Folketeljing 1900 for 1251 Brudviks. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1900 for 1251 Brudviks. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1900 for 1251 Brudviks Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste... 9 Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå 1801 nominativ, dvs. ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga blei difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 3. desember 1900 Ved kgl. res. 8. august 1900 blei det bestemt å halde ei "almindelig Folketælling" som skulle gje ei detaljert oversikt over befolkninga i Noreg natta mellom 2. og 3. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast i teljingslista, med særskild markering ("mt") av dei som var mellombels til stades (på besøk osb.) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osb.) frå bustaden på teljingstidspunktet, også førast i lista, men merkast som fråverande ("f"). På denne måten skulle folketeljinga i 1900 gje ei oversikt over befolkninga, både dei som var til stades og dei som var heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle altså alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som "f" og på opphaldsstaden som "mt". I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent blei gjennomført, så mange slike personar er oppført berre ein stad. Ved folketeljinga i 1900 var det i Noreg 594 kommunar, av dei var 539 herad, 39 kjøpstader og 20 ladestader. I tillegg var det 2 ladestader som ikkje var eigne kommunar (Hvitsen i Akershus og Holmsbu i Buskerud), slik at totalen teljingseiningar var 596. Den totale heimehøyrande befolkninga i Noreg 3. desember 1900 blei av Det Statistiske Centralbureau talt til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet blei gjort frå og med måndag 3. desember 1900 og så mange dagar som var nødvendig. På landet blei teljingsarbeidet gjort under leiinga av eit teljingsstyre. Her fann ein soknepresten (formann), lensmannen og ordførar for heradstyret. Sjølve teljingsarbeidet blei som regel utført av skulelærarane, som gjekk frå gard til gard og fylte ut teljingsskjemaa ("Personlister" og Jordbrugsschemaer") for kvar bustad innan skulekrinsen (teljingskrinsen) sin. Etter innsamlingsarbeidet, utarbeidet teljaren ei summarisk "hovedliste" for kvar teljingskrins. Teljingstyret ved lensmannen fylte til slutt ut eit "hovedsammendrag" for heile heradet og sende det samla skjemamaterialet til Det Statistiske Centralbureau i Kristiania. (Dei detaljerte, bustadsinndelte jordbruksskjemaa for alle herada i landet gjekk tapt i brann hos sentralbyrået i 1939.) I byane hadde ein sjølvteljing. Det vil seie at eigaren eller bestyraren på kvar gard/hus fylte ut teljingslistene. Rodemeistaren stod for utdeling og innsamling av listene, og kontrollerte at dei var utfylte i tråd med instruksane. Magistraten i kvar by var ansvarleg for teljingsarbeidet. Ein førte teljinga i to typar lister ("Personliste" og "Husliste"). Teljaren laga så ei "hovedliste" for teljingskrinsen og overleverte ho til magistraten. "Hovedlisten" skulle innehalde oversikt over dei busette husa med huslistenummer og matrikkelnummer. Folketeljinga 1900 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast eit prestegjeld eller herad, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av prosjektet Teleslekt (under Telenor og Nasjonalbibliotekavdelinga i Rana ). Riksarkivaren overtok prosjektet og datamaterialet Digitalarkivet forvaltar dei digitale folketeljingane for Arkivverket. Dataa til folketeljinga 1801 har vore korrekturlesne fleire gonger, mellom anna alle gardsnamna i 2008, og det er versjon 4 av teljinga frå 10. januar 2013 som er grunnlaget for dette heftet. 5

6 Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta svarer stort sett til rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Ikkje alle folketeljingane innheld alle felt. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krins Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustaden sitt namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krets Teljingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leilegheitsnummer 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.kodar 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap 11 Tru Trussamfunn 6

7 På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanleg bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trussamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar (berre i 1910 teljiinga) Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert etter kvarandre, det er ein line mellom kvar bustad, og det er ein tynn line mellom ulike hushald i same bustad. Innanfor kvar seksjon kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner tekne i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som blei brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osb. Under person anger feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlege bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bustatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs. med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling 7

8 g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersått n = norsk statsborgar Trussamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvising til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvising til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 8

9 Personar i alt: 4397 (kvinner: 2155, menn: 2216) Bustader: 399 Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 324 (kvinner: 164, menn: 160) Bustader i krinsen: 39 Krins: 001 Herred/by: Brudviks Folketeljinga Hekland Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Ole Tomassen m g b Hf Gårdbruger S 1838 Bruvik herred* n s Merknad: I hovedbygningen 002 Madli Johannesdtr k g b Hm Gardmandskone 1843 Bruvik herred* n s 003 Helga Olsdtr k ug b D Husarb. gårdsbr. fjøsstel 1869 Bruvik herred* n s 004 Marta Olsdtr k ug b D Husarb. gårdsbr. fjøsstel 1872 Bruvik herred* n s 005 Tomas Olsen m ug b S gårdsbr Bruvik herred* n s 006 Marta Johannesdtr k e b EL %Hm% Føderådsenke 1827 Bruvik herred* n s Merknad: I føderådshuset: 007 Maria Tomasdtr k g b Hm Kårkonens Stenarbeiders hustru 1852 Bruvik herred* n s datter 008 Martine Gurine Ottosdtr k ug b D Datter (sygelig) 1882 Bruvik herred* n s 009 Peder Ingvald Ottosen m ug b S Søn 1884 Bruvik herred* n s 010 Tomas Ottosen m ug b S Søn 1886 Bruvik herred* n s 011 Alfred Martin Ottosen m ug b S Søn 1891 Bruvik herred* n s Hekland Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Johannes Heljesen m g b Hf Gårdbruger S 1843 Bruvik herred* n s Merknad: Hovedbygningen 002 Kari Johannesdtr k g b Hm Gårdmandskone 1843 Bruvik herred* n s 003 Johanna Johannesdtr k ug b D Husgj. gårdsarb., fjøsstel 1881 Bruvik herred* n s 004 Inga Johannesdtr k ug b D Datter 1888 Bruvik herred* n s 005 Helje Johannessen m g b Hf Gårdbruger. Styrer gardsbr Bruvik herred* n s sammen med faderen 006 Johanna Monsdtr k g b Hm Gårdmandskone 1874 Bruvik herred* n s 007 Brita Johannesdtr k e b EL %Hm% Føderådsenke 1819 Bruvik herred* n s Merknad: I føderådshuset Brudvik ytre Mons Nilsen m g b Hf Gårdsbrug og stenarbeide 1867 Bruvik herred* n s 002 Gjertrud Einarsdtr k g b Hm Gårdmandskone 1866 Haus SB n s 003 Olina Berntine Monsd. k ug b D Datter 1891 Bruvik herred* n s 004 Synneve Monsdtr k ug b D Datter 1894 Bruvik herred* n s 005 Anna Gjertina Monsdtr k ug b D Datter 1896 Bruvik herred* n s 006 Kristina Monsdtr k ug b D Datter Bruvik herred* n s 007 Nils Magnesen m g b Hf Føderådsmand 1829 Bruvik herred* n s 008 Brita Monsdtr k g b Hm Føderådskone 1832 Bruvik herred* n s 009 Magne Nilssen m g mt Hf Jernbanearbeide 1860 Bruvik herred* n s Sedvanleg bustad: Voss 010 Olina Maria Jakobsd. k g f Hm Jernbanearb. kone 1871 Haus n s Sannsynleg opphaldstad: Vaksdal 011 Sigurd Johan Olaiss. m ug f S Søn 1892 Bruvik herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Vaksdal 012 Andreas Johan Magnesen m ug f S Søn Bruvik herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Vaksdal Brudvik ytre 5 3 og Johannes Tøressen m g b Hf Gårdsbrug S 1852 Bruvik herred* n s 002 Ingeborg Andersdtr k g b Hm Gårdmandskone 1853 Bruvik herred* n s 003 Ingeborg Johannesdtr k ug b D Husgj. gårdsbr. og fjøsstel 1883 Bruvik herred* n s 004 Karoline Johannesd. k ug b D Datter 1889 Bruvik herred* n s 005 Johanna Johannesd. k ug b D Datter 1892 Bruvik herred* n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 9

10 1251 Brudviks 006 Inga Andrea Johannesd. k ug b D Datter 1894 Bruvik herred* n s 007 Maria Johannesd. k ug b D Datter 1895 Bruvik herred* n s 008 Edvard Andreas Anderssen m ug b EL Stenarbeider 1877 Bruvik herred* n s 009 Johan Pedersen m ug b EL Snedker og stenarbeider 1875 Bruvik herred* n s Brudvik ytre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Johannes Anderssen m g b Hf Gårdbruger S 1843 Bruvik herred* n s 002 Ingeborg Pedersdtr k g b Hm Gårdmandskone 1856 Finås SB n s 003 Anders Johannessen m ug b S Søn 1888 Bruvik herred* n s 004 Peder Johannessen m ug b S Søn 1892 Bruvik herred* n s 005 Anna Johannesdtr k ug b D Datter 1894 Bruvik herred* n s Brudvik ytre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Anders Pedersen m g b Hf Gårdsbrug, stenarbeide 1864 Bruvik herred* n s 002 Inger Johanna Hansdtr k g b Hm Gårdmandskone 1868 Sveen SB n s 003 Peder Martin Anderss. m ug b S Søn 1894 Bruvik herred* n s 004 Anton Severin Anderss. m ug b S Søn 1896 Bruvik herred* n s 005 Harald Johannes Anderss. m ug b S Søn 1898 Bruvik herred* n s 006 Kristian O. Bjørvik m ug b EL Jernbanearbeider 1881 Indre Holmedal NB n s 007 Johan Modestuss. Helle m ug b EL Jernbanearbeider 1880 Indre Holmedal NB n s Brudvik ytre Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Peter Andreas Pedersen m g b Hf Bygningssnedker 1868 Bruvik herred* n s 002 Brita Tomasdtr k g b Hm Snedkerkone 1863 Bruvik herred* n s 003 Peder Petersen m ug b S Søn 1890 Bruvik herred* n s 004 Anna Petersdtr k ug b D Datter 1892 Bruvik herred* n s 005 Tomas Petersen m ug b S Søn 1895 Bruvik herred* n s 006 Marta Andrea Petersdtr k ug b D Datter 1898 Bruvik herred* n s 007 Udøbt Pige k ug b D Datter Bruvik herred* n s Brudvik ytre Johannes Johannessen m g b Hf Gårdsbrug og 1855 Bruvik herred* n s bygningsarbeide Merknad: Hovedbygningen 002 Ingeborg Heljesdtr k g b Hm Gårdmandskone 1863 Bruvik herred* n s 003 Kristina Johannesdtr k ug b D Husgj. gårdsarb., fjøsstel 1882 Bruvik herred* n s 004 Helma Andrea Johannesdtr k ug b D Datter 1887 Bruvik herred* n s 005 Johannes Johannessen m ug b S Søn 1889 Bruvik herred* n s 006 Helga Johannesdtr k ug b D Datter 1891 Bruvik herred* n s 007 Anna Johannesdtr k ug b D Datter 1893 Bruvik herred* n s 008 Helje Johannessen m ug b S Søn 1896 Bruvik herred* n s 009 Inga Johannesdtr k ug b D Datter 1898 Bruvik herred* n s 010 Johannes Johannessen m g b Hf Føderådsmand 1831 Bruvik herred* n s Merknad: Føderådshuset: 011 Kristi Andersdtr k g b Hm Føderådskone 1835 Bruvik herred* n s 012 Madli Johannesdtr k ug f!! D Syarbeide 1877 Bruvik herred* n s 013 Brita Johannesdtr k ug mt!! D Husgj. gårdsarb. fjøsstel 1885 Bruvik herred* n s Brudvik ytre 5 8 og Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Nils A. Aasheim m g f Hf Gårdbr. og sømand 1865 Haus SB n s Merknad: Hovedbygningen Sannsynleg opphaldstad: New-York 002 Katrina Jonsdtr k g b Hm Gårdmandskone 1868 Bruvik herred* n s 003 Anders Nilsen m ug b S Søn 1888 Bruvik herred* n s Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Folketeljinga Agate Johanna Nilsdtr k ug b D Datter 1890 Bruvik herred* n s 005 Anna Pedersdtr Øie k ug b Tj Husgj. gårdsarb., fjøsstel 1882 Evanger SB n s 006 Jon Monsen m g b Hf Føderådsmand 1837 Bruvik herred* n s 007 Agate Johannesdtr k g b Hm Føderådskone 1827 Bruvik herred* n s 008 Madli Markusdtr k e b Hm Føderådsenke 1835 Bruvik herred* n s Merknad: Føderådshuset: 009 Kari Olsdtr k e b EL Lever af egne midler, lidt 1824 Haus SB n s håndgj. 010 Johanna E. Martinusdtr k ug b EL Strikkerske 1865 Bergen n s 011 Maria Johannesdtr k e b FL Fattiglem 1828 Bruvik herred* n s Brudvik ytre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Steffen Arnesen m g b Hf Gårdbruger og bygningsm Bruvik herred* n s 002 Anna Ellingsdatter k g b Hm Gårdmandskone 1865 Bruvik herred* n s 003 Anna Steffensdtr k ug f D Husgj. gårdsarb. fjøsstel 1882 Bruvik herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Bergen 004 Anders Steffensen m ug b S Søn 1887 Bruvik herred* n s 005 Askild Steffensen m ug b S Søn 1889 Bruvik herred* n s 006 Arne Steffensen m g b Hf Føderådsmand 1820 Haus SB n s 007 Åsa Johannesdtr k g b Hm Føderådskone 1828 Haus n s Brudvik ytre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Anders Knutsen m g b Hf Gårdbrug stenarbeide 1850 Bruvik herred* n s 002 Madli Andersdtr k g b Hm Gårdmandskone 1852 Bruvik herred* n s 003 Anna Andersdtr k ug b D Husgj. gårdsarb., fjøsstel 1882 Bruvik herred* n s 004 Brita Andersdtr k ug b D Husgj. gårdsarb., fjøsstel 1886 Bruvik herred* n s 005 Andreas Anderssen m ug b S Søn 1888 Bruvik herred* n s 006 Knut Anderssen m ug b S Søn 1891 Bruvik herred* n s 007 Sofie Berntine Andersdtr k ug b D Datter 1895 Bruvik herred* n s 008 Knut Sæbjørnsen m g b Hf Føderådsmand 1824 Bruvik herred* n s 009 Anna Knutsdatter k g b Hm Føderådskone 1824 Bruvik herred* n s 010 Marta Larsdtr k ug f EL Fattiglem 1829 Bruvik herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Bergen Brudvik ytre 5 12 og Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Mons Johannessen m g b Hf Gårdsbrug og jernbanearb Bruvik herred* n s 002 Johanna Karine Monsd. k g b Hm Gardmandskone 1870 Haus SB n s 003 Johannes Monssen m ug b S Søn 1892 Bruvik herred* n s 004 Marta Monsdtr k ug b D Datter 1894 Bruvik herred* n s 005 Magnille Sigvarda Monsdtr k ug b D Datter 1895 Bruvik herred* n s 006 Mons Monssen m ug b S Søn 1896 Bruvik herred* n s 007 Inga Monsdtr k ug b D Datter Bruvik herred* n s 008 Andreas Monssen m ug f Tj Gårdsbrug 1882 Haus n s Sannsynleg opphaldstad: Njåstad i Haus Kirke Brudvik Anders Johannessen m g b Hf Gårdbruger S 1863 Bruvik herred* n s 002 Katrina Andersdtr k g b Hm Gårdmandskone 1867 Bruvik herred* n s 003 Madli Andersdtr k ug b D Datter 1890 Bruvik herred* n s 004 Anna Andersdtr k ug b D Datter 1891 Bruvik herred* n s 005 Johanna Andersdtr k ug b D Datter 1893 Bruvik herred* n s 006 Johannes Anderssen m ug b S Søn 1895 Bruvik herred* n s 007 Dortea Andersdtr k ug b D Datter 1897 Bruvik herred* n s 008 Madli Mikkelsdtr k e b Hm Føderådsenke 1853 Bruvik herred* n s 009 Kristian Johannessen m ug b S Søn 1888 Bruvik herred* n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 1251 Brudviks Kirke Brudvik Johannes Olsen m g f Hf Bygningsmand og gårdbruger 1853 Bruvik herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Bergen 002 Madli Nilsdtr k g b Hm Gårdmandskone 1862 Bruvik herred* n s 003 Ole Martin Johannessen m ug b S Søn 1888 Bruvik herred* n s 004 Asta Johannesdtr k ug b D Datter 1889 Bruvik herred* n s 005 Nils Johan Johannesdtr!! m ug b S Søn 1891 Bruvik herred* n s 006 Klara Johannesdtr k ug b D Datter 1894 Bruvik herred* n s 007 Helena N. Nedre Tvedt k ug b Tj Husgjerning, gårdsarb Lindås SB n s fjøsstel 008 Nils Andersen m g f Hf Føderådsmand 1836 Bruvik herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Bergen 009 Kari Johannesdtr k g f Hm Føderådskone 1838 Bruvik herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Bergen Kirke Brudvik Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Johan Jørgen Emanuel Selmer m g b Hf Sogneprest 1855 Soggendal i Dalene Sta n s 002 Thora Selmer k g f Hm Pastorinde 1866 Valle n s Sannsynleg opphaldstad: Bergen 003 Kristian Selmer m ug b S Søn 1889 Lyngdal LM n s 004 Mikael Marius Selmer m ug b S Søn 1891 Lyngdal n s 005 Trine Tobine Aamot Selmer k ug b D Datter 1893 Kjerringø Nor n s 006 Alfreda Benedikte Nielsen k ug b Guvernante Guvernante 1881 Flakstad Nor n s 007 Ragnhild Rasdal k ug b Tj Tjenestepige 1872 Evanger SB n s Kirke Brudvik 6 10 og Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Ole Monsen m g b Hf Gårdbruger S 1861 Bruvik herred* n s 002 Kari Andersdtr k g b Hm Gardmandskone 1863 Bruvik herred* n s 003 Mons Olsen m ug b S Søn 1887 Bruvik herred* n s 004 Anders Olsen m ug b S Søn 1889 Bruvik herred* n s 005 Ingvald Olsen m ug b S Søn 1891 Bruvik herred* n s 006 Kari Olsdtr k ug b D Datter 1893 Bruvik herred* n s 007 Ingeborg Olsdtr k ug b D Datter 1897 Bruvik herred* n s 008 Mons Tomassen m g b Hf Kårmand 1841 Bruvik herred* n s 009 Kari Olsdtr k g b Hm Kårkone 1840 Bruvik herred* n s Brudvik indre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Nils Jonsen Brudvik indre m g b Hf Gårdbruger, graver 1861 Bruvik herred* n s 002 Brita Monsdtr k g b Hm Gårdmandskone 1865 Bruvik herred* n s 003 Marta Johanna Nilsdtr k ug b D Datter 1887 Bruvik herred* n s Sjukdom: Aa 004 Jon Nilssen m ug b S Søn 1889 Bruvik herred* n s 005 Ingeborg Nilsdtr k ug b D Datter 1894 Bruvik herred* n s Sjukdom: Aa 006 Mons Nilssen m ug b S Søn 1898 Bruvik herred* n s 007 Karen Nilsdtr k ug b D Datter Bruvik herred* n s Brudvik indre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Anna Andersdtr k g b Hm Gårdbrugerkone Husgj Haus SB n s gårdsarb. fjøsstel 002 Marta Olsdtr k ug b D Datter 1893 Bruvik herred* n s 003 Maria Magdalena Olsdtr k ug b D Datter 1895 Bruvik herred* n s 004 Tomas Olsen m ug b S Søn Bruvik herred* n s 005 Ole Bertin Jakobsen m ug b Pleiesøn Pleiesøn 1892 Bruvik herred* n s Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 Folketeljinga Mons Nilsen Løtveit m ug b Tj Tjener, gårdsbrug 1885 Bruvik herred* n s 007 Marta Knutsdtr k e b Hm Føderådsenke 1824 Bruvik herred* n s 008 Knut Tomassen m ug b S Underholdes af moderen (no Bruvik herred* n s 2) Husgjerning Sjukdom: Blind fra 14 årsalderen Brudvik indre Anders L. Aasheim m g b Hf Pensjonist, gårdbruger 1834 Haus SB n s 002 Ingeborg Johannesdtr k g b Hm Gårdbrugerkone 1829 Haus n s Brudvik indre Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Haldor Jonsen m g b Hf Skomager 1852 Haus SB n s 002 Synneve Jensdtr k g b Hm Skomagerkone 1846 Ytre Holmedal NB n s 003 Jenny Haldorsdtr k ug b D Datter, husgjerning 1886 Bruvik herred* n s 004 Karen Haldorsdtr k ug b D Datter 1889 Bruvik herred* n s 005 Johan Jensen m ug b Pleiesøn Pleiesøn 1888 Bergen n s 006 Benjamin Jakobsen m ug b L.F. Skomagersvend 1867 Sverige Bohus län Brudvik indre Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Anders O. Hetlevik m g b Hf Poståbner og landhandler 1848 Hammer SB n s 002 Marta Larsdtr k g b Hm Landhandlerkone 1848 Haus SB n s 003 Laura Amalia Hetlevik k ug b D Datter, Husgjerning 1878 Bruvik herred* n s 004 Inga Sofie Hetlevik k ug b D Datter, Strikkerske 1882 Bruvik herred* n s 005 Anna Olufine Hetlevik k ug b D Datter 1889 Bruvik herred* n s 006 Agnes Matilde Hetlevik k ug b D Datter 1891 Bruvik herred* n s 007 Karen Andrea Kumle k e b D Syerske 1875 Haus n s 008 Anna Katinka Kumle k ug b D Datter til no Bruvik herred* n s Brudvik indre Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Johannes Haldorsen Olsnes m g b Hf Jernbanearbeider 1863 Bruvik herred* n s 002 Anna Helene Olsdtr k g b Hm Jernbanearb. hustru 1855 Hammer SB n s 003 Maria Johannesdtr k ug b D Datter 1885 Haus SB n s 004 Anna Johannesdtr k ug b D Datter 1889 Bruvik herred* n s 005 Olina Johannesdtr k ug b D Datter 1891 Bruvik herred* n s 006 Hildur Johannesdtr k ug b D Datter 1893 Os n s 007 Johannes Johannessen m ug b S Søn 1895 Bruvik herred* n s Brudvik indre Under 7 4 og Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ole Iversen m g b Hf Smed, håndv. for egen 1841 Bruvik herred* n s regning 002 Brita Nilsdtr k g b Hm Håndverkers hustru 1842 Alversund SB n s 003 Johannes Rasmussen m ug b Læredreng Smedlærling 1882 Bruvik herred* n s Brudvik indre 7 6 og Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Haldor Andersen m g b Hf Landhandel og byggearbeide 1849 Bruvik herred* n s 002 Brita Arnesdtr k g b Hm Handelsmands hustru 1850 Haus SB n s 003 Arne Haldorsen m ug f S Fyrbøder 1878 Bruvik herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Japan 004 Andreas Haldorsen m ug b S Husgjerning og snedkerarb Bruvik herred* n s Sjukdom: Aa 005 Johanna Haldorsdtr k ug b D Datter 1889 Bruvik herred* n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 1251 Brudviks 006 Johannes Haldorsen m ug b S Søn 1891 Bruvik herred* n s 007 Aksel Haldorsen m ug b S Søn 1893 Bruvik herred* n s 008 Hilda Berntina Haldorsd. k ug b D Datter 1896 Bruvik herred* n s Brudvik indre Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Anders Johannes Midt m g f Hf Veiformand 1858 Bruvik herred* n s Brudvik Sannsynleg opphaldstad: Ølen 002 Synneve Olsdtr k g b Hm Veiform. hustru %Haus% 1862 Haus SB n s 003 Olea Kristine Andersd. k ug b D Datter 1888 Ulvik SB n s 004 Halfdan Andreas Anderss. m ug b S Søn 1893 Os SB n s 005 Klara Andersdtr k ug b D Datter 1895 Ulvik n s 006 Anna Andersdtr k ug b D Datter 1898 Bruvik herred* n s 007 Josefine Andersdtr k ug b D Datter Bruvik herred* n s 008 Eilev Jakobsen Askeland m g b Hf Jernbanearbeider 1860 Haus SB n s 009 Kari Johannesdtr k g b Hm Jernbanearb. kone 1867 Bruvik herred* n s 010 Emma Eilevsdtr k ug b D Datter 1898 Bruvik herred* n s 011 Jakob Eilevsen m ug b S Søn Bruvik herred* n s 012 Anna Eilevsdtr k ug b D Datter Bruvik herred* n s 013 Johanna Johannesdtr k ug b Tj Tjenestepige, Husgjerning 1872 Bruvik herred* n s Brudvik indre, Bakken 7 4 og Nils Nilsen Mæhle m g b Hf Gårdbruger S 1830 Haus SB n s 002 Marta Johannesdtr k g b Hm Gårdmandskone 1833 Bruvik herred* n s 003 Mikkel Olsen Skulstad m g f %b FL Jernbanearbeider 1880 Haus n s 004 Marta Maria Nilsdtr k g f %b %!! Side 14 %!! D Jernbanearb. kone 1872 Bruvik herred* n s 005 Knut Johannessen m ug b Pleiesøn Pleiesøn 1888 Bruvik herred* n s 006 Kari Ingebrigtsdtr k ug b EL Lever af egne midler, samt ved arbeide med karding og spinding 1849 Bruvik herred* n s Sjukdom: Sindsvag Brudvik indre, Midttræet Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Anders Boge m g b Hf Kirkesanger og lærer ved 1854 Bruvik herred* n s folkeskolen 002 Ivrine Larsdtr k g b Hm Lærerhustru. Husgjerning, 1864 Lærdal NB n s fjøsstel 003 Magnhilda Boge k ug b D Lærerinde ved folkesk Bruvik herred* n s 004 Lars Boge m ug b S Søn 1886 Bruvik herred* n s 005 Sofie Boge k ug b D Datter 1888 Bruvik herred* n s 006 Johannes Boge m ug b S Søn 1890 Bruvik herred* n s 007 Sigvald Boge m ug b S Søn 1893 Bruvik herred* n s 008 Olaf Boge m ug b S Søn 1896 Bruvik herred* n s 009 Laurits Boge m ug b S Søn 1898 Bruvik herred* n s 010 Ingolf Boge m ug b S Søn Bruvik herred* n s Brudvik indre, Ulsneset Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Knut Eriksen Boge m g b Hf Gårdsbestyrer 1851 Bruvik herred* n s Merknad: Hovedbygningen 002 Brita Pedersdtr k g b Hm Husgjerning, Fjøsstel 1853 Bruvik herred* n s 003 Kristi Olsdtr %Andersdtr% k e b Hm Føderådsenke 1821 Bruvik herred* n s Merknad: Føderådshuset Digitalarkivet - Arkivverket

15 Folketeljinga Ulfsnesøen 6 4, 5, 6, Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Martinus Rimmereid m g b hf Bestyrer 1855 Fitjar SB n s 002 Hilda Rimmereid* f.syltenglid k g b hm Bestyrerfrue 1863 Røken Bu n s 003 Olaf Rimmereid m ug b s Søn 1893 Kristiania n s 004 Marta Rimmereid k ug b d Datter 1895 Eidsvold Ak n s 005 Hjørdis Rimmereid k ug b d Datter 1897 Feiring Ak n s 006 Gunvor Rimmereid k ug b d Datter 1898 Sørum Ak n s 007 Marta J. Jamne k ug b tj Tjenestepige, Stuepige 1877 Bruvik herred* n s 008 Madli N. Stanghelle k ug b tj Barnepige 1881 Bruvik herred* n s 009 Torvald Kjos m ug b Lærer Lærer 1871 Ullensaker Ak n s Merknad: Skolehjemmet 010 Ole Th. Brudvik m g b Gårdsdreng Gårdbruger og gårdsdreng 1862 Bruvik herred* n s 011 Ingeborg K. Bukkesten k ug b Husholderske Husholderske 1869 Bruvik herred* n s 012 Barbru Olsd. Eide k ug b tj Syerske 1872 Fitjar SB n s 013 Monsine M. Uglenes k ug b tj Budeie 1869 Fitjar SB n s 014 Sigurd Anderss. m ug b Elev Ingen 1887 Bergen n s 015 Olaf Tors. m ug b Elev Ingen 1887 Vikør SB n s 016 Oskar Førde m ug b Elev Ingen 1886 Bergen n s 017 Jakob Jakobs. m ug b Elev Ingen 1885 Bergen n s 018 Severin Omunds. m ug b Elev Ingen 1886 Bergen n s 019 Anton Ellings. m ug b Elev Ingen 1884 Bergen n s 020 Anton Berents. m ug b Elev Ingen 1887 Bergen n s 021 August Mikkels. m ug b Elev Ingen 1885 Bergen n s 022 Oluf Ols. m ug b Elev Ingen 1886 Bergen n s 023 Gustav Johanness. m ug b Elev Ingen 1885 Bergen n s 024 Karl Ols. m ug b Elev Ingen 1885 Bergen n s 025 Kristian Ols. m ug b Elev Ingen 1885 Bergen n s 026 Lorents Taralds. m ug b Elev Ingen 1888 Bergen n s 027 Johan Schrøder m ug b Elev Ingen 1886 Bergen n s 028 Martin Ols. m ug b Elev Ingen 1886 Bergen n s 029 Nils Johanness. m ug b Elev Ingen 1886 Bergen n s 030 Hans Nøstdal m ug b Elev Ingen 1888 Bergen n s 031 Hans Jakob Knuts. m ug b Elev Ingen 1886 Bergen n s 032 Kristofer Johanness. m ug b Elev Ingen 1885 Bergen n s 033 Karl Hille m ug b Elev Ingen 1887 Bergen n s 034 Anfin Hanss. m ug b Elev Ingen 1886 Bergen n s 035 Herman Gullaks. m ug b Elev Ingen 1887 Bergen n s 036 Nikolai Immanuels. m ug b Elev Ingen 1887 Bergen n s 037 Emil Ivers. m ug b Elev Ingen 1886 Bergen n s 038 Alfred Ols. m ug b Elev Ingen 1887 Bergen n s 039 Kristian Bæver m ug b Elev Ingen 1886 Vardø Finn n s 040 Hagbart Haas m ug b Elev Ingen 1885 Bergen n s 041 Harald Arnes. m ug b Elev Ingen 1886 Bergen n s 042 Sverre Ols. m ug b Elev Ingen 1888 Bergen n s 043 Bernhard Nils. m ug b Elev Ingen 1889 Bergen n s 044 Torvald Jenss. m ug b Elev Ingen 1887 Bergen n s 045 James Kling m ug b Elev Ingen 1886 Bergen n s 046 Sofus Nygård m ug b Elev Ingen 1890 Bergen n s 047 Halfdan Arnes. m ug b Elev Ingen 1890 Bergen n s 048 Ragnvald Monss. m ug b Elev Ingen 1888 Tromsø TR n s Olsnes Jakob Sjursen Olsnes m g b Hf Gårdbruger S 1844 Bruvik herred* n s 002 Kari Johannesdtr k g b Hm Gårdmandskone 1851 Bruvik herred* n s 003 Agate Jakobsdtr k ug b Datter Sypige 1872 Bruvik herred* n s 004 Anna Jakobsdtr k ug b Datter Tjenestepige 1880 Bruvik herred* n s 005 Johanna Jakobsdtr k ug b D Tjenestepige 1882 Bruvik herred* n s 006 Johannes Jakobsen m ug b S Tjener 1884 Bruvik herred* n s 007 Ole Jakobsen m ug b S Søn 1887 Bruvik herred* n s 008 Brita Jakobsdtr k ug b D Datter 1890 Bruvik herred* n s 009 Ole Johannessen m g mt B Gårdbruger 1835 Bruvik herred* n s Sedvanleg bustad: Fosmark Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 1251 Brudviks Olsnes Under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Sjur Johannessen m em b Hf Skomager 1849 Bruvik herred* n s 002 Pernille Sjursdtr k ug b D Datter 1886 Bruvik herred* n s 003 Anders Sjursen m ug b S Søn 1889 Bruvik herred* n s Olsnes (Haugen) Elling Monssen m g b Hf Gårdbruger og bygningsmand 1835 Bruvik herred* n s 002 Madli Nilsdtr k g b Hm Gårdbrugerkone 1842 Bruvik herred* n s 003 Kari Ellingsdtr k ug b D Sysselsat med hustrel!!, 1877 Bruvik herred* n s gardsarb. og fjøsstel 004 Nils Ellingsen m ug b S Tjener, gårdsbrugsarbeide 1882 Bruvik herred* n s 005 Magda Andersdtr k ug b Sønnedatter Sønnedatter 1895 Bruvik herred* n s Olsnes Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Johan Johanness. Ørnehaug m g b Hf Gbr. og sløidlærer 1850 Indre Holmedal NB n s 002 Ingeborg Ellingsdtr k g b Hm Gårdbrugerkone 1861 Bruvik herred* n s 003 Brita Johannesdtr k ug f Tj Tjenestepige, Husstel, 1885 Bruvik herred* n s Jordbrugsarb. og fjøsstel Sannsynleg opphaldstad: Brudviks ytre Olsnes Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Ole Johannessen m g b Hf Gårdbruger og jernbanearb Bruvik herred* n s 002 Brita Olsdtr k g b Hm Gårdmandskone 1851 Haus SB n s 003 Ole Olsen m ug b S Jernbanearbeider 1875 Bruvik herred* n s 004 Helga Olsdtr k ug b D Tjenestepige 1878 Bruvik herred* n s 005 Johannes Olsen m ug b S Tjenestegut 1880 Bruvik herred* n s 006 Synneve Olsdtr k ug b D Tjenestepige 1885 Bruvik herred* n s 007 Synneve Andersdtr k e b Hm Føderådsenke 1818 Bruvik herred* n s Olsnes Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Martin Johannessen m g f Hf Gårdbruger og sømand 1866 Hammer SB n s Sannsynleg opphaldstad: Amerika 002 Brita Haldorsdtr k g b Hm Gårdmandskone 1858 Bruvik herred* n s 003 Marta Johannesdtr k e f Hm Føderådsenke 1837 Bruvik herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Dale i B. 004 Johan Jonassen m ug b S af no. 2 Tjenestedreng 1881 Bruvik herred* n s 005 Hilda Marie Hanssen k ug b Fosterdatter Fosterdatter 1896 Bergen n s Olsnes Sjur Jakobsen m g b Hf Gårdbruger og jernbanearb Bruvik herred* n s Merknad: Hovedbygningen 002 Elen Maria Olsen k g b Hm Gårdmandskone 1880 Bruvik herred* n s 003 Johan Sjursen m ug b S Søn Bruvik herred* n s 004 Kari Knutsdtr k enkeb Hm Føderådsenke 1837 Bruvik herred* n s 005 Barbu Olsdtr k ug b D Datter 1866 Bruvik herred* n s Sjukdom: Aa 006 Maria Olsdtr k ug b D Tjenestepige 1879 Bruvik herred* n s Olsnes (Sanden) Under Nils Anderssen Olsnes m g b Hf Skomager 1835 Brudvik n s Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 Folketeljinga Maria Monsdtr k g b Hm Skomagerkone 1835 Brudvik n s 003 Erik Nilssen m ug f S Sømand 1874 Bruvik herred* n s Sannsynleg opphaldstad: London Olsnes Anders Johannessen m g b Hf Gårdbruger og 1853 Bruvik herred* n s Bygningsmand Merknad: Hovedbygningen: 002 Ingeborg Monsdtr k g b Hm Gårdbrugerkone 1862 Bruvik herred* n s 003 Martin Anderssen m ug b S Søn 1889 Bruvik herred* n s 004 Agate Andersdtr k ug b D Datter 1892 Bruvik herred* n s 005 Marta Maria Andersdtr k ug b D Datter 1896 Bruvik herred* n s 006 Johannes Anderssen m ug b S Søn Bruvik herred* n s 007 Kari Jakobsdtr k e b EL Underholdes væsentlig af sin 1830 Bruvik herred* n s i Amerika udsende søn 008 Marta Johannesdtr k e b Hm Føderådsenke 1840 Bruvik herred* n s 009 Mons Monssen m e b Hf Føderådsmand Bruvik herred* n s Merknad: Føderådshuset: 010 Knut Monssen m ug b S Jordbrug og fiskeri 1852 Bruvik herred* n s 011 Marta Olsdtr k ug f Tj Tjenestepige, sysselsat med 1851 Bruvik herred* n s husstel, jordbrug og fjøsstel Sannsynleg opphaldstad: Løtveit Olsnes (Haugen) Under Daniel Danielsen m g b Hf Gråstens- og jordarbeide 1836 Bruvik herred* n s 002 Anna Monsdtr k g b Hm Arbeiderkone 1836 Bruvik herred* n s Merknad: E: Slutt på krets 1. Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 303 (kvinner: 138, menn: 164) Bustader i krinsen: 37 Krins: 002 Herred/by: Brudviks Rødberg Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ole Tomassøn Rødberg m g b Hf Gaardbruger S 1849 Bruvik herred* n s 002 Brita Johsdtr Rødberg k g b Hm 1847 Bruvik herred* n s 003 Marta Olsdtr Rødberg k ug b D Husgjerning - syforretning 1877 Bruvik herred* n s 004 Tomas Olsøn Rødberg m ug b S Jernbanearbeider 1878 Bruvik herred* n s 005 Ole Olson Rødberg m ug b S Jernbanearbeider 1882 Bruvik herred* n s 006 Berta Olsdtr Rødberg k ug b D Husgjerning 1884 Bruvik herred* n s 007 Johannes Olsdtr!! Rødberg m ug b S 1886 Bruvik herred* n s 008 Johan Olson Rødberg m ug b S 1888 Bruvik herred* n s 009 Alfred Dortin Olss. Rødberg m ug b S 1891 Bruvik herred* n s 010 Olina Olsdtr Rødberg k ug b D 1893 Bruvik herred* n s 011 Ingvald Olson Rødberg m ug b S 1896 Bruvik herred* n s 012 Vilhelm Hisdal m ug b EL Jernbanearbeider 1880 Os pr. SB n s 013 Tomas Olson Rødberg m g b Hf Kaarmand 1819 Bruvik herred* n s 014 Marta Rødberg k g b Hm 1833 Bruvik herred* n s Hane Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Nils O. Hane m g b Hf Gaardbruger S 1861 Bruvik herred* n s Merknad: Hovedbygningen. 002 Berta H. Hane k g b Hm 1871 Bruvik herred* n s 003 Ole N. m ug b S 1893 Bruvik herred* n s 004 Berntina N. k ug b D 1895 Bruvik herred* n s 005 Harald N m ug b S 1897 Bruvik herred* n s 006 Agatte N k ug b D Bruvik herred* n s 007 Bertin Sørensøn m ug b Tj Gaardsarbeid 1885 Aarstad SB n s 008 Ole N. Hane m g b Hf Kaarmand Bruvik herred* n s telegrafopsynsmand Merknad: Kaarstuen Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 1251 Brudviks 009 Brita Hane k g b Hm 1837 Bruvik herred* n s 010 Johan Hane m ug b S Jernbanearbeider 1879 Bruvik herred* n s 011 Ole Hane (dy) m g mt EL Hf Folkeskolelærer - gaardbruger 1849 Bruvik herred* n s Sedvanleg bustad: Haus Hane Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ole Haugen m e b Hf Banevogter 1842 Vaage Krs n s 002 Amalia Haugen k ug b D 1889 Bruvik herred* n s 003 Ingvald Haugen m ug b S 1891 Bruvik herred* n s 004 Bårni Langhelle k ug b Tj Husholderske 1861 Bruvik herred* n s 005 Elise Trengreide k g mt D Hm Handel 1872 Trondhjem ST n s Sedvanleg bustad: Trengreide Hane Nils Joh. Hane m g b Hf Gaardbruger S 1849 Bruvik herred* n s 002 Kari Olsdtr k g b Hm 1866 Bruvik herred* n s 003 Brita Nilsdtr k ug b D Husgjerning, gaardsarbeid 1883 Bruvik herred* n s 004 Bergitta Nilsdtr k ug b D Husgjerning, gaardsarbeid 1885 Bruvik herred* n s 005 Johannes Nilsson m ug b S 1886 Bruvik herred* n s 006 Anna Nilsdtr k ug b D 1888 Bruvik herred* n s 007 Kari Nilsdtr k ug b D 1891 Bruvik herred* n s 008 Olina Nilsdtr k ug b D 1896 Bruvik herred* n s 009 Jenny Nilsdtr k ug b D 1896 Bruvik herred* n s 010 Ole Nilsson m ug b S 1897 Bruvik herred* n s 011 Hans Øvrebø m ug b EL Jernbanearbeider 1876 Lyster NB n s 012 Albert Simonsøn m ug b EL Jernbanearbeider 1873 Langesund Brb n s 013 Karl Johannesson m ug b EL Jernbanearbeider 1870 Stenkjær NT n s Hane (Seiasteinen) Torkel Jonsøn m g b Hf Skinnegangsformand 1847 Skjold pr. Sta n s 002 Dordi Jonsøn k g b Hm 1860 Bruvik herred* n s 003 Ole Torkelsøn m ug b S 1888 Bruvik herred* n s 004 Johan Torkelsøn m ug b S 1889 Bruvik herred* n s 005 Sigvald Torkelsøn m ug b S 1891 Bruvik herred* n s 006 Toralv Torkelsøn m ug b S 1893 Bruvik herred* n s 007 Selma Torkelsdtr k ug b D 1895 Bruvik herred* n s 008 Klara Torkelsdtr k ug b D 1896 Bruvik herred* n s 009 Helga Torkelsdtr k ug b D Bruvik herred* n s Stavenæs (Utløbakken) Mikkel Kjøndal m g b Hf Banevogter - gaardbr Bruvik herred* n s 002 Kari Kjøndal k g b Hm 1858 Bruvik herred* n s 003 Rasmus K Brun m ug b EL Banevogter 1882 Bruvik herred* n s Stavenæs Mons J. Stavenæs m g b Hf Gaardbruger 1840 Bruvik herred* n s 002 Brita Stavenæs k g b Hm 1841 Bruvik herred* n s 003 Brita M. Stavenæs k ug f D Husgjerning 1875 Bruvik herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Dale fabriker 004 Helga M. Stavenæs k ug b D Husgjerning 1884 Bruvik herred* n s 005 Nils M. Stavenæs m ug b S Gaardsarbeid - jernbanearbeid 1882 Bruvik herred* n s 006 Karl Hansson m ug b EL Jernbanearbeid 1879 Øksnæs Nor n s 007 Emil Larssøn m ug b EL Jernbanearbeid 1879 Øksnæs n s Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 Folketeljinga Paul Ivarson m ug b EL Jernbanearbeid 1875 Øksnæs n s 009 Konrad Erikson m ug b EL Jernbanearbeid 1873 Øksnæs n s 010 Ole K. Hundhammer m ug b EL Jernbanearbeid 1881 Haus SB n s 011 Mons M. Stavenæs m g b Hf Gaardsbrug - Jernbanearbeid 1865 Bruvik herred* n s 012 Madli J. Stavenæs k g b Hm 1866 Bruvik herred* n s 013 Johannes M Stavenæs m ug b S 1889 Bruvik herred* n s 014 Josefina M. Stavenæs k ug b D 1892 Bruvik herred* n s 015 Helga M. Stavenæs k ug b D 1893 Bruvik herred* n s 016 Mikal M Stavenæs m ug b S 1895 Bruvik herred* n s 017 Johan M Stavenæs m ug b S Bruvik herred* n s 018 Bernt M Stavenæs m ug b S Bruvik herred* n s 019 Olina Lostad k ug f Tj Husgjerning 1844 Haus n s Sannsynleg opphaldstad: Dale fabriker Stavenæs Tomas O Stavenæs m g b Hf Gaardbruger S 1851 Bruvik herred* n s 002 Sisilia M Stavenæs k g b Hm 1858 Bruvik herred* n s 003 Brita T. Stavenæs k ug f D Husgjerning 1883 Bruvik herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Dale fabriker 004 Kari T Stavenæs k ug b D 1887 Bruvik herred* n s 005 Bergitta T Stavenæs k ug b D 1889 Bruvik herred* n s 006 Ole J. Takvam m ug b B 1893 Bruvik herred* n s 007 Anna O Stavenæs k ug b Kaarpige Føderaad 1839 Bruvik herred* n s Sjukdom: D 008 Arne Vibenstad m ug b EL Jernbanearbeider - formand 1872 Kværnæs pr Rom n s 009 Hans Dyrset m g b EL Jernbane - og veiarbeider 1867 Kværnæs pr n s 010 Laurits Aarebrot m g b EL Jernbane - og veiarbeider 1871 Kins pr NB n s 011 Anders Aarebrot m g b EL Jernbanearbeider 1866 Kins pr n s 012 Ole P Smørsgaard m ug f!! EL Jernbanearbeider 1858 Trane pr Tr n s 013 Lars Hana m ug mt B Løsarbeider 1864 Bruvik herred* n s Sedvanleg bustad: Bergen 014 Johan Olsøn m g b Hf Vei- og jernbanearb. formand 1859 Hyllestad pr NB n s 015 Sisilia J. k g b Hm 1862 Os pr SB n s 016 Olaus Johanson m ug b S Jernbanearbeider 1882 Bruvik herred* n s 017 Berta Johanson k ug b D 1888 Bruvik herred* n s 018 Rasmus Johanson m ug b S 1890 Hosanger pr SB n s 019 Alette Johanson k ug b D 1892 Fane prg SB n s 020 Elena Johanson k ug b D 1895 Os pr SB n s 021 Johanna Johansdtr k ug b D 1897 Os prg SB n s 022 Jenny Johansdtr k ug b D Os prg n s Stavenæs 20 2 og Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Johanne E. Stavenæs m g b Hf Gaardbruger - bogbinder 1865 Bruvik herred* n s 002 Marta Stavenæs k g b Hm 1868 Haus SB n s 003 Erik J. Stavenæs m ug b S 1891 Bruvik herred* n s 004 Ole J. Stavenæs m ug b S 1892 Bruvik herred* n s 005 Knut J. Stavenæs m ug b S 1894 Bruvik herred* n s 006 Nils J Stavenæs m ug b S 1897 Bruvik herred* n s 007 Bernhard J Stavenæs m ug b S Bruvik herred* n s 008 Nils O. Tunæs m ug b EL Jernbanearbeider 1881 Bruvik herred* n s 009 Erik J. Stavenæs m g b Hf Kaarmand 1836 Bruvik herred* n s 010 Brita Stavenæs k g b Hm 1836 Bruvik herred* n s 011 Malena Stavenæs k ug b D Husgjerning 1867 Bruvik herred* n s 012 Ingeborg O Stavenæs k ug b Kaarpige Føderaad 1830 Bruvik herred* n s Sjukdom: D. B Sandvik 21 1, Sigrid A Sandvik k e b Hm Gaardsbrug S - laksefiskeri 1846 Bruvik herred* n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 1251 Brudviks Merknad: Hovedbygningen. 002 Ingeborg J. Sandvik k ug b D 1885 Bruvik herred* n s 003 Dortea J. Sandvik k ug b D 1886 Bruvik herred* n s 004 Martin O. Takvam m ug b Tj Gaardsarbeid 1881 Haus pr SB n s 005 Anders E Raknæs m ug mt EL S Skjælgravning - Træarbeid 1881 Hammer SB n s Sedvanleg bustad: Hammer pr 006 Jakob E Raknæs m ug mt EL S Skjælgravning - Træarbeid 1880 Hammer SB n s Sedvanleg bustad: Hammer pr 007 Erik A Raknæs m ug mt EL S Skjælgravning - Træarbeid 1878 Hammer n s Sedvanleg bustad: Hammer pr 008 Anders J. Sandvik m g b Hf Kaarmand 1812 Bruvik herred* n s Merknad: Kaarstuebygningen 009 Ingeborg Sandvik k g b Hm 1812 Bruvik herred* n s Kjøndal Johannes H. Kjøndal m g b Hf Gaardbr. jernbanearbeider 1859 Bruvik herred* n s 002 Anna O Kjøndal k g b Hm 1854 Bruvik herred* n s 003 Haldor J. Kjøndal m ug b S 1889 Bruvik herred* n s 004 Ingeborg J. Kjøndal k ug b D 1891 Bruvik herred* n s 005 Madli J. Kjøndal k ug b D 1893 Bruvik herred* n s 006 Ole J. Kjøndal m ug b S 1896 Bruvik herred* n s 007 Johannes J. Kjøndal m ug b S Bruvik herred* n s 008 Haldor M. Kjøndal m e b Hf Kaarmand 1820 Bruvik herred* n s 009 Berta P. Landhelle k ug b Tj Husgjerning - gaardsarbeid 1882 Bruvik herred* n s Langhelle (Næset) Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Marta Bryn k g b Hm 1852 Bruvik herred* n s 002 Ole Bryn m ug b S Jernbanearbeider 1885 Bruvik herred* n s 003 Olava Bryn k ug b D 1886 Bruvik herred* n s 004 Alfred Bryn m ug b S 1889 Bruvik herred* n s 005 Peder Bryn m ug b S 1891 Bruvik herred* n s 006 Tomas Bryn m ug b S 1893 Bruvik herred* n s 007 Agaatte Bryn k ug b D 1895 Bruvik herred* n s 008 Maria Bryn k ug b D Bruvik herred* n s 009 Andreas Strømme m ug b EL Vei - og jernbanearbeider 1877 Bruvik herred* n s 010 Nils Øie m ug b EL Vei - og jernbanearbeider 1875 Bruvik herred* n s 011 Johannes Øie m g b Hf Jernbanearbeider, form 1874 Bruvik herred* n s 012 Kari Øie k g b Hm 1875 Bruvik herred* n s 013 Konrad Øie m ug b S 1898 Bruvik herred* n s 014 Magnus Øie m ug b S Bruvik herred* n s 015 Knut Øie m g b EL Jernbanearbeider, smed 1852 Bruvik herred* n s 016 Karl Haaland m g f EL Jernbanearbeider 1873 Fane prg. SB n s Sannsynleg opphaldstad: Nestun Langhellenæset Under Marta N. Langhelle k e b EL %Hm% Gaardsbrug S 1846 Haus pr SB n s Langhelle Johannes M. Langhelle m g b Hf Gaardsbrug S 1831 Bruvik herred* n s 002 Maila Langhelle k g b Hm 1834 Bruvik herred* n s 003 Ole Jonsøn Langhelle m ug b Tj Gaardsarbeid 1886 Bruvik herred* n s 004 Jørgen Jørgenson m ug b Fostersøn 1897 Lier Bu n s Langhelle Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

21 Folketeljinga Ole O. Langhelle m g b Hf Gaardbruger - træarbeider 1844 Bruvik herred* n s 002 Siri Langhelle k g b Hm 1850 Bruvik herred* n s 003 Ole O. Langhelle (dy) m ug b S Jernbanearbeider 1874 Bruvik herred* n s 004 Nils O. Langhelle dæ m ug b S Jernbanearbeider 1876 Bruvik herred* n s 005 Nils O. Langhelle m ug b S Gaardsarbeider 1883 Bruvik herred* n s 006 Ingeborg O. Langhelle k ug b D 1887 Bruvik herred* n s 007 Johannes O. Langhelle m ug b S 1896 Bruvik herred* n Trusamf.: Sjukdom: Aa 008 Mikkel O Langhelle m g b Hf Kaarmand 1824 Bruvik herred* n s 009 Ingeborg N Langhelle k g b Hm 1828 Haus pr SB n s Langhelle Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Anna Langhelle k e b Hm Gaardsbrug S 1847 Bruvik herred* n s 002 Kari Langhelle k ug b D Husgjerning 1877 Bruvik herred* n s 003 Hans Langhelle m ug b S Jernbanearbeid 1879 Bruvik herred* n s 004 Nils Langhelle m ug b S Gaardsarbeid 1882 Bruvik herred* n s 005 Sofie Langhelle k ug b D 1887 Bruvik herred* n s 006 Brita Sjursdtr Langhelle k e b Hm EL Føderaad 1820 Bruvik herred* n s Langhelle Mons H. Langhelle m g b Hf Gaardbrug - stenarbeid 1866 Bruvik herred* n s 002 Anna Langhelle k g b Hm 1860 Bruvik herred* n s 003 Ole M Langhelle m ug b S 1892 Bruvik herred* n s 004 Haldor Langhelle m ug b S 1896 Bruvik herred* n s 005 Brita O Langhelle k ug b Tj Husgjerning - gaardsarbeid 1872 Bruvik herred* n s Langhelle Under Mons M. Langhelle m g b Hf Gaardsbrug m J 1826 Bruvik herred* n s 002 Brita Langhelle k g b Hm 1828 Haus prg SB n s 003 Mikkel M Langhelle m ug b S Skomager 1867 Bruvik herred* n s Langhelle Peder M Langhelle m g b Hf Gaardbruger S 1827 Bruvik herred* n s 002 Anna Langhelle k g b Hm 1846 Bruvik herred* n s 003 Berta Langhelle k ug b D Husgjerning, gaardsarbeid 1878 Bruvik herred* n s 004 Nils P. Langhelle m g b Hf Vei - og jernbanearbeider Bruvik herred* n s formand 005 Anna Langhelle k g b Hm 1871 Haus prg SB n s 006 Jenny Nilsdtr Langhelle k ug b D 1894 Bruvik herred* n s 007 Peder Nilsdtr!! Langhelle m ug b S 1895 Haus prg n s 008 Ingeborg Nilsdtr Langhelle k ug b D Bruvik herred* n s 009 Karolina Langhelle k ug b Tj Husgjerning 1882 Bruvik herred* n s Ytre - Boge (Kjendset) 23 2 og Tomas Joh Ytre Boge m g b Hf Gaardbruger, laksefisker 1850 Bruvik herred* n s 002 Gudrun N. Ytre Boge k g b Hm 1846 Os prg SB n s 003 Ingeborg Joh Ytre Boge k ug b D Husgjerning 1882 Os prg n s 004 Marta J. Ytre Boge k ug b D 1884 Bruvik herred* n s Sjukdom: Aa 005 Ole L. Kvitsten m ug b EL Jernbanearbeider 1875 Haus prg SB n s 006 Ole O. Kvitsten m ug b EL Jernbanearbeider 1879 Haus prg n s Skaftun Digitalarkivet - Arkivverket Side 21

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1432 Førde Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1443 Eid Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0534 Gran Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1616 Fillan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0116 Berg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1843 Bodin. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1843 Bodin. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1843 Bodin Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0814 Bamle Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1569 Aure. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1569 Aure. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1569 Aure Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1632 Roan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1446 Breim. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1446 Breim. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1446 Breim Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1520 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1548 Frænens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1548 Frænens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1548 Frænens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1224 Kvinnherreds. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1224 Kvinnherreds. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1224 Kvinnherreds Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1254 Hammers. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1254 Hammers. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1254 Hammers Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0431 Solliens Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1229 Røldal Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1235 Voss. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1235 Voss. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1235 Voss Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred

Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1624 Rissens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0419 Søndre Odalen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0419 Søndre Odalen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0419 Søndre Odalen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0117 Id Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1280 Aarstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1280 Aarstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1280 Aarstad Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0929 Aamli Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA 1910 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 10 Negard 11 Mali-garden 7 Jo-garden 7 Lars-garden 6 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 5 Til saman Ulla-garden 66 Ullahammaren:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0202 Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1428 Askvold Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1431 Jølster. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1431 Jølster. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1431 Jølster Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0834 Vinje Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1658 Børsen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1658 Børsen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1658 Børsen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1126 Hetlands. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1126 Hetlands. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1126 Hetlands Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1238 Kvam herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1238 Kvam herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1238 Kvam herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1836 Rødø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0236 Næs Rom. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0236 Næs Rom. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0236 Næs Rom Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1442 Daviken. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1442 Daviken. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1442 Daviken Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA I 1900 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 7 Negard 10 Mali-garden 5 Jo-garden 9 Lars-garden 8 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 6 Til saman 65 Ullahammaren: Hellevik-stova

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1038 Fede. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1038 Fede. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1038 Fede Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0437 Tønsets. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0437 Tønsets. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0437 Tønsets Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1929 Berg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1929 Berg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1929 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0416 Romedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0416 Romedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0416 Romedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1254 Hammer. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1254 Hammer. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1254 Hammer Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1119 Nærbø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1119 Nærbø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1119 Nærbø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1572 Tusterens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1572 Tusterens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1572 Tusterens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0115 Skjeberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0115 Skjeberg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0115 Skjeberg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0214 Aas. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0214 Aas. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0214 Aas Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1553 Kvernes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1553 Kvernes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1553 Kvernes Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1628 Nes Fosen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1628 Nes Fosen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1628 Nes Fosen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0614 Aadalens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0614 Aadalens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0614 Aadalens Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1421 Aurland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0940 Valle. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0940 Valle. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0940 Valle Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1537 Vold. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1537 Vold. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1537 Vold Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0723 Tjømø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1448 Stryn. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1448 Stryn. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1448 Stryn Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1511 Vannelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1511 Vannelven. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1511 Vannelven Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer