INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009"

Transkript

1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Ø v r e L j a n B o l i gs am e i e I I I, a v h o l d e s t o rs d a g 3 0. a p r i l , kl i Nordstrand Eldresenter, Poppelstien 6. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G A ) Valg av møteleder B ) O p p t a k a v a v n e f o r t e g n e l s e C ) V a l g a v s e k r et æ r o g e n s a m e i e r t i l å u n d e r s k r i v e p r o t o k o l l e n D ) S p ø r s m å l o m m ø t e t e r l o v l i g k a l t i n n E ) G o d k j e n n i n g a v d a g s o r d e n 2. Å R S B E R E T N I N G F O R A ) Å R S R E G N S K A P F O R S t y r e t f o r e s l å r o v e r f ø r i n g a v å r e t s l r e s u l t a t t i l e g e n k a p i t B ) B U D S J E T T Gjennomgang av styrets forslag til budsjett 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r 5. I N N K O M N E F O R S L A G A ) V e d t e k t s e n d r i n g m e l d t a v N i l s R o o s B ) V e d t e k t s e n d r i n g m e l d t a v T o r J a c o b s e n C ) S a k e r m e l d t a v T o r K u l s r u d o g V e r a R a m n æ s D ) Forhold til Øvre Ljan Boliglag meldt av Jan Ulleberg I n n k om n e s ak e r e r t a t t i n n s om e gn e v e d l e g g. 6. V A L G A V T I L L I T S V A L G T E A. Valg av tre styremedlemmer for ett år B. Valg av styreleder for ett år C. Valg av fire varamedlemmer for ett år D. V a l g a v v a l g k o m i t é O s l o, Styret i Øvre Ljan Boligsameie III N i l s R o os / s / T o r Ø r n u l f J ac o b s e n / s / B j ø r n T o r p / s / V e r a R am næ s / s / I s am e i e rm ø t et h a r s am e i e r n e s t em m e r e t t m e d e n s t em m e f o r h v e r s e k s j o n d e e i e r. S a m e i e r e n h a r r e t t t i l å m ø t e v e d f u l l m e k t i v g e. r e s R i e ut g f i y l s t s t r a n e d r i n g s b l a v e d i n n g a n g e n.

2 2 T I L L I T S V A L G T E Å R S B E R E T N I N G F O R Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende : S T Y R E T L e d e r N i l s R o o s M i d t å s e n 5 4 B S t y r e m e d l e m T o r Ø r n u l f J a c o b s e nm i d t å s e n 5 2 A S t y r e m e d l e m B j ø r n r T p o M i d t å s e n 5 7 B S t y r e m e d l e m V e r a R a m n æ s M i d t å s e n 5 9 B V A R A M E D L E M M E R T I L S T Y R E T V a r a m e d l e m E i n a r Ø s t m o M i d t å s e n 5 2 B V a r a m e d l e m J o n a s T o r g e r s e n A k s e l s G a t e 5 B V a r a m e d l e m M a y -B r i t t H e i d e m a n M n i d t å s e n 5 7 A V a r a m e d l e m T o r G u n n a r K u l s r u dm i d t å s e n 5 9 A S t y r t e h a r f u n g e r t s o m v a l g k o m i t é G E N E R E L L E O P P L Y S N I N G E R O M S AM E I E T TI L L I TS V AL G TE O G AN S AT TE A v s am e i e t s f i r e s t y r em e d l em m e r e r d e t é n k v i n n e o g t r e m e n n. S am e i e t e r p os i t i v t i l likestilling og tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling u n n a på v k j gr ø n n v e d v a l g o g a n s e t t e l s e r. S a m e i e t d r i v e r i k k e m e d - f o g r s ut k v n i k l n i n g g s s ak t i v i t e t e r. S am e i e t f ø l g e r a r b e i d s m i l j ø l o v e n s b e s t em m e l s e r o g t i l s t r e b e r et g o d t a r b e i d s m i l j ø. S am e i e t h a r I n g e n a n s at t e. F O R R E T N I N G S F Ø R S E L O G R E V I S J O N Forretningsførselen er i henhold til kontrakt utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig ) er regnskapssjef Egil Havre, OBOS. S am e i e t s r e v i s o r e r E r n s t & Y o u n g A S. E I E N D OM M E N Ø v r e L j a n B o l i g s a m e i e I I I e r r e n g d i m s t e d r o e r g. t n r. i 9 79 B 4 1 r 8 ø 3 n 9 n 6 ø. y S s am u ei e t består av fire bygninger med til sammen 48 eierseksjoner. M e d e i e r s e k s j o n f o r s t å s s am e i e a nd e l i b e b y g d e i e n d om m e d t i l k n y t t e t e n e r e t t t i l b r uk a v bolig eller annen bruksenhet i eiendommen. Øvre Ljan Boligsameie III er et t a v s e k s b o l i g s am e i e r s om f es t e r t om t a v Ø v r e L j a n B o l i g l a g A L ( a v t a l e p a r t n e r m e d g r u n n e i e r ). T om t e n h a r g å r d s n r , b r uk s n r. 5 5 i O s l o. O p p r i n n e l i g f e s t e k o nt r a k t e r d a t e rt 2. j u n i o g f o r n y e t i a v t a l e a v 2 1. d e s em be r F es t e a v t a l e n e r p å 9 9 å r. N e s t e h o v e d r e g u l e r i n g e r G r u n n e i e r e r M a r i e R a a k D a h l. F o r r e t n i n gs f ø r e r er Selvaag Forvaltning AS.

3 3 Styret er ikke kjent med at det ytre miljøet forurenses i vesentlig grad. V A K T M E S T E R T J E N E S T E Styret har inngått avtale med ISS Vaktmesterkompani ASfor snørydding og gressklipping. N Ø K L E R / S K I L T S y s t em n øk k e l b e s t i l l e s s k r i f t l i g h os f o r r e t n i n g s f ø r e r OB O S E i e n d om s f o r v a l t n i n g A S. T e l e f o n s e n t r a l b o r d , t e l e f a k s -p o 2 s t 2 : o e 8 f 5 9 b o 7 s 6.n, o e l l e r e K o n t a kt s t y r e t f o r b e s t i l l i n g a v s k i l t t i l p os t k as s e o g c a l l i n gs a n l e g g. L e v e r a n d ø r e r D a t a C a l l A S. F O R S I K R I N G S am e i e t s e i e n d om m e r e r f u l l v e r d i f o r s i k r e t i I f S k a d ef o r s i k r i n g m e d po l i s e n um m e r F u l l v e r d i f o r s i k r i n g v i l s i a t f o r s i r e k t f r o i r at n g s am s e ei l e s t k t i a l p e n t h v e h r a t r i d h a n r s v a d e r i k t i g e f o rs i k r i n g s s um m e r. E n f o r u t s e t n i n g f o r d et t e e r a t f o rs i k r i ng s s e l s k a p e t f å r m e l d i n g o m v e s e n t l i g e v e r d i øk n i n g e r p å b yg n i n g e r, f. e k s. v e d r e h a b i l i t e r i n g e l l e r p å b y g g i n g. V e d t o t a l s k a d e s k a l e r s t at n i n gs b e l ø p e td e k k e o p p f ø r i n g a v n y b y g n i n g a v s am m e s t a n d a r d o g s t ø r r e l s e. F o r s i k r i n g e n om f a t t e r o g s å b y g n i n g s m es s i g e f o r a n d r i n g e r s om d e n e n k e l t e s ek s j o n s e i e r gjør inne i boligen. D e n e n k e l t e s e k s j o n s e i e r m å s e l v s ø r g e f or å h a h j em f o r s i k ri n g s o m d e k k e r innbo og l ø s ø r e. H v i s s am e i e t s f o rs i k r i n g s k a l b e n y t t e s, m å b e b o e r n e s t r a k s m e l d e s k a d e n t i l F o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n i O B O S t l f f a k s E-p o s t f o r s i k r i n o. b Oppfølging o s. n o av forsikringssaker bli r g j o r t a v Forsikringsavdelingen i OBOS. B R A N N S I K R I N G S U T S T Y R I h e n h o l d t i l b r a n n f o r s k r i f t e n e e r de n e n k e l t e s e k s j o ns e i e r s e l v a n s va r l i g f o r å h a m i n i m um é n r ø y k v a r s l e r o g e t t b r a n n s l uk n i ng s a p p a r a t a v g o dk j e n t t y p e i e g e n s e k s j o n. T i l s v a r e n d e gjelder det elektriske anlegget i seksjonen. H M S F o r s k r i f t o m s y s t e m -, a t i m s - i k o l g h s j e i l k ø k s e r h e t s a r b e i d i v i rk s om he t e n ( I n t e r n k o n t r o l l f o r s k r i f t e n ) b l e f a s t s a t t v e d k g l. r e s. 6. d e s e m b 1. j a n u a r F o r s k r i f t e n s t i l k e l t e r v i r k s r om a v h et t s i k a l s ys a t em d at e i n s e r e n arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter gitt av det offentlige. B o l i g s el s k a p e r d ef i n e r t s om v i rk s o m h et o g s k a l d e r f o r h a i nt e r n k o n t r o l l s y s t em. D e t t e omfatter blant annet kontrollsystem og oppfølgin g a v b r a n n v e r n, b y g g h e r r e f o r s k r i f t e r v e d b y g g e - o g a n l e g g s a r b e i d, l ek e p l as s e r o g e l ek t r i s k a n l e g g o g e l ek t r i s k u t s t y r h v o r f o r d e l i n g a v a n s v a r e t e r g i t t e n s l i k t o l k ni n g : S am e i e t e r a ns v a r l i g f o r a t d et e l ek t r i s k e a n l e g g e t o g u t s t y r e t i f e l l es a r e a l e t t i e l n h v e r t i d e r i o r d e n. I f o r h o l d t i l a n l e g g o g ut s t y r i d e n e n k e l t e

4 4 b o e n h e t e r d e t s t y r e t s p l i k t å g j ø r e e i e r o g / e l l e r b r u k e r a v d e n e n k e l t e l e i l i g h e t o p pm e rk s om p å d e t a ns v a r s om d e h a r f o r å h o l d e e l e k t r i s k ut s t y r i o r d e n e t t e r g j e l d e n d e l o v o g f o rs k r. i f t S A M E I E T S L Å N S am e i e t h a r t o l å n i OB OS Fi n a n s, h v o r a v e t t ut l ø p e r p r m a i D e t a n d r e l å n e t b l e t a t t o p p i f o r b i n d e l s e m e d r e h a b i l i t e r i n g a v b a l k o n g e r i L å n et ut l ø p e r S e b a l a n s e n o g n ot e i r e g n s k a p e t. EIENDELER OG GJELD OMSETNING OG TAKSTER S am e i e r n e f å r t i l s e n dt s k j em a m ed o p p s t i l l i n g o v e r d e n e n k e l t e s e k s j o n s a n d e l a v s am e i e t s i n n t e k t e r, ut g i f t e r, gj e l d o g ei e n d e l e r. L i g n i n g s v e r d i e n f å r d e n e nk e l t e o p p g i t t p å l i g n i n g s k o n t o r e t. Omsetning av seksjonene skjer til markedspris. Det i n f n es i k k e t a k s t e r f o r s e k s j o n e n e v e r k e n h o s s t y r e t e l l e r f o r r e t n i n gs f ø r e r. S å l a n gt f o r r e t n i n g s f ø r e r e n f å r o p p g i t t o m s e t ni n g s p r i s e r, bl i r d i s s e r e g i s t re r t. F o r r e t ni n g s f ø r e r k a n, p å b a k g ru n n a v d i s s e o p p l y s n i n g e n e, g i a n t y d n i n g o m p r i s n i e v. å e t f o r s e k s j o n e n T E L E N O R S am e i e t e r t i l s l u t t e t s am a r b e i d s a v t a l e n m e l l om T el e n o r o g OB O S E i e n d o m s f o r v a l t ni n g om rabattordning for beboere med telefonabonnement i Telenor. D e t g i s r a b a t t p å : - T e l l e r s k r i t t / t r a f i k k f r a f a s t t e l e f o n - F r i b r u k a v f a s t t e l e f o n h v e r l ø r d kun a g ( startpris på 89 øre pr samtale uansett varighet ). Den enkelte beboer får også rabatt ved bestilling av : - ADSL, oppringt internett og m obiltelefoni - B r e d b å n d s t e l ef o n i - M e d 3 t y p e r T e l e n o -abonnement r gis en totalkunderabatt i tillegg til de a øvrige b a t t e n e r. D I G I T -TV A L GET er leverandør av digital-tv-t j e n e s t e r t i l s am e i e t, i t i l l e g g t i l b r e db å n d o g t e l ef o n i. H v e r s e k s j o n s e i e r h a r e g -d e t ek o d k e r u o n g d b r e n d b r å. n d o g f e o v e r nt u e T l l V e a n d r e t i l l e g g s t j e n e s t e r. S e r v i c e t l f. G e t -f 0 2 r 1 e 2 d 3 a g e r m e b l e l t j o m e n t k -2 l 2 m. 0 a 0 n 0 d o 9 a g g 0 0 l ø r d -s a g ø n d a g m e l l o m k l F 0 e 0 i l m e l di n g o g s u p p o r t k a n og s å m el d e s p å w w w. g e t. n Ha o ditt kundenr. tilgjenglig dersom du kontakter Get. D e t e r i n n g å t t k o l l e k t i A v S o a g v Ø t v a r e l L e j a n m B e o l i g l s am o m ei e G I I E I. T A v t a l e n g j e l d e r for samtlige seksjonseiere og omfatter : S e r v i c e o g v e d l i k e h o l d Kollektiv Get digital-tv S t a r t Kollektiv Get bredbånd ( 750 / 750 kbps ) G e t B o x -d e k ( o d T e V r ) Kontakt kundetjenesten for mer informasjon.

5 5 G e t s k u n d e- o g s e r v i c em o t t ak e r l o k a l i s e r t i M a r i d a l s v e i e n i t i l k ny t n i n g t i l h o v e d k o n t o r e t. H e r k a n m a n b l a n t a n n e t h e n t e e l l e r b y t t e d ek o d e r, i nt e r n e t t m o d em o g " g j ø r d et s e l v p a k k e r " f o r t e l e f o n i. P å G e t s h j e m m e s i d e w w w. g e t. n o e l f l e i n n e r d u o forhandlere i lokalområdet, samt produktinformasjon og bestillingsmuligheter. O B O S o g G e t h a r i n n g å t t a v t a l e f o r b e b o e -k r o ns e e r i n e t b o l i o m k o l l e k t i v a v t a l e p å D i g i t a l T V, i n t e r n e t t o g t e s l t e n f o n r t j e n e s t m e r i n f o rm as j o n. Ingen må gjøre inngrep i kabel-tv anlegget som å skru av dekselet k o n ak t på e n o antenne g f o r - e t l l e a r t i l k o b l m i n g e r. A V T A L E O M L E V E R A N S E A V E L E K T R I S K K R A F T O B O S h a r f r e m f o r h a n d l e t a v t a l e m e d L O S f o r l e v e r a f n t. s e a v e l e k t r i s k k O p p r i n n e l i g a v t a l e m e d L OS ut l ø p d e n OB O S h a r f o r l e n g e t a v t a l e n f r a med de samme fordelene som i forrige periode. S am e i e t h a r t i l t r å dt d e n n e a v t a l e n. D e t t e g j e l d e r k u n s t r ø m t i l f e l l e s o m r em å d e n t f o g r d e i n k e k n e k e l p t r e i l e v i l a i g t h a e b t. o n n R e s u l t a t et a v k r a f t f o r v a l t n i n gs a v t a l e n h a r g i t t b es p a r e l s e r o gs å i D et h a r væ r t s t o r e o m r å d em es s i g e v a r i a s j o n e r i N o r ge i , m e n m å l t m o t gj e n n om s ni t t l i g s p o t p r i s s e r b e s p a r e l s e n e ut t i l å b l i c a 1 1 %. R E H A B I L I ERING T STØRRE VEDLIKEHOLD - HISTORIKK M o n t e r i n g a v f i r e v i f t e r p å pi p e r i M i d t å s e n 5 4 f o r å ut b e d r e d å r l i g t re k k v e d f y r i n g i p e i s N y a n s k a f f e l s e o g m o n t e r i n g a v r øy k v a r s l e r e o g b r a n n s l uk k e r e p å l of t, k j e l l e r e o g t r a p p e h u s i s a m t l i g e h u o s n t ( r o i l n l ) t e r n k R e p a r a s j o n a v g r u n n m u r i M i d t å s e n 5 7 M a l i n g a v v a s k e r i i M i d t å s e n A n s k a f f e t n y t t l e k e u t s t y r, -f o r s m k o r i n f t e r e r t i h t. g j e N y f l a g g s t a n g o g n y t t f l a g g 2004 Rehabilitering av sameiets balkonger G a v l v e g g e r m o t s y d b l et e p p å u n s y s t t S o i l r ø r s -i p n y s l pi s t e r t o g T V Utvendige og innvendige stoppekraner skiftet 2000 Bedret tilgjengelighet til pipene etter pålegg fra Brannvesenet U t s k i f t i n g a v a v l ø p s r ø r i n r. 5 7 o g 5 9. ( S t i k k l e d n i n g f r a g r u n nm u r o g u t t i l h o v e d l e d n i n g i n ) v e i e K o n t r o l l a v b a l k o n g e n e o g r e p a r a s j o n a v l ø s b e t o n g U t s k i f t i n g a v s t i g e l e d n i n g e n e. U t s k i f t i n g a v u n d e r f o r d e l i n g e r p O m b y g g i n g -a a n v l e g g T e V t / 9 2 O m l e g g i n g a v t a k e n e m e d n y b e t o n g t a k s t e i n Ny taktekking inngangspartier R e n g j ø r i n g / m a l i n g a v l a n g v e g g e n e N y e y t t e r d ø r e r t i l k j e l l e r e I n s t a l l a s j o n a v s e n t r a l l å s s y s t e m

6 Inngangspartier / inngangsdører skiftet P o r t t e l ef o n a n l e g g m o nt e r t 1987 Isolering av himlinger i kjeller (mineralullmatter opphengt i profilsystem ) L o f t s g u l v e n e t i l l e g g s i s o l e r t v e d i n n b l å s i n g a v i s o l a s j o n i h u l r G a v l v e g g e r t i l l e g g s i s o l e r t m e d t y S T Y R E T S A R B E I D D e t h a r i p e r i o d e n v æ r t a v h o l d t åt t e s t y r e m ø t e r. U T F Ø R T E A R B E I D E R E R I O D P E N N Y T T D I G I T A L V-A T N T L E G G O G I N T E R N E T T D e t e r i s a m t l i g e s e k s j o n e r u -a t n f l e g ø g r. D t e t e o r i p n p n g å r t t a e n d e r i n g t k o l l ek t i v a v t al e m e d G e t s om l ø p e r i t r e å r, m e d a d g a n g t i l f o r n y e l s e f o r e t t å r a v g a n g e n. S O I L R Ø R O G V A N N R Ø R Spyling av soilrør for seksjoner o g k j e l l e r e e r u t f ø r t. D e t b l e i k k e p å v i s t s k a d e r, d e f e k t e r e l l e r a n d r e u r e g e l m e s s i g h e t e r v e d a v l ø p s s y s t em e t o g t i l s t a n ds r a p p o r t f o r d e e n k e l t e s e k s j o n e r e r a v d e n g r u n n i k k e u t ar b e i d e t. D e t a n b e f a l es at d et i k k e b r u k e s a v l ø ps r e n s i p u l v e r f o r m. V r i d e d t e u r t e f ø r t e s t i k k o nt r o l l p å v a n n r ø r. K o nt r o l l e n v i s t e t i l f r e d s s t i l l e n d e kondisjon på eksisterende rør samt at vannkvaliteten er meget god. A S F A L T E R I N G D e t e r u t f ø r t as f a l t e r i n g a v i n n g a ng s p a r t i i M i d t ås e n 5 4 o g 5 9. I M i d t å s e n 5 4 b l e b l o m s t e r b e d v e d m g u r u f j n e n r n e t p g a. v a n n i n n s i g i k j e l l e r. A s f a l t e r i ng e r n å u t f ø r t s l i k at v a n n f ø r e s v e k k f r a h u s v e g g. O P P U S S I N G A V T R A P P E O P P G A N G E R M a l i n g a v t o o p p g a n g e r i M i dt å s e n 5 7 i nk l. u t s k i f t n i n g t i l n y e v i n d u e r, l am p e r o g p os t k a s s e r e r u t f ø rt. T A K L U K E R Det er skif t et t i l n y e t ak l uk e r p å l of t i M i d t ås e n 5 7. N Y S Ø P P E L O R D N I N G E t t e r p å l e g g f r a r e n o v a s j o n s et a t e n e r d e t i n n f ø rt n y s ø p p e l o r d n i n g i M i d t å s e n 5 2, 5 4 o g 5 9. Dispensasjon er gitt til fortsatt søppelsekkordning i Midtåsen 57. R E P A R A S J O N E R D e t e r u t f ø r s t j o n r a e v p v a e r n a t i l as j o n i s ø p p e l s j ak t / h a t t p å t a k i M i dt å s e n 5 4, 5 7 o g 5 9 s i s t n e v n t e i D e t e r u t f ø r t r e p a r a s j o n a v f as a d e v e g g M i d t å s e n 5 4 B. P I P E R I h t. s p ø r r e u n d e r s ø k el s e e r d e t t i d l i g e r e u t a r b e i d e t e n o v e r s i k t o v e r s e k s j o ns e i e r e s om h a r m e l d t d å r l f i g t r e k a k i p i o p e. m

7 7 N y t t r ø y k r ø r t i l p i p e e r m o nt e r t i M i d t å s e n 5 2 A. - E t t e r k o n t r o l l b l e d et k o n s t a t e r t a t r ø y k r ø r m åt t e s k i f t es ut g r u n n e t i n n s i g a v rø y k h os n a b o v e d b r uk a v p e i s i an d r e l e i l i g h e t e r i o p p g a n g e n. A r b e i d e t e r u t f ø r t i D e t e r m o nt e r t 1 s t k. r ø y k v i f t e p å pi p e i M i d t ås e n 5 2 B. A r b e i d e t e r ut f ø r t i R ø y k v i f t e r e r m o nt e r t p å p i p e i M i d t å s e n 5 2 ( 1 s t k. ), M i d t ås e n 5 7 ( 2 s t k. ), M i d t å s e n 5 9 ( 1 s t k. ). A r b e i d e t e r u t f ø r t i T R E F E L L I N G D e t e r i p e r i o d e n i k k e f g / o t r e p e l t e a i e. t t t r e f e l l i n I N T E R N K O N T R O L L O G H M S I n t e r n k o nt r o l l e r ut f ø r t i s am t l i g e hu s o g f e l l es a r e a l e r. Samtlige stoppekraner i kjellere er merket med seksjonsnummer. I f el l e s a r e a l e n e e r å r l i g k o n t r o l l a v b r a n n s l u k k i n g s a p p a r a t e r u t f ø r t o g b a t t e r i e r i r ø y k v a r s l e n e e r s k i f t e t. V e d f i rm a e t T r y g g & S i k k e r A S. Å r l i g et t e r s y n a v l e k e a p p a r a t e r u t f ø r t v e d f i rm a e t L e k & T r i v s el A S. Fr a o g m e d v i l å r l i g k o nt r o l l b l i u t f ø r t p å v å r p a r t e n. Det er utført feiing av samtlige av piper i sameiet. Arbeidet ble utført i K o n t r o l l ut f ø r t a v b r a n ns l u k k i n gs ap p a r a t e r o g r ø y k v a r s l e r e h os s ek s j o n s e i e r e s om ø n s k e t d e t. N y t t ut s t y r e r a ns k af f et t i l d e s e k s j o ns e i e r e s om ø ns k et d et. D e t t e e r b e t a l t a v d e n enkelte seksjonseier. P a p i r c o n t a i n e r s e r f l y t t e t v e k k r a f n r n f a o r s h k u r i s f t v e e r. g g e r i h t. b T a k l uk e r p å l of t i M i dt å s e n 5 2, 5 4 o g 5 9 b ø r v u r d e r e s å s k i f t es ut t i l s v a r e n d e s om i M i d t ås e n 5 7. ( D e t t e e r i k k e b u d s j e t t e rt f o r ). R E G N S K A P E T F O R S t y r e t m e n e r a t å r s r e g n s k a p e t g i r e t r e t t v i s e n d e b i l j e d l e d, a v s a m e i e t f i n a n s i e l l e s t i l l i n g o g r e s u l t a t. I nf o rm as j o n om s am ei e t s f o r v e n t e d e øk o n om i s k e u t v i k l i n g e r omtalt i årsberetningens punkter om kostnadsutvikling og budsjett for Egenkapitalen pr er negativ -) k r ( , - s om v i l bl i øk t m e d etb u ds j e t t e r t u n d e r s k u d d i p å c a k r ,- s om f ø l g e a v a t s t y r e t h a r b u ds j e t t e r t m e d v e d l i k e h o l d s ak t i v i t e t e n e s om s k a l d e k k es o v e r d r i f t e n. D e n n e g a t i v e e g e n k a p i t a l e n s k al re d u s e r e s m e d framtidige driftsoverskudd. Å r s r e g n s k a p e t f o r e r s at t o pp u n d e r f o r u t s e t n i n g a v f o r t s a t t d r i f t. D et b ek r e f t es h e r v e d at forutsetningen om fortsatt drift er til stede.

8 8 R E S U L T AT Å r e t s r e s u l t a t p å k r ,- s om f r e m k om m e r i r e s u l t a t r e g n s k a p e t f o r e s l å s o v e r f ø r t til egenkapital. I N N T E K T E R I n n t e k t e n e i v a 2 r 0 t 0 i l 8 s a m m e n k 1 r , - m o t b u d s j e t t e rt m e d k r ,-. A n d r e i n n t ek t e r e r b e s k r e v e t i n o t e 3. K O S T N A D E R Driftskostnadene i 2008 var på 1 kr , - m o t b u d s j et t e r t m e d k r ,-. Drift og vedlikehold ble budsjettert med kr , e ns m r e g n s k a pe t v i s e r k r ,-. H o v e d å r s a k e n t i l a v v i k et s k y l d es at n o e a v b u ds j e t t e r t v e d l i k e h o l d e r o v e r f ø r t t i l N y oppstilling er satt og presentert i avsnittet om Budsjett E n e r g i b l e b u ds j e t t e r t m e d k r ,-, m e n s r e g n s k a p e t v i s e r k r , -. H o v e d å r s a k e n t i l avviket var over budsjettering avvik med hensyn til pris og forbruk. R e v i s o r s h o n o r a r f o r r e g n s k a p s å re t e r f o r r e v i d e r i n g a v s e l s k ap e t s r e g ns k a p o g formuesforvaltning. Revisjonshonoraret fremkommer som egen post i resultat r e g n s k a p e t. F o r ø v r i g v i s es t i l d e e n k e l t e t a l l e ne i r e g n s k a p e t o g d e n r e g ns k a ps m e s s i g e o v e r s i k t s om f r em k om m e r u n d e r n ot e r t i l r e g ns k a p e t. S t y r e t e r i k k e k j e nt m e d h e n d e l s e r e t t e r s om p å v i r k e r r e gn s k a p et i v e s e n t l i g g r a d. K O S T N AD S U T V I K L I N G Rentesatsene i OBOS Eiendomsforvaltning AS pr. den : Renter på driftskonto : 0, 10 % R e n t e r p å s p a r ek o n t o : 4, 6 0 % u n d e r 0, 5 m i l l i o n e r 4, 7 0 % m e l l om 0, 5 m i l l i o n e r o g 2 m i l l i o n e r 5.00 % over 2 millioner S T R Ø M P R I S E N E Den totale strøm prisen til e n f o r b ru k e r b e s t å r a v t r e k om p o n e n t e r : K r a f t p r s i om s d ek k e r k os t n a d e n e v e d å p r o d u s e r e o g s e l g e d e n el e k t r i s k e k r a f t e n u t g j ø r ca. 44 % av total strømpris (betales til kraftleverandør ). N e t t l e f o i r e t r a n s p o r t a v d e n e l ek t ri s k e k r a f t e n utgjør ca. 22 % av total strømpris (betales til nettselskapet ). Statlige avgifter dvs. forbrukeravgift, avgift til Energifondet og merverdiavgift utgjør ca. 34 % av total strømpris. Strømprisen i Norge varierer med årstidene. Normalt stiger den i h a vinter l v å r e t o g r e d u s e r s e i s om m e r h a l v å r e t. D e t t e o g a n d r e f ak t o r e r s om p å v i r k e r k ra f t p r i s e n e g j ø r d et v a n s k e l i g å s p å u t v i k l i n g e n i s t r ø m p r i s e n e

9 9 F O R S I K R I N G B y g n i n g s f o rs i k r i n g e n øk e r f r a t i l m e d c a. 9, 3 %. D et t e s k yl d e s at i n d ek s e n s om r e f l e k t e r e r p r i s o p p g a n g e n e p r å k s t h j e å n es d v t e r h a r øk t t i l s v a r e n d e. D e n n e i n d e k s ø k n i n g e n e r l i k f o r a l l e f o rs i k r i n g s s e l s k a p e r. Ut o v e r d e t t e f o r e t a r f o r s i k r i n g s s e l s k a p e n e i n d i v i d u e l l pr i s j u s t e r i n g m e d b ak g r u n n i s am e i e t s e g e n s k a d es i t u as j o n. K O M M U N A L E A V G I F T E R V a n n - o g a v l ø p s a v g i f r t m e n e d ø 3, k 5% e o g r e n o v a s j o ns a v g i f t e n øk er m e d 4, 6 %. Ø V R I G E K O S T N A D E R N å r d e t g j e l d e r d e ø v r i g e k o s t n a d e n e i b u d s j e t t e t h a r s t y r e t r e g n e t m e d e n g e n e r e l l p r i s s t i g n i n g.

10 1 0 BUDSJETT INNTEKTS - O G K O S T N AD S O V E R S L AG F O R S t y r e t h a r s at t o p p e n o v e r s i k t o v er f o r v e n t e d e i n n t ek t e r o g k o s t n a d e r i Tallene er vist som egen kolonne ved siden av resultatregnskapet. (Budsjett ) O v e r s i k t e n e r b as e r t p å u e n d r e d e f e l l e s k os t n a d e r f o r å r e t I p os t e n d r i f t o g v e d l i k e h o l d e r d e t b e r e g n e t k r , - til s t ør r e v e d l i k e h o l d s om om f at t e r a k t i v i t e t e r s om o p p s t i l t i e g e n t a b e l l. B u d s j e t t s t ø r r e v e d l i k e h o l d o g d r i f t S t ø r r e v e d l i k e h o l d B e l ø p M i d t å s e n Asfaltering inngangsparti Rens av ventilasjonsanlegg (samtlige seksjoner ) Sikringsskap / oppgradering av elektrisk anlegg i vaskekjeller O p p u s s i n g b e g g e t r a p p e h u s N y e v i n d u e r i t r a p p e h u s e n e N y e p o s t k a s s e r N y a r m at u r i b e g g e t r a p p e h u s ( t o t a l t 1 2 s t k ) Ø n s k e r o m m i d l e r t i l b e d, b l o m s t e r e t c 1 0 e t 0 0 t 0 e r a s f F a e l l t e s r i n g Ø n s k e o m m i d l e r t i l d i v e r s e F e l l e s N y e v i n d u e r i t r a p p e h u s e n e O p p u s s i n g v a s k e r o m T r e f e l l i n g V i f t e r p å p i p e ( u t ) f ø r e s i R e h a b i l i t e r i n g a v s ø p p e l s j a k t / f u k t s k a d e ( u t f ø r t i ) Røykrør rehabilitering ( utført i 2009 ) * HMS S UM : Oversikten gir et forventet negativt årsresultat på ca kr ,- som dekkes av n opptje t e g e n k a p i t a l. O s l o, I styret for Øvre Ljan Boligsameie III N i l s R o os / s / T o r Ø r n u l f J ac o b s e n / s / B j ø r n T o r p / s / V e r a R am næ s / s /

11 1 1 Statsautoriserte revisorer E r n s t & Y o u n g A S C h r i s t i a n F r -0 1 e 5 d 4 e O r s l i o k s p l O s l o A t r i u m, O-0 P O. O s B l o x 2 0, F o r e t a k s r e g i s t e r e t : N O T l f : F a x : w w w. e y. n o M e d l e m m e r a v D e n n o r s k e R e v i s o r f o r e n i Til års mø tet i Ø v r e L j a n B o l i g s a m e i e I I I R E V I S J O N S B E R E T N I N G F O R Vi h ar re vid er t års r egn s kape t fo r Øvr e Lja n Bol igs amei e III f o r re gns ka ps år et 2 008, s om vi s er et ove rs ku d d på kr ,-. V i h a r o g s å r e v i d e r t o p p l y s n i n g e n e i å r s b er e t n inge n om år s re gns ka pe t, fo r uts etnin gen o m f or ts att dr ift o g f ors lage t til a nve nd els e av o ver s ku dd et. Års re gns ka pe t b es tå r av re s ultatre gns ka p, b alan se og n ot eo pp lys ni nge r. R e g n s k a p s l o v e n s r e g l e r o g g o d r e g n s k a p s k i k k er i N o r g e anvendt ved utarbeidelsen av e gns r ka pe t. Års re gns ka pet o g år s ber etnin gen e r avgi tt av s a me iets s t yre. Vår o pp gave er å u ttale os s o m år s r egn s kap et og øvr ige f or hol d i hen ho ld ti l re vis or lo ven s kr av. Vi h ar utf ørt revi sj on en i s ams var med l o v, f o r s k r i f t o g g o d r e v i s j o n s s k i k k i er und N o r er g e, h r e v i s j o n s s t a n d a r d e r v e d t a t t a v D e n n o r s k e R e v i s o r f o r e n i n g. R e v kr i s eve j o r n at s s vi t a pn lan d a r le d gger e n e og ut fø rer re visj on en fo r å o p pn å betryg gen d e s i kker he t fo r at års re gns ka pe t ikke i nn eh old er ves ent li g f e i l i n f o r m a s j o n. R e v i s j o n o ll m av f a ut t valgte t e r dk eler o n t av r o ma ter ialet so m un d er bygge r in for masj o n en i års re gns ka pe t, vur d er ing av d e be nyt te de regn s kap s pr ins ip per o g ves e nt li ge re gns ka ps e sti ma ter, s amt vur d er in g a v in n hol det i og pr es ent as j one n av å rs regn s kap et. I de n gra d det f ø l g e r a v r evi g o sj d o ns s kik k, o mf at ter revis j on ogs å en gj en nom gå els e a v s amei ets f or mue s for val tnin g o g r e g n s k a p s- og in ter n ko ntr olls ys temer. Vi men er at vår r evis jo n gir et fo r s varlig gr un n lag for vå r ut ta lelse. V i m e n e r a t å rs re gns ka pe t er avgi tt i sams var med l ov og fo r s kri fter o g gi r et r e t t v i s e n d e b i av l sd ae me iet s ø k o n o mi s k e s t i l l i n g 3 1. d e se m b e r o g a v r e s u l t a t e ti re gn s kap s året i ove re ns s te mmels e med go d r e g n s k a p s s k i k k i N o r g e l e d e l s e n h a r o p p f y l t s i n p l i k t t i l å s ø r g e f o r o r d e n t l i r g in g o g do v oe ku r s men i k t tas l i jo g n av r e g i s t r e r egn s kap s op p lys nin ger i s ams va r me d lo v o g g o d b o k f ø r i n g s s k i k N k o r g e o pp lys n in gen e i år s ber etninge n om å rs r egn s kap et, f oruts et nin gen o m fo r ts a tt dr if t og f o rs lage t til a n v e n d e l s e a v o v e r s k u d d e t e r k o n s i s t e n t e m e d e r i å sr as ms r va e g r n me s k a d p lo e t v o g o fg or s kr if te r. Uten at det har b et ydn in g fo r ko nkl us j one n i avs n ittet ove r, vil vi p r es i sere at b u dsj ettallen e i re s ultatre gns ka pe t ikke er u nd erl agt revis j on. O s l o, 3. a p r i l E R N S T & Y O U N G A S T er j e T v e d t statsautorisert revisor s ign.

12 Ø V RE L J AN B O L I G S AM E I E I I I R E S U L T A T R E G N S K A P N o t e R e g n s k a p R e g n s k a p B u d s j e t t B u d s j e t t D R I F T S I N N T E K T E R : Innkrevde felleskostnader Andre inntekter S U M D R I F T S I N N T E K T E R D R I F T S K O S T N A D E R : Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Kontingenter Drift og vedlikehold F o r s i k r i n g e r Festeavgift Kommunale avgifter Elektrisk energi Kabel- / TV-anlegg Andre driftskostnader S U M D R I F T S K O S T N D R I F T S R E S U L T A T : F I N A N S I N N T E K T / K O S T N A D : Finansinntekter Finanskostnader R E S. F I N AN S I N N T / K O S T N Å R S R E S U L T A T O v e r f ø r i n g e r : Reduksjon udekket tap

13 1 3 E I E N D E L E R A N L E G G S M I D L E R O M L Ø P S M I D L E R Ø V RE L J AN B O L I G S AM E I E I I I B A L A N S E N o t e Restanser felleskostnader Kortsiktige fordringer Håndkasse D r i f t s k o n t o i O B O S Sparekonto i OBOS S U M O M L Ø P S M I D L E R S U M E I E N D E L E R E G E N K A P I T A L O G G J E L D E G E N K A P I T A L Udekket tap S U M E G E N K A P I T A L G J E L D L A N G S I K T I G G J E L D Pant- og gjeldsbrevlån S U M L A N G S I K T I G G J E L D K O R T S I K T I G G J E L D F o r s k u d d f e l l e ader s k o s t n Leverandørgjeld Skyldig offentlig myndigheter Annen kortsiktig gjeld S U M K O R T S I K T I G G J E L D S U M E G E N K A P I T A L O G G J E L D P a n t s t i l l e l s e Garantiansvar 0 0 OSLO, / S T Y R E T F O R Ø V R E L J A N B O L IG S A M E IE I I I N i l s R o os / s / B j ø r n T o r p / s / Vera Ramnæs /s/ Tor Jacobsen /s/

14 1 4 N O T E : 1 R E G N S K A P S P R I N S I P P E R Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i små foretak. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. N O T E : 2 I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R Felleskostnader S U M I N N K R E V D EF E L L E S K O S T N A D E R N O T E : 3 A N D R E I N N T E K T E R IF Ljan Vel N o r d i s k f i l m Vaskeri-/fryseromstrøm, innbetalt av sameiere S U M A N D R E I N N T E K T E R N O T E : 4 P E R S O N A L K O S T N A D E R Det har ikke vært noen ansatte i selskapet gjennom året. N O T E : 5 S T Y R E H O N O R A R Honorar til styret gjelder for perioden 2008/2009, og er på Det var i tillegg avsatt kr for lite i honorar for perioden 2007/2008. N O T E : 6 R E V I S J O N S H O N O R A R Revisjonshonoraret er på kr 7 750, og er i sin helhet knyttet til revisjon. N O T E : 7 K O N S U L E N T H O N O R A R O B O S P r o s j e k t A S S U M K O N S U L E N T H O N O R A R

15 1 5 N O T E : 8 D R I F T O G V E D L I K E H O L D P o s t k a s s e r A B A s f al t Trappeoppgang Vinduer S U M S T Ø R R E B Y G N M E S S I G E V E D L I K E H O L D Drift/vedlikehold bygninger D r i f t / v e d l i k e h o l d V V S Drift/vedlikehold elektro Drift /vedlikehold utvendig anl D r i f t / v e d l i k e h o l d b r a n n s i k r i n g Drift/vedlikehold vaskerianlegg Egenandel forsikring Kostnader dugnader -812 S U M D R I F T O G V E D L I K E H O L D N O T E : 9 K O M M U N A L E A V G I F T E R Vann- og avløpsavgift Feieavgift Renovasjonsavgift S U M K O M M U N A L E A V G I F T E R N O T E : 1 0 A N D R E D R I F T S K O S T N A D E R Container Verktøy og redskaper -398 Driftsmateriell -230 L y s p æ r e r o g s i k r i n g e r Renhold ved firmaer S n ø r y d d i n g / g r e s s k l i p p i n g Kontor- og datarekvisita T r y k k s a k e r -754 Aviser, tidsskrifter, faglitteratur -625 M ø t e r, k u r s, oppdateringer mv Andre kontorkostnader -256 Porto Bank og kortgebyr Velferdskostnader S U M A N D R E D R I F T S K O S T N A D E R

16 1 6 N O T E : 1 1 F I N A N S I N N T E K T E R Renter av driftskonto i OBOS Renter av sparekonto i OBOS Renter av for sent innbetalte felleskostnader 857 S U M F I N A N S I N N T E K T E R N O T E : 1 2 F I N A N S K O S T N A D E R O B O S - 1OB980 lånerenter O B O S - 2OB980 lånerenter O B O S, g e b r e y r -720 S U M F I N A N S K O S T N A D E R N O T E : 1 3 K O R T S I K T I G E F O R D R I N G E R Andre forskudd LOS Get S U M K O R T S I K T I G E F O R D R I N G E R Posten "Andre forskudd" inkluderer mottatte, ikke betalte fakturaer som vedrører 2009, med motpost i leverandørgjeld. Kostnadsføring og utbetaling vil skje i N O T E : 1 4 P A N T - O G G J E L D S B R E V L Å N O B O S Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renter : 7,95%, løpetid 5 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år O B O S Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renter : 7,95%, løpetid 20 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år S U M P A N T- O G G J E L D S B R E V L Å N

17 1 7 N O T E : 1 5 S K Y L D I G O F F E N T L I G E M Y N D I G H E T E R S k yl d i g a r b e i d s g i v e r a v g i f t S U M S K Y L D I G O F F E N T L I G E M Y N D I G H E T E R N O T E : 1 6 A N N E N K O R T S I K G T J E I L G D Avsatt styrehonorar S U M A N N E N K O R T S I K T I G G J E L D N O T E : 1 7 P A N T S T I L L E L S E Av anleggets bokførte gjeld er kr ,- sikret ved pant. Som sikkerhet for opprinnelig lån, henholdsvis kr ,- og kr , er det tinglyst 4. juni 2004, factoringpant på kr i henhold til pantelovens 4-10.

18 1 8 Ø v r e j a L n B o li g s a m ei e I I I

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23 VEDTEKTER ØV R E L J AN B O L I GS AM E I E I I I f o r S a m e i e t s n a v n e r Ljan Ø v Boligsameie r e III. 1 S am e i e t s f o rm å l e r å a dm i n i s t r e r e b o l i g b l o k k e r p å f e s t e t g r u n n a v g n r b n r. 5 5 i Os l o. Sameiets verneting er i Oslo. 2 D e n e n k e l t e s am e i e r h a r s am e i e an d e l i b y g n i n g e r m e d f es t e r e t t t i l g r u n n, s am t e n t i l a n d e l e n k n y t t e t e t t n t e i l r b e r uk a v e n b e s t em t l e i l i g h e t. D e n n e s am ei e a n d e l e n o g e k s k l us i v b r u k s r e t t t i l b o l i g e r i d e t f ø l g e n d e k a l t s e k s j on e n. T o k j e l l e r b o d e r o g e n l o f t s b o d e r t i l k n y t t e t h v e r s e k s j o n. D e n e n k e l t e s a m e i e r h a r r e t t t i l b r u k a v n f o g e l t i l h ø e s r e n d y e t r e r o f r i a r e a l. S a m e i e r n e s e i e n d - o m o g s b r uk s r et t r e g u l e r es a v l o v om e i e rs e k s j o ne r a v , ( h e r e t t e r b e n e v n t l o v e n ), d i s s e v e d t ek t e r og f e s t ek o n t r a k t e n. O v e r d r a g e l s e av s e k s j o n m å k u n f i n n e s t e d p å d e v i l k å r s o m e r o p p s t i l t l e r e. t M e d i d e d n i b s e s g re e n s d n o i k n u g m s e om n f øl g e r a v lovens 22, 4. ledd, kan kun fysiske personer være sameiere. 3 For sameiets felles forpliktelser hefter den enkelte sameier i forhold til sin sameiebrøk. S am e i e t s k r e d i t o r e r m å f ø rs t g j ø r e s i n e k r a v g j e l d e n d e m o tf el l e s s k ap e t. D e rs om k r e d i t o r e n e i n n e n f j o r t e n d a g e r f r a p åk r a v i k k e o p p n å r d e k n i n g a v s am ei e t s f e l l es m i d l e r, e l l e r d e t e r å p e n b a r t a t s am e i et s om s å d a n t i k k e k a n b e t al e, k a n d e k r e v e s am e i e r n e d i r e k t e. 4 S a m e i e r e n h a r f r i a d g a n g t i l e å n ; o d v e t r v æ d r e a s e s g e v k e s d j s o a n l g, g a v e, a r v e l l e r p å a n n e n m å t e. S am e i e r e n h a r i k k e u t l øs n i n g s r e t t, i k k e f o rk j ø ps r e t t t i l a n n e n s e k s j o n, e l l e r r e t t t i l å k r e v e s am e i et o p p l ø s t. F ø r o v e r d r a g e l s e f i n n e r s t e d, s k a l s t y r e t h a s k r i f t l i g b ek r e f t e l s e p å a t d e n n y e e i e rh a r g o d t a t t v e d t ek t e r o g h u s o r d e n s r e g l e r. O v e r d r a g e l s e s k al om g å e n d e m el d e s t i l s t y r e t. S am e i e r e n k a n b a r e l ei e u t s ek s j on e n t i l f y s i s k e p e rs o n e r. L e i ef o r h o l d e t s k a l f ø r i n n f l y t t i n g f i n n e r s t e d, g o d k j e n n e s a v s t y r e t, s o m i m i d l e r n e t l s i e d ut e i n k s k a e k l i g k a n n e k t e g r u n n. M e d s øk n a d om g o dk j e n n e l s e s k a l f ø l g e e n k o p i a v l e i ek o n t r ak t e n. S t y r e t k a n t i d s b e g r e n s e l e i ef o r h o l d e t. N å r d e t g j e l d e r g j e n t at t k o rt t i ds u t l ei e, s t å r d e t s t y r e t f r i t t å godkjenne utleie eller ikke. F ø r u t l e i e f i n n e r s t r e d t, ha s k a r l i f t l i s g t b y e k r e f t e l s e p å at l e i e r e n h a r g o d t a t t v e d t e k t e r o g h u s o r d e n s r e g l e r. 5 S e k s j o n e n s k a l k u n b e n y t t e s t i l b e b o e l s e o g i k k e b r u k e s i e r v - e r v s m e s s i g e l messig virksomhet som medfører sjenanse for de øvrige beboere.

24 24 S a m e i e r e n p l i k t e rå b e h a n d l e l e i l i gh e t e n m e d t i l bø r l i g ak t s om h et, o g å h o l d e d e n forsvarlig vedlike. Styret har rett til å kontrollere at det tekniske vedlikehold - er for s v a r l i g, o g t i l å f o r l a n g e a t m a n g l e r b l i r r e t t e t p å. V e d t v i l o m v e d o m f a n g a v g j s ø dette r e med endelig virkning av styret. S k a d e p å e i e n d om m e n s om s k y l de s s am e i e r, d e n n e s h u s s t a n d e l l e r a n d r e s om e r g i t t adgang til eiendommen, må erstattes eller utbedres uten opphold. S am e i e r e n m å i k k e u t e n g o d k j e n ne l s e a v s t y r e t g j ø r e b y g n i n gs m es s i g e f o r a n d r i n g e r v e d r ø r e n d e l e i l i g h e t e n. A v h e ns y n t i l d e n f e l l e s i nt e r e s s e f o r p e n e s t m ul i g f a s a d e k a n s t y r e t t r e f f e b e s t e m m e l s e r s o m v e d r ø r e r m a r k i s e r, b l o m s t e r k a s s e r, u t v e n d o. l. S a m e i e r n e e r f o r ø v r i g b u n d e t a v b y g n i n g s r å d e t s e d b r ø e s r e t n e d m e m e l s e r b l. a u t s k i f t i n g a v v i n d u e r. 6 D e n ø v e r s t e m y n d i g h e t i s am e i et u t ø v e s a v s am e i e rm øt e t. S am t l i g e s am ei e r e s k a l i n n k al l e s t i l s am ei e rm øt e n e o g h a r é n s t em m e f o r h v e r s ek s j o n d e e i e r. S am ei e r e n h a r r e t t t i l å m øt e v e d f u l l m e k t i g. S t y r e t o f g ø r e f r o h r a r e p t l i n k i t t n i l g å s væ r e t i l s t e d e på s am ei e rm øt e n e. D e t o r d i n æ r e s am ei e rm øt e h o l d es h v e r t å r i n n e n ut g a n g e n a v a p r i l m å n e d. S t y r e t i n n k a l l e r s k r i f t l i g t i l å rs m ø t e m e d et v a r s e l på m i ns t å t t e o g h ø ys t t y v e d a g e r. I n n k a l l e l s e n s k a l a n g i d a g s o r d e n, h e r e u r n f o d r s l a g s om s k a l b e h a n d l e s p å m ø t et. M e d i n nk a l l e l s e n s k al f ø l g e styrets årsrapport med revidert regnskap og forslag til nytt driftsbudsjett. Det ordinære sameiermøte skal behandle : 1. Å r s r a p p o r t m e d g o d k j e n n e l s e a v r e g n s k a p 2. F o rs l a g t i l n yt t d r i f ts b u ds j e t t 3. A n d r e s a k e r n e v n t i i n n k a l l e l s e n 4. Valg av styre, styreleder og revisor 5. F as t s e t t e l s e a v h o n o r a r e r o g l øn n 6. E v e n t u e l t E k s t r a o r d i næ r t s am ei e rm øt e h o l de s n å r s t y r e t f i n n e r d et nø d v e n d i g, e l l e r n å r m i n s t e n tiendedel av sam eierne skrif t l i g k re v e r d e t, o g s am t i d i g o p p g i r h v i l k e s ak e r d e ø n s k e r b e h a n d l e t. S t y r e t i n n k a l l e r s k r i f t l i g t i l ek s t r a o r d i n æ r t s am e i e rm øt e m e d m i n s t t r e o g h ø y s t t y v e dagers varsel. Innkallelsen skal angi de saker som vil bli behandlet. På ekstraordinært s a m e i e r te m kan ø bare behandles de saker som er nevnt i innkallelsen. S am e i em ø t e n e l e d e s a v s t y r e t s l ed e r. D o g k a n m ø t e t b e s l u t t e a t d e t s k a l v e l g es e n a n n e n m ø t e l e d e r. M e d d e u n n t ak s om f ø l g e r a v l o v e n s 3 0, 2. l e d d, f a t t es a l l e b e s l ut n i n g e r a v s a m e i e r m ø t e t m a e n d l i g v f l e r t a l l av d e a v g i t t e s t em m e r. V e d s t em m e l i k h e t a v g j ø r e s s ak e n

25 25 v e d l o d d t r e k n i n g. T i l u t v i d e l s e e l l e r e n d r i n g a v v e d t e k t e n e k r e v e s d o g t o t r e d j e d e l s f l e r t a l l, j f r. l o v e n s 2 8, 2. l e d d. 7 Sameiets styre består av fire medlemmer ; en representant a h v fr e r bl o k k, m e d p e rs o n l i g e varamedlemmer. Disse velges for ett år av gangen. V a l g b a r e t i l s t y r e t e r s am e i e r n e, s o m k a n n e k t e g j e n v a l g i l i k e m a n ge å r s om d e har sittet i styret. Styrets nestleder velges av styrets medlemmer. S t y r e t h a r d e n d a e g l s e i a g v e s a l m e ei d e t o g h a r m y n d i g h e t t i l å t r e f f e a v g j ø r e l s e r i a l t s o m v e d r ø r e r d e n d a g l i g e d r i f t a v e i e n d o m m e n. - F o g r s t ø r r e r e p a r a s j v e d l i k e h o l d s a r b e i d e r s om k a n u t s e t t e s, m å s am t y k k e p å f o r h å n d v æ r e g i t t a v s am e i e rm ø t e t. D e t h ø r e r u n d e r s t y r t t e t og å s i a o n p s p e f o r r e t n i n gs f ø r e r o g e v e n t u e l l v a k t m es t e r, g i i n s t r uk s f o r d i s s e, f as t s et t e d e r es g o d t g j ø r e l s e o g f ø r e d e t n ø d v e n d i g e t i l s y n m e d d e r e s t j e n e s t e u t ø v e l s e. S t y r e t e r b e s l ut n i n g s d yk t i g n å r m er e n n h a l v p a r t e n a v m e d l em m e n e e r t i l s t e d e. Ved stemmelikhet gjør styrelederens stemme utslaget. Sameiets signatur innehas av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap. 8 S am e i e r n e i d e n e nk e l t e b o l i g b l ok k h a r a ns v a r f o r nø d v e n d i g d u g n a d s a r b e i d p å b l ok k e n o g p å d e t o m r å d e s o m n a t u r l i n g n e h. ø S r am e r e i e t r n i e s l a n s d v e a r o g m y n d i g h e t g j e l d e r b l. a. p l e n e r o g b l om s t e r b e d, p l a n t i n g, be s k j æ r i n g o g n ø d v e n d i g f e l l i n g a v t r æ r (m e d f o r b e h o l d s om angitt i festekontrakt av 29. april 1950 ). S t y r e t s k a l v e d a v g j ø r e l s e r s om s æ r l i g a n g å r d e n e n k e l t e b l ok k, l e gg a e v g j ø r e n d e vekt på den oppfatning som gjør seg gjeldende blant sameierne i blokken. 9 S am e i e r n e b e t al e r e n m å n e d l i g h us l e i e s om f as t s et t es a v s am e i e rm ø t e t t i l d ek n i n g a v f e l l e s u t g i f t e r. D e n e n k e l t e s a m e i e r s h u s l e i e f a s t i e s r e b t r ø t k e n s. e t t e r S am e i e rm ø t e t b e s t em m e r d e t å r l i g e b e l ø p s om s k a l o v e r f ø r e s a v h us l e i e i n n t ek t e n e t i l d e n e n k e l t e b l o k k t i l d e k n i n g a v d e t i n dr e v e d l i k e h o l d, r e p a r a s j o n e r a v v as k e r i, r e n h o l d, e l ek t r i s k strøm til gårdslys m. m. 1 0 D e r s om e n s am ei e r t i l t r o s s fo r a dv a r s e l v e s e n t l i g m i s l i g h o l d e r s i n e f o r p l i k t e l s e r o v e r f o r d e øvrige sameiere, følges reglene i lovens S am e i e rm ø t e t f as t s et t e r h us o r d e n s r e g l e r. T i l l e g g o g e n d r i n g e r i h us o r d e n s r e g l e n e a v g j ø r e s med alminnelig stemmeflertall.

26 26 ØV R E L J AN B O L I G S AM E I E I I I f o r V e d t a t t p å s a m e i e r m ø t e d e n 2. m a i I b e b o e r n e s e g e n i n t e r es s e m å i k k e l e i l i g h e t e n e b r u k es p å e n s l i k m å t e a t d e t o p p s t å r ubehageligheter, eller slik at husets omdømme nedsettes. 1. Uteareal Stell av blokkområdet organiseresav de enkelte blokker (snemåking, plenklipping og lignende ). 2. R e n h o l d T r a p p e r, f e l l e s r o m, k j e l - l e o r g l o f t er s g besørges a n g renholdt av blokken. 3. Søppel Søppel sorteres etter de til enhver tid gjeldende offentlige påbud. Papir legges i papircontainere. Restavfall legges i sekker i søppelrom. D e t e r i k k e t i l l a t t å v o f p a p l l b e i v s ø a r p p e l r a om n n m e t e n e a. A s k e m å i k k e k a s t e s i s ø p p e l s e k k e n e. S t ø r r e g j e n s t a n d e r s o m i k k e k a n l e g g e s i renholdsverkets sekker, må eieren selv besørge bortkjørt. 4. R o A l l e m å t a t i l b ø r l i g h e n s y n t i l s i n e n a b o e - r. I n s t r u m e l e g g m å i k æ k e r e v t i l s j e n a n s e he l l e r i k k e h am r i n g. D e t s k a l væ r e s t i l l e m e l l om k l ok k e n 1800 og 1900 og etter klokken Ved selskapelighet skal det tas særlig hensyn etter klokken S j e n e r e n d e s t ø y p å t a l e s a v d e n s o m s j e n e r e s. H - j e l p e r i k k klages forholdet til styret, som gir innklagede skriftlig advarsel. Viser d e t s e g n ø d v e n d i g m e d y t t e r l i g e r e a d v a r s l e r, e r f o r h o l d e t å a ns e s om v e s e n t l i g m i s l i g h o l d a v s a m e i e r e n s p l i k t e r, - o g s t y r e t kommende å selge seksjonen, jfr. vedtektenes 10 og eierseksjons - l o v e n s 2 6 o g D ø r e r Y t t e r d ø r e r, k j e l l e r d ø r e r o g l o f t s d ø re r s k a l a l l t i d v æ r e l ås t. 6 K j e l l e - r ogloftsboder Disse skal alltid være låst. 7. Hobbyrom og andre fellesr o m D e s om b e n y t t e r di s s e, m å h o l d e o r d e n o g r y d d e o p p e t t e r s e g. 8. K l e s v a s k E g n e o r d e n s r e g l e r s k al v æ r e o p p s l å t t i v as k e r i et. V as k s k a l i k k e h e n g e u t e p å s ø n- h e l l i g d a g e r. B a n k i n g o g r i s t i n g a v t ø y p å b a l k o n g e n e l l e r ut a v v i n d u e n e s k a l i k k e f o r e k om m e. V e d e v e n t u e l l u t l e i e: Leietager av leilighet nr., eiet av., g o d t a r v e d t e k t e r o g h us o r d e n s r e g l e r. N a v n :

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e I ng i e r å s e n B o l i g s am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 8. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 i V as

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 8. m ar s 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A S Th e r e s e s g 4 4 / L. G u n d e r s e n s gt 6, a v h o l d e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i S k

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t G o t a a s g å r d e n, a v h o l d e

Detaljer

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T 1 L o m m e d a l s t u n e t S a m e i e I n n k a l l i r t s n a m g e i e r m ø t i e 2 0 l 1 1 o r d i n æ O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i L om m e d al s t u n et S am e i e, a v h o l d e s

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e U l l e r n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 p å L i l l e

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S a m e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a g 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8. 0 0 i a u d i t o r i um 1, P

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i, a v h o l d e s o n s d a g 7. a p r i i 1. e t g., F a l b es g at e 5, Os l o. ( F a l b e s g at e e r d e n b ak k

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Øs t r e K r ag s k o g e n S am ei e, a v h o l

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0 1 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L I n n k a l l i r n g e n e r a l t f i o r s l a m l i n g o r 2 0 d 1 1 i n æ O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i R os en b o r g g t. 1 2 B L, a v h o l

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G r e f s e n s e t e r e n B o l i gs am e i e, a v h o l d es m a nd a g 2 2. m a rs 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 i F ol k et

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i D u r ud B o r e t t s l a g, a v h o l d e s t i r s d a g 5. m ai 2 0

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 12. m a i 2 0 0 9, k l. 1 8 3

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Ø v r e K r i n g s j å B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Ø v r e K r i n g s j å B

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s t o rs da g 8. a p r

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 U l l e r n P a r k B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i U l l e r n P a r k B o r et

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i H e r r e g å r d s t e r r a s s e n S am e i e a v h o l d e s T o r s d a g 2 5. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 i. Ljan 0 0 menighetshus,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U e l a n d s ga t e 6 1 S am e i e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å S t. H a n s h

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø s t e r d a l s g t 4-6 B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Z i t t y B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Z i t t y B o r e t t s l a g, a v h o

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e 1 E i e r s e k s j s e. S v e r d r u p s G a t e 2 2 I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e Ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Sverdrups gate 22 avholdes onsdag 27. April 2011 kl. 18.00i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s r e t å n r i n s g

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s /

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s / 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s T i rs da g 3 1. 0

Detaljer

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 8. m a r s 2 0 1 0, kl. 18.00 på Bjørnsletta skole,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! S i d e 1 6 4 6 B o r e t t s l a g e t E u f e m i a K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 Ordinært årsmøte i Solbakken Velforening, a v h o l d e s t o r s d a g 1 8. m a r s 2 0 1 0, k l. 2 0. 1 5 p å Ok s t a d S k o l e. T I L B E HA N D L I N G F O R

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t La n g a a r d l ø k k e n, a v h o l d e s t i rs d a g 28. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 9. 0 0 p å B e r l e S

Detaljer

K j r e æ b e b o e r!

K j r e æ b e b o e r! 1 W e l h a v e n s g a t e N r. 1 0 B o r e t t s l a g K j r e æ b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e

Detaljer

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i P i -1 l 3 e B s r t l, r a v e h d o e l t d es P t i a r s d k a g

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 3 1. m a rs 2 0 0 9, kl. 18.30 i Langerud Sykehjem.

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S m a rt a p a r t 2 B o r e t t s l a g, a v h o l d e s 3 1. m a i 2

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 M o g a t e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r i n n nk å a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N y d a l e n K v a r t e r, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler.

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l r e i t s n g e n e r a t l f i o r l s am å l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i T h o n b y g g e t S am e i e, a v h o l d e s t o r s d a g 2 2. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8 :0 0 i P i l e s t r e d e t 3 5,

Detaljer

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP 4510 TLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 3000400 3000396 Andre inntekter 3 42082 41664 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 A / L I l a K v a r t a l V B L I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A / L I l a K v a r t a l V B L, a v

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d e s t i r s d ag 4. m a i 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 i S t

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i F o r n e b u k o l l e n B o l i g s am ei e, a v h o l d e s t o r s da g 2 3. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 : 0 0 p å S A

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E Side 1 av 20 Sameiet S a g av e i e n 1 3 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S A M E I E T S A G A V E I E N 1 3 a v h o l d e

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 K i r k e v e i e n 1 1 2 B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i K i rk e v e i e n 1 1

Detaljer

K n u t Rø r b a k k e n / s / T o r E r i k H o l tm o e n / s / E r i k T ø n n e / s /

K n u t Rø r b a k k e n / s / T o r E r i k H o l tm o e n / s / E r i k T ø n n e / s / I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i P r o f es s o r D a h l s gt 3 9 A S, a v h o l d es t i r s da g 2. j

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i H e l g es e n s g at e 8 2 / 8 4 A S a v h o l d e s m a nd a g 2 6. a

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i B o l i g s am e i e t G r e g e r s G r am s V e i, a v h o l d e s t i r s d a g 9. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å B

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 11 Sletteløkka Boligsameie RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 667 791 20 594 247 20 617 436 20 703 116 Salg anleggsmidler

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3.

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3. I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 4. a p r i l 2 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t K i r k e v e i e n 1 1 0, a v h o l d e s m a n d a g 2 0. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 0 0 i V es t r e A k e

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i Nydalen Kvarter Sameie, avholdes torsdag 26.04. 2007, kl. 18.00 i BIs lokaler, Auditorium B1-020. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 1 U l l e r n p a r B k o e l n i g s a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n p a r k e n B o l i g s am e i e,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø v r e T ø y e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

643 18.09.2012. Rapporten viser et resultat på kr -43 034,- mot budsjettert hittil i år, kr -178 651,-. De disponible midlene er på kr 696 688,-.

643 18.09.2012. Rapporten viser et resultat på kr -43 034,- mot budsjettert hittil i år, kr -178 651,-. De disponible midlene er på kr 696 688,-. Til styret i Sofies Hage Borettslag ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2012. 643 18.09.2012 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.08.2012. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader,

Detaljer

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011.

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. Til styret i Sofies Hage Borettslag ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. 643 02.11.2011 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.08.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Akersbakken Bo r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag 10.04.2008, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Valg av

Detaljer

LIABAKKEN BOLIGSAMEIE DISPONIBLE MIDLER PR

LIABAKKEN BOLIGSAMEIE DISPONIBLE MIDLER PR DISPONIBLE MIDLER PR. 30.4.2017 For å måle selskapets betalingsevne på kort sikt, beregner vi størrelsen på disponible midler, også kalt arbeidskapital. Størrelsen på disponible midler kan bl.a brukes

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 9 april 2008, kl. 18.00 i Bomberommet TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Valg av sekretær

Detaljer