Folketeljing 1900 for 0421 Vingers. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1900 for 0421 Vingers. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1900 for 0421 Vingers Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste... 9 Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå 1801 nominativ, dvs. ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga blei difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 3. desember 1900 Ved kgl. res. 8. august 1900 blei det bestemt å halde ei "almindelig Folketælling" som skulle gje ei detaljert oversikt over befolkninga i Noreg natta mellom 2. og 3. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast i teljingslista, med særskild markering ("mt") av dei som var mellombels til stades (på besøk osb.) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osb.) frå bustaden på teljingstidspunktet, også førast i lista, men merkast som fråverande ("f"). På denne måten skulle folketeljinga i 1900 gje ei oversikt over befolkninga, både dei som var til stades og dei som var heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle altså alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som "f" og på opphaldsstaden som "mt". I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent blei gjennomført, så mange slike personar er oppført berre ein stad. Ved folketeljinga i 1900 var det i Noreg 594 kommunar, av dei var 539 herad, 39 kjøpstader og 20 ladestader. I tillegg var det 2 ladestader som ikkje var eigne kommunar (Hvitsen i Akershus og Holmsbu i Buskerud), slik at totalen teljingseiningar var 596. Den totale heimehøyrande befolkninga i Noreg 3. desember 1900 blei av Det Statistiske Centralbureau talt til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet blei gjort frå og med måndag 3. desember 1900 og så mange dagar som var nødvendig. På landet blei teljingsarbeidet gjort under leiinga av eit teljingsstyre. Her fann ein soknepresten (formann), lensmannen og ordførar for heradstyret. Sjølve teljingsarbeidet blei som regel utført av skulelærarane, som gjekk frå gard til gard og fylte ut teljingsskjemaa ("Personlister" og Jordbrugsschemaer") for kvar bustad innan skulekrinsen (teljingskrinsen) sin. Etter innsamlingsarbeidet, utarbeidet teljaren ei summarisk "hovedliste" for kvar teljingskrins. Teljingstyret ved lensmannen fylte til slutt ut eit "hovedsammendrag" for heile heradet og sende det samla skjemamaterialet til Det Statistiske Centralbureau i Kristiania. (Dei detaljerte, bustadsinndelte jordbruksskjemaa for alle herada i landet gjekk tapt i brann hos sentralbyrået i 1939.) I byane hadde ein sjølvteljing. Det vil seie at eigaren eller bestyraren på kvar gard/hus fylte ut teljingslistene. Rodemeistaren stod for utdeling og innsamling av listene, og kontrollerte at dei var utfylte i tråd med instruksane. Magistraten i kvar by var ansvarleg for teljingsarbeidet. Ein førte teljinga i to typar lister ("Personliste" og "Husliste"). Teljaren laga så ei "hovedliste" for teljingskrinsen og overleverte ho til magistraten. "Hovedlisten" skulle innehalde oversikt over dei busette husa med huslistenummer og matrikkelnummer. Folketeljinga 1900 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast eit prestegjeld eller herad, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av prosjektet Teleslekt (under Telenor og Nasjonalbibliotekavdelinga i Rana ). Riksarkivaren overtok prosjektet og datamaterialet Digitalarkivet forvaltar dei digitale folketeljingane for Arkivverket. Dataa til folketeljinga 1801 har vore korrekturlesne fleire gonger, mellom anna alle gardsnamna i 2008, og det er versjon 4 av teljinga frå 10. januar 2013 som er grunnlaget for dette heftet. 5

6 Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta svarer stort sett til rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Ikkje alle folketeljingane innheld alle felt. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krins Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustaden sitt namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krets Teljingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leilegheitsnummer 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.kodar 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap 11 Tru Trussamfunn 6

7 På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanleg bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trussamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar (berre i 1910 teljiinga) Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert etter kvarandre, det er ein line mellom kvar bustad, og det er ein tynn line mellom ulike hushald i same bustad. Innanfor kvar seksjon kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner tekne i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som blei brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osb. Under person anger feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlege bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bustatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs. med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling 7

8 g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersått n = norsk statsborgar Trussamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvising til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvising til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 8

9 Personar i alt: 4733 (kvinner: 2335, menn: 2397) Bustader: 772 Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 283 (kvinner: 140, menn: 143) Bustader i krinsen: 49 Krins: 001 Herred/by: Vingers Folketeljinga Stømner - øvre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Anton Kristiansen Aanerud m g b Hf Gaardbr. S, Underofficer, 1854 Søndre Odalen Hed N S Forlegelseskommisiær, Tegelværkeier Merknad: E: Hovedbygningen 002 Karoline Amundsdatr. k g b Hm Gaardmandskone 1854 Vinger herred* N S 003 Magna Antonsen k ug b D Datter 1887 Vinger herred* N S 004 Anne Antonsen k ug b D Datter 1892 Vinger herred* N S 005 Kristian Antonsen m ug b S Søn 1895 Vinger herred* N S 006 Karoline Olsen k ug b Tj Tjenestepige, Kreaturstel 1877 Brandvold Hed N S 007 Jacob Antonsen m ug b Tj Tjenestedreng 1882 Brandvold Hed N S 008 Marthe Sørensdatter k ug b Tj Tjenestepige Husgjerning 1823 Vinger herred* N S 009 Gullik Gulliksen m ug b Fl Føderaadsmand 1845 Vinger herred* N S Merknad: E: Føderaadshuset Stømner - øvre Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Anders Stømner m e b Hf Jordbruger S og Rentenist 1833 Vinger herred* N S 002 Olia Haukberget k e b %El% Hm Steller Huset Arbeider 1842 Vinger herred* N S forøvrigt med hvadsomhelst 003 Hans Oskar Haukberget m ug b S Søn 1889 Vinger herred* N S Stømner - øvre Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Karen Nilsdatr Stømner k e b Hm Inderst. Spinder, Strikker 1847 Eidskogen Hed N S og arbeider forøvrigt hvadsomhelst 002 Jørgen Olsen Stømner m ug b S Jordbrugsarbeider og 1879 Vinger herred* N S Elvefløder 003 Olaf Olsen Stømner m ug b S Søn 1889 Vinger herred* N S Stømner - yttre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Ole Hansen Stømner m g b Hf Gaardbruger S 1846 Vinger herred* N S 002 Elen Amundsdatter Stømner k g b Hm Gaardmandskone 1856 Vinger herred* N S 003 Idda Olsen k ug b D Gaar tilhaande i Huset 1881 Kongsvingers By Hed N S 004 Maren Hansdatter k ug b Fl Bor hos sin Datter, der er 1823 Vinger herred* N S H.m og sysselsætter sig med Husgjerning 005 Anna Andreasen k ug b Tj Tjenestepige. Kreaturstel 1883 Hof i Solør Hed N S Merknad: E: Drengestuen 006 Thorvald Gunneriusen m ug b Tj Tjenestedreng. Jordbrugsarbeider 1883 Vinger herred* N S Stømner - yttre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Martin Gulliksen Stømner m g b Hf Gaardbruger S 1848 Vinger herred* N S 002 Marthea Olsdatter k g b Hm Gaardmandskone 1866 Vinger herred* N S 003 Olaf Martinsen m ug b S Søn 1888 Vinger herred* N S 004 Olia Martinsdatter k ug b D Datter 1892 Vinger herred* N S 005 Sofie Martinsdatter k ug b D Datter 1895 Vinger herred* N S 006 Gustav Martinsen m ug b S Søn 1897 Vinger herred* N S 007 Marie Martinsdatter k ug b D Datter Vinger herred* N S Digitalarkivet - Arkivverket Side 9

10 0421 Vingers 008 Olia Gulliksdatr. Stømner k ug b Fl Søster til H.f. Erholder 1856 Vinger herred* N S Ophold fordi hun gaar tilhaande i Huset 009 Minda Sigvartsdatter k ug b Tj Tjenestepige. Kreaturstel 1884 Vinger herred* N S 010 Ole Gulbrandsen Raalien m g mt Haandværker Snedker og Hjulmager 1832 Søndre Odalen Hed N S Sedvanleg bustad: Sidselrud, Vinger Svartholmen Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Engebret Svartholmen m g b Hf Gaardbruger og Elvefløder 1856 Vinger herred* N S 002 Elen Andersdatter k g b Hm Gaardmandskone 1858 Vinger herred* N S 003 Gunder Engebretsen m ug b S Søn Jordbrugsarbeider 1886 Vinger herred* N S 004 Inga Engebretsdatr. k ug b D Datter - Husgjerning 1889 Vinger herred* N S 005 Marie Engebretsdatr. k ug b D Datter 1891 Vinger herred* N S 006 Lauris Engebretsen m ug b S Søn 1892 Vinger herred* N S 007 Ivar Engebretsen m ug b S Søn 1895 Vinger herred* N S 008 Astrid Engebretsdatr. k ug b D Datter Vinger herred* N S 009 Gunder Engebretsen m e b El %Hf% Føderaadsmand 1814 Vinger herred* N S Merknad: E: Føderaadshuset Aasum - nedre 34 8 & Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Ole Pedersen Aasum m ug b %Hf% Fl Gaardbruger S og 1862 Vinger herred* N S Jernbanearb. 002 Peder Olsen Aasum m g b Hf Jernbanearbeider 1831 Vinger herred* N S 003 Mari Olsdatter k g b Hm Bestyrer Huset 1835 Vinger herred* N S 004 Eli Pedersdatter k ug b D Husgjerning (Datter) 1879 Vinger herred* N S Aasum - nedre Ole Amundsen Aasum m e b Hf Gaardbruger og Skomager 1847 Vinger herred* N S 002 Agnæs Olsdatter k ug b D Datter. Steller Huset og 1884 Vinger herred* N S Kreaturer 003 Olaf Olsen m ug b S Søn. Arbeider paa Gaarden 1885 Vinger herred* N S tildels er med Faderen i Skoarbeide 004 Gustav Olsen m ug b S Søn 1887 Vinger herred* N S Bogerpladsen Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Hans Bogerpladsen m ug b Hf Gaardbruger S 1867 Vinger herred* N S 002 Gerhard Karlsen m ug b Tj Tjenestedreng, Jordarbeider 1884 Vinger herred* N S 003 Anna Kristiansdatter k ug b Tj Tjenestepige. Kreaturstel 1883 Fredrikstad Sm N S 004 Lisbet Gulliksdatter k e b Hm Føderaadskone (Bestyrer Huset) 1833 Vinger herred* N S Enger Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Gunnerius Isaksen Enger m g b Hf Gaardbruger S og 1857 Vinger herred* N S Jernbanearb. 002 Marie Gulbrandsd. k g b Hm Gaardmandskone 1867 Vinger herred* N S 003 Betzi Gunneriusdatter k ug b D Datter 1886 Vinger herred* N S 004 Inga Gunneriusdatter k ug b D Datter 1891 Vinger herred* N S 005 Gunda Gunneriusdat. k ug b D Datter 1896 Vinger herred* N S 006 Anna Gunneriusdatr. k ug b D Datter 1898 Vinger herred* N S 007 Isak Gundersen Enger m g %ug % b Hf Føderaadsmand 1828 Vinger herred* N S Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Folketeljinga 1900 Merknad: Føderaadshuset 008 Berthe Nilsdatter k g b Hm Føderaadskone 1824 Vinger herred* N S Holtengen Under 36 1 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Eli Bergersdattr. Holtengen k e b Hm Spinder Strikker Arbeider 1842 Eidskogen Hed N S hvad somhelst 002 Peter Larsen m ug b S 1887 Søndre Odalen Hed N S Sjukdom: Aa Aasum 34 2, 3 og Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Peder O. Bakke m g b Hf Gaardbruger S og Skolelærer 1846 Hadeland Krs N S 002 Kaia Martinsen k g b Hm Gaardmandskone 1858 Vaaler i Solør Hed N S 003 Ole Pedersen m ug S Søn - Jordbrugsarbeider 1872 Vinger herred* N S 004 Astrid Pedersdatter k ug mt D. B. Datter. Husjomfru 1879 Vinger herred* N S Sedvanleg bustad: Kingelsrud i Grue 005 Marthea Pedersdatter k ug b D Datter 1887 Vinger herred* N S 006 Asbjørn Pedersdatter!! m ug b S Søn 1891 Vinger herred* N S 007 Magnus Pedersdatter!! m ug b S Søn 1893 Vinger herred* N S 008 Hanna Hansdatter k ug b Tj Tjenestepige (Husgjerning 1876 Vinger herred* N S (Kokke) 009 Jacob Johansen m e b Tj Jordarbeider og Sveiser 1845 Søndre Odalen Hed N S 010 Ole Gundersen m e b El Jordarbeider 1824 Vinger herred* N S Aasum Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Mens Hansen Aasum m g b Hf Gaardbruger S og 1871 Vinger herred* N S Jernbanearb. 002 Marie Gustavsen k g b Hm Gaardmandskone 1873 Søndre Odalen Hed N S 003 Klara Mensdatter k ug b D Datter 1897 Vinger herred* N S 004 Magnus Mensen m ug b S Søn Vinger herred* N S Aasum 34 5 & Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Hans Aasum m g b Hf Gaardbruger S 1836 Vinger herred* N S 002 Anne Gulliksdatter k g b Hm Gaardmandskone 1837 Vinger herred* N S 003 Bernt Hansen m ug b S Søn. Snedker og 1873 Vinger herred* N S Tømmermand 004 Andrea Hansdatter k ug b D Datter. Husgjerning og Fjøsstel 1877 Vinger herred* N S Magnuspladsen Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Sigvard Magnusplads m g b Hf Gaardbruger og 1853 Vinger herred* N S Tømmermand 002 Marie Pedersdatter k g b Hm Gaardmandskone 1856 Søndre Odalen Hed N S 003 Peter Sigvardsen m ug b S Søn. Tømmermandsarbeider 1877 Vinger herred* N S 004 Andrine Sigvardsdatr. k ug b D Datter. Husgjerning 1879 Vinger herred* N S 005 %Inger Sigvartsdatr. k ug b D Datter 1889 Vinger herred* N 006 Søren Sigvardsen m ug b S Søn Statsb.: Trusamf.: Merknad: E: Fødselsår 1889 tilføyd av andre (Rubrikk 10) 007 Emma Sigvardsen k ug b D Datter 1894 Vinger herred* N S 008 Amalie Sigvardsen k ug b D Datter 1896 Vinger herred* N S 009 Markus Sigvardsen m ug b Søn Søn Vinger herred* N S Gulli Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 0421 Vingers 001 Erik Gulli m g b Hf Gaardbruger S 1847 Vinger herred* N S Merknad: Hovedbygningen 002 Karoline Arnesdatter k g b Hm Gaardmandskone 1860 Vinger herred* N S 003 Karen Eriksdatter k ug b D Datter - Husgjerning Vinger herred* N S 004 Anne Eriksdatter k ug b D Datter 1895 Vinger herred* N S 005 Elida Eriksdatter k ug b D Datter Vinger herred* N S 006 Ole Torkildsen m ug b Tj Tjenestedreng 1872 Nes Romerike Ak N S 007 Karen k ug b Tj Tjenestepige 1884 Hof Solør Hed N S Merknad: E: Etternavn ikke utfylt av telleren (Rubrikk 2) 008 Marthe Olsdatter k e b Fl Hm Føderaadskone 1822 Vinger herred* N S Merknad: Føderaadshuset: 009 Ole Larsen Gulli m g b Hf Jernbanearbeider (Inderst) 1874 Søndre Odalen Hed N S 010 Thora Larsdatter k g b Hm Husgjerning 1874 Søndre Odalen Hed N S 011 Hans Olsen m ug b S Søn 1898 Vinger herred* N S 012 Kristine Olsen k ug b D Datter Vinger herred* N S Gulli Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Arne Hansen Gulli m ug b Hf Gaardbruger S 1851 Vinger herred* N S Merknad: Hovedbygningen 002 Hans Hansen Gulli m ug b Fl Broder til Hf. Lever af sin 1864 Vinger herred* N S Arv. Sjukdom: S 003 Eli Gulbrandsdatter k ug b Tj Tjenestepige (Husholderske) 1855 Vinger herred* N S 004 Therese Arnesen k ug b Tj Tjenestepige (Kreaturstel) 1882 Vinger herred* N S Huvenæs Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Ole Engebretsen Huvenæs m g b Hf Gaardbruger S 1840 Vinger herred* N S Merknad: Hovedbygningen 002 Oline Pedersdatter k g b Hm Gaardmandskone 1862 Vinger herred* N S 003 Einar Olsen m ug b S Søn 1895 Vinger herred* N S 004 Ole Olsen m ug b S Søn Vinger herred* N S 005 Anne Olsdatter k ug b Tj Tjenestepige (Fjøstel) 1879 Vinger herred* N S 006 Lauritz Ludvigsen m ug b Tj Tjenestedreng 1885 Søndre Odalen Hed N S Huvenæs Isak Iversen Huvenæs m g b Hf Gaardbruger S 1857?? Vinger herred* N S Merknad: E: Hovedbygningen 002 Anne Hansdatter k g b Hm Gaardmandskone 1854 Vinger herred* N S 003 Hedvig Isaksdatter k ug b D Datter Husgjerning 1884 Vinger herred* N S 004 Marie Isaksdatter k ug b D Datter 1887 Vinger herred* N S 005 Sigri Isaksdatter k ug b D Datter 1889 Vinger herred* N S 006 Dagni Isaksdatter k ug b D Datter 1892 Vinger herred* N S 007 Ivar Isaksen m ug b S Søn 1895 Vinger herred* N S 008 Karl Arnesen m ug b Tj Tjenestedreng 1881 Eidskog Hed N S Huvenæs Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Karl Iversen m g b Hf Gaardbruger S 1865 Søndre Odalen Hed N S Merknad: Hovedbygningen 002 Anne Arnesdatter k g b Hm Gaardmandskone 1861 Vinger herred* N S 003 Arne Karlsen m ug b S Søn 1896 Vinger herred* N S 004 Otilie Karlsdatter k ug b D Datter 1898 Vinger herred* N S 005 Nils Olsen m ug b Tj Tjenestedreng 1874 N S Merknad: E: Fødested ikke utfylt 006 Mathilde Arnesen k ug b Tj Tjenestepige (Kreaturstel) 1880 Hof Solør Hed N S Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 Folketeljinga Huvenæs Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Lars Iversen Huvenæs m g b Hf Jernbaneformand og 1840 Søndre Odalen Hed N S Jordbruger Merknad: Hovedbygningen 002 Oline Hansen k g b Hm Husgjerning 1847 Søndre Odalen Hed N S 003 Iver Larsen m ug b S Jernbanearbeider og 1876 Søndre Odalen Hed N S Murerarbeider 004 Oline Larsen (Iversen) k ug b D Husgjerning 1883 Vinger herred* N S 005 Amalie Larsen (Iversen) k ug b D Datter 1887 Vinger herred* N S 006 Hagen Godtfred Larsen m ug b S Søn 1891 Vinger herred* N S 007 Hans Olsen m e b Fl Skrædder 1821 Søndre Odalen Hed N S Huvenæs Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Kristian Olsen m g b Hf Arbeider 1869 Brandvold Hed N S 002 Kristine Nilsen k g b Hm Husgjerning 1863 Sverige S 003 Olaf Kristiansen m ug b S 1890 Brandvold Hed N S 004 Johan Kristiansen m ug b S 1892 Brandvold Hed N S 005 Olivia Kristiansen k ug b D 1896 Brandvold N S Krogen af Huvenæs 36 2 og Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Ole Thorsen Krogen m g b Hf Gaardbruger S 1831 Vinger herred* N S 002 Thea Andersen k g b Hm Gaardmandskone 1839 Eidskogen Hed N S 003 Marie Olsen k ug b D Datter 1866 Eidskogen Hed N S Sjukdom: Aa 004 Andria Olsen k ug b D Datter Husgjerning 1868 Vinger herred* N S 005 Ole Eriksen m ug b S Søn til Datter Andrea Vinger herred* N S 006 Gudbrand m ug b S Søn 1877 Vinger herred* N S Merknad: E: Etternavn ikke utfylt 007 Thona Olsen k ug b D Datter. (Kreaturstel) 1880 Vinger herred* N S 008 Karen Olsen k ug b D Datter. (Kreaturstel) 1886 Vinger herred* N S Spetalen og Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Engebret Bergersen m g b Hf Inderst - Arbeider 1867 Søndre Odalen Hed N S 002 Gina Bergersdatter k g b Hm Husgjerning 1869 Søndre Odalen Hed N S 003 Borgild Petersen k ug b D Datter 1892 Vinger herred* N S 004 Bjarne Engebretsen m ug b S Søn 1896 Vinger herred* N S 005 Jerom Engebretsen m ug b S Søn Kristiania N S Spetalen Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Anna Sjønnesen Spetalen k ug f Hm Gaardbruger og Lærerinde 1858 Søndre Odalen Hed N S Sannsynleg opphaldstad: Kristiania 002 Olia Kristensdatter k e b Hm Pensonist 1823 Faaberg Gudbrandsdalen N S Krs 003 Marthea Hansen k ug b Fl Forsørges af det offentl Vinger herred* N S Fattigvæsen Sjukdom: Aa 004 Gustav Torkildsen m ug b Fl Forsørges af det offentl Vinger herred* N S Fattigvæsen 005 Marie Gustavsen k ug b Fl Forsørges af det offentl. Fattigvæsen 1890 Vinger herred* N S Spetalen Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 0421 Vingers 001 Sigvart Olsen m g b Hf Snedker (Inderst) 1863 Søndre Odalen Hed N S Merknad: Hovedbygningen 002 Marthe Kristoffersen k g b Hm Husgjerning 1863 Vinger herred* N S 003 Ole Olsen m ug b S Søn 1893 Kristiania N S 004 Marius Olsen m ug b S Søn 1895 Kristiania N S 005 Magnild Olsen k ug b D Datter 1897 Kristiania N S 006 Olga Kaspara Olsen k ug b D Datter Vinger herred* N S Spetalsteppa Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Peder Martinsen m g b Hf Huseier - Jordbrugsarbeider 1836 Brandvold Hed N S 002 Olia Gundersen k g b Hm Husgjerning 1839 Brandvold Hed N S 003 Peter Olaf Pedersen m ug b S Søn. Jernbanearbeider 1876 Vinger herred* N S Spetalen Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Ole Hansen Spetalen m g b Hf Gaardbruger S 1860 Vinger herred* N S Merknad: Hovedbygningen 002 Karoline Kristiansen k g b Hm Gaardmandskone 1858 Vinger herred* N S 003 Hakon Olsen m ug b S Søn - Jernbanearbeider 1880 Vinger herred* N S 004 Berthe Arnesen k ug b Tj Tjenestepige, Kreaturstel 1884 Brandvold Hed N S 005 Hakon Kristiansen m ug b Tj Tjenestedreng 1885 Søndre Odalen Hed N S Spetalen Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Arne Arnesen Spetalen m g b Hf Gaardbruger S 1866 Vinger herred* N S Merknad: E: Hovedbygningen 002 Mætte Pedersdatter k g b Hm Gaardmandskone 1865 Søndre Odalen Hed N S 003 Marie Arnesdatter k ug b D Datter Vinger herred* N S 004 Anders Torkildsen m ug b Tj Tjenestedreng 1874 Nes Romerike Ak N S 005 Gina Ludvigsen k ug b Tj Tjenestepige 1879 Vinger herred* N S 006 Oline Andreasdatter k ug b Tj Tjenestepige 1883 Søndre Odalen N S Spetalen Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Peter Pedersen Spetalen m ug b Hf Gaardbruger S 1873 Vinger herred* N S Merknad: Hovedbygning 002 Thora Pedersen k ug mt B Tjenestepige 1866 Vinger herred* N S Sedvanleg bustad: Kristiania 003 Udøbt Pige k ug mt D Datter til No Vinger herred* N S Sedvanleg bustad: Kristiania 004 Gunvor Pedersen k ug b D Datter Husgjerning 1883 Vinger herred* N S 005 Ole Pedersen m ug b S Søn 1886 Vinger herred* N S 006 Hildora Pedersen k ug b D Datter 1888 Vinger herred* N S 007 Peder Olsen m g b Hf Føderaadsmand 1824 Vinger herred* N S Merknad: Føderaadshuset 008 Ingeborg Olsen k g b Hm Føderaadskone 1842 Eidskog Hed N S Skyrud Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Martin Johannesen m g b Hf Inderst. Gaardsfuldmægtig 1852 Søndre Odalen Hed N S Merknad: Hovedbygningen 002 Lisbet Olsen k g b Hm Husgjerning 1855 Søndre Odalen Hed N S 003 Johan Martinsen m ug b S Jordbrugsarbeider 1879 Søndre Odalen Hed N S 004 Olaf Martinsen m ug b S Jordbrugsarbeider 1881 Søndre Odalen Hed N S 005 Karen Martinsen k ug b D Husgjerning 1884 Søndre Odalen Hed N S 006 Marius Martinsen m ug b S Søn 1886 Søndre Odalen Hed N S 007 Torsten Martinsen m ug b S Søn 1890 Søndre Odalen Hed N S Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 Folketeljinga Ole Martinsen m ug b S Søn 1894 Vinger herred* N S Skyrud Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Ole Kristoffersen m ug b Hf Gaardbruger S 1861 Vinger herred* N S Merknad: Hovedbygningen 002 Oline Pedersdatter k ug b Tj Tjenestepige 1855 Søndre Odalen Hed N S 003 Kristoffer Olsen m e b Hf Fl Føderaadsmand 1830 Vinger herred* N S Merknad: Føderaadshuset Skyrudhaugen Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Kristian Hansen m g b Hf Gaardbruger S 1853 Vinger herred* N S Merknad: Hovedbygningen 002 Dorthea Pedersen k g b Hm Gaardmandskone 1860 Søndre Odalen Hed N S 003 Emilie Kristiansen k ug b D Datter 1886 Vinger herred* N S 004 Hakon Kristiansen m ug b S Søn 1890 Vinger herred* N S 005 Pauline Kristiansen k ug b D Datter 1892 Vinger herred* N S 006 Gunine?? Kristiansen k ug b D Datter 1896 Vinger herred* N S 007 Dagni Kristiansen k ug b D Datter Vinger herred* N S 008 Elen Torstensdatter k ug b Fl Forsørges af det offendtlig Fattigv Vinger herred* N S Merknad: E: Fødselsår er utfylt av andre Sjukdom: Aa 009 Hans Gulliksen m e b Hf. El. Føderaadsmand 1820 Søndre Odalen N S Merknad: Føderaadshuset Skyrudhaugen Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Hans Hansen m g b Hf Gaardbruger S 1849 Vinger herred* N S Merknad: Hovedbygningen 002 Rangdi Amundsdatter k g b Hm Gaardmandskone 1852 Vinger herred* N S 003 Anton Hansen m ug b S Søn 1873 Vinger herred* N S 004 Gudbrand Hansen m ug b S Søn 1881 Vinger herred* N S 005 Anne Hansen k ug b D Datter Husgjerning 1883 Vinger herred* N S 006 Rangvald Hansen m ug b S Søn 1890 Vinger herred* N S 007 Gurine Hansen k ug b D Datter 1892 Vinger herred* N S 008 Hakon Hansen m ug b S Søn 1896 Vinger herred* N S 009 Gyde Elisdatter k ug b Fl Forsørges af det offendtl. Fattigv Vinger herred* N S Skyrud (Ramstad) Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Ludvig Torstensen m g b Hf Jordbrugsarbeider 1846 Brandvold Hed N S Merknad: Hovebygning 002 Rangdine Martinsdatter k g b Hm Husgjerning 1850 Brandvold Hed N S 003 Thora Ludvigsen k ug b D Datter Husgjerning 1882 Søndre Odalen N S 004 Marie Ludvigsen k ug b D Datter 1891 Søndre Odalen N S Tangen af Skyrudhaugen Under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Karen Jacobsdatter k e b Hm Jordbrug - Husgjerning 1841 Skedsmo Ak N S 002 Ole Hansen m ug b S Snedker og Smed 1872 Vinger herred* N S 003 Anton Hansen m ug b S Jordbrugsarbeider 1875 Vinger herred* N S Tangen af Skyrud Ole Olsen m g b Hf Gaardbruger S 1864 Søndre Odalen Hed N S Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 0421 Vingers 002 Karen Hansen k g b Hm Gaardmandskone 1871 Vinger herred* N S 003 Hans Olsen m ug b S Søn 1891 Vinger herred* N S 004 Karl Olsen m ug b S Søn 1893 Vinger herred* N S 005 Marie Olsen k ug b D Datter 1895 Vinger herred* N S 006 Anton Olsen m ug b S Søn 1898 Vinger herred* N S 007 Tore Haagensen m ug b Hf Føderaadsmand 1824 Vinger herred* N S Merknad: Føderaadshuset 008 Anne Haagensen k ug b Fl Føderaadspige 1837 Vinger herred* N S %Skyrudaaen% Aabraaten Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Edevard Torstensen m g b Hf Jordarbeider 1847 Søndre Odalen Hed N S 002 Eli Pedersdatter k g b Hm Husgjerning 1846 Vinger herred* N S 003 Torsten Edevardsen m ug b S Jordarbeider 1874 Søndre Odalen Hed N S 004 Paul Edevardsen m ug b S Jordarbeider 1877 Søndre Odalen Hed N S 005 Anna Edevardsen k ug b D Husgjerning 1880 Vinger herred* N S 006 Marie Edevardsen k ug b D Datter 1888 Vinger herred* N S Dalsengen Under 37 9 og 10 af Spetalen 2 2 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Ole Johannesen m ug b Hf Husmand m J, Skrædder 1823 Vinger herred* N S 002 Maren Johannesen k ug b Hm Husgjerning 1835 Vinger herred* N S Gudbrandsdalen Under Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Kristian Olsen m g b Hf Husmand m J 1868 Søndre Odalen Hed N S Jordbrugsarbeider 002 Emma Jensen k g b Hm Husmandskone 1868 Søndre Odalen Hed N S 003 Signe Kristiansen k ug b D Datter 1896 Søndre Odalen Hed N S 004 Inga Kristiansen k ug b D Datter 1898 Søndre Odalen Hed N S 005 Karl Kristiansen m ug b S Søn Søndre Odalen Hed N S Huvenæshøiden 36 9 og Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Hans Nilsen m g b Hf Gaardbruger S og Jernbanem Søndre Odalen Hed N S 002 Maren Amundsdatr. k g b Hm Gaardmandskone 1864 Vinger herred* N S 003 Amund Amundsen m g b Hf Føderaadsman 1824 Vinger herred* N S Merknad: Føderaadshuset 004 Kari Haagensdatr. k g b Hm Føderaadskone 1821 Vinger herred* N S Sætra Under Marthe Arnesdatter k g b Hm Jordbrug 1830 Eidskog Hed N S Raalien Ole Olsen m g b Hf %Jordbruger% Gaardbruger S 1859 Vinger herred* N S 002 Anne Bergersen k g b Hm Gaardmandskone 1855 Vinger herred* N S 003 Bernhard Olsen m ug b S Søn - Jordbruger 1883 Vinger herred* N S 004 Olava Olsen k ug b D Datter Husgjerning 1884 Vinger herred* N S 005 Ole Olsen m ug b S Søn 1886 Vinger herred* N S 006 Martinius Olsen m ug b S Søn 1887 Vinger herred* N S 007 Adolf Olsen m ug b S Søn 1890 Vinger herred* N S 008 Kasper Olsen m ug b S Søn 1892 Vinger herred* N S 009 Aksel Olsen m ug b S Søn 1893 Vinger herred* N S 010 Helga Olsen k ug b D Datter 1896 Vinger herred* N S Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 Folketeljinga Gunnerius Olsen m ug b S Søn 1898 Vinger herred* N S Raalien Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Gunnerius Gundersen m g b Hf Husmand m J 1851 Vinger herred* N S 002 Marthea Nilsdatter k g b Hm Husmandskone Husgjerning 1848 Eidskogen Hed N S 003 Karl Gundersen (Gunneriusen) m ug f S Arbeider 1880 Vinger herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Lier Vinger 004 Maren Gundersen k ug b D Datter Husgjerning 1883 Vinger herred* N S 005 Ole Gundersen m ug f S Arbeider 1885 Vinger herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Lier Vinger 006 Mens Gundersen m ug b S Søn 1887 Vinger herred* N S Raalien Mens Gundersen m g b Hf Gaardbruger S 1858 Vinger herred* N S 002 Lisabet Andreasdatter k g b Hm Gaardmandskone 1855 Søndre Odalen Hed N S 003 Emil Mensen m ug b S Søn 1878 Vinger herred* N S 004 %Inga% Minda Mensen k ug b D Datter 1886 Vinger herred* N S 005 Lina Mensen k ug b D Datter 1887 Vinger herred* N S 006 Markus Mensen m ug b S Søn 1892 Vinger herred* N S Raaliberget Anders Olsen m g b Hf Gaardbruger S 1846 Vinger herred* N S 002 Inger Andersdatter k g b Hm Gaardmandskone 1854 Vinger herred* N S 003 Ole Andersen m ug b S Jordbrugsarbeider 1877 Vinger herred* N S 004 Anne Andersdatter k ug b D Husgjerning 1879 Vinger herred* N S 005 Anton Andersen m ug b S Jordbrugsarbeider 1881 Vinger herred* N S 006 Karl Andersen m ug b S Jordbrugsarbeider 1884 Vinger herred* N S 007 Erik Andersen m ug b S Søn 1888 Vinger herred* N S 008 Marius Andersen m ug b S Søn 1890 Vinger herred* N S 009 Jørgen Andersen m ug b S Søn 1893 Vinger herred* N S 010 Ole Pedersen m e b Hf Føderaadsman 1813 Vinger herred* N S Merknad: Føderaadshuset Gravlien Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Arne Syversen m g b Hf Gaardbruger S 1825 Brandvold Hed N S 002 Karen Arnesdatter k g b Hm Gaardmandskone 1842 Vinger herred* N S Raalien Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Anne Kristoffersdatr. k ug b %Hm% El Rentenist 1820 Eidskog Hed N S Gravlien Kristian Olsen m g b Hf Jordbrugsarbeider 1850 Vinger herred* N S 002 Tore Pedersdatter k g b Hm Husgjerning 1827 Vinger herred* N S Merknad: E: Slutt på krets 1 Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 302 (kvinner: 143, menn: 159) Bustader i krinsen: 48 Krins: 002 Herred/by: Vinger Boger Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 0421 Vingers 001 Isak Hanssen m g b Hf Gaardbruger S 1867 Vinger herred* N S 002 Karen Gudbrandsdtr. k g b Hm Gaardmandskone 1863 Vinger herred* N S 003 Gudrun Isaksdtr. k ug b D Datter 1897 Vinger herred* N S 004 Helga Marje Isaksdtr k ug b D Datter Vinger herred* N S 005 Gina Gudbrandsdtr k ug b Fl 1879 Vinger herred* N S 006 Gudbrand Arnesen m e b Fl Føderaadsmand 1838 Vinger herred* N S 007 Markus Hanssen m ug b Tj Tjenestegut 1877 Vinger herred* N S 008 Ole H. Skaro m ug b Tj Sveiser 1863 Hol N S 009 Gunerius Kristiansen m ug b Dagarb. Dagarbeider (gårdsarbeide) 1873 Vinger herred* N S Bogerkroken Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Bertea Isaksdtr. k e b Hm Gaardmandsenke 1824 Vinger herred* N S 002 Ole Gudbrandsen m ug b S Gaardbruger, selveier 1865 Vinger herred* N S Greaker Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Arne Telle m g b Hf Sjersant og gaardbruger 1863 Aasnes Hed N S (selvei) 002 Borghild Akselsdtr. k g b Hm Gaardmandskone 1873 Grue Hed N S 003 Knut Telle m ug b S Søn 1898 Vinger herred* N S 004 Aksel Telle m ug b S Søn Vinger herred* N S 005 Aksel Pedersen Lieberg m g b Fl Konens far 1821 Aasnes Hed N S 006 Pernille Lieberg k g b Fl Konens mor 1827 Vaaler (Solør) Hed N S 007 Augusta Andersdtr. k ug b Tj Tjenestepige 1870 Sverige N S Greaker Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Marje Gudbrandsdtr. Greaker k e b Hm Inderst, gaardmandsenke, kapitalist 1851 Vinger herred* N S 002 Margit Greaker k ug b D Datter 1886 Vinger herred* N S 003 Ole Amundsen Greaker m ug b S Søn 1888 Vinger herred* N S 004 Borghild Amundsdtr Greaker k ug b D Datter 1890 Vinger herred* N S Greaker Engebret Arnesen m e b Hf Gaardbruger, Selveier 1827 S. Odalen Hed N S 002 Lauritz Engebretsen m ug b S Gaardsarbeide 1874 Vinger herred* N S 003 Marje Engebretsdtr k ug b D Datter 1872 Vinger herred* N S 004 Olaf Martinsen m ug b Lægdslem 1890 Vinger herred* N S Sjukdom: Aa Greaker Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Johannes Arnesen m g b Hf Arbeider, tømmerhugger, 1866 Vinger herred* N S inderst 002 Julie E. Arnesen k g b Hm Kone 1876 Eidskog Hed N S 003 Anna Ingeborg Arnesen k ug b D Datter Vinger herred* N S 004 Ole Gundersen Våler m ug mt El Arb., tømmerhugger 1846 Vinger herred* N S Sedvanleg bustad: Østmarken 005 Ole Olaussen m g mt El Arb., tømmerhugger 1880 Hof. Solør Hed N S Sedvanleg bustad: Østmarken Nyhus Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Martin Arnesen Nyhus m g b Hf Gaardbruger (selveier) 1843 Vinger herred* N S 002 Marte T. Nyhus k g b Hm Gaardmandskone 1843 S.Odalen Hed N S Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 Folketeljinga Tomas M. Nyhus m ug b S Gaardsarbeide 1869 Vinger herred* N S 004 Anton M. Nyhus m ug b S Gaardsarbeide 1871 Vinger herred* N S 005 Karen M. Nyhus k ug f D Datter, Husstel 1876 Vinger herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Kristiania 006 Anne Marje Eriksdtr. Nyhus k e b Fl Føderaadskone 1816 S. Odalen N S 007 Albert Mariussen m ug b Tj Tjenestegut (gaardsarbeide) 1884 Vinger herred* N S Grønnerud Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Anton Gransæter m g b Hf Gaardbruger (selveier) 1858 Eidskog Hed N S 002 Marje M. Gransæter k g b Hm Gaardmandskone 1873 Vinger herred* N S 003 Peter A. Gransæter m ug b S Søn 1898 Eidskog Hed N S 004 Anna Mathilde Gransæter k ug b D Datter Eidskog Hed N S 005 Bertea N. Stomperud k e b Fl Føderaadskone 1827 Vinger herred* N S 006 Sofie Arnesdtr. Kalbakken k ug b Tj Tjenestejente, husstel 1859 Vinger herred* N S 007 Karen Martinsdtr k ug b Tj Tjenestejente, budeie 1880 Eidskog Hed N S 008 Lina Pedersdtr. k ug b Tj Barnepige 1845 S.Odalen Hed N S 009 Brede Arnesen m ug b Tj Tjenestegut, gardsarbeide 1852 Vinger herred* N S Tjernsli Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Andreas Arnesen Tjernsli m g b Hf Husmand m J, skogarbeider 1854 Vinger herred* N S 002 Elen Kristiansdtr. Tjernsli k g b Hm Husmandskone 1878 Vinger herred* N S 003 Magna A. Tjernsli k ug b D Datter 1898 Vinger herred* N S 004 Randi Arnesdtr. Trætbråten k e b Fl Forskjelligt arbeide i og 1847 Vinger herred* N S udenfor huset 005 Hans Hanssen m ug b Fl Randis søn 1889 Vinger herred* N S 006 Andrine A. Trætbraaten k ug b Fl 1856 Vinger herred* N S Sjukdom: S Eidsberg øvre Bernt Erlandsen m g Hf Selveier, tømmerhugger 1869 S. Odalen Hed N S 002 Pauline J. Erlandsen k g Hm Kone 1872 S. Odalen Hed N S 003 Johan Erlandsen m ug S Søn 1896 S. Odalen Hed N S 004 Anne Kristine Erlandsen k ug D Datter 1898 Vinger herred* N S 005 Einar Erlandsen m ug S Søn Vinger herred* N S 006 Johan Gundersen m e Fl Skindfeldmaker 1829 N.Odalen N S Eidsberg øvre Emil Martinsen m g Hf Selveier, tømmerhugger 1877 S. Odalen Hed N S 002 Elise N. Martinsen k g Hm Kone 1876 Laurdals Brb N S Edsberg øvre Under Nils Nilsen Edsberg m g Hf Selveier, tømmerhugger, 1849 S. Odalen Hed N S arbeider 002 Anne H. Edsberg k g Hm Kone 1849 S. Odalen Hed N S 003 Anna Nilsdtr. k ug D Datter 1883 Vinger herred* N S 004 Nils Nilssen m ug S Søn 1886 Vinger herred* N S 005 Karoline Nilsdtr k ug D Datter 1890 Vinger herred* N S 006 Emil Nilssen m ug S Søn 1893 Vinger herred* N S Edsberg øvre Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 0421 Vingers 001 Ole Arnesen Edsberg m g b Hf Selveier, tømmermand, 1854 S. Odalen Hed N S snedker 002 Elisabet J. Edsberg k g b Hm Kone 1855 Vinger herred* N S 003 Anton Olsen m ug b S Tømmerhugger, arbeider 1881 Vinger herred* N S 004 Jørgen Olsen m ug b S Tømmerhugger, arbeider 1883 Vinger herred* N S 005 Ole Olsen m ug b S 1887 Vinger herred* N S 006 Laura Olsdtr. k ug b D Datter 1888 Vinger herred* N S 007 Marje Olsdtr. k ug b D Datter 1891 Vinger herred* N S 008 Tora Olsdtr. k ug b D Datter 1894 Vinger herred* N S 009 Olga Olsdtr. k ug b D Datter 1896 Vinger herred* N S 010 Emil Olsen m ug b S Søn 1898 Vinger herred* N S 011 Karl Olsen m ug b S Søn Vinger herred* N S 012 Eli Olsdtr. k e b Fl 1835 N. Odalen N S Edsberg øvre Kristian Anderssen m g b Hf Selveier, tømmerhugger, 1842 S. Odalen Hed N S arbeider 002 Eli S. Anderssen k g b Hm Kone 1843 Vinger herred* N S 003 Marje Kristiansdtr. k ug b D Datter 1877 Vinger herred* N S 004 Sigvard Kristiansen m ug b S Søn 1886 Vinger herred* N S 005 Kilma Elida Augustdtr. k ug b Fl. (Datterdtr.) Vinger herred* N S Edsberg øvre 41 2 og Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Julius Bergersen m g b Hf Selveier, tømmerkjøring 1868 Vinger herred* N S 002 Marje Johansdtr k g b Hm Kone 1868 Vinger herred* N S 003 Kilma Juliusdtr k ug b D Datter 1887 Vinger herred* N S 004 Olivia k ug b D Datter 1890 Vinger herred* N S Merknad: E: Etternavn ikke utfylt 005 Johannes Juliussen m ug b S Søn 1893 Vinger herred* N S 006 Anton Juliussen m ug b S Søn 1895 Vinger herred* N S 007 Berta Juliusdtr k ug b D Datter 1897 Vinger herred* N S 008 Udøbt gut m b S Vinger herred* N S 009 Berger Jonsen m e b Fl Gaardsarbeide 1837 Vinger herred* N S Edsberg øvre Søren Sørensen m g b Hf Selveier, teglverksarbeider 1832 S. Odalen Hed N S 002 Anne Olsdtr. k g b Hm Kone 1840 S. Odalen N S 003 Marje Sørensdtr. k ug b D Datter 1878 S. Odalen N S 004 Tore Olsdtr. k e b Lægdslem 1814 S. Odalen N S Edsberg øvre Bernt Johannesen m g b Hf Selveier, tømmerhugger, 1857 Vinger herred* N S arbeider 002 Alberta Bergersdtr k g b Hm Kone 1861 Vinger herred* N S 003 Inga Berntsdtr. k ug b D Datter 1889 Vinger herred* N S 004 Borghild Berntsdtr. k ug b D Datter 1893 Vinger herred* N S 005 Oskar Berntsen m ug b S Søn 1896 Vinger herred* N S 006 Mathilde Berntsdtr k ug b D Datter 1898 Vinger herred* N S Edsberg øvre Ole Olsen Myrli m g b Hf Selveier 1824 Sverige N S 002 Marte J. Myrli k g b Hm Kone 1824 S. Odalen Hed N S 003 Marje Johansdtr. k ug b Tj Tjenestejente 1879 Vinger herred* N S Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

21 Folketeljinga Edsberg øvre Andreas Kristiansen m g b Hf Selveier, tømmerhugger 1862 Vinger herred* N S 002 Karen Johansdtr k g b Hm Kone 1862 Vinger herred* N S 003 Tora Kristiansdtr k ug b D Datter 1886 Vinger herred* N S 004 Karl Kristiansen m ug b S Søn 1888 Vinger herred* N S 005 Emilie Kristiansdtr k ug b D Datter 1890 Vinger herred* N S 006 Jenni Amalie Kristiansdtr k ug b D Datter 1893 Vinger herred* N S 007 Agnes Kristiansdtr. k ug b D Datter 1896 Vinger herred* N S 008 Karen Andrea Larsdtr. k ug b Fl Føderaad 1865 Vinger herred* N S 009 Peder Kristiansen m g b Hf Selveier, agent sælg Vinger herred* N S symaskiner Merknad: I samme stue: 010 Lotte Otilie Pedersdtr k g b Hm Kone 1871 S. Odalen Hed N S 011 Emil Kristiansen m ug b S Søn, gaardsarbeide 1884 Vinger herred* N S 012 Paalmar Edvind Kristiansen m ug b S 1898 Vinger herred* N S 013 Eli Eriksen k e b Fl 1834 Vinger herred* N S Edsberg øvre Søren Sørensen m g b Hf Selveier, tømmermand 1853 Vinger herred* N S 002 Dortea Pederstr. k g b Hm Kone 1852 S. Odalen Hed N S 003 Peder Sørensen m ug b S Tømmerhugger, arbeider 1881 Vinger herred* N S 004 Sigvard Sørensen m ug b S Tømmerhugger, arbeider 1884 Vinger herred* N S 005 Bernt Sørensen m ug b S 1887 Vinger herred* N S 006 Sofus Sørensen m ug b S 1890 Vinger herred* N S 007 Marius Sørensen m ug b S 1893 Vinger herred* N S 008 Jørgen Sørensen m ug b S 1897 Vinger herred* N S 009 Peder Bergersen m e b Fl Ikke arbeidsfør 1826 S. Odalen Hed N S 010 Søren Sørensen m e b Fl Ikke arbeidsfør 1823 Vinger herred* N S Edsberg nedre (Hellerud) Andreas Torstensen m g b Hf Selveier, tømmerhugger, 1857 Vinger herred* N S teglverksarb. 002 Anne Olsdtr. k g b Hm Kone, dameskrædder 1859 Vinger herred* N S Edsberg nedre (Hellerud) Under Lars Amundsen m g b Hf Selveier, tømmerhugger 1859 S. Odalen Hed N S 002 Marte Sofie k g b Hm Kone 1847 Brandvald Hed N S Merknad: E: Etternavn ikke utfylt 003 Adolf Larssen m ug b S Tømmerhugger, arbeider 1883 Brandvald Hed N S 004 Ludvig Larssen m ug b S Tømmerhugger, arbeider 1885 Vinger herred* N S 005 Sofus Larssen m ug b S 1888 Vinger herred* N S 006 Laura Larsdtr. k ug b D Datter 1890 S. Odalen Hed N S 007 Elisabet Jørgensdtr k e b Fl Ikke arbeidsdygtig 1824 S. Odalen Hed N S Edsberg nedre (Hellerud) Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Johanne Gudbrandsdtr k e b Hm Inderst, dagarbeide 1844 Vinger herred* N S 002 Julius Kristiansen m ug b S Dagarbeider, tømmerhugger 1876 Vinger herred* N S 003 Johanne Kristiansdtr k ug b D Datter 1883 Vinger herred* N S 004 Kristian Kristiansen m ug b S Søn 1886 Vinger herred* N S Edsberg nedre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei Digitalarkivet - Arkivverket Side 21

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0419 Søndre Odalen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0419 Søndre Odalen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0419 Søndre Odalen prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0534 Gran Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0419 Søndre Odalen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0419 Søndre Odalen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0419 Søndre Odalen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1616 Fillan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1432 Førde Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA I 1900 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 7 Negard 10 Mali-garden 5 Jo-garden 9 Lars-garden 8 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 6 Til saman 65 Ullahammaren: Hellevik-stova

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0421 Vinger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0421 Vinger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0421 Vinger prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1624 Rissens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0236 Næs Rom. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0236 Næs Rom. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0236 Næs Rom Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0418 Nordre Odalen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0418 Nordre Odalen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0418 Nordre Odalen prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0431 Solliens Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0423 Grue herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0423 Grue herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0423 Grue herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0521 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1229 Røldal Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1446 Breim. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1446 Breim. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1446 Breim Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0221 Høland. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0221 Høland. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0221 Høland Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1569 Aure. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1569 Aure. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1569 Aure Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1537 Vold. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1537 Vold. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1537 Vold Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0437 Tønsets. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0437 Tønsets. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0437 Tønsets Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0116 Berg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0814 Bamle Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0519 Søndre Frons. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0519 Søndre Frons. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0519 Søndre Frons Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA 1910 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 10 Negard 11 Mali-garden 7 Jo-garden 7 Lars-garden 6 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 5 Til saman Ulla-garden 66 Ullahammaren:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0416 Romedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0416 Romedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0416 Romedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred

Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1836 Rødø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0834 Vinje Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1572 Tusterens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1572 Tusterens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1572 Tusterens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0929 Aamli Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1548 Frænens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1548 Frænens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1548 Frænens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1520 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0418 Nordre Odalens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0418 Nordre Odalens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0418 Nordre Odalens Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0533 Lunner. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0533 Lunner. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0533 Lunner Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0214 Aas. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0214 Aas. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0214 Aas Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0424 Hof, Solør. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0424 Hof, Solør. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0424 Hof, Solør Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0523 Vestre Gausdal herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0523 Vestre Gausdal herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0523 Vestre Gausdal herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1717 Frosten. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1717 Frosten. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1717 Frosten Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1235 Voss. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1235 Voss. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1235 Voss Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1443 Eid Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0420 Eidskog prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0420 Eidskog prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0420 Eidskog prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0422 Brandvold prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0422 Brandvold prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0422 Brandvold prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0233 Nitedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0233 Nitedal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0233 Nitedal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0413 Furnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0229 Enebak. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0229 Enebak. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0229 Enebak Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0127 Skibtvedt prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0127 Skibtvedt prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0127 Skibtvedt prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1431 Jølster. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1431 Jølster. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1431 Jølster Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1428 Askvold Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0436 Tolgen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0436 Tolgen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0436 Tolgen prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1238 Kvam herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1238 Kvam herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1238 Kvam herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer