Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste... 9 Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå 1801 nominativ, dvs. ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga blei difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 3. desember 1900 Ved kgl. res. 8. august 1900 blei det bestemt å halde ei "almindelig Folketælling" som skulle gje ei detaljert oversikt over befolkninga i Noreg natta mellom 2. og 3. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast i teljingslista, med særskild markering ("mt") av dei som var mellombels til stades (på besøk osb.) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osb.) frå bustaden på teljingstidspunktet, også førast i lista, men merkast som fråverande ("f"). På denne måten skulle folketeljinga i 1900 gje ei oversikt over befolkninga, både dei som var til stades og dei som var heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle altså alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som "f" og på opphaldsstaden som "mt". I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent blei gjennomført, så mange slike personar er oppført berre ein stad. Ved folketeljinga i 1900 var det i Noreg 594 kommunar, av dei var 539 herad, 39 kjøpstader og 20 ladestader. I tillegg var det 2 ladestader som ikkje var eigne kommunar (Hvitsen i Akershus og Holmsbu i Buskerud), slik at totalen teljingseiningar var 596. Den totale heimehøyrande befolkninga i Noreg 3. desember 1900 blei av Det Statistiske Centralbureau talt til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet blei gjort frå og med måndag 3. desember 1900 og så mange dagar som var nødvendig. På landet blei teljingsarbeidet gjort under leiinga av eit teljingsstyre. Her fann ein soknepresten (formann), lensmannen og ordførar for heradstyret. Sjølve teljingsarbeidet blei som regel utført av skulelærarane, som gjekk frå gard til gard og fylte ut teljingsskjemaa ("Personlister" og Jordbrugsschemaer") for kvar bustad innan skulekrinsen (teljingskrinsen) sin. Etter innsamlingsarbeidet, utarbeidet teljaren ei summarisk "hovedliste" for kvar teljingskrins. Teljingstyret ved lensmannen fylte til slutt ut eit "hovedsammendrag" for heile heradet og sende det samla skjemamaterialet til Det Statistiske Centralbureau i Kristiania. (Dei detaljerte, bustadsinndelte jordbruksskjemaa for alle herada i landet gjekk tapt i brann hos sentralbyrået i 1939.) I byane hadde ein sjølvteljing. Det vil seie at eigaren eller bestyraren på kvar gard/hus fylte ut teljingslistene. Rodemeistaren stod for utdeling og innsamling av listene, og kontrollerte at dei var utfylte i tråd med instruksane. Magistraten i kvar by var ansvarleg for teljingsarbeidet. Ein førte teljinga i to typar lister ("Personliste" og "Husliste"). Teljaren laga så ei "hovedliste" for teljingskrinsen og overleverte ho til magistraten. "Hovedlisten" skulle innehalde oversikt over dei busette husa med huslistenummer og matrikkelnummer. Folketeljinga 1900 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast eit prestegjeld eller herad, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av prosjektet Teleslekt (under Telenor og Nasjonalbibliotekavdelinga i Rana ). Riksarkivaren overtok prosjektet og datamaterialet Digitalarkivet forvaltar dei digitale folketeljingane for Arkivverket. Dataa til folketeljinga 1801 har vore korrekturlesne fleire gonger, mellom anna alle gardsnamna i 2008, og det er versjon 4 av teljinga frå 10. januar 2013 som er grunnlaget for dette heftet. 5

6 Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta svarer stort sett til rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Ikkje alle folketeljingane innheld alle felt. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krins Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustaden sitt namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krets Teljingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leilegheitsnummer 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.kodar 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap 11 Tru Trussamfunn 6

7 På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanleg bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trussamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar (berre i 1910 teljiinga) Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert etter kvarandre, det er ein line mellom kvar bustad, og det er ein tynn line mellom ulike hushald i same bustad. Innanfor kvar seksjon kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner tekne i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som blei brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osb. Under person anger feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlege bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bustatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs. med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling 7

8 g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersått n = norsk statsborgar Trussamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvising til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvising til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 8

9 Personar i alt: 4017 (kvinner: 2032, menn: 1985) Bustader: 673 Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 755 (kvinner: 384, menn: 371) Bustader i krinsen: 142 Krins: 001a Herred/by: Hvaler Folketeljinga a Svanekil Anton Ols. m g b hf Gaardbruger S og eier, 1848 Hvaler herred* n s Styrmand 002 Kristine Emilie Ols. k g b hm Gaardmandskone 1856 Hvaler herred* n s 003 Barbra Ols. k ug b d Husgjerning og kreaturstel 1881 Hvaler herred* n s 004 Kristian Ols. m ug b s Søn 1893 Hvaler herred* n s 005 Anna Johans. k ug b tj Tjenestepige, kreaturstel 1881 Hvaler herred* n s 006 Agnette Elise Kjølholt k g b hm Husgjærning Hendes mand 1874 Stavanger n s tjenestegjørende læge paa Rigshospitalet 007 Hans Fredrik Anders. m g b hf Skibsfører 1865 Hvaler herred* n s 008 Mina Anders. k g b hm Husgjærning 1866 Fredrikshald n s 009 Marie Sofie Anders. k ug b d Datter 1894 Kristiania n s 010 Astrid Helene Anders. k ug b d Datter 1896 Hvaler herred* n s 011 Gunnar Fredrik Anders. m ug b s Søn Hvaler herred* n s 012 Jensine Ols. k ug b tj Tjenestepige, barnepige 1887 Hvaler herred* n s a Svanekil Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Erik Nils. m g b hf Gaardbruger, selveier 1846 Hvaler herred* n s 002 Karen Nils. k g b hm Gaardmandskone 1852 Hvaler herred* n s 003 Anne Helene Halvors. k e b hm's Mor Lever af sine midler 1818 Hvaler herred* n s 004 Karl Nils. m ug b s Arbeider paa jordbruget 1880 Hvaler herred* n s 005 Halvor Nils. m ug b s Sømand 1883 Hvaler herred* n s 006 Ragna Nils. k ug b d Hjelper Moderen med 1885 Hvaler herred* n s Husholdn 007 Ole Nils. m ug b s Søn 1886 Hvaler herred* n s 008 Nils Nils. m ug b s Søn 1886 Hvaler herred* n s 009 Peter Nils. m ug b s Søn 1892 Hvaler herred* n s 010 Amine Nils. k ug b d Datter 1895 Hvaler herred* n s a Gjurød med Smedmyren Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Karl Artur Anders. m g f hf Skibsfører, Gaardeier 1861 Hvaler herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Paa veien hjem fra London 002 Jakobine Barbra Anders. k g b hm Bestyrer Husholdningen 1869 Hvaler herred* n s 003 Hans Ferdinand Anders. m ug b s Søn 1892 Hvaler herred* n s 004 Karl Bjarne Anders. m ug b s Søn 1895 Hvaler herred* n s 005 Randine Barbara Anders. k ug b d Datter 1897 Hvaler herred* n s 006 Petra Kristine Jens. k ug b tj Tjenestepige, Hush. og 1885 Hvaler herred* n s Jordarb. 007 Petronelle Karls. k e mt b Dagarbeide i husgjærning Sverige n s Sygepleierske etc Sedvanleg bustad:!! a Svanekil (Legevolden) Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Sigvard Eilerts. m g b hf Gaardbruger, Selveier 1855 Hvaler herred* n s 002 Andrine Eilerts. k g b hm Jordemoder 1853 Hvaler herred* n s 003 Ella Eilerts. k ug b d Sypige, hjelper til med 1882 Hvaler herred* n s Husholdn 004 Ole Iver Eilerts. m ug f s Sømand 1885 Hvaler herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Paa veien hjem fra London 005 Anton Eilerts. m ug b s Søn 1886 Hvaler herred* n s 006 Johanne Eilerts. k ug b d Datter 1888 Hvaler herred* n s 007 Jens Eilerts. m ug b s Søn 1889 Hvaler herred* n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 9

10 0111 Hvaler 008 Anna Eilerts. k ug f d Datter 1890 Hvaler herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Skjærhallen 009 Juliane Eilerts. k ug b d Datter 1894 Hvaler herred* n s a Brøndløkken (Brække) Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Andreas Nils. m g b hf Folkeskolelærer, Kirkesanger, 1842 Hvaler herred* n s jordbrug 002 Trine Elisabet Nils. k g b hm Husgjerningsbestyrelse 1848 Hvaler herred* n s 003 Anna Nils. k ug b d hjelper moderen 1885 Hvaler herred* n s 004 Aasta Nils. k ug b d Datter 1892 Hvaler herred* n s 005 Andreas Mads. m ug b Pleiesøn Søn Hvaler herred* n s 006 Elen Katrine Lars. k ug b tj Tjenestepige. Kreaturrøgt og 1885 Hvaler herred* n s husgjerning 007 Anna Katrine Rolstad k ug b el Folkeskolelærerinde 1878 Skaatø Brb n s a Brækkerud under 2, Charlotte Ols. k e b hm Pension. Driver lidt Bagning 1821 Kristiania n s 002 Hanna Ols. k ug b d Hjelper Moderen med Bagning 1846 Hvaler herred* n s a Brekkerud under 2, Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Severin Olaus. m g b hf Søfarende Skibstømmermand 1861 Hvaler herred* n s 002 Kristiane Othilde Olaus. k g b hm Husstel 1857 Hvaler herred* n s 003 Olaf Artur Olaus. m ug b s Søn 1885 Hvaler herred* n s 004 Helge Olaus. m ug b s Søn 1887 Hvaler herred* n s 005 Signe Olaus. k ug b d Datter 1890 Hvaler herred* n s 006 Anna Olaus. k ug b d Datter 1893 Hvaler herred* n s 007 Gudrun Sofie Olaus. k ug b d Datter 1897 Hvaler herred* n s a Grina under 2, Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Karl Simens. m g b hf Husmand med Jord, sysselsat 1844 Sverige s med Jordbrug 002 Scharlotte Simens. k g b hm Husligt arbeide 1851 Sverige s 003 Martin Karls. m ug b s Matros 1873 Hvaler herred* s 004 Hans Karls. m ug b s Matros 1877 Hvaler herred* s 005 Emil Karls. m ug b s Sømand 1878 Hvaler herred* s 006 Julie Karls. k ug b d Jordbrug, Kreaturstel, Husstel 1882 Hvaler herred* s 007 Alma Karls. k ug b d Jordbrug og Husstel 1884 Hvaler herred* s a Arekilen under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Andrea Tolefd. k e b hm Opholdes af Fattigvæsenet 1817 Glemminge Sm n s 002 Stina Kaisa Torgers. k e b hm's. Svigerdatter Pleier Svigermoderen, gjør limer 1856 Sverige s a Brunsvig Karl Johannes. m g b hf Styrmand Tilsøs 1868 Hvaler herred* n s 002 Marie Johannes. k g b hm Husstel 1872 Hvaler herred* n s 003 Jens Johannes. m ug b s Søn 1892 Hvaler herred* n s 004 Magnil Johannes. k ug b d Datter 1897 Hvaler herred* n s 005 Johanes Ols. m g f hf Baasman Tilsøs 1842 Hvaler herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Tilsøs Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Folketeljinga Abla Ols. k g b hm Husstel 1847 Sveriget n s a Nordere Brunsvig Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Sørn Andres. m e b hf Skibsfører 1842 Hvaler herred* n s 002 Helge Andres. m ug b s Sjøm 1884 Hvaler herred* n s 003 Edevarda Andres. k ug b d Datter 1889 Hvaler herred* n s 004 Anna Johannes. k e b hm Husstel 1872 Hvaler herred* n s 005 Kristian Johannes. m ug b s hendes Søn 1896 Hvaler herred* n s a Sandbakken under 2, Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Johan Fjeldstedt m g b hf Graastensarbeider, 1851 Sverige s Fattigunderst 002 Oleana Johansd. k g b hm Husholdning 1854 Sverige s 003 Karl Herman Fjeldstedt m ug b s Søn 1887 Hvaler herred* s 004 Johan Oskar Fjeldstedt m ug b s Søn 1890 Hvaler herred* s 005 Anton Kristian Fjeldstedt m ug b s Søn 1892 Hvaler herred* s 006 Helga Marie Fjeldstedt k ug b d Datter 1895 Hvaler herred* s 007 Ole Vilhelm Fjeldstedt m ug b s Søn 1897 Hvaler herred* s 008 Gustav Adolf Fjeldstedt m ug b s Søn 1898 Hvaler herred* s a Kjølbu Karl Otto Lars. m g b hf Gaardbruger, Selveier, Kjører 1860 Hvaler herred* n s 002 Josefine Lars. k g b hm Husholdningen 1857 Hvaler herred* n s 003 Lars Lars. m ug b s Stenkjører 1883 Hvaler herred* n s 004 Lena Lars. k ug b d Hjelper Moderen med husligt 1887 Hvaler herred* n s Arb 005 Othilde Lars. k ug b d Datter 1890 Hvaler herred* n s 006 Nils Lars. m ug b s Søn 1892 Hvaler herred* n s 007 Kaia Lars. k ug b d Datter 1895 Hvaler herred* n s 008 Anna Lars. k ug b d Datter 1897 Hvaler herred* n s a Hvaler Prestegaard Hans Davids. m g b hf Sogneprest 1845 Fredrikshald Sm n s Merknad: Hovedbygningen 002 Antonette Davids. k g b hm Intet 1848 Aker n s 003 Hjørdis Davids. k ug b Pleiedatter Intet 1896 Christiania n s 004 Karl Georg Bjørkmann m ug b tj Gjæter 1886 Hvaler herred* n s 005 Elise Jenss. k ug b tj Stupige 1879 Hvaler herred* n s 006 Martha Karls. k ug b tj Kokke 1884 Hvaler herred* n s 007 Lina Jonass. k ug b tj Budeie 1883 Sverige s 008 Olaves Olavess. m g b tj Jordarbeider paa Pr.gaarden 1843 Sverige s Statsb.: Sverige Merknad: Drengestubygningen a Vadholmen under 2, Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Anton Olaus. m g b hf Sømand, Matros 1875 Hvaler herred* n s 002 Hedra Olaus. k g b hm Husstel 1870 Hvaler herred* n s 003 Aksel Olaf Olaus. m ug b s Søn 1895 Hvaler herred* n s 004 Harald Olaus. m ug b s Søn 1897 Hvaler herred* n s 005 Hans Reidar Ols. m ug b s Søn Hvaler herred* n s 006 Andrea Andreas. k ug b T Barnepige 1887 Hvaler herred* n s 007 Aron Edvin Mathis. m g b hf Snedker for egen Regning 1874 Hvaler herred* n s 008 Amanda Mathis. k g b hm Husstel 1882 Sverige n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 0111 Hvaler a Skjærhollen under 2, Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Amund Eilerts. m g b hf Styrmand 1865 Hvaler herred* n s 002 Olava Eilerts. k g b hm Styrmandkone 1867 Hvaler herred* n s 003 Lovise Eilerts. k ug b d Datter 1892 Hvaler herred* n s 004 Eilert Eilerts. m ug b s Søn 1894 Hvaler herred* n s 005 Kristine Eilerts. k ug b d Datter 1897 Hvaler herred* n s 006 Amund Eilerts. m ug b s Søn Hvaler herred* n s a Skjærhollen under 2, Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Albert Peters. m g b hf Styrmand 1873 Hvaler herred* n s 002 Josefine Peters. k g b hm Husstel 1875 Berg, Smaalenene n s 003 Andreas Peters. m ug b s Søn Hvaler herred* n s a Skjærhollen under 2, Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Rasmus Melleby m g b hf forhv. Underoffiser, 1818 Skjeberg n s Pensionist 002 Gulette Melleby k g b hm Vævekone 1837 Hvaler herred* n s a Skjærhollen østre Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Gerhard August Syvers. m g f hf Styrmand 1866 Hvaler herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Peremende Holland 002 Klara Emerentia Syvers. k g b hm Husstel 1873 Sverige n s 003 Gudrund Syvers. k ug b d Datter 1897 Hvaler herred* n s 004 Reidar Syvers. m ug b s Søn 1898 Hvaler herred* n s 005 Marie Syvers. k ug b d Datter Hvaler herred* n s 006 Anne Dortea Syvers. k ug b el Sypige, Steller paa Kirkegaarden 1836 Sverige s a Skjærhollen nedre Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Sara Kornelius. k e b hm Væverkone 1845 Sverige s 002 Kristian Karls. m ug b s Kiler i Stenhuggeri 1886 Hvaler herred* s a Skjærhollen under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Hans Andreas. m g b hf Styrmand 1852 Hvaler herred* n s 002 Katrine Andreas. k g b hm Husstel 1853 Hvaler herred* n s 003 Aksel Andres. m ug b s Sømand 1882 Hvaler herred* n s a Sollien Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Carl Peders. m g b hf Maler, Haandværker 1848 Sverige s 002 Emma Peders. k g b hm Husstel 1856 Sverige s 003 Peder Anton Peders. m ug b s Maler 1881 Glemminge Sm s 004 Hanne Elise Peders. k ug b d Husstel 1884 Glemminge Sm s 005 Hulda Borgine Peders. k ug b d Datter 1888 Glemminge Sm s 006 Inga Beathe Peders. k ug b d Datter 1892 Fredrikstad s a Stenbakken Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 Folketeljinga Olaf Teodor Karls. m g b hf Stenhugger 1877 Hvaler herred* s 002 Alma Josefine Karls. k g b hm Stenhuggerkone 1876 Sverige s 003 Margit Amine Karls. k ug b d Datter 1893 Hvaler herred* s 004 Olivia Alvilde Karls. k ug b d Datter Hvaler herred* s 005 Anders Jørgens. m e f hf Skrædder, Haandværker 1829 Sverige s Statsb.: Sverige Sannsynleg opphaldstad: Stafsengen a Skjærhollen under 2, Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Oleane Peders. k e b hm Husmandsenke med Jord 1810 Hvaler herred* n s 002 Juliane Peders. k ug b d Forestaar Pladsens Drift 1839 Hvaler herred* n s 003 Helvine Ivers. k e b Svigerdatter Pleier Svigermoderen 1844 Hvaler herred* n s 004 Anna Eilerts. k ug mt b Barn 1890 Hvaler herred* n s Sedvanleg bustad: Legevolden a Skjærhollen under 2, Bolette Anders. k e b hm Husmandsenke med Jord 1844 Idd Sm n s 002 Helene Hans. k ug b Pleiedatter Underholdes af Fattigvæsenet 1889 Hvaler herred* n s a Kjølholt (Veien Skjærhollen) Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Peter Nils. m g b hf Fisker 1836 Hvaler herred* n s 002 Oleane Nils. k g f hm Husstel 1829 Hvaler herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Kristiania a Skjærhollen under 2, Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Johan Helmer Olaus. m g f hf Snedker, Haandværker 1867 Sverige s Statsb.: Sverige Sannsynleg opphaldstad: Thorso, Herregaard 002 Lovise Olaus. k g b hm Husstel 1867 Hvaler herred* n s 003 Helga Lovise Olaus. k ug b d Datter 1891 Hvaler herred* n s 004 Andrine Birgitte Olaus. k ug b d Datter 1894 Hvaler herred* n s 005 Olaus Olaus. m ug b s Søn 1897 Hvaler herred* n s 006 Otter Olaus. m ug b s Søn Hvaler herred* n s 007 Otto Hans. m e b el Skomagermester 1845 Sverige s a Skovly Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Johannes Gabriels. m g b hf Snedker, Haandværker 1857 Sverige n s 002 Anna Kristine Gabriels. k g b hm Husstel 1871 Hvaler herred* n s 003!! Gabriels.* m ug b s Søn Hvaler herred* n s Merknad: Udøbt Gut 004 Julie Marie Ols. k ug mt b Vask og Rengjøring 1884 Hvaler herred* n s Sedvanleg bustad: Fredrikstad a Solli Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Hans Høgh m g b hf Landhandler, Medeier i 1862 Hvaler herred* n s Stenhuggeri 002 Kristine Høgh k g b hm Husstel 1865 Hvaler herred* n s 003 Harriet Høgh k ug b d Datter 1890 Hvaler herred* n s 004 Petra Høgh k ug b d Datter 1891 Hvaler herred* n s 005 Anna Høgh k ug b d Datter 1893 Hvaler herred* n s 006 Kamillo Johan Høgh m ug b s Søn 1895 Hvaler herred* n s 007 Thorleif Høgh m ug b s Søn 1897 Hvaler herred* n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 0111 Hvaler a Skjærhollen under 2, Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Harald Eilerts. m g b hf Landhandler 1865 Hvaler herred* n s 002 Marie Gulette Eilerts. k g b hm Husgjærning og Handel 1869 Hvaler herred* n s 003 Nils Eilerts. m ug b s Søn 1893 Hvaler herred* n s 004 Harald Eilerts. m ug b s Søn 1895 Hvaler herred* n s 005 Martin Eilerts. m ug b s Søn 1897 Hvaler herred* n s 006 Marie Karls. k ug b tj Tjenestepige, Husgjerning 1880 Hvaler herred* s a Stranden Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Teodor Syvers. m g b hf Fisker 1845 Hvaler herred* n s 002 Pauline Syvers. k g b hm Husstel 1844 Hvaler herred* n s 003 Severin Syvers. m ug f s Søfarende Skibstømmermand 1872 Hvaler herred* n s Sannsynleg opphaldstad: London 004 Johan Syvers. m ug f s 2den Styrmand 1877 Hvaler herred* n s Sannsynleg opphaldstad: paa Veien til Montevideo 005 Edvard Syvers. m ug f s Matros 1880 Hvaler herred* n s Sannsynleg opphaldstad: London 006 Katrine Syvers. k ug b d Husgjerning 1884 Hvaler herred* n s 007 Harald Syvers. m ug b s Søn 1886 Hvaler herred* n s a Enerhaug Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Arnt Torvalds. m g b hf Stenhugger, Fisker 1855 Hvaler herred* n s 002 Marie Petra Torvalds. k g b hm Huslige Sysler 1861 Hvaler herred* n s 003 Sally Amunds. k ug b hm's d Datter 1891 Slagen pr Tønsberg JL n s 004 Asta Marie Torvalds. k ug b d Datter 1894 Hvaler herred* n s 005 Johan Anker Torvalds. m ug b s Søn 1897 Hvaler herred* n s 006 Marta Torvalds. k ug b d Datter Hvaler herred* n s a Stenlien under Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Josefine Arnts. k e b hm Driver med Søm, 1855 Færder Tjømø JL n s Fattigunderst 002 Aksel Arnts. m ug f s Matros 1878 Hvaler herred* n s Sannsynleg opphaldstad: med Korveten Elida 003 Nordmand Arnts. m ug b s Matros 1881 Hvaler herred* n s 004 Jakob Arnts. m ug f s Jungmand, Sømand 1883 Hvaler herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Paa hjemveien fra Schils 005 Walborg Arnts. k ug b d Datter 1886 Hvaler herred* n s 006 Bernhard Arnts. m ug b s Søn 1889 Hvaler herred* n s 007 Hans Jørgens. m ug b el Matros 1865 Tønsberg n s 008 Andrea Josefine Anders. k ug b el Sypige 1866 Fredrikstad n s a Stensrud Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Kristian Peters. m g b hf Fisker 1876 Hvaler herred* n s 002 Hulda Olava Peters. k g b hm Husstel 1875 Berg Smaalenene n s a Skovhøi Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Herman Peters. m g f hf Søfarende Skibstømmermand 1870 Hvaler herred* n s Sannsynleg opphaldstad: London 002 Olette Peters. k g b hm Husstel 1871 Hvaler herred* n s 003 Elvira Peters. k ug b d Datter 1897 Hvaler herred* n s 004 Hans Peters. m ug b s Søn Hvaler herred* n s Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 Folketeljinga a Solheim 4 29, Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Hans Ingebrets. m g b hf Fisker, Klyver i Stenhuggeri 1841 Molde Rom n s 002 Marie Engebrets. k g b hm Husstel 1841 Hvaler herred* n s 003 Harald Reinerts. m g b hf Stenhugger 1870 Hvaler herred* n s 004 Anna Kristine Reinerts. k g b hm Husstel 1874 Glemminge n s 005 Karl Helmer Ols. m ug b el Stenhugger, Snedker 1877 Skibtvedt n s a Granbakken Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Nils Nils. Herbrønd m ug b hf forhenv. Landhandler, Fattigunderst 1817 Berg, Smaalenene n s a Siljebakken Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Karoline Jons. k e b hm Jordarbeider, Rengjøring etc 1851 Sverige n s 002 Aksel Hans. m ug b s Matros 1878 Hvaler herred* n s 003 Hans Anders. m ug b s Stuert 1882 Hvaler herred* n s 004 Anker Anders. m ug b s Jordarbeide 1885 Hvaler herred* n s a Finstad Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Emil Eilerts. m g b hf Skibsfører 1868 Hvaler herred* n s 002 Signe Eilerts. k g b hm Husstel 1871 Hvaler herred* n s 003 Ella Eilerts. k ug b d Datter Hvaler herred* n s a Skjærhollen under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Andrine Martins. k e b hm Syr, gaar i Dagarbeide paa 1861 Hvaler herred* n s jordarbeide og husgjerning 002 Jul Markus Martins. m ug b s Søn 1893 Hvaler herred* n s 003 Maren Martins. k ug b d Datter 1894 Hvaler herred* n s a Stenlien Henriette Karls. k e b hm Eier S og bruger lidt Jord 1855 Hvaler herred* n s 002 Randine Oline Karls. k ug b d Husgjerning og jordarb Hvaler herred* n s 003 Emil Karls. m ug b s Søn 1887 Hvaler herred* n s 004 Ole Karls. m ug b s Søn 1892 Hvaler herred* n s 005 Jørgine Helene Karls. k ug b d Datter 1892 Hvaler herred* n s 006 Hjørdis Emelie Karls. k ug b d Datter 1897 Hvaler herred* n s a Løkken Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Peter Peders. m g b hf 2den Styrmand 1856 Hvaler herred* n s 002 Hedda Peders. k g b hm Husstel 1845 Sverige n s 003 Petra Peders. k ug b d Husgjerning 1880 Hvaler herred* n s 004 Aksel Peders. m ug b s Skomagerlærling 1883 Hvaler herred* n s a Bringebærhaven Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Johanne Johannes. k e b hm Arbeider paa Jordbrug 1840 Sverige s 002 Karl Karls. m g b hf Stenhugger 1873 Hvaler herred* s 003 Hanna Karls. k g b hm Husstel 1878 Sverige s Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 0111 Hvaler 004 Klara Karls. k ug b d Datter Hvaler herred* s a Lillegaard Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Anon Rasmuss. m g b hf Afg Lods med Pension 1829 Hvaler herred* n s 002 Madsine Magdalene Rasmuss. k g b hm Husstel 1833 Hvaler herred* n s a Smedjebakken Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Johan Magnus Fjeldman m g b hf Smed, Haandværker 1833 Sverige n s 002 Elisabet Fjeldman k g b hm Husstel 1836 Sverige n s 003 Johan Edvin Fjeldman m ug f s Stuert 1868 Hvaler herred* n s Sannsynleg opphaldstad: London 004 Karl August Fjeldman m ug f s Stuert 1872 Hvaler herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Paa Veien til?? Eiland U. S. Amerika 005 Hans Ludvig Fjeldman m ug b s Skomager 1875 Hvaler herred* n s 006 Jonas Artur Fjeldman m ug f s Letmatros 1882 Hvaler herred* n s Sannsynleg opphaldstad: paa Hjemveien til Krania a Skjærhollen under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Johan Henriks. m g b hf Sømand, Fisker 1865 Hvaler herred* n s 002 Laura Henriks. k g b hm Husstel 1875 Hvaler herred* n s 003 Harald Henriks. m ug b s Søn Hvaler herred* n s a Strandlien Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Just Peters. m g b hf Snedker, Haandværker 1859 Sverige n s 002 Amine Peters. k g b hm Husstel 1860 Hvaler herred* n s 003 Anna Marie Peters. k ug b d Datter 1889 Hvaler herred* n s 004 Arnt Peters. m ug b s Søn 1893 Hvaler herred* n s 005 Borghild Peters. k ug b d Datter 1895 Hvaler herred* n s 006 Martin Peters. m g b hf Maler, Haandværker 1876 Fredrikstad n s 007 Petra Peters. k g b hm Husstel 1879 Fredrikstad n s 008 Oskar Peters. m ug b s Søn Hvaler herred* n s 009 Egil Peters. m ug b s Søn Hvaler herred* n s a Strandveien Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Kristian Peters. m g b hf Snedker, Haandværker 1857 Sverige n s 002 Julie Peters. k g b hm Husstel 1859 Sverige n s 003 Aksel Peters. m e b fl Snedker, Haandværker 1863 Sverige n s a Fjeldheim Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Olaf Ols. m g b hf Skibsfører 1856 Hvaler herred* n s 002 Arntine Ols. k g b hm 1855 Hvaler herred* n s 003 Ole Arnt Ols. m ug b s 2den Styrmand 1879 Hvaler herred* n s 004 Arne Ols. m ug b s Matros 1881 Hvaler herred* n s 005 Anton Ols. m ug b s Matros 1883 Hvaler herred* n s 006 Signe Ols. k ug b d Datter 1890 Hvaler herred* n s 007 Natalie Ols. k ug b d Datter 1893 Hvaler herred* n s 008 Karla Ols. k ug b d Datter 1894 Hvaler herred* n s 009 Andrea Ols. k ug b d Datter 1896 Hvaler herred* n s 010 Einar Ols. m ug b s Søn Hvaler herred* n s Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 Folketeljinga a Stenheim Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Jens Anders. m g f hf Styrmand 1853 Hvaler herred* n s Sannsynleg opphaldstad: London 002 Elevine Anders. k g b hm Husstel 1861 Glemminge Sm n s 003 Alf Anders. m ug b s Søn 1891 Hvaler herred* n s 004 Rolaug Anders. k ug b d Datter 1893 Hvaler herred* n s 005 Jenny Anders. k ug b d Datter 1895 Hvaler herred* n s 006 Johanne Anders. k ug b d Datter 1897 Hvaler herred* n s 007 Josefine Andres. k ug b Pleiedatter Datter 1888 Hvaler herred* n s Merknad: E: Slutt på krets 1 a. Erhverv og Livsstilling: tilføyd av andre: fors. af Hf a Krogsand under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Helmer Nils. m g b hf Dagarbeider ved Jordbrug Sverige s Fisker 002 Hilma Nils. k g b hm Husstel 1862 Sverige s 003 Agnes Marie Nils. k ug b d Datter 1886 Hvaler herred* s 004 Nordmand Hartvig Nils. m ug b s Søn 1888 Hvaler herred* s 005 Kristian Valdemar Nils. m ug b s Søn 1891 Hvaler herred* s a Krogsand under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Anton Henriks. m g f hf Søfarende Seilmager 1874 Sverige s Statsb.: Sverige Sannsynleg opphaldstad: Paa hjemveien fra London 002 Johanne Henriks. k g b hm Husstel 1875 Sverige s 003 Henrik Henriks. m ug b s Søn 1889 Hvaler herred* s 004 Johan Henriks. m ug b s Søn 1891 Hvaler herred* s 005 Torine Henriks. k ug b d Datter 1897 Hvaler herred* s a Homlungen Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Johan F Jørgens. m e b hf Fyrvogter 1829 Kristiania n s 002 Lena Syvers. k e b tj Husholderske 1836 Skjeberg Sm n s Husholderske 003 Jonas Nils. m b tj Fyrgut 1886 Hvaler herred* n s a Skogen 4 10, Jakobine Ellings. k e b hm Eier S og bruger jord, Pension 1828 Hvaler herred* n s 002 Emil Ellings. m ug f s 2den Styrmand 1872 Hvaler herred* n s Sannsynleg opphaldstad: New York 003 Amanda Ellings. k ug b d Datter 1863 Hvaler herred* n s Sjukdom: s 004 Jensine Bjørseth k e b d Hjelper Hm med Jordbr og 1867 Hvaler herred* n s Husgj. 005 Sigrid Bjørseth k ug b d af nr 4 Datter 1888 Hvaler herred* n s a Lien Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Arnt Nils. m g b hf Matros 1843 Hvaler herred* n s 002 Bolette Nils. k g b hm Husstel 1847 Hvaler herred* n s 003 Karl Arnts. m ug f s Stuert 1875 Hvaler herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Paa veien til Montdevideo 004 Jens Arnts. m ug b s Stuert 1880 Hvaler herred* n s 005 Aksel Arnts. m ug b s Søn 1887 Hvaler herred* n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 0111 Hvaler a Kroken Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Helmer Karls. m g b hf Stenhugger 1862 Sverige s 002 Jakobine Kornelie Johans. k g b hm Husstel 1867 Hvaler herred* n s 003 Karl Artur Karls. m ug b s Søn 1893 Hvaler herred* n s 004 Marie Charlotte Karls. k ug b d Datter 1897 Hvaler herred* n s a Kjærnet under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Elen Anders. k e b hm Haandgjerning, Jordarb Hvaler herred* n s Hjælpes af sine voksne Børn 002 Rolf Anders. m ug b s Søn 1888 Hvaler herred* n s a Østerhaug Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Jens Ingebrets. m g b hf Jordbruger, Selveier 1823 Aremark Sm n s 002 Emelie Andrea Ingebrets. k g b hm Husstel 1824 Hvaler herred* n s a Kjærnet Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Anton Emanuels. m g b hf Matros og Fisker 1866 Hvaler herred* n s 002 Josefine Emanuels. k g b hm Husstel 1868 Hvaler herred* n s 003 Jonas Emanuels. m ug b s Søn Hvaler herred* n s 004 Berta Peters. k ug b tj Tjenestepige 1885 Hvaler herred* n s a Kjølbu og Rove Hilmer Peders. m g f hf Søfarende Skibstøm. Hvaler herred* n s Gaardeier S og Bruger Sannsynleg opphaldstad: Paa veien hjem til Soon fra London 002 Hulda Peders. k g b hm Gaardbrugerkone 1869 Hvaler herred* n s 003 Petra Amalie Peders. k ug b d Datter 1891 Hvaler herred* n s 004 Helga Kristine Peders. k ug b d Datter 1893 Hvaler herred* n s 005 Marie Peders. k ug b d Datter 1894 Hvaler herred* n s 006 Olaf Herman Peders. m ug b s Søn 1897 Hvaler herred* n s a Myren og Rovehullet 4, 3 12, Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Helmer Nils. m g b hf Stuert, Jordeier S og bruger 1862 Hvaler herred* n s 002 Laura Nils. k g b hm Jordbrugerkone 1865 Kristiania n s a Myren Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Nils Peters. m g b hf Jordeier S og Bruger, 1826 Berg i Smaalen n s fattigunderstøtt 002 Karen Peters. k g b hm Husstel 1828 Idd Sm n s 003 Marie Karls. k ug b tj Jordbrug - Husstel, pleier 1 og Sverige s a Gadebjerget Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Olava Karls. k e b hm Dagarbeid paa jordbrug og 1856 Hvaler herred* n s husgj 002 Karl Karls. m ug b s Søn 1888 Hvaler herred* n s Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 Folketeljinga Anna Karls. k ug b d Datter 1889 Hvaler herred* n s 004 Arve Karls. m ug b s Søn 1893 Hvaler herred* n s 005 Anne Marie Ols. k e b hm's Mor Underholdes af Fattigvæsenet 1833 Sverige s a Kjølholt og Kasen 4 5, Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Arilda Ols. k e b hm Jordbrug S 1842 Hvaler herred* n s 002 Arild Anders. m ug f s styrmand 1871 Hvaler herred* n s Sannsynleg opphaldstad: med Skib i Kristiania 003 Karla Anders. k ug b d Hjelper moderen med Husgjerning 1886 Hvaler herred* n s a Kjølholt og Kasen 4 5, Peter Ols. m g b hf Skomager, Jordbruger 1833 Hvaler herred* n s 002 Othilde Ols. k g b hm Husstel 1852 Sverige n s 003 Ole Peter Peters. m ug b s Stuert 1877 Hvaler herred* n s 004 Valborg Peters. k ug b d Datter 1891 Hvaler herred* n s 005 Margit Peters. k ug b d Datter 1896 Hvaler herred* n s 006 Anna Marie Andersd. k e b hm's Mor Husgjerning 1822 Sverige s 007 Johan Vilhelm Ols. m ug b Lægdslem Underholdes af Fattigvæsenet 1824 Sverige s a Øremyren 1, 2 og , 13, Klara Peders. k e b hm Vævning og Jordbrug 1846 Sverige s 002 Julie Peders. k ug b d Jordbrug og Vævning 1886 Hvaler herred* s a Skorsnæsbugten Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Allexander Martins. m g b hf Styrmand 1852 Hvaler herred* n s 002 Debora Martins. k g b hm Husstel 1865 Hvaler herred* n s 003 Ove Reinert Martins. m ug b s Søn 1890 Hvaler herred* n s 004 Arnold Dybvad Martins. m ug b s Søn 1893 Hvaler herred* n s 005 Erling Martins. m ug b s Søn 1895 Hvaler herred* n s 006 Ole Martins. m ug b s Søn Hvaler herred* n s a Koltorp (Skorsnæs) Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Edvard Karls. m g b hf Fisker, Jordbruger 1830 Hvaler herred* n s 002 Oleane Marie Karls. k g f hm Husstel 1836 Hvaler herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Bjeringløkken ved Fredrikstad a Havna (Koltorp) Jens Kristens. m g b hf Lods 1831 Hvaler herred* n s 002 Johanne Petra Kristens. k g b hm Husstel 1834 Hvaler herred* n s 003 Emil Olaf Jens. m ug f s Sømand 1875 Hvaler herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Fredrikstad a Nygaard, Skorsnæsdalen 5, 4 5, Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Barak Reinerts. m g b hf Stenhugger og Jordbruger 1872 Hvaler herred* n s 002 Hansine Reinerts. k g b hm Husstel 1876 Hvaler herred* n s 003 Ragna Kristine Reinerts. k ug b d Datter Hvaler herred* n s 004 Reinert Anders. m g b hf Afgaaet Lods med Pension 1823 Hvaler herred* n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 0111 Hvaler 005 Karen Anders. k g b hm Husstel 1825 Hvaler herred* n s a Koltorp (Nygaard) 5, %4% Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Albert Anders. m g b hf Stenhugger, Jordbruger, 1865 Hvaler herred* n s Sømand 002 Anna Anders. k g b hm Husstel 1871 Hvaler herred* n s 003 Signe Anders. k ug b d Datter 1894 Hvaler herred* n s 004 Arnt Anders. m ug b s Søn 1896 Hvaler herred* n s 005 Helge Anders. m ug b s Søn Hvaler herred* n s 006 Alfhild Martins. k ug b tj Barnepige 1886 Hvaler herred* n s a Helleskilen (Kjølholt) Oline Martine Kristens. k e b hm Søm og Vævning, Jordbrug 1844 Hvaler herred* n s 002 Gustav Erland Peters. m g b hf Snedker 1861 Sverige n s 003 Tomine Mathilde Peters. k g b hm Husstel 1866 Hvaler herred* n s 004 Borghild Marie Peters. k ug b d Datter 1894 Hvaler herred* n s 005 Kristian Peters. m ug b s Søn Hvaler herred* n s a Koltorp Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Emanuel Jonas. m g b hf Eier S og bruger jord 1834 Sverige n s 002 Kirstine Jonas. k g b hm Husstel 1830 Idd Sm n s 003 Karl Jonas. m ug f s 2den Styrmand 1869 Hvaler herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Storhavn? England a Koltorp Andreas Peders. m g b hf Gaardeier S og Bruger 1836 Hvaler herred* n s 002 Juliane Peders. k g b hm Gaardmandskone 1839 Hvaler herred* n s 003 Petra Peders. k ug b d Jordbrug og Husgjærning 1868 Hvaler herred* n s a Høidal (Koltorp) 5 17? 6 6 Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Kristian Johannes. m g b hf Styrmand 1864 Hvaler herred* n s 002 Heniette Johannes. k g b hm Husstel 1863 Hvaler herred* n s 003 Johan Ingval Kristians. m ug b s Søn 1891 Hvaler herred* n s 004 Lina Helene Kristians. k ug b d Datter 1893 Hvaler herred* n s 005 Klara Henriette Kristians. k ug b d Datter 1895 Hvaler herred* n s 006 Marie Paulogne Kristians. k ug b d Datter Hvaler herred* n s a Koltorp Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Jensine Peders. k e b hm Jordbrug S 1842 Hvaler herred* n s 002 Nore Peders. k ug b d Jordbrug og Husgjerning 1882 Hvaler herred* n s 003 Inga Ols. k ug b Tjenestepige Jordbrug og Husgjerning 1878 Hvaler herred* n s a Kjølholt Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Kristian Hans. m g b hf Gaardeier og bruger, 1871 Hvaler herred* n s Medeier i Stenhuggeri Sparebankkasserer ved privatbank 002 Julie Randine Hans. k g b hm Husstel 1877 Hvaler herred* n s Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

21 Folketeljinga Astrid Kjølholt Hans. k ug b d Datter Hvaler herred* n s 004 Anna Karlson k ug b tj Jordbrug og Husstel 1860 Sverige s 005 Anne Marie Hans. k e b hm's Mor Lever af sine Midler og Pension 1825 Hvaler herred* n s a Gjurød Isak Bergers. m g b hf Skibsreder og Fører, 1852 Hvaler herred* n s Gaardeier S og Bruger 002 Agnes Bergers. k g b hm Bestyrer Gaardsbruget 1859 Hvaler herred* n s 003 Marie Ols. k ug b Pleiedatter Pleiedatter 1889 Skjeberg Sm n s 004 Marie Ols. k ug b tj Husgjerning og Jordbrug 1886 Hvaler herred* n s 005 Anton Anders. m ug b tj Jordbrug 1882 Hvaler herred* n s a Gjurødalen Menighedshus Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Oline Jens. k ug b hm Vævning som Husflid 1851 Hvaler herred* n s a Bartslund Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Mandrup Lars. m g b hf Havedyrking assisterer ved 1839 Hvaler herred* n s Handelen 002 Teodora Georgine Lars. k g b hm Husgjerning 1826 Hvaler herred* n s 003 Ove Ludvig Barth m g b hf Landhandler, Herredskasser 1859 Hvaler herred* n s 004 Gulette Dorthea Barth k g b hm Husgjerning 1878 Hvaler herred* n s 005 Gunvor Barth k ug b d Datter Hvaler herred* n s a Lønne Andreas Ols. m g b hf Fisker og Jordeier og Bruger 1849 Hvaler herred* n s 002 Fredrikke Magdalena Ols. k g b hm Husgjerning 1848 Hvaler herred* n s 003 Karl Ols. m ug b s Sømand, Dæksgut 1884 Hvaler herred* n s 004 Ragna Ols. k ug b d Datter 1889 Hvaler herred* n s 005 Johannes Ols. m ug b s Søn 1891 Hvaler herred* n s 006 Ruth Ols. k ug b d Datter 1894 Hvaler herred* n s a Lønne øvre 6 2, Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Martin Ols. m g b hf Fisker 1854 Hvaler herred* n s 002 Mathilde Ols. k g b hm Søm og Husstel 1858 Hvaler herred* n s 003 Sofie Ols. k ug b d Datter 1888 Hvaler herred* n s 004 Marie Ols. k ug b d Datter 1893 Hvaler herred* n s 005 Arnt Ols. m ug b s Søn 1895 Hvaler herred* n s 006 Ole Ols. m ug b s Søn 1897 Hvaler herred* n s 007 Helene Sørens. k e b hm's Mor Husstel 1826 Sverige s a Holte Hans P. Lars. m g f hf Toldopsynsmand, Gaardeier 1849 Berg, Smaalenene n s Sannsynleg opphaldstad: Gravningsundet 002 Albertine Bernhardine Lars. k g b hm Bestyrer Gaardsdriften 1851 Hvaler herred* n s 003 Johanne Lars. k ug b d Datter 1887 Hvaler herred* n s 004 Arve Lars. m ug b s Søn 1891 Hvaler herred* n s 005 Johanne Katrine Lars. k ug b tj Jordbrug og Husgjerning 1870 Sverige s 006 Arne Nils Sigurd Wiglund m ug b Tjenestepigens Tjenestepigens Søn 1898 Hvaler herred* s Søn 007 Anfin Jørgens. m ug b fl Stuert og Fisker 1842 Bræmnæs Rom n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 21

22 0111 Hvaler a Holte Julius Ols. m g b hf Gaardbruger S og Eier 1840 Sverige n s 002 Torine Ols. k g b hm Husstel 1831 Hvaler herred* n s 003 Johannes Ols. m ug f s Styrmand 1868 Hvaler herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Cardif 004 Martin Ols. m e f s Styrmand 1870 Hvaler herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Paa Hjemveien fra England til Frstad 005 Anna Teodora Martins. k ug b d af nr 4 Datter af nr Hvaler herred* n s 006 Jakobine Welhelmine Andreas. k ug b tj Jordbrug og Husgjerning 1865 Hvaler herred* n s a Karvigen Rikard Ols. m g b hf Styrmand 1838 Hvaler herred* n s 002 Anne Helene Ols. k g b hm Husgjerning 1835 Hvaler herred* n s 003 Anna Ols. k ug b d Husgjærning 1874 Hvaler herred* n s 004 Hans Ols. m ug b s Styrmand 1877 Hvaler herred* n s 005 Ragnhild Ols. k ug b d af nr 3 Datter af nr Hvaler herred* n s a Lønne (Holtekasen) Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Ole Beronius. m g b hf Jordarbeider 1846 Hvaler herred* n s 002 Lovise Beronius. k g b hm Husgjerning 1838 Sverige n s 003 Bernhard Andreas Ols. m ug b s Stenhugger 1880 Hvaler herred* n s 004 Jakobine Anders. k e b hf's Mor Underholdes af Sønnen 1815 Sverige s 005 Andreas Peders. m ug b Lægdslem Underholdes af Fattigvæsenet 1847 Hvaler herred* n s a Holte (Holtekasen) Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Johan August Wiglund m g b hf Slagter 1867 Sverige s 002 Marie Scharlotte Wiglund k g b hm Husgjerning 1868 Sverige s 003 Gunda Marie Wiglund k ug b d Datter 1897 Hvaler herred* s 004 Anna Josefine Wiglund k ug b d Datter Hvaler herred* s 005!! Wiglund* m ug b s Søn Hvaler herred* s Statsb.: Sverige Merknad: Udøbt Gut 006 Amalie Lars. k e mt Pleier hm Sygepleierske 1834 Hvaler herred* n s Sedvanleg bustad: Sandvad Tællekr a Holtekasen under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Pauline Karls. k ug b hm Sypige %for egen% i selvstendig Stilling 1870 Hvaler herred* n s a Holmen (Holtekasen) Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Anton Johannes. m g b hf Bygnings-Snedker, 1842 Sverige n s Haandværker 002 Bolette Johannes. k g b hm Husgjerning 1855 Hvaler herred* n s 003 Kristian Johannes. m ug b s Søn 1888 Hvaler herred* n s 004 Margit Hans. k ug b Pleiebarn Underh. af Fattigvæsenet 1893 Hvaler herred* n s 005 Juliane Bertels. k e b el Lever af sine Midler 1829 Hvaler herred* n s a Lundsholt Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja Side 22 Digitalarkivet - Arkivverket

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0117 Id Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0534 Gran Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0116 Berg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0431 Solliens Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1616 Fillan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1624 Rissens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0929 Aamli Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0834 Vinje Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0136 Rygge. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0136 Rygge. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0136 Rygge Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0814 Bamle Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0113 Borge. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0113 Borge. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0113 Borge Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1520 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA 1910 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 10 Negard 11 Mali-garden 7 Jo-garden 7 Lars-garden 6 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 5 Til saman Ulla-garden 66 Ullahammaren:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1836 Rødø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1569 Aure. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1569 Aure. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1569 Aure Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 2029 Nord-Varanger herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 2029 Nord-Varanger herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 2029 Nord-Varanger herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1229 Røldal Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1632 Roan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1446 Breim. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1446 Breim. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1446 Breim Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1930 Hillesøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1930 Hillesøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1930 Hillesøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0117 Id Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0819 Hollen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0819 Hollen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0819 Hollen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0214 Aas. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0214 Aas. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0214 Aas Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1872 Dverberg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1872 Dverberg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1872 Dverberg herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1857 Værøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0202 Ladestedet Hvidsten

Folketeljing 1900 for 0202 Ladestedet Hvidsten Folketeljing 1900 for 0202 Ladestedet Hvidsten Tilhører Vestby herred. Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1428 Askvold Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0115 Skjeberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0115 Skjeberg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0115 Skjeberg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0413 Furnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1734 Stod Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0913 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1041 Vanse. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1041 Vanse. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1041 Vanse Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0614 Aadalens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0614 Aadalens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0614 Aadalens Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0814 Bamle Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0202 Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0527 Vardal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1929 Berg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1929 Berg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1929 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0706 Sandefjord kjøpstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0706 Sandefjord kjøpstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0706 Sandefjord kjøpstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0429 Aamot Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer