K j æ r e b e b o e r!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "K j æ r e b e b o e r!"

Transkript

1 K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i n g o g r e g ns k a p f o r V i ø n s k e r d e g v e l k o m m e n t i l g e n e r a l f o r s a m l i n g k l 1 8 : 3 0 i H o v s e t e r. s k o l e s a u l a D e t t e e r m u l i g h e t e n d u h a r t i l å d e l t a i d i s k us j o n e n o g v e l g e d et s t y r e t s om s k al f o r v a l t e d i e t n de t å r e t. b o m i l j ø i d e t k o m m S t y r e t h a r l a g t m y e a r b e i d i å g j ø r e å r s b e r e t n i n g e n o g r e g n s k a p e t s å k om p l et t o g f o r s t å e l i g s om m u l i g. V å r t ø n s k e er d e r f o r a t d u l es e r n ø y e i g j e n n om h e f t e t o g v i s e r d i n i n t e r e s s e f o r b o r e t t s l a g e t v e d å m ø t e o p p p å g e n e r a l f o r s am l i n g e n. H v e k m a n d e l t a p å g e n e r a l f o r s am l i n g e n? A l l e a n d e l s e i e r e h a r r e t t t i l å v æ r e m e d i g e n -, e r a t l - a f l o e r s a m l o g s t em m e r et t. A n d e l s e i e r e ns ek t ef e l l e, s am b o e r e l l e r e t a n n et m e dl em a v a n d e l s e i e r e n s husstand har rett til å være til stede og til å u t t al e s e g. S t y r em e d l em m e r, f o r r e t n i n gs f ø r e r o g l e i e r a v b o l i g i b o r e t t s l a g e t h a r r e t t t i l å v æ r e t i l s t e d e i g e n e r a l f o rs am l i n g en o g t i l å u t t al e s e g. E n a n d e l s e i e r k a n m ø t e m e d f u l l m e k t i g. I n g e n k a n v æ r e f u l l m e k t i g f or m e r e n n é n a n d e l s e i e r, m e n d e r f l e r e ei e r en a n d e l s am m e n, k a n d e h a s am m e f u l l m ek t i g. E n f u l l m a k t k a n t r e k k e s t i l b ak e n å r s om h e l s t. E n a n d e l s e i e r k a n t a m e d e n r å d g i v e r t i l g e n e r a l f o rs am l i n g e n. R å d g i v e r e n h a r b a r e r e t t til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det.

2 S i d e H a m b o r g B o r e t t s l a g I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i H a m b o r g B o r e t t s l a g a v h o l d e s k l 1 8 : 3 0 i H o v s e t e r sk o l e s a ul a. TIL BEHANDLING FORELIGGER : 1. K O N S T I T U E R I N G A ) Valg av møteleder B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e C ) V a l g a v r e f e r e n t o g t o a n d e l s e i e r e t i l å u n d e r s k r i v e p r o t D ) S p ø r s m å l o m m ø t e t e r l o v l i g k a l t i n n 2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r B ) S t y r e t f o r e s l å r o v e r f ø r i n g t til a v egenkapital å r e t s r e s u l t a 3. G O D TG J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r C ) Andre godtgjørelser 4. F O R S L A G A ) F o r s l a g f r a s t y r e t : E n d r i n g a v h u s o r d e n s r e g l e n e f o r å k u n n e t i l l a t e g r i l l i n g F o r s l a g e r t a t t i n n b a k e rs t i h ef t et 5. V A L G A V T I L L I T S V A L G T E A ) V a l g a v 2 s t y r e m e d l e m m e r f o r 2 å r B ) V a l g a v 4 v a r a m e d l e m m e r f o r 1 å r C ) V a l g a v v a l g k o m i t é f o r 1 å r D ) V a l g a v 1 d e l e g e r t (e ) m e d v a r a t i l O B O S å g r e n e r a l f o r s a m l i O s l o, S t y r e t i H a m b o r g B o r e t t s l a g Vibeke Smedstad / s / Margrethe une Odde / s / A Vivi Hjelmeng / s / M a d s O d n e s J e ns e n / s / N i n a E n g e n / s /

3 S i d e H a m b o r g B o r e t t s l a g Å R S B E R E T N I N G F O R T I L L I T S V A L G T E Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært : S T Y R E T L e d e r V i b e k e S m e d s t a d P i l o t v n 2 N e s t l e d e r M a r g r e t h e O d d e A u n e P i l o t v e i e n 8 L e i l n r S t y r e m e d l V i e v m i H j e l m e n g L a n d i n g s v n 1 9 S t y r e m e d l M e a d m s O d n e s J e n s e n P i l o t v n 1 0 S t y r e m e d l N i e n m a E n g e n P i l o t v n 1 0 V A R A M E D L E M M E R T I L S T Y R E T V a r a m e d l e T m u r i d H a l v o r s e n L a n d i n g s v n 1 5 V a r a m e d l e T m e r j e a J n o n h e s e n P i l o t v e i e n 8 V a r a m e d l e Siri m Pernille Øverli Pilotvn 10 V a r a m e d l e G m e i r A u d u n A n d e r s e n P i l o t v n 1 0 D E L E G E R T T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G E N I O B O S D e l e g e r t O B O S g e n e r a l f o r s a m l i n g V i b e k e S m e d s t a d P i l o t v n 2 V a r a d e l e g e r t O B O S g e n e r a l f o r s a m l i n g V i v i H j e l m e n g L a n d i n g s v n 1 9 V A L G K O M I T E E N V a l g k o m i t e A r n e B i r k e l a n d P i l o t v n. 8 V a l g k o m i t e B j ø r n K o l l e r u d P i l o t v n, 1 0 V a l g k o m i t e A n n e G r e t e H o p p e s t a d P i l o t v n 4 2. F O R R E T N I N G S F Ø R S E L O G R E V I S J O N F o r r e t n i n g s f ø r s e l e n e r u t f ø r t a v O B O S k t. B i o r et h e t s n l h a o g l e t d h a r t o i r d l i n æ k r o n t r a f o r r e t n i n g s f ø r e r k o n t r a k t. A u t o r i s e r t r e g n s k a p s f ø r e r ( o p p d r a g s -a n s v a r l i g ) sjef Egil Havre, OBOS. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers AS.

4 S i d e H a m b o r g B o r e t t s l a g 3. G E N E R E L L E O P P L Y S N I N G E R O M B O R E T T S L A G E T Borettslaget er registr e r t i F o r e t a k s r e g i s t e r e t i B r ø n n ø y s u n d m e -d o r g a n i s a s j o n u m m e r , l i g g e r i b y d e l 7 V es t r e A k e r i Os l o k om m u n e o g h a r a d r e s s e : L a n d i n g s v n P i l o t -4 v n B o r e t t s l a g e t b e s t å r a v a n d e l s l e i l b i y g n h i e n t g e r., f o r d e l t p å 6 I t i l l e g g k om m e r 1 t j e n es t e l e i l i g h e t. T o m t e n, k j ø p t 2 i o g h a 1 r 9 f 8 ø l 6 g e n d e - r o g g å r b d r u s p k s å n um m 2 e 4 r : m , 278, 279 Første innflytting skjedde i B o r e t t s l a g e t f ø l g e l o r v e n a s r b es b e t em i d m s e m l s i e r l o j g t ø i l s t r e b e r et g o d t a r b e i d s m i l j ø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. S e l s k a p e t d r i v e r i k k e m e d - f o g r s ut k v n i k l n i n g g s s ak t i v i t e t e r. A v b o r e t t s l a g e t s 5 s t y r em e d l em m e r e r d e t 4 k v i n n e r o g 1 m a n n. B o r e t t s l a g e t e r p os i t i v t i l l i k es t i l l i n g o g t a r s i k t e p å at d et i k k e f o r ek om m e r forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. S TY R E T Skriftlige henvendels e r k a n l e g g es i s t y r e t s p os t k as s e u t e n f o r P i l o t v ei e n 4 e l l e r s e n d es t i -post l e vibekesmedstad e l l e r v gmail. a v a n t o r. n o com Øvrige henvendelser kan skje direkte til st y r em e d l em m e n e s om h a r t e l e f o n t i d m a n d a g t i l f r e d a g 1 8 : 0 0 t i l 2 0 : 0 0 p å t e l ef o n o p p g i t t i H am b o r g p o s t e n o g p å b or e t t s l a g e t s h j em m es i d e h a m b o r g. b o r e t t s l a g. n e t R E TN I N G S L I N JE R F O R S TY R E AR B E I D S t y r e t h a r v e d t a t t r e t n i n g s r e l a i r b n e j i d e r i b o f r o e r t t s l s a t g e y t. F o rm ål et m e d d i s s e e r å k l a r g j ø r e d e k r a v s om s t i l l es t i l d e t i l l i t s v a l g t e. R e t n i n gs l i n j e n e om h a nd l e r s t y r e a n s v a r f o r f o r v a l t n i n g a v d e øk o n om i s k e ve r d i e r, h a b i l i t et, t a us h e t s p l i k t, h o no r e r i n g, a t t e s t a s j o n o g a n v i s n i n g g e a r v. u t b e t a l i n V A K T M E S T E R V a k t m es t e r S a r d a r G a r d o wa n i v a r e t a r d e n d a g l i g e d r i f t o g d e t l ø p e nd e v e d l i k e h o l d e t i b o r e t t s l a g et i h e n h o l d t i l s t i l l i n gs b es k r i v e l s e. V ak t m e s t e r k a n o gs å k on t a k t es p å t el e f o n H a n s a r b e i d s t i d e r: k l n o v e m b e r-april k l m ai-o k t o b e r U n n g å å r i n g e h am u t e n om o r d i n æ r a r b e i d s t i d. V a k t m es t e r k a n k o nt a k t e s i a r b e i d s t i d e n f o r e nk l e s e r v i c e o p p dr a g. Det er ikke registrert skader eller ulykker i borettslaget i 2008.

5 S i d e H a m b o r g B o r e t t s l a g P A R K E R I N G B o r e t t s l a g e t h a r b i l o p ps t i l l i n g s pl a s s e r m e d s t r øm ut t ak s om l e i es ut et t e r v e n t e l i s t e r. R e t n i n g s l i n j e r f o r l e i e e r ut a r b e i d e t. R e t n i n gs l i n j e r m å u n d e r t e g n es av l e i e t a k e r. A l l e h e n v e n d e l s e r m å g j ø r e s s k r i f t l i g. F o r t i d e n e r d e t i k k e r m h u os l i g å l e i O B O S F o r r e t n i n gs b y g g. N Ø K L E R / S K I L T R e k v i s i s j o n t i l n øk l e r o g s k i l t t i l r i ng e k l o k k e o g p o s t k as s e f å e s v e d he n v e n d e l s e t i l v a k t m es t e r. B e t a l es a v d e n e n k e l t e. A l l e e r a ns v a r l i g f o r å b e n y t t e bo r e t t s l a g et s s t a n d a r d p o s t k - a og s s ringeklokkeskilt e. V I F T E B R U K D e t e r i k k e t i l l a t t å i ns t a l l e r e a vt r e k k s v i f t e r p å k j øk k e n e t v e r k e n m e d a v t r e k k u t i f r i l uf t e l l e r k o b l et o p p m o t l u f t e k a n a l e n e. I d e t i l f e l l e n e h v o r a v t r e k k s v i f t e r er k o b l e t o p p m o t l u f t e k a n a l e n e et t e v f i o rs l t e r d k e p ro b l e m et m e d a v t r ek k o g t i l s i g a v l u f t m e l l om l e i l i g h e t e n e o g s l i k f o r r i n g e l uf t k v a l i t e t e n f o r s am t l i g e l e i l i g h e t e r. S t y r e t k r e v e r d e r f o r a t b e b o e r n e s o m h a r i ns t a l l e r t a v t r ek k s v i f t e s om e r k o b l et o p p m o t l u f t ek a n a l e n e e l l e r m e d a v t r ek k u ti f r i l u f t f j e r n e r d e n n e. T i l i n f o rm as j o n s å e r d e t t i l l a t t å montere vifter med kullfilter. R E N H O L D Borettslaget har avtale med Økonomiske Løsninger AS om vask av fellesarealer. K A B E L -T V / T E L E F O N I / B R E D B Å N D C a n a l D i g i t a l e r l e v e r - a o n g d ø b r e d a b v å n d t s v t j e n e s t e r. H a r d u s pø r s m å l v e d r ø r e n d e ditt kabel-t v-abonnem ent, digital-t v e l l e r b r e d b å n d, k a n d u r i n g e t l f Å p n i n gs t i d e r hos kundeservice er mandag - fredag 08 :00-23:00, lørdag 10 :00-18 :00. Søndager e r s t e n gt. O p p s t å r f ei l p å k a b e l a n l e g g e t p å s ø n d a g e r, k a n d et t e r a p p o r t e r e s v i a t e l e f o n o g s å s ø n d a g e r m e l l o m 1 0 : 0 0 o g 2 2 : 0 0 F o r y t t e r l i g e r e i n f o r m a s j o n v i s e s d e t t i l w w w. c a n a l d i g i t a l. n Ingen må gjøre inngrep i kabel-tv-anlegget som å skru av e l e deks t p å a n t e n t n a e k- o n t e n o g - e l f l e r o t i l r k o b e l i n t g e a r. S l i k o e m i n n g r e p v i l k u n n e f o r å rs a k e f o r s t y r r e l s e r p å signalene til andre beboere og i verste fall forårsake ødeleggelser i kabel-t v a n l e g g e t. R a b a t t h o s T e l e n o r f o r t e l e f o n i o g b r e d b å n d B o r e t l t a s g e t e r t i l s l u t t e t s am a r b e i ds a v t a l e n m e l l om T e l e n o r o g O B OS, s om g j e l d e r t i l o g s om g i r b e b o e r e m e d t e l e f o n a b o n n em e nt i T e l e n o r be t y d e l i g e r a b a t t e r. D e t g i s o p p t i l 2 5 % r a b a t t p å b r u k e n a v t e l e -a f b o n e n e m ( e g nt j e n l e d ) e p r å B a s i s f a s t t e n l o e g f b o r e d b å n d s t e l e f o n : F r i b r u k av f a st t e le f o n hv e r lø r d a g ( k u n s t a r t pr i s p å 8 9 ø r e pr sa m t a le u a n s et t v a r i gh e t ) p å s am t a le r t i l a n d r e f a s t t e le f o n e r i N or g e.

6 S i d e H a m b o r g B o r e t t s l a g D e n e n k e l t e b e b o e r f å r d e s s u t e n f r i e t a b l e r i n g a v A D S L B a r b o e n d n b e å m n d e n t o -s g 1 5 % r a b t yp e n e A D S L M e di um o g A D S L P r em i u m. ( R a b a t t yt e s i k k e p å n yb e s t i lt e a b o n n em e n t på A D S L B a si s o g A D S L T u r b o ). F o r k u n d e r s o m -a h a b d o d n e n em A e D nt S L f r a f ø r f o r t s e t t er pr i s e r o g rabatter som tidligere. Det gis 30 minutter ekstra fri ringetid på alle mobilabonnement fra Telenor og Djuice ( ikke kontant k o r t o g D j ui c e C o nt r o l). E k st r a r i n g em i n u t t er gi s u av h e n gi g av o m k u nd e n er i e n b i n di ng s p e r i o d e, o g a k t i v i s e r e s v e d a t k u n d e n s e l v s e n d e r e n S M S f r a s i n e g e n d t e m ks o t b O i B l O t S. e l e f o n t i Med tre typer Telenor -a b o n n em e nt g i s e n t o t al k u n d e r a b a t t p å 5% i t i l l e g g t i l d e ø v r i g e r a b a t t e n e. B e s t i l l i n g a v t e l ef o n i o g i n t e r n e t t j en e s t e r g j ø r e s p w å w w. o b o s., n o e l l e r s e v n e d e e å n S M S t i l m e d k o d e o r d OB O S. F E L LE S M ÅL I N G O G FE L LE S I NN K J Ø P AV S TR Ø M Borettslaget har avtale med Istad Kraft AS om fellesmåling av strøm. V e d s a l g a v l e i l i g h e t e n el l e r e i e rs k i f t m e å e i e r s k i f t e s k j em a / f l y t t es k j em a f y l l es u t ( S k j e m a f å s e n v v e e d n d h e l s e t i l I s t a d K r a f t 2 A 1 S 3 5 p 00 å e t l l e l r i e nt f e o r n e t 7 t 1 w w w. h j e m k r a f ). t Spørsmål. n o utover dette rettes direkte til Istad Kraft AS. AVTALE OM GARANTERT BETALING AV FELLESKOSTNADER ( TEORETISK LEIE ) B o r e t t s l a g e t h a r a v t a l e m e d OB OS om g a r a n t e r t b e t a l i n g a v f e l l es k o s t n a d e r. O B OS g a r a n t e r e r f o r o v e r f ø r s e l t i l b o r e t t s l a g e t h v e r m å n e d o g o v e r t a r d e r e t t e r a l t a ns v a r o g r i s i k o f o r e v e n t u e l l m a n g l e n d e i n nb e t a l i n g a v f e l l e s k os t n a d e r. BRUKSOVERLATING ( F R A M L E ) I E D e t e r i k k e t i l l a t t å o v e r l a t e b r u k e n a v b o l i g e n t i l a n d r e ut e n s t y r e t s s a m t y k k e o g g o d k j e n n e l s e a v b r u k e r. U l o v l i g o v e r l a t i n g a v b r u k k a n - f ø r e t i l h e t e n. S øk n a d s s k j em a f o r b r u k s ov e r l a t i n g f ås v e d h e n v e n d e l s e t i l OB O S p å t e l e f o n Det er registrert 3 bruksoverlatinger i borettslaget per F O R K J Ø P S R E T T F o r k j ø ps r e t t e n e r e n v i k t i g m e d l em s f o r d e l i O B OS. V e d s pø r s m å l om f o rk j ø ps r e t t e n k a n d u h e n v e n d e d e g t i l O B OS p å t e l e f o n For hver enkelt bolig blir det ved salg fastsatt en egen frist for å -melde br r e t t e n (m e l d ef r i s t ). M e d l em m e r s om v i l b e n y t t e f o r k j ø p s r e t t e n,t a r k on t a k t m e d O B O S f o r å f å o p p g i t t f a k s n u m m e r e l -p l o e s r t a d r e v s e s n e t s u om e l k l a n b e e n y t t e s. M e l d i n g e n m å v æ r e m o t t a t t O B a O v S i n n e n d e n f a s t s a t t e f r i s t. M n e o l r d m e a f l r t i s 5 t d a e g v n e i r v r i k e l e t t e r a t b o l i g e n -a e r n n o n k s e u i n A n f t g e j n p os r t e t n o g/ i e l l e r O påwww.obos.no B O S. H v i s O B O S m o t t a r d i n m e l d i n g o m f o r k r j g åt ø p t u t e, t k a t n e d r u i k a k t e k f r e r v e i s t e n e å f å o v e r t a b o l i g e n p å g r u n n l a g a v f o r k j ø p s r et t e n. G j ø r d u b r uk a v f o r k j ø p s r e t t e n, t r e r d u i n n i e n a l l e r e d e i n n g å t t a v t a l e o g k j ø p e r b o l i g e n t i l

7 S i d e H a m b o r g B o r e t t s l a g d e n a v t a l t e p r i s p å a v t a l t e v i l k å r. Fi n a n s i e r i n g e n m å v æ r e i o r d e n, o g d e n m i å s i n h e l h e t d o k um e n t e r es s k r i f t l i g. E r d e t f l e r e m e d l em m e r s om v i l b en y t t e f o rk j ø ps r e t t e n, f å r d e n m e d l e n g s t a ns i e n n i t e t f o r t r i n n s r e t t. A n d e l s e i e r e i d e t b o r e t t s l a g e t b o l i g e n t i l h ø r e r g å r f o r a n øv r i g e m e dl em m e r i O B O S. D e r s o m f l e r e i b o r e n t y t t s e l a f g o e r t k j v ø i p s l r e t b t e n, b l i r n o r m a l t - b o t i l a g e t a v g j ø r e n d e. F O R S I K R I N G E R B o r e t t s l a g e t s e i e n d o m m e r e r f o r s i k r e t i m e G d j po e l n i s e i n d um i m g e r F o r s i k r i n g F o r s i k r i n g e n d ek k e r b y g n i n g e n e, f e l l es a r e a l o g b o l i g e r, m e d v e g g f a s t u t s t y r. D e n d ek k e r o g s å b y g n i n g s m es s i g e t i l l e g g i n n r e t ni n g e r o g f o r be d r i n g e r i b o l i g e n bekostet av andelseier. D e n e n k e l t e a n d e l s e f i o r si e k r i ng s om m å d e k k e r i n m n i b o d l e r t og løsøre ( d et v i l s i u t s t y r / i n n r e d n i n g s om d e t e r n a t u r l i g å t a m e d s eg n å r e n f l y t t e r ). O p p s t å r d et s k a d e i l e i l i g h e t e n, s ør g f o r å b e g r e n s e s k a d e om f a n g e t m es t m ul i g o g prøv å kartlegge årsaken til skaden. Er flere leilighet e r b e r ø r t, n o t e r h v o r d a n b e r ø r t e a n d e l s e i e r e k a n k o n t a k t e s o g o p p l y s o m d e t t e n å r s k a d e n m e - l d e s t i l f o r a v d e l i n g e n i O B O S p å t 86 e l 55 e f 00 o, n 2 faks e l l e r e-post obos. no F o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n m e l d e r s k ad e n t i l f o r s i k r i n gs s e l s k a p e t, b es t i l l e r om ø ns k e l i g h å n d v e r k e r f o r r e p a r a s j o n o g s ø r g e r f o r a t k os t n a d e r k n y t t e t t i l s k a d en b l i r r e f u n d e r t e l l e r b e t a l t a v f o r s i k r i n g s s e l s k a p et. V e d s k a d e r s o m d e k k e s a v b o r e t t s l g s a f g o e r t s i k b r y i g n g i n k r e v e r f o - r s i k r i n g s s e l s k a p e t e n e g e n a n d e l p å k r ,-. S e l v om b o r e t t s l a g e t s f o r s i k r i n g b r u k e s, k a n a n d e l s e i e r b e l as t es h e l e e l l e r d e l e r a v egenandelen dersom forholdet ligger innenfor andelseiernes ansvar. B R A N N S I K R I N G S U T S T Y R I f ø l g e f o r s k r i f t om b r a n n f o r e b y g g e n d e t i l t a k o g b r a n n t i l s y n s k a l a l l e bo l i g e r h a m i ns t é n g o d k j e n t r ø y k v a r s l e r, s am t m a nu e l t s l o k k i n gs u t s t y r i f o rm a v e nt e n p u l v e r a p p a r a t e l l e r b r a n n s l a n g e. D e t e r b o re t t s l a g et s a n s v a r å a n s k a f f e o g m o n t e r e u t s t y r e t, m e ns d et e r a n d e l s e i e rs a n s v a r å k o nt r o l l e r e at u t s t y r e t e r i o r d e n. D e r s om ut s t y r e t e r d ef e k t, m el d e s d e t t e skriftlig til styret. H M S - I N TE R N K O N TR O L L F o r s k r i f t o m s y s t e m -, a t i m s - i k o l g h s j e i l k ø k s e r h e ts a r b e i d i v i rk s om he t e r ( I n t e r n k o n t r o l l f o r s k r i f t e n ) b l e f as t s a t t v e d k g l. r e s. 6. d e s em b e r m e d v i r k n i n g f r a 1. j a n u a r F o rs k r i f t e n s t i l l e r k r a v t i l a t d e n e nk e l t e v i r k s om h e t s k a l s y s t em a t i s e r e a r b e i d e t m e d å e t t e r l e v e b e s t e m m e l s e n e r i f t e l r o g v i e t t r a v o d g e t f o f o f e r n s t k l i g e. V i k t i g e l o v e r i h e n h o l d t i l d e : t t e e r Lov om elektriske anlegg og elektrisk utstyr L o v o m b r - a n n o g e k s p l o s j o n s v e r n L o v o m f o r u r e n s n i n g L o v o m a r b e i d s m i l j ø

8 S i d e H a m b o r g B o r e t t s l a g I n t e r n k o n t r o l l i n n e b æ r e r a t b o r e t p l t a s n l e g a g e, e t o r g e a r n i s p e å r e l, a ut g f t ø r e, å v e d l i k e h o l d e o g d o k u m e n t e r e a l t s o m -, h a m r - i o m l g e s j d i k ø k h er e h l e s t e å g j ø r e i borettslagets regi. Internkontrollsystemet beskriver hvordan dette arbeidet skal drives. S t y r e t i v a r e t a r i n t e r n k o n t r o l l e n t a n m n e d t b r h a e n n s v y e n r n, t f e i l l es l e b l ek l a t r n i s k a n l e g g o g l e k e p l as s u t s t y r. H a r b o re t t s l a g e t a n s a t t e m å d et o gs å o p p f y l l e k r a v e n e i arbeidsmiljøloven i forhold til vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. B e b o e r n e/ a n d e l s e i e r n e h a r p l i k t t i l å f d o e r t el e t e k a t r i s e k g e n a k n o l e n g t g r e t o i l l p å l e i l i g h e t e n e. 4. R E H AB I L I T E R I N G O G S T Ø R R E V E D L I K E HO L D Skiftet røykvarslere og nødmerking Sykkelstativer Utvendige søppelskap for lavblokkene Rehabilitering, oppgradering avutearealer Nødlys, utv. etterisol., fasade / balkong S k i f t et o g m o n t e rt n ø d l ys i h e n h o l d t i l g j e l d e n d e b r a n n f o rs k r i f t e r. Utvendig rehabilitering, etterisolering, ny fasadekledning og balkonger Skiftet alle hovedtavler O p p g r a d e r i n g a v k a b e l n e t t et Entredører /hovedinng, uteareal, dørtlf. E n t r e d ø r e r o g h o v e d i n n g a n g s d ø r er s k i f t e t, F o r n y e l s e a v u t e a r e a l. A l l e blokkene fikk dørtelefon Heismaskineriet byttet i høyblokkene Oppussing av p g op a n g e n e i l a v b l o k k a Nytt takdekk på alle blokkene Vindu / balkongdør i alle leiligheter V i n d u e r o g b a l k o n g d ø r e r s k i f t e t i a l l e l e i l i g h e t e n 5. S T Y R E T S A R B E I D Siden forrige ordinære generalforsamling har styret avholdt 9 møter. St y r e t h a r s i d e n f o r r i g e o r d i næ r e ge n e r a l f o r s am l i n g a v h o l d t s t y r em ø t e r om t r e n t e n gang i måneden og behandlet omkring 100 saker.

9 S i d e H a m b o r g B o r e t t s l a g N ye r ø yk v a r s l e r e D e t b l e m o n t e r t o p t i s k e o g i o n i s k e r ø y k v a r s l e r e i b o r e t t s l a g e t i F o r v e n t e t l e v e t i d p å d i s s e v a r g s 1 e 0 k s å r. o V i h a r b y t t e t ut d e O p t i s k e, d e m e d k o rt es t l e v e t i d, i a l l e b o r e t t s l a g et s b o e n h e t e r. V a k t m e s t e r v i k a r M e n s v å r f a s t e v ak t m es t e r t ok ut s i n f e r i e f i k k v i g j o rt a v t a l e m e d H o vs e t e r vaktmestersentral om å utføre nødvendige vaktmestertjenester. H M S v e r n e r un d e S t y r e t h a r i s am a r b e i d m e d v ak t m e s t e r e n g j e n n om f ø rt e n v e r n e r u n d e i b o r e t t s l a g et o g fulgt opp saker som ble påpekt i den forbindelse. K j e l l e r r yd d i n g S t y r e t h a r s am m e n m e d v ak t m es t e r e n r y d d e t i a l l e b o r e t t s l a g e t s k j el l e r e o g f e l l es r om. V i f i k k f j e r n e t m as s e g am m e l t s k r ot o g h a r n å g o d p l as s t i l d ek k o g s y k l e r. F r ys e r i e r o g n ye b o d e r E t t e r o p p r y d d i n g e n i k j e l l e r e n f i k k s t y r e t f s j e r e i r e r n e f r t a P d i l e ot f v e k i t e n e 8 f e l l e s f r y o g 1 0 o g d e t e r b y g g e t ut l e i e b o d e r i a l l e b l ok k e n e. D i s s e e r i a l l h o v ed s a k n å u t l e i d.. O p p g r a d e ri n g a v el -a n l e gg I fjor m eldte vi at det var startet opp prosjektering for å få oppgradert el-a n l e g g e t f r a h o v e d t a v l e n e t i l o g m e ds i k r i n g s s k a p e n e f o r d e n e nk e l t e l e i l i g h et. ( H o v e d t a v l e n e e r s k i f t et t i d l i g e r e. ) V i h a r a r b e i d e t t et t o p p m o t S we c o f o r å h e n t e i n n an b u d p å d e n n e j o b b e n. D e t v a r d e t l ok a l e f i rm a et R ø a e l e k t r i s k e s om k om b e s t ut he r. V i h a r s k r e v e t a v t a l e m e d d e m o m d o e p r i p n g r a v d e t e l ek t r i s k e o g d e e r g o d t i g an g m e d a r b e i d e t. D e t e r f o r e l ø p i g s k i f t e t s i k r i n gs k a p i a l l e b o r e t t s l a g e t s b o e n h e t e r. To m t e a r r o n d e r i n g S t y r e t h a r f å t t e n h e n v e n d e l s e f r a O B O S om s al g a v d e l e r a v v å r t om t b ak P i l ot v e i e n 4. E t t e r n ø y e v g u i r k k d e d r e n i n e g s ak e n t i l ek s t r a o r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g m e d styrets anbefaling. Tomten er vedtatt solgt. I n f o rm a s j o n S t y r e t s e n d e r n o rm a l t ut i nf o rm as j o n s b r e v e t H am b o r g p o s t e n c a. 6 ga n g e r p e r å r. I t i l l e g g s e n d e s d e t u t m e l d i n g e r t i l f o b r e h b o l e d r. S n t e y r e v t e b d e n y s t æ t e r e s l k l e i rs l t e oppslagstavlene i hver oppgang til å informere beboerne. B i l o pp s t i l l i n g s pl a s s e r Registeret oppdateres fortløpende. Det er venteliste. U l o v l i g o v e r l a t e l s e a v b r u k s r e t te n S t y r e t h a r i k k e b e h a n d l et n o e n u l ov l i g e t i l f e l l e a r v d et t e i p e r i o d e n. V a s k e r i e n e S t y r e t h a r e n g a s j e r t - R j ak o d o e r t i l å c k g j e n n om f ø r e e n t i l s t a n d s r a pp o r t o v e r m as k i n p a r k e n v å r. V i h a r g am l e m a s k i n e r s om t r e k k e r m y e v a n n o g s t r øm. D e n n e r a p p o r t e n v i l h j e l p e o s s i p l a n l e g g i n g e n a o v s i s j o t n y a r v e t s a r b e i d o g d i økonomiske midler fremover.

10 S i d e H a m b o r g B o r e t t s l a g F e l l e s k o s t n a d e r D e t e r i p e r i o d e n i k k e f o r e t at t n o e n r e g u l e r i n g a v f e l l es k o s t n a d e n e t i l t r o s s f o r a t r e n t e n p å l å n e t h a r v æ rt s v æ rt h ø y s t o r e d e l e r a v p e r i o d e n. K os t n a d e n e v u r d e r e s f o rt l ø p e n d e, m e n v i l v e d e n e l v l e n t d r u i n g b l i v a rs l e t s k r i f t l i g m i n s t é n m å n e d i f o r v ei e n. O p p g r a d e ri n g a v u t e a r e a l e r K o n t r a k t e n m e d T u v s j ø e n h a r n å u t l ø p t o g v i h ol d e r p å å h e nt e i n n a n b u d f r a a n d r e f i rm a. Ø v r i g e ti l t a k G r e s s k l i p p e r D e t e r i s a m r å d m e d v a k t m e s t e r e n gressklipper k j ø p t i n n til n borettslaget y. S n ø m å k i n g I v i n t e r s å v i o s s n ø d t t i l å l e i e i n n h j e l p t i l å m å k e t ak i b o r e t t s l a g e t et t e r s om s n øm e n g d e n p å t ak e n e v a r p å g r en s e n t i l d et v å r e t ak t å l e r. C o n t a i n e r S t y r e t h a r l e i d i n n c o n t a i n e r f o r å d e r p y å d hø d e s t en i o b g o v r å r e t n t. s l a g e t b Felling av trær V i h a r i s am r å d m e d e t t r ef e l l i n gs f i r m a v u r d e r t t ræ r n e i b o r e t t s l a g e t. D e t e r f el t t o t r æ r b a k P i l o t v e i e n 4, e l l e r s h a r v i b l i t t a n b e f a l t å l a d e a n d r e t ræ r n e v i h ar s t å. H j e m m e s i d e r Styret har begynt arbeidet med å lage hjemmesider for borettslaget. 6. B E M E R K N I N G E R T I L Å R S R E G N S K A P E T F O R R E G N S K A P F O R B O R E T T S L A G S t y r e t m e n e r a t å r s r e g n s k a p e t g i r e t r e t t v i s e n d e b i l d e a v s e l s k a p e t s e i e n d e l e r o g g j e l d, f i n a n s i e l l e s r t e s i u l t a l t. i I nf n g o rm o as g j o n om b o r et t s l a g e t s f o r v e n t e d e ø k o n om i s k e utvikling er omtalt i årsberetningens punkter om kostnadsutvikling og budsjett for Å r s r e g n s k a p e t f o r e r s at t o pp u n d e r f o r u t s e t n i n g a v f o r t s a t t d r i f t. D et b ek r e f t es h e r v e d a t f tningen o r u t s e om fortsatt drift er til stede. S t y r e t m e n e r a t d e t g j e n n om f ø r t e v e d l i k e h o l d e t e r t i l s t r e k k e l i g f o r å o p p v e i e v e r d i f o r r i n g e l s e a v b y g n i n g e n e o g a t v i r k e l i g v e r d i a v b y g n i n g e n e e r h ø y e r e e n n d e n b o k f ø rt e v e r d i e n s om s t å r o p p f ø rt i r e g n s k a p et. R E S U LTAT Å r e t s r e s u l t a t p å k r ,- s om f r em k om m e r i r e s ul t a t r e g ns k a pe t, f o r e s l ås overført til egenkapital. D I S P O N I B L E M I D L E R B o r e t t s l a g e t s di s p o n i b l e m i dl e r p e r ut g j ø r k r , -.

11 S i d e H a m b o r g B o r e t t s l a g I N N T E K T E R D r i f t s i n n t ek t e n e i v a r t o t a l t k r ,- m ot b u ds j e t t e r t k r ,-. D et e r i n g e n v e s e n t l i g e a v v i k i f o r h o l d t i l b u d s j e t t e t, v e r k e n h v a g j el d e r t ot a l b e l ø p e t e l l e r d e e n k e l t e i n n t ek t s p o s t e r. A n d r e i n n t e k t e r b e s t å r i h o v e d s a k utbytte a v l e fra i e Gjensidige i n n t e k t forsikring. o g K O S T N A D E R Driftskostnadene i 2008 var totalt 2 kr , - m o t b u d s j et t e r t k r ,-. D et t e e r k r , - l a v e r e e n n b u ds j e t t e r t o g s k y l d es i h o v e d s ak u t s at t s t ø r r e v e d l i k e h o l d e l e k t r o. F o r ø v r i g v i s es t i ld e e nk e l t e t a l l e ne i r e s ul t a t et o g t i l b a l a ns e n, s am t d e e t t e r f ø l g e n d e r e g n s k a p s n o t e n (s e b a k e rs t i å r s r e g n s k a p e t ). S t y r e t e r i k k e k j e nt m e d h e n d e l s e r e t t e r s om p å v i r k e r r e gn s k a p et i v e s e n t l i g g r a d. 7. K O S T N A D S U T V I K L I N G F O R K O M M U N A L E V A G I F TE R V a n n o g a v l ø ps a v g i f t e n øk e r m e d 3, 5 %. R e n o v a s j o n s a v g i f t e n øk e r m e d 4, 6 %. L ÅN B o r e t t s l a g e t h a r e t t l å n i O B O S L å n o g s p a r B o l i g s e l s k l a i g p e r t y p t e r m i n e r, l ø p e n d e a v d r a g o g f l y t e n d v e æ r e n d t e e s l a ø t p s e. t å i l å G d n j e t p e n r 1 6 å r. F o r o p p l y s n i n g e r om o p p r i n n e l i g l ån e b e l ø p o g ak t u e l l r e s t s a l d o p å b or e t t s l a g e t s l å n henvises det til note i regnskapet. R E N T E R P Å B O R E T T S L A G E T S I N N S K U D D R e n t e r p å d r i f t s k o n t o i O B OS v a r 0, 3 5 % p e r R e n t e r p å s p a r e k v o a n r p t e r o 2 6. i O 9 B : O S 4, 6 0 % u n d e r 0, 5 m i l l i o n e r 4, 7 0 % m e l l om 0, 5 m i l l i o n e r o g 2 m i l l i o n e r 5, 0 0 % o v e r 2 m i l l i o n e r F O R R E T N I N G S F Ø R E R H O N O R A R E T Forretningsførerhonoraret for 2009 øker med 5 % til 1 0 kr , -. M E D L E M S K O N T I N G E N T E N Medlemskontingenten til OBOS er kr 200,- per andelsleilighet for 2009.

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 M o g a t e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r i n n nk å a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l r e i t s n g e n e r a t l f i o r l s am å l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 20.05.2009

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag

Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t La n g a a r d l ø k k e n, a v h o l d e s t i rs d a g 28. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 9. 0 0 p å B e r l e S

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 21. april

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Øvre Veitvet Borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag, avholdes onsdag 11. mai 2011, kl. 18:00 i Stedet Vårt, (Veitvet Eldresenenter,

Detaljer

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag 1 Stavangergata Borettslag Til andelseierne i Stavangergata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. 384 Side 1 Sandbakken Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til andelseierne i Bjerke Borettslag

Til andelseierne i Bjerke Borettslag 1 Bjerke Borettslag Til andelseierne i Bjerke Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N y d a l e n K v a r t e r, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler.

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling torsdag 23.april

Detaljer

Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 25.05.10 kl 1830

Detaljer