Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister... 91

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå i 1801 nominativ, dvs ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga vart difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 1. desember 1910 Ved kgl. Res. 23. september 1910 vart det kunngjort at det skulle haldast almindelig Folketælling for å få ei detaljert oversikt over Noregs befolkning natta mellom 1. og 2. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast inn i teljingslista, med særskilt merknad om dei som var mellombels til stades (på besøk osv) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osv) på teljingstidspunktet førast inn på lista. På denne måten skulle folketeljinga i 1910 gje ei oversikt over befolkninga, både dei til stades og dei heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som 'f' og på opphaldsstaden som 'mt'. I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent vart gjennomført, og mange slike personar er oppført berre ein stad. I 1910-teljinga vart det for første gang spurt etter full fødselsdato for alle personar, og det var spørsmål om tilleggsopplysningar frå heimvende norskamerikanarar om utflyttingsår, heimflyttingsår, bustad før utvandring og siste bustad og stilling i Amerika. I teljinga skulle ein og opplyse om ein person var arbeidsledig. Det vart ikkje gjennomført jordbruksteljing i 1910, men det vart halde ei separat handverksteljing. Skipsmannskap skulle oppførast berre for skip i norske hamner og farvatn, ikkje for norske skip i utanlandske hamner og farvatn. Men skipslistene frå denne teljinga er dessverre tapt. Ved folketeljinga i 1910 var det i Noreg 61 bykommunar og 596 herad, 41 kjøpstader og 22 ladestader. Den heimehøyrande befolkninga i Noreg 1. desember 1910 vart av Det statistiske Centralbureau talt opp til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet vart gjort frå og med torsdag 1. desember 1910 og i så mange dagar som var nødvendig. På landet vart teljinga gjort for kvart herad under leiing av ordføraren. Heradet vart delt inn i teljingskrinsar, der teljarar, oftast skulelærarar, frå 1. desember gjekk frå hus til hus og fylte ut teljingslistene (dei såkalla huslistene) med informasjon om alle personar, til satdes og fråverande. Etter at huslistene var ferdig utfylte, sette teljaren opp ei krinsliste over talet på personar for kvar bustad i teljingskrinsen, og så let ordføraren utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar krins innanfor heradet og dei tilhøyrande soknene. I byane vart teljinga gjennomførd i regi av magistraten. Teljarane, for det meste skulelærarar, fekk ansvaret for kvar sin teljingskrins. I byane vart teljinga gjort som sjølvteljing, dvs. at huseigarar og leigebuarar sjølv fylte ut huslista for heile garden/huset og familielista for den enkelte leilegheit. Teljarane si primære oppgåve var då å kontrollere, korrigere og samle inn listene. Etter at hus- og familielistene var ferdig utfylt og samla inn, utarbeidde teljaren ei krinsliste over talet på personar for kvar gard/hus innafor teljingskrinsen, og til sist let magistraten utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar teljingskrins i byen, og tal på personar i dei ulike sokna i byen. Utfylling og innsamling av skipslistene vart gjort av tollvesenet sine funksjonærer i hamnane. Folketeljinga 1910 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast ein kommune, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der 5

6 ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av Digitalarkivets registreringseiningar i Stavanger og Voss og ved Registreringssentral for historiske data (RHD), avd. Målselv. Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta tilsvarar stort sett rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustadens namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Tellingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leileghetsnr 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadsrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 6

7 Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap n = norsk, for andre står det på linjen under saman med andre merknader. 11 Tru Trudomssamfunn s = statskyrkja, for andre står det på lina under saman med andre merknader. På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanlig bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trudomssamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert i kvar sin boks innanfor ei felles ramme. Innanfor kvar boks/ramme kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner teke i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som vart brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osv. Under person angir feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlige bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bostatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son 7

8 d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersåttleg status n = norsk statsborgar Trudomssamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med framfor og bak det overstrokne (f eks Peder Hans ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register 8

9 I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvisning til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvisning til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadsregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 9

10 1031 Austad Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 484 (kvinner: 260, menn: 224) Bustader i kretsen: 94 Krets: 001 Holvik, Prestegjeld: Lyngdal Herred/by: Austad Holvik, Sutnø Aaselina Nilsen k e b Enslig kvinde Gaardbr-ske (eier) Austad n s Holvik, Sutnø Jakob Nilsen m g b hf Gaardbr. (eier) og fisker Austad n s 002 Tomine Nilsen k g b hm Gaardbr.Kone Austad n s 003 Otlu Nilsen k ug b d Husstel og gaardsarbeide Austad n s 004 Bernhard Nilsen m ug b s Fiskeri Austad n s 005 Trygve Nilsen m ug b s søn Austad n s 006 Sakarias Nilsen m ug f s Snedker Austad n s Sannsynleg opphaldstad: New-York 007 Theodor Nilsen m ug f s Sjømand Austad n s Sannsynleg opphaldstad: New-York Holvik, Ramsjord Tonette Nilsdatter k ug b Enslig boende Gaardbrugerske (eier) Austad n s Holvik, Ramsjord Mathias Nilsen m g b hf Gaardbr. (eier) og fisker Austad n s (hjemmefiske) 002 Berte M. Nilsen k g b hm Gaards- og husstel Austad n s 003 Peder Johannessen m g f hf Fører af en lægter Austad n s Merknad: Peder Johannessen bosat i New-York i 2 1/2 aar. Ventes hjem inden 1 aar Sannsynleg opphaldstad: New- York 004 Nekoline Johannessen k g b hm Husstel Austad n s 005 Bertha Johannessen k ug b d Datter Austad n s 006 Gustav Johannessen m ug b s Søn Austad n s 007 Johannes Johannessen m ug b s Søn Austad n s 008 Dagny Johannessen k ug b d Datter Austad n s 009 Borghild Johannessen k ug b d Datter Austad n s Holvik, Ramsjord Tobias Abrahamsen m g b hf Gaardsbrug (eier) og Lyngdal n s hjemmefisker 002 Susanna Abrahamsen k g b hm Gaards- og husstel Austad n s 003 Malene Abrahamsen k ug b d Gaards- og husstel Austad n s 004 Reinert Hansen m ug b tj Gaardsarbeide Austad n s Folketeljinga Holvik, Ramsjord Torkel Torkelsen m g f hf Gaardbr. (eier) og Spind n s tømmermand Merknad: Torkel Torkelsen opholdt sig i New-York 1 1/2 aar.- Ventes straks hjem Sannsynleg opphaldstad: New- York 002 Johanne Torkelsen k g b hm Gaards- og husstel Austad n s 003 Trygve Torkelsen m ug b s søn Austad n s 004 Albert Torkelsen m ug b s søn Austad n s 005 Torhild Torkelsdatter k ug b d datter Austad n s 006 Kristine Sakariassen k e b fl Hendes søn, føder hende Spind n s Merknad: No.6 er mor af no 1, i hvis hus hun bor og hvis brød hun spiser. Kan ingenting gjøre og eier intet Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 1031 Austad Holvik, Ramsjord Rakel Kristiansdatter k e b hm (enslig) Driver sin søns gaard Kvaas n s 002 Anna Aasulvsen k e f hm Gaards- og husstel, Austad n s skrædder Sannsynleg opphaldstad: Kristiansand 003 Reimert Aasulvsen m ug b s Søn Høivaag n s 004 Margit Aasulvsen k ug b d Datter Høivaag n s 005 Lena Sørens k ug f d Tjenestepike Austad n s Merknad: opholdt sig i Amerika i 1 1/ Sannsynleg opphaldstad: New-York Holvik, Ramsjord Konrad Torkelsen m g f hf Gaardbr. (eier) og Spind n s hustommermand Sannsynleg opphaldstad: New York 002 Oline Torkelsen k g b hm Gaards= og husstel Austad n s 003 Torleif Torkelsen m ug b s søn Austad n s 004 Tora Torkelsdatter k ug b d datter Austad n s 005 Mathias Jansen m e b fl Fhv. Grdbr. Nu rentenist Austad n s Holvik, Ramsjord Merknad: No 3 hjemmehørende i tællingskreds no 2, Austad 001 Kristian Mejlænder m g b hf Gaardbr. (eier) og Austad n s hjemmefiske Utflytta frå Noreg: 1892 Flytta attende til Noreg: 1894 Siste bustad i Amerika: New York Stilling i Amerika: Sjømand Merknad: 002 Marie Mejlænder k g b hm Gaards- og husstel Austad n s 003 Theodor Nilsen m ug mt daglønner Hjælper med fiskeriet Austad n s Sedvanleg bustad: Austad Kaaveland Holvik, Hausvikstrand østre Severin Ingebrigtsen m g b hf Gaardbr. (eier) og fisker Austad n s Utflytta frå Noreg: 1904 Flytta attende til Noreg: 1906 Siste bustad i Amerika: New=York Stilling i Amerika: Snekker Merknad: Merknad: sidste gang 002 Anne Tobine Ingebrigtsen k g b hm Gaards- og husstel Austad n s 003 Ingvald Severinsen m ug b s søn Austad n s 004 Torhild Severinsdatter k ug b d datter Austad n s 005 Aasta Severinsdatter k ug b d datter Austad n s Holvik, Hausvikstrand vestre Johanne Hansen k e b hm Gaardbrugerske (eier) Austad n s 002 Adolf Nilsen m ug f s Hustømmermand Austad n s Merknad: No. 2 i New-York i 6 aar. Kommer hjem til jul. utgaar Sannsynleg opphaldstad: New-York 003 Gustav Nilsen m ug f s Hustømmermand og Austad n s grovsmed Sannsynleg opphaldstad: New-York 004 Katrine Nilsdatter k ug b d Gaards- og husstel Austad n s 005 Kristian Nilsen m ug f s Hustømmermand Austad n s Sannsynleg opphaldstad: New-York 006 Johannes Nilsen m ug b s Gaardsarbeide, fiskeri Austad n s Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 Holvik, Hausvik Aaseline Ingebrigtsen k e b hm Gaardbrugerske (eier) Austad n s 002 Anne S. Ingebrigtsen k ug b d Gaards- og husstel og fiskeri Austad n s Folketeljinga Holvik, Hausvik Hans Pettersen m g b hf Gaardbr. (eier) og fisker, Austad n s matros Utflytta frå Noreg: 1907 Flytta attende til Noreg: 1909 Siste bustad i Amerika: New-York Stilling i Amerika: Sjømand Merknad: Merknad: sidste gang 002 Sanna Pettersen k g b hm Gaards= og husstel Austad n s 003 Astrid Pettersen k ug b d datter Austad n s 004 Helene Pettersen k ug b d datter Austad n s 005 Olevia Stensland k ug b tj Gaards- og husstel, tjenestepike Austad n s Holvik, Hausvik Bernt Syvertsen m g f hf Gaardbr. (eier) og Austad n s hustømmermand Sannsynleg opphaldstad: New-York 002 Ida Syvertsen k g b hm Gaards- og husstel Austad n s 003 Borghild Syvertsen k ug b d datter Austad n s 004 Agnes Syvertsen k ug b d datter Austad n s 005 Bjarne Syvertsen m ug b s søn Austad n s Holvik, Hausvik Hans Larsen m g f hf Gaardbr. (eier) matros Lyngdal n s Sannsynleg opphaldstad: New-York Utflytta frå Noreg: 1910 Flytta attende til Noreg: Bustad i Noreg før utflytting: Siste bustad i Amerika: Stilling i Amerika: Merknad: Merknad: sidste gang 002 Marthilde Larsen k g b hm Gaardbrugerkone Austad n s 003 Berdine Larsen k ug b d Datter Austad n s 004 Anna Reinertsen k e b fl Rentenist Austad n s Holvik, Hausvik Secilie Syvertsen k e b Enslig Kvinde Gaardbrugerske (eier) Austad n s Holvik, Eitland Andreas Ariansen m g b hf Gaardbr. (eier) fisker Spangereidn s Utflytta frå Noreg: 1902 Flytta attende til Noreg: 1905 Siste bustad i Amerika: New-York Stilling i Amerika: Sjømand Merknad: Merknad: sidste gang 002 Martine Ariansen k g b hm Gaardmandskone Austad n s 003 Aksel Ariansen m ug b s Fiskeri, gaardsarbeide Austad n s 004 Torvald Ariansen m ug b s Fiskeri, gaardsarbeide Austad n s 005 Andreas Ariansen m ug b s Fiskeri, gaardsarbeide Austad n s 006 Marie Ariansen k ug b d Husstel Austad n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 1031 Austad Holvik, Eitland Abraham Andreassen m g b hf Grdbr. (eier) og fisker Austad n s 002 Rebine Andreassen k g b hm Gaardmandskone Austad n s 003 Remine Andreassen k g b d Gaards- og husstel Austad n s 004 Gabriel Andreassen m ug f s Styrmand paa en lægter Spind n s Merknad: No. 4 været i Amerika 10 aar. begge kommer hjem til sommerem. utgaar Sannsynleg opphaldstad: New- York 005 Pauline Andreassen k ug f d tjenestepige Spind n s Merknad: No. 5 været i Amerika 4 aar. begge kommer hjem til sommerem. utgaar Sannsynleg opphaldstad: New- York Holvik, Eitland Selmer Tønnessen m g b hf Gaardbruger (eier), fisker Spind n s Utflytta frå Noreg: 1906 Flytta attende til Noreg: 1909 Siste bustad i Amerika: New-York Stilling i Amerika: Sjømand Merknad: Merknad: sidste gang 002 Edvardine Tønnessen k g b hm Gaardbrugerkone Austad n s Holvik, Eitland Marie Finkelsen k e b fl Grdbrug (eier), Pensjonist Austad n s (Theis Lundegaards datter) Merknad: No. 1 eier gaarden og huset, men kan paa grund af alderdom ikke længer drive den, hvorfor No. 2 bestyrer gaarden for hende. 002 Knut Karlsen m g b hf Gaardsbest. matros i Austad n s kystfart Utflytta frå Noreg: 1902 Flytta attende til Noreg: 1906 Siste bustad i Amerika: New-York Stilling i Amerika: Lægtefører Merknad: Merknad: sidste gang 003 Sara Karlsen k g b hm Gaardmandskone Austad n s 004 Sara Karlsen k ug b d Gaards- og husstel Austad n s 005 Magnus Karlsen m ug b s Søn Austad n s 006 Karl Haakonsen m g mt fl-hf Grubearbeide Sverrige n s Stenarbeide Merknad: No. 6, 7 og 8 logerer i huset (: hos no 2:) og har kost der. De har i ere. 1 maaned arbeidet i en feltspatgrube paa gaarden. Deres familiestilling og erhverv hjemme findes sidst i rubr. 7 og 9a. Sedvanleg bustad: Holt ved Arendal 007 Olav Jensen Bjerke m g mt fl-hf Grubearbeide Stokke n s Merknad: No. 6, 7 og 8 logerer i huset (: hos no 2:) og har kost der. De har i en. 1 maaned arbeidet i en feltspatgrube paa gaarden. Deres familiestilling og erhverv hjemme findes sidst i rubr. 7 og 9a. Sedvanleg bustad: Holt, Tønsberg Stokke 008 Harald Gundersen Tjenes m ug mt fl-s Grubearbeide - Sagbrugsarbeide Søndeledn Merknad: No. 6, 7 og 8 logerer i huset (: hos no 2:) og har kost der. De har i en. 1 maaned arbeidet i en feltspatgrube paa gaarden. Deres familiestilling og erhverv hjemme findes sidst i rubr. 7 og 9a. Sedvanleg bustad: Søndeled Holvik, Eitland Edvard Nilsen m g f hf Grdbr. (eier) (: nu Austad n s vagtmand paa dampsk.) Merknad: Har været i Amerika i 3 aar.- Kommer hjem til jul Sannsynleg opphaldstad: New-York 002 Berdine Nilsen k g b hm Gaardmandskone Austad n s 003 Alfred Nilsen m ug b s søn Austad n s 004 Artur Nilsen m ug b s søn Austad n s 005 Emmy Nilsen k ug b d datter Austad n s 006 Elisabeth Nilsen k e b mor til husfaren Sønnen underholder hende Austad n s s Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 Holvik, Hundingsland Berthe T. Nilsdatter k ug b 2 søstre som Gaarsdrift Eier gaarden Austad n s eier gaard sammen 002 Marie Nilsdatter k ug b 2 søstre som eier gaard sammen Gaarsdrift Eier gaarden Austad n s Holvik, Hundingsland Karoline Tønnessen k e b hm Gaardbrugerske (eier) Austad n s Holvik, Hundingsland Ane Gabrielsen k e b hm Gaardbrugerske (eier) Lyngdal n s 002 Theresia Gabrielsen k ug b d Gaards- og husstel Austad n s 003 Olav Gabrielsen m ug b s søn Austad n s 004 Tora Jakobsen k ug b dd. datterdatter Austad n s 005 Gabriel Jakobsen m ug b ds. dattersøn Mandal n s Austad 006 Tobine Jakobsen k ug f d Tjenestepige Austad n s Merknad: No. 6 været i Amerika 5 aar. utgaar Sannsynleg opphaldstad: New-York 007 Abraham Jakobsen m ug f s Arbeider paa Austad n s symaskinverksted Merknad: No. 7 været i Amerika 2 aar Sannsynleg opphaldstad: New-York 008 Martin Pedersen m g f hf Vagtmand paa dampskib Vanse n s Merknad: 1882 E: Tilført med rød penn Sannsynleg opphaldstad: New-York 009 Marthilde Pedersen k g b hm Husstel Austad n s Holvik, Hundingsland Ole Samuelsen m ug b hf Gaardbruger (eier) Kvaas n s 002 Olivia Samuelsen k ug b Husbestyrerske Gaards og husstel Austad n s Holvik, Hundingsland Sakarias Jakobsen m g b hf Gaardbruger (eier) Austad n s 002 Helene Jakobsen k g b hm Gaardbrugerkone Austad n s 003 Malene Staalstøl k ug b fattiglem fattiglem Spind n s Holvik, Hundingsland under Merknad: Bykslet grund 001 Petter Abrahamsen m g b hf Fiskeri Austad n s 002 Berthine Abrahamsen k g b hm Husstel og gaardsarbeide Austad n s Folketeljinga Holvik, Hundingsland Peder Henriksen m g f hf Grdbr. (eier) og fører af en Austad n s lægter Merknad: No. 1 i Amerika 3 aar. utgaar Sannsynleg opphaldstad: New-York 002 Tonette Henriksen k g b hm Gaardbrugerkone Spind n s 003 Henrik Pedersen m ug f s Opvarter paa restaurant Austad n s Sannsynleg opphaldstad: New-York Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 1031 Austad 004 Petra Pedersen k ug b d datter, husstel Austad n s 005 Tomas Pedersen m ug b s søn Austad n s 006 Andreas Pedersen m ug b s søn Austad n s 007 Kolbjørn Pedersen m ug b s søn Austad n s 008 Helene Pedersdatter k ug b d datter Austad n s Holvik, Hundingsland Tomas Viestad m e b hf Gaardbruger (eier) Kristiansand n s 002 Theodora Nilsdatter k ug b tj Tjenestepige, husgaardsstel Austad n s Holvik, Hundingsland Kristian Mathiassen m g b hf Gaardbruger (eier) Liknæs n s 002 Marthilde Mathiassen k g b hm Gaardbrugerkone Lyngdal n s Holvik, Hundingsland Sakarias Abrahamsen m g b hf Gaardbr. (eier) fisker, Austad n s emissær 002 Oline Abrahamsen k g b hm Gaardbrugerkone Austad n s 003 Ferdinand Abrahamsen m ug f s Hustømmermand Austad n s Merknad: No. 3 i Amerika 1 1/2 aar Sannsynleg opphaldstad: New-York 004 Fredina Abrahamsen k ug f d Tjenestpige Austad n s Merknad: No. 4 i Amerika 1 1/4 aar Sannsynleg opphaldstad: New-York 005 Olga Abrahamsen k ug b d Hus- og gaardsstel Austad n s 006 Thedora Abrahamsen k ug b d Hus- og gaardsstel Austad n s Holvik, Vasstøl Helene Vasstøl k e b hm Gaardbrugerske (eier) Austad n s 002 Ester Syvertsen k ug b tj Tjenestpige, gaardsstel Austad n s 003 Otto Vasstøl m g f s Matros Austad n s Merknad: No. 3 i Amerika 4 aar, og der gift med no. 4, som var Norsk borger.- Ventes hjem. overstrøket Sannsynleg opphaldstad: New-York 004 Olga Vasstøl k g f svigerd. Husstel Sverige n s Sannsynleg opphaldstad: New-York Holvik, Vasstøl Emelie Vasstøl k e b hm Gaardbrugerske (eier) Austad n s 002 Ingvald Vasstøl m ug f s Fører av lægter Austad n s Merknad: No. 2 i Amerika 4 aar. utgaar Sannsynleg opphaldstad: New-York 003 Konrad Vasstøl m ug b s Gaardsarbeide Austad n s Utflytta frå Noreg: 1907 Flytta attende til Noreg: 1908 Siste bustad i Amerika: New-York Stilling i Amerika: Restaurationstjener Merknad: Holvik, Holvik øvre Sofie Eilertsen k ug b Egen Gaardsarbeide Spangereidn s husholdning Merknad: No. 1 med sin søn (:no 2) bor tilleie paa anførte brug 002 Aksel Olsen m ug b s søn Spangereidn s Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 Holvik, Holvik øvre under Merknad: bykslet husgrund 001 Gunhild Jakobsen k ug b Enslig kvinde Gaardsarbeide Austad n s Holvik, Holvik mitre Sara Jakobsen k ug b hm Gaardbrugerske (eier) Austad n s 002 Remine Jakobsen k ug b Søster av no 1 Syg- i sengen flere aar, Austad n s lever af egne midler 003 Theis Jakobsen m ug b Bror av no 1 Matros og tømmermand Austad n s Utflytta frå Noreg: 1905 Flytta attende til Noreg: 1910 Siste bustad i Amerika: New-York Stilling i Amerika: Fører af lægter Merknad: Merknad: sidste gang Holvik, Holvik midtre Lundegaard Magnus Engevold m g b hf Gaardbruger, (eier) fisker, Austad n s seiler i kystfart Utflytta frå Noreg: 1904 Flytta attende til Noreg: 1906 Siste bustad i Amerika: New-York Stilling i Amerika: Sjømand Merknad: Merknad: sidste gang 002 Olivia Engevold k g b hm Gaardbrugerkone Austad n s 003 Trygve Engevold m ug b s Søn Austad n s 004 Gunvald Engevold m ug b s Søn Austad n s 005 Margit Engevold k ug b d Datter Austad n s 006 John Engevold m ug b s Søn Austad n s 007 Karl Engevold m ug b s Søn Austad n s 008 Torleif Engevold m ug b s Søn Austad n s Holvik, Holvik midtre Elias Egeland m g f hf Gaardbr. (eier) stuert Spind n s Merknad: No. 1 i Amerika 4 aar. utgaar Sannsynleg opphaldstad: New-York 002 Ingeborg Egeland k g b hm Gaardbrugerkone Slagen n s 003 Magrethe Egeland k ug f d Tjenestpige Brooklynn s Merknad: No. 3 i Amerika 1 1/2 aar Sannsynleg opphaldstad: New-York 004 Elfrida Egeland k ug f d Tjenestpige Brooklynn s Sannsynleg opphaldstad: New-York 005 Helvie Egeland k ug b d Husstel og Gaardsstel Farsund n s 006 Sigrid Egeland k ug b d Datter Farsund n s 007 Peder Egeland m ug b s Søn Farsund n s 008 Marie Egeland k ug b d Datter Spind n s 009 Elisabeth Egeland k ug b d Datter Farsund n s Holvik, Holvik mitre Amali Tobiassen k e b hm Gaardbrugerske (eier) Lyngdal n s 002 August Tobiassen m ug f s Matros Austad n s Merknad: No. 2 i Amerika i 3 1/2 aar. utgaar Sannsynleg opphaldstad: New-York 003 Sigrid Tobiassen k ug f d Tjenestpige Austad n s Sannsynleg opphaldstad: New-York 004 Artur Tobiassen m ug b s Gaarsarbeide, fiskeri Austad n s 005 Amanda Tobiassen k ug b d Husstel Austad n s Holvik, Holvik øvre Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 1031 Austad 001 Sara Reinertsen k e b hm Gaardbrugerske (eier) Spind n s 002 Anna Reinertsen k ug f d Syerske Spind n s Sannsynleg opphaldstad: Chicago 003 Ole Reinertsen m ug f s Maler ( husmaler) Spind n s Sannsynleg opphaldstad: Chicago 004 Josefine Salvesen k ug b tj Tjenestpige, gaards-husstel Spind n s Holvik, Holvik øvre Merknad: eier ogsaa gaardsnr. 16 bruksnr Tobias Andersen m g b hf Gaardbr. (eier) og fisker Austad n s Utflytta frå Noreg: 1908 Flytta attende til Noreg: 1909 Siste bustad i Amerika: New-York Stilling i Amerika: Hustømmermand Merknad: 002 Anna Andersen k g b hm Gaardbrugerkone Vanse n s 003 Arne Andersen m ug b s Gaardsarbeide Austad n s 004 Agnes Andersen k ug b d Gaardsarbeide, husstel Austad n s 005 Kasperra Andersen k ug b d Datter Austad n s 006 Jakob Andersen m ug b s Søn Austad n s 007 Tora Andersen k ug b d Datter Austad n s 008 Olav Andersen m ug b s Søn Austad n s 009!! Andersen* m ug b s Søn Austad n s Merknad: Udøbt gut Holvik, Holvik øvre under Merknad: bykslet husgrund 001 Anne T. Enoksen k e f hm Hendes børn underholder Austad n s hende Sannsynleg opphaldstad: Lyngdal 002 Sille Enoksen k ug f d Tjenestpige Austad n s Merknad: No. 2 i Amerika 3 aar. utgaar Sannsynleg opphaldstad: New-York 003 Enok Enoksen m ug f s Fører af en lægter Austad n s Merknad: No. 3 i Amerika 3 aar. utgaar Sannsynleg opphaldstad: New-York 004 Selmer Enoksen m ug f s Fører af en lægter Austad n s Merknad: No. 4 i Amerika 2 1 /2 aar Sannsynleg opphaldstad: New-York 005 Alfred Enoksen m ug f s Matros i en lægter Austad n s Sannsynleg opphaldstad: New-York 006 Theresia Enoksen k ug b d Skrædderarbeide, husstel Austad n s 007 Tora Enoksen k ug b d Husstel Austad n s 008 Sigurd Enoksen m ug b s Søn Austad n s Holvik, Holvik øvre Theis Finkelsen m g b hf Gaardbr., (eier) Austad n s kutterskipper 002 Bertha Finkelsen k g b hm Gaardbrugerkone Austad n s 003 Karl Finkelsen m ug f s Styrmand Austad n s Sannsynleg opphaldstad: Ækvator 004 Alfred Finkelsen m ug f s Matros Austad n s Sannsynleg opphaldstad: New York 005 Johanne Finkelsen k ug b d Gaards- og husstel, Austad n s syerske 006 Mathilde Finkelsen k ug f d Tjenestpige Austad n s Sannsynleg opphaldstad: New York 007 Torvald Finkelsen m ug f s Letmatros Austad n s Sannsynleg opphaldstad: Frankrig 008 Torkel Finkelsen m ug b s Gaardsarbeide, fiskeri Austad n s Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 Holvik, Holvik øvre Berthe Kristiansen k e b hm Gaardsbestyrerske Austad n s 002 Gustava Kristiansen k ug b tj Tjenestpige, gaardshusstel Austad n s 003 Bernhard Kristiansen m g f s Fører af lægter, gårdeier Austad n s her Merknad: No. 3 i Amerika 3 aar med sin hustru no. 4 og barn no. 5. Har gaard her som no. 1 bestyrer. Ventes hjem om 1 aar. Sannsynleg opphaldstad: New-York 004 Thekla Kristiansen k g f svigerd. Husstel Vanse n s Sannsynleg opphaldstad: New-York 005 Katryn Kristiansen k ug f sønned. sønnedatter New- n s Sannsynleg opphaldstad: New-York 006 Albert Tobiassen m g mt el-hf Emissær og Tømmermand 40 ant (alder) Merknad: antagelig 40 år gl. Sedvanleg bustad: Hølen Søgne Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 19 York Antagelign Søgne Holvik, Lundegaard Konstantin Lundegaard m g b hf Gaardbruger, (eier) fisker Lundegaard n s (Austad) 002 Sara Lundegaard k g b hm Gaardbrugerkone Austad n s 003 Torhild Lundegaard k ug b d datter Austad n s 004 Astrid Lundegaard k ug b d datter Austad n s 005 Petter Lundegaard m ug b s søn Austad n s 006 Arnfeldt!! m ug b hf (enslig) Gaardbruger, fisker Austad n s Holvik, Lundegaard Merknad: Eier desuden Gaardsnr. 17 bruksnr. 14, Gangmarken 001 M. M. Reinertsen m e b hf Gaardbr. (eier) forhenv Austad n s skibsfører 002 Sigrid Lundegaard k ug b d Husbestyrerinde Austad n s Utflytta frå Noreg: 1908 Flytta attende til Noreg: 1910 Siste bustad i Amerika: New-York Stilling i Amerika: Snekker Merknad: Merknad: sidste gang 003 Laura Hansen k ug b tj Tjenestpige, gaardshusstel Austad n s 004 Magnus Lundegaard m g b hf Snekker og fisker Austad n s 005 Johanne Lundegaard k g b hm Husstel Vanse n s 006 Otilie Lundegaard k ug b d datter Austad n s Holvik, Lundegaard Merknad: Eier desuden Gaardsnr. 16 bruksnr. 7 Lundegaardsmyren 001 Tobias Z. Lundegaard m g b hf Gaardbr. (eier) og fisker, Austad n s rentenist 002 Marie Lundegaard k g b hm Gaardbrugerkone Austad n s Holvik, Strandjord under Tobias Olsen m ug b Enslig ungkar Fattiglem Kvaas n s Holvik, Strandjord Blandina Lundegaard k ug b Enslig Kvinde Gaardbrugerske (eier) Austad n s s

20 1031 Austad 002 Sara Pettersen k e b Enslig Kvinde Rentenist Austad n s (fl) Merknad: No. 2 er mor af no. 1 og bor hos hende Holvik, Strandjord Oline Jansen k e b hm Gaardbrugerske (eier) Austad n s 002 Reinert Jansen m ug f s Letmatros Austad n s Sannsynleg opphaldstad: Brasilien 003 Anton Jansen m ug f s Dæksgut Austad n s Sannsynleg opphaldstad: Byenos Ayres 004 Johannes Jansen m ug b s Gaardsarbeide Austad n s Holvik, Rævø indre Andreas Nilsen m g b hf Gaardbr. (eier) og fisker Austad n s 002 Severine Nilsen k g b hm Gaardbr.-kone Austad n s 003 Martinius Nilsen m ug b s søn Austad n s 004 Sofie Nilsen k ug b d datter Austad n s 005 Serine Torjesen k e b fl rentenist Austad n s Holvik, Rævø indre Tore Helgesen m g b hf Gaardbr Stavangern s 002 Marie Helgesen k g b hm Gaardbr.-kone Austad n s 003 Signe Helgesen k ug b d Syerske, gaardeier Austad n s 004 Dagmar Helgesen m ug b s gaardsarbeide Austad n s 005 Anna Helgesen k ug f d Tjenestepike Austad n s Sannsynleg opphaldstad: New-York 006 Thorleif Helgesen m ug b s søn Austad n s 007 Margit Helgesen k ug b d datter Austad n s Holvik, Rævø indre Nils K. Andreassen m g b hf Gaardbr. (eier) og fisker Austad n s Utflytta frå Noreg: 1904 Flytta attende til Noreg: 1908 Siste bustad i Amerika: New-York Stilling i Amerika: Snekker Merknad: Merknad: sidste gang 002 Olga Andreassen k g b hm Gaardbr.-kone Sandefjordn s Utflytta frå Noreg: 1904 Flytta attende til Noreg: 1908 Siste bustad i Amerika: New-York Stilling i Amerika: Husstel Merknad: 003 Villie Andreassen m ug b s søn Broklyn n s Holvik, Rævø midtre Tomine Reinertsen k ug b Enslig kvinde Gaardbrgerske (eier) Austad n s Utflytta frå Noreg: 1904 Flytta attende til Noreg: 1908 Siste bustad i Amerika: New-York Stilling i Amerika: Tjenestpige Merknad: 002 Amalie Reinertsen k ug f Enslig kvinde Tjenestepike Austad n s Sannsynleg opphaldstad: New-York Holvik, Rævø Karl Bentsen m g b hf Gaardbr. (eier) og fisker Austad n s 002 Marie Bentsen k g b hm gaardbrukerkone Austad n s Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

21 003 Sofie Karlsen k g b hm husstel Austad n s Merknad: No 3 gift med Amerikansk borger. Det vides ikke at han har overført sin Amerikanske borgerret paa hustruen (no 3) og sønnen (no 4) 004 Gustav Karlsen m ug b s søn Austad n s Holvik, Rævø mitre Bent Bentsen m g b hf Gaardbr. (eier) og fisker Austad n s 002 Tonette Bentsen k g b hm Gaardbr.-kone Austad n s 003 Oscar Kristiansen m ug f s Matros Austad n s Sannsynleg opphaldstad: Boston 004 Olga Bentsen k ug b d gaards og husstel Austad n s 005 Borghild Bentsen k ug b d datter Austad n s Holvik, Rævø mittre Eilert T. Reinertsen m ug b hf Gaardbr. (eier) og fisker Austad n s 002 Ida Reinertsen k ug b hm gaards og husstel Austad n s Holvik, Rævø Abraham Nilsen m ug b Enslig ungkarl Gaardbr. (eier) Austad n s 002 Karen Karlsen k ug mt Hjælper til i Husstel - Tjenestpige Austad n s huset nogle dage Sedvanleg bustad: Farsund Holvik, Rævø Hjalmar Jansen m g b hf Gaardbr. (eier) fisker Austad n s Utflytta frå Noreg: 1902 Flytta attende til Noreg: 1906 Siste bustad i Amerika: New-York Stilling i Amerika: Sjømand Merknad: Merknad: sidste gang 002 Oline Jansen k g b hm Gaardbrugerkone Austad n s 003 Torhild Jansen k ug b d Datter Austad n s 004 Agnes Jansen k ug b d Datter Austad n s 005 Karoline Jansen k e b fl Pensjonist, gaardsarbeide (Lodsenke) Austad n s Holvik, Rævø G. Tollaksen m g b hf Gaardbr. (eier) og fisker Høiland n s Jæderen 002 Nikoline Tollaksen k g b hm Gaardbr- kone Austad n s 003 Gustava Tollaksen k ug b d gaards og husstel Høiland n s Jæderen 004 Aasta Tollaksen k ug b d datter Høiland n s Jæderen 005 Jenny Tollaksen k ug b d datter Austad n s 006 Aagot Tollaksen k ug b d datter Austad n s Folketeljinga Holvik, Rævø Gurine Jansen k e b hm Gaardbrugerske (eier) Spangereidn s Husstel 002 Tonette Kolbensdatter k e b fl Pensjonist (lodsenke) Austad n s 003 Sakarias Karlsen m g b hf Gaardbr. (eier) fisker Austad n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 21

22 1031 Austad Utflytta frå Noreg: 1901 Flytta attende til Noreg: 1904 Siste bustad i Amerika: New-York Stilling i Amerika: Hustømmermand Merknad: 004 Regine Karlsen k g b hm Gaardbrugerkone Austad n s 005 Kornelia Karlsen k ug b d Hus- og gaardsstel Austad n s 006 Sverre Karlsen m ug b s Søn Austad n s 007 Antonia Karlsen k ug b d Datter Austad n s 008 Rikka Karlsen k ug b d Datter Austad n s 009 Torgerda Karlsen k ug b d Datter Austad n s Holvik, Rævø Theodor Gabrielsen m g b hf Gaardbr. (eier) fisker Austad n s Utflytta frå Noreg: 1897 Flytta attende til Noreg: 1900 Siste bustad i Amerika: New-York Stilling i Amerika: Snekker Merknad: 002 Theresia Gabrielsen k g b hm Gaardbrugerkone Austad n s 003 Theodora Gabrielsen k ug f d Tjenestpige Austad n s Sannsynleg opphaldstad: New-York 004 Gudrun Gabrielsen k ug b d Hus- og gaardsstel Austad n s 005 Trygve Gabrielsen m ug b s Fiske, gaardsstel Austad n s 006 Eilert Gabrielsen m ug b s Søn Austad n s 007 Anton Gabrielsen m ug b s Søn Austad n s 008 Amalia Gabrielsen k ug b d Datter Austad n s 009 Ragnvald Gabrielsen m ug b s Søn Austad n s 010 Karl Gabrielsen m ug b s Søn Austad n s 011 Severine Reinertsen k e b fl Rentenist Austad n s Holvik, Rævø under Merknad: bykslet grund 001 Lisa Nilsen k e b Enslig kvinde vævning - spinding Austad n s Holvik, Korshavn Kjepsø Merknad: bykslet husgrund 001 Magnus Jakobsen m g f hf Sjømand, fører en lægter Farsund n s Sannsynleg opphaldstad: New-York 002 Mathilde Jakobsen k g b hm Husstel Austad n s 003 Sverre Jakobsen m ug b s Søn Austad n s 004 Margit Jakobsen k ug b d Datter Austad n s 005 Harris Glad m e b fl Fisker Austad n s Holvik, Korshavn Kjepsø Hans A. Gabrielsen m g b hf Grdbr. (eier) og fisker Austad n s 002 Johanne Gabrielsen k g b hm Gaardbrugerkone Austad n s 003 Tomine Gabrielsen k ug b d Datter Austad n s 004 Katrine Gabrielsen k ug b d Datter Austad n s 005 Gudrun Gabrielsen k ug b d Datter Austad n s 006 Helga Gabrielsen k ug b d Datter Austad n s 007 Gabriel Andreassen m e b fl Pensjonist, fisker Austad n s (lodspensjon) 008 Ragnhild Jonassen k ug b fl Husstel Austad n s Holvik, Korshavn Kjepsø Merknad: Bygslet husgrund Side 22 Digitalarkivet - Arkivverket

23 001 Gustav Gabrielsen m g b hf Gaardbr. (eier) fisker, Austad n s Kutterskipper 002 Otlu Gabrielsen k g b hm Hus- og Husstel Austad n s 003 Torhild Gabrielsen k ug b d Datter Austad n s 004 Magnus Gabrielsen m ug b s Søn Austad n s Holvik, Korshavn Kjepsø Merknad: Bygslet husgrund 001 Julius Gabrielsen m g b hf Fisker, lods, gaardbr. (eier) Austad n s 002 Amanda Gabrielsen k g b hm Gaards- og husstel Vanse n s 003 Gabriel Gabrielsen m ug b s Fiskeri Austad n s 004 Alvhilde Gabrielsen k ug b d Husstel Austad n s 005 Jenny Gabrielsen k ug b d Husstel Austad n s 006 John Gabrielsen m ug b s Søn Austad n s 007 Torleif Gabrielsen m ug b s Søn Austad n s Holvik, Korshavn Kjepsø Merknad: Bykslet husgrund 001 Adolf Abrahamsen m g b hf Syk, fhv. styrmand og Austad n s fisker Korshavn 002 Grethe Abrahamsen k g b hm Husstel, fiskeri Austad n s 003 Aksel Abrahamsen m ug f s Matros Austad n s Sannsynleg opphaldstad: Australien 004 Karl Abrahamsen m ug b s Noget fiskeri Austad n s Sjukdom: s 005 Gunnar Abrahamsen m ug b s Noget fiskeri Austad n s 006 Herman Abrahamsen m ug b s Søn Austad n s Holvik, Korshavn Rævø 5 7, Merknad: Bygslet husgrund 001 Ole A. Tallaksen m e b hf fhv. toldrorskarl, nu Flekkefjord n s pensjonist 002 Trine Olsen k ug b tj Tjenestpige, husstel Lyngdal n s Holvik, Korshavn Rævø 5 7, Merknad: Bykslet husgrund 001 Bernhard Meilender m g b hf Toldopsynsmand Austad n s 002 Katrina Meilender k g b hm Husstel Austad n s 003 Otto Meilender m ug b s Søn Austad n s 004 Daniel Meilender m ug b s Søn Austad n s 005 Bjarne Meilender m ug b s Søn Austad n s 006 Jonny Meilender m ug b s Søn Austad n s 007 Olga Danielsen k ug b tj Tjenestepike- husstel Austad n s Holvik, Korshavn Rævø mittre H. E. Jakobsen m g b hf Gaarbruger (eier) og fisker Austad n s Utflytta frå Noreg: 1900 Flytta attende til Noreg: 1902 Siste bustad i Amerika: New-York Stilling i Amerika: Sjømand Merknad: 002 Sofie Jakobsen k g b hm Gaardbrugerkone Austad n s 003 Marie Jakobsen k ug b d Telefonistinde Austad n s 004 Adeleide Jakobsen k ug f d Tjenestepike Austad n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 23

24 1031 Austad Sannsynleg opphaldstad: Indien 005 I. C. Johnsen m ug mt el - s Handelsfuldmægtig Chr.sand n s S. Sedvanleg bustad: Chr.sand S. 006 Christian Beer m ug mt el Handelsbetjent Grimstadn s Sedvanleg bustad: Chr.sand S Holvik, Korshavn Rævø midtre 5 7, Merknad: Bykslet husgrund 001 Carl Andreassen m g b hf Landhandler kolonial Søndre n s Undal 002 Jakobine Andreassen k g b hm Husstel, hjelper ved Austad n s handelen 003 Valdborg Andreassen k ug b d datter Austad n s 004 Arne Andreassen m ug b s søn Austad n s 005 Albert Andreassen m ug b s søn Austad n s 006 Karl Andreassen m ug b s søn Austad n s 007 Synnøve Andreassen k ug b d datter Austad n s 008 Kristen Andreassen m ug b s søn Austad n s 009 Bertha Torjussen k ug b tjenestepke husstel, tjenestpige Christiansand n s Holvik, Korshavn Rævø midtre 5 7, Merknad: Bykslet husgrund 001 S. T. Reinertsen m g b hf Landhandler, kolonial Austad n s 002 Tomine Reinertsen k g b hm Husstel, hjælper ved Austad n s handelen 003 Jakob Reinertsen m ug b s Søn Austad n s 004 Olga Reinertsen k ug b d Datter Austad n s 005 Torhild Reinertsen k ug b d Datter Austad n s 006 Birger Reinertsen m ug b s Søn Austad n s 007 Theis Reinertsen m ug b s Søn Austad n s 008 Tordis Reinertsen k ug b k Datter Austad n s 009 Kolbjørn Reinertsen m ug b s Søn Austad n s 010 Nikola Reinertsen k ug b tj Tjenestpige, husstel Austad n s 011 E. J. Reinertsen m g b hf Handelsbetjent, kolonial Austad n s Utflytta frå Noreg: 1880 Flytta attende til Noreg: 1894 Siste bustad i Amerika: Chicago Stilling i Amerika: Alt-muligmand (Farmer, sjømand, fyrbøter, kusk m.m.m) Merknad: Austad n s 012 Natalia Reinertsen k g b hm Husstel, hjælper ved handelen 013 Tora Reinertsen k ug b d Datter Austad n s 014 Bernt Reinertsen m ug b s Søn Austad n s 015 Elfrida Reinertsen k ug b d Datter Austad n s 016 John Reinertsen m ug b s Søn Austad n s 017 Katrina Reinertsen k ug b d Datter Austad n s Holvik, Korshavn Rævø midtre 5 7, Merknad: Bykslet husgrund 001 Michael Boxnæs m g b hf Lærer- folkeskolelærer Ølen n s 002 Britha Boxnæs k g b hm Husstel Ølen n s 003 Abel Boxnæs m ug b s Smedlærling Ølen n s 004 Erik Boxnæs m ug f s Jernbanefyrbøter Ølen n s Merknad: utgaar Sannsynleg opphaldstad: Chicago, U.S.A. fra Birger Aksel Boxnæs m ug b s Lidt smaafiske (hummer, Hatfjelddalen n s torsk m.v) 006 Solveig Boxnæs k ug b d Datter Austad n s 007 Egil Boxnæs m ug b s Søn Austad n s Side 24 Digitalarkivet - Arkivverket

25 008 Tjodolf Boxnæs m ug b s Søn Austad n s 009 Leif Boxnæs m ug b s Søn Austad n s 010 Ethel Boxnæs k ug b d Datter Austad n s 011 Synnøve Boxnæs k ug b d Datter Austad n s Holvik, Korshavn Rævø 5 7, Merknad: Bykslet husgrund 001 Georgine Mejlænder k ug b Enslig Kvinde, Rentenist, hønseri, logihus Austad n s hm 002 Ida Mejlænder k ug b Enslig Kvinde Intet erhverv (eier nogle Spind n s (søster af no 1) 100 Kr.) Sjukdom: s Holvik, Korshavn Rævø 5 7, Merknad: Bykslet husgrund 001 Rudolf Garred m g b hf Fiske- og Austad n s hummeropkjøber, grdbr. (eier) 002 Emma Garred k g b hm Hus- og gaardsstel Hægbostadn s 003 Tillie Garred k ug b d Datter Austad n s 004 Olav Garred m ug b s Søn Austad n s 005 Ingrid Ariansen k ug b tj Tjenetpige, husstel Austad n s Holvik, Korshavn Rævø 5 7, Merknad: Bykslet husgrund 001 Elisabeth Ariansen k e b hm Vask- rengjøring, husstel Søndre n s Undal 002 John Ariansen m ug b s Søn, fiskeri Austad n s 003 Arian Ariansen m ug b s Søn Austad n s Holvik, Korshavn Rævø 5 7, Merknad: Bykslet husgrund 001 Liva Tomassen k e b Enslig Kvinde Gaardsarbeide, husstel Bremnæsn s Holvik, Korshavn Rævø 5 7, Merknad: Bykslet husgrund 001 Fredrik Pedersen m g b hf Gaardbr. (eier) og fisker Austad n s Utflytta frå Noreg: 1901 Flytta attende til Noreg: 1904 Siste bustad i Amerika: New-York Stilling i Amerika: Vagtmand ombord Merknad: Merknad: sidste gang 002 Josefine Pedersen k g b hm Gaardbrugerkone Rægefjordn s 003 Sigurd Pedersen m ug b s Fiskeri og gaardsarbeide Austad n s 004 Kristhild Pedersen k ug b d datter Austad n s 005 Olaf Pedersen m ug b s søn Austad n s 006 Alf Pedersen m ug b s søn Austad n s 007 Frida Pedersen k ug b d datter Austad n s 008 Frithjof Pedersen m ug b s søn Austad n s 009 Jofrid Pedersen k ug b d datter Austad n s 010 Sigvald Pedersen m ug b s søn Austad n s 011 Ole Bentsen m e b fl Gaardbr. (eier) og fisker Austad n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 25

Folketeljing 1910 for 1041 Vanse. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1041 Vanse. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1041 Vanse Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1018 Søgne. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1018 Søgne. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1018 Søgne Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1123 Høiland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0429 Aamot Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1857 Værøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0814 Bamle Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0921 Tromø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0921 Tromø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0921 Tromø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0913 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0117 Id Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA I 1900 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 7 Negard 10 Mali-garden 5 Jo-garden 9 Lars-garden 8 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 6 Til saman 65 Ullahammaren: Hellevik-stova

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof Nilsen 1894 Barkestad Agnes Nilsen 1912 Barkestad Frida

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1648 Støren Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1043 Nes, Flekkefjord prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1043 Nes, Flekkefjord prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1043 Nes, Flekkefjord prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0203 Drøbak. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0203 Drøbak. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0203 Drøbak Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste...

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0527 Vardal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA 1910 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 10 Negard 11 Mali-garden 7 Jo-garden 7 Lars-garden 6 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 5 Til saman Ulla-garden 66 Ullahammaren:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0202 Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

Etterkommere av Nils Stokke

Etterkommere av Nils Stokke Publisert av Geir Egil Grimstvedt Lillesand Født: fra 1590 til 1600 2 Torkel Nilson Født: 1624 +Aasne Torkelsdatter 3 Nils Torkelson Født: 1659 4 Hans Nilsen Født: 1713 Død: 1781 +Berte Torsdatter Født:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0414 Vang Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1867 Bø. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1867 Bø. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1867 Bø Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0901 Risør. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0901 Risør. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0901 Risør Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste... 11

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1126 Hetland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1126 Hetland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1126 Hetland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0417 Stange Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1865 Vaagan. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1865 Vaagan. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1865 Vaagan Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0401 Hamar. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0401 Hamar. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0401 Hamar Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0923 Fjære. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0923 Fjære. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0923 Fjære Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1040 Spind, Herred prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1040 Spind, Herred prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1040 Spind, Herred prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0916 Flosta, Dybvaag prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0916 Flosta, Dybvaag prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0916 Flosta, Dybvaag prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0116 Berg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0534 Gran Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1124 Haaland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1734 Stod Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1002 Mandal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1002 Mandal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1002 Mandal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste...

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0904 Grimstad kjøpstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0904 Grimstad kjøpstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0904 Grimstad kjøpstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0804 Brevik. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0804 Brevik. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0804 Brevik Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1032 Lyngdal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1032 Lyngdal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1032 Lyngdal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1632 Roan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1616 Fillan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer