Folketeljing 1900 for 0231 Skedsmo. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1900 for 0231 Skedsmo. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1900 for 0231 Skedsmo Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste... 9 Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå 1801 nominativ, dvs. ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga blei difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 3. desember 1900 Ved kgl. res. 8. august 1900 blei det bestemt å halde ei "almindelig Folketælling" som skulle gje ei detaljert oversikt over befolkninga i Noreg natta mellom 2. og 3. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast i teljingslista, med særskild markering ("mt") av dei som var mellombels til stades (på besøk osb.) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osb.) frå bustaden på teljingstidspunktet, også førast i lista, men merkast som fråverande ("f"). På denne måten skulle folketeljinga i 1900 gje ei oversikt over befolkninga, både dei som var til stades og dei som var heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle altså alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som "f" og på opphaldsstaden som "mt". I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent blei gjennomført, så mange slike personar er oppført berre ein stad. Ved folketeljinga i 1900 var det i Noreg 594 kommunar, av dei var 539 herad, 39 kjøpstader og 20 ladestader. I tillegg var det 2 ladestader som ikkje var eigne kommunar (Hvitsen i Akershus og Holmsbu i Buskerud), slik at totalen teljingseiningar var 596. Den totale heimehøyrande befolkninga i Noreg 3. desember 1900 blei av Det Statistiske Centralbureau talt til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet blei gjort frå og med måndag 3. desember 1900 og så mange dagar som var nødvendig. På landet blei teljingsarbeidet gjort under leiinga av eit teljingsstyre. Her fann ein soknepresten (formann), lensmannen og ordførar for heradstyret. Sjølve teljingsarbeidet blei som regel utført av skulelærarane, som gjekk frå gard til gard og fylte ut teljingsskjemaa ("Personlister" og Jordbrugsschemaer") for kvar bustad innan skulekrinsen (teljingskrinsen) sin. Etter innsamlingsarbeidet, utarbeidet teljaren ei summarisk "hovedliste" for kvar teljingskrins. Teljingstyret ved lensmannen fylte til slutt ut eit "hovedsammendrag" for heile heradet og sende det samla skjemamaterialet til Det Statistiske Centralbureau i Kristiania. (Dei detaljerte, bustadsinndelte jordbruksskjemaa for alle herada i landet gjekk tapt i brann hos sentralbyrået i 1939.) I byane hadde ein sjølvteljing. Det vil seie at eigaren eller bestyraren på kvar gard/hus fylte ut teljingslistene. Rodemeistaren stod for utdeling og innsamling av listene, og kontrollerte at dei var utfylte i tråd med instruksane. Magistraten i kvar by var ansvarleg for teljingsarbeidet. Ein førte teljinga i to typar lister ("Personliste" og "Husliste"). Teljaren laga så ei "hovedliste" for teljingskrinsen og overleverte ho til magistraten. "Hovedlisten" skulle innehalde oversikt over dei busette husa med huslistenummer og matrikkelnummer. Folketeljinga 1900 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast eit prestegjeld eller herad, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av prosjektet Teleslekt (under Telenor og Nasjonalbibliotekavdelinga i Rana ). Riksarkivaren overtok prosjektet og datamaterialet Digitalarkivet forvaltar dei digitale folketeljingane for Arkivverket. Dataa til folketeljinga 1801 har vore korrekturlesne fleire gonger, mellom anna alle gardsnamna i 2008, og det er versjon 4 av teljinga frå 10. januar 2013 som er grunnlaget for dette heftet. 5

6 Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta svarer stort sett til rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Ikkje alle folketeljingane innheld alle felt. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krins Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustaden sitt namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krets Teljingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leilegheitsnummer 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.kodar 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap 11 Tru Trussamfunn 6

7 På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanleg bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trussamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar (berre i 1910 teljiinga) Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert etter kvarandre, det er ein line mellom kvar bustad, og det er ein tynn line mellom ulike hushald i same bustad. Innanfor kvar seksjon kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner tekne i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som blei brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osb. Under person anger feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlege bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bustatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs. med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling 7

8 g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersått n = norsk statsborgar Trussamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvising til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvising til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 8

9 Personar i alt: 8615 (kvinner: 4129, menn: 4485) Bustader: 1095 Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 396 (kvinner: 193, menn: 203) Bustader i krinsen: 64 Krins: 001 Herred/by: Skedsmo Folketeljinga Kopperud 1 1, Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Torger Gulbrandsen m g b Hf Gaardbruger (selveier) 1851 Fet prestegjæld Ak N S 002 Petrine Andersdatter k g b Hm Gaardmands kone 1859 Fet prestegjæld N S 003 Gulbrand Torgersen m ug b S Hjælper forældrene hjemme Skedsmo herred* N S Jordbrug, vedhugst, kjøring 004 Marie Torgersd. k ug b D Fjøsstel, jordarbeide, 1885 Skedsmo herred* N S kjøkkenstel 005 Ragna Torgersd. k ug b D 1890 Skedsmo herred* N S 006 Anna Pedersdatter k e b Føderaadskone Føderaadskone, væverske 1835 Fet prestegjæld N S Kongsrud Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Daniel Hansen m g b Hf Gaardbruger (selveier) 1825 Fet prestegjæld Ak N S 002 Anne Marie Pedersd. k g b Hm Gaardmandskone 1834 Skedsmo herred* N S 003 Ragnvald Danielsen m ug b S Hjælper forældrene hjemme: Jordbrug, hugst, kjøring 1859 Skedsmo herred* N S Kongsrud Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Oskar Bredesen m g b Hf Gaardbruger (selveier) 1871 Kristiania N S og tømmermand (hustømmermand svend) 002 Marie Pettersd. k g b Hm Gaardmandskone 1877 Fet prestegjæld Ak N S 003 Johan Oskarsen m ug b S S 1897 Skedsmo herred* N S 004 Borghild Oskarsd. k ug b D D Skedsmo herred* N S 005 Petra Pettersdatter k ug b Tj 1889 Skedsmo herred* N S Sedvanleg bustad: %Branderud% 006 Martin Pettersen m ug mt B 1887 Skedsmo herred* N S Merknad: E: Tilføyd med blyant i Erhverv: Gardbruger Sedvanleg bustad: Branderud, Skedsmo Kongsrud 2 3, Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Jens Hansen m g b Hf Gaardbruger (selveier) 1860 Sørum Ak N S 002 Kristiana Augusta Hansen k g b Hm Gaardmandskone 1860 Fet Ak N S 003 Helga Jensdatter k ug b D Datter 1895 Skedsmo herred* N S 004 Karoline Karlsdatter k ug b Tj Barnepige 1890 Fet N S Branderud 4 4, Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Engebret Gudmundsen m g b Hf Gaardbruger (selveier) 1854 Sørum Ak N S 002 Karoline Gulbrandsdatter k g b Hm Gaardmandskone 1853 Fet Ak N S 003 Edvard Engebretsen m ug b S Hjælper forældrene hjemme 1880 Fet N S Jordarbeide, vedhugst 004 Gunda Engebretsdatter k ug b D Hjælper forældrene hjemme 1883 Fet N S Fjøsstel, jordarbeide 005 Petrine Engebretsd. k ug b D Fjøsstel, barnepige hjemme 1887 Fet N S 006 Gustav Engebretsen m ug b S 1889 Skedsmo herred* N S 007 Peder Engebretsen m ug b S 1891 Skedsmo herred* N S 008 Marie Engebretsd. k ug b D 1896 Skedsmo herred* N S 009 Agnes Engebretsd. k ug b D Skedsmo herred* N S Branderud Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja Digitalarkivet - Arkivverket Side 9

10 0231 Skedsmo 001 Petter Nilsen m g b Hf Gaardbruger (selveier) 1848 Sørum Ak N S 002 Julie Gulbrandsen k g b Hm Gaardmandskone 1855 Fet Ak N S 003 Gulbrand Pettersen m ug b S Hjælper forældrene hjemme: 1882 Skedsmo herred* N S Jordarbeide, kjøring 004 Nils Pettersen m ug b S Hjælper forældrene hjemme: 1884 Skedsmo herred* N S Jordarbeide, kjøring 005 Martin Pettersen m ug f S 1887 Skedsmo herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Kongsrud, Skedsmo Nybraaten Af Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Martin Jakobsen m g b Hf Tømmermand (selvst Skedsmo herred* N S hustømmermand) og gaardbruger (selveier) 002 Karoline Jakobsen k g b Hm Ovenanførtes hustru 1873 Skedsmo herred* N S 003 Klara Jaksen!! k ug b D 1892 Skedsmo herred* N S 004 Jenny Olava Jakobsen k ug b D 1894 Skedsmo herred* N S 005 Margit Jakobsen k ug b D 1896 Skedsmo herred* N S 006 Hagbart Jakobsen m ug b S 1897 Skedsmo herred* N S 007 Alma Jakobsen k ug b D Skedsmo herred* N S 008 Johan Pedersen m g b FøderaadsmandFøderaadsmand og snedker 1825 Sørum Ak N S 009 Karoline Pedersen k g b Føderaadskone Føderaadskone 1844 Skedsmo herred* N S Sjursrud Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Gustav Martinsen m g b Hf Gaardbruger (selveier) og 1875 Fet Ak N S underordnet fløter. Merknad: I 2den etage: 002 Karoline Martinsen k g b Hm Ovenanførtes hustru 1875 Gjerdrum Ak N S 003 Helga Martinsdatter k ug b D 1897 Nitedal Ak N S 004 Signe Martinsdatter k ug b D Skedsmo herred* N S 005 Ole Gulbrandsen m g b Hf Skomager for egen regn Gjerdrum N S Merknad: 1ste etage: 006 Sørine Gulbrandsen k g b Hm Skomagerens kone 1830 Gjerdrum N S Kjendsrud Af Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Olava Johansen k e b Hm Har fattighjælp, syerske Eier 1865 Fet Ak N S huset med jordst. 002 Johan Torvaldsen m ug b S Vedhugger, skomager 1887 Skedsmo herred* N S hjemme 003 Emma Torvaldsd. k ug b D 1891 Skedsmo herred* N S 004 Tora Torvaldsd. k ug b D 1894 Skedsmo herred* N S 005 Margit Torvaldsd. k ug b D 1896 Skedsmo herred* N S 006 Borghild Torvaldsd. k ug b D Skedsmo herred* N S Asakbraaten Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Kristian Kristofersen m g b Hf Forpagter og hustømmermand 1820 Fet Ak N S (for egen regn.) 002 Olivia Olsdatter k g b Hm Forpagterkone 1838 Skedsmo herred* N S 003 Anna Martinsen k ug b Datterdatter 1893 Skedsmo herred* N S Merknad: E: Tilføyd med blyant i Erhverv: fors. af Forp. 004 Karl Teodorsen m g b Svigersøn Tømmermand (hustøm) svend 1871 Ullensaker Ak N S 005 Pauline Kristofersdatter k g b Datter Tømmermandskone 1873 Skedsmo herred* N S Asakmoen Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Folketeljinga Kristian Helliksen m g b Hf Husmand m J (jordbruger) 1839 Sørum Ak N S 002 Karine Olsdatter k g b Hm Husmandskone 1849 Skedsmo herred* N S 003 Ole Kristiansen m ug b S Dagarbeider (jordarb. kjøring) 1883 Skedsmo herred* N S 004 Helene Kristiansdatter k ug b D 1887 Skedsmo herred* N S 005 Olga Skogstrøm k ug b Udsat for Kra. fattigvæs. regning Kristiania N S Baalerud Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Johan Hansen m g b Hf Gaardbruger (selveier) 1862 Ullensaker Ak N S 002 Anna Hansen k g b Hm Gaardmandskone 1875 Skedsmo herred* N S 003 Mathea Kristiansen k e b Husfaderens svigermor Føderaadskone 1849 Sørum Ak N S Torgunrud 3 2, Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Martin Larsen m g b Hf Gaardbruger, selveier 1836 Skedsmo herred* N S 002 Anne Marie Eriksdatter k g b Hm Gaardmandskone 1833 Fet Ak N S 003 Elen Martinsdatter k ug b Datter Fjøsstel, kjøkkenstel. Datter 1862 Skedsmo herred* N S 004 Erik Martinsen m ug b Søn Jordbruger, hjælper faderen 1872 Skedsmo herred* N S 005 Ludvig Gulbrandsen m ug b Udsat for Skedsmo fattigv.s. reging hjemme 1886 Skedsmo herred* N S Finbraaten Under 3 2, Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Johan Jansen m g b Hf Selvstændig hustømmermand 1828 Skedsmo herred* N S og husmand (jordbruger) 002 Anne Andersdatter k g b Hm Ovenanførtes hustru 1829 Østmark, Sverige N S 003 Valborg Johansen k ug b D Haandarbeiderske: væving, binding og lidt fjøsstel. Datter 1872 Skedsmo herred* N S Flurud Under 5 1, 2, Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Jakob Olsen m e b Hf Husmand m J (jordbruger) 1829 Skedsmo herred* N S 002 Karoline Jakobsdatter k ug b D Husholder, budeie, datter 1858 Skedsmo herred* N S 003 Kristian Antonsen m ug b Pleiebarn Udsat for Fet fattigv.s Fet Ak N S regning 004 Anton Breturiussen m ug b Pleiebarn Udsat for Kra. fattigv.s. regn Kristiania N S Asak-Flaen Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Martin Olsen m g b Hf Gaardbruger (selveier) og 1846 Skedsmo herred* N S selvst. hustømmermand 002 Ellen Marie Svendsdatter k g b Hm Ovenanførtes hustru 1845 Skedsmo herred* N S 003 Anne Martinsdatter k ug b D Datter: Amtsskoleelev, 1884 Skedsmo herred* N S fjøsstel, kjøkkenstel 004 Marta Johansen k ug b Pleiebarn Moderen betaler for hende Kristiania N S Støtter til i huset. Merknad: E: Tilføyd med blyant i Erhverv: Tjpige Moderen Asak østre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Jens Larsen m g f Hf Gaardbruger (selveier) 1834 Skedsmo herred* N S Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 0231 Skedsmo Sannsynleg opphaldstad: Kristiania 002 Randine Kristiansdatter k g f Hm Gaardmandskone 1833 Skedsmo herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Kristiania 003 Otto Jensen m ug b S Jordbruger, kjørekarl hos 1861 Skedsmo herred* N S faderen 004 Inga Andreassen k ug b Tj Budeie, kjøkkenpige, 1876 Urskaug Ak N S markarbeide 005 Lars Jensen Blegen m ug b Dattersøn Amtsskoleelev 1885 Fet Ak N S Asak østre 5 2, Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Otto Martinsen m g b Hf Gaardbruger (selveier) 1864 Skedsmo herred* N S 002 Helga Martinsen k g b Hm Gaardmandskone 1864 Skedsmo herred* N S 003 Agnes Ottosdatter k ug b D 1889 Skedsmo herred* N S 004 Nora Ottosdatter k ug b D 1890 Skedsmo herred* N S 005 Hans Ottosen m ug b S 1892 Skedsmo herred* N S 006 Martin Ottosen m ug b S 1894 Skedsmo herred* N S 007 Tekla Ottosdatter k ug b D 1896 Skedsmo herred* N S 008 Svend Karlsen m ug b Tj Jordarbeider, Kjører, 1894 Skedsmo herred* N S vedhugger o.l. gaardsarb. 009 Johan Ingvaldsen m ug b Tj Jordarbeider, kjører o.l Skedsmo herred* N S gaardsarbeide. 010 Syvart Amundsen m ug b Tj Jordarbeider, kjører o.l Skedsmo herred* N S gaardsarbeide. 011 Amanda Antonsen k ug b Tj Budeie, kjøkkenpige, jord- el Fet Ak N S markarbeiderske Asak mellem Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Lars Larsen m g b Hf Gaardbruger (selveier) 1839 Skedsmo herred* N S 002 Maren Larsdatter k g b Hm Gaardbrugerkone 1844 Sørum Ak N S 003 Ludvig Larsen m ug b S Jordbrug, kjøring hjemme 1870 Skedsmo herred* N S 004 Otto Larsen m ug b S Jordbrug, kjøring hjemme 1872 Skedsmo herred* N S 005 Martin Larsen m ug b S Jordbrug, kvægrøgter hjemme 1874 Skedsmo herred* N S 006 Lars Larsen m ug b S Jordbrug, kvægrøgter hjemme 1882 Skedsmo herred* N S 007 Maren Larsdatter k ug b D Datter. Budeie, kjøkkenpige, 1883 Skedsmo herred* N S jord- eller markarbeiderske 008 Marta Larsdatter k ug b D 1886 Skedsmo herred* N S 009 Hilda Nilsen k ug b Tj Budeie, kjøkkenpige, jordeller 1881 Kleven, Sverige S markarbeiderske 010 Dorte Larsdatter k ug b Tj Svigerinde Budeie, kjøkkenpige, jordeller markarbeiderske 1838 Sørum N S Asak vestre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Edvard Lynne m g b Hf Gaardbruger (selveier) og 1857 Gran Krs N S meierieier Merknad: Hovedbygningen: 002 Anne Karine Lynne k g f Hm Gaardmandskone 1861 Ullensaker Ak N S Sannsynleg opphaldstad: Ullensaker 003 Jens E. Lynne m ug b S 1886 Skedsmo herred* N S 004 Even E. Lynne m ug b S 1888 Skedsmo herred* N S 005 Marie E. Lynne k ug b D 1892 Skedsmo herred* N S 006 Trygve E. Lynne m ug b S 1895 Skedsmo herred* N S 007 Ragna E. Lynne k ug b D 1898 Skedsmo herred* N S 008 Helga Hole k ug b Tj Stuepige 1876 Urskaug Ak N S 009 Anton Pedersen m g b Hf Staldkarl 1850 Kristiania N S Merknad: Staldkarlbygningen: 010 Olina Pedersen k g b Hm Ovenanførtes kone, budeie 1856 Vaaler, Solør Hed N S 011 Ottilie Pedersen k ug b D 1887 Fet N S 012 Karl Pedersen m ug b S 1889 Fet N S 013 Mathilde Pedersen k ug b D 1891 Fet N S Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 Folketeljinga Alfred Pedersen m ug b S 1894 Skedsmo herred* N S 015 Marie Pedersen k ug b D 1896 Skedsmo herred* N S 016 Helga Pedersen k ug b D Skedsmo herred* N S Merknad: E: Tilføyd med blyant i Fødselsaar: 6 Juni Asak-Næset Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ole Kristofersen m g b Hf Husmand m J, jordbruger 1869 Søndre Odalen Hed N S 002 Mathilde Hansdatter k g b Hm Husmandskone 1874 Urskaug Ak N S 003 Hilmar Olsen m ug b S 1895 Næs, Romerike Ak N S 004 Trygve Olsen m ug b S 1897 Næs, Romerike Ak N S 005 Ole Olsen m ug b S Skedsmo herred* N S Asak nedre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Jens Andersen m ug b Hf Gaardbruger (selveier) 1851 Skedsmo herred* N S 002 Anne Kristensen k e b Moder Føderaadskone 1821 Sørum Ak N S 003 Botolf Berntsen m g b Svoger Jernbanearbeider 1870 Vaaler, Solør Hed N S 004 Gunda Andersdatter k g b Søster Arbeiderkone. Budeie, 1863 Sørum N S kjøkkenpige hos Husfaderen 005 Aksel Botolfsen m ug b Søstersøn 1893 Skedsmo herred* N S Merknad: E: Tilføyd med blyant i Erhverv: Børn af Jernbanearb. 006 Dagmar Botolfsdatter k ug b Søsterdatter 1897 Skedsmo herred* N S Merknad: E: Tilføyd med blyant i Erhverv: Børn af Jernbanearb. 007 Borghild Botolfsdatter k ug b Søsterdatter 1898 Skedsmo herred* N S Merknad: E: Tilføyd med blyant i Erhverv: Børn af Jernbanearb. 008 Olga Botolfsdatter k ug b Søsterdatter Skedsmo herred* N S Merknad: E: Tilføyd med blyant i Erhverv: Børn af Jernbanearb. E: Tilføyd med blyant i Fødselsaar: 23/ Ragnhild Johansen k ug b Tj Tjenestepige 1883 Østre Gausdal Krs N S Asak øvre 8 5, 6, Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Syvart Jensen m g b Hf Gaardbruger (selveier) og 1850 Skedsmo herred* N S teglværkseier Merknad: I Hovedbygningen: 002 Olianna Olsdatter k g b Hm Gaardmandskone 1857 Vaaler, Solør Hed N S 003 Jens Syvartsen m ug b S 1889 Skedsmo herred* N S 004 Emma Syvartsdatter k ug b D 1891 Skedsmo herred* N S 005 Ole Syvartsen m ug b S 1893 Skedsmo herred* N S 006 Klara Syvartsdatter k ug b D 1897 Skedsmo herred* N S 007 Ole Olsen m e b Svigerfar Opholdsmand 1829 Vaaler, Solør N S Merknad: E: Tilføyd med blyant i Erhverv: Føderaad 008 Jens Kristiansen m ug b Tj Tjenestegut (gaards & teglværksarb.) 1884 Gjerdrum, Ak N S 009 Tora Antonsdatter k ug b Tj Tjenestepige (budeie etc) 1880 Skedsmo herred* N S 010 Sigrid Karlsdatter k ug b Tj Tjenestepige (kjøkken, fjøs, 1884 Skedsmo herred* N S mark) 011!!!! m? mt Besøgende eller omvankende Skomager 1852 Sverige Statsb.: Sverige Trusamf.: Udtraadt, intet samfund Merknad: E: I Personenes Navne: En svenske Sedvanleg bustad:!! 012 Marie Jensdatter k e b Hm Føderaadskone 1842 Skedsmo herred* N S Merknad: I føderaadshuset: Fjeldset Under 8 5, 6, Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Karl Kristiansen Dahl m g b Hf Skomager. Eier af huset, 1860 Fet Ak N S forpagter af jorden, det staar paa 002 Anne Torgersdatter k g b Hm Skomagerkone 1856 Skedsmo herred* N S Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 0231 Skedsmo 003 Dinus Karlsen Dahl m ug f S Jernbanearbeider 1879 Kristiania N S Sannsynleg opphaldstad:. Hjemme væs. om helligdagene 004 Jenny Karlsdatter Dahl k ug b D 1886 Skedsmo herred* N S 005 Torleif Kristian Karlsen m ug b S 1889 Skedsmo herred* N S 006 Oskar Karlsen m ug b S 1891 Skedsmo herred* N S 007 Julius Karlsen m ug b S 1891 Skedsmo herred* N S 008 Torger Karlsen m ug b S 1893 Skedsmo herred* N S 009 Alf Johannes Karlsen m ug b S 1897 Skedsmo herred* N S Skogly og Nes (brn 7) Under 8 5, 6, Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Anton Olsen m g b Hf Gaardbruger (selveier) og 1841 Skedsmo herred* N S eier af husene og forpagter af jorden i Skogly Merknad: Hovedboligen (1ste etage): 002 Maren Andersdatter k g b Hm Gaardmanskone 1843 Skedsmo herred* N S 003 Sigurd Antonsen m ug b S Dagarbeider 1883 Skedsmo herred* N S (jordbrugsarbeide og ved teglværk) 004 Magnus Antonsen m ug b S Hilmar Antonsen m g b Hf Sagarbeider (dampsag og ved 1878 Skedsmo herred* N S teglværk) Merknad: Inderstboligen (2den etage): 006 Elise Martinsdatter k g b Hm Arbeiderkone 1879 Vaaler, Solør Hed N S 007 Halvdan Hilmarsen m ug b S Skedsmo herred* N S Asak øvre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Kristian Jensen m g b Hf Gaardbruger (selveier) 1863 Skedsmo herred* N S Sjukdom: B 002 Maren Hansdatter k g b Hm Gaardmandskone 1855 Sørmum Ak N S 003 Hans Kristiansen m ug b S 1887 Skedsmo herred* N S 004 Jens Kristiansen m ug b S 1892 Skedsmo herred* N S 005 Emilie Kristiansdatter k ug b Tj Tjenestepige, budeie 1874 Skedsmo herred* N S Nordly Under 8 5, 6, Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Bernt Pettersen m g b Hf Dagarbeider (ved teglværk 1860 Skedsmo herred* N S og forskjelligt slags arb.) Eier af huset og forpagter af jordstykket i Nordly 002 Karine Johansdatter k g b Hm Arbeiderkone 1853 Skedsmo herred* N S 003 Laurits Engebretsen m ug b S Hustømmermand (ikke selvst) 1876 Skedsmo herred* N S 004 Hjalmar Berntsen m ug b S Folkeskoleelev 1886 Skedsmo herred* N S 005 Gustav Berntsen m ug b S Folkeskoleelev 1890 Skedsmo herred* N S 006 Ingvald Berntsen m ug b S 1894 Skedsmo herred* N S 007 Berta Berntsdatter k ug b D 1896 Skedsmo herred* N S 008 Petter Berntsen m ug b S Skedsmo herred* N S Engen Under 8 5, 6, Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Jens Kristian Jensen m g b Hf Murer (ikke selvst.) forpagter 1865 Gjerdrum Ak N S af hus og have 002 Dorthea Jensen k g b Hm Murerkone 1855 Skedsmo herred* N S 003 Laurits Jensen m ug b S 1887 Gjerdrum N S 004 Anna Jensdatter k ug b D 1891 Kristiania N S 005 Guldborg Jensdatter k ug b D 1895 Kristiania N S Solberg Under Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 Folketeljinga 1900 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ole Tollefsen m e b Hf Husmand (jordbruger) m J 1828 Sande, Jarlsberg JL N S Hagen Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Torvald Olsen m ug b Hf Gaardbruger (selveier) og 1860 Skedsmo herred* N S dagarbeider (ved teglværk, slagtning) 002 Maren Johansdatter k e b Moder Føderaadskone 1827 Skedsmo herred* N S Hagen Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Kristian Hansen m g b Hf Gaardbruger (selveier) og 1838 Høland Ak N S selvst. snedker 002 Elen Andreasdatter k g b Hm Gaardmandskone 1844 Trystad, Smaalenene Sm N S 003 Birgitte Kristiansdatter k ug b D Datter 1879 Kristiania N S 004 Konstanse Antonsdatter k ug b Pleiebarn Moderen betaler for hende 1890 Kristiania N S Merknad: E: Tilføyd med blyant i Erhverv: Enke kapitalist 005 Elen Hjalmarsdatter Schved k ug b Pleiebarn Udsat for Kra. fattigv.s regning 1894 Kristiania N S 006 Borghild Olsen k ug b Datterdatter Datterdatter 1892 Skedsmo herred* N S 007 Ketti Olsen k ug b Datterdatter Datterdatter 1894 Kristiania N S 008 Hildur Ottinsdatter k ug b Pensionær Moderen betaler for hende 1898 Sørum Ak N S Merknad: E: Tilføyd med blyant i Erhverv: Tjenestepige Asak øvre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Peter Andreas Iversen m g b Hf Folkeskolelærer og 1858 Tolgen Hed N S jordbruger (kommunens jord) 002 Mathilde Iversen k g b Hm Lærerkone 1868 Sigdal Bu N S 003 Ingvald Iversen m ug b S 1887 Sigdal Bu N S 004 Bergljot Iversen k ug b D 1890 Sigdal Bu N S 005 Nils Iversen m ug b S 1892 Hedrum JL N S 006 Synøve Iversen k ug b D 1894 Hedrum N S 007 Johannes Iversen m ug b S Skedsmo N S Asak-Bakken Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Karl Johansen m g b Hf Husmand m J (jordbruger) 1850 Skedsmo herred* N S 002 Signe Svendsdatter k g b Hm Husmandskone 1851 Hvideseid Brb N S 003 Agnes Karlsdatter k ug b D 1889 Skedsmo herred* N S 004 Johanna Karlsdatter k ug b D 1892 Skedsmo herred* N S 005 Johan Karlsen m ug b S 1895 Skedsmo herred* N S Sjukdom: D Asak-Tangen Under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Kristian Olsen m g b Hf Jernbanearbeider. Eier af 1840 Skedsmo herred* N S stue, forpageter af jordstykket omkring 002 Elen Marie Jakobsdatter k g b Hm Ovenanførtes kone 1837 Aker (østre) Ak N S Haugliødegaarden Af %Under% Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 0231 Skedsmo 001 Anne Nilsen k e b Hm Landhandel. Eier af hus og 1834 Skedsmo herred* N S have 002 Karine Nilsen k ug b D Butikjomfru (datter) 1871 Skedsmo herred* N S 003 Jens Hansen m e b FL Ekstra Jernbanearbeider (skinnelægger) 1836 Sørum Ak N S Haugliødegaarden 10 7, Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Adolf Olsen m g b Hf Skomager (selvst.) Inderst 1874 Kristiania N S 002 Signe Olsen k g b Hm Skomagerkone 1877 Horten JL N S 003 Adolf Olsen m ug b S Kristiania N S Haugli 10 3, 7, Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Laurits Larsen m g b Hf Gaardbruger (selveier) 1853 Skedsmo herred* N S 002 Karoline Larsdatter k g b Hm Gaardmandskone 1854 Fet Ak N S 003 Birgit Lauritsdatter k ug b D Datter (fjøs- og kjøkkenstel) 1883 Skedsmo herred* N S 004 Karen Lauritsdatter k ug b D Datter (amtsskoleelev) 1884 Skedsmo herred* N S 005 Marie Lauritsdatter k ug b D Datter 1886 Skedsmo herred* N S 006 Lars Lauritssen m ug b S Søn 1889 Skedsmo herred* N S 007 Borghild Lauritsdatter k ug b D 1891 Skedsmo herred* N S 008 Lars Jensen m e b Fader Føderaadsmand 1819 Skedsmo herred* N S 009 Ole Hansen m ug b Tj Tjenestegut (jordbrug, kjøring)!! Gjerdrum Ak N S Haugli 10 4, Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Lars Olsen m e b Hf Gaardbruger (selveier) 1821 Skedsmo herred* N S 002 Martin Larsen m ug b S Søn (hjælper faderen) 1873 Sørum Ak N S 003 Tea Larsdatter k ug b D Datter (kjøkken- og fjøs) 1881 Skedsmo herred* N S 004 Klara Aakerman k ug b Tj Tjenestepige (budeie) 1878 Hede, Sverige S 005 Jørgen Kristensen m ug b Tjenestepigens Tjenestepigens søn Kristiania S søn 006 Hilmar Hagensen m ug b Tj Visergut 1888 Skedsmo herred* N S Hadselbakken Under 10 5, Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Hagen Kristiansen m g b Hf Sagmester (dampsag) og 1863 Skedsmo herred* N S dagarbeider, eier af huset, forpagter af jordstykket omkring det. 002 Karen Hansdatter k g b Hm Ovenanførtes kone 1856 Sørum Ak N S 003 Minda Hagensdatter k ug b D 1889 Skedsmo herred* N S 004 Kristian Hagensen m ug b S 1892 Skedsmo herred* N S 005 Hans Hagensen m ug b S 1892 Skedsmo herred* N S 006 Helga Hagensdatter k ug b D 1893 Skedsmo herred* N S 007 Klara Ellefsen k ug b Pleiebarn Faderen betaler for hende 1888 Kristiania N S Merknad: E: Tilføyd med blyant i Erhverv: Kapitalist 008 Anna Olsen k ug b Pleiebarn Moderen betaler for hende Sørum N S Merknad: E: Tilføyd med blyant i Erhverv: Tjenestepige 009 Alf Johansen m ug b Pleiebarn Skedsmo fattigv. betaler Kristiania Hauglibakken Under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Erik Hansen m g b Hf Dagarbeider (forskjelligt) 1857 Gjerdrum Ak N S forpagter af stue og jordflek 002 Elen Jensdatter k g b Hm Ovenanførtes kone (vaskerkone) 1851 Fet Ak N S Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 Folketeljinga Otto Eriksen m ug b S Dagarbeider (jordbr og 1884 Skedsmo herred* N S kjøring) 004 Jens Eriksen m ug b S 1886 Skedsmo herred* N S 005 Einar Eriksen m ug b S 1888 Skedsmo herred* N S 006 Tora Eriksdatter k ug b D 1891 Skedsmo herred* N S 007 Edvind Gustavsen m ug b Dattersøn Skedsmo herred* N S 008 Georg Olavsen m ug b Dattersøn Skedsmo herred* N S Bratli Under Laurits Johansen m g b Hf Hustømmermand (selvst.) Eier af huset, forpagter af jordst. omkr. Konen bor hos sine forældre i Hakedalen 1867 Skedsmo herred* N S Haugliengen Under 10 4, Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ole Hansen m g b Hf Jernbanearbeider ekstramand 1849 Sørum Ak N S (skinnelægger) Eier af huset, forpagter af jordst. omkring det 002 Bolette Kristiansdatter k g b Hm Ovenanførtes hustru 1845 Fet Ak N S 003 Anna Sofie Olsdatter k b D 1887 Skedsmo herred* N S Haugliengen Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Johan Torgersen m g b Hf Ekstra jernbanearbeider Skedsmo herred* N S Eier af huset og jordstykket omkring det 002 Karoline Andersdatter k g b Hm Ovenanførtes hustru 1853 Skedsmo herred* N S 003 Anna Johansdatter k ug b D Datter 1886 Skedsmo herred* N S 004 Josefine Johansdatter k ug b D Datter 1889 Østre Aker Ak N S 005 Anders Johansen m ug b S Søn 1893 Skedsmo herred* N S 006 Emilie Andersdatter k ug b FL Svigerinde. Betaler noget 1850 Skedsmo herred* N S (Svigerinde) selv. Understøttet som S. Sjukdom: S 007 Erik Olsen m e b FL Forhv. jernbaneform Vinger Hed N S (pensionist) Sjukdom: B 008 Ole Torgersen m e b FL Forhv. overkonstabel (pensionist, gaardeier i Næs, Romerike) 1844 Skedsmo herred* N S Haugliengen Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Johan Kristofersen m g b Hf Ekstra jernbanearb Skedsmo herred* N S (skinnelægger). Eier af huset og jordstykket omkring det. 002 Helga Ovidia Larsdatter k g b Hm Ovenanførtes hustru 1871 Sørum Ak N S 003 Laura Johansdatter k ug b D Datter 1890 Skedsmo herred* N S 004 Hjalmar Johansen m ug b S 1891 Skedsmo herred* N S 005 Hilma Johansdatter k ug b D 1898 Skedsmo herred* N S Haugliengen Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 0231 Skedsmo 001 Lars Larsen m g b Hf Skræddermester. Eier af huset 1843 Sørum Ak N S med jordstykke omkring Merknad: Hovedboligen (I etage): 002 Karen Olsdatter k g b Hm Ovenanførtes hustru 1854 Vaaler, Solør Hed N S 003 Karl Larsen m ug b S 1887 Skedsmo herred* N S 004 Ole Larsen m ug b S 1888 Skedsmo herred* N S 005 Kristian Larsen m ug b S 1894 Skedsmo herred* N S 006 Sigurd Larsen m ug b S 1896 Skedsmo herred* N S 007 Karl Fredholm m ug b Tj Skræddersvend 1866 Tøsse, Sverige N S 008 Kristian Hansen m e b FL Ekstra jernbaneskinnelægger Høland Ak N S 009 Johan Olsen m g b Hf Dagarbeider (forskjelligt) 1864 Bærum Ak N S Merknad: Inderstboligen (II etage): 010 Berte Marie Jakobsdatter k g b Hm Arbeiderkone (vaskerkone) 1856 Skedsmo herred* N S Sundstuen Af Josefine Andersen k ug b Hm Handlende. Eier af huset 1846 Skedsmo herred* N S samt tomt og have. Haven bortforpagtet Merknad: 1ste etage: 002 Berte Andersen k ug b Søster Hjælper søsteren (kjøkken- og 1844 Skedsmo herred* N S haandarbeide) 003 Inga Amundsd. Stokkebæk k ug b Tj Butikjomfru 1884 Urskaug Ak N S 004 Olga Olsdatter k ug b Pleiebarn 1886 Skedsmo herred* N S Merknad: E: Tilføyd med blyant i Erhverv: fors. af Handlende 005 Marit Rasmussen k ug b FL For tiden Forhv. tjenestepige 1833 Lom Krs N S hørende til familien Merknad: E: Tilføyd med blyant i Erhverv: Hun lever af sine penge 006 Ole M. Gjølberg m ug b EL Amtsskolelærer 1872 Onsø Sm N S Merknad: E: Tilføyd med blyant i fødselsår: Martin Larsen Haugli m g b Hf Jernbanetelegrafist 1868 Skedsmo herred* N S Merknad: 2den etage: 008 Thora Hauglid k ug!! b Hm Ovenanførtes hustru 1876 Aker østre Ak N S 009 Gerd Haugli k ug b D Datter Skedsmo herred* N S Lersund jernbanestation!! 2 2 Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Johannes Andersen m g b Hf Stationsmester 1828 Rakkestad Sm N S 002 Tora Andersen k g b Hm Ovenanførtes kone 1836 Eidsberg Sm N S Sundstuen Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Laurits Andersen m g b Hf Gaardbruger (forpagter) 1859 Skedsmo herred* N S 002 Petra Andersen k g b Hm Ovenanførtes hustru 1872 Skedsmo herred* N S 003 Anne Andersen k ug b D 1897 Skedsmo herred* N S 004 Solveig Andersen k ug b D Skedsmo herred* N S 005 Kristofer Andersen m ug b S Skedsmo herred* N S 006 Ole Andersen m ug b Broder Sindssyg. Offentlig 1848 Skedsmo herred* N S understøttet. Betaler noget selv Sjukdom: S 007 Hilda Hansen k ug b EL Amtsskoleelev 1885 Gjerdrum Ak N S Merknad: E: Tilføyd med blyant i Erhverv: fors. af Gbrg. 008 Karl Hansen m ug b EL Amtsskoleelev 1881 Gjerdrum Ak N S Merknad: E: Tilføyd med blyant i Erhverv: fors. af Gbr. 009 Mikael Jensen m ug f EL Amtsskoleelev 1886 Sørum Ak N S Sannsynleg opphaldstad: Hekseberg, Sørum Dækarud Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 Folketeljinga Ole Brynhildsen m g b Hf Dagarbeider (jordarbeide) Østvald, Sverige S Eier af huset med jordflek 002 Maren Olsdatter k g b Hm Ovenanførtes hustru 1854 Nordre Odalen Hed N S 003 Ole Olsen m ug b S 1893 Skedsmo herred* N S Lersund Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Nicolai Finstad m g b Hf Gaardbruger (selveier) 1849 Eidsvold Ak N S 002 Einar Finstad m ug b S Søn (gaards- og 1880 Skedsmo herred* N S jordbrugsarbeide) 003 Kristine Pedersdatter k e b Tj Budeie, kjøkkenpige 1859 Dalsland, Sverige N S 004 Kristian Hansen m ug b Tj Tjenestegut (jordbrug, 1884 Kristiania N S kjøring) 005 Hans Eriksen m ug b Tj Tjenestegut (jordbrug, kjøring) 1880 Fet Ak N S Uldreng søndre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Lars Larsen m ug b Hf Gaardbruger (forpagter 1878 Skedsmo herred* N S moderens eiendom) 002 Lovise Larsen k e b Moder Eier af Uldreng søndre. Har 1842 Skedsmo herred* N S ophold af brugeren 003 Oline Larsen k ug b Søster Hjælper broderen (kjøkken, 1862 Skedsmo herred* N S fjøs, mark) 004 Olga Olsdatter k ug b Søsterdatter 1898 Skedsmo herred* N S 005 Karl Frazeen!! m ug b Tj Dagarbeider (kjøring vedhugst) 1866 Kolstad, Sverige S Uldreng-Braaten Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Fredrikke Olsdatter k e b Hm Gaardbrugerske (selveier) 1845 Skedsmo herred* N S 002 Hanna Hansen k ug b Pleiedatter Hjælper sin pleiemor (kjøkken, jord, fjøs) Amtsskoleelev 1880 Skedsmo herred* N S Bjerkelund Af Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Ole Teigstol m g b Hf Amtsskolebestyrer (eier af 1847 Vestre Slidre Krs N S huset med jordflek omkr. 002 Magdalene Teigstol k g b Hm Ovenanførtes hustru 1857 Lærdal NB N S 003 Magnhild Teigstol k ug b D 1892 Høland Ak N S Bøler 13 1, Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Martin Jensen m g b Hf Gaardbruger (selveier) 1836 Gjerdrum Ak N S 002 Karen Kristiansdatter k g b Hm Gaardmandskone 1837 Skedsmo herred* N S 003 Jens Martinsen m e b S Gaardbruger (hjælper 1865 Skedsmo herred* N S faderen) 004 Karl Martinsen m ug b S Gaardbruger (hjælper 1871 Skedsmo herred* N S faderen) amtsskoleelev 005 Dina Jensen k ug b Tj Tjenestepige (kjøkken, mark, 1874 Fet N S fjøs) 006 Bjørn Larsen m ug b Tj Kvægrøgter 1869 Skedsmo herred* N S 007 Hjalmar Johnsen m ug b Tj Tjenestegut (kjøring, 1882 Vang, Valdres Krs N S vedhugst) 008 Karl Oskar Kristiansen m ug b Tj Tjenestegut (visergut, kjøring, 1885 Svelvig JL N S vedhugst) Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 0231 Skedsmo Uldreng søndre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Kristofer Torgersen m g b Hf Gaardbruger (selveier) 1853 Skedsmo herred* N S 002 Hilda Knutsdatter k g b Hm Gaardmandskone 1862 Skedsmo herred* N S 003 Adolf Kristofersen m ug b S Hjæper forældrene hjemme, f Skedsmo herred* N S t. amtsskoleelev 004 Tonny Kristofersen m ug b S Hjæper forældrene hjemme, f Skedsmo herred* N S t. amtsskoleelev 005 Oskar Kristofersen m ug b S 1895 Skedsmo herred* N S 006 Torger Kristofersen m ug b S 1897 Skedsmo herred* N S 007 Reidar Kristofersen m ug b S Skedsmo herred* N S Haugen Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Karl Olsen m g b Hf Snedker & hjulmager. Eier af 1842 Skedsmo herred* N S huset og jordstykket omkr. 002 Karoline Olsen k g b Hm Ovenanførtes hustru 1851 Fet Ak N S 003 Gunda Olsen k ug b D Datter. Hjælper forældrene 1878 Skedsmo herred* N S (kjøkkenstel, syning) 004 Johan Olsen m ug b S Smed (lærling) 1879 Skedsmo herred* N S 005 Nils Olsen m ug b S Amtsskoleelev 1885 Skedsmo herred* N S 006 Alfred Olsen m ug b S 1888 Skedsmo herred* N S 007 Anna Olsen k ug b D 1890 Skedsmo herred* N S 008 Halvdan Olsen m ug b S 1893 Skedsmo herred* N S 009 Lars O Kjærstad m ug b EL Amtsskoleelev 1881 Gjerdrum Ak N S Merknad: E: Tilføyd med blyant i Erhverv: fors af Gbr 010 Jørgine Kristiansen k ug b Tj Tjenestepige (kjøkken, vask) 1878 Skedsmo herred* N S Lersund Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Elise Heiss k ug b Hm Frøken. Postaabner. Eier af 1832 Ullensaker Ak N S huset med jordflek omkr. 002 Julia Heiss k ug b Søster Frøken. Hjælper søsteren Ullensaker N S 003 Klara Kristiansdatter k ug b Tj Tjenestepige (Enepige) 1880 Skedsmo herred* N S Uldreng nordre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Fredrik Torgersen m g b Hf Gaardbruger (selveier) 1850 Sørum Ak N S 002 Emma Edvardsdatter k g b Hm Gaardmandskone 1861 Skedsmo herred* N S 003 Pauli Fredriksen m ug b S 1886 Skedsmo herred* N S 004 Tea Fredriksdatter k ug b D 1889 Skedsmo herred* N S 005 Hans Fredriksen m ug b S 1891 Skedsmo herred* N S 006 Anna Fredriksdatter k ug b D 1894 Skedsmo herred* N S 007 Edvard Fredriksen m ug b S 1896 Skedsmo herred* N S 008 Ingeborg Fredriksdatter k ug b D Skedsmo herred* N S 009 Dorthea Nilsdatter k ug b Tante Hjælper til i huset med 1833 Sørum N S (husfarens) hvadsomhelst 010 Gunder Torstensen m ug b EL Sindssyg, understøttet 1853 Lesje Krs N S af Kristiania. Uhrmager stundimellem Sjukdom: S Nygaard Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Otto Hansen Nygaard m g b Hf Gaardbruger (selveier) 1868 Skedsmo herred* N S 002 Agnes Nygaard k g b Hm Gaardmandskone 1872 Østre Aker Ak N S 003 Johannes Nygaard m ug b S 1894 Skedsmo herred* N S 004 Harald Nygaard m ug b S 1896 Skedsmo herred* N S 005 Sverre Nygaard m ug b S 1898 Skedsmo herred* N S Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA I 1900 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 7 Negard 10 Mali-garden 5 Jo-garden 9 Lars-garden 8 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 6 Til saman 65 Ullahammaren: Hellevik-stova

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0534 Gran Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0116 Berg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1624 Rissens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0117 Id Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0521 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0221 Høland. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0221 Høland. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0221 Høland Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0236 Næs Rom. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0236 Næs Rom. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0236 Næs Rom Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0814 Bamle Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1616 Fillan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0227 Fet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0227 Fet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0227 Fet Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1229 Røldal Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0431 Solliens Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0214 Aas. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0214 Aas. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0214 Aas Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0929 Aamli Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0419 Søndre Odalen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0419 Søndre Odalen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0419 Søndre Odalen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0136 Rygge. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0136 Rygge. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0136 Rygge Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0115 Skjeberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0115 Skjeberg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0115 Skjeberg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0229 Enebak. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0229 Enebak. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0229 Enebak Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0416 Romedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0416 Romedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0416 Romedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA 1910 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 10 Negard 11 Mali-garden 7 Jo-garden 7 Lars-garden 6 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 5 Til saman Ulla-garden 66 Ullahammaren:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0523 Vestre Gausdal herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0523 Vestre Gausdal herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0523 Vestre Gausdal herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0834 Vinje Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0216 Nesodden herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0216 Nesodden herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0216 Nesodden herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1443 Eid Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0413 Furnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1432 Førde Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0219 Bærums

Folketeljing 1900 for 0219 Bærums Folketeljing 1900 for 0219 Bærums Hele Vestre Bærum prestegjeld mangler i originalkilden. Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Toten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Toten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0421 Vingers. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0421 Vingers. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0421 Vingers Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0423 Grue herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0423 Grue herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0423 Grue herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred

Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0429 Aamot Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0519 Søndre Frons. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0519 Søndre Frons. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0519 Søndre Frons Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0233 Nitedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0233 Nitedal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0233 Nitedal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0202 Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0723 Tjømø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0819 Hollen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0819 Hollen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0819 Hollen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1537 Vold. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1537 Vold. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1537 Vold Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1569 Aure. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1569 Aure. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1569 Aure Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0226 Sørum. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0226 Sørum. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0226 Sørum Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0612 Hole Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0940 Valle. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0940 Valle. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0940 Valle Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0117 Id Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0614 Aadalens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0614 Aadalens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0614 Aadalens Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0113 Borge. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0113 Borge. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0113 Borge Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0527 Vardal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0202 Ladestedet Hvidsten

Folketeljing 1900 for 0202 Ladestedet Hvidsten Folketeljing 1900 for 0202 Ladestedet Hvidsten Tilhører Vestby herred. Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer