Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå i 1801 nominativ, dvs ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga vart difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 1. desember 1910 Ved kgl. Res. 23. september 1910 vart det kunngjort at det skulle haldast almindelig Folketælling for å få ei detaljert oversikt over Noregs befolkning natta mellom 1. og 2. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast inn i teljingslista, med særskilt merknad om dei som var mellombels til stades (på besøk osv) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osv) på teljingstidspunktet førast inn på lista. På denne måten skulle folketeljinga i 1910 gje ei oversikt over befolkninga, både dei til stades og dei heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som 'f' og på opphaldsstaden som 'mt'. I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent vart gjennomført, og mange slike personar er oppført berre ein stad. I 1910-teljinga vart det for første gang spurt etter full fødselsdato for alle personar, og det var spørsmål om tilleggsopplysningar frå heimvende norskamerikanarar om utflyttingsår, heimflyttingsår, bustad før utvandring og siste bustad og stilling i Amerika. I teljinga skulle ein og opplyse om ein person var arbeidsledig. Det vart ikkje gjennomført jordbruksteljing i 1910, men det vart halde ei separat handverksteljing. Skipsmannskap skulle oppførast berre for skip i norske hamner og farvatn, ikkje for norske skip i utanlandske hamner og farvatn. Men skipslistene frå denne teljinga er dessverre tapt. Ved folketeljinga i 1910 var det i Noreg 61 bykommunar og 596 herad, 41 kjøpstader og 22 ladestader. Den heimehøyrande befolkninga i Noreg 1. desember 1910 vart av Det statistiske Centralbureau talt opp til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet vart gjort frå og med torsdag 1. desember 1910 og i så mange dagar som var nødvendig. På landet vart teljinga gjort for kvart herad under leiing av ordføraren. Heradet vart delt inn i teljingskrinsar, der teljarar, oftast skulelærarar, frå 1. desember gjekk frå hus til hus og fylte ut teljingslistene (dei såkalla huslistene) med informasjon om alle personar, til satdes og fråverande. Etter at huslistene var ferdig utfylte, sette teljaren opp ei krinsliste over talet på personar for kvar bustad i teljingskrinsen, og så let ordføraren utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar krins innanfor heradet og dei tilhøyrande soknene. I byane vart teljinga gjennomførd i regi av magistraten. Teljarane, for det meste skulelærarar, fekk ansvaret for kvar sin teljingskrins. I byane vart teljinga gjort som sjølvteljing, dvs. at huseigarar og leigebuarar sjølv fylte ut huslista for heile garden/huset og familielista for den enkelte leilegheit. Teljarane si primære oppgåve var då å kontrollere, korrigere og samle inn listene. Etter at hus- og familielistene var ferdig utfylt og samla inn, utarbeidde teljaren ei krinsliste over talet på personar for kvar gard/hus innafor teljingskrinsen, og til sist let magistraten utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar teljingskrins i byen, og tal på personar i dei ulike sokna i byen. Utfylling og innsamling av skipslistene vart gjort av tollvesenet sine funksjonærer i hamnane. Folketeljinga 1910 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast ein kommune, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der 5

6 ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av Digitalarkivets registreringseiningar i Stavanger og Voss og ved Registreringssentral for historiske data (RHD), avd. Målselv. Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta tilsvarar stort sett rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustadens namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Tellingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leileghetsnr 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadsrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 6

7 Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap n = norsk, for andre står det på linjen under saman med andre merknader. 11 Tru Trudomssamfunn s = statskyrkja, for andre står det på lina under saman med andre merknader. På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanlig bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trudomssamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert i kvar sin boks innanfor ei felles ramme. Innanfor kvar boks/ramme kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner teke i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som vart brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osv. Under person angir feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlige bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bostatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son 7

8 d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersåttleg status n = norsk statsborgar Trudomssamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register 8

9 I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvisning til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvisning til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadsregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 9

10 1549 Bud Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 377 (kvinner: 195, menn: 182) Bustader i kretsen: 57 Krets: 001 Skotheim Prestegjeld: Bud Herred/by: Bud Skotheim Sandblost (6 m, 5 k) 10 (6 m, 4 k) Johan O. Sandblost m g b hf motormontør og agent S Bud n s 002 Petrine Pedersdatter k g b hm Kjørsvik n s i Kvernes 003 Ole Johansen m ug b s Søn Bud n s 004 Elen Johansen k ug b d datter Bud n s 005 Peder Johansen m ug b s søn Bud n s 006 Elen Kjørsvik k ug mt b tjenestepige Kjørsvik n s i Kværnes Sedvanleg bustad: Kjørsvik, Kværnes 007 Ole J. Sandblos m g b hf gaardbruger Selveier Bud n s 008 Teoline Olsen k g b hm gaardmanskone Tolland n s Kornstad 009 Jensine Olsdatter k ug b d datter Bud n s 010 Harald G. Halaas m ug b tj tjenestegut Eide i n s Nordmøre 011 Ole Fredriksen Sandblost m ug b p.s. pleiesøn Bud n s Skotheim Sandblost (4 m, 1 k) (4 m, 1 k) 001 Ole Larsen Sandblost m g b hf gaardbruger Selveier og Eide n s fisker Nordmør 002 Elen Marie Nilsdatter k g b hm gaardbrugerkone Bud n s 003 Ole Bernhard Olsen m ug b s søn Bud n s 004 Lars Anton Olsen m ug b s søn Bud n s 005 Knud Edvin Olsen m ug b s søn Bud n s Skotheim Sandblost (5 m, 4 k) (5 m, 4 k) 001 Nils N. Sandblost m e b hf gaardbruger Selveier Bud n s 002 Ragna Nilsdatter k ug b d som tjenestepige og Bud n s haandarbeide i husene 003 Nils Nilsen m ug b s fisker og arbeider Bud n s 004 Gyda Nilsdatter k ug b d tjenestepige i huset Bud n s 005 Nekoline Barbara Nilsdatter k ug b d tjenestepige i huset Bud n s 006 Størker Nilsen m ug b s tjenestegut paa gaarden Bud n s 007 Nekoline Emelie Nilsdatter k ug b d datter Bud n s 008 Olaf Nilsen m ug b s søn Bud n s 009 Sivert Størkersen m e b hf Føderadsmand Bud n s Skotheim Sandblost (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Nils Olsen Sandblost m g b hf gaardbruger Selveier Bud n s 002 Olava Hansdatter k g b hm gaardbrugerkone Bud n s 003 Ole Nilsen m ug b s tjenestegut paa gaarden Bud n s 004 Beret Olava Nilsdatter k ug b d tjenestepige paa gaarden Bud n s 005 Ovidie Halvorsdatter k ug b tj tjenestepige paa gaarden Bud n s 006 Olaf Karlsen m ug b pls. pleiebarn Bud n s Skotheim Sandblost 9 5, 6 3 (1 m, 2 k) (3 m, 2 k) Merknad: Ogsaa eier af Gaards nr. 9 bruksnr. 8 Myrseth bor i dette hus 001 Gunvald Tøsse m ug f hf gaardbruger Selveier og Bud n s bødker Sannsynleg opphaldstad: Kristiansund 002 Sigvald Tøsse m ug f hf gaardbruger og bødker Bud n s Sannsynleg opphaldstad: Kristiansund Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 1549 Bud 003 Selma Tøsse k ug b tj gaardens tjenestepige Bud n s 004 Berthea Pedersen k ug b tj gaardens tjenestepige Bud n s 005 Nils Johannesen Lyngstad m ug b fl jordbruk Selveier og snekkerarbeide Eide Nordmør Skotheim Elvbakken (4 m, 2 k) (4 m, 2 k) 001 Peder Tøsse m g b hf gaardbruger Selveier Tøsse i n s Os 002 Sevrine Jensdatter k g b hm gaardbrugerkone Gaupholmn s Os 003 Johan Pedersen m ug b s fisker Gaupholmn s Os 004 Jens Pedersen m ug b s fisker Bud n s 005 Ole Pedersen m ug b s barn Bud n s 006 Olise Pedersdatter k ug b d barn Bud n s Skotheim Sandblost (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) Merknad: Bruger jord af Sandblost 001 Fredrik Jakobsen Sandblost m g b hf bruger af jord fisker og Kornstad n s pladsmand 002 Berthine Olsdatter k g b hm indted andet end husmor Bud n s 003 Jakob Fredriksen m ug b s søn Bud n s 004 Johan Fredriksen m ug b s søn Bud n s 005 Elen Fredriksdatter k ug b d datter Bud n s Skotheim Sandblost 3 (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Robert N. Sandblost m ug b hf fiskeri og jordbrugsarbeide Bud n s 002 Elen Gurine Nilsdatter k ug b tj tjenestepige ved huset Bud n s 003 Emil Eriksen m ug b ps. pleiebarn fors gbr Bud n s Skotheim Sandblost 6 (2 m, 4 k) (2 m, 4 k) 001 Nils Nilsen Sandblost m g b hf fiskeri og jordbruksarbeide Bud n s Merknad: Nils Nilsen Sandblost yngre 002 Ingeborg Knudsdatter k g b hm husmor Bud n s 003 Nils Odin Nilsen m ug b s barn i huset Bud n s 004 Olava Nilsen k ug b d barn i huset Bud n s 005 Marie Nilsen k ug b d barn i huset Bud n s 006 Inga Nilsen k ug b d barn i huset Bud n s Skotheim Sandblost 6 (2 m, 4 k) (2 m, 4 k) 001 Hans Larsen Sandblost m g b hf fisker og jordbruksarbeide Aarsbog n s Kornstad 002 Hanna Nilsdatter k g b hm husmor Bud n s 003 Olise Hansdatter k ug b tj tjenestepige i huset Bud n s 004 Konsine Hansdatter k ug b d barn i huset Bud n s 005 Lars Hansen m ug b s barn i huset Bud n s 006 Inga Hansdatter k ug b d tjenestepige Netop hjemkommet Bud n s Skotheim Sandblost 5 (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Tomas Sivertsen Sandblost m g b hf fisker og jordbruksarbeide Bud n s 002 Gjertrud Einardatter k g b hm husmor uden andet Dalseg n s erhverv Surendalen 003 Eli Enarsdatter k ug b pld pleiedatter Foseide n s Rindalen 004 Sivert Edvin Tomasen m ug b s søn Bud n s 005 Andrias Tomasen m ug b s søn Bud n s Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket n s

13 Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Skotheim Skotheim (4 m, 5 k) 1 9 (4 m, 5 k) 001 Peder Sivertsen Sandblost m g b hf gaardbruger Selveier og Bud n s fisker 002 Robertine Andriasdatter k g b hm gaardbrugerkone Bud n s 003 Anna Pedersdatter k ug b d tjenestepige i huset Bud n s 004 Sivert Pedersen m ug b s barn i huset Bud n s 005 Johan Pedersen m ug b s barn i huset Bud n s 006 Karoline Emelie Pedersdatter k ug b d barn i huset Bud n s 007 Ragna Pauline Pedersdatter k ug b d barn i huset Bud n s 008 Sivert Pedersen Sandblost m g b hf Føderaadsmand Bud n s Merknad: Føderaadshuset 009 Marit Torstendatter k g b hm Føderaadskone Bud n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Skotheim Viken (2 m, 2 k) 1 4 (2 m, 2 k) 001 Lars Larsen Skotheimsvik m g b hf gaardbruger Selveier og Bud n s fisker 002 Marit Einarsdatter k g b hm gaardbrugerkone Dalseg n s Surendalen 003 Masine Knudsdatter k e b hm Føderaadskone Bud n s Merknad: Føderaadshuset 004 Kristian Larsen m ug b s arbeider og fisker Bud n s Skotheim Skotheimsvik 5 (1 m, 4 k) (2 m, 4 k) 001 Edevard E. Skotheim m g f hf fisker Bud n s Sannsynleg opphaldstad: Skjøren 002 Emma Emelie Nilsdatter k g b hm Indtet andet end husmor Bolsø n s 003 Mali Edevarddatter k ug b d datter Bud n s 004 Edvin Edevardsen m ug b s søn Bud n s 005 Gudrun Edevarddatter k ug b d datter Bud n s 006 Erika Tronsdatter k e b tj tjenestepige i huset Bud n s Skotheim Myrseth 10 21, 26 8 (4 m, 4 k) (5 m, 4 k) Merknad: Bnr. 21a 001 Sivert Johannesen m g b hf gaardbruger Selveier og Kornstad n s Skotheimsvik fisker 002 Ingeborg Knudsdatter k g b hm gaardbrugerkone Kornstadn s 003 Knud Sivertsen m ug b s fisker Bremsnesn s 004 Teodor Sivertsen m ug b s fisker Bud n s 005 Sofie Sivertsdatter k ug b d datter Bud n s 006 Kristian E. Skotheim m g f hf fisker Bud n s Sannsynleg opphaldstad: Amerika 007 Inga Sivertsen k g b hm datter Bud n s 008 Mali Kristiansdatter k ug b d datter Bud n s 009!! Kristiansen* m ug b s søn Bud n s Merknad: Udøpt gut Skotheim Skotheimsvik 2 (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Peder Torstensen Marholm m g b hf Hustømmermand Eide n s 002 Karen Sverkesdatter k g b hm Inted andet erhverv end husmor Nordmøre Bud n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Skotheim Viketeigen (2 m, 5 k) 1 7 (2 m, 5 k) Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 1549 Bud 001 Jakob Jonnisen Skotheimsvik m g b hf gaardbruger Selveier og Bud n s fisker 002 Lina Endresdatter k g b hm gaardbrugerkone Bud n s 003 Helma Julie Jakobsdatter k ug b d tjenestepige i huset Bud n s 004 Josefine Beatha Jakobsdatter k ug b d datter Bud n s 005 Emilie Johanna Jakobsdatter k ug b d datter Bud n s 006 Endre E. Skotheimsvik m g b hf Føderaadsmand Kornstadn s Merknad: Føderaadshuset 007 Hanna Tomasdatter k g b hm føderaadskone Kornstadn s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Skotheim Ødegaard (4 m, 3 k) 1 7 (4 m, 3 k) 001 Olise Larsdatter Skotheimsvik k e b hm Selveier Jordbrug Bud n s 002 Hans Ingval Pedersen m ug b s tjenestegut i huset Bud n s Skotheimsvik 003 Lars Konrad Pedersen m ug b s søn Bud n s 004 Mathilde Pedersdatter k ug b d datter Bud n s 005 John Pedersen m ug b s søn Bud n s 006 Hans Pedersen Skotheimsvik m g b hf Føderaadsmand Bud n s Merknad: Føderaadshuset 007 Teoline Olsdatter k g b hm Føderaadskone Kornstadn s Skotheim Skotheimsvik 7 (4 m, 3 k) (4 m, 3 k) 001 Hans Oluf H. Skotheimsvik m g b hf Fisker Bud n s 002 Johanna Arntsdatter k g b hm Inted andet erhverv end Eide n s husmor Nordmør 003 Hermand Hansen m ug b s søn Bud n s 004 Inga Teodora Hansdatter k ug b d datter Bud n s 005 Olaf Kristian Hansen m ug b s søn Bud n s 006 Anna Mathilde Hansdatter k ug b d datter Bud n s 007 Haakon Hansen m ug b s søn Bud n s Skotheim Lille Vallem (3 m, 1 k) (3 m, 1 k) 001 Jakob Olsen Skotheimsvik m g b hf gaardbruger Selveier og Bud n s fisker 002 Martha Kristoffersdatter k g b hm gaardmanskone Bud n s 003 Henning Jakobsen m ug b s tjenestegut Bud n s 004 Jakob Olsen m ug b pls. pleiesøn Bud n s Skotheim Øverviken (3 m, 2 k) (4 m, 2 k) 001 Ole Nilsen Skotheimsvik m g f hf gaardbruker Selveier og Bolsø n s fisker Sannsynleg opphaldstad: Kristiansund 002 Pernille Eriksdatter k g b hm gaardbrugerkone Bud n s 003 Nils Olsen m ug b s søn Bud n s 004 Emil Konrad Olsen m ug b s søn Bud n s 005 Gunnar Olsen m ug b s søn Bud n s 006 Marie Bollete Olsdatter k ug b d datter Bud n s Skotheim Vikaløkken (4 m, 3 k) (4 m, 3 k) 001 Edvard E. Skotheimsvik m g b hf gaardbruger Selveier og Kristiansund n s fisker 002 Karen Larsdatter k g b hm gaardbrugerkone Kornstadn s 003 Laurits Larsen m ug b tj tjenestegut Kornstadn s 004 Bered Anna Edevardsdatter k ug b d datter Bud n s 005 Hermand Edevardsen m ug b s søn Bud n s Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 006 Lars Edevardsen m ug b s søn Bud n s 007 Klara Emelie Edevarddatter k ug b d datter Bud n s Skotheim Stor-Vallem (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Halvor Iversen Skottem m g b hf gaardbruger Selveier Bud n s 002 Martha Nilsdatter k g b hm gaardbrugerkone Bud n s 003 Emil Halvorsen m ug b s søn Bud n s 004 Alfred H. Skotheim m g b hf fisker og arbeider Bud n s 005 Maren Iversdatter k g b hm Inted andet end husmor Bud n s 006 Marie Alfredsdatter k ug b d datter Bud n s Skotheim Nordheim (4 m, 1 k) (4 m, 1 k) 001 Peder Halvorsen Skottem m g b hf gaardbruger Selveier og Bud n s fisker 002 Elen Tørisdatter k g b hm gaardbrugerkone Kornstadn s 003 Halvor Pedersen m ug b s søn Kornstadn s 004 Tønnes Pedersen m ug b s søn Bud n s 005 Alfred Pedersen m ug b s søn Bud n s Skotheim Nordgaard (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Sivert Knudsen Skottem m g b hf gaardbruger Selveier og Bud n s fisker 002 Sirianna Andriasdatter k g b hm gaardbrugerkone Bud n s 003 Knud Sivertsen m ug b s søn Bud n s 004 Inga Olufine Sivertsdatter k ug b d datter Bud n s 005 Johan Hermand Sivertsen m ug b s søn Bud n s 006 Regine Sivertsdatter k ug b d datter Bud n s Skotheim Vollan (3 m, 4 k) (3 m, 4 k) 001 Ole Johansen Skottemsvold m g b hf gaardbruger Selveier og Bud n s fisker 002 Elise Johansdatter k g b hm gaardbrugerkone Bud n s 003 Marthin Olsen m ug b s søn Bud n s 004 Anna Olsdatter k ug b d datter Bud n s 005 John Olsen m ug b s søn Bud n s 006 Maren Augusta Olsdatter k ug b d datter Bud n s 007 Emilie Beatha Olsdatter k ug b d datter Bud n s Skotheim Skotheim (2 m, 9 k) 11 (2 m, 9 k) Anthon Iversen Skottem m g b hf gaardbruger Selveier og Bud n s fisker 002 Tørri Olsdatter k g b hm gaardbrugerkone Bud n s 003 Dorthea Halvorsdatter Farstad k ug b tj tjenestepige Bud n s 004 Hanna Anthonsdatter k ug b d datter Bud n s 005 Iver Anthonsen m ug b s søn Bud n s 006 Tea Anthonsdatter k ug b d datter Bud n s 007 Hanna Sivertsdatter Skottem k e b hm Føderaadskone Bud n s 008 Inga Iversdatter k ug b d datter Bud n s 009 Anna Iversdatter k ug b d datter Bud n s 010 Gurine Fredriksdatter Skottem k ug b en slægtning lever af sine Midler Bud n s Sjukdom: d 011 Bered Sørnsdatter Vestad k ug b understøtteds af Fatigkassen og forpleies af Anton J. Skotteim s Skotheim Skotheim (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 1549 Bud 001 Kristian Olsen Skotheim m g b hf gaardbruger Selveier Kornstadn s 002 Elen Nilsdatter k g b hm gaardbrugerkone Kvernæs n s 003 Olaf A. Vaagen m g b hf fisker Bud n s 004 Nekoline Kristiansdatter k g b hm inted andet end husmor Bud n s 005 Anna Kristiansdatter k ug b tj tjenestepige Bud n s Skotheim Skotheim (4 m, 4 k) (4 m, 4 k) 001 Iver Halvorsen Skottem m g b hf gaardbruger Selveier og Bud n s fisker 002 Olise Olsdatter k g b hm gaardbrugerkone Bud n s 003 Anna Iversdatter k ug b d tjenestepige paa gaarden Bud n s 004 Karoline Iversdatter k ug b d datter Bud n s 005 Helma Iversdatter k ug b d datter Bud n s 006 Halvor Iversen m ug b s søn Bud n s 007 Ole Iversen m ug b s søn Bud n s 008 Hendrik Larsen Gule m ug b tj tjenestegut Bud n s Skotheim Skotheim (1 m, 7 k) (1 m, 7 k) 001 Bolla Marthinusdatter Skottem k e b hm jordbrug Selveier Bud n s 002 Nils Størkersen Skottem m ug b s tjenestegut paa gaarden Bud n s 003 Ane Martha Størkersdatter k ug b d datter Bud n s 004 Olava Marie Størkersdatter k ug b d datter Bud n s 005 Sofie Beatha Størkersdatter k ug b d datter Bud n s 006 Magrethe Størkersdatter k ug b d datter Bud n s 007 Kristine Størkersdatter k ug b d datter Bud n s 008 Ane Martha Olsdatter Skottem k e b hm føderaadskone Bud n s Skotheim Skotheim (5 m, 6 k) 12 (5 m, 7 k) Sivert E. Sivertsen Skottem m g b hf gaardbruger Selveier Bud n s 002 Sirianna Andersdatter k g b hm gaardbrugerkone Bud n s 003 Sivert Sivertsen m ug b s tjenestegut paa gaarden Bud n s 004 Erika Sivertsdatter k ug b d tjenestepige Bud n s 005 Oldine Sivertsdatter k ug b d tjenestepige Bud n s 006 Sirianna Sivertsdatter k ug f d tjener Bud n s Sannsynleg opphaldstad: Amerika 007 Anders Sivertsen m ug b s søn Bud n s 008 Sara Sivertsdatter k ug b d datter Bud n s 009 Peder Sivertsen m ug b s søn Bud n s 010 Hans Sivertsen m ug b s søn Bud n s 011 Anna Sivertsdatter k ug b d datter Bud n s 012 Signe Sivertsdatter k ug b d datter Bud n s Skotheim Skotheim (4 m, 3 k) (4 m, 3 k) 001 Fredrik Pedersen Skottem m g b hf gaardbruger Selveier og Bud n s fisker 002 Johanna Pedersdatter k g b hm gaardbrugerkone Bud n s 003 Olaf Sivertsen Hustad m ug b tj tjenestegut Bud n s 004 Pauline Fredriksdatter k ug b d datter Bud n s 005 Peder Fredriksen m ug b s søn Bud n s 006 Jonni Fredriksen m ug b s søn Bud n s 007 Johanna Pedersdatter k e b hm Føderaadskone Bud n s Skotheim Skotheim (6 m, 5 k) 11 (6 m, 5 k) Steffen Iversen Skotheim m g b hf gaardbruger Selveier og Bud n s fisker 002 Anna Pedersdatter k g b hm gaardbrugerkone Bud n s Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 003 Emelie Iversdatter k ug b tj tjenestepige paa gaarden Bud n s 004 Iver Steffensen m ug b s søn Bud n s 005 Peder Steffensen m ug b s søn Bud n s 006 Anne Steffensen k ug b d datter Bud n s 007 Sigurd Steffensen m ug b s søn Bud n s 008 Iver Iversen Skottem m e b hf Føderaadsmand Bud n s 009 Tørri Iversdatter Skottem k ug b d tjenestepige Bud n s 010 Bered Anna Iversdatter k ug b d tjenestepige Bud n s 011 Anders Nilsen Skotheim m ug b pl. pleiesøn hos føderaadsmanden Bud n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Skotheim Skotheim (3 m, 3 k) 1 6 (3 m, 3 k) 001 Ingeborg Johansdatter Skottem k e b hm jordbrug Selveier Bud n s 002 Johan Olsen m ug b s tjenestegut Bud n s 003 Jensine Olsdatter k ug b d datter Bud n s 004 Ole Johan Olsen m ug b s søn Bud n s 005 Edevard Iversen Skottem m g b hf Føderaadsmand Bud n s Merknad: Føderaadshuset 006 Berthe Olsdatter k g b hm Føderaadskone Frænen n s Skotheim Skotheim (2 m, 5 k) (4 m, 5 k) 001 Ole Eriksen Skottem m g f hf gaardbruger Selveier og Bud n s fisker Sannsynleg opphaldstad: Kristiansund 002 Olianna Olausdatter k g b hm gaardbrugerkone Bud n s 003 Knud Olsen m ug f s tjenestegut paa gaarden Bud n s Sannsynleg opphaldstad: Kristiansund 004 Emma Olsdatter k ug b d tjenestepige paa gaarden Bud n s 005 Olianna Olsdatter k ug b d datter Bud n s 006 Anna Olsdatter k ug b d datter Bud n s 007 Ole Andrias Olsen m ug b s søn Bud n s 008 Erik Pedersen m e b hf Føderaadsmand Bud n s 009 Nella Olsen k e b tj husholderske hos føderaadsmanden Kværnes n s Skotheim Skotheim 3 (0 m, 3 k) (1 m, 3 k) 001 Robert Jonnisen Skotheim m g f hf fisker Bud n s Sannsynleg opphaldstad: Kristiansund 002 Ingeborg Gurine k g b hm inted andet end husmor Kornstadn s Ingebrigtsdatter 003 Johanna Mathilde k ug b d datter Bud n s Robertsdatter 004 Karen Marie Robertsdatter k ug b d datter Bud n s Skotheim Skotheim (3 m, 2 k) (3 m, 1 k) Merknad: Kjøbt parsel af gaards nr Nikolai Markusen Sandvik m g b hf fisker og snekker Selveier Bud n s 002 Anna Toresdatter k g b hm husmor inted andet Kornstadn s 003 Magnar Nekolaisen m ug b s søn Bud n s 004 Tore Andersen Bjørnvik m e b fl lever af sine midler Kornstadn s 005 Lena Larsdatter Bjørnvik k ug mt tj tjenestepige Kornstadn s Sedvanleg bustad: Bjørnvik Skotheim Breivik 8 (5 m, 3 k) (5 m, 3 k) 001 Ole Peder Oliversen Brevik m g b hf Skrædder S Haandverk og Bud n s fiskeri Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 1549 Bud 002 Martha G. Nilsdatter k g b hm husmor inted andet Bud n s 003 Otto Ingvald O. Brevik m ug b s søn Bud n s 004 Nils Gulbert O. Brevik m ug b s søn Bud n s 005 Gudrun O. Brevik k ug b d datter Bud n s 006 Angel O. Brevik m ug b s søn Bud n s 007 Gurianna I. Bjørnsund k e b har ophold af Titranfondet Bud n s 008 Herman M. Farstad m ug b Skrædderlæregut Bud n s Skotheim Breivik 10 31, 32 7 (2 m, 5 k) (2 m, 5 k) Merknad: Bnr. 31a 001 Johan Oliversen Breivik m g b hf Fiskeri og jordbrug Bud n s Selveier 002 Eline Andersdatter k g b hm husmor inted andet Bud n s 003 Karoline Hermansdatter k ug b pd. pleiedatter Bud n s 004 Augusta Johansdatter k ug b d datter Bud n s 005 Astri Lidia Johansdatter k ug b d datter Bud n s 006 Olette Johansdatter k ug b d datter Bud n s 007 John Emil Johansen m ug b s søn Bud n s Skotheim Sørheim (1 m, 4 k) (1 m, 4 k) 001 Peder Arntsen Skotheim m g b hf Fisker Selveier Eide n s Normør 002 Karoline Johansdatter k g b hm husmor inted andet Bud n s 003 Astrid Teresse Pedersdatter k ug b d datter Bud n s 004 Klara Pedersdatter k ug b d datter Bud n s 005 Marie Johansdatter k ug b tj tjenestepige Bud n s Skotheim Kleivteigen 3 (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Oliver Johansen Skotheim m g b hf fisker Bud n s 002 Ane Pedersdatter k g b hm husmor Bud n s 003 Sina Oliversdatter k ug b tj tjenestepige Bud n s Skotheim Kleivteigen (5 m, 3 k) (4 m, 3 k) 001 Nils Andreassen Skottem m g b hf fisker Selveier Bud n s 002 Pernille Arntsdatter k g b hm husmor inted andet Eide n s Normør 003 Alfred Nilsen m ug b s søn Bud n s 004 Andrias Nilsen m ug b s søn Bud n s 005 John Ragnvald Nilsen m ug b s søn Bud n s 006 Teoline Marie Nilsdatter k ug b d datter Bud n s 007 Sina Andriasdatter k ug b tj tjenestepige Bud n s 008 Frans Oskar Smith m ug mt el Sjømand Sverige n s Sedvanleg bustad:!! Skotheim Kleivpladsen (3 m, 1 k) (3 m, 1 k) 001 Andrias Johansen Skotheim m g b hf gaardbruger Selveier Bud n s 002 Marit Hansdatter k g b hm husmor Bud n s 003 Sivert Andriasen Skottem m ug b s fisker Bud n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1902 Bustad i Noreg før utflytting: Skotheim Stilling i Amerika: Farmar Flytta attende til Noreg: Johan Rither Jakobsen Haugnes Siste bustad i Amerika: Kanada Merknad: m ug b tj tjenestegut Bud n s Skotheim Kraagholm (6 m, 5 k) 11 (6 m, 5 k) Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 001 Ole Olsen Kraagholm m g b hf Fisker og selveier Eide n s Nordmøre 002 Bered Knudsdatter k g b hm husmor intet andet Bud n s 003 Lars L. Virum m g b hf fisker Ulvund n s 004 Marie Amundsdatter k g b hm husmor intet andet Bud n s 005 Hanna Larsdatter k ug b d datter Bud n s 006 Elise Margot Larsdatter k ug b d datter Bud n s 007 Amund O. Kraagholm m e b fl føderaadsmand Kornstadn s 008 Hans Nilsen Sandblost m g b hf fisker Bud n s 009 Martha Olsdatter k g b hm husmor inted andet Bud n s 010 Ole Hansen m ug b s søn Bud n s 011 Nils Hansen m ug b s søn Bud n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Skotheim Teistklub (1 m, 6 k) 1 8 (2 m, 6 k) 001 Knud M. Teistklub m g f hf fisker Selveier Bud n s Sannsynleg opphaldstad: Kristiansund 002 Karoline Teistklub k g b hm husmor inted andet Bud n s 003 Marthin Knudsen m ug b s søn Bud n s 004 Karen Marie Knudsdatter k ug b d datter Bud n s 005 Olava Knudsdatter k ug b d datter Bud n s 006 Astrid Knudsdatter k ug b d datter Bud n s 007 Kristine Knudsdatter k ug b d datter Bud n s 008 Petrine Margrethe Knudsdatter k ug b d datter Bud n s Skotheim Teistklub 2 (1 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Marthinus K. Teistklub m g b hf Føderaadsmand og Kornstad n s Pensjioneret Lods 002 Olava Olsdatter k g b hm husmor Bud n s 003 Anthon Marthinussen m f s fisker Sannsynleg opphaldstad: Kristiansund Skotheim Teistklub 4 (0 m, 4 k) (1 m, 4 k) 001 Ole M. Teistklub m g f hf fisker Bud n s Sannsynleg opphaldstad: Kristiansund 002 Petra Teistklub k g b hm husmor inted andet Kornstadn s 003 Odlaug Teistklub k ug b d datter Bud n s 004 Margrethe Teistklub k ug b d datter Bud n s 005 Marie Aarsbog k ug b tj tjenestepige i huset Kornstadn s Skotheim Teistklub 6 (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Ole Johnsen Teistklub m g b hf fisker Balestrandn s 002 Gjertrud Olsdatter k g b hm husmor Bud n s 003 Ole August Pedersen m ug b ps. pleiesøn Fors. fisker Bud n s 004 Peder Nilsen Aarsbog m g b hf fisker Kornstadn s 005 Ingeborg Anna Olsdatter k g b hm husmor inted andet Bud n s 006 Olufine Pedersdatter k ug b d tjenestepige ved huset Bud n s Skotheim Teistklub (3 m, 4 k) (3 m, 4 k) 001 Oluf O. Teistklub m g b hf Lods og fisker Selveier Bud n s 002 Anna Larsdatter k g b hm husmor inted andet Bud n s 003 Olise Marie Iversdatter k ug b pd. pleiedatter Fors. Fisker Bud n s 004 Emil Samuelsen m ug b ps. pleiesøn Fors. fisker Kornstadn s 005 Ole O. Teistklub m e b hf Pensjioneret lods Kornstadn s 006 Karoline Emelie Olsdatter k ug b d datter Bud n s 007 Marie Olsdatter k ug b d datter Bud n s Folketeljinga Skotheim Teistklub 4 (3 m, 1 k) (3 m, 1 k) Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 1549 Bud 001 Herman H. Farstad m g b hf Lods og fisker Bud n s 002 Bered Olava Farstad k g b hm husmor inted andet Bud n s 003 Hans Konrad Hermansen m ug b s søn Bud n s 004 Olaf Sigfred Hermansen m ug b s søn Frænen n s Skotheim Marholm under (3 m, 4 k) (3 m, 3 k) Merknad: Pladsmand 001 Ole Olsen Marholm m g b hf fisker og bygselmand Kornstadn s 002 Bered Marie Gabrielsdatter k g b hm husmor inted andet Kvernes n s 003 Erik Magnar O. Marholm m ug b s fisker Bud n s 004 Gabriel O. Marholm m ug b s fisker Bud n s 005 Marie Konsine O. Marholm k ug b d datter Bud n s 006 Aldine Beatha Andriasdatter k ug b pd. pleiedatter Fors. fisker Bud n s 007 Marit Halvorsdatter Meeg k ug mt b tjenestepige ved jordbrug Kvernes n s Sedvanleg bustad: Fjæren i Kornstad Skotheim Nordremmen (4 m, 3 k) (4 m, 3 k) 001 Anders Johnsen Sandvik m g b hf gaardbruger Selveier og Bud n s fisker 002 Elianna Markusdatter k g b hm husmor inted andet Bud n s 003 John Andersen m ug b s tjenestegut i huset Bud n s 004 Ole Andersen m ug b s søn Bud n s 005 Marie Andersdatter k ug b d datter Bud n s 006 Janni Andersdatter k ug b d datter Bud n s 007 Arthur Andersen m ug b s søn Bud n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Skotheim Sandvik (3 m, 3 k) 1 7 (4 m, 3 k) 001 Anders Robertsen Sandvik m g b hf gaardbruger Selveier og Bud n s fisker 002 Oline Andersdatter k g b hm gaardbrugerkone Bud n s 003 August Andersen m ug b s tjenestegut paa gaarden Bud n s 004 Marie Andersdatter k ug b d datter Bud n s 005 Konsine Andersdatter k ug b d datter Bud n s 006 Iver Andersen m ug f s livstilling vides ikke Bud n s Sannsynleg opphaldstad: Amerika 007 Peder Halvorsen m e b hf Føderaadsmand Bud n s Skotheim Sandvik 11 1, 2 4 (2 m, 2 k) (3 m, 2 k) Merknad: Bnr. 1a 001 Markus Johnsen Sandvik m g b hf gaardbruger Selveier og Bud n s fisker 002 Lisabet Jonnisdatter k g b hm gaardbrugerkone Bud n s 003 Jonni Størkersen Sandvik m ug f s fisker Bud n s Sannsynleg opphaldstad: Kristiansund 004 Størker Markusen m ug b s fisker Bud n s 005 Karen Josefa Markusdatter k ug b d tjenestepige i huset Bud n s Skotheim Sandvik (3 m, 4 k) (3 m, 4 k) 001 Steffen Andersen Sandvik m g b hf gaardbruger Selveier og Bud n s fisker 002 Ane Pedersdatter k g b hm gaardbrugerkone Bud n s 003 Anna Steffensdatter k ug b d tjenestepige i huset Bud n s 004 Bered Anna Steffensdatter k ug b d tjenestepige i huset Bud n s 005 Sina Steffensdatter k ug b d uden erhverv, f.t. sygelig Bud n s 006 Anders Steffensen m ug b s fiskeri og gaardsarbeide Bud n s hjemme 007 Peder Steffensen m ug b s søn Bud n s Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

21 Skotheim Sandvik (3 m, 4 k) (3 m, 4 k) 001 Ole Peder Markusen Sandvik m g b hf gaardbruger Selveier Bud n s 002 Jensine Pedersdatter k g b hm gaardbrugerkone Bud n s 003 Janni Margrethe Olsdatter k ug b d datter Bud n s 004 Markus Olsen Sandvik m g b hf Føderaadsmand Bud n s 005 Johanna Pedersdatter k g b hm føderaadskone Kornstadn s 006 Elen Markusdatter k ug b d tjenestepige Bud n s 007 Magnus Markusen m b s fisker Bud n s Skotheim Sandvik (5 m, 8 k) 13 (5 m, 8 k) Jakob Andersen Sandvik m g b hf gaardbruger Selveier og Bud n s fisker 002 Gurine Hansdatter k g b hm gaardbrugerkone Bud n s 003 Anders Jakobsen m ug b s tjenestegut paa gaarden Bud n s 004 Hans Jakobsen m ug b s fisker Bud n s 005 Ole Jakobsen m ug b s tjenestegut paa gaarden Bud n s 006 John Jakobsen m ug b s søn Bud n s 007 Marie Jakobsdatter k ug b d datter Bud n s 008 Karen Jakobsdatter k ug b d datter Bud n s 009 Emelie Jakobsdatter k ug b d datter Bud n s 010 Klara Jakobsdatter k ug b d datter Bud n s 011 Anna Jakobsdatter k ug b d datter Bud n s 012 Tea Jakobsdatter k ug b d datter Bud n s 013 Marie Iversdatter k e b hm Føderaadskone Bud n s Merknad: E: Slutt på krets 1 Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 627 (kvinner: 325, menn: 302) Bustader i kretsen: 90 Krets: 002 Farstad - Vasend Prestegjeld: Bud Herred/by: Bud Farstad - Vasend Julshavn (5 m, 2 k) (5 m, 2 k) 001 Johan Sivertsen m g b hf Gaardbruger (selveier) Bud n s fisker 002 Anna Fredriksdatter k g b hm Gaardbrugerkone Bud n s 003 Sivert E. Johansen m ug b s søn Bud n s 004 Fredrik Johansen m ug b s søn Bud n s 005 Augusta Johansdatter k ug b d datter Bud n s 006 Jon Anker Johansen m ug b s søn Bud n s 007 Sivert Johansen m e b hf Føderaadsmand Bud n s Farstad - Vasend Julshavn (2 m, 6 k) (2 m, 6 k) 001 Erik Hansen m g b hf Gaardbruger (selveier) Bud n s fisker 002 Beret Oliva Andreasdatter k g b hm gaardmandskone Bud n s 003 Bolla Karolin Eriksdatter k ug b d datter Bud n s 004 Marie Elisabet Eriksdatter k ug b d datter Bud n s 005 Beritanna Eriksdatter k ug b d datter Bud n s 006 Hanna Eriksdatter k ug b d datter Bud n s 007 Bolla Johansdatter k e b hm Føderaadskone Bud n s 008 Iver Hansen m ug b s Fiskeri Bud n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1903 Flytta attende til Noreg: 1909 Bustad i Noreg før utflytting: Bud Siste bustad i Amerika: Dakota Stilling i Amerika: Dagarbeider paa farm Merknad: Folketeljinga Farstad - Vasend Julshavn 6 (2 m, 4 k) (2 m, 4 k) 001 Oluf Robertsen m g b hf Fiskeri (huseier) Bud n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 21

22 1549 Bud 002 Sina Andersdatter k g b hm Fiskerkone - husmor Bud n s 003 Reinhart Olufsen m ug b s Søn Bud n s 004 Karoline Olufsdatter k ug b d datter Bud n s 005 Ingeborg Olufsdatter k ug b d datter Bud n s 006 Ingeborg Olsdatter k ug b l Strikning syning gaardsarbeide Bud n s Farstad - Vasend Julshavn (4 m, 6 k) 10 (4 m, 6 k) Ole Andersen m g b hf Gaardbruger og fisker Bud n s 002 Sina Severtsdatter k g b hm Gaardbrugerkone Bud n s 003 Karen Olsdatter k ug b d datter Bud n s 004 Alma Olsdatter k ug b d datter Bud n s 005 Anders Olsen m ug b s Søn Bud n s 006 Serianna Olsdatter k ug b d datter Bud n s 007 Sivert Olsen m ug b s Søn Bud n s 008 Robert Olsen m g b hf Fiskeri Bud n s 009 Maria Olsdatter k g b hm Fiskerkone Aure i n s Normør 010 Olaug Robertsen k ug b d datter Aure i Normør n s Farstad - Vasend Brevik (5 m, 3 k) (5 m, 3 k) 001 August Andersen m g b hf Gaardbruger (selveier) Bud n s 002 Sirianna Halvorsdatter k g b hm Gaardbrugerkone Eide i n s Normør 003 Hermand Augustsen m ug b s Arbeider ved gaarden Bud n s 004 Anders Augustsen m ug b s søn Bud n s 005 Ludvik Augustsen m ug b s søn Bud n s 006 Alfret Augustsen m ug b s søn Bud n s 007 Anna Augustdatter k ug b d tjenestepige - jordbruget Bud n s 008 Elise Augustdatter k ug b d datter Bud n s Farstad - Vasend Brevik (6 m, 3 k) (5 m, 3 k) 001 Hans Olsen m g b hf Gaardbruger (selveier) Eide i n s Normøre 002 Beret Larsdatter k g b hm Gaardmandskone Bud n s 003 Olaf Hansen m ug b s Korporal Bud n s Arbeidsledig: l 004 Thorsten Hansen m ug b s tjenestegut jorbruget Bud n s 005 Hans Hansen m ug b s tjenestegut jorbruget Bud n s 006 Anton Hansen m ug b s søn Bud n s 007 Anna Olava Hansdatter k ug b d datter Bud n s 008 Anna Olsdatter k ug b tj tjenestepige Bud n s 009 Ludvik Olsen m g mt el gaardbruger Emiser Bremanger n s Sedvanleg bustad: Høvik Næsseth Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Farstad - Vasend Brevik (5 m, 8 k) 1 14 (6 m, 8 k) 001 Nils Thoresen m g f hf Som dagarbeider Flekkefjord n s Gaardbruger fisker Sannsynleg opphaldstad: Chikago Amerik 002 Karen Andersdatter k g b hm Gaarbrugskone Eide i n s Normør 003 Nekoline Nilsdatter k ug b d tjenestepige Bud n s 004 Hanna Nilsdatter k ug b d datter Bud n s Side 22 Digitalarkivet - Arkivverket

23 005 Elisabet Nilsdatter k ug b d datter Bud n s 006 Fredrik Nilsen m ug b s søn Bud n s 007 Anna Nilsdatter k ug b d datter Bud n s 008 Torvald Nilsen m ug b s søn Bud n s 009 Helma Nilsdatter k ug b d datter Bud n s 010 Karoline Nilsdatter k ug b d datter Bud n s 011 Anders Nilsen m ug b s søn Bud n s 012 Nils Nilsen m ug b s søn Bud n s 013 Fredrik Sivertsen m g b hf Føderaadsmand Bud n s Merknad: Føderaadshuset 014 Ingeborg Knutsdatter k g b hm Føderaadskone Frenen i n s Romsdal Farstad - Vasend Brevik 8 (3 m, 5 k) (4 m, 5 k) 001 John Andersen m g f hf Som dagarbeid og snikker Bud n s %Amerika% Sannsynleg opphaldstad: Chikago Amerika 002 Elen Daarthea Aadensdatter k g b hm Steller som Husmor ved Bud n s familien 003 Anders Johnsen m ug b s søn Bud n s 004 Hanna Johnsdatter k ug b d datter Bud n s 005 Gudrund Johnsdatter* k ug b d datter Bud n s 006 Johanne Johnsdatter k ug b d datter Bud n s 007 Einar Johnsen m ug b s søn Bud n s 008 Andrine Knudsdatter k e b el Føderaadskone Bud n s 009 Johan A. Johansen m e b el Stenarbeider Sverige n s Folketeljinga Farstad - Vasend Brevik (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Anders Johnson m g b hf Gaardbruger (selveier) Haarsdal n s i Meldal 002 Hanna Aagesdatter k g b hm Gaardbrugerkone Eide i n s Nordmøre 003 Jakob Andersen m ug b s gaardsarbeider Bud n s 004 Ole Andersen m ug b s Snikkerlærling Bud n s 005 Herborg Andersdatter k ug b d tjenestepige Bud n s Farstad - Vasend Sandvik (7 m, 8 k) 15 (7 m, 8 k) Peder Johanesen m g b hf Fisker, gaardbruger Kornstadn s (selveier) 002 Ingeborg Jensdatter k g b hm Fisker Gaardbrugerkone Eide n s 003 Jørgen Pedersen m ug b s søn Bud n s 004 Dagni Pedersdatter k ug b d datter Bud n s 005 Helma Pedersdatter k ug b d datter Bud n s 006 Jens Pedersen m ug b s søn Bud n s 007 Berte Hansdatter k ug b el Fattigforpleie Bud n s 008 Johanes Eriksen m e b hf Føderaadsmand Kornstadn s 009 Martine Johanesdatter k ug b d datter Bud n s Sjukdom: a 010 Johan H. Johanesen m ug b s fisker Bud n s 011 Iver Devik m g b hf fisker Fosnæs i n s Namdalen 012 Hanna Johanesdatter k g b hm Fiskerkone Bud n s 013 Anna Iversdatter k ug b d datter Bud n s 014 Johanes Iversen m ug b s søn Bud n s 015 Henni Iversdatter k ug b d dtr Bud n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 23

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1648 Støren Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1857 Værøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1123 Høiland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA I 1900 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 7 Negard 10 Mali-garden 5 Jo-garden 9 Lars-garden 8 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 6 Til saman 65 Ullahammaren: Hellevik-stova

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1520 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0429 Aamot Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1624 Rissens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1126 Hetland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1126 Hetland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1126 Hetland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1612 Hevne Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1616 Fillan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0527 Vardal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0117 Id Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0416 Romedal Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1734 Stod Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0814 Bamle Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0534 Gran Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Land. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Land. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0202 Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1254 Hammer. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1254 Hammer. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1254 Hammer Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1018 Søgne. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1018 Søgne. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1018 Søgne Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0913 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1428 Askvold Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1569 Aure. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1569 Aure. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1569 Aure Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0414 Vang Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0417 Stange Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Toten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Toten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1218 Finnaas prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1218 Finnaas prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1218 Finnaas prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0413 Furnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1428 Askvold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1428 Askvold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1428 Askvold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1124 Haaland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1448 Stryn. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1448 Stryn. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1448 Stryn Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Gardsnummer 39, Grødheim (Grødem).

Gardsnummer 39, Grødheim (Grødem). Gardsnummer 39, Grødheim (Grødem). Oversikt over noen av de familiene som har, eller har hatt, bosted på Grødem. Ansvarlig for registrering: Leif Olsen. Oppdatert okt 2009: Henry O. Forssell Rettelser

Detaljer