Folketeljing 1865 for 1720 Levanger prestegjeld. Digitalarkivet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1865 for 1720 Levanger prestegjeld. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1865 for 1720 Levanger prestegjeld Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste... 9 Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå 1801 nominativ, dvs. ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga blei difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 31. desember 1865 Ved kgl. res. 11. oktober 1865 blei det kunngjort at det skulle haldast "almindelig Folketælling" for å få ei detaljert oversikt over Noregs befolkning natta mellom 31. desember 1865 og 1. januar Personar som på dette tidspunktet var mellombels fråverande (på reise, til sjøs osb.), skulle teljast med på sin heimstad, mens personar som på det aktuelle tidspunktet var mellombels til stades (på besøk osb.), skulle utelatast på opphaldsstaden. På denne måten gjev folketeljinga i 1865 ei oversikt over kvar bustad sine heimehøyrande personar. Som ved folketeljinga i 1801 skulle alle personar føres opp med namn. Folketeljinga i 1865 var den første som noterte personane sin fødestad. Teljingsarbeidet i byane I byane blei det ved denne folketeljinga for første gang i Noreg gjennomførd sjølvteljing. Det vil sei at eigaren eller styraren av kvar enkelt gard eller hus i byen sjølv fylte ut teljingslistene. Blanke skjema blei delt ut dei siste dagane før nyttår i 1865, og innsamlinga av listene blei gjennomført frå måndag 8. januar 1866 og framover. Rodemeistrane delte ut og samla inn listene, og kontrollerte at dei var utfylt i tråd med instruksane. Om ikkje, kunne rodemeistrane etter å ha innhenta fleire opplysningar gjere endringar eller tilførslar i listene. Magistratane hadde elles det overordna ansvaret for teljingsarbeidet i byane. Teljinga blei ført i lister av to typar. Huseigarane eller -styrarane førte altså sjølv "Speciallistene", som gjev ei løpande oversikt over hushald og personar innanfor kvart hus eller bygard. Teljingsstyraren, som regel magistraten, laga deretter på grunnlag av spesiallistene ei "Hovudliste" for heile byen, som gjev ei oversikt over talet på hushald, og heimehørande personer i kvart hus eller bygard. Hovudlistene og spesiallistene er sidan blitt bundne inn i protokollar. Små byar har fått plass i ein protokoll, mens større byar er fordelt på fleire protokollar. Teljingsarbeidet i landdistrikta Teljingsarbeidet blei gjennomført frå og med måndag 8. januar På landet var det lensmennene som hadde ansvaret for teljingsarbeidet, men overlet mesteparten av "Bestyrelse og Tilsyn" med teljinga til sokneprestane og kapellanane i dei enkelte prestegjeld og sokn. Det praktiske arbeidet blei gjort av skulehaldarane (lærarane), som gjekk frå gard til gard og førte teljingslistene. Desse "Speciallistene" gjer ein løpande oversikt over bustader (gardar, bruk og plassar) og personar innanfor ein skulekrins (teljingskrins). Store skulekrinsar kunne krevje fleire spesiallister undernummerert med a, b, c osb. Soknepresten utarbeide deretter ei "hovudliste" for heile prestegjeldet på grunnlag av spesiallistene. Hovudlista gjer ei oversikt over talet på busette hus, hushald og heimehøyrande personar på kvar bustad. Hovudlistene og spesiallistene er sidan blitt bundne inn i protokollar. Kvar protokoll kan avhengig av størrelsen omfatta eit sokn, eit heilt prestegjeld eller fleire prestegjeld. Folketeljinga 1865 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast ein kommune, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande liste av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av prosjektet Teleslekt (under Telenor og Nasjonalbibliotekavdelinga i Rana ) eller av Digitalarkivet sine eigne registreringseiningar i Stavanger og Voss frå Digitalarkivet forvaltar Arkivverket sine digitale folketeljingar. 5

6 Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta tilsvarar stort sett rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for teljingskrins-, bustad-, person-, jordbruk- og informasjonsskjema. Nedanfor finn du dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Bustad Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krins Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustaden sitt namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer På lina under kjem eventuelle merknader Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krins Teljingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.kodar 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap 11 Tru Trussamfunn Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert etter kvarandre, det er ein line mellom kvar bustad, og det er ein tynn line mellom ulike hushald i same bustad. Innanfor kvar seksjon kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ei eller fleire liner tekne i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne 6

7 Bustatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs. med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersått n = norsk statsborgar Trussamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Jordbruksopplysningar I utsæd er eininga tønner av de ulike vekstane. Talet på husdyr kan står slik: 'ku18'. som betyr '18 storfe'. hv = kveite ru = rug by = bygg bl = blandingskorn 7

8 ha = havre er = erter po = potet he = hestar ku = stort kveg få = får gj = geiter sv = svin re = rein Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer stryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er stoken over, vert det markert med % framfor og bak det strokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ei opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvising til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjeve fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvising til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 8

9 Personar i alt: 2289 (kvinner: 1185, menn: 1104) Bustader: 416 Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 545 (kvinner: 283, menn: 262) Bustader i krinsen: 94 Krins: 001 1ste Kreds Levanger Prestegjeld: Levanger ste Kreds Rinnan nedre 1a 7 Merknad: (S/L: 194/1) Eigar: Gaardbruger Selveier Peder Eriksen Utsæd: ru1/8 by1 ha6 po2, kreaturhald: he2 ku5 få9 sv2 001 Peder Eriksen m e Husfader Gaardbruger Selveier 65 (alder) Levanger Prgj. 002 Johan Bendik Pedersen* m ug hans Søn hjelper Faderen med 33 (alder) Levanger Prgj. Gaardsbru 003 Metthe Johannesdatter k ug Stydatter 48 (alder) Levanger Prgj. 004 Karen Johannesdatter k ug Stydatter hjelper Faderen med at stelle 38 (alder) Levanger Prgj. Kreaturene 005 Johanna Johannesdatter k ug Stydatter hjelper Faderen med 36 (alder) Levanger Prgj. Husholdningen 006 Peder Ellingsen m ug Fossøn hjelper Faderen med 26 (alder) Værdalens Prgj. Gaardsbruget 007 Iver Johannessøn m ug Jætergut 12 (alder) Værdalens Prgj ste Kreds Smepladsen 6 Merknad: (S/L: 194/8) Eigar: Husmand og Smed Peder Olsen Utsæd: by1/4 ha1/4 po2, kreaturhald: ku1 få1 001 Peder Olsen m g Husfader Husmand og Smed 58 (alder) Værdalens Prgj. 002 Bereth M. Bardosdatter k g hans Kone 48 (alder) Levanger Prgj. 003 Ole Berthin Pedersen m ug deres Søn 10 (alder) Levanger Prgj. 004 Oline M. Karlsdatter k ug Fosdatter 5 (alder) Levanger Prgj. 005 Johannes Olsen m g Logerende Tømmermand 36 (alder) Værdalens Prgj. 006 Ingebor A. Bardosdatter k g hans Kone 43 (alder) Værdalens Prgj ste Kreds Kraaknæsset 7 Merknad: (S/L: 194/14) Eigar: Husmand med Jord Skomager Gustav Johannessen Utsæd: by1/4 ha1/4 po2, kreaturhald: få2 sv1 001 Gustav Johannessen m g Husfader Husmand med Jord Skomager 44 (alder) Levanger Prgj. 002 Andrianna Jonasdatter k g hans Kone 47 (alder) Værdalens Prgj. 003 Johan M. Gustavsen m ug deres Søn 13 (alder) Levanger Prgj. 004 Hans Gustavsen m ug deres Søn 9 (alder) Levanger Prgj. 005 Gustav Gustavsen m ug deres Søn 3 (alder) Levanger Prgj. 006 Lovise Gustavsdatter k ug deres Datter 6 (alder) Levanger Prgj. 007 Martha Nielsdatter k e Logerende 69 (alder) Levanger Prgj ste Kreds Lillerinnan østre 1a 5 Merknad: (S/L: 194/21) Det bemærkes at Zefanias og Alexander driver Gaarden sammen. Eigar: Gaardbruger og Selveier Zefanias Nielsen Utsæd: by1/2 ha3/4 po3, kreaturhald: he1 ku1 få2 gj4 sv1 001 Zefanias Nielsen m ug Husfader Gaardbruger og Selveier 32 (alder) Levanger Prgj. 002 Alexander Nielsen m g Husfader Gaardbruger og Selveier 30 (alder) Levanger Prgj. 003 Bereth Lassesdatter k g hans Kone 34 (alder) Værdalens Prgj. 004 Lasse Alexandersen m ug deres Søn 7 (alder) Værdalens Prgj. 005 Inger Paulsdatter k ug Tjenestepige 70 (alder) Alstadhaugs Prgj ste Kreds Rinnan vestre 1b 5 Merknad: (S/L: 194/26) Eigar: Gaardbruger Selveier Mikael Johannessen Utsæd: ru1/4 by2 ha5 po3, kreaturhald: he1 ku3 få8 sv1 001 Mikael Johannessen m g Husfader Gaardbruger Selveier 36 (alder) Levanger Prgj. 002 Ane K. Sakkariasdatter k g hans Kone 22 (alder) Levanger Prgj. 003 Johan P. Mikaelsøn m ug deres Søn 1 (alder) Levanger Prgj. 004 Nekolai Reinhartsen m ug Tjenestekarl 19 (alder) Levanger Prgj. Folketeljinga 1865 Digitalarkivet - Arkivverket Side 9

10 Julianne Gustavsdatter k ug Tjenestepige 16 (alder) Levanger Prgj ste Kreds Rinnan øvre 2 12 Merknad: (S/L: 194/31) Eigar: Gaardbruger Selveier Standerjunker Andreas Jonassen Rostad Utsæd: hv1/4 ru1/8 by4 ha15 er1/8 po20, kreaturhald: he4 ku18 få27 gj20 sv4 001 Andreas Jonassen Rostad m g Husfader Gaardbruger Selveier 70 (alder) Levanger Prgj. Standerjunker 002 Marie C. Olsdatter k g hans Kone 53 (alder) Værdalens Prgj. 003 Olaus Andreassen m ug deres Søn hjelper Faderen med 35 (alder) Levanger Prgj. Gaardsbruget 004 Kristian Andreassen m ug deres Søn hjelper Faderen med 33 (alder) Levanger Prgj. Gaardsbruget 005 Aneus Andreassen m ug deres Søn hjelper Faderen med 30 (alder) Levanger Prgj. Gaardsbruget 006 Elen M. Andreasdatter k ug deres Datter forestaar Kreaturstellet 25 (alder) Levanger Prgj. 007 Ane Martha Andreasdatter k ug deres Datter 22 (alder) Levanger Prgj. 008 Oline Andreasdatter k ug deres Datter 19 (alder) Levanger Prgj. 009 Andrea Andreasdatter k ug deres Datter 16 (alder) Levanger Prgj. 010 Maria Andreasdatter k ug deres Datter 16 (alder) Levanger Prgj. 011 Lava Johnsdatter k ug Tjenestepige 59 (alder) Alstadhaug Prgj. 012 Hans Paulsen m ug Jætergut 13 (alder) Levanger Prgj ste Kreds Olden 7 Merknad: (S/L: 195/9) Eigar: Husmand med Jord og Skrædder Petter Nielsen Utsæd: by1/2 ha2 po4, kreaturhald: ku2 få8 gj3 sv1 001 Petter Nielsen m e Husfader Husmand med Jord og 78 (alder) Alstadhaugs Prgj. Skrædder 002 Mikael Pettersen m g hans Søn hjelper Faderen med 43 (alder) Levanger Prgj. Jordsdriften 003 Elsebe Haagesdatter k g hans Kone 52 (alder) Værdalens Prgj. 004 Oluf Mikaelsen m ug deres Søn 20 (alder) Levanger Prgj. 005 Malakias Mikalsen m ug deres Søn 15 (alder) Levanger Prgj. 006 Elen M. Mikaelsdatter k ug deres Datter 11 (alder) Levanger Prgj. 007 Karen Nielsdatter k ug Logerende 63 (alder) Alstadhaug Prgj ste Kreds Olden 6 Merknad: (S/L: 195/16) Eigar: Husmand med Jord Skrædder Halvor Olsen Side 10 Utsæd: by3/8 ha1 1/2 po3 1/2, kreaturhald: ku2 få6 sv1 001 Halvor Olsen m g Husfader Husmand med Jord Skrædder 57 (alder) Levanger Prgj. 002 Ane Einarsdatter k g hans Kone 62 (alder) Levanger Prgj. 003 Erik A. Halvorsen m ug deres Søn Snedker 29 (alder) Levanger Prgj. 004 Ingebor A. Halvorsdatter k g deres Datter 25 (alder) Levanger Prgj. logerende 005 Andreas Hansen m g hendes Mand Glasmager 26 (alder) Inderøens Prgj. 006 Ane Johanna Andreasdatter k ug deres Datter 1 (alder) Levanger Prgj ste Kreds Holmen 4 Merknad: (S/L: 195/22) Eigar: driver Pladsen for Moderen Snedker Skrædder Peder Hemmingsen Utsæd: by3/4 ha1 po3, kreaturhald: ku1 få6 gj1 sv1 001 Peder Hemmingsen m g Husfader driver Pladsen for Moderen 28 (alder) Merager Prgj. Snedker Skrædder 002 Dorthea Olsdatter k g hans Kone 38 (alder) Værdalens Prgj. 003 Ole Pedersen m ug deres Søn 2 (alder) Levanger Prgj. 004 Marit Pedersdatter k e Peder Hemmingsens Moder 54 (alder) Merager Prgj. Digitalarkivet - Arkivverket

11 ste Kreds Reitan 3 7 Merknad: (S/L: 195/26) Eigar: Gaardbruger Selveier Bendik Olsen Utsæd: by1 ha5 po4, kreaturhald: he2 ku4 få12 sv1 001 Bendik Olsen m g Husfader Gaardbruger Selveier 38 (alder) Levanger Prgj. 002 Guruanna Johnsdatter k g hans Kone 32 (alder) Levanger Prgj. 003 Aneus Bendiksen m ug deres Søn 9 (alder) Levanger Prgj. 004 Ingebor Bendiksdatter k ug deres Datter 8 (alder) Levanger Prgj. 005 Serianna Bendiksdatter k ug deres Datter 5 (alder) Levanger Prgj. 006 Johanne Bendiksdatter k ug deres Datter 1 (alder) Levanger Prgj. 007 Gurine Olsdatter k ug Tjenestepige 22 (alder) Levanger Prgj ste Kreds Reitsvedjan 6 Merknad: (S/L: 195/33) Eigar: Husmand med Jord Peder Olsen Utsæd: ha3/8 po1 1/2, kreaturhald: få3 gj1 001 Peder Olsen m g Husfader Husmand med Jord 32 (alder) Værdalens Prgj. 002 Johanne Eliasdatter k g hans Kone 26 (alder) Værdalens Prgj. 003 Karen M. Pedersdatter k ug deres Datter 4 (alder) Levanger Prgj. 004 Erik A. Pedersen m ug deres Søn 1 (alder) Levanger Prgj. 005 Kjerten Jakobsdatter k e Føderaadskone 83 (alder) Værdalens Prgj. 006 Karoline Pedersdatter k ug hendes Tjenestepige 22 (alder) Levanger Prgj ste Kreds Rindaunet øvre 4a 4 Merknad: (S/L: 196/5) Eigar: Gaardbruger Selveier Niels Nielsen Utsæd: by1 ha4 po8, kreaturhald: he2 ku5 få9 sv2 001 Niels Nielsen m g Husfader Gaardbruger Selveier 55 (alder) Levanger Prgj. 002 Elen M. Bardosdatter k g hans Kone 52 (alder) Værdalens Prgj. 003 Niels Nielsen m ug deres Søn 13 (alder) Levanger Prgj. 004 Maria Nielsdatter k ug deres Datter 25 (alder) Levanger Prgj ste Kreds Rindaunet nedre 4b 6 Merknad: (S/L: 196/9) Eigar: Gaardbruger og Selveier Erik Eistensen Utsæd: by1 ha4 po6, kreaturhald: he3 ku5 få8 sv1 001 Erik Eistensen m g Husfader Gaardbruger og Selveier 46 (alder) Levanger Prgj. 002 Bereth M. Monsdatter k g hans Kone 48 (alder) Levanger Prgj. 003 Erik A. Eriksen m ug deres Søn hjelper Faderen med 19 (alder) Levanger Prgj. Gaardbruget 004 Mikael Eriksen m ug deres Søn 14 (alder) Levanger Prgj. 005 Ane Martha Eriksdatter k ug deres Datter 8 (alder) Levanger Prgj. 006 Ane Olsdatter k e Føderaadskone 78 (alder) Levanger Prgj ste Kreds Søgstadaunet 5 0 Merknad: (S/L: 196/15) Søgstadaunet benytter Erik Eistensen Rindaunet som Underbrug ste Kreds Salthammer øvre 6a 5 Merknad: (S/L: 196/16) Eigar: Gaardbruger Selveier Hans Hansen Utsæd: by1 ha4 po5, kreaturhald: he2 ku6 få9 sv1 001 Hans Hansen m g Husfader Gaardbruger Selveier 59 (alder) Levanger Prgj. Sjukdom: Sindssvag Varigheit: siden Ingebor Pedersdatter k g hans Kone 58 (alder) Levanger Prgj. 003 Hansine Hansdatter k ug deres Datter 23 (alder) Levanger Prgj. 004 Johan P. Hanssen m ug deres Søn hjelper Faderen med 20 (alder) Levanger Prgj. Gaardsbruget 005 Karl G. Karlsen Aas m ug Jætergut 11 (alder) Levanger Folketeljinga 1865 Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 ste Kreds Barle 5 Merknad: (S/L: 196/21) Eigar: Husmand med Jord Ole Sivertsen Utsæd: by1/4 ha3/4 po3, kreaturhald: ku1 få2 001 Ole Sivertsen m g Husfader Husmand med Jord 54 (alder) Levanger Prgj. 002 Andrea Arensdatter k g hans Kone 54 (alder) Ytterøens Prgj. 003 Oluf R. Olsen m ug deres Søn 17 (alder) Levanger Prgj. 004 Bina Olsdatter k ug deres Datter 11 (alder) Levanger Prgj. 005 Martha Olsdatter k g Ole Sivertsens Moder 78 (alder) Levanger Prgj ste Kreds Barle* 7 Merknad: (S/L: 196/26) Eigar: Husmand med Jord Frederik Olsen Utsæd: po1/2, kreaturhald: få2 gj2 001 Frederik Olsen m g Husfader Husmand med Jord 31 (alder) Alstadhaug Prgj. 002 Hanna Olsdatter k g hans Kone 30 (alder) Levanger Prgj. 003 Odin Thronsen m ug hendes Søn 10 (alder) Levanger Prgj. 004 Oluf Frederiksen m ug deres Søn 8 (alder) Levanger Prgj. 005 Karen Frederiksdatter k ug deres Datter 2 (alder) Levanger Prgj. 006 Karen Pedersdatter k e Hannas Moder 64 (alder) Levanger Prgj. 007 Karoline Olsdatter k ug Logerende 23 (alder) Levanger Prgj ste Kreds Salthammer øvre 6b 10 Merknad: (S/L: 196/33) Eigar: Gaardbruger og Selveier Jakob Jakobsen Utsæd: by1 ha7 er1/8 po7, kreaturhald: he3 ku6 få14 gj1 sv1 001 Jakob Jakobsen m ug Husfader Gaardbruger og Selveier 53 (alder) Levanger Prgj. 002 Olianna Olsdatter k g Forestaar hans Husholdning 34 (alder) Levanger Prgj. Skrædder 003 Oluf Olsen m g Tjener Skrædder 34 (alder) Levanger 004 Elen O. Olufsdatter k ug deres Datter 1 (alder) Levanger Prgj. 005 Karen Johnsdatter k ug Tjenestepige 21 (alder) Alstadhaug Prgj. 006 Jertru Jørensdatter k ug Lægdslem 79 (alder) Alstadhaug Prgj. 007 Paul S. Pettersen m ug Jætergut 10 (alder) Værdalens Prgj. 008 Bergitte Hansdatter k e Føderaadskone 54 (alder) Levanger Prgj. 009 Berthin Pedersen m ug hendes Søn 16 (alder) Levanger Prgj. 010 Lotthe M. Olufsdatter k ug hendes Datterdatter 5 (alder) Levanger Prgj ste Kreds Roaldmyren 4 Merknad: (S/L: 197/9) Eigar: Husmand med Jord Peder Jørgensen Utsæd: by1/4 po2, kreaturhald: ku1 001 Peder Jørgensen m g Husfader Husmand med Jord 44 (alder) Levanger Prgj. 002 Maren N. Sevaldsdatter k g hans Kone 47 (alder) Værdalens Prgj. 003 Johan K. Pedersen m ug deres Søn 15 (alder) Levanger Prgj. 004 Martha P. Pedersdatter k ug deres Datter 6 (alder) Levanger Prgj ste Kreds Barle 6 Merknad: (S/L: 197/13) Eigar: Husmand med Jord Tømmermand Petter Olsen Utsæd: by1/4 ha1/2 po3, kreaturhald: ku1 få3 gj1 001 Petter Olsen m g Husfader Husmand med Jord 46 (alder) Alstadhaug Prgj. Tømmermand 002 Gurine Bertelsdatter k g hans Kone 42 (alder) Levanger Prgj. 003 Oluf Pettersen m ug deres Søn 18 (alder) Værdalens Prgj. 005 Hans N. Pettersen m ug deres Søn 9 (alder) Levanger Prgj. 006 Elen A. Pettersdatter k ug deres Datter 7 (alder) Levanger Prgj. 007 Karen S. Pettersdatter k ug deres Datter 4 (alder) Levanger Prgj. Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 ste Kreds Skovsgjerdet 2 Merknad: (S/L: 197/20) Eigar: Husmand med Jord Ole Johannessen Utsæd: by1/8 po1 1/2, kreaturhald: få2 001 Ole Johannessen m g Husfader Husmand med Jord 49 (alder) Levanger Prgj. 002 Martha Haldorsdatter k g hans Kone 44 (alder) Værdalens Prgj ste Kreds Salthammer lille 6c 4 Merknad: (S/L: 197/22) Eigar: Gaardbruger Selveier og Sergeant Marthinus Olsen Utsæd: by1 po4, kreaturhald: ku1 få2 001 Marthinus Olsen m g Husfader Gaardbruger Selveier og 36 (alder) Levanger Prgj. Sergeant 002 Karen M. Monsdatter k g hans Kone 36 (alder) Levanger Prgj. 003 Marius Marthinussen m ug deres Søn 3 (alder) Levanger Prgj. 004 Anna Oline Marthinusdatter k ug deres Datter 1 (alder) Levanger Prgj ste Kreds Salthamer søndre 6d 3 Merknad: (S/L: 197/26) Eigar: Gaardbruger Selveier Mikael Pedersen Utsæd: by1/4 ha1 po3, kreaturhald: he1 001 Mikael Pedersen m ug Gaardbruger Selveier 29 (alder) Levanger Prgj. 002 Oluf Pedersen m ug Logerende 32 (alder) Levanger Prgj. 003 Peder Olaus Pedersen m ug Logerende 23 (alder) Levanger Prgj ste Kreds Salthammer nedre 7a 8 Merknad: (S/L: 197/29) Eigar: Gaardbruger og Selveier Erik Eriksen Utsæd: ru1/8 by2 1/2 ha12 po12, kreaturhald: he4 ku11 få18 gj11 sv4 001 Erik Eriksen m g Husfader Gaardbruger og Selveier 68 (alder) Levanger Prgj. 002 Martha Nielsdatter k g hans Kone 54 (alder) Levanger Prgj. 003 Ottar N. Eriksen m ug deres Søn hjelper Faderen med 22 (alder) Levanger Prgj. Gaardsbruget 004 Bernthine Eriksdatter k ug deres Datter 28 (alder) Levanger Prgj. 005 Elen M. Eriksdatter k ug deres Datter 25 (alder) Levanger Prgj. 006 Dorthea Eriksdatter k ug deres Datter 19 (alder) Levanger Prgj. 007 Marthin A. Paulsen m ug Jætergut 16 (alder) Levanger Prgj. 008 Marit Johnsdatter k e Lægdslem 86 (alder) Værdalens Prgj ste Kreds Bækkastuen 3 Merknad: (S/L: 198/3) Eigar: Husmandskone med Jord Dorthea Andersdatter Utsæd: by1/8 ha1/8 po1, kreaturhald: få2 001 Dorthea Andersdatter k e Husmoder Husmandskone med Jord 59 (alder) Strindens Prgj. 002 Erik A. Abrahamsen m ug hendes Søn driver Pladsen for Moderen 25 (alder) Levanger Prgj. 003 Karen Andersdatter k e Logerende 70 (alder) Levanger Prgj ste Kreds Bækkastuen* 6 Merknad: (S/L: 198/6) Eigar: Husmand med Jord Simon Eriksen Utsæd: by1/4 ha1 po2, kreaturhald: ku1 få2 001 Simon Eriksen m g Husfader Husmand med Jord 41 (alder) Gausdals Prgj. 002 Sigrid Pedersdatter k g hans Kone 42 (alder) Levanger Prgj. 003 Erik Simonsen m ug deres Søn 13 (alder) Levanger Prgj. 004 Theodor Simonsen m ug deres Søn 9 (alder) Levanger Prgj. 005 Sara Simonsdatter k ug deres Datter 6 (alder) Levanger Prgj. 006 Serine Simonsdatter k ug deres Datter 4 (alder) Levanger Prgj ste Kreds Bækkastuen* 4 Merknad: (S/L: 198/12) Eigar: Husmand med Jord Smed Andreas Arensen Utsæd: ha1/2 po3, kreaturhald: få3 gj4 Folketeljinga 1865 Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 Andreas Arensen m g Husfader Husmand med Jord Smed 32 (alder) Levanger Prgj. 002 Marit Hemmingsdatter k g hans Kone 34 (alder) Merager Prgj. 003 Anna Andreasdatter k ug deres Datter 7 (alder) Levanger Prgj. 004 Henrik Andreassen m ug deres Søn 4 (alder) Levanger Prgj ste Kreds Bakken 7 Merknad: (S/L: 198/16) Eigar: Husmand med Jord John A. Johnassen Utsæd: by1/8 ha1/2 po2, kreaturhald: ku1 få1 001 John A. Johnassen m g Husfader Husmand med Jord 49 (alder) Levanger 002 Andrea Pedersdatter k g hans Kone 48 (alder) Værdalens Prgj. 003 Johannes Andreassen m ug deres Søn 18 (alder) Levanger Prgj. %Jonassen% 004 Ane M. Andreasdatter k ug deres Datter 12 (alder) Levanger Prgj. 005 Lisabeth Andreasdatter k ug deres Datter 10 (alder) Levanger Prgj. 006 Margrethe Andreasdatter k ug deres Datter 7 (alder) Levanger Prgj. 007 Anna J. Andreasdatter k ug deres Datter 4 (alder) Levanger Prgj ste Kreds Salthammersvedjan 7b 4 Merknad: (S/L: 198/23) Eigar: Gaardbruger og Selveier Lorens Eggen Utsæd: by3 ha15 po12, kreaturhald: he3 ku8 sv2 001 Lorens Eggen m f Husfader Gaardbruger og Selveier 53 (alder) Alstadhaugs Prgj. Merknad: Skilt fra sin Kone med Bord og Seng. 002 Johan M. Eggen m ug hans Søn hjelper Faderen med Gaardsbruget Agronom 003 Cicilie M. Hynne k ug Tjenestepige forestaar Husholdningen 004 Elen M. Olsdatter k ug Tjenestepige forestaar Kreaturstellet 20 (alder) Levanger Prgj. 23 (alder) Alstadhaugs Prgj. 32 (alder) Levanger Prgj ste Kreds Salthammersvedjan* 8 Merknad: (S/L: 198/27) Eigar: Husmand med Jord Mikael Olsen Utsæd: by1/8 po1, kreaturhald: 001 Mikael Olsen m g Husfader Husmand med Jord 27 (alder) Værdalens Prgj. 002 Ane Bordsdatter k g hans Kone 31 (alder) Værdalens Prgj. 003 Maren M. Mikaelsdatter k ug deres Datter 7 (alder) Værdalens Prgj. 004 Bernth O. Mikaelsen m ug deres Søn 5 (alder) Værdalens Prgj. 005 Marthin Mikaelsen m ug deres Søn 3 (alder) Levanger Prgj. 006 Methelie Jørgensdatter k e Logerende 44 (alder) Levanger Prgj. 007 Johan Pedersen m ug hendes Søn 17 (alder) Levanger Prgj. 008 Kristian Pedersen m ug hendes Søn 8 (alder) Levanger Prgj ste Kreds Salthammersvedjan* 6 Merknad: (S/L: 199/2) Eigar: Husmand med Jord Olaus Andreassen Utsæd: po1 1/2, kreaturhald: få1 gj1 001 Olaus Andreassen m g Husfader Husmand med Jord 42 (alder) Levanger Prgj. 002 Kristianna Thomasdatter k g hans Kone 42 (alder) Værdalens Prgj. 003 Anthon Olaussen m ug deres Søn 11 (alder) Levanger Prgj. 004 Serine Olausdatter k ug deres Datter 8 (alder) Levanger Prgj. 005 Karl Ove Olaussen m ug deres Søn 4 (alder) Levanger Prgj. 006 Necolai Olaussen m ug deres Søn 1 (alder) Levanger Prgj ste Kreds Salthammersvedjan* 4 Merknad: (S/L: 199/8) Eigar: Malene Olsdatter Utsæd: by1/4 ha1/4 po2, kreaturhald: ku1 få3 001 Malene Olsdatter k e Husmoder 49 (alder) Skongs Prgj. 002 Johan M. Johannessen m ug hendes Søn driver Pladsen for Moderen 26 (alder) Levanger Prgj. 003 Grethe Olufsdatter k ug Fosterbarn 9 (alder) Levanger Prgj. Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 004 Niels Pedersen m ug Logerende Fisker 40 (alder) Levanger Prgj ste Kreds Kleven 8 7 Merknad: (S/L: 199/12) Eigar: Gaardbruger og Selveier Petter Olsen Utsæd: ru1/8 by1 1/2 ha5 po10, kreaturhald: he2 ku6 få14 sv1 001 Petter Olsen m g Husfader Gaardbruger og Selveier 49 (alder) Værdalens Prgj. 002 Bergitte Andersdatter k g hans Kone 39 (alder) Levanger Prgj. 003 Theodor Pedersen m ug hendes Søn 9 (alder) Levanger Prgj. 004 Johanna P. Pettersdatter k ug deres Datter 6 (alder) Levanger Prgj. 005 Anders Pettersøn m ug deres Søn 4 (alder) Levanger Prgj. 006 Johannes Pettersen m ug deres Søn 2 (alder) Levanger Prgj. 007 Johanna Pettersdatter k ug Tjenestepige 24 (alder) Levanger Prgj ste Kreds Bekkastuen 6 Merknad: (S/L: 199/19) Eigar: Husmand med Jord Skomager Ole Olsen Utsæd: by1/8 ha1/2 po2 1/2, kreaturhald: ku2 001 Ole Olsen m g Husfader Husmand med Jord Skomager 58 (alder) Skogns Prgj. 002 Ragnil Elingsdatter k g hans Kone 52 (alder) Skogns Prgj. 003 Olaus Olsen m ug deres Søn 32 (alder) Skogns Prgj. 004 Karen O. Olsdatter k ug deres Datter Skrædder 21 (alder) Levanger Prgj. 005 Johannes Olsen m ug deres Søn 18 (alder) Levanger Prgj. 006 Anna K. Olsdatter k ug deres Datter 11 (alder) Levanger Prgj ste Kreds Landsaunet 9 7 Merknad: (S/L: 199/25) Eigar: Gaardbruger og Selveier Anders Thommassen Utsæd: by1/2 ha2 po4, kreaturhald: he1 ku1 få6 001 Anders Thommassen m g Husfader Gaardbruger og Selveier 41 (alder) Nedre Størdalens Prgj. 002 Olava Olsdatter k g hans Kone 44 (alder) Alstadhaugs Prgj. 003 Odin T. Andersen m ug deres Søn 6 (alder) Levanger Prgj. 004 Anna O. Andersdatter k ug deres Datter 4 (alder) Levanger Prgj. 005 Karl K. Paulsen m ug Jætergut 11 (alder) Levanger 006 Thron Johnsen m g Logerende 41 (alder) Loms Prgj. 007 Karen A. Pedersdatter k g hans Kone 32 (alder) Levanger Prgj ste Kreds Grevskoth nordre 10a 10 Merknad: (S/L: 199/32) Eigar: Gaardbruger og Selveier Steffen Kjelbergsen Utsæd: hv1/4 ru1/8 by2 1/2 ha6 er1/4 po8, kreaturhald: he2 ku6 få13 gj10 sv2 001 Steffen Kjelbergsen m g Husfader Gaardbruger og Selveier 46 (alder) Levanger Prgj. 002 Ragnil Andreasdatter k g hans Kone 27 (alder) Levanger Prgj. 003 Kasbara M. Steffensdatter k ug hans Datter 9 (alder) Levanger Prgj. 004 Knud Steffensen m ug hans Søn 8 (alder) Levanger Prgj. 005 Anthon M. Steffensen m ug deres Søn 1 (alder) Levanger Prgj. 006 Sivert Simonsen m ug Tjenestekarl 20 (alder) Alstadhaugs Prgj. 007 Karl Arenssen m ug Jætergut 12 (alder) Levanger Prgj. 008 Kjertine Olsdatter k ug Tjenestepige 34 (alder) Levanger Prgj. 009 Karoline Johansdatter k ug Tjenestepige 21 (alder) Levanger Prgj. 010 Ane J. Hansdatter k g Logerende 36 (alder) Levanger Prgj. Sjukdom: Sindssvag, Blind Varigheit: sindssvag fra sit 35 Aar ste Kreds Grevskoth nordre* 4 Merknad: (S/L: 200/8) 001 Necolai Iversen m g Husfader Husmand med Jord 26 (alder) Alstadhaugs Prgj. 002 Sigrid Elevsdatter k g hans Kone 28 (alder) Rennebo %Ringebo% Prgj. 003 Elev Torgersen m e hendes Fader Føderaadsmand 59 (alder) Rennebo Prgj. Folketeljinga 1865 Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

Folketeljing 1865 for 0920 Øiestad prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0920 Øiestad prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0920 Øiestad prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1042 Flekkefjord prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 1042 Flekkefjord prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 1042 Flekkefjord prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 02.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1902 Tromsø. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 1902 Tromsø. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 1902 Tromsø Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0602 Bragernæs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0602 Bragernæs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0602 Bragernæs prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0115 Skjeberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0115 Skjeberg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0115 Skjeberg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0705 Tønsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0705 Tønsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0705 Tønsberg Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1814 Brønnøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1814 Brønnøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1814 Brønnøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1426 Lyster. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1426 Lyster. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1426 Lyster Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1853 Evenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1853 Evenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1853 Evenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1902 Tromsøe. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1902 Tromsøe. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1902 Tromsøe Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1549 Bud Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0216 Nesodden herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0216 Nesodden herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0216 Nesodden herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0826 Tinn. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0826 Tinn. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0826 Tinn Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0220 Asker. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0220 Asker. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0220 Asker Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0430 Storelvedalen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0430 Storelvedalen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0430 Storelvedalen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0722 Nøterø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0722 Nøterø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0722 Nøterø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0724 Sandar herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0724 Sandar herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0724 Sandar herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0626 Lier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0626 Lier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0626 Lier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0805 Porsgrund. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0805 Porsgrund. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0805 Porsgrund Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1841 Fauske. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1841 Fauske. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1841 Fauske Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1301 Bergen

Folketeljing 1910 for 1301 Bergen Folketeljing 19 for 1301 Bergen Mariakirken Tellekrets 97 til 6 Digitalarkivet.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0231 Skedsmo. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0231 Skedsmo. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0231 Skedsmo Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0805 Porsgrund. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 0805 Porsgrund. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 0805 Porsgrund Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 27.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0823 Hitterdal, Hiterdal prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0823 Hitterdal, Hiterdal prestegjeld Folketeljing 1910 for 0823 Hitterdal, Hiterdal prestegjeld Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Stavåsen og busettinga der:

Stavåsen og busettinga der: Stavåsen og busettinga der: Gamle navn og plasser ved Eidslia og Stavåsen Plassen Nytrøhalsen Marenrommet Marenekro Gammelgarden Tjørhjellhaugen Stuorommet Øverlia Hovdbua Krestistuo Krestilandet Magnhildekro

Detaljer

GNR. 75 LEIKNESBØ VESTRE

GNR. 75 LEIKNESBØ VESTRE GNR. 75 LEIKNESBØ VESTRE Gnr. 75 Leiknesbø vestre ligger strekker seg fra gnr. 74 Leiknesbøe østre i øst og til gnr. 76 Leiknes i vest på Tysfjordens sørlige side. Grensene til gnr. 74 går gjennom Bogen,

Detaljer

Sørsæter-slekta 200 år på Sætra og bånd til gamle adelsslekter Sveins slektshistorie, bind 3 Versjon 1.3

Sørsæter-slekta 200 år på Sætra og bånd til gamle adelsslekter Sveins slektshistorie, bind 3 Versjon 1.3 Sørsæter-slekta 200 år på Sætra og bånd til gamle adelsslekter Sveins slektshistorie, bind 3 Versjon 1.3 UTKAST Side 1 Innholdsfortegnelse 0 FORORD...3 1 FØRSTE GENERASJON...4 1.1 RAGNAR OG BRYNHILD...4

Detaljer

Gardsnr. 15 Åkra. Rettelser og oppdateringer kan sendes til Slektsforum Karmøy.

Gardsnr. 15 Åkra. Rettelser og oppdateringer kan sendes til Slektsforum Karmøy. Gardsnr. 15 Åkra. Oppdatert: april 2010. Oppdatering av noen av de familiene som har bosted på Åkra. Ansvarlig: Arne Edvin Dahl og Henry Oskar Forssell. Rettelser og oppdateringer kan sendes til Slektsforum

Detaljer

Storå/Jågåsijdda. Av Finn Rønnebu

Storå/Jågåsijdda. Av Finn Rønnebu Storå/Jågåsijdda Av Finn Rønnebu Vi må fram mot år 1700 for å finne en slags kontinuitet i bosettinga på Storå. Kildene før den tid er sparsommelige. I 1685 betaler sjøfinnen Clemet Joensen Korn- og Ostetiende.

Detaljer

Gardsnr. 11 Mannes. Rettelser og oppdateringer kan sendes til Slektsforum Karmøy.

Gardsnr. 11 Mannes. Rettelser og oppdateringer kan sendes til Slektsforum Karmøy. Gardsnr. 11 Mannes. Ny: juni 2004 Oppdatert: april 2010 Oversikt over noen av familiene som har, eller har hatt, bosted på Mannes. Ansvarlig: Tor Inge Dahl og Henry Oskar Forssell Rettelser og oppdateringer

Detaljer