alder) skieløber ved skieløber corpset 017 Berte Olsdatter k Begge i første Hands kone 31 (alder) 018 Rønnou Erichsdatter k Deres datter 9 (alder) 019 Niels Pedersen m Begge i første Huusbonde Bonde og gaardbeboer 45 (alder) 020 Marte Enersdatter k Begge i første Hands kone 34 (alder) 021 Ener Nielsen m Deres søn 11 (alder) 022 Knud Nielsen m Alle ugifte Huusbondens 21 (alder) friele søn 023 Pernille Nielsdatter k Alle ugifte Deres datter 15 (alder) 024 Ragnil Arnesdatter k Alle ugifte Tienestefolk 23 (alder) 025 Kersti Jørgensdatter k Alle ugifte Tienestefolk 23 (alder) 026 Peder Pedersen m Hans 2det og hendes 1ste Mand Huusmand med jord 50 (alder) 027 Ragne Arnesdatter k Hans 2det og hendes 1ste Hands kone 25 (alder) 028 Berthe Pedersdatter k Ugift Pige 14 (alder) Folketeljinga 1801 Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 Mads Amundsen m Enkemand efter første Mand Føde raadsmand 64 (alder) Biertnes Mellem 001 Niels Johansen m Begge i første Mand Bonde og gaardbeboer 57 (alder) 002 Marte Hansdatter k Begge i første Hands kone 55 (alder) 003 Hans Nielsen m Begge i første Deres søn og 25 (alder) mand 004 Hellene Pedersdatter k Begge i første Hands kone 25 (alder) 005 Johan Nielsen m Begge ugifte Den førstes Skieløber ved skieløber 22 (alder) børn corpset 006 Christian Nielsen m Begge ugifte Den førstes 19 (alder) børn 007 Marte Maria Hansdatter k Den andres 2 (alder) børn 008 Berte Johansdatter k Ugift Pige Almisse lem 85 (alder) 009 Peder Pedersen m Begge i første Mand Bonde og gaardbeboer 48 (alder) 010 Berte Jonsdatter k Begge i første Hands kone 39 (alder) 011 Joen Pedersen m Begge ugifte Deres børn 19 (alder) 012 Ole Pedersen m Begge ugifte Deres børn 15 (alder) 013 Peder Pedersen m Deres børn 10 (alder) 014 Berger Pedersen m Deres børn 3 (alder) 015 Rønnau Pedersdatter k Deres børn 7 (alder) 016 Ragnild Gundersdatter k Ugift Quindsperson Inderste 39 (alder) 017 Bent Torchelsen m Hands 3de og hendes 2det Mand Inderste 65 (alder) 018 Kersti Olsdatter k Hands 3de og hendes 2det Hands kone 80 (alder) 019 Johan Johandsen m Begge i første Mand Bonde og gaardbeboer 51 (alder) 020 Mari Christensdatter k Begge i første Hands kone 61 (alder) 021 Christen Christensen m Begge i første Mand Bonde og gaardbeboer 64 (alder) 022 Olea Tostensdatter k Begge i første Hands kone 70 (alder) Biertnes Østre 001 Ener Olsen m Begge i første Huusbonde Bonde og gaardbeboer 72 (alder) 002 Olea Joensdatter k Begge i første Hands kone 65 (alder) 003 Johanne Enersdatter k Ugift Deres datter 18 (alder) 004 Ole Olsen m Begge ugifte Tienestefolk 26 (alder) 005 Kari Johansdatter k Begge ugifte Tienestefolk 22 (alder) 006 Berte Larsdatter k Ugift Qvindsperson 70 (alder) 007 Hellena Pedersdatter k Enke efter første Qvinde Inderste 43 (alder) 008 Johanne Jonsdatter k Hendes daatter 8 (alder) 009 Halvor Halvorsen m Hands 1ste og hendes 2det Huusbonde Bonde og gaardbeboer og 28 (alder) smed 010 Olea Christiansdatter k Hands 1ste og hendes 2det Hands kone 44 (alder) 011 Christian Pettersen m Ugift Hands stif 13 (alder) børn 012 Gunil Pettersdatter k Hands stif 10 (alder) børn 013 Berte Pettersdatter k Hands stif 7 (alder) børn 014 Pernille Halvorsdatter k Deres egen 4 (alder) daatter 015 Marn Clemmetsdatter k Ugift Tienestepige 26 (alder) 016 Christian Olsen m Enkemand efter første Mand Inderste 63 (alder) 017 Kersti Amundsdatter k Enke efter første Qvinde Føde raadskone 65 (alder) 018 Hans Olsen m Ugift Logerende 54 (alder) 019 Christian Clemetsen m Ugift Ungkarl Bonde og gaardbeboer 24 (alder) 020 Marte Poulsdatter k Enke efter første Hands moder Føderaads kone 52 (alder) 021 Peder Clemetsen m Ugift Hendes børn 16 (alder) 022 Marte Clemmetsdatter k Hendes børn 12 (alder) Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 023 Otter Poulsen m Inderste Ugivt 45 (alder) Biertnes Nordre 001 Petter Erichsen m Hands 2det og hendes 1ste Mand Bonde gaardbeboer og 61 (alder) julmager 002 Anne Johansdatter k Hands 2det og hendes 1ste Hands kone 45 (alder) 003 Ener Pettersen m Ugift Deres børn 16 (alder) 004 Johane Petersdatter k Deres børn 8 (alder) 005 Anne Erichsdatter k Ugift Qvindspærson Inderste 30 (alder) 006 Inger Olsdatter k Hendes uægte 2 (alder) barn 007 Ole Olsen m Begge i første Mand Lejlænding og landværn 39 (alder) Merknad: "den yngre" 008 Anne Nielsdatter k Begge i første Hands kone 44 (alder) 009 Ole Olsen m Ugift Deres børn 13 (alder) 010 Kari Olsdatter k Ugift Deres børn 11 (alder) 011 Eli Olsdatter k Deres børn 5 (alder) 012 Haagen Amundsen m Begge i første Mand Bonde og gaardbeboer 65 (alder) 013 Olea Halvorsdatter k Begge i første Hands kone 65 (alder) 014 Hans Gundersen m Begge i første Svigersøn og Inderste 36 (alder) mand 015 Marte Haagensdatter k Begge i første Hands kone 36 (alder) 016 Berte Hansdatter k Deres daatter 2 (alder) 017 Hermand Knudsen m Begge i første Mand Lejlænding og gaardbeboer 49 (alder) 018 Hellena Knudsdatter k Begge i første Hands kone 47 (alder) 019 Knud Hermandsen m Ugift Deres børn 23 (alder) 020 Gunder Hermandsen m Ugift Deres børn 16 (alder) 021 Mari Hermandsdatter k Deres børn 12 (alder) 022 Hans Olsen m Begge i første Mand Inderste 48 (alder) 023 Berte Matisdatter k Begge i første Hands kone 46 (alder) 024 Marn Hansdatter k Ugift Deres daatter 20 (alder) 025 Ole Olsen m Hans 1ste og hendes 2det Mand Læjlænding og gaardbeboer 51 (alder) Merknad: "den ældre" 026 Rønnou Olsdatter k Hans 1ste og hendes 2det Hands kone 66 (alder) 027 Kari Olsdatter k Ugift Deres daatter 25 (alder) 028 Ole Kjelsen m Ugift Hands stifsøn 32 (alder) 029 Gunder Olsen m Begge i første Mand Lejlending og gaardbeboer 44 (alder) 030 Ragnil Bergersdatter k Begge i første Hands kone 44 (alder) 031 Ole Gundersen m Deres børn 6 (alder) 032 Sørn Gundersen m Deres børn 3 (alder) 033 Kjersti Pedersdatter k Ugift Qvindsperson Inderst 64 (alder) 034 Christian Pedersen m Ugift Hendes uægte søn Gevorben soldat 31 (alder) Holstad 001 Jens Andersen m Begge i første Huusbonde Bonde og gaardbeboer 61 (alder) 002 Kersti Knudsdatter k Begge i første Hands kone 51 (alder) 003 Knud Jensen m Ugift Deres børn Skieløber ved skieløber 24 (alder) corpset 004 Amund Jensen m Ugift Deres børn 21 (alder) 005 Marte Christensdatter k Begge ugifte Tienestefolk 28 (alder) 006 Olea Hansdatter k Begge ugifte Tienestefolk 20 (alder) 007 Sigri Poulsdatter k Enke efter første Qvindspærson Gaardbeboerske 71 (alder) 008 Olea Hansdatter k Ugift Tieneste pige 16 (alder) Sparbye Søndre 001 Amund Embretsen m Ugifte Ungkarl Bonde gaardbeboer og landværn 45 (alder) Folketeljinga 1801 Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 Peder Embretsen m Ugifte Hands broder Bonde gaardbeboer og 42 (alder) landværn 003 Berte Pedersdatter k Ugifte Tienestefolk 32 (alder) 004 Berte Olsdatter k Tienestefolk 12 (alder) 005 Ole Olsen m Tienestefolk 12 (alder) 006 Embret Pedersen m Hands 3de og hendes 1ste Mand Inderster 72 (alder) 007 Siri Mathisdatter k Hands 3de og hendes 1ste Hands kone 70 (alder) 008 Berger Mathisen m Begge i første Mand Bonde gaardbeboer og 36 (alder) landværn 009 Olea Gundersdatter k Begge i første Hands kone 44 (alder) 010 Gunder Bergersen m Ugift Deres børn 13 (alder) 011 Brede Bergersen m Deres børn 8 (alder) 012 Maren Bergersdatter k Ugift Deres børn 15 (alder) 013 Ole Mathisen m Begge i første Mand Bonde og gaardbeboer 40 (alder) 014 Mari Syversdatter k Begge i første Hands kone 39 (alder) 015 Berger Olsen m Deres børn 12 (alder) 016 Syver Olsen m Deres børn 9 (alder) 017 Morten Olsen m Deres børn 7 (alder) 018 Christian Olsen m Deres børn 3 (alder) 019 Mathis Bentsen m Enkemand efter første Mand Føderaadsmand 76 (alder) 020 Marn Mathisdatter k Ugift Hands daatter Inderst 30 (alder) Sparbye Østre 001 Lars Tommesen m Begge i første Huusbonde Bonde og gaardbeboer 48 (alder) 002 True Jensdatter k Begge i første Hands kone 39 (alder) 003 Tørris Larsen m Deres børn 12 (alder) 004 Ole Larsen m Deres børn 6 (alder) 005 Lars Larsen m Deres børn 4 (alder) 006 Olea Larsdatter k Deres børn 8 (alder) 007 Anne Olsdatter k Ugift Qvindspærson Inderste 70 (alder) 008 Marte Kiøstelsdatter k Ugift Pige Inderste 50 (alder) 009 Christen Tomesen m Begge i første Mand Bonde gaardbeboer og 36 (alder) landværn 010 Marte Olsdatter k Begge i første Hands kone 43 (alder) 011 Ole Christiansen m Deres børn 8 (alder) 012 Tørris Christiansen m Deres børn 3 (alder) 013 Olea Christiansdatter k Deres børn 6 (alder) 014 Anne Christiansdatter k Deres børn 1 (alder) 015 Olea Larsdatter k Enke efter 1ste Qvinde Føderaadskone 72 (alder) 016 Haagen Olsen m Hands 2det og hendes 1ste Mand Føderaadsfolk 54 (alder) 017 Eli Alvsdaatter k Hands 2det og hendes 1ste Hands kone 33 (alder) 018 Ole Haagensen m Ugifte alle Deres børn Bonde gaardbeboer og 23 (alder) skieløber ved skieløber corpset 019 Christopher Haagensen m Ugifte alle Deres børn Bonde gaardbeboer og 22 (alder) skieløber ved skieløber corpset 020 Mari Larsdatter k Ugift Tienestepige 26 (alder) 021 Halvor Haagensen m Deres børn 5 (alder) 022 Marte Haagensdatter k Deres børn 3 (alder) 023 Ole Gulbrandsen m Begge i andet Mand Inderster 70 (alder) 024 Siri Uldrichsdatter k Begge i andet Hands kone 75 (alder) 025 Peder Larsen m Hands 2det og hendes 1ste Mand Selv ejer og smedmand 53 (alder) 026 Kari Olsdatter k Hands 2det og hendes 1ste Hands kone 37 (alder) 027 Amund Pedersen m Ugift Deres børn 17 (alder) 028 Lars Pedersen m Ugift Deres børn 12 (alder) 029 Ole Pedersen m Deres børn 10 (alder) 030 Johan Pedersen m Deres børn 7 (alder) Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 031 Peder Pedersen m Deres børn 5 (alder) 032 Anne Maria Pedersdatter k Deres børn 1 (alder) 033 Ingebor Embretsdatter k Enke efter 1ste Qvinde Inderste 62 (alder) Rønne 001 Knud Tobro m Hands 3de og hendes første Huusbonde Bonde gaardbeboer 53 (alder) tømmerfløter og rodemæster 002 Johanne f Schults k Hands 3de og hendes første Hands kone 36 (alder) Merknad: "fød schults" 003 Niels Knudsen m Deres børn 11 (alder) 004 Marn Knudsdatter k Ugift Deres børn 13 (alder) 005 Colbjørn Christiansen m Alle ugifte Tienestefolk 26 (alder) 006 Halvor Olsen m Alle ugifte Tienestefolk 23 (alder) 007 Hans Olsen m Alle ugifte Tienestefolk 17 (alder) 008 Ole Clemmetsen m Alle ugifte Tienestefolk 19 (alder) 009 Ener Bergersen m Alle ugifte Tienestefolk 10 (alder) 010 Johane Larsdatter k Alle ugifte Tienestefolk 29 (alder) 011 Gunild Christiansdatter k Alle ugifte Tienestefolk 24 (alder) 012 Ingebor Olsdatter k Alle ugifte Tienestefolk 35 (alder) 013 Anne Mathisdatter k Alle ugifte Tienestefolk 26 (alder) 014 Anne Amundsdatter k Alle ugifte Tienestefolk 24 (alder) 015 Olea Olsdatter k Alle ugifte Tienestefolk 19 (alder) 016 Morten Mathisen m Begge i første Mand Huusmand med jrd 36 (alder) 017 Kari Pedersdatter k Begge i første Hands kone 28 (alder) 018 Marcus Mortensen m Deres søn 3 (alder) 019 Berte Bentsdatter k Hendes uægte 11 (alder) barn 020 Mari Hansdatter k Ugift Qvindsperson Inderste 23 (alder) 021 Olea Olsdaatter k Hendes uægte barn 1 (alder) Flisnes 001 Pouvel Olsen m Begge i første Huusbonde Bonde gaardbeboer og 44 (alder) fierdingsmand 002 Kari Oudensdatter k Begge i første Hands kone 37 (alder) 003 Ouden Poulsen m Deres børn 12 (alder) 004 Ole Poulsen m Deres børn 9 (alder) 005 Christian Pouvelsen m Deres børn 5 (alder) 006 Anne Pouvelsdatter k Alle ugifte Deres børn 14 (alder) 007 Gunder Haagensen m Alle ugifte Deres børn 20 (alder) 008 Olea Olsdatter k Alle ugifte Deres børn 21 (alder) 009 Hellena Jonsdatter k Alle ugifte Deres børn 17 (alder) 010 Ole Olsen m Hands andet og hendes 1ste Huusbondens Føderaadsfolk 77 (alder) fader 011 Maria Arnesdatter k Hands andet og hendes 1ste Hands kone Føderaadsfolk 48 (alder) 012 Torchel Arnesen m Begge i første Mand Føderaadsfolk 71 (alder) 013 Marthe Tostensdatter k Begge i første Hands kone 62 (alder) 014 Ole Torchelsen m Begge i første Huusbonde og Bonde gaardbeboer og 36 (alder) søn landværn 015 Kari Arnesdatter k Begge i første Hands kone 21 (alder) 016 Sørn Torchelsen m Alle ugifte Hands brødre Skieløber ved skieløber 30 (alder) corpset 017 Tøris Torchelsen m Alle ugifte Hands brødre 26 (alder) 018 Marte Olsdatter k Alle ugifte Tienestepige 23 (alder) 019 Amund Olsen m Begge i første Huusbonde Bonde gaardbeboer og 27 (alder) skieløber ved skieløber corpset 020 Elie Evensdatter k Begge i første Hands kone 27 (alder) 021 Ole Amundsen m Deres søn 1 (alder) 022 Else Eliasdatter k Ugift Tienestepige 26 (alder) 023 Marte Olsdatter k Ugift Pige Inderste 30 (alder) Folketeljinga 1801 Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 Anne Johansdatter k Ugift Pige Almisse lem 77 (alder) Arneberg 001 Ole Knudsen m Begge i første Huusbonde Bonde og gaardbeboer 47 (alder) 002 Else Olsdatter k Begge i første Hans kone 48 (alder) 003 Maria Olsdatter k Ugift Deres børn 13 (alder) 004 Maren Olsdatter k Deres børn 7 (alder) 005 Hans Iversen m Alle ugifte Tienestefolk 32 (alder) 006 Peder Pedersen m Alle ugifte Tienestefolk 17 (alder) 007 Marn Halvorsdatter k Alle ugifte Tienestefolk 19 (alder) 008 Kersti Hansdatter k Alle ugifte Tienestefolk 46 (alder) 009 Marte Pouvelsdatter k Alle ugifte Tienestefolk 21 (alder) 010 Ingvold Gundersen m Logerende Inderste 33 (alder) 011 Pouvel Pouvelsen m Begge i første Mand Huusmand med jord 31 (alder) 012 Siri Hansdatter k Begge i første Hands kone 34 (alder) 013 Peder Pouvelsen m Deres børn 6 (alder) 014 Ole Pouvelsen m Deres børn Inderste 3 (alder) 015 Anne Tronsdatter k Ugift Pige 56 (alder) 016 Iver Olsen m Begge i første Mand Huusmand med jord 60 (alder) 017 Kari Hansdatter k Begge i første Hands kone 68 (alder) 018 Kari Iversdatter k Ugift Deres daatter 22 (alder) 019 Kari Hansdatter k Hans iversens 3 (alder) uægte barn 020 Johan Olsen m Begge i første Mand Huusmand med jord 36 (alder) 021 Anne Pedersdatter k Begge i første Hands kone 32 (alder) 022 Ole Johandsen m Ugift Deres børn 13 (alder) 023 Peder Johandsen m Deres børn 10 (alder) 024 Anders Johansen m Deres børn 6 (alder) 025 Walbor Johansdatter k Deres børn 7 (alder) 026 Marte Johansdatter k Deres børn 2 (alder) 027 Anders Amundsen m Begge i første Huusbonde Bonde gaardbeboer 37 (alder) fierdingsmand og opsynsmand ved magasinhuuset 028 Marte Nielsdatter k Begge i første Hands kone 40 (alder) 029 Amund Andersen m Deres børn 12 (alder) 030 Niels Andersen m Deres børn 5 (alder) 031 Ole Andersen m Deres børn 2 (alder) 032 Eli Andersdatter k Alle ugifte Deres børn 18 (alder) 033 Mari Andersdatter k Alle ugifte Deres børn 15 (alder) 034 Ole Hansen m Alle ugifte Tienestefolk 15 (alder) 035 Sørn Hendrichsen m Alle ugifte Tienestefolk 18 (alder) 036 Marte Larsdatter k Alle ugifte Tienestefolk 34 (alder) 037 Siri Marcusdatter k Alle ugifte Tienestefolk 18 (alder) 038 Marcus Arnesen m Begge i første Mand Huusmand med jord 57 (alder) 039 Ingebor Torchelsdatter k Begge i første Hands kone 54 (alder) 040 Marte Marcusdatter k Ugift Deres daatter 15 (alder) 041 Lars Gundersen m Hendes uægte 4 (alder) barn 042 Jacob Amundsen m Begge i første Mand Huusmand med jord 45 (alder) 043 Mari Larsdatter k Begge i første Hands kone 39 (alder) 044 Amund Jacobsen m Ugift Deres børn 19 (alder) 045 Lars Jacobsen m Deres børn 8 (alder) 046 Marte Jacobsdatter k Deres børn 8 (alder) 047 Johane Jacobsdatter k Deres børn 2 (alder) 048 Hendrich Samuelsen m Begge i første Mand Huusmand med jord 48 (alder) 049 Johane Caspersdatter k Begge i første Hands kone 42 (alder) 050 Johanes Hendrichsen m Ugift Deres børn 15 (alder) 051 Christian Hendrichsen m Deres børn 10 (alder) 052 Ole Henrichsen m Deres børn 7 (alder) 053 Kari Henrichsdatter k Deres børn 6 (alder) 054 Johane Henrichsdatter k Deres børn 3 (alder) 055 Ole Pedersen m Hands 2det og hendes 1ste Mand Huusmand med jord 63 (alder) Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

21 056 Marte Olsdatter k Hands 2det og hendes 1ste Hands kone 64 (alder) 057 Peder Olsen m Ugifte begge Deres børn 25 (alder) 058 Rønnou Olsdatter k Ugifte begge Deres børn 21 (alder) 059 Erich Olsen m Opfostringsbarn 4 (alder) 060 Ole Pedersen m Enkemand efter første Inderst og skinfældmager 61 (alder) 061 Johan Olsen m Ugift Hændes søn 16 (alder) 062 Eli Olsdaatter k Enke efter første Qvinde Inderste 66 (alder) 063 Tore Pedersen m Ung karl Inderste og skoemager 54 (alder) Aagaasvadet Under Gaarden Flisnes 001 Lars Olsen m Begge i første Mand Selv ejer og skrædder 45 (alder) 002 Kari Olsdatter k Begge i første Hands kone 48 (alder) 003 Christian Larsen m Deres børn 11 (alder) 004 Lars Larsen m Deres børn 9 (alder) 005 Christopher Larsen m Deres børn 6 (alder) 006 Ole Larsen m Deres børn 3 (alder) 007 Kersti Olsdatter k Ugift Qvindsperson Inderste 40 (alder) 008 Embret Embretsen m Hendes uægte søn 8 (alder) Qvesæt Væstre 001 Ole Olsen m Begge i første Huusbonde Bonde gaardbeboer og 63 (alder) medhjelper 002 Marte Andersdatter k Begge i første Hands kone 58 (alder) 003 Johane Olsdatter k Begge ugifte Deres børn 18 (alder) 004 Oleanna Olsdatter k Begge ugifte Deres børn 15 (alder) 005 Ole Olsen m Ugift Tienestekarl 19 (alder) 006 Peder Kjelsen m Begge i første Mand Gevorben soldat 32 (alder) 007 Eli Erichsdatter k Begge i første Hands kone 46 (alder) 008 Ragnil Arnesdatter k Ugift Pige Almisse lem 16 (alder) 009 Lars Iversen m Hands andet og hendes 1ste Huusbonde Bonde gaardbeboer og 47 (alder) kirkens værge 010 Else Erichsdatter k Hands andet og hendes 1ste Hands kone 31 (alder) 011 Iver Larsen m Disse deres 13 (alder) børn i hands 1ste 012 Ouden Larsen m Disse deres 10 (alder) børn i hands 1ste 013 Erich Larsen m Deres børn i 6 (alder) 2det 014 Halvor Larsen m Deres børn i 2 (alder) 2det 015 Rønnouv Larsdatter k Deres børn i 5 (alder) 2det 016 Arne Iversen m Alle 3 ugifte Logerende Landværn 44 (alder) 017 Marte Olsdatter k Alle 3 ugifte Tienestefolk 28 (alder) 018 Anne Gundersdatter k Alle 3 ugifte Tienestefolk 22 (alder) 019 Halvor Pouvelsen m Begge i første Huusbonde Bonde og gaardbeboer 63 (alder) 020 Kesti Hansdatter k Begge i første Deres børn 58 (alder) 021 Hans Halvorsen m Alle ugifte Deres børn 28 (alder) 022 Giertru Halvorsdatter k Alle ugifte Deres børn 15 (alder) 023 Sørn Olsen m Alle ugifte Tjenestefolk 20 (alder) 024 Eli Erichsdatter k Alle ugifte Tjenestefolk 18 (alder) 025 Walbor Andersdatter k Tjenestefolk 20 (alder) Qveset Søndre Folketeljinga 1801 Digitalarkivet - Arkivverket Side 21

22 Anders Olsen m Hands 1ste og hendes 2det Huusbonde Bonde og gaardbeboer 38 (alder) 002 Olea Olsdaatter k Hands 1ste og hendes 2det Hands kone 32 (alder) 003 Iver Iversen m Hands stif søn 9 (alder) 004 Ole Andersen m Deres børn 4 (alder) 005 Marte Andersdatter k Deres børn 7 (alder) 006 Eli Andersdatter k Deres børn 2 (alder) 007 Anders Andersen m Alle ugifte Tienestefolk 26 (alder) 008 Lars Hansen m Alle ugifte Tienestefolk 21 (alder) 009 Olea Olsdaatter k Alle ugifte Tienestefolk 21 (alder) 010 Ragnil Tørrisdatter k Alle ugifte Tienestefolk 22 (alder) 011 Halvor Iversen m Begge i første Mand Føderaadsfolk 67 (alder) 012 Olea Olsdaatter k Begge i første Hands kone 67 (alder) 013 Bent Halvorsen m Begge i første Deres søn og Bonde gaardbeboer og 34 (alder) huusbonde skieløber ved skieløber corpset 014 Else Arnesdatter k Begge i første Hands kone 30 (alder) 015 Arne Bentsen m Deres børn 5 (alder) 016 Olea Bentsdatter k Deres børn 9 (alder) 017 Hellena Bentsdatter k Deres børn 1 (alder) 018 Tosten Pedersen m Begge ugifte Tienestefolk Gevorben soldat 29 (alder) 019 Anne Mechelsdatter k Begge ugifte Tienestefolk 19 (alder) Qveset Nordre 001 Arne Christophersen m Begges 2det Mand Føderaadsfolk 52 (alder) 002 Olea Andersdatter k Begges 2det Hands kone 67 (alder) 003 Gutorm Arnesen m Ugift Deres søn og Bonde og gaardbeboer 25 (alder) huusbonde 004 Amund Andersen m Ugift Tienestefolk Skieløber ved skieløber 30 (alder) corpset 005 Carl Erichsen m Alle ugifte Tienestefolk 25 (alder) 006 Christopher Haagensen m Alle ugifte Tienestefolk 21 (alder) 007 Lisbet Larsdatter k Alle ugifte Tienestefolk 36 (alder) 008 Thore Larsdatter k Alle ugifte Tienestefolk 25 (alder) 009 Olea Halvorsdatter k Ugift Tienestepige 21 (alder) 010 Anne Arnesdatter k Enke efter 2det Mandens Føderaads kone 81 (alder) moder 011 Toste Olsen m Ugifte Logerende Almisse lem 81 (alder) 012 Marte Jacobsdatter k Ugifte Pige Almisse lem 82 (alder) 013 Pouvel Mathisen m Begge i første Mand Huusmand med jord 28 (alder) 014 Berte Christiansdatter k Begge i første Hands kone 20 (alder) 015 Anne Pouvelsdatter k Deres daatter 3 (alder) 016 Ener Halvorsen m Begge i første Huusbonde 57 (alder) 017 Lisbet Olsdatter k Begge i første Hands kone 42 (alder) 018 Halvor Enersen m Ugift Deres børn Skieløber ved skieløber 23 (alder) corpset 019 Erich Enersen m Deres børn 12 (alder) 020 Eli Enersdatter k Alle ugifte Tienestefolk 17 (alder) 021 Sørn Caspersen m Alle ugifte Tienestefolk 19 (alder) 022 Ole Tostensen m Alle ugifte Tienestefolk 16 (alder) 023 Johane Johansdatter k Alle ugifte Tienestefolk 24 (alder) 024 Olea Olsdatter k Alle ugifte Tienestefolk 19 (alder) 025 Ole Arnesen m Begge i første Huusbonde Bonde gaardbeboer og 24 (alder) skieløber ved skieløber corpset 026 Kersti Jensdatter k Begge i første Hands kone 26 (alder) 027 Arne Olsen m Deres søn 3 (alder) 028 Ole Pedersen m Alle ugifte Tienestefolk 17 (alder) 029 Berte Haagensdatter k Alle ugifte Tienestefolk 2 (alder) 030 Olea Pedersdatter k Alle ugifte Tienestefolk 16 (alder) 031 Ole Olsen m Hands 1ste og hendes 2det Mand Føderaadsfolk 44 (alder) 032 Olea Olsdaatter k Hands 1ste og hendes 2det Hands kone 47 (alder) Side 22 Digitalarkivet - Arkivverket

Folketeljing 1801 for 0234 Gierdrum prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0234 Gierdrum prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0234 Gierdrum prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1833 Ranen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1833 Ranen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1833 Ranen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1254 Hammer prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1254 Hammer prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1254 Hammer prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0421 Winger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0421 Winger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0421 Winger prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1445 Gloppen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1445 Gloppen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1445 Gloppen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1221 Storøen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1221 Storøen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1221 Storøen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0520 Ringeboe prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0520 Ringeboe prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0520 Ringeboe prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0229 Enebach prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0229 Enebach prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0229 Enebach prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1842 Schjerstad prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1842 Schjerstad prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1842 Schjerstad prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0813 Ejdanger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0813 Ejdanger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0813 Ejdanger prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0940 Walle prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0940 Walle prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0940 Walle prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0518 Froen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0518 Froen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0518 Froen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1249 Fanøe prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1249 Fanøe prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1249 Fanøe prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0427 Elverum prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0427 Elverum prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0427 Elverum prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0527 Wardal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0527 Wardal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0527 Wardal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0221 Høeland prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0221 Høeland prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0221 Høeland prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0111 Hvaløerne prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0111 Hvaløerne prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0111 Hvaløerne prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0924 Hommedal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0924 Hommedal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0924 Hommedal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0521 Øyer prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0521 Øyer prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0521 Øyer prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0534 Gran prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0534 Gran prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0534 Gran prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1845 Folden prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1845 Folden prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1845 Folden prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1437 Kind prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1437 Kind prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1437 Kind prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0137 Waaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0137 Waaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0137 Waaler prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0515 Waage prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0515 Waage prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0515 Waage prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1525 Stranden prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1525 Stranden prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1525 Stranden prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0122 Trøgstad prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0122 Trøgstad prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0122 Trøgstad prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0414 Wang prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0414 Wang prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0414 Wang prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0415 Leuthen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0415 Leuthen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0415 Leuthen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0421 Vinger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0421 Vinger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0421 Vinger prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0128 Rachestad prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0128 Rachestad prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0128 Rachestad prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1425 Hafsloe prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1425 Hafsloe prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1425 Hafsloe prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0623 Modum prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0623 Modum prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0623 Modum prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0725 Thiølling prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0725 Thiølling prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0725 Thiølling prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0420 Eidskog prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0420 Eidskog prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0420 Eidskog prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0528 Toten prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0528 Toten prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0528 Toten prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0411 Næss prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0411 Næss prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0411 Næss prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1625 Stadsbøygden prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1625 Stadsbøygden prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1625 Stadsbøygden prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1840 Saltdalen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1840 Saltdalen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1840 Saltdalen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1636 Meldal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1636 Meldal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1636 Meldal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0419 Søndre Odalen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0419 Søndre Odalen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0419 Søndre Odalen prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0624 Eger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0624 Eger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0624 Eger prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1218 Finnaas prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1218 Finnaas prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1218 Finnaas prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0718 Ramnæs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0718 Ramnæs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0718 Ramnæs prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0824 Gransherred prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0824 Gransherred prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0824 Gransherred prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1511 Vandelven prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1511 Vandelven prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1511 Vandelven prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0231 Skytsmoe prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0231 Skytsmoe prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0231 Skytsmoe prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1553 Qværnæs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1553 Qværnæs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1553 Qværnæs prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0418 Nordre Odalen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0418 Nordre Odalen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0418 Nordre Odalen prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1421 Uhrland prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1421 Uhrland prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1421 Uhrland prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0440 Qvekne prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0440 Qvekne prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0440 Qvekne prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0436 Tolgen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0436 Tolgen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0436 Tolgen prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1866 Hassel prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1866 Hassel prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1866 Hassel prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1645 Holtaalen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1645 Holtaalen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1645 Holtaalen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1543 Nessæt prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1543 Nessæt prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1543 Nessæt prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1261 Manger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1261 Manger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1261 Manger prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1430 Indre Holmedahl prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1430 Indre Holmedahl prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1430 Indre Holmedahl prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0727 Hedrum prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 0727 Hedrum prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 0727 Hedrum prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0235 Ullensager prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0235 Ullensager prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0235 Ullensager prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1120 Klep prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1120 Klep prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1120 Klep prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0132 Frederiksstad prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0132 Frederiksstad prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0132 Frederiksstad prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0226 Sørum prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0226 Sørum prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0226 Sørum prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0519 Søndre Fron prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 0519 Søndre Fron prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 0519 Søndre Fron prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0422 Brandvold prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0422 Brandvold prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0422 Brandvold prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1717 Frosten prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1717 Frosten prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1717 Frosten prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0822 Saude prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0822 Saude prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0822 Saude prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1243 Ous prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1243 Ous prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1243 Ous prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0437 Tønset prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0437 Tønset prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0437 Tønset prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1417 Wiig prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1417 Wiig prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1417 Wiig prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketælling 1840 Taarup

Folketælling 1840 Taarup Folketælling 1840 Taarup NAVN ALDER CIVILSTAND STILLING Taarup By 1. Familie - et Huus, 2 Familier 1. Fam. Hans Rasmussen 48 Gift Dagleier Marie Nielsdatter 41 Gift Hans Kone Kirsten Hansdatter 9 Ugift

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0123 Spydeberg prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0123 Spydeberg prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0123 Spydeberg prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1103 Stavanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1103 Stavanger. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1103 Stavanger Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0903 Arendal. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0903 Arendal. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0903 Arendal Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Foreldre. Besteforeldre. Oldeforeldre

Foreldre. Besteforeldre. Oldeforeldre 1. Hans Christian Wattum, født 19 jun 1876 i Vatn, Spydeberg, Østfold, 1 død 29 mar 1921 i Nedre Foss, Enebakk, Akershus. 1 Gift 9 okt 1897 i Hovin krk., Spydeberg, 2 med Inga Mathilde Ødegaard, født 3

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1438 Bremanger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1438 Bremanger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1438 Bremanger prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0811 Slemdal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0811 Slemdal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0811 Slemdal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1524 Nordahlen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1524 Nordahlen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1524 Nordahlen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 2020 Kistrand prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 2020 Kistrand prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 2020 Kistrand prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0116 Berg prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0116 Berg prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0116 Berg prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Forfedre av LILL Solvor PEDERSEN. 28 mar 2014. Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org,

Forfedre av LILL Solvor PEDERSEN. 28 mar 2014. Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org, Forfedre av LILL Solvor PEDERSEN 28 mar 2014 Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org, LILL Solvor PEDERSEN 1 LILL Solvor PEDERSEN ble født på/i Tønsberg, Vestfold den 14 feb 1948. Hun er datter

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0518 Nordre Fron prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 0518 Nordre Fron prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 0518 Nordre Fron prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0602 Bragernæs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0602 Bragernæs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0602 Bragernæs prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1549 Boe prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1549 Boe prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1549 Boe prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Forfedre av Aksel Andersen JOHNSEN RAKKESTAD. 17 mar 2013. Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen

Forfedre av Aksel Andersen JOHNSEN RAKKESTAD. 17 mar 2013. Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen Forfedre av Aksel Andersen JOHNSEN RAKKESTAD 17 mar 2013 Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen Aksel Andersen JOHNSEN RAKKESTAD 1 Aksel Andersen JOHNSEN RAKKESTAD ble født Rakkestad i

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1722 Ytterøe prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1722 Ytterøe prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1722 Ytterøe prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0118 Aremark prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0118 Aremark prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0118 Aremark prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1714 Nedre Størdalen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1714 Nedre Størdalen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1714 Nedre Størdalen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0412 Ringsager prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0412 Ringsager prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0412 Ringsager prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0419 Strøm prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0419 Strøm prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0419 Strøm prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0604 Kongsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0604 Kongsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0604 Kongsberg Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0726 Brunlaugnæss prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0726 Brunlaugnæss prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0726 Brunlaugnæss prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1727 Beitstaden prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1727 Beitstaden prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1727 Beitstaden prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0717 Borre prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0717 Borre prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0717 Borre prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0425 Aasnæs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0425 Aasnæs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0425 Aasnæs prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer