INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010"

Transkript

1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 2 7. a p r i l , k l i S k ul l e r u d s t u a. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G A ) V a l g a v m ø t e l e d e r B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e C ) V a l g a v r e f e r e n t o g e n e l l e r t o s a m e i e r e t i l å u n d e r s k r i v e p r o t o k o l l e n D ) S p ø r s m å l o m m ø t e t e r l o v l i g k a l t i n n 2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r 5. I N N K O M N E F O R S L A G A ) B y t t e a v v a k t m e s t e r t j e n e s t e t i l e t a n n e t f i r m a B ) F o r s l a g o m n y e p o s t k a s s e r C ) B y t t e v a k t m e s t e r s e l s k a p o g s n ø m å k i n g I n n k om n e f o rs l a g e r t a t t i n n s om eg n e v e d l e g g. 6. V A L G A V T I L L I T S V A L G T E A ) V a l g a v 3 s t y r e m e d l e m m e r f o r 2 å r B ) V a l g a v 1 s t y r e m e d l e m f o r 1 å r C ) V a l g a v 2 v a r a m e d l e m m e r f o r 1 å r D ) V a l g a v v a l g k o m i t é O s l o, S t y r e t i Carina Susann Kjellum / s / Tomm Jacob Kuran / s / John Pedersen / s / B j ø r g e K a r l s e n / s / I r e n e J o h a n n e s e n / s / f o r I n a C h r i s t i n A a s e r u d I s a m e i e r m ø t et h a r s am e i e r n e s t em m e r e t t m e d e n s t em m e f o r h v e r s e k s j o n d e e i e r. S am e i e r e n h a r r e t t t i l å m ø t e v e d f u l l m e k t i g. R e g i s t r e r i n g s b l a nk e t t e n l e v e r e s i ut f y l t s t a n d v e d i n n g a n g e n.

2 2 T I L L I T S V A L G T E Å R S B E R E T N I N G F O R S i d e n f o r r i g e o r d i n æ r e s am e i e rm øt e h a r s am e i et s t i l l i t s v a l g t e v æ r t f øl g e n d e : S T Y R E T V A L G T L e d e r C a r i n a S u s a n n K j e l l u m S t y r e m e d l e m T o m m J a c o b K u r a n S t y r e m e d l e m J o h n P e d e r s e n S t y r e m e d l e m I n a C h r i s t i n A a s e r u d h a r g å t t u t a v s t y r e t S t y r e m e d l e m I r e n e J o h a n n e s e n V A R A M E D L E M M E R T I L S T Y R E T V a r a m e d l e m U n n i L e i n V a r a m e d l e m B j ø r g e K a r l s e n V A L G K O M I T E E N V a l g k o m i t e A n n e K a r i n H a u g e N o r d b y V a l g k o m i t e G u n n H D a l e v o l l P e d e r s e n G E N E R E L L E O P P L Y S N I N G E R O M S AM E I E T TI L L I TS V AL G TE O G AN S AT TE A v s am e i e t s 5 s t y r em e d l em m e r e r d e t 3 k v i n n e r o g 2 m e n n. S am e i e t e r p os i t i v t i l l i k es t i l l i n g o g t a r s i k t e p å at d et i k k e f o r e k om m e r f o r s k j e l l s b e h a n d l i n g p å g r u n n a v k j ø n n v e d v a l g o g a ns e t t e l s e r. S a m e i e t d r i v e r i k k e m e d f o r s k n i n g s - o g ut v i k l i n g s ak t i v i t e t e r. S am e i e t f ø l g e r a r b e i d s m i l j ø l o v e n s b e s t em m e l s e r o g t i l s t r e b e r et g o d t a r b e i d s m i l j ø. S am e i e t h a r i n g e n a ns a t t e. F O R R E T N I N G S F Ø R S E L O G R E V I S J O N F o r r e t n i n g s f ø r s e l e n e r i h e n h o l d t i l k o n t r a k t u t f ø r t a v O B O S E i e n d o m s f o r v a l t n i n g A S. A u t o r i s e r t r e g ns k a ps f ø r e r ( o p p d r ag s a n s v a r l i g ) e r r e g ns k a ps s j e f E g i l H a v r e, O B OS. S am e i e t s r e v i s o r e r B D O A S. E I E N D O M M E N S am e i e t b e s t å r a v s ek s j o n e r. S am e i e t e r r e g i s t r e r t i B r ø n n ø y s u nd m e d o r g a n i s a s j o ns n um m e r Sam eiet ligger i O s l o k o m m u n e o g h a r f ø l g e n d e g å r d s - o g b r u k s n um m e r: M e d e i e r s e k s j o n f o r s t å s s am e i e a nd e l i b e b y g d e i e n d om m e d t i l k n y t t e t e n e r e t t t i l b r uk a v b o l i g e l l e r a n n e n b r uk s e n h et i e i e nd o m m e n. S t y r e t e r i k k e k j e n t m e d a t d e t y t r e m i l j ø e t f o r u r e n s e s i v e s e nt l i g g r a d.

3 3 V A K T M E S T E R T J E N E S T E S am e i e t h a r a v t a l e om v a k t m e s t e rt j e n e s t e m e d H o l m l i a V a k t m es t e rs e n t r a l A S s om k a n k o n t ak t es p å t e l ef o n D e r s om i k k e a n n e t e r a v t a l t m e d s t y r e t p å f o r h å n d, m å s am e i e r p å r eg n e å m åt t e b et a l e f o r t j e n e s t e n s e l v. F O R S I K R I N G S am e i e t s e i e n d om m e r e r f u l l v e r d i f o r s i k r e t i I f S k a d ef o r s i k r i n g m e d po l i s e n um m e r F u l l v e r d i f o r s i k r i n g v i l s i a t f o rs i k r i ng s s e l s k a p e t h a r a n s v a r e t f o r at s am ei e t t i l e n h v e r t i d h a r d e r i k t i g e f o r s i k r i n g s s u m m e r. E n f o r u t s e t n i n g f o r d e t t e e r a t f o rs i k r i ng s s e l s k a p e t f å r m e l d i n g o m v e s e n t l i g e v e r d i øk n i n g e r p å b yg n i n g e r, f. e k s. v e d r e h a b i l i t e r i n g e l l e r p å b y g g i n g. V e d t o t a l s k a d e s k a l e r s t at n i n gs b e l ø p e t d e k k e o p p f ø r i n g a v n y b y g n i n g a v s am m e s t a n d a r d o g s t ø r r e l s e. F o r s i k r i n g e n o m f a t t e r o g s å b y g n i n g s m es s i g e f o r a n d r i n g e r s om d e n e n k e l t e s ek s j o n s e i e r g j ø r i n n e i b o l i g e n. D e n e n k e l t e s e k s j o n s e i e r m å s e l v s ø r g e f or å h a h j em f o r s i k ri n g s o m d e k k e r i n n bo og l ø s ø r e. H v i s s am e i e t s f o rs i k r i n g s k a l b e n y t t e s, m å b e b o e r n e s t r a k s m e l d e s k a d e n t i l F o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n i O B O S t l f f a k s e l l e r e-p o s t : f o r s i k r i n o b o s. n o O p p f ø l g i n g a v f o r s i k r i n gs a k e r b l i r g j o r t a v F o rs i k r i n gs a v d e l i n g e n i OB O S. B R A N N S I K R I N G S U T S T Y R I h e n h o l d t i l f o r s k r i f t e n e s k a l d e t v æ r e i n s t a l l e r t r ø y k v a r s l e r o g b r a n n s l o k ni n g s a p p a r a t e l l e r b r a n n s l a n g e i a l l e l e i l i g h e t e n e. E i er / b e b o e r h a r a n s v a r e t f o r a t u t s t y re t e r t i l s t e d e o g f u n g e r e r. D e r s om u t s t y r e t e r d e f ek t, m e l d es d e t t e t i l s t y r e t. H M S F o r s k r i f t o m s y s t e m a t i s k h e l s e -, m i l j ø - o g s i k k e r h e t s a r b e i d i v i rk s om he t e n ( I n t e r n k o n t r o l l f o r s k r i f t e n ) b l e f a s t s a t t v e d k g l. r e s. 6. d e s e m b e r m e d v i r k n i n g f r a 1. j a n u a r F o r s k r i f t e n s t i l l e r k r a v t i l at d e n e nk e l t e v i r k s om h et s k a l s ys t em at i s e r e a r b e i d e t m e d å e t t e r l e v e b e s t em m e l s e n e i l o v e r o g f o r s k r i f t e r g i t t a v d e t o f f e n t l i g e. B o l i g s el s k a p e r d ef i n e r t s om v i rk s o m h et o g s k a l d e r f o r h a i nt e r n k o n t r o l l s y s t em. D e t t e o m f a t t e r b l a n t a n n e t k o nt r o l l s ys t em o g o p pf ø l g i n g a v b r a n n v e r n, b y g g h e r r e f o r s k r i f t e r v e d b y g g e - o g a n l e g g s a r b e i d, l ek e p l as s e r o g e l ek t r i s k a n l e g g o g e l ek t r i s k u t s t y r h v o r f o r d e l i n g a v a n s v a r e t e r g i t t e n s l i k t o l k ni n g : S am e i e t e r a ns v a r l i g f o r a t d et e l ek t r i s k e a n l e g g e t o g u t s t y r e t i f e l l es a r e a l e t t i l e n h v e r t i d e r i o r d e n. I f o r h o l d t i l a n l e g g o g ut s t y r i d e n e n k e l t e boenhet er det styrets plikt å gjøre eier og/elle r b r u k e r a v d e n e n k e l t e l e i l i g h e t o p pm e rk s om p å d e t a ns v a r s om d e h a r f o r å h o l d e e l e k t r i s k ut s t y r i o r d e n e t t e r g j e l d e n d e l o v o g f o rs k r i f t. S A M E I E T S L Å N S am e i e t h a r i k k e l å n.

4 4 E I E N D E LE R O G G J E L D O M S E T N I N G O G T A K S T E R S a m e i e r n e f å r t i l s e n d t s k j e m a m e d o p p s t i l l i n g o v e r d e n e n k e l t e s e k s j o n s a n d e l a v s am e i e t s i n n t e k t e r, ut g i f t e r, gj e l d o g ei e n d e l e r. L i g n i n g s v e r d i e n f å r d e n e nk e l t e o p p g i t t p å l i g n i n g s k o n t o r e t. Om s et n i n g a v s ek s j o n e n e s k j e r t i l m a rk e d s p r i s. D e t f i n n es i k k e t a k s t e r f o r s e k s j o n e n e v e r k e n h o s s t y r e t e l l e r f o r r e t n i n gs f ø r e r. T E L E N O R S am e i e t e r t i l s l u t t e t s am a r b e i d s a v t a l e n m e l l om T el e n o r o g OB O S E i e n d o m s f o r v a l t ni n g o m r a b a t t o r d n i n g p å b r u k a v f as t t el e f o n o g b r e d b å n d s t e l e f o n f o r b e bo e r e m e d a b o n n e m e n t i T e l e n o r. D e n e n k e l t e b e b o e r f å r o g s å r a b a t t v e d b es t i l l i n g a v A D S L b r e d b å n d o g b r u k a v m obiltelefon. Bestilling av mobiltelefoni- o g i nt e r n e t t j e n es t e r k a n g j ø re s p å w w w. o b o s. n o. K A B E L -TV Get er leverandør av kabel-t v t j e n e s t e r t i l s a m e i e t, i t i l l e g g t i l b r e d b ånd, telefoni og digital-t v. G e t s s e r v i c e t e l ef o n e r b et j en t m a n d a g - f r e d a g m e l l om k l o g o g l ø r d a g - s ø n d a g m e l l om k l o g F e i l m el d i n g o g s u p p o r t k a n o g s å m el d e s p å w w w. g e t. n o. G e t s k u n d e - o g s e r v i c em o t t ak e r l o k a l i s e r t i M a r i d a l s v e i e n i t i l k ny t n i n g t i l h o v e d k o n t o r e t. Her kan man blant annet hente eller bytte dekoder, internettmodem og "gjør det selv - p a k k e r " f o r t e l e f o ni. P å G e t s h j em m es i d e w w w. g e t. n o f i n n e r d u o v e r s i k t o v e r ak t u e l l e f o r h a n d l e r e i l o k a l o m r å d e t, s a m t p r o d u k t i n f o rm as j o n o g b es t i l l i n g s m u l i g h e t e r. O B O S o g G e t h a r i n n g å t t a v t a l e f o r b e b o e r e i b o l i g s e l s k a p e r f o r v a l t e t a v O B O S -k o ns e r n e t o m k o l l e k t i v a v t a l e p å D i g i t a l T V, i n t e r n e t t o g t e l ef o n t j e n es t e r. K o nt ak t k u n d et j e n e s t e n f o r m e r i n f o rm as j o n. I n g e n m å g j ø r e inngrep i kabel-t v -a n l e g g e t s o m å s k r u a v d e k s e l e t p å a n t e n n e k o n t ak t e n o g f o r e t a o m - e l l e r t i l k o b l i n g e r. S l i k e i n n g r e p v i l k u n n e f o r å r s ak e f o rs t y r re l s e r p å s i g n a l e n e t i l andre beboere og i verste fall forårsake ødeleggelser i kabel-t v a n l e g g e t. A V T A L E O M L E V E R A N S E A V E L E K T R I S K K R A F T OBOS har fremforhandlet avtale m ed LOS for leveranse av el-k r a f t. K r a f t f o r v a l t n i n g s a v t al e n u t l ø p e r d en S am e i e t h a r t i l t r å d t d e n n e a v t a l e n. D e t t e g j e l d e r k u n s t r ø m t i l f e l l e s o m r å d e o g i k k e p r i v a t a b o n n e m e n t f o r d e n e n k e l t e l e i l i g h e t. R E H AB I L I TE R I N G S T Ø R R E V E D L I K E H O L D T a k u t b e d r i n g e r

5 5 S T Y R E T S A R B E I D O r d i n æ r t s am e i e rm øt e b l e a v h o l d t p å L a n g e r u d s y k e h j em T i l s t e d e v a r 3 1 s ek s j o ns e i e r e i h en h o l d t i l i n n l e v e r t e n a v n e l i s t e r o g 2 m e d f u l l m ak t, t o t a l t 3 3 r e p r e s e nt e r t. D e t h a r v æ rt a v h o l d t 8 s t y r em øt e r i M i j l øk om i t e e n v a r i n v i t e r t t i l s o s i a l t s am væ r d e n e t t e r s t y r em ø t e t B l ok k t i l l i t s v a l g t e v a r o gs å i n v i t e r t t i l k l a r g j ø r i n g a v o p p g a v e r, s am t a n n e n r e l e v a n t i n f o rm as j o n j a n O V E R D R A G E L S E A V S E K S J O N E R D e t h a r v æ rt 9 ei e r s k i f t e i V E D LI K E H O L D. S am e i e t h a r væ r t g j e n n om u l i k e ve d l i k e h o l d s o p p g a v e r i : V a s k a v s ø p p e l r om o g c o n t a i n e r H u l l v e d p -p l a s s e n e r u t b e d r e t ( j u n i ) B y t t e a v m e k a n i k k p å g a r a s j e p o r t m e l l o m b l o k k 1, 1 4 o g 1 5. T i l s y n a v t ak v e d p r o t a n. S k i f t i n g a v b l ek k r ø r u t e n f o r s yk k el b o d e n u t e n f o r b l ok k 1 0. U t b e d r i n g a v p o r t 1. U t s k i f t i n g a v r e n h o l ds a n s v a r l i g g r un n e t s yk d om. S t e r k e r e b e l y s n i n g gj e n n om f ø r es f o r t l ø p e n d e p å ut e l y s, g a n g e r o g t ra p p e r. T a k r e n n e v e d i n n k j ø r i n g e n e r ut b ed r e t o g o r d n e t. R ø r l e g g e r r e p a r a s j o n e r i b l o k k 1 6 G E T. S t y r e t h a r i n n g å t t e n k o l l e k t i v a v t a l e m e d G e t i f o r b i n d e l s e m e d T v -ab o n n e m e n t. B e b o e r n e m ot t a r n å d i g i t a l e s i g n a l e r. R O TTE R O G S K AD E D Y R. R o t t e r o g s k a d e d y r e r o b s e r v e r t i g a r a s j e n. S t y r e t h a r i n n g å t t e n a vt a l e m e d S h i e l d s k a d e d y r t i l b ek j em p el s e a v d e t t e. D U G N A D D a t o f o r v å r d u g n a d e n v a r 1 2. m a i. H ø s t d u g n a d e n v a r 2 1. s e p t em b e r. K om p r i m a t o r b i l v a r b e s t i l t b e g g e g a n g e r. M i l j ø k om i t ee n b e s t i l t e p l a n t e r o g s ø r g e t f o r k af f e / b r us o g k ak e r. P å h ø s t d u g n a d e n v a r d et o gs å b å l. Fr e m m ø t et v a r m e g e t b r a p å v å r e n, o g d e n n e g a n g e n v a r d e t o g s å g o d o p p s l u t n i n g p å h øs t en. S t y r e t h a d d e o g s å d e n n e g a n g en u t l o d n i n g a v g a v ek o r t t i l d e f r am m øt t e, n o e s om f a l t b e bo e r n e i s m a k. B L O K K T I L L I T S V A L G T E Styrem edlem U n n i L e i n h a r h a t t et i n f o rm as j o ns m øt e m e d a l l e d e a ns v a r l i g e b l o k k t i l l i t s v a l g t e i j a n H e r b l e d e a n s v a r l i g e o p p d at e r t p å d e r e s o p p g a v e r o g a n s v a r.

6 6 M I L J Ø K O M I T E M i l j ø k om i t e e n h a r h at t i al t 9 m ø t er i t i l l e g g t i l s e l v e a r r a n g em e nt e n e. M i l j ø k o m i t e e n h a r h at t a n s v a r e t f or v å r d u g n a d e n s om g i k k a v s t a b e l e n , s am t h ø s t d u g n a d e n s om b l e g j e n n om f ø r t P å v å r d u g n a d e n b l e d e t b e s k å r e t e n d e l b us k e r o g t r æ r, g j e n n om f ø r t b e i s i n g a v b en k e r. G r u n n e t d å r l i g væ r b l e b e i s i n g e n g j e n n om f ø rt n o e n d a g e r s e n e r e. V e d v å r d u g n a d e n s t o d t u l i p a n e n e i f u l l f l o r, o g a v d e n ne g r u n n t o k m i l j øk om i t e e n s e g b r y e t m e d å p l an t e s om m e r b l om s t e r i e t t e r k a n t a v v å r d u g n a d e n. D e t b l e o gs å t a t t o p p s ø p p e l n e d m ot R i m i. P å h øs t d u g n a d e n b l e de t k u t t et n e d n o e n s m å t r æ r o g b u s k e r. G r u n n e t u g u ns t i g e v æ r f o r h o l d l o t d e t s e g i k k e gj ø r e å g j e n n om f ø r e a n d r e n a t u r l i g e o p p g a v e r. D e t t e b l i r f ø l g e l i g o v e r f ø r t t i l v å r d u g n a d e n i K om i t e e n i n v i t e rt e t i l a d v e n t s a r r a n g e m e nt s ø n d a g 6 d e s em b e r m e d t e n n i n g a v j u l e f u r u, s e r v e r i n g a v g l ø g g o g e t n i s s e o r k es t e r s om s p i l t e j u l em el o d i e r. O p p m ø t et v a r m y e b e d r e e n n t i d l i g e r e o g v a r p å a l l e m å t e r h y g g e l i g o g g a i g j e n e n f i n f j æ r i ha t t e n f o r m i l j øk om i t e e n s a r b e i d. 2 0 Å R S F E S T F r e d a g b l e d e t g j e n n o m f ø r t e n v e l l y k k e t 2 0 å r s f e s t v e d f o t b a l l b a n e n i s a m e i e t. B e b o e r n e h y g g e t s e g m e d g r i l l m at, s am t u l i k e r et t e r f o r ø v r i g. T o m us i k a n t e r s ø r g e t f o r u t m e r k et s t em n i n g, o g v æ r et b l e et t e r h v e r t f i nt, t i l t r os s f o r e n v å t s t ar t. S t o r t ak k t i l m i l j øk om i t e e n f o r u t m e r k et a r b e i d! B O M M E N I N N T I L S A M E I E T D e t h e n s t i l l e s t i l a l l e b e b o e r e å b r u k e s u n n f o r n u f t v e d a l l i n n k j ø r i n g t i l s am e i e t. I n n k j ø r i n g t i l s am e i et s k a l k u n s k j e i t i l f el l e r h v o r b e h o v e t t i l s i e r a t d e t t e e r v i k t i g, f o r b e s t å k u n n e s k å n e al l e s om b l i r b e r ø rt av d e t t e. G A R A S J E A N L E G G E T H o l m l i a V a k t m e s t e r s e r v i c e f e i et ga r a s j e n i f o r b i n d e l s e m e d v å r o g hø s t d u g n a d e n. I n n b r u d d s f r e k v e ns e n h a r g å t t d r am at i s k n e d et t e r at s t y r e t g i k k t i l i nn k j ø p a v k am e r a. D et t e h a r d e f i n i t i vt v i s t s e g å v i r k e p r e v e n t i v t m e d h e ns y n t i l u b u d n e g j es t er. V A K T M E S T E R T J E N E S T E N F o r m a n n e n h a r g o d k o n t ak t m e d T e r j e H a l v o r s e n ( ) f r a H o l m l i a V a k t m es t e rs e r v i c e ( ). S t y r e t f å r j e v n l i g e r a p p o r t e r om ut f ø r t a r b e i d. D e t e r s a t t o p p o p p s l a g p å t a v l e n i h v e r o p p g a n g om h v a v å r a v t a l e m e d HV S i n n e b æ r e r. S t y r e t h a r f o r h a n d l e t s e g f r em t i l en a v t a l e m e d v a k t m es t e r e n, s l i k a t h a n k a n k j ø r e b r u k t e h v i t e v a r e r t i l G r ø nm o f o r e n l i t e n s u m, h v i s m a n h a r p r o b l em e r m e d å f å k j ø rt b o r t d e t t e. T R A P P E V A S K V å r r e n h o l d e r e r n å K o n g e r e n h o l d s b y r å g r u n n e t s y k d om v e d v å r t t i d l i g e r e b y r å. S t y r e t m i n n e r o m a t t r a p p e o p p g a n g e n i k k e s k a l væ r e l a g e r p l a s s f o r p r i v a t e t i n g s om v a n s k e l i g g j ø r r e n g j ø r e r e n s o p p g av e. H e r u n d e r g j e l d e r o g s å s y k l e r i i n n g a n g s p a r t i e n e, s am t s k o u t e nf o r i n n g a n g e n e. S Ø P P E L R O M E s k e r m å n å d e l es o p p e l l e r k l em m es s am m e n. S t y r e t h a r e rf a r t at d e t t i l s t a d i g h et e r k n y t t et p r o b l em e r t i l f o r n u f t i g b e h an d l i n g a v s ø p p e l b r u k. O r d i næ r t s øp p e l b l i r k a s t e t i p a p i r b e h o l d e r o g u ø n s k e t s ø p p e l b l i r h e n s a t t s om i k k e h ø r e r h j em m e i v å r t s ø p p e l r om.

7 7 F O R S I K RI N G. Skader på integrerte kjøkken og hvit e v a r e r d e k k es a v s am e i et. E g e na n d e l e n m å d ek k es a v d e n e n k e l t e s a m e i e r p å k r , - H J E M M E S I D E N. H j e m m es i d e n e r r e l at i v t g o dt b es øk t. S i d e n h a r f åt t e t e nk l e r e d om en e n a v n, s om e r : w w w. S k u l l e r u d 1. n o V e d l i k e h ol d, v i d e r e f r e m d r i f t - N ø d v e n d i g b e i s i n g / m a l i n g a v u t v en d i g t r e v e r k p å i n n g a n g s s i d e n v i l b l i u t f ø r t a v f i rm a i l ø p e t a v V å r -/ h ø s t d u g n a d. - R e n g j ø r i n g a v s ø p p e l r om v å r e n R e n g j ø r i n g a v g a r a s j e n v å r o g hø s t N å r d e t g j e l d e r v e d l i k e h o l d, h a r s t y r e t f u l g t o p p a n b e f a l i n g e n e i T i l s t a n d s v u r d e r i n g e n t r i n n 1 f r a OB O S P r os j ek t f r a j u n i L ø p e n d e v e d l i k e h o l d o g r e p a r a s j on e r e t t e r b e h o v. S A M E I E T S S E R V I C E K O N T R A K T E R - S e r v i c e a v t a l e m e d P r o t a n T a k A S o m i ns p e k s j o n 2 g a n g e r i å r et, om f a t t e r r e n s i n g a v s l u k, k o n t r o l l a v t a k, s k r i f t l i g t i l s t a nd s r a p p o r t. - S e r v i c e a v t a l e m e d A n d e r s o n E l ek t r o A S om s e r v i c e p å g a r as j e p o r t en e 1 g a n g i å r e t. - A n d e r s o n E l e k t r o A S r e p a r e r e r o g s å d ø rc a l l i n g a n l e g g e t. - S e r v i c e a v t a l e m e d E v e r l i t e P l as t m o A S om s e r v i c e p å r ø y k l uk e r i o pp g a n g e n e 1 g a n g i å r e t. V i e r m a n g e s om s y n es v i b o r i et p e n t o g h y g g e l i g s am e i e. D e t e r m a n g e e n g a s j e r t e m e n n es k e r h e r s om r y d d e r o p p, v a n n e r p l a n t e r, m a l e r o p p g a n g e r og h o l d e r o r d e n. S t y r e t v i l g j e r n e t a k k e a l l e s o m g j ø r e n i n n s a t s. P o s i t i v e b e b o e r e g i r et g o dt m i l j ø s om k om m e r o s s a l l e t i l g o d e.

8 8 R E G N S K A P E T F O R S t y r e t m e n e r a t å r s r e g n s k a p e t g i r e t r e t t v i s e n d e b i l d e a v s am e i et s e i e n d e l e r o g g j e l d, f i n a n s i e l l e s t i l l i n g o g r e s u l t a t. I n f o r m a s j o n o m s a m e i e t s f o r v e n t e d e ø k o n o m i s k e u t v i k l i n g e r o m t a l t i å r s b e r e t n i n g e ns p u nk t om k o s t n a d s ut v i k l i n g o g b u ds j e t t f o r Å r s r e g n s k a p e t f o r e r s at t o pp u n d e r f o r u t s e t n i n g a v f o r t s a t t d r i f t. D et b ek r e f t es h e r v e d a t f o r ut s et n i n g e n om f o r t s at t d r i f t er t i l s t e d e. R E S U L T AT Å r e t s r e s u l t a t p å k r , - s om f r em k om m e r i r es u l t at r e g n s k a p et f o r e s l å s o v e r f ø r t t i l e g e nk a p i t a l. I N N T E K T E R I n n t e k t e n e i v a r t i l s a m m e n k r , - m o t b u d s j e t t e rt m e d k r , -. H o v e d å r s a k e n t i l a v v i k et e r ø k n i n g i f e l l es k os t n a d e n e f r a A n d r e i n n t ek t e r b es t å r i h o v e d s ak a v i n n t e k t e r f r a b om p å f e l l e s a r e a l e. K O S T N A D E R D r i f t s k o s t n a d e n e i v a r p å k r , - m o t b u d s j et t e r t m e d k r , -. V e s e n t l i g e a v v i k i f o r h o l d t i l b u d s j et t e t s k y l d es i h o v e d s a k : D r i f t o g v e d l i k e h o l d b l e b u ds j e t t e r t m e d k r , -, m e ns r e g n s k a pe t v i s e r k r , -. H o v e d å r s a k e n t i l a v v i k et v a r a t d e t h a r v æ r t b r u k t m i n d r e e n n b u ds j e t t e r t. A v v i k i f o r h o l d t i l b u d s j e t t f o r k o s t n a d e r k n y t t e t t i l e n e r g i s k y l d e s a t d e t b l e b u d s j e t t e r t f o r h ø y t f o r R e v i s o r s h o n o r a r f o r r e g n s k a p s å re t e r f o r r e v i d e r i n g a v s e l s k ap e t s r e g ns k a p o g f o rm u e s f o r v a l t n i n g. R e v i s j o ns h o n o r a r e t f r em k om m e r s om e g e n p o s t i r e s u l t at r e g n s k a p e t. F o r ø v r i g v i s e s t i l d e e n k e l t e t a l l e n e i r e g n s k a p e t o g d e n r e g ns k a ps m e s s i g e o v e r s i k t s om f r em k om m e r u n d e r n ot e r t i l r e g ns k a p e t. S t y r e t e r i k k e k j e nt m e d h e n d e l s e r e t t e r s om p å v i r k e r r e gn s k a p et i v e s e n t l i g g r a d.

9 9 K O S T N A D S U T V I K L I N G R e n t e s a t s e n e i OB O S E i e n d om s f o r v a l t n i n g A S p r. d e n : R e n t e r p å d r i f t s k o n t o : 0, 1 0 % R e n t e r p å s p a r ek o n t o : 2, 7 5 % u n d e r k r o g 2, 8 5 % o v e r k r S T R Ø M P R I S E N E D e n t o t a l e s t r øm p r i s e n t i l e n f o r b ru k e r b e s t å r a v t r e k om p o n e n t e r : K r a f t p r i s s om d ek k e r k os t n a d e n e v e d å p r o d u s e r e o g s e l g e d e n el e k t r i s k e k r a f t e n u t g j ø r c a. 4 3 % a v t ot a l s t r øm p r i s ( b e t a l es t i l k r a f t l e v e r a n d ø r ). N e t t l e i e f o r t r a n s p o r t a v d e n e l ek t ri s k e k r a f t e n u t g j ø r c a. 2 4 % a v t ot a l s t røm p r i s (b e t a l e s t i l n e t t s e l s k a p e t ). S t a t l i g e a v g i f t e r d v s. f o r b r u k e r a v g i f t, a v g i f t t i l E n e r g i f o n d e t o g m e r v e r d i a v g i f t u t g j ø r c a. 3 3 % a v t ot a l s t røm p r i s. S t r ø m p r i s e n i N o r g e v a r i e r e r m e d å r s t i d e n e. N o r m a l t s t i g e r d e n i v i n t e r h a l v å r e t o g r e d u s e r e s i s om m e r h a l v å r e t. D e t t e o g a n d r e f ak t o r e r s om p å v i r k e r k ra f t p r i s e n e g j ø r d et v a n s k e l i g å s p å u t v i k l i n g e n i s t r ø m p r i s e n e E N E R G I M E R K I N G A V B O L I G F r a o g m e d b l i r d et o b l i ga t o r i s k m e d e n e n e r g i a t t es t f o r a l l e b o l i g e r s om s k a l s e l g e s e l l e r l e i e s u t. N o r g e s V a s s d r a g s - o g e n e r g i d i r e k t o r a t ( N V E ) h ar a n s v a r e t f o r i m p l em e nt e r i n g e n a v o r d n i n g e n. P å w w w. e n e r g i m e r k i n g. n o k a n s am e i e r n e s e l v ut a r b e i d e e n e n e r g i a t t es t f o r s i n b ol i g. F O R S I K R I N G B y g n i n g s f o rs i k r i n g e n øk e r f r a t i l m e d c a 8%. D e n n e ø k ni n g e n i n k l u d e r e r 2, 8% ø k n i n g i b y g g e i n d e k s e n s om r e f l ek t e r e r p r i s o p p g a n g e n p å h å n d v e r k s t j e n es t e r. I n d e k s ø k n i n g e n e r l i k f o r a l l e f o r s i k r i n g s s e l s k a p e r. U t o v e r d e t t e f o r et a r f o r s i k r i n g s s e l s k a p e n e i n d i v i d u e l l pr i s j u s t e r i n g m e d b ak g r u n n i s am e i e t s e g e n s k a d es i t u as j o n. K O M M U N A L E A V G I F T E R R e n o v a s j o n s a v g i f t e n øk e r m e d 1 0%. I n g e n ø k n i n g a v d e ø v r i g e a v g i f t e n e. Ø V R I G E K O S T N A D E R N å r d e t g j e l d e r d e ø v r i g e k o s t n a d e n e i b u d s j e t t e t h a r s t y r e t r e g n e t m e d e n g e n e r e l l p r i s s t i g n i n g. I N N T E K T S - O G K O S T N A D S O V E R S L AG F O R Å R ( B u d s j e t t ) S t y r e t h a r s at t o p p e n o v e r s i k t o v er f o r v e n t e d e i n n t ek t e r o g k o s t n a d e r i Tallene er vist som egen kolo n n e v e d s i d e n a v r e s u l t a t r e g n s k a p e t. ( B u d s j e t t ) O v e r s i k t e n e r b a s e r t p å 5 % ø k n i n g a v f e l l es k o s t n a d e r f r a I p o s t e n d r i f t o g v e d l i k e h o l d e r d et b e r e g n e t c a k r , - t i l s t ø r r e v e d l i k e h o l d s om o m f a t t e r b e i s i n g a v t r e v e r k i n n g a ng s s i d e n e. O v e r s i k t e n g i r et f o r v e n t e t å rs r e s u l t a t p å k r , -.

10 1 0 I o v e r s i k t e n e r d e t t at t h e n s y n t i l de f o r h o l d s om e r n e v n t f o r a n. F o r ø v r i g v i s es t i l d e e n k e l t e t a l l e ne i o v e r s i k t e n. O s l o, I s t y r e t f o r Carina Susann Kjellum / s / Tomm Jacob Kuran / s / John Pedersen / s / B j ø r g e K a r l s e n / s / I r e n e J o h a n n e s e n / s / f o r I n a C h r i s t i n A a s e r u d

11 1 1 Skulle r u d h ø g d a I B o l i g s a m e i e T l f : F a x : O r g. n r M V A B D O A S P o s t b o k s V i k a M u n k e d a m s v e i e n O s l o! " #! $ %! & % % $! ' ( %! & % $!! ) ) ( ) * '! ' ) ) % $ )! ' ) % $ ) % $ )! ) ) ) # # $! )! % +,! % ( $ ) $ % ( $ %! "!, -. / /

12 1 2 R E S U L T A T R E G N S K A P N o t e Regnskap Regnskap B u d s j e t t B u d s j e t t D R I F T S I N N T E K T E R : Innkrevde felleskostnader Andre inntekter S U M D R I F T S I N N T E K T E R D R I F T S K O S T N A D E R : Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Drift og vedlikehold F o r s i k r i n g e r Kommunale avgifter Energi Kabel- / TV-anlegg Andre driftskostnader S U M D R I F T S K O S T N A D E R D R I F T S R E S U L T A T : F I N AN S I N N T E K T E R / -K O S T N A D E R : Finansinntekter Finanskostnader R E S. F I N AN S I N N T. / -K O S T N A D E R Å R S R E S U L T A T O v e r f ø r i n g e r : Til opptjent egenkapital

13 1 3 B A L A N S E E I E N D E L E R N o t e O M L Ø P S M I D L E R Restanser felleskostnader Kundefordringer Kortsiktige fordringer D r i f t s k o n t o i O B O S Sparekonto i OBOS S U M O M L Ø P S M I D L E R S U M E I E N D E L E R E G E N K A P I T A L O G G J E L D E G E N K A P I T A L Opptjent egenkapital S U M E G E N K A P I T A L G J E L D K O R T S I K T I G G J E L D Forskudd felleskostnader Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld S U M K O R T S I K T I G G J E L D S U M E G E N K A P I T A L O G G J E L D P a n t s t i l l e l s e 0 0 Garantiansvar 0 0 OSLO, , S T Y R E T F O R S K U L L E R U D H Ø G D A I B O L I G S A M E I E CARINA SUSANN KJELLUM /S/ TOMM JACOB KURAN /S/ J O H N P E D E R S E N / S / B J Ø R G E K A R L S E N / S / IR E N E J O H A N N E S E N / S / For INA CHRISTIN AASERUD

14 1 4 N O T E : 1 R E G N S K A P S P R I N S I P P E R Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i små foretak. Inntektsføring av innkrevde felleskos t n a d e r s k j e r k v a r t a l s v i s. OBOS konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DnB NOR som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført denne kontoen ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. N O T E : 2 I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R G a r a s j e l e i e F e l l e s u t g. k v a r t a l s v i s S U M I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R R E D U K S J O N G R U N N E T T O M M E L E I E F O R H O L D G a r a s j e l e i e -317 S U M I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R N O T E : 3 A N D R E I N N T E K T E R Bompenger S U M A N D R E I N N T E K T E R N O T E : 4 P E R S O N A L K O S T N A D E R Arbeidsgiveravgift (av styrehonoraret) S U M P E R S O N A L K O S T N A D E R Det har ikke vært noen ansatte i selskapet gjennom året. N O T E : 5 S T Y R E H O N O R A R Honorar til styret gjelder for perioden 2008/2009, og er på kr ,- I tillegg har styret fått dekket styremiddag for kr ,- jfr. note 11 N O T E : 6 R E V I S J O N S H O N O R A R Revisjonshonoraret er på kr 8 319,- og er i sin helhet knyttet til revisjon. N O T E : 7 K O N S U L E N T H O N O R A R J u r i d i s k b i s t a n d O B O S E i e n d o m s f o r v a l t n i n g A S S U M K O N S U L E N T H O N O R A R

15 1 5 N O T E : 8 D R I F T O G V E D L I K E H O L D Drift/vedlikehold bygninger D r i f t / v e d l i k e h o l d V V S Drift/vedlikehold elektro Drift /vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold garasjeanlegg Kostnader dugnader S U M D R I F T O G V E D L I K E H O L D N O T E : 9 K O M M U N A L E A V G I F T E R Vann- og avløpsavgift Feieavgift -261 Renovasjonsavgift S U M K O M M U N A L E A V G I F T E R N O T E : 1 0 E N E R G I Elektrisk energi S U M E N E R G I N O T E : 1 1 A N D R E D R I F T S K O S T N A D E R Container Skadedyrarbeid D i v e r s e l e i e k o s t n a d e r / l e a s i n g ( s e r v e r ) Driftsmateriell L y s p æ r e r o g s i k r i n g e r Vaktmestertjenester Renhold ved firmaer Snørydding og gressklipping Andre fremmede tjenester (vakthold) T r y k k s a k e r H M S -perm -750 Møter, kurs, oppdateringer mv -237 Andre kostnader tillitsvalgte Andre kontorkostnader -299 Porto Reisekostnader -500 Gaver Bankgebyr -629 Velferdskostnader, jubileumsfest, juletrefest med mer S U M A N D R E D R I F T S K O S T N A D E R

16 1 6 N O T E : 1 2 F I N A N S I N N T E K T E R Renter av driftskonto i OBOS 768 Renter av sparekonto i OBOS Renter av for sent innbetalte felleskostnader 159 S U M F I N A N S I N N T E K T E R N O T E : 1 3 F I N A N S K O S T N A D E R Andre rentekostnader -90 S U M F I N A N S K O S T N A D E R -90 N O T E : 1 4 K O R T S I K T I G E F O R D R I N G E R Fordringer/håndkasse for ansatte/tillitsvalgte Skullerudhøgda IV BS Andre forskudd S U M K O R T S I K T I G E F O R D R I N G E R Posten "Andre forskudd" inkluderer mottatte, ikke betalte fakturaer som vedrører 2010, med motpost i leverandørgjeld. Kostnadsføring og utbetaling vil skje i N O T E : 1 5 A N N E N K O R T S I K T I G G J E L D P u r r e g e b y r -470 S U M A N N E N K O R T S I K T I G G J E L D -470

17 17 5 I N N K O M N E S A K E R A ) V E D R S A M E I E M Ø T E 2 7 / S A K J E G Ø NS K E R S K A L TA S OP P D E N N E K V E L DE N. B Y TT E A V V A K TE M S TE R T J E N E S T E TI L E T A N N E T FI R M A. D E T V I H A R I DA G F U N G E R E R I K K E S Å G O D T. Med vennlig hilsen Else Ragnhild Granlund Skullerudveien Oslo. Vennligst bekreft at denne mail har kommet fram. På forhånd takk. S t y r e t s i n n s t i l l i n g ; S t y r e t e r f o r nø y d m e d v a k t m es t e rt j e n e s t e n s om b l i r l e v e r t i d a g o g ø n s k e r å f o r t s e t t e m e d H o l m l i a v ak t m e s t e r s e n t r a l.

18 18 B ) S t y r e t s i n n s t i l l i n g ; F o r s l a g t i l v e d t a k, a t m a n f o r s e t t e r m e d d a g e n s o r d n i n g h v o r d e t s k i f t e s u t l ås e r o g p o s t k a s s e r v e d b e h o v. D e t t e p å g ru n n a v k os t n a d e r s om v e d f u l l u t s k i f t n i n g a v p o s t k a s s e r f o r v e n t e s å k om m e p å r u n d t k r , - t i l k r , -. C ) S t y r e t s i n n s t i l l i n g ; S t y r e t e r f o r nø y d m e d v a k t m es t e rt j e n e s t e n s om b l i r l e v e r t i d a g o g ø n s k e r å f o r t s e t t e m e d H o l m l i a v ak t m e s t e r s e n t r a l.

19 19

20 20 V E D T E K T E R F O R E I E R S E K S J O N S S A M E I E T S k u l l e r u d h ø g d a I, S k u l l e r u d ve i e n , O s l o V e d t a t t i s a m e i e r m ø t e 2 9. m a r s i m e d h o l d a v l o v om e i e r s ek s j o n e r 2 3. m a i n r N A V N O G F O R M Å L S a m e i e t S k u l l e r u d h ø g d a I b e s t å r a v b o l i g s e k s j o n e r i h e n h o l d t i l o p p d e l i n g s b e g j æ r i n g t i n g l y s t 24. n o v e m b e r S a m e i e t h a r t i l f o r m å l å i v a r e t a s a m e i e r n e s f e l l e s i n t e r e s s e r - o g a dm i n i s t r as j o n a v e i e n d o m m e n, g n r , b n r. 9 2 i O s l o k om m u n e, m e d f e l l es a n l e g g a v e n h v e r a r t. 2 O R G A N I S E R I N G A V S A M E I E T O G R Å D E R E T T S e k s j o n e n k a n i k k e s k i l l es f r a d e l t a g e r i n t e r e s s e n i s am e i et. H v e r s am ei e r h a r h j em m e l t i l s i n s ek s j o n, m e d r et t t i l b r u k a v d e n l e i l i g h e t e l l e r d et næ r i n g s l ok a l e s om e r k n y t t et t i l b r u k s e n h e t e n. H v e r s a m e i e r p l i k t e r å o v e r h o l d e b e s t e m m e l s e n e s o m f ø l g e r a v o p p d e l i n g s b e g j æ r i n g e n, l o v om e i e r s e k s j o n e r, di s s e v e d t ek t e r s am t g e n e r e l l e h u s o r d e n s r e g l e r f as t s a t t a v s am ei e r m øt e t. B r u k s e n h e t e n o g f e l l es a r e a l e n e k a n b a r e b e n y t t e s i s am s v a r m e d f o r m å l et, o g m å i k k e n y t t e s s l i k a t d e t e r u n ø d i g e l l e r u r i m e l i g u l em p e f o r b r u k e r n e a v d e øv r i g e s e k s j o n e r. F e l l e s a n l e g g e n e m å i k k e n y t t e s s l i k at a n d r e b r u k e r e u n ø d i g e l l e r u r i m el i g h i n d r es i d e n b r u k a v a n l e g g e n e s om e r a v t a l t s om f o r u t s a t t. U t v e n d i g e o g i n nv e n d i g e b y g n i n g s m e s s i g e f o r a n d r i n g e r e l l e r i n s t a l l a s j o n e r s k a l g o d k j e n n es a v s t y r e t p å f o r h å n d. L e d n i n g e r, r ø r o g l i k n e n d e nø d v e n d i g e i n s t a l l as j o n e r k a n f ø r e s g j e n n o m b r u k s e n h e t e n h v i s d e t i k k e e r t i l v es e n t l i g u l em pe f o r s am e i e r e n. S am e i e r e n s k a l gi a d g a n g t i l b r u k s e n h e t e n f o r n ø d v e n d i g e t t e r s y n o g v e d l i k e h o l d a v i n s t a l l as j o n e r. 3 FELLESUTGIFTER F e l l e s ut g i f t e r e r u t g i f t e r v e d e i e n do m m e n s om i k k e e r k n y t t et t i l d e n e n k e l t e b r u k s e n h e t. F el l e s ut g i f t e n e s k al f o r d e l e s m el l om s am e i e r n e e t t e r s t ør r e l s e n p å s am e i e b r øk e n e. D e a n d r e s am e i er n e h a r l o v b e s t em t p a nt e r e t t i s ek s j o n e n f o r k r a v m ot s am ei e r e n s om f ø l g e r a v s am e i e r f o r h o l d e t. P a n t ek r a v e t k a n i k k e o v e r s t i g e et b e l ø p s om f o r h v e r b r u k s e n h e t s va r e r t i l f o l k e t r y g d e n s g r u n n b e l ø p på d e t t i ds p u n k t d a t v a n g s d e k n i n g b e s l ut t es g j e n n om f ø r t. T i l d e k n i n g a v f e l l e s u t g i f t e r ( s k at t er o g a v g i f t e r p å e i e n d om m e n, d r i f t v e d l i k e h o l d o g a n s k a f f e l s e r ), s a m t d r i f t o g v e d l i k e h o l d a v d e t s e n t r a l e f y r i n g s - o g v a r m t v a n n s a n l e g g u t l i g n e s e t om k o s t n i n g s t i l s k u d d. De t t e f o r d e l e s i h e n h o l d t i l s am e i e b rø k e n o g i n n b e t a l e s i n n e n d e n f ø r s t e i h v e r t k v a r t a l. E v e n t u e l l e f o r h ø y e l s e r t r e r i k r a f t m e d m i ns t

21 21 e n m å n e d s v a r s e l. V e d f o rs i n k el s e b e t a l es r e n t e r f r a f o r f a l l i h e n h o l d t i l m o r a l o v e n. V e d v a r e n d e f o r s i nk e l s e e l l e r u n n l at e l s e a v i n n b e t a l i n g i n n e n 1 4 d a g e r e t t e r p åk r a v b e t r a k t e s s o m v e s e n t l i g m i s l i g h o l d a v s am e i e r s f o r p l i k t e l s e r o v e r f o r s a m ei e t. 4 V E D L I K E H O L D I n n v e n d i g v e d l i k e h o l d a v e g e n s ek s j o n s am t a n d r e r om s om hø r e r u nd e r s e k s j o n e n, p å h v i l e r f u l l t u t f o r e g e n r e g n i n g d e n e n k e l t e s a m e i e r. I n n v e n d i g v a n n - o g avløpsledninger omfattes av vedlik e h o l d s p l i k t e n t i l o g m e d f o r g r e n i n gs p u n k t e t i n n t i l s e k s j o n e n, o g e l ek t r i s k e l e d n i n g e r t i l o g m e d s ek s j o n e n s s i k r i n gs b o k s. M e d s am e i e r s v e d l i k e h o l ds a ns v a r f o r s t ås al l o p p us s i n g, i s t a n d s et t e l s e o g f o r n y e l s e a v m al i n g, t a p e t, g u l v, d ø r e r o g v i n d u e r, l å s e r, n øk l e r, el e k t r i s k e l e d n i n g e r m e d t i l b e h ø r f r a s ek s j o n e n s s i k r i n gs b o k s, v a n n k r a n e r, s e r v a n t e r, a p p a r a t e r m e d, k l os e t t e r m e d s k å l o g c i s t e r n e, s a m t i s t a n d s e t t e l s e o g o p p s t a k i n g a v v a n n - o g a v l øp s r ø r t i l o g f r a e g e n v a n n l å s. D e t t e g j e l d e r o g s å l e d n i n g e r o g i n n r e t n i n g e r s om v e d k om m e n d e s am e i e r s e l v h a r s at t o p p. Y t r e v e d l i k e h o l d a v e i e n d om m e n m e d b y g n i n g e r, f el l e s r om, f e l l es a re a l e r, a n l e g g o g u t s t y r, h e r u n d e r t r a p p e o p p g a n g e r o g i n n g a n g s d ø r e r t i l o p p g a n g e n e e r s am e i et s a n s v a r. S a m e i e t s b y g n i n g e r o g f e l l e s a r e a l e r s k a l h a e n r e p r e s e n t at i v s t a n d ar d, o g s am e i et s b e b o e r e e r d e r f o r f o r p l i k t et t i l å b i dr a t i l o p p r e t t h o l d e l s e a v d e n n e s t an d a r d. 5 V E D L I K E H O L D S F O N D S am e i e rm ø t e k a n v e d t a a v s et n i n g t i l f o n d t i l d e k ni n g a v f r em t i d i g e v e d l i k e h o l d s u t g i f t e r, p å k o s t n i n g e r e l l e r a n d r e f e l l es t i l t ak p å e i e n d om m e n. D e b e l ø p s e k s j o ns e i e r n e s k a l i n n b e t a l e t i l f o n d e t i n n k r e v e s i d e n m å n e d l i g e b et a l i n g t i l d ek n i n g a v f e l l e s ut g i f t e r. 6 R E G I S T R E R I N G A V S A M E I E R N E E r v e r v o g u t l e i e a v s e k s j o n m å m e l d e s t i l s t y r e t f o r r e g i s t r e r i n g f ø r i nn f l y t t i n g, s e n e s t 1 4 d a g e r e t t e r o v e r t a g e l s e / ut l e i e. I u t l e i e f o r h o l d p l i k t e r s am e i e r e n å g j ø r e l e i e t ak e r k j e n t m e d h u s o r d en s r e g l e n e o g v e d k om m e n d e s am e i e r e r o g s å an s v a r l i g i f o r h o l d t i l s am ei e t f o r ø k o n o m i s k e t a p s om p å f ø r e s a v l e i e t ak e r. 7 S T Y R E T S am e i e t s k a l h a et s t y r e s om s k a l b e s t å a v e n l e d e r, f i r e a n d r e m e d l e m m e r m e d t o v a r a m e d l em m e r. S t y r e t v e l g e s a v s am e i e rm ø t et m e d a l m i n n e l i g f l e r t a l l, o g f o r t o å r. S t y r e t s l e d e r v e l g e s s æ r s k i l t. K u n f y s i s k e p e r s o n e r k a n v æ r e m e d l em m e r.

22 22 8 S T Y R E T S K O M P E T A N S E S t y r e t s k a l s ø r g e f o r v e d l i k e h o l d og d r i f t a v e i e n d om m e n, o g e l l e rs s ø r g e f o r f o r v a l t n i n g e n a v s am e i e t s a n l i g g en d e r i s am s v a r m e d l o v e r, v e d t e k t e r o g v e d t a k i s am e i e rm ø t et. S t y r e t h a r h e r u n d e r, i s am s v a r m e d l o v om e i e rs e k s j on e r, å t r e f f e a l l e b e s t em m e l s e r s om i k k e i l o v e r e l l er v e d t e k t e n e e r l a g t t i l s am e i e rm ø t e t. A v g j ø r e l s e r s om k a n t as a v e t v a n l i g f l e r t al l i s am e i e rm ø t e, k a n o gs å t a s a v s t y r e t om i k k e a n n e t f øl g e r a v l o v e l l e r v e d t ek t e r e l l e r s am e i e rm ø t e t s v e d t a k i de t e n k el t e t i l f e l l e. I f el l e s a n l i g g e n d e r o g v e d s a l g, pa n t s e t t e l s e e l l e r b o r t f es t e, r e p r e s en t e r e r s t y r e t s am e i e r n e o g f o r p l i k t e r d em v e d s i n u n d e r s k r i f t. L e d e r e n o g et s t y r em e dl em i f e l l e s s k a p f o r p l i k t e r s a m e i et o g t eg n e r s am e i et s n a v n. S t y r e t k a n g i p r o k u r a. 9 O M S T Y R E M Ø T E T S t y r e l e d e r s k a l s ø r g e f o r at d et a vh o l d e s s t y r em øt e r s å of t e s om d e t t r e n g s. E t s t y r em e d l em e l l e r f o r r e t n i n gs f ø r e r k a n k r e v e a t s t y r e t s am m e nk a l l es. S t y r e t k a n t r e f f e v e d t a k n å r m e r e n n h a l v p a r t e n a v m e d l em m e n e e r t i l s t e d e. V e dt a k t r e f f es m e d a l m i n n e l i g f l e r t a l l. V e d s t em m e l i k h e t g j ø r l e d e r e n s s t em m e u t s l a g e t. D e s om s t em m e r f o r et v e d t ak, m å l i k e v e l u t g j ø r e m e r e n n e n t r e d j e d e l a v s t y r em e d l em m e n e. S t y r em øt e n e l e d es a v s t y r e l e d e r e n. E r i k k e s t y r e l e d e r t i l s t e d e, o g d e t i k k e e r v a l g t n o e n n e s t l e d e r, s k a l s t y r e t v e l g e e n m øt e l e d e r. S t y r e t s k a l f ø r e p r o t ok o l l o v e r s i n e f o r h a n d l i n g e r. P r ot o k o l l e n s k a l u nd e r s k r i v e s a v d e f r em m ø t t e s t y r em e dl em m e n e. 1 0 S A M E I E R M Ø T E T D e n ø v e r s t e m y n d i g h e t i s a m e i et u t ø v e s a v s am e i e rm øt e. O r d i n æ rt s am e i e rm ø t e h o l d e s h v e r t å r i n n e n u t g a n g e n a v a p r i l m å n e d. E k s t r a o r d i n æ r t s am ei e r m ø t e s k a l h o l d e s n å r s t y r e t f i n n e r d et n ø d v en d i g, e l l e r n å r s am e i e r n e s om t i l s a m m e n h a r m i ns t e n t i e n d e d e l a v s t e m m e n e k r e v e r d e t, o g s a m t i di g o p p g i r h v i l k e s a k er d e ø ns k e r b e h a n d l e t. I n n k a l l i n g t i l s am e i e rm ø t et s k a l s k j e s k r i f t l i g t i l m e d l em m e n e m e d v a rs e l p å m i ns t å t t e d a g e r, h ø y s t t j u e d a g e r. E k s t r a o r d i n æ r t s am ei e rm øt e k a n, om nø d v e n d i g, i n nk a l l es m e d k o r t e r e f r i s t s o m l i k e v e l s k a l v æ r e m i n s t 3 d a g e r. S t y r e t s k a l p å f o r h å n d v a r s l e s am e i e r n e om d a t o f o r s am e i e rm øt e, og om s i s t e f r i s t f o r i n n l e v e r i n g a v s a k e r s om ø n s k e s b e h a n d l e t. S k a l e t f o rs l a g s om e t t e r l o v om e i e r s e k s j o n e r e l l e r v e d t ek t e n e m å v e d t a s m e d m i ns t t o t r e d j e d e l s f l e r t a l l, k u n n e b e h a n dl e s, m å h o v e d i n n h o l d e t v æ r e a n g i t t i i n n k a l l i n g e n. B l i r s am e i e rm ø t e s om s k a l h o l d es e t t e r l o v e n, v e d t e k t e r e l l e r v e d t a k p å s am ei e rm øt e, i k k e i n nk a l t, k a n e n s am e i e r, et s t y r e m e d l em e l l e r f o r r e t n i n gs f ø r e r k re v e a t s k i f t e r et t e n s n a r e s t, o g f o r s am ei e r e n s f e l l es k o s t n a d, i n nk a l l e r t i l s am ei e rm øt e.

23 S A K E R S O M S K A L B E H A N D L E S P Å O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E P å d e t o r d i n æ r e s am e i e rm øt e s k al d i s s e s ak e r b e h a n d l e s : - K o n s t i t u e r i n g - S t y r e t s å r s b e r e t n i n g - S t y r e t s r e g n s k a p s o v e r s i k t f o r f o r e g å e n d e k a l e n d e r å r t i l e v e n t u e l l g o d k j e n n i n g - V e i l e d e n d e b u d s j e t t f o r s l a g m e d b a s i s f o r f o r s k u t t e r i n g a v t i l s k u d d t i l f e l l e s k o s t n a d e r - V a l g a v s t y r e m e d l e m m e r - A n d r e s a k e r s o m e r n e v n t i i n n k a l l i n g e n S a k e r s o m s k a l b e h a n d l e s p å å r s m ø t e t, m å v æ r e m e l d t t i l s t y r e t 2 1 d a g e r f ø r m ø t et. 1 2 M Ø T E L E D E L S E S am e i e rm ø t e t s k a l l e d es a v s t y r e l e d e r m e d m i n d r e s am e i e rm øt e t v e l g e r e n a n n e n m ø t e l e d e r s om i k k e b e h ø v e r v æ r e s am ei e r. M e d d e u n n t a k s om f ø l ge r a v l o v e l l e r v e d t e k t e r a v g j ø r es a l l e s a k e r m e d a l m i n n e l i g (s i m p el t ) f l e r t a l l a v d e av g i t t e s t em m e r. V e d s t em m e l i k h e t f o r e t as l o d d t r e k n i n g. D e t k r e v e s m i n s t t o t r e d j e d e l e r a v d e a v g i t t e s t em m e n e i s am ei e rm øt e f o r v e d t ak om : - o m b y g g i n g, p å b y g g i n g e l l e r a n d r e e n d r i n g e r a v b e b y g g e l s e e l l e r t om t e n s om e t t e r f o r h o l d e n e i s am e i e t g å r u t o v e r v a n l i g f o r v a l t n i n g e l l e r v e d l i k e h o l d, - o m gj ø r i n g a v f e l l es a r e a l e r t i l n y e br u k s e n h e t e r el l e r u t v i d e l s e a v ek s i s t e r e n d e b r u k s e n h e t e r, - s a l g, k j ø p, b o r t l e i e e l l e r l e i e a v f as t e i e n d om, h e r u n d e r s ek s j o n i s am e i e t s om t i l h ø r e r e l l e r s k a l t i l hø r e s am e i e r n e i f e l l es s k a p, - a n d r e r e t t s l i g e d i s p o s i s j o n e r ov e r f a s t e i e n d om s om g å r ut o v e r v a n l i g f o r v a l t n i n g, - s am t yk k e t i l e n d r i n g a v f o rm å l f o r b r uk s e n h e t o g t i l r e s ek s j o n e r i ng s om m e d f ø r e r ø k n i n g a v d e t s a m l e d e s t e m m e a nt a l l e t, - t i l t a k s o m h a r s a m m e n h e n g m e d s a m e i e r n e s b o - e l l e r b r u k s i n t e r e s s e r o g s om g å r u t o v e r v a n l i g f o r v a l t ni n g o g v ed l i k e h o l d, n å r t i l t ak e t f ø r e r m e d s eg ø k o n om i s k a ns v a r e l l e r ut l e g g f o r s am e i er n e p å m e r e n n 5 p r o s e nt a v d e å r l i g e f e l l es u t g i f t e n e. V e d t a k om s a l g e l l e r b o r t f es t e a v h e l e e l l e r v e s e nt l i g e d e l e r a v e i e nd o m m e n, s am t v e d t a k s om i n n e b æ r e r v es e n t l i g e e n d r i n g e r a v s am e i et s k a r ak t e r, k r e v e r t i l s l u t n i n g f r a s am t l i g e s am e i e r e. 1 3 O M S A M E I E R M Ø T E T I s am e i e rm ø t et h a r h v e r s e k s j o n en s t em m e. E n s am e i e r s om e i e r m e r e n n t o s e k s j o n e r h a r l i k e v e l k u n t o s t em m e r. S am e i e r e n h a r r e t t t i l å m ø t e v e d f u l l m e k t i g. F u l l m ek t i g e n s k a l l e g g e f r em s k r i f t l i g o g d a t e r t f ul l m ak t. E n f u l l m ak t k a n l i k e v e l i k k e r e p r e s e n t e r e f l e r e e n n f em f ul l m ak t e r. F ul l m ak t e n a n s e es å g j e l d e f ør s t k om m e n d e s am e i e rm ø t e, m e d m i n d r e a n n e t f re m g å r. F u l l m ak t e n k a n n å r s om he l s t k al l e s t i l b a k e.

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i K o l b ot n To r g B s, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 i K o l b e n. D e t v i l a v h o

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t T o n s e n h a g e n 1 1, a v h o l d e s t o r s d ag 1 5. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 p å T o ns e n

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t G o t a a s g å r d e n, a v h o l d e

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A S Th e r e s e s g 4 4 / L. G u n d e r s e n s gt 6, a v h o l d e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i N y b y g g A S, a v h o l d es o ns d a g 2 9. a p r i l 2 0 0 9, k l.

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Øs t r e K r ag s k o g e n S am ei e, a v h o l

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s t i rs d a g 8. m a rs 2 0 1 1, k l. 1 8 0 0 p å L

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S a m e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a g 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8. 0 0 i a u d i t o r i um 1, P

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Ø v r e K r i n g s j å B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Ø v r e K r i n g s j å B

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 U l l e r n P a r k B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i U l l e r n P a r k B o r et

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i D u r ud B o r e t t s l a g, a v h o l d e s t i r s d a g 5. m ai 2 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø s t e r d a l s g t 4-6 B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g en e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g en e r a l f o r s a m l i n g 1 U t s i k t s t o p p e n B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g en e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i U t s i k t s t o p p

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Z i t t y B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Z i t t y B o r e t t s l a g, a v h o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0 1 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L I n n k a l l i r n g e n e r a l t f i o r s l a m l i n g o r 2 0 d 1 1 i n æ O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i R os en b o r g g t. 1 2 B L, a v h o l

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e 1 E i e r s e k s j s e. S v e r d r u p s G a t e 2 2 I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e Ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Sverdrups gate 22 avholdes onsdag 27. April 2011 kl. 18.00i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i H e l g es e n s g at e 8 2 / 8 4 A S a v h o l d e s m a nd a g 2 6. a

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t T o n s e n h a g e n 1 1, a v h o l d e s t o r s d ag 2 6. m a rs 2 0 0 9, k l. 1 8 : 0 0 p å T o ns e n h a

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G r e f s e n s e t e r e n B o l i gs am e i e, a v h o l d es m a nd a g 2 2. m a rs 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 i F ol k et

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i H e r r e g å r d s t e r r a s s e n S am e i e a v h o l d e s T o r s d a g 2 5. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 i. Ljan 0 0 menighetshus,

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 A / L I l a K v a r t a l V B L I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A / L I l a K v a r t a l V B L, a v

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i B o l i g s am e i e t G r e g e r s G r am s V e i, a v h o l d e s t i r s d a g 9. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å B

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 8. m ar s 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U e l a n d s ga t e 6 1 S am e i e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å S t. H a n s h

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 K i r k e v e i e n 1 1 2 B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i K i rk e v e i e n 1 1

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E Side 1 av 20 Sameiet S a g av e i e n 1 3 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S A M E I E T S A G A V E I E N 1 3 a v h o l d e

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e I ng i e r å s e n B o l i g s am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 8. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 i V as

Detaljer

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T 1 L o m m e d a l s t u n e t S a m e i e I n n k a l l i r t s n a m g e i e r m ø t i e 2 0 l 1 1 o r d i n æ O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i L om m e d al s t u n et S am e i e, a v h o l d e s

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s t o rs da g 8. a p r

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N y d a l e n K v a r t e r, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler.

Detaljer

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s /

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s / 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s T i rs da g 3 1. 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 M o g a t e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r i n n nk å a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S a g a d am m e n, a v h o l d e s t o r s d a g 15. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 9. 0 0 i S am l i n g s s a l

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t K i r k e v e i e n 1 1 0, a v h o l d e s m a n d a g 2 0. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 0 0 i V es t r e A k e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e U l l e r n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 p å L i l l e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t La n g a a r d l ø k k e n, a v h o l d e s t i rs d a g 28. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 9. 0 0 p å B e r l e S

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i, a v h o l d e s o n s d a g 7. a p r i i 1. e t g., F a l b es g at e 5, Os l o. ( F a l b e s g at e e r d e n b ak k

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Akersbakken Bo r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t

Detaljer

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP 4510 TLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 3000400 3000396 Andre inntekter 3 42082 41664 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d e s t i r s d ag 4. m a i 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 i S t

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3.

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3. I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 4. a p r i l 2 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 3 1. m a rs 2 0 0 9, kl. 18.30 i Langerud Sykehjem.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i T h o n b y g g e t S am e i e, a v h o l d e s t o r s d a g 2 2. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8 :0 0 i P i l e s t r e d e t 3 5,

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 11 Sletteløkka Boligsameie RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 667 791 20 594 247 20 617 436 20 703 116 Salg anleggsmidler

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j r e æ b e b o e r!

K j r e æ b e b o e r! 1 W e l h a v e n s g a t e N r. 1 0 B o r e t t s l a g K j r e æ b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s r e t å n r i n s g

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i n g o g r e g ns

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 Ordinært årsmøte i Solbakken Velforening, a v h o l d e s t o r s d a g 1 8. m a r s 2 0 1 0, k l. 2 0. 1 5 p å Ok s t a d S k o l e. T I L B E HA N D L I N G F O R

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! S i d e 1 6 4 6 B o r e t t s l a g e t E u f e m i a K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S m a rt a p a r t 2 B o r e t t s l a g, a v h o l d e s 3 1. m a i 2

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 1 U l l e r n p a r B k o e l n i g s a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n p a r k e n B o l i g s am e i e,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R i n g g a t en T e r r a s s e S am e i e, a v h o l d e s 2 4. m a rs 2 0 1 0, kl. 18 :00 i Lilleborg Kirke. T I L B E HA

Detaljer

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i P i -1 l 3 e B s r t l, r a v e h d o e l t d es P t i a r s d k a g

Detaljer

LIABAKKEN BOLIGSAMEIE DISPONIBLE MIDLER PR

LIABAKKEN BOLIGSAMEIE DISPONIBLE MIDLER PR DISPONIBLE MIDLER PR. 30.4.2017 For å måle selskapets betalingsevne på kort sikt, beregner vi størrelsen på disponible midler, også kalt arbeidskapital. Størrelsen på disponible midler kan bl.a brukes

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø v r e T ø y e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 12. m a i 2 0 0 9, k l. 1 8 3

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i F o r n e b u k o l l e n B o l i g s am ei e, a v h o l d e s t o r s da g 2 3. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 : 0 0 p å S A

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Ø s t e r l i B o l i g s e l s k a p A S I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Øs t e r l i B o l i g s e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG Puddefjorden Borettslag 6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift

Detaljer