INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009"

Transkript

1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e U l l e r n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 1. a p r i l , k l p å L i l l e a k e r s k o l e, L i l l e ak e r v e i e n 4 9. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G A ) V a l g a v m ø t e l e d e r B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e C ) V a l g a v s e k r et æ r o g e n s a m e i e r t i l å u n d e r s k r i v e p r o t o k o l l e n s a m m e n m e d m ø t e l e d e r D ) S p ø r s m å l o m m ø t e t e r l o v l i g k a l t i n n E ) G o d k j e n n i n g a v d a g s o r d e n 2. Å R S B E R E T N I N G F O R A ) Å R S R E G N S K A P F O R S t y r e t f o r e s l å r o v e r f ø r i n g a v å r e t s r e s u l t at til egenkapital B ) B U D S J E TT S t y r e t s f o r s l a g t i l b u d s j e t t f o r b l i r l a g t f r e m t i l o r i e n t e r i n g 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r 5. I N N K OM N E S AK E R A ) S a k f r a C a m i l l a G l æ s t a d o g K a r l K l e v a B ) S p ø r s m å l f r a F r o d e H o l m H a a g e n s e n, K j e l l A m u n d P r y t z o g T r y g v e A n d r e s e n C ) S a k e r f r a F r e d r i k U n n a r A a r s æ t h e r D ) S a k f r a k a b e l g r u p p e n v / s t y r e t I n n k om n e f o rs l a g e r t a t t i n n s om eg n e v e d l e g g. 6. V A L G A V T I L L I T S V A L G T E A ) V a l g a v s t y r e l e d e r f o r 1 å r B ) V a l g a v 2 s t y r e m e d l e m m e r f o r 2 å r C ) V a l g a v 3 m e d l em m e r f o r 1 å r t i l va l g k om i t e e n O s l o, S t y r e t i F r e d r i k U n n a r A a r s æ t h e r / s / S i s s e l G a r a a s / s / P a u l H a r e i d e / s / B e r i t R u u d B e r v e / s / R i k k e M o n r a d -H a n s e n / s / G r e t e A s p h a u g / s / A n n e M a r i e H e g l a n d / s / I s a m e i e r m ø t e t h a r s a m e i e r n e s t e m m e r e t t m e d e n s t em m e f o r h v e r s e k s j o n d e e i e r. S am e i e r e n h a r r e t t t i l å m ø t e v e d f u l l m ek t i g. Re g i s t r e r i n g s bl a n k et t e n l e v e r e s i u t f y l t s t a n d v e d i n n g a n g e n.

2 2 T I L L I T S V A L G T E Å R S B E R E T N I N G F O R S i d e n f o r r i g e o r d i n æ r e s a m e i e r m ø t e h a r s a m e i e t s t i l l i t s v a l g t e v æ r t f øl g e n d e : S T Y R E T L e d e r F r e d r i k U n n a r A a r s æ t h e r V æ k e r ø v e i e n N e s t l e d e r P a u l H a r e i d e V e s t e r å s v e i e n 3 2 S t y r e m e d l e m S i s s e l G a r a a s V e s t e r å s v e i e n 2 6 A S t y r e m e d l e m B e r i t R u u d B e r v e V æ k e r ø v e i e n C S t y r e m e d l e m R i k k e M o n r a d -H a n s e n V e s t e r å s v e i e n 2 8 Styrem edle m G r e t e A s p h a u g V e s t e r å s v e i e n 3 4 B S t y r e m e d l e m A n n e M a r i e H e g l a n d V e s t e r å s v e i e n 2 6 A V a r am e d l em m e r : I n g e n V a l g k o m i t é l e d e r K n u t M a r o n i V æ k e r ø v e i e n V a l g k o m i t é m e d l e m K a r i R o s e n s t r ø m V e s t e r å s v e i e n 4 2 V a l g k o m i t é m e d l e m T u r i d M a n s h a u s V e s t e r å s v e i e n 2 8 G E N E R E L L E O P P L Y S N I N G E R O M S AM E I E T TI L L I TS V AL G TE O G AN S AT TE A v s am e i e t s 7 s t y r em e d l em m e r e r d e t 5 k v i n n e r o g 2 m e n n. S am e i e t e r p os i t i v t i l l i k es t i l l i n g o g t a r s i k t e p å at d et i k k e f o r e k om m e r f o r s k j e l l s b e h a n d l i n g p å g r u n n a v k j ø n n v e d v a l g o g a n s e t t e l s e r. S a m e i e t d r i v e r i k k e m e d f o r s k n i n g s - o g ut v i k l i n g s ak t i v i t e t e r. S am e i e t f ø l g e r a r b e i d s m i l j ø l o v e n s b e s t em m e l s e r o g t i l s t r e b e r et g o d t a r b e i d s m i l j ø. S am e i e t h a r 1 a n s a t t i 6 0 % s t i l l i n g. F O R R E T N I N G S F Ø R S E L O G R E V I S J O N Forretningsførselen er i henhold til k o n t r ak t u t f ø r t a v OB O S E i e n d om s f o r v a l t n i n g A S. A u t o r i s e r t r e g ns k a ps f ø r e r ( o p p d r ag s a n s v a r l i g ) e r r e g ns k a ps s j e f E g i l H a v r e, O B OS. S am e i e t s r e v i s o r e r E r n s t & Y o u n g A S. S a m e i e t s f o r r e t n i n g s a d r e s s e : O B O S E i e n d o m s f o r v a l t n i n g a s P o s t b o k s S t. O l a v s p l a s s O s l o 2

3 3 B e s ø k s a d r e s s e : H a m m e r s b o r g t o r g 1, 9. e t g. T e l e f o n s e n t r a l b o r d : T e l e f a k s : E-p o s t : o e o b o s. n o E I E N D O M M E N S am e i e t b e s t å r a v s ek s j o n e r. S a m e i e t e r r e g i s t r e r t i B r ø n n ø y s u nd m e d o r g a n i s a s j o ns n um m e r S a m e i e t l i g g e r i O s l o k o m m u n e o g h a r f ø l g e n d e g å r d s - o g b r u k s n um m e r : M e d e i e r s e k s j o n f o r s t å s s am e i e a nd e l i b e b y g d e i e n d om m e d t i l k n y t t e t e n e r e t t t i l b r uk a v b o l i g eller annen bruksenhet i e i e n d om m e n. S t y r e t e r i k k e k j e n t m e d at de t y t r e m i l j ø e t f o r u r e n s es i v e s e n t l i g g r a d. S am e i e t s f o rm å l e r å i v a r e t a s am ei e r n e s f el l e s i n t e r e s s e r o g a dm i n i s t r a s j o n a v e i e n d om m e n, g n r. 2 8, b n r i O s l o K om m u n e m e d f e l l es a n l e g g a v e n h v e r a r t. V A K T M E S T E R T J E N E S TE S e l s k a p e t f ø l g e r a r b e i d s m i l j ø l o v e n s b es t em m e l s e r o g t i l s t r e b e r et g od t a r b e i d s m i l j ø. V ak t m e s t e r T r o n d R e k d a l i v a r e t a r d e n d a g l i g e d r i f t o g d e t l ø p e n d e v e d l i k e h o l d e t i s e l s k a p e t i h e n h o l d t i l stillingsbeskrivelse i en 60 % stilling og vedtatte vedlik e h o l d s b u ds j e t t e r. D e t e r g j e n n om f ø r t m e d a r b e i d e r s am t a l e m e d v ak t m es t e r T r o n d R ek da l. V a k t m es t e r k a n o gs å k o n t ak t es p å t e l e f o n / S e l s k a p e t h a r a v t a l e om v ak t m e s t e r t j e n e s t e f o r g r es s k l i p p i n g o g s n øm åk i n g m e d A d r i a n a V a k t m e s t e r & R e n h o l d A S. D e t h a r g j e n n om s n i t t l i g v æ r t a n s at t 0, 6 0 % å r s v e r k i s e l s k a p e t gj e n n o m å r e t. S e l s k a p e t e r i k k e p l i k t i g t i l å h a t j e n e s t e p e n s j o ns o r dn i n g e t t e r l o v om o b l i g a t o r i s k t j e n es t e p e ns j o n ( O TP ) s i d e n s t i l l i n g e n e r u n d e r 7 5 % a n d e l å rs v e r k. G A R A S J E R For l e i e a v ek s t r a g a r as j e p l a s s k on t a k t es I N V E S T I RE A S ( t i d l i g e r e LE N E A S ) p å t l f f o r y t t e r l i g e r e i nf o rm a s j o n. N Ø K L E R S y s t em n øk k e l b e s t i l l e s s k r i f t l i g h os f o r r e t n i n g s f ø r e r OB O S E i e n d om s f o r v a l t n i n g a s. T e l e f o n s e n t r a l b o r d e t , t e l e f a k s e l l e r e -p o s t a d re s s e: o e o b o s. n o. R E N H O L D S am e i e t h a r a v t a l e m e d M c C l e a n f o r r e n g j ø r i n g a v s am e i et s f el l e s a re a l e r. 3

4 4 S A M E I E T S L Å N S am e i e t h a r i k k e f e l l e s l å n. F O R S I K R I N G S a m e i e t s e i e n d o m m e r e r f u l l v e r d i f o r s i k r e t i T R Y GV E S TA F O R S I K RI N G m e d p o l i s e n um m e r F u l l v e r d i f o r s i k r i n g v i l s i a t f o rs i k r i n g s s e l s k a p et h a r a ns v a r e t f o r at s am e i et t i l e n h v e r t i d h a r d e r i k t i g e f o r s i k r i n g s s um m e r. E n f o r ut s et n i n g f o r d e t t e e r at f o r s i k r i n g s s e l s k a p et f å r m e l d i n g o m v e s e n t l i g e v e r d i øk n i n g e r p å b yg n i n g e r, f. e k s. v e d r e h a b i l i t e r i n g e l l e r p å b y g g i n g. V e d t o t a l s k a d e s k a l e r s t at n i n gs b e l ø p e t d e k k e o p p f ø r i n g a v n y b y g n i n g a v s am m e s t a n d a r d o g s t ø r r e l s e. F o r s i k r i n g e n o m f a t t e r o g s å b y g n i n g s m e s s i g e f o r a n d r i n g e r s o m d e n e n k e l t e s e k s j o n s e i e r g j ø r i n n e i b o l i g e n. D e n e n k e l t e s e k s j o n s e i e r m å s e l v s ø r g e f or å h a h j em f o r s i k ri n g s o m d e k k e r i n n bo og l ø s ø r e. H v i s s am e i e t s f o rs i k r i n g s k a l b e n y t t e s, m å b e b o e r n e s t r a k s m e l d e s k a d e n t i l F o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n i O B O S t l f f a k s E-p o s t f o r s i k r i n o b o s. n o. O p p f øl g i n g a v f o rs i k r i n gs s a k e r bl i r g j o r t a v F o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n i O B O S. B R A N N S I K R I N G S U T S T Y R I h e n h o l d t i l f o r s k r i f t e n e s k a l d e t v æ r e i n s t a l l e r t r ø y k v a r s l e r o g b r a n n s l o k ni n g s a p p a r a t e l l e r b r a n n s l a n g e i a l l e l e i l i g h e t e n e. E i er / b e b o e r h a r a n s v a r e t f o r a t u t s t y re t e r t i l s t e d e o g f u n g e r e r. H M S F o r s k r i f t o m s y s t e m a t i s k h e l s e -, m i l j ø - o g s i k k e r h e t s a r b e i d i v i rk s om he t e n ( I n t e r n k o n t r o l l f o r s k r i f t e n ) b l e f as t s a t t v e d k g l. r e s. 6. d e s e m b e r m e d v i r k n i n g f r a 1. j a n u a r F o r s k r i f t e n s t i l l e r k r a v t i l at d e n e nk e l t e v i r k s om h et s k a l s ys t em at i s e r e a r b e i d e t m e d å et t e r l e v e b es t em m e l s e n e i l o v e r o g f o r s k r i f t e r g i t t a v d e t of f e nt l i g e. Boligselskap er definert som virksom het og skal d e r f o r h a i nt e r n k o n t r o l l s y s t em. D e t t e om f a t t e r b l a n t a n n e t k o n t r o l l s y s t e m o g o p p f ø l g i n g a v b r a n n v e r n, b y g g h e r r e f o r s k r i f t e r v e d b y g g e - o g a n l e g g s a r b e i d, l ek e p l as s e r o g e l ek t r i s k a n l e g g o g e l e k t r i s k u t s t y r h vo r f o r d e l i n g a v a ns v a r e t e r g i t t e n s l i k t o l k n i n g : S am e i e t e r a ns v a r l i g f o r a t d et e l ek t r i s k e a n l e g g e t o g u t s t y r e t i f e l l es a r e a l e t t i l e n h v e r t i d e r i o r d e n. I f o r h o l d t i l a nl e g g o g ut s t y r i d e n e nk e l t e b o e n h e t e r d e t s t y r e t s p l i k t å g j ø r e e i e r o g / e l l e r b r u k e r a v d e n e n k el t e l e i l i g h e t o p pm e rk s om p å d e t a n s v a r s om d e ha r f o r å h o l d e e l e k t r i s k u t s t y r i o r d e n e t t e r g j e l d e n d e l o v o g f o rs k r i f t. S t y r e t s H M S -a r b e i d S t y r e t h a r o p p n e v n t R i k k e M o n r a d -H a n s e n o g G r e t e A s p h a u g s om H M S t i l l i t s v a l g t e. D e t i l l i t s v a l g t e v i l s a m m e n m e d v a k t m e s t e r h a g j e n n o m f ø r t 2 v e r n e r u n d e r d e n n e p e r i o d e n. F ok u s p å r u n d e n e h a r v æ r t å a v h e n d e m a t er i a l e s om i k k e e r i f o rs k r i f t m e s s i g e s t a n d o g a n n e t s om s am e i et i k k e k a n g j ø r e s e g n y t t e av. D e t e r e l l e r s p l a n l a g t å h a b e f a r i n g m e d b r a n n v e s e n e t. D e t v i l b l i g j o rt m u l i g f o r s am e i e r n e å f å å k o nt r o l l e r t e g n e b r a n n s l uk n i n gs a p p a r a t e r. 4

5 5 E I E N D E LE R O G G J E L D O M S E T N I N G O G T A K S T E R S am e i e r n e f å r t i l s e n dt s k j em a m ed o p p s t i l l i n g o v e r d e n e n k e l t e s e k s j o n s a n d e l a v s am e i e t s i n n t e k t e r, u t g i f t e r, g j e l d o g e i e n d e l e r. L i g n i n g s v e r d i e n f å r d e n e n k e l t e o p p g i t t p å l i g n i n g s k o n t o r e t. Om s et n i n g a v s ek s j o n e n e s k j e r t i l m a rk e d s p r i s. D e t f i n n es i k k e t a k s t e r f o r s e k s j o n e n e v e r k e n h o s s t y r e t e l l e r f o r r e t n i n g s f ø r e r. S å l a n g t f o r r e t n i n g s f ø r e r e n f å r o p p g i t t om s e t n i n gs p r i s e r, b l i r d i s s e r e g i s t r e r t. F o r r e t n i n g s f ø r e r k a n, p å b ak g r u n n a v d i s s e o p p l y s n i n g e n e, g i a nt y d n i n g om p r i s n i v å e t f o r s e k s j o n e n e. T E L E N O R S am e i e t e r t i l s l u t t e t s am a r b e i d s a v t a l e n m e l l om T el e n o r o g OB O S E i e n d o m s f o r v a l t ni n g om r a b a t t o r d n i n g f o r b e b o e r e m e d t e l e f o n a b o n n e m e nt i T e l e n o r. D e t g i s r a b a t t p å : - T e l l e r s k r i t t / t r a f i k k f r a f a s t t e l e f o n - F r i b r u k a v f as t t e l ef o n h v e r l ø r d ag ( k u n s t a rt p r i s p å 8 9 ø r e p r s am t al e u a n s e t t v a r i g h e t ). D e n e n k e l t e b e b o e r f å r o gs å r a b a t t v e d b es t i l l i n g a v : - ADSL, oppringt internett og m obiltelefoni - B r e d b å n d s t e l ef o n i - M e d 3 t y p e r T e l e n o r -a b o n n em e nt g i s e n t o t al k u n d e r a b a t t i t i l l e g g t i l d e ø v r i g e r a b a t t e n e. K A B E L -TV GET er leverandør av kabel-tv tjenester til sameiet, i tillegg til bredbånd, telefoni og digital-t V. G e t s s e r v i c e t e l ef o n e r b et j en t m a n d a g - fredag mell om k l o g o g l ø r d a g - s ø n d a g m e l l om k l o g F e i l m el d i n g o g s u p p o r t k a n o g s å m el d e s p å ww w. g e t. n o. G e t s k u n d e - o g s e r v i c em o t t ak e r l o k a l i s e r t i M a r i d a l s v e i e n i t i l k ny t n i n g t i l h o v e d k o n t o r e t. H e r k a n m a n b l a n t a n n e t h e n t e e l l e r b y t t e d ek o d e r, i n t e r n e t t m o d em o g " gj ø r d e t s e l v p ak k e r " f o r t e l e f o n i. P å G et s h j em m e s i d e ww w. g e t. n o f i n n e r d u o v e r s i k t o v e r ak t u e l l e f o r h a n d l e r e i l o k a l om r å d e t, s am t p r o d uk t i nf o rm a s j o n o g b es t i l l i n gs m u l i g h e t e r. O B O S o g G e t h a r i n n g å t t a v t a l e f o r b e b o e r e i b o l i g s e l s k a p e r f o r v a l t e t a v O B O S -k o ns e r n e t om k o l l ek t i v a v t al e p å D i gi t a l T V, i n t e rn e t t o g t e l ef o n t j e n es t e r. K o nt a k t k u n d e t j e n e s t e n f o r m e r i n f o rm a s j o n. Ingen m å gjøre inngrep i kabel-t v a n l e g g e t s o m å s k r u a v d e k s e l e t p å a n t e n n e k o n t ak t e n o g f o r e t a o m - e l l e r t i l k o b l i n g e r. S l i k e i n n g r e p v i l k u n n e f o r å r s ak e f o rs t y r re l s e r p å s i g n a l e n e t i l a n d r e beboere og i verste fall forårsake ødeleggelser i kabel-t v a n l e g g e t. R E H AB I L I TE R I N G S TØ R R E V E D L I KE H O L D D e t e r i d e n n e s t y r e p e r i o d e n i k k e u t f ø r t s t ø r r e v e d l i k e h o l ds o p p g a v e r p å b y g n i n g s m as s e n f o r u t e n r e h a b i l i t e r i n g s a r b e i d e n e p å g a n g br o e n i V æ k e r ø v e i e n. 5

6 6 S T Y R E T S AR B E I D I e r d et a v v i k l e t 1 2 p r o t o k ol l f ø r t e s t y r em øt e r o g b e h a n d l e t s a k e r. E k s t r a o r d i næ r t s am e i e rm ø t e b l e a v v i k l et 1 8. j u n i m e d k u n e r s ak ; R e h a b i l i t e r i n g a v t ak. I t i l l e g g e r d et a v h o l d t e n r ek k e m øt e r i t e k ni s k g r u p p e (s p e s i e l t o p p f øl g i n g t ak p r o s j ek t ), k a b e l g r u p p e f o r v u r d e r i n g n y e t j e n e s t e r o g l e v e r a n d ø r p å k a b e l t j e n es t e r o g u t om h us g r u p p e n s o m h a r h å n d t e r t d u g n a d e r o g s p ø r s m å l v e d r ø r e n d e u t e a n l e g g o g l e k e p l a s s e r. S t y r e t s m e dl em m e r o p p g a v e f o r d e l i n g S t y r e t s m e dl em m e r h a r h a t t e g n e a n s v a r s om r å d e r m e d f o r d e l i n g p å u l i k e s ak s om r å d e r ( ø k o n om i, t e k n i s k, d r i f t / v e d l i k e h o l d, u t om h u s g r u p p e n, b e b o e r k o n t ak t, H M S o g p e r s o n a l s p ø r s m å l. ) S t yr e t s a r b e i d s o p p g a v e r T a k r e h a b i l i t e r i n g S t y r e t h a r i s t y r e p e r i o d e n l a g t n e d m y e a r b e i d i s ak e n. A r b e i d e t h a r f o r e g å t t i t r e s t a di e r ; 1 ) I n n h e n t i n g a v i n f o r m a s j o n o m a l t e r n a t i v e n e I første rekke ble det foretatt en avklaring av hvilke takløsninger som er aktuelle alt e r n a t i v f o r s am e i et s am t f o r d e l e n e o g u l em p en e f o r b u n d e t m e d d i s s e. S t y r e t h a r i d e n n e a vk l a r i n g e n s t øt t et s e g t i l t e k ni s k f a g k om p e t a ns e f r a O B O S p r o s j ek t s om h a r b e t y d e l i g e r f a r i n g f r a l i g n e n d e s ak e r. E t i n f o rm as j o ns s k r i v v e d r ø r e n d e s a k e n b l e ut a r b e i d e t o g s e n dt ut t i l a l l e i s am ei e t i f o r k a n t a v a v h o l d e l s e n a v e t i n f o rm as j o ns m øt e. P å d et t e m øt e t f i k k s am e i e r n e a n l e d n i n g t i l å t a o p p d e s p ø r s m å l s am t p r o b l em s t i l l i n g e r de ø n s k e t d i s k ut e r t s am t at f o r d e l e r o g u l em p e r v e d a l t e r n a t i v e n e b l e å p e nt d i s k ut e r t. 2 ) V e d t a k f r a e k s t r a o r d i n æ r t s a m e i e m ø t e S t y r e t i n n k a l t e t i l et ek s t r a o r d i n æ rt s am ei em øt e v e d r ø r e n d e r e h a b i l i t e r i n g e n a v t a k e n e 1 8 j u n i h v o r s am e i et m e d s t o r t f l e rt al l b e s l u t t et å v i d e r e f ø r e d a g e ns l øs n i n g o g h ø y d e p å t a k e n e. 3 ) I v e r k s e t t e l s e a v v e d t a k et P å b a k g r u n n a v d e t t e v e d t a k et h a r s t y r e t f o r es t åt t u t a r b e i d e l s e n a v en t i l b u ds s p es i f i k as j o n s om b e s k r i v e r a r b e i d e n e s om ø n s k es ut f ø rt, s am t d e n p å f øl g e n d e i n n h e n t i n g e n a v p r i s e r f r a m ul i g e l e v e r a n d ø r e r. D e t t e a r b e i d e t e r u t f ø r t a v s a m e i e t s n y e t e k n i s k e k o n s u l e n t D r. T ec h n. K r i s t of f e r A p e l a n d A S i næ r t s am a r b e i d m e d s t y r e t v e d t ek n i s k k om i t é. D e t e r i a v h o l d t f l e r e m ø t e r v e d t e k ni s k k om i t é f o r å s am m e n l i gn e d e m ot t a t t e t i l b u d e n e s a m t d a n n e e t g o d t b e s l u t n i n g s g r u n n l a g f o r s t y r e t i v a l g e t a v l e v e r a n d ø r t i l a r b e i d e n e. V I F O b a r n e h a g e n p å L y s e j o r d e t S t y r e t h a r i p e r i o d e n h at t t o s ak e r o p p e m e d V I F O i f o r b i n d e l s e m e d s l u t t f ø r i n g e n a v b a r n e h a g e n. 1 ) D r i f t s a v t a l e E n d r i f t s a v t a l e v e d r ø r e n d e k os t n ad s f o r d e l i n g e n a v f e l l es d r i f t s t j e n es t e r f o r b u n d e t m e d a d k o m s t v e i e n f r a V æ k e r ø v e i e n s om s am e i et d e l e r m e d b a r n e h a g e n. 6

7 7 2 ) S l u t t a r b e i d e r m e d p a r k e r i n g s p l a s s e n D a g e n s l øs n i n g p å om r å d e t s k a l en d r e s f o r b e d r e å i v a r e t a s i k k e r h et e n t i l d e m yk e t r a f i k a n t e n e s o m b e n y t t e r g a n g v e i e n t i l o g f r a L y s e j o r d e t s k o l e. V i d e r e e r d et b e ho v f o r e n f o r s k j ø n n i n g o g b e p l a n t n i n g a v om r å d e t. S a k e n h a r d e s s v e r r e t a t t uf o r h o l d m es s i g l a n g t i d å f å p å p l a s s g r u nn e t u k l a r o g m e g e t t r e g s a k s b e h a n d l i n g h os V I F O. S t y r e t h a r i d e n n e s a k e n u t v i s t m e g e t s t or t å l m o d i g h et f o r å f å g j e n n o m s l a g f o r d e ø n s k e d e t i l t a k e n e p å om r å d e t. V U N y t t D e t e r i s t y r e p e r i o d e n u t s e n dt 4 n um m e r a v V U N y t t t i l al l e s e k s j o ns ei e r e i s am e i et. T i l s t a n d s r a p p o r t D e t b l e h øs t e n ut f ø rt e n t i l s t an d s r a p p o r t o g b e b o e r u n d e r s øk e l s e i s am e i et. S am e i e t f i k k k r i s t ø t t e f r a H u s b a nk e n t i l de n n e u n d e r s ø k e l s e n. D e l e r a v r es u l t a t e n e f r a r a p p o r t e n e r g j e n g i t t i V U N y t t S i k r i n g s s k a p e n e Etter oppgradering av flere sikringsskap, utført av Haugen El-i n s t a l l as j o n A S, d uk k et d et o p p n o e n r e k l am as j o n e r s om s t y r e t e ng a s j e r t e s e g i f o r å f å f r em e n m i nn e l i g l øs n i n g o g f r a s t y r e t s s i d e a ns e r v i d i s s e a r b e i d e n e f o r av s l u t t et. E t s t ø r r e s i k r i n gs s k a p i V æ k e r ø v e i e n U. et g. b l e i n n h e nt e t p r i s p å ( c a ) f o r d i d et m å b y t t e s. S k a p e t e r d e l v i s r u s t e t g r u n n e t l e k k a s j e r g j e n n o m 1 U. e t g. s o m s k y l d es s k a d e p å m em b r a n o v e r. Ut s k i f t i n g e n bl e a v p r a k t i s k e å rs a k e r ut s a t t t i l v å r e n G a s s p e i s S t y r e t h a r o g s å i d e n n e p e r i o d e n ar b e i d e t m e d å f r em s k a f f e g o d t t i l bu d p å i n s t a l l as j o n a v g a s s p e i s f r a P e i s s e l s k a b e t A S. T i l b u d b l e s e n d t s e k s j o ns e i e r n e d i r ek t e o g b e s t i l l i n g e r e n a v t a l e d i r e k t e m e l l om l e v e r a n d ø r o g s ek s j o n s e i e r. S t y r e t h a r o g s å a nm o d e t om å m e l d e f r a t i l s t y r e t om i ns t a l l as j o n a v ga s s p e i s, s l i k at s t y r e t i H M S -a r b e i d e t h a r o v e r s i k t o v e r h v o r d e t e r i n s t a l l e r t o g a n t a l l e t. C a. 3 0 s ek s j o ns e i e r e h a r m e l d t f r a. V i d e r e e r d et f o rm i d l e t t i l b u d ( j a n u a r ) t i l a l l e s e k s j o ns e i e r e o m å r s k o n t r o l l a v p e i s i ns t a l l as j o n. K u n 4 s e k s j o ns e i e r e b e n y t t e t s e g a v t i l b u d et. S t y r e t p å p e k e r a t h v e r seksjonseier er ansvarlig for at det foretas årli g k o nt r o l l / v e d l i k e h o l d og k a n d ok um e nt e r e d e t t e v e d e v e n t u e l t b e h o v. R e k l a m a s j o n s s a k B u s k e r u d M a l e r f o r r e t n i n g ( B M F ) D e n n e s a k e n b l e h øs t e n b r ak t i n n f o r F o r l i k s r å d e t i Os l o. B M F m ø t t e i k k e s e l v, m e n m e d s t e d f o rt r e d e r s om a v v i s t e s ak e n u t e n v i l j e t i l f o r h a n d l i n g e r. I e t t e rt i d f o r e t ok s t y r e l e d e r, V U B s i n a d v o k a t i s ak e n o g v å r n y e t ek n i s k e k o ns u l e n t e n b e f a r i n g p å a k t u e l l e om r å d e r. D e t b l e t a t t e n j u r i d i s k o g t e k ni s k v u r d e r i n g a v r i s i k o e n f o r å k j ø r e s ak e n v i d e r e i r e t t s a p p a r a t e t. K o n k l us j o n e n b l e a t d e t i k k e a n b ef a l e s å g å v i d e r e m e d s ak e n. P r os e s s r i s i k o e n e r f o r s t o r i f o r h o l d t i l r e k l am as j o n e n s om f a n g o g t i d e n s om e r g å t t et t e r at a r b e i de n e b l e u t f ø r t. S t y r e t h a r s l u t t e t s e g t i l d e n n e a n b e f a l i n g e n. N y t t s t y r e h a r e v e n t u e l t f r i s t t i l h ø s t e n ( 1 å r s f r i s t f r a a v g i t t k j e n n e l s e i F o rl i k s r å d e t ) m e d å r e v u r d e r e a n b e f a l i n g e n o g e v e n t u e l t k j ø r e s a k e n v i d e r e i r e t t s a p p a r a t e t. 7

8 8 G a n g b r o V æ k e r ø v e i e n / V e d r e p a r a s j o ns a r b e i d e r p å g a n gb r o e n t i d l i g hø s t e n b l e d e t a v d e k k et b e t y d e l i g e b e t o n g s k a d e r m e d s a l t i n n h o l d o v er a n b e f a l t e v e r d i e r o g r u s t a n g r e p på a rm e r i n g. D et m e d f ø r t e a t b r o e n m åt t e t ot a l r e h a b i l i t e r es. D e t s t å r i g j e n n o e n m a l e r a r b e i d e r s om s k a l ut f ø r e s v å r e n N e d g r a v i n g k u m n e d e n f o r V æ k e r ø v e i e n V e d n e d g a n g t r a p p o g ø v r e d e l g a n g v e i m o t Ni l s K j æ rs v e i h a r d et f l er e å r v æ r t b e t y d e l i g p r o b l em m e d å l e d e v a n n b o r t f r a b y g n i n g s m as s e n, n o e s om t i d l i g e r e f o r å r s ak e t l e k k as j e r t i l s p es i e l t e n a v l e i l i g h e t e n e p å b a k k e p l a n. D e t e r g r a v d n e d k um m e d n e d g r a v d a v l ø p i b ak k e n f o r å s am l e d e l e r a v v a n n e t. D e t t e s e r ut t i l å f u n g e r e t i l f r e ds s t i l l e n d e, m e n d e t k a n m u l i g e ns b l i b e h o v f o r n o e n j u s t e r i n g e r n å r v i h øs t e r e r f a r i n g e r m e d v a l g t l øs n i n g. L e v e r a n d ø r a v t a l e r S t y r e t h a r r e f o r h a n d l e t k o n t r a k t e n m e d r e n g j ø r i n g s f i r m a M c C l e a n. 3 t i l b u d b l e i n n h e n t e t f ø r M c C l e a n f i k k f o r n y e t a v t a l e, m e n t i l n o e l a v e r e p r i s o g m e d s am m e t j e n e s t e i n n h o l d. V e s t e r å s v e i e n 1 4 f o r d e l i n g k o s t n a d e r f e l l e s i n n k j ø r i n g A v t a l e om d e l i n g a v k os t n a d e r f e l l e s i n nk j ø r i n g m e l l om V e s t r e U l l e r n B o l i gs am e i e o g s am e i et V e s t e r å s v e i e n 1 4 e r u n d e r o p p d a t e r i n g / r e f o r h a n d l i n g. U n d e r u t v a l g N e d e n f o r f ø l g e r r a p p o r t e r f r a u n d er u t v a l g / a r b e i d s k om i t e e r : T e k n i s k g r u p p e T e k n i s k g r u p p e h a r i d e n n e p e r i o d e n b e s t åt t a v P a u l H a r e i d e, A n n e M a r i e H e g l a n d o g S i s s el G a r a a s. H o v e d o p p g a v e n i d e n n e s t y r e p e r i o d e n h a r v æ r t d e n f o r s t å e n d e t a k r e h a b i l i t e r i n g e n s om s am e i et s t å r o v e n f o r. D e t e r a v h o l d t e t b e t y d e l i g a nt a l l m øt e r i f o r b i nd e l s e m e d i n f o rm a s j o n s i n n h e n t i n g, a vk l a r i n g a v d e u l i k e t ak a l t e r n at i v e n e, ut f o rm i n g a v i nf o rm a s j o n t i l s a m e i e r n e, a v h o l d e l s e a v i n f o r m a s j o n s m øt e o g ek s t r a o r d i n æ rt s am e i em ø t e, ut f o rm i n g e n a v t i l b u d s g r u n n l a g s am t e v a l u e r i n g e n o g a v k l a r i n g e n a v i n n k om n e t i l b ud. V i d e r e h a r k om i t e e n v æ rt i n v o l v e r t i d e a n d r e l ø p e n d e s a k e r s om n a t u r l i g h a r h ø r t i n n u n d e r k o m i t e e n s a r b e i d s o m r å d e s l i k s o m t i l s t a n d s r a p p o r t o g b e b o e r u n d e r s øk e l s e, v a l g a v n y t ek n i s k k o n s u l e nt t i l s am ei e t, B M F s a k e n, u t a r b e i d e l s e a v v e d l i k e h o l ds b u d s j e t t s am t a n d r e m i n d r e l ø p e n d e s ak e r. U t o m h u s g r u p p e n I s t y r e t f o r / h a r B e r i t R u u d B e r v e o g S i s s e l G a r a a s v æ r t a n s v a r l i g f o r u t a r b e i d e l s e a v p l a n e r o g u t f ø r e l s e v e d r ø r e n d e g r ø n t a r e a l e n e i s am ei e t. I d e n n e p e r i o d e n h a r d et væ r t g j e nn o m f ø r t 4 d u g n a d e r m e d v e l d i g v ar i e r e n d e o p p m øt e. D e t e r u t a r b e i d e t e n ut om h us p l a n i s am a r b e i d m e d O b o s P r os j e k t A S. U t e m i l j ø e t e r e n v i k t i g d e l a v d e t t o t a l e b om i l j ø et. V e d l i k e h o l d o g p l a n l e g g i n g a v u t ea r e a l e n e u t g j ø r et m e g et om f at t e nd e om r å d e s om t r e n g e r g o d p l a n l e g g i n g. P l a n e n t a r f o r s e g s k j ø t s el s p l a n, p l a nt e p l a n, l e k e p l as s e r o g f e l l i n g a v t r æ r. P l a n e n i n n e h o l d e r a n b e f a l i n g e r o m h v i l k e a r b e i d e r s o m e r v i k t i g f o r a t s am e i e t s k a l f r em s t å s om a t t r a k t i v t o g b e h o l d e et g o d t b om i l j ø f o r al l e. 8

9 9 D e t t e e r e n l a n g t i ds p l a n s om e r m e n t å væ r e e t v e r k t ø y f o r k om m e nd e s t y r e r. U t om h us p l a n e n s k a l i n n a r b e i d e s i d e n t ot a l e v e d l i k e h o l d s p l a n e n f o r s am e i e t. K a b e l g r u p p e v u r d e r i n g T V o g k a b e l l e v e r a n d ø r I t i l k n yt n i n g t i l s am ei e rm øt e t i , b l e d et s a t t n e d e n g r u p p e s om s k u l l e e v a l u e r e s am e i e t s nåværende avtale m ed kabel-tv l e v e r a n d ø r e n G e t. G r u p p e n f i k k m a n d a t t i l å g å i f o r h a n d l i n g b å d e m e d G e t o g m e d a n d r e a k t u e l l e l e v e r a n d ø r e r. K a b e l g r u p p e n h a r i n n h e n t e t p r i s e r f r a u l i k e l e v e r a n d ø r e r o g e v a l u e r t e n r e k k e f o rs k j e l l i g e l ø s n i n g e r. K a b e l g r u p p e n s a n b e f a l i n g e r e n o p p g r a d e r i n g a v e k s i s t e re n d e a v t a l e m e d G e t. V i d e r e a n b e f a l e s e n n y e v a l u e r i n g o m 2-3 å r n å r f l e r e a v d e n y e ak t ør e n e h a r v i s t l e v e r i n g s d y k t i g h e t, o g e r b e d r e b e f e s t e t i m a rk e d e t. K a b e l g r u p p e n h a r b e s t å t t a v P e r M o r t e n H o f f ( l e d e r ), E r i k B u c hm a nn o g A n n e M a r i e H e g l a n d ( s t y r e t s k o n t ak t p e r s o n ). V e d l i k e h o l d s o p p g a v e r s o m e r u t f ø r t M a n g e l e k k as j es a k e r t a k e r f u l g t op p o g r e p a r e r t. F l e r e a v l ek k as j es a k e n e h a r o gs å m e df ø r t b e h o v f o r r e p a r a s j o ns a r b e i d e r i f l e r e u n d e r l i g g e n d e l e i l i gh e t e r. A v r e n n i n g s k um i V æ k e r ø v e i e n 1 39 e r g r a v d n e d. F l i s e r p å v e g g t i l t r a p p t i l n r 2 8 b l e b y t t e t f o r d i d e g am l e s p r ak k o g l ø s n e t. T r e t r i n n t i l t r a p p m ot f l a g g s t a n g b l e b y t t e t m e d m et a l l r i s t e r a v s am m e s l a g s om v e d n r D e t b l e g r a v d g r øf t o g l a g t n e d k um o g a v l ø p es r ø r f o r å l e d e b o r t g ru n n v a n n f r a s y d v e g g i 1 3 9, s om a v o g t i l f ø rt e t i l l e k k a s j e t i l b o d. S l i t t e d ø r l u k k e r e t i l h o v e d d ø r e r b l e b y t t e t. D ø r e r o g l å s e r b l e j u s t e r t o g r e p a r e r t f o r å l a g e m i n s t m u l i g s t ø y. A l l e h o v e d i n n g a n g e r b l e b e i s e t u t ve n d i g o g i n n v e n d i g. A l l e b l om s t e r k as s e r, b o r d o g b e n k e r u t v e n d i g b l e b e i s e t. N y m e m b r a n o g a s f a l t b l e l a g t p å g a n g b r o v e d V æ k e r ø v e i e n 2 9 A. A l l e s ø p p e l k as s e r i s ø p p e l r om m e ne b l e r e n g j o r t f o r å h i n d r e l u k t. 2 l e k k e n d e t a k s l uk b l e b y t t et. N o e n k v a d r a t m et e r t ak m em b r a n b l e by t t e t o v e r l ek k as j e om r å d e n e. D e g am l e p a rk e r i n g s s k i l t e n e bl e by t t e t m e d 1 3 n y e s k i l t. L e k k a s j e f r a m e m b r a n p å b a l u s t r a d e ti l b o d e r i V e s t e r å s v e i e n 3 2 b l e f u n n e t o g r e p a r e r t. Etter ganske omfattende leting fant elektriker flere jordfeil på el-a n l e gg i V e s t e r å s v e i e n. F l e r e f e i l p å g a t el y s bl e o g s å re p a r e r t. I V æ k e r ø v e i e n m å t t e e n v a r m t v a n n s b e r e d e r s o m s p r a k k b y t t e s. 9

10 1 0 R E G N S K AP E T F O R S t y r e t m e n e r a t å r s r e g n s k a p e t g i r e t r e t t v i s e n d e b i l d e a v s am e i et s e i e n d e l e r o g g j e l d, f i n a ns i e l l e s t i l l i n g o g r e s u l t a t. I nf o rm as j o n om s am ei e t s f o r v e n t e d e øk o n om i s k e u t v i k l i n g e r om t a l t i å r s b e r e t n i n g e n s p u nk t e r om k os t na d s u t v i k l i n g o g b u d s j et t f o r Å r s r e g n s k a p e t f o r e r s at t o pp u n d e r f o r u t s e t n i n g a v f o r t s a t t d r i f t. D et b ek r e f t es h e r v e d a t f o r u t s et n i n g e n om f o rt s at t d r i f t e r t i l s t e d e. R E S U L T AT Å r e t s n e g a t i v e r es u l t at p å k r , - s om f r em k om m e r i r es u l t at r e g n s k a p et f o r e s l ås d ek k et a v o p p t j e n t e g e nk a p i t a l. I N N T E K T E R I n n t e k t e n e i v a r t i l s a m m e n k r , - m o t b u d s j e t t e rt m e d k r , -. A n d r e i n n t ek t e r e r s p es i f i s e rt i n o t e 3. K O S T N A D E R D r i f t s k o s t n a d e n e i v a r p å k r , - m o t b u d s j e t t e r t m e d k r , -. D e t f o r e k om m e r i k k e v e s e n t l i g e a v v i k f o r k o s t n a d s g r u p p e n e l l e r i n n e n f o r d e e n k e l t e p o s t e r. R e v i s o r s h o n o r a r f o r r e g n s k a p s å re t e r f o r r e v i d e r i n g a v s e l s k ap e t s r e g ns k a p o g f o rm u e s f o r v a l t n i n g. R e v i s j o ns h o n o r a r e t f r em k om m e r s om e g e n p o s t i r e s u l t at r e g n s k a p e t. F o r ø v r i g v i s es t i l d e e n k e l t e t a l l e ne i r e g n s k a p e t o g d e n r e g ns k a ps m e s s i g e o v e r s i k t s om f r em k om m e r u n d e r n ot e r t i l r e g ns k a p e t. S t y r e t e r i k k e k j e nt m e d h e n d e l s e r e t t e r s om p å v i r k e r r e gn s k a p et i v e s e n t l i g g r a d. K O S T N A D S U T V I K L I N G R e n t e s a t s e n e i OB O S E i e n d om s f o r v a l t n i n g A S p r. d e n : R e n t e r p å d r i f t s k o n t o : 0, 1 0 % R e n t e r p å s p a r ek o n t o : 4, 6 0 % u n d e r 0, 5 m i l l i o n e r 4, 7 0 % m e l l om 0, 5 m i l l i o n e r o g 2 m i l l i o n e r % o v e r 2 m i l l i o n e r F O R S I K R I N G Bygningsforsik r i n g e n øk e r f r a t i l m e d c a. 9, 3 %. D e t t e s k y l d e s a t i n d e k s e n s om r e f l e k t e r e r p r i s o p p g a n g e n p å h å n dv e r k s t j e n es t e r h a r øk t t i l s v a r e n d e. D e n n e i n d e k s ø k n i n g e n e r l i k f o r a l l e f o r s i k r i n g s s e l s k a p e r. U t o v e r d e t t e f o r e t a r f o r s i k r i n g s s e l s k a p e n e i n d i v i d u e l l p r i s j u s t e r i n g m e d b a k g r u n n i s am ei e t s e g e n s k a d es i t u as j o n. K O M M U N A L E A V G I F T E R V a n n - o g a v l ø ps a v g i f t e n øk e r m e d 3, 5 % o g r e n o v a s j o n s a v g i f t e n ø k er m e d 4, 6 %. Ø V R I G E K O S T N A D E R N å r d e t g j e l d e r d e ø v r i g e k o s t n a d e n e i b u d s j e t t e t h a r s t y r e t r e g n e t m e d e n g e n e r e l l p r i s s t i g n i n g. 1 0

11 1 1 I N N T E K T S - O G K O S T N AD S O V E R S L AG F O R Å R ( B u d s j e t t ) S t y r e t h a r s at t o p p e n o v e r s i k t o v er f o r v e n t e d e i n n t ek t e r o g k o s t n a d e r i T a l l e n e e r v i s t s o m e g e n k o l o n n e v e d s i d e n a v r e s u l t a t r e g n s k a p e t. ( B u d s j e t t ) F e l l e s k o s t n a d e n e h a r i k k e b l i t t j us t e r t p å f l e r e å r. D r i f t s u n d e r s k u d d ha r v æ r t d ek k e t a v f i n a n s i n nt e k t e r o g o p ps p a r t e g e nk a p i t a l. F r em o v e r v i l r e h a b i l i t e r i n g en a v t ak e n e r e d u s e r e e g e n k a p i t a l e n, o g s a m e i e t k a n i m i n d r e g r a d b a s e r e s e g p å r e n t e i n n t e k t e r. P å d e n n e b a k g r u n n o g v a r s e l om øk t e k os t n a d e r t i l b l an t a n n e t k om m u n a l e a v g i f t e r o g f or s i k r i n g, s am t p l a n l a gt e v e d l i k e h o l d s a r b e i d e r, b e s l ut t et s t yr e t å øk e f e l l es k o s t n a d e n e m e d 3 0 % f r a 1. j a n u a r D e t t e b l e v a r s l e t s e k s j o n s e i e r n e i V U -n y t t n r D e n o r d i n æ r e d r i f t e n g i r e t o v e r s k u d d p å c a k r , -. T a k r e h a b i l i t e r i n g e r v e d t a t t o g i g an g s a t t. D et t e m e d f ø r e r e n k o s t n a d f o r p å c a k r , - s om f i n a ns i e r e s a v o p p s p a r t e g e nk a p i t a l. O s l o, I s t y r e t f o r F r e d r i k U n n a r A a r s æ t h e r / s / P a u l H a r e i d e / s / S i s s e l G a r a a s / s / B e r i t R u u d B e r v e / s / R i k k e M o n r a d -H a n s e n / s / G r e t e A s p h a u g / s / A n n e M a r i e H e g l a n d / s / 1 1

12 1 2 Til års mø te i S t a t s a u t o r i s e r t e r e v i s o r e r E r n s t & Y o u n g A S C h r i s t i a n F r e d e r i k s p l. 6, N O O s l o O s l o At r i u m, P.O.B o x 2 0, N O O s l o F o r e t a k s r e g i s t e r e t : N O M V A T l f : F a x : w w w. e y. n o M e d l e m m e r a v D e n n o r s k e R e v i s o r f o r e n i n g R E V I S J O N S B E R E T N I N G F O R Vi h ar re vid er t års r egn s kape t fo r V es tr e Ull er n B ol i gs amei e fo r r egn s kap s åre t 20 08, s o m vi s e r et un d ers ku dd p å kr , -. V i h ar o g s å r e v i d e r t o p p l y s n i n g e n e i år s b er e t n in gen o m år s r egn s kap et, fo r uts etnin gen o m f or ts att dr i ft o g f ors l age t t i l d ekn i n g a v un d er s kud d et. År sr egn ska pe t b es t år av re s ultatre gns ka p, b alan se og n ot eo pp l ys ni nge r. R e g n s k a p s l o v e n s r e g l e r o g g o d r e g n s k a p s k i k k i N o r g e er a n v e n d t v e d u t a r b e i d e l s e n a v r e gns ka pe t. Års re gns ka pet o g år s ber et ni n gen e r avgi t t av s a me i et s s t yre. Vår o pp gave er å u ttale os s o m år s r egn s kap et og øvr i ge f or hol d i hen ho l d ti l re vi s or l o ven s kr av. Vi h ar utf ørt revi sj on en i s ams var med l o v, f o r s k r i f t o g g o d r e v i s j o n s s k i k k i N o r g e, h er und er r e v i s j o n s s t a n d a r d e r v e d t a t t a v D e n n o r s k e R e v i s o r f o r e n i n g. R e v i s j o n s s t a n d a r d e n e kr eve r at vi p l an le gger og ut fø rer re visj on en fo r å o p pn å bet ryg gen d e s i kker he t fo r at års re gns ka pe t i kke i nn eh ol d er ves ent li g f e i l i n f o r m a s j o n. R e v i s j o n o m f a t t e r k o n t r o l l av ut val gt e d el er av ma t er i al et so m un d er bygge r in for masj o n en i års re gns ka pe t, vur d er i ng av d e be nyt te de regn s kap s pr i ns i p per o g ves e nt li ge re gns ka ps e sti ma ter, s amt vur d er i n g a v i n n hol det i og pr es ent as j one n av å rs regn s kap et. I de n gra d det f ø l g e r a v g o d r evi sj o ns s kik k, o mf at t er revi s j on ogs å en gj en nom gå el s e a v s amei et s f or mue s for val t ni n g o g r e g n s k a p s - og in ter n ko ntr ol l s ys t emer. Vi men er at vår r evi s j o n gi r et fo r s varl i g gr un n l ag for vå r ut ta lelse. V i m e n e r a t å rs re gns ka pe t er avgi tt i sams var med l ov og fo r s kri ft er o g gi r et r e t t v i s e n d e b i l d e av s a me iet s ø k o n o mi s k e s t i l l i n g 3 1. d e se m b e r o g a v r e s u l t a t e t i re gn s kap s året i ove re ns s te mmel s e med go d r e g n s k a p s s k i k k i N o r g e l e d e l s e n h a r o p p f y l t s i n p l i k t t i l å s ø r g e f o r o r d e n t l i g o g o v e r s i k t l i g r e g i s t r e r in g o g d o ku men tas jo n av r egn s kap s op p lys nin ger i s ams va r me d lo v o g g o d b o k f ø r i n g s s k i k k i N o r g e o pp lys n in gen e i år s ber et ni nge n om å rs r egn s kap et, f orut s et ni n gen o m fo r ts a tt dr if t og f o rs lage t til d e k n i n g a v u n d e r s k u d d e t e r k o n s i s t e n t e m e d å r s r e g n s k a p e t o g e r i s ams var med lo v o g f o rs kr if ter. Uten at det har b et ydn in g fo r ko nkl us j one n i avs n i t t et ove r, vi l vi p r es i sere at b u dsj et t al l en e i re s ultatre gns ka pe t ikke er u nd erl agt revi s j on. Os lo, 3.a p r i l E R N S T & Y O U N G A S T er j e T v e d t s t a t s a u t o r i s e r t r e v i s o r s ign. 1 2

13 V E S TR E U LL E R N B O L I G S A M E I E R E S U L T A T R E G N S K A P N o t e R e g n s k a p R e g n s k a p B u d s j e t t B u d s j e t t D R I F T S I N N T E K T E R : Innkrevde felleskostnader Andre inntekter S U M D R I F T S I N N T E K T E R D R I F T S K O S T N A D E R : Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Drift og vedlikehold F o r s i k r i n g e r Kommunale avgifter Energi/ fyring Kabel- / TV-anlegg Andre driftskostnader S U M D R I F T S K O S T N D R I F T S R E S U L T A T : F I N A N S I N N T E K T / K O S T N A D : Finansinntekter Finanskostnader R E S. F I N AN S I N N T / K O S T N Å R S R E S U L T A T O v e r f ø r i n g e r : T i l o p p t je n t e g e n k a p i t a l F r a o p p t je n t e g e n k a p i t a l

14 V E S T R E U L L E R N B O L I G S A M E I E B A L A N S E N o t e E I E N D E L E R A N L E G G S M I D L E R Leiligheter/ lokaler S U M A N L E G G S M I D L E R 1 1 O M L Ø P S M I D L E R Restanser felleskostnader Kortsiktige fordringer Håndkasse D r i f t s k o n t o i O B O S Sparekonto i OBOS S U M O M L Ø P S M I D L E R S U M E I E N D E L E R E G E N K A P I T A L O G G J E L D E G E N K A P I T A L Opptjent egenkapital S U M E G E N K A P I T A L G J E L D L A N G S I K T I G G J E L D K O R T S I K T I G G J E L D Forskudd felleskostnader Leverandørgjeld Skyldig offentlig myndigheter Annen kortsiktig gjeld S U M K O R T S I K T I G G J E L D S U M E G E N K A P I T A L O G G J E L D P a n t s t i l l e l s e 0 0 Garantiansvar 0 0 OSLO, / S t y r e t f o r F r e d r i k U n n a r A a r s æ t h e r / s S i s s e l G ar a a s / s / P a u l H a r ei d e / s/ B e r i t R u ud B er v e / s / R i k k e M o n r a d -H a n s e n / s / G r e t e A s p ha u g / s/ A n n e M a r i e H e g la n d / s/ 1 4

15 1 5 N O T E : 1 R E G N S K A P S P R I N S I P P E R Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i små foretak. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. N O T E : 2 I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R Felleskostnader S U M I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R N O T E : 3 A N D R E I N N T E K T E R T i l s k u d d H u s b a n k e n Salg bord 600 GET refusjon nettleie Netcom, antenneleie Salg nøkler Vesteråsveien 14, andel snømåking S U M A N D R E I N N T E K T E R N O T E : 4 P E R S O N A L K O S T N A D E R Ordinær lønn, fast ansatte Påløpne feriepenger F r i b o l i g Naturalytelser, fri bil, etc. speil A r b e i d s g i v e r a v g i f t A F P - pensjon Y r k e s s k a d e f o r s i k r i n g Refusjon sykepenger A r b e i d s k l æ r S U M P E R S O N A L K O S T N A D E R Det har gjennomsnittlig vært sysselsatt under 0,75 årsverk i selskapet gjennom året. Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. N O T E : 5 S T Y R E H O N O R A R Honorar til styret gjelder for perioden 2007/2008, og er på kr I tillegg har styret fått dekket styremiddag/julebord for kr jf. note

16 1 6 N O T E : 6 R E V I S J O N S H O N O R A R Revisjonshonoraret er på kr og er i sin helhet knyttet til revisjon. N O T E : 7 K O N S U L E N T H O N O R A R J u r i d i s k b i s t a n d Andre konsulenthonorarer S U M K O N S U L E N T H O N O R A R N O T E : 8 D R I F T O G V E D L I K E H O L D Apeland AS Prosjektledelse takrehabilitering OBOS juridisk utredning takrehabilitering S U M K O S T N A D E R T A K P R O S J E K T Alliero Mur og Betong - Gangbro S U M S T Ø R R E B Y G N M E S S I G E V E D L I K E H O L D Drift/vedlikehold bygninger D r i f t / v e d l i k e h o l d V V S Drift/vedlikehold elektro Drift /vedlikehold utvendig anl Drift/vedlikehold ventilasj.anl Drift/vedlikehold garasjeanlegg Erstatning v/vannskader Egenandel forsikring Kostnader dugnader -868 S U M D R I F T O G V E D L I K E H O L D N O T E : 9 K O M M U N A L E A V G I F T E R Vann- og avløpsavgift Feieavgift -154 Renovasjonsavgift S U M K O M M U N A L E A V G I F T E R N O T E : 1 0 E N E R G I / F Y R I N G Elektrisk energi S U M E N E R G I / F Y R I N G

17 1 7 N O T E : 1 1 A N D R E D R I F T S K O S T N A D E R L o k a l l e i e -600 Container Verktøy og redskaper Telefon-/kontormaskiner Driftsmateriell L y s p æ r e r o g s i k r i n g e r Vaktmestertjenester Renhold ved McClean Rengjøringsbyrå Snørydding/gressklipping v/adriana Andre fremmede tjenester rengjøring søppelholdere Kontor- og datarekvisita Kopieringsmateriell T r y k k s a k e r Aviser, tidsskrifter, faglitteratur Møter, kurs, oppdateringer mv Andre kostnader tillitsvalgte Andre kontorkostnader Telefon/bredbånd Porto Drivstoff biler, maskiner osv -245 V e d l i k e h o l d b i l e r / m a s k i n e r o s v -380 B i l g o d t g j ø r e l s e Reisekostnader Bank og kortgebyr fellesinnbetalingsgiro Velferdskostnader -300 S U M A N D R E D R I F T S K O S T N A D E R N O T E : 1 2 F I N A N S I N N T E K T E R Renter av driftskonto i OBOS Renter sparekonto i OBOS Renter av for sent innbetalte felleskostnader Andre renteinntekter 141 S U M F I N A N S I N N T E K T E R N O T E : 1 3 F I N A N S K O S T N A D E R Renter leverandørgjeld Andre rentekostnader -352 S U M F I N A N S K O S T N A D E R

18 1 8 N O T E : 1 4 L E I L I G H E T E R V a k t m e s t e r l ei l i g h e t 1 S U M L E I L I G H E T E R 1 Opplysninger om seksjonens opprinnelige kostpris og anskaffelsesår, foreligger ikke. N O T E : 1 5 K O R T S I K T I G E F O R D R I N G E R Utlegg skadesaker Get refusjon nettleie Buskerud Maling, krav ødelagt vindu Netcom antenneleie Salg nøkler Vesteråsveien 34, andel snøbrøyting S U M K O R T S I K T I G E F O R D R I N G E R N O T E : 1 6 S K Y L D I G O F F E N T L I G E M Y N D I G H E T E R F o r s k u d d s t r e k k S k yl d i g a r b e i d s g i v e r a v g i f t S U M S K Y L D I G O F F E N T L I G E M Y N D I G H E T E R N O T E : 1 7 A N N E N K O R T S I K T I G G J E L D Feriepenger Buskerud Maling, tilbakeholdt beløp Gjeld ansatte tillitsvalgte -277 Avsatt styrehonorar S U M A N N E N K O R T S I K T I G G J E L D

19 19 S A K 5 A ) I N N K O M N E S A K E R C a m i l l a G l æ s t a d o g K a r l K l e v a L e i l i g h e t 4 8 ( n e d e r s t o g m o t n o r d ) V e s t e r å s v e i e n O s l o U l l e r n å s e n 1 8. f e b r u a r T i l s a m e i e r m ø t e t i b o l i g s a m e i e t 2 1. a p r i l F o r s l a g o m å t i l l a t e i n s t a l l a s j o n a v l u f t t i l l u f t v a rm e p um p e u nd er v i s s e b e t i n g e l s e r V i h a r n y l i g f l yt t e t i n n i s am e i et, i en f o r h o l d s v i s s t o r l e i l i g h et. L e i l i g h et e n h a r s t o r f l a t e m ot b ak k e n, m o t f j el l v e g g o g m ot u t v e g g, o g h a r d e r f o r e t s t o r t o p p va r m i n gs b e h o v i f o r h o l d t i l d e t s o m e r v a n l i g i e n b l o k k. Ut f r a o p p l y s n i n g e r om t i d l i g er e s t r øm f o r b r u k i l e i l i g h e t e n e r o p p v a r m i n gs b e h o v e t s om i e t s t o r t h us. I d e n k u l d e p e r i o d e n v i h a r h at t n å i j a n u a r o g f e b r u a r h a r l e i l i g h e t e n v æ r t s væ r t k a l d. D e t e r d e r f o r b e h o v f o r t i l t ak, b l a n t a n n e t et t e r i s o l a s j o n. Vi h a r s øk t Os l o k om m u n e om t i l s k u d d t i l et t e r i s o l a s j o n o g m o n t e r i ng a v l u f t t i l l u f t v a r m e p um p e, o g b l i t t i n n v i l g e t b e gg e d e l e r. F o r i k u n n e m o nt e r e u t e d e l e n a v en l u f t t i l l u f t v a rm e p um p e f o r d r e s de t t i l l a t e l s e f r a sam eiermøtet. Vi ber om at vi får en sli k t i l l a t e l s e. E t t e r r å d f r a f o r r e t ni n g s f ø r e r h a r v i f o r s øk t å ut f o rm e e t f o r s l a g t i l v e d t a k s om e r m es t m u l i g n ø y t r a l t o g i s t ø rs t m u l i g g r a d l i k es t i l l e r a l l e b e b o e r e. V i v i l l i k e v e l p å p e k e at d et i k k e n ø d v e n d i g v i s l i g g e r l i k e g o d t t i l r e t t e f o r å m o n t e r e e n s l i k u t e d e l i t i l k n y t n i n g t i l al l e l e i l i g h e t e r i e n b l ok k. V å r u t e d e l e r t e n k t p l as s e rt u n d e r v å r e g e n b a l k o n g, d e r d e n v i l v æ r e h e l t us j e n e r t f o r b å d e n a b o e r o g a n d r e b e b o e r e i s am e i e t. D e r v i l d e n o g s å k u n n e p l a s s e r e s næ r ba k k e n, s l i k p r o f e s j o n e l l e m o n t ø r e r a n b e f a l e r at d e n p l as s e r e s. V e d u t f o rm i n g a v b e s t em m el s e n f o r e s l å r v i a t d e t s k a l v æ r e e n f o r u t s e t n i n g a t u t e d e l e n p l a s s e r e s s l i k at d e n i k k e e r t i l s j e n a n s e f o r a n d r e b e b o e r e. D e t v i l i p r a k s i s i n n e b æ r e e n m e g e t s t e r k b e g r e ns n i n g i e n bl o k k. S am t i di g v i l d e t s i k r e a t a n d r e b e b o e r e i k k e b l i r ut s at t f o r e n n y s t ø y k i l d e. F o r å s i k r e a t u t e d e l e n i k k e m o n t er e s t i l s k a d e f o r b y g g v e r k e t h a r v i f o r s ø k t å i n n a r b e i d e r e t n i n g s l i nj e r g i t t p å h j em m es i d e n e t i l E n o v a, s am t r å d v i h a r f å t t f r a p r o f e s j o n e l l e m o n t ø r e r. V i f o r e s l å r o g s å a t d e t e r e n f o r u t s et n i n g f o r m o nt e r i n g a t p u m p e n t i l f r e d s s t i l l e r d e k r a v Os l o k om m u n e s t i l l e r f o r å g i t i l s k u d d. De t t e f o r å s i k r e at p u m p e n e r a v e n v i s s k v a l i t e t. V i f o r e s l å r at d e g e n e r e l l e r e t n i n gs l i n j e n e f å r e n t i l f ø y e l s e, d a t i l s v a r e n d e r e t n i n g s l i n j e r s y n e s å v æ r e l a g t d e r. 1 9

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 8. m ar s 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i N y b y g g A S, a v h o l d es o ns d a g 2 9. a p r i l 2 0 0 9, k l.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e I ng i e r å s e n B o l i g s am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 8. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 i V as

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Øs t r e K r ag s k o g e n S am ei e, a v h o l

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i S k

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t G o t a a s g å r d e n, a v h o l d e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S a m e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a g 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8. 0 0 i a u d i t o r i um 1, P

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i D u r ud B o r e t t s l a g, a v h o l d e s t i r s d a g 5. m ai 2 0

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A S Th e r e s e s g 4 4 / L. G u n d e r s e n s gt 6, a v h o l d e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G r e f s e n s e t e r e n B o l i gs am e i e, a v h o l d es m a nd a g 2 2. m a rs 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 i F ol k et

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s t i rs d a g 8. m a rs 2 0 1 1, k l. 1 8 0 0 p å L

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø s t e r d a l s g t 4-6 B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 U l l e r n P a r k B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i U l l e r n P a r k B o r et

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Ø v r e K r i n g s j å B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Ø v r e K r i n g s j å B

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Z i t t y B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Z i t t y B o r e t t s l a g, a v h o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e 1 E i e r s e k s j s e. S v e r d r u p s G a t e 2 2 I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e Ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Sverdrups gate 22 avholdes onsdag 27. April 2011 kl. 18.00i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i H e r r e g å r d s t e r r a s s e n S am e i e a v h o l d e s T o r s d a g 2 5. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 i. Ljan 0 0 menighetshus,

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0 1 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L I n n k a l l i r n g e n e r a l t f i o r s l a m l i n g o r 2 0 d 1 1 i n æ O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i R os en b o r g g t. 1 2 B L, a v h o l

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 A / L I l a K v a r t a l V B L I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A / L I l a K v a r t a l V B L, a v

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Ø v r e L j a n B o l i gs am e i e I I I, a v h o l d e s t o rs d a g 3 0. a p r i l 2 0 0 9, kl. 1800 i Nordstrand Eldresenter,

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E Side 1 av 20 Sameiet S a g av e i e n 1 3 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S A M E I E T S A G A V E I E N 1 3 a v h o l d e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i B o l i g s am e i e t G r e g e r s G r am s V e i, a v h o l d e s t i r s d a g 9. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å B

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i H e l g es e n s g at e 8 2 / 8 4 A S a v h o l d e s m a nd a g 2 6. a

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t K i r k e v e i e n 1 1 0, a v h o l d e s m a n d a g 2 0. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 0 0 i V es t r e A k e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t La n g a a r d l ø k k e n, a v h o l d e s t i rs d a g 28. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 9. 0 0 p å B e r l e S

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 K i r k e v e i e n 1 1 2 B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i K i rk e v e i e n 1 1

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U e l a n d s ga t e 6 1 S am e i e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å S t. H a n s h

Detaljer

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s /

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s / 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s T i rs da g 3 1. 0

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T 1 L o m m e d a l s t u n e t S a m e i e I n n k a l l i r t s n a m g e i e r m ø t i e 2 0 l 1 1 o r d i n æ O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i L om m e d al s t u n et S am e i e, a v h o l d e s

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N y d a l e n K v a r t e r, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler.

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s t o rs da g 8. a p r

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 M o g a t e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r i n n nk å a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i T h o n b y g g e t S am e i e, a v h o l d e s t o r s d a g 2 2. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8 :0 0 i P i l e s t r e d e t 3 5,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Akersbakken Bo r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 12. m a i 2 0 0 9, k l. 1 8 3

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3.

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3. I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 4. a p r i l 2 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s r e t å n r i n s g

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 11 Sletteløkka Boligsameie RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 667 791 20 594 247 20 617 436 20 703 116 Salg anleggsmidler

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i, a v h o l d e s o n s d a g 7. a p r i i 1. e t g., F a l b es g at e 5, Os l o. ( F a l b e s g at e e r d e n b ak k

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP 4510 TLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 3000400 3000396 Andre inntekter 3 42082 41664 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

K j r e æ b e b o e r!

K j r e æ b e b o e r! 1 W e l h a v e n s g a t e N r. 1 0 B o r e t t s l a g K j r e æ b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! S i d e 1 6 4 6 B o r e t t s l a g e t E u f e m i a K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i n g o g r e g ns

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 Ordinært årsmøte i Solbakken Velforening, a v h o l d e s t o r s d a g 1 8. m a r s 2 0 1 0, k l. 2 0. 1 5 p å Ok s t a d S k o l e. T I L B E HA N D L I N G F O R

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 3 1. m a rs 2 0 0 9, kl. 18.30 i Langerud Sykehjem.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S a g a d am m e n, a v h o l d e s t o r s d a g 15. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 9. 0 0 i S am l i n g s s a l

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Ø s t e r l i B o l i g s e l s k a p A S I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Øs t e r l i B o l i g s e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i F o r n e b u k o l l e n B o l i g s am ei e, a v h o l d e s t o r s da g 2 3. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 : 0 0 p å S A

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d e s t i r s d ag 4. m a i 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 i S t

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 1 U l l e r n p a r B k o e l n i g s a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n p a r k e n B o l i g s am e i e,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 17 925 999 16 811 540 17 927 504 20 624 507 Andre inntekter 3 324 738 362 598

Detaljer

K n u t Rø r b a k k e n / s / T o r E r i k H o l tm o e n / s / E r i k T ø n n e / s /

K n u t Rø r b a k k e n / s / T o r E r i k H o l tm o e n / s / E r i k T ø n n e / s / I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i P r o f es s o r D a h l s gt 3 9 A S, a v h o l d es t i r s da g 2. j

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R i n g g a t en T e r r a s s e S am e i e, a v h o l d e s 2 4. m a rs 2 0 1 0, kl. 18 :00 i Lilleborg Kirke. T I L B E HA

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 8. m a r s 2 0 1 0, kl. 18.00 på Bjørnsletta skole,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer