Folketeljing 1900 for 0904 Grimstad kjøpstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1900 for 0904 Grimstad kjøpstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø"

Transkript

1 Folketeljing 1900 for 0904 Grimstad kjøpstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: Innhaldet er registrert av Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

3 Innhald Løpande liste... 9 Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå 1801 nominativ, dvs. ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga blei difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 3. desember 1900 Ved kgl. res. 8. august 1900 blei det bestemt å halde ei "almindelig Folketælling" som skulle gje ei detaljert oversikt over befolkninga i Noreg natta mellom 2. og 3. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast i teljingslista, med særskild markering ("mt") av dei som var mellombels til stades (på besøk osb.) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osb.) frå bustaden på teljingstidspunktet, også førast i lista, men merkast som fråverande ("f"). På denne måten skulle folketeljinga i 1900 gje ei oversikt over befolkninga, både dei som var til stades og dei som var heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle altså alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som "f" og på opphaldsstaden som "mt". I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent blei gjennomført, så mange slike personar er oppført berre ein stad. Ved folketeljinga i 1900 var det i Noreg 594 kommunar, av dei var 539 herad, 39 kjøpstader og 20 ladestader. I tillegg var det 2 ladestader som ikkje var eigne kommunar (Hvitsen i Akershus og Holmsbu i Buskerud), slik at totalen teljingseiningar var 596. Den totale heimehøyrande befolkninga i Noreg 3. desember 1900 blei av Det Statistiske Centralbureau talt til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet blei gjort frå og med måndag 3. desember 1900 og så mange dagar som var nødvendig. På landet blei teljingsarbeidet gjort under leiinga av eit teljingsstyre. Her fann ein soknepresten (formann), lensmannen og ordførar for heradstyret. Sjølve teljingsarbeidet blei som regel utført av skulelærarane, som gjekk frå gard til gard og fylte ut teljingsskjemaa ("Personlister" og Jordbrugsschemaer") for kvar bustad innan skulekrinsen (teljingskrinsen) sin. Etter innsamlingsarbeidet, utarbeidet teljaren ei summarisk "hovedliste" for kvar teljingskrins. Teljingstyret ved lensmannen fylte til slutt ut eit "hovedsammendrag" for heile heradet og sende det samla skjemamaterialet til Det Statistiske Centralbureau i Kristiania. (Dei detaljerte, bustadsinndelte jordbruksskjemaa for alle herada i landet gjekk tapt i brann hos sentralbyrået i 1939.) I byane hadde ein sjølvteljing. Det vil seie at eigaren eller bestyraren på kvar gard/hus fylte ut teljingslistene. Rodemeistaren stod for utdeling og innsamling av listene, og kontrollerte at dei var utfylte i tråd med instruksane. Magistraten i kvar by var ansvarleg for teljingsarbeidet. Ein førte teljinga i to typar lister ("Personliste" og "Husliste"). Teljaren laga så ei "hovedliste" for teljingskrinsen og overleverte ho til magistraten. "Hovedlisten" skulle innehalde oversikt over dei busette husa med huslistenummer og matrikkelnummer. Folketeljinga 1900 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast eit prestegjeld eller herad, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av prosjektet Teleslekt (under Telenor og Nasjonalbibliotekavdelinga i Rana ). Riksarkivaren overtok prosjektet og datamaterialet Digitalarkivet forvaltar dei digitale folketeljingane for Arkivverket. Dataa til folketeljinga 1801 har vore korrekturlesne fleire gonger, mellom anna alle gardsnamna i 2008, og det er versjon 4 av teljinga frå 10. januar 2013 som er grunnlaget for dette heftet. 5

6 Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta svarer stort sett til rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Ikkje alle folketeljingane innheld alle felt. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krins Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustaden sitt namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krets Teljingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leilegheitsnummer 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.kodar 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap 11 Tru Trussamfunn 6

7 På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanleg bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trussamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar (berre i 1910 teljiinga) Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert etter kvarandre, det er ein line mellom kvar bustad, og det er ein tynn line mellom ulike hushald i same bustad. Innanfor kvar seksjon kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner tekne i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som blei brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osb. Under person anger feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlege bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bustatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs. med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling 7

8 g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersått n = norsk statsborgar Trussamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvising til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvising til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 8

9 Folketeljinga 1900 Personar i alt: 3124 (kvinner: 1677, menn: 1447) Bustader: 406 Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 972 (kvinner: 522, menn: 450) Bustader i krinsen: 129 Leil. i krinsen: 231 Krins: 001 Herred/by: Grimstad kjøpstad Ny Gade 404 Almindeligt med 2 Forretningslokale Sidebygn.: Sidebygning m/vedrum og nødvendige Ydre Rum Kjøk.: 1 Bad: Rom: 3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Henriette Petersen k e b hm almindelig Handel 1844 Grimstad 002 Gunhilde Olsen k ug b HusbestyrerindeHusgjerning 1848 Grimstad 003 Gartha Olsen k ug mt b Fors. af logivertinde 1883 Grimstad Statsb.: Trusamf.: Sedvanleg bustad: Christiania 02 Forhus 2den ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: Rom: 3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Abraham Jensen m g b hf Forhv. skibsreder og gbr Fjære 002 Anne Marie Jensen k g b hm 1835 Fjære 003 Berthine Jensen k ug b d Lærerinde ved 1857 Fjære privatmiddelskole 004 Anna Jensen k ug f d Lærerinde 1864 Fjære Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Natvig i Øiestad 005 Kasper Pedersen m ug mt el Fors. af skibsreder 1886 Fjære Statsb.: Trusamf.: Sedvanleg bustad: Fjære - Fevig 006 Olivia Omundsen k ug b tj Tj Fjære Ny Gade 208 Almindeligt 1 Sidebygn.: Sidebygning m/vedrum etc Eigar: Styrmand Carl Tobias Bruhn Utsæd:, kreaturhald: Hage og frukttrær: ft4 001 Carl Bruun m g f hf Styrmand 1854 Grimstad Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: New York 002 Augusta Bruun k g b hm Husgjerning 1859 Sverige 003 Jenny Bruun k ug b d Sypige 1884 Grimstad 004 Olga Bruun k ug b d Skoleelev Grimstad 005 Verner Bruun m ug b s Skoleelev Grimstad 006 Anna Bruun k ug b d Skoleelev Grimstad 007 Dagmar Bruun k ug b d D 1895 Grimstad 02 Forhus Kvist ( m, k) ( m, k) Kjøk.: Bad: Rom: Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Hilda Johnsen k ug b hm Syforretning 1873 Landvig sogn Ny Gade 184 Almindeligt 1 Sidebygn.: Nei Kjøk.: 1/2 Bad: Rom: 1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Anton Seland m g b hf Slagter - Bierhverv Kjøring 1871 Grimstad 002 Tomine Seland k g b hm Husgjerning 1870 Grimstad 003 Endra Seland k ug b d Skoleelev 1890 Grimstad 004 Agnes Seland k ug b d Skoleelev 1893 Grimstad 005 Aanon Seland m ug b s S 1894 Grimstad 006 Marie Seland k ug b d D 1895 Grimstad 007 Alf Seland m ug b s S 1897 Grimstad 008!! Seland* m ug b s S Grimstad Registreringssentral for historiske data Side 9

10 0904 Grimstad kjøpstad Statsb.: Trusamf.: Merknad: Udøbt Gut 02 Forhus 1ste ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1/2 Bad: Rom: 1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Tørres Gullovsen m g f hf Seilmager Sømand 1855 Mandal Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Portland US. 002 Berta Gullovsen k g b hm Husgjerning 1861 Holt sogn 003 Karen Gullovsen k ug b d Deltager i Husgjerning 1882 Tvedestrand 004 Fredrik Gullovsen m ug b s Skoleelev 1890 Mandal 005 Peder Gullovsen m ug b s Skoleelev 1893 Grimstad 03 Forhus Kvist ( m, k) ( m, k) Kjøk.: Bad: Rom: Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Tønnes Andreas Vermundsen m e b hf Malermester 1833 Fedde sogn Ny Gade 394 Almindeligt 1 Sidebygn.: Udhus hvori Vedrum Lokum Eigar: Feiermester Ole Johnsen Utsæd:, kreaturhald: Hage og frukttrær: ft3 Kjøk.: 1 Bad: Rom: 3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Ole Johnsen m g b hf Feiermester 1850 Lillesand 002 Karen Johnsen k g b hm Husgjerning 1844 Øiestad sogn 003 John Johnsen m ug b s Feiersvend 1880 Fjære sogn 004 Thor Olsen m ug b tj Feiersvend 1880 Fjære sogn 005 Marie Johnsen k ug b Pleiedatter Skoleelev Fors. af No Fjære sogn 02 Forhus Kvist ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1/2 Bad: Rom: Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Ingeborg Nilsen k ug b hm Fattigunderstøttelse 1835 Flekkefjord 03 Forhus Kvist ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1/2 Bad: Rom: Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Gunder Olsen m g b hf Jernskibsarbeider 1870 Hægebostad 002 Jørgine Teresia Olsen k g b hm Husgjerning 1875 Landvig sogn 003 Jenny Olsen k ug b d D Fjære sogn 004 Olga Olava Olsen k ug b d D Grimstad Ny Gade 172 Almindeligt 1 Sidebygn.: Sidebygning indeholdende Vedrum etc. Eigar: Kristoffer Ellingsen Utsæd:, kreaturhald: Hage og frukttrær: ft2 001 Kristoffer Ellingsen m g b hf Fisker. forhen Skibsfører 1823 Eide sogn 002 Elisabeth Ellingsen k g b hm Husgjerning 1827 Eide sogn 003 Elisabeth Mathilde Ellingsen k ug b d Modepyntsyerske Grimstad 004 Mathilde Ellingsen k ug mt b Husbestyrerinde Eide sogn Statsb.: Trusamf.: Sedvanleg bustad: Eide sogn Ny Gade 154 Almindeligt 1 Sidebygn.: Sidebygninger, Udhus Vedrum & Lokum Eigar: Enke Mette Agre Olsen Utsæd:, kreaturhald: Hage og frukttrær: ft5 01 Forhus første ( m, k) ( m, k) Side 10 Registreringssentral for historiske data

11 Folketeljinga Mette Agre Olsen k e b hm Syforretning 1854 Grimstad 002 Otilie Jensen k ug b fl Syforretning 1858 Grimstad 02 Forhus Kvisten ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: Rom: Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Lars Gustav Nielsen m g f hf Seilmager Modum Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Tilsjøs - Samoa 002 Emma Nielsen k g b hm Hm 1863 Grimstad Vestre Gade Sidebygn.: 1 Sidebygning med Lokum og Vedskur og 1 Udhus, (Vedskur) Eigar: Hans C. Nilsen Utsæd:, kreaturhald: Hage og frukttrær: aah6 kj2 ft28 01 Forhus 1ste, Kvist ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: Rom: 3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Hans Carl Nilsen m ug b hf Kontorist ved Byfogdkontor 1836 Porsgrund 002 Inger Nicoline Syvertsen k e b Søster Syforretning 1841 Brevig 003 Elise Jørgensen k e b Søsterdatter Syerske 1868 Grimstad 004 Inger Sivertsen k ug b Søsterdatter Husholderske 1869 Grimstad 02 Forhus 2den ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1/2 Bad: Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Peder Gulliksen m g b hf Bagersvend 1877 Vigeland Søndre Undal 002 Gustava Gulliksen k g b hm Hm 1875 Grimstad 003 Olaf Gulliksen m ug b s S 1897 Grimstad 004 Elna Gulliksen k ug b d D Grimstad 03 Forhus 2den ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1/2 Bad: Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Aagenius Olaves Aanonsen m g b hf Blikkenslagermester 1847 Grimstad 002 Gunhild Tomine Aanonsen k g b hm Hm 1848 Valle sogn S. Undal 003 Mathilde Amalie Aanonsen k ug b d D 1886 Grimstad Vestregade 103 Almindeligt 1 Sidebygn.: Sidebygning m/vedrum etc Eigar: Styrmand Joh. Bie Utsæd:, kreaturhald: Hage og frukttrær: ft Johan Bie m g f hf Styrmand 1861 Grimstad Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Paa Reise fra England - G.stad 002 Marie Bie k g b hm Husgjerning 1859 Mandal 003 Augusta Bie k ug b d D 1895 Grimstad 004 Johanne Bie k ug b d D 1897 Grimstad 005 Thora Bie k ug b d D Grimstad 006 August Bie m e b fl Forhenv. Skibsfører Fattigunderst. Statsb.: Trusamf.: Sjukdom: s 1833 Grimstad Vestre Gade 182 Almindeligt 1 Sidebygn.: Nei Eigar: Enke Helene Olsen Utsæd:, kreaturhald: Hage og frukttrær: ft2 Registreringssentral for historiske data Side 11

12 0904 Grimstad kjøpstad 001 Axel Emanuel Sternlein m g b hf Symaskinreparatør Kjøbenhavn Mekaniker 002 Hanna Sternlein k g b hm Husgjerning 1869 Linkjøping 003 Ester Sternlein k ug b d D 1892 Linkjøping 004 Axel Sternlein m ug b s S 1894 Linkjøping 005 Nanna Sternlein k ug b d D 1897 Linkjøping 006 Johannes Sternlein m ug b s S Kristiania 007 John Sternlein m ug b s S Fjære sogn Statsb.: Trusamf.: Merknad: Udøbt Gut Vestre Gade 183 Almindeligt 1 Sidebygn.: Udhus Lokum Eigar: Marthin J. Olsen Utsæd:, kreaturhald: Hage og frukttrær: ft3 01 Forhus første ( m, k) ( m, k) 001 Marthin J. Olsen m g b hf Assuranceagent 1856 Grimstad 002 Alida Olsen k g b hm Hm 1862 Grimstad 003 Nicoline Olsen k ug b d Sysselsat med Husgjerning 1883 Grimstad 004 Aanina Olsen k ug b d D 1885 Grimstad 005 Ellen Olsen k ug b d D 1887 Grimstad 006 Jens Agre Olsen m ug b s S 1889 Grimstad 007 Margit Olsen k ug b d D 1893 Grimstad 008 Sigrid Olsen k ug b d D 1895 Fjære herred 009 Liv Olsen k ug b d D 1897 Grimstad 010 Aagot Olsen k ug b d D Grimstad Vestre Gade 104 Almindeligt 2 Sidebygn.: Sidebygning indeholdende nødvendige ydre Rum Eigar: Skomagersvend Tobias Johnsen Utsæd:, kreaturhald: 0-1sv1 hø17 Hage og frukttrær: ft7 01 Forhus første ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1/2 Bad: Rom: 1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Tobias Johnsen m g b hf Skomagermester 1859 Fjotlands sogn 002 Bertha Johnsen k g b hm Hm 1857 Løiten Hed 003 Sigurd Johnsen m ug b s S 1887 Grimstad 004 Axel Johnsen m ug b s S 1891 Fjære sogn 005 Elisabeth Johnsen k ug b d D 1894 Grimstad 006 Torvald Johnsen m ug b s S 1897 Grimstad 02 Forhus 1ste ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1/2 Bad: Rom: 1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Algot Esaiasson m g f hf Glasblæser 1868 Algutsboda Sverige Statsb.: Sverige Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Cumberland U.S. 002 Selma Esaiasson k g b hm Hm 1872 Algutsboda Sverige 003 Gurli Esaiasson k ug b d D 1896 Algutsboda 004 Arthur Esaiasson m ug b s S Vestegøtland 03 Forhus 2den ( m, k) ( m, k) 001 Ole Berntsen m g f hf Seilmager - Sømand 1833 Lyngdal Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Paa Reisen til Azorerne 002 Cecilie Berntsen k g b hm Hm 1836 Svelvig 003 Hilda Berntsen k ug b d Strygerske 1875 Grimstad Vestre Gade 105 Almindeligt 1 Side 12 Registreringssentral for historiske data

13 Folketeljinga 1900 Sidebygn.: Nei 01 Forhus første ( m, k) ( m, k) 001 Charlotte Larsen k e b hm Strygeri 1851 Sverige 002 Terese Larsen k ug b d Strygeri 1875 Grimstad 003 Bertha Larsen k ug b d Strygeri 1878 Grimstad 004 Sofie Broms k ug b Paa Pleie Fattigvæsenet 1840 Sverige 005 Otilie Hansen k ug b Paa Pleie Fattigvæsenet 1848 Christiania Statsb.: Trusamf.: Sjukdom: a Vestre Gade 106 Almindeligt 2 Sidebygn.: Nei Eigar: Skomager Anders Jensen Utsæd:, kreaturhald: Hage og frukttrær: ft2 Kjøk.: 1 Bad: Rom: 1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Anders Jensen m e b hf Skomagermester 1826 Øiestad 002 Jens Jensen m ug b s Maler%svend% 1855 Grimstad 003 Karoline Eriksen k ug b tj Tj Bakke sogn Vestre Gade 254 Almindeligt 1 Sidebygn.: Et lidet udhus 01 Forhus 1ste, Loft ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: Rom: 3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Odd Pedersen m e b hf Lærer ved privat middelskole, Sekretær i Grimstads Formandskab og Ligningskommission Kinserviks sogn Ullensvangs prstg 002 Olaf Odd Pedersen m ug f s Sømand. 2den Styrmand med 1876 Grimstad Dampskib. Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Paa Reise fra Norge til Spanien 003 Helga Odd Pedersen k ug b d Butikjomfru 1878 Grimstad 004 Anna Odd Pedersen k ug b d Husbestyrerinde 1882 Grimstad 005 Olava Odd Pedersen k ug b d Skoleelev Grimstad 006 Odd Pedersen m ug b s Skoleelev Grimstad Vestre Gade 237 Almindeligt 2 Sidebygn.: Nei 01 Forhus 2den ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: Rom: 4 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Ole M. Fuglestad m g b hf Malermester 1852 Stavanger 002 Tomine Fuglestad k g b hm Sysselsat m/husgjerningen 1854 Stavanger 003 Selma Fuglestad k ug b d Sysselsat m/husgjerningen 1878 Stavanger 004 Ludvig Fuglestad m ug f s Sømand 1882 Hedlands sogn Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Kalifornien 005 Svend Fuglestad m ug f s Sømand 1885 Hedlands sogn Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: På Reise til Falklandsøerne 006 Sofus Fuglestad m ug b s Skoleelev 1888 Hedlands sogn 007 Thomas Fuglestad m ug b s Skoleelev 1892 Barbo 008 Elisabeth Fuglestad k ug b d D 1894 Grimstad 009 Severin Fuglestad m ug b s S 1897 Grimstad Vestre Gade 107 Almindeligt 2 Sidebygn.: Nei Registreringssentral for historiske data Side 13

14 0904 Grimstad kjøpstad Kjøk.: 1/3 Bad: Rom: 1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Karoline Pedersen k e b hm Fattig Understøttelse & 1825 Hiterøen Strikning 02 Forhus 2den ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1/3 Bad: Rom: 1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Kirsten Seland k e b hm Fattigunderstøttelse 1837 Konnesmo 002 Ludvig Seland m ug f s Sømand 1873 Grimstad Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Brooklyn 003 Anders Seland m ug f s Sømand 1878 Grimstad Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Paa Reise til Cape 03 Forhus 2den ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1/3 Bad: Rom: 1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Maren Olsen Egelien k e b hm Fattigunderstøttelse 1820 Øiestad 002 Olaus Olsen Egelien m ug f s Sømand 1861 Grimstad Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: I Cape Vestre Gade 188 Almindeligt 2 Sidebygn.: Udhus m/vedrum etc 01 Forhus 2den ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: Rom: 1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Anne Margrethe Huseland k e b hm Huseierske 1828 Danmark 002 Sara Huseland k ug mt b Husholderske 1867 Grimstad Statsb.: Dansk Trusamf.: Sedvanleg bustad: Kjøbenhavn 02 Forhus 1ste, 2den ( m, k) ( m, k) 001 Ole Ingebret Olsen m g f hf Skibsfører 1848 Fjære sogn Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: New York 002 Elise Olsen k g b hm Husgjerning 1855 England 003 Oskar Robert Olsen m ug f s Styrmand 1875 Grimstad Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Brazilien Maranham 004 Albert Victor Olsen m ug f s Matros 1877 Grimstad Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: New York 005 Olaf Ingebret Olsen m ug f s Matros 1881 Grimstad Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Paa Reise Fiji 007 Klara Olsen k ug b d Skoleelev 1888 Grimstad 008 Gudrun Olsen k ug b d Skoleelev 1891 Grimstad 009 Agnes Olsen k ug b d D 1894 Grimstad 010 Ahnfeldt Olsen m ug b s S 1896 Grimstad Vestre Gade 108 Almindeligt 1 Sidebygn.: Sidebygning hvori Værelse og Udhus m/vedrum & Lokum Eigar: Sjauer Jørgen Abrahamsen Side 14 Utsæd:, kreaturhald: Hage og frukttrær: ft9 Kjøk.: 1/2 Bad: Rom: 1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Jørgen Abrahamsen m g b hf Sjauer 1848 Grimstad 002 Ragnhild Abrahamsen k g b hm Husgjerning & Vadskerkone 1857 Hornnæs 003 Hans H. Amundsen m ug b el Kobberslagersvend 1868 Horten 02 Forhus 1 ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1/2 Bad: Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Karoline Syvertsen k e b hm Bor sammen Fattigunderstøttelse 1826 Lillesand Registreringssentral for historiske data

15 Folketeljinga Tarjai Andreassen k ug b fl Bor sammen Fattigunderstøttelse 1843 Konnesmo 03 Forhus Kvist ( m, k) ( m, k) Kjøk.: Bad: Rom: Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Peder Jakobsen m g b hf Hattemager 1822 Sverige 002 Anna Jakobsen k g b hm Vadskerkone 1850 Konnesmo 003 Peter Jakobsen m ug b s Skoleelev 1888 Grimstad Vestre Gade 109 Almindeligt 1 Sidebygn.: Sidebygninger hvori Spiskammer Vedrum etc Eigar: Sagbrugseier & Skibsreder Jørgen Bang Utsæd:, kreaturhald: Hage og frukttrær: ft3 01 Forhus 1 ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: Rom: 4 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Anders Bang m g b hf Kontorist (Skibsrederie & 1866 Grimstad Trælast 002 Marie Bang k g b hm Husgjerning 1875 Moss 003 Sigrid Prydz k ug mt b Fors. har cigarhandel 1883 Moss Statsb.: Trusamf.: Sedvanleg bustad: Christiania 004 Inga Nilsen k ug b tj almindeligt Husarbeide 1878 Fjære Vestre Gade 117 Almindeligt 1 Sidebygn.: Sidebygning m/vedrum etc Eigar: Forhv. Skibsfører Nils Chr. Nielsen Utsæd:, kreaturhald: Hage og frukttrær: aah2 ft5 01 Forhus 1ste, Kvist ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1/2 Bad: Rom: 1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Mathilde Nilsen k e b hm Fattigunderstøttelse 1865 Hull 002 Agnete Nilsen k ug b d Skoleelev 1888 Grimstad 003 Fredrik Geisman Nilsen m ug b s Skoleelev 1891 Grimstad 004 Maren Nilsen k ug b d %s% Skoleelev 1893 Grimstad 005 Hildegard Nilsen k ug b d %s% S 1895 Grimstad 006 Nils Christian Nilsen m e b Svigerfader Huseier 1829 Grimstad 02 Forhus 1ste, Kvist ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1/2 Bad: Rom: 1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Anna Nilsen k e b hm Rente af Rigsforsikringsansl Fjære sogn 002 Torleif Nilsen m ug b s Skoleelev 1892 Fjære sogn 003 Nils Christian Nilsen m ug b s S 1897 Grimstad Vestre Gade 171 Almindeligt 1 Sidebygn.: Udhus m/vedrum & Lokum Eigar: Enke Karen Gurine Olsen Utsæd:, kreaturhald: hø2 Hage og frukttrær: aah2 ft10 01 Forhus 1ste, Kvist ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 2 Bad: Rom: 3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Alvilde Frivold Olsen k e b hm Fattigunderstøttelse - Logihus 1857 Grimstad 002 Jørgen Olsen m ug f s Sømand 1877 Grimstad Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: New York 003 Aager Olsen m ug f s Styrmand 1879 Grimstad Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Paa Reise til Ostindien 004 Kasper Olsen m ug b s Matros 1881 Grimstad 005 Ole M. Olsen m ug b s Klinker v/jernskibsbyggeri 1882 Grimstad 006 Odne Albert Olsen m ug b s Skoleelev 1887 Grimstad 007 Aasta Marie Olsen k ug b d Skoleelev 1890 Grimstad 008 Arboe Olsen m ug b s Skoleelev 1892 Grimstad Registreringssentral for historiske data Side 15

16 0904 Grimstad kjøpstad 009 Assef Olsen m ug b s Skoleelev 1893 Grimstad 010 Karen Gurine Olsen k e b Moder af hm Huseierske 1828 Fjære sogn 011 Jakob Blegenberg m ug b fl %el% Klinker v/jernskibsbyggeri 1877 Bergen %mt % 012 Andreas Iden m ug b %mt % fl %el% Klinker v/jernskibsbyggeri 1880 Bergen 013 Oluf Søyland m ug b Side 16 %mt % fl %el% Garver 1877 Egersund Vestre Gade 116 Almindeligt 1 Sidebygn.: Nei Kjøk.: 1 Bad: Rom: 1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Kristian Bilestad m e b hf Stenarbeider 1832 Lund sogn Vestre Gade 115 Almindeligt 1 Sidebygn.: Sidebygning m/vedrum & Lokum Eigar: Kjøbmand Andreas Olsen Utsæd:, kreaturhald: Hage og frukttrær: ft2 01 Forhus 1ste, Kvist ( m, k) ( m, k) 001 Andreas Olsen m g b hf Kjøbmand 1831 Hiterø 002 Oline Andrea Olsen k g b hm Husgjærning 1836 Vestre Moland Vestre Gade 304 Almindeligt med 1 Forretningslokale Sidebygn.: Butik m/et Værelse findes i Sidebygningen Eigar: Kjøbmand Gunder Larsen Utsæd:, kreaturhald: Hage og frukttrær: aah1 ft10 01 Forhus 1 ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: Rom: 4 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Gunder Larsen m e b hf Kjøbmand 1834 Grimstad 002 Kaja Larsen k ug b HusbestyrerindeHusgjærning 1848 Grimstad 003 Aanon Larsen m s f Broder Skibsfører 1850 Grimstad Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Hamburg 004 Gunhild Larsen k ug b d Fotografistinde 1873 Grimstad 005 Andrejette Larsen* k ug b d Butikjomfru 1875 Grimstad Vestre Gade 306 Almindeligt 1 Sidebygn.: Udhus hvori vedrum & Lokum Eigar: Politibetjent Edv. Bjerke Utsæd:, kreaturhald: Hage og frukttrær: aah10 ft23 01 Forhus 1ste, Kvist ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: Rom: 3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Edvard Bjerke m g b hf Politibetjent, 1857 Hedrum Hovedstævnevidne 002 Gunhilda Bjerke k g b hm Husgjerning 1863 Laurvik 003 Jens G. Bjerke m ug b s Kontorist paa 1882 Laurvik Assurancekontor. 004 Karoline Bjerke k ug b d D 1884 Fredriksværn 005 Godtfred Bjerke m ug b s S 1886 Fredriksværn 006 Solveig Bjerke k ug b d Skoleelev 1889 Laurvik 007 Sigrid Bjerke k ug b d Skoleelev 1891 Laurvik Registreringssentral for historiske data

17 Folketeljinga Alma Bjerke k ug b d Skoleelev 1893 Grimstad 009 Arnold Bjerke m ug b s S 1897 Grimstad 010 Hjørdis Bjerke k ug b d D Grimstad Vestre Gade 155 Almindeligt 1 Sidebygn.: Sidebygning m/vedskjul etc. Eigar: Jakob Bruun Utsæd:, kreaturhald: Hage og frukttrær: ft2 001 Jakob Bruun m g b hf Huseier - Tilskud af Fattigv Eide sogn 002 Oline Bruun k g b hm Husgjerning 1818 Frolands sogn Vestre Gade 156 Almindeligt 1 Sidebygn.: Et Hus indeholdende Værksted (Snedker) m/2 Værelser & Kjøkken Eigar: Snedker Bernt Tallaksen Utsæd: po0,5, kreaturhald: Hage og frukttrær: aah2 ft3 01 Forhus begge 1ste ( m, k) ( m, k) Husene 001 Ellen Pedersen k e b hm Syforretning - Dame 1865 Grimstad 002 Lars Pedersen m ug b s Skoleelev 1887 Arendal 003 Bernhard Pedersen m ug b s Skoleelev 1889 Arendal 004 Augusta Pedersen k ug b d Skoleelev 1892 Arendal 005 Bernt Tallaksen m e b fl Snedker. Møbel 1831 Hiterø sogn 02 Forhus Kvist ( m, k) ( m, k) Kjøk.: Bad: Rom: Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Karen Pedersen k ug b hm Vadskerpige 1842 Fjære sogn Vestre Gade 194 Almindeligt 1 Sidebygn.: Sidebygning indeholdende Vedrum etc. Eigar: Skibstømmermand Halvor Larsen Utsæd:, kreaturhald: Hage og frukttrær: ft2 001 Halvor Larsen m g b hf Skibstømmermand ved værft 1837 Fjære sogn 002 Mina Larsen k g b hm Husgjerning 1847 Herod sogn 003 Gudrun Larsen k ug b d Skoleelev 1886 Grimstad Vestre Gade 249 Almindeligt 1 Kjøk.: 1/2 Bad: Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Helga Sørensen k ug f hm Strygerske 1871 Landvig sogn Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Gros i Fjære 002 Gudrun Kristensen k ug f d 1895 Fjære sogn Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Gros i Fjære 003 Hilda Sørensen k ug f fl Damesøm 1875 Landvig sogn Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Gros i Fjære 004 Jacobine Sørensen k ug f fl Bestyrer af Møbellager 1878 Landvig sogn Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Gros i Fjære 02 Forhus 1ste ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1/2 Bad: Rom: 1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: Registreringssentral for historiske data Side 17

18 0904 Grimstad kjøpstad 001 Anne Jakobsen k e b hm Fattigunderstøttelse 1838 Øslebø sogn 03 Forhus Kvist ( m, k) ( m, k) Kjøk.: Bad: Rom: Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Terkild Knudsen m e b hf Ligkistesnedker 1827 Landvig sogn 002 Hedevig Knudsen k ug b d Husgjerning 1871 Grimstad Vestre Gade 273 Almindeligt 1 Sidebygn.: Nei 01 Forhus Kvist ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1/3 Bad: Rom: Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Anne Tomine Thorsen k e b hm Huseierske 1842 Christianssand 02 Forhus 1ste ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1/3 Bad: Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Oskar August Olsen m g f hf Styrmand 1874 Fjære sogn Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: New York 002 Bertha Olsen k g b hm Husgjerning Frolands sogn 003 Ole Lauritz Olsen m ug b s Søn Grimstad 03 Forhus 1ste ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1/3 Bad: Rom: 1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Maren Bergitte Nilsen k e b hm Fattigunderstøttelse 1818 Grimstad 002 Olivia Gunhilde Nilsen k ug b d Fattigunderstøttelse 1861 Grimstad 003 Harald Sigvard Nilsen m ug b Dattersøn Skoleelev 1887 Arendal Vestre Gade 288 Almindeligt 1 Sidebygn.: Hus hvori Snedkerværksted Eigar: Enke Karen Gundersen Utsæd:, kreaturhald: 0-1sv1 hø16 Hage og frukttrær: ft9 001 Karen Gundersen k e b hm Huseierske 1818 Grimstad Vestre Gade 251 Almindeligt 1 Sidebygn.: Sidebygning m/vedrum etc Eigar: Enke Anna Jakobsen Utsæd:, kreaturhald: Hage og frukttrær: ft3 Kjøk.: 1/2 Bad: Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Anna Jakobsen k e b hm Logihus 1847 Bjelland sogn 002 Hilda Jakobsen k ug b d Husgjerning 1869 Grimstad 003 Jonas Jakobsen m ug b fl Skomager e regn 1841 Sokkendal 004 Fredrik Andersen m ug b el Klinker v/jernskibsbyggeri 1880 Laxevaag 005 Johannes Tvedt m ug b el Jernskibsarbeider 1877 Tysnæs pg. 006 Andreas Hjelmaas m ug b el Jernskibsarbeider 1871 Hammer pg. 007 Aanon Jakobsen m ug b fl Lærling paa mek. Værksted 1885 Vigmostad 02 Forhus 1ste ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1/2 Bad: Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Karl Bie m g b hf Snedker & Sjauerarbeide 1859 Svelvig 002 Nille Christine Bie k g f hm Vadskerkone 1861 Fjære sogn Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Heisted 003 Henriette Bie k ug b d Steller m/husholdningen 1885 Grimstad Side 18 Registreringssentral for historiske data

19 Folketeljinga Karen Bie k ug b d Skoleelev 1887 Grimstad 005 Augusta Bie k ug b d Skoleelev 1889 Grimstad 006 Tomas Bie m ug b s Skoleelev 1891 Grimstad 007 Julie Bie k ug b d D 1895 Grimstad 008 August Bie m ug b s S 1898 Grimstad Vestre Gade 252 Almindeligt 1 Sidebygn.: Nei Eigar: Skibstømmermand Tarald Zacariassen Utsæd:, kreaturhald: Hage og frukttrær: ft2 Kjøk.: 1/2 Bad: Rom: 1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Tarald Zacariassen m g b hf Skibstømmermand 1856 Grimstad 002 Ida Zacariassen k g b hm Husgjerning 1863 Grimstad 003 Trygve Zacariassen m ug b s Skoleelev 1890 Grimstad 004 Sigvard Zacariassen m ug b s Skoleelev 1893 Grimstad 005 Ida Teresie Zacariassen k ug b d D 1895 Grimstad 02 Forhus 1ste ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1/2 Bad: Rom: 1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Mette Fridell k e b hm Privat Sygepasserske 1858 Grimstad Vestre Gade 114 Almindeligt 1 Sidebygn.: Sidebygninger m/rullebod, Vedrum etc. Eigar: Enke Berte Olsen Utsæd:, kreaturhald: Hage og frukttrær: ft4 Kjøk.: 1 Bad: Rom: 3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Berthe Olsen k e b hm Huseierske - tager mod 1852 Grimstad Logerende 002 Helene Olsen k ug b d Skoleelev 1885 Grimstad 003 Sigurd Olsen m ug b s Skoleelev 1889 Grimstad 004 Helene Taraldsen k e b Moder til hm Offentlig Understøttelse 1825 Grimstad 005 Hans Olsen Aarnes m ug b fl %el% Garver 1879 Flekkefjord 02 Forhus Kvist ( m, k) ( m, k) Kjøk.: Bad: Rom: Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Karl Erson m g f hf Seilmager - Sømand 1867 Sverige Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Milvaukee 002 Emilie Erson k g b hm Husgjerning 1867 Grimstad 003 Sigurd Erson m ug b s Skoleelev 1890 Grimstad Vestregade Sidebygn.: Sidebygninger indeholdende vedrum etc Eigar: Agent Joh Marthin Johnsen Utsæd:, kreaturhald: Hage og frukttrær: ft9 Kjøk.: 1 Bad: Rom: 3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 John Marthin Johnsen m g b hf Agent 1858 Søndeled 002 Elisebeth Kristine Johnsen k g b hm Husgjerning 1862 Arendal 003 Marie Johnsen k ug b d Forsørges af Hf. Skoleelev 1885 Grimstad 004 Sofie Johnsen k ug b d Forsørges af Hf. Skoleelev 1886 Grimstad 005 Jens Glatved Johnsen m ug b s Forsørges af Hf. Skoleelev 1888 Landvig 006 Martha Elisebeth Johnsen k ug b d Forsørges af Hf. Skoleelev 1892 Grimstad 007 Gusta Mathilde Johnsen k ug b d Forsørges af Hf Grimstad 008 John Johnsen m ug b s Forsørges af Hf Grimstad Registreringssentral for historiske data Side 19

20 0904 Grimstad kjøpstad 02 Forhus Kvist ( m, k) ( m, k) Kjøk.: Bad: Rom: Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Emil August Severin Olsen m g f hf Sømand - Stuert 1859 Farsund Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Hamburg 002 Ellen Kristine Olsen k g b hm Husgjerning 1867 Fjære sogn 003 Johanne Andrea Olsen k ug b d D 1894 Grimstad 004 Ellen Kristine Olsen k ug b d D Grimstad Vestre Gade 402 Almindeligt 1 Sidebygn.: Sidebygning m/vedrum Eigar: Skibstømmermand Ole Olsen Utsæd: po1, kreaturhald: Hage og frukttrær: aah5 ft6 01 Forhus 1ste, ( m, k) ( m, k) Kvisten Kjøk.: 1 Bad: Rom: 1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Ole Olsen m g b hf Fhv Skibstømmermand 1828 Grimstad 002 Dorthea Olsen k g b hm Husgjerning 1822 Fjære sogn 003 Jørgine Olsen k e b d Deltager Husgjerning 1858 Grimstad 004 Olaf Arthur Olsen m s b Datterson Skoleelev 1893 Grimstad Vestre Gade 30 Almindeligt 1 Sidebygn.: Udhus hvori vedrum & Lokum Kjøk.: 1/2 Bad: Rom: 1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Anders Arnevig m g f hf Styrmand 1854 Eide sogn Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Paa Reise til Port Natal 002 Gunhild Arnevig k g b hm Husgjerning 1863 Grimstad 003 Johan Arnevig m ug b s Handelsbetjent 1886 Grimstad 004 Sofie Arnevig k ug b d Skoleelev 1893 Grimstad 02 Forhus 1ste ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1/2 Bad: Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Isak Knudsen m g b hf Sømand - f T. Arbeider Jernskibsb Birkenæs sogn %Landvig % 002 Marie Knudsen k g b hm Husgjerning 1874 Øiestad sogn 03 Forhus Kvist ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: Rom: Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Kristian Larsen m g b hf Skibstømmermand 1867 Landvig sogn 002 Anna Larsen k g b hm Husgjerning 1870 Birkenæs sogn 003 Andreas Larsen m ug b s S 1895 Fjære sogn Vestre Gade 235 Almindeligt 1 Sidebygn.: Udhus hvori Vedrum & Lokum Eigar: Styrmand Jakob Bie Utsæd:, kreaturhald: Hage og frukttrær: ft3 01 Forhus 1ste, Kvist ( m, k) ( m, k) 001 Jakob Bie m g f hf Styrmand 1854 Fjære sogn Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Paa Reise til til Delaware America 002 Emilie Lagertha Bie k g b hm Husgjerning 1862 Svelvik 003 Arthur Bie m ug b s Skoleelev 1887 Grimstad 004 Johannes Bie m ug b s Skoleelev 1889 Grimstad 005 Christian Bie m ug b s S 1894 Grimstad 006 Magnhild Bie k ug b d D 1897 Grimstad Side 20 Registreringssentral for historiske data

21 Folketeljinga Vestre Gade 112 Almindeligt 1 Sidebygn.: Nei Eigar: Styrmand Anton Beck Utsæd:, kreaturhald: Hage og frukttrær: ft5 01 Forhus 1ste, Kvist ( m, k) ( m, k) 001 Anton Beck m g f hf Styrmand Skibstømmermand 1853 Grimstad Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Jersey City 002 Cecilie Beck k g b hm Husgjerning 1859 Halsaa sogn 003 Bergit Beck k ug b d Skoleelev 1886 Grimstad 004 Magda Beck k ug b d Skoleelev 1890 Grimstad 005 Maren Beck k e b Mor af hf Underholdes af Sønnen 1816 Frolands sogn Vestre Gade 192 Almindeligt 2 Sidebygn.: Sidebygninger hvori Vedrum & Lokum Eigar: Sophie Marie Isaksen Utsæd: po0,3, kreaturhald: Hage og frukttrær: aah7 ft31 01 Forhus 1, 2 ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: Rom: 5 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Sophie Marie Isaksen* k ug b hm %d% Lever af sine Midler 1865 Grimstad 002 Tellevine Josefine Olsen k ug b tj Husgjørning 1882 Høvaag 003 Sophie Margrethe Svendsen k ug mt Sygeplæie Sygeplæie ved Diakonisseanstalt Statsb.: Trusamf.: Sedvanleg bustad: Kristiania 1839 Grimstad Vestre Gade 234 Almindeligt 1 Sidebygn.: Udhus m/værksted (Snedker) Vedrum etc Eigar: Skibstømmermand Aanon Axelsen Utsæd:, kreaturhald: Hage og frukttrær: ft8 Kjøk.: 1/2 Bad: Rom: 1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Aanon Axelsen m e b hf Fhv Skibstømmermand. Har 1829 Øiestad sogn Rente af Rigsforsikringsanst 02 Forhus 1ste ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1/2 Bad: Rom: 2 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Tellevine Olsen k e b hm Lever af sine Midler 1839 Eide sogn 002 Hanne Gurine Olsen k ug b Svigerinde opholdes af Hm Landvig sogn 003 Anne Kirstine Nilsen k e mt b Søster Underholdes af Sønnerne 1832 Eide sogn Statsb.: Trusamf.: Sedvanleg bustad: Bjorøen Landvig sogn 03 Forhus Kvist ( m, k) ( m, k) Kjøk.: Bad: Rom: Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Morten Dahl m g f hf Matros 1875 Grimstad Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: London 002 Ingeborg Dahl k g b hm Husgjerning 1878 Fjære sogn Vestre Gade 229 Almindeligt 1 Sidebygn.: Nei Eigar: Snedker Nils O. Eriksen Utsæd:, kreaturhald: Hage og frukttrær: ft12 01 Forhus 1ste, Kvist ( m, k) ( m, k) 001 Nils O. Eriksen m e b hf Snedker (Møbel) 1829 Findø sogn Registreringssentral for historiske data Side 21

22 0904 Grimstad kjøpstad 002 Søren Eriksen m ug b s Møbelsnedker 1865 Grimstad 003 Marie Eriksen k ug b d Husgjerning 1860 Grimstad 004 Otto Eriksen m ug f s Matros 1873 Grimstad Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Paa Reise til Port Natal 005 Harald Eriksen m ug f s Matros 1878 Grimstad Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Paa Reise til Buenos Ayres Vestre Gade 381 Almindeligt 1 Sidebygn.: Udhus hvori Vedrum og Lokum. Eigar: Skomager Daniel Frøiland Side 22 Utsæd:, kreaturhald: Hage og frukttrær: ft2 01 Forhus 1ste, Kvist ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: Rom: 3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Daniel Frøiland m g b hf Skomagermester 1837 Soggendal 002 Elisabeth Frøiland k g b hm Husgjerning 1843 Bjellands sogn 003 Enok Frøiland m ug f s Sømand 1884 Grimstad Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Port Natal Vestre Gade Sidebygn.: Nei Eigar: Skibsfører Karl Evensen Utsæd:, kreaturhald: Hage og frukttrær: ft3 Kjøk.: 1/2 Bad: Rom: 3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Karl Evensen m g f hf Dampskibsstyrmand 1854 Vestre Moland Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: London 002 Othilie Evensen k g b hm Husgjerning 1861 Grimstad 003 Kathinka Evensen k ug b d Skoleelev 1886 Grimstad 004 Even Evensen m ug b s Skoleelev 1889 Grimstad 005 Ida Evensen k ug b d Skoleelev 1891 Grimstad 006 Osvald Evensen m ug b s S 1896 Grimstad 007 Christina Evensen k ug b d D Grimstad 02 Forhus 1ste ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1/2 Bad: Rom: 1 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Ingeborg Engstrøm k e b hm Vadskerkone 1860 Eken sogn Vestre Gade 250 Almindeligt 1 Sidebygn.: Nei Eigar: Styrmand Gustav Sev. Gundersen Utsæd:, kreaturhald: Hage og frukttrær: ft5 01 Forhus 1ste, Kvist ( m, k) ( m, k) 001 Gustav Severin Gundersen m g f hf Styrmand 1861 Randesund sogn pr Lillesand Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Cape Town 002 Olivia Gundersen k g b hm Husgjerning 1863 Grimstad 003 Terese Agate Gundersen k ug b d Skoleelev 1889 Lillesand 004 Georg Gundersen m ug b s Skoleelev 1892 Lillesand 005 Olaf Gundersen m ug b s 1897 Lillesand 006 Alette Marie Olsen k e b Moder til hm Underholdes af No Eide sogn 007 Jørgen Emil Olsen m ug f Broder til hm Styrmand 1871 Grimstad Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Rio de Janeiro Vestre Gade 175 Almindeligt 1 Sidebygn.: Br 236 & Br 267 første Snedkerværksted og materialbod, sidste almindeligt 2 Etg 4 Værelser & 1 Kjøkken benyttes til Møbellager. Registreringssentral for historiske data

23 Folketeljinga 1900 Eigar: Enke Marie Groos Utsæd:, kreaturhald: 0-1sv1 hø11 Hage og frukttrær: ft3 001 Marie Groos k e b hm Snedkerværksted 1843 Christianssand 002 Peter Groos m ug b s Bestyrer af Snedkerværksted 1874 Grimstad 003 Haakon Groos m ug b s Arbeider Jernskibsbyggeri 1884 Grimstad 004 Dagbert Groos m ug b s Skoleelev 1887 Grimstad Vestre Gade 241 Almindeligt 1 Sidebygn.: Sidebygning indeholdende Vedrum & Lokum Eigar: Bestyrer af Trælastforretn. Ole Hansen Utsæd:, kreaturhald: Hage og frukttrær: ft5 01 Forhus 1ste, Kvist ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: Rom: 3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Ole Hansen m g b hf Bestyrer af Trælastforretning 1843 Gjerestad sogn 002 Anne Hansen k g b hm Husgjerning 1844 Gjerestad sogn 003 Hanna Hansen k ug b d Deltager i Husgjerning 1875 Tvedestrand 004 Oleanne Hansen k ug b d D 1877 Tvedestrand Statsb.: Trusamf.: Sjukdom: b 005 Marie Hansen k ug b d Butikjomfru 1879 Tvedestrand 006 Olga Hansen k ug b d Sypige 1882 Øiestad sogn 007 Hans Hansen m ug b s Deltager i sin Fars Arbeide 1884 Øiestad sogn 008 Nelly Hansen Valbek k ug mt d d Datterdatter 1896 Fjære sogn Statsb.: Trusamf.: Sedvanleg bustad: Øiestad Sogn Vestre Gade 90 1 Sidebygn.: Sidebygninger hvori Vedrum Eigar: Læderhandler Otto Omundsen Utsæd:, kreaturhald: Hage og frukttrær: ft9 01 Forhus hele Huset ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 2 Bad: Rom: 6 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Otto Omundsen m g b hf Handel Skotøi (Læderhandel) 1846 Kristiansand 002 Marie Omundsen k g b hm Husmor 1845 Lanvig sogn 003 Karine Elefsen k ug b tj Tjener 1881 Fjære sogn 004 Petter Johan Mathiasen m ug f fl Sømand 1873 Fjære sogn Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Fidji Island Vestre Gade 111 Almindeligt 1 Sidebygn.: Særskildt Sidebygning, Udhus under fortløbende Tag med Hovedbygningen. Eigar: Skibsfører Gustav Michaelsen Utsæd:, kreaturhald: Hage og frukttrær: ft6 Kjøk.: 2 %1% Bad: Rom: 3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: Merkand: %Husets Eier S.fører Michaelsen og Hustru er for Tiden tilsøs. Hvis nærmere Underretning ønskes, vil saadan være at erholde hos Hr. S.reder Fr. Smith-Petersen histeds. De er hj.hørende her og har tidl. beboet dette Hus.% 001 Andreas Emil Tønnessen m g b hf Adjunkt ved Dahlske Skole 1862 Chrssand S 002 Wilhelmine Christine k g b hm Husgjerning 1870 Chrssand S Tønnessen 003 Bjarne Tønnessen m ug b s Skoleelev 1892 Vadsø 004 Randi Tønnessen k ug b d Skoleelev 1894 Vadsø 005 Erling Tønnessen m ug b s S 1898 Vadsø 006 Ida Belgonen k ug b tj Tjenestearbeide 1879 Vadsø 02 Forhus Kvist ( m, k) ( m, k) Kjøk.: Bad: Rom: Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: Registreringssentral for historiske data Side 23

24 0904 Grimstad kjøpstad 001 Gustav Michaelsen m g f hf Skibsfører 1850 Grimstad Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Tilsøs 002 Katrine Michaelsen k g f hm Hm 1866 Grimstad Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Tilsøs Vestre Gade 193 Almindeligt 1 Sidebygn.: Udhus 01 Forhus 1ste, Kvist ( m, k) ( m, k) 001 Daniel Danielsen m g f hf Skibsfører 1850 Fjære sogn Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Port Natal 002 Thilda Danielsen k g b hm Husgjerning 1857 Grimstad 003 Pernille Danielsen k ug f d Deltager i Husgjerning 1880 Grimstad Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Christianssand 004 Daniel Ulenes Danielsen m ug b s Sømand 1881 Grimstad 005 Thomas Danielsen m ug f s Sømand 1883 Grimstad Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Paa Reise til Pernambuco 006 Inga Danielsen k ug b d Skoleelev 1887 Grimstad %f % 007 Jens Danielsen m ug b s Skoleelev 1889 Grimstad 008 Dagny Danielsen k ug b d Skoleelev 1892 Grimstad 009 Gudrun Danielsen k ug b d D 1896 Grimstad Vestre Gade 159 Almindeligt 1 Sidebygn.: Sidebygning m/stald, Høloft, Vedrum etc. Eigar: Vognmand Knud Pedersen Utsæd:, kreaturhald: 1-3he1 5-16he1 ho1 0-1sv1 Kjøretøy og maskiner: 1arbv1 arbk1 01 Forhus 1ste, Kvist ( m, k) ( m, k) 001 Knud Pedersen m g b hf Vognmand e. regn 1840 Vegusdal sogn 002 Maren Pedersen k g b hm Husgjerning 1850 Vennesland 003 Gustav Severin Pedersen m ug f s Sømand 1874 Grimstad Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: New York 004 Karl Pedersen m ug b s Sømand 1877 Grimstad 005 Kristine Pedersen k ug b d Deltager Husgjerning 1885 Grimstad 006 Helga Pedersen k ug f d Tjenestepige Grimstad Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Brooklyn 007 Olaf Pedersen m ug b s Skolelev 1889 Grimstad 008 Ruben Heineche m ug b Pleiesøn Skolelev 1889 Grimstad 009 Mauritz Heineche m ug b Pleiesøn Skolelev 1893 Grimstad 010 Fredgar Heineche m ug b Pleiesøn Fors. af fattigvæsenet 1894 Grimstad 011 Otilie Pedersen k ug b d Skoleelev 1891 Grimstad Vestre Gade 217 Almindeligt m/ 1 %2% Bageri Sidebygn.: Sidebygninger, Udhus 01 Forhus 1ste, Kvist ( m, k) ( m, k) Kjøk.: 1 Bad: Rom: 3 Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: 001 Ole Knudsen Heimdal m g b hf Menighedsforstander 1857 Treungen 002 Anne Heimdal k g b hm Husgjerning 1856 Sandøkedal 003 Nicoline Heimdal k ug b d Deltager i Husgjerning 1885 Sandøkedal 004 Sigrid Katharina Heimdal k ug b d Deltager i Husgjerning 1886 Sandøkedal 005 Olaf Ansgar Heimdal m ug b s Skoleelev 1892 Sandøkedal 02 Forhus Kvist ( m, k) ( m, k) Kjøk.: Bad: Rom: Rom loft: Rom kjeller: Tenesterom: Rom losj.: Side 24 Registreringssentral for historiske data

Folketeljing 1900 for 0706 Sandefjord kjøpstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0706 Sandefjord kjøpstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0706 Sandefjord kjøpstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1101 Egersund ladested. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1101 Egersund ladested. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1101 Egersund ladested Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0116 Berg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1104 Skudeneshavn ladested. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1104 Skudeneshavn ladested. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1104 Skudeneshavn ladested Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0901 Risør. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0901 Risør. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0901 Risør Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste... 11

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0701 Svelvik ladested. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0701 Svelvik ladested. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0701 Svelvik ladested Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0136 Rygge. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0136 Rygge. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0136 Rygge Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0202 Ladestedet Hvidsten

Folketeljing 1900 for 0202 Ladestedet Hvidsten Folketeljing 1900 for 0202 Ladestedet Hvidsten Tilhører Vestby herred. Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0203 Drøbak. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0203 Drøbak. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0203 Drøbak Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste...

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0534 Gran Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0117 Id Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0604 Kongsberg kjøpstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0604 Kongsberg kjøpstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0604 Kongsberg kjøpstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0202 Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0929 Aamli Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0904 Grimstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0904 Grimstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0904 Grimstad Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0431 Solliens Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0913 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0804 Brevik. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0804 Brevik. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0804 Brevik Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1616 Fillan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0905 Lillesand ladested. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0905 Lillesand ladested. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0905 Lillesand ladested Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0814 Bamle Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0923 Fjære. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0923 Fjære. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0923 Fjære Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1102 Sandnes ladested. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1102 Sandnes ladested. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1102 Sandnes ladested Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0921 Tromø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0921 Tromø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0921 Tromø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1002 Mandal ladested. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1002 Mandal ladested. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1002 Mandal ladested Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Nr Dјdsdag Begravelsesdag Navn og tittel Alder Bosted DјdsхrsakBegravelsesstedFјdselsdato Foreldre Merknader 1 01.01.1846 11.01.1846 Johannes Olsen

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0117 Id Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1802 Mosjøen ladested. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1802 Mosjøen ladested. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1802 Mosjøen ladested Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1857 Værøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0401 Hamar. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0401 Hamar. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0401 Hamar Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1520 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1041 Vanse. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1041 Vanse. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1041 Vanse Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0814 Bamle Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0905 Lillesand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0905 Lillesand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0905 Lillesand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0429 Aamot Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1018 Søgne. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1018 Søgne. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1018 Søgne Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 2002 Vardø kjøpstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 2002 Vardø kjøpstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 2002 Vardø kjøpstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0102 Sarpsborg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0102 Sarpsborg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0102 Sarpsborg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste...

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0727 Hedrum prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 0727 Hedrum prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 0727 Hedrum prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1632 Roan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0723 Tjømø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0916 Flosta, Dybvaag prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0916 Flosta, Dybvaag prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0916 Flosta, Dybvaag prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1002 Mandal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1002 Mandal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1002 Mandal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste...

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0824 Gransherred prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0824 Gransherred prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0824 Gransherred prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Dissenter - d de A B C D E F G H I J

Dissenter - d de A B C D E F G H I J 17 18 19 1Postliste Źrstall Begravd Jordfestet nr Navn Foreldre / ektefelle forstander for Bopel / f dested Posteringer Hvilket samfunn Sigurd Nordal Johnsen, Bernhard Glengsgaten, f dt i Hjernebetennelse.

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0501 Lillehammer kjøpstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0501 Lillehammer kjøpstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0501 Lillehammer kjøpstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0413 Furnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer