Folketeljing 1900 for 1235 Voss. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1900 for 1235 Voss. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1900 for 1235 Voss Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste... 9 Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå 1801 nominativ, dvs. ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga blei difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 3. desember 1900 Ved kgl. res. 8. august 1900 blei det bestemt å halde ei "almindelig Folketælling" som skulle gje ei detaljert oversikt over befolkninga i Noreg natta mellom 2. og 3. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast i teljingslista, med særskild markering ("mt") av dei som var mellombels til stades (på besøk osb.) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osb.) frå bustaden på teljingstidspunktet, også førast i lista, men merkast som fråverande ("f"). På denne måten skulle folketeljinga i 1900 gje ei oversikt over befolkninga, både dei som var til stades og dei som var heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle altså alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som "f" og på opphaldsstaden som "mt". I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent blei gjennomført, så mange slike personar er oppført berre ein stad. Ved folketeljinga i 1900 var det i Noreg 594 kommunar, av dei var 539 herad, 39 kjøpstader og 20 ladestader. I tillegg var det 2 ladestader som ikkje var eigne kommunar (Hvitsen i Akershus og Holmsbu i Buskerud), slik at totalen teljingseiningar var 596. Den totale heimehøyrande befolkninga i Noreg 3. desember 1900 blei av Det Statistiske Centralbureau talt til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet blei gjort frå og med måndag 3. desember 1900 og så mange dagar som var nødvendig. På landet blei teljingsarbeidet gjort under leiinga av eit teljingsstyre. Her fann ein soknepresten (formann), lensmannen og ordførar for heradstyret. Sjølve teljingsarbeidet blei som regel utført av skulelærarane, som gjekk frå gard til gard og fylte ut teljingsskjemaa ("Personlister" og Jordbrugsschemaer") for kvar bustad innan skulekrinsen (teljingskrinsen) sin. Etter innsamlingsarbeidet, utarbeidet teljaren ei summarisk "hovedliste" for kvar teljingskrins. Teljingstyret ved lensmannen fylte til slutt ut eit "hovedsammendrag" for heile heradet og sende det samla skjemamaterialet til Det Statistiske Centralbureau i Kristiania. (Dei detaljerte, bustadsinndelte jordbruksskjemaa for alle herada i landet gjekk tapt i brann hos sentralbyrået i 1939.) I byane hadde ein sjølvteljing. Det vil seie at eigaren eller bestyraren på kvar gard/hus fylte ut teljingslistene. Rodemeistaren stod for utdeling og innsamling av listene, og kontrollerte at dei var utfylte i tråd med instruksane. Magistraten i kvar by var ansvarleg for teljingsarbeidet. Ein førte teljinga i to typar lister ("Personliste" og "Husliste"). Teljaren laga så ei "hovedliste" for teljingskrinsen og overleverte ho til magistraten. "Hovedlisten" skulle innehalde oversikt over dei busette husa med huslistenummer og matrikkelnummer. Folketeljinga 1900 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast eit prestegjeld eller herad, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av prosjektet Teleslekt (under Telenor og Nasjonalbibliotekavdelinga i Rana ). Riksarkivaren overtok prosjektet og datamaterialet Digitalarkivet forvaltar dei digitale folketeljingane for Arkivverket. Dataa til folketeljinga 1801 har vore korrekturlesne fleire gonger, mellom anna alle gardsnamna i 2008, og det er versjon 4 av teljinga frå 10. januar 2013 som er grunnlaget for dette heftet. 5

6 Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta svarer stort sett til rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Ikkje alle folketeljingane innheld alle felt. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krins Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustaden sitt namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krets Teljingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leilegheitsnummer 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.kodar 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap 11 Tru Trussamfunn 6

7 På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanleg bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trussamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar (berre i 1910 teljiinga) Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert etter kvarandre, det er ein line mellom kvar bustad, og det er ein tynn line mellom ulike hushald i same bustad. Innanfor kvar seksjon kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner tekne i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som blei brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osb. Under person anger feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlege bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bustatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs. med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling 7

8 g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersått n = norsk statsborgar Trussamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvising til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvising til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 8

9 Personar i alt: 8112 (kvinner: 3883, menn: 4058) Bustader: 1130 Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 382 (kvinner: 188, menn: 191) Bustader i krinsen: 55 Krins: 001 Herred/by: Voss Folketeljinga Kolle Nils Nilssen m ug b Hf Gaardbruger og Selveier 1867 Voss herred* n s Merknad: Hovedbygningen 002 Anna Knutsdat Ukvitne k ug b Tj Husgjerning Kreaturstel og 1880 Voss herred* n s Jordbrugsarbeide 003 Barbraa Knutsdatter k ug b EL Husgjerning og Kreaturstel 1831 Evanger SB n s 004 Nils Johnsen m g b Hf Føderaadsmand 1819 Voss herred* n s Merknad: Føderaadshuset 005 Ingebjørg Knutsdatter k g b Hm Føderaadskone 1835 Evanger SB n s 006 Lars Olssen m g b Hf Inderst Hustømmermand og Snedker 1864 Evanger SB n s og lidt Jordbrugsarbeide 007 Britha Nilsdatter k g b Hm Arbeiderkone 1870 Voss herred* n s 008 Ingebjørg Larsdatter k ug b D Datter 1894 Voss herred* n s 009 Nils Larssen m ug b S Søn 1897 Voss herred* n s 010 Knut Nilssen m ug b Inderst Kreaturhandel og lidt 1872 Voss herred* n s Jordbruksarbeide 011 Anna Nilsdatter k ug b Søster Kreaturstel og Husgjerning 1869 Voss herred* n s 012 Ragnhilde Nilsdatter k ug b Søster Syerske og Kreaturstel 1874 Voss herred* n s 013 Bergite Gunderssen k ug mt B Datter 1888 Voss herred* n s Sedvanleg bustad: Liland i Voss Kolle Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Endre Johnsen m g b Hf Gaardbruger og Selveier 1832 Voss herred* n s 002 Barbraa Magnesdat. k g b Hm Gaardbrugerkone 1837 Evanger SB n s 003 John Endresen m ug b S Gaards- og Jordbrugsarbeider 1867 Voss herred* n s 004 Magne Endresen m ug b S Gaards- og Jordbrugsarbeider 1880 Voss herred* n s 005 Anna Endresdatter k ug b D Husgjerning, som Spinding 1865 Voss herred* n s Kreaturstel 006 Ingebjørg Endresdatter k ug b D Husgjerning, Kreaturstel Jordbrugsarbeider 1875 Voss herred* n s Leitet Under Synneva Larsdatter k e b Hm Pladsbrugerske 1842 Evanger SB n s 002 Odd Helgesen m ug b S Dagarbeider, Gards- og 1870 Evanger n s Jordbrugsarbeider 003 Lars Helgesen m g b Hf Bruger Pladsen sammen 1872 Evanger n s med Nr 1. Forovrigt Jordbrugsarbeide 004 Britha Olsdatter k g b Hm Arbeiderkone 1863 Evanger n s 005 Synneva Larsdatter k ug b D Datter 1898 Voss herred* n s 006 Helge Larsen m ug b S Søn Voss herred* n s Kolslien Under Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Knut Knutsen m g b Hf Husmand m J Nyder delvis 1828 Evanger SB n s Fattigunderstøttelse 002 Guri Ingebrigtsdat. k g b Hm Husmandskone 1835 Hosanger SB n s Eidesmoen (nedre) Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Nils Nilssen Eide m g b Hf Bruger Pladsen og har forøvrigt også Føderaadet 1833 Voss herred* n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 9

10 1235 Voss 002 Secilie Ivarsdat. k g b Hm Føderaadskone 1839 Voss herred* n s 003 Nils Nilssen d.y m ug b S Gaards- og Jordbrugsarbeider 1880 Voss herred* n s 004 Ragnhilde Nilsdatter k ug b D Husgjerning og Kreaturstel 1885 Voss herred* n s Eidesmoen (øvre) Under Thorstein Johannessen Eide m ug b Hf Husmand m J og 1869 Voss herred* n s Jordbrugsarbeider 002 Britha Nilsdatter k e b No 1s Moder Underholdes af egne Midler 1842 Voss herred* n s Sjukdom: Sindssyg 003 Martha Nilsdatter k ug b EL Lever af sine Midler 1845 Voss herred* n s Eidesleitet Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Anders Andersen Eide m g b Hf Husmand m J Skomager Evanger SB n s For Tiden Arbeider ved Vossebanen 002 Inga Larsdatter k g b Hm Husmandskone 1865 Hosanger SB n s 003 Anders Andersen Eide d y m ug b S Jordbrugsarbeider 1885 Evanger SB n s 004 Ragnhilde Andersdatter k ug b D Datter 1888 Voss herred* n s 005 Maria Andersdatter k ug b D Datter 1894 Voss herred* n s 006 Martha Andersdatter k ug b D Datter 1898 Voss herred* n s Eidesleitet Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Steffen Jakobsen m g b Hf Husmand m J Smed, arbeider 1834 Voss herred* n s særlig Bjelder 002 Sigrid Larsdatter k g b Hm Husmandskone 1845 Voss herred* n s 003 Jakob Steffensen m ug b S Jordbrugsarbeide og Smed 1870 Voss herred* n s Arbeider mest Bjelder 004 Godskalk Steffensen m ug b S Som No Voss herred* n s 005 Nils Steffensen m ug b S Som No 3 og Voss herred* n s 006 Steffen Steffensen m ug b S Jordbrugsarbeider 1884 Voss herred* n s 007 Knut Steffensen m ug b S Søn 1887 Voss herred* n s 008 Anna Steffensdatter k ug b D Husgjerning som Spinding og 1882 Voss herred* n s Kreaturstel Eide Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Nils Nilssen d. æ m g b Hf Gaardbruger S 1862 Voss herred* n 002 Helga Marie Andersdat. k g b Hm Gaardbrugerkone 1869 Vardø Fim n 003 Nils Nilssen d y m ug b S Søn 1892 Voss herred* n s 004 Anders Nilssen m ug b S Søn 1894 Voss herred* n s 005 Ivar Nilssen m ug b S Søn 1896 Voss herred* n s 006 Knut Nilssen m ug b S Søn 1898 Voss herred* n s 007 Guri Andersdat. Berge k ug b Tj Husgjerning Krearurstel Jordbruksarbeide 1882 Voss herred* n s Eide Johannes Nilsen Eide m g b Hf Gaardbruger og Selveier 1874 Voss herred* n s 002 Martha Davidsdatter k g b Hm Gaardbrugerkone 1878 Voss herred* n s 003 Nils Johannessen m ug b S Søn Voss herred* n s 004 David Johannessen m ug b S Søn Voss herred* n s 005 Britha Olavsdat. Skjeldal k ug b Tj Kreaturstel og 1858 Voss herred* n s Jordbrugsarbeide 006 Lars Larssen Stene m ug mt B Jordbrugsarbeider 1865 Evanger SB n s Sedvanleg bustad: Stene i Evanger Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Folketeljinga Eide Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Ivar Ivarsen d æl m g b Hf Gaardbruger og Selveier 1823 Voss herred* n s 002 Margretha Knutsdatter k g b Hm Gaardbrugerkone 1832 Voss herred* n s 003 Godskalk Steffensen m ug b Stedsøn Gaardsbrug og 1856 Voss herred* n s Jordbrugsarbeide 004 Inger Ivarsdatter k ug b D Husgjerning, Kreaturstel og 1864 Voss herred* n s Gaardsarbeide 005 Britha Ivarsdatter k ug b D Som Nr Voss herred* n s 006 Martin Andersen m ug b Lægdebarn Lægdebarn 1887 Voss herred* n s 007 Ivar Ivarsen d.y. m g b Hf Gaardbruger S 1868 Voss herred* n s 008 Elisabeth Hansdatter k g b Hm Gaardbrugerkone 1864 Granvin i Hardanger SB n s 009 Anna Helgesdat. Kolle k ug b Tj Husgjerning, Kreaturstel og 1881 Voss herred* n s Gaardsarbeider 010 Martha Knutsdat k ug b EL Husgjerning, som Spinding og Vævning. Lidt Jordbrugsarbeide 1853 Voss herred* n s Opheim Ole Oddsen Opheim m g b Hf Gaardbruger S og Bjeldesmed 1853 Voss herred* n s 002 Britha Helgesdatter k g b Hm Gaardbrugerkone 1866 Evanger SB n s 003 Ingebjørg Olsdatter k ug b D Datter 1887 Voss herred* n s 004 Anna Olsdatter k ug b D Dater 1890 Voss herred* n s 005 Olianna Olsdatter k ug b D Datter 1891 Voss herred* n s 006 Odd Olsen m ug b S Søn 1892 Voss herred* n s 007 Bertha Olsdatter k ug b D Datter 1897 Voss herred* n s 008 Helge Olsen m ug b S Søn Voss herred* n s 009 Eli Oddsdatter Eide k e b EL Husgjerning som Spinding og 1856 Voss herred* n s Jordbrugsarbeide Opheim Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Viking Oddsen m g b Hf Gaardbruger og Selveier 1846 Voss herred* n s 002 Eli Andersdatter k g b Hm Gaardbrugerkone 1853 Voss herred* n s 003 Odd Vikingsen m ug b S Søn 1886 Voss herred* n s 004 Ole Vikingsen m ug b S Søn 1889 Voss herred* n s 005 Brynjulf Vikingsen m ug b S Søn 1892 Voss herred* n s 006 Knut Vikingsen m ug b S Søn 1894 Voss herred* n s 007 Knut Hermundsen Eide m ug b EL Forhenværende Skræppekar Lever af egne Midler 1846 Voss herred* n s Opheim Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Godskalk Styrksen m g b Hf Gaardbruger og Selveier 1838 Voss herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Vossevangen 002 Sigrid Nilsdatter k g b Hm Gaardbrugerkone 1847 Voss herred* n s 003 Sigrid Godskalksdatter k ug b D Husgjerning, Kurvfletning 1877 Voss herred* n s Kreaturstel Jordbrugsarbeide 004 Ingebjørg Godskalksdatter k ug b D Syerske, især Kvindeklæder 1880 Voss herred* n s Kreaturstel Jordbrugsarbeide 005 Kari Godskalksdatter k ug b D Husgjerning, Kreaturstel 1885 Voss herred* n s Jordbrugsarbeide 006 Inger Godskalksdatter k ug b D Datter 1889 Voss herred* n s 007 Anna Godskalksdatter k e b Moder til No 1 Føderaadskone 1808 Voss herred* n s Opheim Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Knut Styrksen m g b Hf Gaardbruger og Selveier 1855 Voss herred* n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 1235 Voss Merknad: Hovedbygningen 002 Lorentine Danielsdat. k g b Hm Gaardbrugerkone 1863 Harstad Nordland n s 003 Kari Knutsdatter k ug b D Husgjerning, Kreaturstel og 1882 Voss herred* n s Jordbrugsarbeid 004 Anna Knutsdatter k ug b D Datter 1886 Voss herred* n s 005 Styrk Knutsen m ug b S Søn 1888 Voss herred* n s 006 Marie Knutsdatter k ug b D Datter 1890 Voss herred* n s 007 Daniel Knutsen m ug b S Søn 1893 Voss herred* n s 008 Peder Knutsen m ug b S Søn 1896 Voss herred* n s 009 Knut Knutsen m ug b S Søn 1898 Voss herred* n s 010 Lars Knutsen m ug b S Søn Voss herred* n s 011 Kari Pedersdatter k e b Moder til No 1 Føderaadsenke 1828 Voss herred* n s Merknad: Føderaadshuset Opheim Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Nils Godskalksen m ug b Hf Gaardbruger og Selveier 1844 Voss herred* n s 002 Kari Styrksdat. Dagestad k g b Logerende Husgjerning og 1844 Voss herred* n s Jordbrugsarbeide 003 Ole Bergesen Dagestad m ug b Søn til No 2 Gaards- og Jordbrugsarbeider 1883 Voss herred* n s Vestrheim Martha Olsdatter k e b Hm Gaardbrugerenke og 1847 Voss herred* n s Selveierske 002 Nils Davidsen m ug b S Gaards= og Jordbrugsarbeider 1871 Voss herred* n s hos Moderen 003 Britha Davidsdatter k ug b D Husgjerning, Kreaturstel og 1873 Voss herred* n s Jordbrugsarbeide 004 Olav Davidsen m ug b S Søn 1891 Voss herred* n s 005 Mathias Nilssen m ug b EL Forhenværende Landhandler Lever af sine Midler 1843 Voss herred* n s Vestrheim Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Knut Godskalksen m ug b Hf Gaardbruger og Selveier 1835 Voss herred* n s 002 Anna Godskalksdat k e b Tj Kreaturstel, Husgjerning 1831 Voss herred* n s 003 Kari Olsdatter k ug b Tj Husgjerning, Kreaturstel og 1863 Voss herred* n s Jordbrugsarbeide 004 Inger Andersdatter k ug b Datter til No 3 Datter 1894 Voss herred* n s 005 Anna Knutsdatter k e b Moder til No 1 Føderaadsenke 1808 Voss herred* n s 006 Klaus Olavsen Saue m ug b Arbeider Gaards= og Jordbrugsarbeide 1845 Voss herred* n s Vestrheim Ole Larssen Vestrheim m g b Hf Gaardbruger og Selveier 1860 Voss herred* n s 002 Britha Davidsdatter k g b Hm Gaardbrugerkone 1863 Voss herred* n s 003 Lars Olsen m ug b S Søn 1895 Voss herred* n s 004 Inger Olsdatter d.y. k ug b D Datter 1898 Voss herred* n s 005 Gjertrud Gullaksdat. Styve k ug b Tj Husgjerning, Kreaturstel 1880 Evanger SB n s Jordbrugsarbeide 006 Inger Olsdatter d.æ. k e b Moder til No 1 Føderaadsenke 1836 Voss herred* n s Hovde Vellum Kolbeinsen m g b Hf Gaardbruger og Selveier 1836 Voss herred* n s 002 Ingebjørg Olsdatter k g b Hm Gaardbrugerkone 1839 Voss herred* n s 003 Kolbein Vellumsen m ug b S Gaards- og Jordbrugsarbeide 1867 Voss herred* n s Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 Folketeljinga Johannes Vellumsen m ug b S Gaards- og Jordbrugsarbeide 1875 Voss herred* n s og Snedker 005 Ole Vellumsen m ug b S Hustømmermand og Snedker 1869 Voss herred* n s 006 Sigvor Vellumsdatter k ug b D Husgjerning, Kreaturstel og Jordbrugsarbeide 1872 Voss herred* n s Hovde Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Guri Steffensdat. k e b Hm Gaardbrugerske og Selveier 1850 Voss herred* n s 002 Kari Gullaksdat k ug b D Husgjerning, Kreaturstel og 1877 Voss herred* n s Strikkeforretning 003 Sigvor Gullaksdat k ug b D Husgjerning, Kreaturstel og 1882 Voss herred* n s Jordbrugsarbeide 004 Lars Gullaksen m ug b S Søn 1886 Voss herred* n s 005 Nils Gullaksen m ug b S Son 1888 Voss herred* n s 006 Anna Gullaksdat. k ug b D Søn!! 1889 Voss herred* n s 007 Britha Kolbeinsdat. k e b Svigermor til No 1 Føderaadsenke 1826 Voss herred* n s Hovde Brynjulf Kolbeinsen m g b Hf Gaardbruger og Selveier 1880 Voss herred* n s 002 Ingebjørg Nilsdatter k g b Hm Gaardbrugerkone 1881 Voss herred* n s 003 Martha Brynjulfsdatter k ug b D Datter Voss herred* n s 004 Kolbein Andersen m g b Fader til No 1 Føderaadsmand 1855 Voss herred* n s Jorbrugsarbeider og Snedker 005 Martha Andersdatter k g b Moder til No 1 Føderaadskone 1847 Voss herred* n s Ljøstrene Under Lars Godskalksen Hovde m g b Hf Bruger Pladsen istedetfor 1842 Voss herred* n s Føderaad. Forøvrigt Jordbrugsarbe. 002 Kirsti Knutsdatter k g b Hm Føderaadskone 1842 Voss herred* n s 003 Kirsti Sjursdat. Berge k ug f Logerende Husgjerning som Spinding og 1868 Voss herred* n s Strikning og Jordbrugsarbeide Sannsynleg opphaldstad: Sæve i Voss 004 Anna Nilsdatter k ug f Datter til No 3 Datter 1894 Voss herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Sæve i Voss Litsheim Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Berge Andersen m g b Hf Gaardbruger og Selveier 1864 Voss herred* n s 002 Ingebjørg Nilsdatter k g b Hm Gaardbrugerkone 1869 Voss herred* n s 003 Anna Bergesdatter k ug b D Datter 1889 Voss herred* n s 004 Britha Bergesdatter k ug b D Datter 1890 Voss herred* n s 005 Ingebjørg Bergesdatter k ug b D Datter 1892 Voss herred* n s 006 Martha Bergesdatter k ug b D Datter 1895 Voss herred* n s 007 Sigrid Bergesdatter k ug b D Datter 1897 Voss herred* n s 008 Anders Bergesen m ug b S Søn Voss herred* n s 009 Steffen Bergesen m ug b Farbror til No Føderaadsmand 1826 Voss herred* n s Martha Brynjulfsdat. Styve k ug b EL Husgjerning som Spinding og 1838 Evanger SB n s Kreaturstel Litsheim Under Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 1235 Voss 001 Sigvor Helgesdat k e b Huseierske Kreaturstel og Husgjerning m 1850 Voss herred* n s J 002 Lars Magenesen Mugaas m g b Inderst Hf Skrædder og 1872 Evanger SB n s Jordbrugsarbeider 003 Kari Knutsdatter k g b Hm Skrædderkone 1874 Voss herred* n s 004 Magne Larssen m ug b S Søn Voss herred* n s 005 Kolbein Knutsen m ug b Søn til No 1 Skrædderlærling 1881 Voss herred* n s Litsheim Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Lars Johnsen Skorve m g b Hf Gaardbruger S og 1867 Evanger SB n s Skræppehandler 002 Martha Pedersdat. k g b Hm Gaardbrugerkone 1861 Voss herred* n s 003 John Larssen m ug b S Søn 1891 Voss herred* n s 004 Peder Larssen m ug b S Søn 1893 Voss herred* n s 005 Knut Larssen m ug b S Søn 1894 Voss herred* n s 006 Ragnvald Larssen m ug b S Søn 1896 Voss herred* n s 007 Britha Larsdatter k ug b D Datter 1897 Voss herred* n s 008 Ragnhilde Larsdatter k ug b D Datter Voss herred* n s 009 Ole Olssen m ug b Stedsøn Stedsøn 1886 Voss herred* n s 010 Anbjørg Andersdat Skjeldal k ug b Tj Kreaturstel og Jordbrugsarbeide 1845 Voss herred* n s Litsheim Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Lars Pedersen m ug b Hf Gaardbruger og Selveier 1865 Voss herred* n s 002 Anna Pedersdatter k ug b Tj Husgjerning, Kreaturstel, 1878 Voss herred* n s Jordbrugsarbeide 003 Britha Brynjulfsdatter k ug b Datter til No 2 Datter Voss herred* n s 004 Britha Madsdatter k e b Moder til No 1 Føderaadsenke 1834 Voss herred* n s 005 Erik Mathiasen Skjoldli m ug b EL Jordbrugsarbeider og Træskomager 1850 Voss herred* n s Litsheim Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Mads Pedersen m g b!! Hf Gaardbruger og 1860 Voss herred* n s Jernbanearbeider Sannsynleg opphaldstad: Opsæt ved Gravahalsen 002 Anna Andersdatter k g b Hm Gaardbrugerkone 1862 Voss herred* n s 003 Anna Madsdatter k ug b D Datter 1885 Voss herred* n s 004 Guri Madsdatter k ug b D Datter 1888 Voss herred* n s 005 Martha Madsdatter k ug b D Datter 1892 Voss herred* n s 006 Kari Madsdatter k ug b D Datter 1894 Voss herred* n s 007 Knut Madssen m ug b S Søn 1897 Voss herred* n s Bergsteigen Knut Andersen m g b Hf Arbeider ved Vossebanens 1863 Voss herred* n s Ombygning og Jordbrug 002 Britha Magnesdatter k g b Hm Arbeiderkone 1858 Evanger SB n s 003 Anders Knutsen m ug b S Søn 1891 Voss herred* n s 004 Ole Knutssen m ug b S Søn 1892 Voss herred* n s 005 Brynjulf Knutssen m ug b S Søn 1895 Voss herred* n s 006 Kristine Knutsdatter k ug b D Datter Voss herred* n s 007 Anders Pedersen m g b Hf Fader til No Husmand m J, 1825 Voss herred* n s 1 Jordbrugsarbeider. Nyder delvis Fattigunderstøttelse 008 Kari Knutsdatter k g b Hm Husmandskone 1820 Voss herred* n s 009 Martha Andersdatter k ug b EL Husgjerning og Jordbrugsarbeide 1862 Voss herred* n s Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 Folketeljinga Jorene Under Anna Hermundsdat k ug b Huseierske Husgjerning som Spinding 1843 Voss herred* n s og Strikning. Lidt Jordbrugsarbeide 002 Henrik Knutsen m ug b Brodersøn Brodersøn 1889 Stordøen SB n s 003 Barbraa Hermundsdatter k ug b EL Husgjerning og Kreaturstel 1838 Voss herred* n s Berge Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Anders Hallesen Berge m g f Hf Gaardbruger S og Skræppekar 1857 Voss herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Stord i Søndhordland 002 Britha Nilsdatter k g b Hm Gaardbrugerkone 1865 Voss herred* n s 003 Halle Anderssen m ug b S Søn 1888 Voss herred* n s 004 Nils Andersen m ug b S Søn 1892 Voss herred* n s 005 Godskalk Anderssen m ug b S Søn 1894 Voss herred* n s 006 Knut Anderssen m ug b S Søn 1896 Voss herred* n s 007 Martha Andersdatter k ug b D Datter 1890 Voss herred* n s Berge Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Erik Eriksen Berge d.æ m e b Hf Gaardbruger S, Sagbrugseier 1855 Voss herred* n s og Snedker 002 Erik Eriksen d.y. m ug b S Skomager og 1880 Voss herred* n s Jordbrugsarbeider 003 Kari Eriksdatter k ug b D Datter 1886 Voss herred* n s 004 Godskalk Eriksen m ug b S Søn 1888 Voss herred* n s 005 Steffen Eriksen m ug b S Søn 1890 Voss herred* n s 006 Britha Larsdatter Litsheim k ug b Tj Kreaturstel og Husgjerning 1838 Evanger SB n s 007 Nils Larsen Bergslien m e b Hf Forhenværende Kommandersergeant, Pensionist, Føderaadsmand 1823 Voss herred* n s Berge Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Ole Mathiassen Berge m g b Hf Gaardbruger S og Skomager 1856 Voss herred* n s 002 Britha Pedersdatter k g b Hm Gaardbrugerkone 1868 Voss herred* n s 003 Mathias Olssen m ug b S Søn 1888 Voss herred* n s 004 Peder Olssen m ug b S Søn 1889 Voss herred* n s 005 Hanna Olsdatter k ug b D Datter 1890 Voss herred* n s 006 Britha Olsdatter k ug b D Datter 1893 Voss herred* n s 007 Knut Olssen m ug b S Søn 1894 Voss herred* n s 008 Ole Olssen m ug b S Søn 1896 Voss herred* n s 009 Nils Olssen m ug b S Søn 1898 Voss herred* n s 010 Kari Olsdatter k ug b D Datter Voss herred* n s 011 Lars Pedersen Skjelde m ug f Dreng Skomagerlærling 1881 Voss herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Skjelde på Voss Berge Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Brynjulf Mathiassen m g b Hf Gaardbruger og Selveier 1859 Voss herred* n s 002 Guro Nilsdatter k g b Hm Gaardbrugerkone 1851 Voss herred* n s 003 Mathias Brynjulfssen m ug b S Hustømmermand og Snedker Voss herred* n s Lidt Jordbrugsarbeide 004 Nils Brynjulfssen m ug b S Gaards- og Jordbrugsarbeide 1884 Voss herred* n s 005 Martha Brynjulfsdatter k ug b D Husgjerning, Kreaturstel, 1879 Voss herred* n s Jordbrugsarbeide 006 Britha Brynjulfsdatter k ug b D Husgjerning Kreaturstel, Jordbrugsarbeide 1885 Voss herred* n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 1235 Voss 007 Johannes Brynjulfssen m ug b S Søn 1888 Voss herred* n s 008 Maria Brynjulfsdatter k ug b D Datter 1890 Voss herred* n s 009 Anved Brynjulfssen m ug b S Søn 1891 Voss herred* n s 010 David Brynjulfssen m ug b S Søn 1895 Voss herred* n s 011 Mathias Anvedssen m e b Fader til No 1 Føderaadsmand 1818 Voss herred* n s Berge Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Martha Nilsdatter k e b Huseierske Syerske, Arbeider især 1848 Evanger SB n s Kvendeklæder 002 Johannes Olssen m g b Inderst Hf Hustømmermand og Snedker 1862 Voss herred* n s 003 Maria Larsdatter k g b Hm Arbeiderkone 1870 Voss herred* n s 004 Martha Johannesdatter k ug b D Datter 1893 Voss herred* n s 005 Ole Johannessen m ug b S Søn 1895 Voss herred* n s 006 Lars Johannessen m ug b S Søn 1897 Voss herred* n s 007 Johannes Johannessen m ug b S Søn Voss herred* n s Berge Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Berge Godskalkssen m g b Hf Gaardbruger S og 1865 Voss herred* n s Handelskar, Skind- og Skræppehan 002 Gunvor Olsdatter k g b Hm Gaardbrugerkone 1866 Voss herred* n s 003 Jenny Nilsdatter k ug b Lægdebarn Lægdebarn 1894 Bergen n s 004 Anna Bergesdat Væthe k ug b Fosterbarn Fosterdatter 1896 Voss herred* n s 005 Britha Larsdat. Vasenden k ug b Tj Husgjerning, Kreaturstel og 1879 Voss herred* n s Jordbrugsarbeide 006 Godskalk Bergesen m e b Fader til No 1 Føderaadsmand 1833 Voss herred* n s Berge Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Svend Pedersen m g b Hf Gaardbruger, Graastensmurer 1857 Voss herred* n s ved Vossebanen Merknad: Hovedbygningen 002 Sigrid Nilsdatter k g b Hm Gaardbrugerkone 1863 Voss herred* n s 003 Sigvor Svendsdatter k ug b D Datter 1884 Voss herred* n s 004 Peder Svendssen m ug b S Søn 1886 Voss herred* n s 005 Britha Svendsdatter k ug b D Datter 1890 Voss herred* n s 006 Kristense Svendsdatter k ug b D Datter 1893 Voss herred* n s 007 Nils Svendssen m ug b S Søn 1895 Voss herred* n s 008 Brynjulf Svendssen m ug b S Søn Voss herred* n s 009 Peder Larssen Berge m e b FøderaadsmandFøderaadsmand 1825 Voss herred* n s Merknad: Føderaadshuset Bergslien Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Askild Bergesen m g b Hf Gaardbruger og Selveier 1840 Evanger SB n s 002 Thorbjørg Nilsdatter k g b Hm Gaardbrugerkone 1843 Evanger SB n s 003 Nils Askildssen m ug b S Gaards- og Jordbrugsarbeide 1884 Evanger SB n s 004 Berge Askildssen m ug b S Underholdes delvis af 1880 Evanger SB n s Foreldrene og delvis offent. Understøtt. Sjukdom: Sindsyg Bergshaug Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ole Mathiassen m g b Hf Gaardbruger og drive noget Møllebrug 1820 Voss herred* n s Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 Folketeljinga Sigrid Olsdatter k g b Hm Gaardbrugerkone 1845 Voss herred* n s 003 Sigvor Olsdatter k ug b D Husgjerning, Kreaturstel og Jordbrugsarbeide 1885 Voss herred* n s Væthe Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Klaus Anderssen m g b Hf Gaardbruger, Snedker og 1862 Voss herred* n s Maler 002 Anna Knutsdatter k g b Hm Gaardbrugerkone 1865 Voss herred* n s 003 Anna Klausdatter k ug b D Husgjerning, Kreaturstel og 1884 Voss herred* n s Jordbrugsarbeide 004 Knut Klaussen m ug b S Søn 1888 Voss herred* n s 005 Kirstine Klausdatter k ug b D Datter 1890 Voss herred* n s 006 Martha Klausdatter k ug b D Datter 1891 Voss herred* n s 007 Anders Klaussen m ug b S Søn 1892 Voss herred* n s 008 Klaus Klaussen m ug b S Søn 1894 Voss herred* n s 009 Britha Klausdatter m!! ug b D Datter 1895 Voss herred* n s 010 Hanna Klausdatter k ug b D Datter 1879!! Voss herred* n s Merknad: E: Fødselår retta av stat. sentralbyrå til Ole Klaussen m ug b S Søn Voss herred* n s 012 Knut Botolvssen k!! e b Svigerfar til No 1 Føderaadsmand 1837 Voss herred* n s Væthe Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Lars Anderssen m g f Hf Gaardbruger og Hestehandler 1854 Voss herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Samnanger 002 Guro Brynjulfsdatter k g b Hm Gaardbrugerkone 1858 Voss herred* n s 003 Brynjulf Larssen m ug b S Gaards- og Jordbrugsarbeide 1885 Voss herred* n s 004 Helge Larssen m ug b S Søn 1888 Voss herred* n s 005 Knut Larssen m ug b S Søn 1890 Voss herred* n s 006 Secilie Larsdatter k ug b D Datter 1892 Voss herred* n s 007 Edvard Larssen m ug b S Søn 1895 Voss herred* n s 008 Elen Larsdatter k ug b D Datter 1897 Voss herred* n s 009 Lars Larssen m ug b S Søn Voss herred* n s 010 Bertha Andersdatter k ug b Tj Kreaturstel og Jordbrugsarbeide 1873 Evanger SB n s Væthe Berge Olssen m g b Hf Gaardbruger S 1864 Voss herred* n s 002 Anna Monsdatter k g b Hm Gaardbrugerkone 1864 Voss herred* n s 003 Ole Bergessen m ug b S Søn 1888 Voss herred* n s 004 Martha Bergesdatter k ug b D Datter 1890 Voss herred* n s 005 Mons Bergessen m ug b S Søn 1892 Voss herred* n s 006 Britha Bergesdatter k ug b D Datter 1894 Voss herred* n s 007 Maria Bergesdatter k ug b D Datter Voss herred* n s 008 Gunvor Bergesdatter k ug b D Datter Voss herred* n s 009 Ole Samsonssen m g b Hf Føderaadsmand 1838 Voss herred* n s 010 Martha Bergesdatter k g b Hm Føderaadskone 1837 Voss herred* n s 011 Ingebjørg Olsdatter k ug b Datter Underholdes delvis af 1858 Voss herred* n s Faderen og delvis offentlig Understøttelse Sjukdom: Aa Væthe Haldor Brynjulfsen Styve m g f Hf Gaardbruger S og har 1844 Evanger SB n s Føderaad af et andet Brug Sannsynleg opphaldstad: Stensland i Sund Herred Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 1235 Voss 002 Thorbjørg Larsdatter k g b Hm Gaardbrugerkone 1843 Evanger SB n s 003 Ingebjørg Haldorsdatter k ug b D Husgjerning, Kreaturstel og 1874 Evanger SB n s Jordbrugsarbeide 004 Helge Theodor Haldorsen m ug b S Søn 1889 Evanger SB n s 005 Haldor Brynjulfsen m ug b Sønnesøn Sønnesøn 1894 Voss herred* n s Væthe Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Lars Brynjulfssen m g b Hf Gaardbruger og Selveier 1853 Voss herred* n s 002 Gudve Pedersdatter k g b Hm Gaardbrugerkone 1856 Voss herred* n s 003 Brynjulf Larssen m ug b S Gaards- og Jordbrugsarbeide 1880 Voss herred* n s 004 Eli Larsdatter k ug b D Husgjerning, Kreaturstel og 1885 Voss herred* n s Jordbrugsarbeide 005 Gjertrud Larsdatter k ug b D Datter 1888 Voss herred* n s 006 Anna Larsdatter k ug b D Datter 1890 Voss herred* n s 007 Knut Larssen m ug b S Søn 1894 Voss herred* n s 008 Halstein Johannessen m ug mt Arbeider Skrædder 1857 Tysnæs SB n s Myklestad Sedvanleg bustad: Tysnæs Væthe Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Inger Knutsdat Rekve k ug b Huseierske Husgjerning som Spinding og Haandstrikning. Lever af egne Midler Voss herred* n s Væthestveiten Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Nils Sjurssen Væthe m g b Hf Husmand m J og driver 1844 Evang SB n s Smed- og Snedkerarbeide 002 Britha Godskalksdatter k g b Hm Husmandskone 1836 Voss herred* n s 003 Andreas Helgesen Bjørge m ug b Fostersøn Fostersøn 1888 Evanger SB n s Haga 13 1 og Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Anfin Madssen m g b Hf Gaardbruger og Selveier 1856 Voss herred* n s 002 Martha Olsdatter k g b Hm Gaardbrugerkone 1853 Voss herred* n s 003 Ingebjørg Knutsdat k ug b Fosterdatter Fosterdatter 1892 Voss herred* n s 004 Ole Bertelssen m ug b Tj Gaards- og Jordbrugsarbeide 1884 Voss herred* n s 005 Kari Helgesdatter k ug b Tj Husgjerning, Kreaturstel og Jordbrugsarbeide 1879 Evanger SB n s Haga Ole Erikssen Norheim m g b Hf Gaardbruger og 1871 Voss herred* n s Hustømmermand og Snedker 002 Oline Tobiasdatter k g b Hm Gaardbrugerkone 1877 Voss herred* n s 003 Silla Olsdatter k ug b D Datter Voss herred* n s Haga Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Ole Godskalkssen m g b Hf Gaardbruger og Arbeider ved 1861 Voss herred* n s Vossebanens Ombygning 002 Brytteva Knutsdatter k g b Hm Gaardbrugerkone 1855 Voss herred* n s 003 Anna Olsdatter k ug b D Husgjerning, Kreaturstel og 1884 Voss herred* n s Jordbrugsarbeide 004 Godskalk Olssen m ug b S Son 1887 Voss herred* n s Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 Folketeljinga Martha Olsdatter k ug b D Datter 1889 Voss herred* n s 006 Oline Olsdatter k ug b D Datter 1891 Voss herred* n s 007 Ole Olssen m ug b S Søn 1894 Voss herred* n s 008 Anders Olssen m ug b S Søn 1896 Voss herred* n s 009 Britha Olsdatter k ug b D Datter Voss herred* n s 010 Maria Olsdatter k ug b D Datter Voss herred* n s Vasenden Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Lars Kristofferssen m g b Hf Gaardbruger og Selveier 1838 Voss herred* n s 002 Brytteva Villumsdatter k g b Hm Gaardbrugerkone 1848 Evanger SB n s 003 Soffie Larsdatter k ug b D Datter 1888 Voss herred* n s 004 Anders Larssen m ug b S Søn 1891 Voss herred* n s 005 Soffie Olsdatter Vaksdal k ug mt B Datter 1890 Bruvik SB n s Sedvanleg bustad: Vaksdal i Bruvik 006 Marit Olsdatter k e b Hm Husgjerning som 1849 Vestre Slidre Valders Krs n s Spinding og Strikning, lidt Jordbrugsarbeide 007 Britha Johansdat k ug b D Datter 1887 Voss herred* n s 008 Anton Johanssen m ug b S Søn 1890 Voss herred* n s 009 Fredrik Olssen Hvidste m ug mt EL Veiarbeider 1880 Voss herred* n s 010 Anders D. Kristensen m ug b EL Veiarbeider 1852 Vang i Valders Krs n s Ødegaarg!! 011 Jonas Olssen m g b Hf Jernbanearbeider ved 1829 Sverige n s Vossebanens Ombygning 012 Anette Danielsdatter k g b Hm Arbeiderkone 1843 Sverige n s 013 August Jonassen m ug b S Jernbanearbeider 1885 Haus SB n s Flage (indre) Samson Pederssen m g b Hf Gaardbruger S 1858 Voss herred* n s 002 Hansine Hansdatter k g b Hm Gaardbrugerkone 1866 Talvik Fim n s 003 Peder Samsonssen m ug b Søn Søn 1890 Talvik Fim n s 004 Gjertrud Samsonsdatter k ug b D Datter 1894 Voss herred* n s 005 Emma Samsonsdatte k ug b D Datter 1896 Voss herred* n s 006 Gudve Olsdatter Lie k ug b Tj Husgjerning, Kreaturstel og 1878 Voss herred* n s Jordbrugsarbeide 007 Peder Ivarssen m g b Hf Føderaadsmand 1826 Voss herred* n s 008 Gjertrud Samsonsdat k g b Hm Føderaadskone 1828 Voss herred* n s Flage (indre) Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Godskalk Oddssen m g b Hf Forhenværende 1845 Voss herred* n s Folkeskolelærer og Gaardbruger S og Pensionist 002 Begga Helgesdatter k g b Hm Gaardbrugerkone 1853 Evanger SB n s 003 Britha Godskalksdatter k ug b D Husgjerning, Kreaturstel og 1884 Voss herred* n s Jordbrugsarbeide 004 Gullak Godskalkssen m ug b S Søn 1886 Voss herred* n s 005 Anna Godskalksdatter k ug b D Datter 1888 Voss herred* n s 006 Ole Godskalkssen m ug b S Søn 1891 Voss herred* n s 007 Lars Godskalkssen m ug b S Søn 1893 Voss herred* n s Flage (yttre) Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Godskalk Nilssen m g b Hf Gaardbruger og Selveier 1838 Voss herred* n s 002 Anna Olsdatter k g f Hm Gaardbrugerkone 1845 Voss herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Bergen 003 Nils Godskalkssen m ug b S Gaards- og Jordbrugsarbeide 1873 Voss herred* n s 004 Ole Godskalkssen m ug b S Hustømmermand og Snedker 1880 Voss herred* n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 1235 Voss 005 Kari Godskalksdatter k ug b D Husgjerning, Kreaturstel og 1876 Voss herred* n s Jordbrugsarbeide 006 Martha Godskalksdatter k ug b D Husgjerning, Kreaturstel og 1884 Voss herred* n s Jordbrugsarbeide 007 Brynjulf Godskalkssen m ug b S Søn 1889 Voss herred* n s Flageteigen Under Thorbjørn Klaussen m g b Hf Husmand. Arbeider ved 1856 Voss herred* n s Vossebanens Ombygning 002 Britha Jorgensdatter g b Hm Husmandskone 1856 Evanger SB n s 003 Ledine Thorbjørndatter k ug b D Husgjerning og 1884 Evanger SB n s Jordbrugsarbeide 004 Lars Thorbjørnssen m ug b S Søn 1886 Voss herred* n s 005 Inger Thorbjørnsdatter k ug b D Datter 1890 Voss herred* n s 006 Olav Thorbjørnssen m ug b S Søn 1895 Voss herred* n s 007 Bertha Thorbjørnsdatter k ug b D Datter 1898 Voss herred* n s 008 Jorgen Thorbjørnssen m ug b S EL Arbeider ved Vossebanens 1882 Evanger SB n s Ombygning 009 Ole Jørgenssen Ørrevik m g mt Hf Driver Sagbrug og 1858 Evanger SB n s Vadmelsstampe, Snedker Sannsynleg opphaldstad: Evanger Vestrheimsteigen Under 4 1, 2 og Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Isak Johanssen Skorve m e b Hf Husmand m J og 1822 Evanger SB n s Kammeskjærer Sannsynleg opphaldstad: Gjernes i Voss 002 Johan Isakssen m g b S EL Arbeider ved Vossebanens 1855 Evanger SB n s Ombygning 003 Ingebjørg Knutsdat k e b EL Lidt Husgjerning som 1811 Evanger SB n s Spinding og Strikning. Har levet af egne Midler 004 Johannes Hansen Hjørnevik m g b Inderst Hf Banevogter 1871 Evanger SB n s 005 Martha Nilsdatter k g b Hm Banevogterkone 1873 Chicago n s 006 Hans Nekolai Johannessen m ug b S Son 1897 Evanger SB n s 007 Nils Harald Johannessen m ug b S Søn 1898 Evanger SB n s 008 Ingvald Severin Johannessen m ug b S Søn Voss herred* n s 009 Ingebjørg Olsdat Bergstad k ug b Tj Husgjerning og Kreaturstel 1880 Evanger SB n s Merknad: E: Slutt på tellekrets 1 Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 528 (kvinner: 274, menn: 254) Bustader i krinsen: 80 Krins: 002 Herred/by: Voss Rekve øvre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Arnfinn Nilss. Seim m g b Hf Folkeskolelærer og gaardbr Voss herred* n s selveier 002 Inger Olsdtr k g b Hm Folkeskolelærerens kone 1859 Voss herred* n s 003 Ole Arnfinss. m ug b S Jernbanearbeider 1883 Voss herred* n s 004 Guri Arnfinsdtr k ug b D Datter 1885 Voss herred* n s 005 Lars Arnfinss. m ug b S Søn 1887 Voss herred* n s 006 Arnfinn Arnfinnss. m ug b S Søn 1889 Voss herred* n s 007 Hans Arnfinnss. m ug b S Søn 1891 Voss herred* n s 008 Anna Arnfinnsdtr k ug b D Datter 1893 Voss herred* n s 009 Margrete Arnfinnsdtr k ug b D Datter 1895 Voss herred* n s 010 Inger Arnfinsdtr k ug b D Datter 1897 Voss herred* n s 011 Torstein Arnfinnss. m ug b S Søn 1897 Voss herred* n s 012 Olaf Arnfinnss. m ug b S Søn Voss herred* n s 013 Guri Olsdtr Seim k ug mt EL Folkeskolelærerinde 1875 Voss herred* n s Sedvanleg bustad: Seim i Viker otting Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

21 Folketeljinga Rekve øvre (Kvam) Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Klaus Knutss. Rekve m g b Hf Gaardbruger og selveier samt 1870 Voss herred* n s fiskeopsynsmand 002 Kari Pedersdtr k g b Hm Gaardmandskone 1866 Vinje i Vossestranden SB n s 003 Ingeborg Klausdtr k ug b D Datter 1898 Voss herred* n s 004 Knut Klaussen m ug b S Søn Voss herred* n s 005 Knut Klaussen m g b Hf Føderaadsmand 1829 Voss herred* n s 006 Ingeborg Knutsdtr k g b Hm Føderaadskone 1834 Voss herred* n s 007 Knut Knutssen m ug b S Landbrugsarbeide 1878 Voss herred* n s Bolkens meieri (Kvam) Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Brynjulf B. Rongen m g b Hf Landhandler 1875 Evanger SB n s 002 Magrete Knutsdtr k g b Hm Landhandlerkone 1874 Voss herred* n s 003 Brynjulf Brynjulfsen m ug b S Søn Voss herred* n s 004 Johannes Brynjulfssen m ug b Tj Landhandlerbetjent 1879 Evanger SB n s 005 Edvard Erikssen m ug b Tj Landhandlerbetjent 1882 Evanger SB n s 006 Randi Nilsdtr Saue k ug b Tj Tjenestepige 1870 Voss herred* n s 007 Brita Eriksdtr Narheim k ug b EL Meierske 1863 Voss herred* n s Rekve øvre (Sandnæset) Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Brytva Nilsdtr Rekve k g b Hm Gaardbrugerske, selveier 1848 Voss herred* n s 002 Torbjørn Knutsen Grimestad m g b LF Lægslem (Underholdes af 1826 Brudvik SB n s Voss fattigvæsen) Sjukdom: B 003 Jens Monsen Arstein m ug b EL Jernbanearbeider 1878 Ytre Holmedal NB n s Monsbakken Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Nils Nilssen m g b Hf Hellearbeider & gårdbr Vermeland Sverige n s 002 Oline Askildsdtr k g b Hm Hellearbeiderens, & 1848 Evanger SB n s gaardmandskone 003 Karl Nilssen m ug b S Søn 1887 Voss herred* n s 004 Anna Marie Nilsen k ug b D Datter 1889 Voss herred* n s 005 Mathilda Nilsen k ug b D Datter 1892 Voss herred* n s 006 Gjertrud Knutsdtr k e b LF Lægslem (Underholdes af 1818 Evanger SB n s Evanger fattigkasse 007 Gjertine Andersdtr k ug b EL Spinding og strikning 1873 Evanger SB n s Rekve øvre (Holmen) Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Nils Knutsen Rekve m g b Hf Jernbanearbeider, gaardbr Voss herred* n s 002 Ingeborg Larsdtr k g b Hm Jernbanearbeiderens hustru 1865 Voss herred* n s 003 Marta Nilsdtr k ug b D Datter 1893 Voss herred* n s 004 Marie Nilsdtr k ug b D Datter 1895 Voss herred* n s 005 Anna Nilsdtr k ug b D Datter 1896 Voss herred* n s 006 Ingeborg Nilsdtr k ug b D Datter Voss herred* n s Rekve øvre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Anders Erikssen Rekve m ug b Hf Gaardbruger S og 1867 Voss herred* n s Jernbanearbeider 002 Marta Bjørnesdtr Litsheim k ug b Tj Tjenestepige 1849 Voss herred* n s 003 Ole Helgessen Arhelleren m ug b EF Lægslem (Underholdes paa amtets regning 1831 Evanger SB n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 21

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1229 Røldal Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1432 Førde Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred

Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1443 Eid Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0534 Gran Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1616 Fillan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1251 Brudviks. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1251 Brudviks. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1251 Brudviks Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1238 Kvam herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1238 Kvam herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1238 Kvam herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1569 Aure. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1569 Aure. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1569 Aure Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1428 Askvold Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0834 Vinje Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1446 Breim. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1446 Breim. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1446 Breim Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0814 Bamle Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0431 Solliens Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1624 Rissens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0521 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1537 Vold. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1537 Vold. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1537 Vold Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1421 Aurland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0929 Aamli Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0116 Berg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1431 Jølster. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1431 Jølster. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1431 Jølster Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1572 Tusterens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1572 Tusterens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1572 Tusterens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1520 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0416 Romedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0416 Romedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0416 Romedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1218 Finnaas prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1218 Finnaas prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1218 Finnaas prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1658 Børsen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1658 Børsen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1658 Børsen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1223 Tysnæs

Folketeljing 1900 for 1223 Tysnæs Folketeljing 1900 for 1223 Tysnæs Tellingskrets 3 mangler i originalkilden. Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1261 Manger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1261 Manger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1261 Manger prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0419 Søndre Odalen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0419 Søndre Odalen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0419 Søndre Odalen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1938 Lyngen prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 1938 Lyngen prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 1938 Lyngen prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1548 Frænens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1548 Frænens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1548 Frænens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1448 Stryn. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1448 Stryn. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1448 Stryn Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1632 Roan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0437 Tønsets. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0437 Tønsets. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0437 Tønsets Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1224 Kvinnherreds. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1224 Kvinnherreds. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1224 Kvinnherreds Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1836 Rødø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1570 Valsøfjordens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1570 Valsøfjordens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1570 Valsøfjordens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1566 Surendals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1566 Surendals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1566 Surendals Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA I 1900 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 7 Negard 10 Mali-garden 5 Jo-garden 9 Lars-garden 8 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 6 Til saman 65 Ullahammaren: Hellevik-stova

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1419 Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1511 Vannelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1511 Vannelven. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1511 Vannelven Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0523 Vestre Gausdal herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0523 Vestre Gausdal herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0523 Vestre Gausdal herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0421 Vingers. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0421 Vingers. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0421 Vingers Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer