K j æ r e b e b o e r!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "K j æ r e b e b o e r!"

Transkript

1 K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o g r e g ns k a p f o r V i ø n s k e r d e g v e l k o m m e n t i l g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 8 A p r i l k l 1 8 : 3 0 G r ü n e r l ø k k a s k o l e. D e t t e e r m u l i g h e t e n d u h a r t i l å d e l t a i d i s k us j o n e n o g v e l g e d et s t y r e t s om s k al forvalte ditt bomiljø i det kommende året. S t y r e t h a r l a g t m y e a r b e i d i å g j ø r e å r s b e r e t n i n g e n g o g r e g n s k a p e f o r s t å e l i g s om m u l i g. V å r t ø n s k e er d e r f o r a t d u l es e r n ø y e i g j e n n om h e f t e t o g v i s e r d i n i n t e r e s s e f o r b o r e t t s l a g e t v e d å m ø t e o p p p å g e n e r a l f o r s am l i n g e n. H v e m k a n d e l t a p å g e n e r a l f o r s am l i n g e n? A l l e a n d e l s e i e r e h a r r e t t t i l å v m æ l r i e n g m e e n d m i e d g e f n -, o e r s a t l - a f l g o e r s a o g s t em m e r et t. Det er kun èn stemme pr. andel A n d e l s e i e r e ns ek t ef e l l e, s am b o e r e l l e r e t a n n et m e dl em a v a n d e l s e i e r e n s h u s s t a n d h a r r e t t t i l å v æ r e t i l s t e de o g t i l å u t t al e s e g. Styrem edlemmer, forretningsfører og leier av boli g i b o r e t t s l a g e t h a r r e t t t i l å v æ r e t i l s t e d e i g e n e r a l f o rs am l i n g en o g t i l å u t t al e s e g. E n a n d e l s e i e r k a n m ø t e m e d f u l l m e k t i g. I n g e n k a n v æ r e f u l l m e k t i g f or m e r e n n é n a n d e l s e i e r, m e n d e r f l e r e ei e r en a n d e l s am m e n, k a n d e h a s am m e f u l l m e k a k t i k a n g t r. e k k e s E t i l n b ak e f n å r u s om l h e l s m t. E n a n d e l s e i e r k a n t a m e d e n r å d g i v e r t i l g e n e r a l f o rs am l i n g e n. R å d g i v e r e n h a r bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det.

2 S i d e 2 3 F a g e r h e i m e n B o r e t t s l a g I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l g i e r n h g e i m e F n a B o r e t t s l a g a v h o l d e s O n s d a g 2 8. Ap r i l k l. 1 8: 3 0 i G r ü n e r l ø k k a s k o l e. TIL BEHANDLING FORELIGGER : 1. K O N S T I T U E R I N G A ) Valg av møteleder B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e C ) V a l g a v r e f e r e n t o g t o a n d e l s e i e r e t i l å u n d e r s k r i v e p r o t D ) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r B ) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 3. G O D TG J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r C ) H o n o r a r B a l k o n g g r u p p a 4. F O R S L A G A ) F o r s l a g t i l e n d r i n g e r n e a s v o m v f e ø d l t g e k a t v e a t v i h a r f å t t b a l k o n g e r B ) F o rs l a g t i l t i l l e g g t i l h us o r d e n s r eg l e n e s om f ø l g e a v at v i h a r f åt t b a l k o n g e r C ) Forslag til tillegg til husordensreglene knyttet til brannvernutstyr F o r s l a g e r t a t t i n n b a k e rs t i h ef t et 5. V A L G A V T I L L I T G S V T A E L A ) V a l g a v l e d e r f o r 1 å r B ) V a l g a v 2 s t y r e m e d l e m m e r f o r 2 å r C ) V a l g a v 1 v a r a m e d l e m f o r 1 å r D ) V a l g a v v a l g k o m i t é f o r 1 å r E ) V a l g a v 1 d e l e g e r t (e ) m e d v a r a t i l O B O S å g r e n e r a l f o r s a m l i O s l o, S t y r e t i F a g e r h e i m e n B o r e t t s l a g Berthe Reistad / s / Tonje Areng Skaara / s / Hege Therese Kirkeby / s / S i r i l V i s n e s / s / T o r J o h a ns e n / s /

3 S i d e 3 3 F a g e r h e i m e n B o r e t t s l a g Å R S B E R E T N I N G F O R T I L L I T S V A L G T E Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært : S T Y R E T L e d e r B e r t h e R e i s t a d F a g e r h e i m g t 1 4 Nestle d e r H e g e T h e r e s e K i r k e b y F a g e r h e i m g t 8 S t y r e m e d l T o e n j m e A r e n g S k a a r a F a g e r h e i m g t 6 S t y r e m e d l S i e r m i l V i s n e s F a g e r h e i m g t 1 0 S t y r e m e d l T o e r m J o h a n s e n C h r i s t i e s G t 1 3 V A R A M E D L E M M E R T I L S T Y R E T N i n a Ø y d i s L i d F a g e r h e i m g t 6 D E L E G E R T T I L G E N E R A L F O R S A M L N I N I G E O B O S D e l e g e r t B e r t h e R e i s t a d F a g e r h e i m g t 1 4 V a r a d e l e g e r t T o n j e A r e n g S k a a r a F a g e r h e i m g t 6 V A L G K O M I T E E N T o r H å k o n I n d e r b e r g G r ü n e r s g t 1 3 G e i r E v e n s e n F a g e r h e i m g t 2 F O R R E T N I N G S F Ø R S E L O G R E V I S J O N Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til k o n t r a k t. Borettslaget har forenklet forretningsførerkontrakt. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig ) er regnskapssjef Egil Havre, OBOS. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers AS.

4 S i d e 4 3 F a g e r h e i m e n B o r e t t s l a g G E N E R E L L E O P P L Y S N I N G E R O M B O R E T T S L A G E T Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund - med organisas nummer , ligger i bydel 2 Grunerløkka i Oslo kommune og har adresse: C h r i s t i e s -1 3 G t 7 F a g e r h e i m g t B o r e t t s l a g e t b e s t å r a v a n d e l s l e i l b i y g n h i e n t g e r., f o r d e l t p å 2 T o m t en, k j ø p t i 2 o 1 g 9 h a 3 r 3 f ø l g e r n d e - o g p g å r å b d r u s k s n 3 um m 7 e r 2 : 8 m , 121, 122, 123, 125, 127, 128, 349, 61, 62, 63, 64 Første innflytting skjedde i B o r e t t s l a g e r e t s a m v i r k e f o r e t a k s o m h a r t i l f o r m å l e n å g i a n d e b o l i g i f o r e t ak e t s e i e n d om ( b o r e t t ) o g å d r i v e v i r k s om h et s om s t å r i s a m m e n h e n g m e d d e t t e. B o r e t t s l a g e t f ø l g e r a r b e i d s m i l j ø l o v e n s b es t em m e l s e r o g t i l s t r e b e r et g o d t a r b e i d s m i l j ø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. S e l s k a p e t d r i v e r i k k e m e d - f o g r s ut k v n i k l n i n g g s s ak t i v i t e t e r. A v b o r e t t s l a g e t s 5 s t y r em e d l em m e r e r d e t 4 k v i n n e r o g 1 m a n n. B o r e t t s l a g e t e r p os i t i v t i l l i k es t i l l i n g o g t s a i r k t e p å at d et i k k e f o r ek om m e r forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. S TY R E T S t y r e t k a n k o n t a k -p t o e s t : s p å t e y r e t.fa g e r, e l h l e e r v i a p m o e s t k n s e i m a i l. b a k g å r d e n. Bo r e t t s l a g e t s p os t a d r es s e e r : S 3 F a g e r h e i m e n B o r e t t s l a g O B O S P o s t b o k s S t. O l a v s P l a s s O s l o R E TN I N G S L I N JE R F O R S TY R E AR B E I D S t y r e t h a r v e d t a t t r e t n i n gs l i n j e r f o r s t y r e a r b e i d i b o r e t t s l a g e t. F o rm ål et m e d d i s s e e r å k l a r g j ø r e d e k r a v s om s t i l l es t i l d e t i l l i t s v a l g t e. R e t n i n gs l i n j e n e om h a nd l e r s t y r e a n s v a r f o r f o r v a l t n i n g a v d e øk o n om i s k e ve r d i e r, h a b i l i t et, t a us h e t s p l i k t, h o no r e r i n g, attestasjon og anvisning av utbetalinger. V AK TM E S TE R TJ E N E S TE B o r e t t s l a g e t h a r a v t a l e om v ak t m es t e r t j e n e s t e m e d G å r d r e f o rm A S s om k a n k o n t ak t es p å t e l ef o n D e r s om i k k e a n n e t e r a v t a l t m e d s t y r e t p å f o r h å n d, m å e n p å r e g n e å m å t t e b et a l e f o r t j e n e s t e n s e l v.

5 S i d e 5 3 F a g e r h e i m e n B o r e t t s l a g N Ø K L E R / S K I L T R e k v i s i s j o n f o r n øk l e r o g s k j em a f o r s k i l t t i l p os t k as s e o g r i n g e k l o k k e f å e s v e d henvendelse til styret. V AS K E R I F e l l e s v a s k e r i e t e r i k j e l l e r n e t i l h v er o p p g a n g o g s k a l b r u k e s i h e n h o l d t i l g j e l d e n d e r e g l e r. R E N H O L D B o r e t t s l a g e t h a r a v t a l e m e d R e n ek om v a s k a v t r a p p e o p p g a n g e r / f e l l e s a r e a l e r. K A B E L -TV C a n a l D i g i t a l n e d r ø r l a e v v - e t o r g v a b r e d b å n d s t j e n e s t e r. H a r d u s pø r s m å l v e d r ø r e n d e ditt kabel-t v-abonnem ent, digital-t v e l l e r b r e d b å n d, k a n d u r i n g e t l f Å p n i n gs t i d e r h o s k u n d e s e r v i c e e r m a n d a g - f r ed a g k l , l ø r d a g k l S ø n d a g e r e r s t e n g s t å. r d O e t p f p e i l p å k a b e l a n l e g g e t u t e n om n o rm a l å p n i n g s t i d, k a n d e t t e r a p p o r t e r e s v i a t e l e f o n l ø r d a g e r k l o g s øn d a g e r k l F o r y t t e r l i g e r e i n f o r m a s j o n v i s e s d e t t i l w w w. c a n a l d i g i t a l. n Ingen må gjøre inngrep i kabel-tv-anlegget som å skru av dekselet - på antenne k o n t a k t e n - el l e o r g t i l k o b f l i n g o e r. S e l i k t e i n a n g r e o p v m i l k u n n e f o r å r s a k e f o rs t y r r e l s e r på signalene til andre beboere og i verste fall forårsake ødeleggelser i kabel-t v a n l e g g e t. TE L E F O N I Borettslaget er tils l u t t e t s am a r b e i ds a v t a l e n m e l l om T e l e n o r o g O B OS, s om g j e l d e r t i l og som gir beboere med telefonabonnement i Telenor gode rabatter. D e t g i s o p p t i l 2 5 % r a b a t t p å b r u k e n a v t e l e -a f b o n e n e m ( e g nt j e n l e d ) e p r å B a s i s f a s t t e l ef o n o g b r e d b å n d s t e l e fo n de r s om s am t a l ek o s t n a d e n o v e r s t i ge r ,-. F r i b r u k a v f as t t e l e f o n h v e r l ø r d a g ( k u n s t a r t p r i s p å 8 9 ø r e p r. s am t a l e u a n s e t t varighet ) på samtaler til andre fasttelefoner i Norge. Den enkelte beboer får fri etablering av ADSL Bredbånd ved bestilling via i n t e r n e t t o g 1 0 % r a b a t t p å a b o n n em e nt s t y p e n e A D S L M e d i um o g 1 5 % p å A DS L P r em i um. ( R a b a t t ytes ikke på nybestilte abonnement på ADSL Basis og ADSL Turbo ). D e t g i s 3 0 m i n u t t e r ek s t r a f r i r i n g e t i d p å a l l e m o b i l a b o n n em e nt f r a T e l e n o r o g D j u i c e ( i k k e k o nt a n tk o r t o g D j u i c e C o n t r o l o g s u rf p r a t a b o n n em e nt ). E k s t r a ri n g e m i n u t t e r g i s u a v h e n g i g a v o m k u n d e n e r i e n b i n d i n g s p e r i o d e, o g a k t i v i s e r es v e d a t k u n d e n s e l v sender en SMS fra sin egen mobiltelefon til nr 2000 med tekst bestill OBOS. B e s t i l l i n g a v g t internettjenester e l e f o n i o gjøres på

6 S i d e 6 3 F a g e r h e i m e n B o r e t t s l a g K R A F T L E V E R A N S E T I L B O R E T T S L A G E T S F E L L E S A N L E G G Borettslaget har gitt OBOS fullmakt til å fremforhandle en kraftavtale. Borettslaget er tilsluttetavtalen med Alpiq Norway AS og LOS ( Agder Ener g i A S ). A l p i q N o r wa y A S s t å r f o r r å d g i v n i ng o g k r af t f o r v a l t n i n g, o g L O S s t å r f o r k r a f t l e v e r a n s e r og fakturaadministrasjon. Kraftforvaltningsavtalen utløper den Kraftforvaltningsavtalen gir følgende fordeler for borettslaget : E t t a v m a rk e d e t s l a v e s t e a dm i n i s t ra t i v e p å s l a g: 0, 9 5 ø r e p r. kw h. E l e k t r i s k k r af t t i l s p ot p r i s k om b i n e rt m e d f o r v a l t n i n g s om g i r g u n s t i g e s t r øm p r i s e r. Profesjonell forvaltning fra Alpiq Norway AS Energipartner AS. B o r e t t s l a g e t v / s t y r e t f. å s t y r e r o m t m i et l. ne g t b a l. n a. g f o r t i l s f o r b r u - k o s g f ak t u r e r i n gs d a t a. Rabattert kraft via kjøp fra energigjenvinningsanlegg hos Elkem ASA og Tinfos AS. I å r e n e g a k r a f t f o r v a l t n i n g s a v t a l e n t i l d e l s l a v e r e k r af t k os t n a d e r e n n d e f l es t e andre kraftalternativ e r. I h a r i k k e k r a f t f o r v a l t n i n g s p o rt e f ø l j e n g i t t f ul l t s å g o d e resultater. Kostnader til kraft i 2009 ble likevel gunstige. A V T A L E O M O L J E L E V E R A N S E B o r e t t s l a g e t h a r a v t a l e m e d S h e l l o m o l j e l e v e r a n s e.. E N E R G I R E G N S K A P F o r m å l e t m e d e t e n s e k r a p g i er r å e g n i s t y r e t e n o v e r s i k t o v e r b o r e t t s l a g e t s e n e r g i f o r b r u k, f o r d e l t p å r om o p p v a r m i n g, b e r e d n i n g a v v a rm t t a p p e v a n n, b e l y s n i n g, g å r d s l y s, f e l l e s v a s k e r i, e t c. E n e r g i r e g n s k a p et g i r b o r e t t s l a g e t e n m u l i g h e t t i l å f øl g e f o r b r u k s ut v i k l i n g e n o v e r t i d, n o e s om g j ø r d e t m u l i g å s am m e nl i g n e f o r b r u k e t i b o r e t t s l a g e t m e d t i l s v a r e n d e b o l i g s e l s k a p e r. D e t t e g i r s t y r e t e t g o d t b e s l ut n i n gs g r u n n l a g v e d v u r d e r i n g a v t i l t a k s om kan føre til økonomiske besparelser på sikt. F r a o g m e d b l i r d e t o b n l e i n e g r a g t i a o t t r es i t s f o k r a m l l e d b o l e i g e r s om s k a l s e l g e s e l l e r l e i e s u t. N o r g - e o s g V e a n s e s r g d i r d a i r g e s k t o r a t ( N V E ) h ar a n s v a r e t f o r i m p l em e nt e r i n g e n a v o r d n i n g e n. P å w w w. e n e r g i m e r k i n g. n o k a n a n de l s e i e r e n u t a r b e i d e e n e n e r g i a t t e s t f o r s i n b o l v i 2 0 g 1. 0 t a O i B nn O S o p p v l i y s l n i n g i e r i l ø p e t a e n e r g i r e g n s k a p e t s om v i l væ r e t i l h j e l p v e d u t a r b e i d e l s e a v e n e r g i m e r k e t. Hva er et energiregnskap : E t e n e r g i r e g n s k a p m i n n e r m y e om e t t r a d i s j o n e l t ø k o n om i s k r e g n s k ap f o r et b o l i g s e l s k a p, m e n m a n d o k u m e n t i f o e r b e r u r k i e kw n e h r g i s t e d et f or ø k o n om i s k f o r b r u k i k r. Hvordan brukes et energiregnskap : E n e r g i r e g n s k a p et g i r v e r d i f ul l i nf o rm as j o n om h v a s om b e n y t t es a v en e r g i, o g h v a e n e r g i e n b r u k e s t i l. V e d å s am m en l i g n e e g e t f o r b r u k m e d f o r b r u k e t i a n d r e b o l i g s e l s k a p få r m a n i nf o rm as j o n o m h v o r v i d t f o r b r uk e t e r r i m e l i g, e l l e r om d e t b ø r iverksettes tiltak for å redusere forbruket.

7 S i d e 7 3 F a g e r h e i m e n B o r e t t s l a g Energiforbruk i 2009 : G j e n n om s n i t t s f o r b r uk i F a g e r h e i m e n b r l : kw h / m ² Hva brukes energien til : O l j e t i l v a r m t v a n n o g o p p v a r m i n g : k W h / m ² S t r ø m t i l h us h o l d n i n g : 4 8 k W h / m ² S t r ø m t i l f e l l es f o r b r u k : 9 k W h / m ² F o r b r u k s u t v i k l i n g : F a g e r h e i m e n b o r e t t s l a g h a r f o r b r uk s t a l l f o r d e 9 s i s t e å r e n e i e n e r g i re g n s k a p e t. Gjennom denne perioden har forbruket genereltblitt redusert fra 7 f o r s 2001 å å ø k e i g j e n i o g F o r b r u k i : k W h / m ² F o r b r u k i : k W h / m ² F o r b r u k i : k W h / m ² F o r b r u k i : kw h / m ² F o r b r u k i : k W h / m ² F o r br u k i : k W h / m ² F o r b r u k i : k W h / m ² F o r b r u k i : k W h / m ² F o r b r u k i : k W h / m ² E n e r g i f o r b r u k e t i t i -t a l l s v b a e r by e n g d g e l s 3 e 0 m e d v a n n b å r e n v a rm e e r k W h / m ². F o r b r u k e t i F a g r e r t t h s e l a i g m e e r n d e r b m o e d n o e h øy t i f o r h o l d t i l a n d r e t i l s v a r e n d e by g n i n g e r. E n e r g i f o r b r u k e t i F a g e r h e i m e n b o re t t s l a g h a d d e e n p o s i t i v ut v i k l i n g i v a r m e o g v a r m t v a n n s f o r b r u k e t -2 f 0 r 0 7 a Borettslaget anbefales derfor å tenke gjennom om det har vært noe o b l e pr m e r, a v v i k e l l e r f e i l v e d f y r a n l e g g e t s om k a n f o r k l a r e d e n r e l a t i v t s t o r e ø k ni n g e n i e n e r g i f o r b r u k et i o g D e r s om d e t i k k e e r n o e n k j e nt e f o rh o l d s om t i l s i e r e n s l i k ø k ni n g, a n be f a l e s d e t e n t e k n i s k u n d e r s ø k e l s e a v f y r a n l e g g r e s t ak e n f. o r å f i n n e å

8 S i d e 8 3 F a g e r h e i m e n B o r e t t s l a g I N D I V I D U E LL N E D BE T AL I N G AV FE L LE S G J E L D B o r e t t s l a g e t h a r l a g t t i l r e t t e f o r a t a n d e l s e i e r e k a n i n n b e t a l e s i n a n de l a v f e l l es g j e l d e n ( I -o r N d n i n g ). D e t t e g i r a n d e l s e i e r a d g a n g t i l å i nn b e t a l e s i n a n d e l a v f e l l es g j e l d e n. Innbetalin g f o r u t s e t t e r a t a n d e l s e i er h a r e n e g e n a v t a l e m e d b o r e t t s l ag e t. V e d etablering av avtalen påløper et engangsgebyr som for tiden er kr , V e d f o r e s p ø rs e l t i l O B OS f o r v a l t n i n gs av d e l i n g v i l a n d e l s e i e r f å t i l s e n d t a v t a l e o g g i r o s om s k a l b e n y t t es v e d i n n b e t a l i n g. I n n be t a l i n g k a n f o r e t a s t o g a n g e r p r. å r v e d t e rm i nf o r f a l l o g p å b o r e t t s l a g et s l ån i H us b a n k e n. N å r d e t g j e l d e r l å n et i T e r r a B o l i gk r e d i t t s å v i l a n d e l s ei e r e b l i i n n f o rm e r t n å r balkongprosjektet er ferdig om når man kan innfri deler eller hele sin andel av lånet. A n d e l s e i e r m å t a k o n t ak t m e d O B O S m i n i m um e n m å n e d f ø r t e rm i nf o r f a l l f o r opprettelse av avtale. Beløpetm å være kreditert OBOS klientkonto d a g e r f ø r 10 t e rm i n f o rf a l l. D e r s om d e n n e f r i s t e n i k k e o v e r h o l d e s v i l i n n b e t a l i n i g k k e k u n n e f o r e t a s, o g b e l ø p et blir refundert andelseier. Minimumsbeløpet for innbetaling er 6 0 kr 0 0 0, - p r. g a n g. V e d i n n b e t al i n g v i l a n d e l s e i e r e n f å r e d u s e r t s i n e k a pi t a l u t g i f t e r ( a n d e l r e n t e r o g a v d r a g ) s om k r e v e s i n n s am m e n m e d f e l l es k o s t n a d e n e. A V T AL E O M G AR AN TE R T B E T AL I N G AV F E L L E S K OS TN AD E R ( TE O R E TI S K L E I E ) B o r e t t s l a g e t h a r a v t a l e m e d OB OS om g a r a n t e r t b e t a l i n g a v f e l l es k o s t n a d e r. O B OS g a r a n t e r e r f o r o v e r f ø r s e l t i l b o r e t t s l a g e t h v e r m å n e d o g o v e r t a r d e r e t t e r a l t a ns v a r o g risiko for eventuell mangle n d e i n nb e t a l i n g a v f e l l e s k os t n a d e r. BRUKSOVERLATING ( FRAMLEIE ) D e t e r i k k e t i l l a t t å o v e r l a t e b r u k e n a v b o l i g e n t i l a n d r e ut e n s t y r e t s s a m t y k k e o g g o d k j e n n e l s e a v b r u k e r. U l o v l i g o ve r l a t i n g a v b r u k k a n f ø r e t i l s a l g s på l e g g a v l e i l i g h e t e n. S ø k n a d f o s r s b k r u j k e s m o v a e r l a t i n g f ås v e d h e n v e n d e l s e t i l OB O S p å t e l e f o n Det er registrert 7 bruksoverlatinger i borettslaget pr

9 S i d e 9 3 F a g e r h e i m e n B o r e t t s l a g F O R K J Ø P S R E T T F o r k j ø ps r e t t e n e r e n v i k t i g m e d l em s f o r d e l i O B OS. V e d s pø r s m å l om f o rk j ø ps r e t t e n k a n d u h e n v e n d e d e g t i l O B OS p å t e l e f o n F o r h v e r e n k e l t b o l i g b l i r d et v e d s a l g f as t s a t t e n e g e n f r i s t f o r å m e l de b r u k a v forkjøpsretten (meldefrist ). Medlemmer som vil benytte forkjøpsretten t, a r k o nt a k t m e d OBOS for å få oppgitt faksnummer eller eventuell -p o s t a d e r es s e s om k a n b e n y t t es. M e l d i n g e n m å v æ r e m o t t a t t a v O B O S i n n e n d e n f a s t s a t t e f r i s t. n o r m a l t 5 v i r k e d a g e r e t t e r a -a t n n o b n s o e l i A i f t g e n e p n o s t e n r k u n n g j o og / eller på www. obos. no. Hvis OBOS e l di n g mottar om f o rk j øp e t t e r a t din f r s t e e r m g å t t ut, k a n d u i k k e k r e v e å f å o v e r t a b o l i g e n p å g r u n n l a g a v f o rk j ø ps r e t t e n. G j ø r d u b r uk a v f o r k j ø p s r e t t e n, t r e r d u i n n i e n a l l e r e d e i n n g å t t a v t a l e o g k j ø p e r b o l i g e n til den avtalte pris på avtalte vilkår. Finansie r i n g e n m å v æ r e i o r d e n, o g d e n m å i s i n h e l h e t d o k um e n t e r e s s k r i f t l i g. E r d e t f l e r e m e d l em m e r s om v i l b en y t t e f o rk j ø ps r e t t e n, f å r d e n m e d l e n g s t a ns i e n n i t e t f o r t r i n n s r e t t. A n d e l s e i e r e i d e t b o r e t t s l a g e t b o l i g e n t i l h ø r e r g å r f o r a n øv r i g e m e dl em m e r i O B. O D S e r s om f l e r e i b o r e t t s l a ge t v i l b e n y t t e f o r k j ø p s r e t t e n, b l i r n or m a l t b ot i d e n i b o r e t t s l a g et a v g j ø r e n d e. F O R S I K R I N G E R B o r e t t s l a g e t s e i e n d o m m e r e r f o r s i m k e d r p e o l t i s e n i um m N e r E M I F O R F o rs i k r i n g e n d e k k e r b y gn i n g e n e,f e l l e s a r e a l o g b o l i g e r, m ed v e g g f a s t u t s t y r. D e n d e k k e r o g s å b y g n i n g s m es s i ge t i l l e g g i n n r et n i n g e r o g f o r b e d r i n g e r i b o l i g e n bekostet av andelseier. O p p s t å r d et s k a d e i l e i l i g h e t e n, s ør g f o r å b e g r e n s e s k a d e om f a n g e t m es t m ul i g o g p r ø v å k a r t l e g g e å r s ak e n t i l s k a d en. E r f l e r e l e i l i g h e t e r b e r ø r t, n o t e r h v o r d a n b e r ø r t e a n d e l s e i e r e k a n k o n t a k t es o g o p p l y s om d e t t e n å r s k a d e n m e l d es t i l s k a d e a v d e l i n g e n h o s N e m i : C r a w f o r d & C o m p a n y p å t e l e f o n e l l 0 e 0 r, f a k s 2 2 e-p o s t c o m p a n c r a w c o. n o V e d s k a d e r s o m d e k k e s a v b o r e t t s l a g e t s b y g n i n g s f o r s i k r i n g, - k r e v e r f o r s i s e l s k a p e t e n e g e n a n d e l p å k r ,-. S e l v om b o r e t t s l a g e t s f o r s i k r i n g b r u k e s, k a n a n d e l s e i e r b e l as t es h e l e e l l e r d e l e r a v e g e n a n d e l e n d e r m s forholdet o ligger innenfor andelseiernes ansvar. I N N B O F O R S I K R I N G D e n e n k e l t e a n d e l s e i e r m å h a e g en h j em f o rs i k r i n g s om d e k k e r i n n b o o g l øs ø r e ( d et v i l s i ut s t y r / i n n r e d n i n g s om d e t e r n a t u r l i g å t a m e d s e g n å r e n f l y t t e r ). B o r e t t s l a g e t s b y g n i n g s dekker f o r s i ikke k r i skade n / tap på innbo og løsøre. D e t v i l væ r e g u n s t i g å k o n t a k t e OB O S F o r s i k r i n g f o r å f å t i l b u d p å i nn b o f o r s i k r i n g. D e n n e f o r s i k r i n g e n h a r l a v p r i s o g t i l p a s s e d e v i l k å r. OB OS F o rs i k r i ng h a r o g s å g o d e tilbud på øvrige forsikringsprodukter denenkelte andelseier kan ha behov for.

10 S i d e F a g e r h e i m e n B o r e t t s l a g B R A N N S I K R I N G S U T S T Y R Borettslaget har ansvar for å a ns k a f f e o g m o n t e r e b r a n n v e r n u t s t y r i l e i l i g h e t e n e. Borettslaget har montert 2 stk røykvarslere t i s k o g ( 1 1 i o n op i s k ), s am t b r a n ns l a n g ei hver leilighet.siste kontroll av dette var. D e n oktober e nk e l t e an d 2009 e l s e i e r e r f o r p l i k t e t t i l e n h v e r t i d å h o l d e b r a nn v e r n u t s t y r e t i s i n l e i l i g h e t i o r d e n, o g s ø r g e f o r a t d e t e r m o n t e r t i f ø l g e a n v i s n i n g e r o g s k f r i o f r t e r. D e t t e om f a t t e r l ø p e nd e v e d l i k e h o l d o g j e v n l i g k o nt r o l l a v f u n k s j o ns d y k t i g h e t. D e rs om u t s t y r e t e r d e f ek t, m el de s d e t t e s k r i f t l i g t i l s t y r e t. B r a n n v e r n u t s t y r e t e r b o r et t s l a g e t s e i e n d om o g s k a l i k k e f j e rn e s f r a b o l i g e n u n d e r b o p e r i o d e n e l l e r v e d u t fl y t t i ng. U t g i f t e r t i l n y t t u t s t y r v e d f j e r n i ng e l l e r u v e t t i g b r u k av brannvernutstyret kan belastes den enkelte andelseier. H M S - I N TE R N K O N TR O L L F o r s k r i f t o m s y s t e m -, a t i m s - i k o l g h s j e i l k ø k s e r h e t s a r b e i d i v i rk s om he t e r ( I n t e r n k o n t r o l l f o r s k s r t s i a t f t v t e d e n k ) g l. r b e l s. e 6. d f e a s em b e r m e d v i r k n i n g f r a 1. j a n u a r F o rs k r i f t e n s t i l l e r k r a v t i l a t d e n e nk e l t e v i r k s om h e t s k a l s y s t em a t i s e r e a r b e i d e t m e d å e t t e r l e v e b e s t em m e l s e n e i l o v e r o g f o r s k r i f t e r g i t t a v d e t o f f e n t l i g e. Viktige lover i henhold til d e t t e e r : Lov om elektriske anlegg og elektrisk utstyr L o v o m b r - a n n o g e k s p l o s j o n s v e r n L o v o m f o r u r e n s n i n g L o v o m a r b e i d s m i l j ø I n t e r n k o nt r o l l i n n e bæ r e r a t b o r e t t s l a g e t e r p å l a g t å p l a n l e g g e, o r g a n i s e r e, ut f ø r e, vedlikeholde og dokumentere alt som har m e d h e l -, s e m - i o l g s j i k ø k er h e t å g j ø r e i borettslagets regi. Internkontrollsystemet beskriver hvordan dette arbeidet skal drives. S t y r e t i v a r e t a r i n t e r nk o n t r o l l e n m ed h e n s y n t i l b l a nt a n n e t b r a n n v e r n, f e l l es e l ek t r i s k a n l e g g o g l e k e p l a s s u t s t y t r t s. l a g e H t a r n s a b t o t e r m e å d et o gs å o p p f y l l e k r a v e n e i arbeidsmiljøloven i forhold til vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. B e b o e r n e/ a n d e l s e i e r n e h a r p l i k t t i l å f o r et a e g e n k o nt r o l l p å d e t el e k t r i s k e a n l e g g e t i l e i l i g h e t e n e.

11 S i d e F a g e r h e i m e n B o r e t t s l a g R E H A B I L I T E G R O I G N S TØ R R E V E D LI K E H O L D N y e k s p a n s j o n s t a n k f y r r o m N y t t c a l l i n g a n l e g g P r o s j e k t b a l k o n g b y g g i n g 2009 Oljing av ytterdører 2009 Nytt vannbehandlingsanlegg i fyrrommet U t s k i f t i n g o g k o n t r o l l a v b r a n n s i k r i n g s u t s t y r i l e i l i g h e t S k i f t e a v v a r m e v e k s l e r i f y r r o m S k i f t e a v b r e n n e r e t i l f y r k j e l e n e 2006 Skifte av oljetank / Oljing av ytterdører I n s t a l l e r i n g a v p u l v e r a p p a r a t e r i k j e l l e r o g l o f t / T a k r e p a r a s j o n e r i Fagerheimgaten / Diverse murarbeid i kjeller O p p u s s i n g a v r f r y o m / N y e s ø p p e l h u s / S k i f t e a v v a n n r ø r m o t F a F a s a d e r e h a b i l i t e r i n g m o t g å r d s r om / S k i f t e a v d ø r e r o g l å s s y s t em / M a l i n g a v vinduer mot gaten / Røykvarslere og brannslanger i alle leilighetene Alle røykvarslere skiftet i oppgangene T i l k n y t n i n g b r e d b å n d, B r e d b å n d f a b r i k k e n 2000 Oppussing av oppganger O p p u s s i n g a v v å t r o m / S k i f t i n g a v a v l ø p s r ø r / O p p a r b e i d i n g a v u t 1997 Nytt søppelhus / Innkjøp av tørketromler V e d l i k e h o l d a v f a s a d e m o t g å r d s U t s k i f t a i v n g f y r a n l e g g / U t s k i f t i n g a v e l e k t r i s k a n l e g g S T Y R E T S A R B E I D Styret har hatt 13 ordinære styremøter siden forrige generalforsamling. Prosjektering av balkonger V e d t a k om b y g g i n g a v b a l k o n g e r b l e g j o r t i ek s t r a o r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i f e b r u a r R e s t e r e n d e d e l a v f ø r s t e h a l v å r a v g i k k m e d t i l k o n t r a h e r i n g, o g d e r e t t e r d i a l o g m e d e nt r e p r e n ø r s om s t o d a n s v a r l i g f o r s øk n a d om b y g g e g o d k j e n n i n g t i l P l a n o g b y g n i n g s e t a t e n ( P B E ). H e r u n d e r o g s å d e t al j e r t e t e g n i n g e r, s am t e n d r i n g e r / t i l p a s n i n g e r k n y t te t t i l b yg n i n g s m as s e ns b es k a f f e n h et o g f o r å t i l f r e d s s t i l l e P B E s k r a v t i l u t f o rm i n g. B y g g e g o dk j e n n i n g b l e g i t t s e n s om m e r , o g f o rm el l b y g g e s t a r t b l e d e r e t t e r s at t t i l s e p t e m b e r D e t t e p r os j ek t e t h a r n a t u r l i g n o k v æ rt en viktig del av styrets arbeid d e t s i s t e å r e t. F y r h u s e t D r i f t o g v e d l i k e h o l d a v f y r h u s et h ar v æ r t et p r i o r i t e r t om r å d e f o r s t y r e t i å r e t s om h a r g å t t, d e t e r d e r f o r ek s t r a h y g g e l i g å f a s t s l å at s t a b i l i t et e n p å v a rm t t ap p e v a n n o g v a r m e t i l r a d i a t o r e n e n å e r b e d r e e n n ak p e å n e f r l at e r v i e h a å r r g. j e n Å n r om s f ø r t n ø d v e n d i g e i n v e s t e r i n g e r i f o rm a v f o r b e d r i n g e r / u t s k i f t ni n g e r d e s i s t e å r e n e. D e t t e å r e t h a r v i s at t i n n e t v a n n b e h a n d l i n g s a n l e g g o g b y t t et ut e n ek s p a n s j o ns t a nk. M e r s t a bi l d r i f t a v f y r h u s e t h a r o g s å b i d r a t t t i l a t v i h a r et l a v e r e o l j e f o r b r u k e n n i f j o r.

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 M o g a t e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r i n n nk å a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l r e i t s n g e n e r a t l f i o r l s am å l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 C a s i n e t t o B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Jacob Meyer Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Torsdag 10. mai 2012 kl 18:00 i Hasle menighets lokaler.

Torsdag 10. mai 2012 kl 18:00 i Hasle menighets lokaler. 1 Ola Narr Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling: Torsdag 10. mai 2012 kl 18:00 i Hasle menighets lokaler. Hasle menighet ligger på toppen av Hasle og Keyserløkka. Adressen

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. 1 Gjøvikgata Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling

Detaljer

Onsdag 9 mai kl 18:00 i Sagene Samfunnshus møterom Trinserud

Onsdag 9 mai kl 18:00 i Sagene Samfunnshus møterom Trinserud 1 Mogaten Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Onsdag 9 mai kl 18:00 i Sagene Samfunnshus møterom Trinserud Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. 1 Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette er muligheten

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Nylænde Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. 384 Side 1 Sandbakken Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Galgeberg Borettslag

Til andelseierne i Galgeberg Borettslag 1 Galgeberg Borettslag Til andelseierne i Galgeberg Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Lønnealléen Borettslag

Lønnealléen Borettslag Side 1 310 Lønnealléen Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 25.05.10 kl 1830

Detaljer

Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag

Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag 1 Mølletoppen Borettslag Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 21. april

Detaljer

Til andelseierne i Hammergården Borettslag

Til andelseierne i Hammergården Borettslag 1 Hammergården Borettslag Til andelseierne i Hammergården Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer