Folketeljing 1900 for 1511 Vannelven. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1900 for 1511 Vannelven. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1900 for 1511 Vannelven Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste... 9 Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå 1801 nominativ, dvs. ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga blei difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 3. desember 1900 Ved kgl. res. 8. august 1900 blei det bestemt å halde ei "almindelig Folketælling" som skulle gje ei detaljert oversikt over befolkninga i Noreg natta mellom 2. og 3. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast i teljingslista, med særskild markering ("mt") av dei som var mellombels til stades (på besøk osb.) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osb.) frå bustaden på teljingstidspunktet, også førast i lista, men merkast som fråverande ("f"). På denne måten skulle folketeljinga i 1900 gje ei oversikt over befolkninga, både dei som var til stades og dei som var heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle altså alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som "f" og på opphaldsstaden som "mt". I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent blei gjennomført, så mange slike personar er oppført berre ein stad. Ved folketeljinga i 1900 var det i Noreg 594 kommunar, av dei var 539 herad, 39 kjøpstader og 20 ladestader. I tillegg var det 2 ladestader som ikkje var eigne kommunar (Hvitsen i Akershus og Holmsbu i Buskerud), slik at totalen teljingseiningar var 596. Den totale heimehøyrande befolkninga i Noreg 3. desember 1900 blei av Det Statistiske Centralbureau talt til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet blei gjort frå og med måndag 3. desember 1900 og så mange dagar som var nødvendig. På landet blei teljingsarbeidet gjort under leiinga av eit teljingsstyre. Her fann ein soknepresten (formann), lensmannen og ordførar for heradstyret. Sjølve teljingsarbeidet blei som regel utført av skulelærarane, som gjekk frå gard til gard og fylte ut teljingsskjemaa ("Personlister" og Jordbrugsschemaer") for kvar bustad innan skulekrinsen (teljingskrinsen) sin. Etter innsamlingsarbeidet, utarbeidet teljaren ei summarisk "hovedliste" for kvar teljingskrins. Teljingstyret ved lensmannen fylte til slutt ut eit "hovedsammendrag" for heile heradet og sende det samla skjemamaterialet til Det Statistiske Centralbureau i Kristiania. (Dei detaljerte, bustadsinndelte jordbruksskjemaa for alle herada i landet gjekk tapt i brann hos sentralbyrået i 1939.) I byane hadde ein sjølvteljing. Det vil seie at eigaren eller bestyraren på kvar gard/hus fylte ut teljingslistene. Rodemeistaren stod for utdeling og innsamling av listene, og kontrollerte at dei var utfylte i tråd med instruksane. Magistraten i kvar by var ansvarleg for teljingsarbeidet. Ein førte teljinga i to typar lister ("Personliste" og "Husliste"). Teljaren laga så ei "hovedliste" for teljingskrinsen og overleverte ho til magistraten. "Hovedlisten" skulle innehalde oversikt over dei busette husa med huslistenummer og matrikkelnummer. Folketeljinga 1900 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast eit prestegjeld eller herad, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av prosjektet Teleslekt (under Telenor og Nasjonalbibliotekavdelinga i Rana ). Riksarkivaren overtok prosjektet og datamaterialet Digitalarkivet forvaltar dei digitale folketeljingane for Arkivverket. Dataa til folketeljinga 1801 har vore korrekturlesne fleire gonger, mellom anna alle gardsnamna i 2008, og det er versjon 4 av teljinga frå 10. januar 2013 som er grunnlaget for dette heftet. 5

6 Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta svarer stort sett til rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Ikkje alle folketeljingane innheld alle felt. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krins Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustaden sitt namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krets Teljingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leilegheitsnummer 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.kodar 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap 11 Tru Trussamfunn 6

7 På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanleg bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trussamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar (berre i 1910 teljiinga) Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert etter kvarandre, det er ein line mellom kvar bustad, og det er ein tynn line mellom ulike hushald i same bustad. Innanfor kvar seksjon kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner tekne i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som blei brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osb. Under person anger feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlege bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bustatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs. med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling 7

8 g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersått n = norsk statsborgar Trussamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvising til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvising til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 8

9 Personar i alt: 2875 (kvinner: 1494, menn: 1381) Bustader: 489 Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 171 (kvinner: 90, menn: 81) Bustader i krinsen: 30 Krins: 001 Herred/by: Vannelven Folketeljinga Krokevik Johan Krokevik m g b hf Gaardbruger 1872 Vanylven herred* n s Merknad: Hovedbygningen [Felt 2] 002 Karn Krokevik k g b hm Gardmandskone 1867 Sandø n s 003 Aneberte Bringsinghaug k ug b tj Tjenestepige 1874 Sandø n s 004 Elisa Bringsinghaug k ug mt b Tjenestepige 1870 Sandø n s Sedvanleg bustad: Sandø 005 Pelle Krokevig m ug b s Søn 1897 Vanylven herred* n s 006 Kammella Krokevik k ug b d Datter 1898 Vanylven herred* n s 007 Berte Krokevik k ug b d Datter /10 Vanylven herred* n s 008 Petter Krokevik m g b hf Føderaadsmand 1837 Sandø n s 009 Berte Krokevig k g b hm Føderaadskone 1845 Sandø n s Breidemyren Sivert Breidemyr m g b hf Gaardsbrug, Fiskeri 1863 Sande n s Merknad: Hovedbygningen [Felt 2] 002 Gurine Breidemyr k g b hm Gaardmandskone 1867 Sande n s 003 Oskar Breidemyr m ug b s Søn 1891 Sande n s 004 Kornelius Breidemyr m ug b s Søn 1894 Vanylven herred* n s 005 Kamilla Breidemyr k ug b d Datter 1895 Vanylven herred* n s 006 Alfred Breidemyr m ug b s Søn /8 Vanylven herred* n s 007 Ole Breidemyr m g b hf Føderaadsmand 1833 Vanylven herred* n s Merknad: Føderaadshuset [Felt 2] 008 Guni Breidemyr k g b hm Føderaadskone 1833 Vanylven herred* n s Sildevig Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Magnus Fluevog m g b hf Gaardsbrug 1858 Vanylven herred* n s Merknad: Hovedbygningen [Felt 2] 002 Marie Fluevog k g b hm Gaardmandskone 1849 Sande n s 003 Petra Fluevog k ug b d Datter 1890 Sande n s 004 Andreas Fluevog m g b hf Føderaadsmand 1827 Sande n s Merknad: Føderaadshuset [Felt 2] 005 Marte Fluevog k g b hm Føderaadskone 1827 Sælø n s Sildevig Nils Fluevog m g b hf Gaardbruger 1833 Vanylven herred* n s 002 Marte Fluevog k g b hm Gaardmandskone 1834 Selje n s 003 Johan Honningsvog m g b hf Handelsmand 1872 Selje n s 004 Marie Honningsvog k g b hm Handelsmandskone 1876 Vanylven herred* n s 005 Soffie Honningsvog k ug b tj Tjenestepige 1888 Selje n s 006 Marta Honningsvog k ug b d Datter /3 Vanylven herred* n s Fluevoghavn Under-3 1 og Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Henrik Fluevog m g b hf Husmand, Gaardsbr 1817 Vanylven herred* n s 002 Marte Fluevog k g b hm Husmandskone 1832 Selje n s Fluevog Digitalarkivet - Arkivverket Side 9

10 1511 Vannelven 001 Matias Fluevog m g b hf Gaardbruger, Fisker 1867 Kinn n s 002 Dortea Fluevog k g b hm Gaardmandskone 1859 Vanylven herred* n s 003 Lisa Fluevog k ug b d Datter 1885 Vanylven herred* n s 004 Sigvald Fluevog m ug b s Søn 1892 Vanylven herred* n s 005 Ole Dybvig m g b under Fattigvæset 1826 Vanylven herred* n s 006 Malina Dybvig k g b under Fattigvæset 1820 Stryn n s Fluevog Petter Fluevog m g b hf Gaardbr Vanylven herred* n s 002 Lovisa Fluevog k g b hm Gaardmandskone 1873 Vanylven herred* n s 003 Nils Fluevog m ug b s Søn /1 Vanylven herred* n s 004 Anders Rusten m ug b tj Gaardsarbeid 1886 Vanylven herred* n s 005 Peder Storeide m g b fl Føderaadsm Vanylven herred* n s 006 Birte Storeide k g b fl Føderaadskone Føderaadsmand Føderaadskone 1840 Vanylven herred* n s Brudevig Matias Brudevig m g b hf Gaardbr Vanylven herred* n s 002 Brite Brudevig k g b hm Gaardmandskone 1840 Davigen n s 003 Marta Brudevig k ug b d Skrædderpige 1863 Vanylven herred* n s 004 Gerhard Brudevig m ug b s Gaardsarbeid 1880 Vanylven herred* n s 005 Laura Brudevig k ug b d Datter husligt arb 1883 Vanylven herred* n s 006 Sevrin Brudevig m ug b s Søn 1885 Vanylven herred* n s Brudevig Ole Brudevig m g b hf Gaardbruger 1833 Vanylven herred* n s 002 Birte Brudevig k g b hm Gaardmandskone 1845 Vanylven herred* n s 003 Nikolai Brudevig m ug b s Gaardsarbeid 1873 Vanylven herred* n s 004 Bergitta Brudevig k ug b d Datter 1878 Vanylven herred* n s 005 Anton Brudevig m ug b s Gaardsarbeid 1884 Vanylven herred* n s 006 Kristoffer Brudevig m ug b s S 1887 Vanylven herred* n s Bruen Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Olai Bruen m g b hf Husmand 1852 Vanylven herred* n s 002 Marta Bruen k g b hm Husmandskone 1832 Sande n s 003 Birte Nedrelid k g b hm Tjenestepige 1863 Sande n s Bruen Olai Bruen m g b hf Gaardbr Vanylven herred* n s 002 Andrine Bruen k g b hm Gaardmandskone 1863 % Vanylven herred* n s %1865%% 003 Gerhard Bruen m ug b s Søn 1894 Vanylven herred* n s 004 Sofie Bruen k ug b d Datter 1897 Vanylven herred* n s 005 Soffie Strand k ug b tj Tjenestepige 1880 Davigen n s Sjukdom: Aa Sighaug Marta Sighau k ug b hm Gaardsbrug 1855 Vanylven herred* n s 002 Nikolai Vedvig m ug b tj Gaardsbr Selje n s 003 Oliva Fluevog k ug b tj Tjenestepige 1883 Vanylven herred* n s Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Folketeljinga Sighaug Kristoffer Sighaug m g b hf Gaardbruger 1870 Sandø n s 002 Ane Sighaug k g b hm Gaardmandskone 1870 Vanylven herred* n s 003 Johane Sighaug k ug b d Datter 1892 Vanylven herred* n s 004 Marie Sighaug k ug b d Datter 1893 Vanylven herred* n s 005 Knut Olai Sighaug m ug b s Søn 1895 Vanylven herred* n s 006 Hanna Sighaug k ug b d D 1897 Vanylven herred* n s 007 Kamilla Sighaug k ug b d D /10 Vanylven herred* n s 008 Oliva Sighaug k ug b tj Tjenestepige 1874 Vanylven herred* n s Sighaugstrand 5 4 og Hans Skarbøvig m g f hf Gaardbr og Fisker 1862 Borgund n s Sannsynleg opphaldstad: Drivgarnsfiske D.S. "Viking" 002 Anna Skarbøvig k g b hm Gaardmandskone 1869 Sandø n s 003 Amanda Sæhaug k ug b d Datter 1894 Borgund n s 004 Oskar Sæhaug m ug b s Søn 1896 Aalesund n s 005 Olaf Sæhaug m ug b s Søn 1898 Vanylven herred* n s 006 Marta Tørlen k ug b tj Tjenestepige 1883 Vanylven herred* n s 007 Jakob Stranden m g b fl Gaardbr Vanylven herred* n s 008 Birte Stranden k g b fl Gaardmandskone 1831 Sandø n s Teien Under Andreas Strand m g b hf Husmand, Tømmermand 1862 Vanylven herred* n s 002 Ingeborg Strand k g b hm Husmandskone 1863 Selje n s 003 Olaf Hunsnæs m ug b s Søn 1888 Vanylven herred* n s 004 Sevrin Hunsnæs m ug b s Søn 1890 Vanylven herred* n s 005 Anna Hunsnæs k ug b d Datter 1893 Vanylven herred* n s 006 Matias Hunsnæs m ug b s Søn 1896 Vanylven herred* n s 007 Petra Hunsnæs k ug b d Datter 1898 Vanylven herred* n s Hunsnæs Sivert Hunsnæs m g b hf Gaardbruger 1857 Vanylven herred* n s 002 Oliva Hunsnæs k g b hm Gaardmandskone 1860 Vanylven herred* n s 003 Ingeborg Hunsnæs k e b fl Føderaadskone 1829 Vanylven herred* n s 004 Paula Storeide k ug b tj Tjenestepige 1882 Vanylven herred* n s 005 Pernelle Hunsnæs k e b el Føderaadskone 1816 Sandø n s Hunsnæs Sakarias Hunsnæs m g b hf Gaardbruger 1861 Stryn n s 002 Elisa Hunsnæs k g b hm Gaardmandskone 1866 Vanylven herred* n s 003 Johan Hunsnæs m ug b tj Gaardsarbeid 1868 Vanylven herred* n s 004 Ingeborg Hunsnæs k ug b tj Tjenestepige 1883 Vanylven herred* n s 005 Dorte Hunsnæs k e b Føderaadskone 1823 Stryn n s 006 Eli Skorge k g mt b Hm 1829 Stryn n s Sedvanleg bustad: Skorge T Hunsnæs Matias Hunsnæs m g b hf Gaardbr 1855 Sandø n s 002 Rasmine Hunsnæs k g b hm Gaardmandskone 1851 Vanylven herred* n s 003 Oliva Hunsnæs k ug b d Datter 1885 Vanylven herred* n s 004 Jonnas Hunsnæs m ug b s Søn 1888 Vanylven herred* n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 1511 Vannelven 005 Maria Hunsnæs k ug b d Datter 1890 Vanylven herred* n s Legene Under Hans Hunsnæs m g b hf Gaardsbr. (Pladsemand) 1853 Vanylven herred* n s 002 Birte Hunsnæs k g b hm Gaardmandskone 1860 Vanylven herred* n s 003 Anna Hunsnæs k ug b d Datter 1892 Vanylven herred* n s 004 Dortea Hunsnæs k ug b d Datter 1893 Vanylven herred* n s 005 Rasmine Hunsnæs k ug b d Datter 1897 Vanylven herred* n s 006 Paul Hunsnæs m ug b s Søn /2 Vanylven herred* n s 007 Paul Hunsnæs m e b hf Føderaadsmand 1831 Selje n s Olsgaard Knut Myklebust m g b hf Gaardbr Vanylven herred* n s 002 Jakobea Myklebost k g b hm Gaardmandskone 1867 Mannæs n s 003 Hilma Myklebost k ug b d Datter 1889 Vanylven herred* n s 004 Ingvald Myklebost m ug b s Søn 1891 Vanylven herred* n s 005 Petra Myklebust k ug b d Datter 1893 Vanylven herred* n s 006 Ingeranna Myklebust k ug b d Datter 1895 Vanylven herred* n s 007 Jenny Myklebust k ug b d Datter 1897 Vanylven herred* n s 008 Olga Myklebost k ug b d Datter /7 Vanylven herred* n s Legene Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Petter Myklebost m g b hf Gaardbr Vanylven herred* n s 002 Anemarta Myklebost k g b hm Gaardmandsk Vanylven herred* n s 003 Gustav Myklebost m ug b s Søn 1888 Vanylven herred* n s 004 Laura Myklebost k ug b d Datter 1890 Vanylven herred* n s 005 Ingvald Myklebost m ug b s Søn 1893 Vanylven herred* n s 006 Bernhard Myklebost m ug b s Søn 1896 Vanylven herred* n s 007 Petter Myklebost m ug b s Søn /7 Vanylven herred* n s 008 Anberte Myklebost k e b hm Føderaadskone Volden n s 009 Marte Aarvik k ug b el Fattigunderstøttet Sandø n s Myklebost Johannes Myklebost m g b hf Gaardbr Vanylven herred* n s 002 Petrikka Myklebost k g b hm Gaardmandskone 1853 Vanylven herred* n s 003 Kornelius Myklebost m ug b s Gaardsarbeid 1875 Vanylven herred* n s 004 Oliva Myklebost k ug b d Datter 1885 Vanylven herred* n s 005 Petter Myklebost m ug b s Søn 1889 Vanylven herred* n s 006 Andriana Myklebost k e b hm Føderaadskone 1818 Vanylven herred* n s Myklebost ytre Lars Myklebost m g b hf Gaardbruger 1849 Vanylven herred* n s 002 Pernelle Myklebost k g b hm Gaardmandskone 1851 Vanylven herred* n s 003 Paul Myklebost m ug b Søn Gaardsarbeid 1879 Vanylven herred* n s 004 Peder Myklebost m ug b s Gaardsarbeid 1882 Vanylven herred* n s 005 Olaf Myklebost m ug b s Gaardsarbeid 1885 Vanylven herred* n s 006 Leif Myklebost m ug b s Gaardsarbeid 1888 Vanylven herred* n s 007 Toralf Myklebost m ug b s Gaardsarbeid 1892 Vanylven herred* n s 008 Anna Myklebost k ug b d Gaardsarbeid 1895 Vanylven herred* n s Strand ytre Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 Folketeljinga Haavard Storeide m g b hf Gaardbr 1834 Vanylven herred* n s 002 Ane Storeide k g b hm Gaardmandskone 1844 Vanylven herred* n s 003 Hans Storeide m ug b s Søn 1887 Vanylven herred* n s 004 Ole Storeide m e b el Føderaadsmand 1818 Vanylven herred* n s Strand ytre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Amund Strand m g b hf Gaardbruger, Bygningsmand 1857 Selje n s %%Snedker%% 002 Ane Strand k g b hm Gaardmandskone 1857 Vanylven herred* n s 003 Oleanna Strand k ug b d Datter 1883 Selje n s 004 Anebirte Strand k ug b d Datter 1888 Vanylven herred* n s 005 Anna Strand k ug b d Datter 1891 Vanylven herred* n s 006 Sverre Strand m ug b s Søn /7 Vanylven herred* n s Strand Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Anders Strand m g b hf Gaardbruger 1839 Vanylven herred* n s 002 Vendel Strand k g b hm Gaardmandskone 1857 Vanylven herred* n s 003 Ole Strand m ug b s Søn 1889 Vanylven herred* n s 004 Halfdan Strand m ug b s Søn 1894 Vanylven herred* n s 005 Anna Strand k ug b d Datter 1897 Vanylven herred* n s 006 Brite Sørdal k e b el Føderaadskone 1828 Vanylven herred* n s Strand Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Karl Strand m g b hf Husmand 1822 Sandø n s 002 Gurine Strand k g b hm Husmandskone 1828 Vanylven herred* n s Fagerhaug Peder Fagerhaug m g b hf Gaardbruger 1836 Daviken n s 002 Andrina Fagerhaug k g b hm Gaardmandskone 1849 Vanylven herred* n s 003 Ole Fagerhaug m ug b s Søn 1885 Vanylven herred* n s 004 Hans Fagerhaug m ug b s Søn 1888 Vanylven herred* n s 005 Ingeborg Stranden k e b Lf Føderaadskone 1814 Vanylven herred* n s Seljestrand Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Soffie Strand k e b hm Gaardsbrug 1846 Vanylven herred* n s 002 Ingvald Strand m ug b s Søn 1885 Vanylven herred* n s 003 Anton Strand m ug b s Søn 1887 Vanylven herred* n s Seljebakke Under-7-8 1,3, Johannes Strand m g b hf Gaardbr. Husmand 1836 Sandø n s 002 Inger Strand k g b hm Husmandskone 1851 Vanylven herred* n s 003 Abram Strand m e b el Føderaadsmand 1818 Vanylven herred* n s Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 351 (kvinner: 179, menn: 172) Bustader i krinsen: 60 Krins: 002 Herred/by: Vannelven Strand indre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Ananias Andersen m g b hf Gaardbruger og fisker 1838 Sande, S n s Merknad: Hovedbygningen [Felt 2] Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 1511 Vannelven 002 Gurine Olsdatter k g b hm Gaardmandskone 1852 Vanylven herred* n s 003 Mathias Ananiasen m ug b s Søn og gaardsarbeider 1885 Vanylven herred* n s 004 Gullik Ananiassen m ug f s Fisker og gaardsarb Vanylven herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Ombord i fartøi 005 Olai Ananiassen m ug f s Fisker 1879 Vanylven herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Ombord i fartøi 006 Gerhard Ananiasen m ug b s Gut 1893 Vanylven herred* n s 007 Ragnhild Olsdatter k ug b tj Tjenestepige 1836 Eid i Nordfj. n s 008 Adolf Ananiassen m ug b s Gut 1888 Vanylven herred* n s Merknad: Fjøsen [Felt 2] 009 Sigvald Ananiassen m ug b s Gut 1891 Vanylven herred* n s 010 Rasmus Larssen m g f fl Fisker 1872 Vanylven herred* n s Merknad: Hovedbygningen [Felt 2] Sannsynleg opphaldstad: Ombord i fartøi 011 Oliva Ananiasdatter k g b fl Fiskerkone og skrædder 1872 Vanylven herred* n s 012 Berta Rasmusdatter k ug b fl Datter til No Vanylven herred* n s 013 Alf Rasmussen m ug b fl Søn til No Vanylven herred* n s 014 Rikhard Rasmussen m ug b fl Søn til No /2 Vanylven herred* n s Strand indre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Halstein Monsen Sundal m g b hf Gaardbr. og hestehandler 1847 Vanylven herred* n s 002 Marie Olsdatter k g b hm Gaardmandskone 1850 Vanylven herred* n s 003 Johan Halsteinsen m ug b s Søn 1878 Vanylven herred* n s 004 Ingvald Halsteinsen m ug b s Søn 1882 Vanylven herred* n s Merknad: Drengstuen [Felt 2] 005 Martha Halsteinsdtr k ug b d Datter og arbeider i huset 1884 Vanylven herred* n s 006 Severin Halsteinsen m ug b s Søn 1887 Vanylven herred* n s Merknad: Drengstuen [Felt 2] 007 Marie Halsteinsdtr k ug b d Datter 1891 Vanylven herred* n s 008 Kamilla Halsteinsdtr k ug b d Datter 1893 Vanylven herred* n s Strand indre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Gullik Andersen m g b hf Gaardbruger 1865 Vanylven herred* n s Merknad: Hovedbygningen [Felt 2] 002 Anna Rasmusdatter k g b hm Gaardbrugerkone 1864 Vanylven herred* n s 003 Hans Anderssen m ug b tj Tjenestedreng 1885 Vanylven herred* n s 004 Brita P. Hellebust k ug b el Fattiglem 1811 Vanylven herred* n s 005 Martha Olsdatter k e b hm Føderaadskone 1844 Vanylven herred* n s Merknad: Føderaadshuset [Felt 2] 006 Marie Andersdatter k ug b fl Sypige 1874 Vanylven herred* n s 007 Aneberte Andersdatter k ug b fl Gaardsarbeide 1880 Vanylven herred* n s Strand indre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Anders Pedersen m g b hf Gaardbruger 1843 Vanylven herred* n s 002 Bertha Andersdatter k ug b d Datter og syselsat med 1872 Vanylven herred* n s gaardsarb 003 Martha Andersdatter k ug b d Datter og syselsat med gaardsarb 1884 Vanylven herred* n s Tørlen Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Petter Gulliksen Tørlen m g b hf Gaardbr. og hustømmerm Vanylven herred* n s 002 Berthe Nilsdatter k g b hm Gaardmandskone 1851 Sande, S. n s 003 Anna Pettersdtr k ug b d Datter og sysselsat med 1879 Vanylven herred* n s gaardsarb 004 Mathias Pettersen m ug b s Søn og sysselsat med gaardsarb 1881 Vanylven herred* n s Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 Folketeljinga Rikka Pettersen k ug b d Datter og sysselsat med 1885 Vanylven herred* n s gaardsarb 006 Marie Pettersdatter k ug b d Datter 1887 Vanylven herred* n s 007 Johannes Pettersen m ug b s Søn 1889 Vanylven herred* n s 008 Nikolai Pettersen m ug b s Søn 1893 Vanylven herred* n s 009 Petra Pettersdatter k ug b d Datter 1895 Vanylven herred* n s Tørlen Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Petter Anderssen Tørlen m g b hf Gaardbruger og Fisker 1844 Vanylven herred* n s 002 Martha Kaaresdatter k g b hm Gaardbrugerkone 1848 Vanylven herred* n s 003 Martha Pettersdatter k ug b d Datter sysselsat med 1881 Vanylven herred* n s gaardsarb 004 Gerhard Pettersen m ug b s Søn sysselsat med gaardsarb 1883 Vanylven herred* n s 005 Thea Pettersdatter k ug b d Datter 1888 Vanylven herred* n s 006 Petter Pettersen m ug b s Søn 1890 Vanylven herred* n s Tørlen Johannes R. Hegheim m g b hf Gaardbruger 1828 Jølster n s 002 Eline Henningsdatter k g b hm Gaardbrugerkone 1855 Selje n s 003 Rasmus Johannessen m ug b s Søn 1886 Vanylven herred* n s 004 Agnette Johannesdatter k ug b d Datter 1892 Vanylven herred* n s 005 Hans Johannessen m ug b s Søn 1898 Vanylven herred* n s Merknad: D [Felt 8] Fagerhol Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ole Gregoriussen m g b hf Gaardbruger og hustømmerm 1860 Vanylven herred* n s 002 Hanna Petersdatter k g b hm Gaardbrugerkone 1869 Vanylven herred* n s 003 Berte Olsdatter k ug b d Datter 1892 Vanylven herred* n s 004 Paula Olsdatter k ug b d Datter 1894 Vanylven herred* n s 005 Gustav Olsen m ug b s Søn 1896 Vanylven herred* n s 006 Peter Olsen m ug b s Søn 1898 Vanylven herred* n s 007 Anna Olsdatter k ug b d Datter /5 Vanylven herred* n s Fredsvold Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 M Kildal Lund m g b hf Gbr. (forhenv.emb.mand) 1832 Borgund S. n s Merknad: Hovedbygningen [Felt 2] 002 Otilie K. Lund k g b hm 1860? Larvig n s Merknad: Ingen markering [Felt 10] 003 Jon M. Frihagen m ug b tj Tjenestedreng 1880? Vanylven herred* n s Merknad: Drengestuen [Felt 2] 004 Johanne A. Kroken k ug b tj Tjenestepige (Kjøkkenpige) 1873 Vanylven herred* n s 005 Berte A. Nordal k ug b tj Tjenestepige (Budeie) 1880 Vanylven herred* n s 006 Laurits Brekke m ug b hf Uhrmager (Handelsmand) 1840 Vanylven herred* n s Merknad: Kontorbygningen [Felt 2] 007 Samueline P. Krognæs k ug b el Gaardsarbeide 1856 Selje n s Fredsvold Under Knud Pedersen m g b hf Husmand 1829 Vanylven herred* n s 002 Synnøve Gunnersdatter k g b hm Husmandskone 1832 Ørsten n s Djupviken Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 1511 Vannelven 001 Ole Andersen Strand m g b hf Smed og Gaardbruger 1871 Vanylven herred* n s 002 Serine Mathiasdtr k g b hm Gaardbrugerkone 1876 Vanylven herred* n s 003 Anna Johannesdtr k ug b tj Tjenestepige 1890 Vanylven herred* n s 004 Gina Olsdtr k ug b d Datter /2 Vanylven herred* n s Tørlen Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Gerhard Olsen m g b hf Gaardbr. og Hustømmermand 1866 Vanylven herred* n s 002 Oluffa Olsdatter k g b hm Gaardmandskone 1874 Sande, S. n s 003 Olga Gerhardsdtr k ug b d Datter 1896 Vanylven herred* n s 004 Ragna Gerhardsdtr k ug b d Datter 1898 Vanylven herred* n s 005 Ole Gerhardsen m ug b s Søn /11 Vanylven herred* n s 006 Ole Monssen Tørlen m g b hf Føderaadsmand 1814 Vanylven herred* n s 007 Ingeborg Gulliksdtr k g b hm Føderaadskone og 1844 Vanylven herred* n s gaardsarbeide 008 Mathias Olsen m ug b s Hustømmermand 1880 Vanylven herred* n s Tørlen Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Mathias Knutsen Tørlen m g b hf Husmand og stemnevidne 1830 Vanylven herred* n s 002 Sevrine Andersdatter k g b hm Husmandskone 1832 Vanylven herred* n s Hopegruen Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Simon T. Stokke m g f hf Smed og gaardbruger 1876 Hjørundfjor n s Sannsynleg opphaldstad: Olden 002 Laura A. Stokke k g b hm Smedkone 1873 Hjørundfjor n 003 Thorvald Simonsen m ug b s Søn /4 Vanylven herred* n s 004 Simon Knutsen Rekdal m ug b tj Tjenestedreng 1883 Hjørundfjor n s 005 Sørn Refsnes m g b hf Skrædder og føderaadsm Selje n s Merknad: Føderaadstuen [Felt 2] 006 Martha Arnesdatter k g b hm Føderaadskone 1853 Vanylven herred* n s 007 Eli Olsdatter Refsnes k ug b fl Fattigunderstøttet 1840 Selje n s Sjukdom: S Haugen Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Johannes Jakobsen Fiskaa m g b hf Gaardbruger 1846 Vanylven herred* n s 002 Hanna Jonasdtr k g b hm Gaardbrugerkone 1853 Vanylven herred* n s 003 Jakob Johannessen m ug f s Fisker og gaardsarbeider 1879 Vanylven herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Ombord i fartøi 004 Josefina Johannesdtr k ug b d Datter 1884 Vanylven herred* n s 005 Johan Johannessen m ug b s Søn 1892 Vanylven herred* n s 006 Hildur Johannesdtr k ug b d Datter 1895 Vanylven herred* n s Haugen Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Olai O. Kragset m g b hf Skomager og fisker 1870 Sande S. n s 002 Berte Olsdatter k g b hm Skomagerkone 1873 Vanylven herred* n s 003 Oliva Olaisdatter k ug b d Datter 1896 Vanylven herred* n s 004 Oscar Olaisen m ug b s Søn 1898 Vanylven herred* n s 005 Inga Olaisdatter k ug b d Datter /7 Vanylven herred* n s Fridheim under Fiskaa Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Sevrin Gregoriussen Strand m ug b hf Landhandler 1868 Vanylven herred* n s 002 Ingeborg Olsdatter Tørlen k ug b Tjenestepige Husgjerning Kreaturstel 1879 Vanylven herred* n s Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 Folketeljinga Magda Andersdatter Dalen k ug b Tjenestepige Husgjerning 1883 Sande Søndmør n s 004 Johan Widsteen m g b hf Lensmand 1857 Stareim, Eid Nordfj. n s 005 Magda Widsteen k g b hm 1860 Volden n s 006 Sigfrid Widsteen k ug b Datter 1892 Volden n s 007 Bjarne Widsteen m ug b Søn 1895 Vanylven herred* n s 008 Ivar Faleide m ug b Tjener Sergeant, Lensmandskontorist 1875 Indviken n s 009 Anna Fagerhaug k ug b Tjenestepige Husgjerning 1878 Vanylven herred* n s Strandheim Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 O. B. Fiskaa m g b hf Handelsmand Postarbr Vanylven herred* n s Dampsk.expeditør. Merknad: Hovedbygningen [Felt 2] 002 Berthe Fiskaa k g b hm 1870 Vanylven herred* n s 003 Anders Fiskaa m ug b s 1891 Vanylven herred* n s 004 Ragna Fiskaa k ug b d 1893 Vanylven herred* n s 005 Klara Fiskaa k ug b d 1895 Vanylven herred* n s 006 Petra Fiskaa k ug b d 1897 Vanylven herred* n s 007 Karl Fiskaa m ug b s Søn /7 Vanylven herred* n s 008 Berthe Øren k ug b tj Tjenestepige (Kjøkkenpige) 1877 Vanylven herred* n s 009 Ansgar Fiskaa m ug b tj Handelsbetjent 1880 Vanylven herred* n s Merknad: Drengstuebygningen [Felt 2] 010 Olai Aarø m ug f fl Handelsmand 1868 Vanylven herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Sandshavn Bergheim Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Gustav Ottesen m g b hf Kommunelæge 1864 Brønø n s 002 Rebekka Ottesen k g b hm 1877 Volden n s 003 Sefora Andersdtr Strand k ug b tj Husgjerning 1881 Vanylven herred* n s Torvang Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Knud Gulliksen m g b hf Føderaadsmand 1819 Vanylven herred* n s Sjukdom: S 002 Martina Marthinusdtr k g b hm Føderaadskone 1851 Vanylven herred* n s 003 Ludemilla Knudsdtr k ug b d Datter 1888 Vanylven herred* n s 004 Gustav Knudsen m ug b s Søn 1894 Vanylven herred* n s Fiskaa Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Hans Olsen Fiskaa m g b hf Gaardbruger og skydsskaffer 1843 Vanylven herred* n s 002 Ingeborg Knudsdtr k g b hm Gaardmandskone 1846 Vanylven herred* n s 003 Knut Hanssen m ug b s Sysselsat med Gaardsarb og 1871 Vanylven herred* n s Fiskeri 004 Ingeborg Hansdtr k ug b d Datter 1885 Vanylven herred* n s 005 Mathias Marthinussen m ug b tj Tjenestedreng 1883 Vanylven herred* n s 006 Ane Jakobsdtr Ferstad k ug b tj Tjenestepige 1865 Selje n s Fiskaa Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Anders Olsen m g b hf Gaardbruger og Bankkasserer 1834 Vanylven herred* n s 002 Petrikke Johnsdatter k g b hm Husgjerning og Kreaturstel Vanylven herred* n s 003 Johan Andersen m ug b s Husgjerning, Jordarbeide og 1877 Vanylven herred* n s Fiskeri. 004 Marie Andersdatter k ug b d Husgjerning og Syforretning 1872 Vanylven herred* n s 005 Petra Andersdatter k ug b d Husgjerninger Vanylven herred* n s 006 Julia Andersdatter k ug b d Ligesaa 1884 Vanylven herred* n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 1511 Vannelven 007 Anna Andersdatter k ug b d 1887 Vanylven herred* n s 008 Inga Andersdatter k ug b d 1891 Vanylven herred* n s Fredheim Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Jørgen Orheim m g b Husfar Lærer i folkeskolen 1867 Eid i Nordfj. n s 002 Synnøve Orheim k g b hm Lærerkone 1867 Eid i Nordfj. n s 003 Rasmus Skaarhaug m g f fl Hustømmermand 1877 Eid i Nordfj. n s Sannsynleg opphaldstad: Aalesund 004 Nilla Skaarhaug k g b fl Arbeiderkone 1879 Tysnes n s 005 Olav Skaarhaug m ug b s Søn /7 Bergen n s 006 Anna Berge k ug mt el Lærerinde i folkeskolen 1874 Selje n s Sedvanleg bustad: Sandsøen Rumpen Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Petter Arnesen Fiskaa m g b hf Gaardbr. skomager, fisker 1851 Vanylven herred* n s 002 Oluffa Olsdatter k g b hm Gaardmandskone 1861 Vanylven herred* n s 003 Ansgar Pettersen m ug b s Søn 1888 Vanylven herred* n s 004 Gerhard Pettersen m ug b s Søn 1890 Vanylven herred* n s 005 Oliva Pettersdatter k ug b d Datter 1892 Vanylven herred* n s 006 Sigvald Pettersen m ug b s Søn 1893 Vanylven herred* n s 007 Paula Pettersdatter k ug b d Datter 1895 Vanylven herred* n s 008 Klara Pettersdatter k ug b d Datter 1896 Vanylven herred* n s 009 Anna Pettersdatter k ug b d Datter 1898 Vanylven herred* n s 010 Johan Pettersen m ug b s Søn /8 Vanylven herred* n s 011 Kari Larsdtr Brekke k e b hm Føderaadskone 1820 Sande, S n s Merknad: Føderaadshuset [Felt 2] Øren Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Karoles Øren m g b hf Gaardbruger og fisker 1861 Vanylven herred* n s Merknad: Hovedbygningen [Felt 2] 002 Anna Olsdatter k g b hm Gaardbrugerkone 1868 Vanylven herred* n s 003 Kamilla Karolusdtr k ug b d Datter 1897 Vanylven herred* n s 004 Oliva Karoliusdtr k ug b d Datter /7 Vanylven herred* n s 005 David Kristensen m g b hf Føderaadsmand 1827 Vanylven herred* n s Merknad: Føderaadshuset [Felt 2] 006 Kari Danielsdatter k g b hm Føderaadskone 1820 Vanylven herred* n s Bakken Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Petter O. Krogevik m g f hf Emisær og gaardbr Vanylven herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Stordalen 002 Oline Gregoriusdtr k g b hm Emisærkone (hus- og 1859 Vanylven herred* n s gaardsarb.) 003 Petter J. Skorpen m g f hf Gaardbr. og Fisker 1862 Herø S. n s Sannsynleg opphaldstad: Skorpen i Herø 004 Anna Hansdatter k g b hm Gaardbrugerkone (hus og 1868 Volden n s gaardsarb) 005 Johan Olafsen m ug b Advotivsøn Fattiggut som No2 har tat til sig 1897 Herø S n s Fiskaa Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Sivert E. Sylte m g b hf Gaardbr, telefonstasjonsstyrer 1861 Vanylven herred* n s Merknad: Hovedbygningen: [Felt 2] 002 Dorthea Severinsdtr k g b hm Gaardmandskone 1863 Vanylven herred* n s Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 Folketeljinga Severin Sivertsen m ug b s Søn 1887 Vanylven herred* n s 004 Emma Sivertsdatter k ug b d Datter 1892 Vanylven herred* n s 005 Anna Sivertsdtr k ug b d Datter 1896 Vanylven herred* n s 006 Danker Sivertsen m ug b s Søn 1898 Vanylven herred* n s 007 Sara Sivertsdtr k ug b d Datter /8 Vanylven herred* n s 008 Severin Larsen Fiskaa m g b hf Føderaadsmand 1836 Vanylven herred* n s Merknad: Føderaadshuset: [Felt 2] 009 Ane Pedersdtr k g b hm Føderaadskone 1835 Vanylven herred* n s 010 Ole Pedersen Fiskaa m ug b hf Føderaadsmand 1839 Vanylven herred* n s Aarøgjerdet Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Andreas A. Aarøgjerde m g b hf Gaardbr. (og agentur) 1869 Vanylven herred* n s 002 Synnøve Sørnsdatter k g b hm Gaardmandskone 1867 Sande, S n s 003 Berte Andreasdtr k ug b d Datter 1892 Vanylven herred* n s 004 Ansgar Andreassen m ug b s Søn 1894 Vanylven herred* n s 005 Alf Andreassen m ug b s Søn 1896 Vanylven herred* n s 006 Sigvald Andreassen m ug b s Søn 1898 Vanylven herred* n s 007 Olaf Andreassen m ug b s Søn /10 Vanylven herred* n s Legene Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Mathias Pedersen Aarø m g b hf Gaardbruger 1836 Vanylven herred* n s 002 Martha Kristensdatter k g b hm Gaardmandskone 1841 Vanylven herred* n s 003 Petter Mathiassen m ug b s Arbeider ved et transileri Vanylven herred* n s gaardsarb 004 Oliva Mathiasdatter k ug b d Datter, sysselsat i huset Vanylven herred* n s Aarø Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Gabriel Hanssen Aarø m g b hf Gaardbr. og damperibestyrer 1860 Vanylven herred* n s 002 Martha Andersdtr k g b hm Gaardmandskone 1862 Vanylven herred* n 003 Hans Gabrielsen m ug b s Søn 1887 Vanylven herred* n s 004 Anna Gabrielsdtr k ug b d Datter 1898 Vanylven herred* n s 005 Rasmus Hansen m ug b tj Tjenestedreng og arbeider ved 1872 Vanylven herred* n s damperiet 006 Anna Johannesdtr k ug b tj Tjenestepige 1880 Vanylven herred* n s 007 Hans Gregoriussen Aarø m e b hf Føderaadsmand 1830 Vanylven herred* n s Aarø Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Søren Knutsen Aarø m g b hf Gaardbruger 1841 Vanylven herred* n s 002 Aneberte Andersdtr k g b hm Gaardbrugerkone 1850 Vanylven herred* n s Aarø Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Anders Andersen Aarø m g b hf Gaardbr. og fisker 1860 Vanylven herred* n s 002 Marie Hansdt k g b hm Gaardmandskone 1867 Vanylven herred* n s 003 Ingeborg Andersdatter k ug b d Datter 1891 Vanylven herred* n s 004 Anders Anderssen m ug b s Søn 1893 Vanylven herred* n s 005 Halfdan Andersen m ug b s Søn 1896 Vanylven herred* n s 006 Magda Andersdatter k ug b d Datter 1898 Vanylven herred* n s 007 Idda Iversdtr Rusten k ug b tj Tjenestepige 1883 Vanylven herred* n s 008 Anders Anderssen m g b hf Føderaadsmand 1837 Vanylven herred* n s 009 Ingeborg Monsdatter k g b hm Føderaadskone 1831 Vanylven herred* n s Myrset Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 1511 Vannelven 001 Elias Jakobsen Stranden m g f hf Gaardbruger og fisker 1863 Sande, S n s Sannsynleg opphaldstad: Ombord i fartøi 002 Elisa Marthinusdatter k g b hm Gaardmandskone 1854 Vanylven herred* n s 003 Gurine Eliasdtr k ug b d Datter 1887 Vanylven herred* n s 004 Mathias Eliassen m ug b s Søn 1894 Vanylven herred* n s Myrset Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Rasmus Rønnestad m g b hf Sergeant og gaardbruger 1853 Sande, S. n s 002 Johanne Olsdtr k g b hm Sergeantkone 1855 Vanylven herred* n s 003 Olai Rønnestad m ug b s Gaardsarbeide 1881 Vanylven herred* n s 004 Anna Rønnestad k ug b d Husgjerning 1885 Vanylven herred* n s 005 John Rønnestad m ug b s Søn 1888 Vanylven herred* n s 006 Knut Rønnestad m ug b s Søn 1891 Vanylven herred* n s 007 Dorte Davidsdtr k ug b tj Tjenestepige 1863 Vanylven herred* n s Fiskaa Under Jakobine Larsen k ug b hm Gaardbrug og forskjelligt arbeide 1850 Ulstein n s Midtbø Rasmus Sæbjørnsen m g b hf Skomager, Jordbr. og fisker 1849 Vanylven herred* n s 002 Petrine Pedersdatter k g b hm Skomagerkone 1846 Vanylven herred* n s Aarø Under Mons Sæbjørnsen m g b hf Skomager og pladsemand 1836 Vanylven herred* n s 002 Andriane Josefsdtr k g b hm Pladsemandskone 1834 Selje n s 003 Serine Monsdtr k ug b d Gaards- og haandarbeide 1866 Vanylven herred* n s 004 Anne Eriksdatter k e b el Bortsat af fattigvæsenet 1836 Stryn, Nordfj. n s Aarø Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Ole Haldorsen Goteberg m g f hf Pladsmand, jordarb. og fisker 1857 Selje n s Merknad: Vaaningshus No 1: [Felt 2] Sannsynleg opphaldstad: Ombord i fartøi 002 Ane Kristiansdatter k g b hm Pladsemandskone 1852 Herø, S. n s 003 Hanna Olsdatter k ug b d Datter 1887 Vanylven herred* n s 004 Knut Olsen m ug b s Søn 1889 Vanylven herred* n s 005 Anna Olsdatter k ug b d Datter 1891 Vanylven herred* n s 006 Ole Olsen m ug b s Søn 1896 Vanylven herred* n s 007 Anne Gundersen k e b hm Et lidet føderaad og sit eget 1825 Selje n s arb. Merknad: Vaaningshus No 2: [Felt 2] Søtland Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Peder Absalonsen Bøstrand m g b hf Gaardbruger, Fisker og 1868 Vanylven herred* n s Arbeidsm. 002 Johanne Jensdatter k g b hm Gaardbrugerkone 1858 Vanylven herred* n s 003 Andreas Pedersen m ug b s Søn 1891 Vanylven herred* n s 004 Ingeborg Pedersdatter k ug b d Datter 1893 Vanylven herred* n s 005 Jens Pedersen m ug b s Søn 1895 Vanylven herred* n s 006 Per Pedersen m ug b s Søn 1897 Vanylven herred* n s Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA I 1900 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 7 Negard 10 Mali-garden 5 Jo-garden 9 Lars-garden 8 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 6 Til saman 65 Ullahammaren: Hellevik-stova

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1432 Førde Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1520 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1443 Eid Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1624 Rissens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1616 Fillan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1519 Volda herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1519 Volda herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1519 Volda herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0534 Gran Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1428 Askvold Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1836 Rødø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1251 Brudviks. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1251 Brudviks. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1251 Brudviks Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1438 Bremanger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1438 Bremanger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1438 Bremanger prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1446 Breim. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1446 Breim. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1446 Breim Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0116 Berg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA 1910 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 10 Negard 11 Mali-garden 7 Jo-garden 7 Lars-garden 6 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 5 Til saman Ulla-garden 66 Ullahammaren:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1569 Aure. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1569 Aure. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1569 Aure Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1229 Røldal Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1632 Roan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1548 Frænens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1548 Frænens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1548 Frænens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1119 Nærbø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1119 Nærbø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1119 Nærbø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1537 Vold. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1537 Vold. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1537 Vold Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0814 Bamle Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0431 Solliens Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1515 Herø, Søndmør. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1515 Herø, Søndmør. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1515 Herø, Søndmør Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1235 Voss. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1235 Voss. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1235 Voss Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1843 Bodin. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1843 Bodin. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1843 Bodin Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1261 Manger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1261 Manger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1261 Manger prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1570 Valsøfjordens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1570 Valsøfjordens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1570 Valsøfjordens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1531 Borgunds (Søndmør) Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1531 Borgunds (Søndmør) Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1531 Borgunds (Søndmør) Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred

Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0521 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1441 Selje. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1441 Selje. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1441 Selje Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1872 Dverberg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1872 Dverberg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1872 Dverberg herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1572 Tusterens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1572 Tusterens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1572 Tusterens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1442 Daviken. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1442 Daviken. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1442 Daviken Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1130 Strands. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1130 Strands. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1130 Strands Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0419 Søndre Odalen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0419 Søndre Odalen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0419 Søndre Odalen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1717 Frosten. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1717 Frosten. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1717 Frosten Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1658 Børsen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1658 Børsen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1658 Børsen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1421 Aurland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1431 Jølster. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1431 Jølster. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1431 Jølster Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1566 Surendals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1566 Surendals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1566 Surendals Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0437 Tønsets. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0437 Tønsets. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0437 Tønsets Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1511 Vannelven, Vanneleven prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1511 Vannelven, Vanneleven prestegjeld Folketeljing 1910 for 1511 Vannelven, Vanneleven prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1124 Haaland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1238 Kvam herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1238 Kvam herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1238 Kvam herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0929 Aamli Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1218 Finnaas prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1218 Finnaas prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1218 Finnaas prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer