Folketeljing 1910 for 0194 Moss herred, Moss prestegjeld

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1910 for 0194 Moss herred, Moss prestegjeld"

Transkript

1 Folketeljing 1910 for 0194 Moss, Moss prestegjeld Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå i 1801 nominativ, dvs ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga vart difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 1. desember 1910 Ved kgl. Res. 23. september 1910 vart det kunngjort at det skulle haldast almindelig Folketælling for å få ei detaljert oversikt over Noregs befolkning natta mellom 1. og 2. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast inn i teljingslista, med særskilt merknad om dei som var mellombels til stades (på besøk osv) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osv) på teljingstidspunktet førast inn på lista. På denne måtekulle folketeljinga i 1910 gje ei oversikt over befolkninga, både dei til stades og dei heimehøyrande, for kvar bustad. I teoriekulle alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstadeom 'f' og på opphaldsstadeom 'mt'. I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent vart gjennomført, og mange slike personar er oppført berre eitad. I 1910-teljinga vart det for første gang spurt etter full fødselsdato for alle personar, og det var spørsmål om tilleggsopplysningar frå heimvende norskamerikanarar om utflyttingsår, heimflyttingsår, bustad før utvandring og siste bustad og stilling i Amerika. I teljinga skulle ein og opplyse om ein person var arbeidsledig. Det vart ikkje gjennomført jordbruksteljing i 1910, men det vart halde ei separat handverksteljing. Skipsmannskap skulle oppførast berre for skip i norske hamner og farvatn, ikkje for norske skip i utanlandske hamner og farvatn. Mekipslistene frå denne teljinga er dessverre tapt. Ved folketeljinga i 1910 var det i Noreg 61 bykommunar og 596 herad, 41 kjøpstader og 22 ladestader. Den heimehøyrande befolkninga i Noreg 1. desember 1910 vart av Det statistiske Centralbureau talt opp til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet vart gjort frå og med torsdag 1. desember 1910 og i så mange dagar som var nødvendig. På landet vart teljinga gjort for kvart herad under leiing av ordføraren. Heradet vart delt inn i teljingskrinsar, der teljarar, oftast skulelærarar, frå 1. desember gjekk frå hus til hus og fylte ut teljingslistene (dei såkalla huslistene) med informasjon om alle personar, til satdes og fråverande. Etter at huslistene var ferdig utfylte, sette teljaren opp ei krinsliste over talet på personar for kvar bustad i teljingskrinsen, og så let ordføraren utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar krins innanfor heradet og dei tilhøyrande soknene. I byane vart teljinga gjennomførd i regi av magistraten. Teljarane, for det meste skulelærarar, fekk ansvaret for kvar sin teljingskrins. I byane vart teljinga gjort som sjølvteljing, dvs. at huseigarar og leigebuarar sjølv fylte ut huslista for heile garden/huset og familielista for den enkelte leilegheit. Teljarane si primære oppgåve var då å kontrollere, korrigere og samle inn listene. Etter at hus- og familielistene var ferdig utfylt og samla inn, utarbeidde teljaren ei krinsliste over talet på personar for kvar gard/hus innafor teljingskrinsen, og til sist let magistraten utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar teljingskrins i byen, og tal på personar i dei ulike sokna i byen. Utfylling og innsamling av skipslistene vart gjort av tollvesenet sine funksjonærer i hamnane. Folketeljinga 1910 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast ein kommune, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der 5

6 ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av Digitalarkivets registreringseiningar i Stavanger og Voss og ved Registreringssentral for historiske data (RHD), avd. Målselv. Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta tilsvarar stort sett rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustadens namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Tellingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leileghetsnr 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadsrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 6

7 Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap n = norsk, for andre står det på linjen under saman med andre merknader. 11 Tru Trudomssamfun = statskyrkja, for andre står det på lina under saman med andre merknader. På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanlig bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trudomssamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert i kvar sin boks innanfor ei felles ramme. Innanfor kvar boks/ramme kjem øvst ei line med feltnamkrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner teke i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som vart brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osv. Under person angir feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlige bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bostatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son 7

8 d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersåttleg status n = norsk statsborgar Trudomssamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratorein eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register 8

9 I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvisning til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvisning til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadsregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 9

10 0194 Moss Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 553 (kvinner: 287, menn: 266) Bustader i kretsen: 55 Krets: 001 Grimsrød Prestegjeld: Moss Herred/by: Moss Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Grimsrød Braaten (2 m, 5 k) 1 7 (2 m, 5 k) 001 Eilert Hoel m g b hf Ingeniør Nes, Hedemarken 002 Hildur Hoel k g b hm Husmor Kristiania 003 Inger Hoel k ug b d Datter Moss 004 Dagny Andersen k ug b tj Tjenestepike Moss 005 Helga Hansen k ug b tj Tjenestepike Fr.hald 006 Kristian Nygaard m g b hf Gaardsbestyrer Trygstad Merknad: Bryggerhus 007 Thora Nygaard k g b hm Husmor Trygstad Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Grimsrød Framnæs (2 m, 5 k) 1 7 (2 m, 5 k) 001 Hilda Lundh k e b hm Rentier Moss 002 Elida Arnesen k ug b fl Rentier Moss 003 Anne Larsen k ug b tj Tjenestepike Moss n 004 Inga Eckholt k ug b tj Tjenestepike Moss n 005 Johan Alfred Johansen m g b hf Gaardsdreng Sverige s Statsb.: svensk Ikke norsk borgerret Merknad: Drengestubygning 006 Anne Johansen k g b hm Husmor Nes Romerike n 007 Jørgen Johansen m ug b s Søn Moss Grimsrød Solbakken (4 m, 5 k) (4 m, 4 k) 001 Johan Lauritz Henriksen m g b hf Disponent v. Kornmølle Horten 002 Elisabeth Henriksen k g b hm Hustru England 003 Lawrence Henriksen m ug f s Ingeniør London Sannsynleg opphaldstad: Dresden 004 Dora Henriksen k ug f d Lærerinde London Sannsynleg opphaldstad: Kristiania 005 Rolf Henriksen m ug b s Søn Moss 006 Albert Henriksen m ug b s Søn Moss 007 Mathilde Andresen k ug b tj tjenestepike Moss 008 Bolette Olsen k ug b tj tjenestepike Sarpsborg 009 William Axford m g mt b Rentier Londo Statsb.: engelsk Sedvanleg bustad: London 010 Ester Axford k g mt b hustru Londo Statsb.: engelsk Sedvanleg bustad: London 011 Gustava Olsen k g mt Arbeidskone Vaskekone Moss Sedvanleg bustad: Moss Folketeljinga 1910 Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Grimsrød Søly (5 m, 7 k) 1 12 (5 m, 7 k) 001 Konrad Sunde m g b hf Gaardbruker, rentier Tune 002 Anthea Sunde k g b hm Husmor Grimstad 003 Hanna Sunde k ug b d Datter Moss 004 Finn Sunde m ug b s Søn Moss 005 Konrad Sunde m ug b s Søn Moss 006 Anthea Sunde k ug b d Datter Moss 007 Helmine Pettersen k ug b tj Tjenestepike Onsø Digitalarkivet - Arkivverket Side 11 s

12 0194 Moss 008 Ragnhild Smeby k ug b tj Tjenestepike Tune n 009 Ole Lauritzen m g b hf Gaardsdreng Spydeberg Merknad: Drengestubygning 010 Nikoline Lauritzen k g b hm Husmor Raade 011 Hanna Antonsen k ug b tj Tjenestepike Raade 012 Leiv Artur Lauritzen m ug b s Søn Moss Grimsrød Vaarly (4 m, 5 k) (6 m, 5 k) 001 Anders Christensen m g f hf Dampskibsfører Arendal Sannsynleg opphaldstad: England 002 Vilhelmine Christensen k g b hm Husmor Moss 003 Kristen Christensen m ug f s Søn Arendal Sannsynleg opphaldstad: Kristiania 004 Anders Christensen m ug b s Søn Arendal 005 Cyril Christensen m ug b Pleiesøn Pleiesøn England 006 Sigrid Torgersen k ug b tj Tjenestepike Moss 007 Johan de Besche m g b hf Overretssagfører Kristiania 008 Sophie de Besche k g b hm Husmor Kristiania 009 Oscar de Besche m ug b s Søn Moss 010 Birgit de Besche k ug b d Datter Moss 011 Lydia Eriksen k ug b tj Tjenestepike Moss Grimsrød Vaarly lille (3 m, 5 k) (3 m, 5 k) 001 Anders Andersen m g b hf Skibsreder Tromøen 002 Jenny Andersen k g b hm Husmor Kristiania 003 Regine Andersen k ug b d Datter Moss 004 Dagny Andersen k ug b d Datter Moss 005 Asgerd Andersen k ug b d Datter Moss 006 Elin Anderson k ug b tj Tjenestepike Sverige s 007 Christian Jensen m ug b el Sorenskriverfuldmægtig Kristiania 008 Jørgen Sørensen m ug b el Kontor - Korrespondent Kristiania Grimsrød Nystuen (1 m, 3 k) (1 m, 3 k) 001 Christen Rømcke m g b hf Distriktslæge Nes Hallingdal 002 Sina Wergeland k ug b tj Husbestyrerinde Nes Masfjorden 003 Borghild Rud k ug b tj Tjenestepike Fiskum 004 Ovidia Rud k ug b tj Tjenestepike Fiskum Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Grimsrød Grimsrød (5 m, 11 k) 1 16 (6 m, 10 k) 001 Grethe Olsen k e b hm Gaardbrukers enke Rentier Moss 002 Karen Finne k g mt b Husmor fors kaptein i Moss armeen Sedvanleg bustad: Kongsberg 003 Margrethe Rød k ug b tj Tjenestepike Moss 004 Jenny Kristiansen k ug b tj Tjenestepike Vestby 005 Olivia Iversen k ug b el Kontordame paa mølle Grimstad 006 Gudbrand Askevik m ug b el Kontorist paa mølle S. Land 007 Christian Hansmann m e b hf Sorenskriver Lund Stavanger amt 008 Emilie Nissen k ug b fl Selskabsdame Danmark s 009 Andrea Sandaker k ug b tj Husbestyrerinde Rygge Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 010 Berthe Eriksen k ug b tj Tjenestepike Moss 011 Hans Gertzeit m ug f hf Disponent v. Hermtikfabr Drammen Sannsynleg opphaldstad: Kristiania 012 Lovise Wang k ug b tj Husbestyrerinde Moss 013 Gregers Opstad m g b hf Forpagter Rygge Merknad: Forpagterbolig 014 Maren Opstad k g b hm Husmor Skjeberg 015 Sigurd Opstad m ug b s søn Moss 016 Sørine Svendsen k ug b fl fhv. tjenestepike fors Skjeberg forpagter 017 Alexander Mathisen m e b tj Kvægrøgter Moss Grimsrød Daggry (2 m, 6 k) (2 m, 6 k) 001 Ludvig Pettersen m g b hf Kontormand Moss 002 Sofie Pettersen k g b hm Husmor Moss 003 Halfdan Henriksen m g b hf Sjømand Moss n 004 Signe Henriksen k g b hm husmor Moss 005 Hjørdis Henriksen k ug b d Datter Moss 006 Ruth Henriksen k ug b d Datter Moss 007 Ester Henriksen k ug b d Datter Moss 008 Gunvor Henriksen k ug b d Datter Moss Grimsrød Solheim (3 m, 1 k) (3 m, 1 k) 001 Andreas Pettersen m g b hf Timeskriver (mek. Verk) Moss 002 Martine Pettersen k g b hm husmor Rygge 003 Albert Marino Pettersen m ug b s Maskinist paa mek Moss verksted 004 Lars Nilsen m e b fl Fisker Moss Grimsrød Havely, Fiskejordet (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Nikolai Andreasen Vestland m ug b hf Rentenist Vaaler 002 Karl Andreasen Vestland m ug b hf Rentenist Vaaler 003 Grethe Andreasdatter Vestland k ug b hm Rentenist Vaaler 004 Janna Johansdatter k ug b tj Tjenestepike Vaaler Grimsrød Fagerheim (4 m, 3 k) (5 m, 3 k) 001 Johan Larsen m g b hf Skibstømmermand Rygge 002 Hanna Larsen k g b hm Husmor Moss 003 Ragnvald Larsen m ug b s Søn Moss 004 Johan Larsen m ug b s Søn Moss 005 Karl Enersen m g f hf Sjømand Kristiania Sannsynleg opphaldstad: Amerika 006 Jensine Enersen k g b hm Husmor Moss 007 Peter Jensen m g b hf Sjømand Drammen 008 Johanne Jensen k g b hm Husmor Drøbak Grimsrød Solvig (9 m, 6 k) 16 (10 m, 6 k) Karl Pettersen m g b hf Maskinist (fabrik) Moss 002 Anna Pettersen k g b hm Husmor Moss 003 Henry Pettersen m ug b s Søn Moss Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 0194 Moss 004 Rino Pettersen m ug b s Søn Moss 005 Lars Pettersen m ug b s Søn Horten 006 Birger Pettersen m ug b s Søn Horten 007 Hulda Nilsen k e b hm Vaskekone Vaaler n 008 Bertha Bertling k e b d Ingen livsstilling Moss 009 Gunnar Nilsen m ug b s Arbeider paa Moss gjærfabrikken 010 Margit Nilsen k ug b d Fabrikpike, oljeklædefabr Moss 011 Borghild Olsen k ug b pleiedatter Pleiedatter fors. Sjømand Moss 012 Sigurd Nilsen m ug b s Pleiesøn fors Moss Gjærfabrikarbeider 013 Rudolf Bertling m ug f pleiesøn Pleiesøn Moss Sannsynleg opphaldstad: Fredriksværn 014 Alf Aker m g b hf Kjøbmand Brunlanæs 015 Elise Aker k g b hm Husmor Moss 016 Leif Aker m ug b s Søn Moss Grimsrød Solhøi, Fiskejordet (5 m, 4 k) (7 m, 4 k) 001 Johannes Nore m g b hf Styrmand Moss 002 Anna Marie Nore k g b hm Husmor Drammen 003 Johannes Nore m ug f s Kontormand i forretning Fredriksstad Sannsynleg opphaldstad: England 004 Petrea Helene Nore k ug b d Datter Fredriksstad 005 Peder Nore m ug b s Maskinlærling Fredriksstad 006 Anton Tangen m g b hf Sorenskriverkontorist Nes Romerike 007 Julie Tangen k g b hm Husmor Løiten 008 Sverre Tangen m ug b s Kontorist i kulforretning Elverum 009 Asbjørn Tangen m ug f s Seilmaker Romedal Sannsynleg opphaldstad: Australien 010 Gudrun Tangen k ug b d Datter Skeen 011 Ivar Tangen m ug b s Søn Skeen Grimsrød Vangen, Fiskejordet (1 m, 1 k) (1 m, 2 k) 001 Carl Groth m g b hf Toldinspektør Drammen 002 Hanna Groth k g b hm Husmor Borre 003 Borghild Groth k ug f d Datter Skeen Sannsynleg opphaldstad:!! Grimsrød Ellinghøi (2 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Eilert Ellingsen m g f hf Maskinist (dampskib) Moss Sannsynleg opphaldstad: Kuba 002 Helga Ellingsen k g b hm Husmor Moss 003 Asta Ellingsen k ug b d Datter Fredriksstad 004 Odd Ellingsen m ug b s Søn Moss 005 Fredrik Hansen m g b hf Forh. kjøbmand, Rentenist Moss n 006 Nikoline Hansen k g b hm Husmor Raade Grimsrød Fiskejordet, Isolationslokalet (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Karl Johansen m g b hf Mekanisk arbeider Vestby n 002 Amalie Johansen k g b hm Sykepleierske Vestby Grimsrød Valhal (2 m, 4 k) (2 m, 4 k) 001 Hakon Schaad m g b hf Kaptein (dampskib) Moss 002 Hilda Schaad k g b hm husmor Moss 003 Hakon Schaad m ug b s Styrmand Moss Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 004 Ruth Schaad k ug b d Kontordame i Moss dampskibsexp. 005 Herdis Schaad k ug b d Datter Moss 006 Gunda Martinsen k ug b tj Tjenestepike Soner Grimsrød Værlevangen (3 m, 3 k) (3 m, 4 k) 001 Lagerta Bennecke k e f hm Rentenist Soon Sannsynleg opphaldstad: Italien 002 Georg Willumsen m g b hf Ingeniør (vei) Kristiania 003 Lulla Willumsen k g b hm Husmor Kristiania 004 Karen Marie Willumsen k ug b d Datter Leikanger 005 Johan Kristian Willumsen m ug b s Søn Leikanger 006 Trygve Willumsen m ug b s Søn Moss 007 Marie Hansen k ug b tj Tjenestepike Rygge Grimsrød Fredheim (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Herman Martinius Wold m g b hf Skibsfører Borre 002 Inga Jacoba Wold k g b hm Husmor Horten 003 Herman Becker Wold m ug b s Søn Kristiania 004 Martha Augensen k ug b tj Tjenestepike Rygge Grimsrød Solvang, Helgerød (4 m, 6 k) 10 (4 m, 6 k) Gustav Lindman m g b hf Fotograf Sverige 002 Anna Lindman k g b hm Husmor Asker 003 Karin Lindman k ug b d Datter Moss 004 Erik Lindman m ug b s Søn Moss 005 Elida Grindvold k ug b tj Tjenestepike Moss 006 Fredrik Torstenson m ug b hf Disponent (glasverk) Sverige s 007 Olga Karlson k ug b tj Husbestyrerinde Sverige s 008 Johan Hansen m g b hf Bygmester Moss n 009 Karoline Hansen k g b hm Husmor Raade n 010 Marie Hansen k ug b d Datter Moss n Folketeljinga Grimsrød Oddheim (6 m, 10 k) 20 (9 m, 11 k) Ditlef Edvard Martens m g b hf Bankchef Bergen 002 Lena Martens k g b hm Husmor Tromsø 003 Fanny Martens k ug f d Datter Aalesund Sannsynleg opphaldstad: Hannover 004 Anton Martens m ug f s Søn Aalesund Sannsynleg opphaldstad: Kristiania 005 Klara Martens k ug b d Datter Borgund Søndmør 006 Katharina Martens k ug b d Datter Kristiansund 007 Oskar Martens m ug b s Søn Kristiansund 008 Ditlef Martens m ug b s Søn Moss 009 Karoline Karlsen k ug b tj tjenestepike Vaaler 010 Martha Karlsen k ug b tj tjenestepike Vaaler 011 Severin Mathisen m g b hf Disponent (skofabrik) Raade 012 Henriette Mathisen k g b hm Husmor Raade 013 Markus Mathisen m ug f s Søn Raade Sannsynleg opphaldstad: Kristiania 014 Henry Mathisen m ug b s Søn Raade 015 Sigrid Mathisen k ug b d Datter Raade Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 0194 Moss 016 Inger Hansen k ug b fl Ingen livsstilling. Hun har Tune litt penge 017 Jens Dahl Apenes m g b hf Infanterikaptein Tune 018 Serine Apenes k g b hm Husmor Glemminge 019 Thorstein Berg m ug f pleiesøn Pleiesøn (Kadet) Fredriksstad Sannsynleg opphaldstad: Kristiania 020 Fanny Strand k ug b tj Tjenestepike Moss Grimsrød Kringsjaa (3 m, 3 k) (3 m, 4 k) 001 Ingar Nilsen m g b hf Disponent (trælastkontor) Fredriksstad 002 Wilhelmine Nilsen k g b hm Husmor Arendal 003 Anton Nilsen m ug b s Søn Moss 004 Ingar Nilsen m ug b s Søn Moss 005 Anna Nilsen k ug b tj Tjenestepike Moss 006 Jenny Fredriksen k ug f tj Tjenestepike Moss Sannsynleg opphaldstad: Laa den natten i tællekreds no Johanne Nannestad k ug b sykepleierske Sykepleierske Kristiania Grimsrød Alfhøi (5 m, 2 k) (4 m, 2 k) 001 Jørgen Haslum m e b hf Telegrafbestyrer Aas 002 Hans Haslum m ug b s Skibsreder Moss 003 Johan Haslum m g mt b Gaardbruker Ø. Bærum Sedvanleg bustad: Ø. Bærum 004 Regine Sørensen k ug b tj Husbestyrerinde Rygge 005 Nils Bengtson m g b hf fhv Hjulmaker, verfsarb Sverige s 006 Alfred Bengtson m ug b s Handelsfuldmægtig Rygge 007 Lina Johansen k ug b tj Husbestyrerinde Høland Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Grimsrød Stenrød (18 m, 19 k) 1 39 (20 m, 19 k) 001 Nils Meyer m g b hf Graastensmurer Moss Merknad: E: Bostedet har to tellingslister 25a og 25b. 002 Augusta Meyer k g b hm Husmor Svendal 003 Johan Andersen m e b fl fhv. husmand Svendal 004 Aagot Meyer k ug b d Datter Moss 005 Hans Meyer m ug b s Søn Moss 006 Natty Meyer k ug b d Datter Moss 007 Karen Vang k e b el Gaardbrukerenke, rentier Svendal 008 Julius Torbjørnsen m g b hf Bryggerarbeider Moss 009 Hansine Torbjørnsen k g b hm Husmor Moss 010 Ellen Torbjørnsen k g b d Fabrikarbeiderske Moss Moss preserving 011 Elise Torbjørnsen k ug b d Fabrikpike (Moss Moss presserv.) 012 Randi Torbjørnsen k ug b d Fabrikpike (Moss Moss presserv.) 013 Torbjørn Torbjørnsen m ug f s Sjømand Moss Sannsynleg opphaldstad: England 014 Hilda Torbjørnsen k ug b d Datter Moss 015 Johan Torbjørnsen m ug b s Søn Moss 016 Ferdinand Torbjørnsen m ug b s Søn Moss 017 Luis Johansen m ug b pleiesøn Pleiesøn fors Sjømand Moss 018!! Johansen* m ug b pleiesøn Pleiesøn fors Sjømand Moss Merknad: Udøbt gut Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 019 Anton Johansen m g b hf Mekaniker (Moss mek V. Aker verk) 020 Josefine Johansen k g b hm Husmor V. Aker 021 Solveig Johansen k ug b d Datter V. Aker 022 Georg Johansen m ug b s Søn V. Aker 023 Anna Johansen k ug b d Datter Moss 024 Magda Johansen k e b hm Husmor fors postbud Moss 025 Marie Ottesen k ug b d fhv. Kontordame Moss 026 Sigurd Johansen m ug b s Postbefordrer Moss 027 Borghild Ottesen k ug b d Datter Moss 028 Peder Martinsen m g b hf Melkekjører Moss 029 Martha Martinsen k g b hm Husmor Rygge 030 Jakob Pedersen m ug b s Jordarbeider Moss 031 Sigrid Pedersen k ug b d Datter Moss 032 Oskar Pedersen m ug b s Søn Moss 033 Fridthjof Pedersen m ug b s Søn Moss 034 Reidar Pedersen m ug b s Søn Moss 035 Trygve Pedersen m ug b s Søn Moss 036 Hans Pedersen m ug b s Søn Moss 037 Nora Isaksen k e b hm Husmor fors av fattigv Moss Merknad: Leiegaarden? 038 Isak Isaksen m ug f s Søn Sjømand Moss Sannsynleg opphaldstad: Falkland 039 Ruth Isaksen k ug b d Datter Moss Grimsrød Granhøi (3 m, 2 k) (5 m, 3 k) 001 Johan Haagensen m g f hf Maskinist tilsjøs Horten Sannsynleg opphaldstad: Frankrig 002 Agnes Haagensen k g b hm Husmor Horten 003 Thorleiv Anker Haagensen m ug b s Søn Moss 004 Finn Georg Haagensen m ug b s Søn Moss 005 Laura Gundersen k ug f tj Tjenestepike Moss Sannsynleg opphaldstad: Moss 006 Christian Thoresen m g f hf Maskinist (tilsjøs) Moss Sannsynleg opphaldstad: Australien 007 Magnhild Thoresen k g b hm Husmor Stokke 008 Thor Reidar Thoresen m ug b s Søn Moss Grimsrød Storhaug Helgerød (2 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Birger Sørensen m g b hf Telefonarbeider Dyrø 002 Sofie Sørensen k g b hm Husmor Vaagan 003 Bjarne Sørensen m ug b s Søn Trondenæs 004 Oskar Haagensen m g f hf Maskinist (tilsjøs) Horten Sannsynleg opphaldstad: Baltimore Amerika 005 Hilda Haagensen k g b hm Husmor Skjeberg 006 Helene Olsen k e b fl Ingen livstilling fors Maskinist Tune Grimsrød Solbakken, Helgerød (2 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Anton Gundersen m g b hf Verftsarbeider Hobøl 002 Sofie Gundersen k g b hm Husmor Vaaler 003 Gunda Gundersen k ug b d Datter - Syerske Soner 004 Karl Gundersen m ug f s Fyrbøter (tilsjøs) Moss Sannsynleg opphaldstad: Amerika 005 Sigurd Gundersen m ug b s Verftsarbeider Moss Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 0194 Moss 006 Nanna Berg k ug b Pleiedatter Pleiedatter Moss Grimsrød Nysted (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Lars Olafsen m g b hf Jordarbeider Raade 002 Augusta Olafsen k g b hm Husmor Raade 003 Nikolai Olafsen m g b hf Dagarbeider (flere slags Raade arb) 004 Marie Larsen k g b hm Husmor Borge Grimsrød Landaas (4 m, 3 k) (6 m, 3 k) 001 David Davidsen m g b hf Verftsarbeider Finland s 002 Jørgine Davidsen k g b hm Husmor Moss s 003 Georg Davidsen m ug f s Kvartermester (tilsjøs) Moss s Sannsynleg opphaldstad: Belgien 004 Doreus Davidsen m ug b s Graastensmurer Moss s 005 Finn Davidsen m ug f s Fyrbøter (tilsjøs) Moss s Sannsynleg opphaldstad: Amerika 006 Emmy Davidsen k ug b d Datter Moss s 007 Karsten Davidsen m ug b s Søn Moss s 008 Hjørdis Davidsen k ug b d Datter Moss s 009 Reidar Davidsen m ug b s Søn Moss s Grimsrød Holt (1 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Bernt Kristian Berntsen m g f hf Maskinist (tilsjøs) Horten Sannsynleg opphaldstad: London 002 Elise Berntsen k g b hm Husmor Kristiania 003 Fritz Johan Holt Berntsen m ug b s Søn Kristiania Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Grimsrød Skogheim, Helgerød (4 m, 4 k) 1 8 (4 m, 4 k) 001 Fredrik Hansen m g b hf Tømmermand (paa verft) Vaaler 002 Betzy Hansen k g b hm Husmor Moss 003 Sofus Hansen m ug b pleiesøn Pleiesøn Moss 004 Hjalmar Hansen m g b hf Tømmermand (hus) Moss 005 Alma Hansen k g b hm Husmor Raade 006 Guri Hansen k e b el Jordarbeiders enke fors av Aal fattigv. Hallingdal 007 Bernhard Mathisen m g b hf Jordarbeider Raade Merknad: Bryggerhus 008 Anna Mathisen k g b hm Husmor Fredrikshald Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Grimsrød Solhøid (10 m, 6 k) 1 18 (12 m, 6 k) 001 Anna Johnsen k e b hm Huseierske Skiptvedtn 002 Mina Johnsen k ug b d Datter Rygge n 003 Josef Johnsen m ug b s Søn Rygge n 004 Andrine Hansen k s b hm Husmor Hurum Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 005 Jul Jensen m ug b s Sjømand Soon 006 Mikal Jensen m ug f s Sjømand Moss Sannsynleg opphaldstad: Syd-Amerika 007 Hans Jensen m ug b s Fisker Moss 008 Knut Jensen m ug b s Sjømand Moss 009 Karl Johan Jensen m g b hf Verftsarbeider Moss 010 Natalie Jensen k g b hm Husmor Rygge 011!! Jensen* m ug b s Søn Moss Merknad: Udøbt gut 012 Daniel Jansen m g f hf Bygningssnedker Sverige s Statsb.: svensk Sannsynleg opphaldstad: Horten 013 Lovise Jansen k g b hm Husmor Sooner 014 Magnus Jansen m ug b s Løsarbeider Rygge 015 Edvin Jansen m ug b s Jordarbeider Moss 016 Hans Martinsen m g b hf Fisker Moss Merknad: Bryggerhus 017 Helga Martinsen k g b hm Husmor Moss n 018 Haakon Martinsen m ug b s Søn Moss Grimsrød Haneli (4 m, 3 k) (4 m, 3 k) 001 German Nilsen m g b hf Glasverksarbeider Svendal 002 Edle Nilsen k g b hm Husmor Moss 003 Harry Nilsen m ug b s Søn Moss 004 Astrid Nilsen k ug b d Datter Moss 005 Rino Nilsen m ug b s Søn Moss 006 Eva Nilsen k ug b d Datter Moss 007 Hans Nilsen m ug b s Søn Moss Grimsrød Hoppern, Helgerød (2 m, 7 k) (2 m, 7 k) 001 Johan Flattum m g b hf Typograf Drammen 002 Johanne Flattum k g b hm Husmor Modum 003 Aslaug Flattum k ug b d Datter Moss 004 Thorvald Johansen m g b hf Løsarbeider Nesodden 005 Marie Johansen k g b hm Husmor Lesje 006 Adele Johansen k ug b d Datter Kristiania 007 Etly Johansen k ug b d Datter Kristiania 008 Lilly Johansen k ug b d Datter Tønsberg 009 Gulborg Johansen k ug b d Datter Kristiania Grimsrød Granlund (9 m, 13 k) 22 (9 m, 13 k) Olof Gustavsen m g b hf Verftsarbeider Sverige Merknad: E: Bostedet har to tellingslister 36a og 36b. 002 Lina Gustavsen k g b hm Husmor Stange 003 Axelia Gustavsen k ug b d Datter Kristiania 004 Oskar Gustavsen m ug b s Søn Kristiania 005 Aksel Gustavsen m ug b s Søn Kristiania 006 Erling Gustavsen m ug b s Søn Kristiania 007 Alfred Gustavsen m ug b s Søn Kristiania 008 Solveig Gustavsen k ug b d d Kristiania 009 Ragnhild Gustavsen k ug b d d Kristiania 010 Margit Gustavsen k ug b d d Moss 011 Signe Gustavsen k ug b d d Moss 012!! Gustavsen* m ug b s s Moss Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 0194 Moss Merknad: Udøbt gut 013 Karl Oskar Olsen m g b hf Mek. arbeider Aas 014 Dagny Olsen k g b hm Soner 015 Artur Olsen m ug b s Moss 016 Ludvig Olsen m ug b s Moss 017 Marie Olsen k ug b d Moss 018 Ella Olsen k ug b d Moss 019!! Olsen* k ug b d Moss Merknad: Udøbt pike 020 Agna Bentsen k ug b el Rentier Vestby 021 Karen Ingebrigtsen k ug b el Butikjomfru Rygge 022 Elise Svendsen k ug b el Tjenestepike Moss Grimsrød Jeløkollen (3 m, 5 k) (3 m, 5 k) 001 Michael Sundt m g b hf Kaptein fhv. (tilsjøs) Moss 002 Anne Dorthea Sundt k g b hm Husmor Moss 003 Agnes Sundt k ug b d Datter Moss 004 Sofie Askerød k ug b tj Tjenestepike Raade 005 Emil Jacobsen m g b hf Overretssagfører Stavanger 006 Adelheid Jacobsen k g b hm Gaardbrukerske Biri 007 Gerhard Jacobsen m ug b s Søn Moss 008 Juline Fredsvold k ug b tj Tjenestepike Ø. Toten Grimsrød Granhøi (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Hans Larsen m g b hf Dagarbeider (forskjelligt) Sverige s 002 Laura Larsen k g b hm Husmor Vaaler s 003 Katrine Svendsen k ug b el Rentenist Moss Grimsrød Søndre Jeløens lærerbolig (5 m, 8 k) 13 (4 m, 9 k) Nils Reed m g b hf Lærer (folkeskolen) Gloppen 002 Amalie Reed k g b hm Husmor Lødingen haandgjerningslærerinde 003 Karen Reed k ug f d Datter Tromsø Sannsynleg opphaldstad: Kristiania 004 Margit Reed k ug b d Datter Tromsø 005 Edith Reed k ug f d Datter Moss Sannsynleg opphaldstad: Nes Hedemarken 006 Sigrun Reed k ug b d Datter Moss 007 Ørnulf Reed m ug b s Søn Moss 008 Borgny Reed k ug b d Datter Moss 009 Erling Ytreberg m ug mt b Sjømand Tromsø Merknad: E: Fødselsår påført seinare Sedvanleg bustad: Tromsø 010 Hans Busæt m g b hf Lærer (folkeskolen) Ulfoten 011 Ellen Busæt k g b hm Husmor Volden 012 Edel Nordal k ug b pleiedatter Pleiedatter Alten 013 Signe Nordal k ug mt b Tjenstepike Hos lærer Alten Busæt Sedvanleg bustad: Raade 014 Wilhelm Hovland m g b hf Lærer (folkeskolen) Tysnæs 015 Abelone Hovland k g b hm Husmor Tysnæs Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

21 Grimsrød Hoppern, Torderød (6 m, 4 k) 11 (7 m, 4 k) Anton Torstensen m g b hf Verftsarbeider Eidanger 002 Konstanse Torstensen k g b hm Husmor Moss n 003 Jens Thornton m ug f s Skolegut Hull Sannsynleg opphaldstad: Trondhjem 004 Thorstein Torstensen m ug b s søn Moss 005 Haakon Carlo Torstensen m ug b s søn Moss 006 Ragnar Marinius Torstensen m ug b s søn Moss 007 Dagmar Sofie Torstensen k ug b d datter Moss 008 Jens Haagensen m g b hf Murer Moss 009 Helene Haagensen k g b hm Husmor Moss 010 Ragnhild Haagensen k ug b d Datter Moss n 011 Johan Jakob Blom m ug b pleiesøn Pleiesøn Moss Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Grimsrød Reier og Kubberød 5, 6 1, 3 38 (19 m, 19 k) 7 39 (20 m, 19 k) Merknad: E: Bostedet har to tellingslister 41a og 41b. Tal av sidebygg m/nattopphald: 7 - arbeiderbolig, bestyrerbolig, gartnerbolig og to husmandspladse en vagtstue, en fiskerbolig 1 fjøs 001 Helene Johannesen k ug b tj Tjenestepike Hos Sverige s disponent Pedersen Statsb.: svensk Merknad: Hovedbygningen 002 Anton Ludvig Sigvardsen m g b hf Kvægrøgter Ø. Aker Merknad: Arbeiderbolig 003 Mathilde Sigvardsen k g b hm Husmor Sverige 004 Ludvig Ludvigsen m ug b s Søn Solum 005 Johan Ludvigsen m ug b s Søn Rygge 006 Adolf Hagen m g b hf Staldmand V. Aker 007 Karoline Hagen k g b hm Husmor Høland 008 Karl Hagen m ug b s Søn Høland 009 Oskar Hagen m ug b s Søn Eidsberg 010 Gustav Kristiansen m g b hf Gaardsarbeider Vaaler 011 Inga Kristiansen k g b hm Husmor Lardal 012 Evind Kristiansen m ug f s Søn Hof Sannsynleg opphaldstad: Drammen 013 Søren Kristiansen m g b fl Kvægrøgter Rygge 014 Einar Schie m ug b hf Gaardsbestyrer Rakkestad Merknad: Bestyrerboligen 015 Oline Præstrud k ug b tj Husbestyrerinde Furnæs 016 Erling Røsnæs m ug b fl Agronom Berg 017 Svend Fredrik Johnsen m e b hf Gartner Sverige s Statsb.: svensk Merknad: Gartnerbolig 018 Amalie Olsen k e b tj Husholderske Moss 019 Fredrik Andersen m g b hf Gaardsarbeider Sverige s Statsb.: svensk Merknad: Husmandsstue (Solberg) 020 Kaisa Andersen k g b hm Husmor Sverige s 021 Anna Fredriksen k ug b d Datter Moss 022 Hans Mathisen m g b hf Smed Aas Merknad: Fiskerbolig 023 Bertha Mathisen k g b hm Husmor Svendal 024 Aslaug Mathisen k ug b d Datter Moss 025 Julius Karlsen m g b hf Gaardsarbeider Vestby Merknad: Husmandsstue (Tangen) 026 Karoline Karlsen k g b hm Husmor Vaaler Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 21

22 0194 Moss 027 Bertha Karlsen k ug b d Datter Soon 028 Hildur Karlsen k ug b d Datter Borge 029 Jenny Karlsen k ug b d Datter Borge 030 Borghild Karlsen k ug b d Datter Onsø 031 Klara Karlsen k ug b d Datter Rygge 032 Anna Karlsen k ug b d Datter Moss 033 Karl Vilhelmsen m g b hf Snedker Sverige s 034 Hulda Vilhelmsen k g b hm Husmor Vaaler 035 Birger Vilhelmsen m ug b s Søn Kristiania 036 Martin Krogstad m g b hf Gaardsarbeider Trygstad Merknad: Fjøs paa Kubberød 037 Ragna Marie Krogstad k g b hm Husmor Trygstad 038 Olav Krogstad m ug b s Søn Trygstad 039 Sverre Eugen Krogstad m ug b s Søn Moss Grimsrød Kubberød (0 m, 2 k) (0 m, 2 k) 001 Marie Vinnan k ug b hm Kafe-eierinde Trondhjem 002 Anna Foss k ug b tj Tjenestepike Hønefos Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Grimsrød Alby (17 m, 19 k) 2 37 (17 m, 20 k) Merknad: E: Bostedet har to tellingslister 43a og 43b. Tal av sidebygg m/nattopphald: 2 - arbeiderbolig og tjenerstue 001 Albert Bjørnstad m g f hf Skibsreder Sarpsborg Sannsynleg opphaldstad: Kristiania 002 Maren Bjørnstad k g b hm Husmor Drøbak 003 Kirstine Johansen k e b fl Svigermor, enke Aas 004 Signe Ellefsen k ug b tj Tjenestepike Fredriksstad 005 Mina Augensen k ug b tj Tjenestepike Rygge 006 Nekolai Kullebund m g b hf Gaardsbestyrer Ski Merknad: Tjenerstuen 007 Inga Kullebund k g b hm Husmor Ø. Aker 008 Johanne Kullebund k ug b d Datter Vestre Aker 009 Thorer Holmsen m e b fl fhv. gaardbruker Ø. Aker 010 Erik Eriksen m g b hf Jordarbeider Sverige s Statsb.: svensk Merknad: %Kjelder% 011 Augusta Eriksen k g b hm Husmor Sverige s 012 Rikard Eriksen m ug b s Kusk Sverige s 013 Johan Hilding Eriksen m ug b s Jordarbeider Sverige s 014 Olga Eriksen k ug b d Datter Sverige s 015 Hedvig Eriksen k ug b d Datter Moss s 016 Aksel Eriksen m ug b s Søn Moss s 017 Erik Alfred Eriksen m ug b s Søn Moss s 018 Ole Edvard Kristiansen m g b hf Kvægrøgter Ødemark Merknad: Tjenerstuen 019 Amanda Kristiansen k g b hm Husmor Sverige 020 Therese Kristiansen k ug b d Datter Sverige 021 Klara Kristiansen k ug b d Datter Sarpsborg 022 Olav Olsen m ug mt b Gut fors. jordarbeider Rakkestad Sedvanleg bustad:!! 023 Helmer Thorsen m g b hf Jordarbeider Aremark Merknad: Arbeiderbolig 024 Olga Marie Thorsen k g b hm Husmor Aremark 025 Jens Thorleiv Thorsen m ug b s Søn Aremark 026 Signe Marie Thorsen k ug b d Datter Moss 027 Emil Anderson Westlund m g b hf Jordarbeider Sverige s 028 Ida Westlund k g b hm Husmor Sverige s 029 Rudolf Westlund m ug b s Søn Eidsberg s Side 22 Digitalarkivet - Arkivverket

23 030 Robert Westlund m ug b s Søn Eidsberg s 031 Johan Martinsen m g b hf Jordarbeider Onsø 032 Helga Martinsen k g b hm Husmor Svendal 033 Gunda Johansen k ug b d Datter Vaaler 034 Hilda Johansen k ug b d Datter Svendal 035 Johan Solberg m g b hf Jordarbeider Varteig 036 Otilie Solberg k g b hm Husmor Eidsberg 037 Aurora Solberg k ug f d Datter Eidsberg Sannsynleg opphaldstad: Hurum 038 Holm Solberg m ug b s Søn Eidsberg Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Grimsrød Rød (10 m, 9 k) 2 16 (8 m, 8 k) 001 Herman Fries Schwenzen m g b hf Kunstmaler Kristiania 002 Signe Schwenzen k g b hm Husmor Fredrikshald 003 Harald Schwenzen m ug b s Søn Tyskland 004 Signe Schwenzen k ug b d Datter Moss 005 Anders Nikolaisen m ug b tj Tjenestegut Raade 006 Hjalmar Nilsen m ug b tj Tjenestegut Moss 007 Helfred Wøyen m ug b tj Gaardsfuldmægtig V. Bærum 008 Carla Hansen k ug mt b Ingen livsstilling Fredrikshald Sedvanleg bustad: Vaaler 009 Ellen Ulvin k ug b tj Tjenestepike Eidsvold 010 Olga Falch k ug b tj Tjenestepike Skien 011 Hulda Olsen k ug b tj Tjenestepike Rygge 012 Karl Johansen m g b hf Jordarbeider Rygge Merknad: Arbeiderbolig 013 Olava Johansen k g b hm Husmor Vaaler 014 Gunda Marie Karlsen k ug b d Tjenestepike Raade 015 Anthon Nikolaisen m g b hf Jordarbeider Raade Merknad: Husmandsstuen 016 Helmine Nikolaisen k g b hm Husmor Raade 017 Erling Pedersen m ug b Pleiesøn Pleiesøn fors. jordarbeider Moss 018 Karl Johansen m g mt fl Arbeider Asker Sedvanleg bustad:!! 019 Georg Austad m g mt fl Snedker (bygninger) Stange Sedvanleg bustad:!! Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Grimsrød Grønli (4 m, 9 k) 2 14 (5 m, 9 k) 001 Ingeborg Johanne Rosenberg k e b hm Rentier, gaardbruker Kristiania 002 Frantz Munch Rosenberg m ug f s Kand. jur Kristiania Sannsynleg opphaldstad: Alaska 003 Anne Magnussen k ug b tj Tjenestepike Solør 004 Anna Johansen k ug b tj Tjenestepike Kristiania 005 Josefine Johnsen k ug b tj Tjenestepike Trondhjem 006 Hedvig Nilsen k ug b tj Tjenestepike Moss 007 Agnethe Vesterdahl k ug b selskabsdame Selskabsdame Kjøbenhav 008 Gustav Fredriksen m g b hf Kusk Moss Merknad: Drengestuen 009 Helga Fredriksen k g b hm Husmor Kristiania 010 Reidar Fredriksen m ug b s Søn Moss 011 Gudrun Fredriksen k ug b d Datter Moss 012 Hjørdis Fredriksen k ug b d Datter Moss 013 Erling Lundbom m ug b tj Gartner Sverige s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 23

24 0194 Moss Statsb.: svensk Merknad: Gartnerbolig 014 Olaus Holter m ug b tj Gaardbestyrer Nannestad Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Grimsrød Kase (4 m, 5 k) 1 9 (4 m, 5 k) 001 Hilmar Kase m g b hf Gaardbruker Spydeberg Merknad: Hovedbygningen 002 Emma Kase k g b hm Husmor Nes Hedemarken 003 Ruth Kase k ug b d Datter Moss 004 Alma Kase k ug b d Datter Moss 005 Trygve Kase m ug b s Søn Moss 006 Krissy Jensen k ug b tj Tjenestepike Fredriksstad 007 Anna Karlsen k ug b tj Tjenestepike Sverige s 008 Kristian Johansen m ug b tj Tjenestegut Enebak 009 Harry Andersen m ug b tj Tjenestegut Hadeland Merknad: Drengestuen Grimsrød Charlottenborg (3 m, 2 k) (6 m, 2 k) 001 Anton Kase m g f hf Gaardbruker Svendal Sannsynleg opphaldstad: Kristiania 002 Karen Kase k g b hm Husmor Skiptvedt 003 Fredrik Kase m ug b s Søn Moss 004 Oskar Kase m ug f s Landbruksskoleelev Moss Sannsynleg opphaldstad: Tune 005 Aksel Kase m ug f s Sjømand Moss Sannsynleg opphaldstad: Syd-Amerika 006 Inga Kase k ug b d Datter Moss 007 Martin Jensen m ug b tj Kvægrøgter Askim 008 Johan Eriksen m ug b tj Jordarbeider Moss Grimsrød Guldholmen (2 m, 0 k) (3 m, 2 k) 001 Nils Bredal m g b hf Fyrvogter Rygge 002 Anne Bredal k g f hm Husmor Rygge Sannsynleg opphaldstad: Rygge 003 Ulrik Solli m ug b fl Fyrassistent Rygge 004 Guro Bredal k ug f d Lærerinde (vikarierer) Rygge Sannsynleg opphaldstad: Aas 005 Torbjørn Bredal m ug f s Skoleelev Rygge Sannsynleg opphaldstad: Trondhjem Grimsrød Vangen (3 m, 4 k) (3 m, 4 k) 001 Nikolai Walle m g b hf Gaardbruker Onsø 002 Andrea Walle k g b hm Husmor Rygge 003 Elise Walle k ug b d Datter Rygge 004 Ole Walle m ug b s Søn Rygge 005 Sigrid Walle k ug b d Datter Rygge 006 Eli Walle k ug b d Datter Moss 007 Peter Svendsen m e b tj Kvægrøgter Svendal Side 24 Digitalarkivet - Arkivverket

25 Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Grimsrød Tronvig (4 m, 3 k) 1 7 (4 m, 3 k) 001 Søren Walle m g b hf Gaardbruker Onsø 002 Elise Walle k g b hm Husmor Rygge 003 Hans Willadsen m ug b tj Gaardsdreng Raade 004 Anna Andreassen k ug b tj Tjenestepike Nes Hedemarken 005 Johannes Olsen m g b hf Gaardsarbeider Sverige s Statsb.: svensk Merknad: Drengestubygning 006 Gustava Olsen k g b hm Budeie Aas s 007 Ole Olsen m ug b s Søn Bærum s Grimsrød Granbakken (2 m, 2 k) (2 m, 3 k) 001 Nils Walle m g b hf Agent Onsø 002 Helene Walle k g b hm Husmor Rygge 003 Marie Walle k ug b d Datter Moss 004 Vilhelm Rør m ug b fl Rentenist Rygge 005 Signe Walle k ug f d Skoleelev Moss Sannsynleg opphaldstad: Kristiania Grimsrød Refsnæs (3 m, 4 k) (3 m, 4 k) 001 Hans Høen m g b hf Forpagter Asker Merknad: Forpagterbolig 002 Thora Høen k g b hm Husmor Hobøl 003 Martine Høen k ug b d Datter Hobøl 004 Thoralf Høen m ug b s Søn Moss 005 Gunda Hogaasen k ug b tj Tjenestepike Hurum 006 Anna Andreasen k ug b tj Tjenestepike Drøbak 007 Martin Pedersen m ug b tj Tjenestegut Skedsmo Grimsrød Nordheim (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Albert Larsen m g b hf Kjøbmand Kristiania 002 Dorothea Larsen k g b hm Husmor (butikdame) Kristiania 003 Nanna Christoffersen k ug b tj Tjenestepike Moss Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Grimsrød Bergersborg (6 m, 5 k) 1 11 (6 m, 5 k) 001 Jakob Sømme m g b hf Kunstmaler Stavangern 002 Signe Sømme k g b hm Husmor Moss 003 Ragna Sømme k ug b d Datter Soner 004 Jan Kielland Sømme m ug b s Søn Moss 005 Karoline Nesset k ug b tj Tjenestepike Rygge 006 Thorvald Been m g b hf Verftsarbeider Moss Merknad: I fjøsbygning 007 Jenny Been k g b hm Husmor Moss 008 Thorleiv Been m ug b s Søn Moss 009 Ivar Been m ug b s Søn Moss 010 Valborg Iversen m ug b fl Ingen livsstilling Moss 011 Gunvor Hansen k ug b Pleiedatter Pleiesatter fors. sjømand Moss Grimsrød Blaamyra (Kveldsol) (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 25

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy nn Berthelsen dtr 1917 Sommarøy nn nn dtrdtr 1943 Sommarøy

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0202 Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA 1910 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 10 Negard 11 Mali-garden 7 Jo-garden 7 Lars-garden 6 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 5 Til saman Ulla-garden 66 Ullahammaren:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0117 Id Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Nr Dјdsdag Begravelsesdag Navn og tittel Alder Bosted DјdsхrsakBegravelsesstedFјdselsdato Foreldre Merknader 1 01.01.1846 11.01.1846 Johannes Olsen

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0113 Borge. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0113 Borge. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0113 Borge Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1857 Værøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0429 Aamot Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof Nilsen 1894 Barkestad Agnes Nilsen 1912 Barkestad Frida

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad Digitalarkivet 22.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0814 Bamle Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0527 Vardal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Dissenter - d de A B C D E F G H I J

Dissenter - d de A B C D E F G H I J 17 18 19 1Postliste Źrstall Begravd Jordfestet nr Navn Foreldre / ektefelle forstander for Bopel / f dested Posteringer Hvilket samfunn Sigurd Nordal Johnsen, Bernhard Glengsgaten, f dt i Hjernebetennelse.

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines Hildur Nyheim Bergsfjord 1912 Smines Terje Nyheim Bergsfjord

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0413 Furnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0417 Stange Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0719 Andebu Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0202 Ladestedet Hvidsten

Folketeljing 1900 for 0202 Ladestedet Hvidsten Folketeljing 1900 for 0202 Ladestedet Hvidsten Tilhører Vestby herred. Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0136 Rygge. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0136 Rygge. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0136 Rygge Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0612 Hole Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0221 Høland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0221 Høland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0221 Høland Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0916 Flosta, Dybvaag prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0916 Flosta, Dybvaag prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0916 Flosta, Dybvaag prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0921 Tromø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0921 Tromø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0921 Tromø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0116 Berg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN

KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN Avskrift gjort av/transcribed by Torbjørn Rogstad October 1998. Registrert av/registered by Jan Christensen 1997, Grenland Ættehistorielag.

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0416 Romedal Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0414 Vang Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0124 Askim. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0124 Askim. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0124 Askim Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Døde og dødfødte. Dødsdag: mandag. Født 1805.? den 18 Anders Olsen og Marie Miane i Skjeberg Skjeberg

Døde og dødfødte. Dødsdag: mandag. Født 1805.? den 18 Anders Olsen og Marie Miane i Skjeberg Skjeberg Nr Dødsdag Begravelse sdag Navn og tittel Alder Bosted Dødsårsak Begravelse ssted Fødselsdato Foreldre Merknader Ole Svendsen - Dødsdag: fredag. Den 1 09.02.1872 bruksarbeider 52 Sarp Kreft i maven 06.10.1820

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0229 Enebak. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0229 Enebak. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0229 Enebak Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0232 Lillestrøm, Skedsmo prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0232 Lillestrøm, Skedsmo prestegjeld Folketeljing 1910 for 0232 Lillestrøm, Skedsmo prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0203 Drøbak. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0203 Drøbak. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0203 Drøbak Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste...

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0112 Torsnes, Borge prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0112 Torsnes, Borge prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0112 Torsnes, Borge prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Toten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Toten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1867 Bø. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1867 Bø. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1867 Bø Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0220 Asker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0220 Asker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0220 Asker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1123 Høiland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0717 Borre. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0717 Borre. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0717 Borre Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0534 Gran Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Land. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Land. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Etterkommere av Paul Paulsen Brooten

Etterkommere av Paul Paulsen Brooten Etterkommere av Paul Paulsen Brooten Henry Vestreng Tittutveien 4 E 006 Oslo Mail: henry@vestreng.no Innholdsfortegnelse. Etterkommere.............. av.. Paul..... Paulsen........ Brooten........................................................

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1421 Aurland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1124 Haaland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer