Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø"

Transkript

1 Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: Innhaldet er registrert av Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

3 Innhald Løpande liste... 9 Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå 1801 nominativ, dvs. ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga blei difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 3. desember 1900 Ved kgl. res. 8. august 1900 blei det bestemt å halde ei "almindelig Folketælling" som skulle gje ei detaljert oversikt over befolkninga i Noreg natta mellom 2. og 3. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast i teljingslista, med særskild markering ("mt") av dei som var mellombels til stades (på besøk osb.) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osb.) frå bustaden på teljingstidspunktet, også førast i lista, men merkast som fråverande ("f"). På denne måten skulle folketeljinga i 1900 gje ei oversikt over befolkninga, både dei som var til stades og dei som var heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle altså alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som "f" og på opphaldsstaden som "mt". I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent blei gjennomført, så mange slike personar er oppført berre ein stad. Ved folketeljinga i 1900 var det i Noreg 594 kommunar, av dei var 539 herad, 39 kjøpstader og 20 ladestader. I tillegg var det 2 ladestader som ikkje var eigne kommunar (Hvitsen i Akershus og Holmsbu i Buskerud), slik at totalen teljingseiningar var 596. Den totale heimehøyrande befolkninga i Noreg 3. desember 1900 blei av Det Statistiske Centralbureau talt til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet blei gjort frå og med måndag 3. desember 1900 og så mange dagar som var nødvendig. På landet blei teljingsarbeidet gjort under leiinga av eit teljingsstyre. Her fann ein soknepresten (formann), lensmannen og ordførar for heradstyret. Sjølve teljingsarbeidet blei som regel utført av skulelærarane, som gjekk frå gard til gard og fylte ut teljingsskjemaa ("Personlister" og Jordbrugsschemaer") for kvar bustad innan skulekrinsen (teljingskrinsen) sin. Etter innsamlingsarbeidet, utarbeidet teljaren ei summarisk "hovedliste" for kvar teljingskrins. Teljingstyret ved lensmannen fylte til slutt ut eit "hovedsammendrag" for heile heradet og sende det samla skjemamaterialet til Det Statistiske Centralbureau i Kristiania. (Dei detaljerte, bustadsinndelte jordbruksskjemaa for alle herada i landet gjekk tapt i brann hos sentralbyrået i 1939.) I byane hadde ein sjølvteljing. Det vil seie at eigaren eller bestyraren på kvar gard/hus fylte ut teljingslistene. Rodemeistaren stod for utdeling og innsamling av listene, og kontrollerte at dei var utfylte i tråd med instruksane. Magistraten i kvar by var ansvarleg for teljingsarbeidet. Ein førte teljinga i to typar lister ("Personliste" og "Husliste"). Teljaren laga så ei "hovedliste" for teljingskrinsen og overleverte ho til magistraten. "Hovedlisten" skulle innehalde oversikt over dei busette husa med huslistenummer og matrikkelnummer. Folketeljinga 1900 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast eit prestegjeld eller herad, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av prosjektet Teleslekt (under Telenor og Nasjonalbibliotekavdelinga i Rana ). Riksarkivaren overtok prosjektet og datamaterialet Digitalarkivet forvaltar dei digitale folketeljingane for Arkivverket. Dataa til folketeljinga 1801 har vore korrekturlesne fleire gonger, mellom anna alle gardsnamna i 2008, og det er versjon 4 av teljinga frå 10. januar 2013 som er grunnlaget for dette heftet. 5

6 Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta svarer stort sett til rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Ikkje alle folketeljingane innheld alle felt. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krins Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustaden sitt namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krets Teljingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leilegheitsnummer 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.kodar 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap 11 Tru Trussamfunn 6

7 På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanleg bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trussamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar (berre i 1910 teljiinga) Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert etter kvarandre, det er ein line mellom kvar bustad, og det er ein tynn line mellom ulike hushald i same bustad. Innanfor kvar seksjon kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner tekne i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som blei brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osb. Under person anger feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlege bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bustatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs. med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling 7

8 g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersått n = norsk statsborgar Trussamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvising til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvising til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 8

9 Personar i alt: 5954 (kvinner: 3115, menn: 2839) Bustader: 1035 Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 491 (kvinner: 261, menn: 230) Bustader i krinsen: 87 Krins: 001 Herred/by: Verdal herred Folketeljinga Leklem 1 1 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 John Leklem m g b hf Gaardbruger Selveier, 1864 Verdal Mølleeier af Kornmølle Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Hovedbyg. 002 Marie Leklem k g b hm Gaardmandskone 1875 Verdal Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Hovedbyg. 003 Sofie Ltenstad k ug b tj 1883 Inderøen NT Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Hovedbyg. 004 Anna Langli k ug b tj 1875 Sparbu NT Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Hovedbyg. 005 Nils Hofstad m ug b tj Alm. Gaardsdreng 1886 Gutvik Namdalen NT Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Hovedbyg. 006 Emma Marie Skuseth k ug b tj 1881 Sparbu NT Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Hovedbyg. 007 Johannes Haukaa m g mt Dagleier Gaardbruger 1876 Verdal Statsb.: Trusamf.: Sedvanleg bustad: Haukaa Bygning for nattopphald: Hovedbyg. 008 Kristine Storli k ug mt Dagleierske Alm. Arbeiderske 1874 Verdal Statsb.: Trusamf.: Sedvanleg bustad: Storli Værdalen Bygning for nattopphald: Hovedbyg. 009 Olaus Leklem m g b hf Føderaadsmand 1830 Verdal Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Føderaadsstuen 010 Masine Leklem k g b hm Føderaadskone 1837 Verdal Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Føderaadsstuen 011 Martinus Leklem m ug b s Alm. Arbeider 1870 Verdal Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Føderaadsstuen 012 Valborg Leklem k ug f d Butikjomfru 1882 Verdal Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Trondhjem Bygning for nattopphald: Føderaadsstuen Busveet under 1 1 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Ove Martinus Busveet m g b hf Husmand m J Inderøen NT 002 Karen Busveet k g b hm Husmandskone 1846 Ytterøen NT 003 Marie Busveet k ug b d Arbeiderske 1878 Inderøen 004 Martha Busveet k ug b d Datter 1889 Skogn NT 005 Olga Karoline Busveet k ug b Datterdatter Datterdatter 1900 Verdal Møllebakken under 1 1 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Bernt Jakobsen m g b hf Møllemester ved kornmølle 1852 Skogn NT 002 Elen Anna Jakobsen k g b hm Møllermesterkone 1848 Verdal 003 Anton Jakobsen m ug f s Arbeider 1885 Verdal Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Sparbu 004 Bernhard Jakobsen m ug b s Møllearbeider ved kornmølle 1882 Verdal 005 Emma Jakobsen k ug b d Datter 1890 Inderøen NT Leklemsbakken under 1 1 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ole Sivertsen m e b hf Husmand m. J Verdal 002 Ane Seklemsbakken k e b Stedmoder Fatiglem 1806 Verdal 003 Oline Koa k ug mt Mt Arbeiderske 1834 Inderøen NT Husbestyrerinde Statsb.: Trusamf.: Sedvanleg bustad:!! Sehm 2 1 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja Registreringssentral for historiske data Side 9

10 1721 Verdal herred 001 Anton Sehm m g b hf Gaardbruger Selveier 1860 Verdal 002 Gurru-Anna Sehm k g b hm Gaardmandskone 1857 Inderøen NT 003 Bonsak Sehm m ug b s Søn 1891 Verdal 004 Arne Sehm m ug b s Søn 1895 Verdal 005 Laura Sehm k ug b d Datter 1898 Verdal 006 John Johansen m ug b tj Gaardsarbeider 1879 Verdal 007 Mette Johansen k ug b tj Kokkepige 1877 Verdal 008 Oline Olsen k ug b tj Budeie 1875 Verdal 009 Margot Sagmo k ug b tj Barnepige 1888 Verdal Lillemarken under 2 1 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Elert Olsen m g b hf Husmand m. J. Maler, 1832 Sparbu NT Haandtværker 002 Inger-Anna Olsen k g b hm Husmandskone 1826 Verdal Skogenget nedre under 2 1 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Olaus Lorentssen m g b hf Husmand m. J Inderøen NT 002 Ingeborg-Anna Lorentssen k g b hm Husmandskone 1838 Verdal 003 Kirstine K. Aakerhus k ug b Fatiglem Fatiglem 1844 Verdal Skogenget øvre under 2 1 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Jakob Johannessen m g f hf Husmand m. J Verdal Møllearbeider, Tømmermand Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Vinne Værdal 002 Anna Johannessen k g b hm Husmandskone 1870 Sparbu NT 003 Ingeborg Johannessen k ug b d Datter 1890 Verdal 004 Laura Johannessen k ug b d Datter 1893 Verdal 005 Aslaug Johannessen k ug b d Datter 1897 Verdal Skogenget vestre under 2 1 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Ole Johnsen m g b hf Husmand m. J Tømmermand 1848 Støren ST 002 Kristense Johnsen k g b hm Husmandskone 1852 Hemnes Nor 003 John Olsen m ug f s Smed 1878 Verdal Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Aasen 004 Kristian Olsen m ug f s Tømmermand 1879 Verdal Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Aasen 005 Sigurd Olsen m g b s Arbeider 1882 Verdal 006 Ingrid Olsen k ug b d Datter 1886 Verdal 007 Kristine Olsen k ug b d Datter 1893 Verdal 008 Johanne Olsen k ug b d Datter 1897 Verdal Skogenget vestre nedre under 2 1 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Lorentse Johnsen k e b hm Husmandsenke m. J Skogn NT 002 Tomine Finne k ug b Søster til enken Arbeiderske 1845 Skogn NT Flaataavikbakken under 2 1 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Beret Aagesen k e b hm Husmandsenke u. J 1831 Verdal 002 Anna Sofie Pettersen k ug b d Syerske 1864 Verdal Side 10 Registreringssentral for historiske data

11 Folketeljinga Øverenget under 2 1 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Gustav Sehm m g b hf Husmand m. J. Tømmermand 1859 Verdal 002 Anna Sehm k g b hm Husmandskone 1871 Verdal 003 Gusta Sehm k ug b d Datter 1890 Verdal 004 Karoline Sehm k ug b d Datter 1892 Verdal 005 Olaf Sehm m ug b s Søn 1895 Verdal 006 Gudrun Sehm k ug b d Datter 1898 Verdal 007 Marie Sehm k ug b d Datter 1900 Verdal Flaatavik under 2 1 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Ole Gundersen m g b hf Husmand m. J. Tømmermand 1865 Verdal 002 Anna Oline Gundersen k g b hm Husmandskone 1869 Verdal 003 Johannes Gundersen m ug b s Søn 1893 Verdal 004 Gunnar Gundersen m ug b s Søn 1894 Verdal 005 Anny Othelie Gundersen k ug b d Datter 1897 Verdal 006 Astrid Karoline Gundersen k ug b d Datter 1899 Verdal 007 Ingeborg-Anna Sørhaug k g b Svigermoder Føderaadskone paa Sørhaug 1835 Inderøen NT Bjørga under 2 1 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Peder Hanssen m g b hf Husmand m. J. Tømmermand 1831 Inderøen NT 002 Petrine Hanssen k g b hm Husmandskone 1840 Inderøen NT Gjærdet under 2 1 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Ole Larssen Gjærdet m g b hf Husmand m. J Verdal 002 Martha Gjærdet k g b hm Husmandskone 1826 Levanger landsogn NT Rønningen under Johan Anderssen m g b hf Husmand m J, Bager, Eier af 1863 Verdal Brødforretning 002 Jensine Anderssen k g b hm Husmandskone 1865 Vigten NT 003 Anton Anderssen m ug b s Søn 1888 Vigten NT 004 Harald Anderssen m ug b s Søn 1892 Verdal 005 Kristian Anderssen m ug b s Søn 1894 Verdal 006 Olaf Anderssen m ug b s Søn 1896 Verdal 007 Kristoffer Kolbanusen m g b Stedfar til hf Forhenværende Husmand og 1825 Frosta NT Jægteskipper 008 Beret Kolbanusen k g b Mor til hf Forhenværende Husmandskone 1825 Verdal Fleskhus lille 3 1 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Johan Fleskhus m g b hf Gaardbruger Selveier 1876 Verdal Handelsmand 002 Ane Fleskhus k g b hm Gaardmandskone 1880 Verdal 003 Grete Fleskhus k ug b tj Budeie 1878 Verdal 004 Bernhard Fleskhus m ug b Broder til hf Middelskoleelev 1886 Verdal 005 Olaus Tronesvald m ug b tj Gaardsdreng 1885 Inderøen NT Nordbakken under 3 1 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Elling Haldorsen Sehm m e b hf Husmand u J Verdal Registreringssentral for historiske data Side 11

12 1721 Verdal herred Bjørga under 3 1 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Pauline Vold k ug b hm Jordbrugerske 1843 Verdal 002 Tella Sakshaug k ug b fl Syerske 1864 Verdal 003 Edevard Kristoffersen m g b hf Telefonarbeider 1866 Verdal Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Bortleiet bekvemmelihed 004 Tora Kristoffersen k g b hm Syerske 1870 Stenkjær NT 005 John Kristoffersen m ug b s Søn 1899 Verdal Haugen under 3 1, 2 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Johannes Ottesen Haugen m g b hf Husmand m J 1826 Verdal 002 Karen Martha Haugen k g b hm Husmandskone 1824 Verdal 003 Einar Haugen m ug b Dattersøn Dattersøn 1888 Verdal Breiguttu under 3 1 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Kristen Johnsen m g b hf Husmand m J 1831 Verdal 002 Anne Johnsen k g b hm Husmandskone 1828 Tingvold Nordmøre Rom 003 Martha Norset k e b el Alm. Arbeiderske med bagning, vævning o.s.v Verdal Fleskhus store 3 2 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Anders Larssen Fleskhus m g b hf Gaardbruger Selveier 1825 Verdal 002 Martha Fleskhus k g b hm Gaardmandskone 1832 Levanger landsogn 003 Peder Fleskhus m ug b s Gaardsarbeider 1869 Verdal 004 Sofie Fleskhus k ug b d Budeie 1863 Verdal 005 Marius Fleskhus m ug b Dattersøn Dattersøn 1890 Verdal 006 Margrethe Fleskhus k ug b tj Kokkepige 1879 Verdal 007 Peder Brønstad m ug b fl Lærer i Folkeskolen 1876 Snaasen NT Breiguttu under Bernhardus Breiguttu m g b hf Husmand m J, Tømmermand 1847 Verdal 002 Gurru-Anna Breiguttu k g b hm Husmandskone 1846 Verdal 003 Gerhard Breiguttu m ug b s Søn 1887 Verdal 004 Johannes Breiguttu m e b Far til hf fl Fatiglem delvis Feldskrædder 1820 Verdal Myren under 3 2 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Beret Myren k e b hm Husmandsenke m J 1835 Verdal Spinderske 002 Anton Myren m ug b s Hustømmermand Træarbeider 1875 Verdal 003 Oline Myren k ug b d Alm. Arbeiderske 1873 Verdal Ranheim 3 13 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Karl Raaen m g f hf Gaardbruger Selveier Smed 1869 Verdal Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Vinne 002 Kristine Raaen k g b hm Gaardmandskone 1869 Verdal 003 Marie Jonsborg k g b el hm Alm Arbeiderske 1865 Verdal 004 Martin Berg m ug f tj Smedlærling 1880 Verdal Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Vinne 005 Gusta Hogstad k ug b tj Barnepige 1888 Inderøen 006 Natalie Jonsborg k ug b d til el Datter 1893 Verdal Side 12 Registreringssentral for historiske data

13 Folketeljinga Kristian Raaen m ug b s Søn 1895 Verdal 008 Sverre Raaen m ug b s Søn 1896 Verdal 009 Arne Raaen m ug b s Søn 1898 Verdal 010!! Raaen* k ug b d Datter Verdal Statsb.: Trusamf.: Merknad: Udøbt Pige Sjøbakken under 3 2 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Lorents Sjøbakken m g b hf Husmand m J 1827 Inderøen NT 002 Olava Sjøbakken k g b hm Husmandskone 1832 Verdal 003 Ludvig Sjøbakken m ug b s Hustømmermand 1875 Verdal 004 Olav Sjøbakken m ug b Dattersøn Dattersøn 1888 Strinden ST 005 Stina Sjøbakken k ug b Søster til hf Fatiglem 1837 Inderøen NT Mikkelsgaarden 4 1 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Ole Moe m ug b hf Gaardbruger Selveier 1854 Verdal 002 Elen Anna Moe k ug b hm Husbestyrerinde 1859 Verdal 003 Thomas Moe m e b Far til hf og Føderaadsmand 1825 Verdal hm 004 Torvald Johannessen m ug b Pleiesøn Pleiesøn 1887 Ytterøen NT 005 Olava Olsen k ug b tj Budeie 1857 Inderøen NT 006 Paul Anton Brovold m ug b tj Gaardsarbeider 1885 Verdal Myhr Henrik Hoel m g b hf Gaardbruger Selveier 1863 Inderøen NT 002 Julie Hoel k g b hm Gaardmandskone 1865 Verdal 003 Borghild Hoel k ug b d Datter 1892 Verdal 004 Karl Hoel m ug b s Søn 1894 Verdal 005 Astrid Hoel k ug b d Datter 1897 Verdal 006 Grete Fleskhus k ug b tj Budeie 1880 Verdal 007 John Fleskhus m ug b tj Gaardsarbeider 1885 Verdal 008 Beret Myhr k e b hm Føderaadskone 1835 Inderøen NT Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Føderaadshuset 009 Berntine Myhr k g b d Syerske og Væverske 1874 Verdal Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Føderaadshuset 010 Haakon Myhr m ug b Dattersøn Dattersøn 1898 Namdalseidet anneks til Beistaden NT Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Føderaadshuset Kjuklingen under 5 1 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Grete Kristiansen k e b hm Alm. Arbeiderske tildels 1832 Inderøen NT Spinderske 002 Bernhardus Kristiansen m g b hf Dagarbeider ved 1865 Verdal Tømmerarbeide Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Logibekvemmelighed 003 Sofie Kristiansen k g b hm Arbeiderske ved alm. huslig 1869 Sparbo NT arbeide Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Logibekvemmelighed 004 Astrid Elise Kristiansen k ug b d Datter 1895 Sparbo NT Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Logibekvemmelighed Registreringssentral for historiske data Side 13

14 1721 Verdal herred 005 Angnes Kristiansen k ug b d Datter 1899 Verdal Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Logibekvemmelighed Tronæs 6 1 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 B. Rostad m g b hf Gaardbruger Selveier 1853 Verdal Dampskibsexp. 002 Gøran Rostad k g b hm Husmoder 1860 Storelvdalen Hed 003 Kristian Rostad m ug b s Søn 1887 Verdal 004 Magnhild Rostad k ug b d Datter 1889 Verdal 005 Bernhard Rostad m ug b s Søn 1890 Verdal 006 Gunnar Rostad m ug b s Søn 1892 Verdal 007 Arne Rostad m ug b s Søn 1894 Verdal 008 Hjørdis Rostad k ug b d Datter 1895 Verdal 009 Gotvard Myhr m ug b tj Gaardsdreng 1870 Verdal 010 Oline Olsdatter k ug b tj Grisepasser m. m Verdal 011 Olianna Olsdatter k ug b tj Budeie 1875 Verdal 012 Karla Anthonsdatter k ug b tj Barnepige 1881 Verdal 013 Bergitte Berntsdatter k ug b tj Kokkepige 1881 Verdal 014 Maria Garborg k ug b tj Stuepige 1882 Verdal 015 O. Rostad m g b hf Føderaadsmand 1827 Verdal Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Føderaadsbygningen 016 Marie Rostad k g f hm Føderaadskone 1831 Verdal Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Stiklestad Bygning for nattopphald: Føderaadsbygningen Aasen under 6 1 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Andreas Jakobsen m g b hf Husmand u J og Fisker 1857 Verdal 002 Emelie Jakobsen k g b hm Husmandskone 1871 Verdal 003 Jakob Anderssen m g b Far til hf Alm. Arbeider 1821 Verdal 004 Anne Andersen k g b Mor til hf Alm. Arbeiderske i huset 1825 Verdal Skaget under 6 1 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Bernt Jakobsen m g b hf Husmand m J og Fisker 1852 Verdal 002 Serianna Jakobsen k g b hm Husmandskone 1852 Verdal 003 Bernt Marius Jakobsen m ug b s Alm. arbeider hjemme 1885 Verdal 004 Augusta Jakobsen k ug b d Datter 1887 Verdal 005 Aksel Jakobsen m ug b s Søn 1889 Verdal 006 Marie Othelie Jakobsen k ug b d Datter 1892 Verdal 007 Ingrid Katharine Jakobsen k ug b d Datter 1894 Verdal 008 Olav Jakobsen m ug b s Søn 1898 Verdal Skaget under 6 1 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 John Nøstvold m g b hf Husmand m J 1844 Inderøen NT Side 14 Registreringssentral for historiske data

15 Folketeljinga Ane Marie Nøstvold k g b hm Husmandskone 1854 Inderøen 003 Johannes Nøstvold m ug b s Alm. arbeider hjemme 1884 Verdal 004 Jette Marie Nøstvold k ug b d Datter 1881 Verdal 005 Tora Othelie Nøstvold k ug b d Datter 1894 Verdal 006 Peder Marius Olsen m ug f el Sjømand Matros 1881 Inderøen Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Filadelfia Forenede Stater Skaget under 6 1 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Bernt Baardsen m g b hf Husmand m. J., Arbeider paa 1871 Verdal Dampskibsbrygge 002 Marie Baardsen k g b hm Husmandskone 1869 Levanger landsogn NT 003 Magda Baardsen k ug b d Datter 1892 Verdal 004 Ingvald Baardsen m ug b s Søn 1895 Verdal 005 Trygve Baardsen m ug b s Søn 1897 Verdal 006 Bernhardus Baardsen m e f Far til hf Sjømand, reiser indenlands 1843 Verdal med Jægt Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Antagelig jægt?? Molde 007 Marius Baardsen m ug mt b Alm. Gaardsdreng 1884 Verdal Statsb.: Trusamf.: Sedvanleg bustad: Røstad i Leanger Landsogn Skaget under 6 1 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Johannes Jenssen m g b hf Husmand m. J., 1832 Verdal Teglverksmester 002 Karen Elisabeth Jenssen k g b hm Husmandskone 1829 Ytterøen NT 003 Anton Trones m g f hf Jægteskipper og Parthaver i 1852 Verdal fartøiet Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Antagelig på jægt??, Molde Bygning for nattopphald: Bortleiet bekvemmelihed 004 Karen Lovise Trones k g b hm Skippermadame 1857 Inderøen NT 005 Johannes Trones m ug b s Alm. Arbeider 1884 Verdal 006 Marie Othelie Trones k ug b d Datter 1887 Verdal 007 Anton Ludvig Trones m ug b s Søn 1892 Verdal 008 Albert Trones m ug b s Søn 1894 Verdal Skaget under 6 1 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Peder Amundsen m g f hf Husmand m J. Æghandler 1830 Verdal Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad:??dalsøren 002 Beret Amundsen k g b hm Husmandskone 1830 Verdal 003 Amanda Othelie Austad k ug b Pleiedatter Datterdatter 1892 Verdal 004 Helge Austad m ug b Pleiesøn Dattersøn 1895 Verdal Skaget under 6 1 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Petter Bolling m g b hf Husmand m J. og Fisker 1842 Sparbu NT 002 Karen Bolling k g b hm Husmandskone, Væverske 1852 Verdal 003 Tora Roel k ug b Steddatter Alm. Arbeiderske i huset 1872 Inderøen NT 004 Marie-Ane Bolling k ug b d Syskoleelev 1883 Verdal 005 Pauline Bolling k ug b d Datter 1893 Verdal 006 Olga Raaen k ug b Pleiedatter Pleiedatter fors. af Husmand 1898 Verdal arb fiske? 007 Ane Martha Græset k e b Mor til hm Fatiglem 1822 Verdal Skaget under 6 1 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Peder Jenssen m g b hf Husmand m. J., Fisker 1827 Verdal 002 Martha Jenssen k g b hm Husmandskone 1826 Verdal Registreringssentral for historiske data Side 15

16 1721 Verdal herred 003 Petrine Jenssen k ug b d Alm. Arbeiderske 1871 Verdal 004 Edevard Pedersen m g b hf Sjømand 1858 Verdal Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Bortleiet bekvemmelihed 005 Julie Pedersen k g b hm Alm. arbeiderske i huset 1870 Verdal 006 Hilda Margrethe Pedersen k ug b d Datter 1895 Verdal 007 Peder Ingvald Pedersen m ug b s Søn 1897 Verdal 008 Klara Mathilde Pedersen k ug b d Datter 1898 Verdal Gjærdet under 6 1 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Olaus Pedersen m g b hf Husmand u. J., Fisker 1822 Verdal 002 Marie Pedersen k g b hm Husmandskone 1840 Verdal 003 Oline Olaussen k ug b Pleiedatter Pleiedatter? 1896 Verdal Aakerhus 7 1 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Johannes Aakerhus m g b hf Gaardbruger, Selveier 1834 Verdal 002 Oline Aakerhus k g b hm Gaardmandskone 1846 Verdal 003 Sefenias Aakerhus m ug b s Gaardsarbeider 1874 Verdal 004 Marius Olsen m ug b tj Gaardsdreng 1882 Verdal 005 Bergithe Aakerhus k ug b tj Budeie 1883 Verdal 006 Kristine Frøjla k ug b tj Kokkepige 1886 Verdal Aakerhus under 7 1 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Ragnhild Svinhammer k ug b hm Alm. arbeiderske 1843 Verdal 002 Beret Martha Svinhammer k ug b Søster til hm Væverske 1836 Verdal Kasperstuen under 7 1 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Anders Tyve m g b hf Husmand m J. Skrædder 1839 Verdal 002 Marie Tyve k g b hm Husmandskone 1849 Verdal 003 Bergithe Tyve k ug b d Alm Arbeiderske i huset 1872 Verdal 004 Martin Tyve m ug b s Søn 1886 Verdal 005 Marie Tyve k ug b d Datter 1888 Verdal 006 Karl Tyve m ug b s Søn 1890 Verdal Svinhammer 8 1 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Mekal Svinhammer m g b hf Gaardbruger, Selveier 1842 Verdal 002 Bergithe Svinhammer k g b hm Gaardmandskone 1857 Verdal 003 Marie Svinhammer k ug b d Budeie 1879 Verdal 004 Oline Svinhammer k ug b d Kokkepige 1884 Verdal 005 Evald Svinhammer m ug b s Alm. gaardsarbeider 1881 Verdal 006 Ane Martha Lyng k e b fl Lever af livrente 1824 Verdal 007 Otto Svinhammer m ug b tj alm gaardsgut 1887 Verdal Kaaren under Sevald Kaaren m g b hf Husmand Hus Tømmermand 1829 Verdal 002 Ingeborg Kaaren k g b hm Husmandskone 1845 Levanger landsogn NT 003 John Kaaren m ug b s Alm. arbeider 1885 Verdal 004 Julie Kaaren k ug b d Datter 1887 Verdal 005 Anton Kaaren m ug b s Søn 1889 Verdal Strand 7 3 Side 16 Registreringssentral for historiske data

17 Folketeljinga 1900 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Iver Iversen m g b hf Gaardbruger Selveier Hus 1853 Inderøen NT Tømmermand 002 Julie Anna Iversen k g b hm Gaardmandskone 1860 Verdal 003 Ingeborg Iversen k ug b d Datter 1899 Verdal 004 Pauline Husanvold k e mt b Alm. arbeiderske tildels 1821 Verdal Spinderske Statsb.: Trusamf.: Sedvanleg bustad: Husanvold Hogstad 7 2 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Hans Hogstad m g b hf Gaardbruger Selveier og 1854 Inderøen NT Skomager 002 Gurine Hogstad k g b hm Gaaardmandskone 1859 Hommelvig i Strinden ST 003 Elise Hogstad k ug b d Syerske 1879 Inderøen NT 004 Lorents Hogstad m ug b s Alm. Arbeider 1881 Inderøen 005 Marie Hogstad k ug b d Datter 1892 Verdal 006 Edvarda Hogstad k ug b d Datter 1894 Verdal 007 Kristian Hogstad m ug b s Søn 1897 Verdal 008 Arne Hogstad m ug b s Søn 1900 Verdal Holme nordre 9 1 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Johannes Holme m g b hf Gaardbruger, Selveier 1852 Verdal Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Hovedbygning 002 Randi Holme k g b hm Gaardmandskone 1868 Verdal Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Hovedbygning 003 Sigrid Holme k ug b tj Grisepasser m. m Verdal Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Hovedbygning 004 Julie Holme k ug b tj Budeie m. m Verdal Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Hovedbygning 005 Johannes Gran m ug b tj Alm. Gaardsarbeider 1883 Verdal Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Hovedbygning 006 Anna Holme k ug b tj Alm. Gjæterpige 1888 Levanger NT Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Hovedbygning 007 Olaf Holme m ug b Brodersøn til hf, Pleiesøn Pleiesøn 1890 Woodville Michigan Forende Stater Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Hovedbygning 008 Bertille Holme k ug b Broderdatter til hf, Pleiedatter Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Hovedbygning 009 Olaus Holme m g b hf Føderaadsmand 1823 Verdal Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Føderaadsstuen 010 Anne Holme k g b hm Føderaadsmand!! 1827 Verdal Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Føderaadsstuen 011 Marie Holme k ug b d Folkeskole Lærerinde 1858 Verdal Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Føderaadsstuen 012 Aslaug Holme k ug b Sønnedatter Sønnedatter 1892 Verdal Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Føderaadsstuen Pleiedatter 1888 Woodville Michigan Forende Stater Holme søndre Ulrik Holme m g b hf Gaardbruger Selveier 1839 Verdal 002 Elen Holme k g b hm Husholderske 1862 Levanger landsogn 003 Ulrikke Holme k ug b d Datter 1895 Verdal 004 Hjørid Holme k ug b d Datter 1899 Verdal 005 Elling Arnsen Levring m ug b tj Alm. Gaardsarbeider 1848 Verdal 006 Jensine Værness k ug b tj Alm. Gaardsarbeiderske 1884 Verdal Holmesvald under 9 2 Registreringssentral for historiske data Side 17

18 1721 Verdal herred 001 Bergithe Holmesvald k e b hm Husmandsenke Alm Verdal arbeiderske 002 Petra Sjønæset k ug mt Alm. Arbeiderske 1881 Verdal Statsb.: Trusamf.: Sedvanleg bustad: Sjønæsset i Værdalen Sjønæs Johan Petter Sjønæs m g b hf Gaardbruger Selveier Fisker 1841 Verdal 002 Ane Martha Sjønæs k g b hm Gaardmandskone 1841 Verdal 003 Martin Sjønæs m ug b s Jernbanearbeider 1876 Verdal 004 Petra Sjønæs k ug f d Alm. Arbeiderske 1881 Verdal Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Værdal??vald 005 Nils Sjønæs m ug b s Søn 1885 Verdal Sandnæs Gabriel Sandnæs m e b hf Gaardbruger Selveier Fisker 1829 Orkdalen ST 002 Gurru Anna Andressen k g b hm Husholderske 1857 Verdal 003 Johanna Marie Erikson k ug b d til hm Datter til Husholdersken 1896 Verdal 004 Gerhard Gabrielsen m ug b s til hm Søn til Husholdersken 1898 Verdal Sandgaard Johannes Gudbrandsen m ug b hf Gaardbruger Selveier Fisker 1875 Verdal 002 Beret Gudbrandsen k e b hm Husholderske 1828 Verdal Ramberg Nils Ramberg m g b hf Gaardbruger Selveier 1862 Verdal 002 Marie Ramberg k g b hm Gaardmandskone 1871 Verdal 003 Sefanias Ramberg m ug b s Søn 1896 Verdal 004 Lornts Ramberg m ug b s Søn 1899 Verdal 005 Lornts Ramberg m g b hf Føderaadsmand Fisker 1838 Inderøen NT Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Føderaadsstuen 006 Inger Ramberg k g b hm Føderaadskone 1841 Verdal Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Føderaadsstuen 007 Johan Ramberg m ug b s Alm. Arbeider 1884 Verdal Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Føderaadsstuen Moaker under Elen Marie Moaker k e b hm Husmandsenke u. J Verdal Sveet Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Bernhard Sveet m g b hf Gaardbruger Selveier 1870 Verdal 002 Julie Anna Sveet k g b hm Gaardmandskone 1871 Verdal 003 Harald Sveet m ug b s Søn 1897 Verdal 004 Johan Sveet m ug b s Søn 1899 Verdal 005 Sigrid Anna Sveet k ug b hm Spinderske m. m Verdal Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Bortleiet bekvemmelihed Nordberg vestre 10 2 Side 18 Registreringssentral for historiske data

19 Folketeljinga Daniel Nordberg m g b hf Gaardbruger Selveier 1830 Beistaden NT 002 Maren Martha Nordberg k g b hm Gaardmandskone 1838 Beistaden NT 003 Mathæus Nordberg m ug b s Søn 1887 Verdal 004 Gustaf Adolf m ug b Pleiesøn Pleiesøn Fors. af Grb Sverige 005 Nora Terningen k g b fl Alm. Arbeiderske 1870 Beistaden NT 006 Solveig Terningen k ug b d til fl Barn 1899 Sparbu NT Nordberg øvre Hans Nilssen m g b hf Gaardbruger Selveier 1838 Levanger landsogn NT 002 Anna Sofie Nilssen k g b hm Gaardmandskone 1836 Verdal 003 Magrethe Nilssen k ug b d Alm. Gaardsarbeiderske 1864 Verdal 004 Amalie Nilssen k ug b d Datter 1887 Verdal 005 Helge Johnsen k ug b Dattersøn Dattersøn 1899 Verdal Nordberg lille 11 6 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Johannes Holm m g b hf Gaardbruger Selveier 1852 Vaage i Gudbrandsdalen Krs 002 Gurru-Anna Holm k g b hm Gaardmandskone 1845 Verdal Bragstad Jon Ydse m g b hf Gaardbruger Selveier 1874 Verdal Jernbanearbeider 002 Kristine Ydse k g b hm Gaardmandskone 1873 Inderøen 003 Karla Ydse k ug b d Datter 1898 Verdal 004 Sverre Ydse m ug b s Søn 1899 Verdal 005 Ragna Johnsen k ug b tj Alm. Arbeiderske i huset 1884 Inderøen Helberg Iver Andreas Helberg m g b hf Gaardbruger Selveier Hus 1866 Verdal Tømmermand 002 Anna Helberg k g b hm Gaardmandskone 1865 Levanger landsogn 003 Martel Helberg m ug b Stedsøn Stesøn 1889 Levanger landsogn 004 Bernhard Helberg m ug b s Søn 1896 Verdal 005 Petra Helberg k ug b d Datter 1896 Verdal 006 Ingrid Helberg k ug b d Datter 1898 Verdal Fagerheim 11 7 Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Knut Koefod m g b hf Handelsreisende 1857 Nesset Rom 002 Julieanne Koefod k g b hm Husmor 1874 Verdal 003 Almer Magnus Koefod m ug b s Søn 1896 Trondhjem ST 004 Kvenulf Ulrik Koefod m ug b s Søn 1898 Lekviken Ydse vestre 12 1 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Ole Holan m g b hf Gaardbruger Selveier 1859 Verdal 002 Grethe Holan k g b hm Gaardmandskone 1861 Inderøen NT 003 Arne Holan m ug b s Søn 1888 Inderøen 004 Magnus Holan m ug b s Søn 1890 Verdal 005 Johan Holan m ug b s Søn 1892 Verdal 006 Marie Holan k ug b d Datter 1894 Verdal 007 Birger Holan m ug b s Søn 1895 Verdal 008 Jakob Molberg m g b Stefar til hf Føderaadsmand 1832 Verdal Registreringssentral for historiske data Side 19

20 1721 Verdal herred 009 Martha Molberg k g b Mor til hf Føderaadskone 1829 Aasen aneks til Frosta NT 010 Petter Ydse m e b tj Alm. Gaardsarbeider 1842 Verdal 011 Jonetha Aasan k ug b tj Budeie 1834 Verdal Jonsborg 12 3 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Ole Jonsborg m g b hf Gaardbruger Selveier 1831 Tyldalen ST Skinfeldskrædder 002 Nikolina Jonsborg k g b hm Gaardmandskone 1827 Verdal 003 Marius Jonsborg m ug b Pleiesøn Alm. Arbeider 1884 Verdal Sakshaug Mortinus Pettersen m g b hf Gaardbruger Selveier 1841 Inderøen NT Sjømand Matros 002 Karen Pettersen k g b hm Gaardmandskone 1844 Tolgen i Østerdalen Hed 003 Magda Pettersen k ug b d Alm. Arbeide 1885 Verdal 004 Kristian Giskaas m g f hf Inderster Sjømand Matrospaa Dsk Steinkjær NT Steinkjær Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Steinkjær Trondhjem 005 Anna Giskaas k g b hm Husmor 1870 Verdal 006 Leonard Giskaas m ug b s Søn 1894 Steinkjær 007 Konrad Martinus Giskaas* m ug b s Søn 1897 Steinkjær 008 Anna Kristine Giskaas* k ug b d Datter 1899 Verdal 009 Lovise k e mt b Alm. Arbeiderske 1834 Beistaden NT Statsb.: Trusamf.: Sedvanleg bustad: Steinkjær 010 John Odin Minsaas m ug b Pleiesøn i huset Alm. Arbeider 1883 Verdal Grande 12 4 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Sakrias Grande m g b hf Gaardbruger Selveier 1837 Verdal Skorstensmurer 002 Maria Grande k g b hm Gaardmandskone 1863 Verdal 003 Arne Grande m ug b s Søn 1891 Verdal 004 Anton Grande m ug b s Søn 1896 Verdal 005 Martin Grande m ug b s Søn 1898 Verdal 006 Oskar Grande m ug b s Søn 1900 Verdal Norum Ole Anfinsen m g b hf Gaardbruger Selveier 1870 Verdal Skomager Haandtværker 002 Othelie Anfinsen k g b hm Gaardmandskone 1873 Verdal 003 Ingeborg Anfinsen k ug b d Datter 1897 Verdal 004 Ingrid Anfinsen k ug b d Datter 1899 Verdal 005 Olga Norum k ug b Pleiedatter Pleiedatter fors. af Gbr. og 1889 Verdal Fisker 006 Ingeborg Norum k e b Mor til hf Føderaadskone 1828 Verdal Bruvold Oluf Bruvold m g b hf Gaardbruger Selveier Hus 1859 Verdal Tømmermand 002 Marie Sofie Bruvold k g b hm Gaardmandskone 1860 Verdal 003 Kristine Bruvold k ug b d Datter 1887 Verdal Side 20 Registreringssentral for historiske data

21 Folketeljinga Elise Bruvold k ug b d Datter 1891 Verdal 005 Bergithe Bruvold k ug b d Datter 1897 Verdal 006 Karen Bruvold k e b Mor til hf Føderaadskone 1829 Verdal Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Føderaadsstuen Gran 12 2 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Gjert Pedersen Gran m e b hf Jordbruger, Husmand m Verdal J. og Selveier, Skomager, Haandtværker 002 Martine Gran k ug b d Husholderske 1875 Verdal 003 Paul Gran m ug f s Tømmermand, Haandtværker 1878 Verdal Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Stenkjær 004 Konrad Gran m ug b s Søn 1887 Verdal 005 Gustav Gran m ug f s Smed, Haandværksarbeider 1880 Verdal Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Trondhjem 006 Martin Gran m ug b s Søn 1890 Verdal 007 Serianna Berg k e b fl Fatiglem 1817 Verdal 008 Martha Sehm k e b Mor til hf Husmor til sig selv 1819 Verdal 009 Johan Pedersen m ug f el Alm. Arbeider 1846 Verdal Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Levanger?? Ydse østre Edvard Ydse m ug b hf Gaardbruger, Bygselmand 1851 Verdal 002 Johannes Ydse m ug b Bror Alm. Arbeider 1872 Verdal 003 Bernhardus Ydse m ug b Bror Smed, Haandtværksarbeider 1855 Verdal 004 Johan Petter Ydse m ug b Bror Arbeidsudyktig 1857 Verdal Statsb.: Trusamf.: Sjukdom: s 005 Maren Anna Sørhaug k ug b tj Budeie 1881 Verdal 006 Ludvik Eriksen m ug b tj Gjætergut 1886 Verdal 007 Beret Martha Ydse k e b Mor Føderaadskone 1830 Verdal Reitanplads under Hans Olaussen m g b hf Husmand m J 1845 Verdal 002 Serianna Andersdatter k g b hm Husmandskone 1836 Verdal Mælenget John Trana m g b hf Gaardbruger, Selveier, 1872 Verdal Arbeidsformand ved Hell- Sundebanen 002 Marie Trana k g b hm Gaardmandskone 1866 Levanger landsogn NT 003 Olav Kristian Trana m ug b s Søn 1895 Levanger landsogn NT 004 Georg Trana m ug b s Søn 1897 Verdal 005 John Marius Trana m ug b s Søn 1898 Verdal 006 Helga Pauline Trana* k ug b d Datter 1900 Verdal Ramstad John Næss m g b hf Gaardmand, Selveier 1870 Verdal 002 Julianna Næss k g b hm Gaardmandskone 1871 Verdal 003 Jeremias Næss m b s Søn 1891 Verdal 004 Ole Alfred Næss m b s Søn 1900 Verdal Registreringssentral for historiske data Side 21

22 1721 Verdal herred Reitan 15 1 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 O. H. Nygaard m g b hf Gaardbruger, Selveier 1841 Nordre Fron Gudbrandsdalen Krs 002 Martha Nygaard k g b hm Gaardmandskone 1830 Verdal 003 Olga Margrethe Nygaard k ug f d Husbestyrerinde 1866 Trondhjem by ST Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Trondhjem 004 Petter Lorentssen m e b tj Alm. Gaardsarbeider 1832 Trondhjem by ST 005 Martine Reitan k ug b tj Budeie 1841 Verdal Redving Nikolay Redving m g f hf Gaardbruger, Selveier, 1862 Verdal Jernbanearbeider Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Baneanlæget Hell??-Sunde Skogn 002 Kristine Berntine Redving k g b hm Gaardmandskone 1863 Verdal 003 Karen Redving k ug b d Datter 1889 Verdal 004 Anna Marie Redving k ug b d Datter 1894 Verdal 005 John Martin Redving m ug b s Søn 1896 Verdal 006 Nils Kristian Redving m ug b s Søn 1899 Verdal Reitaunet 15 3 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Julie Anna Reitan k e b hm Gaardmandsenke 1837 Verdal 002 Serine Reitan k ug b d Alm. Arbeiderske 1862 Verdal 003 Karl Kristian Reitan m ug b Pleiesøn Pleiesøn 1896 Verdal Ydseaunet Lorents Ydseaunet m g f hf Gaardbruger, Selveier, 1850 Verdal Hustømmermand Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Levanger 002 Maria Ydseaunet k g b hm Gaardmandskone 1859 Verdal 003 Lovise Ydseaunet k ug b d Datter 1890 Verdal 004 John Ydseaunet m ug b s Søn 1892 Verdal 005 Marie Ydseaunet k ug b d Datter 1892 Verdal 006 Einar Ydseaunet m ug b s Søn 1896 Verdal 007 Olga Ydseaunet k ug b d Datter 1897 Verdal 008 Signe Ydseaunet k ug b d Datter 1898 Verdal 009 Ole Ydseaunet m ug b s Søn 1899 Verdal Hald Olaus Hald m g b hf Gaardbruger, Selveier, 1852 Verdal Hustømmermand 002 Oleanna Hald k g b hm Gaardmandskone 1855 Verdal 003 John Peder Hald m ug b s Alm. Arbeider 1886 Verdal 004 Ole Andreas Hald m ug b s Søn 1891 Verdal 005 Ragnhild Katherine Hald k ug b d Datter 1894 Verdal Haldaasen under Andreas Haldaasen m e b hf Husmand m J 1834 Levanger landsogn NT 002 Petrine Haldaasen k ug b d Husholderske 1866 Sparbu NT 003 Paul Haldaasen m ug f s Snekker, Haandtværker 1875 Verdal Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Skogn??ellan i Marka?? Side 22 Registreringssentral for historiske data

23 Folketeljinga Karl Haldaasen m g f hf Jernbanearbeider ved Hell Sparbu Sundebanen Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Grene i Aasen Bygning for nattopphald: Bortleiet bekvemmelihed 005 Sofie Haldaasen k g b hm Husmor 1875 Verdal Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Bortleiet bekvemmelihed 006 Elisabeth Haldaasen k ug b d Datter 1897 Verdal Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Bortleiet bekvemmelihed 007 Gurru Anna Haldaasen k ug b d Datter 1899 Verdal Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Bortleiet bekvemmelihed Sveet under 46 1 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Seffenias Sveet m g b hf Husmand m J, Jordarbeider 1835 Verdal 002 Karolene Sveet k g b hm Husmandskone 1858 Inderøen NT 003 Kristian Sveet m ug b s Søn 1896 Verdal 004 Signe Sveet k ug b d Datter 1898 Verdal Skjærset søndre 46 3 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 John Myhr m g b hf Gaardbruger, Selveier, 1860 Inderøen NT Kreaturhandler 002 Oliva Myhr k g b hm Gaardmandskone 1844 Verdal 003 Inga Marie Myhr k ug b d Budeie 1883 Verdal 004 Petter Myhr m ug b s Alm. Gaardsarbeider 1885 Verdal 005 Julie Myhr k ug b d Datter 1888 Verdal 006 Charlotte Myhr k ug b d Datter 1892 Verdal 007 Maren Myhr k ug b d Datter 1894 Verdal 008 Johannes Myhr m ug b s Søn 1895 Verdal 009 Anton Myhr m ug b s Søn 1899 Verdal 010 Maren Skjørholmen k e b Mor til hm Føderaadskone 1834 Verdal 011 Peder Henriksen m ug b tj Alm. Gaardsdreng 1880 Verdal 012 Oline Væren k ug b tj Kokkepige 1883 Verdal Raavald under 47 1 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Elisabeth Olsen k ug b hm Syerkse 1859 Verdal Raaen 47 1 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Thomas Kvistad m g b hf Gaardbruger, Selveier 1840 Inderøen NT 002 Kirstine Kvistad k g b hm Gaardmandskone 1844 Verdal 003 Lovise Raaen k ug b Steddatter Alm. Arbeiderske 1869 Verdal 004 John Stubskind m ug b fl Alm. Arbeider 1836 Verdal 005 Anna Raaen k ug b tj Budeie 1880 Verdal 006 Paul Hogstad m ug b tj Gjætergut 1885 Inderøen Tokstad 48 1 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Oluf Togstad m ug b hf Gaardbruger, Selveier 1857 Verdal 002 Petrine Togstad k e b hm Husholderske 1869 Verdal 003 Ane Martha Togstad k ug b d til hm Datter 1895 Verdal 004 Oline Togstad k ug b d til hm Datter 1897 Verdal 005 Serianna Togstad k e b tj Budeie 1852 Verdal 006 Paul Togstad m ug b s til Budeien Søn 1887 Verdal 007 Oline O. Togstad k ug b tj Kokkepige 1885 Verdal 008 Karl Togstad m ug b tj Gjætergut 1887 Verdal Tokstadplads under 48 1 Registreringssentral for historiske data Side 23

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0116 Berg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1616 Fillan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0534 Gran Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1624 Rissens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1929 Berg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1929 Berg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1929 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0519 Søndre Frons. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0519 Søndre Frons. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0519 Søndre Frons Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1818 Herøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1818 Herøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1818 Herøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1857 Værøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1229 Røldal Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0431 Solliens Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0723 Tjømø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0814 Bamle Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0521 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1520 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1836 Rødø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1734 Stod Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0416 Romedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0416 Romedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0416 Romedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0202 Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA 1910 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 10 Negard 11 Mali-garden 7 Jo-garden 7 Lars-garden 6 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 5 Til saman Ulla-garden 66 Ullahammaren:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0929 Aamli Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1432 Førde Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1746 Klingen, Namsos prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1746 Klingen, Namsos prestegjeld Folketeljing 1910 for 1746 Klingen, Namsos prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1446 Breim. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1446 Breim. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1446 Breim Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1656 Buviken. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1656 Buviken. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1656 Buviken Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0136 Rygge. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0136 Rygge. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0136 Rygge Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0236 Næs Rom. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0236 Næs Rom. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0236 Næs Rom Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1843 Bodin. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1843 Bodin. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1843 Bodin Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1572 Tusterens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1572 Tusterens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1572 Tusterens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0814 Bamle Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred

Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1717 Frosten. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1717 Frosten. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1717 Frosten Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0523 Vestre Gausdal herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0523 Vestre Gausdal herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0523 Vestre Gausdal herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0117 Id Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1537 Vold. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1537 Vold. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1537 Vold Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1632 Roan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0834 Vinje Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1126 Hetlands. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1126 Hetlands. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1126 Hetlands Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1443 Eid Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0214 Aas. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0214 Aas. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0214 Aas Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1235 Voss. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1235 Voss. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1235 Voss Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0533 Lunner. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0533 Lunner. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0533 Lunner Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1570 Valsøfjordens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1570 Valsøfjordens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1570 Valsøfjordens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1833 Mo herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1833 Mo herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1833 Mo herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1428 Askvold Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1238 Kvam herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1238 Kvam herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1238 Kvam herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA I 1900 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 7 Negard 10 Mali-garden 5 Jo-garden 9 Lars-garden 8 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 6 Til saman 65 Ullahammaren: Hellevik-stova

Detaljer