Folketeljing 1900 for 0221 Høland. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1900 for 0221 Høland. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1900 for 0221 Høland Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste... 9 Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå 1801 nominativ, dvs. ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga blei difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 3. desember 1900 Ved kgl. res. 8. august 1900 blei det bestemt å halde ei "almindelig Folketælling" som skulle gje ei detaljert oversikt over befolkninga i Noreg natta mellom 2. og 3. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast i teljingslista, med særskild markering ("mt") av dei som var mellombels til stades (på besøk osb.) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osb.) frå bustaden på teljingstidspunktet, også førast i lista, men merkast som fråverande ("f"). På denne måten skulle folketeljinga i 1900 gje ei oversikt over befolkninga, både dei som var til stades og dei som var heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle altså alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som "f" og på opphaldsstaden som "mt". I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent blei gjennomført, så mange slike personar er oppført berre ein stad. Ved folketeljinga i 1900 var det i Noreg 594 kommunar, av dei var 539 herad, 39 kjøpstader og 20 ladestader. I tillegg var det 2 ladestader som ikkje var eigne kommunar (Hvitsen i Akershus og Holmsbu i Buskerud), slik at totalen teljingseiningar var 596. Den totale heimehøyrande befolkninga i Noreg 3. desember 1900 blei av Det Statistiske Centralbureau talt til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet blei gjort frå og med måndag 3. desember 1900 og så mange dagar som var nødvendig. På landet blei teljingsarbeidet gjort under leiinga av eit teljingsstyre. Her fann ein soknepresten (formann), lensmannen og ordførar for heradstyret. Sjølve teljingsarbeidet blei som regel utført av skulelærarane, som gjekk frå gard til gard og fylte ut teljingsskjemaa ("Personlister" og Jordbrugsschemaer") for kvar bustad innan skulekrinsen (teljingskrinsen) sin. Etter innsamlingsarbeidet, utarbeidet teljaren ei summarisk "hovedliste" for kvar teljingskrins. Teljingstyret ved lensmannen fylte til slutt ut eit "hovedsammendrag" for heile heradet og sende det samla skjemamaterialet til Det Statistiske Centralbureau i Kristiania. (Dei detaljerte, bustadsinndelte jordbruksskjemaa for alle herada i landet gjekk tapt i brann hos sentralbyrået i 1939.) I byane hadde ein sjølvteljing. Det vil seie at eigaren eller bestyraren på kvar gard/hus fylte ut teljingslistene. Rodemeistaren stod for utdeling og innsamling av listene, og kontrollerte at dei var utfylte i tråd med instruksane. Magistraten i kvar by var ansvarleg for teljingsarbeidet. Ein førte teljinga i to typar lister ("Personliste" og "Husliste"). Teljaren laga så ei "hovedliste" for teljingskrinsen og overleverte ho til magistraten. "Hovedlisten" skulle innehalde oversikt over dei busette husa med huslistenummer og matrikkelnummer. Folketeljinga 1900 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast eit prestegjeld eller herad, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av prosjektet Teleslekt (under Telenor og Nasjonalbibliotekavdelinga i Rana ). Riksarkivaren overtok prosjektet og datamaterialet Digitalarkivet forvaltar dei digitale folketeljingane for Arkivverket. Dataa til folketeljinga 1801 har vore korrekturlesne fleire gonger, mellom anna alle gardsnamna i 2008, og det er versjon 4 av teljinga frå 10. januar 2013 som er grunnlaget for dette heftet. 5

6 Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta svarer stort sett til rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Ikkje alle folketeljingane innheld alle felt. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krins Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustaden sitt namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krets Teljingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leilegheitsnummer 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.kodar 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap 11 Tru Trussamfunn 6

7 På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanleg bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trussamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar (berre i 1910 teljiinga) Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert etter kvarandre, det er ein line mellom kvar bustad, og det er ein tynn line mellom ulike hushald i same bustad. Innanfor kvar seksjon kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner tekne i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som blei brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osb. Under person anger feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlege bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bustatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs. med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling 7

8 g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersått n = norsk statsborgar Trussamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvising til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvising til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 8

9 Personar i alt: 5863 (kvinner: 2839, menn: 3024) Bustader: 1009 Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 470 (kvinner: 245, menn: 225) Bustader i krinsen: 83 Krins: 001 Herred/by: Høland Folketeljinga Drøverud Olai Sletner m g b Hf Gaardbr. S Bank- og 1847 Høland herred* N S Herredkasserer 002 Bolette Gudmundsdtr. k g b Hm Gaardmandskone 1852 Høland herred* N S 003 Karoline Olaisdatter k ug b D Husgjerning og Kreaturstel 1880 Høland herred* N S 004 Ole Olaisen m ug b S Gaardbrugsarbeide 1882 Høland herred* N S 005 Anne Olaisdatter k ug b D Husgjr. og Kreaturstel 1884 Høland herred* N S 006 Kristian Olaisen m ug b S Søn 1887 Høland herred* N S 007 Hans Olaisen m ug b S Søn 1889 Høland herred* N S 008 Maren Olaisdatter k ug b D Datter 1891 Høland herred* N S 009 Olga Olaisdatter k ug b D Datter 1893 Høland herred* N S 010 Otto Olaisen m ug b S Søn 1897 Høland herred* N S Ihlebæk søndre Emil Ihlebæk m g b Hf Gaardbruger S 1851 Høland herred* N S Merknad: Hovedbygningen 002 Amalie Andersdatter k g b Hm Gaardmandskone 1849 Høland herred* N S 003 Anders Emilsen m ug b S Gaardbrugsarbeider 1877 Høland herred* N S 004 Karoline Simensdatter k ug f Fosterdatter Sysselsat med Husgjerningen 1879 Høland herred* N S Sedvanleg bustad: Knoll i Høland!! Sannsynleg opphaldstad:!! 005 Ingeborg Johansdatter k ug b Tj Tjenestepige 1874 Høland herred* N S 006 Aurora Ingebretsdatter k ug b Tj Tjenestepige 1883 Høland herred* N S 007 Johan Anderson m ug b FL Skogs- og Jordbrugsarbeider 1881 Sverige Statsb.: Sverige Trusamf.: Stadskirken i Sverige Merknad: Bryggerhuset 008 Gustav Anderson m ug b FL Skogs- og Jordbrugsarbeider 1877 Sverige Ihlebæk nordre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Sven Ihlebæk m g b Hf Gaardbruger S 1853 Høland herred* N S 002 Anne Amundsdatter k g b Hm Gaardmandskone 1859 Fet Ak N S 003 Jenny Simensdatter k ug b Fosterdatter Arbeider i Huset 1883 Høland herred* N S 004 Helga Bergersdatter k ug b Tj Tjenestepige 1883 Høland herred* N S 005 Rakel Martinsdatter k ug b FL Offentlig understøttet 1891 Kristiania N S Ihlebæk nordre Antonette Andersdatter k e f Hm Gaardbrugerske S 1839 Høland herred* N S Merknad: Hovedbygningen Sannsynleg opphaldstad: Bliksrud i Høland 002 Oskar Pedersen m ug b S Gaardbrugsarbeider 1868 Høland herred* N S 003 Mathilde Pedersdatter k ug b D Husgjerning og Kreaturstel 1865 Høland herred* N S 004 Anne Pedersdatter k ug b D Husgjerning og Kreaturstel 1872 Høland herred* N S 005 Konstanse Pedersdatter k ug b D Husgjerning og Kreaturstel 1880 Høland herred* N S 006 Konstanse Bergersdatter k ug b Tj Tjenestepige 1885 Høland herred* N S 007 Andreas Dahl m e f EL Skrædder 1824 Høland herred* N S Merknad: Bryggerhuset Sannsynleg opphaldstad: Rud i Høland Enerud Under John Evinsen m g b Hf Murer og Husmand 1859 Høland herred* N S 002 Karoline Nilsen k g b Hm Husmandskone 1859 Høland herred* N S 003 Margit Johnsdatter k ug b D Datter 1889 Høland herred* N S 004 Evin Johnsen m ug b S Søn 1896 Høland herred* N S 005 Jenny Johnsdatter k ug b D Datter Høland herred* N S Digitalarkivet - Arkivverket Side 9

10 0221 Høland 006 Kristian Andersen m ug b FL Offentlig understøttet 1828 Høland herred* N S Haaby Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Kasper Johansen m g b Hf Husmand m J 1847 Høland herred* N S 002 Mathea Hansdatter k g b Hm Husmandskone 1847 Høland herred* N S 003 Johan Kaspersen m ug b S Sagbrugsarbeider 1885 Høland herred* N S 004 Karl Kaspersen m ug b S Søn 1890 Høland herred* N S 005 Anna Guneriusdatter k ug b FL Privat understøttet 1895 Høland herred* N S 006 Kristian Olsen m g b FL Offentlig understøttet 1826 Høland herred* N S 007 Berthea Haakensdatter k g b FL Offentlig understøttet 1822 Høland herred* N S 008 Anna Johansdatter k ug b Inderst Sysselsat med Husgjerningen 1877 Høland herred* N S 009 Gunnar Johansen m ug b S af person no. Privat understøttet Høland herred* N S 8 Merknad: E: no. 8 er Anna Johansdatter Lang Under David Ingebretsen m g b Hf Husmand m J 1835 Høland herred* N S 002 Maren Kristensdatter k g b Hm Husmandskone 1838 Høland herred* N S 003 Kristian Davidsen m g b Inderst Gaardbrugs- og skogsarbeide 1877 Høland herred* N S 004 Anne Olaisdatter k g b Inderst Husgjerning og Kreaturstel 1881 Høland herred* N S 005 Margit Kristiansdatter k ug b D af person no. Datter af person no. 3 & Høland herred* N S 3 Merknad: E: no. 3 & 4 er Kristian Davidsen og Anne Olaisdatter Jonsrud Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Emil Davidsen m g b Hf Husmand og tømmerhugger 1865 Høland herred* N S 002 Mathilde Olsdatter k g b Hm Husmandskone 1866 Høland herred* N S 003 Maren Emilsdatter k ug b D Datter 1888 Høland herred* N S 004 Mathea Emilsdatter k ug b D Datter 1892 Høland herred* N S Jonsrud Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Johan Olsen m g b Hf Skrædder og Husmand 1853 Høland herred* N S 002 Maren Kristiansdatter k g b Hm Husmandskone 1852 Høland herred* N S 003 Magna Johansdatter k ug b D Datter 1895 Høland herred* N S Ihlemyra Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Karl Gudbrandsen m g b Hf Husmand m J 1863 Høland herred* N S 002 Juliane Olsdatter k g b Hm Husmandskone 1862 Høland herred* N S 003 Gudbrand Karlsen m ug b S Søn 1888 Høland herred* N S 004 Ole Karlsen m ug b S Søn 1890 Høland herred* N S 005 Johan Karlsen m ug b S Søn 1891 Høland herred* N S 006 Karoline Karlsdatter k ug b D Datter 1893 Høland herred* N S 007 Johanne Karlsdatter k ug b D Datter 1895 Høland herred* N S 008 Gunnar Karlsen m ug b S Søn 1897 Høland herred* N S 009 Anna Karlsdatter k ug b D Datter Høland herred* N S Øverby Under Peder Aamodt m g b Hf Gaardbruger S og 1870 Urskog Ak N S tømmerkjører 002 Rebekka Antonsdatter k g b Hm Gaardmandskone 1867 Høland herred* N S 003 Aksel Pedersen m ug b S Søn 1896 Kristiania N S Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Folketeljinga Petor Pedersen m ug b S Søn 1898 Høland herred* N S Skjønhaug Under Johannes Johansen m g b Hf Husmand m J 1868 Høland herred* N S 002 Pauline Edvardsdatter k g b Hm Husmandskone 1864 Høland herred* N S 003 Karen Johannesdatter k ug b D Datter 1889 Fet Ak N S 004 Maren Johannesdatter k ug b D Datter 1891 Høland herred* N S 005 Jenny Johannesdatter k ug b D Datter 1894 Høland herred* N S 006 Rebekka Johannesdatter k ug b D Datter 1896 Høland herred* N S 007 Petra Johannesdatter k ug b D Datter Høland herred* N S Lillehol Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Anna Kristiansdatter k e b Hm Husmandsenke m J, 1827 Høland herred* N S Pladsbrugerske 002 Pauline Antonsdatter k ug f D Gaardbrugsarbeiderske 1857 Høland herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Knald i Høland 003 Maren Antonsdatter k ug b D Husgjerning og Kreaturstel 1866 Høland herred* N S 004 Sven Antonsen m ug b S Skogs- og Gaardsarbeider 1862 Høland herred* N S 005 Ragna Svensdatter k ug b D af person 4 Datter af person no Høland herred* N S Merknad: E: no. 4 er Sven Antonsen 006 Kasper Antonsen m g b Inderst Gaards- og Skogsarbeider 1864 Høland herred* N S 007 Milla Olsdatter k g b Inderst Sysselsat med Husgjerningen 1870 Hof i Solør N S 008 Marta Kaspersdatter k ug b D af person no. Datter af person no Høland herred* N S 6 Merknad: E: no. 6 er Kasper Antonsen 009 Anna Kaspersdatter k ug b D af person no. Datter af person no Høland herred* N S 6 Merknad: E: no. 6 er Kasper Antonsen Holen Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Gunerius Andreasen m g b Hf Gaarbrugsarbeider og 1878 Høland herred* N S tømmerkjører 002 Helene Johansdatter k g b Hm Husarbeide 1871 Høland herred* N S 003 Johan Guneriussen m ug b S Søn 1898 Høland herred* N S Hagen Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Kristiane Eriksdatter k e b Hm Forpagter af en 1822 Høland herred* N S Husmandsplads 002 Mathilde Johansdatter k e b FL Stuepige og Budeie 1869 Høland herred* N S 003 Jens Karlsen m ug b S af person no. Søn af person no Høland herred* N S 2 Merknad: E: no. 2 er Mathilde Johansdatter 004 Karoline Karlsen k ug b D af person no. Datter af person no Kristiania N S 2 Merknad: E: no. 2 er Mathilde Johansdatter Ringstad Gunda Karlsdatter k e b Hm Gaardbrugerske S 1867 Kristiania N S 002 Emma Emilsdatter k ug b D Datter 1891 Høland herred* N S 003 Anna Emilsdatter k ug b D Datter 1894 Høland herred* N S 004 Hedvig Johansdatter k g b Tj Tjenestepige 1880 Høland herred* N S 005 Ludvig Nilsen m ug mt FL Gaardbrugsarbeide 1860 Høland herred* N S Sedvanleg bustad: Urskog Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 0221 Høland Langebrække Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Ole Sørensen m g b Hf Husmand m J og 1827 Høland herred* N S skogsarbeider 002 Maren Simensdatter k g b Hm Husmandskone 1825 Høland herred* N S 003 Tea Olsdatter k ug b D Stuepige og Budeie 1862 Høland herred* N S 004 Hans Miliansen m ug b Inderst Jordbrugs- og Skogsarbeider 1882 Høland herred* N S Ringstad Gunerius Danielsen m g b Hf Gaardbruger S 1857 Høland herred* N S 002 Bolette Johansdatter k g b Hm Gaardmandskone 1866 Høland herred* N S 003 Karoline Guneriusdatter k ug b D Datter 1893 Høland herred* N S 004 Jenny Guneriusdatter k ug b D Datter Høland herred* N S 005 Johane Eriksdatter k e b FL Føderaadskone 1830 Høland herred* N S Lysager Under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Lisa Erlandsen k e b Hm Husmandsenke, Pladsbrugerske 1820 Sverige N S Sætra Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Johan Antonsen m g b Hf Husmand m J 1860 Høland herred* N S 002 Antonette Kristiansdatter k g b Hm Husmandskone 1862 Høland herred* N S 003 Anton Johansen m ug b S Søn 1893 Høland herred* N S Sølid Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Daniel Olaisen m g b Hf Husmand m J 1872 Høland herred* N S 002 Dagmar Kristiansdatter k g b Hm Husmandskone 1872 Kristiania N S 003 Olai Klemmetsen m ug b Tj Tjener 1886 Høland herred* N S 004 Karen Eriksdatter k e b FL Føderaadskone 1821 Høland herred* N S Sølid Under Anders Halvorsen m g b Hf Forpagter af jord, 1863 Høland herred* N S Skogsarbeider og Tømmermand 002 Karen Svensdatter k g b Hm Forpagterkone 1853 Høland herred* N S 003 Sven Andersen m ug b S Søn 1890 Høland herred* N S 004 Karoline Andersdatter k ug b D Datter 1892 Høland herred* N S 005 Kristian Andersen m ug b S Søn 1894 Høland herred* N S 006 Helene Andersdatter k ug mt D Datter 1888 Skauer Ak N S Sedvanleg bustad: Måseby i Høland Stadsengen Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Gunhild Kristiansdatter k e b Hm Husmandsenke m J, 1833 Høland herred* N S Pladsbrugerske 002 Johan Guneriussen m ug f S Sagbrugsarbeider 1874 Høland herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Bernhus i Høland 003 Pauline Guneriusdatter k ug b D Sysselsat med Husgjerningen 1863 Høland herred* N S 004 Andreas Gudbrandsen m g mt FL Skogsarbeider 1861 Høland herred* N S Sedvanleg bustad: Aker 005 Hjalmar Andreassen m ug mt FL Skogsarbeider 1882 Høland herred* N S Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 Folketeljinga 1900 Sedvanleg bustad: Aker Undersrud Under Kristian Olsen m g b Hf Husmand m J 1857 Høland herred* N S 002 Rebekka Olsdatter k g b Hm Husmandskone 1863 Høland herred* N S 003 Albert Karelsen m ug b FL Privat undersøttet 1888 Urskog Ak N S 004 Petra Sypriansdatter k ug b FL Privat understøttet 1893 Høland herred* N S Helgerud Under Anton Andreasen m g b Hf Husmand m J 1864 Høland herred* N S 002 Jorgine Kristiansdatter k g b Hm Husmandskone 1859 Høland herred* N S 003 Simen Antonsen m ug b S Søn 1886 Høland herred* N S 004 Karen Antonsdatter k ug b D Datter 1890 Høland herred* N S 005 Anna Antonsdatter k ug b D Datter 1892 Høland herred* N S 006 Andreas Antonsen m ug b S Søn 1895 Høland herred* N S 007 Maria Antonsdatter k ug b D Datter 1897 Høland herred* N S 008 Kristian Jensen m e b FL Offentlig understøttet 1812 Høland herred* N S Lystad Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Hans Johansen m g b Hf Husmand m J og 1859 Høland herred* N S tømmermand 002 Mathilde Lauritsdatter k g b Hm Husmandskone 1864 Høland herred* N S 003 Johan Hansen m ug b S Søn 1888 Høland herred* N S 004 Maren Hansdatter k ug b D Datter 1890 Høland herred* N S 005 Helene Hansdatter k ug b D Datter 1892 Høland herred* N S 006 Anna Hansdatter k ug b D Datter 1894 Høland herred* N S 007 Laura Hansdatter k ug b D Datter 1896 Høland herred* N S 008 Hedvig Hansdatter k ug b D Datter 1898 Høland herred* N S 009 Halvor Hansen m ug b S Søn Høland herred* N S Fet Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Johan Olsen m g b Hf Husmand m J og 1850 Høland herred* N S teglværksarbeider 002 Anne Jensdatter k g b Hm Husmandskone 1850 Høland herred* N S 003 Dorthe Johansdatter k ug b D Stuepige 1877 Høland herred* N S 004 Sofie Johansdatter k ug b D Budeie 1884 Høland herred* N S 005 Karen Johansdatter k ug b D Stuepige og Budeie 1886 Høland herred* N S 006 Jens Johansen m ug b S Søn 1889 Høland herred* N S 007 Ragna Johansdatter k ug b D Datter 1892 Høland herred* N S 008 Jenny Olsdatter k ug b D af person no. Datter af person no Høland herred* N S 3 Merknad: E: no. 3 er Dorthe Johansdatter 009 Johanne Andreasdatter k e b FL Offentlig understøttet 1825 Høland herred* N S Høgmon Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Gudbrand Larsen m e b Hf Husmand m J og Slagter 1845 Høland herred* N S 002 Lovise Gudbrandsdatter k ug b D Husbestyrerinde 1871 Høland herred* N S 003 Johan Gudbrandsen m ug b S Søn 1887 Høland herred* N S Fallet søndre Under Johan Toresen m e b Hf Husmand m J 1830 Høland herred* N S Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 0221 Høland 002 Marie Johansdatter k ug b D Husbestyrerinde 1857 Høland herred* N S 003 Johan Jørgensen m ug b S af person no. Svarer Husmandspligten for 1884 Høland herred* N S 2 person 1 Merknad: E: no. 1 og 2 er Johan Toresen og Marie Johansdatter 004 Hjalmar Antonsen m ug b S af person no. Søn af person Høland herred* N S 2 Merknad: E: no. 2 er Marie Johansdatter Fallet nordre Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Kristian Olsen m g f Hf Husmand m J og Herskabskusk 1862 Høland herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Kristiania 002 Inger Kristiansdatter k g b Hm Husmandskone 1856 Høland herred* N S 003 Maren Kristiansdatter k ug b D Husgjerning og Kreaturstel 1884 Høland herred* N S 004 Magna Kristiansdatter k ug b D Datter 1887 Høland herred* N S 005 Hjalmar Kristiansen m ug b S Søn 1889 Høland herred* N S 006 Einar Kristiansen m ug b S Søn 1896 Høland herred* N S 007 Sven Kristiansen m ug b S Søn 1898 Høland herred* N S 008 Johan Kristiansen m ug b S Søn Høland herred* N S 009 Mette Thorvaldsdatter k e mt B Kapitalist 1827 Høland herred* N S Sedvanleg bustad: Buraas i Høland 010 Anne Thorvaldsdatter k ug mt B Kapitalist 1823 Høland herred* N S Sedvanleg bustad: Buraas i Høland 011 Anne Olsdatter k ug mt B Sysselsat med Husgjerningen 1864 Høland herred* N S Sedvanleg bustad: Buraas i Høland Mansaas Under Kristian Ingebretsen m g b Hf Husmand m J 1828 Høland herred* N S 002 Maren Larsdatter k g b Hm Husmandskone 1827 Høland herred* N S 003 Mina Hansdatter k ug b Tj Tjenestepige 1885 Høland herred* N S Øsken Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Johan Andreassen m g b Hf Staldkarl 1879 Høland herred* N S Merknad: Drengestuebygningen 002 Berthea Olsdatter k g b Hm Sysselsat med Husgjerningen 1879 Eidskogen Hed N S 003 Alf Johansen m ug S Søn Høland herred* N S Drøverud Anton Nordbye Maurtuen m e b Hf Gaardsfuldmægtig 1833 Høland herred* N S 002 Antonette Johansdatter k ug b Tj Tjenestepige 1875 Høland herred* N S 003 Olga Emilsdatter k ug b D af person no. Datter af person no Høland herred* N S 2 Merknad: E: no. 2 er Antonette Johansdatter Nordby Under Anton Andreasen m g b Hf Husmand m J 1843 Høland herred* N S 002 Gunhild Jensdatter k g b Hm Husmandskone 1846 Høland herred* N S 003 Kasper Antonsen m ug b S Gaardbrugsarbeider 1880 Høland herred* N S 004 Karoline Antonsdatter k ug b D Datter 1889 Høland herred* N S Mon Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 Folketeljinga August Nilsen m g b Hf Husmand m J - offentlig 1825 Sverige N S understøttet 002 Anne Johansdatter k g b Hm Husmandskone 1827 Høland herred* N S 003 Karoline Bergersdatter k ug b FL Stuepige og Budeie 1882 Høland herred* N S 004 Lars Bergersen m ug b Inderst Snedker 1825 Høland herred* N S Høgstad Under Andreas Gudbrandsen m g b Hf Husmand m J og 1855 Høland herred* N S tømmerhugger 002 Marie Olsdatter k g b Hm Husmandskone 1850 Høland herred* N S 003 Olaf Andreasen m ug b S Gaarbrugsarbeider og 1883 Høland herred* N S tømmerhugger 004 Sofie Andreasdatter k ug b D Datter 1886 Høland herred* N S 005 Aksel Andreasen m ug b S Søn 1888 Høland herred* N S 006 Helene Andreasdatter k ug b D Datter 1891 Høland herred* N S 007 Kristian Andreasen m ug b S Søn 1897 Høland herred* N S 008 Hjalmar Olsen m ug b FL Offentlig understøttet 1882 Høland herred* N S Sjukdom: B og S Mon Under Ingebret Jørgensen m g b Hf Husmand m J 1847 Høland herred* N S 002 Jensine Andreasdatter k g b Hm Husmandskone 1846 Høland herred* N S 003 Anders Ingebretsen m ug b S Skogsarbeider 1873 Høland herred* N S 004 Johan Ingebretsen m ug f S Arbeider ved Sagbrug 1875 Høland herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Bernhus i Høland 005 Hagbart Ingebretsen m ug f S Arbeider ved Sagbrug 1872 Høland herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Bernhus i Høland 006 Aksel Ingebretsen m ug b S Søn 1886 Høland herred* N S 007 Hjalmar Ingebretsen m ug b S Søn 1889 Høland herred* N S Kopaas Under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Johan Andersen m e b Hf Husmand 1834 Høland herred* N S Merknad: E: Tilføyd med blyant/blå blyant i Erhverv: jordbrugende/u j? Sandbo Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Mathea Andersdatter k e b Hm Budeie 1862 Høland herred* N S 002 Karl Johansen m ug b S Søn 1896 Høland herred* N S 003 Hans Arnesen m ug b Inderst Tømmerhugger 1879 Eidskogen Hed N S 004 Johan Arnesen m ug b Inderst Tømmerhugger 1879 Eidskog N S Botnersætra Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Sven Pedersen m e b Hf Husmand m J og 1828 Høland herred* N S Skogstilsynsmand 002 Sverre Svensen m ug b S Søn 1898 Høland herred* N S 003 Annette Realsdatter k ug b Tj Tjenestepige 1876 Høland herred* N S 004 Sigurd Martinsen m ug b S af person 3 Søn af person no Høland herred* N S Merknad: E: no. 3 er Annette Realsdatter Grepperud nordre Anders Jensen m g b Hf Gaardbruger S og snedker 1830 Høland herred* N S 002 Andrine Larsdatter k g b Hm Gaardmandskone 1834 Høland herred* N S Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 0221 Høland 003 Jens Andersen m ug b S Gaardbrugsarbeider 1864 Høland herred* N S 004 Aksel Andersen m ug b S Snedker 1876 Høland herred* N S 005 Martin Andersen m ug b S Snedker 1881 Høland herred* N S 006 Ludvig Andersen m ug b S Snedker 1878 Høland herred* N S 007 Mariane Andersdatter k ug b D Husgjerning og Kreaturstel 1868 Høland herred* N S 008 Aksel Pedersen m ug b FL Pleiebarn 1892 Høland herred* N S Grepperud nordre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Anders Andresen m ug b Hf Gaardbruger S 1851 Høland herred* N S 002 Kristian Andresen m ug b FL Gaardbrugsarbeider 1853 Høland herred* N S 003 Mina Andresdatter k ug b FL Syerske 1848 Høland herred* N S 004 Karoline Andresdatter k ug b FL Husgjerning og Kreaturstel 1858 Høland herred* N S 005 Mathilde Andresdatter k ug b FL Syerske 1860 Høland herred* N S Grepperud nordre Sigvart Pedersen m g b Hf Gaardbruger S 1857 Urskog Ak N S 002 Anne Olsdatter k g b Hm Gaardmandskone 1856 Høland herred* N S 003 Helene Sigvartsdatter k ug b D Husgjerningen og er Syerske 1882 Høland herred* N S 004 Ole Sigvartsen m ug b S Gaardbrugsarbeider 1885 Høland herred* N S 005 Olga Nilsdatter k ug b Pleiebarn Pleiebarn 1887 Høland herred* N S 006 Lovise Arentsdatter k ug b Pleiebarn Pleiebarn 1892 Høland herred* N S Grepperud nordre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Gulbrand Evinsen m g b Hf Gaardbruger S 1826 Høland herred* N S 002 Karen Kristiansdatter k g b Hm Gaardmandskone 1829 Høland herred* N S 003 Kristofer Kronhoff m e b FL Offentlig understøttet 1832 Sverige N S Braathen Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Johanne Ingebretsdtr. k ug b Hm Pladseierske, Syerske 1844 Høland herred* N S Kingsrud Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Laura Dahl k e b Hm Husbestyrerinde 1859 Høland herred* N S 002 Jenny Dahl k ug b D Datter 1887 Høland herred* N S 003 Fritjof Dahl m ug b S Søn 1890 Høland herred* N S Brangerud Erik Samuelsen m g b Hf Gaardbruger S 1833 Sverige N S 002 Lina Petersdatter k g b Hm Gaardmandskone 1831 Sverige N S 003 Marie Eriksdatter k ug b D Husgjerning og Kreaturstel 1874 Høland herred* N S Brangerud Johannes Kristiansen m g b Hf Gaardbruger S og Snedker 1867 Høland herred* N S 002 Gunhild Jakobsdatter k g b Hm Gaardmandskone 1871 Høland herred* N S 003 Ida Johannesdatter k ug b D Datter 1894 Amerika N S 004 Johan Johannessen m ug b S Søn Høland herred* N S 005 Kristian Kristiansen m ug b Tj Tjenestegut 1885 Høland herred* N S Brangerud Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 Folketeljinga 1900 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Kristian Brøtmet m g b Hf Gaardbruger S 1870 Høland herred* N S Merknad: Hovedbygningen 002 Bolette Hansdatter k g b Hm Gaardmandskone 1870 Høland herred* N S 003 Ragnhild Kristiansdatter k ug b D Datter 1897 Høland herred* N S 004 Alf Kristiansen m ug b S Søn Høland herred* N S 005 Anne Kristiansdatter k ug b FL Kapitalist 1814 Høland herred* N S 006 Kristiane Johansdatter k ug b Tj Tjenestepige 1883 Urskog Ak N S 007 Kaia Johansdatter k ug b Pleiebarn Pleiebarn 1889 Urskog N S 008 Gotlieb Sypriansen m g b Hf Gaardbrugsarbeider 1865 Høland herred* N S Merknad: Bryggerhuset 009 Bolette Lund k g b Hm Vaskerkone, Husgjerningen 1866 Høland herred* N S Brangerud Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Anton Kristiansen m g b Hf Snedker 1864 Høland herred* N S 002 Sina Sypriansdatter k g b Hm Husmor - arbeider i Huset 1856 Høland herred* N S 003 Simen Antonsen m ug b S Søn 1887 Høland herred* N S 004 Karl Antonsen m ug b S Søn 1892 Høland herred* N S 005 Ragna Antonsdatter k ug b D Datter 1895 Høland herred* N S Brangerud-Jordet Ida Jensdatter k e b Hm Gaardbrugerske S 1824 Høland herred* N S 002 Josefine Guneriusdatter k ug b D Husgjerning og Kreaturstel 1854 Høland herred* N S 003 Johan Guneriussen m g b Inderst Snedker 1872 Høland herred* N S 004 Karoline Kaspersdatter k g b Inderst Husgjerning 1877 Høland herred* N S 005 Ester Johansdatter k ug b D af person no. Datter af person no Høland herred* N S 3 Merknad: E: no. 3 er Johan Guneriussen 006 Karl Johansen m ug b FL Offentlig understøttet 1890 Kristiania N S Brangerud Gunnar Jakobsen m g b Hf Gaardbruger S og Snedker 1876 Høland herred* N S 002 Karoline Gustavsdatter k g b Hm Gaardmandskone 1877 Høland herred* N S 003 Karen Pedersdatter k e b FL Føderaadskone 1841 Høland herred* N S 004 Johan Jakobsen m ug f FL Snedker 1881 Høland herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Kristiania 005 Erik Andersen m ug b FL Læredreng paa Snedkerverkstedet 1883 Høland herred* N S Botner Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Johan C. Nerdrum m g b Hf Lærer, Kirkesanger og Gaardbruger S 1831 Fet N S Merknad: Hovedbygningen. E: Tilføyd med blå blyant i Erhverv: 21 Kjør 002 Henrike Nerdrum k g b Hm Gaardmandskone 1840 Høland herred* N S 003 Mariane Heyerdahl k g mt B Gaardmandskone 1878 Høland herred* N S Sedvanleg bustad: Sandheim i Høland 004 Petra Heyerdahl k ug mt B Datter af person no Høland herred* N S Merknad: E: no. 3 er Mariane Heyerdahl Sedvanleg bustad: Sandheim i Høland 005 Julie Andersdatter k ug b Tj Tjenestepige 1879 Høland herred* N S 006 Josef Andersen m ug b Tj Kvægrøgter 1882 Spydeberg Sm N S 007 Albert Nerdrum m ug b S Gaardbrugsarbeider 1880 Høland herred* N S Merknad: Drengestubygningen Botnerengen Under Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 0221 Høland 001 Juliane Gudbrandsdatter k e b Hm Husmandsenke m J, 1837 Høland herred* N S Pladsbrugerske 002 Lars Larssen m ug b S Snedker 1876 Høland herred* N S 003 Ludvig Miliansen m ug b Pleiebarn Bleiebarn!! 1889 Høland herred* N S Merknad: E: Tilføyd med blå blyant i Erhverv: Forsørges af Hm Ballerud Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Milian Olsen m g b Hf Husmand m J og 1858 Høland herred* N S tømmerhugger 002 Annette Antonsdatter k g b Hm Husmandskone 1871 Høland herred* N S 003 Konstanse Miliansdtr. k ug b D Barnepige 1885 Høland herred* N S 004 Anna Miliansdatter k ug b D Datter 1896 Høland herred* N S 005 Olga Miliansdatter k ug b D Datter 1897 Høland herred* N S 006 Aksel Miliansen m ug b S Søn Høland herred* N S Ringstad Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Karoline Simensdatter k e b Hm Føderaadskone 1818 Høland herred* N S 002 Emil Andersen m ug b S Gaardbruger S 1855 Høland herred* N S 003 Oline Andersdatter k ug b D Husbestyrerinde og Kapitalist 1847 Høland herred* N S 004 Albert Simensen m ug b Fostersøn Gaardbrugsarbeider 1882 Høland herred* N S 005 Emilie Ingebretsdatter k ug b Tj Tjenestepige 1880 Høland herred* N S Maurtuen Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Karl Antonsen m g b Hf Leilænding, Gaardbruger 1853 Urskog Ak N S 002 Karoline Olsdatter k g b Hm Gaardbrugerkone 1855 Høland herred* N S 003 Marius Karlsen m ug b S Gaardbrugsarbeider 1880 Høland herred* N S 004 Hedvig Karlsdatter k ug b D Husgjerning og Kreaturstel 1882 Høland herred* N S 005 Ragna Karlsdatter k ug b D Datter 1888 Høland herred* N S 006 Maren Karlsdatter k ug b D Datter 1890 Høland herred* N S 007 Maria Karlsdatter k ug b D Datter 1893 Høland herred* N S 008 Olga Karlsdatter k ug b D Datter 1896 Høland herred* N S 009 Petra Karlsdatter k ug b D Datter Høland herred* N S Maurtuen Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Kristian Gudmundsen m g b Hf Leilænding, Gaardbruger 1837 Høland herred* N S 002 Ingeborg Andersdatter k g b Hm Gaardbrugerkone 1845 Sverige N S 003 Oskar Kristiansen m ug b S Gaardbrugsarbeider 1879 Høland herred* N S 004 Hedvig Kristiansdatter k ug b D Husgjerningen 1883 Høland herred* N S 005 Aurora Kristiansdatter k ug b D Husgjerningen og Kreaturstel 1886 Høland herred* N S 006 Sigurd Kristiansen m ug b S Søn 1888 Høland herred* N S 007 Anton Gudmundsen m e mt B Smed 1845 Høland herred* N S Sedvanleg bustad: Urskog Mellemnæset Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Olai Svendsen m g b Hf Husmand m J 1837 Høland herred* N S 002 Elen Ingebretsdatter k g b Hm Husmandskone 1840 Høland herred* N S 003 Arent Olaisen m ug b S Skogsarbeider 1869 Høland herred* N S 004 Karoline Olaisdatter k ug b D Syerske 1862 Høland herred* N S 005 Gunhild Olsdatter k ug b D af person no. Datter af person no Høland herred* N S 4 Merknad: E: no. 4 er Karoline Olaisdatter Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 Folketeljinga Melleby Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Oskar Brynhildsen m g b Hf Skomager 1872 Høland herred* N S 002 Mariane Ingebretsdatter k g b Hm Sysselsat med Husgjerningen 1877 Høland herred* N S 003 Jenny Oskarsdatter k ug b D Datter Høland herred* N S Kingsrud Anders Andreassen m g b Hf Gaardbruger S 1865 Høland herred* N S 002 Mathea Gundersdatter k g b Hm Gaardmandskone 1868 Eidskogen Hed N S 003 Kristian Andersen m ug b S Søn 1893 Høland herred* N S 004 Olga Andersdatter k ug b D Datter 1895 Høland herred* N S 005 Alf Andersen m ug b S Søn 1897 Høland herred* N S 006 Borghild Andersdatter k ug b D Datter Høland herred* N S 007 Anna Andersdatter k ug b D Datter Høland herred* N S 008 Kaspara Nilsdatter k ug b Tj Tjenestepige 1883 Høland herred* N S Høglund Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Maria Gudmundsdatter k e b Hm Husmandsenke m J, 1852 Urskog Ak N S pladsbrugerske 002 Helga Halvorsdatter k ug b D Syerske 1872 Høland herred* N S 003 Karl Halvorsen m ug b S Gaardbrugsarbeider 1885 Høland herred* N S 004 Marta Halvorsdatter k ug b S!! Datter 1890 Høland herred* N S 005 Arthur Halvorsen m ug b S Søn 1895 Høland herred* N S 006 Harald Ludvigsen m ug b S af person 2 Søn af person no Høland herred* N S Merknad: E: no. 2 er Helga Halvorsdatter Kingsrud Andreas Kristiansen m g b Hf Gaardbruger S og Snedker 1840 Høland herred* N S 002 Maren Kristiansdatter k g b Hm Gaardmandskone 1838 Høland herred* N S 003 Kamilla Andreasdatter k ug b D Husgjerning og Kreaturstel 1868 Høland herred* N S Klava Sigvart Dahl m ug b Hf Gaardbruger S 1862 Høland herred* N S Merknad: Hovedbygningen 002 Sofie Dahl k ug b Søster til person no. 1 Husbestyrerinde og Kapitalist 1857 Høland herred* N S Merknad: E: no. 1 er Sigvart Dahl 003 Kristian Dahl m ug b Pleiebarn Pleiebarn 1887 Høland herred* N S 004 Mathilde Karlsen k ug b Tj Tjenestepige 1871 Høland herred* N S 005 Karl Olaisen m ug b FL Snedker 1866 Høland herred* N S Merknad: Bryggerhuset Grønlund Under Kristian Andreassen m g b Hf Husmand m J 1848 Høland herred* N S 002 Anette Andreasdatter k g b Hm Husmandskone 1851 Høland herred* N S 003 Anton Gotliebsen m ug b Stedsøn Gaardbrugsarbeider 1885 Høland herred* N S 004 Anna Kristiansdatter k ug b D Datter 1896 Høland herred* N S 005 Severin Svendsen m ug b FL Føderaadsmand 1838 Høland herred* N S 006 Karen Johansdatter k e b FL Offentlig understøttet 1817 Sverige N S Fostaas Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 0221 Høland 001 Simen Kristiansen m g b Hf Leilænding og Arbeider ved 1856 Høland herred* N S Frørenseri 002 Charlotte Eriksdatter k g b Hm Leilændingskone 1864 Sverige N S 003 Anna Simensdatter k ug b D Husgjerningen og Kreaturstel 1886 Høland herred* N S 004 Sofie Simensdatter k ug b D Datter 1888 Høland herred* N S 005 Kristian Simensen m ug b S Søn 1891 Høland herred* N S 006 Maria Simensdatter k ug b D Datter 1893 Høland herred* N S 007 Olav Simensen m ug b S Søn 1896 Høland herred* N S 008 Einar Simensen m ug b S Søn Høland herred* N S Fosser Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Johan Peterson m g b Hf Farver 1852 Sverige N S 002 Mathea Peterson k g b Hm Sysselsat med Husgjerningen 1858 Høland herred* N S 003 Peter Peterson m ug b S Søn 1888 Høland herred* N S 004 Anna Peterson k ug b D Datter 1890 Høland herred* N S 005 Olga Peterson k ug b D Datter 1895 Høland herred* N S 006 Johan Peterson m ug b S Søn 1897 Høland herred* N S Fosser Under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Hilmar Hansen m g b Hf Garver 1855 Eidsberg Sm N S 002 Milla Hansen k g b Hm Sysselsat med Husgjerningen 1859 Trøgstad Sm N S 003 Hans Hansen m ug b S Læredreng i Garveriet 1885 Trøgstad N S 004 Peter Hansen m ug b S Søn 1887 Høland herred* N S 005 Dagny Hansen k ug b D Datter 1889 Høland herred* N S 006 Anna Hansen k ug b D Datter 1892 Høland herred* N S 007 Ivar Hansen m ug b S Søn Høland herred* N S Bjerklund Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Ole Larsen m g b Hf Husmand m J 1837 Urskog Ak N S 002 Bolette Ingebretsdatter k g b Hm Husmandskone 1832 Høland herred* N S 003 Julie Olsdatter k g b D Husgjerning og Kreaturstel 1881 Høland herred* N S 004 Isak Khan m ug mt B Kræmer 1878 Rusland Statsb.: Tyskland Trusamf.: Jøde Sedvanleg bustad: Omreisende Kræmer Møllebak Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Nils Lundberg m g b Hf Husmand og Smed 1829 Sverige N S 002 Johanna Johansdatter k g b Hm Husmandskone 1831 Sverige N S 003 Hulda Lundberg k ug b D Sysselsat med Husgjerningen 1875 Høland herred* N S 004 Emil Lundberg m ug b FL Pleiebarn 1887 Høland herred* N S 005 Olga Johansdatter k ug b D af person no. Datter af person no Høland herred* N S 3 Merknad: E: no. 3 er Hulda Lundberg 006 Karl Lundberg m g b Hf Smed 1857 Høland herred* N S 007 Mathilde Andreasdatter k g b Hm Sysselsat med Husgjerningen 1864 Høland herred* N S 008 Kristian Lundberg m ug b S Læredreng i Smedjen 1881 Høland herred* N S 009 Mariane Lundberg k ug b D Datter 1886 Høland herred* N S 010 Jenny Lundberg k ug b D Datter 1892 Høland herred* N S 011 Johan Lundberg m ug b S Søn 1894 Høland herred* N S 012 Harald Lundberg m ug b S Søn 1895 Høland herred* N S 013 Ester Lundberg k ug b D Datter 1898 Høland herred* N S 014 Oskar Lundberg m ug b S Søn Høland herred* N S Møllebak Under Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

21 Folketeljinga Peter Eriksen m g b Hf Møller og Pladsbruger 1859 Sverige N S 002 P. Marie Olsdatter k g b Hm Husmandskone 1865 Urskog Ak N S 003 Anne Petersdatter k ug b D Datter 1893 Gjøvik Krs N S 004 Ester Petersdatter k ug b D Datter 1897 Kristiania N S 005 Ragna Petersdatter k ug b D Datter Høland herred* N S 006 Einar Karlsen m ug b Tj Tjenestegut 1880 Urskog N S Svingen Under Kristian Karlsen m g b Hf Husmand m J 1868 Høland herred* N S 002 Sofie Olsen k g b Hm Husmandskone 1873 Høland herred* N S 003 Einar Kristiansen m ug b S Søn 1895 Høland herred* N S 004 Karl Kristiansen m ug b S Søn 1897 Høland herred* N S 005 Karoline Kristiansdatter k ug b D Datter Høland herred* N S 006 Ingeborg Torsteinsen k e b FL Offentlig understøttet 1822 Ø. Gausdal Krs N S Fladby Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Andreas Kristiansen m g b Hf Husmand m J 1846 Høland herred* N S 002 Bolette Svensdatter k g b Hm Husmandskone 1840 Høland herred* N S 003 Kristian Andreassen m g b FL Gaardbrugsarbeider 1873 Høland herred* N S 004 Anne Andersdatter k g b FL Sysselsat med Husgjerningen 1877 Høland herred* N S 005 Anna Kristiansdatter k ug b D af person no. Datter af person no Høland herred* N S 3 Merknad: E: no. 3 er Kristian Andreassen Bjerkholt Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Syprian Gudbrandsen m g b Hf Husmand m J 1822 Høland herred* N S 002 Rebekka Simensdatter k g b Hm Husmandskone 1832 Høland herred* N S 003 Gudbrand Sypriansen m ug b S Gaardbrugsarbeider 1880 Høland herred* N S 004 Ole Andersen m ug b FL Offentlig understøttet 1808 Høland herred* N S 005 Mariane Sypriansdatter k g mt B Sysselsat med Husgjerningen 1871 Høland herred* N S Sedvanleg bustad: Sørum 006 Sigurd Skau m ug mt B Søn af person no Høland herred* N S Merknad: E: no. 5 er Mariane Sypriansdatter Sedvanleg bustad: Sørum Svensrud Under Ingebret Kristiansen m g b Hf Husmand m J 1850 Eidskogen Hed N S 002 Kathrine Kristiansdatter k g b Hm Husmandskone 1847 Høland herred* N S 003 Ragna Ingebretsdatter k ug b D Sysselsat med Husgjerningen 1885 Høland herred* N S 004 Karoline Ingebretsdatter k ug b D Datter 1888 Høland herred* N S Holtet Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Johan Nilsen m e b Hf Gaardbruger S 1816 Høland herred* N S Merknad: Hovedbygningen 002 Maren Brynhildsdatter k ug b Tj Tjenestepige 1860 Høland herred* N S 003 Paul Brynhildsen m g b Inderst Gaardbrugsarbeider og 1862 Høland herred* N S Snedker Merknad: Drengestubygningen 004 Mathea Larsdatter k g b Inderst Sysselsat med Husgjerningen 1859 Eidskogen Hed N S 005 Johan Paulsen m ug b Søn af person no. 3 Gaardbrugsarbeider 1884 Høland herred* N S Merknad: E: no. 3 er Paul Brynhildsen 006 Bolette Paulsdatter k ug b D af person no. Datter af person no Høland herred* N S 3 Digitalarkivet - Arkivverket Side 21

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1624 Rissens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0521 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1432 Førde Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0423 Grue herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0423 Grue herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0423 Grue herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0116 Berg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0523 Vestre Gausdal herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0523 Vestre Gausdal herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0523 Vestre Gausdal herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA I 1900 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 7 Negard 10 Mali-garden 5 Jo-garden 9 Lars-garden 8 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 6 Til saman 65 Ullahammaren: Hellevik-stova

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1616 Fillan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0202 Ladestedet Hvidsten

Folketeljing 1900 for 0202 Ladestedet Hvidsten Folketeljing 1900 for 0202 Ladestedet Hvidsten Tilhører Vestby herred. Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0117 Id Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0929 Aamli Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0224 Urskaug prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0224 Urskaug prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0224 Urskaug prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1229 Røldal Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0421 Vingers. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0421 Vingers. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0421 Vingers Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0214 Aas. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0214 Aas. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0214 Aas Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0834 Vinje Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1428 Askvold Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0527 Vardal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1446 Breim. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1446 Breim. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1446 Breim Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0519 Søndre Frons. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0519 Søndre Frons. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0519 Søndre Frons Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0534 Gran Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0221 Høland prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0221 Høland prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0221 Høland prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred

Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0431 Solliens Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1572 Tusterens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1572 Tusterens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1572 Tusterens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0419 Søndre Odalen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0419 Søndre Odalen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0419 Søndre Odalen prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0236 Næs Rom. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0236 Næs Rom. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0236 Næs Rom Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0221 Høland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0221 Høland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0221 Høland Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1443 Eid Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1537 Vold. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1537 Vold. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1537 Vold Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Toten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Toten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0819 Hollen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0819 Hollen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0819 Hollen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0231 Skedsmo. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0231 Skedsmo. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0231 Skedsmo Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0127 Skibtvedt prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0127 Skibtvedt prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0127 Skibtvedt prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Land. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Land. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1936 Karlsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1936 Karlsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1936 Karlsøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1836 Rødø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1566 Surendals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1566 Surendals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1566 Surendals Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1421 Aurland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0202 Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0416 Romedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0416 Romedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0416 Romedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0227 Fet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0227 Fet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0227 Fet Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0814 Bamle Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1570 Valsøfjordens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1570 Valsøfjordens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1570 Valsøfjordens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0117 Id Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0527 Vardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0527 Vardal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0527 Vardal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0226 Sørum. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0226 Sørum. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0226 Sørum Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1569 Aure. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1569 Aure. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1569 Aure Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer