K j æ r e b e b o e r!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "K j æ r e b e b o e r!"

Transkript

1 K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o g r e g ns k a p f o r V i ø ns k e r d e g v e l k om m e n t i l g e n er a l f o r s am l i n g t i r s d a g 6. a p r i l k l i u n d e r e t a s j e 0. n i R. S c h i b b y e s v e i 4 D e t t e e r m u l i g h e t e n d u h a r t i l å d e l t a i d i s k us j o n e n o g v e l g e d et s t y r e t s om s k al forvalte ditt bomiljø i det kommende året. S t y r e t h a r l a g t m y e a r b e i d i å g j ø r e å r s b e r e t n i n g e n o g r e g n s k a p e t s å k om p l et t o g f o r s t å e l i g s o m m u l s i k e g. er d V e å r f o r t a t d ø u n l es e r n ø y e i g j e n n om h e f t e t o g v i s e r d i n i n t e r e s s e f o r b o r e t t s l a g e t v e d å m ø t e o p p p å g e n e r a l f o r s am l i n g e n. H v e m k a n d e l t a p å g e n e r a l f o r s am l i n g e n? A l l e a n d e l s e i e r e h a r r e t t t i l å v æ r e m e d i g e n -, e r a t l - a f l o e r s a m l o g s t em m e r et t. Det er kun èn stemme pr. andel A n d e l s e i e r e ns ek t ef e l l e, s am b o e r e l l e r e t a n n et m e dl em a v a n d e l s e i e r e n s h u s s t a n d h a r r e t t t i l å v æ r e t i l s t e de o g t i l å u t t al e s e g. S t y r em e d l em m e r, f o r r e t n i n gs f ø r e r o g l e i e r a v b o l i g i b o r e t t s l a g e t h a r r e t t t å i l v æ r e t i l s t e d e i g e n e r a l f o rs am l i n g en o g t i l å u t t al e s e g. E n a n d e l s e i e r k a n m ø t e m e d f u l l m e k t i g. I n g e n k a n v æ r e f u l l m e k t i g f or m e r e n n é n a n d e l s e i e r, m e n d e r f l e r e ei e r en a n d e l s am m e n, k a n d e h a s am m e f u l l m e k t i g. E n f u l h e l s m t. a k t k a n t r e k k E n a n d e l s e i e r k a n t a m e d e n r å d g i v e r t i l g e n e r a l f o rs am l i n g e n. R å d g i v e r e n h a r bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det.

2 S i d e V e s t l i s k o g e n B o r e t t s l a g I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i V e s t l i s k o g e n B o r e t t s l a g a v h o l t i r s d a g 6. a p ri l k l i R. S c hi b b ye s v e i 4 0 ( u n d e r e t a s j e n). TIL BEHANDLING FORELIGGER : 1. K O N S T I T U E R I N G A ) Valg av møteleder B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e C ) V a l g a v r e f e r e n t o g t o a n d e l s e i e r e t i l å u n d e r s k r i v e p r o t D ) S p ø r s m å l o m m ø t e t e r l t l o i v n l n i g k a 2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r B ) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 3. G O D TG J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r C ) Oppgangstillitsvalgte og komiteer D ) B y g g e l e d e l s e 4. F O R S L A G A ) Forslag om varmekabler i gangbroer og resterende oppganger Forslaget er tatt inn bakerst i heftet 5. V A L G A V T I L L I T S V A L G T E A ) V a l g a v l e d e r f o r 2 å r B ) V a l g a v 2 s t y r e m e d l e m m e r f o r 2 å r C ) V a l g a v 1 s t y r e m e d l e m f o r 1 å r D ) V a l g a v 4 v a r a m e d l e m m e r f o r 1 å r E ) Valg av 1 delegert(e) med vara til OBOS generalforsamling å r for 1 O s l o, S t y r e t i V e s t l i s k o g e n B o r e t t s l a g Per Ivar Lismoen / s / Jan -Erik Foss / s / Anne -Britt Foss / s / T o r i l B a rs t a d / s / I n g e C h r i s t i a n s e n / s /

3 S i d e V e s t l i s k o g e n B o r e t t s l a g Å R S B E R E T N I N G F O R T I L L I T S V A L G T E Siden forrige ordinæregeneralforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært : S T Y R E T L e d e r P e r I v a r L i s m o e n R a g n h i l d S c h i b b y e s V e i 2 2 N e s t l e d e r J a n -E r i k F o s s R a g n h i l d S c h i b b y e s V e i 2 2 S t y r e m e d l A n n e m -B r i t t F o s s R a g n h i l d S c h i b b y e s V e i 2 6 S t y r e m e d l T o e r m i l B a r s t a d R a g n h i l d i S c b b h y e s V e i 6 S t y r e m e d l Inge e m Christiansen Ragnhild Schibbyes Vei 26 * * F ø r s t e v a r a r e p r e s e n t a n t I n g e C h ri s t i a n s e n h a r v i k a r i e r t f o r K r i s t i n e R ø n å s s om styremedlem /sekretær og Kristine Rønås har fungert som 1. vararepresentant. V A R A M E D L E M M E R T I L S T Y R E T Kristine Rønås Ragnhild Schibbyes Vei 12 * A a s m u n d T o k l e R a g n h i l d S c h i b b y e s V e i 1 2 L i v I r e n e H a g e n L o w e R a g n h i l d S c h i b b y e s V e i 3 2 H a n n e K. S o l v a n g K j e p p R e a r g u n d h i l d S c h i b b y e s V e i 1 8 D E L E G E R T T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G E N I O B O S Delegert Per Ivar Lismoen Ragnhild Schibbyes Vei 22 V a r a d e l e g e r t J a n -E r i k F o s s R a g n h i l d S c h i b b y e s V e i 2 2 V A L G K O M I T E E N K r i s t i n e R ø n å s R a g n h i l d S c h i b b y e s V e i 1 2 A a s m u n d T o k l e R a g n h i l d S c h i b b y e s V e i 1 2 L i v I r e n e H a g e n L o w e R a g n h i l d S c h i b b y e s V e i 3 2 H a n n e K. S o l v a n g K j e p p Ragnhil e r u d d S c h i b b y e s V e i 1 8 M I L J Ø U T V A L G I v a r e t a t t a v s t y r e t. F O R R E T N I N G S F Ø R S E L O G R E V I S J O N Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. Borettslaget har ordinær forretningsførerkontrakt. A u t o r i s e r t r e g n s k a p s f ø r e r ( o p p d r a g s a n s v a r l i g ) e r r e g n s k apssjef Egil Havre, OBOS. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers AS.

4 S i d e V e s t l i s k o g e n B o r e t t s l a g G E N E R E L L E O P P L Y S N I N G E R O M B O R E T T S L A G E T B o r e t t s l a g e t e r r e g i s t r e r t i F o r e t a k s r e g i s t e r e t i B r ø n n -ø y s u n d m e d o r g n u m m e r , l i g g e r i b y d e l 1 1 S t o v n e o r g ha i r a O d r s e l s s o e: k o m m u n R a g n h i l d S c h i b b y e s -8 V e i 4 R a g n h i l d S c h i b b y e s -3 V 4 e i 1 2 B o r e t t s l a g e t b e s t å r a v a n d e l s l e i l b i y g n h i e n t g e r (, t e r a f s s o e r b d l ok e l k e t r ). p å 6 I t i l l e g g k om m e r 1 t j e n es t e l e i l i g h e t. T o m t e n, k j ø p t 2 o i g h a r 1 f øl 9 g e 8 n d 5 e g å r e d s- r o g b r u p k s å n um m 2 e 6 r: m , 112, 114 Første innflytting skjedde i B o r e t t s l a g e t f ø l g e r a r b e i d s m i l j ø l o v e n s b es t em m e l s e r o g t i l s t r e b e r et g o d t a r b e i d s m i l j ø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Selskapet driverikke med forsknings - o g ut v i k l i n g s ak t i v i t e t e r. A v b o r e t t s l a g e t s 5 s t y r em e d l em m e r e r d e t 3 k v i n n e r o g 2 m e n n. B o re t t s l a g e t e r p o s i t i v til likestilling og tar sikte på at det ik k e f o r ek om m e r f o rs k j el l s b e h a n d l i n g p å g r u n n a v kjønn ved valg og ansettelser. S TY R E T S t y r e t h a r k o nt o r i u n d e r e t as j e n i R. S c h i b b y e s v e i 4 0. M e l d i n g e r t i l s t y r e t k a n l e g g e s i hvit postkasse utenfor inngangen til R. Schibbyes vei 18. R E TN I N G S L I N JE R F O R S TY R E AR B E I D S t y r e t h a r v e d t a t t r e t n i n gs l i n j e r f o r s t y r e a r b e i d i b o r e t t s l a g e t. F o rm ål et m e d d i s s e e r å k l a r g j ø r e d e k r a v s o m s t i l l e. s R e t n i n l gs l i d n j e n t e i om l h l a nd i t l e s r v s a t y l r e g a t n e s v a r f o r f o r v a l t n i n g a v d e øk o n om i s k e ve r d i e r, h a b i l i t et, t a us h e t s p l i k t, h o no r e r i n g, attestasjon og anvisning av utbetalinger. V AK TM E S TE R TJ E N E S TE V a k t m e s t e r M o r t e n H v a l s e n g e n i v a r e t a r d a g l i g d r i f i t b o g r - e l t t ø s p e n d e v l a g e t i h e n h o l d t i l s t i l l i n g s b e s k r i v e l s e. V a k t m e s t e r k a n k o n t a m el l om k l 7 : 0 0 o g 1 5 : 0 0 p å h v e r d a g e r.u n n g å å r i n g e ut e n om o r d i n æ r a r b e i d s t i d. Det er ikke registrert skader eller ulykker i borettslaget i K A B E L -TV Get er leverandør av kabel-t v t j e ne s t e r t i l b o r e t t s l a g e t, i t i l l e g g t i l b r e d b å n d, t e l ef o n i o g digital-t v. G e t s s e r v i c et e l e f o n e r b e t j e n t m a n d a g- f r e d a g m e l l om k l o g og lørdag - søndag mellom kl og Feilmelding a n o gs å og suppor m el d e s p å ww w. g e t. n o. G e t s k u n - d o e g s e r v i c em o t t ak e r l o k a l i s e r t i M a r i d a l s v e i e n i t i l k ny t n i n g t i l h o v e d k o n t o r e t. H e r k a n m a n bl a n t a n n e t h e n t e e l l e r b y t t e d e k o d e r, i nt e r n e t t m o d em o g " gjør det selv -p a k k e r f o r t e l e f o n i w.. g e t. P n å o f i n n G e r t d u s o v e r h s i j k t e m m e s i o v e r a k t u e l l e f o r h a n d l e r e i l o k a l o m r å d e t, s a m t p r o d u k t i n - f o r m a s j o n o g m ul i g h e t e r.

5 S i d e V e s t l i s k o g e n B o r e t t s l a g O B O S o g G e t h a r i n n g å t t a v t a l e f o r b e b o e - r e i b o l k o n s e r n e t o m k o l l e k t i v a v t a l e p å D i g g t e i l e t f o a n l t j e n T e V s, t e r. i K n o n t e ak r t n e t t o kundetjenesten for mer informasjon. Ingen må gjøre inngrep i kabel-tv-anlegget som å skru av dekselet - på antenne k o n t a k t e n - el l e o r g t i l k o b f l i n g o e r. S e l i k t e i n a n g r e o p v m i l k u n n e f o r å r s a k e f o rs t y r r e l s e r p å s i g n a l e n e t i beboere l a n d r og e i verste fall forårsake ødeleggelser i kabel-t v a n l e g g e t. TE L E F O N I B o r e t t s l a g e t e r t i l s l u t t e t s am a r b e i ds a v t a l e n m e l l om T e l e n o r o g O B OS, s om g j e l d e r t i l og som gir beboere med telefonabonnement i Telenor gode rabatter. Det gis opp til 25 % rabatt på bruken av telefonen -a b o ( n gjelder n e m e nt e n e Basis ) p å f a s t t e l ef o n o g b r e d b å n d s t e l e f o n de r s om s am t a l ek o s t n a d e n o v e r s t i ge r ,-. F r i b r u k a v f as t t e l e f o n h v e r l ø r d a g ( k u n s t a r t p r i s p å 8 9 ø r e p r. s am t a l e u a n s e t t v a r i g h e t ) p å s a m t a d l r e e f r as t t t e l i e f l o n e r a n i N o r g e. D e n e n k e l t e b e b o e r f å r f r i et a b l e r i n g a v A D S L B r e d b å n d v e d b es t i l l i n g v i a i n t e r n e t t o g 1 0 % r a b a t t p å a b o n n em e nt s t y p e n e A D S L M e d i um o g 1 5 % p å A DS L P r em i um. ( R a b a t t ytes ikke på nybestilte abonnement på ADSL Basis og ADSL Turbo ). D e t g i s 3 0 m i n u t t e r ek s t r a f r i r i n g e t i d p å a l l e m o b i l a b o n n em e nt f r a T e l e n o r o g D j u i c e ( i k k e k o nt a n t k o r t o g D j u i c e C o n t r o l o g s u rf p r a t a b o n n em e nt ). E k s t r a ri n g e m i n u t t e r g i s u a v h e n g i g a v o m k u n d e n e r i e n b i n d i n g s p e r i o d e, o g a k t i v i s e r es v e d a t k u n d e n s e l v sender en SMS fra sin egen mobiltelefon til nr 2000 med tekst : bestill OBOS. B e s t i l l i n g a v t e l ef o n i o g i n t e r n e t t j en e s t e r g j ø r e s p å ww w. o b o s. n o, e l l e r v e d å s e n d e e n S M S t i l m e d k o d e o r d OB O S. K R A F T L E V E R A N S E T I L B O R E T T S L A G E T S F E L L E S A N L E G G Borettslaget har gitt OBOS fullmakt til å fremforhandle en kraftavtale. B o r e t t s l a g e t e r t i l s l u t t e ta v t a l e n m ed A l p i q N o r wa y A S o g L OS (A g d e r E n e r g i A S ). A l p i q N o r wa y A S s t å r f o r r å d g i v n i ng o g k r af t f o r v a l t n i n g, o g L O S s t å r f o r k r a f t l e v e r a n s e r o g f a k t u r a a d m i raftforvaltningsavtalen n i s t r a s j o n. utløper K den Kraftforvaltningsavtalen gir følgende fordeler for borettslaget : E t t a v m a rk e d e t s l a v e s t e a dm i n i s t ra t i v e p å s l a g: 0, 9 5 ø r e p r. kw h. E l e k t r i s k k r a f t t i l s p o t p r i s k o m b i n e r t m e d f o r v a t l r øm t n p i r n i s g e r. s o m g i r Profesjonell forvaltning fra Alpiq Norway AS Energipartner AS. B o r e t t s l a g e t v / s t y r e t f å r t i l g a n g t i l s i n e a n l e g g p å ww w. s t y r e r o m m et. ne t b l. a. f o r f o r b r u - k o s g f ak t u r e r i n gs d a t a. R a b a t t e r t k r a f t v i a k j ø p f r a e n e r g i g j e n v i n n i n g s a n l e g g h o s E l k em A S A o g T i n f os A S. I å r e n e g a k r a f t f o r v a l t n i n g s a v t a l e n t i l d e l s l a v e r e k r af t k os t n a d e r e n n d e f l es t e a n d r e k r a f t a l t e r n a t i v e r. I h a r i k k e k r a f t f o r v a l t n i n g s p o rt e f ø l j e n g i t t f ul l t s å g o d e r e s u l t a t e r. K o s t n a d e r t i l k r a f ns t i g i e b l e l i k e v e l g u

6 S i d e V e s t l i s k o g e n B o r e t t s l a g E N E R G I R E G N S K A P F o r m ål e t m e d et e n e r g i r e g n s k a p er å g i s t y r e t e n o v e r s i k t o v e r b o r e t t s l a g e t s e n e r g i f o r b r u k, f o r d e l t p å r om o p p v a r m i n g, b e r e d n i n g a v v a rm t t a p p e v a n n, b e l y s n i n g, g å r d s l y s, f e l l e s v a s k e r i, e t c. E n e r g i r e g n s k a p e t g i r b o r e t t s h l e a t g t i e l t å f øl e n g e m f o u r b l r u i k g s ut v i k l i n g e n o v e r t i d, n o e s om g j ø r d e t m u l i g å s am m e nl i g n e f o r b r u k e t i b o r e t t s l a g e t m e d t i l s v a r e n d e b o l i g s e l s k a p e r. D e t t e g i r s t y r e t e t g o d t b e s l ut n i n gs g r u n n l a g v e d v u r d e r i n g a v t i l t a k s om kan føre til økonomiske besparelser på sikt. F r a o g m e d b l i r d et o b l i ga t o r i s k m e d e n e n e r g i a t t es t f o r a l l e b o l i g e r s om s k a l s e l g e s e l l e r l e i e s u t. N o r g - e o s g V e a n s e s r g d i r d a i r g e s k t o r a t ( N V E ) h ar a n s v a r e t f o r i m p l em e nt e r i n g e n a v o r d n i n g e n. P å w w w. e n e r g i m e r k i n g. n o k a n a n de l s e i e r e n u t a r b e i e d n e e n e r g i a t t es t f o r s i n bo l i g. OB OS v i l i l ø p e t a v t a i nn o p p l y s n i n g e r i e n e r g i r e g n s k a p e t s om v i l væ r e t i l h j e l p v e d u t a r b e i d e l s e a v e n e r g i m e r k e t. Energiregnskap for Vestliskogen Borettslag : H v a e r e t e n e r g i r e g n s k a p E t e n e r g i r e g n e s t t k r a d a i s p j o n e l t m ø i k o n om n i s e k r e g n s k m ap y f o e r et o m b o l i g s e l s k a p, m e n m a n d o k um e n t e r e r e n e r g i f o r b r u k i kw h i s t e d et f or ø k o n om i s k f o r b r u k i k r. H v o r d a n b r u k e s e t e n e r g i r e g n s k a p E n e r g i r e g n s k a p et g i r v e r d i f ul l i nf o rm as j o n om h v a s om b e n y t t es a v en e r g i, o g h v a energie n b r u k e s t i l. V e d å s am m en l i g n e e g e t f o r b r u k m e d f o r b r u k e t i a n d r e b o l i g s e l s k a p f å r m a n i nf o rm as j o n o m h v o r v i d t f o r b r uk e t e r r i m e l i g, e l l e r om d e t b ø r iverksettes tiltak for å redusere forbruket. E n e r g i f o r b r u k i Gjennom snittlig energiforbruk i Vestli s k o g e n b o r e t t s l a g: kw h / m ² H v a b r u k e s e n e rg i e n t i l Fordelingen av forbruket mellom de ulike bygningene er som følger : R a g n h i l d S c h i b b y e s -1 v 4 e : i kw h / m ² R a g n h i l d S c h i b b y e s -2 v 0 e : i kw h / m ² R a g n h i l d S c h i b b y e s -2 v 4 e : i kw h / m ² R a g n h i l d S c h i b b y e s -2 v 8 e : i k W h / m ² R a g n h i l d S c h i b b y e s -3 v 4 e : i k W h / m ² R a g n h i l d S c h i b b y e s -8 : v e i k W h / m ² A v d e t t e b r u k -1 e s k 2 W t i h l g / å r d m s a n l e g g i d e u l i k e b l ok k e n e. B o r e t t s l a g e t h a r 2 b e r e d e r r o m s o h m et e f n e o r m s e y d n v e a r rm t l v a e n i n l. i g Registrert energiforbruk til varmtvann i disse berederrommene er : R a g n h i l d S c h i b b y e s -8 v o e g i : 1 9 k W h / m ² R a g n h i l d S c h i b b y e s -3 v 4 e : i k W h / m ²

7 S i d e V e s t l i s k o g e n B o r e t t s l a g Å r s a k e n t i l d e n s t o r e f o r s k j e l l e n i e n e i d r e g i t o f be o r e b d e r u r o k m m t e i n l e v a r m t v a e r f o r t s a t t us i k k e r. B o l i g s el s k a p e r m e d t i l s v a r e n d e b eb y g g e l s e h a r e t g j e n n om s n i t t s f o r b r u k p å k W h 2 /. S m am m e n l i k n et m e d d e t t e e r d et t ot a l e e n e r g i f o r b r u k e t n o rm al t i V e s t l i s k o g e n b o r e t t s l a g. F o r b r u k s u t v i k l i n g V e s t l i s k o g e n ttslag b o r e har forbrukstall for 6 år i energiregnskapet. P å d i s s e å r e n e h a r v a - r o g m l t e i v l i a g n h n e t s f o r b r u k et h o l dt s e g s t a b i l t, oppvarmingsforbruket er noe redusert mens forbruket til gårdsanlegget har variert noe. A V T A L E O M G A R A N T E R T B E T V A L F E I L L N E G S K OS A TN AD E R ( TEORETISK LEIE ) B o r e t t s l a g e t h a r a v t a l e m e d OB OS om g a r a n t e r t b e t a l i n g a v f e l l es k o s t n a d e r. O B OS g a r a n t e r e r f o r o v e r f ø r s e l t i l b o r e t t s l a g e t h v e r m å n e d o g o v e r t a r d e r e t t e r a l t a ns v a r o g r i s i k o f o r e v e n t u e l l m a n g l e n d e i n n b e k t os a t l n a i d n e g r. a v f e l l e s BRUKSOVERLATING ( FRAMLEIE ) D e t e r i k k e t i l l a t t å o v e r l a t e b r u k e n a v b o l i g e n t i l a n d r e ut e n s t y r e t s s a m t y k k e o g g o d k j e n n e l s e a v b r u k e r. U l o v l i g o ve r l a t i n g a v b r u k k a n f ø r e t i l s a l g s på l e g g a v l e i l i g h e t e n. S ø k n a d s s k j e m a f o r b r u k d s h o e v n e v r e l n d a e t l s i e n t i g l OB f å O s S p v å e t e l e f o n D e t e r r e g i s t r e r t 8 b r u k s o v e r l a t i n ge r i b o r e t t s l a g et p r av disse gjelder leiligheter eid av Oslo kommune. F O R K J Ø P S R E T T Forkjøpsretten er en viktig m edlemsfordel i OBOS. Ved spørsmål om forkjø ps r e t t e n k a n d u h e n v e n d e d e g t i l O B OS p å t e l e f o n F o r h v e r e n k e l t b o l i g b l i r d et v e d s a l g f as t s a t t e n e g e n f r i s t f o r å m e l de b r u k a v forkjøpsretten (meldefrist ). Medlemmer som vil benytte forkjøpsretten t, a r k o nt a k t m e d OBOS for å få oppgitt faksnummer eller eventuell -p o s a d r es s e s e om k a n b e n y t t es. M e l d i n g e n m å v æ r e m o t t a t t a v O B O S i n n e n d e n f a s t s a t t e f r i s t. n o r m a l t 5 v i r k e d a g e r e t t e r a -a t n n o b n s o e l i A i f t g e n e p n o s t e n r k u n n g j o og / eller på www. obos. no. Hvis S m ot t a OBO r d i n m e l di n g om f o rk j øp e t t e r a t f r i s t e n e r g å t t ut, k a n d u i k k e k r e v e å f å o v e r t a b o l i g e n p å g r u n n l a g a v f o rk j ø ps r e t t e n. G j ø r d u b r uk a v f o r k j ø p s r e t t e n, t r e r d u i n n i e n a l l e r e d e i n n g å t t a v t a l e o g k j ø p e r b o l i g e n t i l d e n a v t a l t e p r i s i l p k å r. a F v i t n a n l s t i e r i n v g e n m å v æ r e i o r d e n, o g d e n m å i s i n h e l h e t d o k um e n t e r e s s k r i f t l i g. E r d e t f l e r e m e d l em m e r s om v i l b en y t t e f o rk j ø ps r e t t e n, f å r d e n m e d l e n g s t a ns i e n n i t e t f o r t r i n n s r e t t. A n d e l s e i e r e i d e t b o r e t t s l a g e t b o l dl i em g e n m e t r i l h ø r e i O B O S. D e r s om f l e r e i b o r e t t s l a ge t v i l b e n y t t e f o r k j ø p s r e t t e n, b l i r n or m a l t b ot i d e n i b o r e t t s l a g et a v g j ø r e n d e.

8 S i d e V e s t l i s k o g e n B o r e t t s l a g F O R S I K R I N G E R B o r e t t s l a g e t s e i e n d o m m e r e r f o r s i k m r e d t i H a m m e r s b p o l i s e n um m e r F o r s i k r i n g end e k k e r b y g n i n g e n e, f e l l e s a r e a l og b o l i g e r, m e d v e g g f a s t u t s t y r. D e n d e k k e r o gs å b y g n i n g s m e s s i g e t i l l e g g i n n r e t n i n ge r o g f o r b e d r i n g e r i boligen bekostet av andelseier. O p p s t å r d et s k a d e i l e i l i g h e t e n, s ør g f o r å b e g r e n s e s k a d e om f a n g e t m es t m ul i g o g p r ø v å k a r t l e g g e å r s ak e n t i l s k a d en. E r f l e r e l e i l i g h e t e r b e r ø r t, n o t e r h v o r d a n b e r ø r t e a n d e l s e i e r e k a n k o n t a k t es o g o p p l y s om d e t t e n å r s k a d e n m e l d es t i l f o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n i O B O S 86 p 55 å 00 t e, l e faks f o n e l l e r e-post obos. no F o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n m e l d e r s k ad e n t i l f o r s i k r i n gs s e l s k a p e t, b es t i l l e r om ø ns k e l i g h å n d v e r k e r f o r r e p a r a s j o n o g s ø r g e r f o r a t k os t n a d e r k n y t t e t t i l s k a d en b l i r r e f u n d e r t e l l e r b e t a l t a v f o r s i k r i n g s s e l s k a p et. V e d s ka d e r s o m d e k k e s a v b o r e t t s l a g e t s b y g n i n g s f o r s i k r i n g, - k r e v e r f o r s i k s e l s k a p e t e n e g e n a n d e l p å k r ,-. S e l v om b o r e t t s l a g e t s f o r s i k r i n g b r u k e s, k a n a n d e l s e i e r b e l as t es h e l e e l l e r d e l e r a v e g e n a n d e l e n d e r s om f o r h o l d e t l i gg e r i n n e n f o r a n d e l s e i e r n es a ns v a r. I N N B O F O R S I K R I N G D e n e n k e l t e a n d e l s e i e r m å h a e g en h j em f o rs i k r i n g s om d e k k e r i n n b o o g l øs ø r e ( d et v i l s i ut s t y r / i n n r e d n i n g s om d e t e r n a t u r l i g å t a m e d s e g n å r e n f l y t t e r ). D e t v i l væ r e gunstig å kontakte OBOS Forsikring for å få tilbud på innbofor s i k r i n g. D e n n e f o r s i k r i n g e n h a r l a v p r i s o g t i l p a s s e d e v i l k å r. O B O S F o r s i k r i n g h a r og s å g o d e t i l b u d p å øvrige forsikringsprodukter den enkelte andelseier kan ha behov for. B R A N N S I K R I N G S U T Y S T R I f ø l g e f o r s k r i f t om b r a n n f o r e b y g g e n d e t i l t a k o g b r a n n t i l s y n s k a l a l l e bo l i g e r h a m i ns t é n g o d k j e n t r ø y k v a r s l e r, s am t m a nu e l t s l o k k i n gs u t s t y r i f o rm a v e nt e n p u l v e r a p p a r a t e l l e r b r a n n s l a n g e. D e t e r b o r e t t s l a g e t s a n s v a r å a n s k a ns f f e o g m o n d e t e r a n d e l s e i e r s a n s v a r å k o n t r o l l e r e a t ut s t y r e t e r i o r d e n. D e r s om u t s t y r e t e r d e f ek t, meldes dette skriftlig til styret. H M S - I N TE R N K O N TR O L L F o r s k r i f t o m s y s t e m -, a t i m s - i k o l g h s j e i l k ø k s e r h e t s a r b e i d i v i rk s om he t e r (Internkontrollforskriften) ble f as t s a t t v e d k g l. r e s. 6. d e s em b e r m e d v i r k n i n g f r a 1. j a n u a r F o rs k r i f t e n s t i l l e r k r a v t i l a t d e n e nk e l t e v i r k s om h e t s k a l s y s t em a t i s e r e a r b e i d e t m e d å e t t e r l e v e b e s t em m e l s e n e i l o v e r o g f o r s k r i f t e r g i t t a v d e t o f f e n t l i g e. Viktige lover i henhold t i l d e t t e e r : Lov om elektriske anlegg og elektrisk utstyr L o v o m b r - a n n o g e k s p l o s j o n s v e r n L o v o m f o r u r e n s n i n g L o v o m a r b e i d s m i l j ø I n t e r n k o nt r o l l i n n e bæ r e r a t b o r e t t s l a g e t e r p å l a g t å p l a n l e g g e, o r g a n i s e r e, ut f ø r e, v e d l i k e h o l d e o g h a r d m o e d k u h -, e m l s m e n - i o t l g s j e i k ø k er h e t å g a j ø l r e t i s o m borettslagets regi. Internkontrollsystemet beskriver hvordan dette arbeidet skal drives.

9 S i d e V e s t l i s k o g e n B o r e t t s l a g S t y r e t i v a r e t a r i n t e r nk o n t r o l l e n m ed h e n s y n t i l b l a nt a n n e t b r a n n v e r n, f e l l es e l ek t r i s k a n l e g g o g l e k e p l as s u t s t y r. H a rb o re t t s l a g e t a n s a t t e m å d et o gs å o p p f y l l e k r a v e n e i arbeidsmiljøloven i forhold til vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. B e b o e r n e/ a n d e l s e i e r n e h a r p l i k t t i l å f o r et a e g e n k o nt r o l l p å d e t el e k t r i s k e a n l e g g e t i l e i l i g h e t e n e. R E H A B I L I T E R I N G O G S V T E Ø D R LI R K E H O L D : U t s k i f t n i n g a v v a n n l e d n i n g, s i r k -1 u l 4-1 a s 6 j -1 o 8 n -2 0 i R S 4. v e i /05 Maling av rekkverk, håndløper, vegger og himling i alle oppganger Asfaltering mellom garasjer og innkjøring fra RS vei / 0 9 B e t o n g r habilitering e av fasader / 09 Utskifting av råtten panel på alle blokkene i forkant av maling / 0 9 V a s k o g m a l i n g a v - o b g e t r e o f n a g s a d e r / 09 Vask og maling av balkongdekke på terrasser og blindverandaer / 0 8 A s b es t s a n e r i n g a v g a v l f as a d e r / 08 Montering av nye fasadeplater på gavlfasade og inngangspartier / 08 Montering av gesimsbeslag på alle blokker /08 Vask og maling av 2 stk. trafohus (RS12 og RS 30 ) (Hafslund ASA) / 0 8 V a s k, b e t o n g r e h a b i l g i m t a e l r i n i g n g a v o 1 s t k. g a n g b r o ( R S 1 4 ) ( Oslo Kommune ) Kontroll og etterfylling av brannslukkingsapparater i alle leiligheter / 1 1 M o n t e r i n g a v 1 2 s t k. v i f t e r / om b y g g i n g a v t r a f os k a p f o r v e n t i l a s j o ns a n l e g g. (Dette anlegget ble montert i Kjø l e v i f t e r b l e d e n g a n g i k k e m o nt e r t s l i k a t f l e r e t r a f o e r / s t y r i ng s b o k s e r h a r s m e l t e t p g a f o r h ø y t e m p e r a t u r. ) Montering av nummerskilt ved alle inngangspartier, samt gavlfasader Montering av Velkommen til Vestliskogen borettslag -s k i l t i nk l. l y s s et t i n g / 1 2 Om b y g g i n g a v s i k r i n gs s k a p i a l l e o p p g a n g e r, s am t o m b y g g i n g / n e dk j øl i n g a v b e g g e be r e d e r r o m. D et t e e t t e r p å l e g g f r a I n f r a t ek A S / 0 2 I n n k j ø p a v s n ø f r es e r, s am t s k j æ r o g s k u f f e t i l t r a k t o r e t t e r i n n b y t t e av g a m m e l t u t s om t y r t r ak s t o r h e n g e r, s n øf r e s e r o g f e i em a s k i n.

10 S i d e V e s t l i s k o g e n B o r e t t s l a g : / 10 Utskiftning av vinduer og balkongdører N y t t a s f a l t d e k k e / e t a b l e r i n g -1 a 6 v. n y t t s l u k / n r / 08 Malt alle gjerder og sittegrupper M a l t g j e s t e p a r k e r i - n g o, g b t e r t e o f n g a s a d e r u n d -1 e 4 r. n r O m b y g g i n g / e t a b l e r i n g a v n y l -2 e k 8. e p l a s s / n r /09 Malt alle rekkverk på broer / oljebehandling av brodekke Rehabilitering av eksisterende lekeapparater / 1 0 O p p s k u r i n g / b o n i n g elegg a v g i u alle v b oppganger R e h a b i l i t e r i n g a v f a s a d e. U t s k i f t i n g a v -1 t 8 r -2 e 0 p. a n e l o g p Skiftet ut alle sirkulasjonspumper i begge VVS rom / 12 Utskiftning av inngangsdører til alle leiligheter / 1 2 U t s k i f t n v i fotlister n g a i alle oppganger Pusset opp styrerommet / etablering av kontor til Vaktmester / 03 Montert videoovervåking i alle garasjeanlegg Nye infotavler i alle oppganger Utskifting av varmekilder i alle oppganger G E T -a v t a l e o m d i g i t a l e d e k o d e r e V a r m e k a b l e r t i l g a r -2 a s 8 j e i n r N y e g a r a s j e p o r t e r i n r 8 & U t b e d r i n g a v v e n t i l a s j o n s a n l e g g 2006 Montert nye tilbakeslagsventiler 2005 Renovering av stigeledninger N y a s f a l t e r i n g a n v g v e a i l e r l e g a 2004 Montert diverse varmekabler 2004 Kontroll brannslukkere / nye røykvarslere i alle leiligheter N y t t g a r - a s o j g e t r a p p e l y s Nye stoppekraner i leilighetene Omtekking av takene i alle blokker O p p g r a d e r i n g a v e p l e a k s s e n e Montert 15 nye varmtvannsberedere Om f at t e n d e b y g n i n g s m e s s i g v a s k / m al i n g ; Vask av alle betongflater og panel, maling av betongflater ( p a n e l / d ø r e r / v i n d u e r ) s am t n y e b es l a g p å t e r r a s s e k as s e r o g v e g g s k i v e r N y e h o v ed s t o p p e k r a n e r Reparasjon dører /vinduer /tetningslister 1995 Nye oppgangsdører & porttelefoner Rehabilitering & maling av fasadene

11 S i d e V e s t l i s k o g e n B o r e t t s l a g S T Y R E T S A R B E I D A. Ø k o n o m i s k e o g a d m i n i s t r a t i v e f o r h o l d E t t e r f o r r i g e g e n e r a l f o rs am l i n g h a r s t y r e ta v h o l d t 1 7 m ø t e r o g b e h a n d l e t s ak e r *. D e t e r o g s å a v h o l d t 1 6 b y g g em ø t er i f o r b i n d e l s e m e d m a l i n g a v o p p ga n g e r o g u t v e n d i g e f a s a d e a r b e i d e r. I t i l l e g g h a r s t y r e t s m e d l em m e r d e l t at t i e n r e k k e a n d r e g j ø r em å l, f o r e t at t b e f a r i n g e r e t c. Fra 6. april i årvil også borettslaget få sin egen nettside :www.vestliskogen, h v.no o r m a n t i l e n h v e r t i d v i l f i n n e d e n s i s t e, v i k t i g e i n f o rm as j o n om b o r e t t s l ag e t. D et t e bl e i n f o rm e r t p å f o r r i g e g e n e r a l f o r s am l i n g,m e n g r u n n e t p r o b l em e r, s am t m y e a r b e i d e g e n e r e l t b l e d e t t e ut s at t. ( * An t a l l m ø t er / s a k e r e r p r An t a t t a n t al l pr vi l væ r e 2 2 m øt e r o g c a 20 0 s a k e r. ) B. R e h a b i l i t e r i n g o g v e d l i k e h o l d Å r e t h a r o g s å v æ r t e t å r m e s d i m n g y e o o g p p r u e s h a b i l i t e -T r e i a m n g. B y g g R o m e r i k e s t o f o r a s b es t s a n e r i n g og u t s k i f t n i n g a v f as a d e p l a t e r p å g av l v e g g e r. M a l e r m e s t e r H a r a l d A s k a u t r u d s t o f o r - o g r b e p t o a n r g a f l s at j e o r, n s am a v t m t a r l i e n g a v s am t l i g e b l ok k e r. S am m e f i rm a f i k k o gs å o p p d r a g e t m e d åm al e re k k v e r k, håndløper, vegger og himling i alle oppganger. Våren 2009 ble det lagt nytt asfaltdekke mellom garasjer og innkjøring fra RS vei. S e o g s å d e n d e t al j e r t e o v e r s i k t e n f o r o g t i l n å p å f o r r i g e s i d e. C. Utemiljø sosialt samvær I r e g i a v s t y r e t g j e n n om f ø r t e b o r e t t s l a g e t d u g n a d v å r e n D e t t e gj a l d t f e l l e s a r e a l e n e g e n e r e l t. J u l e g r a n t e n n i n g f ø r s t e s ø n d a g i ad v e n t t i l t r a k k s e g b a r n o g v o k s n e. D e t t e s e r f r em d e l e s u t t i l å væ r e e t p o p u l æ r t t i l t a k, t r a s s i at o p pm ø t e t v a r n o e t y n t.v i h a d d e l e i d i n n T o r s h o v J a n i t s j a r, s om s p i l t e en r u n d e r u n d t p å om r å d e t f ø r d et bl e g a n g r u n d t j u l e t r e e t u t e n f o r -1 2 n. u m m e r 8 S t y r e t e r o g s å i g a n g m e d o p p g r ad e r i n g a v v å r t u t em i l j ø. D et e r i n n he n t e t t i l b u d p å e t a b l e r i n g a v 5 u t e p l a s s e r. s t i A l t r o b g e v i l d b e l t i i g e a r n gs b a e t t v å r e n Borettslaget har mottatt tilskudd fra Husbanken som dekker 50 % av kostnadene. V e s t l i s k o g e n o g V es t l i t o p p e n Næ rm i l j ø a n l e g g. S t y r e t h a r g j e n n om he l e p e r i o d e n j o b b e t m e d d e t t e p r o s j e l l k om t V e s t l i s k, o g e n s o g o m e r V e s t l i t o p p e n. P l a n e n e r å o p p g r a d e r e a r e a l e t m e l l om d e t o b o r e t t s l ag e n e t i l h ø r e n d e O s l o k om m u n e. D e t pl a n l a g t e a n l eg g e t v i l b es t å a v k u ns t g r es s b a n e f o r f o t b a l l, h e l å rs skøytebane, samt akebakke for de m inste. Prosjektet vil bli fullfin a n s i e r t a v D n B N O R s t i f t e l s e n, H o c k e y f o r b u n d e t, Os l o k om m u n e I d r e t t s e t a t e n o g H us b a n k e n. E g e n a n d e l e n vil kun bestå av dugnadsinnsats i forbindelse med montering, samt noe vedlikehold. S t y r e t t a k k e r f o r s am a r b e i d e t i

12 S i d e V e s t l i s k o g e n B o r e t t s l a g BEMERKNINGER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2009 R E G N S K A P F O R B O R E T T S L A G S t y r e t m e n e r a t å r s r e g n s k a p e t g i r e t r e t t v i s e n d e b i l d e a v s e l s k a p e t s e i e n d e l e r o g g j e l d, f i n a n s i e l l e s t i l l i n g o g r e s u l t a t. I nf o rm as j o n om b o r et t s l a g e t s f o r v e n t e d e ø k o n om i s k e u t v i k l i n g e r o m t a l kostnadsutvikling i å r og s budsjett b r for e 2010 t n. i n g e Å r s r e g n s k a p e t f o r e r s at t o pp u n d e r f o r u t s e t n i n g a v f o r t s a t t d r i f t. D et b ek r e f t es herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. S t y r e t m e n e r a t d e t g j e n n o m f ø r t e v e d l i k e h o l o d p e p t v e i e r t i l s t r e k k e l i v e r d i f o r r i n g e l s e a v b y g n i n g e n e o g a t v i r k e l i g v e r d i a v b y g n i n g e n e e r h ø y e r e e n n d e n b o k f ø rt e v e r d i e n s om s t å r o p p f ø rt i r e g n s k a p et. R E S U L T AT Å r e t s r e s u l t a t v i s e r e r u n d e r s k u d d p å k r ,- s om f r em k om m er i r e s u l t a t r e g n s k a p e t, f o r t e ved s l overføring å s d e k k e fra konto for egenkapital i balansen. D I S P O N I B L E M I D L E R B o r e t t s l a g e t s di s p o n i b l e m i dl e r p r u t g j ø r k r , -. I N N T E K T E R Driftsinntektene i 2009 var totalt 6 5 kr , - m ot b u ds j e t t e r t k r ,-. D et t e e r k r , - l a v e r e e n n b u d s j e t t e r t o g s k y l d es i h o v e d s a k a t øk n i n g en i f e l l e s k os t n a d e r ble igangsatt noe senere enn budsjettert. Andre inntekter består i hovedsak innbetalinger ifm kontroll av brannslukkere. K O S T N A D E R Driftskostnadene i 2009 var totalt 1 5 kr , - m o t b u ds j et t e r t k r ,-. D e t t e e r k r , - h ø y e r e e n n b u ds j e t t e r t o g s k y l d e s i h o v e d s ak t i l l e g gs a r be i d e r s l i k s om b e t o n g r e h a b i l i t e r i n g, ut s k i f t n i n g a v r å t e s k a d e t p a n e l, o p p u s s i n g a v op p g a n g e r, inngangspartier og gesimsbeslag. For øvrig vis es t i l d e e nk e l t e t a l l e ne i r e s ul t a t et o g t i l b a l a ns e n, s am t d e e t t e r f ø l g e n d e r e g n s k a p s n o t e n (s e b a k e rs t i å r s r e g n s k a p e t ). S t y r e t e r i k k e k j e nt m e d h e n d e l s e r e t t e r s om p å v i r k e r r e gn s k a p et i v e s e n t l i g g r a d.

13 S i d e V e s t l i s k o g e n B o r e t t s l a g K o s t n a d s d i a g r a m Andre driftskostn. 4 % A vdr ag 5 % D i v. h o n o r a r e r 1 % E n e r g i o g b r e n s e l F i n a n s k o s t n a d e r 4 K om. avg. / fors i k r. 8 % Rep. vedl hol d. / i nves t eri nger 7 0 % P er s. k os t. / s t y reh. 5 %

14 S i d e V e s t l i s k o g e n B o r e t t s l a g K O S T N A D S U T V I K L I N G F O R K O M M U N AL E AV G I F TE R Renovasjonsavgiften øker med 10%. Ingen økning av de øvrige avgiftene. L ÅN B o r e t t s l a g e t h a r 1 l å n i O B OS t i l en f l y t e n d e r e nt e s at s 3, 3 5% p r Gjenværende løpetid på lånet er 28 år. B o r e t t s l a g e t h a r 1 l å n i H u s b a n k e n 0 t % i. F l a s t f r e a n s t e t pe r e i n o t d e n l p ø å p e r 3 f, r a t i l F o r o p p l y s n i n g e r om o p p r i n n e l i g l ån e b e l ø p o g ak t u e l l r e s t s a l d o p å b or e t t s l a g e t s l å n henvises det til note i regnskapet. R E N T E R P Å B O R E T T S L A G E T S I N N S K U D D R e n t e s a t s e n e i OB O S p r. d e n : Renter på driftskonto : 0, 10 % R e n t e r p å s p a r ek o n t o : 2, 7 5 % u n d e r k r , 8 5 % o v e r k r F O R R E T N I N G S F Ø R E R H O N O R A R E T F o r r e t n i n g s f ø r e r h o n o r a r 0 e t ø k e f r m o r e d % 1 t i l k 1 r , -. M E D L E M S K O N T I N G E N T E N Medlemskontingenten til OBOS er kr 200,- pr. andelsleilighet for R E V I S J O N S H O N O R A R E T R e v i s j o n s h o n o r a r e t øk e r t i l s v a r e n d e k o ns um p r i s i n d e k s e n. H ø s t e n b l e d e t g j e n n o m f ø r t e n a n b u d r s r e k v o i n s k j o u n r a r v a b n o s r e t t s f l a o g e n e h v i l k e t h a r f ø rt t i l a t d et f o r t s a t t e r l a v e s a t s e r i r e v i s j o ns h o n o r a r. F O R S I K R I N G F o r s i k r i n g s s e l s k a p e t h a r i k k e e n da o p p g i t t k o nk r e t p r i s e n d r i n g f o r , m e n a l l b y g n i n g s f o r s i k r i n g v i l f å e n g e n e r e l l ø t k n i n d g e k p s å r e 2 g, u 8 l i e % r i g n r g u n n e byggeindeksen og som reflekterer prisoppgangen på håndverkstjenester. D e n n e i n d e k s ø k n i n g e n e r l i k f o r a l l e f o r s i k r i n gs s e l s k a p e r. Ut o v e r d e t t e f o r et a r f o r s i k r i n g s s e l s k a p e n e i n d i v i d u e l l pr i s j u s t e r i n g m e d b ak g r u n n i b o r e t t s l a g e t s e g e n s k a d es i t u as j o n. S T R Ø M P R I S E N E Strømprisen i Norge varierer med årstidene. Normalt stiger den i h a vinter l v å r e t o g r e d u s e r e s i s om m e r h a l v å r e t. D e t t e o g a n d r e f ak t o r e r s om p å v i r k e r k ra f t p r i s e n e g j ø r det vanskelig å spå utviklingen i strømprisene. Den totale strømprisen til en forbruker består av tre komponenter : K r a f t p r s i om s d ek k e r k os t n a d e n e v e d å p r o d u s e r e o g s e l g e d e n el e k t r i s k e k r a f t e n u t g j ø r c a. tal 4 strømpris 3 % a v ( t betales o til kraftleverandør ). N e t t l e f o i r e t r a n s p o r t a v d e n e l ek t ri s k e k r a f t e n u t g j ø r c a. 2 4% a v t o t a l s t r øm p r i s ( betales til nettselskapet ). S t a t l i g e a v g i f t e r, d e t v i l s i f o r b r u k s a v g i f t, a v g i f t t i l E n e r g i f o n d e t o g m e r v e r d i a v g i f t, ut g j ø r c a.3 3% a v t o t a l s t r øm p r i s.

15 S i d e V e s t l i s k o g e n B o r e t t s l a g B U D S J E T T T i l o r i e n t e r i n g f o r g e n e r a l f o rs am l i ng e n h a r s t y r e t s a t t o p p e n o v e r s i k t o v e r b e r e g n e d e d r i f t s i n n t ek t e r o g d r i f t k os t n a d e r i T a l l e n e e r v i s t s om e g e n k o l on n e l e n g s t t i l h ø y r e i r e s u l t a t o p ps t i l l i n g e n. B u ds j e t t e v t i s e r e t f o r v e n t e t d r i f t s r e s ul t at p å kr ,- og en forventet årsresultat på kr ,-. N å r d e t g j e l d e r d e ø v r i g e k o s t n a d e n e, e r d e t r e g n e t m e d e n g e n e r e l l p r i s øk n i n g p å c a. 3-5% i I p o s t e n d r i f t o g v e d l i k e h o l d e r d e t b e r e g n e 1 t 2 k 9 r , - t i l s t ø r r e ve d l i k e h o l d s om o m f a t t e r o p p g r a d e r i n g a v u t em i l j ø, g a r a s j e a n l e g g o g d i v e r s e om b y g ni n g e r a v elektriske anlegg etter pålegg fra Infratek AS. Driften i 2010 forutsetter verken nye låneopptak eller økning av felleskostnadene. N å v æ r e n d e f e l l es k os t n a d e r v i l i f ø l g e b u d s j e t t e t øk e b o r e t t s l a g e t s d i s p o n i b l e m i d l e r. F o r ø v r i g v i s es t i l d e e nk e l t e t a l l e ne i b u ds j e t t e t, s om e r u t a r b e i d e t på b a k g r u n n a v d e p l a n e r f o r s om f o r e l i g g e r o g d e e n d r i n g e r n e s t e å r s om e r om t al t t i d l i g e r e i å r s b e r e i t n g n e n. O s l o, I s t y r e t f o r V e s t l i s k o g e n B o r e t t s l a g Per Ivar Lismoen / s / Jan -Erik Foss / s / Anne -Britt Foss / s / T o r i l B a rs t a d / s / I n g e C h r i s t i a n s e n / s /

16 P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s P o s t b o k s N O O s l o T e l e f o n T e l e f a k s A S T i l g e n e r a l f o r s a m l i n g e n i V e s t l i s k o g e n B o r e t t s l a g R e v i s j o n s b e r e t n i n g f o r V i h ar r ev i d er t å r s r e g ns k a p et f or V e st li s ko g e n B or e t t s la g f or r e g n s ka p s år e t , s o m v i s e r et u n d e r s k ud d p å kr Vi h ar o g s å r ev i d er t o p p lys n i n g e n e i å r s b er et n i n g e n o m å r sr e g n sk a p e t o g f o r ut s et ni n g e n o m f o r t s at t d r i f t. År s r e g n s ka p e t b e s t å r av r e s u lt a t r e g n sk a p, b a la n s e, o p p st i lli n g o v e r disponible midler og noteopplysninger. Regnskapslovens regler, forskrift eg om n s årsr k a p o g år s b er e t n i n g f o r b o r e t t s la g o g n or s k g o d r e gn s k a ps s ki k k er a nv e n dt v ed ut a r be i d e ls e n av r e g n sk a p e t. År s r e g n s k a pe t o g å r s b e r et ni n g e n e r av gi t t av b o r et t s la g e t s s t yr e. V år op p g av e e r å u t t a le o s s o m å r sr e g n sk a p et o g ø v r i g e f o r h o l d i h v e i n s h or o lo l v d e n t s i kr av l. r e V i h ar u t f ø r t r ev i sj o n e n i s am sv a r m e d lo v, f o r s k r i f t o g g o d r ev i sj o n s sk i kk i N or g e, he r u n d er r ev i s j on s st a n d ar d e r v e dt at t av D e n n or s ke R ev i s o r f or e n i n g. R ev i sj o n s st a n d ar d e n e k r ev e r a t v i p la n le g g e r o g u t f ø r e r r e v i s j o n e n f o r å g g o e p n p d n e å si b k e k t er r h y et f o r at år sr e g n s ka p e t i k k e i n n e h o ld e r v e s e nt li g f e i li n f or m a sj o n. R ev i sj o n o m f at t er k o n t r o l l av u t v a lg t e d e le r av m at e r i a le t s om u n d er b yg g e r i nf o r m a sj o n e n i å r s r e g n s k a p e t, v u r d e r i n g a v d e b e n y t t e d e r e g n s k a p s p r i n s i p p e r o g e st v e i s m e at n t e r l, i s am g e t r e g n s k a p v ur d er i n g av i n n h o ld e t i o g pr e s e nt a sj o n en av å r sr e g n sk a p et. I d e n g r ad d et f ø lg e r a v g o d r ev i s j o ns s ki k k, o m f a t t e r r e v i s j o n o g s å e n g j e n n o m g å e l s e a v b o r e t t s l a g e t s f o r m u e s f - o r g v a i n l t er t n i n g o g r e g kontrollsystemer. Vi mener at vårrevisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. V i m e n e r a t å r s r eg n s k a p et e r av gi t t i s am sv ar m e d lo v o g f or s kr i f t e r o g g i r et r et t v i se n d e b i ld e a v b or e t t s la g e t s ø k o n o m i s k e s t i l l i n g 3 1. d e s e m b e r e ls 2 e m 0 e 0 d 9 o g n o r s k g o d r e g n s k a p s s k i k k le d e ls e n h a r o p pf ylt s i n p li k t t i l å s ø r g e f o r o r d e nt li g o g ov er si k t li g r e gi st r er i n g o g d ok u m e nt a sj o n av r e g n s k a p s o p p l y s n i n g e r i s a m s v a r m e d n o r s k l o v o g g o d b o k f ø r i n g s s k i k k o p p l y s n i n g e n e i å r s b e r e t n i n g e n o p m et o å g r om s r e f o g r n u s t s k et a ni n g e n om f o r t s at t d r i f t e r k o n s i s t e nt e m ed år s r e g n s k a pe t o g e r i s am sv ar m e d lo v o g f o r s k r i f t er. U t e n a t d e t h a r b e t y d n i n g f o r k o nk l u s j o n e n i a v s n i t t e t o v e r, v i l v i p r e s i s e r e a t i n g e n a v b u d s j e t t a l l e n e s o m f r e m k o m m e r i v i r d e g r t n. s k a p e t e r r e O s l o, 1 1. f e b r u a r P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s A S C a t o G r ø n n e r n / s / Statsautorisert revisor K o n t o re r : A re nd a l B e r ge n D ra m m en F re d r ik s t a d F ø rd e H am a r K ri s t i an s a n d M o i Ra n a M o l de M å l ø y N ar v i k O s l o S t a va n ge r S t r y n Tr om s ø Tr o n d he im T ø n s b e r g Å s l u n e d P r i c ew a t e rh ou s e C o op e r s n a v ne t ref e re r e r ti l i nd i v i du e ll e m e d le m sf i rm ae r t il k n y t t e t d en v e r de n s om s p e nn e nd e P ri c ew at e r h ou s e C o op e r s o r g a n i s a s j o n e n M e d l e m m e r a v D e n n o r s k e R e v i s o r f o r e n i n g F o r e t a k s r e g i s t e r e t : N O w w w. p w c. n o

17 S i d e V e s t l i s k o g e n B o r e t t s l a g V E S T L I S K O G E N B O R E T T S L A G I N F O R M A S J O N O M Å R S R E G N S K A P E T Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god r e g n s k a p s s k i k k for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag. Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan et regnskap skal føres og presenteres. I tillegg krever forskriften om årsregnskap og årsberetning i borettslag at man må gi mer informasjon. Dette innebærer blant annet at man må gi informasjon i form av noter, og utarbeide en oversikt over de disponible midlene i årsregnskapet. Det vil også være informasjon om borettslagets økonomi i styrets årsmelding. På de neste sidene presenteres borettslagets resultatregnskap, balanse og tilhørende noter. Årsregnskapet gir imidlertid ikke en fullstendig oversikt over borettslagets disponible midler ved årsskiftet. I resultatregnskapet presenteres det en oversikt over borettslagets inntekter og kostnader. Det regnskapsmessige overskuddet tar ikke hensyn til en del viktige økonomiske forhold som påvirker borettslagets disponible midler. Dette gjelder for eksempel avskrivninger, opptak og avdrag på lån, samt kjøp og salg av anleggsmidler. Borettslagets disponible midler er de økonomiske midlene som borettslaget har til rådighet, og de defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Størrelsen på de disponible midlene kan blant annet benyttes til å vurdere om det er nødvendig å endre størrelsen på innkrevde felleskostnader som den enkelte beboer betaler, og om det er behov for å ta opp lån eller om det er mulighet til å betale ned ekstra på eksisterende gjeld. Regnskap Regnskap B u d s j e t t B u d s j e t t N o t e A. DISP. MIDLER PR B. ENDRING I DISP. MIDLER : Årets resultat (se res.regnskap) T i l b a k e f ø r i n g a v n a i v s n k g r i v Fradrag kjøpesum anl.midler Tillegg for nye langsiktige lån Fradrag for avdrag på langs. lån Red. langsiktig fordring B. Å R E T S E N D R. I D I S P M I 255 D L E -2 R C. DISP. MIDLER PR SPESIFIKASJON AV DISPONIBLE MIDLER : O m l ø p s m i d l e r K o r t s i k t i g g j e l d C. D I S P O N I B L E M I D L E R P R

18 S i d e V e s t l i s k o g e n B o r e t t s l a g V E S T L I S K O G E N B O R E T T S L A G R E S U L T A T R E G N S K A P Regnskap Regnskap B u d s j e t t B u d s j e t t N o t e D R I F T S I N N T E K T E R : Innkrevde felleskostnader Andre inntekter S U M D R I F T S I N N T E K T E R D R I F T S K O S T N A D E R : Personalkostnader S t y rehonorar A v s k r i v n i n g e r Revisjonshonorar Andre honorarer Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Kontingenter Drift og vedlikehold F o r s i k r i n g e r Kommunale avgifter Energi/ fyring Kabel- / TV-anlegg Andre driftskostnader S U M D R I F T S K O S T N D R I F T S R E S U L T A T : F I N A N S I N N T E K T / K O S T N A D : Finansinntekter Finanskostnader R E S. F N S I N N A T / K O S T N Å R S R E S U L T A T O v e r f ø r i n g e r : Fra opptjent egenkapital

19 S i d e V e s t l i s k o g e n B o r e t t s l a g V E S T L I S K O G E N B O R E T T S L A G B A L A N S E N o t e E I E N D E L E R A N L E G G S M I D L E R Bygninger T o m t Varige driftsmidler Langsiktige fordringer S U M A N L E G G S M I D L E R O M L Ø P S M I D L E R Kundefordringer Kortsiktige fordringer D r i f t s k o n t o i O B O S Sparekonto i OBOS S U M O M L Ø P S M I D L E R S U M EI E N D E L E R E G E N K A P I T A L O G G J E L D E G E N K A P I T A L Innskutt egenkapital 228 * Opptjent egenkapital S U M E G E N K A P I T A L G J E L D L A N G S I K T I G G J E L D Pant- og gjeldsbrevlån Borettsinnskudd Annen langsiktig gjeld S U M L A N G S I K T I G G J E L D

20 S i d e V e s t l i s k o g e n B o r e t t s l a g K O R T S I K T I G G J E L D Leverandørgjeld Skyldig offentlig myndigheter Påløpne renter Påløpne avdrag Annen kortsiktig gjeld S U M K O R T S I K T I G G J E L D S U M E G E N K AP I T AL O G G J E L D P a n t s t i l l e l s e Garantiansvar 0 0 OSLO, / S T Y R E T F O R V E S T L I S K O G E N B O R E T T S L A G Per Ivar Lismoen /s/ Jan-E r i k F o s s /s/ Anne-B r i t t F o s s /s / Toril Barstad /s/ Inge Christiansen /s/

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 21. april

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 20. april

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t La n g a a r d l ø k k e n, a v h o l d e s t i rs d a g 28. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 9. 0 0 p å B e r l e S

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N y d a l e n K v a r t e r, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler.

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Marmorberget Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag

Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag 1 Ammerudlia Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag 1 Etterstad Vest Borettslag Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 22. mai 2013 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. Det vil bli

Detaljer

Lønnealléen Borettslag

Lønnealléen Borettslag Side 1 310 Lønnealléen Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette er muligheten

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Til beboerne i Storgården Borettslag

Til beboerne i Storgården Borettslag 1 Storgården Borettslag Til beboerne i Storgården Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 212. Styret håper du leser

Detaljer

Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 20. a p r i l 2 0 1 0, k

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. 1 Nordskrenten Borettslag Kjære beboer i Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Keyserløkka Øst Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Til beboerne i Elvefaret Borettslag

Til beboerne i Elvefaret Borettslag 1 Elvefaret Borettslag Til beboerne i Elvefaret Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag 1 Kolåsbakken Borettslag Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer