Folketeljing 1900 for 0220 Asker. Digitalarkivet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1900 for 0220 Asker. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1900 for 0220 Asker Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste... 9 Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå 1801 nominativ, dvs. ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga blei difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 3. desember 1900 Ved kgl. res. 8. august 1900 blei det bestemt å halde ei "almindelig Folketælling" som skulle gje ei detaljert oversikt over befolkninga i Noreg natta mellom 2. og 3. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast i teljingslista, med særskild markering ("mt") av dei som var mellombels til stades (på besøk osb.) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osb.) frå bustaden på teljingstidspunktet, også førast i lista, men merkast som fråverande ("f"). På denne måten skulle folketeljinga i 1900 gje ei oversikt over befolkninga, både dei som var til stades og dei som var heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle altså alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som "f" og på opphaldsstaden som "mt". I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent blei gjennomført, så mange slike personar er oppført berre ein stad. Ved folketeljinga i 1900 var det i Noreg 594 kommunar, av dei var 539 herad, 39 kjøpstader og 20 ladestader. I tillegg var det 2 ladestader som ikkje var eigne kommunar (Hvitsen i Akershus og Holmsbu i Buskerud), slik at totalen teljingseiningar var 596. Den totale heimehøyrande befolkninga i Noreg 3. desember 1900 blei av Det Statistiske Centralbureau talt til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet blei gjort frå og med måndag 3. desember 1900 og så mange dagar som var nødvendig. På landet blei teljingsarbeidet gjort under leiinga av eit teljingsstyre. Her fann ein soknepresten (formann), lensmannen og ordførar for heradstyret. Sjølve teljingsarbeidet blei som regel utført av skulelærarane, som gjekk frå gard til gard og fylte ut teljingsskjemaa ("Personlister" og Jordbrugsschemaer") for kvar bustad innan skulekrinsen (teljingskrinsen) sin. Etter innsamlingsarbeidet, utarbeidet teljaren ei summarisk "hovedliste" for kvar teljingskrins. Teljingstyret ved lensmannen fylte til slutt ut eit "hovedsammendrag" for heile heradet og sende det samla skjemamaterialet til Det Statistiske Centralbureau i Kristiania. (Dei detaljerte, bustadsinndelte jordbruksskjemaa for alle herada i landet gjekk tapt i brann hos sentralbyrået i 1939.) I byane hadde ein sjølvteljing. Det vil seie at eigaren eller bestyraren på kvar gard/hus fylte ut teljingslistene. Rodemeistaren stod for utdeling og innsamling av listene, og kontrollerte at dei var utfylte i tråd med instruksane. Magistraten i kvar by var ansvarleg for teljingsarbeidet. Ein førte teljinga i to typar lister ("Personliste" og "Husliste"). Teljaren laga så ei "hovedliste" for teljingskrinsen og overleverte ho til magistraten. "Hovedlisten" skulle innehalde oversikt over dei busette husa med huslistenummer og matrikkelnummer. Folketeljinga 1900 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast eit prestegjeld eller herad, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av prosjektet Teleslekt (under Telenor og Nasjonalbibliotekavdelinga i Rana ). Riksarkivaren overtok prosjektet og datamaterialet Digitalarkivet forvaltar dei digitale folketeljingane for Arkivverket. Dataa til folketeljinga 1801 har vore korrekturlesne fleire gonger, mellom anna alle gardsnamna i 2008, og det er versjon 4 av teljinga frå 10. januar 2013 som er grunnlaget for dette heftet. 5

6 Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta svarer stort sett til rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Ikkje alle folketeljingane innheld alle felt. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krins Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustaden sitt namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krets Teljingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leilegheitsnummer 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.kodar 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap 11 Tru Trussamfunn 6

7 På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanleg bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trussamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar (berre i 1910 teljiinga) Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert etter kvarandre, det er ein line mellom kvar bustad, og det er ein tynn line mellom ulike hushald i same bustad. Innanfor kvar seksjon kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner tekne i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som blei brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osb. Under person anger feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlege bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bustatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs. med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling 7

8 g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersått n = norsk statsborgar Trussamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvising til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvising til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 8

9 Personar i alt: 4736 (kvinner: 2392, menn: 2343) Bustader: 733 Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 729 (kvinner: 389, menn: 340) Bustader i krinsen: 127 Krins: 001 Herred/by: Asker Folketeljinga Solheim Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Brynte Ols. m g b hf Arbejder (landbrugsarbejde) 1833 Jernskog, Sverige n s 002 Anne Ols. k g b hm Husgjerning 1838 t n s 003 Julie Christians. k ug b Sygeplejerske hos private 1854 t n s Hvilehaugen under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Karen Thores. k e b hm Arbejderske (vask og 1856 t n s rengjøring) 002 Gunda Thores. k ug b d 1888 Kragerø Brb n s 003 Johanne Karoline Thores. k ug f d 1890 Kragerø Brb n s Sannsynleg opphaldstad: Løkenes, Asker 004 Laurits Thores. m ug b s 1884 Kragerø Brb n s 005 Karl Martinius Thores. m ug b s 1894 Kragerø Brb n s 006 Guhild Marie Peders. k e b el Arbejderske ved landbrug 1822 t n s Præstestuen under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Adolf Hans. m e b hf Arbejder ved landbrug 1861 t n s 002 Ester Katerine Hans. k ug b d 1890 t n s 003 Agnes Marie Hans. k ug b d 1891 t n s 004 Margit Olava Hans. k ug b d 1894 t n s 005 Emilie Karoline Hans. k e b Bestyrer huset Husbestyrerinde 1837 t n s Tangen Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Karl Dahl m g b hf Sømand (matros) 1875 Christiania n s 002 Anna Johanne Dahl k g b hm 1872 t n s 003!! Dahl* k ug b d t n s Merknad: Udøbt barn Tangen under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Anne Lars. k e b Bor alene Bortleje af hus, privat understøttelse 1812 t n s Kleven under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Adolf Christens. m g f hf Arbejder (isarbejde og 1866 t n s forskjelligt) fisker Sannsynleg opphaldstad: Snarøen, Bærum 002 Hilda Christens. k g b hm 1869 Røken Bu n s 003 Anna Kaspara Christens. k ug b d 1893 t n s Sjukdom: aa 004 Karl Eugen Christens. m ug b s 1896 t n s 005 Lagerta Christens. k ug b d 1898 t n s 006 Lisa Christens. k e f el Arbejderske (vask og 1840 t n s rengjøring) Sannsynleg opphaldstad: Lund, Asker Leangen Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja Digitalarkivet - Arkivverket Side 9

10 0220 Asker 001 Otto Christians. m g b hf Gaardskarl i landbrug 1857 Nøterø JL n s 002 Ingeborg Karine Christians. k g b hm 1854 Vaaler JL n s Leangen Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Johannes Johans. m g b hf Forpagter af landbrug 1866 Dalsland, Sverige s 002 Marie Johans. k g b hm 1866 Stokke JL n s Teigen, nedre Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Christen Peders. m g b hf Bygningssnedker (for egen 1849 Bærum Ak n s regn.) 002 Lina Peders. k g b hm 1846 t n s 003 August Peders. m ug b s Bygningssnedker (for egen 1875 t n s regn.) 004 Ludvig Peders. m ug b s Arbejder i landbrug 1881 t n s 005 Artur Peders. m ug b s Arbejder i landbrug 1885 t n s 006 Christian Peders. m ug b s 1891 t n s 007 Laura Peders. k ug b d 1894 t n s 008 Thomas Ols. m ug b fl Lever af sin formue 1842 Arendal Ned n s Teigen Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Anton Roberts. m g b hf Gaardsbestyrer ved 1865 Haabøl Sm n s gaardsbrug 002 Karoline Roberts. k g b hm 1874 t n s 003 Anna Roberts. k ug b d 1893 t n s 004 Jørgen Roberts. m ug b s 1895 t n s 005 Ragna Roberts. k ug b d t n s Haugen under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Hans Peters. m e b Bor alene Pensjon af Mogens Thoresens 1822 t n s legat Opsal Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Lars Johan Johans. Grønlund m g b hf Arbejder ved isarbejde 1843 Skaraborg, Sverige s 002 Lovise Marie Grønlund k g b hm 1838 Christiania n s Braaten Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Ellef Daniels. Krilaas m g b hf Arbejder ved isarbejde 1850 t n s 002 Olava Daniels. k g b hm 1850 Christiania n s 003 Aagot %Inga Marie% Daniels. k ug b d 1885 t n s 004 Kamilla Daniels. k ug b d 1892 t n s Dalen under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Olaf Johns. m g b hf Arbejder i landbrug og ved 1853 Sverige s isarbejde 002 Marie Johns. k g b hm 1860 Grue Hed n s 003 Malvine Johns. k ug b d 1888 t n s 004 Johan Johns. m ug b s 1890 t n s 005 Erik Johns. m ug b s 1891 t n s Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Folketeljinga Trygve Johns. m ug b s 1894 t n s 007 Josefine Johns. k ug b d 1896 t n s 008 Borghild Johns. k ug b d t n s Dalen under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ludvig Johans. m g b hf Formand ved isforretning 1866 Lier Bu n s 002 Maren Johans. k g b hm 1865 Lier Bu n s 003 Johan Johans. m ug b s Arbejder ved isforretning 1885 t n s 004 Josefine Johans. k ug b d 1891 t n s 005 Georg Johans. m ug b s 1894 t n s 006 Einar Johans. m ug b s 1896 t n s 007 Laura Johans. k ug b d 1898 t n s Lagdalen Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Peder Vøien m g b hf Isstuer 1848 t n s 002 Pauline Vøien k g b hm 1858 t n s 003 Lagerta Vøien k ug b d 1881 Christiania n s 004 Elna Vøien k ug b d 1883 t n s 005 Jørga Vøien k ug b d 1887 t n s 006 Thorlef Vøien m ug b s 1889 t n s 007 Bjarne Vøien m ug b s t n s Lagdalen under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Martin Andreas. m g b hf Fisker 1830 t n s 002 Johanne Jakobsd. k g b hm 1837 Bærum Ak n s Blegereje under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Andreas Ols. m g b hf Arbejder ved gaardsbrug 1869 t n s 002 Birgit Ols. k g b hm 1872 Aal Bu n s 003 Emilie Ols. k ug b d 1893 t n s 004 Anna Ols. k ug b d 1895 t n s 005 Aalga Ols. k ug b d 1898 t n s 006 Alf Ols. m ug s t n s Nordbakken 54 14, Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Svend Støttum m g f hf Hestehandler 1848 Haabøl Sm n s Sannsynleg opphaldstad: Christiania 002 Birgitte Støttum k g b hm 1846 Krogstad Ak n s 003 Aksel Støttum m ug b s Arbejder for sin fader som 1884 Christiania n s hesterøgter m m 004 Karl Johans. m ug b Fosterbarn 1894 Christiania n s Merknad: E: Tilføyd med blyant i Erhverv: fors. af Murerarbeider Sydheim 54 11, Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Andreas Hans. m g b hf Arbejder med isarbejde 1867 t n s 002 Gusta Hans. k g b hm Arbejder ved en kapselfabrik 1867 Lørenskoven Ak n s 003 Marie Andres. k ug b d 1890 Christiania n s 004 Ingeborg Eriks. k e b el Vaskning, bortleie 1837 t n s Hvile 54 8, Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 0220 Asker Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Gunner Johans. m g b hf Maler for egen regning 1875 t n s 002 Elise Johans. k g b hm 1864 Christiania n s 003 Asbjørn Johans. m ug b s 1897 t n s Krilaas Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Martin Krilaas m g b hf Gaardbruger S 1841 Bærum Ak n s 002 Lina Krilaas k g b hm 1844 t n s 003 Maren Peters. k e b Føderaadsenke Føderaad 1829 Lier Bu n s Hvile 54 12, Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Hans Hvile m g b hf Gaardbruger og landhandler 1835 t n s 002 Maren Hvile k g b hm 1838 t n s 003 Anna Hvile k ug b d Husgjærning 1870 t n s 004 Peter Hvile m ug b s Landbrugsarbejde 1873 t n s Blegereje under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Peder Peders. m g b hf Isarbejde 1848 Sverige s 002 Agnes Peders. k g b hm 1867 t n s 003 Christian Peders. m ug f s Sømand (dæksgut) 1880 t n s Sannsynleg opphaldstad: London 004 Jørga Peders. k ug b d 1889 t n s 005 Asta Peders. k ug b d 1892 t n s 006 Ragnhild Peders. k ug b d 1894 t n s 007 Olaf Peders. m ug b s 1897 t n s 008 Alfhilde Peders. k ug b d t n s Sletten under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Andreas Sørens. m g b hf Fiskeri 1821 t n s 002 Karen Sørens. k g b hm 1822 t n s 003 Maren Christofers. k b d Vask, rengjøring - om 1846 t n s sommeren sælgekone Merknad: E: Tilføyd med blyant i Ægteskabelig Stilling: e Nordhaugen Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Peterine Andres. k e b hm Bortleje af hus. Lidt arbejde t n s væsentlig i landbrug 002 Ebba Andres. k ug b d 1888 t n s 003 Erik Andres. m ug b s 1891 t n s 004 Asbjørn Andres. m ug b s 1895 t n s %1897% 005 Otto Andres. m ug b s 1897 t n s 006 Aksel Andres. m ug mt s 1884 t n s Sedvanleg bustad: Asker skydsst Torvet, nedre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Andreas Martins. m g b hf Arbejde ved isforretning, 1857 t n s snedkerarbejde, slaktning 002 Anna Martins. k g b hm 1866 Røken Bu n s 003 Johan Martins. m ug b s 1887 t n s Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 Folketeljinga Thor Martins. m ug b s 1889 t n s 005 Martin Martins. m ug b s 1891 t n s 006 Asta Martins. k ug b d 1893 t n s 007 Anton Martins. m ug b s 1896 t n s 008 Dagmar Martins. k ug b d 1898 t n s 009 Nils Martins. m ug b s t n s Torvet under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Søren Martins. m g b hf Skomager, for egen regn t n s 002 Karoline Martins. k g b hm 1855 t n s 003 Karen Sørens. k ug b d 1886 t n s 004 Peter Sørens. m ug b s 1888 t n s 005 Erikka Sørens. k ug b d 1892 t n s 006 Alma Sørens. k ug b d 1894 t n s 007 Martin Nils. m e b No 1 fader Skomager for egen regn t n s Merknad: E: No 1 er Søren Martinsen 008 Martin Sørens. m ug mt Søn, paa besøg Elektriker 1884 t n s Merknad: E: I Stilling i E: Tilføyd med blyant i Erhverv: Elektrisk berau Sedvanleg bustad: Christiania Linløkken %3% Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Anders Johans. m g b hf Arbejder ved jernbanen 1848 Sverige n s 002 Aase Johans. k g b hm 1850 Gol, Hallingd. Bu n s 003 Tea Martins. k ug b el Syerske for egen regn t n s 004 Elisabet Willars k e b Logerende Forsørges af sin datter 1844 Slagen JL n s %mt % Merknad: Brygerhusbygningen. E: Tilføyd med blyant i Erhverv: fors. af Gaardeier Sedvanleg bustad: %Christiania% 005 Elisabet Løchen k ug b Logerende 1894 Christiania n s %mt % Merknad: Brygerhusbygningen. E: Tilføyd med blyant i Erhverv: fors. af Gaardeier Sedvanleg bustad: %Christiania% 006 Hildur Løchen k ug b Logerende 1896 Christiania n s %mt % Merknad: Brygerhusbygningen. E: Kjøn: Teller skrevet: m. E: Tilføyd med blyant i Erhverv: fors. af Gaardeier Sedvanleg bustad: %Christiania% Blegerbraaten under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Anne Lars. k e b hm Pensjon af jernbanen 1827 Bærum Ak n s 002 Martin Lars. m ug b s Arbejder ved jernbanen 1864 t n s Linløkken Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Nils Martins. m g b hf Brotømmermand ved 1849 t n s jernbanen 002 Ingeborg Martins. k g b hm 1856 t n s 003 Ingvald Martins. m ug b s 1887 t n s 004 Sigrid Martins. k ug b d 1890 t n s 005 Ragvald!! Martins. m ug b s 1894 t n s Bleger Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Peter H. Bleger m g b hf Gaardsbrug S 1843 t n s 002 Laura Bleger k g b hm 1855 t n s 003 Anna Bleger k ug b d Husgjærning 1880 t n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 0220 Asker 004 Hilmar Bleger m ug b s Landbrugsarbejde 1881 t n s 005 Magrete Bleger k ug b d Husgjærning 1883 t n s 006 Ole Bleger m ug b s 1886 t n s 007 Martin Bleger m ug b s 1889 t n s 008 Signe Bleger k ug b d 1893 t n s 009 Agnes Bleger k ug b d 1896 t n s Bleger Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Hans Bleger m g b hf Gaardsbrug S, Isforretning 1842 t n s Merknad: Hovedbygningen 002 Petrine Amalie Bleger k g b hm 1844 t n s Merknad: Hovedbygningen 003 Anna Bleger k ug b d Husgjærning 1882 t n s Merknad: Hovedbygningen 004 Thora Bleger k ug b d Husgjærning 1884 t n s Merknad: Hovedbygningen 005 John Tollefs. m ug b tj Landbrugsarbejde 1870 t n s Merknad: Drengestubygningen 006 Peder Peders. m ug b tj Landbrugsarbejde 1885 t n s Merknad: Drengestubygningen 007 Anne Eriks. Haugen k ug b tj Kreaturstel 1876 Torpe Bu n s Merknad: Drengestubygningen 008 Marie Jans. k ug b tj Husgjærning 1882 Sverige s Statsb.: Sverige Merknad: Drengestubygningen 009 Svend Svends. m e b Lægdslem Offentlig fattigundst Aal Bu n s Merknad: Drengestubygningen 010 Annette Marie Bleger k e b hm Føderaad, formue 1818 t n s Merknad: Hovedbygningen 011 Erlandine Bleger k ug b d Husgjerning, formue 1845 t n s Merknad: Hovedbygningen Blegerelven Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Olaves Jørgens. m g b hf Husmand m j 1846 t n s 002 Ingeborg Jørgens. k g b hm 1846 Gol Bu n s 003 Reinhard Olavess. m ug b s Landbrugsarbejde 1873 t n s 004 Søren Olavess. m ug b s Landbrugsarbejde 1877 t n s 005 Anton Olavess. m ug b s Landbrugsarbejde 1883 t n s 006 Inga Olavess. k ug b d 1887 t n s 007 Josefine Olavess. k ug b d 1889 t n s Holtet Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Jørgen Johns. m e b hf Husmand m j 1820 t n s 002 Christian Jørgens. m ug b s Landbrugsarbd., isarbejde 1852 t n s 003 Sigurd Alfreds. m ug b fl Landbrugsarbd., isarbejde 1883 t n s 004 Anne Jørgens. k ug b d Husgjærning 1858 t n s Holtet Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Olava Helles. k e b hm Forsørges af sin søn 1834 t n s %1844% 002 Hans Hans. m ug b s Maler (haandverker) 1879 t n s Isarbejde 003 Edvard Hans. m ug f s Sømand (letmatros) 1881 t n s Sannsynleg opphaldstad: Bark "Jason" paa tur til London Blegereje under Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 Folketeljinga 1900 Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Ludvig Eliass. m g b hf Landbrugsarb. isarbejde 1860 Sverige s 002 Karen Eliass. k g b hm 1865 t n s 003 Anna Ludvigs. k ug b d 1888 t n s 004 Ingeborg Ludvigs. k ug b d 1889 t n s 005 Erling Ludvigs. m ug b s 1894 t n s 006 Kamilla Ludvigs. k ug b d 1898 t n s 007!! Ludvigs.* k ug b d t n s Merknad: Udøbt pige Krilaashagen Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Peter Berns. m g b hf Stenpukning 1839 Bærum Ak n s 002 Mathea Berns. k g b hm 1846 t n s 003 Aage Peters. m ug b s Isarbejde og murerarbejde 1877 Bærum Ak n s 004 Antonette Peters. k ug b d Fabrikarbejde (kapselfb.) 1880 Bærum Ak n s 005 Selma Peters. k ug b d Husgjærning 1883 t n s 006 Ragnvald Peters. m ug b s 1886 t n s Krilaashagen Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Anton Johans. m g b hf Fabrikarbejder. Kapselfabrik 1861 t n s Merknad: Hovedbygningen 002 Susanna Johans. k g b hm 1859 Kongsvinger Hed n s Merknad: Hovedbygningen 003 Betsy Johans. k ug b d Fabrikarbejde Kapselfabrik 1882 t n s Merknad: Vaaningsh. no Martine Johans. k ug b d Fabrikarbejde Kapselfabrik 1885 t n s Merknad: Vaaningsh. no Jørgen Johans. m ug b s 1887 t n s Merknad: Hovedbygningen 006 Borghild Johans. k ug b d 1892 t n s Merknad: Hovedbygningen 007 Alma Johans. k ug b d 1896 t n s Merknad: Hovedbygningen 008 Gjørdis Johans. k ug b d t n s Merknad: Hovedbygningen 009 Johan Peders. m e b fl Forsørges af sin søn 1823 t n s Merknad: Hovedbygningen 010 Marie Løchen k ug b el Fabrikarbejde Kapselfabrik 1872 Fet Ak n s Merknad: Vaaningshus no Skovvejen Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Olaves Andres. m g b hf Isarbejde 1876 t n s 002 Hilda Andres. k g b hm 1881 t n s 003 Sigvart Ols. m g b hf Isarbejde 1867 t n 004 Lovise Ols. k g b hm 1867 t n s 005 Signe Ols. k ug b d 1898 t n s 006!! Ols.* m ug b s t n s Merknad: Udøbt gut Skovly Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Peder Andreass. m g b hf Formue 1825 t n s 002 Anne Andreass. k g b hm 1824 t n s 003 Josefine Andreass. k ug b d Husgjerning 1852 t n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 0220 Asker Aspelund Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Ole Nils. m g b hf Kystskipper (Fraktemand) 1839 t n s 002 Gusta Nils. k g b hm 1856 t n s 003 Maren Nils. Aspelund k ug b d Dameskræddersøm for egen 1877 t n s regn. 004 Agnes Aspelund k ug f d Husgjerning 1879 t n s Sannsynleg opphaldstad: Modum 005 Christian Aspelund m ug b s Sømand (matros) 1881 t n s 006 Olga Aspelund k ug b d Husgjerning 1885 t n s 007 Elida Aspelund k ug b d 1887 t n s 008 Hildegard Aspelund k ug b d 1892 t n s Grønvold Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Anne Christians. k e b hm Vask og rengjøring 1844 t n s 002 Siggurd Christians. m ug b s 1876 t n s 003 Martinius Martins. m ug f s 2den maskinist paa dampskib 1874 Christiania n s "Fansy" Sannsynleg opphaldstad: England 004 Ingvald Christians. m ug f s Fyrbøder paa dampsk t n s Sannsynleg opphaldstad: Paa tur fra Norge til London 005 Birger Christians. m ug b s Visergut for private 1885 t n s 006 Christian Peters. m g b hf Graastensmuring, isarbejde 1875 Bærum Ak n s 007 Fredrikke Peters. k g b hm 1878 Sverige s 008 Bergliot Peters. k ug b d 1898 t n s 009 Hildegard Peters. k ug b d t n s Aaby Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Nils Aaby m g b hf Gaardsbrug, eget 1845 t n s 002 Karen Aaby k g b hm 1856 t n s 003 Anna Aaby k ug b d Husgjern. kreaturrøgt 1877 t n s 004 Edvard Aaby m ug b s Landbrugsarbejde 1881 t n s 005 Harald Aaby m ug b s Landbrugsarbejde 1883 t n s 006 Karoline Aaby k ug b d 1886 t n s 007 Kathinka Aaby k ug b d 1886 t n s 008 Lars Aaby m ug b s 1888 t n s 009 Klaus Aaby m ug b s 1895 t n s 010 Martha Aaby k ug b d 1893 t n s 011 John Aaby m ug b s 1897 t n s %1893% Merknad: E: Siste siffer i fødselsår utydelig Aaby Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Lars Haslerud m ug b hf Møllemester ved kornmølle 1873 Haabøl Sm n s 002 Fredrikke Haslerud k ug b Søster Husbestyrerinde 1873 Haabøl Sm n s 003 Sigvard Nils. m g f hf Sømand (matros) 1876 Christiania n s Sannsynleg opphaldstad: Paa tur fra Sverige til London 004 Ragna Nils. k g b hm 1880 Bærum Ak n s 005!! Nils.* k ug b d t n s Merknad: Udøbt pige Aaby Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Lars Aaby m g b hf Gaardsbrug, eget 1868 t n s 002 Lovise Aaby k g b hm 1876 t n s 003 Hilda Ols. k ug b tj Kreaturrøgt, husstel 1877 Sand. n. Odalen Hed n s Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 Folketeljinga Karl Johans. m ug b tj Landbrugsarbejde 1884 Røken Bu n s Blakstad, nedre Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Anders Hans. m g b hf Gaardsbestyrer ved landbrug 1845 Vestby Ak n s 002 Johanne Mathea Hans. k g b hm 1852 Vestby Ak n s 003 Vigtor Hans. m ug b s Landbrugsarbejde 1886 Bærum Ak n s 004 Gustaf Hans. m ug b s 1888 Bærum Ak n s 005 Rudolf Hans. m ug b s 1898 t n s 006 Kaisa Nils. k ug el Kreaturrøgt 1877 Sverige s Langli 61 4, Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Nils Nils. m g b hf Arbejder Landbrugsarbejde 1861 t n s 002 Emilie Nils. k g b hm 1864 Røken Bu n s 003 Agnes Nils. k ug b d Husgjerning 1885 t n s 004 Hans Nils. m ug b s 1887 t n s 005 Martin Nils. m ug b s 1889 t n s 006 Adelheid Nils. k ug b d 1892 t n s 007 Nils Nils. m ug b s 1895 t n s 008 Eugen Emil Nils. m ug b s 1897 t n s 009 Øivind Nils. m ug b s t n s 010 Oluf Anders. m g b hf Fabrikarbejder 1870 Christiania n s Merknad: E: Tilføyd med blyant i Erhverv: Kristiania stanjol & kapselfabrik 011 Martha Anders. k g b hm 1862 Ringeriket Bu n s 012 Alfred Nils. m ug b el Arbejder ved gaardsbrug 1875 Sverige s Blakstad, søndre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Gudolf Blakstad m g b hf Jordbrug S og Pensionat 1861 t n s Merknad: Hovedbygningen 002 Maren Henriette Blakstad k g b hm 1859 Odalen Hed n s Merknad: Hovedbygningen 003 Henriette Margrethe Blakstad k ug b d 1898 t n s Merknad: Hovedbygningen 004 Ingeborg Gudlaug Blakstad k ug b d t n s Merknad: Hovedbygningen 005 Agnes Kjerholdt k ug b tj Husgjerning 1880 Hurum Bu n s Merknad: Hovedbygningen 006 Elida Knøsen k ug b tj Husgjerning 1882 Solør Hed n s Merknad: Hovedbygningen 007 Sofie Opstad k ug b tj Husgjerning 1872 Rygge Sm n s Merknad: Hovedbygningen 008 Margit Vestenfor k ug b tj Husgjerning 1879 Aal, Hallingdal Bu n s Merknad: Hovedbygningen 009 Ingeborg Grefstad k ug b tj Husgjerning 1884 Modum Bu n s Merknad: Hovedbygningen 010 Kristi Vestenfor k ug b tj Kreaturrøgter 1878 Aal, Hallingdal Bu n s Merknad: Sidebygningen. Husholdningernes No: (1) 011 Signe Rut Sørens. k ug mt b 1893 Chr.ania n s Merknad: Sidebygningen. Husholdningernes No: (1). E: Tilføyd med blyant i Erhverv: fors. af Mekaniker (for egen regning) Sedvanleg bustad: Chr.ania 012 Anders Conrad Sterner m g b hf Gartner hos privatmand 1867 Sverige s Statsb.: Sverige Merknad: Bryggerhusbygningen 013 Marie Sterner k g b hm 1872 Sverige s Statsb.: Sverige Merknad: Bryggerhusbygningen 014 Martin Syvers. m g mt el Husmand 1854 Hurum Bu n s Merknad: Bryggerhusbygningen. Husholdningernes No: (1) Sedvanleg bustad: Kodalen, Asker Skovli Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 0220 Asker 001 Sander Nils. m g b hf Arbejder i landbruget 1832 Strømsokten JL n s 002 Maren Nils. k g b hm 1835 Røken Bu n s 003 Agnes Sanders. k ug b d Fabrikarbejde 1880 t n s Merknad: E: Tilføyd med blyant i Erhverv: Kristiania stanjol & kapselfabrik 004 Alma Martins. k ug b Fosterdatter 1887 Sverige n s Merknad: E: Tilføyd med blyant i Erhverv: fors. af arbeider ved landbrug 005 Hans Johans. m g b hf Hustømmerm. for egen regn Rødnes Sm n s 006 Martine Johans. k g b hm 1872 t n s 007 Nanna Karls. k ug b Fosterdatter 1895 Christiania n s Merknad: E: Tilføyd med blyant i Erhverv: fors. af tømmermand for egen regning 008 Signe Johans. k ug b d t n s 009 Lars Anders. m g b hf Bygningssnedker for andre 1863 Sverige s 010 Christiane Anders. k g b hm 1868 Røken Bu n s 011 Adolf Anders. m ug b s 1888 t n s 012 Hilmar Anders. m ug b s 1892 t n s 013 Maren Nils. k e b el Hjelper til i huset hos andre 1826 t n s 014 Martinius Sørens. m ug mt b Anammer (trælast for andre) 1874 Haugsund Bu n s Sedvanleg bustad: Haugsund Sigten under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Hans Hans. Braaten m g b hf Arbejder paa Kapselfabrik 1870 t n 002 Karoline Braaten k g b hm 1871 Høland Ak n 003 Olaf Hartvig Braaten m ug b s 1898 Aker Ak n 004 Henrik Vilhelm Braaten m ug b s t n 005 Mathea Andreasd. k e b Husfaderens Off. undst., husgjerning 1828 Røken Bu n s moder 006 Anna Anders. k ug b fl Fabrikarbejde Kapselfabrik 1884 t n s 007 Anna Peders. k ug b fl Fabrikarbejde Kapselfabrik 1878 Hemsedal Bu n s 008 Magnhild Jens. k ug b fl Fabrikarbejde Kapselfabrik 1884 t n s 009 Jørga Jens. k ug b fl Fabrikarbejde Kapselfabrik 1878 t n s Granrud under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Erik Mads. m g b hf Husmand m j 1849 Sverige n s 002 Lina Mads. k g b hm 1854 t n s 003 Hilma Mads. k ug b d Fabrikarbejde Kapselfbr t n s 004 Laura Emilie Mads. k ug b d 1887 t n s 005 Otto Eriks. m ug b Fostersøn 1890 t n s Merknad: E: Tilføyd med blyant i Erhverv: arv efter faderen der var murer 006 Alli Anders. k ug b Fosterdatter 1896 Soon Ak n s Merknad: E: Tilføyd med blyant i Erhverv: "fors. af Arbeiderske?? ved Kristiania Stanjol & Kapselfabrik". (Ordet "Arbeiderske" er knapt synlig, og usikkert). 007 Anne Nils. k e b hm. moder Off. undst. Husgjærning 1825 t n s 008 Asta Aas k ug b Logerende Fabrikarbejde Kapselfabrik 1883 Drammen Bu n s 009 Hulda Ols. k ug b Logerende Fabrikarbejde Kapselfabrik 1883 Sverige s 010 Albert Lars. m g b hf Hustømmerm. hos andre 1877 t n s 011 Christine Lars. k g b hm 1881 t n s 012 Peter Karls. m g b hf Fabrikarbejder Kapselfabrik 1876 t n 013 Marie Karls. k g b hm 1877 t n s Damstuen Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Anders Aaberg m g b hf Landbrugsarbejde 1832 Sverige s 002 Karen Aaberg k g f hm 1834 Ringeriket Bu n s Sannsynleg opphaldstad: Bærum 003 Johan Aaberg m ug b s Off. undst Christiania n s 004 Aksel Marius Ols. m g b hf Murersvend 1864 Christiania n s 005 Elise Mathilde Ols. k g b hm 1864 Christiania n s 006 Helga Olefine Ols. k ug b d 1885 Christiania n s Sjukdom: aa Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 Folketeljinga Elfrida Konstanse Ols. k ug b d 1890 Christiania n s 008 Ollof Godfrid Ols. m ug b s 1896 Christiania n s 009 Oskar Alfrid Ols. m ug b s 1897 Christiania n s 010 Konstanse Mathilde Ols. k ug b d 1898 Christiania n s 011 Gunhild Halvors. k e b hm Fabrikarbejde Kapselfabrik 1861 Kongsberg Bu n 012 Helga Otilie Hans. k ug b d Husgjerning 1885 Kongsberg Bu n 013 Annethe Anders. k ug b el Fabrikarbejde Kapselfabrik 1868 t n s 014 Anna Johans. k ug b el Fabrikarbejde Kapselfabrik 1876 Ullensaker Ak n s Wettre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Ellef Wettre m g b hf Jordbrug, egen ejendom 1840 t n s 002 Annette Wettre k g b hm 1847 t n s 003 Agnes Wettre k ug b d Husgjærning 1872 t n s 004 Einar Wettre m ug b s Landbrugsarb. hos sin fader 1882 t n s 005 Ragnvald Wettre m ug f s Gaar paa skole 1883 t n s Sannsynleg opphaldstad: Berger, Asker 006 Helge Wettre m ug b s 1888 t n s 007 Elen Jens. k ug b tj Kvegrøgt, husgjerning 1879 Veldre Hed n s Wettre Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Ollof Gulbrands. m g b hf Kjendtmand med dampsk t n s Lods 002 Karen Gulbrands. k g b hm 1866 t n s 003 Gunnar Wettre m ug b s 1896 t n s 004 Peder Wettre m ug b s 1898 t n s 005 Eilef Gulbrands. m ug b s t n s Vestheim Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Peder Mons. m g b hf Arbejde med isarbejde 1819 Sverige n s 002 Haagine Mons. k g b hm 1824 t n s 003 Helga Peders. k ug b d Husgjerning 1871 t n s Ekelund Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Jakob Jakobs. m g b hf Landhandleri 1874 Aker Ak n s 002 Anna Jakobs. k g b hm 1872 t n s 003 Jørga Jakobs. k ug b d 1894 t n s 004 Ingeborg Jakobs. k ug b d 1896 t n s 005 Lusi Jakobs. k ug b d t n s 006 Sofie Svends. k ug b tj 1881 Esberg Sm n s Merknad: E: Tilføyelse med blekk i Fødested: Eidsberg Heimdal Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Peter Peders. m g b hf Møllerarbejder ved kornmølle 1866 t n 002 Marthe Peders. k g b hm 1869 Furnes Hed n 003 Johan Arnt Peders. m ug b s 1891 t n 004 Magie Sofie Peders. k ug b d 1892 t n 005 Rakel Eline Peders. k ug b d 1894 t n 006 Enok Sverre Peders. m ug b s 1897 t n 007 Eli Solveig Peders. k ug b d t n 008 Peter Baltzers. m e b el Off. fattigunds., landbrugsarb t n Helleborg Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 0220 Asker 001 Johan Halvors. m e b hf Isarbejde for andre 1850 t n s 002 Emilie Halvors. k ug b d Husgjerning 1884 t n s 003 Otilie Halvors. k ug b d 1886 t n s 004 Johannes Halvors. m ug b s 1889 t n s Bækkevar Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Hans Peders. m g b hf Isarbejde for andre 1856 t n s 002 Lorense Peders. k g b hm 1857 t n s 003 Peder Peders. m ug b s 1889 t n s 004 Helge Peders. m ug b s 1893 t n s 005 Georg Peders. m ug b s 1895 t n s 006 Ella Peders. k ug b d 1897 t n s Blakstad bedehus under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Lars Hans. m g b hf Arbejder i landbrug 1851 t n s 002 Mari Hans. k g b hm 1846 Aal, Hallingdal Bu n s 003 Helene Hans. k ug b d Husgjerning 1876 Røken Bu n s Østby Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 August Jørgens. m g f hf Sømand. Fører skib for andre t n s Skibsfører. Sannsynleg opphaldstad: Paa tur fra Amerika til Hamburg 002 Karoline Jørgens. k g b hm 1852 t n s 003 Jørgen Jørgens. m ug f s Sømand Andenstyrmand 1879 Christiania n s Sannsynleg opphaldstad: Kysten af Amerika 004 Klara Sigfride Jørgens. k ug b d Husgjerning 1885 t n s 005 Trygve Jørgens. m ug b s 1891 t n s 006 Bjarne Jørgens. m ug b s 1893 t n s Blakstadtangen under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ludvig Tollefs. m g b hf Fiskeri, for egen regn t n s 002 Oline Tollefs. k g b hm 1833 t n s Norderhov Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Ferdinant Aske m e b hf Forsørges af sin familie 1833 Næs, Hedemarken n s 002 Karen Gulbrands. k ug b Søster Husgjerning 1836 Nannestad Ak n s 003 Ingeborg Gulbrands. k ug b Søster Husgjerning 1844 Nannestad Ak n s Odden Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Johan Nils. m g f hf Fiskehandel for egen regn t n s Sannsynleg opphaldstad: Christiania 002 Hanna Nils. k g b hm 1843 t n s 003 Peter Johans. m ug f s Sømand Matros 1878 t n s Sannsynleg opphaldstad: Paa tur mellem Amerika og England 004 Ludvig Johans. m ug f s Sømand (Matros) 1880 t n s Sannsynleg opphaldstad: Christiania Odden Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

Folketeljing 1900 for 0430 Storelvedalen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0430 Storelvedalen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0430 Storelvedalen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1549 Bud Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1042 Flekkefjord prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 1042 Flekkefjord prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 1042 Flekkefjord prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 02.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1902 Tromsøe. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1902 Tromsøe. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1902 Tromsøe Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Gardsnr. 11 Mannes. Rettelser og oppdateringer kan sendes til Slektsforum Karmøy.

Gardsnr. 11 Mannes. Rettelser og oppdateringer kan sendes til Slektsforum Karmøy. Gardsnr. 11 Mannes. Ny: juni 2004 Oppdatert: april 2010 Oversikt over noen av familiene som har, eller har hatt, bosted på Mannes. Ansvarlig: Tor Inge Dahl og Henry Oskar Forssell Rettelser og oppdateringer

Detaljer

Storå/Jågåsijdda. Av Finn Rønnebu

Storå/Jågåsijdda. Av Finn Rønnebu Storå/Jågåsijdda Av Finn Rønnebu Vi må fram mot år 1700 for å finne en slags kontinuitet i bosettinga på Storå. Kildene før den tid er sparsommelige. I 1685 betaler sjøfinnen Clemet Joensen Korn- og Ostetiende.

Detaljer

GÅRDEN HØYUM I ONSØY

GÅRDEN HØYUM I ONSØY GÅRDEN HØYUM I ONSØY FAMILIEHISTORIE MED SLEKTSREGISTER FOR SLEKTENE REKLINGSHOLM I RÅDE OG SKJELIN I BORGE Skrevet av Solveig Korseberg 1 FORORD Denne slekt- og familiehistorien er i første rekke for

Detaljer

Tosterud. Sø-Tosterud

Tosterud. Sø-Tosterud Tosterud Tosterudgardene ligger ved Mjøsa, bare 180 m. over havet. I Sør ser en Minnesund, rett over vatnet er Korslund- og Brøhauggrenda på Morskogen, lenger nord ser en Stangelandet og Helgøya, og videre

Detaljer

GNR. 75 LEIKNESBØ VESTRE

GNR. 75 LEIKNESBØ VESTRE GNR. 75 LEIKNESBØ VESTRE Gnr. 75 Leiknesbø vestre ligger strekker seg fra gnr. 74 Leiknesbøe østre i øst og til gnr. 76 Leiknes i vest på Tysfjordens sørlige side. Grensene til gnr. 74 går gjennom Bogen,

Detaljer

Gardsnr. 20 Nedre Liknes.

Gardsnr. 20 Nedre Liknes. Ny: september 2000 Oppdatert: juli 2014. Gardsnr. 20 Nedre Liknes. Oversikt over noen av familiene som har, eller har hatt, bosted på Nedre Liknes. Ansvarlig for registrering: Leif R. Olsen Oppdatert av

Detaljer

16/2010. Fadderskap som sosial relasjon NOTAT. Arnfinn Kjelland. Forskingsstatus, kjelder og metode

16/2010. Fadderskap som sosial relasjon NOTAT. Arnfinn Kjelland. Forskingsstatus, kjelder og metode 16/2010 NOTAT Arnfinn Kjelland Fadderskap som sosial relasjon Forskingsstatus, kjelder og metode Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Arnfinn Kjelland Høgskulen i Volda 1891-5973 Forfattar

Detaljer

Gnr. 30 Sandhåland. Oppdatering av noen av de familiene som har, eller har hatt, bosted på Sandhåland.

Gnr. 30 Sandhåland. Oppdatering av noen av de familiene som har, eller har hatt, bosted på Sandhåland. Gnr. 30 Sandhåland. Oppdatert mars 2009: Oppdatering av noen av de familiene som har, eller har hatt, bosted på Sandhåland. Ansvarlig: Leif Olsen. Oppdatert: Henry O Forssell Rettelser og oppdateringer

Detaljer

Stavåsen og busettinga der:

Stavåsen og busettinga der: Stavåsen og busettinga der: Gamle navn og plasser ved Eidslia og Stavåsen Plassen Nytrøhalsen Marenrommet Marenekro Gammelgarden Tjørhjellhaugen Stuorommet Øverlia Hovdbua Krestistuo Krestilandet Magnhildekro

Detaljer

01.05.2013 30.04.2014 ÅRSMELDING

01.05.2013 30.04.2014 ÅRSMELDING 01.05.2013 30.04.2014 ÅRSMELDING Ren melk fra rent hav! Vi er alltid på jakt etter å gjøre norsk matproduksjon mer bærekraftig. For å lykkes må vi ta i bruk havet, skogen og jorden. www.landbruk.no 3 NBU

Detaljer

Gardsnr. 15 Åkra. Rettelser og oppdateringer kan sendes til Slektsforum Karmøy.

Gardsnr. 15 Åkra. Rettelser og oppdateringer kan sendes til Slektsforum Karmøy. Gardsnr. 15 Åkra. Oppdatert: april 2010. Oppdatering av noen av de familiene som har bosted på Åkra. Ansvarlig: Arne Edvin Dahl og Henry Oskar Forssell. Rettelser og oppdateringer kan sendes til Slektsforum

Detaljer

\ i i! ' Lommedalens Vel. 1922 29. oktober 1942

\ i i! ' Lommedalens Vel. 1922 29. oktober 1942 \ i i! ' i Lommedalens Vel 1922 29. oktober 1942 87GA36710 s Ex Libris ijflwiiiié \ m [rsri 36 a Nasjonalbiblioteket LOMMEDAL RUTEN G. KRYDSBY Telefon: 59567 5 9 5 11 i Guriby Sag & Høvleri Bygningsmaterialer

Detaljer

Kyrkjeblad for Øygarden

Kyrkjeblad for Øygarden NR. 4 September 2011 38. ÅRGANG Kyrkjeblad for Øygarden Sjå, eg skaper noko nytt. No gror det fram. Jes. 43,19 Sjå intervju med Turid og Janesh på siste side I dette nummeret kan du m.a. lesa: Referat

Detaljer

Bustadsosial handlingsplan for Hallingdal

Bustadsosial handlingsplan for Hallingdal Regionrådet for Hallingdal Bustadsosial handlingsplan for Hallingdal del II - tillegg Prosjektrapport januar 2006 flå lå nes gol Hemsedal ål l Hol Forord til Del II - Tillegg Denne delen av Bustadsosial

Detaljer

9 890 overnattingar i 2014

9 890 overnattingar i 2014 ØY Nummer 2 NYTT Kyrkjeblad for Øygarden April 2015 9 890 overnattingar i 2014 12 Heidrar Alexander 3 Liten, men god som gull avduking av minnesmerke ved Kystmuseet, 28. mai. 8 Leir som trusopplæring 5

Detaljer

Tråset (gnr. 115) I skrivne kjelder fra mellomalderen er Tråset ofte nemnt alt på 1300-talet.

Tråset (gnr. 115) I skrivne kjelder fra mellomalderen er Tråset ofte nemnt alt på 1300-talet. Tråset (gnr. 115) Tråset er ein av dei gamle store gardane ved nordenden av Mjøsa. Namnet er eit typisk setr namn, men kva det elles tyder, kan ingen seia heilt visst. Skrivemåten av namnet har lenge vore

Detaljer

Loser, sjøfolk og en Dandseværtinde

Loser, sjøfolk og en Dandseværtinde Loser, sjøfolk og en Dandseværtinde befolkningsutvikling og yrkesfordeling på Merdø Hilde L. Austarheim Denne artikkelen gir en framstilling av folketallsutviklingen og næringslivet i uthavna Merdø fra

Detaljer

Nytt team er i gong. Karstein Pahr. Kyrkjeblad for Øygarden. Andakt ved prest Lars Arne Vik. Populær eldretur. -er forstandar i pinsemenigheten

Nytt team er i gong. Karstein Pahr. Kyrkjeblad for Øygarden. Andakt ved prest Lars Arne Vik. Populær eldretur. -er forstandar i pinsemenigheten ØY Nummer 4 Kyrkjeblad for Øygarden NYTT September 2014 41. årgang Nytt team er i gong 10 16 Karstein Pahr -er forstandar i pinsemenigheten Sion, som driv omsorgssenter på Tjeldstø. 3 4 5 8 Andakt ved

Detaljer

Bulletinen MUSEUMS FOLKEMUSEET LEIEGÅRDEN FRA WESSELS GATE 15 SOM BLE «OBOS-GÅRDEN» Nr. 37 3/2003. Norsk Folkemuseums Venner

Bulletinen MUSEUMS FOLKEMUSEET LEIEGÅRDEN FRA WESSELS GATE 15 SOM BLE «OBOS-GÅRDEN» Nr. 37 3/2003. Norsk Folkemuseums Venner MUSEUMS Bulletinen Norsk Folkemuseums Venner Nr. 37 3/2003 LEIEGÅRDEN FRA WESSELS GATE 15 SOM BLE «OBOS-GÅRDEN» MUSEUMSBULLETINEN 3/2003 - NORSK PÅ FOLKEMUSEUMS FOLKEMUSEET VENNER 1 3-2003 MUSEUMS Bulletinen

Detaljer

ÅRGANG 68. Konfirmantane 2015 på tur til Dale kyrkje.

ÅRGANG 68. Konfirmantane 2015 på tur til Dale kyrkje. 1 ÅRGANG 68 NR. 02 AUGUST 2015 Konfirmantane 2015 på tur til Dale kyrkje. Ord til ettertanke Guds kjærleik er den samme «Ja, dette er kjærleiken, ikkje at vi har elska Gud, men at han har elska oss og

Detaljer

Prester nevnt i Vågå sogn perioden 1340 til reformasjonen 1536

Prester nevnt i Vågå sogn perioden 1340 til reformasjonen 1536 ULLINSVIN Av Gunnar Ottosen, 2010 Ullinsvin gnr. 66 bnr. 1. Prester i Vågå sogn. Prester nevnt i Vågå sogn perioden 1340 til reformasjonen 1536 Vågåkirka antas å være fra ca 1130, som en av landets eldste

Detaljer

Oppfriskar på Litlakalsøy

Oppfriskar på Litlakalsøy Sommarpraten: Tom Johnson SIDE 16 Sundagsope kl 12-16 Har gitt innsyn Ordførar Renate Møgster Klepsvik (Frp) har gitt kommunestyrerepresentantane innsyn i avtala mellom kommunen og avgått rektor Tor Grini.

Detaljer

FAGFORBUN DET. Nore og Uvda kommune OJ 0 CD. lnnspill til Rapport. Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg.

FAGFORBUN DET. Nore og Uvda kommune OJ 0 CD. lnnspill til Rapport. Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg. FAGFORBUN DET Nore og Uvda kommune lnnspill til Rapport. Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg. Mottatt: 03 APR, 2013 Arkivkode OJ 0 CD Saksnr.:jLhSaksbh(_H Fagforbundet Nore og Uvdal vi her komme med

Detaljer

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906.

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906. 16 SALME Tekst: Engelskmannen Edward P. Hammond, skreiv denne songen under ei vitjing i Getsemane-hagen i 1866. Songen vart omsett til bokmål (Hin time i Getsemane) i 1880-åra og til nynorsk av Johannes

Detaljer

Lederen har ordet Kjære lesere, i og utenfor

Lederen har ordet Kjære lesere, i og utenfor Røyken Historielag Lederen har ordet Kjære lesere, i og utenfor Røyken bygd. En ny travel sommersesong står for døren. Det vrimler av oppgaver og aktiviteter å engasjere seg i for den som måtte ha noen

Detaljer

nr.2 Kyrkjeblad for Gloppen mars 2015 Årgang 45 Han har stått opp!

nr.2 Kyrkjeblad for Gloppen mars 2015 Årgang 45 Han har stått opp! nr.2 Kyrkjeblad for Gloppen mars 2015 Årgang 45 Han har stått opp! Påske 2015 Vi serverer med dette eit fyldig påskenummer. Med temaet «Han har stått opp», kan det bli mange sider. Vi takkar flinke bidragsytarar!

Detaljer