I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e"

Transkript

1 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t G o t a a s g å r d e n, a v h o l d e s o ns d a g 27. a p r i l , k l i H e r r e d s h us e t i J e s s h e i m. T i l b e h a n d l i n g f o r e l i g g e r : 1. K O N S T I T U E R I N G A ) V a l g a v m ø t e l e d e r B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e C ) V a l g a v r e f e r e n t o g e n e l l e r t o s e k s j o n s e i e r e t i l å u n d e r s k r i v e p r o t o k o l l e n D ) S p ø r s m å l o m m ø t e t e r l o v l i g k a l t i n n 2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T 5. I N N K O M N E F O R S L A G A ) M o n t e r i n g a v t a k r e n n e r o v e r s v a l e g a n g i 5. e t g. ( n r. 1 3 ) B ) M o n t e r i n g a v 4-6 k am e r a i g a r a s j ea n l e g g e t I n n k o m n e f o r s l a g e r t at t i n n s o m e g n e v e d l e g g. 6. V A L G A V T I L L I T S V A L G T E A ) V a l g a v 2 s t y r e m e d l e m m e r f o r 2 å r B ) V a l g a v 2 v a r a m e d l e m m e r f o r 2 å r C ) V a l g a v v a l g k o m i t é O s l o, 3 1. m a r s S t y r e t i S a m e i e t G o t a a s g å r d e n Reidar Andreassen / s / Øyvind Hartveit / s / Ole Kristian Haugen / s / Y n g v a r T i t t e r u d / s / T h om a s S l et t e n / s / I s am e i e rm ø t et h a r s am e i e r n e s t em m e r e t t i f o r h o l d t i l s a m e i e b r ø k e n. S am e i e r e n h a r r e t t t i l å m ø t e v e d f u l l m e k t i g. R e g i s t r e r i n g s b l a nk e t t e n l e v e r e s i ut f y l t s t a n d v e d i n n g a n g e n.

2 S i d e 2 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n T I L L I T S V A L G T E Å R S B E R E T N I N G F O R S i d e n f o r r i g e o r d i n æ r e s am e i e rm øt e h a r s am e i et s t i l l i t s v a l g t e v æ r t f øl g e n d e : S T Y R E T L e d e r R e i d a r A n d r e a s s e n G o t a a s a l l e e n 1 1 S t y r e m e d l e m Ø y v i n d H a r t v e i t L ø n n å s e n 8 S t y r e m e d l e m O l e K r i s t i a n H a u g e n G o t a a s a l l e e n 1 3 S t y r e m e d l e m Y n g v a r T i t t e r u d N e s l e v n 7 S t y r e m e d l e m T h o m a s S l e t t e n R ø y k s o p p s t i e n 1 1 V A R A M E D L E M M E R T I L S T Y R E T V a r a m e d l e m T h o m a s H a n s e n S t ø r s r u d k r o k e n 1 0 V a r a m e d l e m R u n e H a n s e n G o t a a s a l l e e n 1 3 V A L G K O M I T E E N V a l g k o m i t e K a r i B e r g G o t a a s a l l e e n 1 3 V a l g k o m i t e O l g a -J a n n e O p h e i m S ø n d r e M o h a g e n G E N E R E L L E O P P L Y S N I N G E R O M S A M E I E T T I L L I T S V A L G T E O G A N S A T T E A v s am e i e t s 5 s t y r em e d l em m e r e r d e t i n g e n k v i n n e r o g 5 m e n n. S am e i e t e r p os i t i v t i l l i k es t i l l i n g o g t a r s i k t e p å at d et i k k e f o r e k om m e r f o r s k j e l l s b e h a n d l i n g p å g r u n n a v k j ø n n v e d v a l g o g a ns e t t e l s e r. S am e i e t f ø l g e r a r b e i d s m i l j ø l o v e n s b e s t em m e l s e r o g t i l s t r e b e r et g o d t a r b e i d s m i l j ø. S a m e i e t h a r i n g e n a ns a t t e. F O R R E T N I N G S F Ø R S E L O G R E V I S J O N F o r r e t n i n g s f ø r s e l e n e r i h e n h o l d t i l k o n t r ak t u t f ø r t a v OB O S E i e n d om s f o r v a l t n i n g A S. A u t o r i s e r t r e g ns k a ps f ø r e r ( o p p d r ag s a n s v a r l i g ) e r r e g ns k a ps s j e f E g i l H a v r e, O B OS. S am e i e t s r e v i s o r e r E r n s t & Y o u n g A S. E I E N D O M M E N S am e i e t b e s t å r a v 6 4 s ek s j o n e r. S am e i e t e r r e g i s t r e r t i F o r e t a k s r e gi s t e r e t i B r ø n n ø ys u n d m e d o r g a n i s a s j o ns n um m e r S am e i e t l i g g e r i U l l e n s a k e r k o m m u n e o g h a r f ø l g e n d e g å r d s - o g b r u k s n um m e r : M e d e i e r s e k s j o n f o r s t å s s am e i e a nd e l i b e b y g d e i e n d om m e d t i l k n y t t e t e n e r e t t t i l b r uk a v b o l i g e l l e r a n n e n b r uk s e n h et i e i e nd o m m e n.

3 S i d e 3 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n S t y r e t e r i k k e k j e nt m e d a t d e t y t r e m i l j ø f o r u r e n s e s i v e s e n t l i g g r a d. S e l s k a p e t d r i v e r i k k e m e d f o r s k n i n g s - o g ut v i k l i n g s ak t i v i t e t e r. V A K T M E S T E R T J E N E S T E V a k t m e s t e r t j e n e s t e n u t f ø r e s a v B o r i D r i f t A S, R o l f O l s e n s v e i 2 8, K j e l l e r. Tl f A v t a l e n om f at t e r o gs å r e n ho l d a v f e l l es a r e a l e r. F O R S I K R I N G S a m e i e t s e i e n d o m m e r e r f u l l v e r d i f o r s i k r e t i C O D A N F O R S I K R I N G N U F. B o l i g d e l e n ( S a m e i e t G o t a a s g å r d e n ) h a r po l i s e n u m m e r o g næ r i n g s d el e n ( G o t a a s g å r d e n H a n d e l A S ) h a r p o l i s e n u m m e r F u l l v e r d i f o r s i k r i n g v i l s i a t f o rs i k r i ng s s e l s k a p e t h a r a n s v a r e t f o r at s am ei e t t i l e n h v e r t i d h a r d e r i k t i g e f o r s i k r i n g s s u m m e r. E n f o r u t s e t n i n g f o r d e t t e e r a t f o r s i k r i n g s s e l s k a p e t f å r m el d i n g om v e s e nt l i g e v e r d i øk n i ng e r p å b y g n i n g e r, f. e k s. v e d r e h a b i l i t e r i n g e l l e r p å b y g g i n g. V e d t o t a l s k a d e s k a l e rs t at n i n g s b e l ø p e t d ek k e o p p f ø r i n g a v n y b y g n i n g a v s am m e s t a n d a r d o g s t ø r r e l s e. F o r s i k r i n g e n om f a t t e r o g s å b y g n i n g s m es s i g e f o r a n d r i n g e r s om d e n e n k e l t e s ek s j o n s e i e r g j ø r i n n e i b o l i g e n. D e n e n k e l t e s e k s j o n s e i e r m å s e l v s ø r g e f or å h a h j em f o r s i k ri n g s o m d e k k e r i n n bo og l ø s ø r e. B R A N N S I K R I N G S U T S T Y R I h e n h o l d t i l f o r s k r i f t e n e s k a l d et væ r e i ns t a l l e r t r ø yk v a r s l e r o g b r a n ns l o k ni n g s a p p a r a t e l l e r b r a n n s l a n g e i a l l e leilighetene. Eier/beboer har ansvaret for at utstyret er til s t e d e o g f u n g e r e r. H M S F o r s k r i f t o m s y s t e m a t i s k h e l s e -, m i l j ø - o g s i k k e r h e t s a r b e i d i v i rk s om he t e n ( I n t e r n k o n t r o l l f o r s k r i f t e n ) b l e f as t s a t t v e d k g l. r e s. 6. d e s em b e r m e d v i r k n i n g f r a 1. j a n u a r F o r s k r i f t e n s t i l l e r k r a v t i l at d e n e nk e l t e v i r k s om he t s k a l s y s t em a t i s e r e a r b e i d e t m e d å e t t e r l e v e b e s t em m e l s e n e i l o v e r o g f o r s k r i f t e r g i t t a v d e t o f f e n t l i g e. B o l i g s el s k a p e r d ef i n e r t s om v i rk s o m h et o g s k a l d e r f o r h a i nt e r n k o n t r o l l s y s t em. D e t t e o m f a t t e r b l a n t a n n e t k o nt r o l l s ys t em o g o p pf ø l g i n g a v b r a n n v e r n, b y g g h e r r e f o r s k r i f t e r v e d b y g g e - o g a n l e g g s a r b e i d, l ek e p l as s e r o g e l ek t r i s k a n l e g g o g e l ek t r i s k u t s t y r h v o r f o r d e l i n g a v a n s v a r e t e r g i t t e n s l i k t o l k ni n g : S am e i e t e r a ns v a r l i g f o r a t d et e l ek t r i s k e a n l e g g e t o g u t s t y r e t i f e l l es a r e a l e t t i l e n h v e r t i d e r i o r d e n. I f o r h o l d t i l a n l e g g o g ut s t y r i d e n e n k e l t e b o e n h e t e r d e t s t y r e t s p l i k t å g j ø r e e i e r o g / e l l e r b r u k e r a v d e n e n k e l t e l e i l i g h e t o p p m e rk s om p å d e t a ns v a r s om de h a r f o r å h o l d e e l ek t r i s k u t s t y r i or d e n e t t e r g j e l d e n d e l o v o g f o r s k r i f t. T E L E N O R S am e i e t e r t i l s l u t t e t s am a r b e i d s a v t a l e n m e l l om T el e n o r o g OB O S E i e n d o m s f o r v a l t ni n g om r a b a t t o r d n i n g p å b r u k a v f a s t t e l e f o n o g b r e d b å n d s t e l ef o n f o r b e b o e r e m e d a b o n n em e nt i T e l e n o r. D e n e n k e l t e b e b o e r f å r o gs å r a b a t t v e d b es t i l l i n g a v A D S L b r e d b å n d o g b r u k a v

4 S i d e 4 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n m obiltelefon. Bestilling av mobiltelefoni- o g i nt e r n e t t j e n es t e r k a n g j ø re s p å w w w. o b o s. n o / t e l e n o r K A B E L -TV S am e i e t h a r a v t a l e om k o l l e k t i v t i l k o b l i n g k a b e l a n l e g g f o r r a d i o o g TV m e d J es s h e i m Kabel-TV. A V T A L E O M L E V E R A N S E A V E L E K T R I S K K R A F T S a m e i e t f å r l e v e r t k r a f t t i l f e l l es a n l e g g f r a L OS. E N E R G I M E R K I N G F r a o g m e d b l e d e t o b l i ga t o r i s k m e d e n e n e r g i a t t es t f o r a l l e b o l i g e r s om s k a l s e l g e s e l l e r l e i e s u t. N o r g e s V a s s d r a g s - o g e n e r g i d i r e k t o r a t ( N V E ) h ar a n s v a r e t f o r i m p l em e nt e r i n g e n a v o r d n i n g e n. P å w w w. e n e r g i m e r k i n g. n o k a n s e k s j o n s e i e r e n u t a r b e i d e e n e n e r g i a t t e s t f o r s i n b o l i g.

5 S i d e 5 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n S T Y R E T S A R B E I D S t y r e m ø t e r. D e t e r a v h o l d t 7 s t yr e m ø t e r o g b e h a n d l e t 3 7 s a k e r i A v s ak e r k a n n e v n e s d e n g e n e r e l l e d r i f t e n a v s a m e i e t, o p p f ø l g i n g a v a l l e r e k l a m a s j o n e r i f e l l e s o m r å d e n e, g j e s t e p a r k e r i n g e n, o p p r e t t i n g a v d i r e k t e b r a n n v a r s l i n g t i l b r a n n v e s e n e t v e d a l a r m. R e n o v a s j o n. M e d e n d e l u n n t a k h a r s e l v e r e n o v a s j o n s s y s t e m e t v i h a r f u n g e r t m e g e t g o d t. I a l l h o v e d s a k e r b e b o e r n e m e g e t f l i n k e t i l å u t f ø r e de n k i l d e s o r t e r i n g v i e r p å l a g t f r a U l l e n s a k e r k om m u n e. U n n t a k e n e b e s t å r f o r d e t m e s t e a v f e i l b r uk f r a b e b o e r e d e r s ø p l e t b l i r f e i l s o r t e r t o g d e r m e d k a s t e t i f e i l a v f a l l s b r ø n n. D e t h a r o g s å v æ r t e n d e l t i l f e l l e r d e r a n n e n a v f a l l e n n p l a s t b l i r h e n s a t t i p l a s t r o m m e t. D e t t e m å ik k e f o r ek o m m e d a r e n o v a t ø r e n i k k e t a r m e d s l ik t f e i l s o r t e r t e l l e r f e i l p l a s s e r t a v f a l l. D e r e t t e r m å s a m e i e t r ek v i r e r e e k s t r a h e n t i n g. S t yr e t v i l i g j e n m i n n e o m d e n i n f o r m a s j o n s o m f l e r e g a n g e r e r s e n d t u t o m h v o r d a n s ys t e m e t s k a l b r u k es, h v a s o m k a n k a s t e s d e r o g h v o r d a n d e t s k a l p a k k e s. I B e b o e r m a p p e f o r S a m e i e t G o t a a s g å r d e n s o m a l l e h a r f å t t u t l e v e r t v e d o v e r t a k e l s e n a v s i n l e i l i g h e t, e r d e t g i t t u t f ø r l i g i n s t r u k s j o n i d e n k i l d e s o r t e r i n g v i m å f o r h o l d e o s s t i l. S t yr e t v i l p å p e k e v i k t i g h e t e n a v a t s a m e i e r e s o m l e i e r u t l e i l i g h e t e n m å g i s l i k a k t u e l l i n f o r m a s j o n v i d e r e t i l l e i e t a k e r, o g a l l e r h e l s t o v e r l a t e b e b o e r m a p p e n t i l l e i e r. D r i f t s a vt a l e. V å r a v t a l e m e d B o r i D r i f t A S o m f a t t e r : V a k t m e s t e r t j e n e s t e n, V a s k o g r e n h o l d, S n ø m å k i n g o g s t r ø i n g. P l e n k l i p p i n g, l u k i n g o g v a n n i n g V a k t m e s t e r e n e r t i l s t e d e 1 g a n g p r u k e o g s k a l, s o m d e t s t å r i a v t a l e n, s ø r g e f o r a t s a m e i e t f r e m s t å r s o m r e n t o g r yd d i g. U t o v e r d e t t e å f o r e t a v a n l i g a v t a l e f e s t e t a r b e i d e s o m g j e l d e r e n k e l t v e d l i k e h o l d.

6 S i d e 6 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n V a s k o g r e n h o l d s k a l u t f ø r e s 2 g a n g e r p r u k e i p e r i o d e n 1. n o v e m b e r t i l 1. j u n i o g 1 g a n g p r u k e i ø v r ig. R e n h o l d e t s k a l u t f ø r e s i a l l e f e l l e s t r a p p e r o g g a n g e r. ( I k k e s v a l e g a n g e r ) S n ø m å k i n g o g s t r ø i n g s k a l g j ø r e s v e d b e h o v o g e t t e r n æ r m e r e f a s t s a t t a v t a l e. T j e n e s t e n b l e h ø s t e n u t v i d e t o g s å å o m f a t t e s v a l e g a n g e n e. I ti l l e g g t i l t j e n e s t e r s o m h a r hv e r t b e n yt t e t i h ø s t / v i n t e r g j e l d e r o g s å d r i f t s a v t a l e n f o r s o m m e r m e d p l e n k l i p p i n g, l u k i n g o g v a n n i n g. E t t e r e r d e t f o r e t at t e n ev a l u e r i n g a v a l l e t j e n e s t e r l e v e r t a v B o r i D r i f t as. P å b a k g r u n n a v e v a l u e r i n g e n v i l d e t b l i i n n h e n t e t t i l b u d f r a a n d r e a k t ø r e r. P a r k e r i n g. Som a n t y d e t v e d f o r r i g e s a m e i e m ø t e e r g j e s t e p a r k e r i n g e n f l yt t e t f r a b a k s i d e n a v b yg g e t, v e d j e r n b a n e n, t i l p a r k e r i n g s p l a s s e n b a k D n b N o r. D e t t e e r e n v e s e n t l i g b e d r e p l a s s f o r v å r e g j e s t e r. E t t e r e n p r ø v e p e r i o d e b l e d e t g j o r t a v t a l e m e d Q -P a r k s o m u t f ø r e r k o n t r o l l e n m e d p l a s s e n e. S t yr e t v i l i g j e n p å p e k e a t d e t ik k e e r t i l l a t t f o r b e b o e r e å p a r k e r e p å d i s s e p l a s s e n e. B i l n r 2, s o m e r p r ob l e m e t f o r n o e n, v i l b l i i l a g t p a r k e r i n g s a v g i f t a v Q -P a r k. T i l t r o s s f o r r e g l e n e, s o m e r ut g i t t f l e r e g a n g e r, e r d e t n o e n f å b e b o e r e s o m b r u k e r p l a s s e n e t i l b i l n r 2. B o r t t a u i n g v i l n å b l i v u r d e r t. D e t e r t r yk k et o p p p a r k e r i n gs b e v i s s o m s k a l l i g g e l e t t s y n l i g i f r o n t r u t a p å d e n b i l e n s o m e r p a r k e r t p å g j e s t e p a r k e r i n g e n. D e t e r l e v e r t u t 2 s t k P-b e v i s p r l e i l i g h e t. F e i l o g m a n g l e r D e t h a r v æ r t b yg n i n g s m e s s i g e f e i l o g m a n g l e r s o m d e t e r r e k l a m e r t p å. D e t t e h a r i h o v e d s a k d r e i d s e g o m f e i l p å v i n d u e r o g b a l k o n g d ø r e r s a m t a t f l e r e i n n g a n g s d ø r e r i k k e t e t t e r t i l f r e d s s t i l l e n d e m e l l o m d ø r b l a d o g k a r m. A l l e r e k l a m a s j o n e r b l i r r e k l a m e r t p å a v F a g e r s t a d U t v ik l i n g A S, s o m u t b yg g e r. S w e d o o r A B, s o m p r o d u s e n t a v d ø r e n e p å s v a l e g a n g e n e, h a r s k i f t e t p a k t n i n g e r n o e s o m v i r k e r å g i e n v e s e n t l i g b e d r i n g i f l g b e b o e r n e. F a g e r s t a d U t v i k l i n g A S, S t yr e t i S a m e i e t o g e n t r e p r e n ø r e n S e b y A S s a m m e n m e d h a t t k o n t r o l l b e f a r i n g a v u t b e d r i n g e n e. D e t e r o g s å r e k l a m e r t p å l e k k a s j e r m e l l o m v e g g o g s v a l e g a n g e r, o g m e l l o m v e g g o g t e r r a s s e r p å f r a m s i d e n a v n r 1 3. V i d e r e e r d e t r e k l a m e r t p å s t ø y f r a K i w i o g o p p i a l l e l e i l i g h e t e r i n r 1 1 n å r d e t b l i r b r u k t r u l l e c o n t a i n e r / j e k k e t r a l l e p å f l i s l a g t g u l v.

7 S i d e 7 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n U n d e r e n p e r i o d e i s o m m e r b l e d e t o p p d a g e t m u g g i e n d e l s p o r t s b o d e r i n r 1 3 s o m f ø l g e a v s t o r f u k t i g h e t. F o r h o l d e t b l e r e k l a m e r t t il F a g e r s t a d U t v i k l i n g a s s o m h a r r ek l a m er t v i d e r e t i l e n t r e p r e n ø r e n, S eb y a s. S t yr e t h a r i k k e f åt t e n e n d e l i g å r s a k t i l f u k t i g h e t e n, m e n s o m e t t i l t a k b l e o p p v a r m i n g e n ø k t v e s e n t l i g n o e s o m g a r a s k b e d r i n g. R e k l a m a s j o n s t i d e n f o r a l l e f e i l o g m a n g l e r e r 5 å r. N å r d e t g j e l d e r f e i l o g m a n g l e r s o m b l i r o p p d a g e r i d e n e n k e l t e s l e i l i g h e t / b o d e r v i s e r s t yr e t i g j e n t i l p k t 1 0 i B e b o e r m a p p e f o r S a m e i e t G o t a a s g å r d e n. I n f o r m a s j o n S t y r e t h a r o g s å i å r s e n d t u t i n f o r m a s j o n g j e n n o m S a m e i e P o s t e n. U n d e r å r e t e r S a m e i e P o s t e n s e n d t u t 1 1 g a n g e r ti l a l l e b e b o e r e o g u t l e i e r e. S a m e i e t h a r o g s å i å r o p p l e v d n o e n t i l f e l l e r a v b r u d d p å h u s o r d e n s r e g l e n e. D e t e r s j e n e r e n d e b r å k, p a r k e r i n g s p r o b l e m a t i k k o g k i l d e s o r t e r i n g a v a v f a l l s o m e r d e v a n l i g s t e g r u n n e r f o r d e t t e. S t yr e t h a r u n d e r s t r e k e t v i k t i g h e t e n a v a t h u s o r d e n s r e g l e n e b l i r f u l g t o g a t l e i e t a k e r e f å r o v e r l e v e r t g j e l d e n e h u s o r d e n s r e g l e r f r a u t l e i e r v e d i n n g å e l s e a v l e i e a v t a l e n. D e t t e e r i n f o r m a s j o n u t l e i e r e r f o r p l i k t e t t i l å g i i f l g p u n k t K i h u s o r d e n s r e g l e n e. Ut l e i e r n e e r o g s å f o r p l i k t e t å m e d d e l e e n d r i n g e r i l e i e f o r h o l d h e r u n d e r g i b e s k j e d o m f u l l t n a v n p å n y e l e i e t a k e r e. D e t b l i r b e s t i l t p o s t k a s s e s k i l t t i l a l l e n y e b e b o e r e s o m b l i r b e t a l t a v s a m e i e t. S t yr e t v i l n å k j ø p e i n n d ø r s k i l t t i l a l l e s o m i k k e h a r f r a f ø r. V i h a r v e d f l e r e a n l e d n i n g e r f å t t b e s k j e d o m v a n s k e l i g h e t e r m e d å f i n n e f r a m t i l b e b o e r e g r u n n e t m a n g e l p å d ø r s k i l t. Ø k o n o m i S a m e i e t h a r e n g o d ø k o n o m i, n o e d e t f r a m l a g t e r e g n s k a p u n d e r s t r e k e r. S t y r e t h a r v u r d e r t a t d e t i k k e e r g r u n n f o r å e n d r e s t ø r r e l s en p å f e l l e s u t g i f t e n e f o r K o s t n a d e r s o m k a n b l i ak t u e l l e e r m o n t e r i n g a v t ak r e n n e o v e r s v a l e g a n g 5. e t g ( n r 1 3 ) o g o v e r v å k i n g s k a m e r a i g a r a s j e a n l e g g e t.

8 S i d e 8 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n K o n k l u s j o n. S t yr e t s e r m e g e t p o s i t i v t p å de n u t v i k l i n g e n s a m e i e t h a r h a t t i d e f å m å n e d e r s o m e r g å t t s i d e n d e f ø r s t e l e i l i g h e t e n e b l e o v e r t a t t i m a r s D e t e r v e d u t g a n g e n a v å r e t s o l g t 6 0 a v 6 3 l e i l i g h e t e r. f o r S a m e i e t G o t a a s g å r d e n

9 S i d e 9 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n B E M E R K N I N G E R T I L Å R S R E G N S K A P E T S t y r e t m e n e r a t å r s r e g n s k a p e t g i r e t r e t t v i s e n d e b i l d e a v s e l s k a p e t s e i e n d e l e r o g g j e l d, f i n a n s i e l l e s t i l l i n g o g r e s u l t a t. I nf o rm as j o n om s am ei e t s f o r v e n t e d e øk o n om i s k e u t v i k l i n g e r o m t a l t i å r s b e r e t n i n g e ns p u nk t e r om k o s t n a d s ut v i k l i n g o g b u ds j e t t f o r Å r s r e g n s k a p e t f o r e r s at t o pp u n d e r f o r u t s e t n i n g a v f o r t s a t t d r i f t. D et b ek r e f t es h e r v e d a t f o r u t s e t n i n g e n o m f o r t s at t d r i f t e r t i l s t e d e. R E S U L T AT Å r e t s r e s u l t a t p å k r ,- s om f r em k om m e r i r es u l t at r e g n s k a p et f o r e s l å s o v e r f ø r t t i l e g e nk a p i t a l. I N N T E K T E R I n n t e k t e n e i v a r t i l s a m m e n k r ,- m o t b u d s j e t t e rt m e d k r ,-. A n d r e i n n t ek t e r b es t å r i h o v e d s ak a v l i k v i d i t e t s t i l s k u d d. K O S T N A D E R D r i f t s k o s t n a d e n e i v a r p å k r ,- m ot b u ds j e t t e r t m e d k r ,-. D e t v i s es t i l d e e nk e l t e n o t e r t i l r es u l t a t r e g n s k a p e t o g b a l a ns e n. R e v i s o r s h o n o r a r f o r r e g n s k a p s å r e t e r f o r r e v i d e r i n g a v s e l s k ap e t s r e g ns k a p o g f o rm u e s f o r v a l t n i n g. R e v i s j o ns h o n o r a r e t f r em k om m e r s om e g e n p o s t i r e s u l t at r e g n s k a p e t. F o r ø v r i g v i s es t i l d e e nk e l t e t a l l e ne i d r i f t s o v e r s i k t e n o g t i l b a l a ns e n, s am t d e e t t e r f ø l g e n d e r e g n s k a p s n o t e n e ( s e b a k e r s t i å r s b e r e t ni n g e n ). S t y r e t e r i k k e k j e nt m e d h e n d e l s e r e t t e r s om p å v i r k e r r e gn s k a p et i v e s e n t l i g g r a d. K O S T N A D S U T V I K L I N G R E N T E R R e n t e s a t s e n e i OB O S E i e n d om s f o r v a l t n i n g A S p r. d e n : R e n t e r p å d r i f t s k o n t o : 0, 1 0 % R e n t e r p å s p a r ek o n t o : 3, 0 0 % u n d e r k r , 0 5 % f r a k r t i l k r 2 m i l l. 3, 1 0 % o v e r kr 2 mill F O R S I K R I N G B y g n i n g s f o r s i k r i n g e n øk e r f r a t i l D e n n e ø k n i n g e n i n k l u d e r e r 0, 9 % øk n i n g i b y g g e i n d e k s e n o g s o m r e f l e k t e r e r p r i s o p p g a n g e n p å h å n d v e r k s t j e n es t e r.

10 S i d e 1 0 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n D e n n e i n d e k s ø k n i n g e n e r l i k f o r a l l e f o r s i k r i n gs s e l s k a p e r. Ut o v e r d e t t e f o r et a r f o r s i k r i n g s s e l s k a p e n e i n d i v i d u e l l pr i s j u s t e r i n g m e d b ak g r u n n i s am e i e t s e g e n s k a d es i t u as j o n. Ø V R I G E K O S T N A D E R N å r d e t g j e l d e r d e ø v r i g e k o s t n a d e n e i b u d s j e t t e t h a r s t y r e t r e g n e t m e d e n g e n e r e l l p r i s s t i g n i n g. I N N T E K T S - OG K O S T N A D S O V E R S L AG F O R ( B u d s j e t t ) T i l o r i e n t e r i n g f o r s am ei e rm øt e t h ar s t y r e t s at t o p p e n o v e r s i k t o v e r be r e g n e d e d r i f t s i n n t e k t e r o g d r i f t s k o s t n a d e r i T a l l e n e e r v i s t s o m e g e n k o l o n n e l e n g s t t i l h ø y r e f o r r e s u l t a t o p ps t i l l i n g e n. B u d s j et t et v i s e r e t f o r v e n t e t d r i f t s re s u l t at p å k r ,- o g e t f o r v e n t e t å rs r e s u l t a t p å k r ,-. O v e r s i k t e n e r b as e r t p å u e n d r e d e f e l l e s k os t n a d e r f o r å r e t I o v e r s i k t e n e r d e t t a t t h e n s y n t i l de f o r h o l d s om e r n e v n t f o r a n. F o r ø v r i g v i s es t i l d e e n k e l t e t a l l e ne i o v e r s i k t e n. O s l o, 3 1. m a r s I s t y r e t f o r S a m e i e t G o t a a s g å r d e n Reidar Andreassen / s / Øyvind Hartveit / s / Ole Kristian Haugen / s / Y n g v a r T i t t e r u d / s / T h om as S l e t t e n / s /

11 1 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n S t a t s a u t o r i s e r t e r e v i s o r e r E r n s t & Y o u n g A S D r o n n i n g E u f e m i a s g a t e 6, N O O s l o O s l o A t r i u m, P. O. B o x 2 0, N O O s l o F o r e t a k s r e g i s t e r e t : N O M V A T l f.: F ax : w w w. e y. n o M e d l e m m e r a v D e n n o r s k e R e v i s o r f o r e n i n g T i l å r sm ø te i S a m e i e t G o t a a s g å r d e n R E V I S O R S BE R E T N I N G U t t a l e l s e o m å r s r e g n s k a p e t Vi h a r r e vi d e r t å r s r e g n s k a p e t f o r S a m e i e t G o t a a s g å r d e n, s o m b e s t å r a v b a l a n s e p e r 3 1. d e s e m b e r , r e s u l t a t r e gn s k a p f o r r e g n s k a p s å r e t a v s l u t t e t p e r d e n n e d a t o e n o g e n b e s k ri ve l s e a v ve s e n t l i g e a n v e n d t e r e g n s k ap s p r i n si p p e r o g a n d r e n o t e o p p l y sn i n g e r. S t y r e t s a n s v a r f o r å r s r e g n s k a p e t S t y r e t e r a n s v a r l i g f o r å u t a r b e i d e å r s r e g n s k a p e t o g f o r a t d e t g i r e t r e t t v i s e n d e b i l d e i s a m s va r m e d r e g n s k a p s l o v e n s r e g l e r o g g o d r e g n s k a p s sk ik k i N o r g e, o g f o r s l i k i n t e r n k o n t r o l l s o m s t y r e t f i n n e r nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feil - i n f o rm a s j o n, ve r k e n s o m f ø l g e a v m is li g h e t e r e l l e r f e i l. R e v i s o r s o p p g a v e r o g p l i k t e r V å r o p p g a ve e r å g i u t t r y k k f o r e n m e n i n g o m d e t t e å r s r e g ns k a p e t p å b a k g r u n n a v vå r r e v i s j o n. Vi h a r g j e n n o m f ø r t r e v i s j o n e n i s a m s v a r m e d l o v, f o r s k r i f t o g g o d r e v i s j o n s s k i k k i N o r g e, h e r u n d e r I n t e r n a t i o n a l S t a n d a r d s o n A u d i t i n g. Revi sj o n s s t a n d a r d e n e k r e v e r a t v i e t t e r l e ve r e t i s k e k r a v o g p l a n l e g g e r o g g j e n n o m f ø r e r r e vi s j o n e n f o r å o p p n å b e t r y g g e n d e s i k k e r h e t f o r a t å r s r e g n s k a p e t i k k e i n n e h o l d e r v e s e n t l i g f e i l i n f o r m a s j o n. E n r e v i s j o n i n n e b æ r e r u t f ø r e l s e a v h a n d l i n g e r f o r å i n n h e n t e r e v i s j o n s b e vi s f o r b e l øp e n e o g o p p l ys n i n g e n e i å r s r e g n s k a p e t. D e v a l g t e h a n d l i n g e n e a vh e n g e r a v r e v i s o r s s k j øn n, h e r u n d e r v u r d e r i n g e n a v r i s i k o e n e f o r a t å r s r e g n s k a p e t i n n e h o l d e r ve s e n t l ig f e il i n f o r ma s j o n, e n t e n d e t s k yl d e s m i s l i g h e t e r e l l e r f e i l. Ve d e n s l i k r i s i k o v u r d e r i n g t a r r e v i s o r h e n s y n t i l d e n i n t e r n e k o n t r o l l e n s o m e r relevant for sameie t s u t a rb e i d e l s e a v e t å r s r e g n s k a p s o m g i r e t r e t t v i s e n d e b il d e. F o rm å l e t e r å utforme revisjonshandl inger som er hensiktsmessige etter omstendi ghetene, men ikke for å gi u t t r y k k f o r e n m e n i n g o m e f f e k t i v i t e t e n a v s a m e i e t s i n t e r n e k o n tr o l l. E n r e v i s j o n o m f a t t e r o g s å e n vu r d e r i n g a v o m d e a n ve n d t e r e g n s k a p s p r i n s i p p e n e e r h e n s i k t sm e s s i g e o g o m r e g n s k a p s e s t i m a t e n e u ta r b e i d e t a v l e d e l s e n e r r i m e l i g e, s a m t e n v u r d e r i ng a v d e n s am le d e p r e se n t a s j o n e n a v å r s r e g n sk a p e t. E t t e r v å r o p p f a t n i n g e r i n n h e n t e t r e v i s j o n s b e v i s t i l s t r e k k e l i g o g h e n s i k ts m e ss i g s o m g ru n n l a g f o r v å r k o n k l u s j o n.

12 1 2 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n K o n k l u s j o n E t t e r v å r m e n i n g e r å r s r e g n sk a p e t f o r Sa m e i e t G o t a a s g å r d e n a vg i t t i s a m s va r m e d l o v o g f o r s k r i f t e r o g gi r e t r e t t v i s e n d e b i l d e a v s a m e i e t s f i n a n s i e l l e s t i l l i n g p e r 3 1. d e se m b e r o g a v d e t s r e s u l t a t e r f o r r e g n s k a p s å r e t s o m b l e a v s l u t t e t p e r d e n n e d a t o e n i s a m s va r m e d r e g n s k a p s l o v e n s r e g l e r o g g o d r e g n s k a p s sk i k k i N o r g e. A n d r e f o r h o ld Uten at det har betydning for konklusjonen i avsnittet over, vil vi presisere at budsjettall e n e i r e s u l t a t r e g n s k a p e t ik k e e r u n d e r l a g t r e v i s j o n. U t t a l e l s e o m ø vr i g e f o r h o ld K o n k l u s j o n o m å r s b e r e t n i n g e n B a se r t p å v å r r e vi s j o n a v å r s r e g n s k a p e t s o m b e s k r e v e t o v e n f o r, m e n e r vi a t o p p l y s n i n g e n e i å r s b e r e t n i n g e n o m å r s r e g n s k a p e t, f o r u t s e t n i n g e n o m f o r t s a t t d r i f t o g f o r s l a g e t t i l d i sp o n e r i n g a v r e s u l t a t e t e r k o n s i s t e n t e m e d å r s r e g n s k a p e t o g i s a m s v a r m e d l o v o g f o r s k r i f t e r. K o n k l u s j o n o m r e g i s t r e r i n g o g d o k u m e n t a s j o n B a s e r t p å v å r r e v i s j o n a v å r s r e g n s k a p e t s o m b e s k r e v e t o v e n f o r, o g k o n t r o l l h a n d l i n g e r v i h a r f u n n e t n ø d v e n d i g i h e nh o l d t i l i n te r n a s j o na l s t an d a r d f o r a t te s t a s j o n s o p p d r a g ( I S A E ) «A t t e s t a s j o n s o p p d r a g s o m i k k e e r r e v i s j o n e l l e r b e g r e n s e t r e v i s j o n a v h i s t o r i s k f i n a n s i e l l i n f o r m a s j o n», m e n e r vi a t s t y r e t h a r o p p f y l t s i n p l ik t t i l å s ø r g e f o r o r d e n t l i g o g o v e r s i k t l i g r e g i s t r e r i n g o g d o k u m e n t a s j o n a v s a m e i e t s r e g n s k a p s o p p l ys ni n g e r i s a m s v a r m e d l o v o g g o d b o k f ø ri n g ss k i k k i N o r g e. O s l o, 1 1. apri l ER N S T & YO U N G A S K j e ti l A n d e r s e n s t a t s a u t o r i s e r t r e v i s o r s i g n.

13 1 3 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n R E S U L T A T R E G N S K A P Regnskap Regnskap B u d s j e t t B u d s j e t t N o t e D R I F T S I N N T E K T E R : Innkrevde felleskostnader Andre inntekter S U M D R I F T S I N N T E K T E R D R I F T S K O S T N A D E R : Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Drift og vedlikehold F o r s i k r i n g e r Kommunale avgifter Energi/ fyring Kabel- / TV-anlegg Andre driftskostnader S U M D R I F T S K O S T N A D E R D R I F T S R E S U L T A T F I N AN S I N N T E K T E R / -K O S T N A D E R : Finansinntekter Finanskostnader R E S. F I N AN S I N N T. / -K O S T N A D E R Å R S R E S U L T A T O v e r f ø r i n g e r : Til opptjent egenkapital

14 1 4 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n B A L A N S E E I E N D E L E R N o t e O M L Ø P S M I D L E R Restanser felleskostnader Kortsiktige fordringer D r i f t s k o n t o i O B O S Sparekonto i OBOS S U M O M L Ø P S M I D L E R S U M E I E N D E L E R E G E N K A P I T A L O G G J E L D E G E N K A P I T A L Opptjent egenkapital S U M E G E N K A P I T A L G J E L D K O R T S I K T I G G J E L D Forskuddsbetalte felleskostnader Leverandørgjeld Skyldig offentlig myndigheter Annen kortsiktig gjeld S U M K O R T S I K T I G G J E L D S U M E G E N K A P I T A L O G G J E L D P a n t s t i l l e l s e 0 0 Garantiansvar 0 0 OSLO, S T Y R E T F O R S A M E I E T G O T A A S G Å R D E N R E I D A R A N D R E A S S E N Ø Y V I N D H A R T V E I T O L E K R I S T I A N H A U G E N Y N G V A R T I T T E R U D T H O M A S S L E T T E N

15 1 5 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n N O T E : 1 R E G N S K A P S P R I N S I P P E R Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i små foretak. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. OBOS konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DnB NOR som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført denne kontoen ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. N O T E : 2 I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R G a r a s j e l e i e Felleskostnader, bolig Felleskostnader, næring Kabel TV S U M I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R N O T E : 3 A N D R E I N N T E K T E R Opprydning reskontro L i k v i d i t e t s t i l s k u d d S U M A N D R E I N N T E K T E R N O T E : 4 P E R S O N A L K O S T N A D E R A r b e i d s g i v e r a v g i f t Kantinekostnader S U M P E R S O N A L K O S T N A D E R Det har ikke vært noen ansatte i selskapet gjennom året. N O T E : 5 S T Y R E H O N O R A R Honorar til styret gjelder for perioden 2009/2010, og er på kr I tillegg har styret fått dekket middag for kr jfr. note 10. N O T E : 6 R E V I S J O N S H O N O R A R Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr N O T E : 7 K O N S U L E N T H O N O R A R O B O S E i e n d o m s f o r v a l t n i n g A S Tripol S U M K O N S U L E N T H O N O R A R

16 1 6 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n N O T E : 8 D R I F T O G V E D L I K E H O L D Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold fellesanlegg Drift/vedlikehold heisanlegg Drift/vedlikehold parker.anl Drift/vedlikehold garasjeanlegg S U M D R I F T O G V E D L I K E H O L D N O T E : 9 E N E R G I / F Y R I N G Elektrisk energi S U M E N E R G I / F Y R I N G N O T E : 1 0 A N D R E D R I F T S K O S T N A D E R L o k a l l e i e Verktøy og redskaper -24 Driftsmateriell L y s p æ r e r o g s i k r i n g e r -50 Vaktmestertjenester Renhold ved firmaer S n ø r y d d i n g / g r e s s k l i p p i n g Andre fremmede tjenester Kontor- og datarekvisita Kopieringsmateriell -60 T r y k k s a k e r Andre kostnader tillitsvalgte Telefon/bredbånd Porto Reisekostnader -444 Bankgebyr -698 Velferdskostnader -330 S U M A N D R E D R I F T S K O S T N A D E R N O T E : 1 1 F I N A N S I N N T E K T E R Renter av driftskonto i OBOS 415 Renter av sparekonto i OBOS Renter av for sent innbetalte felleskostnader 135 S U M F I N A N S I N N T E K T E R

17 1 7 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n N O T E : 1 2 F I N A N S K O S T N A D E R Andre rentekostnader S U M F I N A N S K O S T N A D E R N O T E : 1 3 K O R T S I K T I G E F O R D R I N G E R Andre forskuddsbetalte kostnader (vil bli kostnadsført i 2011) S U M K O R T S I K T I G E F O R D R I N G E R Posten "Andre forskudd" inkluderer mottatte, ikke betalte fakturaer som vedrører 2011, med motpost i leverandørgjeld. Utbetaling vil skje i N O T E : 1 4 S K Y L D I G O F F E N T L I G E M Y N D I G H E T E R F o r s k u d d s t r e k k S k yl d i g a r b e i d s g i v e r a v g i f t S U M S K Y L D I G O F F E N T L I G E M Y N D I G H E T E R

18 S i d e 1 8 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n

19 S i d e 1 9 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n

20 S i d e 2 0 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n 5. I N N K O M N E F O R S L A G A ) M o n t e r i n g a v t a k r e n n e. M e d b a k g r u n n f r a d e e rf a r i n g e r s om e r g j o rt i o g f o r e s l å r s t y r e t å m o nt e r e t a k r e n n e o v e r s v a l e g a n g i 5. e t as j e, o g m i n i m um 2 s t k n e d l ø p s om m å f ø r e s g j e n n om a l l e s v a l e g a n g e n e o g n e d t i l b ak k en i v å. T a k u t b y g g e t e r k o n s t r u e r t s l i k a t v a n n e t r e n n e r, o g d r y p p e r, m i d t n ed p å g a n g v e i e n. V e d s i d e n a v at d e t e r u b e h a g e l i g v i l v a n n e t i v i s s e t i l f e l l e r f r y s e t i l i s o g g j ø r e u n d e r l a g e t v a n s k e l i g å g å p å. A r b e i d e t e r es t i m e r t t i l e n k os t n a d p å c a k r S t y r e t b e r o m f u l l m a k t t i l å s l u t t f o r h a n d l e o g g j e n n om f ø r e m o nt e r i n ge n a v t ak r e n n e n o g n e d l ø p. J e s s h e i m, 1 0. m a r s S t y r e t i S a m e i e t G o t a a s g å r d e n R e i d a r A n d r e a s s e n S t y r e l e d e r.

21 S i d e 2 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n B ) Styret foreslår å gå til anskaffelse av kamera for overvåking av garasjeanlegget. Det foreslås 4-6 stk Kamera med fokus på: G a r a s j e p o r t, i n n / u t k j ø r i n g I n n g a n g t i l b e g g e t r a p p e r o m I n n g an g b o d e r i nn e r s t i g a r a s j e n / g a r a s j e o m r åd e n e. B e g r u n n e l s e. D e t h a r h e l e t i d e n v æ r t s t y r e t s o p p f a t n i n g a t g a r a s j e a n l e g g e t, o g d e s t o r e v e r d i e n e s om e r d e r, bø r s i k r es b es t m u l i g. A n l e g g e t e r r e l a t i v t l e t t å t a s e g i nn i f o r u v e d k om m e n d e o g i n n b r u d d i b i l e r, t y v e r i a v b i l e r e l l e r hæ r v e r k k a n l et t g j e n n o m f ø r es a v i n nt r e n g e r e. Ved siden av at sam eiet selv kan legge fram bildebevis, hvis n o e k r i m i n e l t s k u l l e s k j e, v i l m o n t e r i n g a v s l i k t ut s t y r v i r k e p r e v e n t i v t. K o s t n a d : K r , - + m v a I t i l l e g g : 1 s t k l å s b a r t s t å l s k a p f o r p l a s s e r i n g a v d a t a / s k j e rm o g m o nt e r i n g a v 2 s t k doble k o n t ak t e r m / j o r d. S t y r e t b e r o m f u l l m a k t t i l å s l u t t f o r h a n d l e o g g j e n n om f ø r e i n nk j ø p o g m o n t e r i n g a v s l i k t u t s t y r. M e d v e n n l i g h i l s e n S a m e i e t Go t a a s g å r d e n R e i d a r A n d r e a s s e n S t y r e l e d e r

22 S i d e 2 2 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n 6. V A L G A V T I L L I T S V A L G T E V A L G K O M I T E E N I N N S T I L L E R F Ø L G E N D E P E R S O N E R : S t y r e t b e s t å r i d a g a v : Valgt til sameiemøtet: Leder Reidar Andreassen 2012 S t y r e me d l e m m e r : Yngvar Titterud 2011 Ø yv i n d H a r t v e i t 2011 Ole Kr. Haugen 2012 Thomas Sletten 2012 A. S o m s t y r e m e d l e m f o r e s l å s : Navn: Ø yv i n d H a r t v e i t, (Fazenda) Fram til årsmøte 2013 Navn: Yngvar Titterud ( U t b y g g e r ) Fram til årsmøte 2013 B. S o m v a r a m e d l e m m e r t i l s t y r e t f o r e s l å s : Navn: Vigdis Aaserud (Beboer) Fram til årsmøte 2013 Navn: Thomas Hansen (Fazenda) F r a m t i l årsmøte 2012 C. S o m m e d l e m m e r a v v a l g k o m i t e e n f o r e s l å s : Navn: Kari Berg, (Beboer) Navn: Rune Hansen (Beboer) Jessheim, 27. april I v al g k om i t e e n f or S am ei e t G o t a a s g å r d e n K a r i B e r g

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A S Th e r e s e s g 4 4 / L. G u n d e r s e n s gt 6, a v h o l d e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i S k

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Øs t r e K r ag s k o g e n S am ei e, a v h o l

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i N y b y g g A S, a v h o l d es o ns d a g 2 9. a p r i l 2 0 0 9, k l.

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s t i rs d a g 8. m a rs 2 0 1 1, k l. 1 8 0 0 p å L

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Ø v r e K r i n g s j å B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Ø v r e K r i n g s j å B

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i D u r ud B o r e t t s l a g, a v h o l d e s t i r s d a g 5. m ai 2 0

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 U l l e r n P a r k B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i U l l e r n P a r k B o r et

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø s t e r d a l s g t 4-6 B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Z i t t y B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Z i t t y B o r e t t s l a g, a v h o

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S a m e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a g 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8. 0 0 i a u d i t o r i um 1, P

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 A / L I l a K v a r t a l V B L I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A / L I l a K v a r t a l V B L, a v

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0 1 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L I n n k a l l i r n g e n e r a l t f i o r s l a m l i n g o r 2 0 d 1 1 i n æ O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i R os en b o r g g t. 1 2 B L, a v h o l

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T 1 L o m m e d a l s t u n e t S a m e i e I n n k a l l i r t s n a m g e i e r m ø t i e 2 0 l 1 1 o r d i n æ O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i L om m e d al s t u n et S am e i e, a v h o l d e s

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e 1 E i e r s e k s j s e. S v e r d r u p s G a t e 2 2 I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e Ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Sverdrups gate 22 avholdes onsdag 27. April 2011 kl. 18.00i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i B o l i g s am e i e t G r e g e r s G r am s V e i, a v h o l d e s t i r s d a g 9. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å B

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i H e l g es e n s g at e 8 2 / 8 4 A S a v h o l d e s m a nd a g 2 6. a

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G r e f s e n s e t e r e n B o l i gs am e i e, a v h o l d es m a nd a g 2 2. m a rs 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 i F ol k et

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E Side 1 av 20 Sameiet S a g av e i e n 1 3 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S A M E I E T S A G A V E I E N 1 3 a v h o l d e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i H e r r e g å r d s t e r r a s s e n S am e i e a v h o l d e s T o r s d a g 2 5. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 i. Ljan 0 0 menighetshus,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 8. m ar s 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3.

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3. I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 4. a p r i l 2 0

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i T h o n b y g g e t S am e i e, a v h o l d e s t o r s d a g 2 2. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8 :0 0 i P i l e s t r e d e t 3 5,

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 K i r k e v e i e n 1 1 2 B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i K i rk e v e i e n 1 1

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 11 Sletteløkka Boligsameie RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 667 791 20 594 247 20 617 436 20 703 116 Salg anleggsmidler

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP 4510 TLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 3000400 3000396 Andre inntekter 3 42082 41664 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U e l a n d s ga t e 6 1 S am e i e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å S t. H a n s h

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t K i r k e v e i e n 1 1 0, a v h o l d e s m a n d a g 2 0. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 0 0 i V es t r e A k e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Akersbakken Bo r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s t o rs da g 8. a p r

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e I ng i e r å s e n B o l i g s am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 8. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 i V as

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 M o g a t e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r i n n nk å a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i, a v h o l d e s o n s d a g 7. a p r i i 1. e t g., F a l b es g at e 5, Os l o. ( F a l b e s g at e e r d e n b ak k

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! S i d e 1 6 4 6 B o r e t t s l a g e t E u f e m i a K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S a g a d am m e n, a v h o l d e s t o r s d a g 15. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 9. 0 0 i S am l i n g s s a l

Detaljer

K j r e æ b e b o e r!

K j r e æ b e b o e r! 1 W e l h a v e n s g a t e N r. 1 0 B o r e t t s l a g K j r e æ b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s r e t å n r i n s g

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N y d a l e n K v a r t e r, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 Ordinært årsmøte i Solbakken Velforening, a v h o l d e s t o r s d a g 1 8. m a r s 2 0 1 0, k l. 2 0. 1 5 p å Ok s t a d S k o l e. T I L B E HA N D L I N G F O R

Detaljer

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i P i -1 l 3 e B s r t l, r a v e h d o e l t d es P t i a r s d k a g

Detaljer

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s /

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s / 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s T i rs da g 3 1. 0

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e U l l e r n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 p å L i l l e

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 17 925 999 16 811 540 17 927 504 20 624 507 Andre inntekter 3 324 738 362 598

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S m a rt a p a r t 2 B o r e t t s l a g, a v h o l d e s 3 1. m a i 2

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d e s t i r s d ag 4. m a i 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 i S t

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 1 U l l e r n p a r B k o e l n i g s a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n p a r k e n B o l i g s am e i e,

Detaljer

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011.

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. Til styret i Sofies Hage Borettslag ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. 643 02.11.2011 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.08.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader,

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG 6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t La n g a a r d l ø k k e n, a v h o l d e s t i rs d a g 28. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 9. 0 0 p å B e r l e S

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i F o r n e b u k o l l e n B o l i g s am ei e, a v h o l d e s t o r s da g 2 3. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 : 0 0 p å S A

Detaljer

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 8. m a r s 2 0 1 0, kl. 18.00 på Bjørnsletta skole,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 3 1. m a rs 2 0 0 9, kl. 18.30 i Langerud Sykehjem.

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Ø s t e r l i B o l i g s e l s k a p A S I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Øs t e r l i B o l i g s e

Detaljer

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet.

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet. Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 ØKONOMISK RAPPORT PR. 30.05.2011. Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 30.05.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader, Drift og vedlikehold

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 12. m a i 2 0 0 9, k l. 1 8 3

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

LIABAKKEN BOLIGSAMEIE DISPONIBLE MIDLER PR

LIABAKKEN BOLIGSAMEIE DISPONIBLE MIDLER PR DISPONIBLE MIDLER PR. 30.4.2017 For å måle selskapets betalingsevne på kort sikt, beregner vi størrelsen på disponible midler, også kalt arbeidskapital. Størrelsen på disponible midler kan bl.a brukes

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i n g o g r e g ns

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R i n g g a t en T e r r a s s e S am e i e, a v h o l d e s 2 4. m a rs 2 0 1 0, kl. 18 :00 i Lilleborg Kirke. T I L B E HA

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø v r e T ø y e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r

Detaljer

643 18.09.2012. Rapporten viser et resultat på kr -43 034,- mot budsjettert hittil i år, kr -178 651,-. De disponible midlene er på kr 696 688,-.

643 18.09.2012. Rapporten viser et resultat på kr -43 034,- mot budsjettert hittil i år, kr -178 651,-. De disponible midlene er på kr 696 688,-. Til styret i Sofies Hage Borettslag ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2012. 643 18.09.2012 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.08.2012. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer