Folketeljing 1910 for 1121 Time, Lye prestegjeld. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1910 for 1121 Time, Lye prestegjeld. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1910 for 1121 Time, Lye prestegjeld Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå i 1801 nominativ, dvs ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga vart difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 1. desember 1910 Ved kgl. Res. 23. september 1910 vart det kunngjort at det skulle haldast almindelig Folketælling for å få ei detaljert oversikt over Noregs befolkning natta mellom 1. og 2. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast inn i teljingslista, med særskilt merknad om dei som var mellombels til stades (på besøk osv) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osv) på teljingstidspunktet førast inn på lista. På denne måten skulle folketeljinga i 1910 gje ei oversikt over befolkninga, både dei til stades og dei heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som 'f' og på opphaldsstaden som 'mt'. I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent vart gjennomført, og mange slike personar er oppført berre ein stad. I 1910-teljinga vart det for første gang spurt etter full fødselsdato for alle personar, og det var spørsmål om tilleggsopplysningar frå heimvende norskamerikanarar om utflyttingsår, heimflyttingsår, bustad før utvandring og siste bustad og stilling i Amerika. I teljinga skulle ein og opplyse om ein person var arbeidsledig. Det vart ikkje gjennomført jordbruksteljing i 1910, men det vart halde ei separat handverksteljing. Skipsmannskap skulle oppførast berre for skip i norske hamner og farvatn, ikkje for norske skip i utanlandske hamner og farvatn. Men skipslistene frå denne teljinga er dessverre tapt. Ved folketeljinga i 1910 var det i Noreg 61 bykommunar og 596 herad, 41 kjøpstader og 22 ladestader. Den heimehøyrande befolkninga i Noreg 1. desember 1910 vart av Det statistiske Centralbureau talt opp til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet vart gjort frå og med torsdag 1. desember 1910 og i så mange dagar som var nødvendig. På landet vart teljinga gjort for kvart herad under leiing av ordføraren. Heradet vart delt inn i teljingskrinsar, der teljarar, oftast skulelærarar, frå 1. desember gjekk frå hus til hus og fylte ut teljingslistene (dei såkalla huslistene) med informasjon om alle personar, til satdes og fråverande. Etter at huslistene var ferdig utfylte, sette teljaren opp ei krinsliste over talet på personar for kvar bustad i teljingskrinsen, og så let ordføraren utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar krins innanfor heradet og dei tilhøyrande soknene. I byane vart teljinga gjennomførd i regi av magistraten. Teljarane, for det meste skulelærarar, fekk ansvaret for kvar sin teljingskrins. I byane vart teljinga gjort som sjølvteljing, dvs. at huseigarar og leigebuarar sjølv fylte ut huslista for heile garden/huset og familielista for den enkelte leilegheit. Teljarane si primære oppgåve var då å kontrollere, korrigere og samle inn listene. Etter at hus- og familielistene var ferdig utfylt og samla inn, utarbeidde teljaren ei krinsliste over talet på personar for kvar gard/hus innafor teljingskrinsen, og til sist let magistraten utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar teljingskrins i byen, og tal på personar i dei ulike sokna i byen. Utfylling og innsamling av skipslistene vart gjort av tollvesenet sine funksjonærer i hamnane. Folketeljinga 1910 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast ein kommune, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der 5

6 ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av Digitalarkivets registreringseiningar i Stavanger og Voss og ved Registreringssentral for historiske data (RHD), avd. Målselv. Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta tilsvarar stort sett rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustadens namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Tellingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leileghetsnr 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadsrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 6

7 Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap n = norsk, for andre står det på linjen under saman med andre merknader. 11 Tru Trudomssamfunn s = statskyrkja, for andre står det på lina under saman med andre merknader. På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanlig bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trudomssamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert i kvar sin boks innanfor ei felles ramme. Innanfor kvar boks/ramme kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner teke i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som vart brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osv. Under person angir feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlige bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bostatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son 7

8 d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersåttleg status n = norsk statsborgar Trudomssamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register 8

9 I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvisning til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvisning til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadsregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 9

10 1121 Time Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 657 (kvinner: 381, menn: 276) Bustader i kretsen: 73 Krets: 001 Bryne Prestegjeld: Lye Herred/by: Time Bryne Viksheim Kristian O. Vik m g b hf Appreturmester Øistesø n s 002 Gudrun Vik k g b hm hustru Øistesø n s 003 Sigurd Vik m ug b s Barn Time n s 004 Olav Vik m ug b s Barn Time n s 005 Harald Kr. Lundgaard m ug b hf Meierilærer (Statens Faaberg n s meieriskole) 006 Gusta Oline Wiklem k ug b tj Husholderske Ørlandet n s Bryne Heimdal Elias Anton Torkildsen m g b hf Spindemester ved Aalesundn Uldvarefabr. 002 Anna Torkildsen k g b hm Kone. Intet særligt erhverv Etne n s 003 Margit Torkildsen k ug b d Nupperske ved Hammer n s Uldvarefabrik 004 Eugen Torkildsen m ug b s Barn Haus n s 005 Ferdinand Torkildsen m ug b s Barn Time n s 006 Arnulf Eilert Torkildsen m ug f s Sjømand Fane n s Sannsynleg opphaldstad: Broklyn Amerika 007 Gerhardt Berntsen Mørk m g b hf Spinder ved Uldvarefabrik Ytre n s Holmedal 008 Ovidia Olavsdatter Mørk k g b hm Kone. Intet særligt erhverv Ytre n s Holmedal 009 Karl Bertin Gerhardtsen Mørk m ug b s Barn Fane n s 010 Helga Olianna Gerhardtsdatter k ug b d Barn Time n s Mørk Folketeljinga Bryne Bryne %6%5 %6% Grete Abrahamsdatter k e b hm Gaardbrugerske Time n s Tjensvold 002 Bernt Eilivsen Bryne m ug f s Gaardsarbeider Time n s Merknad: Har været i Amerika i 1 3/4 aar Sannsynleg opphaldstad: Montana Amerika 003 Abraham Eilivsen Bryne m ug b s Spinder ved Uldvarefabrik Time n s 004 Martin Eilivsen Bryne m ug b s Gaardsarbeider Time n s 005 Eiliv Eilivsen Bryne m ug f s Gaardsarbeider Time n s Sannsynleg opphaldstad: Klepp 006 Sina Eilivsdatter Bryne k ug b d Jormor, Gaardsarbeide Time n s 007 Kirsten Eilivsdatter Bryne k ug f d Tjener. Sysselsat med Time n s husgjerning Sannsynleg opphaldstad: Stavanger 008 Oluf Olsen Friestad m ug b tj Jordarbeider Time n s Bryne Bryne Henrik Carlsen m g b hf Gaardbruger Klepp n s 002 Elisabet Carlsen k g b hm Kone, Gaardbruger Time n s 003 Sven Carlsen m ug b s Barn. Intet erhverv Klepp n s 004 Johanna Carlsen k ug b d Barn. Intet erhverv Klepp n s 005 Syvert Carlsen m ug b s Barn. Intet erhverv Time n s 006 Martine Tjøtta k ug b tj Sysselsat ved gaardsdrift Klepp n s 007 Sigurd Ødegaard m ug b tj Sysselsat ved gaardsdrift Klepp n s Bryne Bryne Anna Bryne k e b hm Gaardbrugerske Klepp n s 002 Malmfrid Svensdatter Bryne k ug b d Sysselsat ved husgjerning Time n s 003 Olina Svensdatter Bryne k ug b d Sysselsat ved kreaturstel Time n s 004 Torvald Svensen Bryne m ug b s Sysselsat ved jordarbeide Time n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 1121 Time 005 Bergit Svensdatter Bryne k ug f d Sysselsat ved husgjerning Time n s Sannsynleg opphaldstad: Gaarden Løge i Thime, Tællingskr. no Astrid Svensdatter Bryne k ug b d Barn Time n s 007 Bjarne Svensen Bryne m ug b s Barn Time n s 008 Gustav Olsen Njærheim m ug b tj Tjenestegut Jordarbeide Ølen n s Bryne Bryne Svend Tollaksen Bryne m g b hf Gaardbruger Time n s 002 Serina Persdatter Bryne k g b hm Kone, Gaardsdrift Bjerkreimn s 003 Tollak Svendsen Bryne m ug b s Barn. Intet erhverv Time n s 004 Olina Svensdatter Bryne k ug b d Barn. Intet erhverv Time n s 005 Aaslaug Svendsdatter Bryne k ug b d Barn. Intet erhverv Time n s 006 Anna Persdatter Vigesaa k ug b tj Sysselsat ved husgjerning Bjerkreimn s og kreaturstel 007 Olina Ole Johannesdatter k e b Bedstemor Folgekone Time n s Bryne 008 Sigvald Tollaksen Bryne m ug b s Smedesvend Time n s Bryne Dalen Elias Eriksen m g f hf Feiermester Stavangern Trusamf.: Udtrådt Intet samfund Sannsynleg opphaldstad: Hardanger 002 Maria Eriksen k g b hm Kone. Intet særligt erhverv Bjerkreimn 003 Tora Thorsen k ug b d Intet særligt erhverv Stavangern s 004 Olga Thorsen k ug b d Barn. Intet særlig erhverv Egersundn 005 Selmer Magnus Thorsen m ug b s Barn. Intet særlig erhverv Egersundn 006 Einar Eriksen m ug b s Barn. Intet særlig erhverv Stavangern 007 Bjarne Eriksen m ug b s Barn. Intet særlig erhverv Bergen n 008 Edit Maria Eriksen k ug b d Barn. Intet særlig erhverv Time n 009 Martin Vilhelmsen Salte m g b hf Murersv. Teglstensmurer Klepp n s 010 Maria Torgersdatter Salte k g b hm Kone. Intet særligt erhverv Klepp n s 011 Olena Martinsdatter Salte k ug b d Barn. Intet særlig erhverv Klepp n s 012 Malfrid Martinsdatter Salte k ug b d Barn. Intet særlig erhverv Klepp n s 013 Vilfrid Martinsdatter Salte k ug b d Barn. Intet særlig erhverv Time n s Bryne Krogveg Ole Larsen Oma m g f hf Jordarbeider, Av og til Time n s maler Sannsynleg opphaldstad: Gaarden Lende i Thime Tællingskr. no Gina Sofia Gabrielsdatter Oma k g b hm Kone. Intet særligt erhverv Nærbø n s 003 Ingeborg Maria Olsdatter Oma k ug b d Barn Time n s 004 Leon Palmer Olsen Oma m ug b s Barn Time n s 005 Gurine Gabrielsdatter Høiland k ug b fl Arbeider ved Uldvarefabrik Nærbø n s Bryne!! Merknad: Ikke skyldsat 001 Julius Andreassen Ree m g b hf Jordbrugsarbeider Time n s 002 Berta Gabrielsdatter Ree k g b hm Kone. Intet særligt erhverv Høiland, n s Jæderen 003 Sigrid Amanda Juliusdatter k ug b d Barn. Intet særlig erhverv Time n s Ree 004 Serina Johannesdatter Ree k e b Bedstemor Intet særligt erhverv Klepp n s 005 Gustava Gabrielsdatter Lye k ug mt b Sysselsat ved husgjerning Høiland, n s Jæderen Sedvanleg bustad: Høiland, Jæderen 006 Martine Andreasdatter Ree k ug b el Arbeider ved uldvarefabrik Time n s Bryne!! Merknad: Ikke skyldsat Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 001 Tomine Grødeland k e b hm Lever av sine midler Nærbø n s 002 Helga Tønnesdatter Grødeland k ug f d Sysselsat med husgjerning Klepp n s Sannsynleg opphaldstad: Klepp 003 Andreas Andreassen Salte m g f hf Vagtmand ved Papirmølle Klepp n s Merknad: Været i Amerika 1 3/4 aar Sannsynleg opphaldstad: Staten Washington Amerika 004 Maren Olsdatter Salte k g f hm Kone. Intet særligt erhverv Klepp n s Sannsynleg opphaldstad: Stavanger Bryne Gjermestad 1 73, Reinert R. Gjermestad m g b hf Snedkermester Egersundn s 002 Elen Kristine Karlsdatter k g b hm Kone, Privat hotel Rennesø n s Gjermestad 003 Elisabet Gjermestad k ug b d Barn. Intet særligt erhverv Hetland n s 004 John Thompson m ug b %mt % el Lever av sine midler Time n s Merknad: %Kan ikke opgive hvor mange aar i Amerika% Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1904 Flytta attende til Noreg: Bustad i Noreg før utflytting: Stavanger Siste bustad i Amerika: Minnesota U. S. A. Stilling i Amerika: Væsentlig jernbanearbeide Merknad: 005 Erling Nilsen Grødem m g b hf Arbeider ved uldvarefabrik Nærbø n s 006 Johanna Olsdatter Grødem k g b hm Kone. Intet særligt erhverv Klepp n s 007 Randi Alfredsdatter Erga k ug b d Barn. Intet særligt erhverv Klepp n s 008 Lars Andreassen m g b hf Arbeider helst på Sandnæs n s jordarbeide 009 Olava Olsdatter k g b hm Kone. Intet særligt erhverv Høiland, n s Jæderen 010 Andreas Andreassen m ug b s Barn. Intet særligt erhverv Stavangern s 011 Olga Malena Andreassen k ug b d Barn. Intet særligt erhverv Klepp n s Bryne Bryne Albret Olsen Tjøtta m g b hf Sadelmager Klepp n s 002 Berta Olsdatter Tjøtta k g b hm Kone. Intet særligt erhverv Time n s 003 Maria Andreasdatter Tjøtta k ug b Pleiebarn Barn. Intet særligt erhverv Klepp n s 004 Gurina Nilsdatter Salte k g b hm Kone. Intet særligt erhverv, Manden Haa n s Jordarbeider i Amerika Merknad: Manden Jordarbeider i Amerika E: tilført med rød penn 005 Margit Mikalsdatter Salte k ug b d Barn. Intet særligt erhverv Klepp n s 006 Berta Kirstine Nærland k s b Bedstemor Lever av sine midler Klepp n s Arbeidsledig: l 007 Johan Olsen Bringeland m g f hf Handelsmand. Skreppekar Indre n s Holmedal Sannsynleg opphaldstad: Stavanger 008 Sevrine Larsdatter Bringeland k g b hm Kone. Intet særligt erhverv Jølster n s 009 Ole Johansen Bringeland m ug b s Barn. Intet særligt erhverv Time n s 010 Borghild Johansdatter Bringeland k ug b d Barn. Intet særligt erhverv Sandnæs n s Bryne Bryne Julius Steinsland m g b hf Handelsmand, Time n s Landhandler 002 Sofie Steinsland k g b hm Kone. Intet særligt erhverv Gjæsdal n s 003 Gerda Steinsland k ug b d Sysselsat ved husgjerning Time n s 004 Jon Steinsland m ug b s Barn. Intet særligt erhverv Time n s 005 Sigrid Steinsland k ug b d Barn. Intet særligt erhverv Time n s 006 Sigfrida Steinsland k ug b d Barn. Intet særligt erhverv Time n s 007 Jenny Steinsland k ug b d Barn. Intet særligt erhverv Time n s 008 Petra Urdal k ug b hm Væverske ved uldvarefabrik Heskestadn s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 1121 Time 009 Mikal Kjøllevig m ug b s Barn. Intet særligt erhverv Høiland, n s Jæderen 010 Anna A. Tjøtta k ug b tj Sysselsat ved husgjerning Klepp n s Bryne Vesterhagen Gustav Salvesen m g b hf Mølleeier Stavangern s 002 Kristofa Martine Salvesen k g b hm Kone. Intet særligt erhverv Stavangern s Bryne Bryne Paulius Sørnæs m g b hf Landhandler Haaland n s 002 Justina Sørnæs k g b hm Kone. Intet særligt erhverv Klepp n s 003 Inger Sørnæs k ug b d Husgjerning %Intet særligt Klepp n s erhverv% 004 Maria Thime k e b hm Intet særligt erhverv Time n s Nyder understøttelse av legat og den frivil. fattigpl. Arbeidsledig: l 005 Grete Thime k ug b d Syerske (Skrædderi) Time n s Driver ikke haandv. for egen regn. 006 Justina Hauge k ug b hm Strygeforretning Klepp n s 007 Regina Hauge k ug b fl Husgjerning Klepp n s Bryne Bryne Sven Jakobsen Norheim m g b hf Slagter Time n s 002 Anna Karlsdatter Norheim k g b hm Kone. Intet særligt erhverv Time n s 003 Karl Svensen Norheim m ug b s Sysselsat ved Time n s slagteforretn. 004 Jakob Svensen Norheim m ug b s Barn. Intet særligt erhverv Hetland n s 005 Maria Svensdatter Norheim k ug b d Barn. Intet særligt erhverv Time n s 006 Pernille Svensdatter Norheim k ug b d Barn. Intet særligt erhverv Klepp n s 007 Ingeborg Maria Svensdatter k ug b d Barn. Intet særligt erhverv Klepp n s Norheim 008 Svein Svensen Norheim m ug b s Barn. Intet særligt erhverv Klepp n s 009 Astrid Svensdatter Norheim k ug b d Barn. Intet særligt erhverv Time n s 010 Anna Høiland k ug b hm Karder ved uldvarefabrik Nærbø n s 011 Teodor Høiland m ug b s Skomagersvend Nærbø n s 012 Rakel Maria Ree k ug b el Lever av sine midler Time n s 013 Alvilde Olsen k ug b hm Kaptein i frelsesarmeen Aremark n 014 Amanda Kristiansen k ug b fl Løitnant i frelsesarmeen Moss n s Bryne Solhaug Anton Anfinsen m g b hf Skomagermester Time n s 002 Karen Anfinsen k g b hm Kone. Intet særligt erhverv Haus n s 003 Anfin Anfinsen m ug b s Barn. Intet særligt erhverv Time n s 004 Anna Fosse k ug b hm Væverske ved Mæland n s uldvarefabrik 005 Berta Ingebretsen k ug b fl Væverske ved Haus n s uldvarefabrik 006 Anna Egelandsdal k ug b el Stopperske ved Heskestadn s uldvarefabrik 007 Tollef Tjøtta m ug b el Spinder ved uldvarefabrik Klepp n s Bryne Bryne Anfin Olsen m g b hf fhv. Bager. Lever av sine Sandnæs n midler Trusamf.: Udtrådt, intet samf. Arbeidsledig: l 002 Rakel Baardsdatter k g b hm Kone. Intet særligt erhverv Time n Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 003 Anna Maria Anfinsen k ug b d Smaahandel Time n s Modeforretning 004 Karen Anfinsen k ug b d Smaahandel. Modeforretning Time n s Bryne Bryne Torkel Odden m g b hf Landhandler Sirdalen n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1892 Flytta attende til Noreg: 1896 Bustad i Noreg før utflytting: Nes Fl.fjord Siste bustad i Amerika: Effington S. Dakota Stilling i Amerika: Handelsbetjent Merknad: 002 Elen Olava Odden k g b hm Kone. Intet særligt erhverv Haaland n s 003 Ingeborg Gudrun Odden k ug b d Barn. Intet særligt erhverv Lund n s Dalene 004 Konrad Racin Odden m ug b s Barn. Intet særligt erhverv Lund n s Dalene 005 Olaf Trygve Odden m ug b s Barn. Intet særligt erhverv Lund n s Dalene 006 Margit Odden k ug b d Barn. Intet særligt erhverv Lund n s Dalene 007 Kornelius Svendsen m g b hf Gaardbruger Haaland n s 008 Rakel Svendsen k g b hm Kone. Intet særligt erhverv Haaland n s Bryne Bryne Ola Aarre m g b hf Smedemester Klepp n 002 Bergitte Aarre k g b hm Kone. Intet særligt erhverv Høiland, n Jæderen 003 Anna Aarre k ug b d Syarbeide (Kvindeklær) Klepp n 004 Berta Elisabet Aarre k ug b d Rennerske ved Klepp n uldvarefabrik 005 Olaf Aarre m ug b s Smedesvend Time n 006 Anton Aarre m ug f s Smedelærling Time n Trusamf.: Intet samf. Sannsynleg opphaldstad: Sandnæs Bryne Bryne %7% 001 Torvald Øgaard m g b hf Haandverker, Maler Klepp n s 002 Berta Øgaard k g f hm Kone. Intet særlig erhverv Klepp n s Sannsynleg opphaldstad: Salte i Klepp 003 Margit Øgaard k ug mt fl Sysselsat med husgjerning Klepp n s %Intet særligt erhverv% Sedvanleg bustad: Øgaard i Klepp 004 Ommund Øgaard m ug mt fl Murerlærling, teglstensmurer Klepp n s Sedvanleg bustad: Øgaard i Klepp 005 Kirsten Ødegaard k e b hm Lever av sine midler Time n 006 Gurina Martinsdatter Erga k ug b fl Intet særligt erhverv Klepp n s Arbeidsledig: l 007 Kirsten J. Ree k ug b el Væverske ved Uldvarefabrik Time n s 008 Peder Martinsen Erga m ug b fl Bagerlærling Time n s Merknad: Hush. no Bryne Bryne Ole Olsen m g b hf Bager Nærbø n s 002 Maria Olsen k g b hm Kone. Intet særligt erhverv Time n s 003 Hans Olsen m ug b s Barn. Intet særligt erhverv Time n s 004 Otto Johan Olsen m ug b s Barn. Intet særligt erhverv Time n s 005 Olav Olsen m ug b s Barn. Intet særligt erhverv Nærbø n s 006 Gudrun Olsen k ug b d Barn. Intet særligt erhverv Time n s 007 Herman Georg Olsen m ug b s Barn. Intet særligt erhverv Time n s 008 Monrad Olsen m ug b s Barn. Intet særligt erhverv Time n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 1121 Time 009 Gurina Andresdatter Haugland k e mt Bedstemor Folgekone Nærbø n s Sedvanleg bustad: Haugland i Thime 010 Abraham Tjensvold m g f hf Sjømand, fyrbøder Time n s Sannsynleg opphaldstad: Portland Amerika 011 Maria Tjensvold k g b hm Kone. Intet særligt erhverv Klepp n s 012 Stine Tjensvold k ug b d Barn. Intet særligt erhverv Klepp n s 013 Lisa Storhaug k ug mt fl Syerske (Kvindeklær) Klepp n s Sedvanleg bustad: Storhaug i Klepp 014 Laura Storhaug k ug mt fl Barn, Intet særligt erhverv Klepp n s Sedvanleg bustad: Storhaug i Klepp 015 Marta Reinsaas k ug b el Væverske ved Uldvarefabrik Odda n s Bryne!! Merknad: Ikke skyldsat 001 Enevald Thu m g b hf Slagtermester Klepp n s 002 Jorina Thu k g b hm Kone. Intet særligt erhverv Høiland, n s Jæderen 003 Alf Thu m ug b s Barn. Intet særligt erhverv Time n s 004 Bjarne Thu m ug b s Barn. Intet særligt erhverv Time n s 005 Leiv Thu m ug b s Barn. Intet særligt erhverv Time n s 006 Astrid Thu k ug b d Barn. Intet særligt erhverv Time n s 007 Borghild Thu k ug b d Barn. Intet særligt erhverv Time n s 008 Erolv Thu m ug b s Barn. Intet særligt erhverv Time n s 009 Margrete Salte k ug b tj Sysselsat ved husgjerning Klepp n s 010 Ane Haaland k ug b el Væverske ved Uldvarefabrik Varhaug n s Bryne Bryne Gabriel Norheim m g b hf Arbeider ved Time n s Uldvarefabrik, Betjener schoddymaskinen 002 Hellena G. Norheim k g b hm Kone. Intet særligt erhverv Time n s 003 Gunvor Norheim k ug b d Væverske ved Time n s Uldvarefabrik 004 Svend J. Norheim m g b hf Skomagersvend Time n s 005 Karoline Norheim k g b hm Kone. Intet særligt erhverv Klepp n s 006 Hellena S. Norheim k ug b d Barn. Intet særligt erhverv Klepp n s Bryne Bryne 1 26, Anna Maria Vestly k e b hm Lever av sine midler Time n s Arbeidsledig: l 002 Gjøa Rogdeberg k ug b hm Væverske ved Uldvarefabrik 003 Bergit Rogdeberg k ug b fl Væverske ved Uldvarefabrik 004 Elisabet Ueland k ug b el Arbeiderske. Sysselsat med vadsking Ullensvang n Ullensvang n Ogna n s Bryne Bryne 1 37 %57% Sigurd O. Tjøtta m g b hf Skomagermester Sandnæs n s 002 Taletta T. Tjøtta k g b hm Kone. Intet særligt erhverv Time n s 003 Hanna O. Tjøtta k ug b fl Barn. Intet særligt erhverv Time n s 004 Ane Helland k e b hm Lever av sine midler Time n s 005 Berta Helland k ug f d Sysselsat med husgjerning Time n s Sannsynleg opphaldstad: Gaarden Hognestad i Thime, Tællingskr. no Jorina Lye k ug mt b Syerske (Kvindeklær) Time n s Merknad: No 4 er faster til no 6 E: Ane Helland faster til Jorina Lye Sedvanleg bustad:!! s s Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 Bryne Bryne Andreas Thu m g b hf Slagter Klepp n s 002 Sevrine Thu k g b hm Kone. Intet særligt erhverv Time n s 003 Hanna Thu k ug b d Sysselsat med husgjerning Time n s 004 Karen Ræge k ug b el Syerske (Kvindeklær) Haaland n s 005 Dina Mannæs k ug b el Arbeiderske ved Uldvarefabrik Akre n s Bryne Vonheim Lars Brueland m g b hf Smedemester Høiland, n s Jæderen Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1902 Flytta attende til Noreg: 1904 Bustad i Noreg før utflytting: Thime Siste bustad i Amerika: Noblesco Mont. Stilling i Amerika: Jordarbeide Merknad: 002 Maria Brueland k g b hm Kone. Intet særligt erhverv Klepp n s 003 Olaf Brueland m ug b s Barn. Intet særligt erhverv Time n s 004 Selmer Brueland m ug b s Barn. Intet særligt erhverv Time n s 005 Berta Søgnen k e b el Syerske og Pensionist Klepp n s Manden var folkeskolelærer 006 Rasmus J. Norheim m g b hf Arbeider, Graastensmurer Time n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1907 Flytta attende til Noreg: 1908 Bustad i Noreg før utflytting: Thime Siste bustad i Amerika: N. Dakota Stilling i Amerika: Jordarbeide Merknad: 007 Berta Norheim k g b hm Kone. Intet særligt erhverv Hetland n s Bryne Bryne Bernt R. Thu m g b hf Smedemester Hetland n s 002 Maria A. Thu k g b hm Kone. Intet særligt erhverv Klepp n s 003 Karen B. Thu k ug b d Barn. Intet særligt erhverv Time n s 004 Berta B. Thu k ug b d Barn. Intet særligt erhverv Time n s 005 Karl Olsen Skjæveland m ug b tj Smedelærling Bjerkreimn s 006 Ole Nilsen Nærland m g f hf Arbeider, Gjæter Nærbø n s Merknad: utgaar Sannsynleg opphaldstad: Montana Amerika 3 aar 007 Inga Tonnesdatter Nærland k g b hm Kone. Intet særligt erhverv Time n s 008 Bergit Olsdatter Nærland k ug b d Barn. Intet særligt erhverv Time n s 009 Nils Olsen Nærland m ug b s Barn. Intet særligt erhverv Klepp n s 010 Berta Ivarsdatter Braud k e b hm Lever av sine midler Klepp n s Arbeidsledig: l 011 Ane Lovise Andreasdatter Braud k ug b Pleiedatter Faar understøt. av Fantefondet Arbeidsledig: l 012 Teoline Andersen k ug b hm Arbeider ved Uldvarefabr. Væverske 013 Ida Andersen k ug b fl Arbeider ved Uldvarefabr. Appreturen Høiland, Jæderen Ogna n s Ogna n s Bryne Bryne Tønnes Larsen Lende m g b hf Skomagermester Time n s 002 Lotte Lende k g b hm Kone. Intet særligt erhverv Høiland, n s Jæderen 003 Alvhild T. Lende k ug b d Barn. Intet særligt erhverv Sandnæs n s 004 Olga T. Lende k ug b d Barn. Intet særligt erhverv Egersundn s 005 Leonora Katrina T. Lende k ug b d Barn. Intet særligt erhverv Time n s 006 Emma T. Lende k ug b d Barn. Intet særligt erhverv Time n s 007 Leiv T. Lende m ug b s Barn. Intet særligt erhverv Time n s Bryne Bryne n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 1121 Time 001 Enevald O. Tjøtta m g b hf Maskinist ved Klepp n s Uldvarefabrik 002 Joabine Larsdatter Tjøtta k g b hm Kone. Intet særligt erhverv Klepp n s 003 Lars Enevaldsen Tjøtta m ug b s Spinder ved Uldvarefabrik Time n s 004 Josefine Enevaldsdatter Tjøtta k ug b d Spinder ved Uldvarefabrik Time n s 005 Ludvig Johannes Enevaldsen m ug b s Spinder ved Uldvarefabrik Time n s Tjøtta 006 Martin Enevaldsen Tjøtta m g b hf Maskinist ved Klepp n s Uldvarefabrik 007 Anna Antonsdatter Tjøtta k g b hm Kone. Intet særligt erhverv Sokndal n s i Dalene 008 Emil Martinsen Tjøtta m ug b s Barn. Intet særligt erhverv Time n s 009 Anton Martinsen Tjøtta m ug b s Barn. Intet særligt erhverv Time n s 010 Tollef Samuelsen Haugland m g b hf Maskinist ved Meieri Time n s 011 Jørgine Henrikke E. Haugland k g b hm Kone. Intet særligt erhverv Stavangern s 012 Karen Ommundsdatter k ug b el Lever av sine midler Klepp n s Rosland 013 Jakobine Jakobsen k ug b el Væverske ved Uldvarefabrik Egersundn s Bryne Bryne Johanna Askvig k ug b hm Arbeiderske, Vadsker Jelsa n s 002 Anna Høie k ug b el Jormor Sand, n s 003 Ingeborg Maria Rasmusdatter Bore Ryfylke k ug b el Syerske (Kvindeklær) Klepp n Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Bryne Bryne 1 60, 41 15!! Gabriel Olsen Haugland m g b hf Huseier, Strygeforretning Time n s Merknad: Hovedbygningen 002 Marie Pedersdatter Haugland k g b hm Kone, Strygeforretning Time n s 003 Elen Rasmussen k g b hm Nupper ved Uldvarefabrik Varhaug n s 004 Maren Rasmussen k ug b d Tjenestepige New n s York Amerika 005 Inger Rasmussen k ug b d Barn New n s York Amerika 006 Elisabet Larsdatter Oma k ug b el Arbeider, Klædevasking Time n s 007 Bertine Kristofersdatter Vestly k ug b hm Pensionat Hetland n s Merknad: Sidebygningen 008 Bernt Andersen m ug b fl Stationsbetjent ved Haa n s jernbane 009 Sivert Helvig m ug b fl Stationsbetjent ved Egersundn s jernbane landss. 010 Arne Haaland m ug b fl Handelsbetjent ved Time n s jernvareforretn. 011 Isak Skei m ug b fl Smedelærling Høiland, n s Jæderen 012 Torger Lura m ug b fl Støber ved jernstøberi Høiland, n s Jæderen 013 Kristine Risa k g b hm Kone. Intet særligt erhverv Klepp n s 014 Sigbjørn Risa m g f hf Gjæter Stavangern s Sannsynleg opphaldstad: Montana Amerika 015 Maria S. Risa k ug b d Barn. Intet særligt erhverv Time n s 016 Serina Rosland k ug b fl Syerske, Kvindeklær Klepp n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Bryne Bryne, Kaashaug 1 24, Cornelius Thu m g b hf Hotelvært Klepp n s Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 Merknad: Hovedbygningen 002 Kirsten Thu k g b hm Kone, Hoteldrift Klepp n s 003 Alvhild K. Thu k ug b d Sysselsat med husgjerning Time n s 004 Lars K. Thu m ug b s Smedelærling Time n s 005 Ingolv K. Thu m ug b s Intet særligt erhverv Time n s 006 Kaspara K. Thu k ug b d Barn. Intet særligt erhverv Time n s 007 Katrina K. Thu k ug b d Barn. Intet særligt erhverv Time n s 008 Albret K. Thu m ug b s Barn. Intet særligt erhverv Time n s 009 Kornelius K. Thu m ug b s Barn. Intet særligt erhverv Time n s 010 Hjalmar Emil K. Thu m ug b s Barn. Intet særligt erhverv Time n s 011 Haakon K. Thu m ug b s Barn. Intet særligt erhverv Time n s 012 Tønnes Nilsen Salte m g b hf Jordarbeider Time n s 013 Maria Olsdatter Salte k g b hm Kone. Intet særligt erhverv Klepp n s 014 Margit Tønnesdatter Salte k ug b d Barn. Intet særligt erhverv Time n s 015 Klara Tønnesdatter Salte k ug b d Barn. Intet særligt erhverv Time n s 016 Henrik Rosseland m g b hf Jordarbeider Time n s 017 Konstance Rosseland k g b hm Kone. Intet særligt erhverv Høiland n s 018 Anna H. Rosseland k ug b d Barn. Intet særligt erhverv Time n s 019 Nille Næs k ug b el Meierske Nordfjordeid n s 020 S. F. Schulze m g mt b Ingeniør (Maskin) Bergen n s Merknad: Hotellet, Jæderens hotel Sedvanleg bustad: Bergen 021 Artur Thomas Whiley m g mt b Montør Gloucester (England) Statsb.: England Trusamf.: Episcopal Sedvanleg bustad: Gloucester (England) Bryne Bryne 1 18, Ole Bellessen m g b hf Gjæstgiver, Handelsmand, Haaland n s Handel med støbegods og læder og skotøi. Kommisionsf. 002 Ane Bellessen k g b hm Kone. Intet særligt erhverv Kristianssand n s S 003 Herman Bellessen m ug b s fhv. Skibsfører Stavangern s 004 Berta Bore k ug b tj Sysselsat ved husgjerning Klepp n 005 Henrik Bernhard Pedersen m g b hf Apothekbestyrer Kopervikn s 006 Tyri Pedersen k g b hm Kone. Intet særligt erhverv Kopervikn s 007 Berit Pedersen k ug b d Barn. Intet særligt erhverv Kopervikn s 008 Staale Andreas Pedersen m ug b s Barn. Intet særligt erhverv Kopervikn s 009 Hans Jakob Skaar Pedersen m ug b s Barn. Intet særligt erhverv Time n s 010!! Pedersen* m ug b s Barn. Intet særligt erhverv Time n s Merknad: Udøbt gut 011 Olava Kartevold k ug b tj Sysselsat ved husgjerning Time n s Bryne Bryne Petter Stangeland m g b hf Farverimester ved Høiland n s Uldvarefabr. 002 Helena Johanna Stangeland k g b hm Kone, Bestyrerinde ved Stavangern s Rigstelefonen 003 Astrid P. Stangeland k ug b d Butikjente ved Time n s Landhandleri 004 Maria P. Stangeland k ug b d Husgjerning, Time n s Telefonbetjening 005 Petra P. Stangeland k ug b d Sysselsat med Husgjerning Time n s 006 Øystein P. Stangeland m ug b s Barn. Intet særligt erhverv Time n s 007 Sigurd P. Stangeland m ug b s Barn. Intet særligt erhverv Time n s 008 Helena P. Stangeland k ug b d Barn. Intet særligt erhverv Time n s Bryne Bryne Maren Thu k ug b hm Pensionat Klepp n s 002 Olina Thu k ug b fl Sysselsat ved husgjerning Klepp n s 003 Palle Thu m g mt fl Hustømmermand Klepp n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 1121 Time Sedvanleg bustad: Sandnæs 004 Sevald Olsen Finshus m ug mt fl Hustømmermand Skjold n s Sedvanleg bustad: Skjold 005 Kornelius Braud m ug mt fl Arbeider ved Klepp n s Side 20 melkemelfabrik Sedvanleg bustad: Klepp Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1902 Flytta attende til Noreg: 1910 Bustad i Noreg før utflytting: Klepp Siste bustad i Amerika: Ogle Co. Ill. Amerika 006 Karen Jakobsen k ug b el Nupperske ved Uldvarefabrik Stilling i Amerika: Gaardsarbeide Merknad: Egersundn s Bryne Ueland Laurits Kindervaag m g b hf Snekker og Trælasthandler Ogna n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1898 Flytta attende til Noreg: 1903 Bustad i Noreg før utflytting: Ogne Siste bustad i Amerika: New York Stilling i Amerika: Tømmermand Merknad: 002 Johanna Kindervaag k g b hm Kone. Intet særligt erhverv Ogna n s 003 Anna Kindervaag k ug b d Barn. Intet særligt erhverv Ogna n s 004 Berta Kindervaag k ug b d Barn. Intet særligt erhverv Ogna n s 005 Harald Kindervaag m ug b s Barn. Intet særligt erhverv Ogna n s 006 Selma Kindervaag k ug b d Barn. Intet særligt erhverv Time n s 007 Berta Kirstine Vatnemo k e b Bedstemor Folgekone Varhaug n s 008 Kristoffer Nygaard m ug b tj Snekkerlærling Ogna n s 009 Elin!! T. Tuven m ug b tj Snekkerlærling Ogna n s 010 Jakob I. Kindervaag m g b hf Snekker, haandverksarb Ogna n s 011 Klara D. Kindervaag k g b hm Kone. Intet særligt erhverv Høiland, n s Jæderen 012 Maurits Heinicke m ug b fl Snekkersvend Grimstadn s Bryne Dalheim Torvald Askeland m g b hf Bager hos handelsmand Haugesundn s 002 Jorina Askeland k g b hm Kone. Intet særligt erhverv Stavangern s 003 Secilie T. Askeland k ug b d Barn. Intet særligt erhverv Haugesundn s 004 Agnes T. Askeland k ug b d Barn. Intet særligt erhverv Skaanevikn s 005 Lars T. Askeland m ug b s Barn. Intet særligt erhverv Time n s 006 Margit T. Askeland k ug b d Barn. Intet særligt erhverv Time n s 007 Lina T. Askeland k ug b d Barn. Intet særligt erhverv Time n s 008 Gina Njærheim k ug b el Væverske ved Nærbø n s Uldvarefabrik 009 Thea Ingebretsen k ug b el Væverske ved Uldvarefabrik Haus n s Bryne Opheim Rasmus R. Fjogstad m g b hf Smedemester Hetland n s 002 Ane Aa. Fjogstad k g b hm Kone. Intet særligt erhverv Time n s 003 Karen R. Fjogstad k ug b d Expeditrice ved Time n s Uldvarefabrik 004 Ragnvald R. Fjogstad m ug b s Smedelærling Time n s 005 Arne R. Fjogstad m ug b s Arbeider ved Time n s Melkemelfabrik 006 Gunleiv R. Fjogstad m ug b s Barn. Intet særligt erhverv Time n s 007 Reidar R. Fjogstad m ug b s Barn. Intet særligt erhverv Time n s 008 Ingeborg R. Fjogstad k ug b d Barn. Intet særligt erhverv Time n s 009 Aaslaug R. Fjogstad k ug b d Barn. Intet særligt erhverv Time n s 010 Maalfrid R. Fjogstad k ug b d Barn. Intet særligt erhverv Time n s 011 Odd R. Fjogstad m ug b Barn. Intet særligt erhverv Time n s 012 Rasmus R. Thu m e b hf Smedemester Klepp n s 013 Berta R. Thu k g b tj Sysselsat med husgjerning Klepp n s Bryne Vesterhagen Digitalarkivet - Arkivverket

21 001 Martin Skjæveland m g b hf Arbeider i melkemelfabrik Høiland, n s Jæderen 002 Rakel Skjæveland k g b hm Kone Høiland, n s Jæderen 003 Laurits M. Skjæveland m ug b s Smedelærling Time n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1904 Flytta attende til Noreg: 1908 Bustad i Noreg før utflytting: Klepp Siste bustad i Amerika: Nord Dakota Stilling i Amerika: Jordarbeide Merknad: 004 Otta M. Skjæveland k ug b d Butikjente, Landhandleri Time n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1906 Flytta attende til Noreg: 1908 Bustad i Noreg før utflytting: Klepp Siste bustad i Amerika: Nord Dakota Stilling i Amerika: Husgjerning Merknad: 005 Ragna M. Skjæveland k ug b d Butikjente, Landhandleri Time n s 006 Teresia M. Skjæveland k ug b d Barn. Intet særligt erhverv Time n s 007 Ane Sofia Skjæveland k e b Bedstemor Underholdes av sine børn Høiland, n s Jæderen 008 Fredrik Vogt Holmboe m ug b el Dyrlæge Strinden n s Merknad: Husliste 37, Hush Adolf Høiland m g b hf Skomagermester Nærbø n 010 Berta Høiland k g b hm Kone. Intet særligt erhverv Klepp n s 011 Ingrid Alette A. Høiland k ug b d Barn Time n s 012 Anna A. Høiland k ug b d Barn Time n s 013 Hanna A. Høiland k ug b d Barn Nærbø n s 014 Kristian A. Høiland m ug b s Barn Time n s Bryne Solbakk Albret Eriksen m g b hf Bager hos handelsmand Varhaug n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1893 Flytta attende til Noreg: 1898 Bustad i Noreg før utflytting: Varhaug Siste bustad i Amerika: Nora Spring Jowa Stilling i Amerika: Bager Merknad: Merknad: E: gjelder person 1, 2, 3, 4 på personlisten 002 Berta Eriksen k g b hm Kone. Intet særligt erhverv Time n s 003 Paulin Eriksen m ug f s Fyrbøder paa dampskib Varhaug n s Sannsynleg opphaldstad: Kjøbenhavn, Danmark 004 Berly Eriksen k ug b d Barn Jowa n s Amerika 005 Artur Eriksen m ug b s Barn Klepp n s 006 Snorre Eriksen m ug b s Barn Time n s 007 Astrid Eriksen k ug b d Barn Time n s 008 Randi Eriksen k ug b d Barn Time n s 009 Tora Eriksen k ug b d Barn Time n s Bryne Bakken Malena Rasmusdatter Ree k e b hm Underholdes av sine børn Klepp n s Arbeidsledig: l 002 Hans H. Ree m ug b s Gaardsdrift Time s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1903 Bustad i Noreg før utflytting: Thime Stilling i Amerika: Jordarbeide Flytta attende til Noreg: 1910 Siste bustad i Amerika: Highmore S. Dak. Amerika Merknad: 003 Harald H. Ree m ug b s Spinder ved Uldvarefabrik Time n s 004 Maria H. Ree k ug b d Sysselsat med husgjerning Time n s 005 Ragnvald H. Ree m ug b s Barn Time n s 006 Rasmus H. Ree m ug f s Gaardsdrift Time n s Merknad: Været i Amerika 4 1/2 aar Sannsynleg opphaldstad: Jowa Amerika Bryne Nyborg Jakob Jakobsen m g b hf Bager hos handelsmand Sandnæs n s 002 Berta Jakobsen k g b hm Kone. Intet særligt erhverv Nærbø n s 003 Olava Jakobsen k ug b Pleiedatter Barn Nærbø n s 004 Berta R. Berge k ug b hm Lærerinde ved folkeskolen Gjæsdal n s 005 Magnus Austad m ug f fl Folkeskolelærer Lyngdal n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 21

22 1121 Time Sannsynleg opphaldstad: Gaarden Thime, Tællingskr. no Bryne Solvang Enevald Jonassen Line m e b hf Folkeskolelærer Time n s 002 Ingeborg Maria Larsdatter k e b Bedstemor Uformuende. Intet erhverv Time n s Line Arbeidsledig: l 003 Jonas Enevaldsen Line m ug b s Handelsbetjent Time n s 004 Ingeborg Enevaldsdatter Line k ug b d Sysselsat med husgjerning Time n s 005 Maria Enevaldsdatter Line k ug b d Barn Time n s 006 Stoffer Enevaldsen Line m ug b s Barn Time n s Bryne Solfladen Tobias S. Høiland m g b hf Banevogter Nærbø n s 002 Olette O. Høiland k g b hm Kone. Intet særligt erhverv Nærbø n s 003 Svend T. Høiland m ug b s Barn Sandnæs n s 004 Trygve T. Høiland m ug b s Barn Hetland n s 005 Elisabet T. Høiland k ug b d Barn Hetland n s 006 Elen T. Høiland k ug b d Barn Time n s 007 Borghild T. Høiland k ug b d Barn Time n s 008 Anton T. Lende m g b hf Arbeider i Uldvarefabrik, Time n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1906 Flytta attende til Noreg: 1908 Vaskeriet Bustad i Noreg før utflytting: Thime Siste bustad i Amerika: Chestnut Mont. Stilling i Amerika: Jernbanearbeider Merknad: 009 Maria T. Lende k g b hm Kone. Intet særligt erhverv Gjæsdal n s 010 Tilline A. Lende k ug b d Barn Gjæsdal n s 011 Thor A. Lende m ug b s Barn Time n s 012 Lotte O. Tunheim k e b hm Arbeiderske, Vadskekone Time n s 013 Edvard Pedersen Aardal m ug b s Jordarbeider Time n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Bryne Bryne 1 67, Bjørn Schibevaag m g b hf Meieriskolebestyrer Imsland n s sogn Merknad: Vaaningshuset, Hovedbygningen 002 Ellen Schibevaag k g b hm Kone Time n s 003 Magnhild Schibevaag k ug b d Barn Time n s 004 Olav Schibevaag m ug b s Barn Time n s 005 Tora Mossige k ug b tj Tjenestejente Time n s 006 Berta Haugstad k ug b hm Husholderske Hellelandn s 007 Hallvard H. Berge m ug b Assistent ved Meieri Brunkeberg n s 008 Birger Finvik m ug b Meierilærling Imsland n s sogn 009 Elisabet Engesæter k ug b Elev ved Statens Lavik n s meieriskole 010 Brita Otterstad k ug b Elev ved Statens Hosangern s meieriskole 011 Malena Gjerde k ug b Elev ved Statens Strandebarm n s meieriskole 012 Hanna Rødeseike k ug b Elev ved Statens Tysvær n s meieriskole 013 Serina Thime k ug b Elev ved Statens Time n s meieriskole 014 Johanne Stokkenæs k ug b Elev ved Statens Eid, n s meieriskole Nordfjord 015 Jensine Musland k ug b Elev ved Statens Nærstrandn s meieriskole 016 Inga Askø k ug b Elev ved Statens meieriskole Rennesø n s Side 22 Digitalarkivet - Arkivverket

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1123 Høiland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1102 Sandnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1102 Sandnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1102 Sandnes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0202 Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1124 Haaland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0814 Bamle Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1120 Klepp. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1120 Klepp. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1120 Klepp Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1119 Nærbø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1119 Nærbø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1119 Nærbø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1122 Gjesdal, Lye prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1122 Gjesdal, Lye prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1122 Gjesdal, Lye prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1041 Vanse. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1041 Vanse. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1041 Vanse Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0117 Id Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA 1910 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 10 Negard 11 Mali-garden 7 Jo-garden 7 Lars-garden 6 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 5 Til saman Ulla-garden 66 Ullahammaren:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1126 Hetland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1126 Hetland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1126 Hetland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0429 Aamot Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1857 Værøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0413 Furnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0527 Vardal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA I 1900 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 7 Negard 10 Mali-garden 5 Jo-garden 9 Lars-garden 8 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 6 Til saman 65 Ullahammaren: Hellevik-stova

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0921 Tromø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0921 Tromø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0921 Tromø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0923 Fjære. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0923 Fjære. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0923 Fjære Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0416 Romedal Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1428 Askvold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1428 Askvold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1428 Askvold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1421 Aurland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1734 Stod Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1254 Hammer. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1254 Hammer. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1254 Hammer Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0612 Hole Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0913 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1432 Førde. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1432 Førde. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1432 Førde Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1018 Søgne. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1018 Søgne. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1018 Søgne Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1152 Torvestad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1152 Torvestad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1152 Torvestad Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1648 Støren Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Toten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Toten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1616 Fillan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0414 Vang Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1043 Nes, Flekkefjord prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1043 Nes, Flekkefjord prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1043 Nes, Flekkefjord prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0116 Berg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0203 Drøbak. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0203 Drøbak. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0203 Drøbak Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste...

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0221 Høland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0221 Høland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0221 Høland Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0501 Lillehammer. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0501 Lillehammer. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0501 Lillehammer Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1933 Balsfjord. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1933 Balsfjord. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1933 Balsfjord Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1802 Mosjøen. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1802 Mosjøen. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1802 Mosjøen Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer