INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010"

Transkript

1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U e l a n d s ga t e 6 1 S am e i e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l , k l p å S t. H a n s h a u g e n e l d r e s e n t e r, L o v i s e n b e r g g a t a 4 E, T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G A ) V a l g a v m ø d t e r e l e B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e C ) V a l g a v r e f e r e n t o g e n s a m e i e r t i l å u n d e r s k r i v e p r o t o k o l D ) S p ø r s m å l o m m ø t e t e r l o v l i g k a l t i n n 2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 4. B U T D S F J O E R T G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r 6. I N N K O M N E F O R S L A G D e t h a r i k k e k om m et i n n f o rs l a g ve r k e n f r a s t y r e t e l l e r s ek s j o n s e i e r es s om s k a l b e h a n d l e s p å s am e i e rm ø t et. 7. V A L G A V T I L L I T S V A L G T E A ) V a l g a v 1 s t y r e m e d l e m f o r 2 å r B ) V a l g a v 2 v a r a m e d l e r m 1 m å e r f o C ) V a l g a v 3 m e d l e m m e r t i l v a l g k o m i t é f o r 1 å r O s l o, 1 8. m a r s S t y r e t i T i n a T e g l e S k j æ r v ø / s / R u b e n L i e n J o h a ns e n / s / Ø i v i n d S u n d e / s / A n n a M a r g a r e t a S m i d s t r øm / s / I s a m e i e r m ø t e t h a r s a m e e f o r i h v e r r s e k n s j e o n d e s e i t e r. e m m e r e t Sameieren har rett til å møte ved fullmektig. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 2 T I L L I T S V A L G T E Å R S B E R E T N I N G F O R Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende : ST Y R E T L e d e r T i n a T e g l e S k j æ r v ø U e l a n d s g t S t y r e m e d l e m R u b e n L i e n J o h a n s e n U e l a n d s g t S t y r e m e d l e m Ø i v i n d S u n d e U e l a n d s g t S t y r e m e d l e m A n n a M a r g a r e t U a e l a S n m d i s g d t s 6 t 1 r B ø m V A R A M E D L E M M E R T I L S T Y R E T V a r a m e d l e m Ø i v d i n B ø å s U e l a n d s g V a r a m e d l e m B i r g i t H a g e m V ø y e n T e r r V A L G K O M I T E E N V a l g k o m i t é T i n a T e g l e S k j æ r v ø U e l a n d s g t V a l g k o m i t é Ø i v i n d B ø å s U e l a n d s g t V a l g k o m i t é B i r g i t y e H n a g T e V r m ø r a s s e 3 5 A G E N E R E L L E O P P L Y S N I N G E R O M S AM E I E T TI L L I TS V AL G TE O G AN S AT TE Av sameiets 4 styremedlemmer er det 2 kvinner og 2 menn. S am e i e t e r p os i t i v t i l l i k es t i l l i n g o g t a r s i k t e p å at d et i k k e f o r e k om m e r f o r s k j e l l s b e h a n d l i n g p å g r u n n a v k j ø n v n a l g v o e g d a ns e t t e l s e r. S a m e i e t d r i v e r i k k e m e d - f og o r s utviklingsaktiviteter k n i n g s. Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. S am e i e t h a r i n g e n a ns a t t e. F O R R E T N I N G S F Ø R S E L O G R E V I S J O N F o r r e t n i n g s f ø r s e l e n ld e r til i kontrakt h e n h utført o av OBOS Eiendomsforvaltning AS. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig ) er regnskapssjef Egil Havre, OBOS. S am e i e t s r e v i s o r e r B D O A S. E I E N D O M M E N Sameiet består av 98 seksjoner og 3 næringsseksjoner. S a m e i e t e r r ø e n g n i ø y s u t nd r m e r d t o r g a n i s a s B j o ns n um m e r S a m e i e t l i g g e r i O s l o k o m m u n e o g h a r - f o ø g l b g r u e k n s d n e um g m å r e d r s : M e d e i e r s e k s j o n f o r s t å s s am e i e a nd e l i b e b y g d e i e n d om m e d t i l k n y t t e t e n e r e t t t i l b r uk a v b o l i g e l l e r a n n e n b r u k s e n h e t. i e i e n d o m m e n Styret er ikke kjent med at det ytre miljøet forurenses i vesentlig grad.

3 3 V A K T M E S T E R T J E N E S T E S am e i e t h a r a v t a l e om v a k t m e s t e rt j e n e s t e m e d V ak t m es t e r A n d e r s en s om k a n k o n t ak t es p å t e l e f o n D e r s om i k k e a n n e t e r a v t a l t m e d s t y r e t p å f o r h å n d, m å s am e i e r p å r eg n e å m åt t e b et a l e f o r p r i v a t e t j e n es t e r s e l v. F O R S I K R I N G S am e i e t s e i e n d om m e r e r f u l l v e r d i f o r s i k r e t i T R Y GV E S TA F O R S I K RI N G m e d p o l i s e n um m e r F u l l v e r d i f o r s i k r i n g v i l s i a t f o rs i k r i n g s s e l s k a p et h a r a ns v a r e t f o r at s am e i et t i l e n h v e r t i d h a r d e r i k t i g e f o rs i k r i n g s s um m e r. E n f o r u t s et n i n g f o r d e t t e e r a t f o r s i k r i n g s s e l s k a p et f å r m e l di n g om v e s e nt l i g e v e r d i øk n i n g e r p å b y gn i n g e r, f. e k s. v e d r e h a b i l i t e r i n g e l l e r p å b y g g i n g. V e d t o t a l s k a d e s k al e r s t a t n i n gs b e l ø p et d e k k e o p p f ø r i n g a v n y b y g n i ng a v s am m e s t a n d a r d o g s t ø r r e l s e. F o r s i k r i n g e n om f a t t e r o g s å b y g n i n g s m es s i g e f o r a n d r i n g e r s om d e n e n k e l t e s ek s j o n s e i e r gjør inne i boligen. D e n e n k e l t e s e k s j o n s e i e r m å s e l v s ø r g e f or å h a h j em f o r s i k ri n g s o m d e k k e r i n n bo og l ø s ø r e. Hvis sameiets forsikr i n g s k a l b e n y t t e s, m å b e b o e r n e s t r a k s m e l d e s k a d e n t i l F o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n i O B O S t l f f a k s e-p o s t : f o r s i k r i n o b o s. n o. Oppfølging av forsikringssaker blir gjort av Forsikringsavdelingen i OBOS. B R A N N S I K R I N G S U T S T Y R I henhold t i l f o r s k r i f t e n e s k a l d et væ r e i ns t a l l e r t r ø yk v a r s l e r o g b r a n ns l o k ni n g s a p p a r a t e l l e r b r a n n s l a n g e i l e i a l i l g h l e t e n e. E i er / b e b o e r h a r a n s v a r e t f o r a t u t s t y re t e r t i l s t e d e o g f u n g e r e r. H M S F o r s k r i f t o m s y s t e m -, a t i m s - i k og l h j e sikkerhetsarbeid l ø s i k vir s om he t e n ( I n t e r n k o n t r o l l f o r s k r i f t e n ) b l e f a s t s a t t v e d k g l. r e s. 6. d e s e m b 1. j a n u a r F o r s k r i f t e n s t i l l e r k r a v t i l at d e n e nk e l t e v i r k s om h et s k a l s ys t em at i s e r e a r b e i d e t m e d å e t t e r l e v e b e s t e m m e l s e n e i l o v v d e r t o f f o e g n t l f i g o e. r s k r i f t e r g i B o l i g s e l s k a p e r d e f i n e r t s o m v i r k s o m h e t o -k g o nt s r k o a l l s ys d t em e r. f D o et r t e h a i n t e r n o m f a t t e r b l a n t a n n e t k o nt r o l l s ys t em o g o p pf ø l g i n g a v b r a n n v e r n, b y g g h e r r e f o r s k r i f t e r v e d b y g g e - o g a n l e g g s a r b e i d, l e k e p l a s s e r o g e l e l k ek t r i s i k s u k t s t y a r n h l v o e r g g f o r d o e g l i n e g a v a n s v a r e t e r g i t t e n s l i k t o l k ni n g : S am e i e t e r a ns v a r l i g f o r a t d et e l ek t r i s k e a n l e g g e t o g u t s t y r e t i f e l l es a r e a l e t t i l e n h v e r t i d e r i o r d e n. I f o r h o l d t i l a n l e g g o g ut s t y r i d e n e n k e l t e b o e n h e t e r d e t s t y r e t s p l i k t å g e j e ø i r e r o g / e l l e r b r u k e r a v d e n e n k e l t e l e i l i g h e t o p pm e rk s om p å d e t a ns v a r s om d e h a r f o r å h o l d e e l e k t r i s k ut s t y r i o r d e n e t t e r g j e l d e n d e l o v o g f o rs k r i f t. S A M E I E T S L Å N S a m e i e t h a r l å n i O B O. S e F i b a n l a n ns s e n o g n ot e i r e g n s k a p e t.

4 4 EIENDELER OG GJELD OMSETNING OG TAKSTER S am e i e r n e f å r t i l s e n dt s k j em a m ed o p p s t i l l i n g o v e r d e n e n k e l t e s e k s j o n s a n d e l a v s am e i e t s i n n t e k t e r, ut g i f t e r, gj e l d o g ei e n d e l e r. L i g n i n g s v e r d i e n f å r d e n e nk e l t e o p p g i t t p å l i g n i n g s k o n t o r e t. O m s e t n i n g a v s e k s j o n e n e s k j e r t p i r i l s. D m e a t r f i k n e n d es s i k k e t a k s t e r f o r s e k s j o n e n e v e r k e n h o s s t y r e t e l l e r f o r r e t n i n gs f ø r e r. S å l a n gt f o r r e t n i n g s f ø r e r e n f å r o p p g i t t o m s e t ni n g s p r i s e r, bl i r d i s s e r e g i s t re r t. F o r r e t ni n g s f ø r e r k a n, p å b a k g ru n n a v d i s s e o p p l y s n i n g e n e, g i a n t y d n i n g o m r s p e r k s i j o s n e i n e v. å e t f o T E L E N O R S am e i e t e r t i l s l u t t e t s am a r b e i d s a v t a l e n m e l l om T el e n o r o g OB O S E i e n d o m s f o r v a l t ni n g o m r a b a t t o r d n i n g p å b r u k a v f as t t el e f o n o g b r e d b å n d s t e l e f o n f o r b e bo e r e m e d a b o n n e m e n t i T e l e n o r. D e n e n k e l t e b e b o e r f å r o g s å r a b a t a t v A v D e S d L b r e s d t b å i n l d l o g i b n r u g k a v mobiltelefon. Bestilling av mobiltelefoni- og internettjenester kan gjøres på K A B E L -TV Get er leverandør av kabel-t v t j e ne s t e r t i l s am e i e t, i t i l l e g g t i l b r e d b å n d, t e l ef o n i o digital-t g v. G e t s s e r v i c e t e l ef o n e r b et j en t m a n d a g- f r e d a g m e l l om k l o g o g l ø r d a g- s ø n d a g m e l l om k l o g F e i l m el d i n g o g s u p p o r t k a n o g s å m el d e s p å w w w. g e t. n o. G e t s k u n - d e o g s e r v i c e m o t t a k e r l o k a l i s e r t i t i l k M ny a t n r i n g d a t i l h s o v e i d k e o n t o 3 r 2 e 3 t. H e r k a n m a n b l a n t a n n e t h e n t e e l l e r b y t t e d e k o d e r, i n t e r n e t -t m o d e m o g " p a k k e r " f o r t e l e f o ni. P å G e t s h j em m es i d e w w w. g e t. n o f i n n e r d u o v e r s i k t o v e r ak t u e l l e f o r h a n d l e r e i l o k a l o m r å d e t, s a m t p r g o bestillingsmuligheter d u k t i n f o r m a s j o. n o O B O S o g G e t h a r i n n g å t t a v t a l e f o r b e b o e -k r o ns e e r i n e t b o l i o m k o l l e k t i v a v t a l e p å D i g i t a l T V, i n t e r n e t t o g t e l ef o n t j e n es t e r. K o nt ak t k u n d et j e n e s t e n f o r m e r i n f o rm as j o n. Ingen må gjøre inngrep i kabel-tv-anlegget som å skru av dekselet k o n t ak på t e n antenne o g f o r - e t l l e a r t i l k o b l m i n g e r. S l i k e i n n g r e p v i l k u n n e f o r å r s ak e f o rs t y r re l s e r p å s i g n a l e n e t i l andre beboere og i verste fall forårsake ødeleggelser i kabel-t v a n l e g g e t. S e n æ r m e r e i n f o r m a d s e j r s o t y n r e t u s n a r b e i d, p u n k t 7. A V T A L E O M L E V E R A N S E A V E L E K T R I S K K R A F T OBOS har fremforhandlet avtale med LOS for leveranse av elkraft. K r a f t f o r v a l t n i n g s a v t al e n u t l ø p e r d en S am e i e t h a r t i l t r å d t d e n n e a v t a l e n. D e t t e g j e l d e r å d e k o g u i k n k e p r i s v a t a b r o n n ø em m e n t t f o r i d e n l e n k e f l t e l e i l i g l h e t. e s o m

5 5 S T Y R E T S AR B E I D / S T Y R E M Ø T E R I p e r i o d e n f r a f o r r i g e å rs m øt e e r de t a v h o l d t 8 s t y r em øt e r. Ut o v e r de t t e e r d e t g j e n n o m f ø r t b e f a r i n g e r s a - m og t kontraktsmøter t i l b u d s med ulike samar b e i ds p a r t n e r e. 2. O P P F Ø L G I N G A V A V T A L E M E D V A K T M E S T E R F I R M A S am e i et b e n y t t e r s e g a v v a k t m es t e r t j e n e s t e f r a V ak t m e s t e r A n d e rs en, o g v ak t m es t e r e r t i l s t e d e h o s o s s t r e g a n g e r i u k e n, o g t a r s e g d a a v d a g l i g r y d d i n g o g v e d l i k e h o l d. D e t t e s e r u t t i l b å r a. f u n g e r e V a k t m es t e r k a n o gs å t a s e g a v o pp d r a g i n n e i s e k s j o n e n e v e d b e h o v, d a a v t a l es o g b e t a l e s d e t a v d e n e n k e l t e b e b o e r. 3. V E D LI K E H O L DS AR B E I D U T O V E R N O RM AL T V E D LI K E H O LD Etterarbeid i forbindelse med tidligere dørutskifting : d ø r u t s k i f t i n g b l e t i l t f i e l ø r p d e i t g av s m a i , o g i s t a r t e n a v s t y r e å r e t v a r d e t n o e e k s t r a a r b e i d i f o r b i n d e l s e m e d d et t e. D et s k y l dt e s e n d e l a t u f o r u t s e t t e u t f o r d r i n g e r s om d u k k et o p p i e t t e r k a nt a v p r os j e k t et. B l a nt a n n e t v a r d e t p r o b l em e r m e d c a l l i n g a n l e g g e t, s o m h a r k r e e t v e k s t r a v e d l i k e h o l d. D e l e r a v d e t t e b l e f i n a ns i e r t m e d e k s t r a o r d i n æ r i n n b e t a l i n g v e d t at t p å f j o r å r e t s s am ei e rm øt e, i n n b e t a l t i a u g u s t S am t l i g e b e b o e r e h a r i l ø p et a v å re t h a t t t o m ul i g h e t e r t i l å m e l d e i f ra o g f å b i s t a n d h v i s d ø r t e l e f o n e n a i r k f u k n e g e r h t s om n o r m a l t, o g d e t f o r ut s et t es n å å væ r e i o r d e n h o s a l l e. Driften av sameiet S e t t b o r t i f r a d e t s om e r n e v n t h e r e r d e t i k k e gj e n n om f ø r t s t ø r r e v e d l i k e h o l ds a r b e i d. Bakgrunnen for det er først og fremst sameiets økonomi og at det har æ r ikke t v ø n s k e l i g m e d n o e n s t ø r r e øk n i n g a v f e l l es k os t n a d e n e. F ok u s et i l ø pe t a v å r e t h a r v æ r t sunn økonomisk drift. Av besparende tiltak som er gjennomført nevnes : Ny forsikringsavtale ( TrygVesta ). S k i f t e t f i r m a f o r t r a p p e v a s k ( H e l b l a n k n a A n S n ) e nh, v e o r g u k h e a i r n å v a s sommerhalvåret ( en gang i uken i vinterhalvåret ). E l l e r s e r d e t i n n g å t t a v t a l e m e d R en t o k i l S k a d e d y r k o n t r o l l om u t p l as s e r i n g a v å t e s t as j o n e r ut v e n d i g r u n d t b y g n i ng e n, f o r å b e k j em p e m u s o g r o t t e r. 4. P L A N L A G T E I N V E S T E R I N G E R O G H O L V D E S D A L R I B K E I D E R V e d l i k e h ol d s p l a n e n, s om o p p r i n n e l i g b l e ut a r b e i d e t i , e r g j e n n om g åt t o g r e v i d e r t i s am a r b e i d m e d f a g k y n d i g b y g n i n gs k o ns u l e n t. H e r e r d e t t a t t h e ns y n t i l s am ei e t s ø k o n o m i, s a m t h v i l k e o p p g a v e r s o m h a s t e r m e s t o g s o m d e r f u o t r i f r a b ø r p r i d a g e n s s i t u as j o n. Rekkefølgen for større oppgaver fremover ser ut til å bli : 1 Drenering i bakgård ( trolig høsten 2011 ) 2 U t s k i f t n i n g a v u t g a n g s d ø r e r m o t g a t e n o g i b a k g å r d, s a m t 3 Oppussing av oppganger

6 6 I t i l l e g t g s om t i e l r n d e v e n t o v e r, e r d e t pl a n l ag t e n f r i v i l l i g f el l e s u t s k i f t n i n g a v v i n d u e r i l øp e t a v h ø s t e n , s e m e r om d e t t e u n d e r p u n k t 9. D e t u n d e r s t r ek e s a t v e d l i k e h o l ds p l a n e n s om l i g g e r ut e p å n et t s i d e n e a l l t i d k u n v i l v æ r e veiledende da fremtidig utvikling er umulig å forutse. 5. H J E M M E S I D E N Vår hjemmeside har adressen : w w w. u e l a n d s g a t e 6 el 1 l. e r n w o w w. u 6 1. n o S i d e n e r i l ø p e t a v å r e t r e v i d e r t o g g j o r s t j o n m t i l e b r e b o e v r e r l s e i g g k es t e l i g. u t f o rt l ø p e n d e. D u f i n n e r o gs å m y e n y t t i g g e n e r e l l i n f o rm as j o n h e r, s om k o nt a k t i n f o rm as j o n t i l s t y r e t o g s am a r b e i ds p a r t n e r e, h us o r d e n s r eg l e r o g v e d t e k t e r, i n f o rm as j o n om s t øt t e o r d n i n g v e d b a d e r o m s r e h a b i l i t e r i n g, v e d l i k e h o l d s p l a n, ø k k e l b es t i l l i n gs s k j em a, s ø k n a d s s k j em a f o r d y r e h o l d, b e s t i l l i n gs s k j em a f o r p o s t k as s es k i l t m e d m e r. 6. B O M I L J Ø S ø p p e l t ø m m i n g B e h o l d e r e f o r h us h o l d n i n gs a v f a l l t øm m es h v e r m a n d a g, o ns d a g o g f r e d a g. B e h o l d e r e f o r p a p i r a v f a l l s k a l t ø m m e s u k e n bs t e l r v i e r g e. r a v D v i e k r f s r a o m d e t t d e u k a n o d et rapporteres direkte til: Renovasjonsetaten /ved kundetorget, tlf : D e t e r f o rt s at t e t s t o r t p r o b l em at de t b l i r s at t b y g n i n g s a v f a l l o g a n d r e s t ø r r e t i n g r u n d t o g i b e h o l d e r n e. D e t t e h e n t e s i k k e t a r v e s u k l t o e m r e m r u m n ed e n! a n d D r e o r d i at b o r t k j ø r i n g m å o r g a n i s e r e s a v s t y re t / v a k t m es t e r. S am e i e t, d et v i l s i s e k s j o ns e i e r n e, m å d a b e t a l e f o r d e t t e. A l l e b ø r t a s i n d e l a v a n s v a r e t : I K K E s et t e f r a s eg a v f a l l s e l v, o g s i i f r a d e r s om m a n s e r a t a n d r e g j ø r d e t. Container settes ut hver vår, etter påske. Disse kan alle beboere benytte. S e k s j o ns e i e r e s om l e i e r u t o p p f o rd r e s t i l å g j ø r e s i n e l e i e t ak e r e k j e nt m e d r e g e l v e r k e t. O r d e n i t r a p p e o p p g a n g e n e S om t i d l i g e r e m å d et p å p ek e s a t t ra p p e o p p g a n g e r o g f e l l e s a r e a l e r l i o f t o g k j e l l e r e i k k e e r l a g r i n g s p l as s f o r ei e n d e l e r / t i n g e g e n t l i g s k ul l e væ r t k as t e t / s ø p p e l p o s e r / h y l l e r / s k o o s v. A v t r e g r u n n e r : 1 B r a n n s i k k e r h e t 2 T r a p p e v a s k 3 H e n s y n t i l d i n e n a b o e r D e t s t å r n å s å m y e t i n g r u n d t i b y g t a g t e t t e n, o p a p t r y d i d n e g t, d e v r s i om l d e b t l i f o r e i k k e h a r b e d r e t s e g e t t e r a t v i h a r h a t t c o n t a i n e r h e r i a p r i l D. a v i l AL T s o m i k k e s t å r p å f e l l e s a r e a l e n e b l i k a s t e t, u a v h e ng i g a v om d e t e g e n tl i g b a r e e r pl a s s e r t h e r m i d l e r t. Alle i d i oppfordres g selvfølgelig likevel til a å s t i t t a ns v a r - o g f j e r n e d et m a n s e l v h a r s a t t f r a s e g.

7 7 V a s k e r i e t D e f l es t e s e r ut t i l å f ø l g e g j el d e n d e r e t n i n g s l i n j e r, o g d e t f u n g e r e r s t o r t s et t b r a. M i n n e r o m a t d e t i k k e e r t i l l a t t å o p p b e v a r e k l æ r e l l e r u t s t y r i v a s k e r i e t. H us k o g s å al l t i d p å å overholde din reserverte vasketid. H e n s y n t i l n a b o e r o g n a t t e r o S t y r e t h a r i k k e m o t t a t t n o e n k l a g e r i f o r h - o l g d n a t t i e s l t i d, b r n o å e k s p om å k v e l d s t y d e r p å a t d e t t e i k k e e r e t t s t o rt p ro b l e m h os os s. D e rs om al l e f o r t s e t t e r å b r u k e s u n n f o r n u f t s a t i s p e å r at v d e t v i l f o r t s e t t e s l i k. N å r v i n å g å r m o t v a rm e r e t i d e r m i n n es d e t o m a t d e t a s f a l t e r t e g å r d s r om m e t f u n g e r e r s om e n l y d f o r s t e r k e r s l i k a t m a n b ø r t a e k s t r a h e n s y n d e r s om m a n h a r å pn e v i n d u e r. S n a k k m e d n a b o e n d i n d e r s o m d e t o p p s t å r n o e, s å l ø d s et e r s e g s om o f t e s t. D e r s om det gjentar seg kan det sendes skriftlig klage til styret. 7. G - E AVTALEN T OVERGANG TIL DIGITAL TV S t y r e t i n n g i k k i l ø p e t a v n o v em b e r e n a v t a l e m e d GE T om l e v e r i n g a v D i g i t a l TV. A v t a l e n s om e r i n n g å t t m e d GE T i n n e b æ r e ra t s t a n d a r d p a k k e n: d i g i t a l T V m e d d e k o d e r, e t v i s s t a n t a l l k a n a l e r o -a g v g i f t n ) t e b r e l n s a e s k t s e j t s o n, s e i e ( ri s o m t i d tilknytning til fellesutgiftene. Selve ansvarsforholdet for utstyret påhviler b e b o e r, i f o rm a v a t m a n i n n g å r e n e g e n a v t al e n å r u t s t y r e t m ot t as. Ø n s k e r b e b o e r å o p p g r a d e r e f r a s t a n d a r d p a k k e n: f l e r e k a n a l e r, P V R d e k o d e r, h ø y e r e i nt er n e t t h as t i g h et os v.- h a r m a n m u l i g h e t t i l d e t t e. D i s s e t j e n e s t e n e, s am t b et a l i n gs t j e n es t er e l l e r s ( d e r s om m a n ø n s k e r å l e i e f i l m os v. ) b e l as t es således beboer direkte i tilknytning til avtalen man inngår når man mottar utstyret. D e r s om d u, e l l e r d i n l e i et a k e r, i k k e v a r t i l s t e d e d a u t s t y r e t b l e ut l e v e r t k a n d et e nk e l t h e n t e s h os G E T e l l e r h os e n a v de r e s s am a r b e i d s p a rt n e r e. Den kollektive avtale n v i h a r i n n g åt t i n n e b æ r e r o gs å at v i f å r g u n s t i ge r e p r i s e r p å d i s s e t j e n e s t e n e e n n d et s om f r em g å r av G E T s i n e h j em m e s i d e r. D et s e r f o r ø v r i g u t s om om utlevering av utstyr, og oppstart med digital-tv h a r g åt t b r a. Se www. get. f no o r g e n e r e l l e s p ø rs m ål om d i g i t a l t v, o g h v i l k e t j e n e s t e r s om t i l b y s. D e r e s k u n d es e n t e r k a n k o n t ak t es p å A V T A L E O M A N T E N N E R P Å T A K E T S t y r e t i n n g i k k i d es em b e r e n a v t a l e m e d N e t e l / M o b i l e N o r wa y o m p l as s e r i n g a v a n t e n n e r p å t ak e t. D i s s e h a r s am m e f o rm å l s om d e a n t e n n e T e l e n or h a r d e r a l l e r e d e. Beboere vil ikke merke noe til dette. Avtalen vil gi sameiet en ekstra inntekt i årene fremover. 9. F E L L E S V I N D U S U T S K I F T N I N G H Ø S T E N Styret har i løpet av året fått en del s p ø rs m å l om n å r v i n d u e n e i b y g g e t s k a l s k i f t es ut. A r b e i d e t m e d d e t t e e r n å i g a n gs a t t, o g v i s e r f o r os s f ø l g e n d e o p p l e gg : Utskiftning av vinduer høsten frivillig for seksjonseiere

8 8 Styret innhenter tilbud og organiserer prosjektet H v e r s e k s j o n r s betaler e i e selv for det antallet vinduer man ønsker å skifte ut S k j e m a e t b a k e r s t i h e f t e t r e t u rne r e s ( i n n e n 1 6. a pr i l ) d e r s om d u s e n e r e ø n s k e r å f å e t t i l b u d D e s om h a r m el d t s i n i n t e r es s e m o t t a r s e n e r e e t t i l b u d o g i n n g å r bi nd e n d e a v t a l e m e d l e v e r a n d ø r e n D e r s om p r os j e k t e t s k u l l e f i n a ns i e re s m e d s am e i et s m i dl e r m åt t e f e l l e s u t g i f t e n e ø k es k r a f t i g o g / e l l e r d e t m åt t e k r e v e s e n e k s t r a o r d i næ r i n n b e t a l i n g. D et ø ns k et v i i k k e. E t t e rs om v i n d u s ut s k i f t n i n g h a r v æ r t e n p os t p å v e d l i k e h o l d s p l a n e n er d e t l i k e v e l ø n s k e l i g å l e g g e b es t m u l i g t i l r e t t e f o r at d e s om v i l k a n s k i f t e s i n e v i n d u - e v r e d å o r g a n i s e r e d e t t e f e l l e s. D a d et e r e n d e l s om a l l e r e d e h a r s k i f t e t ut s i n e v i n d u e r v i l e n frivillig løsning både være det enkleste og mest fornuftige. D e t e r b ak e r s t i d e tt e h e f t e t i n n t a t t e t s k j em a s om s ek s j o ns e i e r e m å be n y t t e f o r m e l d e s i n i nt e r e s s e f o r å væ r e m e d p å f el l e s u t s k i f t n i n g e n. N å r d i s s e e r r e t ur n e r t t i l o s s v i l e t t i l b u d m e d i nf o rm a s j o n om p r i s e r og v i d e r e f r em d r i f t s e n d es u t, o g d e s om ø ns k e r f å r s å m ul i g h e t ti l å s e n d e b i n d e n d e p åm e l d i n g. E t t e r p l a n e n s k a l v i n d u e n e s k i f t es u t i l ø p e t a v h ø s t e n , i g o d t i d f ø r n es t e v i n t e r. H v o r f o r b l i m e d p å f e l l e s u t s k i f t n i n g? D e n v i k t i gs t e f o r d e l e n e r øk o n om i s k ; j o f l e r e v i n d u e r s om s k i f t e s u t j o r i m e l i g e r e f o r d e n e n k e l t e. T r o l i g v i l v i o p p n å e n m y e g u n s t i g e r e p r i s, f o r u t s a t t a t d e t e r i n t e r e s s e f o r p r o s j e k t e t, e n n m a n v i l k u n n e o p p n å p å e g e n h å n d. I t i l l e g g s l i p p e r m a n u n n a a r b e i d e t m e d å u n d e r s ø k e o g å i n n h e n t e t i l b u d. S t y r e t s am a r b e i d e r m e d f a gk y n d i g b y g g i n g e n i ø r id e n n e f a s e n, h v o r d e t t as h e ns y n t i l b å d e pris og kvalitet. Det garanteres også at løsningen er i tråd med byantikvarens krav.

9 9 R E G N S K A P E T F O R S t y r e t m e n e r a t å r s r e g n s k a p e t g i r e t r e t t v i s e n d e b i l d e a v s am e i et s e i e n d e l e r o g g j e l d, f i n a n s l l i e e s t i l l i n g o g r e s u l t a t. I nf o rm as j o n om s am ei e t s f o r v e n t e d e øk o n om i s k e u t v i k l i n g e r omtalt i årsberetningens punkt om kostnadsutvikling og budsjett for S am e i e t h a r n e g a t i v e g e n k a p i t a l s o m i h o v e d s a k s k y l d e s t i d l i g e r e s t ø r r e v e d l i k e h o l d s o p p g a v a e ns r i e f r t i v e n d l å n e o p p t a k. B u d s j e t t f o r f 2 r am t i d i o g d r i f t s o v e r s k u d d s am t n e d b e t a l i n g a v s a m ei e t s l å n v i l r e d u s e r e den negative egenkapitalen. Å r s r e g n s k a p e t f o r e r s at t o pp u n d e r f o r u t s e t n i n g a v f o r t s a t t d r i f t. D et b ek r e f t es h e r v e d a t f o r u t s e n t om n i n f o g r e t s at t d r i f t er t i l s t e d e. R E S U L T AT Å r e t s n e g a t i v e r es u l t at p å k r ,- s om f r em k om m e r i r es u l t at r e g n s k a p et f o r e s l ås overført til egenkapital. I N N T E K T E R I n n t e k t e n e i v a r t i l s a m m e n 2 k 6 r , - m o t b u d s j e t t e rt m e d k r ,-. Avviket skyldes den ekstraordinære innbetalingen fra seksjonseierne på kr , s om ikke var lagt inn i budsjettet. K O S T N A D E R Driftskostnadene i 2009 var på 3 kr , - m o t b u d s j et t e r t m e d k r ,- s om e r et n e g a t i v t a v v i k p å k r ,-. H o v e d å r s a k e n t i l a v v i k et s k y l d es at d ø r u t s k i f t i n g o g e t t e r a r b e i d e r v e d r. c al l i n g a n l e g g e t b l e d y r e r e e n n f o r v e n t e t. R e v i s o r s h o n o r a r f o r r e g n s k a p s å re t e r f o r r e v i d e r i n g a v s e l s k ap e t s r e g ns k a p o g f o rm u e s f o r v a l t n i n g. R e v i s j o ns h o n o r a r e t f r em k om m e r s om e g e np o s t i r e s u l t at r e g n s k a p e t. F o r ø v r i g v i s es t i l d e e n k e l t e t a l l e ne i r e g n s k a p e t o g d e n r e g ns k a ps m e s s i g e o v e r s i k t s om f r em k om m e r u n d e r n ot e r t i l r e g ns k a p e t. S t y r e t e r i k k e k j e nt m e d h e n d e l s e r e t t e r s om p å v i r k e r r e gn s k a p et i v e s e n t l i g g r a d. K O S T N A D S U T V I K L I N G Rentesatsene i OBOS Eiendomsforvaltning AS pr. den : Renter på driftskonto : 0, 10 % R e n t e r p å s p a r ek o n t o : 2, 7 5 % u n d e r k r , 8 5 % o v e r k r S T R Ø M P R I S E N E D e n t o t a l e s t r ø m p r i s e n t i l e n f o r b r u k e r n t e r b : e s t å r a v t r e k o m p o n

10 1 0 K r a f t p r s i om s d ek k e r k os t n a d e n e v e d å p r o d u s e r e o g s e l g e d e n el e k t r i s k e k r a f t e n u t g j ø r ca. 43 % av total strømpris (betales til kraftleverandør ). N e t t l e f o i r e t r a n s p o r t a v d e n e l ek t ri s k e k r a f t e n utgjør ca. 24% av total strøm pris (betales til nettsels k a p e t ). Statlige avgifter dvs. forbrukeravgift, avgift til Energifondet og merverdiavgift utgjør ca. 33 % av total strømpris. Strømprisen i Norge varierer med årstidene. Normalt stiger den i h a vinter l v å r e t o g r e d u s e r e s i s o m m e r h a l v å r e t. D e t t e t o r g e r a s om n d r p e å v f i r a k k e r k ra f t p r i s e n e g j ø r d et v a n s k e l i g å s p å u t v i k l i n g e n i s t r ø m p r i s e n e E N E R G I M E R K I N G A V I B O G L F r a o g m e d b l i r d et o b l i ga t o r i s k m e d e n e n e r g i a t t es t f o r a l l e b o l i g e r s om s k a l s e l g e s e l l e r l e i e s u t. N o r g - e o s g V e a n s e s r g d i r d a i r g e s k t o r a t ( N V E ) h ar a n s v a r e t f o r i m p l em e nt e r i n g e n a v o r d n i n g e n. P å w w w. e n e r g i m e r k i n g. n o k a n s am e i e r n e s e l v ut a r b e i d e e n e n e r g i a t t es t f o r s i n b ol i g. K O M M U N A L E A V G I F T E R Renovasjonsavgiften øker med 10%. Ingen økning av de øvrige avgiftene. Ø V R I G E K O S T N A D E R N å r d e t g j e l d e r d e ø v r i g e k o s t n a d e n e i b u d s j e t t e t h a r s t y r e t r e g n e t m e d e n g e n e r e l l p r i s s t i g n i n g. I N N T E K T - S OG KOSTNADSOVERSLAG FOR ÅR 2010 (Budsjett) Styret har satt opp en oversikt over forventede inntekter og kostnader i T a l l e n e e r v i s t s o m ne e g ved e n siden k o l o n av resultatregnskapet. (Budsjett ) O v e r s i k t e n e r b a økning s e r t av p å utgifter til kabel-t V t i l k r 2 3 2,- p r. s e k s j o n f r a 1. j a n u a r O v e r s i k t e n g i r et f o r v e n t e t å rs r e s u l t a t p å k r ,-. I o v e r s i k t e n e r d e t t at t h e n s y n t i l de fo r h o l d s om e r n e v n t f o r a n. Forøvrig vises til de enkelte tallene i oversikten. O s l o, 1 8. m a r s I s t y r e t f o r T i n a T e g l e S k j æ r v ø / s / R u b e n L i e n J o h a ns e n / s / Ø i v i n d S u n d e / s 7 na M a r g a r e t a S m i ds t r øm / s / A n

11 1 1

12 U E L A N D S G A T E 6 1 S A M E I E R E S U L T A T R E G N S K A P Regnskap Regnskap B u d s j e t t B u d s j e t t N o t e D R I F T S I N N T E K T E R : Innkrevde felleskostnader Antenne anlegg Andre inntekter S U M D R I F T S I N N T E K T E R D R I F T S K O S T N A D E R : Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Drift og vedlikehold F o r s i k r i n g e r Festeavgift Kommunale avgifter Energi/ fyring Kabel- / TV-anlegg Andre driftskostnader S U M D R I F T S K O S T N A D E R D R I F T S R E S U L T A T : F I N AN S I N N T E K T E R / -K O S T N A D E R : Finansinntekter Finanskostnader R E S. F I N AN S I N N T. / -K O S T N A D E R Å R S R E S U L T A T O v e r f ø r i n g e r : Udekket tap Reduksjon udekket tap

13 1 3 E I E N D E L E R B A L A N S E N o t e O M L Ø P S M I D L E R Restanser felleskostnader Kundefordringer Kortsiktige fordringer D r i f t s k o n t o i O B O S T r u k k e t k a s s e k r e d i t t Sparekonto i OBOS S U M O M L Ø P S M I D L E R S U M E I E N D E L E R E G E N K A P I T A L O G G J E L D E G E N K A P I T A L Udekket tap S U M E G E N K A P I T A L G J E L D L A N G S I K T I G G J E L D Pante- og gjeldsbrevlån Annen langsiktig gjeld S U M L A N G S I K T I G G J E L D K O R T S I K T I G G J E L D Forskudd felleskostnader Leverandørgjeld K a s s ek r e d i t t Skyldig offentlig myndigheter Annen kortsiktig gjeld S U M K O R T S I K T I G G J E L D S U M E G E N K A P I T A L O G G J E L D P a n t s t i l l e l s e 0 0 Garantiansvar 0 0 OSLO / S T Y R E T F O R U E L A N D S G A T E 6 1 S A M E I E TINA TEGLE SKJÆRVØ/s/ RUBEN LIEN JOHANSEN/s/ ØIVIND SUNDE/s/ A N N A M A R G A R E T A S M ID S T R Ø M / s /

14 1 4 N O T E : 1 R E G N S K A P S P R I N S I P P E R Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i små foretak. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. OBOS konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DnB NOR som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført denne kontoen ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. N O T E : 2 I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R Håndkasse Vaskeripenger E k s t r a k j e l l e r b o d 540 Fellesutgifter Kabel-tv S U M I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R N O T E : 3 A N D R E I N N T E K T E R Ekstraordinær innbetalinger S U M A N D R E I N N T E K T E R N O T E : 4 P E R S O N A L K O S T N A D E R A r b e i d s g i v e r a v g i f t S U M P E R S O N A L K O S T N A D E R Det har ikke vært noen ansatte i selskapet gjennom året. N O T E : 5 S T Y R E H O N O R A R Honorar til styret gjelder for perioden 2008/2009, og er på kr N O T E : 6 R E V I S J O N S H O N O R A R Revisjonshonoraret er på kr og er i sin helhet knyttet til revisjon. N O T E : 7 K O N S U L E N T H O N O R A R O B O S E i e n d o m forvaltning s AS -906 Andre konsulenthonorarer S U M K O N S U L E N T H O N O R A R

15 1 5 N O T E : 8 D R I F T O G V E D L I K E H O L D Byggetekn.kons.honorar Hovedentreprenør S U M S T Ø R R E B Y G N I N G S M E S S I G E V E D L I K E H O L D Drift/vedlikehold bygninger D r i f t / v e d l i k e h o l d V V S Drift/vedlikehold vaskerianlegg Egenandel forsikring S U M D R I F T O G V E D L I K E H O L D N O T E : 9 K O M M U N A L E A V G I F T E R Vann- og avløpa v gi f t Feieavgift Renovasjonsavgift S U M K O M M U N A L E A V G I F T E R N O T E : 1 0 A N D R E D R I F T S K O S T N A D E R L o k a l l e i e Skadedyrarbeid/soppkontroll Driftsmateriell V a k t mestertjenester Renhold ved firmaer S n ø r y d d i n g / g r e s s k l i p p i n g Kopieringsmateriell -919 T r y k k s a k e r Møter, kurs, oppdateringer mv Andre kontorkostnader Porto Bankgebyr S U M A N D R E D R I F T S K O S T N A D E R N O T E : 1 1 F I N A N S I N N T E K T E R Renter av driftskonto i OBOS 351 Renter av sparekonto i OBOS Renter av for sent innbetalte felleskostnader 500 Andre renteinntekter -145 S U M F I N A N S I N N T E K T E R

16 1 6 N O T E : 1 2 F I N A N S K O S T N A D E R OBOS renter O B O S g e b y r e r Renter kassakreditt/byggelån S U M F I N A N S K O S T N A D E R N O T E : 1 3 K O R T S I K T I G E F O R D R I N G E R Andre forskudd S U M K O R T S I K T I G E F O R D R I N G E R Posten "Andre forskudd" inkluderer mottatte, ikke betalte fakturaer som vedrører 2010, med motpost i leverandørgjeld. Kostnadsføring og utbetaling vil skje i N O T E : 1 4 P A N T E - O G G J E L D S B R E V L Å N O B O S Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renter : 4,70%, løpetid 14 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år S U M P A N T - E O G G J E L D S B R E N V L Å N O T E : 1 5 S K Y L D I G O F F E N T L I G E M Y N D I G H E T E R S k yl d i g a r b e i d s g i v e r a v g i f t S U M S K Y L D I G O F F E N T L I G E M Y N D I G H E T E R N O T E : 1 6 A N N E N K O R T S I K T I G G J E L D P u r r e g e b y r -236 Avsatt styrehonorar S U M A N N E N K O R T S I K T I G G J E L D

17 1 7 VALGKOMITEEN INNSTILLER FØLGENDE PERSONER : A. L e d e r ( i k k e p å v a l g ) T i n a T e g l e S k j æ r v ø U e l a n d s g a t e 6 1 B O s l o B. Styremedlemmer som ikke er på valg : Ø i v i n d S u n d e U e l a n d s g a t e 6 1 E O s l o A n n a M a r g a r e t a S m i d U s e l t a n r d s ø g a m t e 6 1 B O s l o Som styremedlem foreslås : R u b e n L i e n J o h a n s e n U e l a n d s g a t e 6 1 A O s l o C. Som varamedlemmer foreslås : Navn : Øivind Bøås Birgit Hagem Uelandsgate 61 D 0460 Oslo Vøyen terasse 35 A 1384 Asker D. Som valgkomité foreslås : T i n a T e g l e S k ø j æ r v U e l a n d s g a t e 6 1 B O s l o Ø i v i n d B ø å s U e l a n d s g a t e 6 1 D O s l o Birgit Hagem Vøyen terasse 35 A 1384 Asker D a t o I v a l g k o m i t e e n ei f e o r U e l a n d s g a t e 6 1 S a m Ø i v i n d B ø ås S i g n.

18 1 8 V E D T E K T E R for U E L A N D S G A T E 6 1 S A M E I E Vedtatt på konstituerende sameiermøte den 26. mai E n d r e t p å s am ei e r m ø t e d e n , o g S a m e i e t s n a v n e r. S a m e i e t b e s t å r a e v i e 1 n 0 d 1 om s m e k e s n j g o n r. e r a v b n r i O s l o, i h e n h o l d t i l o p p d e l i n g s b e g j æ r i n g d a t e r t Formålet med dannelsen av sameiet er å: 1. Ivareta driften av boligsameiet 2. Administrere bruk og vedlikehold av fellesanlegg og fellesareal. 3. Ivareta alle andre saker av felles interesse. I t i l f e l l e t v i l om e n s ak e r a v f e l l es i n t e r e s s e, a v g j ø r es s p ø rs m å l et m ed a l m i n n e l i g f l e rt a l l p å s am e i e rm ø t et, j f r. 9. Innehaveren av den enkelte seksjon overtar sin seksjon i henhold til sameiebrøken. 3 4 D e n e n k e l t e s am e i e r h a r fu l l r e t t s l i g r å d e r e t t o v e r s i n s ek s j o n, h e r u nd e r r e t t t i l s a l g o g p a n t s et t e l s e. Salg og utleie skal meddeles styret og forretningsfører til registrering. Sameiet forbeholdes panterett i hver seksjon med kr ,- til dekning av sameiets fellesutgifter. D e n n e p a n t e r e t t e r u t e n o p pt r i n n s re t t o g s k a l h a p r i o r i t et et t e r 9 0 % av l å n e t a k s t a v h o l d t et t e r Forsikringsrådets regel. Panteretten er tinglyst som heftelse på seksjonen. Innehaver av den enkelte seksjon er ansvarlig for at ubetalt andel av driftsutgif t e r, e v e n t u e l t a n d r e utgifter som sameiet har fastsatt, blir betalt og hefter også for tidligere seksjonseiers forpliktelser. 5 A l l e s a m e i e r e h a r r e t t t i l å d e l t a i s a m -, e i e t r -, a m l og ø e t s e t em m e d e r et f t o. r F s o l r a g s b o l i g s e k s j o n e r h a r o g s å s ek a m t ef e i e l l e r, e s n am b o e r e l l e r et a n n et m e d l em a v s am ei e r e n s h u s s t a n d r e t t t i l å v æ r e t i l s t e d e o g t i l å ut t a l e s e g. S t y r em e d l em m e r, f o r r e t n i n gs f ø r e r o g l e i e r a v b o l i gs e k s j o n h a r r e t t t i l å v æ r e t i l s t e d e i s am ei e rm øt e o g t i l å u t t a l e s e g. S t n y i r n g e s l f ø e r d e r r h a r o p g l i k f t t o i l r å r væ e r e t i l s t e d e m e d m i n d r e d et e r å p e n b a r t u n ø d v e n d i g, e l l e r d e h a r g y l d i g f o r f a l l. E n s am e i e r k a n m øt e v e d f u l l m ek t i g. F u l l m ak t e n k a n n å r s om h e l s t t i l b a k e k a l l es. S am e i e r e n h a r r e t t t i l å t a m e d e n å d g i r v e å r e d n g h a i r b v a r e r e t t t i t l å i u t t a l e s e g a d m e e r s om i e r m ø t s am e i e rm ø t et g i r t i l l a t e l s e m e d f l e r t a l l s om n e v n t i 9 a n d r e l e d d.

19 1 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e s k al h o l d es h v e r t å r i n n e n ut g a n g e n a v a p r i l. S t y r e t s k a l p å f o r h å n d v a r s l e s am e i e r n e om d a t o f o r m øt e t o g om s i s t e f r i s t f o r i n n l e v e r i n g a v s ak er s om ø ns k es b e h a n d l et. E k s t r a o r d i næ r t s am ei e rm øt e s k a l h o l d e s n å r s t y r e t f i n n e r d et n ø d v en d i g, e l l e r n å r m i ns t e l l e v e s am e i e r e k r e v e r d e t o g s am t i d i g op p g i r h v i l k e s ak e r d e ø ns k e r b e h an d l e t. 6 S am e i e rm ø t e t i n nk a l l es a v s ty r e t m e d v a r s e l s om s k al v æ r e p å m i ns t å t t e o g h ø ys t t j u e d a g e r. E k s t r a o r d i næ r t s am ei e rm øt e k a n o m n ø d v e n d i g i n nk a l l es m e d k o r t er e v a r s e l s om l i k e v e l s k a l v æ r e p å m i ns t t r e d a g e r. B l i r s a m e i e r m ø t e s o m s k a l h o l d e s e t t e r l o v e n, v e d t e d k t a e k n i e s am e l e l i e rm r ø t e, i d i k l k i e g e r i n n k a l t, s k a l s k i f t e r e t t e n s n a r es t o g p å s am e i e r n e s f e l l e s k os t n a d i n n k a l l e t i l s am e i e rm ø t e n å r d e t k r e v e s a v s am e i e r, s t y r em e d l em el l e r f o r r e t n i n gs f ø r e r. Innkallingen skjer skriftlig til sameiers postadresse. Innkallingen skal b e s t em t a n g i d e s a k e r s om s k al b e h a n d l e s i s am e i e r m øt e t. S k a l et f o r s l a g s om e t t e r l o v e n e l l e r v e d t e k t e n e m å v ed t a s m e d m i ns t t o t r e d j e d e l s f l e r t a l l k u n n e b e h a n d l e s, m å h o v e d i n n h o l d e t v æ r e a n g i t t i i n nk al l i n g e n. S a k e r s o m e n s a m e i e r ø n s k e r b e t h o a r n d i næ l e r t e s am i e d i e rm ø t et, s k a l n e v n e s i i n n k a l l i n g e n n å r s t y r e t h a r m ot t at t k r a v om d e t f ø r f r i s t e n e t t e r 5 f j e r d e l e d d. U t g å t t f r a 2 5. a p r i l På ordinært sameiermøte skal behandles : 1. Å r e b e r e t n i n g f r a s t y r e t. 2. Godkjenning av årsregnskapet, her u n d e r b u d s j e t t f o r k om m e n d e å r. 3. V a l g a v s t y r e m e d v a r a r e p r e s e n t an t e r. 4. V a l g a v r e v i s o r, 5. Andre saker som er nevnt i innkallingen. S am e i e rm ø t e t l e d es a v s t y r e t s l e d e r. H v i s l e d e r e n i k k e e r t i l s t e d et, v e l g e r s am e i e rm ø t et e n m ø t e l e d e r bl a n t d e t i l s t e d e v æ r e n des am ei e r e. 8 9 D e t s k a l u n d e r m øt e l e d e r e n s a n s va r f ø r e s p r o t ok o l l o v e r s a k e r s om b e h a n d l e s, o g a l l e v e d t ak s om t r e f f es p å s am e i e rm øt e t. P r o t o k ol l e n s k a l l es es o p p f ø r m øt e t s a vs l ut n i n g, o g u n d e r s k r i v e s a v m ø t e l e d e r e n o g m i n s t è n a v d e t i l s t r e d, e v a æ l gt r e p n å d s e a m s ei a e m rm e i ø e t et. P r ot o k o l l e n s k a l holdes tilgjengelig for sameierne. Alle beslutninger treffes med alminnelig flertall i forhold til de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet er s t y r e l e d e r e n s s t e m m e a v g j ø r e n d e. D e t k r e v e s 2 / 3 f l e t r em t a m l e l r t i l a v e d t e ak a om v g i : t t e s

20 N y a n s k a f f e l s e r s am t f o r b e d r i n g e r o g u t b e d r i n g e r s om et t e r f o r h o l d e n e i s am e i et e l l e r utgiftenes størrelse må anses som vesentlige. 2. E n d r i n g i v e d t ek t e n e. 3. Salg eller bortfeste av m indre deler av eiendomm en når vedtaket ikke i nevneverdig g r a d e n d r e r u t n y t t i n g e n a v d e n e n k e l t e b r u k s e n h e t, e l l e r f ø r e r t i l n e v n e v e r d i g u l em p e f o r d e n e n k e l t e s am e i e r. V e d t a k om s a l g e l l e r b o r t f es t e a v h e l e e l l e r v e s e nt l i g e d e l e r a v e i e nd o m m e n k r e v e r e n s t em m i g h et blant alle sameierne. 1 0 I n g e n k a n s o m s a r m e l e l i e r e f u l l m e k t i g d e l t a i n o e n a vs t em n i n g p å s a m ei e rm ø t et om r e t t s h a n d e l o v e r f o r s e g s e l v e l l e r e g e t a ns v a r. H e l l e r i k k e k a n n o e n d e l t a i a v s t em ni n g om r e t t s h a n d e l o v e r f o r t r e d j e m a n n o m t r e d j e m a n n s a n s v a r d e r s o m v e d k o m m e n d e h a r f r e m r t r e d e n d e økonomisk særinteresse i saken. 1 1 T i l å f o r e s t å d r i f t e n a v e i e n d om m en s f e l l e s a nl i g g e n d e r, v e l g e r s am e i e r n e p å s am ei e rm øt e t et s t y r e b e s t å e n d e a v -5 m 3 e d l em m e r o g m i n s t et t v a r a m e d l em. S t y r e t v e l ge s f o r 2 å r, v a r am e d l em (m e r ) f o r 1 å r. S t y r e l t g e s s l æ e rs d k e i r l t. F v ø e rs t e g a n g o g e l l e r s n å r k on t i n u i t et e l l e r a n d r e f o r h o l d t i l s i e r d e t, v e l g es m i n s t et t s t y r em ed l em f o r e n k o r t e r e e l l e r l e n g r e p e r i o d e. S t y r e t s m e dl em m e r s k a l v æ r e s a m e i e r e o g b ø r h e l s t v æ r e b o s a t t i g å r d e n, e l e l r f e o r s am l e i e r t. a g e r T j e n e s t et i d e n o p p h ø r e r v e d a vs l u t n i n g e n a v d e t o r d i næ r e s am e i e rm ø t e i d e t å r t j e n e s t et i d e n u t l ø p e r. N å r s æ r l i g e f o r h o l d f o r e l i gg e r, h a r e t s t y r em e d l em r e t t t i l å t re t i l b ak e f ø r t j e n e s t e t i d e n e r u t e. S t y r e t s k a l h a r i m e l i m g t i f l b o ak r e h t å r e n d e s n v. a r s e l o S t y r e t s k a l f ø r e p r o t ok o l l o v e r s i n e f o r h a n d l i n g e r. P r o t ok o l l e n u n d e rs k r i v e s a v d e f r em m øt t e s t y r e r e p r e s e n t a n t e r. S t y r em øt e t l ed e s a v s t y r e t s l e d e r, e v e n t u e l t i d en n e s f r a væ r, a v v a l gt m ø t e l e d e r. 1 2 Styret ansetter, sier opp og avsetter f o r r e t n i n g s f ø r e r o g a n d r e f u n k s j o n æ r e r, g i r i n s t r u k s f o r d em, fastsetter lønn og fører tilsyn med at de oppfyller sine forpliktelser. V e d t a k t r ef f es m e d a l m i n n e l i g f l e r t a l l. I f e l l es a n l i g g e n d e r r e p r e s e n t e re r s t y r e t s am e i e r n e o g f o r p l i k t e r d e m m e d rift u n av d e r styrets s k leder og ett medlem i fellesskap. A v t a l e r, k o nt r a k t e r, f o r p l i k t e l s e r o g l i k n e n d e m e d v a r i g h e t p å 3 å r o g l e n g e r s k a l f o r e l e g g es s a m e i e r m ø t e t f o r g o d k j e n n i n g Styremøte avholdes når det finnes nødvendig, dog minst 2 ganger i året. 1 3 S t y r e m e d l em e l l e r f o r e t n i n gs f ø r e r m å i k k e d e l t a i b e h a n d l i n g e r el l e r a v g j ø r e l s e a v n o e n s p ø rs m å l som vedkommende har en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i.

21 Styret skal sørge for ordentlig og tilstrekkelig regnskapsførsel. Regnskapet skal r e v i d e r e s a v revisor, valgt på sameiermøte. 1 5 B e b o e r n e p l i k t e r å f ø l g e d e h us o r d e n s r e g l e r s om t i l e n h v e r t i d e r f as t s a t t, o g e r i n n ef o r s t åt t m e d a t b r u d d p å d i s s e a ns e s s om b r u d d på s am ei e r e n s f o r p l i k t e l s e r o v e r f o r b o l i g s am e i et. 1 6 B o l i g s a m e i u e t g s i f t e r s k a l f o r d e l e s p å s am ei e r n e e t t e r s t ø r r e l s e n p å s am ei e b r ø k e n. S t y r e t fastsetter à kontobeløp, som innbetales forskuddsvis hver måned av den enkelte sameier. U n n l a t e l s e a v å b e t a l e d e u t l i g n e d e a n d e l e r a v s a m e i e t s f o r p l i s k om t e l s e r e t t v e s e n t l i g m i s l i g h o l d s om g i r s am ei e t r e t t å p ål e g g e v e d k om m e n d e 3 m å n e d e rs s k r i f t l i g v a r s e l å flytte og å selge seksjonen. 1 7 L e d n i n g e r, r ø r o g l i k n e n d e nø d v e n d i g e i n s t a l l as j o n e r k a n f ø r e s g j e n n o m b r u k s e n h e t e n h v i s d et i k k e e r t i l v e s e n t l f o i r g s am u l e i e m r e p n e. S am e i e r e n s k a l g i a d g a n g t i l br u k s e n h e t e n f o r nø d v e n d i g ettersyn og vedlikehold av installasjonene. (Jfr. eierseksjonsloven ) V e d f o rs i k r i n g s s k a d e r h a r s t y r e t an l e d n i n g t i l å b e l as t e a n s v a r l i g s ek s j o n s ei e r / s k a d e v o l d e r h v i s s k a d e n s k y l d e s u a k t s om h e t m e d e g e n a n d e l e n i s am e i et s b y g g f o r s i k r i n g. D et t e g j e l d e r i k k e f o r s k a d e r s om k a n t i l s k r i v e s s am e i et s f e l l es a n l e g g. S l uk p å b a d m e d t i l h ø r e n d e g r e n r ø r r e g n e s i k k e som fellesanlegg. V e d r e h a b i l i t e r i n g a v b a d e r o m o g k j ø k k e n h a r r at e s v a e m n t e u i e l l e r i n n a k n l s e v d a n r i n g e f r o a v f e l l e s - v o a g n a n v l ø ps r ø r, s am t g r e n r ø r m e d s l uk i t ak p å b a d, e nk e l t l a r s e g d em o nt e r e. Kontakt styret for veiledning. V e d u t s k i f t n i n g a v v i n d u e r o g i n s t al l a s j o n/ om p l as s e r i n g a v i l ds t e d e r, p l i k t e r s am e i e r å f ø l g e g j e l d e n d l o v v e r k. K o n t ak t s t y r e t f o r v e i l e d n i n g. 1 8 For øvrig kommer Lov om eierseksjoner av 23.mai 1997 nr. 31 til anvendelse.

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i K o l b ot n To r g B s, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 i K o l b e n. D e t v i l a v h o

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A S Th e r e s e s g 4 4 / L. G u n d e r s e n s gt 6, a v h o l d e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t T o n s e n h a g e n 1 1, a v h o l d e s t o r s d ag 1 5. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 p å T o ns e n

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i N y b y g g A S, a v h o l d es o ns d a g 2 9. a p r i l 2 0 0 9, k l.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i S k

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Øs t r e K r ag s k o g e n S am ei e, a v h o l

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t G o t a a s g å r d e n, a v h o l d e

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0 1 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L I n n k a l l i r n g e n e r a l t f i o r s l a m l i n g o r 2 0 d 1 1 i n æ O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i R os en b o r g g t. 1 2 B L, a v h o l

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S a m e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a g 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8. 0 0 i a u d i t o r i um 1, P

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i H e r r e g å r d s t e r r a s s e n S am e i e a v h o l d e s T o r s d a g 2 5. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 i. Ljan 0 0 menighetshus,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Ø v r e K r i n g s j å B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Ø v r e K r i n g s j å B

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 U l l e r n P a r k B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i U l l e r n P a r k B o r et

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e 1 E i e r s e k s j s e. S v e r d r u p s G a t e 2 2 I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e Ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Sverdrups gate 22 avholdes onsdag 27. April 2011 kl. 18.00i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø s t e r d a l s g t 4-6 B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i D u r ud B o r e t t s l a g, a v h o l d e s t i r s d a g 5. m ai 2 0

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s t i rs d a g 8. m a rs 2 0 1 1, k l. 1 8 0 0 p å L

Detaljer

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T 1 L o m m e d a l s t u n e t S a m e i e I n n k a l l i r t s n a m g e i e r m ø t i e 2 0 l 1 1 o r d i n æ O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i L om m e d al s t u n et S am e i e, a v h o l d e s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Z i t t y B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Z i t t y B o r e t t s l a g, a v h o

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g en e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g en e r a l f o r s a m l i n g 1 U t s i k t s t o p p e n B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g en e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i U t s i k t s t o p p

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i, a v h o l d e s o n s d a g 7. a p r i i 1. e t g., F a l b es g at e 5, Os l o. ( F a l b e s g at e e r d e n b ak k

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s /

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s / 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s T i rs da g 3 1. 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 M o g a t e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r i n n nk å a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i T h o n b y g g e t S am e i e, a v h o l d e s t o r s d a g 2 2. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8 :0 0 i P i l e s t r e d e t 3 5,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t T o n s e n h a g e n 1 1, a v h o l d e s t o r s d ag 2 6. m a rs 2 0 0 9, k l. 1 8 : 0 0 p å T o ns e n h a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s t o rs da g 8. a p r

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N y d a l e n K v a r t e r, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler.

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t La n g a a r d l ø k k e n, a v h o l d e s t i rs d a g 28. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 9. 0 0 p å B e r l e S

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d e s t i r s d ag 4. m a i 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 i S t

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 K i r k e v e i e n 1 1 2 B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i K i rk e v e i e n 1 1

Detaljer

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP 4510 TLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 3000400 3000396 Andre inntekter 3 42082 41664 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 A / L I l a K v a r t a l V B L I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A / L I l a K v a r t a l V B L, a v

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i H e l g es e n s g at e 8 2 / 8 4 A S a v h o l d e s m a nd a g 2 6. a

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 8. m ar s 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 11 Sletteløkka Boligsameie RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 667 791 20 594 247 20 617 436 20 703 116 Salg anleggsmidler

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i F o r n e b u k o l l e n B o l i g s am ei e, a v h o l d e s t o r s da g 2 3. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 : 0 0 p å S A

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E Side 1 av 20 Sameiet S a g av e i e n 1 3 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S A M E I E T S A G A V E I E N 1 3 a v h o l d e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i B o l i g s am e i e t G r e g e r s G r am s V e i, a v h o l d e s t i r s d a g 9. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å B

Detaljer

K j r e æ b e b o e r!

K j r e æ b e b o e r! 1 W e l h a v e n s g a t e N r. 1 0 B o r e t t s l a g K j r e æ b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R i n g g a t en T e r r a s s e S am e i e, a v h o l d e s 2 4. m a rs 2 0 1 0, kl. 18 :00 i Lilleborg Kirke. T I L B E HA

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 12. m a i 2 0 0 9, k l. 1 8 3

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3.

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3. I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 4. a p r i l 2 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! S i d e 1 6 4 6 B o r e t t s l a g e t E u f e m i a K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S m a rt a p a r t 2 B o r e t t s l a g, a v h o l d e s 3 1. m a i 2

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 17 925 999 16 811 540 17 927 504 20 624 507 Andre inntekter 3 324 738 362 598

Detaljer

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i P i -1 l 3 e B s r t l, r a v e h d o e l t d es P t i a r s d k a g

Detaljer

V E D T E K T E R (vedtatt , sist endret 11, )

V E D T E K T E R (vedtatt , sist endret 11, ) V E D T E K T E R (vedtatt 11.03.98, sist endret 11, 14.04.2010) 1 Sameiets navn er "Vevelstadlia Boligsameie". Sameiet består av 252 seksjoner av eiendommen gnr. 107, bnr. 102 i Ski i henhold til oppdelingsbegjæring

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s r e t å n r i n s g

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 1 U l l e r n p a r B k o e l n i g s a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n p a r k e n B o l i g s am e i e,

Detaljer

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 8. m a r s 2 0 1 0, kl. 18.00 på Bjørnsletta skole,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 Ordinært årsmøte i Solbakken Velforening, a v h o l d e s t o r s d a g 1 8. m a r s 2 0 1 0, k l. 2 0. 1 5 p å Ok s t a d S k o l e. T I L B E HA N D L I N G F O R

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e I ng i e r å s e n B o l i g s am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 8. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 i V as

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 3 1. m a rs 2 0 0 9, kl. 18.30 i Langerud Sykehjem.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø v r e T ø y e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r

Detaljer

Selskapet har for tiden ingen pågående forsknings- eller utviklingsaktiviteter.

Selskapet har for tiden ingen pågående forsknings- eller utviklingsaktiviteter. ÅRSBERETNING 2008 FOR BORETTSLAGET SVERRE 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle Oslo

Detaljer

Vevelstadåsen Boligsameie

Vevelstadåsen Boligsameie V E D T E K T E R (vedtatt 08.03.99) (Endret 1, 5, 15, 16, 17 og 18 i sameiermøte 19. april 2010) (Endret 11 og 17, 20 flyttet fra 18 og nye 16 og 19 i sameiermøte 15. mars 2011) 1 Sameiets navn er "Vevelstadåsen

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Akersbakken Bo r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G r e f s e n s e t e r e n B o l i gs am e i e, a v h o l d es m a nd a g 2 2. m a rs 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 i F ol k et

Detaljer

Til seksjonseierne i Gommerud Boligsameie

Til seksjonseierne i Gommerud Boligsameie Til seksjonseierne i Gommerud Boligsameie Velkommen til sameiermøte, tirsdag 25. april 2017 kl. 18.00 i Bærums Verk Idrettsforenings klubbhus, Gommerudbanen. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e U l l e r n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 p å L i l l e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

Uelandsgate 61 Sameie Uelandsgate 61 O460 Oslo

Uelandsgate 61 Sameie Uelandsgate 61 O460 Oslo Uelandsgate 61 Sameie Uelandsgate 61 O460 Oslo e-post internett styret@uelandsgate61.no www.uelandsgate61.no Side 1 av 5 VEDTEKTER for UELANDSGATE 61 SAMEIE Vedtatt på konstituerende sameiermøte den 26.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l r e i t s n g e n e r a t l f i o r l s am å l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o

Detaljer

Boligsameiet Lunderåsen

Boligsameiet Lunderåsen Ordinært sameiermøte i Boligsameiet Lunderåsen 2013 Tid: Torsdag 25. april 2013, kl 19.00 Sted: Vesterskaun skole www.boligsameiet-lunderasen.no Innkalling til ordinært sameiermøte 2013 i Tid: Torsdag

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer