Folketeljing 1910 for 0938 Bygland. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1910 for 0938 Bygland. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1910 for 0938 Bygland Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå i 1801 nominativ, dvs ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga vart difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 1. desember 1910 Ved kgl. Res. 23. september 1910 vart det kunngjort at det skulle haldast almindelig Folketælling for å få ei detaljert oversikt over Noregs befolkning natta mellom 1. og 2. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast inn i teljingslista, med særskilt merknad om dei som var mellombels til stades (på besøk osv) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osv) på teljingstidspunktet førast inn på lista. På denne måten skulle folketeljinga i 1910 gje ei oversikt over befolkninga, både dei til stades og dei heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som 'f' og på opphaldsstaden som 'mt'. I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent vart gjennomført, og mange slike personar er oppført berre ein stad. I 1910-teljinga vart det for første gang spurt etter full fødselsdato for alle personar, og det var spørsmål om tilleggsopplysningar frå heimvende norskamerikanarar om utflyttingsår, heimflyttingsår, bustad før utvandring og siste bustad og stilling i Amerika. I teljinga skulle ein og opplyse om ein person var arbeidsledig. Det vart ikkje gjennomført jordbruksteljing i 1910, men det vart halde ei separat handverksteljing. Skipsmannskap skulle oppførast berre for skip i norske hamner og farvatn, ikkje for norske skip i utanlandske hamner og farvatn. Men skipslistene frå denne teljinga er dessverre tapt. Ved folketeljinga i 1910 var det i Noreg 61 bykommunar og 596 herad, 41 kjøpstader og 22 ladestader. Den heimehøyrande befolkninga i Noreg 1. desember 1910 vart av Det statistiske Centralbureau talt opp til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet vart gjort frå og med torsdag 1. desember 1910 og i så mange dagar som var nødvendig. På landet vart teljinga gjort for kvart herad under leiing av ordføraren. Heradet vart delt inn i teljingskrinsar, der teljarar, oftast skulelærarar, frå 1. desember gjekk frå hus til hus og fylte ut teljingslistene (dei såkalla huslistene) med informasjon om alle personar, til satdes og fråverande. Etter at huslistene var ferdig utfylte, sette teljaren opp ei krinsliste over talet på personar for kvar bustad i teljingskrinsen, og så let ordføraren utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar krins innanfor heradet og dei tilhøyrande soknene. I byane vart teljinga gjennomførd i regi av magistraten. Teljarane, for det meste skulelærarar, fekk ansvaret for kvar sin teljingskrins. I byane vart teljinga gjort som sjølvteljing, dvs. at huseigarar og leigebuarar sjølv fylte ut huslista for heile garden/huset og familielista for den enkelte leilegheit. Teljarane si primære oppgåve var då å kontrollere, korrigere og samle inn listene. Etter at hus- og familielistene var ferdig utfylt og samla inn, utarbeidde teljaren ei krinsliste over talet på personar for kvar gard/hus innafor teljingskrinsen, og til sist let magistraten utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar teljingskrins i byen, og tal på personar i dei ulike sokna i byen. Utfylling og innsamling av skipslistene vart gjort av tollvesenet sine funksjonærer i hamnane. Folketeljinga 1910 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast ein kommune, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der 5

6 ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av Digitalarkivets registreringseiningar i Stavanger og Voss og ved Registreringssentral for historiske data (RHD), avd. Målselv. Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta tilsvarar stort sett rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustadens namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Tellingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leileghetsnr 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadsrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 6

7 Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap n = norsk, for andre står det på linjen under saman med andre merknader. 11 Tru Trudomssamfunn s = statskyrkja, for andre står det på lina under saman med andre merknader. På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanlig bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trudomssamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert i kvar sin boks innanfor ei felles ramme. Innanfor kvar boks/ramme kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner teke i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som vart brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osv. Under person angir feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlige bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bostatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son 7

8 d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersåttleg status n = norsk statsborgar Trudomssamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register 8

9 I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvisning til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvisning til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadsregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 9

10 0938 Bygland Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 405 (kvinner: 176, menn: 229) Bustader i kretsen: 49 Krets: 001 Vatsenden og Bø-Horverak Prestegjeld: Bygland Herred/by: Bygland Vatsenden og Bø- Hjuringbakken Horverak 001 Olav S. Vatsend m g b hf sagbruksarbeidar og Hornnes n s gardbrukar 002 Anna T. Vatsend k g b hm gardbrukarkone Hægelandn s um Kr.sand S 003 Søren O. Vatsend m ug b s Bygland n s 004 Telleiv O. Vatsend m ug b s Bygland n s 005 Søren O. Vatsend m e b el gardsarbeidar Hornnes n s Arbeidsledig: l Folketeljinga Vatsenden og Bø- Kleivevollen Horverak 001 Anton Andersen Digerud m g b hf baneformand og Vinger n s gardbrukar um Kongsvinger 002 Gunhild Olsdatter Digerud k g b hm husgjerning og fjosstell Hornnes n s 003 Inger A. Digerud k ug b d Bygland n s 004 Alvhild A. Digerud k ug b d Bygland n s 005 Olga A. Digerud k ug b d Bygland n s 006 Arne A. Digerud m ug b s Bygland n s 007 Olav A. Digerud m ug b s Bygland n s 008 Erling A. Digerud m ug b s Bygland n s 009 Einar A. Digerud m ug b s Bygland n s 010 Kristine A. Digerud k ug b d Bygland n s Vatsenden og Bø- Vatsend søndre Horverak 001 Bjørgulv Svenningsen m g f hf skipsførar av D/S Senum i n s "Bjørum" og gardbrukar Hornnes Sannsynleg opphaldstad: Ose i Bygland 002 Gunhild G. Svenningsen k g b hm husgjerning Bygland n s 003 Sveinung B. Vatsend m ug b s kontorist ved sagbruk Bygland n s 004 Olav B. Vatsend m ug f s jordbruksskulesvein Bygland n s Sannsynleg opphaldstad: Langerak i Bygland 005 Gyro B. Vatsend k ug b d kjøken- og fjosarbeid Bygland n s 006 Marie B. Vatsend k ug b d barne- og gjætargjente Bygland n s 007 Albert B. Vatsend m ug b s gjætargut Bygland n s 008 Gunnar B. Vatsend m ug b s Bygland n s 009 Gudmund B. Vatsend m ug b s Bygland n s 010 Jakob B. Vatsend m ug b s Bygland n s 011 Frantz B. Vatsend m ug b s Bygland n s 012 Olav T. Skeie m ug f el lærar paa Byglandsfjor og Bygland n s Horverak og sersjant Sannsynleg opphaldstad: Horverak i Bygland Vatsenden og Bø- Vatsend nordre Horverak 001 Frantz Svenningsen m g b hf skipsførar av D/S "Dølen" Hornnes n s og gardbrukar 002 Birgit Svenningsen k g b hm husgjer. og fjosstell Evje n s 003 Sveinung F. Vatsend m ug b s gardsarbeidar Evje n s 004 Olav F. Vatsend m ug f s 2. styrmann paa D/S Evje n s "Bygland" Sannsynleg opphaldstad: Roterdam i Holland 005 Ragnhild F. Vatsend k ug b d husgjerning og sauming Bygland n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 0938 Bygland 006 Martin F. Vatsend m ug f s gjætargut Bygland n s Sannsynleg opphaldstad: amtsskulen i Hornnes 007 Sigrid F. Vatsend k ug b d Bygland n s 008 Aanund O. Hovstad m ug mt el, s gardsarbeidar Bygland n s Sedvanleg bustad: Grendi i Bygland Vatsenden og Bø- Vatsend nordre Horverak 001 Syvert L. Kostøl m g b hf Sagmeister ved sagbruket Tveit um n s og gardbrukar Kr.sand S 002 Marie O. Kostøl k g b hm husgjer. fjos- og Hornnes n s gardsarbeid 003 Gunhild S. Kostøl k ug b d kjøkengjente Tveit um n s Kr.sand S 004 Kari Salvesdatter Vetterhus k e b fl innleigd av fatigvæsenet Hornnes n s 005 Martin Svendsen m g mt el, hf anleggsarb. timbermann Lier um n s Drammen Sedvanleg bustad: Østgaardgt. Kr.ania Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1902 Flytta attende til Noreg: 1903 Bustad i Noreg før utflytting: Lier um Drammen Siste bustad i Amerika: Minnesota Stilling i Amerika: sag- og snikkararbeide Merknad: 006 Anton Sorgel m ug mt el arbeidar ved anlegg Hamborgn i Tyskland Sedvanleg bustad: Kristiania 007 Bernhard Svendsen m g mt el, hf ved anlegg, timbermann Røken n s Sedvanleg bustad: Røken 008 Sigurd Larssen m ug mt el arbeidar ved anlegg Heen i Aadalen Sedvanleg bustad: Røken Vatsenden og Bø- Vatsend nordre Horverak 001 Telleiv Olson Vatsend m g b hf sagbruksarbeidar og Bygland n s gardbrukar 002 Tore A. Vatsend k g b hm gardbrukarkone Valle n s um Kr.sand S 003 Targjerd T. Vatsend k ug b d Bygland n s 004 Olav T. Vatsend m ug b s Bygland n s 005 Olav T. Vatsend m e b fl gardsarbeidar Hornnes n s 006 Kari O. Vatsend k ug b fl tenestegjente Bygland n s 007 Jon A. Hovstad m g mt el, hf gards- og skogarbeidar Valle n s um Kr.sand S Sedvanleg bustad: Grendi i Bygland 008 Gunnar T. Bakke m g mt el, hf gards- og skogarbeidar Bygland n s Sedvanleg bustad: Grendi i Bygland Vatsenden og Bø- Vatsend nordre Horverak 001 Gunnar T. Vatsend m e b hf gardbrukar Bygland n s 002 Kari S. Lauvdal k ug b tj husstyrarinne Bygland n s 003 Knut T. Greibrokk m ug mt el arbeidar Bygland n s Sedvanleg bustad: Grendi i Bygland n s s Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 004 Nils Tønnesen Homdrum m g mt el, hf arbeidar Gjevedal n s um Tveitstrand Sedvanleg bustad: Lauvdal i Bygland Vatsenden og Bø- Vatsend nordre Horverak 001 Jørund K. Vatsend m g b hf gardbrukar Bygland n s 002 Aaslaug J. Vatsend k g b hm gardmannskone Evje n s 003 Anne J. Vatsend k ug f d hushaldsgjente Bygland n s Sannsynleg opphaldstad: Klepsland i Evje 004 Knut J. Vatsend m ug b s gartner og gardsarbeide Bygland n s 005 Jon J. Vatsend m ug b s gardsarbeidar Bygland n s Vatsenden og Bø- Plassen (plads) Horverak 001 Telleiv G. Gautestad m g b hf arbeidar og husmann Evje n s 002 Ingebjørg T. Gautestad k g b hm dagarbeidarske og Bygland n s husgjerning 003 Marte T. Vatsend k ug b d tenestegjente Bygland n s Arbeidsledig: l 004 Telleiv T. Vatsend m ug b s arbeidar ved sagbruk Bygland n s 005 Gunnar T. Vatsend m ug b s hjuringsgut Bygland n s 006 Olav T. Vatsend m ug b s hjuringsgut Bygland n s Vatsenden og Bø- Vatsend nordre Horverak 001 Ragnhild G. Vatsend k e b hm husgjerning Bygland n s 002 Aamund Gr. Vatsend m ug b s gards- og skogarbeidar Bygland n s 003 Eivind Gr. Vatsend m ug b s gjætargut Bygland n s 004 Ingebjørg A. Langerak k ug b tj budeigje Bygland n s Vatsenden og Bø- Frøyraksmoen Horverak 001 Sveinung Frantson m e b hf gardbrukar og fv Bygland n s Frøyraksmoen paaskrivingshusbond 002 Siri S. Frøyraksmoen k g b d, fl husgjerning og budeigje Bygland n s 003 Gunhild J. Frøyraksmoen k ug b el husgjerning Hornnes n s Vatsenden og Bø- Sogakil Horverak 001 Olav Gunnarson Rysstad m g b hf sagbruksarbeidar Hyllestadn s Valle 002 Kristi Jonsdatter Rysstad k g b hm husgjerning Bygland n s 003 Gunnar O. Rysstad m ug b s Bygland n s 004 Jon O. Rysstad m ug b s Bygland n s 005 Jørund O. Rysstad m ug b s Bygland n s 006 Torjus G. Rysstad m ug b fl sagbruksarbeidar Hyllestadn s i Valle 007 Ragnhild A. Aaneland k e b el pensionert Evje n s kyrkjesongarenkje og husgjerning 008 Marta Hansen k ug b el krambudgjente Herefoss n s 009 Marie Hansen k ug mt el, tj posteksp.- og telefongjente Herefoss n s Sedvanleg bustad: Evje telefonstasjon 010 Asbjørg K. Moseid k ug mt el, d sygjente Syrtveit n s i Evje Sedvanleg bustad: Moseid i Hornnes Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 0938 Bygland Vatsenden og Bø- Solberg Horverak 001 Kervel Sevrin Staalesen m g b hf sagbruksarbeidar Søgne n s 002 Johanne Gurine Staalesen k g b hm husgjerning Kr.sand n s S 003 Sverre Staalesen m ug b s Bygland n s 004 John Tønnesen m ug b s Kr.sand n s S 005 Albin Olsen m g b hf arbeidar Vermlandn s i Sverike 006 Anna Pauline Olsen k g b hm husgjerning V. Aker n s 007 Reidar Olsen m ug b s Kr.ania n s 008 Eldrid Olsen k ug b d Venneslandn s 009 Harald Rosseland m ug b fl arbeidsformann ved Greibstadn s semmen her i Søgne 010 Torkel A. Birketveit m ug b el sagbruksarbeidar Iveland n s Vatsenden og Bø- Fjellborg Horverak 001 Søren L. Bjørnestøl m g b hf sagmeister og snikring Hornes n s 002 Aasa O. Bjørnestøl k g b hm husgjerning Kr.sand n s S 003 Asborg S. Bjørnestøl k ug b d Bygland n s 004 Fredrik Aug. Karl Liebermann m g b hf baker Erfurt i n s Tyskland 005 Gunhilde Sofie Liebermann k g b hm husgjerning Kr.sand n s S 006 Erling August Liebermann m ug b s Kr.sand n s S 007 Lilly Marie Liebermann k ug b d Kr.sand n s S 008 Karl Gustav Liebermann m ug b s Naadelandn s i Søgne, Kr.sand S Vatsenden og Bø- Fjellberg Horverak 001 Ludvig Fjeldberg m g b hf anleggsarbeidar Stange n s 002 Marie Fjeldberg k g b hm husgjerning Feiring n s 003 Arnt Fjeldberg m ug b s anleggsarbeidar Eidsvoll n s 004 Ole Fjeldberg m ug b s anleggsarbeidar Eidsvoll n s 005 Ida Fjeldberg k ug b d husgjerning Eidsvoll n s 006 Ragna Fjeldberg k ug b d Eidsvoll n s 007 Aksel Fjeldberg m ug b s Eidsvoll n s Vatsenden og Bø- Haagberg Horverak 001 Oscar Joacim Olsen m g b hf sagbruksarbeidar Kr.sand n s S 002 Klara Augusta Olsen k g b hm husgjerning Manndal n s 003 Karl Oskar Olsen m ug b s Kr.sand n s S 004 Ludvig Kostøl m ug b el sagbruksarbeidar Tveit um n s Kr.sand S Vatsenden og Bø- Haagberg Horverak Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 001 Berto Asgautson Flot m e b hf snikkar Evje n s 002 Asgaut Bertoson Flot m ug f s gruvearbeidar Evje n s Sannsynleg opphaldstad: Kr.sand S eller Arendal Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1906 Flytta attende til Noreg: 1910 Bustad i Noreg før utflytting: Bygland Siste bustad i Amerika: Nyork Stilling i Amerika: gruvearbeidar Merknad: 003 Gunnilde Olsdatter Vatsend k g b hm husgjerning Bygland n s 004 Olga Olsdatter Vatsend k ug b d Bygland n s 005 Tone A. Rike k ug b el sygjente og husgjerning Valle um Kr.sand S n s 006 Olav Gunnarson Krossen m g mt el - hf arbeidar Bygland n s Sedvanleg bustad: Krossen i Bygland 007 Torborg Olsdatter Handeland k ug b fl, d burtleigd til mosteri i husholdning nr Hornnes n s Vatsenden og Bø- Hamaren Horverak 001 Lars P. Rosseland m g b hf Skomager Tveit n s sogn 002 Randine Rosseland k g b hm husgjerning Høivaag n s sogn 003 Karl Rosseland m ug b s Extrabetjent j.banen Kristianssand n s 004 Ragna Rosseland k ug b d Kristianssand n s 005 Knud J. Moseid m ug b el Sagmester Hornnes n s sogn 006 Tellef J. Moseid m g mt el, hf Sagarbeider og gaardbr Hornnæs n s sogn Sedvanleg bustad: Moseid i Hornnes Vatsenden og Bø- Fjellet Horverak 001 Søren Staaleson Ospedalen m g b hf sagbruksarbeidar Søgne n 002 Anna Aasmundsdatter k g b hm husgjerning Grindum n s Ospedalen um Kr.sand S Vatsenden og Bø- Berg Horverak 001 Knut Jensson Øyni m g b hf sagmeister ved sagbruket Iveland n s 002 Anne Olsdatter Øyni k g b hm husgjerning og fjosstell Iveland n s 003 Mari Knutsdatter Øyni k ug b d kjøkengjente Iveland n s 004 Jens K. Øyni m ug b s sagbruksarbeidar Iveland n s 005 Olav K. Øyni m ug b s Iveland n s 006 Jon K. Øyni m ug b s Iveland n s 007 Anton K. Øyni m ug b s Bygland n s 008 Tomas K. Øyni m ug b s Bygland n s 009 Albert K. Øyni m ug b s Bygland n s 010 Marta K. Øyni k ug b d Bygland n s 011 Olav O. Sordal m ug mt el, s gardbruksarbeidar og Bygland n s snikring Sedvanleg bustad: Sordal i Bygland 012 Hans Jørgen Binjamensen m e mt el arbeidar ved anlegg Skaatø n s Sedvanleg bustad: Landvig Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1906 Flytta attende til Noreg: 1907 Bustad i Noreg før utflytting: Landvik Siste bustad i Amerika: Nyork Stilling i Amerika: timbermansarbeide Merknad: Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 0938 Bygland 013 Lars Eriksen Sell m g mt el, hf arbeidar ved anlegg Helsingland s Sverike Statsb.: Sverike Sedvanleg bustad: Evje Vatsenden og Bø- Bergheim Horverak 001 Olav A. Lunden m g b hf køyrar og skogarbeidar Bygland n s 002 Ragnhild P. Lunden k g b hm husgjerning og fjosstell Bygland n s 003 Aanund O. Lunden m ug b s Bygland n s 004 Paal O. Lunden m ug b s Bygland n s 005 Gunnar A. Lunden m ug b fl gardsarbeidar Bygland n s Arbeidsledig: l 006 Ingebjørg Olsdatter Klepsland k ug b el husgjerning og veving Evje n s 007 Gro B. Landsverk k ug b el husgjerning Evje n s 008 Bergit J. Klepp k ug b el telefon- og sygjente Bygland n s 009 Paal Rolvson Hovstad m g mt el, hf fossekar- timberfløytar- og Bygland n s husmann Sedvanleg bustad: Grendi i Bygland 010 Margit Paalsdatter Hovstad k ug mt el, d Bygland n s Sedvanleg bustad: Grendi i Bygland Vatsenden og Bø- Abusdal Horverak 001 Oluf G. Abusdal m g b hf landhandlar Hornnes n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1902 Flytta attende til Noreg: 1903 Bustad i Noreg før utflytting: Bygland Siste bustad i Amerika: Minneapolis Stilling i Amerika: krambudsvein Merknad: 002 Kari O. Abusdal k g b hm husgjerning Hornnes n s 003 Gunnar O. Abusdal m ug f s Hornnes n s Sannsynleg opphaldstad: Kristiania 004 Ottar O. Abusdal m ug f s Bygland n s Sannsynleg opphaldstad: Kristianssand 005 Gurine O. Abusdal k ug b d Bygland n s 006 Sigurd O. Abusdal m ug b s Bygland n s 007 Sigrid O. Abusdal k ug b d Bygland n s 008 Asbjørn O. Faret m ug b fl Skrædder Hornnes n s 009 Ingebjør Langerak k ug b tj tenestegjente Bygland n s 010 Margit J. Robstad?? k ug b tj krambudgjente Kristiansand n s 011 Konrad Emil Fiskaa m g b hf Sagemester Oddernæsn s 012 Betsy Tobine Fiskaa k g b hm husgjerning Kristiansand n s 013 Ragna Johanne Fiskaa k ug b d Oddernæsn s 014 Gudrun Fiskaa k ug b d Oddernæsn s 015 Olga Fiskaa k ug b d Oddernæsn s 016 Marcus Fiskaa m ug b s Oddernæsn s 017 Olav Torjusen Sannæs m ug mt el dagarbeider Bygland n s Sedvanleg bustad: Sannæs 018 Osov Torbjørnsen Greibrok m ug mt el, s dagarbeider Bygland n s Sedvanleg bustad: Grænni Vatsenden og Bø- Breidablik Horverak 001 Ole Syvertsen m g b hf Hotelbedrift Trygslandn i Bjelland Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1891 Flytta attende til Noreg: 1893 Bustad i Noreg før utflytting: Bjelland Siste bustad i Amerika: Minnesota Stilling i Amerika: farmar - skogog minearbeide Merknad: 002 Anna Syvertsen k g b hm husgjerning Røraas i n Finsland s Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 003 Signe Mathilde Syvertsen k ug b d Kaland i n s Bjelland 004 Konrad Anton Syvertsen m ug b s Bygland n s 005 Syvert Syvertsen m ug b s Bygland n s 006 Tarjer Øvland k ug b tj Tjenestepige Øvland i n s Finsland 007 Alvine Fossberg k ug b tj Tjenestepige Fossberg n s i Evje 008 Olav Paalsen m ug b tj Tjenestegut Grænna n s 009 Nils Syvertsen Kålland m ug f fl bygmeister Bjelland n s Sannsynleg opphaldstad: Finsland um Manndal Vatsenden og Bø- Revsnes Horverak 001 Anders Anderson m g b hf snikkararbeidar, lidt fatighjelp Ramnes pr n s Drammen n 002 Anne Marie Andersen k g b hm husgjerning Nøterø pr Tønsberg 003 Arnt Karenius Andersen m ug b s arbeidar ved sagbruket Fredriksstad n s 004 Andreas Anker Andersen m ug b s arbeidar ved sagbruket Fredriksstad n s 005 Karl Ludvig Andersen m ug b s arbeidar ved sagbruket Arendal n s 006 Ingebjørg Marie Andersen k ug b d Bygland n s 007 Alv Jonson Sandnes m ug mt el, s arbeidar ved sagbruket Bygland n s Merknad: E: tilført med blyant Sedvanleg bustad: Sandnes i Bygland Vatsenden og Bø- Vik Horverak 001 Ole Tellefsen Røiland m g b hf Handelsbestyrer Vegusdaln s 002 Gunhild Tellefsdatter k g b hm husgjerning Iveland n s 003 Torbjørn Olsen Røiland m ug b s Vegusdaln s 004 Ingeborg O. Røiland k ug b d Vegusdaln s 005 Thommas O. Røiland m ug b s Aardal n s 006 Ole Ommondsen Kostøl m g b hf Maskinnist og Tveit n s Smedarbeide 007 Katrine Pettersdatter k g b hm husgjerning Holme n s 008 Olga Olsdatter Kostøl k ug b d Oddernesn s 009 Ommond Olsen Kostøl m ug b s Oddernesn s 010 Nils Jonassen m g b hf anleggsarbei Kongsbergn s Graastensmurer 011 Olava Andersen k g b hm husgjerning Drøbak n s 012 Ingeborg Jonassen k ug b d Drammenn s 013 Trygve Jonassen m ug b s Drammenn s 014 Charles Jonassen m ug b s Drammenn s 015 Ruth Jonassen k ug b d Drammenn s 016 Alf Jonassen m ug b s Kristianian s 017 Gustav Landsverk m ug b el arbeidar ved stemmen her, anleggsarb. Graastensmurer Iveland n s Vatsenden og Bø- Mørland Horverak 001 Olav Gunnarson Nordg. m g b hf sersjant og logiforretning Bygland n s 002 Randi Olsdatter Nordgaard k g b hm husbestyrerinde Vegusdaln s 003 Gyro Olsdatter Nordgaard k ug b d skolebarn Bygland n s 004 Anlaug Olsdatter Nordgaard k ug b d skolebarn Bygland n s 005 Gunnar Olavson Nordgaard m ug b s skolebarn Bygland n s 006 Olav Olavson Nordgaard m ug b s barn Bygland n s 007 Gyro Jørundsdatter Vatsend k ug b tj bestyrerinde for spiseforretning Bygland n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 17 s

18 0938 Bygland 008 Jorond Aanundsdatter Rike k ug b el strygeforretning Valle n s 009 Tarald Gunnufson Bydal m ug b el sagmester Aaseral n s 010 Olav Torjusson Sannes m ug b el sagarbeider Bygland n s 011 Haakon August Berntsen m ug b el stationsbetjent Dybvaag n s 012 Gabrield Pedersen m g b uhrmager Nordre n s Undal 013 John Martinius Johnsen m ug b el Lokomotivpudser Oddernesn s 014 Kittel Neresen Bygland m e mt el, hf Landhandler og Bygland n s gaardbruger Sedvanleg bustad: Aakhus 015 Olav Tellefson Nordehus m ug b el damarbeider Bygland n s 016 John Eivindsen Skomedal m ug b el damarbeider Bygland n s 017 Abraham Olsen Haraldstad m g b hf sagarbeider Laudal n s 018 Jørgine Andersdatter k g b hm husgjerning Mykland n s Haraldstad 019 Anne Abrahamsdatter k ug b d Bygland n s Haraldstad 020 Eivind Omundsen Hamre m g mt el, hf gaardbruger Bygland n s Sedvanleg bustad: Hamre Vatsenden og Bø- Furubakken Horverak 001 Honoratus Bonnevie Christie m e b hf Foged Kristianian s 002 Karen Christie k ug b d Husgjerning Kristianian s 003 Hartvig Caspar Christie m ug b s studerande Hornnes n s 004 Martha Christie k ug b d Bygland n s 005 Johanne Amalie Christie k ug b d Bygland n s 006 Tomine Jensen Kiledalen k ug b tj Husgjerning Hegland n s Vatsenden og Bø- Midtgard Horverak 001 Torger J. Moseid m g b hf sagbruksarbeidar Hornnes n s 002 Aaslaug A. Moseid k g b hm husgjerning Evje n s 003 Ludvig Lasenius Græ m g f hf styrar for Hamre Kr.sand n s kopargruve S Sannsynleg opphaldstad: Kr.sand S Arbeidsledig: l 004 Johanne Kristine Græ k g b hm husgjerning Kr.sand n s S 005 Kristine Aurora Græ k ug b d Vennersborg n s Sverike 006 Knut Finn Græ m ug b s Kr.sand n s S 007 Mai Julia Græ k ug b d Kr.sand n s S 008 Anna Lusy Græ k ug b d Kr.sand n s S 009 Anton Mathias Nilsen m g b hf elektriker ved stemanlegg Øvrebø n s um Kr.sand S 010 Ragnhild Kristine Nilsen k g b hm husgjerning Kr.ania n s 011 Anna Helene Nilsen k ug b d Venneslan s 012 Ruth Niline Nilssen k ug b d Venneslan s 013 Søren Hødne m g mt el, hf hyvel- og sagmeister Iveland n s Sedvanleg bustad: Syrtveit Evje 014 Edvard Hansen m ug b el sagbruksarbeidar Kr.sand S n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Vatsenden og Bø- Lund Horverak Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 001 Jørgen G. Nordgaard m g b hf Landhandler Bygland n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1890 Flytta attende til Noreg: 1894 Bustad i Noreg før utflytting: Bygland Siste bustad i Amerika: Minesota Stilling i Amerika: Farmerarbeide Merknad: 002 Karen P. Nordgaard k g b hm husgjerning Vegusdaln s 003 Gudrun J. Nordgaard k ug b d barnegjente Bygland n s 004 Gunnar J. Nordgaard m ug b s gjætargut Bygland n s 005 Peder J. Nordgaard m ug b s Bygland n s 006 Borghild J. Nordgaard k ug b d Bygland n s 007 Erling J. Nordgaard m ug b s Bygland n s 008 Harald J. Nordgaard m ug b s Bygland n s 009 Georg J. Nordgaard m ug b s Bygland n s 010 Anna J. Nordgaard k ug b d Bygland n s 011 Tommas T. Langerak m ug b tj Gartner og jordarbeide Bygland n s 012 Ingeborg K. Aamland k ug b tj Butikjonfru Evje n s 013 Gyro T. Skomdal k ug b tj Budeie Bygland n s 014 Klara K. Liebermand k ug b tj Tjenestepige Kristiansand n s 015 Susanna S. Hæstad k ug b el Sypige Høvaag n s 016 Eivind K. Bygland m g mt el, hf Arbeider ved stemmen her Bygland n s Merknad: Drengestuen E: tilført med blyant Sedvanleg bustad: Bygland 017 Aasmund G. Bygland m ug b el Arbeider ved sagbruket Bygland n s 018 Berent S. Vatsend m ug b el Arbeider ved stemanlegget Bygland n s 019 Gunnar S. Haugen m ug mt el Arbeider ved stemanlegget Bygland n s Sedvanleg bustad: Haugen i Bygland 020 Kitil S. Haugen m ug mt el Arbeider ved stemanlegget Bygland n s Sedvanleg bustad: Haugen i Bygland Vatsenden og Bø- Nordstrand Horverak 001 Gunnar Ambrosius Abusdal m g b hf Tandlæge Øiestad n s 002 Olga Dorthea Abusdal k g b hm husgjerning Barbu n s 003 Aasmund Abusdal m ug b s Grimstadn s 004 Dagmar Teresia Abusdal k ug b d Kristianssand n s 005 Daniel Fürst Abusdal m ug b s Bygland n s 006 Karl Ansgar Abusdal m ug b s Bygland n s 007 Anna Lie Abusdal k e b lærerinde Privatlærerinde Hornnes n s 008 Anna Tveit k ug b tj husgjerning Aaseral n s Vatsenden og Bø- Holtet Horverak 001 Olav Jonson Bjørgum m g b hf snikkarmeister Valle n s um Kr.sand S 002 Trine Oline Bjørgum k g b hm husgjerning Aa um n s Farsund 003 Jon O. Bjørgum m ug b s Kr.sand n s S 004 Oskar O. Bjørgum m ug b s Bygland n s 005 Ove Torleiv Bjørgum m ug b s Bygland n s 006 Tora Amanda Bjørgum k ug b d Bygland n s 007 Gunnar O. Bjørgum m ug b s Bygland n s 008 Gunvor Olsdatter Bjørgum k ug b d Bygland n s 009 Rakel Katrine Lund k e b hm husgjerning Venneslandn s um Kr.sand S 010 Hartvig Gabriel Lund m ug b s bestyrer av sagbruk Kr.sand S n s Vatsenden og Bø- Hage Horverak Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 0938 Bygland 001 Guttorm Kristenson Dale m g b hf gardsarbeidar Bygland n s 002 Torbjørg Skjølleivsdatter Dale k g b hm hus- og fjosstell Bygland n s 003 Torjus Guttormson Dale m ug b s skomakar og timberfløytar Bygland n s 004 Mari Guttormsdatter Dale k ug b d husgjerning og sauming Bygland n s 005 Anna A. Ramse k g b hm husgjerning og dagarbeidaske Grindum um Kr.sand S 006 Anna Aslaksdatter Ramse k ug b d Lille n s Tovdal 007 Aslak A. Ramse m ug b s Bygland n s 008 Kristen Olson Frivoll m g b el, hf formann ved sagbruket Hægelandn Trusamf.: frikyrkja Merknad: Hev huslyden paa Kile i Hægeland Vatsenden og Bø- Aurbakken Horverak 001 Telleiv Olson Moseid m g b hf sag- og snikkararbeidar Hornnes n s 002 Mari Jensdatter Moseid k g b hm husgjerning Hægelandn s 003 Kari T. Moseid k ug b d Bygland n s 004 Olav T. Moseid m ug b s Bygland n s 005 Ingebjørg T. Moseid k ug b d Bygland n s 006 Jens T. Moseid m ug b s Bygland n s 007 Arne T. Moseid m ug b s Bygland n s Vatsenden og Bø- Breistøyl Horverak 001 Olav Kristenson Kaalland m ug b hf sagbruks- og Finsland n s snikkararbeidar um Kr.sand S 002 Anna Olsdatter Kaalland k e b hm husgjerning Finsland n s um Kr.sand S Vatsenden og Bø- Kvestad Horverak 001 Kristen Henr. Moseid m g b hf timbermerkjar for sagi Hornnes n s 002 Anna T. Moseid k g b hm husgjerning Høivaag n s 003 Henrik K. Moseid m ug b s Bygland n s 004 Torgrim H. Moseid m g b hf telegrafist Hornnes n s 005 Ebla Moseid k g b hm husgjerning Kr.sand S n s Vatsenden og Bø- Hegstad Horverak 001 Emil Johan Torkildsen m g b hf arbeidar ved sagbruk Kr.sand n s S 002 Marte Olsdatter Torkildsen k g b hm husgjerning Evje n s 003 Edvarda Marie Torkildsen k ug b d Bygland n s 004 Inga Asora Torkildsen k ug b d Bygland n s 005 Martin S. Rydland m ug b el kontorist ved sagbruk Venneslandn s um Kr.sand S Vatsenden og Bø- Hegstad Horverak n s Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

21 001 Jon A. Ropstad m g b hf sagmeister ved sagbruket Hægelandn s 002 Birgit O. Ropstad k g b hm husgjerning Bygland n s 003 Karen J. Ropstad k ug b d Bygland n s 004 Anna Gurine Robstad k ug b d Bygland n s 005 Arne J. Robstad m ug b s Bygland n s 006 Emly J. Robstad k ug b d kjøkengjente Kr.sand n s S 007 Lilly Marie Robstad k ug b d Kr.sand n s S 008 Dagny Knudine Robstad k ug b d Kr.sand n s 009 Torjus Ruenes m e b el timbermerkjar og sagarbeidar S Venneslandn um Kr.sand S Folketeljinga Vatsenden og Bø- Haaland Horverak 001 Mikkel S. Syrtveit m g b hf maskinist ved sagbruket Evje n s 002 Jorgine Syrtveit k g b hm husgjerning og krambud Gyland n s 003 Selma Syrtveit k ug b d kjøkengjente Kr.sand n s S 004 Klara Syrtveit k ug b d Bygland n s 005 Solveig Syrtveit k ug b d Bygland n s 006 Jenny Syrtveit k ug b d Bygland n s 007 Salve Syrtveit m ug b s Bygland n s 008 Hjørdis Syrtveit k ug b d Bygland n s 009 Andrea Syrtveit k ug b d Bygland n s 010 Andreas Kongevold Syrtveit m ug b s Bygland n s 011 Guro Salvesdatter Syrtveit k ug b fl spyteforretning og Evje n s hugjerning 012 Andreas Chr. Olsen m ug b fl maalarmeister Kr.sand n s S 013 Adolf Hansen m ug mt fl steinarbeidar ved anlegg Seljord n s Sedvanleg bustad: Kr.ania 014 Olav T. Haavestøyl m ug mt fl steinarbeidar ved anlegg Aaseral n s Sedvanleg bustad: Aaseral 015 Theodor Aagedal m ug mt fl steinarbeidar ved anlegg Kr.sand n S Trusamf.: frikyrkja Sedvanleg bustad: Kr.sand S 016 Søren Hodne m ug mt fl sagarbeidar Hornnes n s Sedvanleg bustad: Hodne i Hornnes 017 Anders J. Løining m ug mt fl arbeidar ved anlegg Hægelandn s Sedvanleg bustad: Hægeland Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Vatsenden og Bø- B.fjords jarnvegsstasjon Horverak 001 Johan Emil Egelund m e b hf stations- og postmeister Skoger n s um Drammen 002 Elisabeth Antonette Egelund k ug f husstyrarinne husstyrarinne Skoger n s um Drammen Sannsynleg opphaldstad: Egelund Storgaten Drammen 003 Bertha Olsdatter Kostøl k ug b kjøkengjente Tveit um n s Kr.sand S 004 Aksel Ludvig Eriksen m g mt hf overkonduktør Kr.ania n s Merknad: Pakhusbygnaden Sedvanleg bustad: Kr.sand S 005 Martinius Eriksen Sevaldrud m g mt hf underkonduktør Brandbu n s Sedvanleg bustad: Kr.sand S 006 Johan Torvald Hovstad m g mt hf lokomotivførar Bygland n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 21 s

22 0938 Bygland Merknad: Maskinstallen Sedvanleg bustad: Kr.sand S 007 Adolf Korneliussen m g mt hf fyrbøtar Kr.sand n s S Sedvanleg bustad: Kr.sand S Vatsenden og Bø- Ystejordet Horverak 001 Eiliv O. Dale m g f hf Fyrbøter paa D/S "Bjoren" Bygland n s og gardbrukar Sannsynleg opphaldstad: i Sandnes sokn 002 Asbjørg O. Dale k g b hm husgjerning, fjos- og Hornnes n s gardsarbeid 003 Knut E. Dale m ug f s jordbruks- og skogarbeid Bygland n s Sannsynleg opphaldstad: Gullsmedmoen i Hornnes 004 Ragnhild E. Dale k ug b d Bygland n s 005 Gunnar E. Dale m ug b s Bygland n s 006 Olav T. Skeie m ug mt el lærar paa Byglandsfjord Bygland n s og Horverak og sersjant %Sandnes sokn% Sedvanleg bustad: Vatsend ved Byglandsfjord Vatsenden og Bø- Horverak Horverak 001 Knut K. Sandnes m e b hf gardbrukar Bygland n s 002 Gunnar K. Horverak m ug f s gardsarbeidar Bygland n s Sannsynleg opphaldstad: skuleeskadronen Kristiania Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1904 Flytta attende til Noreg: 1908 Bustad i Noreg før utflytting: Bygland Siste bustad i Amerika: N. Dakota Stilling i Amerika: Farmar- og skogarbeid Merknad: Bygland n s 003 Siri K. Horverak k ug b d husgjerning, fjos- og jordbruk 004 Torbjørg K. Horverak k ug b d husgjerning Bygland n s 005 Tallak K. Horverak m ug f s gardsarbeidar Bygland n s Sannsynleg opphaldstad: amtsskulen i Hornnes 006 Sveinung K. Horverak m ug b s hjuringsgut Bygland n s 007 Knut K. Horverak m g b hf gardbrukar Bygland n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1900 Flytta attende til Noreg: 1906 Bustad i Noreg før utflytting: Bygland Siste bustad i Amerika: N. Dakota Stilling i Amerika: farmar- og skogarbeid Merknad: Bygland n s 008 Signe K. Horverak k g b hm husgjerning, fjos- og jordbruksarb. 009 Knut K. Horverak m ug b s Bygland n s 010 Nils Olson Skomedal m ug b el gardsarbeidar Bygland n s Vatsenden og Bø- Horverak Horverak 001 Torgrim O. Dale m g b hf paaskrivingshusbond og Bygland n s forpagter - bruksmann 002 Birgit N. Dale k g b hm husgjer. fjos- og Bygland n s gardsarbeid 003 Olav E. Dale m ug b hf fyrbøtar paa D/S "Dølen" Bygland n s og "forpagtar", bruksmann 004 Gunhild E. Dale k ug b hm husgjer. fjos- og gardsarbeide Bygland n s Vatsenden og Bø- Bø Horverak 001 Skjølluv T. Bø m e b hf gardbrukar Bygland n s Side 22 Digitalarkivet - Arkivverket

23 002 Torjus S. Bø m ug b s gardsarbeidar Bygland n s 003 Olav S. Bø m ug f s arbeidar og Bygland n s timbermannslærling Sannsynleg opphaldstad: Gullsmedmoen i Hornnes 004 Ragnhild S. Bø k ug b d gjætargjente Bygland n s 005 Torleiv S. Bø m ug b s Bygland n s 006 Mari S. Bø k ug b d Bygland n s 007 Margit G. Lauvdal k ug b tj husstyrarinne Bygland n s 008 Targjerd T. Bø k ug b el husgjerning og Bygland n s gardsarbeide 009 Tore S.datter Bø k ug b el husgjerning Bygland n s 010 Mari T. Bø k ug b el husgjerning Bygland n s 011 Olav S. Frøyrak m ug b el skog- og gardsarbeidar Bygland n s 012 Anne A. Tveitaa k ug mt el hjuringsgjente Bygland n s Sedvanleg bustad: Tveitaa i Aardal Folketeljinga Vatsenden og Bø- Bø Horverak 001 Jørund T. Bø m g b hf gardbrukar Bygland n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1888 Flytta attende til Noreg: 1890 Bustad i Noreg før utflytting: Bygland Siste bustad i Amerika: N. Dakotta Stilling i Amerika: farmararbeidar Merknad: 002 Siri O. Bø k g b hm husgjer. fjos- og Bygland n s gardsarbeid 003 Torleiv J. Bø m ug b s Bygland n s 004 Ingebjørg J. Bø k e b fl føderaadskone Bygland n s Vatsenden og Bø- Bø Horverak 001 Peder N. Skomedal m g b hf gardbrukar og pensionist, Bygland n s fv. kyrkjesongar 002 Berit T. Bø k g b hm gardmannskone Bygland n s 003 Nils P. Bø m ug b s gards- og skogarbeidar Bygland n s 004 Ingebjørg P. Bø k ug b d budeigje og sying Bygland n s 005 Torjus P. Bø m ug b s skog- og gardsarbeidar Bygland n s Vatsenden og Bø- Apleknodden (plads) Horverak 001 Olav Eilivson Dale m g b hf arbeidar og husmann Bygland n s 002 Anne Olsdatter Dale k g b hm husgjerning og fjosstell Bygland n s 003 Olav Olson Bø m ug b s gjætargut Bygland n s 004 Liv Olsdatter Bø k ug b d Bygland n s 005 Aasulv O. Bø m ug b s Bygland n s 006 Segurd O. Bø m ug b s Bygland n s Vatsenden og Bø- Klepp Horverak 001 Nils Jonson Klepp m g f hf gardbrukar Bygland n s Sannsynleg opphaldstad: Gullsmedmoen i Hornnes 002 Mari Salvesdatter Klepp k g b hm gardmannskone Bygland n s 003 Anne Nilsdatter Klepp k ug b d Bygland n s 004 Jon Nilsson Klepp m ug b s Bygland n s 005 Gro Nilsdatter Klepp k ug b d Bygland n s 006 Anne Torjusdatter Klepp k e b hm føderaadsenkje Bygland n s 007 Mari Jonsdatter Klepp k ug b d offentleg studnad Bygland n s Sjukdom: s 008 Torbjørg Jonsdatter Klepp k ug b d lidt husgjerning Bygland n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 23

24 0938 Bygland Vatsenden og Bø- Tveitaa Horverak 001 Aanund A. Tveitaa m e b hf gardbrukar Bygland n s 002 Berit Aa. Tveitaa k ug b d husgjer. og fjosstell Bygland n s 003 Joraand Aa. Tveitaa k ug b d gjætargjente Bygland n s 004 Olav Aa. Tveitaa m ug b s Bygland n s 005 Joraand T. Nomeland k ug f tj husgj. og fjosstell Bygland n s Sannsynleg opphaldstad: Ose i Bygland Vatsenden og Bø- Tveitaa Horverak 001 Asbjørn Aa. Tveitaa m g b hf gardbrukar og skoghandlar Bygland n s 002 Berit N. Tveitaa k g b hm gardmannskone Bygland n s 003 Bergit A. Tveitaa k ug b d budeigje Bygland n s 004 Nils A. Tveitaa m ug b s gardsarbeidar Bygland n s Side 24 Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1903 Flytta attende til Noreg: 1910 Bustad i Noreg før utflytting: Bygland Siste bustad i Amerika: Minnesota Stilling i Amerika: farm- og skogarbeidar Merknad: Merknad: E: Slutt på tellingskrets Jørund A. Tveitaa m ug b s gardsarbeidar Bygland n s 006 Anne A. Tveitaa k ug f d hjuringsgjente Bygland n s Sannsynleg opphaldstad: Bø i Bygland Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 276 (kvinner: 130, menn: 146) Bustader i kretsen: 36 Krets: 002 Grenna Langerak Prestegjeld: Bygland Herred/by: Bygland Grenna Holtet (plads) Langerak 001 Aasmund O. Langerak m e b hf Husmand (jordbrukende) Bygland n s 002 Arne A. Langerak m ug b s Skogsarbeider Bygland n s 003 Kari A. Langerak k ug b d Tjenestepike (kreaturstel) Bygland n s 004 Terje G. Frøyrak m e b el Skogsarbeider Mykland n s Grenna Plasset (plads) Langerak 001 Aasmund K. Langerak m g b hf Husmand (jordbrukende), Bygland n s skogsarbeider 002 Mari J. Langerak k g b hm Husmandskone Bygland n s 003 Annlaug Aa. Langerak k ug b d Husmandsdatter Bygland n s 004 Jon Aa. Langerak m ug b s Husmandssøn Bygland n s 005 Jørund Aa. Langerak m ug b s Husmandssøn Bygland n s 006 Gunnar Aa. Langerak m ug b s Husmandssøn Bygland n s 007 Torbjørg Aa. Langerak k ug b d Husmandsdatter Bygland n s Grenna Plasset (plads) Langerak 001 Torjus O. Langerak m g b hf Husmand (jordbrukende), Bygland n s skogsarbeider 002 Anne T. Langerak k g b hm Husmandskone Bygland n s 003 Aamund O. Langerak m ug b el Snekker Bygland n s Grenna Langerak Langerak 001 Sveinung Skjevrak m g b hf Gaardbruker - selveier Bygland n s 002 Mari Skjevrak k g b hm Gaardbrukerkone Bygland n s 003 Mikkel Skjevrak m ug b s Tilsynsmand for R.F.A Bygland n s 004 Sigrid Skjevrak k ug b d Husholdningsskoleelev Bygland n s Digitalarkivet - Arkivverket

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1421 Aurland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0831 Fyresdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0831 Fyresdal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0831 Fyresdal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0834 Vinje. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0834 Vinje. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0834 Vinje Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0221 Høland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0221 Høland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0221 Høland Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0832 Mo. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0832 Mo. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0832 Mo Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0429 Aamot Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0814 Bamle Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0929 Aamli Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1124 Haaland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1648 Støren Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0833 Laardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0833 Laardal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0833 Laardal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0921 Tromø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0921 Tromø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0921 Tromø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0413 Furnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0830 Nissedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0830 Nissedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0830 Nissedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0416 Romedal Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0834 Vinje Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Toten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Toten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0612 Hole Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0821 Bø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0821 Bø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0821 Bø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1612 Hevne Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0527 Vardal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1018 Søgne. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1018 Søgne. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1018 Søgne Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1746 Klingen, Namsos prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1746 Klingen, Namsos prestegjeld Folketeljing 1910 for 1746 Klingen, Namsos prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad Digitalarkivet 22.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0116 Berg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0117 Id Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1254 Hammer. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1254 Hammer. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1254 Hammer Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1229 Røldal Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1123 Høiland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0913 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1857 Værøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0923 Fjære. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0923 Fjære. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0923 Fjære Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1714 Stjørdalen, Nedre Stjørdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1714 Stjørdalen, Nedre Stjørdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1714 Stjørdalen, Nedre Stjørdalen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1734 Stod Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0619 Aal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0619 Aal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0619 Aal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1041 Vanse. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1041 Vanse. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1041 Vanse Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0414 Vang Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0232 Lillestrøm, Skedsmo prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0232 Lillestrøm, Skedsmo prestegjeld Folketeljing 1910 for 0232 Lillestrøm, Skedsmo prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1432 Førde. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1432 Førde. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1432 Førde Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1102 Sandnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1102 Sandnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1102 Sandnes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0301 Kristiania

Folketeljing 1910 for 0301 Kristiania Folketeljing 1910 for 0301 Kristiania Tellekrets 160 til 160 Digitalarkivet 11.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0501 Lillehammer. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0501 Lillehammer. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0501 Lillehammer Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1448 Stryn. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1448 Stryn. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1448 Stryn Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0604 Kongsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0604 Kongsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0604 Kongsberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste...

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0829 Kviteseid. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0829 Kviteseid. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0829 Kviteseid Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer