INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010"

Transkript

1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g , k l i G r ef s e n m e n i g h e t s s e n t e r, G l a ds v e i 4 7. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G A ) V a l g a v m ø t e l e d e r B ) R e g i s t r e r i n g a v d e f r e m m ø t t e C ) V a l g a v r e f e r e n t o g t o s a m e i e r e t i l å u n d e r s k r i v e p r o t o k o l l e n D ) V a l g a v t e l l e k o r p s E ) G o d k j e n n i n g a v s a k l i s t e o g o m m ø t e t e r l o v l i g k a l t i n n 2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R A ) R e g n s k a p f o r s a m e i e t o g g a r a s j e n e S t y r e t f o r e s l å r o v e r f ø r i n g a v å r e t s r e s u l t a t t i l e g e n k a p i t a l e n. B ) B u d s j e t t f o r C ) R e v i s j o n s b e r e t n i n g e n 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) t i l s t y r e t B ) t i l r e v i s o r 5. I N N K O M N E F O R S L A G A ) S a k f r a s t y r e t B ) S a k f r a G ei r T e rk e l s e n I n n k om n e f o rs l a g e r t a t t i n n p å s i de 2 0 i å rs m e l di n g e n. 6. V A L G A V T I L L I T S V A L G T E A ) V a l g a v s t y r e l e d e r f o r 2 å r B ) V a l g a v 1 s t y r e m e d l e m f o r 2 å r o g 1 s t y r e m e d l e m f o r 1 å r C ) V a l g a v 1 v a r a m e d l e m f o r 2 å r D ) V a l g a v v a l g k o m i t é E ) V a l g a v a n d r e k o m i t e e r O s l o, S t y r e t i S a m b o B o l i g s a m e i e U n n i E c k h a r d t / s / J o h n n y A d em aj / s / E r i k F u r u s et h / s / I s am e i e rm ø t et h a r s am e i e r n e s t em m e r e t t m e d e n s t em m e f o r h v e r s e k s j o n d e e i e r. S am e i e r e n h a r r e t t t i l å m ø t e v e d f u l l m e k t i g. R e g i s t r e r i n g s b l a nk e t t e n l e v e r e s i ut f y l t s t a n d v e d i n n g a n g e n.

2 2 S a k 2 : Å R S B E R E T N I N G F O R Å r s m ø t e i S am b o b o l i g s am e i e bl e a v h o l d t t o r s d a g i G r e f s e n m e n i g h e t s s e n t e r. 2 0 s am ei e r e o g 3 f u l l m a k t e r b l e r e g i s t r e r t, t i l s am m e n 2 3 s t em m e b e r e t t i g e d e a v 8 6 m u l i g e. T I L L I T S V A L G T E F ø l g e n d e h a r f u n g e r t i p e r i o d e n : S T Y R E T L e d e r U n n i E c k h a r d t B e t z y K j e l s b e r g s V e i 6 C S t y r e m e d l e m Johnny Adem aj B e t z y K j e l s b e r g s V e i 6 B S t y r e m e d l e m E r i k F u r u s e t h B e t z y K j e l s b e r g s V e i 4 B V A R A M E D L E M M E R T I L S T Y R E T V a r a m e d l e m I n a T H o o g e r d i j k B e t z y K j e l s b e r g s V e i 2 A V a r a m e d l e m K j e l l K r i s t i a n S æ t h e r O t h i l i e T o n n i n g s v e i 4 A P e d r am P a r s i h a r d e l t at t p å n o e n a v s t y r em øt e n e. V A L G K O M I T É K j e l l T i l m e r s B K 6 c Aud Vestøl B K 6 a L i s b e t h G u n d e i d B K 4 b O l a M y t t i n g O T 4 b U T E A R E A L G R U P P E Johnny Adem aj B K 6 b Pedram Parsi B K 2 a Kjell-K r i s t i a n S æ t h e r O T 4 a L i s b e t h G u n d e i d B K 4 b V E L F E R D S K O M I T É E r i k F u r u s e t h B K 4 b Pedram Parsi B K 2 a M a r i t T h o r e s e n B K 6 a S t i a n O l s e n B K 2 a V a k t m e s t e r o p pg a v e n e e r f o r d e l t p å s t y r e t s m e d l e m m e r o g O v e Ø v e r b y B K 6 c G E N E R E L L E O P P L Y S N I N G E R O M S AM E I E T T I L L I T S V A L G T E O G AN S AT TE A v s am e i e t s 3 s t y r em e d l em m e r e r d e t 1 k v i n n e o g 2 m e n n. S am e i e t e r p os i t i v t i l l i k es t i l l i n g o g t a r s i k t e p å at d et i k k e f o r e k om m e r f o r s k j e l l s b e h a n d l i n g p å g r u n n a v k j ø n n v e d v a l g o g a ns e t t e l s e r. S a m e i e t d r i v e r i k k e m e d f o r s k n i n g s - og utvikli n g s ak t i v i t e t e r. S am e i e t f ø l g e r a r b e i d s m i l j ø l o v e n s b e s t em m e l s e r o g t i l s t r e b e r et g o d t a r b e i d s m i l j ø. S am e i e t h a r i n g e n a ns a t t e.

3 3 F O R R E T N I N G S F Ø R S E L O G R E V I S J O N F o r r e t n i n g s f ø r s e l e n e r i h e n h o l d t i l k o n t r ak t u t f ø r t a v OB O S E i e n d om s f o r v a l t n i n g A S. A u t o r i s e r t r e g ns k a ps f ø r e r ( o p p d r ag s a n s v a r l i g ) e r r e g ns k a ps s j e f E g i l H a v r e, O B OS. S am e i e t s r e v i s o r e r P r i c ew at e r h ou s e C o o p e r s A S. E I E N D O M M E N S am e i e t b e s t å r a v 8 6 s ek s j o n e r og e t l ok a l e s om e r ut l e i d t i l f r i s ø rs al o n g. B e b y g g e t a r e a l e r k v. m. E i e n d o m m e n b l e b e b y g g e t i p e r i o d e n o g v a r o r g a n i s e r t s o m e t b o r e t t s l a g t i l D a b l e l ei l i g h e t e n e s ek s j o n e r t t i l s e l v e i e r l e i l i g h e t e r. S a m e i e t b e s t å r a v 4 b l o k k e r o g e t r e k k e h u s o g h a r 6 f o r s k j e l l i g e l e i l i g h e t s t y p e r. S a m e i e t e r r e g i s t r e r t i B r ø n n ø y s u n d m e d o r g a n i s a s j o ns n um m e r S a m e i e t l i g g e r i O s l o k o m m u n e o g h a r f ø l g e n d e g å r d s - o g b r u k s n um m e r M e d e i e r s e k s j o n f o r s t å s s am e i e a nd e l i b e b y g d e i e n d om m e d t i l k n y t t e t e n e r e t t t i l b r uk a v b o l i g e l l e r a n n e n b r uk s e n h et i e i e nd o m m e n. S t y r e t e r i k k e k j e n t m e d a t d e t y t r e m i l j ø e t f o r u r e n s es i v e s e nt l i g g r a d. F O R S I K R I N G S am e i e t s e i e n d om m e r e r f u l l v e r d i f o r s i k r e t i G j e ns i d i g e F o rs i k r i n g m ed p o l i s e n um m e r F u l l v e r d i f o r s i k r i n g v i l s i a t f o rs i k r i n g s s e l s k a p et h a r a ns v a r e t f o r a t s am ei e t t i l e n h v e r t i d h a r d e r i k t i g e f o rs i k r i n g s s um m e r. E n f o r u t s et n i n g f o r d e t t e e r a t f o r s i k r i n g s s e l s k a p et f å r m e l di n g om v e s e nt l i g e v e r d i øk n i n g e r p å b y gn i n g e r, f. e k s. v e d r e h a b i l i t e r i n g e l l e r p å b y g g i n g. V e d t o t a l s k a d e s k al e r s t a t n i n gs b e l ø p et d e k k e o p p f ø r i n g a v n y b y g n i n g a v s a m m e s t a n d a r d o g s t ø r r e l s e. F o r s i k r i n g e n om f a t t e r o g s å b y g n i n g s m es s i g e f o r a n d r i n g e r s om d e n e n k e l t e s ek s j o n s e i e r g j ø r i n n e i b o l i g e n. D e n e n k e l t e s e k s j o n s e i e r m å s e l v s ø r g e f or å h a h j em f o r s i k ri n g s o m d e k k e r i n n bo og l ø s ø r e. H v i s s a m e i e t s f o r s i k r i n g s k a l b e n y t t e s, m å b e b o e r n e s t r a k s m e l d e s k a d e n t i l F o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n i O B O S t l f f a k s e -p o s t : f o r s i k r i n o b o s. n o. O p p f ø l g i n g a v f o r s i k r i n gs s ak e r b l i r g j o r t a v F o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n i OB O S. B R A N N S I K R I N G S U T S T Y R I h e n h o l d t i l f o r s k r i f t e n e s k a l d et væ r e i ns t a l l e r t r ø yk v a r s l e r o g b r a n ns l o k ni n g s a p p a r a t e l l e r b r a n n s l a n g e i a l l e l e i l i g h e t e n e. S ek s j o n s e i e r h a r s e l v a ns v a r e t f o r r øy k v a r s l e r o g b r a n n s l u k n i n gs u t s t y r i b o l i gs e k s j on e n e, o g f o r å t e s t e at d e t t e f u n g e r e r. D e t e r s e k s j o n s e i e r e n s a n s v a r å s ø r g e f or a t b r a n n s i k r i n gs u t s t y r e t e r i o r d e n o g a t d e f ek t u t s t y r b l i r b y t t e t ut. H M S F o r s k r i f t o m s y s t e m a t i s k h e l s e -, m i l j ø - o g s i k k e r h e t s a r b e i d i v i rk s om he t e n (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 m ed virknin g f r a 1. j a n u a r F o r s k r i f t e n s t i l l e r k r a v t i l at d e n e nk e l t e v i r k s om h et s k a l s ys t em at i s e r e a r b e i d e t m e d å e t t e r l e v e b e s t em m e l s e n e i l o v e r o g f o r s k r i f t e r g i t t a v d e t o f f e n t l i g e.

4 4 Sameiet er definert som virksomhet og skal derfor ha internkontrollsystem. Dette omfatter blant annet kontrollsystem og oppfølging av brannvern, byggherreforskrifter ved bygge- og anleggsarbeid, lekeplasser og elektrisk anlegg og elektrisk utstyr hvor fordeling av ansvaret er gitt en slik tolkning. I forhold til anlegg og utstyr i den enkelte seksjon, er det sameieren som har ansvaret for å holde elektrisk utstyr i orden etter gjeldende lov og forskrift. Det er viktig at sameieren er oppmerksom på dette. S A M E I E T S L Å N S a m e i e t h a r f a s a d e - o g b a l k o n g l å n i N o r d e a. G j e l d e n s om e r p å k r , - v i l v æ r e n e d b e t a l t i S e b a l a n s e n o g n o t e i r e g ns k a p et. E I E N D E LE R O G G J E L D O M S E T N I N G O G T A K S T E R S am e i e r n e f å r t i l s e n dt s k j em a m ed o p p s t i l l i n g o v e r d e n e n k e l t e s e k s j o n s a n d e l a v s am e i e t s i n n t e k t e r, u t g i f t e r, g j e l d o g e i e n d e l e r. L i g n i n g s v e r d i e n f å r d e n e nk e l t e o p p g i t t p å l i g n i n g s k o n t o r e t. O m s e t n i n g a v s e k s j o n e n e s k j e r t i l m a r k e d s p r i s. D e t f i n n e s i k k e t a k s t e r f o r s e k s j o n e n e verken hos styret eller forretningsfører. Så langt forretningsføreren får oppgitt omsetnings - p r i s e r, b l i r d i s s e r e g i s t r e r t. F o r r e t n i n g s f ø r e r k a n, p å b ak g r u n n a v d i s s e o p p l y s n i n g e n e, gi a n t y d n i n g om p r i s n i v å e t f o r s e k s j on e n e. E I E N D O M S O V E R D R A G E L S E R V i ø ns k e r n y e s am e i e r e v e l k om m en o g h å p e r a l l e h a r f åt t ut l e v e r t v å rt v e l ko m s t s k r i v, v e d t e k t e r o g hu s o r d e n s r eg l e r. D i s s e p a p i r e n e k a n o g s å f ås v e d he n v e n d e l s e t i l v å r f o r r e t n i n g s f ø r e r e l l e r t i l e n i s t y r e t. A v 8 6 l e i l i g h e t e r e r f o r t i d e n 15 ut l e i d, d e r a v 2 s om e i e s a v Os l o k om m u n e, r es t e n e r b e b o d d a v e i e r n e. S t y r e t k j em p e r s t a d i g f o r at k u n f ys i s k e p e r s o n e r k a n b l i e i e r e i v å r t s am e i e, n o e s om o g s å s t å r i v å r e v e d t e k t e r, o g h e l d i g v i s o p p l e v e r v i a t m a n g e r e s p ek t e r e r d e t t e. T E L E N O R S am e i e t e r t i l s l u t t e t s am a r b e i d s a v t a l e n m e l l om T el e n o r o g OB O S E i e n d o m s f o r v a l t ni n g o m r a b a t t o r d n i n g p å b r u k a v f a s t t e l e f o n o g b r e d b å n d s t e l e f o n f o r b e bo e r e m e d a b o n n e m e n t i T e l e n o r. D e n e n k e l t e b e b o e r f å r o gs å r a b a t t v e d b es t i l l i n g a v A D S L b r e d b å n d o g b r u k a v m obiltelefon. Bestilling av mobiltelefoni- o g i nt e r n e t t j e n es t e r k a n g j ø re s p å w w w. o b o s. n o. A V T A L E O M L E V E R A N S E A V E L E K T R I S K K R A F T OBOS har fremforhandlet avtale m ed LOS for leveranse av el-k r a f t. K r a f t f o r v a l t n i n g s a v t al e n u t l ø p e r d en S am e i e t h a r t i l t r å d t d e n n e a v t a l e n. D e t t e g j e l d e r k u n s t r øm t i l f e l l e s om r å d e o g i k k e p r i v a t a b o n n em e n t f o r d e n e n k e l t e l e i l i g h e t. A V T A L E O M O L J E L E V E R A N S E O B O S h a r a v t a l e m e d S t at o i l N o r g e A S om l e v e r i n g a v o l j e, g as s, e l ek t r i s k s t r øm t i l e l e k t r ok j e l e r o g a n d r e f y r i n g s r e l a t er t e p r o d u k t e r. R a b a t t e n g i s p å S t a t o i l s t i l e n h v e r t i d g j e l d e n d e l i s t e p r i s. V e d u t g a n g e n a v v a r r a b a t t e n p å 1 6 8, 5 ø r e p e r l i t e r e k s m v a. S am e i e t h a r t i l t r å dt d e n n e a v t a l e n.

5 5 S T Y R E T S A R B E I D S T Y R E M Ø T E R D e t h a r i p e r i o d e n v æ r t a v h o l d t 1 1 s t y r em ø t e r. D e t e r b l i t t b e h a n d l e t s a k e r. D e t h a r v æ r t s k r i f t l i g i n n k a l l i n g m e d s a k l i s t e, o g v a r a m e d l em m e n e h a r v æ r t i n nk a l t t i l a l l e s t y r em øt e r. S AM E I E TS V E D TE K TE R O G H US O R D E N S RE G LE R P g a. n y L o v om e i e rs e k s j o n e r a v 23. m a i n r. 3 1 b l e v e d t e k t e n e re v i d e r t p å å r s m ø t et i o g e n d r e t n o e p å e k s t r a o r d i n æ r t å r s m ø t e t i o k t o b e r D e g j e l d e n d e v e d t e k t e n e f ø l g e r m e d s om v e d l e g g t i l å r s m e l d i n g e n. D e t b l e f o r e t a t t n o e n e n d r i n g e r p å å r s m øt e t i H u s o r d e n s r e g l e n e b l e s i s t r e v i d e r t p å å r s m ø t et i D e l i g g e r o gs å s om v e d l e g g t i l å r s m e l d i n g e n. D e t e r v i k t i g a t a l l e g j ø r s e g k j e n t m e d d em o g f ø l g e r d e m. V AK TM E S TE R AR B E I D E T S t y r e t h a r i k k e e g e n v a k t m e s t e r. De t o m e s t a r b e i ds k r e v e n d e o p p g a v e n e, s nøm åk i n g o g g r e s s k l i p p i n g, e r s a t t b o r t t i l I S S La n d s c a p i n g o g V i n g e r v a k t m e s t e r s e r v i c e. D e a n d r e v a k t m e s t e r o p p g a v e n e s o m s n ø m å k i n g / s t r ø i n g a v s t i k k v e i er o g t r a p p e r, o p pf ø l g i n g a v f y r e n o g v a s k e r i e r, et t e rs y n a v f e l l e s a r e a l e r o g s k i f t i n g a v l y s pæ r e r / r ø r, m. m. e r f o r d e l t p å s t y r e t s m e d l em m e r o g O v e Ø v e r b y. Når det gjelder problem er m ed det elektriske anlegget, har vi frem deles god hjel p a v T r u l s B a r t v i k i B. K. 4. H a n e r a l l t i d b e h j el p e l i g m e d m i n d r e el e k t r i s k e r e p a ra s j o n e r. V i v i l f o rs e t t e d e n n e o r d n i n g e n s å l e n g e d e n f u n g e r e r b r u k b a r t o g v i i k k e k j e n n e r t i l n o e n p å l i t e l i g e p e rs o n e r s om ø n s k e r å b l i v a k t m es t e r h os os s. F Y R I N G S A N L E G G E T V å r s t r ø m - o g o l j el e v e r a n d ø r e r S t a t o i l N o r g e A S. Ut g i f t e n e t i l f y r i n g t a r e n s t o r d e l a v v å r t b u d s j e t t, k r d et s i s t e å r e t. F y r i n g s a n l e g g e t v i r k e r b r a. I d e n ne l a n g e, k a l d e v i nt e r e n h a r v i f o r d e t m e s t e f y r t m e d o l j e p g a a l t f o r h ø y s t r øm p r i s. S e l v om s t y r e t e r ak t i v e f o r å f å t i l e n g o d e n e r g i ø k o n om i s e r i n g, e r v i a v h e n g i g e a v a t a l l e t a r a n s v a r f o r å h o l d e u t g i f t e n e s å l a v e s om m u l i g, bl. a. v e d å h a r a s k e u t l u f t n i n g e r, s l å a v r a d i a t o r e n e n å r d e t e r v a rm t ut e, s p a r e p å v a r m t v a n n e t m. m. V a rm en s e t t es s e n t r a l t n e d om n a t t e n. Å r s m ø t et v e d t ok i å s k i f t e ut h e l e f y r i n g s a n l e g g e t, b å d e n å r d e t g j e l d e r o p p v a rm i n g, o g v a r m t v a n n. D e t v a r f i rm a et I v a r L æ r um A S s om f i k k a n b u d e t o g h a r u t f ø r t al t a r b e i d f o r os s. P å s e n s o m m e r e n b l e b e g g e o l j e t a n k e n e b y t t e t u t t i l 2 x 9 k u b i k k P V C -t a nk e r. D et b l e m y e d y r e r e e n n b e r e g n e t ( k r ) p g a. m y e f o r u r e n s e t m as s e s o m m åt t e k j ø r e s b o r t. I d e s em b e r b l e d e n e l ek t r i s k e p um p e n b ak e l ek t r ok j e l e n b y t t e t u t. V AN N S K AD E R D e t h a r v æ rt 1 s p es i e l t s t o r o g f l e re m i n d r e v a n n l e k k as j e r i S am b o bo l i g s am e i e d e t s i s t e å r e t. Of t e s k y l d e s s k a d e n e l e k k a s j e p å r a d i a t o r e n e r / r ø r t i l r a d i a t o r e r e l l e r i f o r b i n d e l s e m e d s l u k p å b a d e t. V a n n s k a d e r s om g j ø r s k a d e p å b a d e t a k et i e t as j e n u nd e r, m å d e k k e s a v d e n s om h a r s k a d e n. N å r k os t n a d e n på h v e r s k a d e e r u n d e r k r , -, l ø n n e r d e t s e g i k k e å b r u k e f o rs i k r i n g e n. D e n s om h a r s k a d e, m å i d e f l es t e t i l f e l l e r b et a l e e g e n a n d e l p å k r , -

6 6 S t y r e t o p pf o r d r e r d e r f o r a l l e å r e n s e o g b e h a n d l e s l u k m e d j e v n e m e l l om r om, l e g g e f o r s k r i f t s m e s s i g b a d e g u l v, s k i f t e u t r a d i a t o r e r o g s k i f t e u t k r a n e r s om l e k k e r. E t p r o b l em f o r v a rm e s i r k u l as j o n e n e r a t r ø r l e g g e r e s om b e b o e r e b es t i l l e r t i l å u t f ø r e a r b e i d f o r s e g, s t e n g e r k r a n e r i k j e l l e r e n u t e n å å p n e d e m i g j e n. D a k a n l e i l i g h e t e r v æ r e ut e n r a d i a t o r v a r m e t i l d e t bl i r o p p d a g e t. S T Ø R R E V E D L I K E H O L D S A R B E I D E R O v e r s i k t o v e r r e h a b i l i t e r i n g o g v e d l i k e h o l d s a r b e i d e r d e s i s t e å r e n e : : N y e s t o r e b a l k o n g e r o g r e h a b i l i t e r i n g a v f a s a d e r : N y e v i n d u e r s a t t i n n h o s m a n g e m e d s t ø t t e f r a S t a t e n s v e g v e s e n : I n n g l a s s i n g a v n y e b a l k o n g e r P a n e l i n g a v g a r a s j e n e M a l i n g a v f a s a d e r o g g a r a s j e r : N e d l ø p s y s t em e t g j e n n om b a l k o n ge n e b l e e n d r e t R e h a b i l i t e r i n g o g o p p u s s i n g a v v a k t m e s t e r l e i l i g h e t e n : F u l l r e h a b i l i t e r i n g a v f y r i n gs a n l e g ge t F e l l i n g a v e n r e k k e s t o r e t r æ r T a k r e n n e r o g n e d l ø ps r ø r p å r e k k eh u s e t : S a l g a v v a k t m e s t e r l e i l i g h e t e n N y e o l j e t a n k e r S t o p p e k r a n e n e p å r ø r e n e i k j e l l e r n e b l e s k i f t et ut : V e n t i l as j o ns h e t t e n e p å t ak e n e e r s k i f t e t u t N y t t d ø r c a l l i n g s y s t e m N y t t d i g i t a l t T V -n e t t o g i nt e r n e t t m ul i g h e t : I n g e n s t o r e v e d l i k e h o l d s a r b e i d e r bl e u t f ø r t : O p p g r a d e r i n g a v l e k e p l a s s e n e K u t t i n g a v n o e n s t o r e t r æ r S t y r e t s v e d l i k e h o l d s p l a n f o r d e n e s t e å r e n e : N y e g a r a s j e t a k s o m s k a l b e k o s t e s a v g a r a s j e e i e r n e F o r e s t å t i l b u d o m s k i f t i n g a v r a d i a t o r e r / r a d i a t o r v e n t i l e r N y e o p p g a n g s d ø r e r o g v i n d u e r S e n e r e : V a s k e o g m a l e f a s a d e n e m o t v e i e n R e h a b i l i t e r e t r a p p e r o g -a v s a t s e r t i l i n n g a n g s p a r t i e n e P u s s e f y r p i p a R e h a b i l i t e r e t a k e n e p å bl o k k e n e og r e k k e h us e t B e p l a n t e s k r å n i n g e n f o r a n B K 6 V AS K E R I E N E S am b o b o l i g s am ei e h a r a ut om a t i s k e s t r øm u t k o p l e r e i v a s k e r i e n e o g v a s k e r i t a v l e r d e r b e b o e r n e m å b e s t i l l e v a s k e t i d e t t e r å h a d e p o n e r t p å l ås o g nø k l e r. F o r t r i v s e l e n s o g øk o n om i e ns s k y l d, e r v i k t i g a t v i b r u k e r m as k i n e n e m e d f o rs i k t i g h et, o g a t a l l e o v e r h o l d e r d e r e g l e r s om g j e l de r f o r v a s k e r i e n e. F e i l b r u k o g o v e r b e l a s t n i n g a v m as k i n e n e k o s t e r m y e, ( næ r k r , - s i s t e å r ), o g v as k e r i e r s om i k k e e r r e n g j o r t et t e r br u k, i r r i t e r e r m a n g e.

7 7 V i m i n n e r om a t d e n s om f l y t t e r u t a v e n l e i l i g h e t, h a r s e l v a ns v a r f o r å o v e r l e v e r e l å s o g n ø k l e r t i l s t y r e l e d e r f o r å f å i g j e n de p o s i t um et p å k r 3 0 0, -. D e r s om l ås o g nø k l e r f o rs v i n n e r, e r d e t n y e i e r s o m m å t a d e n ø k o n o m i s k e b e l a s t ni n g e n, o g d e t bl i r s v æ r t d y r t f o r d e n e n k e l t e. Å s k af f e n y l ås m e d 2 n øk l e r o g n y n øk k el i n n t i l v a s k e r i e t k os t e r pt. k r , -. T a d e r f o r g o d t v a r e p å l ås o g n øk l e r. D e t e r i k k e lu r t å h a b e g g e n ø k l e n e t i l l å s e n p å s a m m e k n i p p e. M y n t a p p a r a t e n e t i l a l l e t ø r k e r om er j u s t e r t s l i k at 1 k r o n e v a r e r i 4 0 m i n u t t e r. D e t t e e r a l t f o r r i m el i g, v i s e r f o r b r u k e t, o g s t y r e t vu r d e r e r f r e m d e l es å øk e p r i s e n. N æ rm e r e b es k j e d om d e t t e k om m e r i a v i s e n o g s om o p ps l a g i v a s k e r i e n e. V e d f e i l i v a s k e r i e n e m å s t y r e l e d e r e l l e r e n a n n e n i s t y r e t k o nt a k t e s s a m m e et t e rm i d d a g s om f e i l e n e r o p p d a g e t. K I L D E S O R T E R I N G F o r s ø p l i n g e r b l i t t e t s t o r t p r o b l em i S am b o b o l i gs am e i e f o r d i s am e i e r e o g a n d r e p l a s s e r e r g a m l e m ø b l e r, b i l b a t t e r i e r, v i d e o s p i l l e r e o g a n n e t s k r o t, p a p p o g p a p i r i o g ut e n f o r s ø p p e l c o n t a i n e r n e. D e t t e e r F O RB U D T. C o n t a i n e r e f o r p a p i r i n ns am l i n g b l e s at t u t i s ø p p e l s k u r e n e hø s t e n D e t v i s t e s e g f o rt at k a p a s i t e t e n v a r f o r l i t e n, n o e s om m e df ø r t e a t p a p i r o g p a p p bl e s a t t p å u t s i d e n a v p a p i r c o n t a i n e r e. F o r å u n n g å d et t e p r o b l em e t b l e s ø p p e l s k u r e n e v e d B K 2, B K 4 o g B K 6 u t v i d e t i E t t e r ut v i d e l s e n e e r d e t n å t o s t o r e p a p i r c o nt a i n e r e i hv e r t a v s k u r e n e. F r a v i n t e r e n e r S am b o b o l i g s a m ei e m e d p å u t v i d et k i l d es o r t e r i ng. P l a s t em b a l l as j e l e g g e s i b l å p o s e r, m a t a v f al l i g r ø nn e p o s e r o g r es t a v f al l i v r e n g t e p l as t p os e r. P os e n e k n y t t es m e d d o b b e l k n u t e o g k a s t e s i a v f a l l s b e h o l d e r e n. S am e i e r n e e r a ns v a r l i g e f o r å p r e s s e p os e n e n e d s l i k at l ok k e n e a l d r i s t å r å p n e. TR I V S E L O G V E D LI K E H O L D ut e o g i n n e S am e i e t h a r t o l ek e om r å d e r, et t ne d e n f o r r e k k e h us e t o g et t m e l l om B K 4 o g B K 6. H ø s t e n f i k k v i n y e l e k e a p p a ra t e r n e d e n f o r r e k k e h u s et m e l l om O T 4 o g B K 2 s am t e n d u m p h us k e m e l l om B K 4 o g B K 6. L e k e n e b l e l e v e r t o g s a t t o p p a v L e k & S i k k e r h e t A S. L e k e n e b e s t å r a v e t h us k es t at i v, n y s a n d k as s e, e n n y l ek e h e s t, l e k eh u s m e d s k l i e o g k l a t r e v e g g o g e n d um p h u s k e ut e n f o r B K 4. P r i s e n f o r l ek e n e o g j o b be n k om p å k r , -. D e t t e v a r i n n e n f o r b u d s j et t et, o g v i e r v e l d i g f o r n ø y d m e d r es u l t at e t. V i h å p e r l e k e a p p a r a t e n e b l i r t i l n y t t e o g g l ed e, o g v i r e g n e r m e d at d i s s e v i l bl i b e h a n d l e t f o r s i k t i g s l i k a t v i k a n f å g l e d e a v d em i m a n g e å r f r em o v e r. N o e n s am e i e r e o g d e r e s g j e s t e r ov e r h o l d e r i k k e p a r k e r i n g s b es t em m e l s e n e p å v å r e o m r å d e r. T i l i r r i t a s j o n f o r m a n g e p a r k e r e s d e t u t e n f o r s o v e v æ r e l s es v i n d u e r o g p å i k k e o p p m e rk e d e p l as s e r. V i b e r a l l e om å h j el p e t i l m e d at r e g l e n e o v e r h o l d e s v e d å n o t e r e b i l n um r e n e t i l d em s om b r y t e r r e g l e n e o g l e v e r e v i d e r e t i l s t y r e t. S t y r e t h a r v e d t a t t a t h v e r o p p g a n g o g h v e r e n k e l t i r e k k e h u s e t k a n k j ø p e i n n p l a nt e r f o r p l a s s e r i n g u t e n f o r i n n g a n g s p a r t i et. E n p e rs o n f r a h v e r o p p g a n g o g hv e r s am e i e r i r e k k e h us e t k a n k o n t ak t e s t y r e t v/ U n n i E c k h a r d t o g f å r e f u n d e r t u t l e g g t i l i n nk j ø p a v p l a n t e r f o r e t b e s t e m t b e l ø p v e d å l e v e r e g y l d i g k v i t t e r i n g f o r i n n k j ø p e t. D et p y n t e r o p p m e d b l om s t e r v e d i n n g a n g s p a r t i e n e. B e l ø p e n e b l e j us t e rt et t e r å r em ø t et i t i l k r , - p r. o p p g a n g o g k r. 5 0, - p r. r e k k e h us l ei l i g h e t. V i s y n e s o g s å d e t g j ø r b om i l j ø et be d r e o g t r i v e l i g e r e n å r s am e i e r n e p y n t e r o p p g a n g s v e g g e n m e d p l a n t e r o g b i l d e r. M e n s k o t ø y o g a n n e t s k r o t s k a l f j e r n e s. D et m å v æ r e k l a r p as s as j e f o r s yk e b å r e r o g m ø b e l t r a n s p o rt t i l l e i l i g h e t e n e.

8 8 F r a b l e e t b y r å a n s at t f o r å t a t r a p p e v a s k. V i h a r e n m e g et bi l l i g l ø s n i n g s om s t y r e t e r f o r n ø y d m e d. D e s o m i k k e e r f o r n ø y d, k a n v a s k e l i t t s e l v i t i l l e g g. V as k e n b l i r b e d r e h v i s a l l e f j e r n e r m a t t e n e s i n e h v e r m a nd a g m o r g e n. O g s å p å å r s m ø t et i b l e d et da n n e t é n f es t k om i t é s om f i k k o p p ga v e å a r r a n g e r e e n grillfest for beboerne. Resultatet var en m eget vell y k k e t f es t s e l v om v æ r e t k u n n e h a væ r t b e d r e. S t y r e t ø ns k e r å t a k k e f e s t k o m i t e e ns r e p r e s e n t a nt e r f o r n e d l ag t a r b e i d. D U G N A D E R E n f r a h v e r l e i l i g h e t m å d e l t a i d u gn a d s a r b e i d h v e r v å r, e l l e rs m å d e t b e t a l es e t b e l ø p p å k r , -. Styret kan gi dis p e n s as j o n nå r s æ r l i g e g r u n n e r t i l s i e r d e t. G j e l d e n d e d u g n a d s r e g l e r b l e v e d t a t t p å å r s m ø t et i B e l ø p e t f o r i k k e å m ø t e p å d u g n a d e n, u t e n g y l d i g g r u n n, b l e h e v e t f r a k r , - t i l k r , - p å å rs m øt e t i R u s k e n -a k s j o n e n v å r e n S v æ r t m a n g e d e l t ok p å d u g n a d e n 4. o g 5. m a i A l l e d e f r em m ø t t e l a n e d e n s t o r i n n s a t s, o g d e t m es t e a v d e t p l a n l a g t e a r b e i d e t b l e u t f ø r t. D e t b l e på f o r h å n d s l å t t o p p l i s t e r o v e r n ø d v e n d i g a r b e i d. H o v e d d u g n a d e n v a r 4. m a i, m e n o g s å 5. m a i v a r d e t f l e r e s om m ø t t e o p p i g j e n f o r å f u l l f ø r e j o b b e n. E n v i k t i g j o b b s om b l e ut f ø rt, v a r v a s k i n g o g s p y l i n g a v s ø p p e l c o n t a i n e r n e. 5 3 s am ei e r e v a r r e p r e s e n t e r t p å du g n a d e n e l l e r f i k k s æ rs k i l t e o p p g a v e r a n d r e d a g e r. 1 1 sam eiere var fritatt for dugnadsdeltakelse p.g.a. blant annet ald e r o g h e l s e. 1 8 s am ei e r e h a r b e t a l t k r , - f o r i k k e å h a m ø t t p å d u g n a d e n. D e t b l e k j ø pt i n n b o l l e r s om g i k k m e d d e n f ø r s t e d a g e n. B r u s b l e s e r v e r t b e g g e d a g e n e. D e t b l e k as t e t m y e r u s k og r o t o g g am l e m ø b l e r f r a k j e l l e r n e. A l l e k j e l l e r g a n g e n e o g v e g g e r o g v i n d u e r i o p p g a n g e n e b l e d e l v i s v a s k e t. D et b l e f j e r n e t g r e i n e r, l ø v o g g am l e j u l e t r æ r m. m. I t i l l e g g h a r P a r s i o g H a u g e r u d b yg g e t om t i l f el l e s r om e n d e l a v k j e l l e r l o k a l e t i B K 2. D e r k a n m a n s a m l e s t i l m i n d r e m ø t e r, o g d e t h i n d r e r b e b o e r e å s a m l e s k r o t i k j e l l e r e n. E n s t o r t a k k t i l d em f o r a r b e i d et. F R Y S E B O K S - F R Y S E S K AP I d e n e n e a v h v e r l e i l i g h e t s k j e l l e r b o d e r e r d e t m o n t e r t e t s t ø ps e l f o r k o n t a k t t i l f r y s e b o k s. S t r øm u t g i f t e r p e r f r y s e b ok s e r f as t s a t t t i l k r , - p e r å r. I v a r d e t 1 1 b e b o e r e s om b e n y t t e t s e g a v d et t e t i l b u d et. F ø r v i s e n d e r u t r e g n i n g e r t i l d em s om h a r f r y s e b ok s, c a. ok t o b e r / n ov e m b e r m å n e d, s e n d e r v i e t s p ø r r e s k j em a h v o r v i b e r a l l e s om h a r f r ys e b o k s i k j e l l e r e n be k r e f t e d e t t e. F o r å u n n g å m i s f o r s t å e l s e r o g e k s t r a a r b e i d m e d i n n k r e v i n g e n a v l e i e n, v i l v i s t e rk t a nm o d e al l e s om h a r f r y s e b ok s i k j el l e r e n om å s v a r e p å d e n t i l s e n d t e s l i p p e n n å r d e n k om m e r i ok t o b e r. N Ø K L E R TI L Y TTE R D Ø R E N E Ved utflytting fra sameiet skal alle leilighetens nøkler leveres til d e n s o m o v e r t a r l e i l i g h e t e n. E v e n t u e l l e v a s k e r i n øk l e r s k a l l e v er e s s t y r e t s l e d e r m o t t i l b a k e b e t a l i ng a v d e p o s i t um. A l l e n ø k l e r t i l g a r a s j e n s k a l l e v e r e s n y l e i e r, o g n øk l e r t i l m ot o r v a r m e r s k al l e v e r e s t i l s t y r e t. D e r s o m d e t e r b e h o v f o r n y e / e k s t r a n ø k l e r t i l y t t e r d ø r e n e m å d i s s e be s t i l l e s g j e n n om s t y r e t. D e t t e g j ø r e s e t t e r f a s t e s y s t e m - o g n ø k k e l n um m e r. N y e n ø k l e r k om m e r i o p p k r a v o g m å b e t a l e s a v s ek s j o n s e i e r. D e t e r ø ns k e l i g a t a l l e t a r g o dt v a r e p å n øk l e n e s i n e. D e t g i r t r y g g h e t f o r a t i n g e n u v e d k o m m e n d e f å r a d g a n g. S t y r e t h a r f o r e t at t 1 1 n øk k el b e s t i l l i n g e r s i d e n i f j o r.

9 9 P O S TK AS S E O G R I N GE K L O K KE S K I L T S am e i e t h a r e g e n l o g o f o r n a v n es k i l t p å p os t k as s e n e o g u t v e n d i g e r i n g e k l o k k e r. S k i l t e n e g i r e t f ø r s t e i n n t r y k k a v s am ei e t s s t a nd a r d, o g v i b e r d e rf o r a l l e om å h o l d e d i s s e i o r d e n. B e h o v f o r r i n g ek l o k k es k i l t m e l d es t i l s t y r e l e d e r s om m o nt e r e r n y e v e d b e h o v. Bestilling av nye, eller endring av navneskilt på postkassene, kan gjøres til vår dørcalling - l e v e r a n d ø r : D A T A -C A L L d a t a c a l l. n o P o s t b o k s 5 3, F o r n e b u T e l e f o n : T e l e f a x : K l i s t r e l a pp e r p å r i n g e k l o k k e n e o g po s t k a s s e n e e r i k k e t i l l a t t og v i l bl i f j e r n e t. V i b e r o g s å o m a t s a m e i e r e h a r n a v n e s k i l t m e d m i n i m u m et t e r n a v n p å e n t r é d ø r e n e. F R I S Ø RS AL O N G E N D e t e r P u i K wa n N g s om l e i e r f r i s ør s a l o n g e n. H u n h a r e n l ø p e n d e k on t r a k t s om g j el d e r t i l d e n b l i r s a g t o p p a v e n a v p a r t e n e. H u n ø ns k e r f o rt s at t å l e i e h o s o s s, o g d e t e r v i f o r n ø y d m e d. L e i e n e r k r , - p r. m n d. f r a G AR AS J E AN L E G G O G P AR K E R I N G S P L AS S E R S i d e n f o r r i g e å r s m ø t e i a p r i l h a r 3 s am e i e r e f åt t t i l d e l t g a r a s j e og 2 s am e i e r e h a r f å t t f a s t p a r k e r i n gs p l as s. V i h a r i n g e n g a r a s j e r s om e r f r em l e i d. P å v e n t e l i s t e n f o r g a r as j e o g p a r k e r i n g s p l a s s e r s t å r d et p e r h h v. 1 8 o g 3 s t y k k e r. S e v e d l a g t e l i s t e r o v e r i n n e h a v e r e a v g a r a s j e r o g p a r k e r i n g s p l as s e r s am t t i l h ø r e n d e v e n t e l i s t e r. V e d t i l d e l i n g a v g a r a s j e r / p a r k e r i n g s p l as s e r b l i r d e s om l ei e r u t s i n e l e i l i g h e t e r p r i o r i t e r t b ak d em s om b o r i s am e i e t. D e rs om n o e n o p p d a g e r f e i l v e d l i s t e n e, v e n n l i g s t m e l d f r a t i l s t y r e t s å s n a r t s om m u l i g. G a r a s j e i n n s k u d d e t, g j e l d en d e f. o. m t. o. m e r i n d e k s r e g ul e r t t i l k r , -. D e t v i l ø k e t i l k r , - n å r r eha b i l i t e r i n g a v g a r a s j e t a k e n e e r u t f ø r t. R E G I S T R E R I N G S S K J E M A V E D U T L E I E A l l e s om l e i e r ut s i n l e i l i g h et, s k a l i f ø l g e s am e i e r l o v e n g i s t y r e t i nf o r m as j o n i t r å d m e d s k j em a e t s om f ø l g e r m e d å rs m e l d i n g e n. D e r s om o p p l y s n i n g e r i k k e g i s, o p p h ø r e r i n f o r m a s j o n t i l e i e r n e. S t y r e t h a r of t e m a n g l e n d e o v e r s i k t o v e r h v em s om b o r i l e i l i g h e t e n e i s am e i et. D e t m e d f ø r e r p r o b l em e r i f o r b i n d e l s e m e d u t s e n d i n g e r o g i nf o rm a s j o n t i l s am e i e r n e. I N F O RM AS J O N S AV I S E N I juni i 1995 startet styret opp m ed å utgi et in f o rm as j o n s s k r i v s om k om m e r u t m e d u j e v n e m el l om r om. H e n s i k t e n e r å i n f o rm e r e o m a k t u e l l e s ak e r, o g d e t s k a l g i s am e i e r n e m ul i g h e t t i l å l e v e r e i n n l e g g d e m e n e r k a n h a a l l m e n n i n t e r es s e. D e t h a r a l d ri n o e n g j o r t, m e n v i h a r i k k e g i t t o p p h å p e t. I b l e i n f o rm as j o ns a v i s e n d e l t u t 4 g a n g e r. I h a r d e n h i t t i l k o m m e t u t 1 g a n g. M å l e t e r å s e n d e d e n u t t i l s å m a n g e s o m m u l i g p å e -p os t.

10 1 0 S a k 3 : R E G N S K A P E T F O R S t y r e t m e n e r a t å r s r e g n s k a p e t g i r e t r e t t v i s e n d e b i l d e a v s am e i et s e i e n d e l e r o g g j e l d, fi n a n s i e l l e s t i l l i n g o g r e s u l t a t. I nf o rm as j o n om s am ei e t s f o r v e n t e d e øk o n om i s k e u t v i k l i n g e r o m t a l t i å r s b e r e t n i n g e ns p u nk t om k o s t n a d s ut v i k l i n g o g b u ds j e t t f o r Å r s r e g n s k a p e t f o r e r s a t t o p p u n d e r f o r u t s e t n i n g a v f o r t s a t t d r i f t. D e t b e k r e f t e s h e r v e d a t f o r ut s et n i n g e n om f o r t s at t d r i f t er t i l s t e d e. R E S U L T AT Å r e t s r e s u l t a t p å k r , - s om f r em k om m e r i r es u l t at r e g n s k a p et f o r e s l å s o v e r f ø r t t i l e g e nk a p i t a l e n. I N N T E K T E R I n n t e k t e n e i v a r t i l s a m m e n k r , - m o t b u d s j e t t e r t m e d k r , -. A v v i k e t s k y l d e s a t i n n b e t a l i n g a v b a l k o n g - og f a s a d e l ån bl e r edu s e r t g r u nn e t f l e r e r e n t e n e d s e t t e l s e r i D e rm ed f i k k s am e i e rn e l a v e r e i n n b e t a l i n g s k r a v h v e r m å n e d. F o r d e l i n g e n a v f e l l es u t g i f t e n e h a r v æ r t s l i k f r a : S a m e i e b r ø k An t a l l A d r e s s e F e l l r e s u t g. F a s a d e l å n B a l k o n g l å n T r. v a s k G e t B K 6 a u + b u K r K r K r K r 6 0 K r B K 2, 4, O T 4 K r K r K r K r 6 0 K r B K 2, 4, 6 O T 4 K r K r K r K r 6 0 K r B K 2, 4 O T 4 K r K r K r K r 6 0 K r O T 2 K r K r K r = 8 6 F r i s ø r 0 1 B K 2 K r F e l l e s ut g i f t e n e e r øk et m e d 1 0 %, t r a p p e v a s k u t g i f t e n e e r ø k et t i l k r. 60, - p r. m n d. d a d e i k k e b l e s a t t o p p t i l k r. 5 8, - f r a V i e r d e rf o r i u n d e rs k u d d p r. d at o. I t i l l e g g e r g a r as j e l e i e n ø k et t i l k r. 15 0, - o g p a r k e r i n gs p l a s s l e i e n t i l k r. 5 0, - p r. m n d. V i h a r f r em d e l es s t o r e l å n p å b a l k o n g e r o g f a s a d e r e h a b i l i t e r i n g (k r , -) s om v i l v æ r e n e d b e t a l t i R e n t e n i v å e t o g l å n ek o s t n a d e n e e r a v h e n g i g a v h v e r a n d r e. J us t e r i n ge r i f o r h o l d t i l d e t t e s k j e r e n t e n f r a e l l e r f r a h v e r t å r i f o r b i n d e l s e m e d ut s t ed i n g a v n y e g i r o e r. M u l i g h e t e n t i l i n n f r i e l s e a v f a s a d e - o g / e l l e r b a l k o n g l å n f o r e g å r v e d å r s s k i f t et. S am ei e r e s om ø n s k e r å i n nf r i l å n, m å t a k o n t ak t m e d s t y r e l e d e r i ok t o b e r f o r i nf o rm a s j o n om i n n l ø s n i n gs s um o g b e t a l i n gs f r i s t. N y e g i r o e r f o r f e l l es ut g i f t e r v i l d a k u n n e u t s t e d e s o g g j ø r es g j e l d e n d e f r a P r. d. d. e r d e t 1 3 s a m e i e r e s o m h a r i n n f r i d d b å d e b a l k o n g - o g f a s a de l å n o g 1 s am e i e r s om b a r e h a r i n n f r i d d f a s a d e l å n e t.

11 1 1 K O S T N A D E R D r i f t s k o s t n a d e n e i v a r p å k r , - m o t b u d s j et t e r t m e d k r , -. V e s e n t l i g e a v v i k i f o r h o l d t i l b u d s j et t e t s k y l d es i h o v e d s a k : * D r i f t o g v e d l i k e h o l d b l e b u ds j e t t e r t m e d k r , -, m e n s r e g n s k a p e t v i s e r k r , -. A v v i k et s k y l d es i n n k j ø p a v l ek e a pp a r a t e r, * D y r e r e f y r i n g * A v s k r i v n i n g a v g a r a s j e a n l e g g e t på k r , -. R e v i s o r s h o n o r a r f o r r e g n s k a p s å re t e r f o r r e v i d e r i n g a v s e l s k ap e t s r e g ns k a p o g f o rm u e s f o r v a l t n i n g. R e v i s j o ns h o n o r a r e t f r em k om m e r s om e g e n p o s t i r e s u l t at r e g n s k a p e t o g e r d y r e r e e n n b u d s j e t t e r t p g a. e t t er s k u d ds v i s e k r a v f r a v å r f o r r i g e r e vi s o r. F o r ø v r i g v i s es t i l d e e n k e l t e t a l l e ne i r e g n s k a p e t o g d e n r e g ns k a ps m e s s i g e o v e r s i k t s om f r em k om m e r u n d e r n ot e r t i l r e g ns k a p e t. S t y r e t e r i k k e k j e nt m e d h e n d e l s e r e t t e r s om p å v i r k e r r e gn s k a p et i v e s e n t l i g g r a d. I N N T E K T S - O G K O S T N A D S U T V I K L I N G R e n t e s a t s e n e i O B O S E i e n d o m s f o r v a l t n i n g A S p r. d e n : R e n t e r p å d r i f t s k o n t o : 0, 1 0 % R e n t e r p å s p a r ek o n t o : 2, 7 5 % u n d e r k r , 8 5 % o v e r k r S T R Ø M P R I S E N E D e n t o t a l e s t r øm p r i s e n t i l e n f o r b ru k e r b e s t å r a v t r e k om p o n e n t e r : K r a f t p r i s s o m d e k k e r k o s t n a d e n e v e d å p r o d u s e r e o g s e l g e d e n el e k t r i s k e k r a f t e n u t g j ø r c a. 4 3 % a v t ot a l s t r øm p r i s ( b e t a l es t i l k r a f t l e v e r a n d ø r ). N e t t l e i e f o r t r a n s p o r t a v d e n e l ek t ri s k e k r a f t e n u t g j ø r c a. 2 4 % a v t ot a l s t røm p r i s (b e t a l e s t i l n e t t s e l s k a p e t ). S t a t l i g e a v g i f t e r d vs. f o r b r u k e r a vg i f t, a v g i f t t i l E n e r g i f o n d et o g m e r v e r d i a v g i f t u t g j ø r c a. 3 3 % a v t ot a l s t røm p r i s. S t r ø m p r i s e n i N o r g e v a r i e r e r m e d å r s t i d e n e. N o r m a l t s t i g e r d e n i v i n t e r h a l v å r e t o g r e d u s e r e s i s om m e r h a l v å r e t. D e t t e o g a n d r e f ak t o r e r s om p å v i r k e r k ra f t p r i s e n e g j ø r d et v a n s k e l i g å s p å u t v i k l i n g e n i s t r ø m p r i s e n e E N E R G I M E R K I N G A V B O L I G F r a o g m e d b l i r d et o b l i ga t o r i s k m e d e n e n e r g i a t t es t f o r a l l e b o l i g e r s om s k a l s e l g e s e l l e r l e i e s u t. N o r g e s V a s s d r a g s - o g e n e r g i d i r e k t o r a t ( N V E ) h ar a n s v a r e t f o r i m p l e m e n t e r i n g e n a v o r d n i n g e n. P å w w w. e n e r g i m e r k i n g. n o k a n s am e i e r n e s e l v ut a r b e i d e e n e n e r g i a t t es t f o r s i n b ol i g. K O M M U N A L E A V G I F T E R R e n o v a s j o n s a v g i f t e n øk e r m e d 1 0%. I n g e n ø k n i n g a v d e ø v r i g e a v g i f t e n e.

12 1 2 F O R S I K R I N G B y g n i n g s f o r s i k r i n g e n ø k e r f r a t i l m e d c a. 2, 8 %. D et t e s k yl d e s at i n d ek s e n s om r e f l e k t e r e r p r i s o p p g a n g e n p å h å n dv e r k s t j e n es t e r h a r øk t t i l s v a r e n d e. D e n n e i n d e k s ø k n i n g e n e r l i k f o r a l l e f o r s i k r i n gs s e l s k a p e r. U t o v e r d e t t e f o r e t a r f or s i k r i n g ss e l s k a p e n e i n di v i du e l l p ri s j u s t e r i n g m ed b a k g ru n n i b o l i g s e l s k a p e t s eg e n s k a d e si t ua s j o n. F o r s i k r i n g s p r em i e n f o r v å r t s am e i e g i k k o p p m e d %. Ø V R I G E K O S T N A D E R N å r d e t g j e l d e r d e ø v r i g e k o s t n a d e n e i b u d s j e t t e t h a r s t y r e t r e g n e t m e d e n g e n e r e l l p r i s s t i g n i n g. I N N T E K T S - O G K O S T N A D S O V E R S L AG F O R Å R ( B u d s j e t t ) St y r e t h a r s at t o p p e n o v e r s i k t o v er f o r v e n t e d e i n n t ek t e r o g k o s t n a d e r i T a l l e n e e r v i s t s o m e g e n k o l o n n e v e d s i d e n a v r e s u l t a t r e g n s k a p e t. ( B u d s j e t t ) O v e r s i k t e n g i r et f o r v e n t e t å rs r e s u l t a t p å k r , -. F r a d et t e b el øp e t t r ek k es a v d r a g e n e p å l å n e n e s om b l i r c a. k r , - I o v e r s i k t e n e r d e t t at t h e n s y n t i l de f o r h o l d s om e r n e v n t f o r a n. F o r ø v r i g v i s es t i l d e e n k e l t e t a l l e ne i o v e r s i k t e n. O s l o, I s t y r e t f o r S a m b o B o l i g s a m e i e U n n i E c k h a r d t / s / J o h n n y A d em aj / s / E r i k F u r u s et h / s /

13 1 3 T i l s a m e i e r m ø t e i S a m b o B o l i g s a m e i e R e v i s j o n s b e r e t n i n g f o r V i h a r r e v i d e r t å r s r e g n s k a p e t f o r S a m b o B o l i g s am e i e f o r r e g n s k a p s år e t , s om v i s e r e t o v e r s k u d d p å k r V i h ar o g s å r e v i d e r t o p p l ys n i n g e n e i å r s b e r e t n i n g e n om å r s r e g n s k a p et o g f o r u t s e t n i n g e n om f o rt s at t d r i f t. Å rs r e g n s k a p et b es t å r a v r e s u l t a t r e g ns k a p, b a l a ns e o g n ot eo p p l y s n i n g e r. R e g n s k a ps l o v e n s r eg l e r o g n o r s k g o d r e g n s k a p s s k i k k e r a n v e n d t v e d ut a r b e i d e l s e n a v r e g n s k a p e t. Å r s r e gn s k a p et o g å r s b e r e t n i n g e n e r a v g i t t a v s am e i et s s t y r e. V å r o p p g a v e e r å ut t a l e os s om å r s r e g n s k a p et o g ø v r i g e f o r h o l d i h e n h o l d t i l r e v i s o r l o v e n s k r a v. V i h a r ut f ø r t r e v i s j o n e n i s am s v a r m e d l o v, f o r s k r i f t o g g o d r e v i s j o n s s k i k k i N o r g e, h e r u n d e r r e v i s j o n s s t a n d a r d e r v e d t a t t a v D e n n o r s k e R e v i s o rf o r e n i n g. R e v i s j o n s s t a n d a r d e n e k r e v e r a t v i p l a n l e g g e r o g u t f ø r e r r e v i s j o n e n f or å o p p n å b e t r y g g e n d e s i k k e r h e t f o r at å rs r e g n s k a p e t i k k e i n n e h o l d e r v e s e nt l i g f e i l i nf o rm as j o n. R e v i s j o n om f a t t e r k o n t r o l l a v u t v a l g t e d e l e r a v m a t e r i a l et s om u n d e r b y g g e r in f o rm a s j o n e n i å rs r e g n s k a p e t, v u r d e r i n g a v d e b e n y t t e d e r e g ns k a ps p r i n s i p p e r o g v e s e n t l i g e r e g ns k a ps e s t i m at e r, s am t v u r d e r i n g a v i n n h o l d et i o g p r e s e n t a s j o n e n a v å r s r e g n s k a p et. I d e n g r a d d e t f øl ge r a v g o d r e v i s j o ns s k i k k, om f at t e r r e v i s j o n o g s å e n g j e n n o m g å e l s e a v s a m e i e t s f o r m u e s f o r v a l t n i n g o g r e g n s k a p s - o g i nt e r n k o n t r o l l s y s t em e r. V i m e n e r at v å r re v i s j o n g i r et f o r s v a r l i g g r u n n l a g f or v å r u t t a l e l s e. V i m e n e r a t årsregnskapet er av gitt i samsv ar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av sameie t s ø k o n o m i s ke st i l li n g 3 1. d e s em b er og av r e su lt a t e t i r eg n s k a ps å r et i ov er e n s st e m m e ls e m e d n o r s k g o d r e g n s k a p s s k i k k le d e ls e n h a r o p pf ylt s i n p li k t t i l å s ø r g e f o r o r d e nt li g o g ov er si k t li g r e gi st r er i n g o g d ok u m e nt a sj o n av r e g n s k a p s o p p l y s n i n g e r i s a m s v a r m e d n o r s k l o v o g g o d b o k f ø r i n g s s k i k k o p p l ys n i n g e n e i å r s be r et ni n g e n o m år s r eg n s k a p et o g om f o r u t s et ni n g e n om f o r t s at t d r i f t e r k o n s i s t e nt e m ed år s r e g n s k a pe t o g e r i s am sv ar m e d lo v o g f o r s k r i f t er. U t e n a t d e t h a r b e t y d n i n g f o r k o n k l u s j o n e n i a v s n i t t e t o v e r, v i l v i p r e s i s e r e a t i n g e n a v b u d s j e t t a l l e n e s om f r em k om m e r i re g n s k a p e t e r r e v i d e r t. V i d e r e v i l v i p r e s i s e r e at s a m e i e t h a r n e g a t i v e g e n k a p i t a l p r 3 1. d e s e m b e r O s l o, 1 6. m a r s P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s A S C a t o G r ø n n e r n / s / S t a t s a u t o r i s e r t r e v i s o r

14 14 S a m b o B o l i g s a m e i e R E S U L T A T R E G N S K A P Regnskap Regnskap B u d s j e t t B u d s j e t t N o t e D R I F T S I N N T E K T E R : Innkrevde felleskostnader Vaskeri Garasjer Andre inntekter S U M D R I F T S I N N T E K T E R D R I F T S K O S T N A D E R : Personalkostnader Styrehonorar A v s k r i v n i n g e r Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Drift og vedlikehold F o r s i k r i n g e r Kommunale avgifter G a r a s j e r Energi/ fyring Kabel- / TV-anlegg Andre driftskostnader S U M D R I F T S K O S T N D R I F T S R E S U L T A T : F I N A N S I N N T E K T / K O S T N A D : Finansinntekter Finanskostnader R E S. F I N AN S I N N T / K O S T N Å R S R E S U L T A T O v e r f ø r i n g e r : Udekket tap Vedlikeholdsfond Reduksjon udekket tap B A L A N S E

15 15 S a m b o B o l i g s a m e i e N o t e E I E N D E L E R A N L E G G S M I D L E R G a r a s j e r / P a r k e r i n g s h u s S U M A N L E G G S M I D L E R O M L Ø P S M I D L E R Restanser felleskostnader Kundefordringer Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS og Nordea Innestående Nordea - skattetrekk Sparekonto i OBOS Vedlikeholdsfond S U M O M L Ø P S M I D L E R S U M E I E N D E L E R E G E N K A P I T A L O G G J E L D E G E N K A P I T A L Vedlikeholdsfond Garasjer, endring tidligere år Udekket tap S U M E G E N K A P I T A L G J E L D L A N G S I K T I G G J E L D Pant- og gjeldsbrevlån Annen langsiktig gjeld S U M L A N G S I K T I G G J E L D K O R T S I K T I G G J E L D Forskudd felleskostnader Leverandørgjeld Skyldig offentlig myndigheter Garasjeregnskap Annen kortsiktig gjeld S U M K O R T S I K T I G G J E L D S U M E G E N K A P I T A L O G G J E L D P a n t s t i l l e l s e 0 0 Garantiansvar 0 0 OSLO,.2010, S T Y R E T F O R S A M B O B O L I G S A M E I E U N N I E C K H A R D T / S / J O H N N Y A D E M A J / S / E R I K F U R U S E T H / S /

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i S k

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i N y b y g g A S, a v h o l d es o ns d a g 2 9. a p r i l 2 0 0 9, k l.

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t G o t a a s g å r d e n, a v h o l d e

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S a m e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a g 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8. 0 0 i a u d i t o r i um 1, P

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i D u r ud B o r e t t s l a g, a v h o l d e s t i r s d a g 5. m ai 2 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Øs t r e K r ag s k o g e n S am ei e, a v h o l

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A S Th e r e s e s g 4 4 / L. G u n d e r s e n s gt 6, a v h o l d e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s t i rs d a g 8. m a rs 2 0 1 1, k l. 1 8 0 0 p å L

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Z i t t y B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Z i t t y B o r e t t s l a g, a v h o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Ø v r e K r i n g s j å B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Ø v r e K r i n g s j å B

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 U l l e r n P a r k B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i U l l e r n P a r k B o r et

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø s t e r d a l s g t 4-6 B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 8. m ar s 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e I ng i e r å s e n B o l i g s am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 8. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 i V as

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E Side 1 av 20 Sameiet S a g av e i e n 1 3 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S A M E I E T S A G A V E I E N 1 3 a v h o l d e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U e l a n d s ga t e 6 1 S am e i e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å S t. H a n s h

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i H e l g es e n s g at e 8 2 / 8 4 A S a v h o l d e s m a nd a g 2 6. a

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G r e f s e n s e t e r e n B o l i gs am e i e, a v h o l d es m a nd a g 2 2. m a rs 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 i F ol k et

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i B o l i g s am e i e t G r e g e r s G r am s V e i, a v h o l d e s t i r s d a g 9. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å B

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 A / L I l a K v a r t a l V B L I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A / L I l a K v a r t a l V B L, a v

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e 1 E i e r s e k s j s e. S v e r d r u p s G a t e 2 2 I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e Ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Sverdrups gate 22 avholdes onsdag 27. April 2011 kl. 18.00i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 K i r k e v e i e n 1 1 2 B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i K i rk e v e i e n 1 1

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0 1 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L I n n k a l l i r n g e n e r a l t f i o r s l a m l i n g o r 2 0 d 1 1 i n æ O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i R os en b o r g g t. 1 2 B L, a v h o l

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i H e r r e g å r d s t e r r a s s e n S am e i e a v h o l d e s T o r s d a g 2 5. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 i. Ljan 0 0 menighetshus,

Detaljer

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T 1 L o m m e d a l s t u n e t S a m e i e I n n k a l l i r t s n a m g e i e r m ø t i e 2 0 l 1 1 o r d i n æ O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i L om m e d al s t u n et S am e i e, a v h o l d e s

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t K i r k e v e i e n 1 1 0, a v h o l d e s m a n d a g 2 0. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 0 0 i V es t r e A k e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s r e t å n r i n s g

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i, a v h o l d e s o n s d a g 7. a p r i i 1. e t g., F a l b es g at e 5, Os l o. ( F a l b e s g at e e r d e n b ak k

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t La n g a a r d l ø k k e n, a v h o l d e s t i rs d a g 28. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 9. 0 0 p å B e r l e S

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i T h o n b y g g e t S am e i e, a v h o l d e s t o r s d a g 2 2. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8 :0 0 i P i l e s t r e d e t 3 5,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i F o r n e b u k o l l e n B o l i g s am ei e, a v h o l d e s t o r s da g 2 3. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 : 0 0 p å S A

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e U l l e r n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 p å L i l l e

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s t o rs da g 8. a p r

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 M o g a t e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r i n n nk å a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d e s t i r s d ag 4. m a i 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 i S t

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N y d a l e n K v a r t e r, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! S i d e 1 6 4 6 B o r e t t s l a g e t E u f e m i a K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i n g o g r e g ns

Detaljer

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s /

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s / 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s T i rs da g 3 1. 0

Detaljer

K j r e æ b e b o e r!

K j r e æ b e b o e r! 1 W e l h a v e n s g a t e N r. 1 0 B o r e t t s l a g K j r e æ b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S a g a d am m e n, a v h o l d e s t o r s d a g 15. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 9. 0 0 i S am l i n g s s a l

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3.

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3. I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 4. a p r i l 2 0

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Ø s t e r l i B o l i g s e l s k a p A S I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Øs t e r l i B o l i g s e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Akersbakken Bo r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 8. m a r s 2 0 1 0, kl. 18.00 på Bjørnsletta skole,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 3 1. m a rs 2 0 0 9, kl. 18.30 i Langerud Sykehjem.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l r e i t s n g e n e r a t l f i o r l s am å l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S m a rt a p a r t 2 B o r e t t s l a g, a v h o l d e s 3 1. m a i 2

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 Ordinært årsmøte i Solbakken Velforening, a v h o l d e s t o r s d a g 1 8. m a r s 2 0 1 0, k l. 2 0. 1 5 p å Ok s t a d S k o l e. T I L B E HA N D L I N G F O R

Detaljer

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i P i -1 l 3 e B s r t l, r a v e h d o e l t d es P t i a r s d k a g

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 12. m a i 2 0 0 9, k l. 1 8 3

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 1 U l l e r n p a r B k o e l n i g s a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n p a r k e n B o l i g s am e i e,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

F r o d e E r i k s e n/ s / S v e i n G u n n a r G as k a/ s / R o a r L a u r i t z e n / s /

F r o d e E r i k s e n/ s / S v e i n G u n n a r G as k a/ s / R o a r L a u r i t z e n / s / I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i F j e l l hu s h a u g e n B o l i g s e l s k a p A / S a v h o l d e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer