INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010"

Transkript

1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U e l a n d s ga t e 6 1 S am e i e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l , k l p å S t. H a n s h a u g e n e l d r e s e n t e r, L o v i s e n b e r g g a t a 4 E, T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G A ) V a l g a v m ø d t e r e l e B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e C ) V a l g a v r e f e r e n t o g e n s a m e i e r t i l å u n d e r s k r i v e p r o t o k o l D ) S p ø r s m å l o m m ø t e t e r l o v l i g k a l t i n n 2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 4. B U T D S F J O E R T G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r 6. I N N K O M N E F O R S L A G D e t h a r i k k e k om m et i n n f o rs l a g ve r k e n f r a s t y r e t e l l e r s ek s j o n s e i e r es s om s k a l b e h a n d l e s p å s am e i e rm ø t et. 7. V A L G A V T I L L I T S V A L G T E A ) V a l g a v 1 s t y r e m e d l e m f o r 2 å r B ) V a l g a v 2 v a r a m e d l e r m 1 m å e r f o C ) V a l g a v 3 m e d l e m m e r t i l v a l g k o m i t é f o r 1 å r O s l o, 1 8. m a r s S t y r e t i T i n a T e g l e S k j æ r v ø / s / R u b e n L i e n J o h a ns e n / s / Ø i v i n d S u n d e / s / A n n a M a r g a r e t a S m i d s t r øm / s / I s a m e i e r m ø t e t h a r s a m e e f o r i h v e r r s e k n s j e o n d e s e i t e r. e m m e r e t Sameieren har rett til å møte ved fullmektig. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 2 T I L L I T S V A L G T E Å R S B E R E T N I N G F O R Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende : ST Y R E T L e d e r T i n a T e g l e S k j æ r v ø U e l a n d s g t S t y r e m e d l e m R u b e n L i e n J o h a n s e n U e l a n d s g t S t y r e m e d l e m Ø i v i n d S u n d e U e l a n d s g t S t y r e m e d l e m A n n a M a r g a r e t U a e l a S n m d i s g d t s 6 t 1 r B ø m V A R A M E D L E M M E R T I L S T Y R E T V a r a m e d l e m Ø i v d i n B ø å s U e l a n d s g V a r a m e d l e m B i r g i t H a g e m V ø y e n T e r r V A L G K O M I T E E N V a l g k o m i t é T i n a T e g l e S k j æ r v ø U e l a n d s g t V a l g k o m i t é Ø i v i n d B ø å s U e l a n d s g t V a l g k o m i t é B i r g i t y e H n a g T e V r m ø r a s s e 3 5 A G E N E R E L L E O P P L Y S N I N G E R O M S AM E I E T TI L L I TS V AL G TE O G AN S AT TE Av sameiets 4 styremedlemmer er det 2 kvinner og 2 menn. S am e i e t e r p os i t i v t i l l i k es t i l l i n g o g t a r s i k t e p å at d et i k k e f o r e k om m e r f o r s k j e l l s b e h a n d l i n g p å g r u n n a v k j ø n v n a l g v o e g d a ns e t t e l s e r. S a m e i e t d r i v e r i k k e m e d - f og o r s utviklingsaktiviteter k n i n g s. Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. S am e i e t h a r i n g e n a ns a t t e. F O R R E T N I N G S F Ø R S E L O G R E V I S J O N F o r r e t n i n g s f ø r s e l e n ld e r til i kontrakt h e n h utført o av OBOS Eiendomsforvaltning AS. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig ) er regnskapssjef Egil Havre, OBOS. S am e i e t s r e v i s o r e r B D O A S. E I E N D O M M E N Sameiet består av 98 seksjoner og 3 næringsseksjoner. S a m e i e t e r r ø e n g n i ø y s u t nd r m e r d t o r g a n i s a s B j o ns n um m e r S a m e i e t l i g g e r i O s l o k o m m u n e o g h a r - f o ø g l b g r u e k n s d n e um g m å r e d r s : M e d e i e r s e k s j o n f o r s t å s s am e i e a nd e l i b e b y g d e i e n d om m e d t i l k n y t t e t e n e r e t t t i l b r uk a v b o l i g e l l e r a n n e n b r u k s e n h e t. i e i e n d o m m e n Styret er ikke kjent med at det ytre miljøet forurenses i vesentlig grad.

3 3 V A K T M E S T E R T J E N E S T E S am e i e t h a r a v t a l e om v a k t m e s t e rt j e n e s t e m e d V ak t m es t e r A n d e r s en s om k a n k o n t ak t es p å t e l e f o n D e r s om i k k e a n n e t e r a v t a l t m e d s t y r e t p å f o r h å n d, m å s am e i e r p å r eg n e å m åt t e b et a l e f o r p r i v a t e t j e n es t e r s e l v. F O R S I K R I N G S am e i e t s e i e n d om m e r e r f u l l v e r d i f o r s i k r e t i T R Y GV E S TA F O R S I K RI N G m e d p o l i s e n um m e r F u l l v e r d i f o r s i k r i n g v i l s i a t f o rs i k r i n g s s e l s k a p et h a r a ns v a r e t f o r at s am e i et t i l e n h v e r t i d h a r d e r i k t i g e f o rs i k r i n g s s um m e r. E n f o r u t s et n i n g f o r d e t t e e r a t f o r s i k r i n g s s e l s k a p et f å r m e l di n g om v e s e nt l i g e v e r d i øk n i n g e r p å b y gn i n g e r, f. e k s. v e d r e h a b i l i t e r i n g e l l e r p å b y g g i n g. V e d t o t a l s k a d e s k al e r s t a t n i n gs b e l ø p et d e k k e o p p f ø r i n g a v n y b y g n i ng a v s am m e s t a n d a r d o g s t ø r r e l s e. F o r s i k r i n g e n om f a t t e r o g s å b y g n i n g s m es s i g e f o r a n d r i n g e r s om d e n e n k e l t e s ek s j o n s e i e r gjør inne i boligen. D e n e n k e l t e s e k s j o n s e i e r m å s e l v s ø r g e f or å h a h j em f o r s i k ri n g s o m d e k k e r i n n bo og l ø s ø r e. Hvis sameiets forsikr i n g s k a l b e n y t t e s, m å b e b o e r n e s t r a k s m e l d e s k a d e n t i l F o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n i O B O S t l f f a k s e-p o s t : f o r s i k r i n o b o s. n o. Oppfølging av forsikringssaker blir gjort av Forsikringsavdelingen i OBOS. B R A N N S I K R I N G S U T S T Y R I henhold t i l f o r s k r i f t e n e s k a l d et væ r e i ns t a l l e r t r ø yk v a r s l e r o g b r a n ns l o k ni n g s a p p a r a t e l l e r b r a n n s l a n g e i l e i a l i l g h l e t e n e. E i er / b e b o e r h a r a n s v a r e t f o r a t u t s t y re t e r t i l s t e d e o g f u n g e r e r. H M S F o r s k r i f t o m s y s t e m -, a t i m s - i k og l h j e sikkerhetsarbeid l ø s i k vir s om he t e n ( I n t e r n k o n t r o l l f o r s k r i f t e n ) b l e f a s t s a t t v e d k g l. r e s. 6. d e s e m b 1. j a n u a r F o r s k r i f t e n s t i l l e r k r a v t i l at d e n e nk e l t e v i r k s om h et s k a l s ys t em at i s e r e a r b e i d e t m e d å e t t e r l e v e b e s t e m m e l s e n e i l o v v d e r t o f f o e g n t l f i g o e. r s k r i f t e r g i B o l i g s e l s k a p e r d e f i n e r t s o m v i r k s o m h e t o -k g o nt s r k o a l l s ys d t em e r. f D o et r t e h a i n t e r n o m f a t t e r b l a n t a n n e t k o nt r o l l s ys t em o g o p pf ø l g i n g a v b r a n n v e r n, b y g g h e r r e f o r s k r i f t e r v e d b y g g e - o g a n l e g g s a r b e i d, l e k e p l a s s e r o g e l e l k ek t r i s i k s u k t s t y a r n h l v o e r g g f o r d o e g l i n e g a v a n s v a r e t e r g i t t e n s l i k t o l k ni n g : S am e i e t e r a ns v a r l i g f o r a t d et e l ek t r i s k e a n l e g g e t o g u t s t y r e t i f e l l es a r e a l e t t i l e n h v e r t i d e r i o r d e n. I f o r h o l d t i l a n l e g g o g ut s t y r i d e n e n k e l t e b o e n h e t e r d e t s t y r e t s p l i k t å g e j e ø i r e r o g / e l l e r b r u k e r a v d e n e n k e l t e l e i l i g h e t o p pm e rk s om p å d e t a ns v a r s om d e h a r f o r å h o l d e e l e k t r i s k ut s t y r i o r d e n e t t e r g j e l d e n d e l o v o g f o rs k r i f t. S A M E I E T S L Å N S a m e i e t h a r l å n i O B O. S e F i b a n l a n ns s e n o g n ot e i r e g n s k a p e t.

4 4 EIENDELER OG GJELD OMSETNING OG TAKSTER S am e i e r n e f å r t i l s e n dt s k j em a m ed o p p s t i l l i n g o v e r d e n e n k e l t e s e k s j o n s a n d e l a v s am e i e t s i n n t e k t e r, ut g i f t e r, gj e l d o g ei e n d e l e r. L i g n i n g s v e r d i e n f å r d e n e nk e l t e o p p g i t t p å l i g n i n g s k o n t o r e t. O m s e t n i n g a v s e k s j o n e n e s k j e r t p i r i l s. D m e a t r f i k n e n d es s i k k e t a k s t e r f o r s e k s j o n e n e v e r k e n h o s s t y r e t e l l e r f o r r e t n i n gs f ø r e r. S å l a n gt f o r r e t n i n g s f ø r e r e n f å r o p p g i t t o m s e t ni n g s p r i s e r, bl i r d i s s e r e g i s t re r t. F o r r e t ni n g s f ø r e r k a n, p å b a k g ru n n a v d i s s e o p p l y s n i n g e n e, g i a n t y d n i n g o m r s p e r k s i j o s n e i n e v. å e t f o T E L E N O R S am e i e t e r t i l s l u t t e t s am a r b e i d s a v t a l e n m e l l om T el e n o r o g OB O S E i e n d o m s f o r v a l t ni n g o m r a b a t t o r d n i n g p å b r u k a v f as t t el e f o n o g b r e d b å n d s t e l e f o n f o r b e bo e r e m e d a b o n n e m e n t i T e l e n o r. D e n e n k e l t e b e b o e r f å r o g s å r a b a t a t v A v D e S d L b r e s d t b å i n l d l o g i b n r u g k a v mobiltelefon. Bestilling av mobiltelefoni- og internettjenester kan gjøres på K A B E L -TV Get er leverandør av kabel-t v t j e ne s t e r t i l s am e i e t, i t i l l e g g t i l b r e d b å n d, t e l ef o n i o digital-t g v. G e t s s e r v i c e t e l ef o n e r b et j en t m a n d a g- f r e d a g m e l l om k l o g o g l ø r d a g- s ø n d a g m e l l om k l o g F e i l m el d i n g o g s u p p o r t k a n o g s å m el d e s p å w w w. g e t. n o. G e t s k u n - d e o g s e r v i c e m o t t a k e r l o k a l i s e r t i t i l k M ny a t n r i n g d a t i l h s o v e i d k e o n t o 3 r 2 e 3 t. H e r k a n m a n b l a n t a n n e t h e n t e e l l e r b y t t e d e k o d e r, i n t e r n e t -t m o d e m o g " p a k k e r " f o r t e l e f o ni. P å G e t s h j em m es i d e w w w. g e t. n o f i n n e r d u o v e r s i k t o v e r ak t u e l l e f o r h a n d l e r e i l o k a l o m r å d e t, s a m t p r g o bestillingsmuligheter d u k t i n f o r m a s j o. n o O B O S o g G e t h a r i n n g å t t a v t a l e f o r b e b o e -k r o ns e e r i n e t b o l i o m k o l l e k t i v a v t a l e p å D i g i t a l T V, i n t e r n e t t o g t e l ef o n t j e n es t e r. K o nt ak t k u n d et j e n e s t e n f o r m e r i n f o rm as j o n. Ingen må gjøre inngrep i kabel-tv-anlegget som å skru av dekselet k o n t ak på t e n antenne o g f o r - e t l l e a r t i l k o b l m i n g e r. S l i k e i n n g r e p v i l k u n n e f o r å r s ak e f o rs t y r re l s e r p å s i g n a l e n e t i l andre beboere og i verste fall forårsake ødeleggelser i kabel-t v a n l e g g e t. S e n æ r m e r e i n f o r m a d s e j r s o t y n r e t u s n a r b e i d, p u n k t 7. A V T A L E O M L E V E R A N S E A V E L E K T R I S K K R A F T OBOS har fremforhandlet avtale med LOS for leveranse av elkraft. K r a f t f o r v a l t n i n g s a v t al e n u t l ø p e r d en S am e i e t h a r t i l t r å d t d e n n e a v t a l e n. D e t t e g j e l d e r å d e k o g u i k n k e p r i s v a t a b r o n n ø em m e n t t f o r i d e n l e n k e f l t e l e i l i g l h e t. e s o m

5 5 S T Y R E T S AR B E I D / S T Y R E M Ø T E R I p e r i o d e n f r a f o r r i g e å rs m øt e e r de t a v h o l d t 8 s t y r em øt e r. Ut o v e r de t t e e r d e t g j e n n o m f ø r t b e f a r i n g e r s a - m og t kontraktsmøter t i l b u d s med ulike samar b e i ds p a r t n e r e. 2. O P P F Ø L G I N G A V A V T A L E M E D V A K T M E S T E R F I R M A S am e i et b e n y t t e r s e g a v v a k t m es t e r t j e n e s t e f r a V ak t m e s t e r A n d e rs en, o g v ak t m es t e r e r t i l s t e d e h o s o s s t r e g a n g e r i u k e n, o g t a r s e g d a a v d a g l i g r y d d i n g o g v e d l i k e h o l d. D e t t e s e r u t t i l b å r a. f u n g e r e V a k t m es t e r k a n o gs å t a s e g a v o pp d r a g i n n e i s e k s j o n e n e v e d b e h o v, d a a v t a l es o g b e t a l e s d e t a v d e n e n k e l t e b e b o e r. 3. V E D LI K E H O L DS AR B E I D U T O V E R N O RM AL T V E D LI K E H O LD Etterarbeid i forbindelse med tidligere dørutskifting : d ø r u t s k i f t i n g b l e t i l t f i e l ø r p d e i t g av s m a i , o g i s t a r t e n a v s t y r e å r e t v a r d e t n o e e k s t r a a r b e i d i f o r b i n d e l s e m e d d et t e. D et s k y l dt e s e n d e l a t u f o r u t s e t t e u t f o r d r i n g e r s om d u k k et o p p i e t t e r k a nt a v p r os j e k t et. B l a nt a n n e t v a r d e t p r o b l em e r m e d c a l l i n g a n l e g g e t, s o m h a r k r e e t v e k s t r a v e d l i k e h o l d. D e l e r a v d e t t e b l e f i n a ns i e r t m e d e k s t r a o r d i n æ r i n n b e t a l i n g v e d t at t p å f j o r å r e t s s am ei e rm øt e, i n n b e t a l t i a u g u s t S am t l i g e b e b o e r e h a r i l ø p et a v å re t h a t t t o m ul i g h e t e r t i l å m e l d e i f ra o g f å b i s t a n d h v i s d ø r t e l e f o n e n a i r k f u k n e g e r h t s om n o r m a l t, o g d e t f o r ut s et t es n å å væ r e i o r d e n h o s a l l e. Driften av sameiet S e t t b o r t i f r a d e t s om e r n e v n t h e r e r d e t i k k e gj e n n om f ø r t s t ø r r e v e d l i k e h o l ds a r b e i d. Bakgrunnen for det er først og fremst sameiets økonomi og at det har æ r ikke t v ø n s k e l i g m e d n o e n s t ø r r e øk n i n g a v f e l l es k os t n a d e n e. F ok u s et i l ø pe t a v å r e t h a r v æ r t sunn økonomisk drift. Av besparende tiltak som er gjennomført nevnes : Ny forsikringsavtale ( TrygVesta ). S k i f t e t f i r m a f o r t r a p p e v a s k ( H e l b l a n k n a A n S n ) e nh, v e o r g u k h e a i r n å v a s sommerhalvåret ( en gang i uken i vinterhalvåret ). E l l e r s e r d e t i n n g å t t a v t a l e m e d R en t o k i l S k a d e d y r k o n t r o l l om u t p l as s e r i n g a v å t e s t as j o n e r ut v e n d i g r u n d t b y g n i ng e n, f o r å b e k j em p e m u s o g r o t t e r. 4. P L A N L A G T E I N V E S T E R I N G E R O G H O L V D E S D A L R I B K E I D E R V e d l i k e h ol d s p l a n e n, s om o p p r i n n e l i g b l e ut a r b e i d e t i , e r g j e n n om g åt t o g r e v i d e r t i s am a r b e i d m e d f a g k y n d i g b y g n i n gs k o ns u l e n t. H e r e r d e t t a t t h e ns y n t i l s am ei e t s ø k o n o m i, s a m t h v i l k e o p p g a v e r s o m h a s t e r m e s t o g s o m d e r f u o t r i f r a b ø r p r i d a g e n s s i t u as j o n. Rekkefølgen for større oppgaver fremover ser ut til å bli : 1 Drenering i bakgård ( trolig høsten 2011 ) 2 U t s k i f t n i n g a v u t g a n g s d ø r e r m o t g a t e n o g i b a k g å r d, s a m t 3 Oppussing av oppganger

6 6 I t i l l e g t g s om t i e l r n d e v e n t o v e r, e r d e t pl a n l ag t e n f r i v i l l i g f el l e s u t s k i f t n i n g a v v i n d u e r i l øp e t a v h ø s t e n , s e m e r om d e t t e u n d e r p u n k t 9. D e t u n d e r s t r ek e s a t v e d l i k e h o l ds p l a n e n s om l i g g e r ut e p å n et t s i d e n e a l l t i d k u n v i l v æ r e veiledende da fremtidig utvikling er umulig å forutse. 5. H J E M M E S I D E N Vår hjemmeside har adressen : w w w. u e l a n d s g a t e 6 el 1 l. e r n w o w w. u 6 1. n o S i d e n e r i l ø p e t a v å r e t r e v i d e r t o g g j o r s t j o n m t i l e b r e b o e v r e r l s e i g g k es t e l i g. u t f o rt l ø p e n d e. D u f i n n e r o gs å m y e n y t t i g g e n e r e l l i n f o rm as j o n h e r, s om k o nt a k t i n f o rm as j o n t i l s t y r e t o g s am a r b e i ds p a r t n e r e, h us o r d e n s r eg l e r o g v e d t e k t e r, i n f o rm as j o n om s t øt t e o r d n i n g v e d b a d e r o m s r e h a b i l i t e r i n g, v e d l i k e h o l d s p l a n, ø k k e l b es t i l l i n gs s k j em a, s ø k n a d s s k j em a f o r d y r e h o l d, b e s t i l l i n gs s k j em a f o r p o s t k as s es k i l t m e d m e r. 6. B O M I L J Ø S ø p p e l t ø m m i n g B e h o l d e r e f o r h us h o l d n i n gs a v f a l l t øm m es h v e r m a n d a g, o ns d a g o g f r e d a g. B e h o l d e r e f o r p a p i r a v f a l l s k a l t ø m m e s u k e n bs t e l r v i e r g e. r a v D v i e k r f s r a o m d e t t d e u k a n o d et rapporteres direkte til: Renovasjonsetaten /ved kundetorget, tlf : D e t e r f o rt s at t e t s t o r t p r o b l em at de t b l i r s at t b y g n i n g s a v f a l l o g a n d r e s t ø r r e t i n g r u n d t o g i b e h o l d e r n e. D e t t e h e n t e s i k k e t a r v e s u k l t o e m r e m r u m n ed e n! a n d D r e o r d i at b o r t k j ø r i n g m å o r g a n i s e r e s a v s t y re t / v a k t m es t e r. S am e i e t, d et v i l s i s e k s j o ns e i e r n e, m å d a b e t a l e f o r d e t t e. A l l e b ø r t a s i n d e l a v a n s v a r e t : I K K E s et t e f r a s eg a v f a l l s e l v, o g s i i f r a d e r s om m a n s e r a t a n d r e g j ø r d e t. Container settes ut hver vår, etter påske. Disse kan alle beboere benytte. S e k s j o ns e i e r e s om l e i e r u t o p p f o rd r e s t i l å g j ø r e s i n e l e i e t ak e r e k j e nt m e d r e g e l v e r k e t. O r d e n i t r a p p e o p p g a n g e n e S om t i d l i g e r e m å d et p å p ek e s a t t ra p p e o p p g a n g e r o g f e l l e s a r e a l e r l i o f t o g k j e l l e r e i k k e e r l a g r i n g s p l as s f o r ei e n d e l e r / t i n g e g e n t l i g s k ul l e væ r t k as t e t / s ø p p e l p o s e r / h y l l e r / s k o o s v. A v t r e g r u n n e r : 1 B r a n n s i k k e r h e t 2 T r a p p e v a s k 3 H e n s y n t i l d i n e n a b o e r D e t s t å r n å s å m y e t i n g r u n d t i b y g t a g t e t t e n, o p a p t r y d i d n e g t, d e v r s i om l d e b t l i f o r e i k k e h a r b e d r e t s e g e t t e r a t v i h a r h a t t c o n t a i n e r h e r i a p r i l D. a v i l AL T s o m i k k e s t å r p å f e l l e s a r e a l e n e b l i k a s t e t, u a v h e ng i g a v om d e t e g e n tl i g b a r e e r pl a s s e r t h e r m i d l e r t. Alle i d i oppfordres g selvfølgelig likevel til a å s t i t t a ns v a r - o g f j e r n e d et m a n s e l v h a r s a t t f r a s e g.

7 7 V a s k e r i e t D e f l es t e s e r ut t i l å f ø l g e g j el d e n d e r e t n i n g s l i n j e r, o g d e t f u n g e r e r s t o r t s et t b r a. M i n n e r o m a t d e t i k k e e r t i l l a t t å o p p b e v a r e k l æ r e l l e r u t s t y r i v a s k e r i e t. H us k o g s å al l t i d p å å overholde din reserverte vasketid. H e n s y n t i l n a b o e r o g n a t t e r o S t y r e t h a r i k k e m o t t a t t n o e n k l a g e r i f o r h - o l g d n a t t i e s l t i d, b r n o å e k s p om å k v e l d s t y d e r p å a t d e t t e i k k e e r e t t s t o rt p ro b l e m h os os s. D e rs om al l e f o r t s e t t e r å b r u k e s u n n f o r n u f t s a t i s p e å r at v d e t v i l f o r t s e t t e s l i k. N å r v i n å g å r m o t v a rm e r e t i d e r m i n n es d e t o m a t d e t a s f a l t e r t e g å r d s r om m e t f u n g e r e r s om e n l y d f o r s t e r k e r s l i k a t m a n b ø r t a e k s t r a h e n s y n d e r s om m a n h a r å pn e v i n d u e r. S n a k k m e d n a b o e n d i n d e r s o m d e t o p p s t å r n o e, s å l ø d s et e r s e g s om o f t e s t. D e r s om det gjentar seg kan det sendes skriftlig klage til styret. 7. G - E AVTALEN T OVERGANG TIL DIGITAL TV S t y r e t i n n g i k k i l ø p e t a v n o v em b e r e n a v t a l e m e d GE T om l e v e r i n g a v D i g i t a l TV. A v t a l e n s om e r i n n g å t t m e d GE T i n n e b æ r e ra t s t a n d a r d p a k k e n: d i g i t a l T V m e d d e k o d e r, e t v i s s t a n t a l l k a n a l e r o -a g v g i f t n ) t e b r e l n s a e s k t s e j t s o n, s e i e ( ri s o m t i d tilknytning til fellesutgiftene. Selve ansvarsforholdet for utstyret påhviler b e b o e r, i f o rm a v a t m a n i n n g å r e n e g e n a v t al e n å r u t s t y r e t m ot t as. Ø n s k e r b e b o e r å o p p g r a d e r e f r a s t a n d a r d p a k k e n: f l e r e k a n a l e r, P V R d e k o d e r, h ø y e r e i nt er n e t t h as t i g h et os v.- h a r m a n m u l i g h e t t i l d e t t e. D i s s e t j e n e s t e n e, s am t b et a l i n gs t j e n es t er e l l e r s ( d e r s om m a n ø n s k e r å l e i e f i l m os v. ) b e l as t es således beboer direkte i tilknytning til avtalen man inngår når man mottar utstyret. D e r s om d u, e l l e r d i n l e i et a k e r, i k k e v a r t i l s t e d e d a u t s t y r e t b l e ut l e v e r t k a n d et e nk e l t h e n t e s h os G E T e l l e r h os e n a v de r e s s am a r b e i d s p a rt n e r e. Den kollektive avtale n v i h a r i n n g åt t i n n e b æ r e r o gs å at v i f å r g u n s t i ge r e p r i s e r p å d i s s e t j e n e s t e n e e n n d et s om f r em g å r av G E T s i n e h j em m e s i d e r. D et s e r f o r ø v r i g u t s om om utlevering av utstyr, og oppstart med digital-tv h a r g åt t b r a. Se www. get. f no o r g e n e r e l l e s p ø rs m ål om d i g i t a l t v, o g h v i l k e t j e n e s t e r s om t i l b y s. D e r e s k u n d es e n t e r k a n k o n t ak t es p å A V T A L E O M A N T E N N E R P Å T A K E T S t y r e t i n n g i k k i d es em b e r e n a v t a l e m e d N e t e l / M o b i l e N o r wa y o m p l as s e r i n g a v a n t e n n e r p å t ak e t. D i s s e h a r s am m e f o rm å l s om d e a n t e n n e T e l e n or h a r d e r a l l e r e d e. Beboere vil ikke merke noe til dette. Avtalen vil gi sameiet en ekstra inntekt i årene fremover. 9. F E L L E S V I N D U S U T S K I F T N I N G H Ø S T E N Styret har i løpet av året fått en del s p ø rs m å l om n å r v i n d u e n e i b y g g e t s k a l s k i f t es ut. A r b e i d e t m e d d e t t e e r n å i g a n gs a t t, o g v i s e r f o r os s f ø l g e n d e o p p l e gg : Utskiftning av vinduer høsten frivillig for seksjonseiere

8 8 Styret innhenter tilbud og organiserer prosjektet H v e r s e k s j o n r s betaler e i e selv for det antallet vinduer man ønsker å skifte ut S k j e m a e t b a k e r s t i h e f t e t r e t u rne r e s ( i n n e n 1 6. a pr i l ) d e r s om d u s e n e r e ø n s k e r å f å e t t i l b u d D e s om h a r m el d t s i n i n t e r es s e m o t t a r s e n e r e e t t i l b u d o g i n n g å r bi nd e n d e a v t a l e m e d l e v e r a n d ø r e n D e r s om p r os j e k t e t s k u l l e f i n a ns i e re s m e d s am e i et s m i dl e r m åt t e f e l l e s u t g i f t e n e ø k es k r a f t i g o g / e l l e r d e t m åt t e k r e v e s e n e k s t r a o r d i næ r i n n b e t a l i n g. D et ø ns k et v i i k k e. E t t e rs om v i n d u s ut s k i f t n i n g h a r v æ r t e n p os t p å v e d l i k e h o l d s p l a n e n er d e t l i k e v e l ø n s k e l i g å l e g g e b es t m u l i g t i l r e t t e f o r at d e s om v i l k a n s k i f t e s i n e v i n d u - e v r e d å o r g a n i s e r e d e t t e f e l l e s. D a d et e r e n d e l s om a l l e r e d e h a r s k i f t e t ut s i n e v i n d u e r v i l e n frivillig løsning både være det enkleste og mest fornuftige. D e t e r b ak e r s t i d e tt e h e f t e t i n n t a t t e t s k j em a s om s ek s j o ns e i e r e m å be n y t t e f o r m e l d e s i n i nt e r e s s e f o r å væ r e m e d p å f el l e s u t s k i f t n i n g e n. N å r d i s s e e r r e t ur n e r t t i l o s s v i l e t t i l b u d m e d i nf o rm a s j o n om p r i s e r og v i d e r e f r em d r i f t s e n d es u t, o g d e s om ø ns k e r f å r s å m ul i g h e t ti l å s e n d e b i n d e n d e p åm e l d i n g. E t t e r p l a n e n s k a l v i n d u e n e s k i f t es u t i l ø p e t a v h ø s t e n , i g o d t i d f ø r n es t e v i n t e r. H v o r f o r b l i m e d p å f e l l e s u t s k i f t n i n g? D e n v i k t i gs t e f o r d e l e n e r øk o n om i s k ; j o f l e r e v i n d u e r s om s k i f t e s u t j o r i m e l i g e r e f o r d e n e n k e l t e. T r o l i g v i l v i o p p n å e n m y e g u n s t i g e r e p r i s, f o r u t s a t t a t d e t e r i n t e r e s s e f o r p r o s j e k t e t, e n n m a n v i l k u n n e o p p n å p å e g e n h å n d. I t i l l e g g s l i p p e r m a n u n n a a r b e i d e t m e d å u n d e r s ø k e o g å i n n h e n t e t i l b u d. S t y r e t s am a r b e i d e r m e d f a gk y n d i g b y g g i n g e n i ø r id e n n e f a s e n, h v o r d e t t as h e ns y n t i l b å d e pris og kvalitet. Det garanteres også at løsningen er i tråd med byantikvarens krav.

9 9 R E G N S K A P E T F O R S t y r e t m e n e r a t å r s r e g n s k a p e t g i r e t r e t t v i s e n d e b i l d e a v s am e i et s e i e n d e l e r o g g j e l d, f i n a n s l l i e e s t i l l i n g o g r e s u l t a t. I nf o rm as j o n om s am ei e t s f o r v e n t e d e øk o n om i s k e u t v i k l i n g e r omtalt i årsberetningens punkt om kostnadsutvikling og budsjett for S am e i e t h a r n e g a t i v e g e n k a p i t a l s o m i h o v e d s a k s k y l d e s t i d l i g e r e s t ø r r e v e d l i k e h o l d s o p p g a v a e ns r i e f r t i v e n d l å n e o p p t a k. B u d s j e t t f o r f 2 r am t i d i o g d r i f t s o v e r s k u d d s am t n e d b e t a l i n g a v s a m ei e t s l å n v i l r e d u s e r e den negative egenkapitalen. Å r s r e g n s k a p e t f o r e r s at t o pp u n d e r f o r u t s e t n i n g a v f o r t s a t t d r i f t. D et b ek r e f t es h e r v e d a t f o r u t s e n t om n i n f o g r e t s at t d r i f t er t i l s t e d e. R E S U L T AT Å r e t s n e g a t i v e r es u l t at p å k r ,- s om f r em k om m e r i r es u l t at r e g n s k a p et f o r e s l ås overført til egenkapital. I N N T E K T E R I n n t e k t e n e i v a r t i l s a m m e n 2 k 6 r , - m o t b u d s j e t t e rt m e d k r ,-. Avviket skyldes den ekstraordinære innbetalingen fra seksjonseierne på kr , s om ikke var lagt inn i budsjettet. K O S T N A D E R Driftskostnadene i 2009 var på 3 kr , - m o t b u d s j et t e r t m e d k r ,- s om e r et n e g a t i v t a v v i k p å k r ,-. H o v e d å r s a k e n t i l a v v i k et s k y l d es at d ø r u t s k i f t i n g o g e t t e r a r b e i d e r v e d r. c al l i n g a n l e g g e t b l e d y r e r e e n n f o r v e n t e t. R e v i s o r s h o n o r a r f o r r e g n s k a p s å re t e r f o r r e v i d e r i n g a v s e l s k ap e t s r e g ns k a p o g f o rm u e s f o r v a l t n i n g. R e v i s j o ns h o n o r a r e t f r em k om m e r s om e g e np o s t i r e s u l t at r e g n s k a p e t. F o r ø v r i g v i s es t i l d e e n k e l t e t a l l e ne i r e g n s k a p e t o g d e n r e g ns k a ps m e s s i g e o v e r s i k t s om f r em k om m e r u n d e r n ot e r t i l r e g ns k a p e t. S t y r e t e r i k k e k j e nt m e d h e n d e l s e r e t t e r s om p å v i r k e r r e gn s k a p et i v e s e n t l i g g r a d. K O S T N A D S U T V I K L I N G Rentesatsene i OBOS Eiendomsforvaltning AS pr. den : Renter på driftskonto : 0, 10 % R e n t e r p å s p a r ek o n t o : 2, 7 5 % u n d e r k r , 8 5 % o v e r k r S T R Ø M P R I S E N E D e n t o t a l e s t r ø m p r i s e n t i l e n f o r b r u k e r n t e r b : e s t å r a v t r e k o m p o n

10 1 0 K r a f t p r s i om s d ek k e r k os t n a d e n e v e d å p r o d u s e r e o g s e l g e d e n el e k t r i s k e k r a f t e n u t g j ø r ca. 43 % av total strømpris (betales til kraftleverandør ). N e t t l e f o i r e t r a n s p o r t a v d e n e l ek t ri s k e k r a f t e n utgjør ca. 24% av total strøm pris (betales til nettsels k a p e t ). Statlige avgifter dvs. forbrukeravgift, avgift til Energifondet og merverdiavgift utgjør ca. 33 % av total strømpris. Strømprisen i Norge varierer med årstidene. Normalt stiger den i h a vinter l v å r e t o g r e d u s e r e s i s o m m e r h a l v å r e t. D e t t e t o r g e r a s om n d r p e å v f i r a k k e r k ra f t p r i s e n e g j ø r d et v a n s k e l i g å s p å u t v i k l i n g e n i s t r ø m p r i s e n e E N E R G I M E R K I N G A V I B O G L F r a o g m e d b l i r d et o b l i ga t o r i s k m e d e n e n e r g i a t t es t f o r a l l e b o l i g e r s om s k a l s e l g e s e l l e r l e i e s u t. N o r g - e o s g V e a n s e s r g d i r d a i r g e s k t o r a t ( N V E ) h ar a n s v a r e t f o r i m p l em e nt e r i n g e n a v o r d n i n g e n. P å w w w. e n e r g i m e r k i n g. n o k a n s am e i e r n e s e l v ut a r b e i d e e n e n e r g i a t t es t f o r s i n b ol i g. K O M M U N A L E A V G I F T E R Renovasjonsavgiften øker med 10%. Ingen økning av de øvrige avgiftene. Ø V R I G E K O S T N A D E R N å r d e t g j e l d e r d e ø v r i g e k o s t n a d e n e i b u d s j e t t e t h a r s t y r e t r e g n e t m e d e n g e n e r e l l p r i s s t i g n i n g. I N N T E K T - S OG KOSTNADSOVERSLAG FOR ÅR 2010 (Budsjett) Styret har satt opp en oversikt over forventede inntekter og kostnader i T a l l e n e e r v i s t s o m ne e g ved e n siden k o l o n av resultatregnskapet. (Budsjett ) O v e r s i k t e n e r b a økning s e r t av p å utgifter til kabel-t V t i l k r 2 3 2,- p r. s e k s j o n f r a 1. j a n u a r O v e r s i k t e n g i r et f o r v e n t e t å rs r e s u l t a t p å k r ,-. I o v e r s i k t e n e r d e t t at t h e n s y n t i l de fo r h o l d s om e r n e v n t f o r a n. Forøvrig vises til de enkelte tallene i oversikten. O s l o, 1 8. m a r s I s t y r e t f o r T i n a T e g l e S k j æ r v ø / s / R u b e n L i e n J o h a ns e n / s / Ø i v i n d S u n d e / s 7 na M a r g a r e t a S m i ds t r øm / s / A n

11 1 1

12 U E L A N D S G A T E 6 1 S A M E I E R E S U L T A T R E G N S K A P Regnskap Regnskap B u d s j e t t B u d s j e t t N o t e D R I F T S I N N T E K T E R : Innkrevde felleskostnader Antenne anlegg Andre inntekter S U M D R I F T S I N N T E K T E R D R I F T S K O S T N A D E R : Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Drift og vedlikehold F o r s i k r i n g e r Festeavgift Kommunale avgifter Energi/ fyring Kabel- / TV-anlegg Andre driftskostnader S U M D R I F T S K O S T N A D E R D R I F T S R E S U L T A T : F I N AN S I N N T E K T E R / -K O S T N A D E R : Finansinntekter Finanskostnader R E S. F I N AN S I N N T. / -K O S T N A D E R Å R S R E S U L T A T O v e r f ø r i n g e r : Udekket tap Reduksjon udekket tap

13 1 3 E I E N D E L E R B A L A N S E N o t e O M L Ø P S M I D L E R Restanser felleskostnader Kundefordringer Kortsiktige fordringer D r i f t s k o n t o i O B O S T r u k k e t k a s s e k r e d i t t Sparekonto i OBOS S U M O M L Ø P S M I D L E R S U M E I E N D E L E R E G E N K A P I T A L O G G J E L D E G E N K A P I T A L Udekket tap S U M E G E N K A P I T A L G J E L D L A N G S I K T I G G J E L D Pante- og gjeldsbrevlån Annen langsiktig gjeld S U M L A N G S I K T I G G J E L D K O R T S I K T I G G J E L D Forskudd felleskostnader Leverandørgjeld K a s s ek r e d i t t Skyldig offentlig myndigheter Annen kortsiktig gjeld S U M K O R T S I K T I G G J E L D S U M E G E N K A P I T A L O G G J E L D P a n t s t i l l e l s e 0 0 Garantiansvar 0 0 OSLO / S T Y R E T F O R U E L A N D S G A T E 6 1 S A M E I E TINA TEGLE SKJÆRVØ/s/ RUBEN LIEN JOHANSEN/s/ ØIVIND SUNDE/s/ A N N A M A R G A R E T A S M ID S T R Ø M / s /

14 1 4 N O T E : 1 R E G N S K A P S P R I N S I P P E R Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i små foretak. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. OBOS konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DnB NOR som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført denne kontoen ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. N O T E : 2 I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R Håndkasse Vaskeripenger E k s t r a k j e l l e r b o d 540 Fellesutgifter Kabel-tv S U M I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R N O T E : 3 A N D R E I N N T E K T E R Ekstraordinær innbetalinger S U M A N D R E I N N T E K T E R N O T E : 4 P E R S O N A L K O S T N A D E R A r b e i d s g i v e r a v g i f t S U M P E R S O N A L K O S T N A D E R Det har ikke vært noen ansatte i selskapet gjennom året. N O T E : 5 S T Y R E H O N O R A R Honorar til styret gjelder for perioden 2008/2009, og er på kr N O T E : 6 R E V I S J O N S H O N O R A R Revisjonshonoraret er på kr og er i sin helhet knyttet til revisjon. N O T E : 7 K O N S U L E N T H O N O R A R O B O S E i e n d o m forvaltning s AS -906 Andre konsulenthonorarer S U M K O N S U L E N T H O N O R A R

15 1 5 N O T E : 8 D R I F T O G V E D L I K E H O L D Byggetekn.kons.honorar Hovedentreprenør S U M S T Ø R R E B Y G N I N G S M E S S I G E V E D L I K E H O L D Drift/vedlikehold bygninger D r i f t / v e d l i k e h o l d V V S Drift/vedlikehold vaskerianlegg Egenandel forsikring S U M D R I F T O G V E D L I K E H O L D N O T E : 9 K O M M U N A L E A V G I F T E R Vann- og avløpa v gi f t Feieavgift Renovasjonsavgift S U M K O M M U N A L E A V G I F T E R N O T E : 1 0 A N D R E D R I F T S K O S T N A D E R L o k a l l e i e Skadedyrarbeid/soppkontroll Driftsmateriell V a k t mestertjenester Renhold ved firmaer S n ø r y d d i n g / g r e s s k l i p p i n g Kopieringsmateriell -919 T r y k k s a k e r Møter, kurs, oppdateringer mv Andre kontorkostnader Porto Bankgebyr S U M A N D R E D R I F T S K O S T N A D E R N O T E : 1 1 F I N A N S I N N T E K T E R Renter av driftskonto i OBOS 351 Renter av sparekonto i OBOS Renter av for sent innbetalte felleskostnader 500 Andre renteinntekter -145 S U M F I N A N S I N N T E K T E R

16 1 6 N O T E : 1 2 F I N A N S K O S T N A D E R OBOS renter O B O S g e b y r e r Renter kassakreditt/byggelån S U M F I N A N S K O S T N A D E R N O T E : 1 3 K O R T S I K T I G E F O R D R I N G E R Andre forskudd S U M K O R T S I K T I G E F O R D R I N G E R Posten "Andre forskudd" inkluderer mottatte, ikke betalte fakturaer som vedrører 2010, med motpost i leverandørgjeld. Kostnadsføring og utbetaling vil skje i N O T E : 1 4 P A N T E - O G G J E L D S B R E V L Å N O B O S Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renter : 4,70%, løpetid 14 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år S U M P A N T - E O G G J E L D S B R E N V L Å N O T E : 1 5 S K Y L D I G O F F E N T L I G E M Y N D I G H E T E R S k yl d i g a r b e i d s g i v e r a v g i f t S U M S K Y L D I G O F F E N T L I G E M Y N D I G H E T E R N O T E : 1 6 A N N E N K O R T S I K T I G G J E L D P u r r e g e b y r -236 Avsatt styrehonorar S U M A N N E N K O R T S I K T I G G J E L D

17 1 7 VALGKOMITEEN INNSTILLER FØLGENDE PERSONER : A. L e d e r ( i k k e p å v a l g ) T i n a T e g l e S k j æ r v ø U e l a n d s g a t e 6 1 B O s l o B. Styremedlemmer som ikke er på valg : Ø i v i n d S u n d e U e l a n d s g a t e 6 1 E O s l o A n n a M a r g a r e t a S m i d U s e l t a n r d s ø g a m t e 6 1 B O s l o Som styremedlem foreslås : R u b e n L i e n J o h a n s e n U e l a n d s g a t e 6 1 A O s l o C. Som varamedlemmer foreslås : Navn : Øivind Bøås Birgit Hagem Uelandsgate 61 D 0460 Oslo Vøyen terasse 35 A 1384 Asker D. Som valgkomité foreslås : T i n a T e g l e S k ø j æ r v U e l a n d s g a t e 6 1 B O s l o Ø i v i n d B ø å s U e l a n d s g a t e 6 1 D O s l o Birgit Hagem Vøyen terasse 35 A 1384 Asker D a t o I v a l g k o m i t e e n ei f e o r U e l a n d s g a t e 6 1 S a m Ø i v i n d B ø ås S i g n.

18 1 8 V E D T E K T E R for U E L A N D S G A T E 6 1 S A M E I E Vedtatt på konstituerende sameiermøte den 26. mai E n d r e t p å s am ei e r m ø t e d e n , o g S a m e i e t s n a v n e r. S a m e i e t b e s t å r a e v i e 1 n 0 d 1 om s m e k e s n j g o n r. e r a v b n r i O s l o, i h e n h o l d t i l o p p d e l i n g s b e g j æ r i n g d a t e r t Formålet med dannelsen av sameiet er å: 1. Ivareta driften av boligsameiet 2. Administrere bruk og vedlikehold av fellesanlegg og fellesareal. 3. Ivareta alle andre saker av felles interesse. I t i l f e l l e t v i l om e n s ak e r a v f e l l es i n t e r e s s e, a v g j ø r es s p ø rs m å l et m ed a l m i n n e l i g f l e rt a l l p å s am e i e rm ø t et, j f r. 9. Innehaveren av den enkelte seksjon overtar sin seksjon i henhold til sameiebrøken. 3 4 D e n e n k e l t e s am e i e r h a r fu l l r e t t s l i g r å d e r e t t o v e r s i n s ek s j o n, h e r u nd e r r e t t t i l s a l g o g p a n t s et t e l s e. Salg og utleie skal meddeles styret og forretningsfører til registrering. Sameiet forbeholdes panterett i hver seksjon med kr ,- til dekning av sameiets fellesutgifter. D e n n e p a n t e r e t t e r u t e n o p pt r i n n s re t t o g s k a l h a p r i o r i t et et t e r 9 0 % av l å n e t a k s t a v h o l d t et t e r Forsikringsrådets regel. Panteretten er tinglyst som heftelse på seksjonen. Innehaver av den enkelte seksjon er ansvarlig for at ubetalt andel av driftsutgif t e r, e v e n t u e l t a n d r e utgifter som sameiet har fastsatt, blir betalt og hefter også for tidligere seksjonseiers forpliktelser. 5 A l l e s a m e i e r e h a r r e t t t i l å d e l t a i s a m -, e i e t r -, a m l og ø e t s e t em m e d e r et f t o. r F s o l r a g s b o l i g s e k s j o n e r h a r o g s å s ek a m t ef e i e l l e r, e s n am b o e r e l l e r et a n n et m e d l em a v s am ei e r e n s h u s s t a n d r e t t t i l å v æ r e t i l s t e d e o g t i l å ut t a l e s e g. S t y r em e d l em m e r, f o r r e t n i n gs f ø r e r o g l e i e r a v b o l i gs e k s j o n h a r r e t t t i l å v æ r e t i l s t e d e i s am ei e rm øt e o g t i l å u t t a l e s e g. S t n y i r n g e s l f ø e r d e r r h a r o p g l i k f t t o i l r å r væ e r e t i l s t e d e m e d m i n d r e d et e r å p e n b a r t u n ø d v e n d i g, e l l e r d e h a r g y l d i g f o r f a l l. E n s am e i e r k a n m øt e v e d f u l l m ek t i g. F u l l m ak t e n k a n n å r s om h e l s t t i l b a k e k a l l es. S am e i e r e n h a r r e t t t i l å t a m e d e n å d g i r v e å r e d n g h a i r b v a r e r e t t t i t l å i u t t a l e s e g a d m e e r s om i e r m ø t s am e i e rm ø t et g i r t i l l a t e l s e m e d f l e r t a l l s om n e v n t i 9 a n d r e l e d d.

19 1 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e s k al h o l d es h v e r t å r i n n e n ut g a n g e n a v a p r i l. S t y r e t s k a l p å f o r h å n d v a r s l e s am e i e r n e om d a t o f o r m øt e t o g om s i s t e f r i s t f o r i n n l e v e r i n g a v s ak er s om ø ns k es b e h a n d l et. E k s t r a o r d i næ r t s am ei e rm øt e s k a l h o l d e s n å r s t y r e t f i n n e r d et n ø d v en d i g, e l l e r n å r m i ns t e l l e v e s am e i e r e k r e v e r d e t o g s am t i d i g op p g i r h v i l k e s ak e r d e ø ns k e r b e h an d l e t. 6 S am e i e rm ø t e t i n nk a l l es a v s ty r e t m e d v a r s e l s om s k al v æ r e p å m i ns t å t t e o g h ø ys t t j u e d a g e r. E k s t r a o r d i næ r t s am ei e rm øt e k a n o m n ø d v e n d i g i n nk a l l es m e d k o r t er e v a r s e l s om l i k e v e l s k a l v æ r e p å m i ns t t r e d a g e r. B l i r s a m e i e r m ø t e s o m s k a l h o l d e s e t t e r l o v e n, v e d t e d k t a e k n i e s am e l e l i e rm r ø t e, i d i k l k i e g e r i n n k a l t, s k a l s k i f t e r e t t e n s n a r es t o g p å s am e i e r n e s f e l l e s k os t n a d i n n k a l l e t i l s am e i e rm ø t e n å r d e t k r e v e s a v s am e i e r, s t y r em e d l em el l e r f o r r e t n i n gs f ø r e r. Innkallingen skjer skriftlig til sameiers postadresse. Innkallingen skal b e s t em t a n g i d e s a k e r s om s k al b e h a n d l e s i s am e i e r m øt e t. S k a l et f o r s l a g s om e t t e r l o v e n e l l e r v e d t e k t e n e m å v ed t a s m e d m i ns t t o t r e d j e d e l s f l e r t a l l k u n n e b e h a n d l e s, m å h o v e d i n n h o l d e t v æ r e a n g i t t i i n nk al l i n g e n. S a k e r s o m e n s a m e i e r ø n s k e r b e t h o a r n d i næ l e r t e s am i e d i e rm ø t et, s k a l n e v n e s i i n n k a l l i n g e n n å r s t y r e t h a r m ot t at t k r a v om d e t f ø r f r i s t e n e t t e r 5 f j e r d e l e d d. U t g å t t f r a 2 5. a p r i l På ordinært sameiermøte skal behandles : 1. Å r e b e r e t n i n g f r a s t y r e t. 2. Godkjenning av årsregnskapet, her u n d e r b u d s j e t t f o r k om m e n d e å r. 3. V a l g a v s t y r e m e d v a r a r e p r e s e n t an t e r. 4. V a l g a v r e v i s o r, 5. Andre saker som er nevnt i innkallingen. S am e i e rm ø t e t l e d es a v s t y r e t s l e d e r. H v i s l e d e r e n i k k e e r t i l s t e d et, v e l g e r s am e i e rm ø t et e n m ø t e l e d e r bl a n t d e t i l s t e d e v æ r e n des am ei e r e. 8 9 D e t s k a l u n d e r m øt e l e d e r e n s a n s va r f ø r e s p r o t ok o l l o v e r s a k e r s om b e h a n d l e s, o g a l l e v e d t ak s om t r e f f es p å s am e i e rm øt e t. P r o t o k ol l e n s k a l l es es o p p f ø r m øt e t s a vs l ut n i n g, o g u n d e r s k r i v e s a v m ø t e l e d e r e n o g m i n s t è n a v d e t i l s t r e d, e v a æ l gt r e p n å d s e a m s ei a e m rm e i ø e t et. P r ot o k o l l e n s k a l holdes tilgjengelig for sameierne. Alle beslutninger treffes med alminnelig flertall i forhold til de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet er s t y r e l e d e r e n s s t e m m e a v g j ø r e n d e. D e t k r e v e s 2 / 3 f l e t r em t a m l e l r t i l a v e d t e ak a om v g i : t t e s

20 N y a n s k a f f e l s e r s am t f o r b e d r i n g e r o g u t b e d r i n g e r s om et t e r f o r h o l d e n e i s am e i et e l l e r utgiftenes størrelse må anses som vesentlige. 2. E n d r i n g i v e d t ek t e n e. 3. Salg eller bortfeste av m indre deler av eiendomm en når vedtaket ikke i nevneverdig g r a d e n d r e r u t n y t t i n g e n a v d e n e n k e l t e b r u k s e n h e t, e l l e r f ø r e r t i l n e v n e v e r d i g u l em p e f o r d e n e n k e l t e s am e i e r. V e d t a k om s a l g e l l e r b o r t f es t e a v h e l e e l l e r v e s e nt l i g e d e l e r a v e i e nd o m m e n k r e v e r e n s t em m i g h et blant alle sameierne. 1 0 I n g e n k a n s o m s a r m e l e l i e r e f u l l m e k t i g d e l t a i n o e n a vs t em n i n g p å s a m ei e rm ø t et om r e t t s h a n d e l o v e r f o r s e g s e l v e l l e r e g e t a ns v a r. H e l l e r i k k e k a n n o e n d e l t a i a v s t em ni n g om r e t t s h a n d e l o v e r f o r t r e d j e m a n n o m t r e d j e m a n n s a n s v a r d e r s o m v e d k o m m e n d e h a r f r e m r t r e d e n d e økonomisk særinteresse i saken. 1 1 T i l å f o r e s t å d r i f t e n a v e i e n d om m en s f e l l e s a nl i g g e n d e r, v e l g e r s am e i e r n e p å s am ei e rm øt e t et s t y r e b e s t å e n d e a v -5 m 3 e d l em m e r o g m i n s t et t v a r a m e d l em. S t y r e t v e l ge s f o r 2 å r, v a r am e d l em (m e r ) f o r 1 å r. S t y r e l t g e s s l æ e rs d k e i r l t. F v ø e rs t e g a n g o g e l l e r s n å r k on t i n u i t et e l l e r a n d r e f o r h o l d t i l s i e r d e t, v e l g es m i n s t et t s t y r em ed l em f o r e n k o r t e r e e l l e r l e n g r e p e r i o d e. S t y r e t s m e dl em m e r s k a l v æ r e s a m e i e r e o g b ø r h e l s t v æ r e b o s a t t i g å r d e n, e l e l r f e o r s am l e i e r t. a g e r T j e n e s t et i d e n o p p h ø r e r v e d a vs l u t n i n g e n a v d e t o r d i næ r e s am e i e rm ø t e i d e t å r t j e n e s t et i d e n u t l ø p e r. N å r s æ r l i g e f o r h o l d f o r e l i gg e r, h a r e t s t y r em e d l em r e t t t i l å t re t i l b ak e f ø r t j e n e s t e t i d e n e r u t e. S t y r e t s k a l h a r i m e l i m g t i f l b o ak r e h t å r e n d e s n v. a r s e l o S t y r e t s k a l f ø r e p r o t ok o l l o v e r s i n e f o r h a n d l i n g e r. P r o t ok o l l e n u n d e rs k r i v e s a v d e f r em m øt t e s t y r e r e p r e s e n t a n t e r. S t y r em øt e t l ed e s a v s t y r e t s l e d e r, e v e n t u e l t i d en n e s f r a væ r, a v v a l gt m ø t e l e d e r. 1 2 Styret ansetter, sier opp og avsetter f o r r e t n i n g s f ø r e r o g a n d r e f u n k s j o n æ r e r, g i r i n s t r u k s f o r d em, fastsetter lønn og fører tilsyn med at de oppfyller sine forpliktelser. V e d t a k t r ef f es m e d a l m i n n e l i g f l e r t a l l. I f e l l es a n l i g g e n d e r r e p r e s e n t e re r s t y r e t s am e i e r n e o g f o r p l i k t e r d e m m e d rift u n av d e r styrets s k leder og ett medlem i fellesskap. A v t a l e r, k o nt r a k t e r, f o r p l i k t e l s e r o g l i k n e n d e m e d v a r i g h e t p å 3 å r o g l e n g e r s k a l f o r e l e g g es s a m e i e r m ø t e t f o r g o d k j e n n i n g Styremøte avholdes når det finnes nødvendig, dog minst 2 ganger i året. 1 3 S t y r e m e d l em e l l e r f o r e t n i n gs f ø r e r m å i k k e d e l t a i b e h a n d l i n g e r el l e r a v g j ø r e l s e a v n o e n s p ø rs m å l som vedkommende har en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i.

21 Styret skal sørge for ordentlig og tilstrekkelig regnskapsførsel. Regnskapet skal r e v i d e r e s a v revisor, valgt på sameiermøte. 1 5 B e b o e r n e p l i k t e r å f ø l g e d e h us o r d e n s r e g l e r s om t i l e n h v e r t i d e r f as t s a t t, o g e r i n n ef o r s t åt t m e d a t b r u d d p å d i s s e a ns e s s om b r u d d på s am ei e r e n s f o r p l i k t e l s e r o v e r f o r b o l i g s am e i et. 1 6 B o l i g s a m e i u e t g s i f t e r s k a l f o r d e l e s p å s am ei e r n e e t t e r s t ø r r e l s e n p å s am ei e b r ø k e n. S t y r e t fastsetter à kontobeløp, som innbetales forskuddsvis hver måned av den enkelte sameier. U n n l a t e l s e a v å b e t a l e d e u t l i g n e d e a n d e l e r a v s a m e i e t s f o r p l i s k om t e l s e r e t t v e s e n t l i g m i s l i g h o l d s om g i r s am ei e t r e t t å p ål e g g e v e d k om m e n d e 3 m å n e d e rs s k r i f t l i g v a r s e l å flytte og å selge seksjonen. 1 7 L e d n i n g e r, r ø r o g l i k n e n d e nø d v e n d i g e i n s t a l l as j o n e r k a n f ø r e s g j e n n o m b r u k s e n h e t e n h v i s d et i k k e e r t i l v e s e n t l f o i r g s am u l e i e m r e p n e. S am e i e r e n s k a l g i a d g a n g t i l br u k s e n h e t e n f o r nø d v e n d i g ettersyn og vedlikehold av installasjonene. (Jfr. eierseksjonsloven ) V e d f o rs i k r i n g s s k a d e r h a r s t y r e t an l e d n i n g t i l å b e l as t e a n s v a r l i g s ek s j o n s ei e r / s k a d e v o l d e r h v i s s k a d e n s k y l d e s u a k t s om h e t m e d e g e n a n d e l e n i s am e i et s b y g g f o r s i k r i n g. D et t e g j e l d e r i k k e f o r s k a d e r s om k a n t i l s k r i v e s s am e i et s f e l l es a n l e g g. S l uk p å b a d m e d t i l h ø r e n d e g r e n r ø r r e g n e s i k k e som fellesanlegg. V e d r e h a b i l i t e r i n g a v b a d e r o m o g k j ø k k e n h a r r at e s v a e m n t e u i e l l e r i n n a k n l s e v d a n r i n g e f r o a v f e l l e s - v o a g n a n v l ø ps r ø r, s am t g r e n r ø r m e d s l uk i t ak p å b a d, e nk e l t l a r s e g d em o nt e r e. Kontakt styret for veiledning. V e d u t s k i f t n i n g a v v i n d u e r o g i n s t al l a s j o n/ om p l as s e r i n g a v i l ds t e d e r, p l i k t e r s am e i e r å f ø l g e g j e l d e n d l o v v e r k. K o n t ak t s t y r e t f o r v e i l e d n i n g. 1 8 For øvrig kommer Lov om eierseksjoner av 23.mai 1997 nr. 31 til anvendelse.

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A S Th e r e s e s g 4 4 / L. G u n d e r s e n s gt 6, a v h o l d e

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i S k

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i N y b y g g A S, a v h o l d es o ns d a g 2 9. a p r i l 2 0 0 9, k l.

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Øs t r e K r ag s k o g e n S am ei e, a v h o l

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t G o t a a s g å r d e n, a v h o l d e

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0 1 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L I n n k a l l i r n g e n e r a l t f i o r s l a m l i n g o r 2 0 d 1 1 i n æ O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i R os en b o r g g t. 1 2 B L, a v h o l

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S a m e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a g 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8. 0 0 i a u d i t o r i um 1, P

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i H e r r e g å r d s t e r r a s s e n S am e i e a v h o l d e s T o r s d a g 2 5. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 i. Ljan 0 0 menighetshus,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Ø v r e K r i n g s j å B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Ø v r e K r i n g s j å B

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 U l l e r n P a r k B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i U l l e r n P a r k B o r et

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø s t e r d a l s g t 4-6 B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i D u r ud B o r e t t s l a g, a v h o l d e s t i r s d a g 5. m ai 2 0

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e 1 E i e r s e k s j s e. S v e r d r u p s G a t e 2 2 I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e Ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Sverdrups gate 22 avholdes onsdag 27. April 2011 kl. 18.00i

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s t i rs d a g 8. m a rs 2 0 1 1, k l. 1 8 0 0 p å L

Detaljer

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T 1 L o m m e d a l s t u n e t S a m e i e I n n k a l l i r t s n a m g e i e r m ø t i e 2 0 l 1 1 o r d i n æ O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i L om m e d al s t u n et S am e i e, a v h o l d e s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Z i t t y B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Z i t t y B o r e t t s l a g, a v h o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i, a v h o l d e s o n s d a g 7. a p r i i 1. e t g., F a l b es g at e 5, Os l o. ( F a l b e s g at e e r d e n b ak k

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s /

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s / 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s T i rs da g 3 1. 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 M o g a t e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r i n n nk å a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i T h o n b y g g e t S am e i e, a v h o l d e s t o r s d a g 2 2. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8 :0 0 i P i l e s t r e d e t 3 5,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s t o rs da g 8. a p r

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t La n g a a r d l ø k k e n, a v h o l d e s t i rs d a g 28. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 9. 0 0 p å B e r l e S

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d e s t i r s d ag 4. m a i 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 i S t

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N y d a l e n K v a r t e r, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler.

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 K i r k e v e i e n 1 1 2 B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i K i rk e v e i e n 1 1

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP 4510 TLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 3000400 3000396 Andre inntekter 3 42082 41664 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 A / L I l a K v a r t a l V B L I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A / L I l a K v a r t a l V B L, a v

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i H e l g es e n s g at e 8 2 / 8 4 A S a v h o l d e s m a nd a g 2 6. a

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 8. m ar s 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 11 Sletteløkka Boligsameie RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 667 791 20 594 247 20 617 436 20 703 116 Salg anleggsmidler

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E Side 1 av 20 Sameiet S a g av e i e n 1 3 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S A M E I E T S A G A V E I E N 1 3 a v h o l d e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i F o r n e b u k o l l e n B o l i g s am ei e, a v h o l d e s t o r s da g 2 3. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 : 0 0 p å S A

Detaljer

K j r e æ b e b o e r!

K j r e æ b e b o e r! 1 W e l h a v e n s g a t e N r. 1 0 B o r e t t s l a g K j r e æ b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i B o l i g s am e i e t G r e g e r s G r am s V e i, a v h o l d e s t i r s d a g 9. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å B

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 12. m a i 2 0 0 9, k l. 1 8 3

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! S i d e 1 6 4 6 B o r e t t s l a g e t E u f e m i a K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R i n g g a t en T e r r a s s e S am e i e, a v h o l d e s 2 4. m a rs 2 0 1 0, kl. 18 :00 i Lilleborg Kirke. T I L B E HA

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3.

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3. I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 4. a p r i l 2 0

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S m a rt a p a r t 2 B o r e t t s l a g, a v h o l d e s 3 1. m a i 2

Detaljer

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i P i -1 l 3 e B s r t l, r a v e h d o e l t d es P t i a r s d k a g

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 17 925 999 16 811 540 17 927 504 20 624 507 Andre inntekter 3 324 738 362 598

Detaljer

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 8. m a r s 2 0 1 0, kl. 18.00 på Bjørnsletta skole,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s r e t å n r i n s g

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 Ordinært årsmøte i Solbakken Velforening, a v h o l d e s t o r s d a g 1 8. m a r s 2 0 1 0, k l. 2 0. 1 5 p å Ok s t a d S k o l e. T I L B E HA N D L I N G F O R

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 1 U l l e r n p a r B k o e l n i g s a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n p a r k e n B o l i g s am e i e,

Detaljer

V E D T E K T E R (vedtatt , sist endret 11, )

V E D T E K T E R (vedtatt , sist endret 11, ) V E D T E K T E R (vedtatt 11.03.98, sist endret 11, 14.04.2010) 1 Sameiets navn er "Vevelstadlia Boligsameie". Sameiet består av 252 seksjoner av eiendommen gnr. 107, bnr. 102 i Ski i henhold til oppdelingsbegjæring

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e I ng i e r å s e n B o l i g s am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 8. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 i V as

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø v r e T ø y e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 3 1. m a rs 2 0 0 9, kl. 18.30 i Langerud Sykehjem.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Akersbakken Bo r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t

Detaljer

Vevelstadåsen Boligsameie

Vevelstadåsen Boligsameie V E D T E K T E R (vedtatt 08.03.99) (Endret 1, 5, 15, 16, 17 og 18 i sameiermøte 19. april 2010) (Endret 11 og 17, 20 flyttet fra 18 og nye 16 og 19 i sameiermøte 15. mars 2011) 1 Sameiets navn er "Vevelstadåsen

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l r e i t s n g e n e r a t l f i o r l s am å l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o

Detaljer

Uelandsgate 61 Sameie Uelandsgate 61 O460 Oslo

Uelandsgate 61 Sameie Uelandsgate 61 O460 Oslo Uelandsgate 61 Sameie Uelandsgate 61 O460 Oslo e-post internett styret@uelandsgate61.no www.uelandsgate61.no Side 1 av 5 VEDTEKTER for UELANDSGATE 61 SAMEIE Vedtatt på konstituerende sameiermøte den 26.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e U l l e r n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 p å L i l l e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G r e f s e n s e t e r e n B o l i gs am e i e, a v h o l d es m a nd a g 2 2. m a rs 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 i F ol k et

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 21.04.2010, kl. 18.00 i OBOS Hetland sine lokaler, Langflåtveien 29, Mariero. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t K i r k e v e i e n 1 1 0, a v h o l d e s m a n d a g 2 0. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 0 0 i V es t r e A k e

Detaljer

Boligsameiet Lunderåsen

Boligsameiet Lunderåsen Ordinært sameiermøte i Boligsameiet Lunderåsen 2013 Tid: Torsdag 25. april 2013, kl 19.00 Sted: Vesterskaun skole www.boligsameiet-lunderasen.no Innkalling til ordinært sameiermøte 2013 i Tid: Torsdag

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Ø v r e L j a n B o l i gs am e i e I I I, a v h o l d e s t o rs d a g 3 0. a p r i l 2 0 0 9, kl. 1800 i Nordstrand Eldresenter,

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag 3.mai 2007, kl. 18.00 i kantinen, Hammersborg Torg 3. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Valg av

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer