Folketeljing 1900 for 0216 Nesodden herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1900 for 0216 Nesodden herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø"

Transkript

1 Folketeljing 1900 for 0216 Nesodden herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: Innhaldet er registrert av Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

3 Innhald Løpande liste... 9 Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå 1801 nominativ, dvs. ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga blei difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 3. desember 1900 Ved kgl. res. 8. august 1900 blei det bestemt å halde ei "almindelig Folketælling" som skulle gje ei detaljert oversikt over befolkninga i Noreg natta mellom 2. og 3. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast i teljingslista, med særskild markering ("mt") av dei som var mellombels til stades (på besøk osb.) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osb.) frå bustaden på teljingstidspunktet, også førast i lista, men merkast som fråverande ("f"). På denne måten skulle folketeljinga i 1900 gje ei oversikt over befolkninga, både dei som var til stades og dei som var heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle altså alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som "f" og på opphaldsstaden som "mt". I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent blei gjennomført, så mange slike personar er oppført berre ein stad. Ved folketeljinga i 1900 var det i Noreg 594 kommunar, av dei var 539 herad, 39 kjøpstader og 20 ladestader. I tillegg var det 2 ladestader som ikkje var eigne kommunar (Hvitsen i Akershus og Holmsbu i Buskerud), slik at totalen teljingseiningar var 596. Den totale heimehøyrande befolkninga i Noreg 3. desember 1900 blei av Det Statistiske Centralbureau talt til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet blei gjort frå og med måndag 3. desember 1900 og så mange dagar som var nødvendig. På landet blei teljingsarbeidet gjort under leiinga av eit teljingsstyre. Her fann ein soknepresten (formann), lensmannen og ordførar for heradstyret. Sjølve teljingsarbeidet blei som regel utført av skulelærarane, som gjekk frå gard til gard og fylte ut teljingsskjemaa ("Personlister" og Jordbrugsschemaer") for kvar bustad innan skulekrinsen (teljingskrinsen) sin. Etter innsamlingsarbeidet, utarbeidet teljaren ei summarisk "hovedliste" for kvar teljingskrins. Teljingstyret ved lensmannen fylte til slutt ut eit "hovedsammendrag" for heile heradet og sende det samla skjemamaterialet til Det Statistiske Centralbureau i Kristiania. (Dei detaljerte, bustadsinndelte jordbruksskjemaa for alle herada i landet gjekk tapt i brann hos sentralbyrået i 1939.) I byane hadde ein sjølvteljing. Det vil seie at eigaren eller bestyraren på kvar gard/hus fylte ut teljingslistene. Rodemeistaren stod for utdeling og innsamling av listene, og kontrollerte at dei var utfylte i tråd med instruksane. Magistraten i kvar by var ansvarleg for teljingsarbeidet. Ein førte teljinga i to typar lister ("Personliste" og "Husliste"). Teljaren laga så ei "hovedliste" for teljingskrinsen og overleverte ho til magistraten. "Hovedlisten" skulle innehalde oversikt over dei busette husa med huslistenummer og matrikkelnummer. Folketeljinga 1900 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast eit prestegjeld eller herad, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av prosjektet Teleslekt (under Telenor og Nasjonalbibliotekavdelinga i Rana ). Riksarkivaren overtok prosjektet og datamaterialet Digitalarkivet forvaltar dei digitale folketeljingane for Arkivverket. Dataa til folketeljinga 1801 har vore korrekturlesne fleire gonger, mellom anna alle gardsnamna i 2008, og det er versjon 4 av teljinga frå 10. januar 2013 som er grunnlaget for dette heftet. 5

6 Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta svarer stort sett til rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Ikkje alle folketeljingane innheld alle felt. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krins Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustaden sitt namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krets Teljingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leilegheitsnummer 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.kodar 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap 11 Tru Trussamfunn 6

7 På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanleg bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trussamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar (berre i 1910 teljiinga) Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert etter kvarandre, det er ein line mellom kvar bustad, og det er ein tynn line mellom ulike hushald i same bustad. Innanfor kvar seksjon kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner tekne i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som blei brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osb. Under person anger feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlege bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bustatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs. med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling 7

8 g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersått n = norsk statsborgar Trussamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvising til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvising til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 8

9 Personar i alt: 2230 (kvinner: 1063, menn: 1167) Bustader: 351 Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 278 (kvinner: 139, menn: 139) Bustader i krinsen: 47 Krins: 001 Herred/by: Nesodden herred Folketeljinga Søndre Langøen 2 29 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Andreas Pedersen m g b hf Fisker for egen regning 1840 Kristiania 002 Hilda Pedersen k g b hm Husgjerningsarbeide 1857 Nesodden 003 Azora Pedersen k ug b d Husgjerningsarbeide 1877 Nesodden 004 Peder Pedersen m ug b s Fisker, hjælper sin far 1879 Nesodden 005 Marie Pedersen k ug b d Husgjerningsarbeide 1882 Nesodden 006 Jørgen Pedersen m ug b s Fisker, hjælper sin far 1884 Nesodden Nordre Langøen under 2 9 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Karl Olsen m g b hf Opsynsmand paa øen og 1850 Fredrikshald Sm fisker 002 Nikoline Olsen k g b hm Husgjerningsarbeide 1846 Sandherred JL 003 Karl Edvind Olsen m ug b s Lærling ved maskinværksted 1884 Kristiania 004 Harald Olsen m ug b s Fisker, hjælper sin far 1884 Kristiania Hatt 4 27,12 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Karl Johansen m g b hf Stenarbeider (dagarbeider) 1860 Nesodden 002 Ingeborg Johansen k g b hm Husgjerning 1860 Sarpsborg Sm 003 Johan Johansen m ug b s 1887 Nesodden 004 Emma Johansen k ug b d 1890 Nesodden 005 Dagny Johansen k ug b d 1894 Nesodden 006 Aksel Johansen m ug b s 1899 Nesodden 007 Johannes Eriksen m g b hf Understøttes af fattigvæsenet 1826 Glava sogn Sverje N 008 Karoline Eriksen k g b hm Understøttes af fattigvæsenet 1830 Glava sogn Sverje N Fredheim Johan Kristensen m g b hf Fisker & selveier 1857 Nordby Ak 002 Thea Kristensen k g b hm Husgjerningsarbeide 1862 Aas Ak 003 Magnhild Kristensen k ug b d 1891 Kristiania 004 Reinhardt Hansen m ug b fl Fisker 1875 Drøbak Ak Nesodtangen 4 1 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Edvard Jakobsen m ug b hf Gaardbruger Selveier 1844 Østre Aker Ak 002 Johan Jakobsen m ug b fl Tilsynsmand ved 1839 Østre Aker Nesodtangens fyr, gaardsarbeider 003 Aksel Jakobsen m ug mt fl Mekaninsk arbeider v/ 1878 Kristiania Nylands værksted? Statsb.: Trusamf.: Sedvanleg bustad: Kristiania 004 Edvard Paalsen m ug b tj Jordarbeider og dagarbeider 1845 Nordby Ak 005 Dorthea Olsen k ug b tj Husholderske 1845 Eidsvold Ak Signalen 4 4, Olaf Andersen m g b hf Bestyrer af pensionatet 1838 Krogstad sogn Sverje N 002 Trine Andersen k g b hm Husgjerningsarbeide 1839 Drammen Bu 003 Einar Andersen m ug b Sønnesøn? 1888 Heggedahl Ak 004 Fridthof Andersen m ug b Sønnesøn? 1889 Kristiania Registreringssentral for historiske data Side 9

10 0216 Nesodden herred 005 Emmy Andersen k ug b Sønnedatter? 1890 Kristiania 006 Alf Andersen m ug b Sønnesøn? 1892 Kristiania 007 Alfhild Andersen k ug b Sønnedatter? 1894 Kristiania 008 Rolf Andersen m ug b Sønnesøn? 1895 Kristiania 009 Leif Andersen m ug b Sønnesøn? 1897 Kristiania 010 Magda Andersen k ug b Sønnedatter? Kristiania 011 Karoline Olsen k ug b tj Barnepige 1881 Hurdalen Ak 012 Beda Nordengren k ug b tj Stupige 1874 Karlstad Sverje Sandaker mellem 31 3 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Fin Halle m ug b hf Handelsgartner for egen 1870 Drammen Bu regning, selveier 002 Petra Olsen k ug b tj Husholderske 1848 Krågstad Ak 003 Johan Svenson m ug b tj Tjenestegut, jordarbeide 1877 Seffle Sverrige Solhaug 1 22 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Johan Hansen m g b hf Dag- og isarbeider og slagter 1857 Nesodden selveier 002 Rikka Hansen k g b hm Husgjerningsarbeide 1855 Nesodden 003 Rudolf Hansen m ug b s Dagarbeider 1882 Nesodden 004 Gunda Hansen k ug b d 1887 Nesodden 005 Henry Hansen m ug b s 1890 Nesodden 006 Asta Hansen k ug b d 1893 Nesodden 007 Hans Hansen m ug b s 1896 Nesodden 008 Elisabeth Hansen k ug b d Nesodden Skjønhaug 1 23 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 August Andersen m g b hf Hustømmermand for egen 1872 Trøgstad Sm regning, selveier 002 Hilda Andersen k g b hm Husgjerningsarbeide 1873 Spydeberg Sm 003 Hjørdis Andersen k ug b d 1896 Nesodden 004 Ingvald Andersen m ug b s 1898 Nesodden 005 Anna Andersen k ug b d 1900? Nesodden 006 Maren Andersen k e b Farmor Livsophold hos sin søn 1842 Trøgstad 007 Julius Andersen m ug mt Broder til hf Murer 1877 Østre Aker Ak Statsb.: Trusamf.: Sedvanleg bustad: Kristiania 008 Olaf Andersen m ug b Broder til hf Hustømmermand? 1879 Østre Aker 009 Jens Olsen m ug b Logerende? Hustømmermand? 1873 Tvedestrand Ned 010 John Kihlstrøm m g b hf Murer, dagarbeider 1868 Karlstad Sverige 011 Oline Kihlstrøm k g b hm Husgjerning og 1861 Elverum Hed dameskrædder 012 Alf Kihlstrøm m ug b s 1895 Kristiania 013 Mimi Kihlstrøm k ug b d 1897 Kristiania Johnsrud 6 4 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Gudbrand Kristiansen m g b hf Gaardbruger selveier og 1841 Høland Ak arbeider 002 Mathea Kristiansen k g b hm Husarbeide 1843 Høland 003 Baltzer Kristiansen m ug b s Hustømmermand? 1875 Nesodden 004 Fridthof Kristiansen m ug f s Skogsarbeider og isarbeide, 1878 Nesodden Arbeider Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Berger 005 Michael Kristiansen m ug b s Skogsarbeider og isarbeide, 1881 Nesodden Arbeider 006 Georg Kristiansen m ug b s Skogsarbeider og isarbeide, Arbeider 1883 Nesodden Side 10 Registreringssentral for historiske data

11 Folketeljinga Hans Kristiansen m ug b s Skogsarbeider og isarbeide, 1885 Nesodden Arbeider 008 Dagmar Arstad k ug b fl Udsat af Kristiania fattigv. Fat Kristiania Bakkelund 1 14, 24, 41 Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Martin Røer m g b hf Selveier Fhv. Skipsfører 1835 Nesodden Rentier 002 Maren Julie Røer k g b hm Husgjerning 1840 Frogn Ak 003 Marie Pedersen k ug b tj Tjenestepige 1849 Id Sm %Fredrikshald% Bergli 1 12, 7 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Amalie Bergli Didriksen k e b hm Selveierske Lever af 1837 Krogstad Ak indtægten som huset bringer 002 Emma Didriksen k ug b d Husgjerning 1858 Spydeberg Sm 003 Kristine Didriksen k ug b d Husgjerning 1869 Nesodden 004 Anna Didriksen k ug b d Skræddersøm Syr 1875 Nesodden 005 Dagny Martinsen k ug b Sønnedatter Bor hos sin bedstemoder 1888 Nesodden husmandsenke? 006 Ester Simensen k ug b Pleiedatter Udsat barn fra Kristiania, 1898 Kristiania forsørgeren ukjendt? 007 Johan Antonsen m ug mt el Sagarbeider 1882 Enebak Ak Statsb.: Trusamf.: Sedvanleg bustad: Enebak 008 Harald Hermansen m ug mt el Sagarbeider 1880 Østre Aker Ak Statsb.: Trusamf.: Sedvanleg bustad: Lier 009 Torsten Hermansen m ug mt el Sagarbeider 1882 Østre Aker Statsb.: Trusamf.: Sedvanleg bustad: Østre Aker 010 Ole Lunde m ug mt el Sagarbeider 1873 Toten Krs Statsb.: Trusamf.: Sedvanleg bustad: Østre Aker Skovholth 1 18, 6 Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Ole Kristensen m g f hf Fiskehandler for egen 1858 Nesodden regning, selveier Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Kristiania 002 Johanne Kristensen k g b hm Husgjerningsarbeide 1856 Nesodden 003 Sofie Kristensen k ug b d 1887 Nesodden 004 Martha Kristensen k ug b d 1890 Nesodden 005 Aagot Kristensen k ug b d 1895 Nesodden 006 Gunhild Kristensen k ug b d Nesodden Norderhaug Hans Thoresen m g b hf Selveier, Rentier og 1828 Nordby Ak Husgjerning 002 Maren Thoresen k g b hm Stadig syg og sengeliggende 1827 Ullensaker Ak Helvik under 1 1 Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Sofie Johannesen k e b hm Leier ud hus og alm Nesodden Husgjerning %Har en ko og lever af den% 002 Anne Johannesen k ug b Brordatter Arbeider i huset 1847 Nesodden 003 Olaves Andreassen m ug mt el Arbeidsvognmand 1857 Vestre Bærum Ak Statsb.: Trusamf.: Sedvanleg bustad: Bjerke V. Bærum Registreringssentral for historiske data Side 11

12 0216 Nesodden herred Fjeldheim 1 17 Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Nils Wang m g b hf Dag- og isarbeider Selveier 1853 Drøbak Ak 002 Hilda Wang k g b hm Skræddersøm, Syr 1858 Frogn Ak 003 Margit Wang k ug b d 1888 Kristiania 004 Nora Wang k ug b d 1890 Kristiania 005 Josefa Wang k ug b d 1892 Nesodden 006 Hjalmar Wang m ug b s 1894 Nesodden 007 Ludvig Wang m ug b s 1897 Nesodden 008 Emanuel Wang m ug b s Nesodden Bratli Hans Sørensen m g mt hf Snedker og Tømmermand for 1849 Skeer sogn pr Tønsberg JL egen regning Statsb.: Trusamf.: Merknad: Hans Sørensen (Larsen) Sedvanleg bustad: Kristiania 002 Mathilde Sørensen k g mt hm Husgjerning 1853 Ringshaug Tønsberg JL Statsb.: Trusamf.: Sedvanleg bustad: Kristiania 003 Lorentz Sørensen m ug mt s 1889 Roberg Tønsberg JL Statsb.: Trusamf.: Sedvanleg bustad: Kristiania 004 Arthur Sørensen m ug mt s 1898 Ringshaug Tønsberg JL Statsb.: Trusamf.: Sedvanleg bustad: Kristiania 005 Anna Sørensen k ug mt d 1878 Tønsberg JL Statsb.: Trusamf.: Sedvanleg bustad: Kristiania !! Hans Hansen Rud m g mt hf Hustømmermand 1871 Nordre Odalen Hed Statsb.: Trusamf.: Sedvanleg bustad: Sand Nordre Odalen 002 Dina Hansen Rud k g mt hm Husgjerning 1872 Opstad sogn Søndre Odalen Hed Statsb.: Trusamf.: Sedvanleg bustad: Sand Nordre Odalen 003 Hartvig Hansen m ug mt s 1897 Opstad sogn Søndre Odalen Hed Statsb.: Trusamf.: Sedvanleg bustad: Sand Nordre Odalen 004 Svanhild Hansen k ug mt d 1900? Kristiania Statsb.: Trusamf.: Sedvanleg bustad: Sand Nordre Odalen Berger 1 1 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Valborg Hansen k e b hm Lever af sin formue 1840 Nesodden 002 Haldis Hansen k ug b d Husarbeide 1878 Nesodden 003 Karl Kristiansen m g mt hf Dagarbeider ved sag 1870 Drammen Bu Statsb.: Trusamf.: Sedvanleg bustad: Kraakstad 004 Maren Kristiansen k g mt hm Husarbeide 1863 Kraakstad Ak Statsb.: Trusamf.: Sedvanleg bustad: Kraakstad 005 Kristian Hansen m ug mt el Dagarbeider ved sag 1882 Ski Ak Statsb.: Trusamf.: Sedvanleg bustad: Ski 006 Lina Paulsen k ug b hm Vask og Husarbeide 1849 Nesodden 007 Ragnvald Samuelsen m ug f s Is- og sagarbeider 1878 Nesodden Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Kristiania 008 Frithjof Gulbrandsen m ug mt el Is- og sagarbeider 1878 Nesodden Statsb.: Trusamf.: Sedvanleg bustad: Jonsrud Nesodden Flateby vestre 6 3 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Hans Ovesen m g b hf Forpagter af Flateby 1851 Kobbel Vaaler Sm 002 Karoline Ovesen k g b hm Husgjerning og fjøsstel 1863 Silbodal Sverje N 003 Ove Ovesen m ug b s Nesodden Side 12 Registreringssentral for historiske data

13 Folketeljinga Lars Strømstedt m e b Morfar Selveier Gaarden Odden 1822 Silbodal Sverje Silbodal, Jordarbeider 005 Cecelie Ovesen k e b Svigerinde Arbeider i huset 1852 Silbodal Sverje 006 Agathe Ovesen k ug b Søsterdatter Gaar til haande i huset 1885 Frogn Ak 007 Emma Andersen k ug b tj Tjenestepige 1883 Arvika Sverje Berger skole Emma Malvina Borgmann k ug b el %hm% Lærerinde ved folkeskolen 1866 Gøteborg Sv N Arbeiderboligen under 2 4 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Martin Hansen m g b hf Arbeider m. graastensmuring 1861 Nesodden 002 Elise Hansen k g b hm Husgjerning 1859 Mos 003 Alvilde Hansen k ug b d 1890 Nesodden 004 Margrete Hansen k ug b d 1891 Nesodden 005 Julie Hansen k ug b d 1892 Nesodden 006 Hans Hansen m ug b s 1894 Nesodden 007 Lovise Hansen k ug b d 1895 Nesodden 008 Ingvar Hansen m ug b s 1897 Nesodden 009 Noel Hansen m ug b s 1898 Nesodden 010 Elisabeth Hansen k ug b d Nesodden 011 Kristian Halvorsen m g b hf Sagarbeider 1849 Spydeberg Sm 012 Karen Halvorsen k g b hm Husgjerning 1853 Frogn pr. Aas Ak 013 Hans Halvorsen m ug b s Vedhugger, Dagarbeider 1884 Haabøl Sm 014 Klara Halvorsen k ug b d Husgjerning 1882 Frogn pr. Aas 015 Maren Halvorsen k ug b d 1887 Nordby Ak 016 Hilda Halvorsen k ug b d 1889 Nordby Ak 017 Paul Halvorsen m ug b s 1892 Nesodden 018 Elise Halvorsen k ug b d 1896 Nesodden Sandaker nordre under 31 4 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Alfred Johansen m g b hf Arbeider i skogen og ved 1872 Kjøbenhavn sagen 002 Kari Johansen k g b hm Husarbeide 1874 Telemarken Brb 003 Peder Johansen m ug b s 1895 Nes Hallingdal Bu 004 Johan Johansen m ug b s 1897 Nesodden 005 Anna Johansen k ug b d Nesodden 006 Oskar Andersen m ug b fl Bortsat af fattigvæsenet Fat Kristiania Hotellet under 2 4 Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Berthe Pedersen k e b hm Vask og rengjøring 1831 Nordre Odalen Hed 002 Hulda Pedersen k ug b d Vask og rengjøring 1870 Nesodden 003 Johan Thoresen m ug b fl Stenarbeider 1840 Oppegaard Ak Birkeli under Johan Samuelsen m g f hf Fragtemand f. tiden Nesodden vedhugger Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Kristiania 002 Karoline Samuelsen k g b hm Husgjerning 1871 Nesodden Flaskebækbraaten 4 2 Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei Registreringssentral for historiske data Side 13

14 0216 Nesodden herred 001 Anders Hansen m g b hf Lever af husleiegodtgjørelse 1829 Nesodden Statsb.: Trusamf.: Sjukdom: b 002 Magda Hansen k g b hm Husgjerning 1862 Nesodden Rødstuen Henrik Geelmuyden Lund m g b el %hf% Fv. Postfuldmegtig nu Fuldmægtig ved N. Flaskeb.? 1860 Bergen Kallestad under 2 3 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Anton Mathisen m ug b hf Arbeider og ft. bruger af 1848 Spydeberg Sm 002 Helene Kristiansen k ug b Husholderske tj pladsen m J Husholderske 1851 Nordby Ak Skoklefald østre 2 1 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Karl Berntsen m g b hf Gaardbruger selveier 1857 Nesodden 002 Louise Skoklefald k g b hm Husgjerning 1857 Nesodden 003 Kirsten Skoklefald k ug b d Husgjerning 1884 Nesodden 004 Olaf Skoklefald m ug b s 1891 Nesodden 005 Bertrand Skoklefald m ug b Broder Jordarbeider 1852 Nesodden 006 Karl Pedersen m ug b tj Tjenestegut paa gaarden 1875 Nes Hed 007 Bolette Karlsen k ug b tj Tjenestepige paa gaarden 1874 Naverstad Baahuslen Sv 008 Mathilde Hennum k ug b fl Leieboer Huseier og lever af husleien 1852 Eidsvold Ak Sandaker søndre 31 1, 2 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Johan Mortensen m g b hf Gaardbruger selveier 1855 Soen Ak 002 Anne Mortensen k g b hm Husgjerning og fjøsstel 1842 Nesodden 003 Pauli Mortensen m ug b s Arbeider hjemme paa gården 1883 Nesodden 004 Olga Andersen k ug b fl udsat af N. f. Fat Kristiania 005 Lina Olsen k e b hm Vaskerkone 1841 Aas Ak 006 Nils Olsen m ug b s 1885 Bærum østre Ak 007 Magna Olsen k ug b d Gaar til hjælp borte i husene 1881 Bærum østre To 30 1 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 P. H. Røer m g b hf Gaardbruger selveier og 1837 Nesodden Rentier 002 Mathea Røer k g b hm Husgjerning 1843 Drøbak Ak 003 Ragnhild Røer k ug b d Husgjerning 1875 Kristiania 004 Cecilie Røer k ug b d Husgjerning 1879 Nesodden 005 Margit Abrahamsen k ug b Datterdatter? 1893 Kristiania 006 Maren Johannesen k ug b tj Fjøsstel, Tjenestepige 1857 Sørum Ak Langemyr under Anton Borgen m g b hf Snedker 1862 Maridalen Ak 002 Anne Borgen k g b hm Husgjerning 1856 Kristiania 003 Arthur Borgen m ug b s For tiden plankekjører 1883 Kristiania 004 Valter Borgen m ug b s 1889 Nesodden 005 Ragna Johansen k ug b fl udsat for betaling Fors. af Dagarbeider? 1897 Nesodden Side 14 Registreringssentral for historiske data

15 Folketeljinga Bækbraaten 6 2 Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ole Torgersen m g b hf Arbeider, hugger favneved og 1853 Nesodden soplimskræmmer 002 Anna Torgersen k g b hm Husgjerning 1863 Nesodden 003 Gustav Torgersen m ug b s Arbeider ved dampsag 1882 Nesodden 004 Trygve Torgersen m ug b s 1885 Kristiania 005 Andrea Torgersen k ug b d 1888 Nesodden 006 Karl Torgersen m ug b s 1889 Nesodden 007 Thora Torgersen k ug b d 1890 Nesodden 008 Johan Torgersen m ug b s 1892 Nesodden 009 Sofus Torgersen m ug b s 1895 Nesodden 010 Alf Torgersen m ug b s 1896 Nesodden 011 Birger Torgersen m ug b s 1898 Nesodden 012!! Torgersen* m ug b s Nesodden Statsb.: Trusamf.: Merknad: Udøpt Gut Bækbraaten nordre under 31 1, 2 Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Andreas Hansen m e b hf Understøttes af Nesoddens 1822 Nesodden f.v. 002 Marthe Andreassen k e b hm Understøttes af Nesoddens f.v Jernsko sogn Vermeland Sv Sandakerløkken under 31 1, Anfin Helgesen m g b hf Graastensarbeider 1874 Gol Hallingdal Bu arbeidsmand 002 Gundvor Helgesen k g b hm Husgjerning 1881 Næs Hallingdal Bu 003 Helge Helgesen m ug b s 1897 Nesodden 004 Peder Helgesen m ug b s 1899? Nesodden 005!! Helgesen* k ug b d Nesodden Statsb.: Trusamf.: Merknad: Udøbt Pige 006 Birgitte Pedersen k ug b Søster Har intet arbeide, steller sine 1879 Nes Hallingdal Bu 2 uægte børn 007 Klara Johansen k ug b Søsterdatter Fors. af Bagersvend? 1898 Røken Bu 008 Ragnhild Johansen k ug b Søsterdatter Fors. af Bagersvend? Røken 009 Johan Augustsen m ug mt b Bagersvend 1879 Stange Hed Statsb.: Trusamf.: Sedvanleg bustad: Kristiania Solberghagen under 8 2 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Michael Olsen m g b hf F.t. tømmerhugger, arbeider 1846 Nesodden 002 Mina Olsen k g b hm Husgjerning 1845 Frogn Ak 003 Alma Olsen k ug b d Husgjerning 1885 Nesodden 004 Edvi Olsen k ug b d 1889 Nesodden Solbergbraaten 8 3, 4 Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Herman Baltzersen m e b hf Gaardbruger, selveier 1836 Nesodden 002 Harald B. Hermansen m ug b s Jordarbeider hos sin far 1884 Nesodden 003 Bolette Hermansen k ug b d 1886 Nesodden 004 Bertha Hermansen k ug b d 1888 Nesodden 005 Hilda Hermansen k ug b d 1890 Nesodden Røer øvre 9 6 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja N Registreringssentral for historiske data Side 15

16 0216 Nesodden herred 001 Konrad Holth m g b hf Gaardbruger S 1857 Hølen Ak 002 Petra Holth k g b hm Husgjerning 1871 Gjerdrum Ak 003 Andreas Holth m ug b s 1894 Nesodden 004 Marie Holth k ug b d 1897 Nesodden 005 Thora Børsum k ug b tj Barnepige 1885 Minnesota Amerika N 006 Augusta Janson k ug b tj Budeie 1871 Dalsland Sverje 007 Anders Larsen m ug b tj Jordarbeider og Husarbeide Tjenestegut 1879 Dalsland Sverje Røer nedre 9 1 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Andreas Nygaard m ug b hf Forpagter Gaardbruger 1850 Raade Sm 002 Lovise Larsen k ug b tj Husholderske 1864 Fredrikstad Sm 003 Jensine Jensen k ug b tj Mellempige 1872 Fredriksstad Sm 004 Marie Halvorsen k ug b tj Budeie 1874 Kristiansund Rom 005 Gustav Karlsen m ug b tj Tjenestegut 1882 Bærum vestre Ak 006 Paulus Pedersen m ug b tj Tjenestegut 1882 Asker Ak Lovisenlund 9 13 Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Mons Larsen m g b hf Landpostbud og selveier 1842 Hverven Stange Hed 002 Ingeborg Larsen k g b hm Vask og Husgjerning 1840 Hveen Stange Hed Skoklefald vestre 2 3 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Martin Skoklefald m e b hf Gaardbruger S 1853 Nesodden 002 Elise Skoklefald k ug b d Husgjerning 1883 Nesodden 003 Petra Rustad k ug b tj Husholderske 1866 Asker Ak 004 Ingeborg Monsen k ug b tj Budeie 1873? 005 Inga Kristiansen k ug b Budeiens d 1896 Kristiania 006 Johan Olsen m ug b tj Arbeider paa gaarden 1848 Nesodden Statsb.: Trusamf.: Sjukdom: a 007 Randi Natvig k? mt b??? Statsb.: Trusamf.: Merknad: Kunde ikke faa nærmere oplysninger, da samtlige var reist, da tælleren kom. Sedvanleg bustad: Kristiania 008 Johanne Natvig k? mt b??? Statsb.: Trusamf.: Merknad: Kunde ikke faa nærmere oplysninger, da samtlige var reist, da tælleren kom. Sedvanleg bustad: Kristiania 009 Aagot Natvig k? mt b??? Statsb.: Trusamf.: Merknad: Kunde ikke faa nærmere oplysninger, da samtlige var reist, da tælleren kom. Sedvanleg bustad: Kristiania 010 Henrik Natvig m? mt b??? Statsb.: Trusamf.: Merknad: Kunde ikke faa nærmere oplysninger, da samtlige var reist, da tælleren kom. Sedvanleg bustad: Kristiania 011 Arnt Hansen m? mt el??? Statsb.: Trusamf.: Merknad: Var allerede reist. Sedvanleg bustad: Ski 012 Oskar Thorstensen m? mt el??? Statsb.: Trusamf.: Merknad: Var allerede reist. Sedvanleg bustad: Ski Solberg 7 1, 2 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Hans Eriksen m g b hf Gaardsbestyrer 1854 Fos sogn Baahuslæn Sverje Sv 002 Fredrikke Eriksen k g b hm Husgjerning 1849 Renland Dalsland Sv 003 Fridthof Eriksen m ug b s 1889 Onsø Fredrikstad Sm 004 Agnes Eriksen k ug b d 1892 Tofte Hurum Bu 005 Hilda Thorvaldsen k ug b tj Tjenestepige 1886 Skjetten Skedsmo Ak Sørby 8 1, 2 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Thorvald Andreassen m g b hf Gaardbestyrer 1855 Vaaler Sm 002 Maren Andreassen k g b hm Husgjerning 1853 Svendal Sm Side 16 Registreringssentral for historiske data

17 Folketeljinga Anton Andreassen m ug b s Hugger favneved - Arbeider 1882 Rygge Sm 004 Thomas Andreassen m ug b s Arbeider paa gaarden 1885 Strømmen JL 005 Nora Andreassen k ug b d 1888 Mos landsogn Sm 006 Gina Andreassen k ug b d 1890 Mos landsogn Sm 007 Syver Andreassen m ug b s 1893 Mos landsogn Sm Torvet 9 12,14 Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Karl Holth m e b el %hf% Forpagter Arbeider paa 1844 Hølen Ak gaarden 002 Ingvald Høen m ug b hf Landhandler 1877 Høen Asker Ak 003 Karl Samuelsen m ug b tj Læregut i butikken 1885 Nesodden Kontra under 9 1 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Thorvald Larsen m g b hf Hustømmermand? 1854 Svendal Sm 002 Karoline Larsen k g b hm Husgjerning 1859 Høland Ak 003 Thea Larsen k ug b d 1885 Nesodden 004 Sofie Larsen k ug b d 1887 Nesodden 005 Johan Larsen m ug b s 1889 Nesodden 006 Marie Larsen k ug b d 1891 Nesodden 007 Ole Larsen m ug b s 1897 Nesodden 008 Kristian Larsen m ug b s Nesodden Tjernshagen under 9 6 Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Kristian Frogner m g b hf Forsørges af sin søn 1811 Nesodden 002 Karen Frogner k g b hm Forsørges af sin søn 1810 Sande Sm 003 Emil Frogner m ug b s Graastensarbeider 1855 Nesodden Flateby østre 6 1 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Svend Brekke m g b hf Gaards- og skogbruger 1839 Tomter sogn Sm Selveier 002 Mathilde Brekke k g b hm Husgjerning og fjøsstel 1850 Nesodden 003 Agnes Brekke k ug b d Husgjerning og fjøsstel 1877 Nesodden 004 Julius Johannessen m ug b tj Tjenestegut 1882 Vaaler Sm 005 Trygve Olaussen m ug b tj Tjenestegut 1885 Kristiania Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 435 (kvinner: 229, menn: 206) Bustader i krinsen: 80 Krins: 002 Herred/by: Nesodden herred Myren østre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Bertrand Kristiansen m g b hf Hustømmermand for egen 1860 Nesodden regning 002 Marie Larsen k g b hm Haandverkerkone, husarbeide 1869 Odalen Hed 003 Karen Bertrandsdatter k ug b d Datter 1888 Nesodden 004 Laura Bertrandsdatter k ug b d Datter 1891 Nesodden 005 Bernhard Bertrandsen m ug b s Søn 1893 Nesodden 006 Lovise Bertrandsdatter k ug b d Datter 1896 Nesodden 007 Helma Bertrandsdatter k ug b d Datter Nesodden 008 Marte Sørensen k e b fl Arbeiderske i huset 1825 Odalen Hed Myren vestre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Karl Kristiansen m g b hf Hustømmermand for egen 1862 Nesodden regning Registreringssentral for historiske data Side 17

18 0216 Nesodden herred 002 Marie Halvorsen k g b hm Haandverkerkone, husarbeide 1871 Eidsvold Ak 003 Johan Karlsen m ug b s Søn 1893 Nesodden 004 Hans Ludvig Karlsen m ug b s Søn 1895 Nesodden 005 Torstein Karlsen m ug b s Søn 1897 Nesodden 006 Inga Mathilde Karlsdatter k ug b d Datter Nesodden Løkke 10 1 Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Otto Kristiansen m ug f s %hf% Fisker og dagarbeider 1868 Nesodden Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Jeløen 002 Ingeborg Kaspersen k e b hm Underholdes af sønnen 1826 Aas Ak 003 Andrine Kristiansen k ug b d Dagarbeiderske (forskjelligt) 1856 Vestby Ak 004 Karl Oskar Johansen m ug b fl Udsat af fattigvæsenet 1896 Frogn Ak 005 Jørgis Kamilla Lindbom k ug b fl Fors. af alm. Dagarbeider udsat af moderen? 1895 Lillestrømmen Ak Nylænna 10 8 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Anders Andersen m g b hf Graastenmurer, selveier 1841 Sverige N 002 Hanna Baltsersen k g b hm Steller huset 1834 Nesodden 003 Lina Pausdatter k ug b d Maskinvæverske 1859 Nesodden 004 Anton Johansen m ug b fl Pleiebarn fors. af 1889 Nesodden Graastensmurer? 005 Hanna Nikolaisen k ug b fl Pleiebarn fors. af Graastensmurer? 1892 Kristiania Bjerkelund Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Karl Mikalsen m g b hf Hustømmermand tildels for 1860 Nesodden egen regning og tildels for andres 002 Alette Kaspara Andreasdatter k g b hm Haandverkerkone 1861 Nesodden 003 Andreas Karlsen m ug b s Søn 1887 Nesodden 004 Trygve Karlsen m ug b s Søn 1890 Nesodden 005 Harald Karlsen m ug b s Søn 1893 Nesodden 006 Karl Rikard Karlsen m ug b s Søn Nesodden 007 Alma Karoline Karlsdatter k ug b d Datter 1892 Nesodden 008 Marie Andrea Karlsdatter k ug b d Datter 1898 Nesodden Slaabraaten Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Andreas Nilsen m g b hf Isformand og Gaardbruger 1821 Nesodden 002 Karen Hansdatter k g b hm Gaarmandskone 1826 Asker Ak 003 Magda Karlsdatter k ug b tj Tjenestepige (husligt arb.) 1885 Nesodden Kjensli 16 7 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Anders Andresen m g b hf Gaardbruger Selveier & 1853 Sverige N bygmester 002 Hanna Andreasdatter k g b hm Gaardmandskone 1865 Nesodden 003 Harald Andresen m ug b s Søn 1888 Nesodden 004 Arnt Andresen m ug b s Søn 1891 Nesodden 005 Amanda Andresen k ug b d Datter 1887 Nesodden 006 Tora Andresen k ug b d Datter 1898 Nesodden 007 Kaspara Johansen k ug b tj Tjenestepige (arbeid m Kristiania husstel) 008 Andreas Hansen m e b fl Arbeider (arbeid m. gaardsarbeid) 1827 Frogn Ak Side 18 Registreringssentral for historiske data

19 Folketeljinga Mattis Hansen m e b fl Arbeider (arbeid m Frogn Ak gaardsarbeid) 010 Hellene Hansen k e mt fl Syerske 1868 Nesodden Tilstedeværende haandverkerske Statsb.: Trusamf.: Sedvanleg bustad: Næsodden 011 Hilda Knutsen k ug mt fl Syerske 1877 Nesodden Tilstedeværende haandverkerske Statsb.: Trusamf.: Sedvanleg bustad: Næsodden Naverud 16 5 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Hans Syversen m g b hf Forpagter og isarbeider 1870 Nesodden 002 Rønnaug Karlsdatter k g b hm Forpagterkone, hus og fjøsstel 1863 Nesodden 003 Signe Hansdatter k ug b d Datter 1896 Nesodden 004 Hjørdis Hansdatter k ug b d Datter 1898 Nesodden 005 Maren Johannesdatter k ug b tj Budeie, Tjenestepige 1830 Nesodden Karlstad 10 3 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Dorthea Iversdatter k e b hm Selveier, Gaardmandskone 1841 Nesodden 002 Henrik Hansen m ug b s Gaardsarbeider, Søn 1875 Nesodden 003 Hans Hansen m ug b s Gaardsarbeider, Søn 1881 Nesodden 004 Gustav Paulsen m ug b pleiesøn Pleiesøn, ubesvaret? 1887 Nesodden 005 Helene Hansen k e f d Syerske 1868 Nesodden Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Næsodden (Kjensli) 006 Maren Hansen k ug mt d Tjenestepige 1878 Nesodden Statsb.: Trusamf.: Sedvanleg bustad: Kristiania 007 Gudrun Hansen k ug b d Tildels budeie, Datter 1885 Nesodden Nordhagen Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Andreas Hansen m ug b hf Skomager, jordbruger 1843 Nesodden 002 Engebret Hansen m ug b Broder Skomager, jordbruger 1845 Nesodden 003 Helene Hansen k ug b Søster Styrer huset 1859 Nesodden 004 Martha Johannessen k ug b d Pleiedatter, ubesvaret? 1889 Nesodden 005 Ole Hansen m ug b fl Jordarbeider 1854 Nesodden Statsb.: Trusamf.: Sjukdom: d Sørhagen 10 9, 10 Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Anton Johansen m ug b hf Hustømmermand? 1846 Nesodden 002 Martin Johansen m ug b Broder Dagarbeider (m. forskjelligt) 1852 Nesodden 003 Helene Gundersen k e b Mor Intet (sengeliggende) 1821 Trøgstad 004 Nils Nilsen m g b hf Jordarbeider Dagarbeider 1836 Nesodden 005 Maren Johansen k g b hm Arbeiderske (i husene) 1848 Nesodden 006 Valborg Nilsdatter k ug b d Syerske 1877 Nesodden Frydenlund Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Hans Andreassen m g b hf Jordarbeider 1834 Aas Ak 002 Helene Iversdatter k g b hm Arbeiderkone 1833 Nesodden Granum Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja Registreringssentral for historiske data Side 19

20 0216 Nesodden herred 001 Margit Sørflaten k g b hm Huseierske og steller haven, 1844 Aurdal søndre Krs understøttes af manden? Fors. af skolelærer 002 Sigrid Andresen k g mt d Understøttes af manden? 1867 Aurdal søndre Krs Fors. af lærer v/privat skole Statsb.: Trusamf.: Sedvanleg bustad: Kristiania 003 Ingrid Andresen k ug f Datterbarn Datterdatter 1889 Berlin N Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Berger fabrik pr. Svelvik 004 Marit Synøve Andresen k ug b Datterbarn Datterdatter? 1897 Kristiania 005 Arnt Andresen m ug b Datterbarn Dattersøn? 1895 Holden Brb Grinden 10 6 Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Martin Kaspersen m e b hf Nyder understøttelse af f.v., 1816 Nesodden Erhvervsudygtig 002 Pauline Martinsdatter k ug b d Steller for fadern, ellers dagarbeiderske i huse 1855 Nesodden Løeshagen 10 2, 5 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Johannes Hansen m e b hf Gaardbruger selveier 1825 Askim Sm 002 Maren Johannesdatter k e b d Styrer huset for faderen, Datter 1859 Nesodden Skrædderstuen 10 7 Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Kristian Johannessen m g b hf Arbeider og Gaardbruger 1819 Ringsaker Hed 002 Lina Arntsdatter k g b hm Gaardmandskone 1854 Hof Solør Hed Simenstuen under Jørgen Hansen m g b hf Jordarbeider 1828 Frogn Ak 002 Sofie Andersdatter k g b hm Arbeiderkone (sygelig) 1830 Frogn Ak 003 Johan Johannessen m ug mt el Veiarbeider 1877 Frogn Ak Statsb.: Trusamf.: Sedvanleg bustad: Frogn Løes østre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Johan Andersen m g b hf Forpagter af gaarden 1864 Frogn Ak 002 Hilda Jørgensdatter k g b hm Forpagterkone 1865 Frogn Ak 003 Helga Johansdatter k ug b d Datter 1889 Frogn Ak 004 Anna Johansdatter k ug b d Datter 1891 Frogn Ak 005 Signe Josefine Johansdatter k ug b d Datter 1896 Nesodden 006 Rolf Johansen m ug b s Søn 1898 Nesodden 007!! Johansen* m ug b s Søn Frogn Statsb.: Trusamf.: Udøbt Lf Merknad: Udøbt Gut 008 Ole Torvaldsen m ug b fl Betalingsbarn Betalingsbarn, Ubesvaret? 1887 Frogn Løes vestre 10 4 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Bernt Syversen m g b hf Gaardbruger, selveier 1837 Vestby Ak 002 Karen Bentsdatter k g b hm Gaardmandskone 1839 Kraakstad Ak 003 Petra Berntsdatter k ug b d Datter budeie 1879 Nesodden 004 Gudrun Berntsdatter k ug b d Steller i huset Datter 1881 Nesodden 005 Inga Berntsdatter k ug b d Steller i huset Datter 1885 Nesodden Side 20 Registreringssentral for historiske data

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0116 Berg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0214 Aas. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0214 Aas. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0214 Aas Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0521 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0534 Gran Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0814 Bamle Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0236 Næs Rom. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0236 Næs Rom. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0236 Næs Rom Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1624 Rissens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0136 Rygge. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0136 Rygge. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0136 Rygge Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1432 Førde Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0231 Skedsmo. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0231 Skedsmo. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0231 Skedsmo Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1229 Røldal Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0115 Skjeberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0115 Skjeberg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0115 Skjeberg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0416 Romedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0416 Romedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0416 Romedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1616 Fillan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0229 Enebak. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0229 Enebak. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0229 Enebak Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0431 Solliens Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0117 Id Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0419 Søndre Odalen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0419 Søndre Odalen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0419 Søndre Odalen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0527 Vardal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0929 Aamli Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0117 Id Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0723 Tjømø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0227 Fet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0227 Fet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0227 Fet Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Nr Dјdsdag Begravelsesdag Navn og tittel Alder Bosted DјdsхrsakBegravelsesstedFјdselsdato Foreldre Merknader 1 01.01.1846 11.01.1846 Johannes Olsen

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0113 Borge. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0113 Borge. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0113 Borge Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0612 Hole Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1929 Berg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1929 Berg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1929 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1572 Tusterens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1572 Tusterens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1572 Tusterens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1872 Dverberg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1872 Dverberg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1872 Dverberg herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0413 Furnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0940 Valle. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0940 Valle. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0940 Valle Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0614 Aadalens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0614 Aadalens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0614 Aadalens Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0429 Aamot Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0413 Furnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0834 Vinje Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred

Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0814 Bamle Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0113 Borge. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0113 Borge. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0113 Borge Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad Digitalarkivet 22.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0719 Andebu Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1443 Eid Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0221 Høland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0221 Høland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0221 Høland Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1238 Kvam herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1238 Kvam herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1238 Kvam herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1520 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer