INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009"

Transkript

1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i F o r n e b u k o l l e n B o l i g s am ei e, a v h o l d e s t o r s da g 2 3. a p r i l , k l. 1 8 : 0 0 p å S A S R a d i s s o n H o t e l l p å F o r n e b u. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G A ) V a l g a v m ø t e l e d e r B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e C ) V a l g a v s e k r e t æ r o g e n e l l e r t o s a m e i e r e t i l å u n d e r s k r i v e p r o t o k o l l e n D ) S p ø r s m å l o m m ø t e t e r l o v l i g k a l t i n n 2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R O G B U D S J E T T F O R Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r 5. I N N K O M N E F O R S L A G A ) S a k f r a K r i s t i n K n u d s e n o m t i l s t a n d s r a p p o r t v e d r. v a n n r ø r i l e i l i g h e t e n e B ) S a k f r a K r i s t i n K n u d s e n o m g o d k j e n n i n g a v p l a t t i n g I n n k om n e f o rs l a g e r t a t t i n n s om eg n e v e d l e g g. 6. V A L G A V T I L L I T S V A L G T E A ) V a l g a v s t y r e l e d e r f o r 1 å r B ) V a l g a v 2 s t y r e m e d l e m m e r f o r 1 å r C ) V a l g a v 3 v a r a m e d l e m m e r f o r 1 å r O s l o, 2 7. m a r s S t y r e t i F o r n e b u k o l l e n B o l i g s a m e i e T r o n d A r v e W o r r e n / s / K r i s t i n K n u d s e n / s / E d v a l l S k a a r / s / I s am e i e rm ø t et h a r s am e i e r n e s t em m e r e t t m e d e n s t em m e f o r h v e r s e k s j o n d e e i e r. S am e i e r e n h a r r e t t t i l å m ø t e v e d f u l l m e k t i g. R e g i s t r e r i n g s b l a nk e t t e n l e v e r e s i ut f y l t s t a n d v e d i n n g a n g e n.

2 2 F o r n e b u k o l l e n B o l i g s a m e i e T I L L I T S V A L G T E Å R S B E R E T N I N G F O R S i d e n f o r r i g e o r d i n æ r e s am e i e rm øt e h a r s am e i et s t i l l i t s v a l g t e v æ r t f øl g e n d e : ST Y R E T L e d e r T r o n d A r v e W o r r e n M i c h e l e t s V e i 1 7 B S t y r e m e d l e m K r i s t i n K n u d s e n M i c h e l e t s v e i 1 9 A S t y r e m e d l e m E d v a l l S k a a r M i c h e l e t s V e i 1 5 A V A R A M E D L E M M E R T I L S T Y R E T V a r a m e d l e m B j ø r n S a n d n æ s M i c h e l e t s V e i 1 9 B V a r a m e d l e m A n n e -L i s e B e r g M i c h e l e t s V e i 1 9 A V a r a m e d l e m J o a c h i m L a r s e n R i n g s t a b e k k v e i e n 9 7 A G E N E R E L L E O P P L Y S N I N G E R O M S AM E I E T TI L L I TS V AL G TE O G AN S AT TE A v s am e i e t s 3 s t y r em e d l em m e r e r d e t 1 k v i n n e o g 2 m e n n. S a m e i e t e r p o s i t i v t i l l i k e s t i l l i n g o g t a r s i k t e p å a t d e t i k k e f o r e k o m m e r f o r s k j e l l s b e h a n d l i n g p å g r u n n a v k j ø n n v e d v a l g o g a ns e t t e l s e r. S a m e i e t d r i v e r i k k e m e d f o r s k n i n g s - o g ut v i k l i n g s ak t i v i t e t e r. S am e i e t f ø l g e r a r b e i d s m i l j ø l o v e n s b e s t em m e l s e r o g t i l s t r e b e r et g o d t a r b e i d s m i l j ø. S am e i e t h a r i n g e n a ns a t t e. F O R R E T N I N G S F Ø R S E L O G R E V I S J O N F o r r e t n i n g s f ø r s e l e n e r i h e n h o l d t i l k o n t r ak t u t f ø r t a v OB O S E i e n d om s f o r v a l t n i n g A S. A u t o r i s e r t r e g ns k a ps f ø r e r ( o p p d r ag s a n s v a r l i g ) e r r e g ns k a ps s j e f E g i l H a v r e, O B OS. S am e i e t s r e v i s o r e r E r n s t & Y o u n g A S. E I E N D O M M E N S am e i e t b e s t å r a v 3 9 s ek s j o n e r. S am e i e t e r r e g i s t r e r t i B r ø n n ø y s u nd m e d o r g a n i s a s j o ns n um m e r S am e i e t l i g g e r i B æ r u m k o m m u n e o g h a r f ø l g e n d e g å r d s - o g b r u k s nu m m e r : , M e d e i e r s e k s j o n f o r s t å s s am e i e a nd e l i b e b y g d e i e n d om m e d t i l k n y t t e t e n e r e t t t i l b r uk a v b o l i g e l l e r a n n e n b r uk s e n h et i e i e nd o m m e n. S t y r e t e r i k k e k j e nt m e d a t d e t y t r e m i l j ø e t f o r u r e n s es i v e s e nt l i g g r a d. V A K T M E S T E R T J E N E S T E S am e i e t h a r a v t a l e om b r ø y t i n g, s t r ø i n g o g f ei i n g m e d I S S L a n d s c a p i n g A S.

3 3 F o r n e b u k o l l e n B o l i g s a m e i e P A R K E R I N G H v e r l e i l i g h e t h a r t i l d e l t e n p a r k e r i n g s p l a s s. A l l a n n e n p a rk e r i n g s k a l s k j e i M i c h e l et s v e i. N Ø K L E R S y s t em n øk k e l b e s t i l l e s s k r i f t l i g h os f o r r e t n i n g s f ø r e r OB O S E i e n d om s f o r v a l t n i n g A S. E-p o s t a d r es s e: o e o b o s. n o V AS K E R I S a m e i e t h a r 1 f e l l e s v a s k e r i i h v e r b l o k k, s o m s k a l b r u k es i h e n h o l d t i l g j e l d e n d e r e g l e r. R E N H O L D B o l i g s el s k a p e t h a r a v t a l e m e d I S S V ak t m e s t e r k om p a n i et om v a s k a v t r a p p e o p p g a n g e r / f e l l e s a r e a l e r. F O R S I K R I N G S am e i e t s e i e n d om m e r e r f u l l v e r d i f o r s i k r e t i G j e ns i d i g e F o rs i k r i n g m ed p o l i s e n um m e r F u l l v e r d i f o r s i k r i n g v i l s i a t f o rs i k r i n g s s e l s k a p et h a r a ns v a r e t f o r a t s am ei e t t i l e n h v e r t i d h a r d e r i k t i g e f o rs i k r i n g s s um m e r. E n f o r u t s et n i n g f o r d e t t e e r a t f o r s i k r i n g s s e l s k a p et f å r m e l di n g om v e s e nt l i g e v e r d i øk n i n g e r p å b y gn i n g e r, f. e k s. v e d r e h a b i l i t e r i n g e l l e r p å b y g g i n g. V e d t o t a l s k a d e s k al e r s t a t n i n gs b e l ø p et d e k k e o p p f ø r i n g a v n y b y g n i n g a v s am m e s t a n d a r d o g s t ø r r e l s e. F o r s i k r i n g e n om f a t t e r o g s å b y g n i n g s m es s i g e f o r a n d r i n g e r s om d e n e n k e l t e s ek s j o n s e i e r g j ø r i n n e i b o l i g e n. D e n e n k e l t e s e k s j o n s e i e r m å s e l v s ø r g e f or å h a h j em f o r s i k ri n g s o m d e k k e r i n n bo og l ø s ø r e. H v i s s am e i e t s f o rs i k r i n g s k a l b e n y t t e s, m å b e b o e r n e s t r a k s m e l d e s k a d e n t i l F o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n i O B O S t l f f a k s E -p o s t f o r s i k r i n o b o s. n o. Oppfølging av forsikrin gs a k e r b l i r g j o r t a v F o rs i k r i n gs a v d e l i n g e n i OB O S. B R A N N S I K R I N G S U T S T Y R I h e n h o l d t i l f o r s k r i f t e n e s k a l d et væ r e i ns t a l l e r t r ø yk v a r s l e r o g b r a n ns l o k ni n g s a p p a r a t e l l e r b r a n n s l a n g e i a l l e l e i l i g h e t e n e. E i e r / b e b o e r h a r a n s v a r e t f o r a t u t s t y r e t e r t i l s t e d e o g f u n g e r e r. H M S F o r s k r i f t o m s y s t e m a t i s k h e l s e -, m i l j ø - o g s i k k e r h e t s a r b e i d i v i rk s om he t e n ( I n t e r n k o n t r o l l f o r s k r i f t e n ) b l e f a s t s a t t v e d k g l. r e s. 6. d e s e m b e r m e d v i r k n i n g f r a 1. j a n u a r F o r s k r i f t e n s t i l l e r k r a v t i l at d e n e nk e l t e v i r k s om h et s k a l s ys t em at i s e r e a r b e i d e t m e d å e t t e r l e v e b e s t em m e l s e n e i l o v e r o g f o r s k r i f t e r g i t t a v d e t o f f e n t l i g e. B o l i g s el s k a p e r d ef i n e r t s om v i rk s o m h et o g s k a l d e r f o r h a i nt e r n k o n t r o l l s y s t em. D e t t e o m f a t t e r b l a n t a n n e t k o n t r o l l s y s t e m o g o p p f ø l g i n g a v b r a n n v e r n, b y g g h e r r e f o r s k r i f t e r v e d b y g g e - o g a n l e g g s a r b e i d, l ek e p l as s e r o g e l ek t r i s k a n l e g g o g e l ek t r i s k u t s t y r h v o r f o r d e l i n g

4 4 F o r n e b u k o l l e n B o l i g s a m e i e a v a n s v a r e t e r g i t t e n s l i k t o l k ni n g : S am e i e t e r a ns v a r l i g f o r a t d et e l ek t r i s k e a n l e g g e t o g u t s t y r e t i f e l l es a r e a l e t t i l e n h v e r t i d e r i o r d e n. I f o r h o l d t i l a n l e g g o g ut s t y r i d e n e n k e l t e b o e n h e t e r d e t s t y r e t s p l i k t å g j ø r e e i e r o g / e l l e r b r u k e r a v d e n e n k e l t e l e i l i g h e t o p pm e rk s om p å d e t a ns v a r s om d e h a r f o r å h o l d e e l e k t r i s k ut s t y r i o r d e n e t t e r g j e l d e n d e l o v o g f o rs k r i f t. S A M E I E T S L Å N S a m e i e t h a r l å n i O B O S. S e b a l an s e n o g n ot e i r e g n s k a p e t. E I E N D E LE R O G G J E L D O M S E T N I N G O G T A K S T E R S am e i e r n e f å r t i l s e n dt s k j em a m ed o p p s t i l l i n g o v e r d e n e n k e l t e s e k s j o n s a n d e l a v s am e i e t s i n n t e k t e r, ut g i f t e r, gj e l d o g ei e n d e l e r. Ligningsverdien får den enkelt e o pp g i t t p å l i g n i n gs k o nt o r e t. Om s et n i n g a v s ek s j o n e n e s k j e r t i l m a rk e d s p r i s. D e t f i n n es i k k e t a k s t e r f o r s e k s j o n e n e v e r k e n h o s s t y r e t e l l e r f o r r e t n i n gs f ø r e r. S å l a n gt f o r r e t n i n g s f ø r e r e n f å r o p p g i t t o m s e t n i n g s p r i s e r, b l i r d i s s e r e g i s t r e r t. F o r r e t n i n g s f ø r e r k a n, p å b a k g ru n n a v d i s s e o p p l y s n i n g e n e, g i a n t y d n i n g om p ri s n i v å e t f o r s e k s j o n e n e. T E L E N O R S am e i e t e r t i l s l u t t e t s am a r b e i d s a v t a l e n m e l l om T el e n o r o g OB O S E i e n d o m s f o r v a l t ni n g om r a b a t t o r d n i n g f o r b e b o e r e m e d t e l e f o n a b o n n e m e nt i T e l e n o r. D e t g i s r a b a t t p å : - T e l l e r s k r i t t / t r a f i k k f r a f a s t t e l e f o n - F r i b r u k a v f as t t e l ef o n h v e r l ø r d ag ( k u n s t a rt p r i s p å 8 9 ø r e p r s am t al e u a n s e t t v a r i g h e t ). D e n e n k e l t e b e b o e r f å r o gs å r a b a t t v e d b es t i l l i n g a v : - ADSL, oppringt internett og m obiltelefoni - Bredbåndstelefoni - M e d 3 t y p e r T e l e n o r -a b o n n em e nt g i s e n t o t al k u n d e r a b a t t i t i l l e g g t i l d e ø v r i g e r a b a t t e n e. K A B E L -TV Canal Digital Kabel TV AS er leverandør av kabel-tv t j e n e s t e r. H a r du s p ø rs m å l vedrørende ditt kabel-t v -abonnement, digital-t v e l l e r b r e d b å n d, k a n d u r i n g e t l f Å p n i n g s t i d e r h o s k u n d e s e r v i c e e r m a n d a g - f r e d a g 0 8: : 0 0, l ø rd a g 1 0 : : 0 0. S ø n d a g e r e r s t e n g t. O p p s t å r f e i l på k a b e l a n l e g g e t p å s ø n d a g e r, k a n d e t t e r a p p o r t e r e s v i a t e l e f o n o gs å s ø n d a g e r m e l l o m 1 0 : 0 0 o g 2 2 : 0 0. F o r y t t e r l i g e r e i n f o rm as j o n v i s e s de t t i l w w w. c a n a l d i g i t a l. n o Ingen m å gjøre inngrep i kabel-t V a n l e g g e t s o m å s k r u a v d e k s e l e t p å a n t e n n e -k o n t ak t e n o g f o r e t a o m - e l l e r t i l k o b l i n g e r. S l i k e i n n g r e p v i l k u n n e f o r å r s a k e f o r s t y r r e l s e r p å s i g n a l e n e t i l andre beboere og i verste fall forårsake ødeleggelser i kabel-tv a n l eg g e t.

5 5 F o r n e b u k o l l e n B o l i g s a m e i e S T Y R E T S A R B E I D S t y r e t h a r p r i o r i t e r t d a g l i g d r i f t o g n ø d v e n d i g v e d l i k e h o l d a v ut e a r e a l e r. D e t e r a v h o l d t 2 d u g n a d e r, v å r o g h ø s t. O p pm ø t e t h a r b l i t t b e d r e e t t e r a t v i i n nf ø r t e du g n a d s g e b y r i h u s l ei e n f r a j u l i D e t h a r v æ rt n o e n t i l f e l l e r m e d h u s b r å k o g g j e nt a t t e b r u d d p å h us o r d e n s r e g l e n e. S t y r e t b e r e i e r e o g l e i e t ak e r e om å s e t t e s e g i n n i d e h u s o r d e n s r e g l e n e o g v e d t e k t e n e s om t i l e n h v e r til gjeld e r. B e b o e r e m å o g s å i n n s e a t d e e r e n d e l a v e t s am e i e, s om i g j e n k r e v e r n o rm a l r o o g o r d e n, s am t r e s p ek t f o r s i n e om gi v e l s e r. S t y r e t h a r k l a g et t i l I S S p å s n ø r y d d i n g e n s om i k k e h a r f u n g e r t b r a de n n e v i n t e r e n. A v t a l e n b ø r r e v u r d e r e s o g e v t. i n n h e n t e t i l b u d f r a a n d r e l e v e r a n d ø r e r f o r s es o n g e n / S t y r e t h a r o g s å b e h a n d l et s a k om u l o v l i g o p p s a t t p l at t i n g a v K r i s t i n K n u d s e n i n r 1 9 A. S a k e n e r u n d e r b e h a n d l i n g o g s t y re t l e g g e r f r em s i n i n n s t i l l i n g t i l å rs m ø t et d e n 2 3. a p r i l

6 6 F o r n e b u k o l l e n B o l i g s a m e i e R E G N S K A P E T F O R S t y r e t m e n e r a t å r s r e g n s k a p e t g i r e t r e t t v i s e n d e b i l d e a v s am e i et s e i e n d e l e r o g g j e l d, f i n a n s i e l l e s t i l l i n g o g r e s u l t a t. I nf o rm as j o n om s am ei e t s f o r v e n t e d e øk o n om i s k e u t v i k l i n g e r o m t a l t i å r s b e r e t n i n g e n s p u n k t e r o m k o s t n a d s ut v i k l i n g o g b u ds j e t t f o r Å r s r e g n s k a p e t f o r e r s at t o pp u n d e r f o r u t s e t n i n g a v f o r t s a t t d r i f t. D et b ek r e f t es h e r v e d a t f o r ut s et n i n g e n om f o r t s at t d r i f t er t i l s t e d e. R E S U L T AT Å r e t s r e s u l t a t p å k r , - s o m f r e m k o m m e r i r e s u l t a t r e g n s k a p e t f o r e s l å s o v e r f ø r t t i l e g e nk a p i t a l. I N N T E K T E R I n n t e k t e n e i v a r t i l s a m m e n k r , - m o t b u ds j et t e r t m e d k r , -. A v v i k e t s k y l d e s b l a n t a n n e t a t d e t b l e i n n f ø r t d u g n a d s g e b y r f r a 1 / A n d r e i n n t ek t e r b es t å r a v u t d e l t o ve r s k u d d f r a G j e ns i d i g e. K O S T N A D E R D r i f t s k o s t n a d e n e i v a r p å k r , - m ot b u ds j e t t e r t m e d k r , -. M a n e r g o d t i n n e n f o r b u ds j e t t b o rt s e t t f r a p å a n d r e d r i f t s k o s t n a d e r. H e r e r d e t u n d e r p o s t e n s n ø r y d d i n g / g r e s s k l i p p i n g s om n e s t e n a l e n e h a r f ø r t t i l at a n d r e d r i f t s k o s t n a d e r e r o v e r b u d s j e t t. E n e r g i b l e b u ds j e t t e r t m e d k r , -, m e ns r e g n s k a p et v i s e r k r , -. E n e r g i p r i s e n e b l e i k k e s å h ø y e s om f o r e s p e i l et. R e v i s o r s h o n o r a r f o r r e g n s k a p s å re t e r f o r r e v i d e r i n g a v s e l s k ap e t s r e g ns k a p o g f o r m u e s f o r v a l t n i n g. R e v i s j o ns h o n o r a r e t f r em k om m e r s om e g e n p o s t i r e s u l t at r e g n s k a p e t. F o r ø v r i g v i s es t i l d e e n k e l t e t a l l e ne i r e g n s k a p e t o g d e n r e g ns k a ps m e s s i g e o v e r s i k t s om f r em k om m e r u n d e r n ot e r t i l r e g ns k a p e t. S t y r e t e r i k k e k j e n t m e d h e n d e l s e r e t t e r s o m p å v i r k e r r e gn s k a p et i v e s e n t l i g g r a d. K O S T N A D S U T V I K L I N G R e n t e s a t s e n e i OB O S E i e n d om s f o r v a l t n i n g A S p r. d e n : R e n t e r p å d r i f t s k o n t o : 0, 1 0 % R e n t e r p å s p a r ek o n t o : 4, 6 0 % u n d e r 0, 5 m i l l i o n e r 4, 7 0 % m e l l om 0, 5 m i l l i o n e r o g 2 m i l l i o n e r % o v e r 2 m i l l i o n e r

7 7 F o r n e b u k o l l e n B o l i g s a m e i e S T R Ø M P R I S E N E D e n t o t a l e s t r øm p r i s e n t i l e n f o r b ru k e r b e s t å r a v t r e k om p o n e n t e r : K r a f t p r i s s om d ek k e r k os t n a d e n e v e d å p r o d u s e r e o g s e l g e d e n el e k t r i s k e k r a f t e n u t g j ø r c a. 4 4 % a v t ot a l s t r øm p r i s ( b e t a l es t i l k r a f t l e v e r a n d ø r ). N e t t l e i e f o r t r a n s p o r t a v d e n e l ek t ri s k e k r a f t e n u t g j ø r c a. 2 2 % a v t ot a l s t røm p r i s (b e t a l e s t i l n e t t s e l s k a p e t ). S t a t l i g e a v g i f t e r d vs. f o r b r u k e r a vg i f t, a v g i f t t i l E n e r g i f o n d et o g m e r v e r d i a v g i f t u t g j ø r c a. 3 4 % a v t ot a l s t røm p r i s. S t r ø m p r i s e n i N o r g e v a r i e r e r m e d å r s t i d e n e. N o r m a l t s t i g e r d e n i v i n t e r h a l v å r e t o g r e d u s e r e s i s om m e r h a l v å r e t. D e t t e o g a n d r e f ak t o r e r s om p å v i r k e r k ra f t p r i s e n e g j ø r d et v a n s k e l i g å s p å u t v i k l i n g e n i s t r ø m p r i s e n e F O R S I K R I N G B y g n i n g s f o rs i k r i n g e n øk e r f r a t i l m e d c a. 9, 3 %. D et t e s k yl d e s at i n d ek s e n s om r e f l e k t e r e r p r i s o p p g a n g e n p å h å n dv e r k s t j e n es t e r h a r øk t t i l s v a r e n d e. D e n n e i n d e k s ø k n i n g e n e r l i k f o r a l l e f o rs i k r i n g s s e l s k a p e r. Ut o v e r d e t t e f o r e t a r f o r s i k r i n g s s e l s k a p e n e i n d i v i d u e l l pr i s j u s t e r i n g m e d b ak g r u n n i s am e i e t s e g e n s k a d e s i t u a s j o n. Ø V R I G E K O S T N A D E R N å r d e t g j e l d e r d e ø v r i g e k o s t n a d e n e i b u d s j e t t e t h a r s t y r e t r e g n e t m e d e n g e n e r e l l p r i s s t i g n i n g. I N N T E K T S - O G K O S T N A D S O V E R S L AG F O R Å R ( B u d s j e t t ) S t y r e t h a r s a t t o p p e n o v e r s i k t o v e r f o r v e n t e d e i n n t e k t e r o g k o s t n a d e r i Tal l e n e e r v i s t s o m e g e n k o l o n n e v e d s i d e n a v r e s u l t a t r e g n s k a p e t. ( B u d s j e t t ) O v e r s i k t e n e r b as e r t p å u e n d r e d e f e l l e s k os t n a d e r f o r å r e t O v e r s i k t e n g i r et f o r v e n t e t å rs r e s u l t a t p å k r , -. I o v e r s i k t e n e r d e t t at t h e n s y n t i l de f o r h o l d s om e r n e v n t f o r a n. F o r ø v r i g v i s es t i l d e e n k e l t e t a l l e ne i o v e r s i k t e n. O s l o, 2 7. m a r s I s t y r e t f o r F o r n e b u k o l l e n B o l i g s a m e i e T r o n d A r v e W o r r e n / s / K r i s t i n K n u d s e n / s / E d v a l l S k a a r / s /

8 8 F o r n e b u k o l l e n B o l i g s a m e i e R e v i s j o n s b e r e t n i n g v i l b l i u t d e l t p å å r s m ø t et F O R N E B U K O L L E N B O L I G S A M E I E R E S U L T A T R E G N S K A P N o t e R e g n s k a p R e g n s k a p B u d s j e t t B u d s j e t t D R I F T S I N N T E K T E R : Innkrevde felleskostnader Vaskeri Andre inntekter S U M D R I F T S I N N T E K T E R D R I F T S K O S T N A D E R : Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Kontingenter Drift og vedlikehold F o r s i k r i n g e r Kommunale avgifter Vaskeri Energi/ fyring Kabel- / TV-anlegg Andre driftskostnader S U M D R I F T S K O S T N D R I F T S R E S U L T A T : F I N A N S I N N T E K T / K O S T N A D : Finansinntekter Finanskostnader R E S. F I N AN S I N N T / K O S T N Å R S R E S U L T A T Reduksjon udekket tap

9 9 F o r n e b u k o l l e n B o l i g s a m e i e F O R N E B U K O L L E N B O L I G S A M E I E B A L A N S E N o t e E I E N D E L E R A N L E G G S M I D L E R O M L Ø P S M I D L E R Restanser felleskostnader Kortsiktige fordringer D r i f t s k o n t o i O B O S Sparekonto i OBOS S U M O M L Ø P S M I D L E R S U M E I E N D E L E R E G E N K A P I T A L O G G J E L D E G E N K A P I T A L Udekket tap S U M E G E N K A P I T A L G J E L D L A N G S I K T I G G J E L D Pant- og gjeldsbrevlån S U M L A N G S I K T I G G J E L D K O R T S I K T I G G J E L D Forskudd felleskostnader Leverandørgjeld Skyldig offentlig myndigheter Annen kortsiktig gjeld S U M K O R T S I K T I G G J E L D S U M E G E N K A P I T A L O G G J E L D P a n t s t i l l e l s e 0 0 Garantiansvar 0 0 OSLO, / S T Y R E T F O R F O R N E B U K O L L E N B O L I G S A M E I E T R O N D A R V E W O R R E N K R I S T I N K N U D S E N E D V A L L S K A A R

10 1 0 F o r n e b u k o l l e n B o l i g s a m e i e N O T E : 1 R E G N S K A P S P R I N S I P P E R Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i små foretak. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. N O T E : 2 I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R Felleskostnader Dugnad S U M I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R N O T E : 3 A N D R E I N N T E K T E R Gjensidige, utdelt overskudd S U M A N D R E I N N T E K T E R N O T E : 4 P E R S O N A L K O S T N A D E R A r b e i d s g i v e r a v g i f t S U M P E R S O N A L K O S T N A D E R Det har ikke vært noen ansatte i selskapet gjennom året. N O T E : 5 S T Y R E H O N O R A R Honorar til styret gjelder for perioden 2008/2009, og er på kr I tillegg har styret fått dekket servering for kr 900, jfr. note 9. N O T E : 6 R E V I S J O N S H O N O R A R Revisjonshonoraret er på kr 7 125, og er i sin helhet knyttet til revisjon. N O T E : 7 D R I F T O G V E D L I K E H O L D Drift/vedlikehold bygninger D r i f t / v e d l i k e h o l d V V S Drift /vedlikehold utvendig anl Drift/vedlikehold vaskerianlegg Kostnader dugnader S U M D R I F T O G V E D L I K E H O L D

11 1 1 F o r n e b u k o l l e n B o l i g s a m e i e N O T E : 8 E N E R G I / F Y R I N G Elektrisk energi F j e r n v a r m e S U M E N E R G I / F Y R I N G N O T E : 9 A N D R E D R I F T S K O S T N A D E R V e r k t ø y og redskaper Driftsmateriell -51 L y s p æ r e r o g s i k r i n g e r -398 Renhold ved firmaer S n ø r y d d i n g / g r e s s k l i p p i n g Kontor- og datarekvisita -787 T r y k k s a k e r -536 Aviser, tidsskrifter, faglitteratur -625 Møter, kurs, oppdateringer mv Andre kostnader tillitsvalgte -900 Porto Giroutsendelse S U M A N D R E D R I F T S K O S T N A D E R N O T E : 1 0 F I N A N S I N N T E K T E R Renter av driftskonto i OBOS Renter sparekonto i OBOS Renter av for sent innbetalte felleskostnader S U M F I N A N S I N N T E K T E R N O T E : 1 1 F I N A N S K O S T N A D E R O B O S O B O S, g e b y r e r -360 S U M F I N A N S K O S T N A D E R

12 1 2 F o r n e b u k o l l e n B o l i g s a m e i e N O T E : 1 2 P A N T - O G G J E L D S B R E V L Å N O B O S b l a n c o l å n Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renter : 7,95%, løpetid 15 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år S U M P A N T - O G G J E L D S B R E V L Å N N O T E : 1 3 S K Y L D I G O F F E N T L I G E M Y N D I G H E T E R S k yl d i g a r b e i d s g i v e r a v g i f t S U M S K Y L D I G O F F E N T L I G E M Y N D I G H E T E R N O T E : 1 4 A N N E N K O R T S I K T I G G J E L D Dugnad, oppmøtegodtjørelse 08, utbetalt i Avsatt styrehonorar S U M A N N E N K O R T S I K T I G G J E L D

13 1 3 F o r n e b u k o l l e n B o l i g s a m e i e 5. I N N K O M N E F O R S L AG ( b e g g e f r a K r i s t i n K n u d s e n ) A ) O p p g r a d e r i n g a v v a n n r ø r i l e i l i g h e t e n e J e g v i l a t s t y r e t s k a l f o rt s et t e m e d e n t i l s t a n ds r a p p o r t, p å b e g y n t K os t n a d 9 0 0, - p e r t i m e, c a. 2 0 t i m e r. B ) G o d k j e n n i n g a v m i n p l a t t i n g P l a t t i n g e n b l e g o d k j e nt p å å rs m ø t e t , m e n bl e i k k e n e v n t i r e f e ra t e t, o g e r d e r f o r i k k e g y l d i g. F l e r e a v d e l t ak e r e p å m ø t et h u s k e r d et t e. D e t b l e a vs t em t, o g b e s t em t, at b e b o e r i 1 7 A s k u l l e f å l a g e l i k e d a n o g d e r e t t e r s k u l l e d e t i n n i v e d t e k t e r a t i n ge n a n d r e s k u l l e f å b y g g e. S t y r e t s i n n s t i l l i n g t i l f o r s l a g B f ø l g e r p å n e s t e s i d e ( e g e t r e f e r a t o g b r e v )

14 14 F o r n e b u k o l l e n B o l i g s a m e i e

15 15 F o r n e b u k o l l e n B o l i g s a m e i e

16 16 F o r n e b u k o l l e n B o l i g s a m e i e

17 17 F o r n e b u k o l l e n B o l i g s a m e i e VEDTEKTER f o r F O R N E B U K O L L E N B O L I G S A M E I E ( V e d tatt på ordinært sameiermøte 27. mai 1992) (Endret på ekstraordinært sameiermøte ) (Endret på ordinært sameiermøte 2. mai 2006) (Endret på ordinært sameiermøte 21. april 2008) 1 Innledning Eiendommen Micheletsvei 15, 17 og 19, gnr. 14, bnr. 503, 502 og 501 i Bærum ble bebygget i 1951/52 med tre bygg med 13 leiligheter i hvert bygg av Fornebu Boligselskap II A/S med det formål å skaffe aksjonærene bolig og forestå driften av eiendommen. Ved oppdelingsbegjæring av 3. mars 1976 ble de bruksnummerne seksjonert på følgende måte: gnr. 14, bnr. 503 seksjon I til 13 gnr. 14, bnr. 502 seksjon I til 13 gnr. 14, bnr. 501 seksjon I til 13 tilsammen 39 boligseksjoner. For så vidt ikke annet følger av disse vedtekter, gjelder reglene i lov om Eierseksjoner av 23. mai Nr Seksjon En ideell eiendomsandel med eksklusiv bruksrett til én bolig benevnes seksjon. Alle bestemmelser som er inntatt i oppdelingsbegjæring, skjøte, husordensregler og disse vedtektene er bindende for sameierne. 3 Dis p o s i s j o n o v e r s e k s j o n Overdragelse av eiendomsandeler må kun finne sted på de vilkår som er inntatt i ovennevnte dokumenter og disse vedtekter, jfr. 1. Overdragelse av seksjon kan ikke skje uten styrets skriftlige godkjennelse. Godkjennelse gis ved påtegning av skjøtet. Styret kan gi forretningsfører fullmakt til å gi samtykkepåtegning etter vedtak i styret. Denne bestemmelse skal tinglyses på hver enkelt seksjon. Styret kan ikke nekte godkjennelse uten saklig grunn. Som saklig grunn regnes bl.a. at sameiet ikke får dekket utestående fordring på seksjonen/eier ved salg. Totalrestanse inklusive renter og omkostninger skal være innbetalt sameiet ved forretningsfører, før godkjennelse kan foretas.

18 18 F o r n e b u k o l l e n B o l i g s a m e i e Den enkelte sameier har for øvrig full rettslig råderett over sin seksjon. Innehaver av den enkelte seksjon er ansvarlig for at ubetalt andel av fellesutgifter, eventuelt andre utgifter som sameiet har fastsatt, blir betalt og hefter også for tidligere seksjonseiers f o r p l i k t e l s e r. 4 Seksjonseiernes plikter Sameierne er forpliktet til å rette seg etter boligsameiets vedtekter og vedtak fattet av sameiermøtet og styre. Ved alminnelig flertall fastsetter sameiermøtet vanlige ordensregler for eiendommen. Bruksretten må ikke nyttes slik at det er til unødig eller urimelig ulempe for brukerne av andre seksjoner. Fellesanleggene må ikke nyttes slik at andre brukere unødig eller urimelig hindres i den bruk av anleggene som er avtalt eller forutsatt. Styret eller den styret gir fullmakt, har adgang til de enkelte bruksenheter for å foreta ettersyn, installasjoner eller reparasjoner. 5 Vedlikehold Innvendig vedlikehold av egen seksjon samt andre rom som hører inn under seksjonen, påhviler, fullt ut, for egen regning, den enkelte sameier. For vann- og avløpsledninger regnes fra og med forgreningspunktet inn til seksjonen, og for elektriske ledninger regnes fra og med boligseksjonens sikringsboks. Døren til den enkelte seksjon og seksjonens vinduer vedlikeholdes av den enkelte seksjonseier. Ø v r i g e y t r e v e d likehold av eiendommen med bygninger, fellesrom, fellesarealer, anlegg og utstyr, herunder trappeoppgangen og inngangsdører til oppgangene, er sameiets ansvar. Ved manglende indre og ytre vedlikehold hos sameier, kan styret etter tre måneders varsel la dette utføres for sameiers regning. 6 Forandringer i boligen, antenne, markise m.m. Sameierne må ikke uten godkjennelse fra boligsameiets styre gjøre bygningsmessige forandringer vedrørende boligen eller på fellesaral rundt boligen, som for eksempel bygging av terrasser, plattinger, sette opp radio- og TV-antenne, markiser m.m. 7 Fellesutgifter/inntekter Boligsameiet betaler alle kostnader til drift av boligsameiets bygninger, så som offentlige avgifter som direkte kan henføres til bygningene, forsikringer, drift og forsvarlig ytre vedlikehold av bygningene samt forretningsførsel. Dessuten betaler boligsameiet alle kostnader til opparbeidelse, drift og vedlikehold av fellesarealer med veier, lekeplasser, biloppstillingsplasser, grøntarealer og beplantninger samt vaktmestertjeneste. Den enkelte sameier skal betale et månedlig á kontobeløp til dekning av sin andel av felleskostnadene. For mye innbetalte felleskostnader overføres til disposisjonsfond. For lite

19 19 F o r n e b u k o l l e n B o l i g s a m e i e innbetalte felleskostnader dekkes av disposisjonsfond. Kostnadsbidraget fastsettes av boligsameiets styre, med basis i de fordelingstall som er angitt i oppdelingsbegjæringen av 3. mars 1976, d.v.s. med en nevner lik summen av tellerne for fordelingstallene for de tre b r u k s n u m m e r : x 3 = Senere reguleringer skjer med samme forholdstall (prosentsats) for samtlige eierseksjoner. Endring av fordelingstallene krever enstemmighet blant sameierne. Den enkelte sameier skal også betale et månedlig a kontobeløp som dekker forskjønnelse av fellesareal. Dette beløpet tilbakebetales til sameieren dersom vedkommende deltar på de to årlige dugnadene i sameiet. Inntekter av eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet, skal fordeles mellom sameierne etter samme nøkkel som brukes ved fordeling av felleskostnader. 8 Vedlikeholdsfond Sameiet skal ha et vedlikeholdsfond. Sameiermøte vedtar hvor stort beløp som skal avsettes til dette hvert enkelt år. 9 Utleie Utleie av seksjon kan ikke foretas uten styrets skriftlige godkjennelse, som dog ikke kan nektes uten saklig grunn. U t l e i e a v s e k s j o n k a n i k k e s k j e t i l j u r i di s k e l e i e t ak e r e, d v s. fi r m a e r u t e n s t yr e t s s k r i f t l i g e godkjennelse. Sameierne kan ikke inngå bindende avtale om utleie av seksjon før leietakeren skriftlig har forpliktet seg til å følge boligsameiets vedtekter og husordensregler, samt vedtak fattet av sameiermøte og styre. Fremleie er ikke tillatt, d.v.s. leietakers videre bortleie. Eier plikter å opplyse styret og forretningsfører om leietakers navn, egen adresse i utleieperioden, samt varigheten av denne. 10 Mislighold Hvis en sameier vesentlig misligholder sine forpliktelser overfor de øvrige sameierne, kan vedkommende, med minst seks måneders skriftlig varsel, pålegges å selge seksjonen. Er ikke pålegget etterkommet innen fristens utløp, kan seksjonen kreves solgt ved tvangsauksjon, konf. Eierseksjonslovens 16. Det er å anse som vesentlig mislighold hvis seksjonseieren eller personer han er ansvarlig for, etter gjentatte skriftlige oppfordringer, ikke retter seg etter vedtekter, husordensregler og vedtak fattet av sameiermøtet. S e k s j o ns e i er e n e r a n sv a r li g f o r si n e h u s st a n d sm e d le m m er, le i e t a ke r e l le r a n d r e pe r s o n er so m h a n h a r g i t t a d g a n g t i l l e i l i g h e t e n e l l e r, u t e n s k j e l l i g g r u n n, t i l e i e n d o m m e n f o r ø v r i g.

20 20 F o r n e b u k o l l e n B o l i g s a m e i e Det er også å betrakte som vesentlig mislighold når en seksjonseier etter skriftlig påkrav ikke betaler sin andel av de av sameiet vedtatte fellesutgifter. Medfører sameierens oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av eiendommen eller er sameierens oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommens øvrige brukere, kan sameiets styre kreve sameieren utkastet før seksjonen er solgt. Konferer denne bestemmelses første ledd og Eierseksjonslovens 16 a. Denne bestemmelse gjelder også for brukere av seksjonen som ikke er sameier når vedkommende sameier senest samtidig gis pålegg om salg. 11 Sameiermøte er sameiets øverste organ Hvert år innen 30. april med minst 8 dagers, høyst 20 dagers varsel, innkalles til or di n æ r t sameiermøte. Sameiermøte ledes av styrets leder. Saker som et medlem ønsker behandlet på ordinært sameiermøte, skal nevnes i innkallelsen når det settes frem krav om det senest 21 dager før sameiermøte. Skal et forslag som etter lov og vedtekter vedtas med 2/3 flertall kunne behandles, må hovedinnholdet være nevnt i innkallingen. Ekstraordinært sameiermøte skal innkalles med minst 3, høyst 20 dagers varsel, når styret finner det nødvendig eller når minst 10% av de sameierne skriftlig krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet. På det ordinære sameiermøte skal disse sakene behandles: 1. Konstituering. 2. Å r s m e l d i n g f r a s t yr e t. 3. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse, herunder anvendelse av overskudd eller dekning av tap. 4. D r i f t s b u dsjett. 5. V a l g a v r e v i s o r. 6. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer. 7. Valg av valgkomite på 3 medlemmer. 8. Evt. godtgjørelse til styret. 9. Andre saker som er nevnt i innkallelsen. 12 Sameiermøtets myndighet På sameiermøtet har sameierne stemmerett med én stemme for hver seksjon de eier. Det er anledning til å møte ved fullmektig. Alle vedtak fattes med alminnelig flertall av gitte stemmer. Ved stemmelikhet utgjør møteleders stemme utslaget. Dog kreves det 2/3 flertall av de avgitte stemmer til vedtak om: 1. Nyanskaffelser samt forbedringer og utbedringer som etter forholdene i sameiet eller utgiftenes størrelse må anses som vesentlig. 2. Fastsetting av vedtekter og endring av disse.

21 21 F o r n e b u k o l l e n B o l i g s a m e i e 3. Salg eller bortfeste av mindre deler av eiendommen når vedtaket ikke i nevneverdig grad endrer utnyttingen av den enkelte bruksenhet eller fører til nevneverdige ulemper for den enkelte sameier. 4. Øvrige vedtak som er nevnt i lov om eierseksjoners 12, 4. ledd, pkt. 2 og 3. Vedtak om salg eller bortfeste av hele eller vesentlige deler av eiendommen krever enstemmighet av samtlige sameiere. 13 Styret Boligsameiet ledes av et styre bestående av formann og 2 styremedlemmer med like mange varamenn. Det bør velges et styremedlem fra hver blokk. Funksjonstiden er ett år. Styremedlemmer og varamenn kan gjenvelges. Formannen velges ved særskilt valg. Styret velger innenfor sin midte varaformann og sekretær. Bare seksjonseiere kan velges som s t yr e m e d l e m m e r. Hvis et styremedlem overdrar sin seksjon, trer han ut av styret. Styret står for forvaltningen av sameiernes felles anliggender i samsvar med lov, vedtekter og, vedtak av sameiermøtet. Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er til stede. Vedtak treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet utgjør møteleders stemme utslaget. I fellesanliggender og ved salg eller bortfeste etter Lov om eierseksjoner 12, 4. ledd nr. 1, eller i henhold til vedtektenes 11, siste avsnitt, representerer styret sameierne, og forplikter dem ved underskrift av styrets leder og ett styremedlem, og i dennes fravær av nestleder og to styremedlemmer. Styret kan gi prokura. Styret ansetter selskapets forretningsfører. 1 4 F o r r e t n i n g s f ø r e r Forretningsførerkontrakt som opprettes mellom sameiet og boligbyggelaget, s k a l v æ r e oppsigelig med minst I års varsel til fratreden ved årsskiftet. Forretningsføreren forestår den daglige drift av sameiets eiendom. Han sørger for innkreving av kostnadsbidraget fra sameierne og fører regnskap for boligsameiet. Videre fremmer han overfor styret forslag til årsoppgjør, budsjett og kostnadsbidrag, samt utfører de tjenester som er nevnt i forretningsførerkontrakten, herunder begjære tvangsauksjon, pkt. 14, 2. ledd. 15 Pantesikkerhet overfor sameiet Som sikkerhet for oppfyllelse av seksjonseiernes forpliktelser etter nærværende vedtekter, forbeholder boligsameiet seg panterett med kr ,- i h v e r s ek s j o n. Forretningsføreren har ved en seksjonseiers mislighold av økonomisk art, fullmakt til å begjære tvangsauksjon over vedkommende seksjon. Seksjonseierne kan ikke fremsette motkrav med mindre dette er erkjent eller rettskraftig avgjort ved dom.

22 22 F o r n e b u k o l l e n B o l i g s a m e i e 16 Tvister Eventuelle tvister mellom sameiet og en seksjonseier blir å avgjøre ved de alminnelige domstoler. Seksjonseierne vedtar eiendommens verneting som rette verneting. 17 Vedtektsendring Endring i boligsameiets vedtekter kan bare besluttes av sameiermøtet med minst 2/3 av de avgitte stemmer. 18 Oppløsning Boligsameiet kan ikke oppløses uten etter samtykke av samt l i g e s ek s j o n s ei e r e.

23 23 F o r n e b u k o l l e n B o l i g s a m e i e H U S O R D E N S R E G L E R F O R F O R N E B U K O L L E N B O L I G S A M E I E (Endret ) 1 V a s k e r i e t m e d m a s k i n e r o g i n n r e t n i n g e r b e n y t t e s a v s ek s j o n s ei e r n e / b e b o e r n e k u n p å d e f a s t s a t t e d a g e r, et t e r d e n t i l e nh v e r t i d g j e l d e n d e v as k e l i s t e. M a s k i n e n e m å b r u k es e t t e r f o r s k r i f t e n e. B a r n h a r i k k e a d g a n g t i l v as k e r i et. V a s k e r i s a m t m a s k i n e r m. v. m å r e n g j ø r e s e t t e r b r u k. 2 P å b a l k o n g e l l e r v i n d u e r m å d et i k k e h e n g e s u t t ø y s l i k a t d e t e r s y n l i g u t e n f r a. B a n k i n g o g r i s t i n g a v t øy, s e n g e k l æ r, t e p p e r, p ut e r m ø b l e r et c. p å ba l k o n g e r e l l e r i v i n d u e r, e r i k k e t i l l a t t d a d et s j e n e re r a n d r e l e i e b o e r e. T e p p e b a n k i n g m å f o r e g å p å d e d e r t i l i n n r e t t e d e s t at i v e r. L u f t i n g av l e i l i g h e t e r (k j øk k e n ) m å s k j e g j e nn o m v i n d u o g i k k e g j e n n o m e n t r e d ø r. K l e s v as k s k a l i k k e h e n g e s ut p å f el l e s t at i v e n e p å s ø n d o g h e l l i g d ag e r. 3 A v f a l l s k a l p ak k e s i n n o g a n b r i n g e s i a v f a l l s s e k k e r i s ø p p e l r o m i k j e l l e r i h v e r o p p g a n g. S ø p p e l n e d k a s t e n e m å i k k e b e n y t t e s! 4 B a r n e v o g n e r, s y k l e r, k j e l k e r, s k i, m. v. m å i k k e a n b r i n g es i k o r r i d o r e r, t r a p p e r e l l e r k j e l l e r n e d g a n g e r. D e t g j ø r e s o p p m e r k s o m p å a t e t s æ r s k i l t r o m e r i n n r e t t e t t i l d e t t e f o r m å l. 5 U t v e n d i g m o n t e r i n g av i n n r e t n i n g er s o m m a r k i s e r, a nt e n n e r, f l a g g s t en g e r, i n n k l e d n i n g a v b a l k o n g e r o g l i g n e n d e, m å i k k e u t f ø r e s u t e n s t y r e t s s a m t y k k e o g a n v i s ni n g. 6 E t t e r t a p p i n g a v v a n n m å a l l e k r a n e r s k r u s g o dt i gj e n s å d e i k k e s t å r o g d r y p p e r. S a m e i e r n e / l e i e b o e r e m å s ø r g e f o r a t av l ø ps r ø r f r a v a s k e r, b a d e k a r og W C i k k e t i l s t o p p e s. L i k e s å p l i k t e r d e å u t b e d r e e n h v e r s k a d e s o m k a n s k y l d es å p n e k r a n e r e l l e r t i l s t o p p e d e r ø r, o g m å s ø r g e f o r a t v a n n k r a n e r s o m l e k k e r e l l e r f o r å r s a k e r s t øy, b l i r p a k k e t o m s n a r es t m u l i g.

24 24 F o r n e b u k o l l e n B o l i g s a m e i e 7 D e t h e n s t i l l es i d e t h e l e t a t t t i l s a me i e r e / l e i e b o e r e s t r a k s m å m e l d e f r a t i l s t y r e t / f o r r e t n i n gs f ø r e r O m e v e n t u e l l e s k a d e r, f e i l e l l e r ma n g l e r v e d s a m e i e t s by g n i n g e r o g a n l e g g. 8 D y r m å i k k e h o l d e s u t e n s t y r e t s s am t y k k e. S a m e i e r e / b e b o e r e r b e s s æ r l i g å p a s s e p å at hunder ikke tilsviner foran innganger og i oppganger, eller uroer de øvrig e s a m e i e r e m e d s t øy o g l i g n e n d e. H u n d e r s k al h o l d e s i b å n d p å s a m e i e t s e i e n do m. 9 O p p d a g e s v e g g d y r e l l e r a n n e t ut øy i e n l e i l i g h e t m å d e t s t r ak s m e l d e s t i l f o r r e t n i n g s f ø r e r e n o g s a m e i e r e n / l e i e b o e r e n p l i k t e r øy e b l i k k e l i g å s ø rg e f o r f o r s k r i f t s m e s s i g u t r y d d i n g. 1 0 F y r s t i k k e r e l l e r b a r t l y s m å i k k e i no e t i l f e l l e b r uk e s i k j e l l e r e l l e r k o t t. D e t t e e r s t r a f f b a r t e t t e r b r a n n l o v e n. R øy k i n g e r f o r b ud t p å d i s s e s t e d e r. P ås e at d et e l ek t r i s k e l y s e r s l u k k et d ø r e n e l å s t n å r k j e l l e r e n f or l a t e s. 1 1 D e t e r v i k t i g a t b o d e n e h o l d e s r e n e o g i o r d e n. A v f a l l, s e k k e r, k as s e r e t c. m å i k k e p l a s s e r es i k j e l l e r g a n g e n e. S y k k e l r o m m e t m å l i k e l e d e s h o l d e s r y d d i g o g o r d e n t l i g. D e t h e n s t i l l e s t i l d e n e nk e l t e å p ås e at d e t g j ø r es r e n t h v i s d e t s øl e s i s y k k e l r o m, k j e l l e r e l l e r t r a p p e o p p g a n g e r. A l l e y t t e r d ø r e r h o l d e s l å s t e t t e r k l E n h v e r s a m e i e r / l e i e b o e r h a r k r a v p å n a t t e r o f r a k l t i l De t h e n s t i l l es t i l a l l e b e b o e r n e i d e t t e t i ds r o m å u n n g å e n h v e r f o r m f o r v i rk s o m h e t s o m k a n m e d f ø r e s t øy f o r n a b o e n e.

25 25 F o r n e b u k o l l e n B o l i g s a m e i e V e d s e l s k a p e l i g h e t m å h e n s y n t a s t i l n a b o e r. S a n g o g b r uk av m u s i k k i n s t r u m e n t e r m å o p p h ø r e k l R a d i o e r m å d em p e s s å l y d e n i k k e s j e n e r e r. H å n d v e r k s a r b e i d s o m m e d f ø r e r s t ø y m å i k k e u t f ø r e s e t t er k l S t øy e n d e v i r k s o m h e t be s u n n g å t t p å s ø n d a g e r o g h e l l i g d a g e r. M u s i k k e l l e r s a n g u n d e r v i s n i n g m å i k k e d ri v e s u t e n 1 4 P a r k e r i n g av b i l e r p å s a m e i e t s g r un n s k j e r e t t e r d e t i l e n h v e r t i d g j e l de n d e r e t n i n g s l i n j e r s o m f a s t s et t es av s t y r e t. Hv e r s e k s j o n h a r s i n f as t e p a r k e r i n g s p l as s. P a r k e r i n g u t e n f o r o p p m e r k e d e p l a s s e r o g b e n y t t e l s e a v a n d r e s o p p m e r k e d e p l a s s P å s a m e i e r m ø t e t d e n 1 0. m a r s b l e d e t n o k e n g a n g t a t t o p p a t p a r k e r i n g s - b e s t e m m e l s e n e m å ov e r h o l d e s. S t y r e t v i l m i n n e o m a t p a r k e r i n g k u n e r t i l l a t t p å o p p m e r k e d e p l a s s e r. D e t e r d e r f o r u l o v l i g å p a rk e r e i o p p k j ø rs e l e n f or a n b l o k k e n e, a n n e t e n n f o r a v o g p å l es s i n g. N å r d e t g j el d e r å b e ny t t e a n d r e s o p p m e r k e d e p l a s s e r u t e n e i e r s t i l l a t e l s e, e n t e n i n t e ns j on e n e r å s t å p a rk e r t k o r t e r e e l l e r l en g r e t i d, s å e r d e t t e ov e r h o d e t i k k e t i l l at t. T r e n g er m a n å p a r k e r e f o r l e n g r e t i d s r o m m å d e t g j ø r e s i M i c h e l et s v e i. S a m e i e t h a r i l e n g r e t i d h a t t e n av t a l e o m b o r t t a u i n g a v f e i l p a rk e r t e b i l e r o g d e n n e v i l n å b l i f o r n y e t d a d et ha r v i s t s e g e t b e h o v f o r i n ns k j e r p i ng a v di s s e r e g l e n e. F e i l p a r k e r t e b i l e r vi l b l i t a u e t b or t u t e n a t ei e r b l i r v a r s l e t. I n n s k j e r p i n g av d i s s e b es t e m m e l s e n e e r e n f ø l g e av f o r e s p ø rs l e r f r a b e b o e r e, b r a n n o g a m b u l a n s e t j e n e s t e o g t ax i b y r åe r. D e t e r t at t i b et r a k t ni n g a t d e t k a n s t å o m l i v n å r o p p k j ø r s e l e n e r b l o k k e r t f o r a m b u l a n s e n, o g d e r f o r e r d et s t y r e t v e l ge r å g å s å h a r d t t i l v e r k s. S t y r e t v i l k o m m e t i l b a k e m e d t e l ef o n n u m m e r t i l i n nt a u i n g s f i r m a e t. E t n y t t s k i l t v i l o g s å b l i s at t o p p s o m v a rs l e r o m a t b o r t t a u i n g v i l s k j e v e d f e i l p a r k e r i n g. V i o p p f o r d r e r o g s å a l l e s e l v t i l å o v e r h o l d e b e s t e m m e l s e n e, o g f o rt e l l e s i n e g j e s t e r o m d e m, f o r å u n n g å a t m a n m å t a u e b o r t n o e n s bi l. 1 5 S a m e i e r e n e / l e i e b o e r n e b ø r i e g e n i n n t r e s s e m e dv i r k e t i l e n m e s t m ul i g øk o n o m i s k d r i f t av sameiet for eksempel å påse at det ikke sløses med elektrisk lys elle r a n d r e t i n g t i l f e l l e s f o r m å l. L e i e b o e r n e b ø r i e g e n i n t e r es s e v i s e t i l b ø r l i g h e ns y n t i l s i n e n a b o e r f or a t t r i v s e l e n i s a m e i e t o p p r e t t h o l d e s.

VEDTEKTER. f o r. 1 Innledning

VEDTEKTER. f o r. 1 Innledning VEDTEKTER f o r FORNEBUKOLLEN BOLIGSAMEIE (Vedtatt på ordinært sameiermøte 27. mai 1992) (Endret på ekstraordinært sameiermøte 21.11.96) (Endret på ordinært sameiermøte 2. mai 2006) (Endret på ordinært

Detaljer

VEDTEKTER for TOPPENHAUG BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER for TOPPENHAUG BOLIGSAMEIE VEDTEKTER for TOPPENHAUG BOLIGSAMEIE Vedtatt på konstituerende sameiemøte 26.01.1984 med endringer av 21.01.85, 11.04.89, 24.04.90, 25.04.91, 09.04.92, 12.12.96 16.04.98, 18.03.99, 29.03.07 og 17.04.08.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER. for TOKERUDKOLLEN BOLIGSAMEIE

SAMEIEVEDTEKTER. for TOKERUDKOLLEN BOLIGSAMEIE SAMEIEVEDTEKTER for TOKERUDKOLLEN BOLIGSAMEIE Vedtatt på konstituerende sameiemøte den 15. mars 1999. Endret på ordinært sameiermøte 18. april 2002, 3. april 2003, 29. april 2004 og 29. april 2010. 1 Innledning

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR HAMANGSKOGEN BOLIGSAMEIE. 1 Innledning

SAMEIEVEDTEKTER FOR HAMANGSKOGEN BOLIGSAMEIE. 1 Innledning SAMEIEVEDTEKTER FOR HAMANGSKOGEN BOLIGSAMEIE (Vedtatt på konstituerende sameiemøte 11. desember 1986) (Endret på ordinært sameiemøte 12.03.91, 23.03.92, 11.11.96, 18.03.98 og 01.04.04 ) 1 Innledning Eiendommen,

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER. for FOSSUM BOLIGSAMEIE

SAMEIEVEDTEKTER. for FOSSUM BOLIGSAMEIE SAMEIEVEDTEKTER for FOSSUM BOLIGSAMEIE (Endret 3. april 1991, 7. april 1992, 23. mars 1993, 21. juni 1993, 25. november 1996, 11. mars 1998, 17. mars 1999, 08. april 2002, 31. mars 2004 og 20. mars 2007).

Detaljer

VEDTEKTER for BERGER BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER for BERGER BOLIGSAMEIE VEDTEKTER for BERGER BOLIGSAMEIE Vedtatt på konstituerende sameiermøte 26.05.88 Endret 18.04.91, 31.03.92, 26.11.96, 19.03.98, 19.03.99, 25.04.06 og 19.04.07. 1 Innledning Eiendommen, gnr. 93 bnr. 625

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER. for BOLIGSAMEIET FROGNERKILEN TERRASSE

SAMEIEVEDTEKTER. for BOLIGSAMEIET FROGNERKILEN TERRASSE SAMEIEVEDTEKTER for BOLIGSAMEIET FROGNERKILEN TERRASSE (vedtatt på konstituerende sameiemøte 14.12.87, med endringer av 01.06.89, 15.05.91, 26.05.92, 02.05.94, 25.04.95, 21.04.97, 23.04.98, 17.04.07 og

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER. for VESTRE NES BOLIGSAMEIE

SAMEIEVEDTEKTER. for VESTRE NES BOLIGSAMEIE SAMEIEVEDTEKTER for VESTRE NES BOLIGSAMEIE 1 Innledning Eiendommen gnr 39 bnr 451 i Asker, er i overensstemmelse med oppdelingsbegjæring av 22.05.2002 delt opp i 30 ideelle eiendomsandeler. Alle bestemmelser

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A S Th e r e s e s g 4 4 / L. G u n d e r s e n s gt 6, a v h o l d e

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i N y b y g g A S, a v h o l d es o ns d a g 2 9. a p r i l 2 0 0 9, k l.

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER SOLBERGBEKKEN BOLIGSAMEIE

SAMEIEVEDTEKTER SOLBERGBEKKEN BOLIGSAMEIE SAMEIEVEDTEKTER SOLBERGBEKKEN BOLIGSAMEIE Vedtatt på konstituerende sameiermøte 17.1.1990 (Endret på ordinært sameiermøte 07.04.92, 31.03.93, 22.03.94, 03.12.96, 23.03.98, 17.03.99, 18.03.04, 10.03.05,

Detaljer

SAMEIERVEDTEKTER FOR ODDEN MARINA BOLIGSAMEIE

SAMEIERVEDTEKTER FOR ODDEN MARINA BOLIGSAMEIE SAMEIERVEDTEKTER FOR ODDEN MARINA BOLIGSAMEIE Vedtatt på ekstraordinært sameiermøte 10. juni og 16. desember 1996. Endret på ordinært sameiermøte 28. april 1998, 27. april 1999, 28. mars 2000, 23. april

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER. for ÅMOTLIA BOLIGSAMEIE

SAMEIEVEDTEKTER. for ÅMOTLIA BOLIGSAMEIE SAMEIEVEDTEKTER for ÅMOTLIA BOLIGSAMEIE Vedtatt på konstituerende sameiemøte den 27/11 2001 Endret på ordinært sameiermøte den 24. mars 2004, 5. april 2006, 25. oktober 2006, 23. april 2007, 28. april

Detaljer

V E D T E K T E R FOR. SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201. 1 Formål. 2 Sameier fysisk råderett. 3 Sameier rettslig råderett

V E D T E K T E R FOR. SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201. 1 Formål. 2 Sameier fysisk råderett. 3 Sameier rettslig råderett V E D T E K T E R FOR SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201 Reviderte vedtekter vedtatt på ordinært sameiermøte 22.04.03, sist endret 21.04.05, sist endret på ordinært årsmøte 30.04.2012. Sameiet

Detaljer

-1- Innledning. For så vidt ikke annet følger av disse vedtekter, gjelder reglene i lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr.31.

-1- Innledning. For så vidt ikke annet følger av disse vedtekter, gjelder reglene i lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr.31. SAMEIEVEDTEKTER for HILTONÅSEN BOLIGSAMEIE (Endret på sameiermøte 26. april 1994, 4. desember 1996, 30. april 1998, 6. mai 2003, 28. april 2004, 11. april 2005, 3. april 2006 og 28.mars 07) (Sist endret

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S a m e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a g 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8. 0 0 i a u d i t o r i um 1, P

Detaljer

FORSLAG TIL VEDTEKTER for SAMEIET Villblomsten. i medhold av Lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31, revidert 21. juni 2013 nr.

FORSLAG TIL VEDTEKTER for SAMEIET Villblomsten. i medhold av Lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31, revidert 21. juni 2013 nr. FORSLAG TIL VEDTEKTER for SAMEIET Villblomsten i medhold av Lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31, revidert 21. juni 2013 nr. 61 1. NAVN, FORRETNINGSKONTOR OG FORMÅL Sameiets navn er "Sameiet Villblomsten"

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER. for DØNSKI BOLIGSAMEIE

SAMEIEVEDTEKTER. for DØNSKI BOLIGSAMEIE 1 SAMEIEVEDTEKTER for DØNSKI BOLIGSAMEIE Endring vedtatt på sameiemøte 14.05.91, 25.03.92, 09.12.96, 23.04.98, 29.04.99, 07.04.03, 15.04.04, 19.04.07 og 10.04.08. 1 Innledning Eiendommen, gnr. 80 bnr.

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t G o t a a s g å r d e n, a v h o l d e

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR A1 SLOTTET BOLIGSAMEIE (heretter kalt sameiet)

SAMEIEVEDTEKTER FOR A1 SLOTTET BOLIGSAMEIE (heretter kalt sameiet) SAMEIEVEDTEKTER FOR A1 SLOTTET BOLIGSAMEIE (heretter kalt sameiet) Gnr 125 og bnr 447 i Ski kommune Vedtatt ved seksjoneringen Endret på ordinært sameiermøte 21042015 1 Navn, opprettelse og formål Eiendommen

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE

KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE VEDTEKTER S. 6091 c:\fab\frode beyer files\kjelsåshaugen bs\vedtekter husorden hms\6091 kjelsåshaugen boligsameie - vedtekter.doc KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE Kjelsåshaugen Boligsameie

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

V E D T E K T E R. for. Sameiet Storgata 18

V E D T E K T E R. for. Sameiet Storgata 18 KAP. 1 NAVN OG FORMÅL V E D T E K T E R for Sameiet Storgata 18 Vedtatt på sameiermøte 10.04.97 Endret på sameiermøte 27.04.05 1-1 Navn Sameiets navn er SAMEIET STORGATA 18. Sameiet består av 7 boligseksjoner

Detaljer

Vedtekter for Sameiet Lørenplatået, Oslo Org.nr. 992 104 104 Sist endret i sameiermøte 29.04.2015.

Vedtekter for Sameiet Lørenplatået, Oslo Org.nr. 992 104 104 Sist endret i sameiermøte 29.04.2015. Vedtekter for Sameiet Lørenplatået, Oslo Org.nr. 992 104 104 Sist endret i sameiermøte 29.04.2015. 1 Navn, forretningskontor, formål, antall seksjoner Eierseksjonssameiets navn er Sameiet Lørenplatået

Detaljer

VEDTEKTER. for. Eierseksjonssameiet Brinken 9-13

VEDTEKTER. for. Eierseksjonssameiet Brinken 9-13 VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Brinken 9-13 tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 16. juni 2011 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 1 Eiendommen - formål Eierseksjonssameiet (heretter

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Skullerudhøgda II Boligsameie

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Skullerudhøgda II Boligsameie VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Skullerudhøgda II Boligsameie Tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 23. mars 1999 i medhold av Lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31. Endret på ekstraordinært sameiermøte

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER. for ASLAK HAGE BOLIGSAMEIE

SAMEIEVEDTEKTER. for ASLAK HAGE BOLIGSAMEIE SAMEIEVEDTEKTER for ASLAK HAGE BOLIGSAMEIE Vedtatt på konstituerende sameiermøte den 12. oktober 2005. Endret på ordinært sameiermøte den 05.04.2006, 07.12.2006, 29.04.2007, 07.04.2010 og 16.03.2015. 1

Detaljer

KORPEFARET BOLIGSAMEIE Sameievedtekter

KORPEFARET BOLIGSAMEIE Sameievedtekter SAMEIEVEDTEKTER Vedtatt på konstituerende møte den 28. februar 2002. Med endring av 28.04.04 Endret på årsmøtet 03.03.09 Endret på årsmøtet 01.03.11 Endret på årsmøtet 12.03.15 Endret på årsmøtet 09.03.17

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET LAURA GUNDERSENSGT. 4, OSLO

VEDTEKTER FOR SAMEIET LAURA GUNDERSENSGT. 4, OSLO VEDTEKTER FOR SAMEIET LAURA GUNDERSENSGT. 4, OSLO Vedtatt i konstiturende sameiemøte 29. april 1985, endret i ordinært sameiemøte 29. april 1993, endret i ordninært sameiemøte 6. april 1995 endret i ordinært

Detaljer

Vedtekter for Gullhaug Boligsameie

Vedtekter for Gullhaug Boligsameie Vedtekter for Gullhaug Boligsameie Vedtatt på konstituerende sameiermøte 9. mars 1989. Revidert i sameiermøte den 13.10.99, 15.03.00, 20.03.06 og 22.3.10 og 14.03.12. -1- INNLEDNING Sameiets navn er Gullhaug

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i D u r ud B o r e t t s l a g, a v h o l d e s t i r s d a g 5. m ai 2 0

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i S k

Detaljer

Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29

Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29 Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29 tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 21. april 1999 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 Sist endret på ordinært sameiermøte 21.

Detaljer

DØNSKITOPPEN BOLIGSAMEIE Stiftet 13. juni 1984 V E D T E K T E R

DØNSKITOPPEN BOLIGSAMEIE Stiftet 13. juni 1984 V E D T E K T E R DØNSKITOPPEN BOLIGSAMEIE Stiftet 13. juni 1984 V E D T E K T E R Sist endret 19. april 2012 1 Boligsameiets navn er Dønskitoppen Boligsameie. Det består av 65 eierseksjoner på eiendommen gnr. 80, bnr.

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER. for SAMEIET SØNDRE NES

SAMEIEVEDTEKTER. for SAMEIET SØNDRE NES SAMEIEVEDTEKTER for SAMEIET SØNDRE NES Disse vedtektene er vedtatt på sameiermøtet den 20.mars 2002. Endret på ordinært sameiermøte den 17. april 2007 og 28. april 2009. 1 Innledning Eiendommen gnr.3,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

VEDTEKTER FOR HELSET BOLIGSAMEIE. Vedtatt på sameiermøte 22. april 1998. Sist endret på sameiermøte 16. mars 2009 og 18. mars 2014.

VEDTEKTER FOR HELSET BOLIGSAMEIE. Vedtatt på sameiermøte 22. april 1998. Sist endret på sameiermøte 16. mars 2009 og 18. mars 2014. VEDTEKTER FOR HELSET BOLIGSAMEIE Vedtatt på sameiermøte 22. april 1998. Sist endret på sameiermøte 16. mars 2009 og 18. mars 2014. 1. INNLEDNING Eiendommen gnr. 116, bnr. 42, er i overensstemmelse med

Detaljer

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5 VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5 tilpasset og vedtatt i ekstraordinært sameiermøte den 27.11.2000 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31. Sist endret 27.04.2011 1

Detaljer

SAMEIERVEDTEKTER FOR. BLEIKERÅSEN BOLIGSAMEIE (gjeldende)

SAMEIERVEDTEKTER FOR. BLEIKERÅSEN BOLIGSAMEIE (gjeldende) SAMEIERVEDTEKTER FOR BLEIKERÅSEN BOLIGSAMEIE (gjeldende) Vedtatt på sameiermøte 26.02.1987 med endringer vedtatt på sameiermøte 01.03.1988, sameiermøte 19.03.1990, sameiermøte 19.03.1991, sameiermøte 25.03.1993,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER. for TOKERUDKOLLEN BOLIGSAMEIE

SAMEIEVEDTEKTER. for TOKERUDKOLLEN BOLIGSAMEIE SAMEIEVEDTEKTER for TOKERUDKOLLEN BOLIGSAMEIE Vedtatt på konstituerende sameiemøte den 15. mars 1999. Endret på ordinært sameiermøte 18. april 2002, 3. april 2003, 29. april 2004, 29. april 2010, 28. april

Detaljer

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frydenhagen Sameie, Ekebergvn. 19 A-G, 0196 Oslo

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frydenhagen Sameie, Ekebergvn. 19 A-G, 0196 Oslo VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frydenhagen Sameie, Ekebergvn. 19 A-G, 0196 Oslo tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 26.04.99 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997, nr 31 Endret i sameiermøte

Detaljer

1. Hvilket boligsameie disse vedtekter gjelder for

1. Hvilket boligsameie disse vedtekter gjelder for 1. Hvilket boligsameie disse vedtekter gjelder for 2. Sameiernes fysiske rådighet 3. Sameiernes rettslige rådighet 4. Fellesutgifter 5. Vedlikeholdsfond 6. Ansvar for sameiets forpliktelser 7. Ettersyn

Detaljer

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET OLAV NYGARDS VEG 212-214-216

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET OLAV NYGARDS VEG 212-214-216 VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET OLAV NYGARDS VEG 212-214-216 Vedtatt i sameiemøte den 26. april 1999 i medhold av lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr 31 7 endret på sameiemøte 15. april 2008 7 endret på

Detaljer

VEDTEKTER for SAMEIET BAKKEBYGRENDA

VEDTEKTER for SAMEIET BAKKEBYGRENDA Vedtatt i sameiermøte den 26.09.2016 VEDTEKTER for SAMEIET BAKKEBYGRENDA Sameiets navn er SAMEIET BAKKEBYGRENDA. Sameiet består av 12 bygg hvorav 4 bygg har 4 enheter og 8 bygg har 2, tilsammen 32 seksjoner

Detaljer

VEDTEKTER Sist endret 14. mars 2016

VEDTEKTER Sist endret 14. mars 2016 VEDTEKTER Sist endret 14. mars 2016 1. Hvilket boligsameie disse vedtekter gjelder for 2. Sameiernes fysiske rådighet 3. Sameiernes rettslige rådighet 4. Fellesutgifter 5. Vedlikeholdsfond 6. Ansvar for

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER. for. Boligsameiet Sognsveien 4

SAMEIEVEDTEKTER. for. Boligsameiet Sognsveien 4 SAMEIEVEDTEKTER for Boligsameiet Sognsveien 4 Vedtatt på ordinært sameiermøte 12.04.11. (Erstatter vedtekter av 03.04.2003.) 1 «Boligsameiet Sognsveien 4» Sameiets navn er «Boligsameiet Sognsveien 4».

Detaljer

Vedtekter for Strandliveien Boligsameie. Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31

Vedtekter for Strandliveien Boligsameie. Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 Vedtekter for Strandliveien Boligsameie Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 1. EIENDOMMEN - FORMÅL Eierseksjonssameiet (heretter sameiet) omfatter gnr 40 bnr

Detaljer

VEDTEKTER for SØNDRE KRAGSKOGEN BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER for SØNDRE KRAGSKOGEN BOLIGSAMEIE VEDTEKTER for SØNDRE KRAGSKOGEN BOLIGSAMEIE Tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 19. april 99 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 Fra samme dato opphører vedtekter av 1988 å gjelde Sist

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

V E D T E K T E R (vedtatt , sist endret 11, )

V E D T E K T E R (vedtatt , sist endret 11, ) V E D T E K T E R (vedtatt 11.03.98, sist endret 11, 14.04.2010) 1 Sameiets navn er "Vevelstadlia Boligsameie". Sameiet består av 252 seksjoner av eiendommen gnr. 107, bnr. 102 i Ski i henhold til oppdelingsbegjæring

Detaljer

1 Innledning. For så vidt ikke annet følger av disse vedtekter, gjelder reglene i lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr.31.

1 Innledning. For så vidt ikke annet følger av disse vedtekter, gjelder reglene i lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr.31. VEDTEKTER for BJØRNEBÆRSTIEN HUSEIERFORENING (stiftet 19. mai 1981) endret i sameiermøte 17. april 1996, 27. april 1998, 17. september 1998, 23. februar 1999, 9. mars 2000, 28. april 2003, 14. juni 2004

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

VEDTEKTER FOR OKSVAL II SAMEIE

VEDTEKTER FOR OKSVAL II SAMEIE VEDTEKTER FOR OKSVAL II SAMEIE 1. VEDTATT på konstituerende generalforsamling 25. mars 1985 2. REVIDERT på ekstraordinært sameiermøte 5.september 1989 3. REVIDERT på ordinært sameiermøte 17. april 2002

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Øs t r e K r ag s k o g e n S am ei e, a v h o l

Detaljer

Vedtekter for Oksval II Sameie. 1. Vedtatt på konstituerende generalforsamling 25. mars 1985. 2. Revidert på ekstraordinært sameiermøte 5.

Vedtekter for Oksval II Sameie. 1. Vedtatt på konstituerende generalforsamling 25. mars 1985. 2. Revidert på ekstraordinært sameiermøte 5. Vedtekter for Oksval II Sameie 1. Vedtatt på konstituerende generalforsamling 25. mars 1985 2. Revidert på ekstraordinært sameiermøte 5. sept 1989 3. Revidert på sameiemøte 17. april 2002 4. Revidert på

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Z i t t y B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Z i t t y B o r e t t s l a g, a v h o

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET GEILENESET.

VEDTEKTER FOR SAMEIET GEILENESET. VEDTEKTER FOR SAMEIET GEILENESET. Gnr. 8, bnr. 460 i Ulstein kommune. 1. Navn, forretningskontor og formål. Sameiets navn er Sameiet Geileneset. Sameiet har forretningskontor i Ulstein. Sameiet består

Detaljer

Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29

Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29 Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29 tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 21. april 1999 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 Sist endret på ordinært sameiermøte 21.

Detaljer

Vedtekter for Hoff Terrasse sameie

Vedtekter for Hoff Terrasse sameie Vedtekter for Hoff Terrasse sameie (sist endret på sameiemøte den 25.04.2012) 1 - Innledning Eiendommen Hoff Terrasse sameie, gnr. 31, bnr. 175, på festet grunn i Oslo, er i overensstemmelse med oppdelingsbegjæring

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

Bruksenheten må ikke nyttes slik at det er til unødig eller urimelig ulempe for brukerne av de øvrige seksjoner.

Bruksenheten må ikke nyttes slik at det er til unødig eller urimelig ulempe for brukerne av de øvrige seksjoner. VEDTEKTER FOR SAMEIET TORSHOV KV. X Vedtatt i sameiermøte første gang den 1.12.1988, endret den 8. juni 1998 i medhold av Lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31 og sist endret på årsmøte i sameiet

Detaljer

Sameievedtekter Endret siste gang på sameiermøte 03.04.2001 Endret siste gang på sameiermøte 23.04.2012

Sameievedtekter Endret siste gang på sameiermøte 03.04.2001 Endret siste gang på sameiermøte 23.04.2012 Sameievedtekter Endret siste gang på sameiermøte 03.04.2001 Endret siste gang på sameiermøte 23.04.2012 VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET HAUKÅSEN IV 1. EIENDOMMEN - FORMÅL Eierseksjonssameiet (heretter kalt

Detaljer

SAMEIET STRAEN TERRASSE VEDTEKTER

SAMEIET STRAEN TERRASSE VEDTEKTER SAMEIET STRAEN TERRASSE VEDTEKTER Av 23.10.2000 1. Definisjoner Sameiet Straen Terrasse består av 85 seksjoner, på til sammen 8.854m2, av eiendommen gnr. 59, bnr. 1635 i Stavanger kommune, med totalt areal

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 U l l e r n P a r k B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i U l l e r n P a r k B o r et

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTLIFARET BOLIGSAMEIE (V B S)

VEDTEKTER FOR VESTLIFARET BOLIGSAMEIE (V B S) VEDTEKTER FOR VESTLIFARET BOLIGSAMEIE (V B S) Styret Vestlifaret Boligsameie Vedtekter i Vestlifaret boligsameie 2 Innhold : 0. REVISJONER... 3 1. GENERELT.... 4 2. RÅDERETT.... 4 3. FELLESUTGIFTER....

Detaljer

Vevelstadåsen Boligsameie

Vevelstadåsen Boligsameie V E D T E K T E R (vedtatt 08.03.99) (Endret 1, 5, 15, 16, 17 og 18 i sameiermøte 19. april 2010) (Endret 11 og 17, 20 flyttet fra 18 og nye 16 og 19 i sameiermøte 15. mars 2011) 1 Sameiets navn er "Vevelstadåsen

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Ø v r e K r i n g s j å B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Ø v r e K r i n g s j å B

Detaljer

Vedtekter BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE

Vedtekter BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE Adresse Vedtekter BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE 1. Sameiets navn er "BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE". Sameiet består av 120 seksjoner i blokk, oppført på gnr. 14, bnr. 5 i Asker. Oppdelingsbegjæring for

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s t i rs d a g 8. m a rs 2 0 1 1, k l. 1 8 0 0 p å L

Detaljer

Vedtekter 20.04.07 rev 01.

Vedtekter 20.04.07 rev 01. Aasebryggene Vedtekter 20.04.07 rev 01. VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET Gnr.13 bnr. 1702 Vedtatt i sameiermøte Den 20 April 2007 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 1 NAVN, FORRETNINGSKONTOR

Detaljer

Vedtekter for boligsameiet Tormods gate 8

Vedtekter for boligsameiet Tormods gate 8 Vedtekter for boligsameiet Tormods gate 8 Vedtatt i sameiermøte den 22. mars 1990 i medhold av Lov om eierseksjoner av 4. mars 1983 nr. 7 og standardvedtekter utarbeidet av Norsk Boligsameie med forandringer

Detaljer

VEDTEKTER NAVN, FORRETNINGSKONTOR OG FORMÅL.

VEDTEKTER NAVN, FORRETNINGSKONTOR OG FORMÅL. SAMEIET TONSENHAGEN 3 VEDTEKTER Vedtatt på ordinært sameiermøte 01.mars 2007 i medhold av lov om eierseksjoner av 23.05.1997 nr.31 (erstatter tidligere vedtekter av 19.04.1995) 1. NAVN, FORRETNINGSKONTOR

Detaljer

VEDTEKTER FOR GRANLY BOLIGSAMEIE 1406 SKI. Fastsatt av sameiermøtet 16.04.2007 Endret på ordinært sameiermøte 25.03.2015

VEDTEKTER FOR GRANLY BOLIGSAMEIE 1406 SKI. Fastsatt av sameiermøtet 16.04.2007 Endret på ordinært sameiermøte 25.03.2015 VEDTEKTER FOR GRANLY BOLIGSAMEIE 1406 SKI Fastsatt av sameiermøtet 16.04.2007 Endret på ordinært sameiermøte 25.03.2015 1 Sameiets navn er GRANLY BOLIGSAMEIE. Sameiet består av eiendommen gnr. 129, bnr.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET HERREGÅRDSVEIEN 8 A OG B

VEDTEKTER FOR SAMEIET HERREGÅRDSVEIEN 8 A OG B VEDTEKTER FOR SAMEIET HERREGÅRDSVEIEN 8 A OG B Vedtatt i sameiemøtet den 21. mars 2000 i medhold av lov om eierseksjoner av 23.mai 1997 nr. 31 Endret i sameiemøte 18.04.02 Endret i sameiemøte 24.04.03

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR LUTVANN BOLIGSAMEIE

SAMEIEVEDTEKTER FOR LUTVANN BOLIGSAMEIE SAMEIEVEDTEKTER FOR LUTVANN BOLIGSAMEIE (Vedtatt på stiftelsesmøte for sameiet 13. juni 1984) (Revidert i 1988, 1994, 1998, 1999 og 2014) 1. SAMEIETS NAVN ER LUTVANN BOLIGSAMEIE. Sameiet består av 227

Detaljer

Uelandsgate 61 Sameie Uelandsgate 61 O460 Oslo

Uelandsgate 61 Sameie Uelandsgate 61 O460 Oslo Uelandsgate 61 Sameie Uelandsgate 61 O460 Oslo e-post internett styret@uelandsgate61.no www.uelandsgate61.no Side 1 av 5 VEDTEKTER for UELANDSGATE 61 SAMEIE Vedtatt på konstituerende sameiermøte den 26.

Detaljer

Boligsameiet Fearnleysgate 2B - Vedtekter pr 2/5-2012 VEDTEKTER

Boligsameiet Fearnleysgate 2B - Vedtekter pr 2/5-2012 VEDTEKTER s1 VEDTEKTER for Boligsameiet Fearnleysgate 2 B Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 10/12-1975, med senere endringer, senest i ekstraordinært sameiermøte 2/5-2012 1. Sameiets betegnelse og regelgrunnlag

Detaljer

SAMEIET Aadnøygaarden VEDTEKTER

SAMEIET Aadnøygaarden VEDTEKTER SAMEIET Aadnøygaarden VEDTEKTER Av 05.05.2003 1. Definisjoner Sameiet Aadnøygaarden består av 39 seksjoner, 36 boligseksjoner og 3 næringsseksjoner, på til sammen 3.810 kvm, av eiendommen gnr. 59, bnr.

Detaljer

Vedtekter for Øvre Tåsen Boligsameie

Vedtekter for Øvre Tåsen Boligsameie ØVRE TÅSEN BOLIGSAMEIE Vedtekter for Øvre Tåsen Boligsameie Vedtatt på sameiermøte 28.april 1999 i medhold av Lov om eierseksjoner (Eierseksjonsloven) av 23.mai 1997 nr. 31, i kraft 1.januar 1998. Denne

Detaljer

V E D T E K T E R. (vedtatt 08.03.99, sist endret 14.03.12)

V E D T E K T E R. (vedtatt 08.03.99, sist endret 14.03.12) V E D T E K T E R (vedtatt 08.03.99, sist endret 14.03.12) 1 Sameiets navn er "Vevelstadåsen Boligsameie". Sameiet består av 210 seksjoner av eiendommen gnr.107, bnr. 100 i Ski i henhold til oppdelingsbegjæring

Detaljer

V E D T E K T E R. for. Boligsameiet Åsen Hageby (org. nr. <organisasjonsnummer>)

V E D T E K T E R. for. Boligsameiet Åsen Hageby (org. nr. <organisasjonsnummer>) V E D T E K T E R for Boligsameiet Åsen Hageby (org. nr. ) Vedtektene er fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet. Sist endret 14.04.16 1. Navn 1-1 Navn og opprettelse Sameiets

Detaljer

VEDTEKTER FOR LINDELEIKEN BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER FOR LINDELEIKEN BOLIGSAMEIE LBS Lindeleiken boligsameie Haugjordet 4-18 1336 Sandvika www.lindeleiken.no styret@lindeleiken.no VEDTEKTER FOR LINDELEIKEN BOLIGSAMEIE Vedtatt i sameiermøte den 31. mars 1998 i medhold av lov om eierseksjoner

Detaljer

VEDTEKTER FOR SUNDBY BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER FOR SUNDBY BOLIGSAMEIE 1 VEDTEKTER FOR SUNDBY BOLIGSAMEIE Endret på ordinært sameiermøte 17.04.2013. 22.04.2014 og 15.04.2015. Sist endret på ordinært sameiermøte 07.04.2016 KAP. 1 NAVN og FORMÅL 1-1 Navn Sameiets navn er Sundby

Detaljer

(Revidert på Sameiets årsmøte den 26.april 2001 i samsvar med reglene i lov av 23. mai 1997 nr. 31.)

(Revidert på Sameiets årsmøte den 26.april 2001 i samsvar med reglene i lov av 23. mai 1997 nr. 31.) 1. VEDTEKTER 1 NAVN OG FORRETNINGSKONTOR Sameiets navn er Sameiet Kurlandsåsen med forretningskontor i Lørenskog. Sameiet består av 108 boligseksjoner, 1 garasjeseksjon (seksjon 109) med 88 garasjer og

Detaljer

Vedtekter for Kantor Terrasse Sameie Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31

Vedtekter for Kantor Terrasse Sameie Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 Vedtekter for Kantor Terrasse Sameie Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 1. EIENDOMMEN - FORMÅL Eierseksjonssameiet (heretter sameiet) omfatter gnr. 40 bnr.

Detaljer

V E D T E K T E R. Boligsameiet Bera Midtre

V E D T E K T E R. Boligsameiet Bera Midtre V E D T E K T E R For Boligsameiet Bera Midtre 1. Navn: Sameiets navn er Boligsameiet Bera Midtre. 2. Eiendommen Eiendommen gnr. 117 bnr. 908 i Drammen ligger i sameie mellom eierne av de 120 eierseksjoner

Detaljer

VEDTEKTER KIRKEVEIEN 71SAMEIE

VEDTEKTER KIRKEVEIEN 71SAMEIE VEDTEKTER for KIRKEVEIEN 71SAMEIE Vedtatt på konstituerende sameiermøte 17. oktober 2012. (Endret på ordinært sameiermøte 25.04.2013, 27. mars 2014 og 19. mars 2015. ) 1 Innledning Eiendommen gnr. 8 bnr.

Detaljer

VEDTEKTER. for SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE J OG K

VEDTEKTER. for SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE J OG K VEDTEKTER for SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE J OG K Vedtatt på sameiermøte 30.09.2004 1 Navn Sameiets navn er Sameiet Elvehavn Brygge J og K. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av 67 eierseksjoner i eiendommen

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer