Folketeljing 1865 for 1720 Levanger prestegjeld. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1865 for 1720 Levanger prestegjeld. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1865 for 1720 Levanger prestegjeld Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste... 9 Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå 1801 nominativ, dvs. ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga blei difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 31. desember 1865 Ved kgl. res. 11. oktober 1865 blei det kunngjort at det skulle haldast "almindelig Folketælling" for å få ei detaljert oversikt over Noregs befolkning natta mellom 31. desember 1865 og 1. januar Personar som på dette tidspunktet var mellombels fråverande (på reise, til sjøs osb.), skulle teljast med på sin heimstad, mens personar som på det aktuelle tidspunktet var mellombels til stades (på besøk osb.), skulle utelatast på opphaldsstaden. På denne måten gjev folketeljinga i 1865 ei oversikt over kvar bustad sine heimehøyrande personar. Som ved folketeljinga i 1801 skulle alle personar føres opp med namn. Folketeljinga i 1865 var den første som noterte personane sin fødestad. Teljingsarbeidet i byane I byane blei det ved denne folketeljinga for første gang i Noreg gjennomførd sjølvteljing. Det vil sei at eigaren eller styraren av kvar enkelt gard eller hus i byen sjølv fylte ut teljingslistene. Blanke skjema blei delt ut dei siste dagane før nyttår i 1865, og innsamlinga av listene blei gjennomført frå måndag 8. januar 1866 og framover. Rodemeistrane delte ut og samla inn listene, og kontrollerte at dei var utfylt i tråd med instruksane. Om ikkje, kunne rodemeistrane etter å ha innhenta fleire opplysningar gjere endringar eller tilførslar i listene. Magistratane hadde elles det overordna ansvaret for teljingsarbeidet i byane. Teljinga blei ført i lister av to typar. Huseigarane eller -styrarane førte altså sjølv "Speciallistene", som gjev ei løpande oversikt over hushald og personar innanfor kvart hus eller bygard. Teljingsstyraren, som regel magistraten, laga deretter på grunnlag av spesiallistene ei "Hovudliste" for heile byen, som gjev ei oversikt over talet på hushald, og heimehørande personer i kvart hus eller bygard. Hovudlistene og spesiallistene er sidan blitt bundne inn i protokollar. Små byar har fått plass i ein protokoll, mens større byar er fordelt på fleire protokollar. Teljingsarbeidet i landdistrikta Teljingsarbeidet blei gjennomført frå og med måndag 8. januar På landet var det lensmennene som hadde ansvaret for teljingsarbeidet, men overlet mesteparten av "Bestyrelse og Tilsyn" med teljinga til sokneprestane og kapellanane i dei enkelte prestegjeld og sokn. Det praktiske arbeidet blei gjort av skulehaldarane (lærarane), som gjekk frå gard til gard og førte teljingslistene. Desse "Speciallistene" gjer ein løpande oversikt over bustader (gardar, bruk og plassar) og personar innanfor ein skulekrins (teljingskrins). Store skulekrinsar kunne krevje fleire spesiallister undernummerert med a, b, c osb. Soknepresten utarbeide deretter ei "hovudliste" for heile prestegjeldet på grunnlag av spesiallistene. Hovudlista gjer ei oversikt over talet på busette hus, hushald og heimehøyrande personar på kvar bustad. Hovudlistene og spesiallistene er sidan blitt bundne inn i protokollar. Kvar protokoll kan avhengig av størrelsen omfatta eit sokn, eit heilt prestegjeld eller fleire prestegjeld. Folketeljinga 1865 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast ein kommune, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande liste av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av prosjektet Teleslekt (under Telenor og Nasjonalbibliotekavdelinga i Rana ) eller av Digitalarkivet sine eigne registreringseiningar i Stavanger og Voss frå Digitalarkivet forvaltar Arkivverket sine digitale folketeljingar. 5

6 Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta tilsvarar stort sett rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for teljingskrins-, bustad-, person-, jordbruk- og informasjonsskjema. Nedanfor finn du dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Bustad Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krins Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustaden sitt namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer På lina under kjem eventuelle merknader Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krins Teljingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.kodar 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap 11 Tru Trussamfunn Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert etter kvarandre, det er ein line mellom kvar bustad, og det er ein tynn line mellom ulike hushald i same bustad. Innanfor kvar seksjon kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ei eller fleire liner tekne i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne 6

7 Bustatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs. med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersått n = norsk statsborgar Trussamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Jordbruksopplysningar I utsæd er eininga tønner av de ulike vekstane. Talet på husdyr kan står slik: 'ku18'. som betyr '18 storfe'. hv = kveite ru = rug by = bygg bl = blandingskorn 7

8 ha = havre er = erter po = potet he = hestar ku = stort kveg få = får gj = geiter sv = svin re = rein Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer stryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er stoken over, vert det markert med % framfor og bak det strokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ei opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvising til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjeve fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvising til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 8

9 Personar i alt: 2289 (kvinner: 1185, menn: 1104) Bustader: 416 Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 545 (kvinner: 283, menn: 262) Bustader i krinsen: 94 Krins: 001 1ste Kreds Levanger Prestegjeld: Levanger ste Kreds Rinnan nedre 1a 7 Merknad: (S/L: 194/1) Eigar: Gaardbruger Selveier Peder Eriksen Utsæd: ru1/8 by1 ha6 po2, kreaturhald: he2 ku5 få9 sv2 001 Peder Eriksen m e Husfader Gaardbruger Selveier 65 (alder) Levanger Prgj. 002 Johan Bendik Pedersen* m ug hans Søn hjelper Faderen med 33 (alder) Levanger Prgj. Gaardsbru 003 Metthe Johannesdatter k ug Stydatter 48 (alder) Levanger Prgj. 004 Karen Johannesdatter k ug Stydatter hjelper Faderen med at stelle 38 (alder) Levanger Prgj. Kreaturene 005 Johanna Johannesdatter k ug Stydatter hjelper Faderen med 36 (alder) Levanger Prgj. Husholdningen 006 Peder Ellingsen m ug Fossøn hjelper Faderen med 26 (alder) Værdalens Prgj. Gaardsbruget 007 Iver Johannessøn m ug Jætergut 12 (alder) Værdalens Prgj ste Kreds Smepladsen 6 Merknad: (S/L: 194/8) Eigar: Husmand og Smed Peder Olsen Utsæd: by1/4 ha1/4 po2, kreaturhald: ku1 få1 001 Peder Olsen m g Husfader Husmand og Smed 58 (alder) Værdalens Prgj. 002 Bereth M. Bardosdatter k g hans Kone 48 (alder) Levanger Prgj. 003 Ole Berthin Pedersen m ug deres Søn 10 (alder) Levanger Prgj. 004 Oline M. Karlsdatter k ug Fosdatter 5 (alder) Levanger Prgj. 005 Johannes Olsen m g Logerende Tømmermand 36 (alder) Værdalens Prgj. 006 Ingebor A. Bardosdatter k g hans Kone 43 (alder) Værdalens Prgj ste Kreds Kraaknæsset 7 Merknad: (S/L: 194/14) Eigar: Husmand med Jord Skomager Gustav Johannessen Utsæd: by1/4 ha1/4 po2, kreaturhald: få2 sv1 001 Gustav Johannessen m g Husfader Husmand med Jord Skomager 44 (alder) Levanger Prgj. 002 Andrianna Jonasdatter k g hans Kone 47 (alder) Værdalens Prgj. 003 Johan M. Gustavsen m ug deres Søn 13 (alder) Levanger Prgj. 004 Hans Gustavsen m ug deres Søn 9 (alder) Levanger Prgj. 005 Gustav Gustavsen m ug deres Søn 3 (alder) Levanger Prgj. 006 Lovise Gustavsdatter k ug deres Datter 6 (alder) Levanger Prgj. 007 Martha Nielsdatter k e Logerende 69 (alder) Levanger Prgj ste Kreds Lillerinnan østre 1a 5 Merknad: (S/L: 194/21) Det bemærkes at Zefanias og Alexander driver Gaarden sammen. Eigar: Gaardbruger og Selveier Zefanias Nielsen Utsæd: by1/2 ha3/4 po3, kreaturhald: he1 ku1 få2 gj4 sv1 001 Zefanias Nielsen m ug Husfader Gaardbruger og Selveier 32 (alder) Levanger Prgj. 002 Alexander Nielsen m g Husfader Gaardbruger og Selveier 30 (alder) Levanger Prgj. 003 Bereth Lassesdatter k g hans Kone 34 (alder) Værdalens Prgj. 004 Lasse Alexandersen m ug deres Søn 7 (alder) Værdalens Prgj. 005 Inger Paulsdatter k ug Tjenestepige 70 (alder) Alstadhaugs Prgj ste Kreds Rinnan vestre 1b 5 Merknad: (S/L: 194/26) Eigar: Gaardbruger Selveier Mikael Johannessen Utsæd: ru1/4 by2 ha5 po3, kreaturhald: he1 ku3 få8 sv1 001 Mikael Johannessen m g Husfader Gaardbruger Selveier 36 (alder) Levanger Prgj. 002 Ane K. Sakkariasdatter k g hans Kone 22 (alder) Levanger Prgj. 003 Johan P. Mikaelsøn m ug deres Søn 1 (alder) Levanger Prgj. 004 Nekolai Reinhartsen m ug Tjenestekarl 19 (alder) Levanger Prgj. Folketeljinga 1865 Digitalarkivet - Arkivverket Side 9

10 Julianne Gustavsdatter k ug Tjenestepige 16 (alder) Levanger Prgj ste Kreds Rinnan øvre 2 12 Merknad: (S/L: 194/31) Eigar: Gaardbruger Selveier Standerjunker Andreas Jonassen Rostad Utsæd: hv1/4 ru1/8 by4 ha15 er1/8 po20, kreaturhald: he4 ku18 få27 gj20 sv4 001 Andreas Jonassen Rostad m g Husfader Gaardbruger Selveier 70 (alder) Levanger Prgj. Standerjunker 002 Marie C. Olsdatter k g hans Kone 53 (alder) Værdalens Prgj. 003 Olaus Andreassen m ug deres Søn hjelper Faderen med 35 (alder) Levanger Prgj. Gaardsbruget 004 Kristian Andreassen m ug deres Søn hjelper Faderen med 33 (alder) Levanger Prgj. Gaardsbruget 005 Aneus Andreassen m ug deres Søn hjelper Faderen med 30 (alder) Levanger Prgj. Gaardsbruget 006 Elen M. Andreasdatter k ug deres Datter forestaar Kreaturstellet 25 (alder) Levanger Prgj. 007 Ane Martha Andreasdatter k ug deres Datter 22 (alder) Levanger Prgj. 008 Oline Andreasdatter k ug deres Datter 19 (alder) Levanger Prgj. 009 Andrea Andreasdatter k ug deres Datter 16 (alder) Levanger Prgj. 010 Maria Andreasdatter k ug deres Datter 16 (alder) Levanger Prgj. 011 Lava Johnsdatter k ug Tjenestepige 59 (alder) Alstadhaug Prgj. 012 Hans Paulsen m ug Jætergut 13 (alder) Levanger Prgj ste Kreds Olden 7 Merknad: (S/L: 195/9) Eigar: Husmand med Jord og Skrædder Petter Nielsen Utsæd: by1/2 ha2 po4, kreaturhald: ku2 få8 gj3 sv1 001 Petter Nielsen m e Husfader Husmand med Jord og 78 (alder) Alstadhaugs Prgj. Skrædder 002 Mikael Pettersen m g hans Søn hjelper Faderen med 43 (alder) Levanger Prgj. Jordsdriften 003 Elsebe Haagesdatter k g hans Kone 52 (alder) Værdalens Prgj. 004 Oluf Mikaelsen m ug deres Søn 20 (alder) Levanger Prgj. 005 Malakias Mikalsen m ug deres Søn 15 (alder) Levanger Prgj. 006 Elen M. Mikaelsdatter k ug deres Datter 11 (alder) Levanger Prgj. 007 Karen Nielsdatter k ug Logerende 63 (alder) Alstadhaug Prgj ste Kreds Olden 6 Merknad: (S/L: 195/16) Eigar: Husmand med Jord Skrædder Halvor Olsen Side 10 Utsæd: by3/8 ha1 1/2 po3 1/2, kreaturhald: ku2 få6 sv1 001 Halvor Olsen m g Husfader Husmand med Jord Skrædder 57 (alder) Levanger Prgj. 002 Ane Einarsdatter k g hans Kone 62 (alder) Levanger Prgj. 003 Erik A. Halvorsen m ug deres Søn Snedker 29 (alder) Levanger Prgj. 004 Ingebor A. Halvorsdatter k g deres Datter 25 (alder) Levanger Prgj. logerende 005 Andreas Hansen m g hendes Mand Glasmager 26 (alder) Inderøens Prgj. 006 Ane Johanna Andreasdatter k ug deres Datter 1 (alder) Levanger Prgj ste Kreds Holmen 4 Merknad: (S/L: 195/22) Eigar: driver Pladsen for Moderen Snedker Skrædder Peder Hemmingsen Utsæd: by3/4 ha1 po3, kreaturhald: ku1 få6 gj1 sv1 001 Peder Hemmingsen m g Husfader driver Pladsen for Moderen 28 (alder) Merager Prgj. Snedker Skrædder 002 Dorthea Olsdatter k g hans Kone 38 (alder) Værdalens Prgj. 003 Ole Pedersen m ug deres Søn 2 (alder) Levanger Prgj. 004 Marit Pedersdatter k e Peder Hemmingsens Moder 54 (alder) Merager Prgj. Digitalarkivet - Arkivverket

11 ste Kreds Reitan 3 7 Merknad: (S/L: 195/26) Eigar: Gaardbruger Selveier Bendik Olsen Utsæd: by1 ha5 po4, kreaturhald: he2 ku4 få12 sv1 001 Bendik Olsen m g Husfader Gaardbruger Selveier 38 (alder) Levanger Prgj. 002 Guruanna Johnsdatter k g hans Kone 32 (alder) Levanger Prgj. 003 Aneus Bendiksen m ug deres Søn 9 (alder) Levanger Prgj. 004 Ingebor Bendiksdatter k ug deres Datter 8 (alder) Levanger Prgj. 005 Serianna Bendiksdatter k ug deres Datter 5 (alder) Levanger Prgj. 006 Johanne Bendiksdatter k ug deres Datter 1 (alder) Levanger Prgj. 007 Gurine Olsdatter k ug Tjenestepige 22 (alder) Levanger Prgj ste Kreds Reitsvedjan 6 Merknad: (S/L: 195/33) Eigar: Husmand med Jord Peder Olsen Utsæd: ha3/8 po1 1/2, kreaturhald: få3 gj1 001 Peder Olsen m g Husfader Husmand med Jord 32 (alder) Værdalens Prgj. 002 Johanne Eliasdatter k g hans Kone 26 (alder) Værdalens Prgj. 003 Karen M. Pedersdatter k ug deres Datter 4 (alder) Levanger Prgj. 004 Erik A. Pedersen m ug deres Søn 1 (alder) Levanger Prgj. 005 Kjerten Jakobsdatter k e Føderaadskone 83 (alder) Værdalens Prgj. 006 Karoline Pedersdatter k ug hendes Tjenestepige 22 (alder) Levanger Prgj ste Kreds Rindaunet øvre 4a 4 Merknad: (S/L: 196/5) Eigar: Gaardbruger Selveier Niels Nielsen Utsæd: by1 ha4 po8, kreaturhald: he2 ku5 få9 sv2 001 Niels Nielsen m g Husfader Gaardbruger Selveier 55 (alder) Levanger Prgj. 002 Elen M. Bardosdatter k g hans Kone 52 (alder) Værdalens Prgj. 003 Niels Nielsen m ug deres Søn 13 (alder) Levanger Prgj. 004 Maria Nielsdatter k ug deres Datter 25 (alder) Levanger Prgj ste Kreds Rindaunet nedre 4b 6 Merknad: (S/L: 196/9) Eigar: Gaardbruger og Selveier Erik Eistensen Utsæd: by1 ha4 po6, kreaturhald: he3 ku5 få8 sv1 001 Erik Eistensen m g Husfader Gaardbruger og Selveier 46 (alder) Levanger Prgj. 002 Bereth M. Monsdatter k g hans Kone 48 (alder) Levanger Prgj. 003 Erik A. Eriksen m ug deres Søn hjelper Faderen med 19 (alder) Levanger Prgj. Gaardbruget 004 Mikael Eriksen m ug deres Søn 14 (alder) Levanger Prgj. 005 Ane Martha Eriksdatter k ug deres Datter 8 (alder) Levanger Prgj. 006 Ane Olsdatter k e Føderaadskone 78 (alder) Levanger Prgj ste Kreds Søgstadaunet 5 0 Merknad: (S/L: 196/15) Søgstadaunet benytter Erik Eistensen Rindaunet som Underbrug ste Kreds Salthammer øvre 6a 5 Merknad: (S/L: 196/16) Eigar: Gaardbruger Selveier Hans Hansen Utsæd: by1 ha4 po5, kreaturhald: he2 ku6 få9 sv1 001 Hans Hansen m g Husfader Gaardbruger Selveier 59 (alder) Levanger Prgj. Sjukdom: Sindssvag Varigheit: siden Ingebor Pedersdatter k g hans Kone 58 (alder) Levanger Prgj. 003 Hansine Hansdatter k ug deres Datter 23 (alder) Levanger Prgj. 004 Johan P. Hanssen m ug deres Søn hjelper Faderen med 20 (alder) Levanger Prgj. Gaardsbruget 005 Karl G. Karlsen Aas m ug Jætergut 11 (alder) Levanger Folketeljinga 1865 Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 ste Kreds Barle 5 Merknad: (S/L: 196/21) Eigar: Husmand med Jord Ole Sivertsen Utsæd: by1/4 ha3/4 po3, kreaturhald: ku1 få2 001 Ole Sivertsen m g Husfader Husmand med Jord 54 (alder) Levanger Prgj. 002 Andrea Arensdatter k g hans Kone 54 (alder) Ytterøens Prgj. 003 Oluf R. Olsen m ug deres Søn 17 (alder) Levanger Prgj. 004 Bina Olsdatter k ug deres Datter 11 (alder) Levanger Prgj. 005 Martha Olsdatter k g Ole Sivertsens Moder 78 (alder) Levanger Prgj ste Kreds Barle* 7 Merknad: (S/L: 196/26) Eigar: Husmand med Jord Frederik Olsen Utsæd: po1/2, kreaturhald: få2 gj2 001 Frederik Olsen m g Husfader Husmand med Jord 31 (alder) Alstadhaug Prgj. 002 Hanna Olsdatter k g hans Kone 30 (alder) Levanger Prgj. 003 Odin Thronsen m ug hendes Søn 10 (alder) Levanger Prgj. 004 Oluf Frederiksen m ug deres Søn 8 (alder) Levanger Prgj. 005 Karen Frederiksdatter k ug deres Datter 2 (alder) Levanger Prgj. 006 Karen Pedersdatter k e Hannas Moder 64 (alder) Levanger Prgj. 007 Karoline Olsdatter k ug Logerende 23 (alder) Levanger Prgj ste Kreds Salthammer øvre 6b 10 Merknad: (S/L: 196/33) Eigar: Gaardbruger og Selveier Jakob Jakobsen Utsæd: by1 ha7 er1/8 po7, kreaturhald: he3 ku6 få14 gj1 sv1 001 Jakob Jakobsen m ug Husfader Gaardbruger og Selveier 53 (alder) Levanger Prgj. 002 Olianna Olsdatter k g Forestaar hans Husholdning 34 (alder) Levanger Prgj. Skrædder 003 Oluf Olsen m g Tjener Skrædder 34 (alder) Levanger 004 Elen O. Olufsdatter k ug deres Datter 1 (alder) Levanger Prgj. 005 Karen Johnsdatter k ug Tjenestepige 21 (alder) Alstadhaug Prgj. 006 Jertru Jørensdatter k ug Lægdslem 79 (alder) Alstadhaug Prgj. 007 Paul S. Pettersen m ug Jætergut 10 (alder) Værdalens Prgj. 008 Bergitte Hansdatter k e Føderaadskone 54 (alder) Levanger Prgj. 009 Berthin Pedersen m ug hendes Søn 16 (alder) Levanger Prgj. 010 Lotthe M. Olufsdatter k ug hendes Datterdatter 5 (alder) Levanger Prgj ste Kreds Roaldmyren 4 Merknad: (S/L: 197/9) Eigar: Husmand med Jord Peder Jørgensen Utsæd: by1/4 po2, kreaturhald: ku1 001 Peder Jørgensen m g Husfader Husmand med Jord 44 (alder) Levanger Prgj. 002 Maren N. Sevaldsdatter k g hans Kone 47 (alder) Værdalens Prgj. 003 Johan K. Pedersen m ug deres Søn 15 (alder) Levanger Prgj. 004 Martha P. Pedersdatter k ug deres Datter 6 (alder) Levanger Prgj ste Kreds Barle 6 Merknad: (S/L: 197/13) Eigar: Husmand med Jord Tømmermand Petter Olsen Utsæd: by1/4 ha1/2 po3, kreaturhald: ku1 få3 gj1 001 Petter Olsen m g Husfader Husmand med Jord 46 (alder) Alstadhaug Prgj. Tømmermand 002 Gurine Bertelsdatter k g hans Kone 42 (alder) Levanger Prgj. 003 Oluf Pettersen m ug deres Søn 18 (alder) Værdalens Prgj. 005 Hans N. Pettersen m ug deres Søn 9 (alder) Levanger Prgj. 006 Elen A. Pettersdatter k ug deres Datter 7 (alder) Levanger Prgj. 007 Karen S. Pettersdatter k ug deres Datter 4 (alder) Levanger Prgj. Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 ste Kreds Skovsgjerdet 2 Merknad: (S/L: 197/20) Eigar: Husmand med Jord Ole Johannessen Utsæd: by1/8 po1 1/2, kreaturhald: få2 001 Ole Johannessen m g Husfader Husmand med Jord 49 (alder) Levanger Prgj. 002 Martha Haldorsdatter k g hans Kone 44 (alder) Værdalens Prgj ste Kreds Salthammer lille 6c 4 Merknad: (S/L: 197/22) Eigar: Gaardbruger Selveier og Sergeant Marthinus Olsen Utsæd: by1 po4, kreaturhald: ku1 få2 001 Marthinus Olsen m g Husfader Gaardbruger Selveier og 36 (alder) Levanger Prgj. Sergeant 002 Karen M. Monsdatter k g hans Kone 36 (alder) Levanger Prgj. 003 Marius Marthinussen m ug deres Søn 3 (alder) Levanger Prgj. 004 Anna Oline Marthinusdatter k ug deres Datter 1 (alder) Levanger Prgj ste Kreds Salthamer søndre 6d 3 Merknad: (S/L: 197/26) Eigar: Gaardbruger Selveier Mikael Pedersen Utsæd: by1/4 ha1 po3, kreaturhald: he1 001 Mikael Pedersen m ug Gaardbruger Selveier 29 (alder) Levanger Prgj. 002 Oluf Pedersen m ug Logerende 32 (alder) Levanger Prgj. 003 Peder Olaus Pedersen m ug Logerende 23 (alder) Levanger Prgj ste Kreds Salthammer nedre 7a 8 Merknad: (S/L: 197/29) Eigar: Gaardbruger og Selveier Erik Eriksen Utsæd: ru1/8 by2 1/2 ha12 po12, kreaturhald: he4 ku11 få18 gj11 sv4 001 Erik Eriksen m g Husfader Gaardbruger og Selveier 68 (alder) Levanger Prgj. 002 Martha Nielsdatter k g hans Kone 54 (alder) Levanger Prgj. 003 Ottar N. Eriksen m ug deres Søn hjelper Faderen med 22 (alder) Levanger Prgj. Gaardsbruget 004 Bernthine Eriksdatter k ug deres Datter 28 (alder) Levanger Prgj. 005 Elen M. Eriksdatter k ug deres Datter 25 (alder) Levanger Prgj. 006 Dorthea Eriksdatter k ug deres Datter 19 (alder) Levanger Prgj. 007 Marthin A. Paulsen m ug Jætergut 16 (alder) Levanger Prgj. 008 Marit Johnsdatter k e Lægdslem 86 (alder) Værdalens Prgj ste Kreds Bækkastuen 3 Merknad: (S/L: 198/3) Eigar: Husmandskone med Jord Dorthea Andersdatter Utsæd: by1/8 ha1/8 po1, kreaturhald: få2 001 Dorthea Andersdatter k e Husmoder Husmandskone med Jord 59 (alder) Strindens Prgj. 002 Erik A. Abrahamsen m ug hendes Søn driver Pladsen for Moderen 25 (alder) Levanger Prgj. 003 Karen Andersdatter k e Logerende 70 (alder) Levanger Prgj ste Kreds Bækkastuen* 6 Merknad: (S/L: 198/6) Eigar: Husmand med Jord Simon Eriksen Utsæd: by1/4 ha1 po2, kreaturhald: ku1 få2 001 Simon Eriksen m g Husfader Husmand med Jord 41 (alder) Gausdals Prgj. 002 Sigrid Pedersdatter k g hans Kone 42 (alder) Levanger Prgj. 003 Erik Simonsen m ug deres Søn 13 (alder) Levanger Prgj. 004 Theodor Simonsen m ug deres Søn 9 (alder) Levanger Prgj. 005 Sara Simonsdatter k ug deres Datter 6 (alder) Levanger Prgj. 006 Serine Simonsdatter k ug deres Datter 4 (alder) Levanger Prgj ste Kreds Bækkastuen* 4 Merknad: (S/L: 198/12) Eigar: Husmand med Jord Smed Andreas Arensen Utsæd: ha1/2 po3, kreaturhald: få3 gj4 Folketeljinga 1865 Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 Andreas Arensen m g Husfader Husmand med Jord Smed 32 (alder) Levanger Prgj. 002 Marit Hemmingsdatter k g hans Kone 34 (alder) Merager Prgj. 003 Anna Andreasdatter k ug deres Datter 7 (alder) Levanger Prgj. 004 Henrik Andreassen m ug deres Søn 4 (alder) Levanger Prgj ste Kreds Bakken 7 Merknad: (S/L: 198/16) Eigar: Husmand med Jord John A. Johnassen Utsæd: by1/8 ha1/2 po2, kreaturhald: ku1 få1 001 John A. Johnassen m g Husfader Husmand med Jord 49 (alder) Levanger 002 Andrea Pedersdatter k g hans Kone 48 (alder) Værdalens Prgj. 003 Johannes Andreassen m ug deres Søn 18 (alder) Levanger Prgj. %Jonassen% 004 Ane M. Andreasdatter k ug deres Datter 12 (alder) Levanger Prgj. 005 Lisabeth Andreasdatter k ug deres Datter 10 (alder) Levanger Prgj. 006 Margrethe Andreasdatter k ug deres Datter 7 (alder) Levanger Prgj. 007 Anna J. Andreasdatter k ug deres Datter 4 (alder) Levanger Prgj ste Kreds Salthammersvedjan 7b 4 Merknad: (S/L: 198/23) Eigar: Gaardbruger og Selveier Lorens Eggen Utsæd: by3 ha15 po12, kreaturhald: he3 ku8 sv2 001 Lorens Eggen m f Husfader Gaardbruger og Selveier 53 (alder) Alstadhaugs Prgj. Merknad: Skilt fra sin Kone med Bord og Seng. 002 Johan M. Eggen m ug hans Søn hjelper Faderen med Gaardsbruget Agronom 003 Cicilie M. Hynne k ug Tjenestepige forestaar Husholdningen 004 Elen M. Olsdatter k ug Tjenestepige forestaar Kreaturstellet 20 (alder) Levanger Prgj. 23 (alder) Alstadhaugs Prgj. 32 (alder) Levanger Prgj ste Kreds Salthammersvedjan* 8 Merknad: (S/L: 198/27) Eigar: Husmand med Jord Mikael Olsen Utsæd: by1/8 po1, kreaturhald: 001 Mikael Olsen m g Husfader Husmand med Jord 27 (alder) Værdalens Prgj. 002 Ane Bordsdatter k g hans Kone 31 (alder) Værdalens Prgj. 003 Maren M. Mikaelsdatter k ug deres Datter 7 (alder) Værdalens Prgj. 004 Bernth O. Mikaelsen m ug deres Søn 5 (alder) Værdalens Prgj. 005 Marthin Mikaelsen m ug deres Søn 3 (alder) Levanger Prgj. 006 Methelie Jørgensdatter k e Logerende 44 (alder) Levanger Prgj. 007 Johan Pedersen m ug hendes Søn 17 (alder) Levanger Prgj. 008 Kristian Pedersen m ug hendes Søn 8 (alder) Levanger Prgj ste Kreds Salthammersvedjan* 6 Merknad: (S/L: 199/2) Eigar: Husmand med Jord Olaus Andreassen Utsæd: po1 1/2, kreaturhald: få1 gj1 001 Olaus Andreassen m g Husfader Husmand med Jord 42 (alder) Levanger Prgj. 002 Kristianna Thomasdatter k g hans Kone 42 (alder) Værdalens Prgj. 003 Anthon Olaussen m ug deres Søn 11 (alder) Levanger Prgj. 004 Serine Olausdatter k ug deres Datter 8 (alder) Levanger Prgj. 005 Karl Ove Olaussen m ug deres Søn 4 (alder) Levanger Prgj. 006 Necolai Olaussen m ug deres Søn 1 (alder) Levanger Prgj ste Kreds Salthammersvedjan* 4 Merknad: (S/L: 199/8) Eigar: Malene Olsdatter Utsæd: by1/4 ha1/4 po2, kreaturhald: ku1 få3 001 Malene Olsdatter k e Husmoder 49 (alder) Skongs Prgj. 002 Johan M. Johannessen m ug hendes Søn driver Pladsen for Moderen 26 (alder) Levanger Prgj. 003 Grethe Olufsdatter k ug Fosterbarn 9 (alder) Levanger Prgj. Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 004 Niels Pedersen m ug Logerende Fisker 40 (alder) Levanger Prgj ste Kreds Kleven 8 7 Merknad: (S/L: 199/12) Eigar: Gaardbruger og Selveier Petter Olsen Utsæd: ru1/8 by1 1/2 ha5 po10, kreaturhald: he2 ku6 få14 sv1 001 Petter Olsen m g Husfader Gaardbruger og Selveier 49 (alder) Værdalens Prgj. 002 Bergitte Andersdatter k g hans Kone 39 (alder) Levanger Prgj. 003 Theodor Pedersen m ug hendes Søn 9 (alder) Levanger Prgj. 004 Johanna P. Pettersdatter k ug deres Datter 6 (alder) Levanger Prgj. 005 Anders Pettersøn m ug deres Søn 4 (alder) Levanger Prgj. 006 Johannes Pettersen m ug deres Søn 2 (alder) Levanger Prgj. 007 Johanna Pettersdatter k ug Tjenestepige 24 (alder) Levanger Prgj ste Kreds Bekkastuen 6 Merknad: (S/L: 199/19) Eigar: Husmand med Jord Skomager Ole Olsen Utsæd: by1/8 ha1/2 po2 1/2, kreaturhald: ku2 001 Ole Olsen m g Husfader Husmand med Jord Skomager 58 (alder) Skogns Prgj. 002 Ragnil Elingsdatter k g hans Kone 52 (alder) Skogns Prgj. 003 Olaus Olsen m ug deres Søn 32 (alder) Skogns Prgj. 004 Karen O. Olsdatter k ug deres Datter Skrædder 21 (alder) Levanger Prgj. 005 Johannes Olsen m ug deres Søn 18 (alder) Levanger Prgj. 006 Anna K. Olsdatter k ug deres Datter 11 (alder) Levanger Prgj ste Kreds Landsaunet 9 7 Merknad: (S/L: 199/25) Eigar: Gaardbruger og Selveier Anders Thommassen Utsæd: by1/2 ha2 po4, kreaturhald: he1 ku1 få6 001 Anders Thommassen m g Husfader Gaardbruger og Selveier 41 (alder) Nedre Størdalens Prgj. 002 Olava Olsdatter k g hans Kone 44 (alder) Alstadhaugs Prgj. 003 Odin T. Andersen m ug deres Søn 6 (alder) Levanger Prgj. 004 Anna O. Andersdatter k ug deres Datter 4 (alder) Levanger Prgj. 005 Karl K. Paulsen m ug Jætergut 11 (alder) Levanger 006 Thron Johnsen m g Logerende 41 (alder) Loms Prgj. 007 Karen A. Pedersdatter k g hans Kone 32 (alder) Levanger Prgj ste Kreds Grevskoth nordre 10a 10 Merknad: (S/L: 199/32) Eigar: Gaardbruger og Selveier Steffen Kjelbergsen Utsæd: hv1/4 ru1/8 by2 1/2 ha6 er1/4 po8, kreaturhald: he2 ku6 få13 gj10 sv2 001 Steffen Kjelbergsen m g Husfader Gaardbruger og Selveier 46 (alder) Levanger Prgj. 002 Ragnil Andreasdatter k g hans Kone 27 (alder) Levanger Prgj. 003 Kasbara M. Steffensdatter k ug hans Datter 9 (alder) Levanger Prgj. 004 Knud Steffensen m ug hans Søn 8 (alder) Levanger Prgj. 005 Anthon M. Steffensen m ug deres Søn 1 (alder) Levanger Prgj. 006 Sivert Simonsen m ug Tjenestekarl 20 (alder) Alstadhaugs Prgj. 007 Karl Arenssen m ug Jætergut 12 (alder) Levanger Prgj. 008 Kjertine Olsdatter k ug Tjenestepige 34 (alder) Levanger Prgj. 009 Karoline Johansdatter k ug Tjenestepige 21 (alder) Levanger Prgj. 010 Ane J. Hansdatter k g Logerende 36 (alder) Levanger Prgj. Sjukdom: Sindssvag, Blind Varigheit: sindssvag fra sit 35 Aar ste Kreds Grevskoth nordre* 4 Merknad: (S/L: 200/8) 001 Necolai Iversen m g Husfader Husmand med Jord 26 (alder) Alstadhaugs Prgj. 002 Sigrid Elevsdatter k g hans Kone 28 (alder) Rennebo %Ringebo% Prgj. 003 Elev Torgersen m e hendes Fader Føderaadsmand 59 (alder) Rennebo Prgj. Folketeljinga 1865 Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 Marith k ug Logerende 60 (alder) Levanger Prgj ste Kreds Grevskothsvee 5 Merknad: (S/L: 200/12) Eigar: Husmand med Jord Johannes Eriksen Utsæd: by1/4 ha1 po3, kreaturhald: ku1 få4 001 Johannes Eriksen m g Husfader Husmand med Jord 32 (alder) Levanger Prgj. 002 Lenna Larsdatter k g hans Kone 30 (alder) Aasens Prgj. 003 Erik Sakkariassen m g Føderaadsmand 72 (alder) Levanger Prgj. 004 Kjerten Endbrigtsdatter k g hans Kone Føderaadskone 65 (alder) Levanger Prgj. 005 Eling Eriksen m ug deres Søn 21 (alder) Levanger Prgj ste Kreds Grevskothsvee* 1 Merknad: (S/L: 200/17) Eigar: Husmand med Jord Aren Kartensen Utsæd: ha1/2 po1, kreaturhald: 001 Aren Kartensen m g Husmand med Jord 35 (alder) Levanger Prgj ste Kreds Grevskoth søndre 10b 7 Merknad: (S/L: 200/18) Eigar: Gaardbruger og Selveier Peder Nielsen Utsæd: by1 ha2 po5, kreaturhald: he1 ku2 få7 001 Peder Nielsen m g Husfader Gaardbruger og Selveier 52 (alder) Levanger Prgj. 002 Bergette Thoresdatter k g hans Kone 33 (alder) Værdalens Prgj. 003 Grethe B. Pedersdatter k ug deres Datter 8 (alder) Levanger Prgj. 004 Netta O. Pedersdatter k ug deres Datter 5 (alder) Levanger Prgj. 005 Niels Pedersen m ug deres Søn 3 (alder) Levanger Prgj. 006 Johan M. Lorenssen m ug Tjenestekarl 18 (alder) Levanger Prgj. 007 Bereth Thoresdatter k ug Tjenestepige 20 (alder) Levanger Prgj ste Kreds Grevskoth søndre* 4 Merknad: (S/L: 200/25) Eigar: Husmand med Jord Erik Olsen Utsæd: by1/4 ha1/4 po2, kreaturhald: få2 gj3 001 Erik Olsen m g Husfader Husmand med Jord 68 (alder) Levanger Prgj. 002 Martha Pedersdatter k g hans Kone 46 (alder) Levanger Prgj. 003 Elen A. Mikaelsdatter k ug Fosterbarn 2 (alder) Levanger Prgj. 004 Johan P. Nielsen m ug Fosterbarn 12 (alder) Levanger Prgj ste Kreds Grevskothvollan 10c 6 Merknad: (S/L: 200/29) Eigar: Gaardbruger og Selveier Ole Pedersen Utsæd: by1 ha2 po3, kreaturhald: he1 ku2 få4 sv1 001 Ole Pedersen m e Husfader Gaardbruger og Selveier 47 (alder) Levanger Prgj. 002 Elen B. Pederdatter k g Tjenestepige forestaar hans 35 (alder) Levanger Prgj. Hus 003 Ole Olsen m g hendes Mand Snedker 37 (alder) Sogns!! Prgj. 004 Marthin Andreessen m ug Jætergut 16 (alder) Levanger Prgj. 005 Simon F. Hansen m g Føderaadsmand 67 (alder) Levanger Prgj. 006 Brynnil Johnsdatter k g hans Kone Føderaadskone 70 (alder) Værdalens Prgj ste Kreds Haugskoth 11a 12 Merknad: (S/L: 201/1) Eigar: Gaardbruger og Selveier Niels Nielsen Utsæd: ru1/16 by2 1/2 ha10 po10, kreaturhald: he3 ku11 få Niels Nielsen m g Husfader Gaardbruger og Selveier 56 (alder) Levanger Prgj. 002 Ane Pauline Olsdatter k g hans Kone 41 (alder) Værdalens Prgj. 003 Ingebor N. Nielsdatter k ug deres Datter 18 (alder) Levanger Prgj. 004 Niels O. Nielsen m ug deres Søn 16 (alder) Levanger Prgj. 005 Gunelie M. Nielsdatter k ug deres Datter 14 (alder) Levanger Prgj. Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 006 Serine M. Nielsdatter k ug deres Datter 10 (alder) Levanger Prgj. 007 Ove Nielsen m ug deres Søn 7 (alder) Levanger Prgj. 008 Oline Nielsdatter k ug deres Datter 1 (alder) Levanger Prgj. 009 Mikael L. Eriksen m ug Tjenestekarl 27 (alder) Levanger Prgj. 010 Ane J. Andersdatter k ug Tjenestepige 22 (alder) Levanger Prgj. 011 Guru Pedersdatter k e Føderaadskone 85 (alder) Levanger Prgj. 012 Marit Olsdatter k ug Tjenestepige 73 (alder) Levanger Prgj ste Kreds Haugskothsve 5 Merknad: (S/L: 201/13) Eigar: Husmand med Jord Karten Zakkariassen Utsæd: by1/4 ha3/4 po1 1/2, kreaturhald: få4 gj3 001 Karten Zakkariassen m e Husfader Husmand med Jord 68 (alder) Levanger Prgj. 002 Karen M. Pedersdatter k ug hans Husholderske 47 (alder) Levanger Prgj. 003 Hansine Arensdatter k ug Fosterbarn 7 (alder) Levanger Prgj. 004 Kjerten Thoresdatter k e Logerende 87 (alder) Levanger Prgj. 005 Johannes Benjaminsen m ug Logerende 70 (alder) Alstadhaugs Prgj ste Kreds Haugskothsve 4 Merknad: (S/L: 201/18) Eigar: Husmand med Jord Marthin Olsen Utsæd: ha1/8 po3/4, kreaturhald: få1 gj1 001 Marthin Olsen m g Husfader Husmand med Jord 29 (alder) Levanger Prgj. 002 Bereth M. Kristiansdatter k g hans Kone 28 (alder) Værdalens Prgj. 003 Anna O. Marthinsdatter k ug deres Datter 5 (alder) Levanger Prgj. 004 Karen M. Marthinsdatter k ug deres Datter 2 (alder) Levanger Prgj ste Kreds Haugskothvollan 11b 5 Merknad: (S/L: 201/22) Eigar: Gaardbruger og Selveier Gustav Eriksen Utsæd: by1 1/2 ha4 po6, kreaturhald: he1 ku2 få5 sv1 001 Gustav Eriksen m g Husfader Gaardbruger og Selveier 43 (alder) Levanger Prgj. 002 Guruanna Nielsdatter k g hans Kone 39 (alder) Levanger Prgj. 003 Nicolai Elingsen m ug Tjenestekarl 19 (alder) Levanger Prgj. 004 Ane M. Nielsdatter k ug Tjenestepige 16 (alder) Levanger Prgj. 005 Marthinus Aagessøn m ug Fosterbarn 12 (alder) Levanger Prgj ste Kreds Thynesaunet 12 5 Merknad: (S/L: 201/27) Eigar: Gaardbruger og Selveier Mikael Henriksen Utsæd: by3/4 ha3 po4, kreaturhald: he1 ku2 få5 001 Mikael Henriksen m g Husfader Gaardbruger og Selveier 55 (alder) Levanger Prgj. 002 Mali Tortensdatter k g hans Kone 42 (alder) Øvre Størdalens Prgj. 003 Henrik B. Mikaelsen m ug deres Søn 14 (alder) Levanger Prgj. 004 Grethe P. Mikaelsdatter k ug deres Datter 7 (alder) Levanger Prgj. 005 Mikael Mikalsen m ug deres Søn 4 (alder) Levanger Prgj ste Kreds Muhle søndre, Muhle nordre 13a, 14a 9 Merknad: (S/L: 201/32) Eigar: Gaardbruger Selveier Niels Olaus Jonassen Støre Utsæd: by4 1/2 ha14 po16, kreaturhald: he3 ku6 få7 sv2 001 Niels Olaus Jonassen Støre m g Husfader Gaardbruger Selveier 48 (alder) Skogns Prgj. 002 Engebor Nielsdatter k g hans Kone 50 (alder) Størens Prgj. 003 Severin Nilssen Støre m ug deres Søn hjelper Faderen med 20 (alder) Skogns Prgj. Gaardsbrug 004 Niels Nielssen Støre m ug deres Søn hjelper Faderen med 18 (alder) Skogns Prgj. Gaardsbruget 005 Karen Oline Støre k ug deres Datter 14 (alder) Skogns Prgj. 006 Oline Marie Støre k ug deres Datter 12 (alder) Skogns Prgj. Folketeljinga 1865 Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 Johan Nelius Støre m ug deres Søn 7 (alder) Levanger Prgj. 008 Magnil Simonsdatter k ug Tjenestepige 40 (alder) Klæbo Prgj. 009 Engebor Saxsesdatter k e Fattiglem 84 (alder) Røros Sjukdom: Døv Varigheit: i omtrent 3 Aar ste Kreds Nordhjerdet 6 Merknad: (S/L: 202/7) Eigar: Husmand med Jord Skomager Johannes Olsen Side 18 Utsæd: by1/4 ha1/2 po2, kreaturhald: ku1 få4 sv1 001 Johannes Olsen m e Husfader Husmand med Jord Skomager 56 (alder) Levanger Prgj. 002 Engebor Olsdatter k ug hans Husholderske 54 (alder) Levanger Prgj. 003 Johannes Johannessen m ug hans Søn 16 (alder) Levanger Prgj. 004 Oline Johannesdatter k ug hans Datter 13 (alder) Levanger Prgj. 005 Marius Johannessen m ug hans Søn 8 (alder) Levanger Prgj. 006 Andreas Kristoffersen m ug Logerende 54 (alder) Levanger Prgj ste Kreds Nyhjerdet 3 Merknad: (S/L: 202/13) Eigar: Husmand med Jord Johannes Nielsen Utsæd: by1/2 ha1/2 po2, kreaturhald: ku2 få4 001 Johannes Nielsen m g Husfader Husmand med Jord 45 (alder) Levanger Prgj. 002 Martha Bertelsdatter k g hans Kone 45 (alder) Værdalens Prgj. 003 Johan M. Johannessen m ug deres Søn 12 (alder) Levanger Prgj ste Kreds Nyhjerdet* 4 Merknad: (S/L: 202/16) Eigar: Husmand med Jord Sakkarias Sakkariassen Utsæd: by1/4 ha1/2 po3, kreaturhald: ku1 få3 gj2 sv1 001 Sakkarias Sakkariassen m g Husfader Husmand med Jord 51 (alder) Levanger Prgj. 002 Martha Matiasdatter k g hans Kone 48 (alder) Levanger Prgj. 003 Andreas Severin m ug deres Søn 18 (alder) Levanger Prgj. Sakkariassen* 004 Niels K. Sakkariassen m ug deres Søn 9 (alder) Levanger Prgj ste Kreds Muhlleret 4 Merknad: (S/L: 202/20) Eigar: Husmand med Jord Johannes Krestiansen Utsæd: ha1/4 po1, kreaturhald: få2 gj1 001 Johannes Krestiansen m g Husfader Husmand med Jord 49 (alder) Levanger Prgj. 002 Martha Andersdatter k g hans Kone 27 (alder) Værdalens Prgj. 003 Johan M. Johannessen m ug deres Søn 7 (alder) Levanger Prgj. 004 Inger M. Johannesdatter k ug deres Datter 3 (alder) Levanger Prgj ste Kreds Muhle lille 13b, 14b 0 Merknad: (S/L: 202/24) Muhle lille benytter L. Eggen paa Salthammersvedjan som Underbrug ste Kreds Skaanes Merknad: (S/L: 202/25) Eigar: Gaardbruger og Selveier Arnt Nilsen Aasenhus Utsæd: by7 ha26 po18, kreaturhald: he4 ku17 få20 sv4 001 Arnt Nilsen Aasenhus m g Husfader Gaardbruger og Selveier 38 (alder) Størens Prgj. 002 Jonette Frederiksdatter k g hans Kone 41 (alder) Skongs Prgj. 003 Karen M. Arensdatter k ug deres Datter 9 (alder) Levanger Prgj. 004 Niels Arentssen m ug deres Søn 6 (alder) Levanger Prgj. 005 Frederik Arentssen m ug deres Søn 4 (alder) Levanger Prgj. 006 Ane Johanne Arentsdatter k ug deres Datter 1 (alder) Levanger Prgj. 007 Petter Matiassen m ug Tjenestekarl 68 (alder) Levanger Prgj. 008 Jakob Kleven m e Fattiglem 86? (alder) Levanger Prgj. 009 Pauline Ottersdatter k ug Tjenestepige 21 (alder) Levanger Prgj. 010 Marie Halmberg k ug Tjenestepige 33 (alder) Throndhjem Digitalarkivet - Arkivverket

19 011 Serianna Andreasdatter k ug Tjenestepige 16 (alder) Levanger Prgj ste Kreds Skaanes* 5 Merknad: (S/L: 203/1) Eigar: Husmand med Jord Johan Olsen Utsæd:, kreaturhald: få2 gj2 001 Johan Olsen m g Husfader Husmand med Jord 31 (alder) Levanger Prgj. 002 Johanne Elevsdatter k g hans Kone 34 (alder) Værdalens Prgj. 003 Karen Johansdatter k ug deres Datter 9 (alder) Levanger Prgj. 004 Ole E. Johansen m ug deres Søn 4 (alder) Levanger Prgj. 005 Margrete Johansdatter k ug deres Datter 1 (alder) Levanger Prgj ste Kreds Malislettet 6 Merknad: (S/L: 203/6) Eigar: Husmand med Jord Ole Olsen Utsæd: by1/4 ha1 po3 1/2, kreaturhald: ku1 få7 gj5 001 Ole Olsen m g Husfader Husmand med Jord 62 (alder) Levanger Prgj. 002 Maren Evensdatter k g hans Kone 55 (alder) Værdalsøren 003 Erik A. Kristiansen m ug Tjenestekarl 25 (alder) Værdalens Prgj. 004 Fredrikke Mikaelsdatter k ug Jæter 15 (alder) Levanger Prgj. 005 Martha Sæknanmo k e Fattiglem 93 (alder) Merager Prgj. 006 Petter Thynes m ug Logerende 20 (alder) Levanger ste Kreds Malislettet* 6 Merknad: (S/L: 203/12) Eigar: Husmand med Jord Eling Johansen Utsæd: by1/8 po3, kreaturhald: få5 gj5 sv1 001 Eling Johansen m g Husfader Husmand med Jord 44 (alder) Levanger Prgj. 002 Elen S. Olsdatter k g hans Kone 38 (alder) Levanger Prgj. 003 Oline Ellingsdatter k ug deres Datter 11 (alder) Levanger Prgj. 004 Serine Ellingsdatter k ug deres Datter 8 (alder) Levanger Prgj. 005 Johan E. Ellingsen m ug deres Søn 4 (alder) Levanger Prgj. 006 Olianna Johansdatter k ug Logerende 41 (alder) Levanger Prgj ste Kreds Malislettet* 3 Merknad: (S/L: 203/18) Eigar: Husmand Fisker Magnus Pettersen Utsæd: by1/8 ha1/4 po2, kreaturhald: få5 001 Magnus Pettersen m g Husfader Husmand Fisker 50 (alder) Levanger Prgj. 002 Serianna Anderdatter k g hans Kone 54 (alder) Værdalens Prgj. 003 Marthin Magnussen m ug deres Søn 11 (alder) Levanger Prgj ste Kreds Malislettet* 6 Merknad: (S/L: 203/21) Eigar: Husmand med Jord Fisker Ole Andersen Utsæd: by1/4 po4, kreaturhald: ku1 001 Ole Andersen m g Husfader Husmand med Jord Fisker 46 (alder) Værdalens Prgj. 002 Lovise Thomasdatter k g hans Kone 48 (alder) Værdalens Prgj. 004 Anthon Olsen m ug deres Søn 14 (alder) Levanger Prgj. 005 Oline Olsdatter k ug deres Datter 12 (alder) Levanger Prgj. 006 Olaus Olsen m ug deres Søn 10 (alder) Levanger Prgj. 007 Nikolai Olsen m ug deres Søn 7 (alder) Levanger Prgj ste Kreds Kjeldberget 3 Merknad: (S/L: 203/28) Eigar: Husmand med Jord Andreas Olsen Utsæd: by1/4 ha1/2 po3, kreaturhald: ku1 få1 sv1 001 Andreas Olsen m g Husfader Husmand med Jord 75 (alder) Levanger Prgj. Sjukdom: Blind Varigheit: fra sit 70de Aar 002 Sigrid Nielsdatter k g hans Kone 72 (alder) Værdalens Prgj. Folketeljinga 1865 Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 Anna N. Olsdatter k ug hendes Datterdatter 16 (alder) Levanger Prgj ste Kreds Kjeldberget* 6 Merknad: (S/L: 203/31) Eigar: Husmand med Jord Møller Johannes Olsen Utsæd: ha1/2 po2, kreaturhald: ku1 få1 001 Johannes Olsen m g Husfader Husmand med Jord Møller 48 (alder) Nedre Størdalens Prgj. 002 Elava Evensdatter k g hans Kone 45 (alder) Aasens Prgj. 003 Engelber Johannessen m ug deres Søn 16 (alder) Levanger Prgj. 004 Hanna N. Johannesdatter k ug deres Datter 11 (alder) Levanger Prgj. 005 Ida Marie Johannesdatter k ug deres Datter 6 (alder) Levanger Prgj. 006 Jætte Emelie Johannesdatter k ug deres Datter 3 (alder) Levanger Prgj ste Kreds Aasaunet 4 Merknad: (S/L: 204/2) Eigar: Husmand med Jord Zakkarias Thostensen Utsæd: by1/2 ha1 1/2 po4, kreaturhald: ku2 få8 gj5 001 Zakkarias Thostensen m g Husfader Husmand med Jord 36 (alder) Levanger Prgj. 002 Karen Larsdatter k g hans Kone 38 (alder) Levanger Prgj. 003 Marie Zakkariasdatter k ug deres Datter 12 (alder) Levanger Prgj. 004 Oluf Andreassen m ug Fosterbarn 16 (alder) Levanger Prgj. Sjukdom: Lider Af En Sygdom Som Kaldes Fallesyge ste Kreds Østborg Merknad: (S/L: 204/6) Eigar: Gaardbruger og Forpagter Karl Ove K. Støre Utsæd: by5 ha15 po12, kreaturhald: he3 ku13 få25 gj3 sv4 001 Karl Ove K. Støre m g Husfader Gaardbruger og Forpagter 36 (alder) Skogns Prgj. 002 Pauline Olsdatter k g hans Kone 24 (alder) Værdalens Prgj. 003 Julie Karlsdatter k ug deres Datter 4 (alder) Levanger Prgj. 004 Olaf Karlsen m ug deres Søn 3 (alder) Levanger Prgj. 005 Soffie M. Karlsdatter k ug deres Datter 1 (alder) Levanger Prgj. 006 Ollianna Lorensdatter k ug Tjenestepige 18 (alder) Levanger Prgj. 007 Elisabeth Andersdatter k ug Tjenestepige 21 (alder) Levanger Prgj. 008 Martha Andersdatter k ug Tjenestepige 14 (alder) Levanger Prgj. 009 Hans Thronsen m ug Tjenestekarl 25 (alder) Levanger 010 Kristian M. Eriksen m g Logerende 23 (alder) Levanger Prgj. 011 Karen A. Magnusdatter k g hans Kone 24 (alder) Levanger Prgj. 012 Marius E. Kristiansen m ug deres Søn 2 (alder) Levanger Prgj ste Kreds Aasen 6 Merknad: (S/L: 204/18) Eigar: Husmand med Jord Lars Ingebrigtsen Utsæd: by1/4 ha1/2 po4, kreaturhald: ku2 få6 001 Lars Ingebrigtsen m e Husfader Husmand med Jord 69 (alder) Levanger Prgj. 002 Magnild Eriksdatter k ug hans Husholderske 62 (alder) Loms Prgj. 003 Johanna Lornsdatter k g hans Datter 35 (alder) Levanger Prgj. 004 Johannes Lornssen m ug hans Søn 19 (alder) Levanger Prgj. 005 Petter Roaldsen m ug hans Dattersøn 10 (alder) Levanger Prgj. 006 Margrete Roaldsdatter k ug hans Datterdatter 8 (alder) Levanger Prgj ste Kreds Bakken 5 Merknad: (S/L: 204/24) Eigar: Husmand med Jord Lorns Olsen Utsæd: by1/4 ha1 po3, kreaturhald: ku1 få2 001 Lorns Olsen m g Husfader Husmand med Jord 44 (alder) Levanger Prgj. 002 Ane Thorgersdatter k g hans Kone 50 (alder) Inderøens Prgj. 003 Martha Nielsdatter k ug Logerende 36 (alder) Levanger Prgj. 004 Henrik Nielsen m ug hendes Søn 7 (alder) Levanger Prgj. Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1561 Øxendal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1561 Øxendal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1561 Øxendal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1727 Beitstaden prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1727 Beitstaden prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1727 Beitstaden prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1734 Stod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1734 Stod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1734 Stod prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1438 Bremanger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1438 Bremanger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1438 Bremanger prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0811 Slemdal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0811 Slemdal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0811 Slemdal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1218 Finnaas prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1218 Finnaas prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1218 Finnaas prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1617 Hitteren prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1617 Hitteren prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1617 Hitteren prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0824 Gransherred prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0824 Gransherred prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0824 Gransherred prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1261 Manger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1261 Manger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1261 Manger prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1134 Suledal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1134 Suledal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1134 Suledal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0132 Frederiksstad prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0132 Frederiksstad prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0132 Frederiksstad prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0727 Hedrum prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 0727 Hedrum prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 0727 Hedrum prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1150 Skudesnæs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1150 Skudesnæs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1150 Skudesnæs prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0919 Froland prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0919 Froland prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0919 Froland prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1832 Heimnes prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 1832 Heimnes prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 1832 Heimnes prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0920 Øiestad prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0920 Øiestad prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0920 Øiestad prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1833 Ranen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1833 Ranen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1833 Ranen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1624 Rissens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 2022 Lebesby prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 2022 Lebesby prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 2022 Lebesby prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 02.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1941 Skjervø prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 1941 Skjervø prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 1941 Skjervø prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0813 Ejdanger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0813 Ejdanger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0813 Ejdanger prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0421 Winger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0421 Winger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0421 Winger prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1636 Meldal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1636 Meldal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1636 Meldal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1616 Fillan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0424 Hoff prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0424 Hoff prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0424 Hoff prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0627 Røken prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0627 Røken prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0627 Røken prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1445 Gloppen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1445 Gloppen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1445 Gloppen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0623 Modum prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0623 Modum prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0623 Modum prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0715 Botne prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 0715 Botne prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 0715 Botne prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1249 Fanøe prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1249 Fanøe prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1249 Fanøe prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1432 Førde Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1254 Hammer prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1254 Hammer prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1254 Hammer prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1570 Valsøfjordens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1570 Valsøfjordens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1570 Valsøfjordens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1842 Schjerstad prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1842 Schjerstad prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1842 Schjerstad prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1443 Eid Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1428 Askvold Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0521 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0229 Enebach prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0229 Enebach prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0229 Enebach prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1280 St. Jørgens Hospital prestegjeld

Folketeljing 1865 for 1280 St. Jørgens Hospital prestegjeld Folketeljing 1865 for 1280 St. Jørgens Hospital prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Distriktsnr. Skuledistrikt Sokn Prestegjeld Gard 203 7 De Fastboendes Karasjoks Kistrands Bæskinjarg

Distriktsnr. Skuledistrikt Sokn Prestegjeld Gard 203 7 De Fastboendes Karasjoks Kistrands Bæskinjarg Vedlegg til melding om mulige rettigheter Beskenjárgilisearvi Beksenjarg grendelag om folketellinger 1865-1900: 2020 Kistrand og 2021 Karasjok. 1865 folketelling. På den nedre del av siden vises alle som

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1221 Storøen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1221 Storøen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1221 Storøen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1572 Tusterens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1572 Tusterens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1572 Tusterens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0116 Berg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0602 Drammen. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0602 Drammen. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0602 Drammen Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0234 Gierdrum prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0234 Gierdrum prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0234 Gierdrum prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0924 Hommedal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0924 Hommedal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0924 Hommedal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0437 Tønset prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0437 Tønset prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0437 Tønset prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1520 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1845 Folden prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1845 Folden prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1845 Folden prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Toten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Toten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0940 Walle prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0940 Walle prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0940 Walle prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0111 Hvaløerne prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0111 Hvaløerne prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0111 Hvaløerne prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0534 Gran Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1448 Stryn. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1448 Stryn. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1448 Stryn Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0221 Høeland prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0221 Høeland prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0221 Høeland prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1612 Hevne Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1648 Støren Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0411 Nes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0411 Nes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0411 Nes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1229 Røldal Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1235 Voss. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1235 Voss. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1235 Voss Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer