I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g"

Transkript

1 1 Ø s t e r l i B o l i g s e l s k a p A S I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Øs t e r l i B o l i g s e l s k a p A S, a v h o l d e s o n s d ag , k l i a u l a e n p å L am b e r t s e t e r v i d e r e g å e n d e s k o l e, C ec i l i e T h o re s e n s v e i 6, O s l o. T i l b e h a n d l i n g f o r e l i g g e r : 1. KO N S T I T U E R I N G A ) V a l g a v m ø t e l e d e r B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e C ) V a l g a v r e f e r e n t o g e n a k s j o n æ r t i l å u n d e r s k r i v e p r o t o k o l l e n D ) S p ø r s m å l o m m ø t e t e r l o v l i g k a l t i n n 2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R Be h a n d l i n g a v r e g n s k a p f o r o g d i s p o n e r i n g a v å rs r e s u l t a t e t 4. B U D S J E T T F O R G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T O G R E V I S O R 6. I N N K O M N E F O R S L A G A ) F o r s l a g f r a s t y r e t o m s a l g a v v a k t m e s t e r b o l i g e n B ) F o r s l a g f r a M a b e l H j o r t a a s o m f e l l i n g a v t r æ r C ) F o r s l a g f r a E l i H e l g e s e n o m o p p u s s i n g a v b a d o g r e n o v e r i n g a v r ø r D ) 3 f o r s l a g f r a P e t e r N. B e n n e t t : g r i l l i n g p å b a l k o n g e n e, v a k t m es t e r t j e ne s t e n, o g v a l g a v n y t t s t y r e I n n k om n e f o rs l a g e r t a t t i n n s om eg n e v e d l e g g. B o l i g s e l s k a p e t s h u s o r d e n s r e g l e r o g v e d t e k t e r e r og s å t at t m e d s om e g n e v e d l e g g. 7. V A L G A V T I L L I T S V A L G T E A ) V a l g a v s t y r e l e d e r f o r 1 å r B ) V a l g a v 3 s t y r em e d l em m e r f o r 1 å r C ) V a l g a v 3 v a r a m e d l em m e r f o r 1 å r D ) V a l g a v 3 m e d l em m e r t i l v a l g k o m i t é fo r 1 å r O s l o, 6. a p r i l S t y r e t i Ø s t e r l i B o l i g s e l s k a p A S L a i l a H o v d e n W i l b e r g / s / B e a t e F u g l s e t P e d e r s e n / s / V e t l e H u g l e n / s / E r l i n g N o r m a n n / s / D e t b l i r e n k e l b e v e r t ni n g m ed ka f f e / m i n e r al v a n n o g k a k e r f o r å m a r k e r e B o r g a r As k e d a l e n s a v g a n g s om v a k t m e s t e r I g e n e r a l f o r s am l i n g e n k a n ak s j e e i e r o g e k t e f e l l e e l l e r e v e n t u e l l s am b o e n d e m ø t e, m e n b a r e e n h a r s t em m e r e t t. A k s j e e i e r k a n m ø t e v e d f u l l m ek t i g. F r am l e i e t a k e r h a r r e t t t i l å m ø t e, m e n u t e n s t em m e r e t t. Registreringsbla nk e t t e n l e v e r e s i ut f y l t s t a n d v e d i n n g a n g e n.

2 S i d e 2 Ø s t e r l i B o l i g s e l s k a p A S T I L L I T S V A L G T E Å R S B E R E T N I N G F O R S i d e n d e n e k s t r a o r d i n æ r e g e n e r a l f o r s a m l i n g e n s o m b l e a v h o l d t d e n 2 1. s e p t e m b e r h a r b o l i g a k s j e s e l s k a p e t s t i l l i t s v a l g t e v æ r t f øl g e n d e : S T Y R E T Styrele d e r L a i l a H o v d e n W i l b e r g G i n a K r o g s v e i 7 S t y r e m e d l e m B e a t e F u g l s e t P e d e r s e n Ø s t e r l i v e i e n 5 7 A S t y r e m e d l e m V e t l e H u g l e n G i n a K r o g s V e i 1 1 B S t y r e m e d l e m E r l i n g N o r m a n n G i n a K r o g s V e i 3 A V A R A M E D L E M M E R T I L S T Y R E T V a r a m e d l e m J a k o b S a n d ø y Ø s t e r l i v e i e n 5 5 V a r a m e d l e m P e t e r N e i l B e n n et t L a m b e r t s e t e r v e i e n 4 6 V a r a m e d l e m A t l e S e n g e b u c h G i n a K r o g s V e i 7 A V A L G K O M I T E E N V a l g k o m i t é T o r s t e i n B r u v i k G i n a K r o g s V e i 3 B V a l g k o m i t é H e i d i B r a nd t G i n a K r o g s V e i 7 A V a l g k o m i t é B r i t t K a r l s e n G i n a K r o g s V e i 7 B G E N E R E L L E O P P L Y S N I N G E R O M B O L I G A K S J E S E L S K A P E T T I L L I T S V A L G T E O G A N S A T T E A v b o l i g a k s j es e l s k a p et s 4 s t y r em ed l em m e r e r d et 2 k v i n n e r o g 2 m en n. B o l i g a k s j es e l s k a p et e r p os i t i v t i l l i k e s t i l l i n g o g t a r s i k t e p å a t d e t i k k e f o r e k om m e r f o r s k j e l l s b e h a n d l i n g p å g r u n n a v k j ø n n v e d v a l g o g a ns e t t e l s e r. B o l i g a k s j es e l s k a p et f ø l g e r a r b e i ds m i l j øl o v e n s b es t em m e l s e r o g t i l s t re b e r e t g o d t a r b e i d s m i l j ø. B o l i g a k s j es e l s k a p et h a r i h a t t 1 a ns a t t. Borgar Askedalen går av m ed pensjo n i a p r i l F O R R E T N I N G S F Ø R S E L O G R E V I S J O N F o r r e t n i n g s f ø r s e l e n e r i h e n h o l d t i l k o n t r ak t u t f ø r t a v OB O S E i e n d om s f o r v a l t n i n g A S. A u t o r i s e r t r e g ns k a ps f ø r e r ( o p p d r ag s a n s v a r l i g ) e r r e g ns k a ps s j e f E g i l H a v r e, O B OS. B o l i g a k s j es e l s k a p et s r e v i s o r e r L ar s H. B r i nc hm a n n. E I E N D O M M E N B o l i g a k s j es e l s k a p et b es t å r a v a k s j e l e i l i g h e t e r. I t i l l e g g k om m e r 1 t j e n es t e l e i l i g h e t. B o l i g a k s j es e l s k a p et e r r e g i s t r e r t i F o r e t a k s r e g i s t e r e t i B r ø n n ø y s u n d m e d o r g a n i s a s j o n s n u m m e r B o l i g a k s j e s e l s k a p e t l i g g e r i O s l o k o m m u n e o g h a r f ø l g e n d e g å r d s - og b r u k s n um m e r : , 1 1 2, 1 1 3, 1 2 0, 1 2 1

3 S i d e 3 Ø s t e r l i B o l i g s e l s k a p A S B o l i g a k s j es e l s k a p et s h o v e d f o rm å l e r å g i ak s j o n æ r e n e b o r e t t t i l e g e n b o l i g i b o l i g a k s j e s e l s k a p e t. S t y r e t e r i k k e k j e n t m e d a t d e t y t r e m i l j ø f o r u r e n s e s i v e s e n t l i g g r a d. S e l s k a p e t d r i v e r i k k e m e d f o r s k n i n g s - o g ut v i k l i n g s ak t i v i t e t e r. V A K T M E S T E R T J E N E S T E B o l i g a k s j e s e l s k a p e t h a r a v t a l e o m v a k t m e s t e r t j e n e s t e m e d B o r g a r A s k e d a l e n fr em t i l a p r i l D e r e t t e r h a r b o l i g a k s j es e l s k a p e t i n n g å t t a v t a l e m e d B N RE N T & G R Ø N T a s. A v t a l e n g j e l d e r b å d e v a k t m es t e r og r e n g j ø r i n g s o p p g a v e r. S e f o r ø v r i g u n d e r S t y r e t s a r b e i d f o r næ rm e r e o p p l ys n i n g e r om n y v a k t m es t e rt j e n e s t e. B R U K S O V E R L AT I N G ( U T L E I E ) A k s j e e i e r n e p l i k t e r å s ø k e s t y r e t d e r s o m b o l i g e n ø ns k es ut l e i et f o r k o r t e r e e l l e r l e n g r e t i d s r om. D et m å o p p l y s es om å rs ak e n t i l ut l e i e, n a v n p å n y l e i e t ak e r, h v o r l a n g t i d d et s øk e s om u t l e i e o g u t ei e r s n y e k on t a k t a d r es s e. A k s j es e l s k a p et m å h e r f ø l g e n y b o r e t t s l a g s l o v, i k r a f t U l o v l i g b r u k s o v e r l a t i n g a n s es s om b r u d d p å l o v e n o g k a n m e df ø r e f r a v i k e l s e a v b o l i g e n. F O R S I K R I N G B o l i g a k s j es e l s k a p et s e i e n d om m e r e r f u l l v e r d i f o rs i k r e t i OB OS S k a d ef o r s i k r i n g A S m e d p o l i s e n um m e r F u l l v e r d i f o r s i k r i n g v i l s i a t f o rs i k r i n g s s e l s k a p et h a r a n s v a r e t f o r a t b o l i g a k s j e s e l s k a p e t t i l e n h v e r t i d h a r d e r i k t i g e f o r s i k r i n g s s um m e r. E n f o r u t s e t n i n g f o r d et t e e r a t f o r s i k r i n g s s e l s k a p e t f å r m el d i n g om v e s e nt l i g e v e r d i ø k n i n g e r p å b y g n i n g e r, f. e k s. v e d rehabilitering eller påbygging. Ved totalskade skal erstatningsbelø p et d e k k e o p p f ø r i n g a v n y b y g n i n g a v s am m e s t a n d a r d o g s t ø r r e l s e. F o r s i k r i n g e n om f a t t e r o g s å b y g n i n g s m es s i g e f o r a n d r i n g e r s om d e n e n k e l t e a k s j o næ r g j ø r i n n e i b o l i g e n. D e n e n k e l t e a k s j o næ r m å s e l v sø r g e f o r å h a h j e m f o r si k r i n g s om d e k k e r i n n b o o g l ø s ø r e. H v i s b o l i g ak s j e s e l s k a p e t s f o rs i k r i ng s k a l b e n y t t e s, m å b e b o e r n e s t r ak s m e l d e s k a d e n t i l F o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n i O B O S t l f f a k s E-m a i l f o r s i k r i n o b o s. n o. O p p f ø l g i n g a v f o r s i k r i n g ssak e r b l i r g j o r t a v F o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n i OB O S. B R A N N S I K R I N G S U T S T Y R B o l i g s el s k a p e t h a r p r. i d a g e n a v t a l e m e d N o rs k B r a n n v e r n, o g v e d s i s t e gj e n n om g a n g v i n t e r e n / m a n g l et d es s ve r r e f r em d e l e s n o e n b o e n h e t e r b ra n n s i k r i n gs u t s t y r. D e t t e v i l s t y r e t f ø l g e o p p, s l i k a t a l l e b o e n h e t e r t i l f r e d s s t i l l e r m i ns t ek r a v t i l b r a n ns i k r i n g. F ø l g N o r s k B r a n n v e r n s i nf o rm as j on om d et t e. I h e n h o l d t i l f o r s k r i f t e n e s k a l d et væ r e i ns t a l l e r t r ø yk v a r s l e r o g b r a n ns l o k ni n g s a p p a r a t e l l e r b r a n n s l a n g e i a l l e leilighetene. Eier/beboer har ansvaret for at utstyret er til s t e d e o g f u n g e r e r. H M S F o r s k r i f t o m s y s t e m a t i s k h e l s e -, m i l j ø - o g s i k k e r h e t s a r b e i d i v i rk s om he t e n ( I n t e r n k o n t r o l l f o r s k r i f t e n ) b l e f as t s a t t v e d k g l. r e s. 6. d e s em b e r m e d v i r k n i n g

4 S i d e 4 Ø s t e r l i B o l i g s e l s k a p A S f r a 1. j a n u a r F o r s k r i f t e n s t i l l e r k r a v t i l a t d e n e n k e l t e v i r k s o m he t s k a l s y s t em a t i s e r e a r b e i d e t m e d å e t t e r l e v e b e s t em m e l s e n e i l o v e r o g f o r s k r i f t e r g i t t a v d e t o f f e n t l i g e. B o l i g s el s k a p e r d ef i n e r t s om v i rk s o m h et o g s k a l d e r f o r h a i nt e r n k o n t r o l l s y s t em. D e t t e o m f a t t e r b l a n t a n n e t k o n t r o l l s y s t e m o g o p p f ø l g i n g a v b r a n n v e r n, b y g g h e r r e f o r s k r i f t e r v e d b y g g e - o g a n l e g g s a r b e i d, l ek e p l as s e r o g e l ek t r i s k a n l e g g o g e l ek t r i s k u t s t y r h v o r f o r d e l i n g a v a n s v a r e t e r g i t t e n s l i k t o l k ni n g : B o l i g a k s j es e l s k a p et e r a ns v a r l i g f or a t d et e l ek t r i s k e a n l e g g e t o g u t s t y r e t i f e l l es a r e a l e t t i l e n h v e r t i d e r i o r d e n. I f o r h o l d t i l a n l e g g o g u t s t y r i d e n e n k e l t e b o e n h e t e r d et s t y r e t s p l i k t å g j ø r e e i e r o g / e l l e r b r u k e r a v d e n e n k e l t e l e i l i g h e t o p p m e rk s om p å d e t a ns v a r s om de h a r f o r å h o l d e e l ek t r i s k u t s t y r i or d e n e t t e r g j e l d e n d e l o v o g f o r s k r i f t. L Å N B o l i g a k s j es e l s k a p et h a r l å n i O B OS L å n & S p a r B o l i g s e l s k a p e r. S e ba l a n s e n s am t n o t e i r e g n s k a p e t. T E L E N O R B o l i g a k s j es e l s k a p et e r t i l s l u t t e t s am a r b e i ds a v t a l e n m e l l om T e l e n o r o g O B OS E i e n d o m s f o r v a l t n i n g o m r a b a t t o r d n i n g p å b r u k a v f as t t e l e f o n o g b r ed b å n d s t e l e f o n f o r b e b o e r e m e d a b o n n em e n t i T el e n o r. D e n e n k e l t e b e b o e r f å r o gs å r a b a t t v e d b es t i l l i n g a v A D S L b r e d b å n d o g b r u k a v m o bi l t e l ef o n. Bestilling av mobiltelefoni- o g i nt e r n e t t j e n es t e r k a n g j ø re s p å w w w. o b o s. n o / t e l e n o r K A B E L -TV Get er leverandør av kabel-t v t j e ne s t e r t i l b o l i g a k s j es e l s k a p et, i t i l l e gg t i l b r e d b å n d, t e l e f o n i og digital-t v. G et s s e r v i c e t e l ef o n e r b e t j e n t m a n d a g - fr e d a g m el l om k l o g o g l ø r d a g - s ø n d a g m el l om k l o g F e i l m e l d i n g o g s u p p o r t k a n o gs å m el d e s p å ww w. g e t. n o. G e t s k u n d e - o g s e r v i c e m o t t a k e r l o k a l i s e r t i M a r i d a l s v e i e n i t i l k ny t n i n g t i l h o v e d k o n t o r e t. H e r k a n m a n bl a n t a n n e t h e n t e e l l e r b y t t e d e k o d e r, i nt e r n e t t m o d em o g " g j ø r d e t s e l v -p a k k e r " f o r t e l ef o n i. P å G et s h j em m e s i d e ww w. g e t. n o f i n n e r d u o v e r s i k t o v e r aktuelle forhandlere i lokalom rådet, samt produktin f o rm as j o n o g b e s t i l l i n g s m u l i g h e t e r. O B O S o g G e t h a r i n n g å t t a v t a l e f o r b e b o e r e i b o l i g s e l s k a p e r f o r v a l t e t a v O B O S -k o ns e r n e t o m k o l l e k t i v a v t a l e p å D i g i t a l T V, i n t e r n e t t o g t e l ef o n t j e n es t e r. K o nt ak t k u n d et j e n e s t e n f o r m e r i n f o rm as j o n. I n g e n m å g j ø r e i n n g rep i kabel-t v -a n l e g g e t s o m å s k r u a v d e k s e l e t p å a n t e n n e k o n t ak t e n o g f o r e t a o m - e l l e r t i l k o b l i n g e r. S l i k e i n n g r e p v i l k u n n e f o r å rs a k e f o r s t y r r e l s e r p å s i g n a l e n e til andre beboere og i verste fall forårsake ødeleggelser i kabel-t v a n l e g g e t. A V T A L E O M L E V E R A N S E A V E L E K T R I S K K R A F T OBOS har fremforhandlet avtale m ed LOS for leveranse av el-k r a f t. K r a f t f o r v a l t n i n g s a v t al e n u t l ø p e r d en B o l i g a k s j es e l s k a p e t h a r t i l t r å d t d e n n e a v t a l e n. D e t t e g j e l d e r k u n s t r øm t i l f e l l e s om r å d e o g i k k e p r i v a t a b o n n em e n t f o r d e n e n k e l t e l e i l i g h e t.

5 S i d e 5 Ø s t e r l i B o l i g s e l s k a p A S A V T A L E O M O L J E L E V E R A N S E O B O S h a r a v t a l e m e d S t at o i l N o r g e A S om l e v e r i n g a v o l j e, g as s o g a n d r e f y r i n g s r e l a t e r t e p r o d u k t e r. R a b a t t e n g i s p å S t a t o i l s t i l e n h v e r t i d g j e l d e n d e l i s t e p r i s. V e d u t g a n g e n a v v a r r a b a t t e n p å 1 7 1, 5 ø r e p r. l i t e r e k s m v a. B o l i g a k s j es e l s k a p et h a r t i l t r å d t d en n e a v t a l e n. E N E R G I M E R K I N G F r a o g m e d b l e d et o b l i ga t o r i s k m e d e n e n e r g i a t t es t f o r a l l e b o l i g e r s om s k a l s e l g e s e l l e r l e i e s u t. N o r g e s V a s s d r a g s - o g e n e r g i d i r e k t o r a t ( N V E ) h ar a n s v a r e t f o r i m p l em e nt e r i n g e n a v o r d n i n g e n. P å w w w. e n e r g i m e r k i n g. n o k a n ak s j o n æ r e n u t a r b e i d e e n e n e r g i a t t e s t f o r s i n b o l i g. R E H AB I L I TE R I N G S T Ø R R E V E D L I K E H O L D U t e o m r å d e r / d r e n e r i n g a v G i n a K r o g s v e i 7 B. F o r t s e t t e s v å r e n A l l e f as a d e r o g b a l k o n g e r u t v e n d i g b l e v a s k e t U t e o m r å d e r m e d d r e n e r i n g N y e k o r t a u t o m a t e r t i l v a s k e r i e n e N y t t s ø p p e l h u s N y t t f y r i n g s a n l e g g i nk l. n y e ra d i a t o r e r t i l p as s et e v t s e n e r e j o r d v a r m e. F ul l o p p g r a d e r i n g a v f y r h u s i Ø 6 6 o g G K 5. Nye el-k j e l e r o g o l j e t a nk n r N y o l j e t a n k. 1 s t k. g j e n s t å r / F a s a d e o g b a l k o n g r e h a b i l i t e r i n g O p p g r a d e r i n g a v u t e a r e a l e r N y e t a k f e r d i gs t i l t P u s s r e h a b i l i t e r i n g

6 S i d e 6 Ø s t e r l i B o l i g s e l s k a p A S S T Y R E T S A R B E I D i. S t y r em øt e r : i i. 1. D e t b l e a v h o l d t 1 4 o r d i n æ r e s t y r e m ø t e r, o g e n e k s t r a o r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g. 2. B u d s j e t t m ø t e O B O S 1 3. d e s e m b e r T o v a k t m es t e rm øt e r i a n l e d n i n g at v a k t m e s t e r A s k e d a l e n g i k k a v m e d A F P 4. E t b e f a r i n g s m øt e m e d a k t u e l l e t i l by d e r e a v v a k t m e s t e r t j e n e s t e, o g t o o p p f ø l g i n g s m ø t e r m e d v a l g t f i rm a. 5. D i v e r s e m øt e r m e d d e s om h a r d re n e r i n g s j o b b e n. S t y r e t h a r a r b e i d e t m e d å f å p å p l a s s n y v a k t m es t e r t j e n e s t e d a A s k e d a l e n h a r g åt t a v m e d A FP. N y v a k t m es t e r e r P e d e r N e r a a s e n, B N R e n t o g G r ø n t. Di s s e t a r o g s å o v e r t r a p p e v a s k e n f r a 1. a p r i l. D a v i l o gs å k j e l l e r g a n g e n e o g g u l v e n e i v as k e r i et b l i v a s k e t m å n e d l i g a v s am m e f i rm a. S t y r e t o p pf o r d r e r b e b o e r n e t i l f o r t s at t å h o l d e o r d e n i v a s k e r i e t. S e f o r ø v r i g i nf o rm a s j o n s b r e v f r a s t y r e t ( f e b r u a r ). i i i. D r e n e r i n g G K V 7 f o rt s et t e r i i v. F j e r n i n g a v t a g g i n g ( j u l i ) v. v i. v i i. v i i i. i x. x. I h e n h o l d t i l f o r r i g e o r d i næ r e g e n e r a l f o r s am l i n g e r d et k a r t l a gt t i l s t a n d e n t i l s e l s k a p e t s s i k r i n g s s k a p. O g i n n h e n t e t t i l b u d p å o p p g r a d e r i n g a v s k a p e n e. 1. S t y r e t i n f o rm e r e r. 2. G e n e r a l f o r s am l i n g e n t a r b es l ut n i ng om v i d e r e f r em d r i f t. N o r s k B r a n n v e r n h a r f o r e t at t d e n å r l i g e i n s p ek s j o n a v l e i l i g h e t e n e / s l ok n i n g s ut s t y r. A v g i t t r a p p o r t t i l s t y r e t. S t y r e t h a r e v a l u e r t a v t a l e n m e d GE T, o g k om m e t t i l a t G E T e r d e t b e s t e a l t e r n a t i v e t f o r v å r t s el s k a p. S t y r e t h a r o p p r e t t e t e n h j em m es i de. D e n n e e r u n d e r s t a d i g u t a r b e i d e l s e. A d r es s e n e r : h t t p : / / w e b 2. h e r b o r v i. n o / P å b a k g r u n n a v h e n v e n d e l s e f r a be b o e r, h a r s t y r e t s j ek k et ut m ul i g h e t e n e f o r s t øt t e t i l i n n g l as s i n g a v b a l k o n g e r l a n gs L a m b e r t s et e r v e i e n. S t ø ym å l i n g s k a l h a b l i t t f o r t at t i m a r s. S t y r e t a v v e n t e r n å v i d e r e s a k s g a n g. D e t v i l k o m m e n y e s k i l t e r om p r i v a t p a r k e r i n g, s om v i l i v a r e t a p r i v a t r e t t s l i g e r e g l e r o g å p n e f o r bo r t t a u i n g a v f e i l p a r k e rt e b i l e r. S t y r e t m i n n e r om a t p a r k e r i n gs p l as s e n e s k a l v æ r e f o r b i l e r i b r u k, o g i k k e b e n y t t es t i l o p p b e v a r i n g a v a v s k i l t e d e b i l e r. x i. V i d e r e f ø r e s a l g a v v a k t m e s t e r l e i l i gh e t. x i i. S t y r e t h a r b e h a n d l e t m a n g e k l a g es a k e r f r a b e b o e r e, d i s s e g j e l d e r s p es i e l t f o rs ø p l i n g a v f e l l e s a r e a l e r o g h u s b r å k, s am t

7 S i d e 7 Ø s t e r l i B o l i g s e l s k a p A S b y g g e s a k e r. D et t e e r s ak e r s om ha r t a t t m y e a v v å r t i d, o g s t y r e t o p p f o r d r e r a l l e t i l å s e t t e s e g i n n i v e d t e k t e r o g h u s o r d e n s r e g l e r. x i i i. S t y r e t h a r o g s å l e v e r t u t i n f o rm a s j o n s k r i v t i l a l l e ak s j e e i e r e. x i v. S t y r e t h a r i t i l l e g g d i s s e p r ak t i s k e o p p g a v e n e : 1. T i l d e l i n g a v p a r k e r i n g s p l a s s e r 2. S a l g o g p åf y l l i n g a v v as k e r i k o r t x v. K o n t a k t i nf o rm a s j o n : 1. Styretelefon : (mandag og onsdag kl ). 2. S t y r em a i l : o s t e r l st yr e r o m m e t. n e t 3. V a k t m e s t e r m o b i l : ( h v e r d a g e r k l ). 4. S t y r e t s p o s t k a s s e : G K V 7 A

8 S i d e 8 Ø s t e r l i B o l i g s e l s k a p A S B E M E R K N I N G E R T I L Å R S R E G N S K A P E T S t y r e t m e n e r a t å r s r e g n s k a p e t g i r e t r e t t v i s e n d e b i l d e a v s e l s k a p e t s e i e n d e l e r o g g j e l d, finansielle stilling og result a t. I nf o rm as j o n om b ol i g a k s j es e l s k a p e t s f o r v e n t e d e ø k o n om i s k e u t v i k l i n g e r om t a l t i å r s b e r e t n i n g e ns p u nk t e r om k o s t n a d s ut v i k l i n g o g b u d s j e t t f o r Å r s r e g n s k a p e t f o r e r s at t o pp u n d e r f o r u t s e t n i n g a v f o r t s a t t d r i f t. D et b ek r e f t es h e r v e d a t f o r u t s e t n i n g e n om f o r t s at t d r i f t e r t i l s t e d e. S t y r e t m e n e r a t d e t g j e n n om f ø r t e v e d l i k e h o l d e t e r t i l s t r e k k e l i g f o r å o p p v e i e v e r d i f o r r i n g e l s e a v b y g n i n g e n e o g a t v i r k e l i g v e r d i a v b y g n i n g e n e e r h ø y e r e e n n d e n b o k f ø rt e v e r d i e n s om s t å r o p p f ø rt i r e g n s k a p et. R E S U L T AT Å r e t s r e s u l t a t p å k r ,- s om f r em k om m e r i r es u l t at r e g n s k a p et f o r e s l å s o v e r f ø r t t i l e g e nk a p i t a l. I N N T E K T E R I n n t e k t e n e i v a r t i l s a m m e n k r ,- m o t b u d s j e t t e rt m e d k r ,-. K O S T N A D E R D r i f t s k o s t n a d e n e i v a r p å k r ,- m o t b u d s j et t e r t m e d k r ,-. D e t p o s i t i v e a v v i k e t p å k r , - s k y l d e s i h o v e d s ak at ut g i f t e r t i l dr i f t o g v e d l i k e h o l d v a r b u d s j e t t e r t m e d k r , - m e n s r e g n s k a p e t v i s e r k r , -. D e t e r s p es i e l t p os t e n d r i f t o g v e d l i k e h o l d a v b y g n i n g e r s o m h a r e t s t o r t p o s i t i v t a v v i k, k r , -. D e a n d r e p o s t e n e u n d e r d r i f t o g ve d l i k e h o l d h a r m i n d r e a v v i k f r a b ud s j e t t e t. K o n s u l e n t t j e n e s t e r b l e b u d s j e t t e rt m e d k r 0,-, m e n s r e g n s k a p e t v i s e r k r , -. H o v e d å r s a k e n t i l a v v i k et v a r u t a r b e i d e l s e a v t i l s t a n d s v u r d e r i n g. F o r e n e r g i / f y r i n g e r d et et a v v i k i f o r h o l d t i l d e t b u ds j e t t e r t e p å k r ,- s om s k y l d e s a t b å d e o l j e o g s t r øm b l e d y r e r e e n n f o r v e n t e t, o g a t v i n t e r e n v a r l a n g o g k a l d. Utgifter til kabel-t V v a r b u d s j e t t e r t m e d k r , - m e n s r e g n s k a p e t v i s e r k r , -. B u d s j et t e r i n g e n a v d e n n e p os t e n e r e n f u l l s t e n d i g f e i l, d a r e g n s k a p et f o r v i s t e k r , -. A n d r e d r i f t s k o s t n a d e r v a r b u d s j e t t e r t m e d k r , - m e n s r e g n s k a p e t v i s e r k r , -. A v v i k e t s k y l d e s i h o v e d s a k a t v e d l i k e h o l d a v m a s k i n e r e r c a. k r , - l a v e r e e n n b u d s j e t t e r t. D e a n d r e po s t e n e h a r m i n d r e a v v i k. R e v i s o r s h o n o r a r f o r r e g n s k a p s å re t e r f o r r e v i d e r i n g a v s e l s k ap e t s r e g ns k a p o g f o r m u e s f o r v a l t n i n g. R e v i s j o n s h o n o r a r e t f r em k om m e r s om e g e n p o s t i r e s u l t at r e g n s k a p e t. F o r ø v r i g v i s es t i l d e e nk e l t e t a l l e ne i d r i f t s o v e r s i k t e n o g t i l b a l a ns e n, s am t d e e t t e r f øl g e n d e r e g n s k a p s n ot e n e ( s e b a k e r s t i å r s b e r e t ni n g e n ). S t y r e t e r i k k e k j e nt m e d h e n d e l s e r e t t e r s om p å v i r k e r r e gn s k a p et i v e s e n t l i g g r a d.

9 S i d e 9 Ø s t e r l i B o l i g s e l s k a p A S K O S T N A D S U T V I K L I N G R E N T E R R e n t e s a t s e n e i OB O S E i e n d om s f o r v a l t n i n g A S p r. d e n : R e n t e r p å d r i f t s k o n t o: 0, 1 0 % R e n t e r p å s p a r ek o n t o : 3, 0 0 % u n d e r k r , 0 5 % f r a k r t i l k r 2 m i l l. 3, 1 0 % o v e r kr 2 mill F O R S I K R I N G B y g n i n g s f o rs i k r i n g e n øk e r f r a t i l m e d c a. 3 %. D e n n e ø k ni n g e n i n k l u d e r e r 0, 9 % øk n i n g i b y g g e i n d e k s e n o g s om r e f l ek t e r e r p r i s o p p g a n g e n p å h å n d v e r k s t j e n es t e r. Denne indeksøkningen er lik f o r a l l e f o r s i k r i n gs s e l s k a p e r. Ut o v e r d e t t e f o r et a r f o r s i k r i n g s s e l s k a p e n e i n d i v i d u e l l pr i s j u s t e r i n g m e d b ak g r u n n i b o l i g ak s j e s e l s k a p e t s e g e n s k a d es i t u as j o n. K O M M U N A L E A V G I F T E R R e n o v a s j o n s a v g i f t e n ø k e r m e d 3 8 %. I n g e n øk n i n g a v d e ø v r i g e a v gi f t e n e. ØV R I G E K O S T N A D E R N å r d e t g j e l d e r d e ø v r i g e k o s t n a d e n e i b u d s j e t t e t h a r s t y r e t r e g n e t m e d e n g e n e r e l l p r i s s t i g n i n g.

10 S i d e 1 0 Ø s t e r l i B o l i g s e l s k a p A S I N N T E K T S - OG K O S T N A D S O V E R S L AG F O R ( B u d s j e t t ) T i l o r i e n t e r i n g f o r g e n e r a l f o r s a m l i n g e n har styret satt opp en oversik t o v e r b e r e g n e d e d r i f t i n n t ek t e r o g d r i f t k o s t n a d e r i T a l l e n e e r v i s t s om e g e n k o l o nn e l e n g s t t i l hø y r e f o r r e s u l t a t o p ps t i l l i n g e n. B u d s j et t et v i s e r e t f o r v e n t e t d r i f t s re s u l t at p å k r ,- o g e t f o r ve n t e t å rs r e s u l t a t p å k r ,-. O v e r s i k t e n e r b as e r t p å u e n d r e d e f e l l e s k os t n a d e r f o r å r e t I o v e r s i k t e n e r d e t t at t h e n s y n t i l de f o r h o l d s om e r n e v n t f o r a n. F o r ø v r i g v i s es t i l d e e n k e l t e t a l l e ne i o v e r s i k t e n. O s l o, 6. april I s t y r e t f o r Ø s t e r l i B o l i g s e l s k a p A S L a i l a H o v d e n W i l b e r g / s / B e a t e F u g l s e t P e d e r s e n / s / V e t l e H u g l e n / s / E r l i n g N o r m a n n / s /

11 1 1 Ø s t e r l i B o l i g s e l s k a p A S

12 1 2 Ø s t e r l i B o l i g s e l s k a p A S

13 1 3 Ø s t e r l i B o l i g s e l s k a p A S Ø S T E R L I B O L I G S E L S K A P A S R E S U L T A T R E G N S K A P N o t e D R I F T S I N N T E K T E R : Innkrevde felleskostnader Vaskeri Andre inntekter S U M D R I F T S I N N T E K T E R D R I F T S K O S T N A D E R : Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Drift og vedlikehold F o r s i k r i n g e r Festeavgift Kommunale avgifter Energi/ fyring Kabel- / TV-anlegg Andre driftskostnader S U M D R I F T S K O S T N A D E R D R I F T S R E S U L T A T F I N AN S I N N T E K T E R / -K O S T N A D E R : Finansinntekter Finanskostnader R E S. F I N AN S I N N T. / -K O S T N A D E R Å R S R E S U L T A T O v e r f ø r i n g e r : Reduksjon udekket tap

14 1 4 Ø s t e r l i B o l i g s e l s k a p A S B A L A N S E N o t e E I E N D E L E R A N L E G G S M I D L E R Bygninger Varige driftsmidler S U M A N L E G G S M I D L E R O M L Ø P S M I D L E R Restanser felleskostnader Kortsiktige fordringer D r i f t s k o n t o i O B O S Sparekonto i OBOS S U M O M L Ø P S M I D L E R S U M E I E N D E L E R E G E N K A P I T A L O G G J E L D E G E N K A P I T A L Aksjekapital Udekket tap S U M E G E N K A P I T A L G J E L D L A N G S I K T I G G J E L D Pante- og gjeldsbrevlån Annen langsiktig gjeld S U M L A N G S I K T I G G J E L D K O R T S I K T I G G J E L D Forskuddsbetalte felleskostnader Leverandørgjeld Skyldig offentlig myndigheter Annen kortsiktig gjeld S U M K O R T S I K T I G G J E L D S U M E G E N K A P I T A L O G G J E L D P a n t s t i l l e l s e Garantiansvar 0 0 OSLO / S T Y R E T F O R Ø S T E R L I B O L I G S E L S K A P A S L A I L A H O V D E N W I L B E R G /s/ B E A T E F U G L S E T P E D E R S E N /s/ V E T L E H U G L E N /s/ E R L I N G N O R M A N N /s/

15 1 5 Ø s t e r l i B o l i g s e l s k a p A S N O T E : 1 R E G N S K A P S P R I N S I P P E R Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i små foretak. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. V i r k n i n g s o m f ø l g e a v e n d r i n g i r e g n s k a p s p r i n s i p p. Boligselskapet har endret regnskapsprinsipp for kostnadsføring av styrehonorar. Tidligere har kostnadsført styrehonorar vært basert på en avsetning. I fremtiden vil man kostnadsføre styrehonoraret som blir vedtatt på generalforsamlingen det enkelte år. Virkningen i overgangsåret er at styrehonorar i 2010 fremgår med kr. 0 selv om honorar er utbetalt. Dette s k y l d e s t i l b a k e f ø r i n g a v t i d l i g ere avsetning. OBOS konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DnB NOR som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført denne kontoen ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. N O T E : 2 I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R Felleskostnader P a r k e r i n g s l e i e S t r ø m m o t o r v a r m e r e K j e l l e r l o k a l e L e i e v a k tm e s t e r l ei l i g h et Innbetalt balkongrehabilitering Trappevask Vedlikeholdsfond S U M I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R R E D U K S J O N G R U N N E T T O M M E L E I E F O R H O L D P a r k e r i n g s l e i e -786 S U M I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R N O T E : 3 A N D R E I N N T E K T E R Salg av nøkler R e f u s j o n O B O S E i e n d o m s f o r v a l t n i n g A S S U M A N D R E I N N T E K T E R N O T E : 4 P E R S O N A L K O S T N A D E R Ordinær lønn, fast ansatte O v e r t i d Påløpne feriepenger F r i b o l i g Naturalytelser speilkonto

16 1 6 Ø s t e r l i B o l i g s e l s k a p A S A r b e i d s g i v e r a v g i f t Pensjonskostnader A F P - pensjon Y r k e s s k a d e f o r s i k r i n g A r b e i d s k l æ r -499 S U M P E R S O N A L K O S T N A D E R Det har gjennomsnittlig vær t s ys s e l s at t 1 å r s v e r k i s e l s k a p e t. Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i denne lov. N O T E : 5 S T Y R E H O N O R A R Det er ikke kostnadsført styrehonorar i regnskapet i Honorar til styret er utbetalt med kr , jfr. note 1. N O T E : 6 R E V I S J O N S H O N O R A R Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr 5000 N O T E : 7 K O N S U L E N T H O N O R A R O B O S P r o s j e k t A S O B O S E i e n d o m s f o r v a l t n i n g A S S U M K O N S U L E N T H O N O R A R N O T E : 8 D R I F T O G V E D L I K E H O L D Drift/vedlikehold bygninger D r i f t / v e d l i k e h o l d V V S Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold fyringsanlegg D r i f t / v e d l i k e h o l d b r a n n s i k r i n g Drift/vedlikehold vaskerianlegg Egenandel forsikring S U M D R I F T O G V E D L I K E H O L D Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene. N O T E : 9 K O M M U N A L E A V G I F T E R Vann- og avløpsavgift Feieavgift Renovasjonsavgift S U M K O M M U N A L E A V G I F T E R

17 1 7 Ø s t e r l i B o l i g s e l s k a p A S N O T E : 1 0 E N E R G I / F Y R I N G Elektrisk energi O l j e Strøm oljefyr el.bereder S U M E N E R G I / F Y R I N G N O T E : 1 1 A N D R E D R I F T S K O S T N A D E R L o k a l l e i e -750 Container Skadedyrarbeid/soppkontroll Driftsmateriell L y s p æ r e r o g s i k r i n g e r -810 Renhold ved firmaer Andre fremmede tjenester Kontor- og datarekvisita -119 Kopieringsmateriell -130 T r y k k s a k e r Aviser, tidsskrifter, faglitteratur -750 Møter, kurs, oppdateringer mv Andre kontorkostnader Telefon/bredbånd Porto Drivstoff biler, maskiner osv V e d l i k e h o l d b i l e r / m a s k i n e r o s v Reisekostnader Bank- og kortgebyr S U M A N D R E D R I F T S K O S T N A D E R N O T E : 1 2 F I N A N S I N N T E K T E R Renter av driftskonto i OBOS 553 Renter av sparekonto i OBOS Renter av for sent innbetalte felleskostnader S U M F I N A N S I N N T E K T E R N O T E : 1 3 F I N A N S K O S T N A D E R O B O S G i r o g e b y r -160 O B O S, g e b y r e r -600 S U M F I N A N S K O S T N A D E R

18 1 8 Ø s t e r l i B o l i g s e l s k a p A S N O T E : 1 4 B Y G N I N G E R K o s t p r i s / B o k f. v e r d i A k t i v e r t v e d l i k e h o l d Rehabilitering Rehabilitering Rehabilitering A v s k r e v e t t i d l i g e r e å r S U M B Y G N I N G E R Tomten er festet til av Oslo kommune, Gnr.159/bnr.111 M. Flere Gnr.159/bnr.111 m. flere Bygningene er ikke avskrevet, styret har i stedet vurdert at tilstrekkelig vedlikehold er gjennomført, jfr. note om drift og vedlikehold. N O T E : 1 5 V A R I G E D R I F T S M I D L E R M o t o r v a r m e r e K o s t p r i s A v s k r e v e t t i d l i g e r e S U M V A R I G E D R I F T S M I D L E R 1 S U M Å R E T S A V S K R I V N I N G E R 0 N O T E : 1 6 K O R T S I K T I G E F O R D R I N G E R Statoil, depositum for fyringsolje Andre forskudd S U M K O R T S I K T I G E F O R D R I N G E R Posten "Andre forskudd" inkluderer mottatte, ikke betalte fakturaer som vedrører 2011, med motpost i leverandørgjeld. Kostnadsføring og utbetaling vil skje i N O T E : 1 7 A K S J E K A P I T A L Aksjekapitalen er på kr , fordelt på 146 aksjer à kr 800. Styremedlemmer som også er leieboere eier aksjer på lik linje med øvrige beboere. N O T E : 1 8 P A N T E - O G G J E L D S B R E V L Å N O B O S Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renter : 3,65 %, løpetid 35 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere 0 Nedbetalt i år 0

19 1 9 Ø s t e r l i B o l i g s e l s k a p A S S U M P A N T E - O G G J E L D S B R E V L Å N N O T E : 1 9 A N N E N L A N G S I K T I G G J E L D F i n a n s i e r i n g s l å n Andre innskudd S U M A N N E N L A N G S I K T I G G J E L D N O T E : 2 0 S K Y L D I G O F F E N T L I G E M Y N D I G H E T E R F o r s k u d d s t r e k k S k yl d i g a r b e i d s g i v e r a v g i f t S U M S K Y L D I G O F F E N T L I G E M Y N D I G H E T E R N O T E : 2 1 A N N E N K O R T S I K T I G G J E L D Feriepenger S U M A N N E N K O R T S I K T I G G J E L D N O T E : 2 2 P A N T S T I L L E L S E Av anleggets bokførte gjeld er kr ,- sikret ved pant. Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr en bokført verdi på kr ,-

20 S i d e 2 0 Ø s t e r l i B o l i g s e l s k a p A S 6. I N N K O M N E F O R S L A G A ) F o r s l a g f r a S t y r e t t i l G e n e r a l f o r s a m l i n g e n i Ø s t e r l i B o l i g s e l s k a p A S! " # $%&' # % %& ( )*++"#, # - ) % " -. %%/ *++%&/ *++.. %%( /++%&( *++.

21 S i d e 2 1 Ø s t e r l i B o l i g s e l s k a p A S

22 S i d e 2 2 Ø s t e r l i B o l i g s e l s k a p A S E l i H e l g e s e n G i n a K r o g s v e i 5 B O s l o L e i l. : Ø s t e r l i B o l i g s e l s k a p A S v / O b o s E i e n d o m s f o r v a l t n i n g P o s t b o k s , S t. O l a v s P l a s s O s l o F o r s l a g t i l g e n e r a l f o r s a m l i n g e n J e g f o r es l å r at s t y r e t i n n h e n t e r a nb u d p å f e l l es o p p us s i n g a v b a d i n k l u d e r t r e n o v e r i n g a v r ø r i Øs t e r l i B o l i g s el s k a p A S. F l e r e b o l i g s el s k a p e r i v å r t næ r om rå d e h a r e n t e n u t f ø rt e t s l i k t a r b e i d e l l e r h o l d e r p å m e d d e t t e i s k r i v e n d e s t u n d. E n s l i k o p p us s i n g v i l h e v e s t a n d a r d e n på l e i l i g h e t e n e s am t r y d d e o p p i d e v a n n l e k k as j en e s om a l l e r e d e h a r o p ps t åt t d a f ol k d us j e r r e t t p å f l i s l a g t g u l v m e d e l l e r u t e n g o d k j e nt m em b r a n e l l e r t e t t e s l uk. E n f e l l es o p p us s i n g v i l b l i rim eligere for den enkelte aksjeeier og boligsels k a p e t v i l s i k r e a t b o l i g m as s e n i k k e f o r r i n g e s y t t e r l i g e r e v e d f l e r e v a n n l e k k as j e r. M e d v e n n l i g h i l s e n E l i H e l g e s e n

23 Side 23 Østerli Boligselskap AS

24 S i d e 2 4 Ø s t e r l i B o l i g s e l s k a p A S V E D T E K T E R FOR Ø S T E R L I B O L I G S E L S K A P A S V e d t a t t i o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 8. j u n i I N N L E D E N D E B E S T E M M E L S E R 1-1 F orm å l Ø s t e r l i B o l i g s e l s k a p A S e r e t b o liga ks j e s e ls ka p s o m ha r t il f o r må l å s ka ff e a ksj e e ier n e b r uks r e tt t il e ge n b o lig i s e ls ka pe ts e ie ndom ( bore tt ) gnr bn r 11 1, 11 2, 1 1 3,1 2 0 o g o g å d r ive vir ks o mh e t s o m s t år i s a mmen h e n g med denne. 1-2 F o r r e t n i n g s k o n t o r S e l s k a p e t s a d r e s s e : G i n a K r o g s vei 3,5,7,11, og 13, Lambertsetervn 46, Østerlivn, 55,57og 66, i Oslo. Selskapet e r re gis t r er t i For e t a ks re gis t r et i Br øn n ø ys u n d me d o r g. nr Se ls ka p e ts fo rr e tn in gs ko n t o r s ka l vær e i Os lo. 2. A K S J E K A P I T A L O G A K S J E E I E R E 2-1 A k s j e r o g a k s j e e i e r e ( 1) Se ls ka p e ts a ks je ka pit a l er på kr ,- f o r de lt på a ks j er á kr 8 0 0,- f u llt in nb e ta lt o g l yd e n d e p å n a vn. ( 2) Ba r e f ys is ke pe rs one r, ikke f ir ma, ka n vær e a ks j ee ie r e i s e ls ka p et. ( 3 ) Ua n se t t ka n st at, f yl ke s ko m m u n e e l l e r ko m m u n e e l l e r se ls ka p / st ift e ls er o pp r et te t e lle r ko n t r o lle rt a v s ta t, f y l k e s -ko m m u n e e l l e r ko m m u n e t i l s a m m e n ei e i n n t i l t i p r o se nt a v b o l i ge n e i s e l s ka p e t i sam s va r m e d br l-lovens 4-2 (1). ( 4) Aks j e e ier n e s ka l f å ut le ve r t e t e ks e mp la r av s e ls ka p e t s ve dt e kt er. 2-2 S a m e i e i a k s j e r ( 1) Ba r e p er s one r s om bor e lle r s ka l b o i b o lige n ka n b li s a me ie r e i a ks je r. ( 2) De r som f ler e e ier a ks je sa mme n, s ka l d et r e gn e s s o m b ru ks o ve r la t in g h vis e n e lle r f ler e a v s a me ie r ne ikke b o r i bolige n, j f ve d te kt e ne O v e r f ø r i n g a v a k s j e r o g g o d k j e n n i n g a v n y a k s j e e i e r ( 1) En a ks je e ie r har re tt t il å ove rd r a s in a ks je, me n er ve r ve r e n må go d kj e n n es a v s e ls ka p et f o r a t e r ve r ve t s ka l b li gyldi g o ve r f o r se ls ka pe t. ( 2 ) S e l s k a p e t k a n n e k t e g o d k j e n n i n g n å r d e t e r s a k l i g g r u n n t i l d e t o g s ka l n e kt e go d kj e n n ing d e r s o m er ve r ve t vil vær e i s t r id med punkt 2 i ve dt e kt e ne. Sa mt yk ke ka n b a r e ne kt e s n å r d et fo r e ligge r s a kli g gr u n n. Sa mt yk ke ka n i k k e n e k t e s f o r o v e r d r a g e l s e v e d a r v e l l e r p å a n n e n m å t e n å r e r v e r v e r e r t i d l i g e r e e i e r s p e r s o n l i g e n ær s t åe n d e e lle r s le kt nin g i r e t t opp/ne ds t ige nde lin je. ( 3) Ne kt e r s e ls ka pet å godkj e nne er ve r ve r s om a ks j e e ier, må me ld in g o m d e tt e ko mme fr am t il e r ve r ve r e n s e ne st 3 0 d a g e r e t t e r a t s ø k n a d o m g o d k j e n n i n g k o m f r a m t i l s e l s k a p e t. I m o t s a t t f a l l s k a l s a mt yk k e r e gn e s s o m git t. ( 4) Er ve r ve r ha r ikke r e tt t il å br u ke b o lige n fø r sa mt ykke e r git t e lle r d et er re tt s kr af t ig a vg j o rt at er ve r ve r en h ar r e tt t il å e r ve r ve a ksj e n. 3. B O R E T T O G B R U K S O V E R L A T I N G 3-1 B or e tt e n ( 1 ) H v e r a k s j e e i e r g i s e n e r e t t t i l å b r u ke e n boli g i s e ls ka p e t o g r et t t il å n yt te f e lle sa re a le r t il d e t de e r b er e gn e t e lle r va n lig b r u kt t il, og t il a nne t s o m e r i sa ms va r me d t id e n o g f or h o ld en e. ( 2) Aks j e e ier e n ka n ikke be nyt t e bo lige n t il a n n e t e n n b o ligf o r må l u t en st yr e ts sa mt ykke. (3) Aks j e e ier e n s ka l be ha ndle b o lige n, a n d re r o m o g a n n et ar ea l me d t ilb ø r lig a kt s o mh et. Br u ke n a v b o lige n o g f e lle s ar e a le ne må ikke på e n ur ime lig e l le r u nø d ve n d ig må t e vær e t il s ka d e e lle r u le mp e f o r a n d re a ks je e ier e.

25 S i d e 2 5 Ø s t e r l i B o l i g s e l s k a p A S ( 4 ) En a ks j e e i e r ka n me d st yr e t s go d kj e n n in g gj e n n o mf ør e t ilt a k p å e ie nd o mme n s o m er n ød ve n d ige p å gr u n n a v f unks j on s he mming hos e n br uke r a v b o lige n. Go d kj e n n in g ka n ik ke n e kt e s u te n s a kli g gr u n n. ( 5 ) S t y r e t h a r f a s t s a t t h u s o r d e n s r e g l e r o g R e t n i n g s l i n j e r f o r b r u k, r e h a b i l i t e r i n g o g s k a d e b e h a n d lin g f o r vå tr o m, s om a ks j ee ie r p likt e r å ove r hold e på lik l in j e me d f as ts at t e ve d t e kt er. ( 6) De t e r med st yr e ts sa mt ykke t il la t t å h o ld e d yr, me n b eb o er p likt e r å p å se at d yr e ho ld e t ik ke e r t il u le mp e f or øvr ige b e b o e r e og/ e lle r br uke r ne a v e ie n d o mme n. Hu n de e ie re må gj ø re se g kj e n t me d p o lit ive d t e kt e ne f or Os lo a ngå e nd e d yr e hold og st r af fe bes te mme ls e r s om gj e ld e r fo r d yr ee ie re. 3-2 B r uks o ve rl ati ng ( 1 ) A k s j e e i e r e n k a n i k k e u t e n s k r i f t l i g g o d k j e n n i n g f r a s t y r e t o v e r l a t e b r u k e n a v b o l i g e n t i l a n d r e. S ø k n a d s s kj e ma f å s ve d he n ve n de lse t il st yr e t/ forr e tn in gs f ø re r. ( 2) M ed st yr e ts godkj e nning ka n a ks j e e ier e ove r la t e br u ke n a v h e le bo lige n d e r s o m: a k s j e e i e r s e l v e l l e r a k s j e e i e r s e k t e f e l l e e l l e r s l e k t n i n g i r e t t o p p - e lle r ne d st ige n d e lin j e e lle r f o st er b ar n a v a ks j e e ier e lle r e kt e fe lle, ha r bo d d i bo lige n i min s t et t a v d e s ist e t o år. Aks j e e ie r ka n i s like t ilf e lle r ove r la t e br u ke n a v he le bolige n f o r op p t il t r e å r. a k s j e e i e r e r e n j u r i d i s k p e r s o n s o m n e v n t i v e d t e k t e n e s 2-1. a ks j e e ier h ar midle rt idig f r a vær s o m fø lge a v a r b e id, u t da n n in g, milit ær t je n e st e, s ykd o m e ll e r an d re t u n g t v e i e n d e g r u n n e r e t m e d l e m a v h u s st a n de n e r a ksj e e i er s e kt e f e l l e e l l e r s l e k t n i n g i r e t t o p p - e lle r n e ds t ige n d e lin j e e lle r f ost er bar n a v a ks j ee ie r e lle r e kt ef e lle. de t gj e lde r br uks re tt t il noen s om ha r kra v på de t e tt er Ekt e s ka ps lo ve ns 68 e lle r Hus s ta nds f e lle ss ka ps love ns 3 a ndr e led d. Godkj e nnin g ka n ba r e ne kt es der s om br uke ren s f or hold gir s a klig gr unn. Go dkj e nn in g ka n ne kt e s de rs om br uke r en ikke kunne blit t a ks j e e ier. Hvis s e lska pe t ikke ha r s e nd t s va r på s kr if t lig s økn a d om go dkj e nnin g a v b r u k e r e n i n n e n e n m å n e d e t t e r a t s ø k n a d h a r k omme t f r a m t il s e ls ka pet, s ka l br uke re n r e gn e s s om go dkj e nt. ( 3) Aks j e e ier s om s e lv bor i bolige n, ka n ove r la t e br uke n a v de le r a v de n t il a ndre ut e n go dkj e nnin g. ( 4) Ove r lat in g a v br uk r e dus e re r ikke a ks j e e ier s plikt e r ove rf or s e ls ka pe t. 4. F A S T E I N S T A L L A S J O N E R O G V E D L I K E H O L D 4-1 R a d i a t o r e r o g e l e k t r i s k g u l v v a r m e s y s t e m Ra dia t or er er e n de l a v f e lle s f yr in gs a n le gg f o r a ks j e la get. Ra d iat o re r s ka l vær e mo n t er t i a lle r o m ut o ve r ba d er o m h v o r d e n e n k e l t e a k s j e e i e r k a n, e t t e r s æ r s k i l t s ø k n a d t i l s t y r e t, v e lge å mo n te re h ån d kle t ø r ke r o g/ e lle r e ta b le re e le kt r is ke va r me ka ble r på ba d, s o m er st at n in g f o r ve ggf e s te t r a d iat or. Det er f or b ud t å fj er ne f as t mon t er te r a d i a t o r e r p e r m a n e n t f r a l e i l i g h e t e n. D e n e n k e l t e a k s j e e i e r k a n s ø k e s t y r e t o m l o v t i l m i d l e r t i d i g d e mo n te r in g a v r a diat ore r ve d oppuss ing. De t fo r dr es d a a t d emo n t er in g o g r e mo n t er in g a v r a d ia t or en e gj øre s a v a ut o r ise rt f a gma n n, i h e nhold t il love r, r e gle r o g re t n in gs lin j e r på de tt e o mr å de t, o g a t fe rd iga t t es t f remvis e s s t yr e t e tt er en d t j obb. De t vis e s t i l s e l s k a p e t s r e t n i n g s l i n j e r f o r r e h a b i l i t e r i n g a v v å t r o m, s e v e d t e k t e n e s 3-1 ( 5). 4-2 A k s j e e i e r e n s v e d l i k e h o l d s p l i k t ( 1) De n e n ke lte a ks je e ie r s ka l ho ld e b o lige n, o g a n d r e r o m o g a n ne t a re a l s o m hø r er b o lige n t il, i f o rs va r lig s t a n d o g ve d l i ke h o l d e s l ikt s om vindu e r, d ø re r, s ikr in gs s ka p f r a o g me d f ø rs te h o ve d s ikr in g/ in n t aks s ikr in g, le d n in ge r m e d t i l b e h ø r, v a r m e k a b l e r, v a n n - o g a vlø ps r ør fr a m t il st o p pe kr a n e lle r f e lle ss ta mme in klu s ive s lu k o g va n n lå s, i n ve n t a r o g u t s t yr i n kl u s i ve s l i kt s o m va n n kl o s e t t, va r mt va n n s be r ed e r, s er va n t o g u t s la gs ku m, a p p ar at e r in klu d e r t br a nnve r n s ut st yr, sa mt a lle innve n d ige f la te r. Vå t ro m må b ru ke s o g ve d li ke h o ld e s s lik a t lek ka s j er u n n gå s. De t vis e s t il s e ls ka pe ts re t nings linj er f or r e hab ilit e r in g a v vå t r o m. ( 2 ) Ve d l i ke h o l de t omfa tt er ogs å nø d ve n d ige r e p ar as j on er o g u t s kif t in g a v s likt s o m r ø r f rem t il s t oppe kr a n/ fe lle s st a mme, s ikr in gs s ka p f ra o g me d f ør st e ho ve d s ikr in g/ in n t a ks s ikr in g, le d n i n ge r me d t ilb e hø r, v a r m e k a b l e r, i n v e n t a r, u t s t y r i n k l u s i v e s l i k s o m v a n n k l o s e t t, v a r mt va nn s b er ed e r, s er va n t og ku m, a p p a r a te r i n k l u s i v e b r a n n v e r n u t s t y r, t a p e t, g u l v b e l e g g, v e g g -, g u l v - o g h im lin gs p la t e r, s kille ve g ge r, lis t ve r k, s ka p, b e n ke r o g innve nd ige d ø r e r med ka r me r. ( 3 ) A k s j e e i e r h a r o g s å a n s v a r e t f o r o p p s t a k i n g o g r e n s i n g a v i n t e r n e klo a kk le d n in ge r b å d e t il o g f r a e ge n v a n n l å s / s l u k o g f r a m t i l s e l s k a p e t s f e l l e s -/ h o ve d le d n in g. Aks j e e ie r s ka l o gs å r e ns e e ve n t ue lle s lu k p å b a lko n ge r o g li gne nd e. ( 4) Aks j e e ier s ka l holde bolige n f r i f o r ins e kte r o g s ka d e d yr.

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A S Th e r e s e s g 4 4 / L. G u n d e r s e n s gt 6, a v h o l d e

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i N y b y g g A S, a v h o l d es o ns d a g 2 9. a p r i l 2 0 0 9, k l.

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Øs t r e K r ag s k o g e n S am ei e, a v h o l

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t G o t a a s g å r d e n, a v h o l d e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i S k

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i D u r ud B o r e t t s l a g, a v h o l d e s t i r s d a g 5. m ai 2 0

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø s t e r d a l s g t 4-6 B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 U l l e r n P a r k B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i U l l e r n P a r k B o r et

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s t i rs d a g 8. m a rs 2 0 1 1, k l. 1 8 0 0 p å L

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Z i t t y B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Z i t t y B o r e t t s l a g, a v h o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S a m e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a g 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8. 0 0 i a u d i t o r i um 1, P

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 F j e l l h u s h a u g e n B o l i g s. A / S I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i F j e l l h u s h a

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Ø v r e K r i n g s j å B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Ø v r e K r i n g s j å B

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

F r o d e E r i k s e n/ s / S v e i n G u n n a r G as k a/ s / R o a r L a u r i t z e n / s /

F r o d e E r i k s e n/ s / S v e i n G u n n a r G as k a/ s / R o a r L a u r i t z e n / s / I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i F j e l l hu s h a u g e n B o l i g s e l s k a p A / S a v h o l d e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 A / L I l a K v a r t a l V B L I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A / L I l a K v a r t a l V B L, a v

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0 1 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L I n n k a l l i r n g e n e r a l t f i o r s l a m l i n g o r 2 0 d 1 1 i n æ O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i R os en b o r g g t. 1 2 B L, a v h o l

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

G r y R o g s t a d / s / S v e i n G u n n a r G as k a/ s / V i b e k e B e r t el s e n/ s /

G r y R o g s t a d / s / S v e i n G u n n a r G as k a/ s / V i b e k e B e r t el s e n/ s / I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i F j e l l hu s h a u g e n B o l i g s e l s k a p A / S, a v h o l d e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i H e l g es e n s g at e 8 2 / 8 4 A S a v h o l d e s m a nd a g 2 6. a

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP 4510 TLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 3000400 3000396 Andre inntekter 3 42082 41664 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 K i r k e v e i e n 1 1 2 B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i K i rk e v e i e n 1 1

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e 1 E i e r s e k s j s e. S v e r d r u p s G a t e 2 2 I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e Ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Sverdrups gate 22 avholdes onsdag 27. April 2011 kl. 18.00i

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 11 Sletteløkka Boligsameie RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 667 791 20 594 247 20 617 436 20 703 116 Salg anleggsmidler

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i H e r r e g å r d s t e r r a s s e n S am e i e a v h o l d e s T o r s d a g 2 5. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 i. Ljan 0 0 menighetshus,

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s t o rs da g 8. a p r

Detaljer

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s /

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s / 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s T i rs da g 3 1. 0

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 8. m ar s 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 M o g a t e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r i n n nk å a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G r e f s e n s e t e r e n B o l i gs am e i e, a v h o l d es m a nd a g 2 2. m a rs 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 i F ol k et

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Akersbakken Bo r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t

Detaljer

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T 1 L o m m e d a l s t u n e t S a m e i e I n n k a l l i r t s n a m g e i e r m ø t i e 2 0 l 1 1 o r d i n æ O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i L om m e d al s t u n et S am e i e, a v h o l d e s

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e I ng i e r å s e n B o l i g s am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 8. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 i V as

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i B o l i g s am e i e t G r e g e r s G r am s V e i, a v h o l d e s t i r s d a g 9. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å B

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 17 925 999 16 811 540 17 927 504 20 624 507 Andre inntekter 3 324 738 362 598

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U e l a n d s ga t e 6 1 S am e i e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å S t. H a n s h

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e U l l e r n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 p å L i l l e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s r e t å n r i n s g

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E Side 1 av 20 Sameiet S a g av e i e n 1 3 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S A M E I E T S A G A V E I E N 1 3 a v h o l d e

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d e s t i r s d ag 4. m a i 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 i S t

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3.

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3. I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 4. a p r i l 2 0

Detaljer

K j r e æ b e b o e r!

K j r e æ b e b o e r! 1 W e l h a v e n s g a t e N r. 1 0 B o r e t t s l a g K j r e æ b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t K i r k e v e i e n 1 1 0, a v h o l d e s m a n d a g 2 0. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 0 0 i V es t r e A k e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t La n g a a r d l ø k k e n, a v h o l d e s t i rs d a g 28. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 9. 0 0 p å B e r l e S

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i, a v h o l d e s o n s d a g 7. a p r i i 1. e t g., F a l b es g at e 5, Os l o. ( F a l b e s g at e e r d e n b ak k

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i P i -1 l 3 e B s r t l, r a v e h d o e l t d es P t i a r s d k a g

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø v r e T ø y e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG 6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i T h o n b y g g e t S am e i e, a v h o l d e s t o r s d a g 2 2. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8 :0 0 i P i l e s t r e d e t 3 5,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N y d a l e n K v a r t e r, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S a g a d am m e n, a v h o l d e s t o r s d a g 15. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 9. 0 0 i S am l i n g s s a l

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! S i d e 1 6 4 6 B o r e t t s l a g e t E u f e m i a K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 1 U l l e r n p a r B k o e l n i g s a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n p a r k e n B o l i g s am e i e,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 Ordinært årsmøte i Solbakken Velforening, a v h o l d e s t o r s d a g 1 8. m a r s 2 0 1 0, k l. 2 0. 1 5 p å Ok s t a d S k o l e. T I L B E HA N D L I N G F O R

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i n g o g r e g ns

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S m a rt a p a r t 2 B o r e t t s l a g, a v h o l d e s 3 1. m a i 2

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011.

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. Til styret i Sofies Hage Borettslag ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. 643 02.11.2011 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.08.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader,

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Innkalling til årsmøte Ordinært årsmøte i Stiftelsen Støttelagets Personalboliger avholdes fredag 29. mai 2015 kl. 13:00 i Kyrre Greppsgt. 11. Til behandling foreligger: 1. ÅRSBERETNING FOR 2014 2. ÅRSREGNSKAP

Detaljer