INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010"

Transkript

1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs k l i K l u b b r o m m e t, M a j o r s t u e n k i r k e, K i r k e v e i e n 8 4, O s l o T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G A ) V a l g a v m ø t e l e d e r B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e C ) V a l g a v r e f e r e n t o g e n s a m e i e r t i l å u n d e r s k r i v e p r o t o k o l l e n D ) S p ø r s m å l o m m ø t e t e r l o v l i g k a l t i n n 2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 4. B U D S JE TT F O R G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r 6. I N N K O M N E F O R S L A G A ) Forslag til ny paragraf i vedtektene fra Tor A. Engedal B ) F o r s l a g f r a T o r A. E n g e d a l om å på l e g g e s ek s j o ns e i e r n e å m a l e v i n d u s k a rm e r u t v e n d i g C ) F o r s l a g f r a A l e x a n d r a B l a u e n f e l d t o m å m a l e o p p g a n g e n D ) S t y r e t f o r e s l å r a t f e l l e s k o s t n a d e r ø k e s m e d 1 0 % f r a 1. j u l i I n n k om n e f o rs l a g e r t a t t i n n s om eg n e v e d l e g g. 7. V A L G A V T I L L I T S V A L G T E A ) V a l g a v s t y r e l e d e r f o r 1 å r B ) V a l g a v 2 s t y r e m e d l e m m e r f o r 1 å r C ) V a l g a v 1 v a r a m e d l e m m e r f o r 1 å r O s l o, 1 4. f e b r u a r S t y r e t i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4 L a i l a J o h ns / s / S t e p h a n i e B j ø r o / s / O l a E i d/ s / I s am e i e rm ø t et h a r s am e i e r n e s t em m e r e t t m e d e n s t em m e f o r h v e r s e k s j o n d e e i e r. S am e i e r e n h a r r e t t t i l å m ø t e v e d f u l l m e k t i g. R e g i s t r e r i n g s b l a n k e t t e n l e v e r e s i u t f y l t s t a n d v e d i n n g a n g e n. 1

2 T I L L I T S V A L G T E Å R S B E R E T N I N G F O R S i d e n f o r r i g e o r d i n æ r e s am e i e rm øt e h a r s am e i et s t i l l i t s v a l g t e v æ r t f øl g e n d e : S T Y R E T L e d e r L a i l a J o h n s S o r g e n f r i g a t e n 3 4 S t y r e m e d l e m S t e p h a n i e B j ø r o S o r g e n f r i g a t e n 3 4 S t y r e m e d l e m O l a E i d N o r d b e r g v e i e n 4 1 O l a E i d, s om b l e v a l gt i n n i s t y r e t s o m v a r am e d l em p å f o r r i g e o r d i n æ r e s am e i e rm ø t e, g i k k i n n i s t y r e t e t t e r a t C h r. Fi n n e m a n n t r ak k s e g. N y t t v a r am e d l em N i n a W i c hs t røm b l e v a l g t p å d e t ek s t r a o r d i n æ r e s am ei e rm øt e t s om b l e a v h o l d t d e n 19. n o v em b e r V A R A M E D L E M T I L S T Y R E T V a r a m e d l e m N i n a W i c h s t r ø m R u g d e v e i e n 3 8 G E N E R E L L E O P P L Y S N I N G E R O M S AM E I E T TI L L I TS V AL G TE O G AN S AT TE A v s am e i e t s 3 s t y r em e d l em m e r e r d e t 2 k v i n n e r o g 1 m a n n. S a m e i e t e r p o s i t i v t i l l i k e s t i l l i n g o g t a r s i k t e p å a t d e t i k k e f o r e k om m e r f o r s k j e l l s b e h a n d l i n g p å g r u n n a v k j ø n n v e d v a l g o g a ns e t t e l s e r. S a m e i e t d r i v e r i k k e m e d f o r s k n i n g s - o g ut v i k l i n g s ak t i v i t e t e r. S am e i e t f ø l g e r a r b e i d s m i l j ø l o v e n s b e s t em m e l s e r o g t i l s t r e b e r et g o d t a r b e i d s m i l j ø. S am e i e t h a r 2 a n s a t t e. F O R R E T N I N G S F Ø R S E L O G R E V I S J O N F o r r e t n i n g s f ø r s e l e n e r i h e n h o l d t i l k o n t r ak t u t f ø r t a v OB O S E i e n d om s f o r v a l t n i n g A S. A u t o r i s e r t r e g ns k a ps f ø r e r ( o p p d r ag s a n s v a r l i g ) e r r e g ns k a ps s j e f E g i l H a v r e, O B OS. S am e i e t s r e v i s o r e r E r n s t & Y o u n g A S. E I E N D O M M E N S a m e i e t b e s t å r a v 4 6 s e k s j o n e r. S am e i e t e r r e g i s t r e r t i B r ø n n ø y s u nd m e d o r g a n i s a s j o ns n um m e r S am e i e t l i g g e r i O s l o k o m m u n e o g h a r f ø l g e n d e g å r d s - o g b r u k s n um m e r : M e d e i e r s e k s j o n f o r s t å s s am e i e a nd e l i b e b y g d e i e n d om m e d t i l k n y t t e t e n e r e t t t i l b r uk av bolig ell e r a n n e n b r uk s e n h et i ei e n d o m m e n. S t y r e t e r i k k e k j e nt m e d a t d e t y t r e m i l j ø e t f o r u r e n s es i v e s e nt l i g g r a d. 2

3 V A K T M E S T E R T J E N E S T E S am e i e t h a r a v t a l e om v a k t m e s t e rt j e n e s t e m e d G i l b e rt o J e s us T e i xe i r a. F O R S I K R I N G S a m e i e t s e i e n d o m m e r e r f u l l v e r d i f o r s i k r e t i G j e ns i d i g e F o rs i k r i n g m ed p o l i s e n um m e r F u l l v e r d i f o r s i k r i n g v i l s i a t f o rs i k r i n g s s e l s k a p et h a r a ns v a r e t f o r a t s am ei e t t i l e n h v e r t i d h a r d e r i k t i g e f o r s i k r i ng s s um m e r. E n f o r u t s e t ni n g f o r d e t t e e r a t f o r s i k r i n g s s e l s k a p e t f å r m e l d i n g o m v e s e n t l i g e v e r d i øk n i n g e r p å b y gn i n g e r, f. e k s. v e d r e h a b i l i t e r i n g e l l e r p å b y g g i n g. V e d t o t a l s k a d e s k al e r s t a t n i n gs b e l ø p et d e k k e o p p f ø r i n g a v n y b y g n i n g a v s am m e s t a n d a r d o g s t ø r r e l s e. F o r s i k r i n g e n om f a t t e r o g s å b y g n i n g s m es s i g e f o r a n d r i n g e r s om d e n e n k e l t e s e k s j o n s e i e r g j ø r i n n e i b o l i g e n. D e n e n k e l t e s e k s j o n s e i e r m å s e l v s ø r g e f or å h a h j em f o r s i k ri n g s o m d e k k e r i n n bo og l ø s ø r e. H v i s s am e i e t s f o rs i k r i n g s k a l b e n y t t e s, m å b e b o e r n e s t r a k s m e l d e s k a d e n t i l F o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n i O B O S t l f f a k s e -p o s t : f o r s i k r i n o b o s. n o. O p p f ø l g i n g a v f o r s i k r i n gs s ak e r b l i r g j o r t a v F o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n i OB O S. B R A N N S I K R I N G S U T S T Y R I h e n h o l d t i l f o r s k r i f t e n e s k a l d et væ r e i ns t a l l e r t r ø yk v a r s l e r o g b r a n ns l o k ni n g s a p p a r a t e l l e r b r a n n s l a n g e i a l l e l e i l i g h e t e n e. E i e r / b e b o e r h a r a ns v a r e t f o r at ut s t y r e t e r t i l s t e d e o g f u n g e r e r. H M S F o r s k r i f t o m s y s t e m a t i s k h e l s e -, m i l j ø - o g s i k k e r h e t s a r b e i d i v i rk s om he t e n ( I n t e r n k o n t r o l l f o r s k r i f t e n ) b l e f a s t s a t t v e d k g l. r e s. 6. d e s e m b e r m e d v i r k n i n g f r a 1. j a n u a r F o r s k r i f t e n s t i l l e r k r a v t i l at d e n e nk e l t e v i r k s om h et s k a l s ys t em at i s e r e a r b e i d e t m e d å e t t e r l e v e b e s t em m e l s e n e i l o v e r o g f o r s k r i f t e r g i t t a v d e t o f f e n t l i g e. B o l i g s e l s k a p e r d e f i n e r t s o m v i r k s o m h e t o g s k a l d e r f o r h a i n t e r n -k o nt r o l l s ys t em. D e t t e o m f a t t e r b l a nt a n n e t k o nt r o l l s y s t em o g o p p f ø l gi n g a v b r a n n v e r n, b y g g h e r r e f o r s k r i f t e r v e d b y g g e - o g a n l e g g s a r b e i d, l e k e pl a s s e r o g e l ek t r i s k a n l e g g o g e l e k t r i s k u t s t y r h v o r f o r d e l i n g a v an s v a r e t e r g i t t e n s l i k t o l k ni n g : S am ei e t e r a n s v a r l i g f o r a t d e t e l e k t r i s k e a n l e g g et o g ut s t y r e t i f e l l es a r e a l e t t i l e n h v e r t i d er i o r d e n. I f o r h o l d t i l a n l e g g o g u t s t y r i d e n e nk e l t e b o e n h e t e r d et s t y r e t s pl i k t å g j ø r e e i e r o g / e l l e r b r u k e r a v d e n e n k e l t e l ei l i g h e t o p pm e r k s om p å d et a ns v a r s o m d e h a r f o r å h o l d e e l e k t r i s k u t s t y r i o r d e n e t t e r g j e l d e n d e l o v o g f o rs k r i f t. S A M E I E T S L Å N S am e i e t h a r l å n i O B O S F i n a n s. S e b a l a ns e n o g n ot e i r e g n s k a p e t. E I E N D E LE R O G G J E L D O M S E T N I N G O G T A K S T E R S am e i e r n e f å r t i l s e n dt s k j em a m ed o p p s t i l l i n g o v e r d e n e n k e l t e s e k s j o n s a n d e l a v s a m e i e t s i n n t e k t e r, u t gi f t e r, g j e l d og e i e n d e l e r. L i g n i n gs v e r d i e n f å r d en e n k e l t e o p p g i t t p å l i g n i n gs k o nt o r e t. 3

4 Om s et n i n g a v s ek s j o n e n e s k j e r t i l m a rk e d s p r i s. D e t f i n n es i k k e t a k s t e r f o r s e k s j o n e n e v e r k e n h o s s t y r e t e l l e r f o r r e t n i n g s f ø r e r. S å l a n g t f o r r e t n i n g s f ø r e r e n f å r o p p g i t t o m s e t ni n g s p r i s e r, bl i r d i s s e r e g i s t re r t. F o r r e t ni n g s f ø r e r k a n, p å b a k g ru n n a v d i s s e o p p l y s n i n g e n e, g i a n t y d n i n g om p ri s n i v å e t f o r s e k s j o n e n e. T E L E N O R S am e i e t e r t i l s l u t t e t s am a r b e i d s a v t a l e n m e l l om T el e n o r o g OB O S E i e n d om s f o r v a l t n i n g o m r a b a t t o r d n i n g p å b r u k a v f as t t el e f o n o g b r e d b å n d s t e l e f o n f o r b e bo e r e m e d a b o n n e m e n t i T e l e n o r. D e n e n k e l t e b e b o e r f å r o gs å r a b a t t v e d b es t i l l i n g a v A D S L b r e d b å n d o g b r u k a v m obiltelefon. Bestilling av mobiltelefoni- o g i nt e r n e t t j e n es t e r k a n g j ø re s p å w w w. o b o s. n o. K A B E L -TV Get er leverandør av digitale kabel-t v t j e n es t e r m e d g e t b ok s t i l s am ei e t, i t i l l e g g k a n s e k s j o ns e i e r n e v e l g e å a b o n n e r e p å i n t e r n e t t b r e d b å n d o g t e l e f o n i f ra s am m e l e v e r a n d ø r. G e t s s e r v i c e t e l e f o n e r b e t j e n t m a n d a g - f r e d a g m el l om k l o g o g l ø r d a g - s ø n d a g m e l l om k l o g F e i l m e l d i n g o g s u p p o r t k a n o g s å m el d e s p å ww w. g e t. n o. G e t s k u n d e - o g s e r v i c em o t t ak e r l o k a l i s e r t i M a r i d a l s v e i e n i t i l k ny t n i n g t i l h o v e d k o n t o r e t. H e r k a n m a n bl a n t a n n e t h e n t e e l l e r b y t t e d e k o d e r, i nt e r n e t t m o d em o g " g j ø r d e t s e l v -p a k k e r " f o r t e l ef on i. P å G et s h j em m e s i d e ww w. g e t. n o f i n n e r d u o v e r s i k t o v e r a k t u e l l e f o r h a n d l e r e i l o k a l om r å d e t, s am t p r o d u k t i n f o rm a s j o n o g b e s t i l l i n g s m u l i g h e t e r. Ingen må gjøre inngrep i kabel-tv -anlegget som å skru av dekselet på antenne - k o n t a k t e n o g f o r e t a o m - el l e r t i l k o b l i n g e r. S l i k e i n n g r e p v i l k u n n e f o r å r s a k e f o r s t y r r e l s e r p å s i g n a l e n e t i l a n d r e b e b o e r e o g i v e r s t e f a l l f o r å r s a k e ø d e l e g g e l s e r i kabel-t v a n l e g g e t. A V T A L E O M L E V E R A N S E A V E L E K T R I S K K R A F T OBOS har fremforhandlet avtale m ed LOS for leveranse av el-k r a f t. K r a f t f o r v a l t n i n g s a v t al e n u t l ø p e r d en S am e i e t h a r t i l t r å d t d e n n e a v t a l e n. D e t t e g j e l d e r k u n s t r ø m t i l f e l l e s o m r å d e o g i k k e p r i v a t a b o n n e m e n t f o r d e n e n k e l t e l e i l i g h e t. S T Y R E T S A R B E I D S T Y R E T S O P P G A V E R S t y r e t e r s at t t i l å s ø r g e f o r v e d l i k eh o l d o g d r i f t a v e i e n d om m e n o g e l l e r s s ø r g e f o r f o r v a l t n i n g a v s e l v e i e r s e l s k a p et s an l i g g e n d e r i s am s v a r m e d of f e nt l i ge l o v e r o g f o r s k r i f t e r, s a m e i e t s v e d t e k t e r o g v e d t a k i s am e i e rm ø t e r. S t y r e t s o p p g a v e r e r å s e t t e v e d t ak i s am e i em øt e t ut i l i v e t. S t y r e t e r g j e n n o m å r e t f o r p l i k t e t t i l å f o r e s t å d e n d a g l i g e dr i f t, i v a r e t a s am ei e r e n s i nt e r e s s e r o g s ø r g e f o r 4

5 l ø p e n d e v e d l i k e h o l d. S t y r e t s k a l v i d e r e l e g g e f r a m f o r s a m e i e m øt e t år s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r f o r e g å e n d e å r o g b ud s j e t t f o r n e s t e å r m e d b ak g r u n n i f as t e k os t n a d e r, d r i f t k o s t n a d e r, p åk o s t n i n g e r o g f o r e s l å h us l e i e i s am s v a r m e d d e t t e. S T Y R E T S A R B E I D I h a r s t y r e t h a r h a t t t r e s t y r em ø t e r. I t i l l e g g h a r v i h a t t l ø p e n d e k o n t ak t p å t e l e f o n o g e -p o s t. D e t h a r v æ rt e t t r a v e l t å r f o r s t y r e t. V e d l i k e h o l ds n ø k k e l e n, s om e r k o rt om t a l t i f o r r i g e s t y r e b e r e t n i n g, v a r f e r d i g i a p r i l. De n e r u t a r b e i d e t a v b y g n i n g s i n g e n i ø r R o l f T r o n d s e n o g e l e k t r o i n g e n i ø r R a g n a r E n g l u n d o g b es t å r a v e n t i l l s t a nd s v u r d e r i n g a v b y g g e t o g e n f em å r s p l a n f o r ut b e dr i n g e r m e d d e t a l j e r t e k o s t n a d s o v er s l a g. P å å r s m øt e t i v a r T r o n d s e n o g E n g l u n d t i l s t e d e o g l a f r em f o r e l ø pi g e r e s u l t a t e r. D e a n b e f a l t e a t s a m e i e t s k u l l e g j ø r n o e m e d h o v e d t a v l e n r as k t. D e a n b ef a l t e o gs å at r ø r o p p l e g g o g b a d e r o m s k u l l e u t r ed e s i n æ rm e s t e f r em t i d o g at d ø r en e t i l b r a n n t r a p p s k u l l e s k i f t e s u t d a d i s s e i k k e e r i s a m s v a r m e d g j e l d e n d e f o r s k r i f t e r f o r b r a n n s i k k e r h e t. U T R E D N I N G A V R E H A B I L I T E R I N G A V F E L L E S E L E K T R O A N L E G G S t y r e t v a l gt e å b e g y n n e m e d å ut re d e e l e k t r o a n l e g g e t i g å r d e n, m e n m e n t e a r b e i d e t e r s å om f at t e n d e at d e t v a r f o r n u f t i g å i n n h e n t e e k s p e r t h j e l p t i l u t a r b ei d e l s e a v t i l b u d s g r u n n l a g o g f a g l i g v u r d e r i n g a v t i l b u d. K o n t r a k t bl e t e g n et m e d O B OS p r os j e k t v / e l e k t r o i n g e n i ø r R a g n a r E n g l u n d. T i l b u d s g r u n n l a g e t b l e s e n t t i l s e k s e n t r e p r e n ø r e r o g f i r e a v d i s s e k om p å f e l l e s b e f ar i n g. T r e a v di s s e k om m e d t i l b u d, o g a v d i s s e t r e v a r d e t t o e n t r e p r e n ø r e r s om v a r ak t u e l l e u t f r a p r i s o g f a g l i g v u r d e r i n g a v h v o r d a n d e t o l k et t i l b u d s g r u n n l a g e t. D e t b l e ut o v e r s e ns om m e r e n k l a r t a t a r b e i d e t p å e l ek t r o a n l e g g e t v i l l e k os t e a t s k i l l i g m e r e n n d e k r s om v a r b e v i l g e t t i l n y h o v e d t a v l e p å å r s m ø t e t. I v e d l i k e ho l d s n øk k e l e n p å p e k e s d et at i n nt a k s k a b l e n e e r i d å r l i g f o rf a t n i n g o g b ø r s k i f t e s. V e d l i k e h o l ds n øk k e l e n n e v n e r u n de r s ø k e l s e r s om e r h e ns i k t s m es s i g å f å u t f ø r t i f o r b i n d e l s e m e d s t ø r r e u t b e d r i n g e r p å e l ek t r o a n l e g g f. ek s. m å l i n g a v k o n t i n u i t e t o g j o r d i n g i h o v e d t a v l a / i n n t ak s k a b l e r. H e l e f e l l e s a n l e g g et b l i r n y t t o g m åt t e l å n e f i n a n s i e r es. S t y r e t v a l gt e d a o g b e s k r i v e t i l b u de t i e t b r e v t i l s ek s j o n s e i e r n e 5. n ov e m b e r o g i n n k a l t e s am t i di g t i l ek s t r a o r d i n æ rt m øt e 1 9. n o v em b e r h v o r s t yr e t b a om t i l l a t el s e t i l å t a o p p l å n p å 1, 3 m i l l. F o r s l a g e t b l e e ns t em m i g v e d t a t t. Til b u d e t om f at t et : N y h o v e d t a v l e N y e s t i g e l e d n i n g e r N y i n nm a t i a l l e s i k r i n gs s k a p t i l f el l e s a n l e g g e t ( v a s k e r i, v a rm t v a n n s be r e d e r, k j ø l ek om p r es s o r, l of t o g v e n t i l as j on s a n l e g g ). N y e l y s b r y t e r e p å f e l l e s a r e a l e n e : K o r r i d o r e r, t r a p p e l ø p, b r a n n t r a p p o g k j e l l e r, 5

6 f u l l t n ø d l y s a n l e g g N y e h o v e d s i k r i n g e r p å 4 0 am p e r e t i l a l l e b o l i gs ek s j o n e n e. K om p e n s as j o n p å k r , - t i l h v e r a v d e s ek s j o n s e i e r n e s om h a r o pp g r a d e r t s i t t s i k r i n g s s k a p t i dl i g e r e o g k a n d ok um e nt e r e d e t. Alt dette har en samlet pris på kr, ink l u d e r t m v a. I t i l l e g g k os t e r n y e i n nt a k s k a b l e r c a k r, o g n y t t b r a n n a l a rm an l e g g m e d r ø y k d e t e k t o r i a l l e b ol i g s ek s j o n e r k r. S am l et p r o s j e k t k os t n ad b l e d a 1, 1 m i l l k r, pl u s s r es e r v e p å 1 0 % t i l uf o r u t s e t t e ut g i f t e r o g k o ns u l e n t o p p f ø l g i ng i t o m å n e d e r k r. S t y r e t b l e a n b ef a l t å s øk e om l å n p å 1, 3 m i l l. D e t t e b e l ø p et i n k l u d e r e r a l l e k o s t n a d e r i nk l. m v a. D e t t e b l e f o r e l a g t s am e i e r n e p å et e k s t r a o r d i n æ r t s am e i em ø t e d e n 19. n o v em b e r o g d e t b l e e n s t em m i g v e d t at t. V A R M E D E T E K T O R E L L E R R Ø Y K D E T E K T O R I L E I L I G H E T E N E S am e i em ø t et g i k k i n n f o r at d et s k u l l e m o nt e r e s v a rm e d e t ek t o r k o bl e t t i l b r a n n v a r s l i n g s a n l e g g e t i h v e r l e i l i gh e t, ut f r a e t ø ns k e om å u n n g å f a l s k e a l a rm e r. M e n s t y r e t h a r e t t e r d e t t e f å t t b e k r e f t e t a v b r a n n e t a t e n a t r ø y k d e t e k t o r e r e r s i k r e r e e n n v a r m e d e t ek t o r e r, n e t t o p p f o r d i r ø y k d e t ek t o r g i r r a s k e r e ut s l a g. Fa g f o l k s t y r e t h a r s n a k k e t m e d p å p e k e r at n å r v a rm e d e t e k t o r e n gi r u t s l a g v i l l e i l i g h e t en a l t væ r e o v e r t e n t. A r b e i d e t b e g y n n e r t i d l i g i f e b r u a r o g d a m e d o p p g r a d e r i n g a v s i k r i ng s s k a p t i l f e l l e s i n s t a l l as j o n e r, s k i f t i n g a v l y s br y t e r e o g m o n t e r i n g a v n ø d l y s o g b r a n n a l a r m a n l e g g. E l ek t r i k e r n e v i l f å ut d e l t n øk l e r t i l h o v e d i n n g a n g. U TS K I F TN I N G AV D Ø R E R TI L B I TR AP P S o m d e t p å p e k e s i v e d l i k e h o l d s n ø k k e l e n e r d ø r e n e f r a h u s e t s b y g g å r ( / ) i k k e i o v e r e n s s t em m el s e m e d g j e l d e n e f o r s k r i f t e r. D e h a r v e r k e n b r an n s i k r i n g e l l e r i s o l e r i n g f o r s t ø y. U t g a n gs d ø r e n f or b i t r a p p i g a r a s j e n v a r d es s u t e n i d å r l i g s t a n d. S m e k k l å s e n f r a t a l l e t e r l e t t å d i r k e o p p. I t i l l e g g v a r d ø r p u m p e n u t s l i t t o g d e t h e n t e r e t t s om d et v a r at d ø r a s t o å p e n, s l i k a t h v em s om h e l s t k u n ne k om m e s e g i n n i g å r d e n s b o l i g d e l v i a p l at å e t i g a ra s j e n. I s l ut t e n a v s e pt em b e r b es t e m t e d e r f o r s t y r e t å g å u t i m a r k e d e t å b e o m t i l b u d f r a t r e e n t r e p r e n ø r e r : O r i g o b y g g, D V S - e n t r e p r e n ø r e n o g S. H. F r a n c k e. M e n b e f a r i n g e n e o g i n n h e n t i n g a v t i l b u d t ok l e n g r e t i d e n n v e n t et. N y e d ø r e r b l e b es t i l t i d e s em b e r f r a O r i g o b y g g o g b l e l e v e r t o g m o nt e r t i uk e t i l e n s am l e t k o s t n a d a v k r , -. V i h a r o g s å b e d t om a t h u l l e t t e r d y k t r e s p i k e r p å e n d ø r f l i k k e s o v e r. H v i s d e t t e b l i r p e nt, g j ø r es de t p å s am t l i g e s y v d ø r e r. K r , - e r l a g t i n n i b u d s j et t e t f o r , o v e r f ø rt f r a bu d s j e t t L Ø P E N D E V E D L I K E H O L D L E K K A S J E F R A V A N N K R A N E R I F E L L E S V A S K E R I E T P å n y å r e t v a r d et p l ut s e l i g i k k e m ul i g å f å s t e n g t a v v a n n t i l f ø r s e l e n t i l v a s k ek um m e n e i f e l l es v a s k e r i e t. G j e n g e n e i v a rm v a n n s k r a n e n o g k a l d t v a n n s k r a n e n v a r r e t t o g s l et t n e d s l i t t e t t e r m a n ge å r s b r uk. V a n n e t s p r ut e t. H e l d i gv i s v a r d e t e t s t y r e m e d l e m s o m b r u k t e v a s k e k u m m e n e d a p r o b l em e t o p p s t o, o g hu n f i k k h j e l p t i l å 6

7 s t e n g e v as k e r i et s h o v e d k r a n. A l l i k e v e l f i k k m a n b r em s et l ek k a s j e n s å p a s s a t m a n s l a p p o v e r s v øm m e l s e i n nt i l d e t k un n e k om m e e n r ø r l e g g e r å p l om b e r e k r a n e n e. U k e n e t t e r k om H a r r y M a r t i n s e n Rø r l e g g e r f o r e t n i n g o g f u l l f ø r t e r e p a ra s j o n e n o g f i k k s k i f t et t i l e n m e r m o d e r n e k r a n m ed e t t g r e p p s h å n dt a k. L E K K A S J E F R A T A K R Ø R I V A S K E R I E T I s e p t em b e r o p p s t o d e t e n d ry p p l e k k as j e f r a e t a v a v l ø ps r ø r e n e i v a s k e r i e t s t ak. R ø r e n e l i g g e r å p e n t o g l e k k as j e n v a r i k k e d r am a t i s k, m e n d e t v i s t e s e g a l l i k e v e l v a n s k e l i g å f i n n e u t h v o r l e k k as j e n s t am m et f r a o g rø r l e g g e r v a r p å f l e r e b e f a r i n g e r. S k a d e n bl e i m i d l e r t i d f u n n e t o g r ep a r e r t i l ø p e t a v ok t o b e r, o g d et e r s a t t o p p et n y t t r ø r i v a s k e r i t a k e t s o m l e d e r v a n n e t u t e n o m l e k k a s j e p u n k et. P å r ø r e t e r d e t o gs å m o nt e r t e n n y s t o p p e k r a n. S k a d e n b l e r a p p o r t e r t t i l f o rs i k r i n g s a v d e l i ng e n i OB O S E i e n d om s b e s t y r e l s e i f e b r u a r, o g v i f å r r e f u n d e r t d e t b e l ø p e t p å r e gn i n g e n s om o v e r s t i g e r e g e n a n d e l e n p å k r. R e f us j o n e n b l i r d a p å k r. S T O P P E K R AN E R I V AS K E R I P å n y å r e t b l e o g s å a l l e v a s k e r i e t s s t o p p e k r a n e r s k i f t et ut, d a de t h a r v æ rt k l a r t a t a l l e v a r v a n s k e l i g e å s t e n g e. D et t e g j el d e r h o v e d s t o p p ek r a n f o r v a s k e r i e t, s t o p p ek r a n f o r v a s k e k um m e r o g s t o p p e k r a n f o r v a n n i n n t ak t i l v a s k e m a s k i n e r. D e n y e s t o p p e k r an e n e e r k l a r t m e rk e t m e d r ø d t o g p i l e r f o r å p n i n g o g l u k k i n g. T A K R E N N E R : U T S K I F T N I N G A V N E D L Ø P M O T S C H Ø N N I N G S G A T E I a u g u s t b l e s t y r e t o gs å o p pm e rk s o m p å at d e t v a r l ek k as j e r f r a n e d l ø p e n e f r a t a k r e n n e n e m o t S c h ø n n i n g s g a t e. V i k o n t a k t et d a t ak t ek k e rf i rm a e t A. H a n s e n B l i k k e ns l a g e r f i rm a, s om s am e i et ha d d e g o d e r f a r i n g m e d å b r u k e i f or b i n d e l s e m e d e n l e k k a s j e p å t a k et f o r e t p a r å r s i d e n. F i rm a et v a r p å b e f a r i n g i m i dt e n a v a u g u s t o g a n b e f a l t e d a a t d e a k t u e l l e n e d l ø p e n e b l e s k i f t e t. A r b e i d e t b l e a nt a t t å t a et p a r d a g e r o g f i rm a et ø ns k e t å b r u k e h e i s bi l. D e t t ok i m i d l e rt i d l a n g t i d f ø r a r b e i d e t k om i g a n g. E t t e r a t E i d t r å d t e i n n i s t y r e t, f o r es l o h a n a t v i s k u l l e k om b i n e r e s k i f t e a v n e d l ø p m e d m o nt e r i n g a v v a rm ek a b l e r l a n gs t a k r e n n e n e, o g at d et t e k u n n e g j ø r e s s am t i d i g m e d a t d e t n y e e l e k t r o a n l e g g e t bl i r b y gd. S t y r e t h a r b e dt t a k t e k k e r e n k o n t a k t e p r o s j e k t l e d e r R a g n a r E n g l u n d, s l i k a t s k i f t e a v n e d l ø p o g m o n t e r i n g av v a r m ek a b l e r p å t a k r e n n e r k a n k o o r d i n e r e s. M o n t e r i n g a v v a r m e k a b l e r a n b e f a l e s i v e d l i k e h o l ds n øk k el e n f o r d i g å r d e i e r e r a n s v a r l i g d e r s om d e t s k j e r u l y k k e r v e d a t s n ø o g i s ( t a p p e r ) r a s e r f r a t a k o g n e d b a k k e n. S t y r e t h a r f å t t b ek r e f t e t at k os t n a de n v e d å s k i f t e n e d l ø p f r a t a k r e n ne m o t S c h ø n n i n g s g a t e e r k r i n k l m v a o g a n t a r m e d ut g a n g s p u nk t i k o s t n a d s t i p u l e rt i v e d l i k e h o l ds n øk k el e n a t k os t n a de n v e d å m o nt e r e v a rm e k a b l e r l a ng s t a k r e n n e n k a n v æ r e c a k r ek s m v a. T Ø M M I N G A V V A N N K U M M E R V a k t m e s t e r e r b e h j e l p e l i g m e d å b e s t i l l e s e p t i k b i l n å r s a m e i e t s d i v e r s e v a n n t a n k e r f o r o p p s am l i n g a v p um p e v a n n f r a v a s k e r i o g h e i s g å r f u l l e. S e pt i k bi l v a r h e r i b e g y n n e l s e n a v d e s em b e r o g t øm t e t r e t a nk e r. 7

8 L A N G S I K T I G V E D L I K E H O L D H E I S : P Å L A G T V E D L I K E H O L D P l a n o g b y g n i n gs e t a t e n ( P B E ) v a r i g å r d e n i n o v em b e r o g k o n t ro l l e r t e bo l i g s e l s k a p et s h e i s. E t at e n p å v i s e r i R a p p o r t om o r d i næ r s i k k e r h e t s k o nt r o l l a v p e r s o n h e i s d at e r t 1. d e s em b e r f ø l g e n d e f e i l o g m a n g l e r : 1. G u m m i d e m p e r e m e l l o m m a s k i n o g m o t o r e r s l i t t e. ( M o t o r m å f i n r e t t e s ) 2. S t o l t e r s k e l e r i k k e i h e n h o l d t i l d a g e n s k r a v 3. H e i s e n g å r m e d h a s t i g h e t o v e r 0, 35 m / s e k. 4. D ø r k o n t a k t e r e r s l i t t e R a p p o r t e n e r k o p i e r t o g s e n t t i l K o n e h e i s s om s e l s k a p et h a r e n s e r vi c e a v t a l e m e d, o g v i h a r b e d t om et t i l b u d p å h v a u t b e d r i n g e n e v i l k o s t e. V i e r s p e s i e l t s p e n t e p å k o s t n a d e r k n yt t e t t i l p u nk t 2 o g 4. D ø r k o n t ak t e n e e r l å s em e k a n i s m en m e l l om h e i s d ø r o g d ø r k a rm, s om l ås e r s e g n å r h e i s e n b e v e g e r s e g. D ø rk o n t ak t e n f or 4. e t as j e b l e s k i f t et ut f o r n o e n å r s i d e n, o g d et v i s t e s e g å b l i e n l i t t d y r a f f æ r e d a k o n t ak t e n e i k k e l e n g e r e r i o r d i n æ r p r o d u k s j o n. D et m å a l t s å s p es i a l b es t i l l e s s ek s s t yk k e r. S t y r e t h a r e n d a i k k e m o t t a t t t i l b u d e t o g k os t n a d e n e r d e r f o r e n d a i k k e k j e n t. U T R E D N I N G A V T I L S T A N D P Å R Ø R O P P L E G G S om n e v n t o v e r a n b e f a l t e R o l f T r on d s e n p å å rs m øt e t a t t i l s t a nd e n p å r ø r o p p l e g g u t r e d e s r a s k t, d a d e t er o v e r f ø r t i å r g am m e l t. H a n m e n t e a t s e l v e i e r s e l s k a p et k a n f å p r o b l em er m e d f o r s i k r i n g e n d e r s om d et s k ul l e o p p s t å e n s t ø r r e s k a d e p å a n l e g g et. S t y r e l e d e r i n n h e n t e t et t i l b u d p å u t r e d n i n g a v r ø r o p p l e g g v / O B O S P r os j ek t i ok t o b e r D et e r t v i l s om t om d e t e r p r a k t i s k o g ø k o n om i s k m u l i g o g f å ut f ø rt u n d e r s ø k e l s e n i l ø p e t a v , d e l s f o r d i b y g g i n g e n a v ny t t e l a n l e g g v i l t a t i d, d e l s f o r d i u n d e r s øk e l s e n e r s åp a s s k os t b a r a t d et n e p p e e r m u l i g o g f i n a ns i e r e d e n i n n e n f o r s b u d s j et t. U T R E D N I N G AV TI L S T AN D F O R B A L K O N G E R I t i l s t a n d s v u r d e r i n g e n m e d v e d l i k eh o l d s n øk k e l p å p e k e r R o l f T r o n d s en o g s å at m a n g e b a l k o n g e r h a r f r i l a gt a rm e r i n g s j e r n i d e k k e n e. S y n l i g a rm e r i n g s j e r n b ø r r e n g j ø r e s o g d e r e t t e r p u s s e s i n n. D e t t e e r g i t t f ø r s t e p r i o r i t e t i v e d l i k eh o l d s n øk k e l e n. T r o n d s e n a n b e f a l e r o g s å i e n e -p os t a t s t y r e t b ø r v u r d e r e å i n n h e n t e t i l b u d f r a e t f i rm a s om k a n g j ø r e e n b e t o n g u n de r s ø k e l s e a v v e r a n d a e n e f o r å k a rt l e g g e e v t. s k j u l t e s k a d e r. D e n n e u n d e r s ø k e l s e n b ø r u t f ø r e s i l ø p e t a v , m e n d e n s k a l i k k e v æ r e s p es i e l t k o s t b a r. R E N S A V V E N T I L A S J O N S A N L E G G I v e d l i k e h o l d s n øk k e l e n a n b e f a l es d e t o g s å a t v i f t e o g b y g n i n g s m e s s i g e s j ak t e r bl i r e n g j o r t a v f a g f o l k, o g at s t y r e t s a m t i d i g v u r d e r e r å b y t t e ut as b e s t k a n a l e n e p å l o f t e t ( a s b e s t s a n e r i n g ). I v e d l i k e h o l d s n øk k e l e n e r k o s t n a d s o v e r s l a g et p å r e n g j ø r i n g a v v e n t i l a s j o n s at t t i l k r, ek s m v a. S t y r e t ø n s k e r å t a t ak i d e t t e s e n t p å å r e t, d e rs om d e t e r p e n g e r i g j en p å b u d s j et t et. D r i f t o g v e d l i k e h o l d a v b y g g, e l e k t r o - o g h e i s s p i s e r a v e g e n k a pi t a l e n. 8

9 E I E R S K I F T E R S e k s j o n 1 2 s o l g t a v P å l A r v i d R y e n t i l G r e t h e A n d e r s e n S e k s j o n 3 6 s o l gt a v R o a r N o r e v i k t i l A l e xa n d r a B l a u e n f e l d t S e k s j o n 4 4 s o l g t F i b e r A S t i l G r e t e F a s s b e n d e r S e k s j o n 4 5 s o l g t a v H a n s P e t e r Ø v e r b y o g I n g v i l d S o l b e r g t i l N i n a W i c h s t r ø m A N D R E T I N G K N Y T T E T T I L D R I F T V A K T M E S T E R T J E N E S T E N O G R E N H O L D S t y r e t e r m e g e t f o r n ø y d m e d v a k t m es t e r t j e n e s t e n o g r e n h o l d e t a v f e l l e s a r e a l e n e. V å r d y k t i g e o g l o j a l e v ak t m e s t e r, G i l b er t o T e i xe i r a, h a r v æ r t b e h j e l p e l i g v e d d e t s i s t e årets mange befaringer, bl. a. b ef a r i n g e r k n y t t et t i l u t a r b e i d e l s e a v v e d l i k e h o l d s n ø k k e l, u t a r b e i d e l s e a v t i l b u d s g r u n n l a g f o r e l e k t r o -a n l e gg, b e f a r i n g v e d b l i k k e n s l a g e r o g r ø r l e g g e r e, o g b e f a r i n g e r k n y t t e t t i l i n n h e n t i n g a v t i l b u d p å n y e d ø r e r t i l b i t r a p p o g g a r a s j e. V a k t m e s t e r f i k k 3% l ø n n s øk n i n g f r a n y t t å r. F r a n y t t å r e r d e t e r o g s å g i t t 3 % l ø n ns øk n i n g f o r r e n h o l d e t a v f e l l e s a r e a l e n e. D e t e r n å E s t e r o g Gi l b e r t o T e i xe i r a s o m e r a ns v a r l i g f o r d i s s e t j e n es t e n e. S t y r e t m i n n e r o m a t s e l s k a p e t i k k e h a r f u l l v a k t m e s t e r t j e n e s t e o g a t b e b o e r e s om t r e n g e r a s s i s t a n s e f r a v a k t m e s t e r m å b e t a l e h am f o r t j e n e s t e n ( e ). C O N T A I N E R S e l s k a p e t l e i e t e n c o n t a i n e r i m a i f o r å g i b e b o e r n e a n l e d n i n g t i l å k v i t t e s e g m e d a v f a l l s om i k k e f j e r n e s a v R E N ( h o l d s v e r k e t ). D e v a n l i g e s ø p p e l b i l e n e t a r b a r e m e d s e g m yk t h u s h o l d n i n gs s ø p p el, o g a n d r e t y p e r a v f a l l m å m a n d a k v i t t e s e g m e d p å a n d r e m å t e r. C o n t a i n e r e r d e r f o r e n v e l k om m e n a n l e d n i n g t i l å k a s t e s t ø r r e t i n g. C o n t a i n e r e r b e s t i l t o gs å f o r , t o r s d a g, d e n 6. m ai. I å r h a r s t y r e t i t i l l e g g t i l å f å s a t t u t d e n v a n l i g e 1 0 k u b i k k s c o n t a i n e r e n, o g s å b e s t i l t e n s å k a l t e -b o k s, h v o r b e b o e r n e k a n l e g g e s m å e l ek t r i s k a v f a l l. E r f a r i n gs m es s i g e r d et o gs å n o e n s om ø n s k e r å k v i t t e s e g u t r a n g e r t e o g ø d e l a g t e h v i t e - o g b r u n e v a r e r. S t y r e t b e r om a t d e som ønsker å kvitte seg med større elektriske artikler enn det som for plass i e - b o k s e n v a r s l e r s t y r e t i f o r k a n t, s l i k a t v i k a n s i f r a t i l e n t r e p r e n ø r e n. De t b l i r d a e t m i n d r e t i l l e g g i p r i s e n, m e n l a n g t l a v e r e e n n d e t s t r a f f e g e b y r e t s el s k a p e t f å r h v i s v i i k k e v a r s l e r e nt r e p r e n ø r e n i f o r k a nt. T I N G K N Y T T E T T I L F R E M L E I E S E K S J O N S E I E R S F O R P L I K T E L S E R F R E M L E I E D e t e r f æ r r e s e k s j o n e r s om l e i es ut n å e n n d e t h a r v æ r t p å e n g o d s t u n d. D e l s s k y l d es d et t e at n o e n s ek s j o n s e i e re s om l e i d e u t p r i v a t e n p e r i o d e, nå b o r i 9

10 l e i l i g h e t e n e s e l v, d e l s e r s e k s j o n e r s om b l e b r u k t t i l ut l e i e n å s o l gt t i l f o l k s om ø ns k e r å b o i l e i l i g h e t e n e s e l v. S t y r e t v i l h e ns t i l l e s ek s j o ns e i e r e s o m l e i e r ut t i l å f ø l g e o p p s i n e f o r p l i k t e l s e r i f o r b i n d e l s e m e d u t l e i e a v s e k s j o n e r. D e t e r m a n g e u t l e i e r e s om n e g l i s j e r e r v a r s l i n g s p l i k t e n d e h a r o v e r f o r s t y re t i f o r b i n d e l s e m e d a t n o e n f l y t t e r u t o g n y e f l y t t e r i n n i l ei l i g h e t e n e. D e t e r v i k t i g a t ut l e i e r i n f o rm e r e r om s ø p p e l h å n d t e r i n g,, o r d e n s r e g l en e o g h v o r d e k a n h e n v e n d e s e g. Å s k a f f e l e i e t a k e r n e n ø d v e n d i g e s k i l t e r t i l p o s t k as s e o g r i n g e k l o k k e e r o g s å s ek s j o n s e i e rs a n s v a r. S l i k e s k i l t e r k a n b es t i l l es D a t a C a l l, P B 5 3, F o r n e b u, E -p os t : f i r m a p o s d a t a c a l l. n o P os t k a s s es k i l t et s k al v æ r e h v i t t m e d s o r t s k r i f t o g h a m å l e n e 7 7 m m x 31 m e d m e r ( b r e d d e x h ø y d e ). S k i l t t i l r i n g e t a v l e v e d h o v e d i n n g a n g s k a l v æ r e s o r t, m e d h v i t s k r å s t i l t s k r i f t, m od u l n r 3. S t y r e t m i n n e r om a t d e t e r n ø d v e nd i g å h a o v e r s i k t o v e r h v em o g h v o r m a n g e s om b o r i h v e r s ek s j o n. D e t t e e r k r i t i s k v i k t i g v e d u f o r u t s e t t e h e n d e l s e r e l l e r h v i s d e t s k u l l e b l i a k t u e l t å e v a k u e r e b e b o e r n e. I d e t i l f e l l e r h v o r b e b o e r e f o r å r s ak e r s k a d e r p å e n s e k s j o n bl i r d e t v a n s k e l i g e r e f o r s t y r e t å v a r s l e ut l e i e r n å r v i i k k e e r k j e n t m e d h v em s om b o r h v o r. N å r e t l e i ef o r h o l d o p p h ø r e r e r d e t i k k e u v a n l i g a t l e i et a k e r et t e r l at e r s e g s t o r e m e n g d e r s ø p p e l i f o r b i n d e l s e m e d f l y t t i n g e n. D e t e r s ek s j o n s e i e rs a ns v a r å f å f j e r n e t d e t t e a v f a l l e t. S K A D E V E R K P Å F E L L E S A R E A L E R V i h a r h e l d i g v i s h a t t m i n d r e p r o b l e m e r m e d s k a d e v e r k p å f e l l e a r e a l er i f o r b i n d e l s e m e d i n n - o g ut f l y t t i n g i e n n t i d l i g e r e, m e n v i o p p f o r d r e r f ol k t i l å v æ r e a k t s om m e i f o r b i n d e l s e m e d i n n - o g u t f l y t t i n g. D e t b l i r o f t e s å r i m u r p u s s i k o r r i do r v e g g e n e o g heisen kan bli ustabil på grunn av overbelastnin g. D e t f o r e k o m m e r o g s å a t r u t e r b l i r k n u s t i f o r b i n d e l s e m e d i n n - o g u t f l y t t i n g. V i n d u e n e i t r a p p e n e o g v i n d u e n e p å i n n g a n g s d ø r e r t i l k o r r i d o r e r e r s p es i e l t ut s a t t. S TØ Y B e b o e r n e o p p f o r d r e s t i l å v æ r e a k t s om m e v e d b r uk a v m u s i k k a n l e gg d a l y d e n f o r p l a n t e r s e g g j e n n om b e t o n g e n i b y g g e t o g f o r s t y r r e r n a b o e n e. A v s am m e g r u n n b ø r m a n væ r e v a r s om m e d å b r u k e v a s k em a s k i n o g o p p v a s k m as k i n n å r d e t s k a l v æ r e n a t t e r o. D e s om l e i e r ut s ek s j o n e r h a r e t s æ r l i g a ns v a r om å i nf o rm e r e s i n e l e i e t a k e r e om at d e t e r l y t t o g a t v i s om b o r h e r m å v i s e h e n s y n. 1 0

11 R E G N S K A P E T F O R S t y r e t m e n e r a t å r s r e g n s k a p e t g i r e t r e t t v i s e n d e b i l d e a v s am e i et s e i e n d e l e r o g g j e l d, f i n a n s i e l l e s t i l l i n g o g r e s u l t a t. I nf o rm as j o n om s am ei e t s f o r v e n t e d e øk o n om i s k e u t v i k l i n g e r o m t a l t i å r s b e r e t n i n g e ns p u nk t om k os t n a ds u t v i k l i n g o g bu d s j e t t f o r Å r s r e g n s k a p e t f o r e r s at t o pp u n d e r f o r u t s e t n i n g a v f o r t s a t t d r i f t. D et b ek r e f t es h e r v e d a t f o r u t s e t n i n g e n om f o r t s at t d r i f t e r t i l s t e d e. R E S U L T AT Å r e t s r e s u l t a t p å k r ,- s o m f r e m k om m e r i r es u l t at r e g n s k a p et f o r e s l å s o v e r f ø r t t i l e g e nk a p i t a l. I N N T E K T E R I n n t e k t e n e i v a r t i l s a m m e n k r ,- m o t b u ds j et t e r t m e d k r ,-. A v v i k e t i f o r h o l d t i l b u ds j e t t e t e r p å k r , - o g s k y l d e s i h o v e d s a k r e f u s j o n f r a H u s b a n k e n i f o r b i n d e l s e m e d ut a r b e i d e l s e a v T i l s t a n ds r a p p o r t, k r , -. I t i l l e g g v a r i n nt e k t e n e f r a v a s k e r i et k r , - hø y e r e e n n b u d s j et t e r t. K O S T N A D E R D r i f t s k os t n a d e n e i v a r p å k r , - m ot b u ds j e t t e r t m e d k r , -. A v v i k e t s k y l d e s a t u t g i f t e n e t i l d r i f t o g v e d l i k e h o l d a v b y g n i n g e n b l e m y e l a v e r e e n n b u d s j e t t e r t. S t y r e t h a r p r i o r i t e r t a r be i d e t m e d å i n n h e n t e a n b u d o g p l a n l e g g e d e s t o r e u t b e d r i n g e n e s om s k a l s k j e i U t g i f t e n e t i l p l a n l e g g i n gs a r b e i d e t f r em k om m e r u n d e r " K o n s u l e n t h o n o r a r " s o m o ve r s t i g e r b u ds j e t t e t m e d c a. k r , -. E n e r g i / f y r i n g e r b o k f ø r t m e d k r , - m o t b u d s j e t t e rt k r , - s om e r e t p o s i t i v t a v v i k p å k r , -. S t r øm b l e i k k e s å d y r s om f o r v e n t et d a b u ds j e t t e t b l e l a g t hø s t e n G j e n n om s n i t t l i g f o r b r u k g j e n n om de s i s t e 5 å l i g g e r p å c a. k r , -. S e n o t e 1 0. R e v i s o r s h o n o r a r f o r r e g n s k a p s å re t e r f o r r e v i d e r i n g a v s e l s k ap e t s r e g ns k a p o g f o rm u e s f o r v a l t n i n g. R e v i s j o ns h o n o r a r e t f r em k om m e r s om e g e n p o s t i r e s u l t a t r e g ns k a p et. F o r ø v r i g v i s e s t i l d e e n k e l t e t a l l e ne i r e g n s k a p e t o g d e n r e g ns k a ps m e s s i g e o v e r s i k t s om f r em k om m e r u n d e r n o t e r t i l r eg n s k a p e t. S t y r e t e r i k k e k j e nt m e d h e n d e l s e r e t t e r s om p å v i r k e r r e gn s k a p et i v e s e n t l i g g r a d. 1 1

12 K O S T N A D S U T V I K L I N G R e n t e s a t s e n e i O B O S E i e n d o m s f o r v a l t n i n g A S p r. d e n : R e n t e r p å d r i f t s k o n t o : 0, 1 0 % R e n t e r p å s p a r ek o n t o : 2, 7 5 % u n d e r k r , 8 5 % o v e r k r S T R Ø M P R I S E N E D e n t o t a l e s t r øm p r i s e n t i l e n f o r b ru k e r b e s t å r a v t r e k om p o n e n t e r : K r a f t p r i s s o m d e k k e r k o s t n a d e n e v e d å p r o d u s e r e o g s e l g e d e n el e k t r i s k e k r a f t e n u t g j ø r c a. 4 3 % a v t ot a l s t røm p r i s (b e t a l e s t i l k r a f t l e v e r a n d ø r ). N e t t l e i e f o r t r a n s p o r t a v d e n e l ek t ri s k e k r a f t e n u t g j ø r c a. 2 4 % a v t ot a l s t røm p r i s (b e t a l e s t i l n e t t s e l s k a p e t ). S t a t l i g e a v g i f t e r d v s. f o r b r u k e r a v g i f t, a v g i f t t i l E n e r g i f o n d et o g m e r v e r d i a v g i f t u t g j ø r c a. 3 3 % a v t ot a l s t røm p r i s. S t r ø m p r i s e n i N o r g e v a r i e r e r m e d å r s t i d e n e. N o r m a l t s t i g e r d e n i v i n t e r h a l v å r e t o g r e d u s e r e s i s om m e r h a l v å r e t. D e t t e o g a n d r e f ak t o r e r s om p å v i r k e r k ra f t p r i s e n e g j ø r d e t v a n s k e l i g å s p å u t v i k l i n g e n i s t r ø m p r i s e n e E N E R G I M E R K I N G A V B O L I G F r a o g m e d b l i r d e t o b l i ga t o r i s k m e d e n e n e r g i a t t es t f o r a l l e b o l i g e r s om s k a l s e l g e s e l l e r l e i e s u t. N o r g e s V a s s d r a g s - o g e n e r g i d i r e k t o r a t ( NV E ) h a r a n s v a r e t f o r i m p l e m e n t e r i n g e n a v o r d n i n g en. P å w w w. e n e r g i m e r k i n g. n o k a n s am e i e r n e s e l v u t a r b e i d e e n e n e r g i a t t es t f o r s i n bo l i g. F O R S I K R I N G B y g n i n g s f o rs i k r i n g e n e r u e n d r e t f ra t i l s e l v om b y g g e i n d e k s e n øk e r m e d 2, 8 %. B y g g e i n d e k s e n r e f l ek t e r e r pr i s o p p g a n g e n p å h å n d v e r k s t j e n e s t e r. I n d e k s øk n i n g e n e r l i k f o r a l l e f o r s i k r i n g s s e l s k a p e r. U t o v e r d e t t e f o r et a r f o r s i k r i n g s s e l s k a p e n e i n d i v i d u e l l pr i s j u s t e r i n g m e d b ak g r u n n i s am e i e t s e g e n s k a d es i t u as j o n. K O M M U N A L E A V G I F T E R R e n o v a s j o n s a v g i f t e n øk e r m e d 1 0%. I n g e n ø k n i n g a v d e ø v r i g e a v g i f t e n e. ØV R I G E K O S T N A D E R N å r d e t g j e l d e r d e ø v r i g e k o s t n a d e n e i b u d s j e t t e t h a r s t y r e t r e g n e t m e d e n g e n e r e l l p r i s s t i g n i n g. 1 2

13 I N N T E K T S - O G K O S T N A D S O V E R S L AG F O R Å R ( B u d s j e t t ) S t y r e t h a r s a t t o p p e n o v e r s i k t o v e r f o r v e n t e d e i n n t e k t e r o g k o s t n a d e r i T a l l e n e e r v i s t s o m e g e n k o l o n n e v e d s i d e n a v r e s u l t a t r e g n s k a p e t. ( B u d s j e t t ) O v e r s i k t e n e r b a s e r t p å 1 0 % ø k n i n g a v f e l l es k os t n a d e r f r a 1. j a n u a r S t y r e t s f o r s l a g om yt t e r l i g e r e øk n i n g a v f e l l es k os t n a d e r f r a 1. j u l i e r i k k e l a g t i n n i o v e r s i k t e n. I p o s t e n d r i f t o g v e d l i k e h o l d e r d et b e r e g n e t k r , - t i l s t ø r r e ve d l i k e h o l d s om o m f a t t e r o p p g r a d e r i n g a v d e t e l e k t r i s k e a n l e g g e t. K os t n a d e n s k a l f i na n s i e r e r m e d å t a o p p et l å n p å k r , -. O v e r s i k t e n g i r et f o r v e n t e t n e g at i v t å r s r e s u l t a t p å k r , -. I o v e r s i k t e n e r d e t t at t h e n s y n t i l de f o r h o l d s om e r n e v n t f o r a n. F o r ø v r i g v i s es t i l d e e n k e l t e t a l l e ne i o v e r s i k t e n. O s l o 1 4. f e b r u a r I s t y r e t f o r S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4 L a i l a J o h n s / s / S t e p h a n i e B j ø r o / s / O l a E i d / s / 1 3

14 S t a t s a u t o r i s e r t e r e v i s o r e r E r n s t & Y o u n g A S C h r i s t i a n F r e d e r i k s p l. 6, N O Oslo O s l o A t r i u m, P. O. B o x 2 0, N O Oslo F o r e t a k s r e g i s t e r e t : N O M V A T lf : F a x : w w w. e y. n o M e d l e m m e r a v D e n n o r s k e R e v i s o r f o r e n i n g T i l å r s m ø t e t i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4 R E V I S J O N S B E R E T N I N G F O R V i ha r r evid ert å rs re gns ka pet fo r S/ E So rge nfri gat e n 34 fo r r egn s kap s åre t , s om vi s e r et o ver s kud d p å k r ,-. V i h a r o g s å r e v i d e r t o p p l y s n i n g e n e i å r s b e r e t n i n g e n o m år sr egn s kap et, for u ts e tn i n gen o m fo r ts att d rift og fo r sla get ti l a nve nd el s e av o ver s ku dde t. Års regn s kap et bes t år av r es u lt at re gns ka p, b ala ns e o g n o te op plys n in ger. R e g n s k a p s l o v e n s r e g l e r o g g o d r e g n s k a p s k i k k i N o r g e er an ven dt ved u t a r b e i d e l s e n a v r e g n s k a p et. År s regn s kap e t o g å rs be ret ni nge n er a vgi t t av s amei e ts s t yr e. V år op p gave er å utta le o ss o m år s regn s kap e t o g ø vr i ge fo r hol d i hen hol d ti l re vi so rl o ven s kr av. V i ha r u tf ø rt re visj on en i s ams var med l o v, f o r s k r i f t o g g o d r e v i s j o n s s k i k k i N o r g e, h e r u n d e r r e v i s j o n s s t a n d a r d e r v e d t a t t a v D e n n o r s k e R e v i s o r f o r e n i n g. R e v i s j o n s s t a n d a r d e n e kr eve r at vi p l an le gger o g u tf øre r r evis jo ne n f or å o pp n å be tr yg gen de s i kke rh et fo r at års re gns ka pe t i kke i nn eh ol d er ves ent li g f e i l i n f o r m a s j o n. R e v i s j o n o m f a t t e r k o n t r o l l a v u t va l gt e d el er av ma t er i al et so m un d er bygge r in f ormas j on en i år sr egn s kap et, vu r der in g a v d e b en yt t ed e regn s kap s pr i ns i p per o g ves e nt li ge r egn s kap s est imate r, s a mt vu r der i n g av i n nh ol d et i o g p r es ent as j one n av å rs regn s kap et. I de n gra d det f ø l g e r a v g o d r e v i sj o n ss kik k, o mf att er re vi sj on o gs å en gj e nno mgå el s e a v s amei et s f or mue s for val t ni n g o g r e g n s k a p s - o g in te rn ko ntr oll s ys t emer. Vi men er at vår r evi s j o n gi r et fo r s varl i g gr un n l ag for vå r u ttalels e. V i m e n e r a t å r s r e g n s k a p e t e r a v g i t t i s a m s v a r m e d l o v o g f o r s kr if ter o g gi r et r e t t v i s e n d e b i l d e av s a me iet s ø k o n o m i s k e s t i l li n g 3 1. d e se mb e r o g a v r e s u l t a t e t i r egn s kap s året i ove re ns s te mmel s e med go d r e g n s k a p s s k i k k i N o r g e l e d e l s e n h a r o p p f y l t s i n p l i k t t i l å s ø r g e f o r o r d e n t l i g o g o v e r s i k t l i g r e g i s t r e r i n g o g d o ku men tas jo n av r egn s kap s o pp lys ni nge r i s ams var med l ov og g o d b o k f ø r i n g s s k i k k i N o r g e o p pl ys ni nge ne i års be ret ni ngen o m år s r egn s kap et, f orut s et ni n gen o m fo r ts a tt dr if t og f o rs lage t til a n v e n d e l s e a v o v e r s k u d d e t e r k o n s i s t e n t e m e d å r s r e g n s k a p e t o g e r i s a ms va r me d lo v o g f or s kr if te r. Ute n at d et h ar b etyd ni ng fo r kon kl u sj o nen i a vs ni tt et o ver, vi l vi p r es i sere at b u dsj et t al l en e i r es ultatr egn s kap et ikke er u n d erl a gt re vi sj o n. O s l o, 1 7. f e b r u a r E R N S T & Y O U N G A S T e r j e T v e d t s t a t s a u t o r i s e r t r e v i s o r sign. 1 4

15 S / E S O R G E N F R I G A T E N 3 4 R E S U L T A T R E G N S K A P N o t e Regnskap Regnskap B u d s j e t t B u d s j e t t D R I F T S I N N T E K T E R : Innkrevde felleskostnader Vaskeri Andre inntekter S U M D R I F T S I N N T E K T E R D R I F T S K O S T N A D E R : Personalkostnader Styrehonorar , Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Kontingenter Drift og vedlikehold F o r s i k r i n g e r Kommunale avgifter Energi/ fyring Kabel- / TV-anlegg Andre driftskostnader S U M D R I F T S K O S T N D R I F T S R E S U L T A T : F I N A N S I N N T E K T / K O S T N A D : Finansinntekter Finanskostnader RE S. F I N AN S I N N T / K O S T N Å R S R E S U L T A T O v e r f ø r i n g e r : Til opptjent egenkapital

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e 1 E i e r s e k s j s e. S v e r d r u p s G a t e 2 2 I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e Ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Sverdrups gate 22 avholdes onsdag 27. April 2011 kl. 18.00i

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0 1 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L I n n k a l l i r n g e n e r a l t f i o r s l a m l i n g o r 2 0 d 1 1 i n æ O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i R os en b o r g g t. 1 2 B L, a v h o l

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U e l a n d s ga t e 6 1 S am e i e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å S t. H a n s h

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Ø v r e L j a n B o l i gs am e i e I I I, a v h o l d e s t o rs d a g 3 0. a p r i l 2 0 0 9, kl. 1800 i Nordstrand Eldresenter,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T 1 L o m m e d a l s t u n e t S a m e i e I n n k a l l i r t s n a m g e i e r m ø t i e 2 0 l 1 1 o r d i n æ O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i L om m e d al s t u n et S am e i e, a v h o l d e s

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i H e r r e g å r d s t e r r a s s e n S am e i e a v h o l d e s T o r s d a g 2 5. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 i. Ljan 0 0 menighetshus,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s r e t å n r i n s g

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s t o rs da g 8. a p r

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i, a v h o l d e s o n s d a g 7. a p r i i 1. e t g., F a l b es g at e 5, Os l o. ( F a l b e s g at e e r d e n b ak k

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t La n g a a r d l ø k k e n, a v h o l d e s t i rs d a g 28. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 9. 0 0 p å B e r l e S

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N y d a l e n K v a r t e r, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i T h o n b y g g e t S am e i e, a v h o l d e s t o r s d a g 2 2. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8 :0 0 i P i l e s t r e d e t 3 5,

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 12. m a i 2 0 0 9, k l. 1 8 3

Detaljer

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 8. m a r s 2 0 1 0, kl. 18.00 på Bjørnsletta skole,

Detaljer

K j r e æ b e b o e r!

K j r e æ b e b o e r! 1 W e l h a v e n s g a t e N r. 1 0 B o r e t t s l a g K j r e æ b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! S i d e 1 6 4 6 B o r e t t s l a g e t E u f e m i a K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 M o g a t e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r i n n nk å a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s /

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s / 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s T i rs da g 3 1. 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l r e i t s n g e n e r a t l f i o r l s am å l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3.

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3. I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 4. a p r i l 2 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K n u t Rø r b a k k e n / s / T o r E r i k H o l tm o e n / s / E r i k T ø n n e / s /

K n u t Rø r b a k k e n / s / T o r E r i k H o l tm o e n / s / E r i k T ø n n e / s / I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i P r o f es s o r D a h l s gt 3 9 A S, a v h o l d es t i r s da g 2. j

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen.

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen. K j æ r e n a b o! I 2008 har styret hatt fokus på den vanlige driften og mindre på de større vedlikeholdsprosjektene. Dette skyldes i første rekke store nedbetalinger i Husbanken. Lånene ble tatt opp

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 1 U l l e r n p a r B k o e l n i g s a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n p a r k e n B o l i g s am e i e,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d e s t i r s d ag 4. m a i 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 i S t

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 3 1. m a rs 2 0 0 9, kl. 18.30 i Langerud Sykehjem.

Detaljer

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i P i -1 l 3 e B s r t l, r a v e h d o e l t d es P t i a r s d k a g

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 Ordinært årsmøte i Solbakken Velforening, a v h o l d e s t o r s d a g 1 8. m a r s 2 0 1 0, k l. 2 0. 1 5 p å Ok s t a d S k o l e. T I L B E HA N D L I N G F O R

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S m a rt a p a r t 2 B o r e t t s l a g, a v h o l d e s 3 1. m a i 2

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø v r e T ø y e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R i n g g a t en T e r r a s s e S am e i e, a v h o l d e s 2 4. m a rs 2 0 1 0, kl. 18 :00 i Lilleborg Kirke. T I L B E HA

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l r e i t s n g e n e r a t l f i o r l s am å l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o

Detaljer

funktioner der er tilvalg er mærkede med **

funktioner der er tilvalg er mærkede med ** Dokumentet er inddelt som følgende: tavler er placerede bag låger for til- og fraluft generel beskrivelse - kredsskema 0 - tavle layout - grafiske lister reservedelsliste 0 - klemmematrice 0 - kabel plan

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 C a s i n e t t o B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 20. a p r i l 2 0 1 0, k

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA blilyst :-) i samarbeid med: Husbanken Norsk Form NAL Med støtte fra: Kommunaldepartementet Vinnerprosjekt KNEKKE KODEN MODERNE BOLØSNINGER

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 InnholD bak grunn... 11 h E n s i k t... 12 inn hold... 12 mo ti va sjon og takk... 13 Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 o p p h E v E l s E n av t y n g d E k r a

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 SFO ET GODT STED Å VÆ RE MED LEK OG UTFORDRINGER I TRYGGE OMGIVELSER S: Sosialiser ing F: Fr ilek O: Om sorg Et go d t m o t t o p å SFO: Gjør mot

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I I B ol i g s am e i e, a v h o l d e s m a n d a g 2 0. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8. 0 0, L a

Detaljer

VEDLEGG EGENOPPGAVE Slgr/ir:,J air^ 0< K^ l,rn narrr' 5,/rzi{ rr? cnn, BNR l-, fl KoMMNR S*lrr/^ I Posnr: f Å,f0 Ko na^ l Grunnmur, fundamn og sokkl: L I Kjnnr du

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer

TROLLERUDMOEN knutepunkt.

TROLLERUDMOEN knutepunkt. KONGSBERG SENTRUM Draen / Oslo E34 Larvik / Vestfold TROLLERUDMOEN Notodden / Haugesund E34 Unik næringseiendo på Kongsberg, ved nye E 34: Bensinstasjon / Vegservicnlegg Matservering Varehandel Pendlerparkering

Detaljer

VEDLEGG FAUSKE KOMMUNE - REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SJÅHEIA 1 D rgulr områd r på plann v md rgulrnggrn Innnfor dnn bgrnnnglnj kal bbyggln plarng

Detaljer

Biejjien vuelie solkvad

Biejjien vuelie solkvad Kornoter Frode Fjellheim Biejjien vuelie solkvad Preludium Kyrie Heevehtimmie/Gloria Frå fjell tekst: Håvamål Elden Smerten tekst: Den ældre Edda, Solarljod Beaivvás - Lova lova line (en gammel soljoik

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

TYPE PLAN. E6 Gardermoen-Biri. Parsell Moelv - Biri. Ringsaker og Gjøvik kommuner. Tegningshefte. Nytt alternativ sør

TYPE PLAN. E6 Gardermoen-Biri. Parsell Moelv - Biri. Ringsaker og Gjøvik kommuner. Tegningshefte. Nytt alternativ sør TYPE PLAN KOMMUNEDELPLAN Tekniske tegninger E6 Gardermoen-Biri Parsell Moelv - Biri Ringsaker og Gjøvik kommuner Tegningshefte. Nytt alternativ sør Region øst Hamar kontorsted Dato: 19.desember 14 A 3

Detaljer

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Innhold 1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Gre te Rus ten, Leif E. Hem og Nina M. Iver sen 13 Po ten sia let i uli ke mål

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013 Sangere Kantate or mannskor, guttesoraner og klaver Komonert til erdal mannskor sitt 100-årsubileum i 201 Musikk: Asgeir Skrove Tekst: Arnul Haga Musikk: Asgeir Skrove Kantate or mannskor, guttesoraner

Detaljer

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7"TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi i i,\ii Åsp[hue NATURAG OG SAMUNNSAG.7"TRNN TL HLP AGP Pt ÆRNG på MsÅu i * OG M D TRKANTSAMAR DT AV.ÆRRN på z.u vtntrn HALSN SKOL åi{i i .D, 0Q tl L U' 0l ;t t T 0, t O t å O t' < 0, O t.

Detaljer

Sansehage. kj e 1:500 A10-1. Dementsavdeling Flåheimen, Flå kommune 26.11.14. Dato: Målestokk: Prosjektnr.: Tittel: Fase: Tegningsnr.

Sansehage. kj e 1:500 A10-1. Dementsavdeling Flåheimen, Flå kommune 26.11.14. Dato: Målestokk: Prosjektnr.: Tittel: Fase: Tegningsnr. n a 7 4 7, Ro 7, n lko 6 6 6 7 6 7 Ro, 3 6 7,3 lk Inn 4 on 6 3 lk 7 on Ro, B B 4 7 4 He is lk B 4 ta 7,3 a le on D 3,7 rri Ko k. jø /K e tu, rri Ko,3 7,3 3, /s ile Hv Ro, 4 ør e yv Gla e ssv ro M,4 s B

Detaljer

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE Innhold Ka pit tel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...................... 13 1.1 Ut meis ling av for ret nings ide en i en for ret nings plan................13 1.2 Valg mel lom en kelt per

Detaljer

Kun stn eren s Hus et pro sjekt for Hø stut stillinge n av Ståle Søren s e n

Kun stn eren s Hus et pro sjekt for Hø stut stillinge n av Ståle Søren s e n Kun stn eren s Hus et pro sjekt for Hø stut stillinge n av Ståle Søren s e n Installasjonen vist slik den ønskes m o ntert ved inngangspartiet til Kunstner nes h us, Det vil være m ulig å bevege seg u

Detaljer

Kan du Løveloven...?

Kan du Løveloven...? yvind Skeie Intro # 4 Kan du Løveloven...? 7 7 sbørn rntsen œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ # Kan S du du lø ve lo en som pla œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ven? ges? Jeg et skal 7 være ik ke meg! bra! Œ Og l gi le œ œ œ œ plass

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 1 I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i B o l i g s am e i e t V i d s y n, a v h o l d e s o n s d a g 6. a pr i l 2 0 1 1, k l.

Detaljer

VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER

VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER Ved inngåelse av leieavtale skal det alltid utleveres husordensregler, vedlagt i denne permen. Samtlige leietakere og de leietakerne gir adgang til boligen er underlagt

Detaljer

Æblehøst dolce. # œ. œ œ. œ œ. #. œ. Œ J œ> œ. œ œ. œ œ. œ œ. Œ J œ> œ j œ œ. œ j œ Œ.. J œ œ. Leggiero q.=96. j œ. John Frandsen, 2012. Kor.

Æblehøst dolce. # œ. œ œ. œ œ. #. œ. Œ J œ> œ. œ œ. œ œ. œ œ. Œ J œ> œ j œ œ. œ j œ Œ.. J œ œ. Leggiero q.=96. j œ. John Frandsen, 2012. Kor. 45 Sor.III Mez.III Alt III T.III Bar.III Bas III Lro q.=6. Næ. # I m Næ "Bob Mcarrn" *) b marc. ste, ste, næ m. u. # Æblehøst dolce ohn rands, 2012 u # #. Kor ste u m m m kom mer rd vest b m, eu ro bm,..

Detaljer

C 2796 DEMO. Tekst og musikk. Trygve Hoff. Nordnorsk Julesalme. Arrangement Ragnar Rasmussen CANTANDO MUSIKKFORLAG

C 2796 DEMO. Tekst og musikk. Trygve Hoff. Nordnorsk Julesalme. Arrangement Ragnar Rasmussen CANTANDO MUSIKKFORLAG 2796 Tekst og musikk Trygve Hoff Nordnorsk Julesalme Arrangement Ragnar Rasmussen ANTANDO MUSIKKORLAG Nordnorsk Julesalme 5 S A T B 10 c P U c c c A cappella Ooo Ó el Ó - sig - na du dag ov -er for -

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

Et telemarked i endring Fire viktige tel etren d er V en tel o + B a n et el e + B red b ån d a l l ia n s en Hva vi j o b b er m es t m ed Jan Morten Ruud, BaneTele Høy ere krav til dekning o g tj enes

Detaljer

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden.

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden. LIVSSTIL HVEM: Line Evensen BOR: I en sveit ser vil la fra 1875 på Nesodden utenfor Oslo. FAMILIE: De tre bar na Agaton Sofus (7), Oliam Cornelius (10) og Emil (26), kjæ res ten Bosse og hans to barn,

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN EIKESUNDREGIONEN Høyring 2. HERØY VGS Situasjonsplan eksisterende

UTVIKLINGSPLAN EIKESUNDREGIONEN Høyring 2. HERØY VGS Situasjonsplan eksisterende LISJ EBØ VEG E aturbruk Y6. BYGGEGRESE MOT EKSISTEREDE 58 p-plasser + 7 HC p-plasser HERØY VGS EKSISTEREDE GE Y.TPO 11+2 MYKLEBUSTVE S E RE GG EG BY er L MC/ moped HERØY KULTURHUS / HERØYHLLE FO Å V S

Detaljer

Suliskraft AS. Bilder av Galbmejohka ved ulike vannføringer

Suliskraft AS. Bilder av Galbmejohka ved ulike vannføringer Suliskraft AS Bilder av Galbmejohka ved ulike vannføringer Juni 2013 RAPPORT Bilder av Galbemejokha Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 173380-1 173380 4.6.2013 Kunde: Suliskraft AS Bilder av Galbemejokha

Detaljer

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse REGJERINGENS MINERALSTRATEGI Næringsminister Trond Giske TEMA FOR FOREDRAGET Tradisjonell gruvedrift

Detaljer

PRISSTRATEGIER HOS NORSKE BEDRIFTER

PRISSTRATEGIER HOS NORSKE BEDRIFTER 32 PRISSTRATEGIER HOS NORSKE BEDRIFTER RAGN HILD SIL KO SET før s te ama nu en sis dr.oecon, In sti tutt for mar keds fø ring, Han dels høy sko len BI PRIS OG BESLUTNINGER I BEDRIFTER Pris har til dels

Detaljer

643 18.09.2012. Rapporten viser et resultat på kr -43 034,- mot budsjettert hittil i år, kr -178 651,-. De disponible midlene er på kr 696 688,-.

643 18.09.2012. Rapporten viser et resultat på kr -43 034,- mot budsjettert hittil i år, kr -178 651,-. De disponible midlene er på kr 696 688,-. Til styret i Sofies Hage Borettslag ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2012. 643 18.09.2012 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.08.2012. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader,

Detaljer

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet.

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet. Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 ØKONOMISK RAPPORT PR. 30.05.2011. Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 30.05.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader, Drift og vedlikehold

Detaljer

!" #$$ % &'& ( ) * +$ $ %,% '-!" (,+% %#&. /000)( '', 1('2#- ) 34.566,*,, - 7 )8, +$,+$#& *! +&$ % -

! #$$ % &'& ( ) * +$ $ %,% '-! (,+% %#&. /000)( '', 1('2#- ) 34.566,*,, - 7 )8, +$,+$#& *! +&$ % - !" #$$ % &'& ( * +$ $ %,% '!" (,+% %#&. /000( '', 1('2# 34.566,*,, 7 8, +$,+$#& *! +&$ % + 8 ( 9( :.,;(.

Detaljer

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011.

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. Til styret i Sofies Hage Borettslag ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. 643 02.11.2011 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.08.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader,

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer