Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå i 1801 nominativ, dvs ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga vart difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 1. desember 1910 Ved kgl. Res. 23. september 1910 vart det kunngjort at det skulle haldast almindelig Folketælling for å få ei detaljert oversikt over Noregs befolkning natta mellom 1. og 2. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast inn i teljingslista, med særskilt merknad om dei som var mellombels til stades (på besøk osv) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osv) på teljingstidspunktet førast inn på lista. På denne måten skulle folketeljinga i 1910 gje ei oversikt over befolkninga, både dei til stades og dei heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som 'f' og på opphaldsstaden som 'mt'. I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent vart gjennomført, og mange slike personar er oppført berre ein stad. I 1910-teljinga vart det for første gang spurt etter full fødselsdato for alle personar, og det var spørsmål om tilleggsopplysningar frå heimvende norskamerikanarar om utflyttingsår, heimflyttingsår, bustad før utvandring og siste bustad og stilling i Amerika. I teljinga skulle ein og opplyse om ein person var arbeidsledig. Det vart ikkje gjennomført jordbruksteljing i 1910, men det vart halde ei separat handverksteljing. Skipsmannskap skulle oppførast berre for skip i norske hamner og farvatn, ikkje for norske skip i utanlandske hamner og farvatn. Men skipslistene frå denne teljinga er dessverre tapt. Ved folketeljinga i 1910 var det i Noreg 61 bykommunar og 596 herad, 41 kjøpstader og 22 ladestader. Den heimehøyrande befolkninga i Noreg 1. desember 1910 vart av Det statistiske Centralbureau talt opp til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet vart gjort frå og med torsdag 1. desember 1910 og i så mange dagar som var nødvendig. På landet vart teljinga gjort for kvart herad under leiing av ordføraren. Heradet vart delt inn i teljingskrinsar, der teljarar, oftast skulelærarar, frå 1. desember gjekk frå hus til hus og fylte ut teljingslistene (dei såkalla huslistene) med informasjon om alle personar, til satdes og fråverande. Etter at huslistene var ferdig utfylte, sette teljaren opp ei krinsliste over talet på personar for kvar bustad i teljingskrinsen, og så let ordføraren utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar krins innanfor heradet og dei tilhøyrande soknene. I byane vart teljinga gjennomførd i regi av magistraten. Teljarane, for det meste skulelærarar, fekk ansvaret for kvar sin teljingskrins. I byane vart teljinga gjort som sjølvteljing, dvs. at huseigarar og leigebuarar sjølv fylte ut huslista for heile garden/huset og familielista for den enkelte leilegheit. Teljarane si primære oppgåve var då å kontrollere, korrigere og samle inn listene. Etter at hus- og familielistene var ferdig utfylt og samla inn, utarbeidde teljaren ei krinsliste over talet på personar for kvar gard/hus innafor teljingskrinsen, og til sist let magistraten utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar teljingskrins i byen, og tal på personar i dei ulike sokna i byen. Utfylling og innsamling av skipslistene vart gjort av tollvesenet sine funksjonærer i hamnane. Folketeljinga 1910 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast ein kommune, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der 5

6 ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av Digitalarkivets registreringseiningar i Stavanger og Voss og ved Registreringssentral for historiske data (RHD), avd. Målselv. Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta tilsvarar stort sett rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustadens namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Tellingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leileghetsnr 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadsrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 6

7 Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap n = norsk, for andre står det på linjen under saman med andre merknader. 11 Tru Trudomssamfunn s = statskyrkja, for andre står det på lina under saman med andre merknader. På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanlig bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trudomssamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert i kvar sin boks innanfor ei felles ramme. Innanfor kvar boks/ramme kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner teke i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som vart brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osv. Under person angir feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlige bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bostatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son 7

8 d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersåttleg status n = norsk statsborgar Trudomssamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register 8

9 I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvisning til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvisning til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadsregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 9

10 1249 Fane Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 246 (kvinner: 112, menn: 134) Bustader i kretsen: 30 Krets: 001 Samdal Prestegjeld: Fane Herred/by: Fane Samdal Bruntvedt (gaard) (3 m, 4 k) (3 m, 4 k) 001 Ole Nilsen m g b hf gaardbruger Fane n s 002 Hjertru Pedersdatter k g b hm gaardmandskone Fane n s 003 Nils Olsen m ug b s gaardsdreng Fane n s 004 Anna Olsdatter k ug b d Datter Fane n s 005 Karl Sørensen m ug b fl pleie søn fors. Fane kom Bergen n s 006 Seselie Sørensdatter k ug b fl pleie datter Fors. Fane Bergen n s kom. 007 Elisabet Nilsdatter k ug b tj tjenestepige Fane n s Samdal Bruntvedt (gaard) (2 m, 5 k) (3 m, 5 k) 001 Engel Olsen m g b hf gaardbruger Fane n s 002 Anna Nilsdatter k g b hm gaardmanskone Fane n s 003 Nilsina Engelsdatter k ug b d tjenestepige Fane n s 004 Ole Engelsen m g f fl stenarbeider Fane n s Sannsynleg opphaldstad: Milde 005 Ingeborg Gullaksdatter k g b fl arbeiderkone Brekke n s 006 Astrid Olsdatter k ug b d datter Fane n s 007 Dortea Olsdatter k ug b d datter Fane n s 008 Einar Olsen m ug b s søn Fane n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr Samdal Øfstebø 64 1 Merknad: Bruket er fortiden ubeboet Samdal Øfstebø (gaard) (4 m, 5 k) (6 m, 5 k) 001 John Nilsen m g b hf gaardbruker Fane n s 002 Sofie Andersdatter k g b hm gaardmandskone Mæland n s 003 Nils Jonsen m g f hf føderaadsmand Fane n s Sannsynleg opphaldstad: Solheimsviken 004 Synneva Jakobsdatter k g b hm føderaadskone Fane n s 005 Nils Nilsen m ug b fl forpakter Fane n s 006 Jakob Nilsen m g f hf gaardbruker Fane n s Sannsynleg opphaldstad: Solheimsviken 007 Larssina Tommasdatter k g b hm gaardmandskone Fane n s 008 Nils Jakobsen m ug b s søn Fane n s 009 Johanna Jakobsdatter k ug b d datter Fane n s 010 Marius Hansen m ug b tj gaarsdreng Bergen n s 011 Karolina Larsdatter k ug b tj tjenestepige Askøen n s Samdal Lund (5 m, 3 k) (5 m, 3 k) 001 Lars Mathiasen m g b hf gaardbruker Fane n s 002 Marta Tollefsdatter k g b hm gaardmanskone Fane n s 003 Martelle Larsdatter k ug b d tjenestepige Fane n s 004 Tommas Larsen m ug b s gaarsdreng Fane n s 005 Elias Larsen m ug b s gaarsdreng Fane n s 006 Fredrik Larsen m ug b s søn Fane n s 007 Mons Larsen m ug b s søn Fane n s 008 Anna Larsdatter k ug b d datter Fane n s Folketeljinga Samdal Lund (gaard) (2 m, 4 k) (3 m, 3 k) 001 Nils Pedersen m g f hf gaardbruker Fane n s Sannsynleg opphaldstad: Nestun 002 Ingeborg Knudsdatter k g b hm gaardmanskone Skudesneshavn n s 003 Marta Nilsdatter k ug b d tjenestepige Fane n s 004 Anna Nilsdatter k ug b d tjenestepige Fane n s 005 Nils Nilsen m ug b s gaarsdreng Fane n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 1249 Fane 006 Alf Nilsen m ug b fl pleie søn Fors. Grb Bergen n s 007 Inga Jertsdatter k ug mt el ikke arbeidsdygtig Bergen Bergen n s komm. Sedvanleg bustad: Bergen Samdal Lund (gaard) (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Marte Pedersdatter k e b hm Gaardmandsenke Samnangger n s 002 Artur Larsen m ug b tj gaarsdreng Bergen n s 003 Konstanse Larsdatter k ug b tj tjenestepige Bergen n s 004 Andrias Hendriksen m ug b fl pleie søn Fors. Fane kom Haus n s 005 Ludvig Ludvigsen m ug b fl pleie søn Fors. Grb Bergen n s Samdal Lund (gaard) (3 m, 4 k) (3 m, 4 k) 001 Peder Tommasen m g b hf gaardbruker Samnanger n s 002 Anna Pedersdatter k g b hm gaardmanskone Fane n s 003 Johanna Pedersdatter k ug b d tjenestepige Fane n s 004 Tommas Pedersen m g b s gaardsdreng Fane n s 005 Marta Larsdatter k g b fl gaardsdrengskone Fane n s 006 Anna Tommasdatter k ug b d datter Fane n s 007 Peder Tommasen m ug b s søn Fane n s Samdal Haugsdal (gaard) (7 m, 4 k) 10 (6 m, 4 k) Ole Nilsen m g b hf gaardbruker Fane n s 002 Bertine Pedersdatter k g b hm gaardmanskone Fane n s 003 Sofie Olsdatter k ug b d datter Fane n s 004 Nils Olsen m ug b s søn Fane n s 005 Peder Olsen m ug b s søn Fane n s 006 Johannes Olsen m ug b s søn Fane n s 007 Anna Nilsdatter k ug b tj tjenestepige Fane n s 008 Synneva Nilsdatter k e b hm Føderaadskone Fane n s 009 Ole Jonsen m ug b tj Gaarsdreng Alversundn s 010 Ingolf Bertelsen m ug b tj Gaarsdreng Fane n s 011 Annanias Nilsen m ug mt el arbeider Samnanger n s Sedvanleg bustad: Samnanger Samdal Haugsdal (gaard) (11 m, 4 k) 10 (7 m, 3 k) Elias Larsen m g b hf gaardbruker Fane n s 002 Berte Hansdatter k g b hm gaardmanskone Fane n s 003 Lars Eliasen m ug b s søn Fane n s 004 Hans Eliasen m ug b s søn Fane n s 005 Johannes Eliasen m ug b s søn Fane n s 006 Magnus Eliasen m ug b s søn Fane n s 007 Kristi Larsdatter k ug b tj tjenestepige Fane n s 008 Albin Andersen m ug b tj gaarsdreng Fjeld n s 009 Lars Larsen m g b hf Føderaadsmand Fane n s 010 Eili Johannesdatter k g b hm Føderaadskone Fane n s 011 Botilde Monsdatter k g mt b gaardmanskone Fjeld n s Sedvanleg bustad: Bjørøen 012 Ole Johnsen m g mt el arbeider Vos n s Sedvanleg bustad: Samnanger 013 Tommas Pedersen m g mt el arbeider Samnanger n s Sedvanleg bustad: Samnanger 014 Nils A.!! m ug mt el arbeider Haus n s Sedvanleg bustad: Samnanger 015 Nils G.!! m g mt el arbeider Samnanger n s Sedvanleg bustad: Samnanger Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 Samdal Samdal (gaard) (4 m, 5 k) (3 m, 5 k) 001 Jakob Jonsen m g f hf gaardbruker Fane n s Sannsynleg opphaldstad: Solheimsviken 002 Synneve Kristiansdatter k g b hm gaardmanskone Fane n s 003 Karen Jakobsdatter k ug b d tjenestepige Fane n s 004 Johan Jakobsen m ug b s gaarsdreng Fane n s 005 Magdalena Jakobsdatter k ug b d datter Fane n s 006 Anna Jakobsdatter k ug b d datter Fane n s 007 Nils Jakobsen m ug b s søn Fane n s 008 Klara Jakobsdatter k ug b d datter Fane n s 009 Klaus Hisdal m g mt el stenarbeider Samnanger n s Sedvanleg bustad: Samnanger 010 Johannes Olsen m ug mt el arbeider Samnanger n s Sedvanleg bustad: Samnanger Samdal Samdal (gaard) (3 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Nils Jakobsen m g b hf gaardbruker Fane n s 002 Elisabet Larsdatter k g b hm gaardmandskone Fane n s 003 Brigt Tommasen m ug b forpagter Fane n s 004 Elisabet Nilsdatter k ug b tj tjenestepige Fane n s 005 Anna Johannesdatter k ug b tj tjenestepige Tysnæs n s 006 Emil Karlsen m g mt el forman Sapsborgn s Sedvanleg bustad: Kristiania Samdal Samdal (gaard) (5 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Hans Hansen m g b hf gaardbruker Fane n s 002 Brita Olsdatter k g b hm gaardmanskone Fane n s 003 Johanna Hansdatter k ug b d tjenestepige Fane n s 004 Marta Hansdatter k ug b d tjenestepige Fane n s 005 Vemund Olsen m ug b fl pleie søn Fors. Bergen Bergen n s vergeraad 006 Sophus Damm m g mt el arbeider Danmarkn s Sedvanleg bustad: Bergen 007 Oskar Jonsen m ug mt el arbeider Sverrig n s Sedvanleg bustad: Bergen 008 Alfred Heldalsen m ug mt el arbeider Bergen n s Sedvanleg bustad: Bergen Samdal Samdal (gaard) (3 m, 5 k) (3 m, 5 k) 001 Anna Olsdatter k e b hm gaardmandskone Fane n s 002 Kaia Johnsdatter k ug b d tjenestepige Fane n s 003 Anna Johnsdatter k ug b d datter Fane n s 004 Karl Johnsen m ug b s søn Fane n s 005 Karoline Johnsdatter k ug b d datter Fane n s 006 Nils Johnsen m g b s gaarsdreng Fane n s 007 Karoline Knutsdatter k g b fl gaarsdrengskone Lindaas n s 008 John Nilsen m ug b s søn Bergen n s Samdal Samdal (gaard) (4 m, 5 k) (4 m, 5 k) 001 Anna Ivarsen k e b hm gaardmanskone Samnanger n s 002 Anna Olsdatter k ug b d tjenestepige Samnanger n s 003 Oline Olsdatter k ug b d tjenestepige Samnanger n s 004 Ole Olsen m ug b s gaarsdreng Fane n s 005 Ivar Olsen m ug b s snekker Fane n s 006 Lars Olsen m ug b s gaarsdreng Fane n s 007 Johannes Olsen m ug b s gaarsdreng Fane n s 008 Berta Flodsdatter k ug b fl pleie datter Fors. Bergens vergeraad Bergen n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 1249 Fane 009 Berte Pedersdatter k ug b fl ikke arbeidsdygtig Egne midler Samnanger n s Samdal Samdal (gaard) (4 m, 2 k) (4 m, 2 k) 001 Mathias Olsen m g b hf gaardbruker Guddal n s 002 Brita Olsdatter k g b hm gaardmanskone Guddal n s 003 Borghild Mathiasdatter k ug b d Tjenestepige Dale n s 004 Lars Mathiasen m ug b s gaarsdreng Dale n s 005 Arne Mathiasen m ug b s gaarsdreng Dale n s 006 Samson Olsen m ug b fl pleie søn, Fors. Grb Kuba n s Samdal Samdal (gaard) (7 m, 2 k) (5 m, 2 k) 001 Ivar Tommasen m g b hf gaardbruker Samnanger n s 002 Elisabet Larsdatter k g b hm gaardmandskone Updal n s 003 Tommas Ivarsen m ug b s søn Fane n s 004 Lars Ivarsen m ug b s søn Fane n s 005 Ingval Ivarsen m ug b s søn Fane n s 006 Marie Rasmusdatter k ug b tj tjenestepige Updal n s 007 Mekal Rasmusen m ug b tj gaarsdreng Updal n s 008 Ivar Ivarsen m g mt el smed Førde n s Sedvanleg bustad: Førde 009 Emil Sjursen m ug mt el arbeider Bergen n s Sedvanleg bustad:!! Samdal Grønstølen (gaard) (5 m, 3 k) (5 m, 3 k) 001 Alfred Bjørnbergsen m g b hf gaardbruker Storøen n s 002 Anna Nilsdatter k g b hm gaardmanskone Askøen n s 003 Alvilda Alfredsdatter k ug b d datter Askøen n s 004 Adolf Alfredsen m ug b s søn Askøen n s 005 Nils Alfredsen m ug b s søn Askøen n s 006 Emil Alfredsen m ug b s søn Askøen n s 007 Rangvald Alfredsen m ug b s søn Fane n s 008 Elisabet Alfredsdatter k ug b d datter Fane n s Samdal Haaland (gaard) (5 m, 4 k) (5 m, 4 k) 001 Johannes Johannesen m g b hf gaardbruker Fane n s 002 Hjertru Rasmusdatter k g b hm gaardmandskone Fane n s 003 Berte Johannesdatter k ug b d tjenestepige Fane n s 004 Rasmus Johannesen m ug b s søn Fane n s 005 Karl Johannesen m ug b s søn Fane n s 006 Marie Johannesdatter k ug b d datter Fane n s 007 Johan Johannesen m ug b s søn Fane n s 008 Johannes Ellingsen m g b hf føderaadsmand Fane n s 009 Berte Brigtsdatter k g b hm føderaadskone Fane n s Samdal Haaland (5 m, 3 k) (5 m, 3 k) 001 Elling Torstensen m g b hf gaardbruker Fane n s 002 Kari Arnsdatter k g b hm gaardmandskone Fane n s 003 Kari Ellingsdatter k ug b d tjenestepige Fane n s 004 Marte Ellingsdatter k ug b d tjenestepige Fane n s 005 Arne Ellingsen m ug b s søn Fane n s 006 Andrias Ellingsen m ug b s søn Fane n s 007 Ingolf Bjellan m ug b fl pleie søn. Fors. Garnæs Grimstadn s guttehjem 008 Johannes Johannesen m ug b tj gaarsdreng Fane n s Samdal Samdal skolested (gaard) (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 001 Halvor Korneliusen m g b hf lærer ved folkeskolen Fane n s 002 Kari Jensdatter k g b hm lærerkone Guddal n s 003 Øivin Halvorsen m ug b s søn Fane n s 004 Olav Halvorsen* m ug b s søn Fane n s 005 Ragna Halvorsdatter* k ug b d datter Guddal n s 006 Berte Halvorsdatter* k ug b d datter Fane n s Samdal Fjeldtvedt (gaard) (5 m, 4 k) (5 m, 4 k) 001 Andreas Rasmussen m g b hf gaardbruker Fane n s 002 Marte Salmonsdatter k g b hm gaardmandskone Fane n s 003 Rasmus Andreasen m ug b s søn Fane n s 004 Berte Andreasdatter k ug b d datter Fane n s 005 Sverre Andreasen m ug b s søn Fane n s 006 Ingeborg Salmonsdatter k ug b tj tjenestepige Sund n s 007 Rasmus Brigtsen m g b hf Føderaadsmand Fane n s 008 Marie Tommasdatter k g b hm føderaadskone Fane n s 009 Anders Didriksen m ug b tj gaarsdreng Fane n s Samdal Fjeldtvedt (gaard) (8 m, 5 k) 13 (8 m, 5 k) Engel Tommassen m g b hf gaardbruker Fane n s 002 Pernille Johansdatter k g b hm gaardmandskone Os n s 003 Lars Engelsen m ug b s gaarsdreng Fane n s 004 Ole Engelsen m ug b s gaarsdreng Fane n s 005 Anna Engelsdatter k ug b d tjenestepige Fane n s 006 Engel Engelsen m ug b s søn Fane n s 007 Nils Engelsen m ug b s søn Fane n s 008 Engeline Engelsdatter k ug b d datter Fane n s 009 Karl Engelsen m ug b s søn Fane n s 010 Tommas Engelsen m ug b s søn Fane n s 011 Kristine Engelsdatter k ug b d datter Fane n s 012 Tommas Engelsen m g b hf føderaadsmand Fane n s 013 Oline Larsdatter k g b hm føderaadskone Fane n s Samdal Fjeldtvedt (gaard) (4 m, 2 k) (4 m, 2 k) 001 Anders Johannesen m g b hf gaardbruker Fane n s 002 Johanne Fredriksdatter k g b hm gaardmandskone Fane n s 003 Johannes Andersen m ug b s gaarsdreng Fane n s 004 Marte Andersdatter k ug b d tjenestepige Fane n s 005 Mikal Andersen m ug b s gaarsdreng Fane n s 006 Andreas Andersen m ug b s gaarsdreng Fane n s Samdal Fjeldtvedt (gaard) (4 m, 3 k) (4 m, 3 k) 001 Brigt Rasmussen m g b hf gaardbruker Fane n s 002 Kari Olsdatter k g b hm gaardmandskone Fane n s 003 Rasmus Brigtsen m ug b s gaarsdreng Fane n s 004 Ole Brigtsen m ug b s gaarsdreng Fane n s 005 Marie Brigtsdatter k ug b d tjenestepige Fane n s 006 Nikkolai Brigtsen m ug b s søn Fane n s 007 Johanne Olsdatter k ug b tj tjenestepige Fane n s Samdal Haugland (gaard) (3 m, 4 k) (3 m, 3 k) 001 Rasmus Larsen m g b hf gaardbruker Fane n s 002 Paul Rasmusen m ug b s gaarsdreng Fane n s 003 Berte Rasmusdatter k ug b d tjenestepige Fane n s 004 Kari Rasmusdatter k ug mt d sygepleierske Fane n s Sedvanleg bustad: Nestun 005 Peder Engelsen m ug b fl pleie søn. Fors. Grb Fane n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 1249 Fane 006 Anna Nilsdatter k ug b tj tjenestepige Sund n s 007 Sigri Engelsdatter k e b hm fl føderaadskone Fane n s Samdal Haugland (gaard) (3 m, 5 k) (3 m, 5 k) 001 Annanias Gullaksen m g b hf gaardbruker Molde n s 002 Anna Monsdatter k g b hm gaardmandskone Fane n s 003 Johanna Annaniasdatter k ug b d tjenestepige Fane n s 004 Berntine Annaniasdatter k ug b d datter Fane n s 005 Anna Annaniasdatter k ug b d datter Fane n s 006 Mons Annaniassen m ug b s søn Fane n s 007 Kresti Knudsdatter k ug b fl ikke arbeidsdygtig. Egne Os n s midler 008 John Krestoffersen m e b hf føderaadsmand Fane n s Samdal Haugland (gaard) (4 m, 6 k) 10 (4 m, 6 k) Torsten Johannesen m g b hf gaardbruker Fane n s 002 Hjertru Nilsdatter k g b hm gaardmandskone Fane n s 003 Johannes Torstensen m ug b s gaarsdreng Fane n s 004 Nils Torstensen m ug b s gaarsdreng Laksevaagn s 005 Berte Torstensdatter k ug b d datter Laksevaagn s 006 Anna Torstensdatter k ug b d datter Fane n s 007 Olaf Torstensen m ug b s søn Fane n s 008 Elisabet Torstensdatter k ug b d datter Fane n s 009 Augusta Rasmusdatter k ug b tj tjenestepige Elsaas n s 010 Ragnhild Tollefsdatter k ug b fl Egne midler Fane n s Samdal Haugland (gaard) (6 m, 5 k) 10 (6 m, 4 k) Engel Kristoffersen m g b hf gaardbruker Fane n s 002 Berte Monsdatter k g b hm gaardmandskone Fane n s 003 Johan Engelsen m ug b s gaarsdreng Fane n s 004 Mons Engelsen m ug b s gaarsdreng Fane n s 005 Krestoffer Engelsen m ug b s gaarsdreng Fane n s 006 Gurine Engelsdatter k ug b d tjenestepige Fane n s 007 Lars Engelsen m ug b s gaarsdreng Fane n s 008 Magrete Knudsdatter k ug b fl tjenestepige Fane n s 009 Sofie Larsdatter k ug b tj tjenestepige Fane n s 010 Krestian Sørensen m ug b tj gaarsdreng Fane n s 011 Sigri Monsdatter k g mt b føderaadskone Fane n s Sedvanleg bustad: Østevold Samdal Haugland (gaard) (3 m, 5 k) (4 m, 5 k) 001 Rasmus Andersen m g f hf gaardbruker Fane n s Sannsynleg opphaldstad: Bergen 002 Oline Salmonsdatter k g b hm gaardmandskone Fane n s 003 Severin Rasmussen m ug b s søn Fane n s 004 Anton Rasmussen m ug b s søn Fane n s 005 Anna Rasmusdatter k ug b d datter Fane n s 006 Olga Rasmusdatter k ug b d datter Fane n s 007 Engel Rasmussen m ug b s søn Fane n s 008 Ingeborg Ivarsdatter k ug b tj tjenestepige Brudvig n s 009 Malene Rasmusdatter k e b hm føderaadskone Os n s Merknad: E: Slutt på krets 1 Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 364 (kvinner: 193, menn: 171) Bustader i kretsen: 56 Krets: 002 Kalland Prestegjeld: Fane Herred/by: Fane Kalland Kaland (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 001 Aamund Eliassen m g b hf Gaardbruker, selveier Fane n s 002 Cecelia Kaland k g b hm Gaardmandskone Fane n s 003 Lars Aamundsen m ug b s Gaardbrukersøn, gaardsarb Fane n s 004 Mathilde Bernes k ug b tj Tjenestepike, gaardsarbeid Hosangern s Kalland Kaland (3 m, 5 k) (3 m, 5 k) 001 Johannes Bjørnsen m g b hf Gaardbruker, selveier Fane n s 002 Elen Olsdatter k g b hm gaardmandskone Fane n s 003 Bertha Johannessen k ug b d datter Fane n s 004 Anna Johannesen k ug b d datter Fane n s 005 Elen Johannesen k ug b d datter Fane n s 006 Ole Johannesen m ug b s søn Fane n s 007 Olav Ludvigsen Fanebust m ug b tj tjenestegut, Lindaas n s landbruksarbeide 008 Martha Nilsdatter k ug b tj tjenestepike, husstel Fane n s Kalland Kalland (4 m, 6 k) 10 (4 m, 6 k) Mikkel Larsen m g b hf Gaardbruker Fane n s 002 Oline Nilsdatter k g b hm Gaardmandskone Fane n s 003 Kari Mikkelsdatter k ug b d Datter Fane n s 004 Johanne Mikkelsdatter k ug b d Datter Fane n s 005 Ingeborg Mikkelsdatter k ug b d Datter Fane n s 006 Lars Mikkelsen m ug b s Søn Fane n s 007 Olga Mikkelsdatter k ug b d Datter Fane n s 008 Gudrun Paulsen k ug b Pleiedatter Pleiedatter Fors. Grb Fane n s 009 Kristian Lekven m ug b tj Tjenestedreng ved Os n s gaardsbruk 010 Lars Olsen m e b hf Føderaadsmand Fane n s Kalland Kaland (4 m, 2 k) (4 m, 2 k) 001 N. Larsen Hjemdal m g b hf Arbeidsmand ved Os n s gaardsarbeid 002 Bertha Andersdatter k g b hm Gaardmandskone Os n s 003 Bertha Nilsdatter k ug b d Datter Fane n s 004 Lars Nilsen m ug b s Søn Fane n s 005 Anders Nilsen m ug b s Søn Fane n s 006 Nils Nilsen m ug b s Søn Fane n s Kalland Midtris (4 m, 2 k) (4 m, 2 k) 001 Johan Jakobsen Espetvedt m g b hf Baneformand og Mælandsn s handelsmand sogn 002 Kari Jonsdatter k g b hm Postaapner Haus n s 003 Johanna Espetvedt k ug b d Datter Fane n s 004 Magnus Espetvedt m ug b s Søn Fane n s 005 Harald Espetvedt m ug b s Søn Fane n s 006 Sigurd Espetvedt m ug b s Søn Fane n s Kalland Fredheim (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Tomas Larsen m g b hf Bygningsmand Fane n s 002 Martha Jonsdatter k g b hm bygmandskone Fane n s Folketeljinga Kalland Austevold (5 m, 5 k) 10 (5 m, 5 k) Haldor Nilsen m g b hf Føderaadsmand Os n s 002 Guro Johannesdatter k g b hm Føderaadskone Os n s 003 Nils Haldorsen m g b hf Gaardbruker, selveier Fane n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 1249 Fane 004 Anna Nilsdatter k g b hm Gaardmandskone Fane n s 005 Halvor Nilsen m ug b s Gaardbrukersøn Fane n s 006 Johannes Nilsen m ug b s Gaardbrukersøn Fane n s 007 Gudrun Nilsdatter k ug b d Datter Fane n s 008 Bertha Nilsdatter k ug b d Datter Fane n s 009 Lars Halvorsen m ug b tj Tjener, gaardsarbeide Fane n s 010 Elen Haldorsdatter k ug b tj Tjenestepike, gaardsarbeide Fane n s Kalland Kalandseidet (1 m, 3 k) (1 m, 3 k) 001 Ole Olsen m g b hf Gaardsbestyrer Os n s 002 Sigrid Larsdatter k g b hm Gaardsbestyrerskone Fane n s 003 Britha Johannesdatter k ug b tj Tjenestepike ved Fane n s gaardsbruk 004 Dorthea Larsdatter k ug b d Pleiedatter Fane n s Kalland Valle (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Andreas Johannesen m g b hf Veivogter Fane n s 002 Maria Jonasen k g b hm Veivogterskone Sverige n s 003 Anna Svendsen k ug b d Datter Fane n s 004 Karl Andreasen m ug b s Søn Fane n s 005 Sigrid Andreasen k ug b d Datter Fane n s Kalland Valle (2 m, 6 k) (3 m, 6 k) 001 Mons Nilsen m g b hf Gaardbruker Fane n s 002 Oline Johannesdatter k g b hm Gaardmandskone Fane n s 003 Johanna Monsdatter k ug b d Datter Fane n s 004 Kaia Monsdatter k ug b d Datter Fane n s 005 Mikal Andreasen m ug b tj Tjenestegut ved Fane n s gaardsbruk 006 Amalia Ingebrigtsdatter k ug b tj Tjenestepike ved Bergen n s gaardsbruk 007 Nils Monsen m g f hf Føderaadsmand Fane n s Sannsynleg opphaldstad: Fane 008 Kari Monsdatter k g b hm Føderaadskone Fane n s 009 Anna Torsen k ug b el Fattighuslem Bergen n s Sjukdom: a Kalland Valle (8 m, 4 k) 12 (8 m, 4 k) Ole Olsen m g b hf Gaardbruker Fane n s 002 Anne Nilsdatter k g b hm Gaardmandskone Fane n s 003 Ole Olsen m ug b s Søn Fane n s 004 Johannes Olsen m ug b s Søn Fane n s 005 Nikolai Olsen m ug b s Søn Fane n s 006 Andreas Olsen m ug b s Søn Fane n s 007 Olav Olsen m ug b s Søn Fane n s 008 Elias Olsen m ug b s Søn Fane n s 009 Martha Olsdatter k ug b d Datter Fane n s 010 Karl Olsen m ug b s Søn Fane n s 011 Oline Olsdatter k ug b fl Tjenestepike ved Fane n s gaardsbruk 012 Elisabet Olsdatter k ug b fl Tjenestepike ved gaardsbruk Fane n s Kalland Bahus (2 m, 4 k) (2 m, 4 k) 001 Rasmus Pedersen m g b hf Gaardbruker Fane n s 002 Kari Kristoffersdatter k g b hm Gaardmandskone Fane n s Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 003 Martha Rasmusdatter k ug b d Datter Fane n s 004 Peder Jonsen m g b hf Føderaadsmand Fane n s 005 Kari Olsdatter k g b hm Føderaadskone Os n s 006 Kristine Falkanger k ug b tj Tjenestepike ved gaardsbruk Haus n s Kalland Engevik (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Albert N. Helgesen m ug b tj Gaardsdreng Bergen n s 002 Henrik E. Helgesen m g b hf Gaardbruker, selveier Bergen s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1896 Flytta attende til Noreg: 1910 Bustad i Noreg før utflytting: Bergen Siste bustad i Amerika: Chicago Stilling i Amerika: Fyrbøter i huse Merknad: 003 Elisabeth Johannesen k g b hm Gaardbrukerkone Ytre s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1904 Flytta attende til Noreg: 1909 Bustad i Noreg før utflytting: Ytre Holmedal Siste bustad i Amerika: Chicago Holmedal Stilling i Amerika: Fyrbøters kone Merknad: Kalland Birkeli (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Johannes Pedersen m g b hf Gaardbruker, selveier Fane n s 002 Anna Engelsdatter k g b hm Gaardmandskone Os n s 003 Kristi Johannesdatter k ug b d Datter Fane n s 004 Per Johannesen m ug b s Søn Fane n s 005 Einar Johannesen m ug b s Søn Fane n s Kalland Fortunet (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Lars Paulsen m g b hf Gaardbruker, selveier Os n s 002 Kari Halvarsdatter k g b hm Gaardmandskone Fane n s 003 Martha Larsdatter k ug b d Datter Fane n s 004 Karl Larsen m ug b s Gaardbrukersøn ved Fane n s gaardsarbeid 005 Albert Gustavsen m ug b tj Gaardsdreng Os n s Kalland Bahus (3 m, 1 k) (3 m, 1 k) 001 Haakon Baardsen m g b hf Gaardbruker, selveier Os n s 002 Oline Olsdatter k g b hm Gaardmandskone Fane n s 003 Kristian Haakonsen m ug b s Søn Fane n s 004 Baard Olsen m e b hf Føderaadsmand Os n s Kalland Østevold (4 m, 4 k) (4 m, 4 k) 001 Anders Sørensen m g b hf Gaardbruker Fane n s 002 Ingeborg Jonsdatter k g b hm Gaardmandskone Fane n s 003 Søren Andersen m g b hf Postbud Fane n s 004 Elianna Andreasdatter k g b hm Postbudskone Fuse n s 005 Anders Sørensen m ug b s Søn Fane n s 006 Bertha Andersdatter k ug b tj Tjenestepike ved Fane n s gaardsbruk 007 Bertha Andersdatter k e b hm Føderaadskone Fane n s 008 Bernhard Berentsen m ug b tj Gaardsdreng Bergen n s Kalland Østevold 75 2, 4 4 (2 m, 2 k) (2 m, 3 k) 001 Peder Adamsen m g b hf Gaardbruker og Postbud Fane n s 002 Kari Aamundsdatter k g b hm Gaardmandskone Fane n s 003 Adam Petersen m g b hf Føderaadsmand Fane n s 004 Sigrid Monsdatter k g f hm Føderaadskone Fane n s Sannsynleg opphaldstad: Haugsdal i Fane Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 1249 Fane 005 Martha Andreasdatter k ug b tj Tjenestepike ved gaardsbruk Os n s Kalland Smaadalen (2 m, 4 k) (2 m, 4 k) 001 Martha Hatlestad k e b hm Syerske Fane n s 002 Sofie Hatlestad k ug b d Datter Aarstad n s 003 Olivia Hatlestad k ug b d Datter Aarstad n s 004 Ole Hatlestad m ug b s Søn Aarstad n s 005 Anders Larsen Smaadal m g b hf Øsearbeider Fane n s 006 Martha Pedersdatter k g b hm Øsearbeiders kone Os n s Kalland Lyngbø (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Nils Halvorsen m g b hf Gaardbruker Fane n s 002 Engeliv Johannesdatter k g b hm Gaardmandskone Os n s 003 Johannes Nilsen m ug b s Gaardbrukersøn ved Fane n s gaardsbruk 004 Karen Nilsdatter k ug b d Datter Fane n s 005 Nils Nilsen m ug b s Søn Fane n s Kalland Daaveneset (2 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Jens Bottolfsen m g f hf Feier? n s Sannsynleg opphaldstad: Hop i Fane 002 Herborg Simonsdatter k g b hm Feiers kone Fuse n s Merknad: E: Fødselsdag og fødselsår påført seinare 003 Bertha Ellertsen k g b hm Arbeiders kone Bergen n s Merknad: E: Fødselsdag og fødselsår påført seinare 004 Jens Berentsen m ug b s Søn Fane n s 005 Ivar Berentsen m ug b s Søn Fane n s Kalland Bahus (4 m, 2 k) (4 m, 2 k) 001 John O. Johannesen m g b hf Gaardbruker Fane n s 002 Agnette Pedersdatter k g b hm Gaardmandskone Fane n s 003 Johannes Johnsen m ug b s Søn Fane n s 004 Peder Johnsen m ug b s Søn Fane n s 005 Agnette Johannesdatter k ug b tj Tjenestepike ved Fane n s gaardsbruk 006 Halvor Nilsen m ug b tj Gaardsdreng Fane n s Kalland Nyhagen (0 m, 4 k) (0 m, 4 k) 001 Synneva Andersdatter k e b hm Gaardbrukerenke med Hammer n s selveiendom sogn 002 Selma Martinsdatter k ug b d Datter Fane n s 003 Klara Martinsdatter k ug b d Datter Fane n s 004 Nelly Martinsdatter k ug b d Datter Fane n s Kalland Bruland (1 m, 4 k) (1 m, 4 k) 001 Anna Bruland k g b hm Gaardbrukerkone Evanger n s herred 002 Sigrid Bruland k ug b d Datter Bergen n s 003 Borghild Bruland k ug b d Datter Bergen n s 004 Johan Bruland m ug b s Søn Bergen n s 005 Klara Bruland k ug b d Datter Fane n s Kalland Torsnes (0 m, 1 k) (0 m, 2 k) 001 Gurine Sørensen k e f hm Syerske Alværsundn s Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

21 Sannsynleg opphaldstad: Bergen 002 Alma Sørensen k ug b d Datter Bergen n s Kalland Smaadalen (6 m, 5 k) 11 (6 m, 5 k) Jens Monsen m g b hf Gaardbruker Haus n s 002 Brita Rasmusdatter k g b hm Gaardbrukerkone Os n s 003 Anna Jensdatter k ug b d Tjenestepike ved Fane n s gaardsbruk 004 Sivert Jensen m ug b s Stenarbeider Fane n s 005 Rasmus Jensen m g b hf Arbeider ved gaardsbruk Fane n s 006 Gurianne Olsdatter k g b hm Arbeiderskone Finnaas n s 007 Jens Rasmussen m ug b s Søn Fane n s 008 Bertha Rasmusdatter k ug b d Datter Fane n s 009 Oline Rasmusdatter k ug b d Datter Fane n s 010 Ragnvald Rasmussen m ug b s Søn Fane n s 011 Alfred Berentsen m ug b fl Gaardsdreng Fane n s Sjukdom: a Kalland Sandven nedre 79 3, 4 4 (1 m, 3 k) (1 m, 3 k) 001 Berge Sjursen m g b hf Gaardbruker Alværsundn s 002 Kristiane Hansdatter k g b hm Gaardmandskone Fane n s 003 Klara Karlsdatter k ug b d Pleiedatter Fane n s 004 Kristine Stensdatter k ug b tj Tjenestepike ved gaardsbruk Os n s Kalland Sandven nedre (3 m, 7 k) 10 (3 m, 7 k) H. O. Salomonsen m g b hf Gaardbruker Fane n s 002 Elen Mikkelsdatter k g b hm Gaardmandskone Fane n s 003 Elen Halvorsdatter k ug b d Budeie Fane n s 004 Bertha Halvorsdatter k ug b d Datter Fane n s 005 Hanna Halvorsdatter k ug b d Datter Fane n s 006 Ragnhild Halvorsdatter k ug b d Datter Fane n s 007 Martine Halvorsdatter k ug b d Datter Fane n s 008 Ingeborg Halvorsdatter k ug b d Datter Fane n s 009 Salomon Halvorsen m e b hf Føderaadsmand Fane n s 010 Karl Johannesen m ug b tj Gaardsdreng Bergen n s Kalland Sandven nedre (5 m, 3 k) (5 m, 3 k) 001 Halvor Pedersen m g b hf Gaardbruker Fane n s 002 Ingeborg Johannesen k g b hm Gaardmandskone Fane n s 003 Peder Halvorsen m ug b s Søn Fane n s 004 Johannes Halvorsen m ug b s Søn Fane n s 005 Johannes Johannesen m g b hf Føderaadsmand Fane n s 006 Synneva Nilsdatter k g b hm Føderaadskone Fane n s 007 Tomina Nilsdatter k ug b tj Tjenestepike ved Os n s gaardsbruk 008 Edvard NIlsen m ug b tj Gaardsdreng Bergen n s Kalland Almeland (4 m, 5 k) (4 m, 5 k) 001 Lars Kristoffersen m g b hf Smed og gaardbruker Fane n s 002 Trine Monsdatter k g b hm Smeds kone Fane n s 003 Kristoffer Larsen m ug b s Støper Fane n s 004 Mons Larsen m ug b s Støper Fane n s 005 Martha Larsdatter k ug b d Datter Fane n s 006 Peder Larsen m ug b s Søn Fane n s 007 Anna Larsdatter k ug b d Datter Fane n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 21

22 1249 Fane 008 Margit Larsdatter k ug b d Datter Fane n s 009 Bertha Nilsdatter k e b hm Føderaadskone Fane n s Kalland Almeland (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Nils Nilsen m g b hf Gaardbruker Fane n s 002 Marie Kristoffersdatter k g b hm Gaardmandskone Fane n s 003 Kristoffer Nilsen m ug b s Gaardbrukersøn ved Fane n s gaardsbruk 004 Berentine Holm k e b hm Gaarmandsdatter Fane n s 005 Otelia Holm k ug b d Datter Fane n s 006 Nikolai Holm m ug b s Søn Fane n s Kalland Almeland (5 m, 3 k) (4 m, 4 k) 001 Ludvig Guttormsen m g b hf Gaardbruker Eivindvikn s 002 Bertha Andersdatter k g b hm Gaardmandskone Eivindvikn s 003 Guttorm Ludvigsen m ug mt s Gaardsdreng Bergen s Statsb.: Danmark Sedvanleg bustad: Danmark 004 Ingeborg Ludvigsdatter k ug b d Tjenestepike ved Fane n s gaardsbruk 005 Aletta Ludvigsdatter k ug f d Tjenestepike ved Fane n s gaardsbruk Sannsynleg opphaldstad: Bergen 006 Lovise Ludvigsdatter k ug b d Datter Fane n s 007 Ludvig Ludvigsen m ug b s Søn Bergen n s 008 Anton Ludvigsen m ug b s Søn Fane n s 009 Mons Andersen m ug b tj Gaardsdreng Herlø n s Kalland Almeland (2 m, 4 k) (2 m, 4 k) 001 Karl Johannesen m g b hf Gaardbruker Fane n s 002 Eli Tomasdatter k g b hm Gaardmandskone Fane n s 003 Johannes Karlsen m g b hf Jordbruker Fane n s 004 Berthe Eliasdatter k g b hm Jordbrukers kone Fane n s 005 Ingeborg Andreasen k ug b tj Tjenestepike ved Fane n s gaardsbruk 006 Larsina Johannesdatter k ug b tj Tjenestepike ved gaardsbruk Os n s Kalland Henne (2 m, 5 k) (3 m, 5 k) 001 Mons Paulsen m g b hf Gaardbruker Fane n s 002 Bertha Olsdatter k g b hm Gaardmandskone Fane n s 003 Paal Monsen m g b hf Gaardsdreng Fane n s 004 Marie Andreasdatter k g b hm Gaardsdrengs kone Gloppen n s 005 Kari Paalsdatter k ug b d Datter Fane n s 006 Kristine Brufladt k ug b fl Losjerende Fors. Grb Gloppen n s 007 Anna Andreasdatter k ug b tj Tjenestepike ved Eivindvikn s gaardsbruk 008 Ole Monsen m ug f s Stenarbeider Fane n s Sannsynleg opphaldstad: Milde i Fane Kalland Henne (8 m, 3 k) 10 (7 m, 3 k) Lars Larsen m g b hf Gaardbruker Fane n s 002 Martha Paulsdatter k g b hm Gaardmandskone Fane n s 003 Lars Larsen m ug b s Søn Fane n s 004 Paul Larsen m ug b s Søn Hamre n s sogn 005 Johannes Larsen m ug b s Søn Fane n s 006 Karl Larsen m ug b s Søn Fane n s Side 22 Digitalarkivet - Arkivverket

23 007 Sigurd Larsen m ug b s Søn Fane n s 008 Anders Larsen m ug b s Søn Fane n s 009 Lydia Larsdatter k ug b d Datter Fane n s 010 Anna Hyllestad k ug b tj Tjenestepike ved Hyllestadn s gaardsbruk 011 Lars Johansen m ug mt b Gaardmandssøn ved Fane n s gaardsbruk Sedvanleg bustad: Smøraas i Fane Kalland Henne (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Lars Halvorsen m g b hf Gaardbruker Hosangern s 002 Anne Paulsdatter k g b hm Gaardmandskone Fane n s 003 Kari Larsdatter k ug b d Budeie Fane n s 004 Johanne Larsdatter k ug b d Tjenestepike ved Fane n s gaardsbruk 005 Nils Mikkelsen m ug b fl Losjerende Grb Fane n s Sjukdom: s Kalland Henne (3 m, 4 k) (3 m, 4 k) 001 Mons Pedersen m g b hf Gaardbruker Fane n s 002 Barbro Johannesdatter k g b hm Gaardmandskone Os n s 003 Tomas Monsen m ug b s Gaardsdreng Os n s 004 Peder Monsen m ug b s Søn Fane n s 005 Synneva Monsdatter k ug b d Datter Fane n s 006 Elen Monsdatter k ug b d Datter Fane n s 007 Agathe Nilsdatter k ug b tj Tjenestepike ved gaardsbruk Os n s Kalland Myren (3 m, 4 k) (3 m, 4 k) 001 Nils Pedersen m g b hf Gaardbruker Fane n s 002 Martha Kristoffersdatter k g b hm Gaardmandskone Fane n s 003 Aslaug Nilsdatter k ug b d Datter Bergen n s 004 Peder Monsen m g b hf Føderaadsmand Fane n s 005 Synneva Nilsdatter k g b hm Føderaadskone Voss n s 006 Martha Johannesdatter k ug b fl Fattiglem Dale i n s Søndfjord 007 Emanuel Kristiansen m g b fl Hestehandler Aarstad n s Kalland Gimmeland (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Elias Nilsen m g b hf Gaardbruker Fane n s 002 Synneva Nilsdatter k g b hm Gaardmandskone Fane n s 003 Nils Elias Eliasen m ug b s Arbeidsmand ved Fane n s gaardsbruk 004 Nils Andreas Eliasen m ug b s Arbeidsmand ved Fane n s gaardsbruk 005 Eli Eliasdatter k ug b d Tjenestepike ved Fane n s gaardsbruk 006 Elisabeth Eliasdatter k ug b d Tjenestepike ved gaardsbruk Fane n s Kalland Gimmeland (5 m, 3 k) (5 m, 3 k) 001 Lars Olsen m g b hf Gaardbruker Fane n s 002 Bertha Johannesdatter k g b hm Gaardmandskone Fane n s 003 Ole Larsen m ug b s Gaardsdreng Fane n s 004 Elisabeth Larsdatter k ug b d Tjenestepike ved Fane n s gaardsbruk 005 Britha Andersdatter k ug b tj Tjenestepike ved gaardsbruk Os n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 23

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1254 Hammer. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1254 Hammer. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1254 Hammer Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1261 Manger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1261 Manger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1261 Manger prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA I 1900 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 7 Negard 10 Mali-garden 5 Jo-garden 9 Lars-garden 8 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 6 Til saman 65 Ullahammaren: Hellevik-stova

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1263 Lindaas. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1263 Lindaas. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1263 Lindaas Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1123 Høiland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1448 Stryn. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1448 Stryn. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1448 Stryn Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1648 Støren Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0413 Furnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0416 Romedal Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0117 Id Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1428 Askvold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1428 Askvold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1428 Askvold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0814 Bamle Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1624 Rissens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1438 Bremanger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1438 Bremanger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1438 Bremanger prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1443 Eid Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1520 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1124 Haaland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0202 Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0527 Vardal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1857 Værøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1428 Askvold Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0429 Aamot Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1421 Aurland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1432 Førde Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1253 Hosanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1253 Hosanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1253 Hosanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Toten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Toten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1525 Stranden. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1525 Stranden. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1525 Stranden Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0619 Aal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0619 Aal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0619 Aal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0719 Andebu Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1612 Hevne Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0512 Lesje. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0512 Lesje. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0512 Lesje Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0832 Mo. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0832 Mo. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0832 Mo Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1432 Førde. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1432 Førde. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1432 Førde Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1746 Klingen, Namsos prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1746 Klingen, Namsos prestegjeld Folketeljing 1910 for 1746 Klingen, Namsos prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1249 Fana herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1249 Fana herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1249 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1447 Indviken. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1447 Indviken. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1447 Indviken Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0612 Hole Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred

Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1043 Nes, Flekkefjord prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1043 Nes, Flekkefjord prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1043 Nes, Flekkefjord prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer