Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste... 9 Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå i 1801 nominativ, dvs ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga vart difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 1. desember 1910 Ved kgl. Res. 23. september 1910 vart det kunngjort at det skulle haldast almindelig Folketælling for å få ei detaljert oversikt over Noregs befolkning natta mellom 1. og 2. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast inn i teljingslista, med særskilt merknad om dei som var mellombels til stades (på besøk osv) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osv) på teljingstidspunktet førast inn på lista. På denne måten skulle folketeljinga i 1910 gje ei oversikt over befolkninga, både dei til stades og dei heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som 'f' og på opphaldsstaden som 'mt'. I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent vart gjennomført, og mange slike personar er oppført berre ein stad. I 1910-teljinga vart det for første gang spurt etter full fødselsdato for alle personar, og det var spørsmål om tilleggsopplysningar frå heimvende norskamerikanarar om utflyttingsår, heimflyttingsår, bustad før utvandring og siste bustad og stilling i Amerika. I teljinga skulle ein og opplyse om ein person var arbeidsledig. Det vart ikkje gjennomført jordbruksteljing i 1910, men det vart halde ei separat handverksteljing. Skipsmannskap skulle oppførast berre for skip i norske hamner og farvatn, ikkje for norske skip i utanlandske hamner og farvatn. Men skipslistene frå denne teljinga er dessverre tapt. Ved folketeljinga i 1910 var det i Noreg 61 bykommunar og 596 herad, 41 kjøpstader og 22 ladestader. Den heimehøyrande befolkninga i Noreg 1. desember 1910 vart av Det statistiske Centralbureau talt opp til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet vart gjort frå og med torsdag 1. desember 1910 og i så mange dagar som var nødvendig. På landet vart teljinga gjort for kvart herad under leiing av ordføraren. Heradet vart delt inn i teljingskrinsar, der teljarar, oftast skulelærarar, frå 1. desember gjekk frå hus til hus og fylte ut teljingslistene (dei såkalla huslistene) med informasjon om alle personar, til satdes og fråverande. Etter at huslistene var ferdig utfylte, sette teljaren opp ei krinsliste over talet på personar for kvar bustad i teljingskrinsen, og så let ordføraren utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar krins innanfor heradet og dei tilhøyrande soknene. I byane vart teljinga gjennomførd i regi av magistraten. Teljarane, for det meste skulelærarar, fekk ansvaret for kvar sin teljingskrins. I byane vart teljinga gjort som sjølvteljing, dvs. at huseigarar og leigebuarar sjølv fylte ut huslista for heile garden/huset og familielista for den enkelte leilegheit. Teljarane si primære oppgåve var då å kontrollere, korrigere og samle inn listene. Etter at hus- og familielistene var ferdig utfylt og samla inn, utarbeidde teljaren ei krinsliste over talet på personar for kvar gard/hus innafor teljingskrinsen, og til sist let magistraten utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar teljingskrins i byen, og tal på personar i dei ulike sokna i byen. Utfylling og innsamling av skipslistene vart gjort av tollvesenet sine funksjonærer i hamnane. Folketeljinga 1910 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast ein kommune, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der 5

6 ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av Digitalarkivets registreringseiningar i Stavanger og Voss og ved Registreringssentral for historiske data (RHD), avd. Målselv. Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta tilsvarar stort sett rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustadens namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Tellingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leileghetsnr 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadsrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 6

7 Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 10 Statsb. Statsborgarskap n = norsk, for andre står det på linjen under saman med andre merknader. 11 Tru Trudomssamfunn s = statskyrkja, for andre står det på lina under saman med andre merknader. På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanlig bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trudomssamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert i kvar sin boks innanfor ei felles ramme. Innanfor kvar boks/ramme kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner teke i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som vart brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osv. Under person angir feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlige bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bostatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs med eige hushald) b = besøkande 7

8 Ekteskapleg stilling g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersåttleg status n = norsk statsborgar Trudomssamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvisning til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvisning til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadsregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 8

9 Folketeljinga 1910 Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 727 (kvinner: 348, menn: 379) Bustader i kretsen: 118 Krets: 001 Brandbu vestsiden Prestegjeld: Brandbu Herred/by: Brandbu Brandbu Bjone nordre (5 m, 6 k) 11 (5 m, 6 k) vestsiden Merknad: m 9,05 Tal av sidebygg m/nattopphald: - føderaadshus %Bryggerhusbygning% 001 Lars Kristensen m g b hf Gaardbruker Brandbu n s Merknad: Hovedbygningen Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1888 Flytta attende til Noreg: 1910 Bustad i Noreg før utflytting: Brandbu Siste bustad i Amerika: Nort Dakota Stilling i Amerika: gaardbruker Merknad: 002 Rasmin Stefensdatter k g b hm Husjærning Norfjord n s 003 Kristen Larsen m ug b s Nort dakota n s 004 Malvin Larsen m ug b s Nort dakota n s 005 Rolf Larsen m ug b s Hønefos n s 006 Laura Larsdatter k ug b d Nort dakota n s 007 Olga Larsdatter k ug b d Nort dakota n s 008 Klarisse Larsdatter k ug b d Nort dakota n s 009 Martin Hansen m ug b Tjenestegut S. Land n s 010 Johane Masdatter k ug b Tjenestepike S. Land n s 011 Kjesti Simensdatter k e b Bestemor Føderaadskone Brandbu n s Merknad: Føderaads Huset Brandbu Bjone nordre (5 m, 3 k) (2 m, 3 k) vestsiden 001 Marthinius Fredriksen m g f hf Skogsarbeider S. Land n s Merknad: Sidebygning Sannsynleg opphaldstad: Hedalen 002 Anna Masdatter k g b hm Husjærning S. Land n s 003 Mas Martiniusen m ug b s Brandbu n s 004 Inga Martiniusdatter k ug b d Brandbu n s 005 Frederika Martiniusdatter k ug b d Brandbu n s 006 Anders Knutsen m ug mt losjerende Veiarbeider Gudbransdalen n s Sedvanleg bustad: Gudbransdalen 007 John Syversen m ug mt losjerende Veiarbeider Gudbransdalen n s Sedvanleg bustad: Gudbransdalen 008 Martinius Andreassen m ug mt losjerende Veiarbeider S. Land n s Sedvanleg bustad: S. Land 009 Hans Pettersen m ug mt losjerende Veiarbeider S. Land n s Sedvanleg bustad: S. Land Brandbu Bjonli (4 m, 3 k) (4 m, 3 k) vestsiden Merknad: m 0,09 øre 001 Anders Nilsen Steen m g b hf Landhandler og Bageri S Brandbu n s 002 Martea Bredesdatter k g b hm Husjærning Brandbu n s 003 Nils Andersen m ug b s Butikbetjent Brandbu n s 004 Ansgar Andersen m ug b s Postbud Brandbu n s 005 Asbjørn Andersen m ug b s Brandbu n s 006 Borghild Andersen k ug b d Brandbu n s 007 Magna Andersen k ug b d Brandbu n s Brandbu Bjone søndere (4 m, 3 k) (3 m, 2 k) vestsiden Merknad: 12 m 18 øre Tal av sidebygg m/nattopphald: - føderaadshus 001 Mons Monsen m ug b hf Gaardbruker Brandbu n s Merknad: Hovedbygningen 002 Kari Gulbrandsdatter k ug b b. Tjenestepike Brandbu n s 003 Torger Gudbrandsen Sofferud m ug mt S. Land n s Sedvanleg bustad: S. Land 004 Mons Monsen m e b hf Føderaadsmand Brandbu n s Merknad: Føderaadshuset 005 Lina Monsdatter k ug b d Husbestyrerinde Brandbu n s 006 Simen Monsen m ug f s Handelsbetjent Brandbu n s Sannsynleg opphaldstad: Ski st. Smaaledene 007 Raghild Hansdatter k ug mt Sønnedatter Brandbu n s Sedvanleg bustad: Modum 008 Harald Gustafsen m ug mt Arbeider Tømmerkjører Torpen n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 9

10 0535 Brandbu Sedvanleg bustad: Torpen Brandbu Bjonstuen (3 m, 2 k) (2 m, 2 k) vestsiden 001 Andreas Hansen m g b hf Husmand S. Land n s 002 Ingeborg Steffensdatter k g b hm Husmandskone Brandbu n s 003 Hans Andreassen m ug b s Brandbu n s 004 Marthe Andreasdatter k ug b d Brandbu n s 005 Oluf Hansen m ug mt Skogsarbeider S. Land n s Sedvanleg bustad: S. Land Brandbu Haug (7 m, 7 k) 11 (4 m, 7 k) vestsiden Merknad: m 4, Harald Larsen m g b hf Gaardbruker Brandbu n s Merknad: Hovedbygningen 002 Gunhild Gudbrandsdatter k g b hm Gaardbrukerkone Brandbu n s 003 Klara Haralsdatter k ug b d Brandbu n s 004 Anne Haralsdatter k ug b d Brandbu n s 005 Lars Haralsen m ug b s Brandbu n s 006 Gulbrand Haralsen m ug b s Brandbu n s 007 Olga Haralsen k ug b d Brandbu n s 008 Martea Petterdatter k ug b Tjenestepike Brandbu n s 009 E. Sagvold m mt Veiarbeider S. Land n s Sedvanleg bustad: S. Land 010 Torvald Støen m mt Veiarbeider S. Land n s Sedvanleg bustad: S. Land 011 Anders Brhelden!! m mt Veiarbeider S. Land n s Sedvanleg bustad: S. Land 012 Kari Olsdatter k e b Føderaadskone Brandbu n s Merknad: Føderaadshuset 013 Ole Larsen m e b Jordbrukarbeider Brandbu n s 014 Kari I. Sevalerud k ug b tj Tjenestepike Brandbu n s Brandbu Haugerud (6 m, 3 k) (6 m, 3 k) vestsiden 001 Anders Olsen m g b hf Husmand og Skogsab. Brandbu n s 002 Kristiane Kristiansdatter k g b hm Husjærning S. Land n s Merknad: E: Fødselsår påført seinare 003 Ole Andersen m ug b s Brandbu n s Merknad: E: Fødselsår påført seinare 004 Andreas Andersen m ug b s Brandbu n s Merknad: E: Fødselsår påført seinare 005 Kristen Andersen m ug b s Brandbu n s Merknad: E: Fødselsår påført seinare 006 Asbjørn Andersen m ug b s Brandbu n s Merknad: E: Fødselsår påført seinare 007 Inga Andersdatter k ug b d Brandbu n s Merknad: E: Fødselsår påført seinare 008 Andreas Karlsen m ug b el Skogsarbeider Brandbu n s 009 Mari Arnesdatter k e b el Husjærning Brandbu n s Brandbu Kjenserud (3 m, 5 k) (3 m, 5 k) vestsiden Merknad: m 3, Knut Knutsen m g b hf Gaardbruker Halingdal n s 002 Hanna Hansdatter k g b hm Husjærning Brandbu n s 003 Borghild Knutsdatter k ug b d Brandbu n s 004 Hans Knutsen m ug b s Brandbu n s 005 Randi Knutsdatter k ug b d Brandbu n s 006 Marie Olsdatter k ug b Tjenestepike Husjærning Brandbu n s Merknad: E: Fødselsår påført seinare 007 Hans Hansen m g b hf Føderaadsmand Brandbu n s Merknad: Føderaadshuset E: Fødselsår påført seinare 008 Marte Hansdatter k g b hm Husjærning Brandbu n s Merknad: E: Fødselsår påført seinare Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Folketeljinga Brandbu Sagbakken under (6 m, 3 k) (6 m, 3 k) vestsiden Merknad: Kjenserud 001 Karl Johansen m g b hf Husmand og Skogsarb S. Land n s 002 Marie Eriksdatter k g b hm Husjærning S. Land n s 003 Johan Karlsen m ug b s Skogsarbeider S. Land n s 004 Erik Karlsen m ug b s Skogsarbeider S. Land n s 005 Henderik Karlsen m ug b s Skogsarbeider S. Land n s 006 Peder Karlsen m ug b s S. Land n s 007 Marius Karlsen m ug b s Brandbu n s 008 Mina Karlsdatter k ug b d S. Land n s 009 Kari Karlsdatter k ug b d S. Land n s Brandbu Gamlesæhtervolden under (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) vestsiden Merknad: Kjenserud 001 Ole Tomassen m g b hf Husmand og Skogsarb S. Land n s 002 Randi Kristiansdatter k g b hm Husjærning S. Land n s 003 Hanna Olsdatter k ug b d Husjerning Brandbu n s 004 Rangvald Olsen m ug b s Brandbu n s Brandbu Holmen under (1 m, 2 k) (0 m, 2 k) vestsiden Merknad: Hadelans Almending 0,20øre 001 Mari Monsdatter k e b hm Forpagterske Brandbu n s 002 Anna Kristiansdatter k ug b Plied. Hustel Brandbu n s 003 Ole Johansen m ug mt el Skogsarbeider Brandbu n s Sedvanleg bustad: Hedemarken Brandbu Svenserud (2 m, 5 k) (2 m, 5 k) vestsiden Merknad: H. Almending 001 Mons Larsen m g b hf Skogbestyrer Brandbu n s Merknad: Hovedbygningen 002 Gunhild Jakobsdatter k g b hm Hustru Adalen n s 003 Laurits Monsen m ug b s Skogsbestyrer Brandbu n s 004 Anne Monsdatter k ug b d Husstel Brandbu n s 005 Karen Monsdatter k ug b d Husstel Brandbu n s 006 Gunhil Monsdatter k ug b d Brandbu n s 007 Olga Monsen k ug b d Brandbu n s Brandbu Brunstad (4 m, 4 k) (4 m, 4 k) vestsiden Merknad: Hadelans Almending 0,60øre 001 Karl Andersen m g b hf Forpagter og Skogsarbeide Solør n s 002 Martia Trulsdatter k g b hm Husjærning Brandbu n s 003 Hans Karlsen m ug b s Skogsarbeider Brandbu n s 004 Gudbrand Karlsen* m ug b s Brandbu n s 005 Torger Karlsen m ug b s Brandbu n s 006 Berte Karlsdatter k ug b d Brandbu n s 007 Kari Karlsdatter k ug b d Brandbu n s 008 Anne Karlsdatter k ug b d Brandbu n s Bustadnr. Krets Namn Gnr Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Brandbu Venaasen (4 m, 2 k) 1 6 (4 m, 2 k) vestsiden Merknad: m 1,05 Tal av sidebygg m/nattopphald: 1 - føderaadshus 001 Hans Andersen m e b hf Gaardbruker Brandbu n s Merknad: Hovedbygningen 002 Anders Hansen m ug b s Brandbu n s 003 Iver Hansen m ug b s Brandbu n s 004 Anna Hansdatter k ug b d Husjærning Brandbu n s 005 Else Pettersdatter k ug b Tjenestepike Husjærning Brandbu n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 0535 Brandbu 006 Anders Hansen m e b Føderaadsmand Brandbu n s Merknad: Føderads?? Brandbu Venaasen (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) vestsiden 001 Ole Kristiansen m g b hf Skogsarbeider Land n s Merknad: Sidebygning 002 Berte Olsdatter k g b hm Husjærning Brandbu n s Brandbu Jonserud (3 m, 2 k) (2 m, 2 k) vestsiden Merknad: Hadelans Almending m 0, Iver Jakobsen m g b hf Gaardbruker Brandbu n s Merknad: Hovedbygningen 002 Kari Olsdatter k g b hm Husjærning Valders n s 003 Anne Iversdatter k ug b d Husjærning Brandbu n s 004 Enar Gudbransen m ug mt d.s. S. Land n s Sedvanleg bustad: S. Land 005 Ole Næsheim m b el Lærer Norfjord n s Brandbu Johnserud (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) vestsiden Merknad: Hadelans Almending 001 Ingvald Iversen m g b hf Skogsarbeider Brandbu n s Merknad: Sidebygning 002 Ingeborg Hansdatter k g b hm Husjærning Brandbu n s 003 Kari Ingvaldsdatter k ug b d Brandbu n s Brandbu Sevalhulet (4 m, 3 k) (4 m, 3 k) vestsiden Merknad: m 0,12 øre 001 Edevard Bensen m g b hf Selveier og Skogsarbeid Brandbu n s 002 Berte Pedersdatter k g b hm Husjerning Brandbu n s 003 Gudbrand Edevartsen m ug b s Skogsarbeider Brandbu n s 004 Martinius Edevartsen m ug b s Skogsarbeider Brandbu n s 005 Hans Edevartsen m ug b s Skogsarbeider Brandbu n s 006 Olava Edevartsdatter k ug b d Husjærning Brandbu n s 007 Marie Olsdatter k e b Bestemoder ingen Forpleies Brandbu n s Brandbu Lia (2 m, 6 k) (2 m, 6 k) vestsiden Merknad: m 0,10 øre 001 Mikal Nilsen m g b hf Selveier og Skogsarbeid S. Land n s 002 Gundhild Olsdatter k g b hm Husjærning Brandbu n s 003 Ole Mikalsen m ug b s Brandbu n s 004 Randi Mikalsdatter k ug b d Brandbu n s 005 Nora Mikalsdatter k ug b d Brandbu n s 006 Mina Mikalsdatter k ug b d Brandbu n s 007 Gina Mikalsdatter k ug b d Brandbu n s 008 Anna Mikalsdatter k ug b d Brandbu n s Brandbu Baalerud 7 (3 m, 4 k) (3 m, 4 k) vestsiden 001 Anders Nilsen m g b hf Husmand Brandbu n s Merknad: Hovedbygningen 002 Marit Nilsdatter k g b hm Husjærning Brandbu n s 003 Nils Andersen m ug b s Brandbu n s 004 Inga Andersen k ug b d Brandbu n s 005 Magnhild Andersen k ug b d Brandbu n s 006 Anna Andersen k ug b d Brandbu n s 007 Ole Nilsen m ug b el Skogsabeider Brandbu n s Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 Folketeljinga Brandbu Putten (4 m, 2 k) (7 m, 2 k) vestsiden Merknad: m 0,92 øre 001 Nup Andersen m g f hf gaardbruker Aadalen n s Merknad: Hovedbygningen Sannsynleg opphaldstad: Aadalen 002 Anne Andersdatter k g b hm Husjærning Brandbu n s 003 Anders Nupsen m ug f s Skogsarbeider Brandbu n s Sannsynleg opphaldstad: Aadalen 004 Edvard Nupsen m ug f s Skogsarbeider Brandbu n s Sannsynleg opphaldstad: Aadalen 005 Marta Nupsdatter k ug b d Husjærning Brandbu n s 006 Nils Nupsen m ug b s Brandbu n s 007 Olaf Nupsen m ug b s Brandbu n s 008 Alf Nupsen m ug b s Brandbu n s 009 Iver Nupsen m ug b s Brandbu n s Brandbu Eidsbraaten (1 m, 2 k) (4 m, 2 k) vestsiden Merknad: m 0, John Larsen m g f hf Forpagter og Skogsarbeid Aadalen n s Merknad: Hovedbygningen Sannsynleg opphaldstad: Aadalen 002 Marie Andersen k g b hm Husjærning Brandbu n s 003 Anders Johnsen m ug f s Skogsarbeider Brandbu n s Sannsynleg opphaldstad: Aadalen 004 Ole Johnsen m ug f s Skogsarbeider Brandbu n s Sannsynleg opphaldstad: Aadalen 005 Olave Johnsen k ug b d Husjærning Brandbu n s 006 John Johnsen m ug b s gaardsarbeide Brandbu n s Brandbu Afkjærnslien (5 m, 4 k) (6 m, 4 k) vestsiden Merknad: Hadelans Almending m 0,60 øre 001 Hans Hansen m g f hf Forpagter og Skogsarbeider Brandbu n s Sannsynleg opphaldstad: Aadalen 002 Marie Pedersdatter k g b hm Husjærning Brandbu n s 003 Hans Pedersen m ug b s Skogsarbeide Brandbu n s 004 Harald Hansen m ug b s Brandbu n s 005 Martinius Hansen m ug b s Brandbu n s 006 Otto Hansen m ug b s Brandbu n s 007 Peder Hansen m ug b s Brandbu n s 008 Anna Hansdatter k ug b d Brandbu n s 009 Hilda Hansdatter k ug b d Brandbu n s 010 Maria Olsdatter k e b inderst arbeider ikke Brandbu n s Brandbu Afkjærn (2 m, 6 k) (4 m, 6 k) vestsiden Merknad: m 0, Gudbrand Andersen m g f hf Forpagter og Skogsarbeider S. Land n s Sannsynleg opphaldstad: Aadalen 002 Marit Andersen k g b hm Husjærning Valders n s 003 Anders Gudbrandsen m ug f s Skogsarbeider Brandbu n s Sannsynleg opphaldstad: Aadalen 004 Olaf Gudbrandsen m ug b s Skogsarbeider Brandbu n s 005 Hans Gudbrandsen m ug b s Brandbu n s 006 Kari Gudbrandsdatter k ug b d Husjærning Brandbu n s 007 Gundhild Gudbrandsdatter k ug b d Brandbu n s 008 Anna Gudbrandsdatter k ug b d Brandbu n s 009 Olga Gudbrandsdatter k ug b d Brandbu n s 010 Kari Olsdatter k e b Bestemor Hustel Valders n s Brandbu Furua (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) vestsiden Merknad: 0,50 øre 001 Hans Paulsen m g b hf gaardbruker Brandbu n s Merknad: Hovedbygningen Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 0535 Brandbu 002 Inger Furua k g b hm gaardbrukerkone Brandbu n s 003 Ingvald Hansen m ug b s arbeider Jordbruk Brandbu n s 004 Martinus Hansen* m ug b s arbeider Jordbruk Brandbu n s 005 Ragna Hansdatter* k ug b d Husjærning Brandbu n s 006 Anna Hansdatter* k ug b d Husjærning Brandbu n s Brandbu Stormyhren under (3 m, 1 k) (3 m, 1 k) vestsiden Merknad: Hadeland Almending m 0,80 øre 001 Ole Iversen m g b hf Forpagter og Skogsarb Brandbu n s 002 Lina Nilsdatter k g b hm Husjærning S. Land n s 003 Anders Olsen m e b el Skogsarbeider Brandbu n s 004 Olaf Andersen m ug b el S Brandbu n s Brandbu Vestland (7 m, 6 k) 13 (7 m, 6 k) vestsiden Merknad: m 1, Lars Pedersen m g b hf Gaardbruker Brandbu n s 002 Karen Hansdatter k g b hm Husjærning Brandbu n s 003 Peder Larsen m ug b s Skogsarbeider Brandbu n s 004 Hans Larsen m ug b s Skogsarbeider Brandbu n s 005 Ingval Larsen m ug b s Skogsarbeider Brandbu n s 006 Rangvald Larsen m ug b s Skogsarbeider Brandbu n s 007 Sigur Larsen m ug b s Brandbu n s 008 Kristine Larsdatter k ug b d Husjerning Brandbu n s 009 Marte Larsdatter k ug b d Husjerning Brandbu n s 010 Ingebør Larsdatter k ug b d Brandbu n s 011 Laura Larsdatter k ug b d Brandbu n s 012 Emma Larsdatter k ug b d Brandbu n s 013 Kristian Larsen m ug b s Brandbu Brandbu Sevalerudbakken (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) vestsiden Merknad: m 0,60 øre 001 Erik Hansen m e b hf Forpagter Brandbu n s 002 Torger Eriksen m e b s Skogsarbeider Brandbu n s 003 Mari Eriksdatter k g b d Husjærning Brandbu n s 004 Hans Torgersen m ug b s Brandbu n s 005 Anne Iversdatter k ug b d Syerske Brandbu n s 006 Rønnau Pedersdatter k b el Fatigunderstøtet n s Brandbu Sevalerud Nordere (4 m, 4 k) (4 m, 4 k) vestsiden Merknad: m 1, Peder Iversen m g b hf Gaardbruker Aadalen n s 002 Pederine Hansdatter k g b hm Husjærning Brandbu n s 003 Karsten Pedersen m ug b s Brandbu n s 004 Peder Pedersen m ug b s Brandbu n s 005 Ragnvald Pedersen m ug b s Brandbu n s 006 Inger Pedersdatter k ug b d Husjærning Brandbu n s 007 Helga Pedersdatter k ug b d Brandbu n s 008 Mari Pedersdatter k ug b d Brandbu n s Brandbu Sevalerud søndere (4 m, 4 k) (4 m, 4 k) vestsiden Merknad: m 1, Iver Hansen m g b hf Gaardbruker Aadalen n s 002 Sofie Larsdatter k g b hm Husjærning Brandbu n s 003 Hans Iversen m ug b s Brandbu n s 004 Lars Iversen m ug b s Brandbu n s 005 Anders Iversen m ug b s Brandbu n s 006 Kari Iversdatter k ug b d Husjærning Brandbu n s 007 Ingeborg Iversdatter k ug b d Husjærning Brandbu n s 008 Inga Iversdatter k ug b d Brandbu n s Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 Folketeljinga Brandbu Nordengen (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) vestsiden Merknad: m 0, Hans Hansen m g b hf Selveier og Skogsarbeid Brandbu n s 002 Ingeborg Andersdatter k g b hm Husjærning Brandbu n s 003 Haakon Hansen m ug b s Brandbu n s 004 Mari Hansdatter k ug b d Brandbu n s Brandbu Strandsæhteren (4 m, 4 k) (4 m, 4 k) vestsiden Merknad: m 0,33 øre 001 Anders Eriksen m g b hf Gaardbruker Brandbu n s 002 Eline Andersdatter k g b hm Husjærning Brandbu n s 003 Edevart Andersen m ug b s Skogsarbeider Brandbu n s 004 Maren Andersdatter k ug b d Husjærning Brandbu n s 005 Gina Andersdatter k ug b d Husjærning Brandbu n s 006 Gudbrand Pettersen m g b hf Svigersøn Skogsarbeider Brandbu n s 007 Lise Andersdatter k g b hm Husstel Brandbu n s 008 Petter Gudbrandsen m ug b s Brandbu n s Brandbu Kleven (4 m, 1 k) (4 m, 1 k) vestsiden Merknad: m 0,13 øre 001 Haakon Gudbrandsen m e b hf Gaardbruker og Skomaker Aadalen n s 002 Elling Haakensen m ug b s Skogsarbeider Brandbu n s 003 Torvald Haakensen m ug b s Skogsarbeider Brandbu n s 004 Elise Hansdatter k ug b Tjenestepike Husjærning Brandbu n s 005 Mons Olsen Johnserud m ug b el Lastehandler Brandbu n s Brandbu Haugen (3 m, 4 k) (4 m, 4 k) vestsiden Merknad: m 0,70 øre 001 Petter Pedersen m g b hf Forpagter og Skogsarbeide Brandbu n s Merknad: Hovedbygningen 002 Berte Iversdatter k g b hm Husjærning Brandbu n s 003 Peder Pettersen m ug f s Skogsarbeider Brandbu n s Sannsynleg opphaldstad: Modum 004 Gina Pettersen k ug b d Husjærning Brandbu n s 005 Hilda Pettersen k ug b d Husjærning Brandbu n s 006 Ingmar Pettersen m ug b s Brandbu n s 007 Ole Pettersen m ug b s Skogsarbeider Brandbu n s 008 Guri Eriksdatter k e b Moder Fattigunderstøttet Brandbu n s Brandbu Berger under (2 m, 4 k) (2 m, 4 k) vestsiden Merknad: Hadeland Almending m 0,50 øre 001 Andreas Olsen m g b hf Forpagter og Skogsarbeid Brandbu n s 002 Gundhild Pedersdatter k g b hm Husjærning Brandbu n s 003 Peder Andreasen m ug b s Skogsarbeider Brandbu n s 004 Gina Andreasdatter k ug b d Husjærning Brandbu n s 005 Agnis Andreasdatter k ug b d Brandbu n s 006 Elise Andreasdatter k ug b d Brandbu n s Brandbu Flattum (3 m, 7 k) 10 (3 m, 7 k) vestsiden Merknad: Hadeland Almending m 0, Oluf Olsen m g b hf Forpagter og Skogsarbeide Brandbu n s 002 Marie Mikalsdatter k g b hm Hustru Brandbu n s 003 Maiu!! Olufsen m ug b s Skogsarbeide Brandbu n s 004 Marta Olufsdatter k ug b d Brandbu n s 005 Olg!! Olufsdatter k ug b d Brandbu n s 006 Olaf Olufsen m ug b s Brandbu n s 007 Emma Olufsdatter k ug b d Brandbu n s 008 Borghild Olufsdatter k ug b d Brandbu n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 0535 Brandbu 009 Ingeborg Olufsdatter k ug b d Brandbu n s 010 Lina Olufsdatter k ug b d Brandbu n s Brandbu Bukjærnssæhteren (5 m, 2 k) (5 m, 2 k) vestsiden Merknad: Hadeland Almending m 0,90 øre 001 Kristian Monsen m g b hf Forpagter og Skogsarbeide Aadalen n s 002 Marte Olsdatter k g b hm Husjærning Brandbu n s 003 Ole Kristiansen m ug b s Skogsarbeider Brandbu n s 004 Mons Kristiansen m ug b s Brandbu n s 005 Anders Kristiansen m ug b s Brandbu n s 006 Elling Kristiansen m ug b s Brandbu n s 007 Kjersti Kristiansdatter k ug b d Brandbu n s Brandbu Solum under (3 m, 1 k) (3 m, 1 k) vestsiden Merknad: Hadeland Almending m 0,80 øre 001 Lars Iversen m g b hf Forpagter og Skogsarbeid Brandbu n s 002 Lina Juliusdatter k g b hm Husjærning S. Land n s 003 Iver Larsen m g b s Skogsarbeider Brandbu n s 004 Peder Juliusen m ug b s Skogsarbeider Brandbu n s Brandbu Solien (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) vestsiden Merknad: m 0,74 øre 001 Hans Pedersen m g b hf Gaardbruker Brandbu n s 002 Kristine Andersdatter k g b hm Husjærning S. Land n s 003 Gina Hansdatter k ug b d Brandbu n s Brandbu Solibraaten (5 m, 4 k) (5 m, 4 k) vestsiden Merknad: m 0, Thorvald Larsen m g b hf Skogsarbeider og Selveier Brandbu n s 002 Frederikke Larsdatter k g b hm Husjærning S. Land n s 003 Lars Thorvalsen m ug b s Brandbu n s 004 Ludvik Thorvalsen m ug b s Brandbu n s 005 Andreas Thorvalsen m ug b s Brandbu n s 006 Fredrik Thorvalsen m ug b s Brandbu n s 007 Anne Thorvalsdatter k ug b d Brandbu n s 008 Marte Thorvalsdatter k ug b d Brandbu n s 009 Thora Thorvalsdatter k ug b d Brandbu n s Bustadnr. Krets Namn Gnr Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Brandbu Gutudalen (3 m, 5 k) 1 8 (3 m, 5 k) vestsiden Merknad: m 2,78 Tal av sidebygg m/nattopphald: 1 - føderaadshus 001 Rasmus Blokstrud m g b hf Gaardbruker Aadalen n s 002 Matea Andersdatter k g b hm Husjærning Brandbu n s 003 Taran Rasmusdatter k ug b d Husjærning Brandbu n s 004 Jertru Rasmusdatter k ug b d Husjærning Brandbu n s 005 Anne Marie Rasmusdatter k ug b d Husjærning Brandbu n s 006 Olave Rasmusdatter k ug b d Husjærning Brandbu n s 007 Rangvald Rasmusen m ug b s Brandbu n s 008 Anders Olsen m e b Føderaadsm S. Land n s Merknad: Føderaadshuset Brandbu Sørum Vestere (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) vestsiden Merknad: 7,23 øre 001 Anne Monsdatter k e b hm Gaardbruker Brandbu n s Merknad: Hovedbygningen 002 Simen Simensen m ug b s Gaardsarbeider Brandbu n s 003 Martin Simensen m ug b s Gaardsarbeider Brandbu n s Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 Folketeljinga Kjerstine Simensdatter k ug b d Husstel Brandbu n s 005 Sofie Gulbrandsen k ug b datterdater Husstel Brandbu n s Brandbu Kværnhaugen (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) vestsiden 001 Iver Hansen m g b hf Husmand Brandbu n s Merknad: Hovedbygningen 002 Peterine Pedersdatter k g b hm Husmandskone Brandbu n s 003 Hans Iversen m ug b s Husmandssøn Brandbu n s 004 Marie Iversdatter k ug b d Strikkerske Brandbu n s 005 Guna Iversdatter k ug b d Brandbu n s Brandbu Rognbakken under (1 m, 4 k) (1 m, 4 k) vestsiden Merknad: Sørum 001 Mikkel Andersen m g b hf Husmand Brandbu n s 002 Berte Mikalsdatter k g b hm Husjærning Brandbu n s 003 Olave Mikkelsdatter k ug b d Husjærning Brandbu n s 004 Anna Mikkelsdatter k ug b d Husjærning Brandbu n s 005 Magnil Mikkelsdatter k ug b d Brandbu n s Bustadnr. Krets Namn Gnr Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Brandbu Sørum østre (4 m, 4 k) 1 8 (4 m, 4 k) vestsiden Merknad: 5,84 Tal av sidebygg m/nattopphald: 1 - føderaadshus 001 Ole Andersen m g b hf Gaardbruker Brandbu n s Merknad: Hovedbygningen 002 Gundhild Olsdatter k g b hm Husjærning S. Land n s 003 Ole Olsen m ug b s gaardsarbeide Brandbu n s 004 Anne Olsdatter k ug b d Husjærning Brandbu n s 005 Alma Olsdatter k ug b d Husjærning Brandbu n s 006 Marte Iversdatter k e b hm Husjærning S. Land n s Merknad: Føderaadshuset E: Fødselsår påført seinare 007 Ingvald Andersen m ug b s Skogsarbeider Brandbu n s Merknad: E: Fødselsår påført seinare 008 Martinius Andersen m ug b s Skogsarbeider Brandbu n s Merknad: E: Fødselsår påført seinare Brandbu Vold (Paulsbruk) (2 m, 9 k) 11 (2 m, 9 k) vestsiden Paul Sørum m g b hf Landhandler og Lasteh Brandbu n Trusamf.: Frikirken Merknad: Hovedbygningen 002 Marie Andersdatter k g b hm Husjærning Brandbu n 003 Agnes Paulsdatter k ug b d Brandbu n 004 Magnil Paulsdatter k ug b d Brandbu n 005 Kari Paulsdatter k ug b d Brandbu n 006 Marta Paulsdatter k ug b d Brandbu n 007 Ingeborg Paulsdatter k ug b d Brandbu n 008 Andreas Paulsen m ug b s Brandbu n 009 Karen Kristiansen k ug b Tjenestepike Husjærning Brandbu n s 010 Randine Strand k ug b Lærerinde Barne undervising Storelvedalen n 011 Pauline Strand k ug b Butikjomfru Butikarbeide Storelvedalen n s Brandbu Sørumhagen (3 m, 1 k) (3 m, 2 k) vestsiden 001 Ole Paulsen m g b hf Husmand Brandbu n s Merknad: Hovedbygningen 002 Inger Arnesen k g b hm Husjerning Brandbu n s 003 Martin Olsen m ug b s arbeider Brandbu n s 004 Ingvald Olsen m ug b s arbeider Brandbu n s 005 Petra Olsen k ug f d Syerske og Husjerning Brandbu n s Sannsynleg opphaldstad: Kristiania Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 0535 Brandbu Brandbu Sørumsengen øvre (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) vestsiden Merknad: m 0,08 øre 001 Mons Hansen m g b hf Skogsarbeider Brandbu n s Merknad: Hovedbygningen 002 Marit Evensen k g b hm Husjærning Brandbu n s 003 Egil Monsen m ug b s Brandbu n s 004 Marta Monsen k ug b d Brandbu n s 005 Helga Monsen k ug b d Brandbu n s Brandbu Sørumsengen nedre (3 m, 5 k) (4 m, 5 k) vestsiden Merknad: 0, Hans Olsen m g b hf Snekkerarbeider Brandbu n s Merknad: Hovedbygningen 002 Karen Martinsdatter k g b hm Husjærning Brandbu n s 003 Ole Hansen m ug f s arbeider Brandbu n s Sannsynleg opphaldstad: S. Land 004 Martin Hansen m ug b s Brandbu n s 005 Marie Hansdatter k ug b d Husjærning Brandbu n s 006 Jøren Hansdatter k ug b d Brandbu n s 007 Hilda Hansdatter k ug b d Brandbu n s 008 Ole Nilsen m g b Fader Kirketjener Brandbu n s 009 Joren Knutsdatter k g b Moder Husjærning Brandbu n s Brandbu Lillo (2 m, 2 k) (3 m, 2 k) vestsiden Merknad: 0, Martin Eriksen m g b hf Skogsarbeide Brandbu n s Merknad: Hovedbygningen 002 Anne Halvarsdatter k g b hm Husjærning Brandbu n s 003 Anders Martinsen m ug b s Sneker Brandbu n s 004 Hans Martinsen m ug f s Skogsarbeider Brandbu n s Sannsynleg opphaldstad: S. Land 005 Helene Martinsdatter k ug b d Jordmoder Brandbu n s Brandbu Skolehuset Blindensal (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) vestsiden Merknad: br.nr 2 av Sørum østre 001 Peder Fjelsæt m g b hf Skolelærer og kirkesanger Holtaalen n s Merknad: Hovedbygningen 002 Gina Haakonsdatter k g b hm Husjærning Brandbu n s Brandbu Frydenlund (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) vestsiden Merknad: 0,26 øre 001 Nils Andersen m g b hf Gaardbruker og Skreder S Brandbu n s Merknad: Hovedbygningen 002 Oleane Johanesdatter k g b hm Husjærning Brandbu n s 003 Johanes Nilsen m ug b s arbeider Brandbu n s 004 Hilda Nilsdatter k ug b d Husjærning Brandbu n s Brandbu Frydenlund (1 m, 3 k) (1 m, 3 k) vestsiden Merknad: Husleiere Inderster 001 Anders Nilsen m g b hf Inderst Jordbruker og Skreder Brandbu n s 002 Inga Johansen k g b hm Husjærning Tønsberg n s 003 Olava Andersdatter k ug b d Brandbu n s 004 Magna Andersdatter k ug b d Brandbu n s Brandbu Lunstein (1 m, 6 k) (2 m, 6 k) vestsiden Merknad: Br.nr 2 av Sørum Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 Folketeljinga Petter Pettersen Bækkelund m g f hf Opsynsmand S. Land n s Merknad: Hovedbygningen Sannsynleg opphaldstad: Hedalen 002 Martea Iversdatter k g b hm Hustel Brandbu n s 003 Toraalf Pettersen m ug b s Skolegut Brandbu n s 004 Marta Pettersen k ug b d Husstel Brandbu n s 005 Laura Pettersen k ug b d Brandbu n s 006 Pettra Pettersen k ug b d Brandbu n s 007 Anna Pettersen k ug b d Brandbu n s 008 Kristine Pettersen k ug b d Brandbu n s Bustadnr. Krets Namn Gnr Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Brandbu Kirkebye nordere (2 m, 1 k) 1 3 (2 m, 1 k) vestsiden Merknad: 1,02 Tal av sidebygg m/nattopphald: 1 - føderaadshus 001 Iver Karlsen m ug b hf Gaardbruker Brandbu n s Merknad: Hovedbygningen 002 Anne Torsdatter k ug b Tjenestepike Husjærning Brandbu n s 003 Karl Karlsen m e b FøderaadsmandGaarbruk S. Land n s Merknad: Føderaadshuset Brandbu Kirkebye søndere (1 m, 1 k) (2 m, 1 k) vestsiden Merknad: Br.nr 8 av Sørum 001 Andreas Hansen m g f hf Skogsarbeider S. Land n s Sannsynleg opphaldstad: Hedalen 002 Inga Kristiansen k g b hm Husstel S. Land n s 003 Hans Andreassen m ug b s S. Land n s Brandbu Kirkebye søndre (2 m, 0 k) (2 m, 0 k) vestsiden Merknad: Br.nr 2 av Sørum 001 Bernt Matiassen Haugen m ug b hf Landhandler Vardal n s Merknad: Hovedbygningen 002 Markus Matiassen m ug b Handelsbetjent Vardal n s Brandbu Kirkebye søndre (0 m, 3 k) (1 m, 3 k) vestsiden Merknad: Br.nr 2 av Sørum 001 Ingebret Hansen m g f hf Skogsarbeider S. Land n s Sannsynleg opphaldstad: Hedalen 002 Marta Hansen k g b hm Hustru S. Land n s 003 Martea Ingebretsen k ug b d S. Land n s 004 Hansine Ingebretsen k ug b d Brandbu n s Brandbu Flatbraaten under (3 m, 4 k) (3 m, 4 k) vestsiden Merknad: under Kirkebye 001 Simen Arnesen m g b hf Husmand og Skogsarb Brandbu n s 002 Martea Hansdatter k g b hm Husjærning S. Land n s 003 Anna Simensdatter k ug b d Syerske Brandbu n s 004 Sofie Simensdatter k ug b d Husjærning Brandbu n s 005 Inga Andersdatter k ug b dd Brandbu n s 006 Anton Andreasen m ug b el Skogsarbeider S. Land n s 007 Anders Olsen m ug b el Skogsarbeider Valders n s Brandbu Solihagen under (5 m, 3 k) (5 m, 3 k) vestsiden Merknad: under Kirkebye 001 Gudbrand Andersen m g b hf Husmand Aadalen n s 002 Eline Iversdatter k g b hm Husjærning Brandbu n s 003 Ole Gudbrandsen m ug b s Skogsarbeider Brandbu n s 004 Gudbrand Gudbrandsen m ug b s Skogsarbeider Brandbu n s 005 Martin Gudbrandsen m ug b s Brandbu n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 0535 Brandbu 006 Emil Gudbrandsen m ug b s Brandbu n s 007 Anna Gudbrandsdatter k ug b d Brandbu n s 008 Lina Gudbrandsdatter k ug b d Brandbu n s Brandbu Tokerud (3 m, 4 k) (4 m, 4 k) vestsiden Merknad: 25,58 øre 001 Gulbrand Hansen Tokerud m g b hf Gaardbruker Brandbu n s Merknad: Hovedbygningen 002 Anne Jakobsdatter Tokerud k g b hm Gaardbrukerkone Brandbu n s 003 Hans Gudbransen m ug f s Gaardsarbeider Brandbu n s Sannsynleg opphaldstad: Kristiania 004 Gudbrand Gudbransen m ug b s Gaardsarbeider Brandbu n s 005 Bent Gudbrandsen m ug b s Gaardsarbeider Brandbu n s 006 Randi Gudbransdatter k ug b d Husstel Brandbu n s 007 Gina Gudbransdatter k ug b d Husstel Brandbu n s 008 Anne Aslesen k ug b DagarbeiderskeGaardsarbeide Brandbu n s Brandbu Bålviken (3 m, 1 k) (3 m, 1 k) vestsiden 001 Iver Gulbrandsen m g b hf Gaardbruker Brandbu n s Merknad: Hovedbygningen 002 Kari Andersdatter k g b hm Husjærning Brandbu n s 003 Gudbrand Iversen m ug b s Brandbu n s 004 Asbjørn Hansen m ug b for Betaling Gran n s Brandbu Olebraaten under (4 m, 1 k) (6 m, 1 k) vestsiden Merknad: under Tokerud 001 Ole Hermansen m g b hf Husmand Hurdalen n s 002 Elise Paulsdatter k g b hm Husjærning Toten n s 003 Karl Olsen m ug f s Skogsarbeider Brandbu n s Sannsynleg opphaldstad: Hedalen 004 Olaus Olsen m ug f s Skogsarbeider Brandbu n s Sannsynleg opphaldstad: Hedalen 005 Johanes Olsen m ug b s Skogsarbeider Brandbu n s 006 Martin Olsen m ug b s Skogsarbeider Brandbu n s 007 Hans Olsen m ug b s Skogsarbeider Brandbu n s Brandbu Braatestuen under (5 m, 3 k) (5 m, 3 k) vestsiden Merknad: under Tokerud 001 Søren Olsen m g b hf Husmand Brandbu n s 002 Lisa Monsdatter k g b hm Husjærning Brandbu n s 003 Ole Sørensen m g b s Skogsarbeider Brandbu n s 004 Torvald Sørensen m ug b s Skogsarbeider Brandbu n s 005 Marie Larsdatter k g b Sønnekone Husstel Gran n s 006 Ole Olsen m ug b s Brandbu n s 007 Lars Sørensen m ug b s Brandbu n s 008 Sofie Sørensdatter k ug b d Husgjærning Brandbu n s Brandbu Strandbraaten (0 m, 3 k) (2 m, 3 k) vestsiden Merknad: 0,31 øre 001 Hans Aslesen Strandbraaten m g f hf Gaardbruker Brandbu n s Merknad: Hovedbygningen Sannsynleg opphaldstad: Aadalen 002 Kari Gudbransdatter k g b hm Gaardbrukerkone Brandbu n s 003 Anders Hansen m ug f s Gaardsarbeider Brandbu n s Sannsynleg opphaldstad: Aadalen 004 Ingeborg Hansen k ug b d Husstel Brandbu n s 005 Gustava Hansen k ug b d Husstel og skolegang Brandbu n s Brandbu Strande Nordre (4 m, 5 k) (4 m, 5 k) vestsiden Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

21 Folketeljinga 1910 Merknad: 20,09 øre 001 Hans J. Strande m g b hf Gaardbruker Brandbu n s Merknad: Hovedbygningen 002 Marte Olsdatter Strande k g b hm Gaardbrukerkone Brandbu n s 003 Jakob Hansen m ug b s Gaardsarbeider Brandbu n s 004 Ole Hansen m ug b s Gaardsarbeider Brandbu n s 005 Søren Hansen m ug b s Gaardsarbeider Brandbu n s 006 Randi Hansen k ug b d Husstel Brandbu n s 007 Marte Hansen k ug b d Husstel Brandbu n s 008 Kari Hansen k ug b d Husstel Brandbu n s 009 Hilda Hansen k ug b d skolegang Brandbu n s Brandbu Strandhagen (3 m, 4 k) (3 m, 4 k) vestsiden 001 Hans Andersen m g b hf Husmand Brandbu n s 002 Gjertru Olsdatter k g b hm Husjærning Brandbu n s 003 Olave Hansdatter k ug b d Husjærning Brandbu n s 004 Gudbjør Hansdatter k ug b d Syerske Brandbu n s 005 Anne Hansdatter k ug b d Husjærning Brandbu n s 006 Hans Hansen m ug b s Snekkerarbeide Brandbu n s 007 Hans Hansen m ug b s Brandbu n s Brandbu Strand søndere (3 m, 2 k) (3 m, 3 k) vestsiden Merknad: 21m 21øre 001 Lars Nordengen m g b hf Forpagter af Gaarbruk S. Land n s Merknad: Hovedbygningen 002 Anne Eriksdatter k g b hm Forpagterkone S. Land n s 003 Emil Larsen m ug b s Gaardsarbeider S. Land n s 004 Martinus Larsen m ug b s Gaardsarbeider S. Land n s 005 Berte Larsdatter k ug b d Husstel S. Land n s 006 Lovise Larsdatter k ug f d Tjenestepike S. Land n s Sannsynleg opphaldstad: Lørenskog Brandbu Strandstuen (2 m, 4 k) (3 m, 4 k) vestsiden 001 Peder Strandstuen m g b hf Husmand Brandbu n s Merknad: Hovedbygningen 002 Olave Aslesdatter k g b hm Husmandskone Brandbu n s 003 Anders Pedersen m ug f s Skogsarbeider Brandbu n s Sannsynleg opphaldstad: Aadalen 004 Ingvald Pedersen m ug b s Brandbu n s 005 Gina Pedersdatter k ug b d Husstel Brandbu n s 006 Gudbjør Pedersdatter k ug b d Brandbu n s 007 Inger Halvarsdatter k e b Kapitalist Arbeider ikke Aadalen n s Brandbu Grytbæktangen (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) vestsiden 001 Gudbrand Hansen Strande m g b hf Husmand Brandbu n s Merknad: Hovedbygningen 002 Karen Andreasdatter Strande k g b hm Husmandskone Brandbu n s 003 Hans Gulbrandsen m ug b s arbider Gran n s 004 Peder Gulbrandsen m ug b s intet ærverv skolegut Gran n s 005 Ragna Gulbrandsen k ug b d Behjælpelig i Husstel Gran n s Brandbu Malkjærn (5 m, 2 k) (3 m, 2 k) vestsiden Merknad: Anders Larsen m g b hf Gaardbruker Brandbu n s Merknad: Hovedbygningen 002 Olave Hansdatter k g b hm Husjærning Brandbu n s 003 Hans Andersen m ug b s Gaardsarbeide Brandbu n s 004 Anders Andersen m ug b s Gaardsarbeide Brandbu n s 005 Kjerstine Andersdatter k ug b d Husjærning Brandbu n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 21

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0527 Vardal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0429 Aamot Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Land. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Land. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1857 Værøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1123 Høiland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0117 Id Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1648 Støren Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0413 Furnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0416 Romedal Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1734 Stod Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0814 Bamle Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0414 Vang Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0417 Stange Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0534 Gran Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Toten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Toten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA I 1900 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 7 Negard 10 Mali-garden 5 Jo-garden 9 Lars-garden 8 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 6 Til saman 65 Ullahammaren: Hellevik-stova

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1624 Rissens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Nr Dјdsdag Begravelsesdag Navn og tittel Alder Bosted DјdsхrsakBegravelsesstedFјdselsdato Foreldre Merknader 1 01.01.1846 11.01.1846 Johannes Olsen

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1421 Aurland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0612 Hole Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0221 Høland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0221 Høland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0221 Høland Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0202 Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1520 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1865 Vaagan. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1865 Vaagan. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1865 Vaagan Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1018 Søgne. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1018 Søgne. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1018 Søgne Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0512 Lesje. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0512 Lesje. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0512 Lesje Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1612 Hevne Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA 1910 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 10 Negard 11 Mali-garden 7 Jo-garden 7 Lars-garden 6 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 5 Til saman Ulla-garden 66 Ullahammaren:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0832 Mo. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0832 Mo. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0832 Mo Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1254 Hammer. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1254 Hammer. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1254 Hammer Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0220 Asker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0220 Asker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0220 Asker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad Digitalarkivet 22.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1126 Hetland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1126 Hetland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1126 Hetland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer