INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010"

Transkript

1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs k l i K l u b b r o m m e t, M a j o r s t u e n k i r k e, K i r k e v e i e n 8 4, O s l o T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G A ) V a l g a v m ø t e l e d e r B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e C ) V a l g a v r e f e r e n t o g e n s a m e i e r t i l å u n d e r s k r i v e p r o t o k o l l e n D ) S p ø r s m å l o m m ø t e t e r l o v l i g k a l t i n n 2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 4. B U D S JE TT F O R G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r 6. I N N K O M N E F O R S L A G A ) Forslag til ny paragraf i vedtektene fra Tor A. Engedal B ) F o r s l a g f r a T o r A. E n g e d a l om å på l e g g e s ek s j o ns e i e r n e å m a l e v i n d u s k a rm e r u t v e n d i g C ) F o r s l a g f r a A l e x a n d r a B l a u e n f e l d t o m å m a l e o p p g a n g e n D ) S t y r e t f o r e s l å r a t f e l l e s k o s t n a d e r ø k e s m e d 1 0 % f r a 1. j u l i I n n k om n e f o rs l a g e r t a t t i n n s om eg n e v e d l e g g. 7. V A L G A V T I L L I T S V A L G T E A ) V a l g a v s t y r e l e d e r f o r 1 å r B ) V a l g a v 2 s t y r e m e d l e m m e r f o r 1 å r C ) V a l g a v 1 v a r a m e d l e m m e r f o r 1 å r O s l o, 1 4. f e b r u a r S t y r e t i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4 L a i l a J o h ns / s / S t e p h a n i e B j ø r o / s / O l a E i d/ s / I s am e i e rm ø t et h a r s am e i e r n e s t em m e r e t t m e d e n s t em m e f o r h v e r s e k s j o n d e e i e r. S am e i e r e n h a r r e t t t i l å m ø t e v e d f u l l m e k t i g. R e g i s t r e r i n g s b l a n k e t t e n l e v e r e s i u t f y l t s t a n d v e d i n n g a n g e n. 1

2 T I L L I T S V A L G T E Å R S B E R E T N I N G F O R S i d e n f o r r i g e o r d i n æ r e s am e i e rm øt e h a r s am e i et s t i l l i t s v a l g t e v æ r t f øl g e n d e : S T Y R E T L e d e r L a i l a J o h n s S o r g e n f r i g a t e n 3 4 S t y r e m e d l e m S t e p h a n i e B j ø r o S o r g e n f r i g a t e n 3 4 S t y r e m e d l e m O l a E i d N o r d b e r g v e i e n 4 1 O l a E i d, s om b l e v a l gt i n n i s t y r e t s o m v a r am e d l em p å f o r r i g e o r d i n æ r e s am e i e rm ø t e, g i k k i n n i s t y r e t e t t e r a t C h r. Fi n n e m a n n t r ak k s e g. N y t t v a r am e d l em N i n a W i c hs t røm b l e v a l g t p å d e t ek s t r a o r d i n æ r e s am ei e rm øt e t s om b l e a v h o l d t d e n 19. n o v em b e r V A R A M E D L E M T I L S T Y R E T V a r a m e d l e m N i n a W i c h s t r ø m R u g d e v e i e n 3 8 G E N E R E L L E O P P L Y S N I N G E R O M S AM E I E T TI L L I TS V AL G TE O G AN S AT TE A v s am e i e t s 3 s t y r em e d l em m e r e r d e t 2 k v i n n e r o g 1 m a n n. S a m e i e t e r p o s i t i v t i l l i k e s t i l l i n g o g t a r s i k t e p å a t d e t i k k e f o r e k om m e r f o r s k j e l l s b e h a n d l i n g p å g r u n n a v k j ø n n v e d v a l g o g a ns e t t e l s e r. S a m e i e t d r i v e r i k k e m e d f o r s k n i n g s - o g ut v i k l i n g s ak t i v i t e t e r. S am e i e t f ø l g e r a r b e i d s m i l j ø l o v e n s b e s t em m e l s e r o g t i l s t r e b e r et g o d t a r b e i d s m i l j ø. S am e i e t h a r 2 a n s a t t e. F O R R E T N I N G S F Ø R S E L O G R E V I S J O N F o r r e t n i n g s f ø r s e l e n e r i h e n h o l d t i l k o n t r ak t u t f ø r t a v OB O S E i e n d om s f o r v a l t n i n g A S. A u t o r i s e r t r e g ns k a ps f ø r e r ( o p p d r ag s a n s v a r l i g ) e r r e g ns k a ps s j e f E g i l H a v r e, O B OS. S am e i e t s r e v i s o r e r E r n s t & Y o u n g A S. E I E N D O M M E N S a m e i e t b e s t å r a v 4 6 s e k s j o n e r. S am e i e t e r r e g i s t r e r t i B r ø n n ø y s u nd m e d o r g a n i s a s j o ns n um m e r S am e i e t l i g g e r i O s l o k o m m u n e o g h a r f ø l g e n d e g å r d s - o g b r u k s n um m e r : M e d e i e r s e k s j o n f o r s t å s s am e i e a nd e l i b e b y g d e i e n d om m e d t i l k n y t t e t e n e r e t t t i l b r uk av bolig ell e r a n n e n b r uk s e n h et i ei e n d o m m e n. S t y r e t e r i k k e k j e nt m e d a t d e t y t r e m i l j ø e t f o r u r e n s es i v e s e nt l i g g r a d. 2

3 V A K T M E S T E R T J E N E S T E S am e i e t h a r a v t a l e om v a k t m e s t e rt j e n e s t e m e d G i l b e rt o J e s us T e i xe i r a. F O R S I K R I N G S a m e i e t s e i e n d o m m e r e r f u l l v e r d i f o r s i k r e t i G j e ns i d i g e F o rs i k r i n g m ed p o l i s e n um m e r F u l l v e r d i f o r s i k r i n g v i l s i a t f o rs i k r i n g s s e l s k a p et h a r a ns v a r e t f o r a t s am ei e t t i l e n h v e r t i d h a r d e r i k t i g e f o r s i k r i ng s s um m e r. E n f o r u t s e t ni n g f o r d e t t e e r a t f o r s i k r i n g s s e l s k a p e t f å r m e l d i n g o m v e s e n t l i g e v e r d i øk n i n g e r p å b y gn i n g e r, f. e k s. v e d r e h a b i l i t e r i n g e l l e r p å b y g g i n g. V e d t o t a l s k a d e s k al e r s t a t n i n gs b e l ø p et d e k k e o p p f ø r i n g a v n y b y g n i n g a v s am m e s t a n d a r d o g s t ø r r e l s e. F o r s i k r i n g e n om f a t t e r o g s å b y g n i n g s m es s i g e f o r a n d r i n g e r s om d e n e n k e l t e s e k s j o n s e i e r g j ø r i n n e i b o l i g e n. D e n e n k e l t e s e k s j o n s e i e r m å s e l v s ø r g e f or å h a h j em f o r s i k ri n g s o m d e k k e r i n n bo og l ø s ø r e. H v i s s am e i e t s f o rs i k r i n g s k a l b e n y t t e s, m å b e b o e r n e s t r a k s m e l d e s k a d e n t i l F o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n i O B O S t l f f a k s e -p o s t : f o r s i k r i n o b o s. n o. O p p f ø l g i n g a v f o r s i k r i n gs s ak e r b l i r g j o r t a v F o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n i OB O S. B R A N N S I K R I N G S U T S T Y R I h e n h o l d t i l f o r s k r i f t e n e s k a l d et væ r e i ns t a l l e r t r ø yk v a r s l e r o g b r a n ns l o k ni n g s a p p a r a t e l l e r b r a n n s l a n g e i a l l e l e i l i g h e t e n e. E i e r / b e b o e r h a r a ns v a r e t f o r at ut s t y r e t e r t i l s t e d e o g f u n g e r e r. H M S F o r s k r i f t o m s y s t e m a t i s k h e l s e -, m i l j ø - o g s i k k e r h e t s a r b e i d i v i rk s om he t e n ( I n t e r n k o n t r o l l f o r s k r i f t e n ) b l e f a s t s a t t v e d k g l. r e s. 6. d e s e m b e r m e d v i r k n i n g f r a 1. j a n u a r F o r s k r i f t e n s t i l l e r k r a v t i l at d e n e nk e l t e v i r k s om h et s k a l s ys t em at i s e r e a r b e i d e t m e d å e t t e r l e v e b e s t em m e l s e n e i l o v e r o g f o r s k r i f t e r g i t t a v d e t o f f e n t l i g e. B o l i g s e l s k a p e r d e f i n e r t s o m v i r k s o m h e t o g s k a l d e r f o r h a i n t e r n -k o nt r o l l s ys t em. D e t t e o m f a t t e r b l a nt a n n e t k o nt r o l l s y s t em o g o p p f ø l gi n g a v b r a n n v e r n, b y g g h e r r e f o r s k r i f t e r v e d b y g g e - o g a n l e g g s a r b e i d, l e k e pl a s s e r o g e l ek t r i s k a n l e g g o g e l e k t r i s k u t s t y r h v o r f o r d e l i n g a v an s v a r e t e r g i t t e n s l i k t o l k ni n g : S am ei e t e r a n s v a r l i g f o r a t d e t e l e k t r i s k e a n l e g g et o g ut s t y r e t i f e l l es a r e a l e t t i l e n h v e r t i d er i o r d e n. I f o r h o l d t i l a n l e g g o g u t s t y r i d e n e nk e l t e b o e n h e t e r d et s t y r e t s pl i k t å g j ø r e e i e r o g / e l l e r b r u k e r a v d e n e n k e l t e l ei l i g h e t o p pm e r k s om p å d et a ns v a r s o m d e h a r f o r å h o l d e e l e k t r i s k u t s t y r i o r d e n e t t e r g j e l d e n d e l o v o g f o rs k r i f t. S A M E I E T S L Å N S am e i e t h a r l å n i O B O S F i n a n s. S e b a l a ns e n o g n ot e i r e g n s k a p e t. E I E N D E LE R O G G J E L D O M S E T N I N G O G T A K S T E R S am e i e r n e f å r t i l s e n dt s k j em a m ed o p p s t i l l i n g o v e r d e n e n k e l t e s e k s j o n s a n d e l a v s a m e i e t s i n n t e k t e r, u t gi f t e r, g j e l d og e i e n d e l e r. L i g n i n gs v e r d i e n f å r d en e n k e l t e o p p g i t t p å l i g n i n gs k o nt o r e t. 3

4 Om s et n i n g a v s ek s j o n e n e s k j e r t i l m a rk e d s p r i s. D e t f i n n es i k k e t a k s t e r f o r s e k s j o n e n e v e r k e n h o s s t y r e t e l l e r f o r r e t n i n g s f ø r e r. S å l a n g t f o r r e t n i n g s f ø r e r e n f å r o p p g i t t o m s e t ni n g s p r i s e r, bl i r d i s s e r e g i s t re r t. F o r r e t ni n g s f ø r e r k a n, p å b a k g ru n n a v d i s s e o p p l y s n i n g e n e, g i a n t y d n i n g om p ri s n i v å e t f o r s e k s j o n e n e. T E L E N O R S am e i e t e r t i l s l u t t e t s am a r b e i d s a v t a l e n m e l l om T el e n o r o g OB O S E i e n d om s f o r v a l t n i n g o m r a b a t t o r d n i n g p å b r u k a v f as t t el e f o n o g b r e d b å n d s t e l e f o n f o r b e bo e r e m e d a b o n n e m e n t i T e l e n o r. D e n e n k e l t e b e b o e r f å r o gs å r a b a t t v e d b es t i l l i n g a v A D S L b r e d b å n d o g b r u k a v m obiltelefon. Bestilling av mobiltelefoni- o g i nt e r n e t t j e n es t e r k a n g j ø re s p å w w w. o b o s. n o. K A B E L -TV Get er leverandør av digitale kabel-t v t j e n es t e r m e d g e t b ok s t i l s am ei e t, i t i l l e g g k a n s e k s j o ns e i e r n e v e l g e å a b o n n e r e p å i n t e r n e t t b r e d b å n d o g t e l e f o n i f ra s am m e l e v e r a n d ø r. G e t s s e r v i c e t e l e f o n e r b e t j e n t m a n d a g - f r e d a g m el l om k l o g o g l ø r d a g - s ø n d a g m e l l om k l o g F e i l m e l d i n g o g s u p p o r t k a n o g s å m el d e s p å ww w. g e t. n o. G e t s k u n d e - o g s e r v i c em o t t ak e r l o k a l i s e r t i M a r i d a l s v e i e n i t i l k ny t n i n g t i l h o v e d k o n t o r e t. H e r k a n m a n bl a n t a n n e t h e n t e e l l e r b y t t e d e k o d e r, i nt e r n e t t m o d em o g " g j ø r d e t s e l v -p a k k e r " f o r t e l ef on i. P å G et s h j em m e s i d e ww w. g e t. n o f i n n e r d u o v e r s i k t o v e r a k t u e l l e f o r h a n d l e r e i l o k a l om r å d e t, s am t p r o d u k t i n f o rm a s j o n o g b e s t i l l i n g s m u l i g h e t e r. Ingen må gjøre inngrep i kabel-tv -anlegget som å skru av dekselet på antenne - k o n t a k t e n o g f o r e t a o m - el l e r t i l k o b l i n g e r. S l i k e i n n g r e p v i l k u n n e f o r å r s a k e f o r s t y r r e l s e r p å s i g n a l e n e t i l a n d r e b e b o e r e o g i v e r s t e f a l l f o r å r s a k e ø d e l e g g e l s e r i kabel-t v a n l e g g e t. A V T A L E O M L E V E R A N S E A V E L E K T R I S K K R A F T OBOS har fremforhandlet avtale m ed LOS for leveranse av el-k r a f t. K r a f t f o r v a l t n i n g s a v t al e n u t l ø p e r d en S am e i e t h a r t i l t r å d t d e n n e a v t a l e n. D e t t e g j e l d e r k u n s t r ø m t i l f e l l e s o m r å d e o g i k k e p r i v a t a b o n n e m e n t f o r d e n e n k e l t e l e i l i g h e t. S T Y R E T S A R B E I D S T Y R E T S O P P G A V E R S t y r e t e r s at t t i l å s ø r g e f o r v e d l i k eh o l d o g d r i f t a v e i e n d om m e n o g e l l e r s s ø r g e f o r f o r v a l t n i n g a v s e l v e i e r s e l s k a p et s an l i g g e n d e r i s am s v a r m e d of f e nt l i ge l o v e r o g f o r s k r i f t e r, s a m e i e t s v e d t e k t e r o g v e d t a k i s am e i e rm ø t e r. S t y r e t s o p p g a v e r e r å s e t t e v e d t ak i s am e i em øt e t ut i l i v e t. S t y r e t e r g j e n n o m å r e t f o r p l i k t e t t i l å f o r e s t å d e n d a g l i g e dr i f t, i v a r e t a s am ei e r e n s i nt e r e s s e r o g s ø r g e f o r 4

5 l ø p e n d e v e d l i k e h o l d. S t y r e t s k a l v i d e r e l e g g e f r a m f o r s a m e i e m øt e t år s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r f o r e g å e n d e å r o g b ud s j e t t f o r n e s t e å r m e d b ak g r u n n i f as t e k os t n a d e r, d r i f t k o s t n a d e r, p åk o s t n i n g e r o g f o r e s l å h us l e i e i s am s v a r m e d d e t t e. S T Y R E T S A R B E I D I h a r s t y r e t h a r h a t t t r e s t y r em ø t e r. I t i l l e g g h a r v i h a t t l ø p e n d e k o n t ak t p å t e l e f o n o g e -p o s t. D e t h a r v æ rt e t t r a v e l t å r f o r s t y r e t. V e d l i k e h o l ds n ø k k e l e n, s om e r k o rt om t a l t i f o r r i g e s t y r e b e r e t n i n g, v a r f e r d i g i a p r i l. De n e r u t a r b e i d e t a v b y g n i n g s i n g e n i ø r R o l f T r o n d s e n o g e l e k t r o i n g e n i ø r R a g n a r E n g l u n d o g b es t å r a v e n t i l l s t a nd s v u r d e r i n g a v b y g g e t o g e n f em å r s p l a n f o r ut b e dr i n g e r m e d d e t a l j e r t e k o s t n a d s o v er s l a g. P å å r s m øt e t i v a r T r o n d s e n o g E n g l u n d t i l s t e d e o g l a f r em f o r e l ø pi g e r e s u l t a t e r. D e a n b e f a l t e a t s a m e i e t s k u l l e g j ø r n o e m e d h o v e d t a v l e n r as k t. D e a n b ef a l t e o gs å at r ø r o p p l e g g o g b a d e r o m s k u l l e u t r ed e s i n æ rm e s t e f r em t i d o g at d ø r en e t i l b r a n n t r a p p s k u l l e s k i f t e s u t d a d i s s e i k k e e r i s a m s v a r m e d g j e l d e n d e f o r s k r i f t e r f o r b r a n n s i k k e r h e t. U T R E D N I N G A V R E H A B I L I T E R I N G A V F E L L E S E L E K T R O A N L E G G S t y r e t v a l gt e å b e g y n n e m e d å ut re d e e l e k t r o a n l e g g e t i g å r d e n, m e n m e n t e a r b e i d e t e r s å om f at t e n d e at d e t v a r f o r n u f t i g å i n n h e n t e e k s p e r t h j e l p t i l u t a r b ei d e l s e a v t i l b u d s g r u n n l a g o g f a g l i g v u r d e r i n g a v t i l b u d. K o n t r a k t bl e t e g n et m e d O B OS p r os j e k t v / e l e k t r o i n g e n i ø r R a g n a r E n g l u n d. T i l b u d s g r u n n l a g e t b l e s e n t t i l s e k s e n t r e p r e n ø r e r o g f i r e a v d i s s e k om p å f e l l e s b e f ar i n g. T r e a v di s s e k om m e d t i l b u d, o g a v d i s s e t r e v a r d e t t o e n t r e p r e n ø r e r s om v a r ak t u e l l e u t f r a p r i s o g f a g l i g v u r d e r i n g a v h v o r d a n d e t o l k et t i l b u d s g r u n n l a g e t. D e t b l e ut o v e r s e ns om m e r e n k l a r t a t a r b e i d e t p å e l ek t r o a n l e g g e t v i l l e k os t e a t s k i l l i g m e r e n n d e k r s om v a r b e v i l g e t t i l n y h o v e d t a v l e p å å r s m ø t e t. I v e d l i k e ho l d s n øk k e l e n p å p e k e s d et at i n nt a k s k a b l e n e e r i d å r l i g f o rf a t n i n g o g b ø r s k i f t e s. V e d l i k e h o l ds n øk k e l e n n e v n e r u n de r s ø k e l s e r s om e r h e ns i k t s m es s i g å f å u t f ø r t i f o r b i n d e l s e m e d s t ø r r e u t b e d r i n g e r p å e l ek t r o a n l e g g f. ek s. m å l i n g a v k o n t i n u i t e t o g j o r d i n g i h o v e d t a v l a / i n n t ak s k a b l e r. H e l e f e l l e s a n l e g g et b l i r n y t t o g m åt t e l å n e f i n a n s i e r es. S t y r e t v a l gt e d a o g b e s k r i v e t i l b u de t i e t b r e v t i l s ek s j o n s e i e r n e 5. n ov e m b e r o g i n n k a l t e s am t i di g t i l ek s t r a o r d i n æ rt m øt e 1 9. n o v em b e r h v o r s t yr e t b a om t i l l a t el s e t i l å t a o p p l å n p å 1, 3 m i l l. F o r s l a g e t b l e e ns t em m i g v e d t a t t. Til b u d e t om f at t et : N y h o v e d t a v l e N y e s t i g e l e d n i n g e r N y i n nm a t i a l l e s i k r i n gs s k a p t i l f el l e s a n l e g g e t ( v a s k e r i, v a rm t v a n n s be r e d e r, k j ø l ek om p r es s o r, l of t o g v e n t i l as j on s a n l e g g ). N y e l y s b r y t e r e p å f e l l e s a r e a l e n e : K o r r i d o r e r, t r a p p e l ø p, b r a n n t r a p p o g k j e l l e r, 5

6 f u l l t n ø d l y s a n l e g g N y e h o v e d s i k r i n g e r p å 4 0 am p e r e t i l a l l e b o l i gs ek s j o n e n e. K om p e n s as j o n p å k r , - t i l h v e r a v d e s ek s j o n s e i e r n e s om h a r o pp g r a d e r t s i t t s i k r i n g s s k a p t i dl i g e r e o g k a n d ok um e nt e r e d e t. Alt dette har en samlet pris på kr, ink l u d e r t m v a. I t i l l e g g k os t e r n y e i n nt a k s k a b l e r c a k r, o g n y t t b r a n n a l a rm an l e g g m e d r ø y k d e t e k t o r i a l l e b ol i g s ek s j o n e r k r. S am l et p r o s j e k t k os t n ad b l e d a 1, 1 m i l l k r, pl u s s r es e r v e p å 1 0 % t i l uf o r u t s e t t e ut g i f t e r o g k o ns u l e n t o p p f ø l g i ng i t o m å n e d e r k r. S t y r e t b l e a n b ef a l t å s øk e om l å n p å 1, 3 m i l l. D e t t e b e l ø p et i n k l u d e r e r a l l e k o s t n a d e r i nk l. m v a. D e t t e b l e f o r e l a g t s am e i e r n e p å et e k s t r a o r d i n æ r t s am e i em ø t e d e n 19. n o v em b e r o g d e t b l e e n s t em m i g v e d t at t. V A R M E D E T E K T O R E L L E R R Ø Y K D E T E K T O R I L E I L I G H E T E N E S am e i em ø t et g i k k i n n f o r at d et s k u l l e m o nt e r e s v a rm e d e t ek t o r k o bl e t t i l b r a n n v a r s l i n g s a n l e g g e t i h v e r l e i l i gh e t, ut f r a e t ø ns k e om å u n n g å f a l s k e a l a rm e r. M e n s t y r e t h a r e t t e r d e t t e f å t t b e k r e f t e t a v b r a n n e t a t e n a t r ø y k d e t e k t o r e r e r s i k r e r e e n n v a r m e d e t ek t o r e r, n e t t o p p f o r d i r ø y k d e t ek t o r g i r r a s k e r e ut s l a g. Fa g f o l k s t y r e t h a r s n a k k e t m e d p å p e k e r at n å r v a rm e d e t e k t o r e n gi r u t s l a g v i l l e i l i g h e t en a l t væ r e o v e r t e n t. A r b e i d e t b e g y n n e r t i d l i g i f e b r u a r o g d a m e d o p p g r a d e r i n g a v s i k r i ng s s k a p t i l f e l l e s i n s t a l l as j o n e r, s k i f t i n g a v l y s br y t e r e o g m o n t e r i n g a v n ø d l y s o g b r a n n a l a r m a n l e g g. E l ek t r i k e r n e v i l f å ut d e l t n øk l e r t i l h o v e d i n n g a n g. U TS K I F TN I N G AV D Ø R E R TI L B I TR AP P S o m d e t p å p e k e s i v e d l i k e h o l d s n ø k k e l e n e r d ø r e n e f r a h u s e t s b y g g å r ( / ) i k k e i o v e r e n s s t em m el s e m e d g j e l d e n e f o r s k r i f t e r. D e h a r v e r k e n b r an n s i k r i n g e l l e r i s o l e r i n g f o r s t ø y. U t g a n gs d ø r e n f or b i t r a p p i g a r a s j e n v a r d es s u t e n i d å r l i g s t a n d. S m e k k l å s e n f r a t a l l e t e r l e t t å d i r k e o p p. I t i l l e g g v a r d ø r p u m p e n u t s l i t t o g d e t h e n t e r e t t s om d et v a r at d ø r a s t o å p e n, s l i k a t h v em s om h e l s t k u n ne k om m e s e g i n n i g å r d e n s b o l i g d e l v i a p l at å e t i g a ra s j e n. I s l ut t e n a v s e pt em b e r b es t e m t e d e r f o r s t y r e t å g å u t i m a r k e d e t å b e o m t i l b u d f r a t r e e n t r e p r e n ø r e r : O r i g o b y g g, D V S - e n t r e p r e n ø r e n o g S. H. F r a n c k e. M e n b e f a r i n g e n e o g i n n h e n t i n g a v t i l b u d t ok l e n g r e t i d e n n v e n t et. N y e d ø r e r b l e b es t i l t i d e s em b e r f r a O r i g o b y g g o g b l e l e v e r t o g m o nt e r t i uk e t i l e n s am l e t k o s t n a d a v k r , -. V i h a r o g s å b e d t om a t h u l l e t t e r d y k t r e s p i k e r p å e n d ø r f l i k k e s o v e r. H v i s d e t t e b l i r p e nt, g j ø r es de t p å s am t l i g e s y v d ø r e r. K r , - e r l a g t i n n i b u d s j et t e t f o r , o v e r f ø rt f r a bu d s j e t t L Ø P E N D E V E D L I K E H O L D L E K K A S J E F R A V A N N K R A N E R I F E L L E S V A S K E R I E T P å n y å r e t v a r d et p l ut s e l i g i k k e m ul i g å f å s t e n g t a v v a n n t i l f ø r s e l e n t i l v a s k ek um m e n e i f e l l es v a s k e r i e t. G j e n g e n e i v a rm v a n n s k r a n e n o g k a l d t v a n n s k r a n e n v a r r e t t o g s l et t n e d s l i t t e t t e r m a n ge å r s b r uk. V a n n e t s p r ut e t. H e l d i gv i s v a r d e t e t s t y r e m e d l e m s o m b r u k t e v a s k e k u m m e n e d a p r o b l em e t o p p s t o, o g hu n f i k k h j e l p t i l å 6

7 s t e n g e v as k e r i et s h o v e d k r a n. A l l i k e v e l f i k k m a n b r em s et l ek k a s j e n s å p a s s a t m a n s l a p p o v e r s v øm m e l s e i n nt i l d e t k un n e k om m e e n r ø r l e g g e r å p l om b e r e k r a n e n e. U k e n e t t e r k om H a r r y M a r t i n s e n Rø r l e g g e r f o r e t n i n g o g f u l l f ø r t e r e p a ra s j o n e n o g f i k k s k i f t et t i l e n m e r m o d e r n e k r a n m ed e t t g r e p p s h å n dt a k. L E K K A S J E F R A T A K R Ø R I V A S K E R I E T I s e p t em b e r o p p s t o d e t e n d ry p p l e k k as j e f r a e t a v a v l ø ps r ø r e n e i v a s k e r i e t s t ak. R ø r e n e l i g g e r å p e n t o g l e k k as j e n v a r i k k e d r am a t i s k, m e n d e t v i s t e s e g a l l i k e v e l v a n s k e l i g å f i n n e u t h v o r l e k k as j e n s t am m et f r a o g rø r l e g g e r v a r p å f l e r e b e f a r i n g e r. S k a d e n bl e i m i d l e r t i d f u n n e t o g r ep a r e r t i l ø p e t a v ok t o b e r, o g d et e r s a t t o p p et n y t t r ø r i v a s k e r i t a k e t s o m l e d e r v a n n e t u t e n o m l e k k a s j e p u n k et. P å r ø r e t e r d e t o gs å m o nt e r t e n n y s t o p p e k r a n. S k a d e n b l e r a p p o r t e r t t i l f o rs i k r i n g s a v d e l i ng e n i OB O S E i e n d om s b e s t y r e l s e i f e b r u a r, o g v i f å r r e f u n d e r t d e t b e l ø p e t p å r e gn i n g e n s om o v e r s t i g e r e g e n a n d e l e n p å k r. R e f us j o n e n b l i r d a p å k r. S T O P P E K R AN E R I V AS K E R I P å n y å r e t b l e o g s å a l l e v a s k e r i e t s s t o p p e k r a n e r s k i f t et ut, d a de t h a r v æ rt k l a r t a t a l l e v a r v a n s k e l i g e å s t e n g e. D et t e g j el d e r h o v e d s t o p p ek r a n f o r v a s k e r i e t, s t o p p ek r a n f o r v a s k e k um m e r o g s t o p p e k r a n f o r v a n n i n n t ak t i l v a s k e m a s k i n e r. D e n y e s t o p p e k r an e n e e r k l a r t m e rk e t m e d r ø d t o g p i l e r f o r å p n i n g o g l u k k i n g. T A K R E N N E R : U T S K I F T N I N G A V N E D L Ø P M O T S C H Ø N N I N G S G A T E I a u g u s t b l e s t y r e t o gs å o p pm e rk s o m p å at d e t v a r l ek k as j e r f r a n e d l ø p e n e f r a t a k r e n n e n e m o t S c h ø n n i n g s g a t e. V i k o n t a k t et d a t ak t ek k e rf i rm a e t A. H a n s e n B l i k k e ns l a g e r f i rm a, s om s am e i et ha d d e g o d e r f a r i n g m e d å b r u k e i f or b i n d e l s e m e d e n l e k k a s j e p å t a k et f o r e t p a r å r s i d e n. F i rm a et v a r p å b e f a r i n g i m i dt e n a v a u g u s t o g a n b e f a l t e d a a t d e a k t u e l l e n e d l ø p e n e b l e s k i f t e t. A r b e i d e t b l e a nt a t t å t a et p a r d a g e r o g f i rm a et ø ns k e t å b r u k e h e i s bi l. D e t t ok i m i d l e rt i d l a n g t i d f ø r a r b e i d e t k om i g a n g. E t t e r a t E i d t r å d t e i n n i s t y r e t, f o r es l o h a n a t v i s k u l l e k om b i n e r e s k i f t e a v n e d l ø p m e d m o nt e r i n g a v v a rm ek a b l e r l a n gs t a k r e n n e n e, o g at d et t e k u n n e g j ø r e s s am t i d i g m e d a t d e t n y e e l e k t r o a n l e g g e t bl i r b y gd. S t y r e t h a r b e dt t a k t e k k e r e n k o n t a k t e p r o s j e k t l e d e r R a g n a r E n g l u n d, s l i k a t s k i f t e a v n e d l ø p o g m o n t e r i n g av v a r m ek a b l e r p å t a k r e n n e r k a n k o o r d i n e r e s. M o n t e r i n g a v v a r m e k a b l e r a n b e f a l e s i v e d l i k e h o l ds n øk k el e n f o r d i g å r d e i e r e r a n s v a r l i g d e r s om d e t s k j e r u l y k k e r v e d a t s n ø o g i s ( t a p p e r ) r a s e r f r a t a k o g n e d b a k k e n. S t y r e t h a r f å t t b ek r e f t e t at k os t n a de n v e d å s k i f t e n e d l ø p f r a t a k r e n ne m o t S c h ø n n i n g s g a t e e r k r i n k l m v a o g a n t a r m e d ut g a n g s p u nk t i k o s t n a d s t i p u l e rt i v e d l i k e h o l ds n øk k el e n a t k os t n a de n v e d å m o nt e r e v a rm e k a b l e r l a ng s t a k r e n n e n k a n v æ r e c a k r ek s m v a. T Ø M M I N G A V V A N N K U M M E R V a k t m e s t e r e r b e h j e l p e l i g m e d å b e s t i l l e s e p t i k b i l n å r s a m e i e t s d i v e r s e v a n n t a n k e r f o r o p p s am l i n g a v p um p e v a n n f r a v a s k e r i o g h e i s g å r f u l l e. S e pt i k bi l v a r h e r i b e g y n n e l s e n a v d e s em b e r o g t øm t e t r e t a nk e r. 7

8 L A N G S I K T I G V E D L I K E H O L D H E I S : P Å L A G T V E D L I K E H O L D P l a n o g b y g n i n gs e t a t e n ( P B E ) v a r i g å r d e n i n o v em b e r o g k o n t ro l l e r t e bo l i g s e l s k a p et s h e i s. E t at e n p å v i s e r i R a p p o r t om o r d i næ r s i k k e r h e t s k o nt r o l l a v p e r s o n h e i s d at e r t 1. d e s em b e r f ø l g e n d e f e i l o g m a n g l e r : 1. G u m m i d e m p e r e m e l l o m m a s k i n o g m o t o r e r s l i t t e. ( M o t o r m å f i n r e t t e s ) 2. S t o l t e r s k e l e r i k k e i h e n h o l d t i l d a g e n s k r a v 3. H e i s e n g å r m e d h a s t i g h e t o v e r 0, 35 m / s e k. 4. D ø r k o n t a k t e r e r s l i t t e R a p p o r t e n e r k o p i e r t o g s e n t t i l K o n e h e i s s om s e l s k a p et h a r e n s e r vi c e a v t a l e m e d, o g v i h a r b e d t om et t i l b u d p å h v a u t b e d r i n g e n e v i l k o s t e. V i e r s p e s i e l t s p e n t e p å k o s t n a d e r k n yt t e t t i l p u nk t 2 o g 4. D ø r k o n t ak t e n e e r l å s em e k a n i s m en m e l l om h e i s d ø r o g d ø r k a rm, s om l ås e r s e g n å r h e i s e n b e v e g e r s e g. D ø rk o n t ak t e n f or 4. e t as j e b l e s k i f t et ut f o r n o e n å r s i d e n, o g d et v i s t e s e g å b l i e n l i t t d y r a f f æ r e d a k o n t ak t e n e i k k e l e n g e r e r i o r d i n æ r p r o d u k s j o n. D et m å a l t s å s p es i a l b es t i l l e s s ek s s t yk k e r. S t y r e t h a r e n d a i k k e m o t t a t t t i l b u d e t o g k os t n a d e n e r d e r f o r e n d a i k k e k j e n t. U T R E D N I N G A V T I L S T A N D P Å R Ø R O P P L E G G S om n e v n t o v e r a n b e f a l t e R o l f T r on d s e n p å å rs m øt e t a t t i l s t a nd e n p å r ø r o p p l e g g u t r e d e s r a s k t, d a d e t er o v e r f ø r t i å r g am m e l t. H a n m e n t e a t s e l v e i e r s e l s k a p et k a n f å p r o b l em er m e d f o r s i k r i n g e n d e r s om d et s k ul l e o p p s t å e n s t ø r r e s k a d e p å a n l e g g et. S t y r e l e d e r i n n h e n t e t et t i l b u d p å u t r e d n i n g a v r ø r o p p l e g g v / O B O S P r os j ek t i ok t o b e r D et e r t v i l s om t om d e t e r p r a k t i s k o g ø k o n om i s k m u l i g o g f å ut f ø rt u n d e r s ø k e l s e n i l ø p e t a v , d e l s f o r d i b y g g i n g e n a v ny t t e l a n l e g g v i l t a t i d, d e l s f o r d i u n d e r s øk e l s e n e r s åp a s s k os t b a r a t d et n e p p e e r m u l i g o g f i n a ns i e r e d e n i n n e n f o r s b u d s j et t. U T R E D N I N G AV TI L S T AN D F O R B A L K O N G E R I t i l s t a n d s v u r d e r i n g e n m e d v e d l i k eh o l d s n øk k e l p å p e k e r R o l f T r o n d s en o g s å at m a n g e b a l k o n g e r h a r f r i l a gt a rm e r i n g s j e r n i d e k k e n e. S y n l i g a rm e r i n g s j e r n b ø r r e n g j ø r e s o g d e r e t t e r p u s s e s i n n. D e t t e e r g i t t f ø r s t e p r i o r i t e t i v e d l i k eh o l d s n øk k e l e n. T r o n d s e n a n b e f a l e r o g s å i e n e -p os t a t s t y r e t b ø r v u r d e r e å i n n h e n t e t i l b u d f r a e t f i rm a s om k a n g j ø r e e n b e t o n g u n de r s ø k e l s e a v v e r a n d a e n e f o r å k a rt l e g g e e v t. s k j u l t e s k a d e r. D e n n e u n d e r s ø k e l s e n b ø r u t f ø r e s i l ø p e t a v , m e n d e n s k a l i k k e v æ r e s p es i e l t k o s t b a r. R E N S A V V E N T I L A S J O N S A N L E G G I v e d l i k e h o l d s n øk k e l e n a n b e f a l es d e t o g s å a t v i f t e o g b y g n i n g s m e s s i g e s j ak t e r bl i r e n g j o r t a v f a g f o l k, o g at s t y r e t s a m t i d i g v u r d e r e r å b y t t e ut as b e s t k a n a l e n e p å l o f t e t ( a s b e s t s a n e r i n g ). I v e d l i k e h o l d s n øk k e l e n e r k o s t n a d s o v e r s l a g et p å r e n g j ø r i n g a v v e n t i l a s j o n s at t t i l k r, ek s m v a. S t y r e t ø n s k e r å t a t ak i d e t t e s e n t p å å r e t, d e rs om d e t e r p e n g e r i g j en p å b u d s j et t et. D r i f t o g v e d l i k e h o l d a v b y g g, e l e k t r o - o g h e i s s p i s e r a v e g e n k a pi t a l e n. 8

9 E I E R S K I F T E R S e k s j o n 1 2 s o l g t a v P å l A r v i d R y e n t i l G r e t h e A n d e r s e n S e k s j o n 3 6 s o l gt a v R o a r N o r e v i k t i l A l e xa n d r a B l a u e n f e l d t S e k s j o n 4 4 s o l g t F i b e r A S t i l G r e t e F a s s b e n d e r S e k s j o n 4 5 s o l g t a v H a n s P e t e r Ø v e r b y o g I n g v i l d S o l b e r g t i l N i n a W i c h s t r ø m A N D R E T I N G K N Y T T E T T I L D R I F T V A K T M E S T E R T J E N E S T E N O G R E N H O L D S t y r e t e r m e g e t f o r n ø y d m e d v a k t m es t e r t j e n e s t e n o g r e n h o l d e t a v f e l l e s a r e a l e n e. V å r d y k t i g e o g l o j a l e v ak t m e s t e r, G i l b er t o T e i xe i r a, h a r v æ r t b e h j e l p e l i g v e d d e t s i s t e årets mange befaringer, bl. a. b ef a r i n g e r k n y t t et t i l u t a r b e i d e l s e a v v e d l i k e h o l d s n ø k k e l, u t a r b e i d e l s e a v t i l b u d s g r u n n l a g f o r e l e k t r o -a n l e gg, b e f a r i n g v e d b l i k k e n s l a g e r o g r ø r l e g g e r e, o g b e f a r i n g e r k n y t t e t t i l i n n h e n t i n g a v t i l b u d p å n y e d ø r e r t i l b i t r a p p o g g a r a s j e. V a k t m e s t e r f i k k 3% l ø n n s øk n i n g f r a n y t t å r. F r a n y t t å r e r d e t e r o g s å g i t t 3 % l ø n ns øk n i n g f o r r e n h o l d e t a v f e l l e s a r e a l e n e. D e t e r n å E s t e r o g Gi l b e r t o T e i xe i r a s o m e r a ns v a r l i g f o r d i s s e t j e n es t e n e. S t y r e t m i n n e r o m a t s e l s k a p e t i k k e h a r f u l l v a k t m e s t e r t j e n e s t e o g a t b e b o e r e s om t r e n g e r a s s i s t a n s e f r a v a k t m e s t e r m å b e t a l e h am f o r t j e n e s t e n ( e ). C O N T A I N E R S e l s k a p e t l e i e t e n c o n t a i n e r i m a i f o r å g i b e b o e r n e a n l e d n i n g t i l å k v i t t e s e g m e d a v f a l l s om i k k e f j e r n e s a v R E N ( h o l d s v e r k e t ). D e v a n l i g e s ø p p e l b i l e n e t a r b a r e m e d s e g m yk t h u s h o l d n i n gs s ø p p el, o g a n d r e t y p e r a v f a l l m å m a n d a k v i t t e s e g m e d p å a n d r e m å t e r. C o n t a i n e r e r d e r f o r e n v e l k om m e n a n l e d n i n g t i l å k a s t e s t ø r r e t i n g. C o n t a i n e r e r b e s t i l t o gs å f o r , t o r s d a g, d e n 6. m ai. I å r h a r s t y r e t i t i l l e g g t i l å f å s a t t u t d e n v a n l i g e 1 0 k u b i k k s c o n t a i n e r e n, o g s å b e s t i l t e n s å k a l t e -b o k s, h v o r b e b o e r n e k a n l e g g e s m å e l ek t r i s k a v f a l l. E r f a r i n gs m es s i g e r d et o gs å n o e n s om ø n s k e r å k v i t t e s e g u t r a n g e r t e o g ø d e l a g t e h v i t e - o g b r u n e v a r e r. S t y r e t b e r om a t d e som ønsker å kvitte seg med større elektriske artikler enn det som for plass i e - b o k s e n v a r s l e r s t y r e t i f o r k a n t, s l i k a t v i k a n s i f r a t i l e n t r e p r e n ø r e n. De t b l i r d a e t m i n d r e t i l l e g g i p r i s e n, m e n l a n g t l a v e r e e n n d e t s t r a f f e g e b y r e t s el s k a p e t f å r h v i s v i i k k e v a r s l e r e nt r e p r e n ø r e n i f o r k a nt. T I N G K N Y T T E T T I L F R E M L E I E S E K S J O N S E I E R S F O R P L I K T E L S E R F R E M L E I E D e t e r f æ r r e s e k s j o n e r s om l e i es ut n å e n n d e t h a r v æ r t p å e n g o d s t u n d. D e l s s k y l d es d et t e at n o e n s ek s j o n s e i e re s om l e i d e u t p r i v a t e n p e r i o d e, nå b o r i 9

10 l e i l i g h e t e n e s e l v, d e l s e r s e k s j o n e r s om b l e b r u k t t i l ut l e i e n å s o l gt t i l f o l k s om ø ns k e r å b o i l e i l i g h e t e n e s e l v. S t y r e t v i l h e ns t i l l e s ek s j o ns e i e r e s o m l e i e r ut t i l å f ø l g e o p p s i n e f o r p l i k t e l s e r i f o r b i n d e l s e m e d u t l e i e a v s e k s j o n e r. D e t e r m a n g e u t l e i e r e s om n e g l i s j e r e r v a r s l i n g s p l i k t e n d e h a r o v e r f o r s t y re t i f o r b i n d e l s e m e d a t n o e n f l y t t e r u t o g n y e f l y t t e r i n n i l ei l i g h e t e n e. D e t e r v i k t i g a t ut l e i e r i n f o rm e r e r om s ø p p e l h å n d t e r i n g,, o r d e n s r e g l en e o g h v o r d e k a n h e n v e n d e s e g. Å s k a f f e l e i e t a k e r n e n ø d v e n d i g e s k i l t e r t i l p o s t k as s e o g r i n g e k l o k k e e r o g s å s ek s j o n s e i e rs a n s v a r. S l i k e s k i l t e r k a n b es t i l l es D a t a C a l l, P B 5 3, F o r n e b u, E -p os t : f i r m a p o s d a t a c a l l. n o P os t k a s s es k i l t et s k al v æ r e h v i t t m e d s o r t s k r i f t o g h a m å l e n e 7 7 m m x 31 m e d m e r ( b r e d d e x h ø y d e ). S k i l t t i l r i n g e t a v l e v e d h o v e d i n n g a n g s k a l v æ r e s o r t, m e d h v i t s k r å s t i l t s k r i f t, m od u l n r 3. S t y r e t m i n n e r om a t d e t e r n ø d v e nd i g å h a o v e r s i k t o v e r h v em o g h v o r m a n g e s om b o r i h v e r s ek s j o n. D e t t e e r k r i t i s k v i k t i g v e d u f o r u t s e t t e h e n d e l s e r e l l e r h v i s d e t s k u l l e b l i a k t u e l t å e v a k u e r e b e b o e r n e. I d e t i l f e l l e r h v o r b e b o e r e f o r å r s ak e r s k a d e r p å e n s e k s j o n bl i r d e t v a n s k e l i g e r e f o r s t y r e t å v a r s l e ut l e i e r n å r v i i k k e e r k j e n t m e d h v em s om b o r h v o r. N å r e t l e i ef o r h o l d o p p h ø r e r e r d e t i k k e u v a n l i g a t l e i et a k e r et t e r l at e r s e g s t o r e m e n g d e r s ø p p e l i f o r b i n d e l s e m e d f l y t t i n g e n. D e t e r s ek s j o n s e i e rs a ns v a r å f å f j e r n e t d e t t e a v f a l l e t. S K A D E V E R K P Å F E L L E S A R E A L E R V i h a r h e l d i g v i s h a t t m i n d r e p r o b l e m e r m e d s k a d e v e r k p å f e l l e a r e a l er i f o r b i n d e l s e m e d i n n - o g ut f l y t t i n g i e n n t i d l i g e r e, m e n v i o p p f o r d r e r f ol k t i l å v æ r e a k t s om m e i f o r b i n d e l s e m e d i n n - o g u t f l y t t i n g. D e t b l i r o f t e s å r i m u r p u s s i k o r r i do r v e g g e n e o g heisen kan bli ustabil på grunn av overbelastnin g. D e t f o r e k o m m e r o g s å a t r u t e r b l i r k n u s t i f o r b i n d e l s e m e d i n n - o g u t f l y t t i n g. V i n d u e n e i t r a p p e n e o g v i n d u e n e p å i n n g a n g s d ø r e r t i l k o r r i d o r e r e r s p es i e l t ut s a t t. S TØ Y B e b o e r n e o p p f o r d r e s t i l å v æ r e a k t s om m e v e d b r uk a v m u s i k k a n l e gg d a l y d e n f o r p l a n t e r s e g g j e n n om b e t o n g e n i b y g g e t o g f o r s t y r r e r n a b o e n e. A v s am m e g r u n n b ø r m a n væ r e v a r s om m e d å b r u k e v a s k em a s k i n o g o p p v a s k m as k i n n å r d e t s k a l v æ r e n a t t e r o. D e s om l e i e r ut s ek s j o n e r h a r e t s æ r l i g a ns v a r om å i nf o rm e r e s i n e l e i e t a k e r e om at d e t e r l y t t o g a t v i s om b o r h e r m å v i s e h e n s y n. 1 0

11 R E G N S K A P E T F O R S t y r e t m e n e r a t å r s r e g n s k a p e t g i r e t r e t t v i s e n d e b i l d e a v s am e i et s e i e n d e l e r o g g j e l d, f i n a n s i e l l e s t i l l i n g o g r e s u l t a t. I nf o rm as j o n om s am ei e t s f o r v e n t e d e øk o n om i s k e u t v i k l i n g e r o m t a l t i å r s b e r e t n i n g e ns p u nk t om k os t n a ds u t v i k l i n g o g bu d s j e t t f o r Å r s r e g n s k a p e t f o r e r s at t o pp u n d e r f o r u t s e t n i n g a v f o r t s a t t d r i f t. D et b ek r e f t es h e r v e d a t f o r u t s e t n i n g e n om f o r t s at t d r i f t e r t i l s t e d e. R E S U L T AT Å r e t s r e s u l t a t p å k r ,- s o m f r e m k om m e r i r es u l t at r e g n s k a p et f o r e s l å s o v e r f ø r t t i l e g e nk a p i t a l. I N N T E K T E R I n n t e k t e n e i v a r t i l s a m m e n k r ,- m o t b u ds j et t e r t m e d k r ,-. A v v i k e t i f o r h o l d t i l b u ds j e t t e t e r p å k r , - o g s k y l d e s i h o v e d s a k r e f u s j o n f r a H u s b a n k e n i f o r b i n d e l s e m e d ut a r b e i d e l s e a v T i l s t a n ds r a p p o r t, k r , -. I t i l l e g g v a r i n nt e k t e n e f r a v a s k e r i et k r , - hø y e r e e n n b u d s j et t e r t. K O S T N A D E R D r i f t s k os t n a d e n e i v a r p å k r , - m ot b u ds j e t t e r t m e d k r , -. A v v i k e t s k y l d e s a t u t g i f t e n e t i l d r i f t o g v e d l i k e h o l d a v b y g n i n g e n b l e m y e l a v e r e e n n b u d s j e t t e r t. S t y r e t h a r p r i o r i t e r t a r be i d e t m e d å i n n h e n t e a n b u d o g p l a n l e g g e d e s t o r e u t b e d r i n g e n e s om s k a l s k j e i U t g i f t e n e t i l p l a n l e g g i n gs a r b e i d e t f r em k om m e r u n d e r " K o n s u l e n t h o n o r a r " s o m o ve r s t i g e r b u ds j e t t e t m e d c a. k r , -. E n e r g i / f y r i n g e r b o k f ø r t m e d k r , - m o t b u d s j e t t e rt k r , - s om e r e t p o s i t i v t a v v i k p å k r , -. S t r øm b l e i k k e s å d y r s om f o r v e n t et d a b u ds j e t t e t b l e l a g t hø s t e n G j e n n om s n i t t l i g f o r b r u k g j e n n om de s i s t e 5 å l i g g e r p å c a. k r , -. S e n o t e 1 0. R e v i s o r s h o n o r a r f o r r e g n s k a p s å re t e r f o r r e v i d e r i n g a v s e l s k ap e t s r e g ns k a p o g f o rm u e s f o r v a l t n i n g. R e v i s j o ns h o n o r a r e t f r em k om m e r s om e g e n p o s t i r e s u l t a t r e g ns k a p et. F o r ø v r i g v i s e s t i l d e e n k e l t e t a l l e ne i r e g n s k a p e t o g d e n r e g ns k a ps m e s s i g e o v e r s i k t s om f r em k om m e r u n d e r n o t e r t i l r eg n s k a p e t. S t y r e t e r i k k e k j e nt m e d h e n d e l s e r e t t e r s om p å v i r k e r r e gn s k a p et i v e s e n t l i g g r a d. 1 1

12 K O S T N A D S U T V I K L I N G R e n t e s a t s e n e i O B O S E i e n d o m s f o r v a l t n i n g A S p r. d e n : R e n t e r p å d r i f t s k o n t o : 0, 1 0 % R e n t e r p å s p a r ek o n t o : 2, 7 5 % u n d e r k r , 8 5 % o v e r k r S T R Ø M P R I S E N E D e n t o t a l e s t r øm p r i s e n t i l e n f o r b ru k e r b e s t å r a v t r e k om p o n e n t e r : K r a f t p r i s s o m d e k k e r k o s t n a d e n e v e d å p r o d u s e r e o g s e l g e d e n el e k t r i s k e k r a f t e n u t g j ø r c a. 4 3 % a v t ot a l s t røm p r i s (b e t a l e s t i l k r a f t l e v e r a n d ø r ). N e t t l e i e f o r t r a n s p o r t a v d e n e l ek t ri s k e k r a f t e n u t g j ø r c a. 2 4 % a v t ot a l s t røm p r i s (b e t a l e s t i l n e t t s e l s k a p e t ). S t a t l i g e a v g i f t e r d v s. f o r b r u k e r a v g i f t, a v g i f t t i l E n e r g i f o n d et o g m e r v e r d i a v g i f t u t g j ø r c a. 3 3 % a v t ot a l s t røm p r i s. S t r ø m p r i s e n i N o r g e v a r i e r e r m e d å r s t i d e n e. N o r m a l t s t i g e r d e n i v i n t e r h a l v å r e t o g r e d u s e r e s i s om m e r h a l v å r e t. D e t t e o g a n d r e f ak t o r e r s om p å v i r k e r k ra f t p r i s e n e g j ø r d e t v a n s k e l i g å s p å u t v i k l i n g e n i s t r ø m p r i s e n e E N E R G I M E R K I N G A V B O L I G F r a o g m e d b l i r d e t o b l i ga t o r i s k m e d e n e n e r g i a t t es t f o r a l l e b o l i g e r s om s k a l s e l g e s e l l e r l e i e s u t. N o r g e s V a s s d r a g s - o g e n e r g i d i r e k t o r a t ( NV E ) h a r a n s v a r e t f o r i m p l e m e n t e r i n g e n a v o r d n i n g en. P å w w w. e n e r g i m e r k i n g. n o k a n s am e i e r n e s e l v u t a r b e i d e e n e n e r g i a t t es t f o r s i n bo l i g. F O R S I K R I N G B y g n i n g s f o rs i k r i n g e n e r u e n d r e t f ra t i l s e l v om b y g g e i n d e k s e n øk e r m e d 2, 8 %. B y g g e i n d e k s e n r e f l ek t e r e r pr i s o p p g a n g e n p å h å n d v e r k s t j e n e s t e r. I n d e k s øk n i n g e n e r l i k f o r a l l e f o r s i k r i n g s s e l s k a p e r. U t o v e r d e t t e f o r et a r f o r s i k r i n g s s e l s k a p e n e i n d i v i d u e l l pr i s j u s t e r i n g m e d b ak g r u n n i s am e i e t s e g e n s k a d es i t u as j o n. K O M M U N A L E A V G I F T E R R e n o v a s j o n s a v g i f t e n øk e r m e d 1 0%. I n g e n ø k n i n g a v d e ø v r i g e a v g i f t e n e. ØV R I G E K O S T N A D E R N å r d e t g j e l d e r d e ø v r i g e k o s t n a d e n e i b u d s j e t t e t h a r s t y r e t r e g n e t m e d e n g e n e r e l l p r i s s t i g n i n g. 1 2

13 I N N T E K T S - O G K O S T N A D S O V E R S L AG F O R Å R ( B u d s j e t t ) S t y r e t h a r s a t t o p p e n o v e r s i k t o v e r f o r v e n t e d e i n n t e k t e r o g k o s t n a d e r i T a l l e n e e r v i s t s o m e g e n k o l o n n e v e d s i d e n a v r e s u l t a t r e g n s k a p e t. ( B u d s j e t t ) O v e r s i k t e n e r b a s e r t p å 1 0 % ø k n i n g a v f e l l es k os t n a d e r f r a 1. j a n u a r S t y r e t s f o r s l a g om yt t e r l i g e r e øk n i n g a v f e l l es k os t n a d e r f r a 1. j u l i e r i k k e l a g t i n n i o v e r s i k t e n. I p o s t e n d r i f t o g v e d l i k e h o l d e r d et b e r e g n e t k r , - t i l s t ø r r e ve d l i k e h o l d s om o m f a t t e r o p p g r a d e r i n g a v d e t e l e k t r i s k e a n l e g g e t. K os t n a d e n s k a l f i na n s i e r e r m e d å t a o p p et l å n p å k r , -. O v e r s i k t e n g i r et f o r v e n t e t n e g at i v t å r s r e s u l t a t p å k r , -. I o v e r s i k t e n e r d e t t at t h e n s y n t i l de f o r h o l d s om e r n e v n t f o r a n. F o r ø v r i g v i s es t i l d e e n k e l t e t a l l e ne i o v e r s i k t e n. O s l o 1 4. f e b r u a r I s t y r e t f o r S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4 L a i l a J o h n s / s / S t e p h a n i e B j ø r o / s / O l a E i d / s / 1 3

14 S t a t s a u t o r i s e r t e r e v i s o r e r E r n s t & Y o u n g A S C h r i s t i a n F r e d e r i k s p l. 6, N O Oslo O s l o A t r i u m, P. O. B o x 2 0, N O Oslo F o r e t a k s r e g i s t e r e t : N O M V A T lf : F a x : w w w. e y. n o M e d l e m m e r a v D e n n o r s k e R e v i s o r f o r e n i n g T i l å r s m ø t e t i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4 R E V I S J O N S B E R E T N I N G F O R V i ha r r evid ert å rs re gns ka pet fo r S/ E So rge nfri gat e n 34 fo r r egn s kap s åre t , s om vi s e r et o ver s kud d p å k r ,-. V i h a r o g s å r e v i d e r t o p p l y s n i n g e n e i å r s b e r e t n i n g e n o m år sr egn s kap et, for u ts e tn i n gen o m fo r ts att d rift og fo r sla get ti l a nve nd el s e av o ver s ku dde t. Års regn s kap et bes t år av r es u lt at re gns ka p, b ala ns e o g n o te op plys n in ger. R e g n s k a p s l o v e n s r e g l e r o g g o d r e g n s k a p s k i k k i N o r g e er an ven dt ved u t a r b e i d e l s e n a v r e g n s k a p et. År s regn s kap e t o g å rs be ret ni nge n er a vgi t t av s amei e ts s t yr e. V år op p gave er å utta le o ss o m år s regn s kap e t o g ø vr i ge fo r hol d i hen hol d ti l re vi so rl o ven s kr av. V i ha r u tf ø rt re visj on en i s ams var med l o v, f o r s k r i f t o g g o d r e v i s j o n s s k i k k i N o r g e, h e r u n d e r r e v i s j o n s s t a n d a r d e r v e d t a t t a v D e n n o r s k e R e v i s o r f o r e n i n g. R e v i s j o n s s t a n d a r d e n e kr eve r at vi p l an le gger o g u tf øre r r evis jo ne n f or å o pp n å be tr yg gen de s i kke rh et fo r at års re gns ka pe t i kke i nn eh ol d er ves ent li g f e i l i n f o r m a s j o n. R e v i s j o n o m f a t t e r k o n t r o l l a v u t va l gt e d el er av ma t er i al et so m un d er bygge r in f ormas j on en i år sr egn s kap et, vu r der in g a v d e b en yt t ed e regn s kap s pr i ns i p per o g ves e nt li ge r egn s kap s est imate r, s a mt vu r der i n g av i n nh ol d et i o g p r es ent as j one n av å rs regn s kap et. I de n gra d det f ø l g e r a v g o d r e v i sj o n ss kik k, o mf att er re vi sj on o gs å en gj e nno mgå el s e a v s amei et s f or mue s for val t ni n g o g r e g n s k a p s - o g in te rn ko ntr oll s ys t emer. Vi men er at vår r evi s j o n gi r et fo r s varl i g gr un n l ag for vå r u ttalels e. V i m e n e r a t å r s r e g n s k a p e t e r a v g i t t i s a m s v a r m e d l o v o g f o r s kr if ter o g gi r et r e t t v i s e n d e b i l d e av s a me iet s ø k o n o m i s k e s t i l li n g 3 1. d e se mb e r o g a v r e s u l t a t e t i r egn s kap s året i ove re ns s te mmel s e med go d r e g n s k a p s s k i k k i N o r g e l e d e l s e n h a r o p p f y l t s i n p l i k t t i l å s ø r g e f o r o r d e n t l i g o g o v e r s i k t l i g r e g i s t r e r i n g o g d o ku men tas jo n av r egn s kap s o pp lys ni nge r i s ams var med l ov og g o d b o k f ø r i n g s s k i k k i N o r g e o p pl ys ni nge ne i års be ret ni ngen o m år s r egn s kap et, f orut s et ni n gen o m fo r ts a tt dr if t og f o rs lage t til a n v e n d e l s e a v o v e r s k u d d e t e r k o n s i s t e n t e m e d å r s r e g n s k a p e t o g e r i s a ms va r me d lo v o g f or s kr if te r. Ute n at d et h ar b etyd ni ng fo r kon kl u sj o nen i a vs ni tt et o ver, vi l vi p r es i sere at b u dsj et t al l en e i r es ultatr egn s kap et ikke er u n d erl a gt re vi sj o n. O s l o, 1 7. f e b r u a r E R N S T & Y O U N G A S T e r j e T v e d t s t a t s a u t o r i s e r t r e v i s o r sign. 1 4

15 S / E S O R G E N F R I G A T E N 3 4 R E S U L T A T R E G N S K A P N o t e Regnskap Regnskap B u d s j e t t B u d s j e t t D R I F T S I N N T E K T E R : Innkrevde felleskostnader Vaskeri Andre inntekter S U M D R I F T S I N N T E K T E R D R I F T S K O S T N A D E R : Personalkostnader Styrehonorar , Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Kontingenter Drift og vedlikehold F o r s i k r i n g e r Kommunale avgifter Energi/ fyring Kabel- / TV-anlegg Andre driftskostnader S U M D R I F T S K O S T N D R I F T S R E S U L T A T : F I N A N S I N N T E K T / K O S T N A D : Finansinntekter Finanskostnader RE S. F I N AN S I N N T / K O S T N Å R S R E S U L T A T O v e r f ø r i n g e r : Til opptjent egenkapital

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 8. m ar s 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i S k

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e I ng i e r å s e n B o l i g s am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 8. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 i V as

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e U l l e r n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 p å L i l l e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A S Th e r e s e s g 4 4 / L. G u n d e r s e n s gt 6, a v h o l d e

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Z i t t y B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Z i t t y B o r e t t s l a g, a v h o

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø s t e r d a l s g t 4-6 B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e 1 E i e r s e k s j s e. S v e r d r u p s G a t e 2 2 I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e Ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Sverdrups gate 22 avholdes onsdag 27. April 2011 kl. 18.00i

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0 1 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L I n n k a l l i r n g e n e r a l t f i o r s l a m l i n g o r 2 0 d 1 1 i n æ O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i R os en b o r g g t. 1 2 B L, a v h o l

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i n g o g r e g ns

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 K i r k e v e i e n 1 1 2 B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i K i rk e v e i e n 1 1

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U e l a n d s ga t e 6 1 S am e i e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å S t. H a n s h

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Ø v r e L j a n B o l i gs am e i e I I I, a v h o l d e s t o rs d a g 3 0. a p r i l 2 0 0 9, kl. 1800 i Nordstrand Eldresenter,

Detaljer

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T 1 L o m m e d a l s t u n e t S a m e i e I n n k a l l i r t s n a m g e i e r m ø t i e 2 0 l 1 1 o r d i n æ O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i L om m e d al s t u n et S am e i e, a v h o l d e s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s r e t å n r i n s g

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i H e r r e g å r d s t e r r a s s e n S am e i e a v h o l d e s T o r s d a g 2 5. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 i. Ljan 0 0 menighetshus,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s t o rs da g 8. a p r

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N y d a l e n K v a r t e r, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t La n g a a r d l ø k k e n, a v h o l d e s t i rs d a g 28. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 9. 0 0 p å B e r l e S

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i, a v h o l d e s o n s d a g 7. a p r i i 1. e t g., F a l b es g at e 5, Os l o. ( F a l b e s g at e e r d e n b ak k

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i T h o n b y g g e t S am e i e, a v h o l d e s t o r s d a g 2 2. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8 :0 0 i P i l e s t r e d e t 3 5,

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 12. m a i 2 0 0 9, k l. 1 8 3

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! S i d e 1 6 4 6 B o r e t t s l a g e t E u f e m i a K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o

Detaljer

K j r e æ b e b o e r!

K j r e æ b e b o e r! 1 W e l h a v e n s g a t e N r. 1 0 B o r e t t s l a g K j r e æ b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e

Detaljer

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 8. m a r s 2 0 1 0, kl. 18.00 på Bjørnsletta skole,

Detaljer

K n u t Rø r b a k k e n / s / T o r E r i k H o l tm o e n / s / E r i k T ø n n e / s /

K n u t Rø r b a k k e n / s / T o r E r i k H o l tm o e n / s / E r i k T ø n n e / s / I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i P r o f es s o r D a h l s gt 3 9 A S, a v h o l d es t i r s da g 2. j

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 M o g a t e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r i n n nk å a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l r e i t s n g e n e r a t l f i o r l s am å l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s /

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s / 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s T i rs da g 3 1. 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen.

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen. K j æ r e n a b o! I 2008 har styret hatt fokus på den vanlige driften og mindre på de større vedlikeholdsprosjektene. Dette skyldes i første rekke store nedbetalinger i Husbanken. Lånene ble tatt opp

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3.

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3. I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 4. a p r i l 2 0

Detaljer

F r o d e E r i k s e n/ s / S v e i n G u n n a r G as k a/ s / R o a r L a u r i t z e n / s /

F r o d e E r i k s e n/ s / S v e i n G u n n a r G as k a/ s / R o a r L a u r i t z e n / s / I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i F j e l l hu s h a u g e n B o l i g s e l s k a p A / S a v h o l d e

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 1 U l l e r n p a r B k o e l n i g s a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n p a r k e n B o l i g s am e i e,

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d e s t i r s d ag 4. m a i 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 i S t

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 3 1. m a rs 2 0 0 9, kl. 18.30 i Langerud Sykehjem.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S a g a d am m e n, a v h o l d e s t o r s d a g 15. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 9. 0 0 i S am l i n g s s a l

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i P i -1 l 3 e B s r t l, r a v e h d o e l t d es P t i a r s d k a g

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S m a rt a p a r t 2 B o r e t t s l a g, a v h o l d e s 3 1. m a i 2

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Akersbakken Bo r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 Ordinært årsmøte i Solbakken Velforening, a v h o l d e s t o r s d a g 1 8. m a r s 2 0 1 0, k l. 2 0. 1 5 p å Ok s t a d S k o l e. T I L B E HA N D L I N G F O R

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø v r e T ø y e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

L a r s A as b ø / s / A n d e r s H om m e r s t a d / s /

L a r s A as b ø / s / A n d e r s H om m e r s t a d / s / I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 7. j u n i 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 p å I l

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R i n g g a t en T e r r a s s e S am e i e, a v h o l d e s 2 4. m a rs 2 0 1 0, kl. 18 :00 i Lilleborg Kirke. T I L B E HA

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 C a s i n e t t o B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l r e i t s n g e n e r a t l f i o r l s am å l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o

Detaljer

funktioner der er tilvalg er mærkede med **

funktioner der er tilvalg er mærkede med ** Dokumentet er inddelt som følgende: tavler er placerede bag låger for til- og fraluft generel beskrivelse - kredsskema 0 - tavle layout - grafiske lister reservedelsliste 0 - klemmematrice 0 - kabel plan

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 20. a p r i l 2 0 1 0, k

Detaljer

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter.

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter. Innhold Kapittel 1 For br u ker k jøps lo vens omr åde 1.1 Innledning...15 1.2 For bru ker kjøps lo vens vir ke om rå de. Hva lo ven gjel der for el ler re gu le rer...17 1.2.0 Litt om begrepet «kjøp»

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA blilyst :-) i samarbeid med: Husbanken Norsk Form NAL Med støtte fra: Kommunaldepartementet Vinnerprosjekt KNEKKE KODEN MODERNE BOLØSNINGER

Detaljer

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 InnholD bak grunn... 11 h E n s i k t... 12 inn hold... 12 mo ti va sjon og takk... 13 Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 o p p h E v E l s E n av t y n g d E k r a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g H v a k a n e n m in d re k o m m u n e ta m e d s e g? Iv a r S o lv i B enc hm a rk ing Wa ter S olutions E t s p ø rs m å l s o m m a

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

Levanger kommune, Foreløpig registrering, pr. 9. des. 2005

Levanger kommune, Foreløpig registrering, pr. 9. des. 2005 240.001 Levanger og Frosta, PPT Klienter A F ca. 1964 ca. 1984 404.6.6 362 240.002 Levanger og Frosta, PPT Klienter G K ca. 1965 ca. 1985 404.6.6 363 240.003 Levanger og Frosta, PPT Klienter L R ca. 1966

Detaljer

TROLLERUDMOEN knutepunkt.

TROLLERUDMOEN knutepunkt. KONGSBERG SENTRUM Draen / Oslo E34 Larvik / Vestfold TROLLERUDMOEN Notodden / Haugesund E34 Unik næringseiendo på Kongsberg, ved nye E 34: Bensinstasjon / Vegservicnlegg Matservering Varehandel Pendlerparkering

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I I B ol i g s am e i e, a v h o l d e s m a n d a g 2 0. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8. 0 0, L a

Detaljer

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 SFO ET GODT STED Å VÆ RE MED LEK OG UTFORDRINGER I TRYGGE OMGIVELSER S: Sosialiser ing F: Fr ilek O: Om sorg Et go d t m o t t o p å SFO: Gjør mot

Detaljer

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler.

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler. Vå Vks rr:pnæss 06 Kor L JUL Q Q Q ^\ # Q Q Q ht Q Q Q # 6 Q Q Q # Q Q Q # Ju lg u u Q Q Q # # v blnt # LL: u # mj # # # # d fly p r ds Q Q m # # år lønn Ju v g v g # jul # grønt 6 # # u Lønn gå # hvor

Detaljer

VEDLEGG EGENOPPGAVE Slgr/ir:,J air^ 0< K^ l,rn narrr' 5,/rzi{ rr? cnn, BNR l-, fl KoMMNR S*lrr/^ I Posnr: f Å,f0 Ko na^ l Grunnmur, fundamn og sokkl: L I Kjnnr du

Detaljer