INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009"

Transkript

1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Ø v r e L j a n B o l i gs am e i e I I I, a v h o l d e s t o rs d a g 3 0. a p r i l , kl i Nordstrand Eldresenter, Poppelstien 6. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G A ) Valg av møteleder B ) O p p t a k a v a v n e f o r t e g n e l s e C ) V a l g a v s e k r et æ r o g e n s a m e i e r t i l å u n d e r s k r i v e p r o t o k o l l e n D ) S p ø r s m å l o m m ø t e t e r l o v l i g k a l t i n n E ) G o d k j e n n i n g a v d a g s o r d e n 2. Å R S B E R E T N I N G F O R A ) Å R S R E G N S K A P F O R S t y r e t f o r e s l å r o v e r f ø r i n g a v å r e t s l r e s u l t a t t i l e g e n k a p i t B ) B U D S J E T T Gjennomgang av styrets forslag til budsjett 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r 5. I N N K O M N E F O R S L A G A ) V e d t e k t s e n d r i n g m e l d t a v N i l s R o o s B ) V e d t e k t s e n d r i n g m e l d t a v T o r J a c o b s e n C ) S a k e r m e l d t a v T o r K u l s r u d o g V e r a R a m n æ s D ) Forhold til Øvre Ljan Boliglag meldt av Jan Ulleberg I n n k om n e s ak e r e r t a t t i n n s om e gn e v e d l e g g. 6. V A L G A V T I L L I T S V A L G T E A. Valg av tre styremedlemmer for ett år B. Valg av styreleder for ett år C. Valg av fire varamedlemmer for ett år D. V a l g a v v a l g k o m i t é O s l o, Styret i Øvre Ljan Boligsameie III N i l s R o os / s / T o r Ø r n u l f J ac o b s e n / s / B j ø r n T o r p / s / V e r a R am næ s / s / I s am e i e rm ø t et h a r s am e i e r n e s t em m e r e t t m e d e n s t em m e f o r h v e r s e k s j o n d e e i e r. S a m e i e r e n h a r r e t t t i l å m ø t e v e d f u l l m e k t i v g e. r e s R i e ut g f i y l s t s t r a n e d r i n g s b l a v e d i n n g a n g e n.

2 2 T I L L I T S V A L G T E Å R S B E R E T N I N G F O R Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende : S T Y R E T L e d e r N i l s R o o s M i d t å s e n 5 4 B S t y r e m e d l e m T o r Ø r n u l f J a c o b s e nm i d t å s e n 5 2 A S t y r e m e d l e m B j ø r n r T p o M i d t å s e n 5 7 B S t y r e m e d l e m V e r a R a m n æ s M i d t å s e n 5 9 B V A R A M E D L E M M E R T I L S T Y R E T V a r a m e d l e m E i n a r Ø s t m o M i d t å s e n 5 2 B V a r a m e d l e m J o n a s T o r g e r s e n A k s e l s G a t e 5 B V a r a m e d l e m M a y -B r i t t H e i d e m a n M n i d t å s e n 5 7 A V a r a m e d l e m T o r G u n n a r K u l s r u dm i d t å s e n 5 9 A S t y r t e h a r f u n g e r t s o m v a l g k o m i t é G E N E R E L L E O P P L Y S N I N G E R O M S AM E I E T TI L L I TS V AL G TE O G AN S AT TE A v s am e i e t s f i r e s t y r em e d l em m e r e r d e t é n k v i n n e o g t r e m e n n. S am e i e t e r p os i t i v t i l likestilling og tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling u n n a på v k j gr ø n n v e d v a l g o g a n s e t t e l s e r. S a m e i e t d r i v e r i k k e m e d - f o g r s ut k v n i k l n i n g g s s ak t i v i t e t e r. S am e i e t f ø l g e r a r b e i d s m i l j ø l o v e n s b e s t em m e l s e r o g t i l s t r e b e r et g o d t a r b e i d s m i l j ø. S am e i e t h a r I n g e n a n s at t e. F O R R E T N I N G S F Ø R S E L O G R E V I S J O N Forretningsførselen er i henhold til kontrakt utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig ) er regnskapssjef Egil Havre, OBOS. S am e i e t s r e v i s o r e r E r n s t & Y o u n g A S. E I E N D OM M E N Ø v r e L j a n B o l i g s a m e i e I I I e r r e n g d i m s t e d r o e r g. t n r. i 9 79 B 4 1 r 8 ø 3 n 9 n 6 ø. y S s am u ei e t består av fire bygninger med til sammen 48 eierseksjoner. M e d e i e r s e k s j o n f o r s t å s s am e i e a nd e l i b e b y g d e i e n d om m e d t i l k n y t t e t e n e r e t t t i l b r uk a v bolig eller annen bruksenhet i eiendommen. Øvre Ljan Boligsameie III er et t a v s e k s b o l i g s am e i e r s om f es t e r t om t a v Ø v r e L j a n B o l i g l a g A L ( a v t a l e p a r t n e r m e d g r u n n e i e r ). T om t e n h a r g å r d s n r , b r uk s n r. 5 5 i O s l o. O p p r i n n e l i g f e s t e k o nt r a k t e r d a t e rt 2. j u n i o g f o r n y e t i a v t a l e a v 2 1. d e s em be r F es t e a v t a l e n e r p å 9 9 å r. N e s t e h o v e d r e g u l e r i n g e r G r u n n e i e r e r M a r i e R a a k D a h l. F o r r e t n i n gs f ø r e r er Selvaag Forvaltning AS.

3 3 Styret er ikke kjent med at det ytre miljøet forurenses i vesentlig grad. V A K T M E S T E R T J E N E S T E Styret har inngått avtale med ISS Vaktmesterkompani ASfor snørydding og gressklipping. N Ø K L E R / S K I L T S y s t em n øk k e l b e s t i l l e s s k r i f t l i g h os f o r r e t n i n g s f ø r e r OB O S E i e n d om s f o r v a l t n i n g A S. T e l e f o n s e n t r a l b o r d , t e l e f a k s -p o 2 s t 2 : o e 8 f 5 9 b o 7 s 6.n, o e l l e r e K o n t a kt s t y r e t f o r b e s t i l l i n g a v s k i l t t i l p os t k as s e o g c a l l i n gs a n l e g g. L e v e r a n d ø r e r D a t a C a l l A S. F O R S I K R I N G S am e i e t s e i e n d om m e r e r f u l l v e r d i f o r s i k r e t i I f S k a d ef o r s i k r i n g m e d po l i s e n um m e r F u l l v e r d i f o r s i k r i n g v i l s i a t f o r s i r e k t f r o i r at n g s am s e ei l e s t k t i a l p e n t h v e h r a t r i d h a n r s v a d e r i k t i g e f o rs i k r i n g s s um m e r. E n f o r u t s e t n i n g f o r d et t e e r a t f o rs i k r i ng s s e l s k a p e t f å r m e l d i n g o m v e s e n t l i g e v e r d i øk n i n g e r p å b yg n i n g e r, f. e k s. v e d r e h a b i l i t e r i n g e l l e r p å b y g g i n g. V e d t o t a l s k a d e s k a l e r s t at n i n gs b e l ø p e td e k k e o p p f ø r i n g a v n y b y g n i n g a v s am m e s t a n d a r d o g s t ø r r e l s e. F o r s i k r i n g e n om f a t t e r o g s å b y g n i n g s m es s i g e f o r a n d r i n g e r s om d e n e n k e l t e s ek s j o n s e i e r gjør inne i boligen. D e n e n k e l t e s e k s j o n s e i e r m å s e l v s ø r g e f or å h a h j em f o r s i k ri n g s o m d e k k e r innbo og l ø s ø r e. H v i s s am e i e t s f o rs i k r i n g s k a l b e n y t t e s, m å b e b o e r n e s t r a k s m e l d e s k a d e n t i l F o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n i O B O S t l f f a k s E-p o s t f o r s i k r i n o. b Oppfølging o s. n o av forsikringssaker bli r g j o r t a v Forsikringsavdelingen i OBOS. B R A N N S I K R I N G S U T S T Y R I h e n h o l d t i l b r a n n f o r s k r i f t e n e e r de n e n k e l t e s e k s j o ns e i e r s e l v a n s va r l i g f o r å h a m i n i m um é n r ø y k v a r s l e r o g e t t b r a n n s l uk n i ng s a p p a r a t a v g o dk j e n t t y p e i e g e n s e k s j o n. T i l s v a r e n d e gjelder det elektriske anlegget i seksjonen. H M S F o r s k r i f t o m s y s t e m -, a t i m s - i k o l g h s j e i l k ø k s e r h e t s a r b e i d i v i rk s om he t e n ( I n t e r n k o n t r o l l f o r s k r i f t e n ) b l e f a s t s a t t v e d k g l. r e s. 6. d e s e m b 1. j a n u a r F o r s k r i f t e n s t i l k e l t e r v i r k s r om a v h et t s i k a l s ys a t em d at e i n s e r e n arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter gitt av det offentlige. B o l i g s el s k a p e r d ef i n e r t s om v i rk s o m h et o g s k a l d e r f o r h a i nt e r n k o n t r o l l s y s t em. D e t t e omfatter blant annet kontrollsystem og oppfølgin g a v b r a n n v e r n, b y g g h e r r e f o r s k r i f t e r v e d b y g g e - o g a n l e g g s a r b e i d, l ek e p l as s e r o g e l ek t r i s k a n l e g g o g e l ek t r i s k u t s t y r h v o r f o r d e l i n g a v a n s v a r e t e r g i t t e n s l i k t o l k ni n g : S am e i e t e r a ns v a r l i g f o r a t d et e l ek t r i s k e a n l e g g e t o g u t s t y r e t i f e l l es a r e a l e t t i e l n h v e r t i d e r i o r d e n. I f o r h o l d t i l a n l e g g o g ut s t y r i d e n e n k e l t e

4 4 b o e n h e t e r d e t s t y r e t s p l i k t å g j ø r e e i e r o g / e l l e r b r u k e r a v d e n e n k e l t e l e i l i g h e t o p pm e rk s om p å d e t a ns v a r s om d e h a r f o r å h o l d e e l e k t r i s k ut s t y r i o r d e n e t t e r g j e l d e n d e l o v o g f o rs k r. i f t S A M E I E T S L Å N S am e i e t h a r t o l å n i OB OS Fi n a n s, h v o r a v e t t ut l ø p e r p r m a i D e t a n d r e l å n e t b l e t a t t o p p i f o r b i n d e l s e m e d r e h a b i l i t e r i n g a v b a l k o n g e r i L å n et ut l ø p e r S e b a l a n s e n o g n ot e i r e g n s k a p e t. EIENDELER OG GJELD OMSETNING OG TAKSTER S am e i e r n e f å r t i l s e n dt s k j em a m ed o p p s t i l l i n g o v e r d e n e n k e l t e s e k s j o n s a n d e l a v s am e i e t s i n n t e k t e r, ut g i f t e r, gj e l d o g ei e n d e l e r. L i g n i n g s v e r d i e n f å r d e n e nk e l t e o p p g i t t p å l i g n i n g s k o n t o r e t. Omsetning av seksjonene skjer til markedspris. Det i n f n es i k k e t a k s t e r f o r s e k s j o n e n e v e r k e n h o s s t y r e t e l l e r f o r r e t n i n gs f ø r e r. S å l a n gt f o r r e t n i n g s f ø r e r e n f å r o p p g i t t o m s e t ni n g s p r i s e r, bl i r d i s s e r e g i s t re r t. F o r r e t ni n g s f ø r e r k a n, p å b a k g ru n n a v d i s s e o p p l y s n i n g e n e, g i a n t y d n i n g o m p r i s n i e v. å e t f o r s e k s j o n e n T E L E N O R S am e i e t e r t i l s l u t t e t s am a r b e i d s a v t a l e n m e l l om T el e n o r o g OB O S E i e n d o m s f o r v a l t ni n g om rabattordning for beboere med telefonabonnement i Telenor. D e t g i s r a b a t t p å : - T e l l e r s k r i t t / t r a f i k k f r a f a s t t e l e f o n - F r i b r u k a v f a s t t e l e f o n h v e r l ø r d kun a g ( startpris på 89 øre pr samtale uansett varighet ). Den enkelte beboer får også rabatt ved bestilling av : - ADSL, oppringt internett og m obiltelefoni - B r e d b å n d s t e l ef o n i - M e d 3 t y p e r T e l e n o -abonnement r gis en totalkunderabatt i tillegg til de a øvrige b a t t e n e r. D I G I T -TV A L GET er leverandør av digital-tv-t j e n e s t e r t i l s am e i e t, i t i l l e g g t i l b r e db å n d o g t e l ef o n i. H v e r s e k s j o n s e i e r h a r e g -d e t ek o d k e r u o n g d b r e n d b r å. n d o g f e o v e r nt u e T l l V e a n d r e t i l l e g g s t j e n e s t e r. S e r v i c e t l f. G e t -f 0 2 r 1 e 2 d 3 a g e r m e b l e l t j o m e n t k -2 l 2 m. 0 a 0 n 0 d o 9 a g g 0 0 l ø r d -s a g ø n d a g m e l l o m k l F 0 e 0 i l m e l di n g o g s u p p o r t k a n og s å m el d e s p å w w w. g e t. n Ha o ditt kundenr. tilgjenglig dersom du kontakter Get. D e t e r i n n g å t t k o l l e k t i A v S o a g v Ø t v a r e l L e j a n m B e o l i g l s am o m ei e G I I E I. T A v t a l e n g j e l d e r for samtlige seksjonseiere og omfatter : S e r v i c e o g v e d l i k e h o l d Kollektiv Get digital-tv S t a r t Kollektiv Get bredbånd ( 750 / 750 kbps ) G e t B o x -d e k ( o d T e V r ) Kontakt kundetjenesten for mer informasjon.

5 5 G e t s k u n d e- o g s e r v i c em o t t ak e r l o k a l i s e r t i M a r i d a l s v e i e n i t i l k ny t n i n g t i l h o v e d k o n t o r e t. H e r k a n m a n b l a n t a n n e t h e n t e e l l e r b y t t e d ek o d e r, i nt e r n e t t m o d em o g " g j ø r d et s e l v p a k k e r " f o r t e l e f o n i. P å G e t s h j e m m e s i d e w w w. g e t. n o e l f l e i n n e r d u o forhandlere i lokalområdet, samt produktinformasjon og bestillingsmuligheter. O B O S o g G e t h a r i n n g å t t a v t a l e f o r b e b o e -k r o ns e e r i n e t b o l i o m k o l l e k t i v a v t a l e p å D i g i t a l T V, i n t e r n e t t o g t e s l t e n f o n r t j e n e s t m e r i n f o rm as j o n. Ingen må gjøre inngrep i kabel-tv anlegget som å skru av dekselet k o n ak t på e n o antenne g f o r - e t l l e a r t i l k o b l m i n g e r. A V T A L E O M L E V E R A N S E A V E L E K T R I S K K R A F T O B O S h a r f r e m f o r h a n d l e t a v t a l e m e d L O S f o r l e v e r a f n t. s e a v e l e k t r i s k k O p p r i n n e l i g a v t a l e m e d L OS ut l ø p d e n OB O S h a r f o r l e n g e t a v t a l e n f r a med de samme fordelene som i forrige periode. S am e i e t h a r t i l t r å dt d e n n e a v t a l e n. D e t t e g j e l d e r k u n s t r ø m t i l f e l l e s o m r em å d e n t f o g r d e i n k e k n e k e l p t r e i l e v i l a i g t h a e b t. o n n R e s u l t a t et a v k r a f t f o r v a l t n i n gs a v t a l e n h a r g i t t b es p a r e l s e r o gs å i D et h a r væ r t s t o r e o m r å d em es s i g e v a r i a s j o n e r i N o r ge i , m e n m å l t m o t gj e n n om s ni t t l i g s p o t p r i s s e r b e s p a r e l s e n e ut t i l å b l i c a 1 1 %. R E H A B I L I ERING T STØRRE VEDLIKEHOLD - HISTORIKK M o n t e r i n g a v f i r e v i f t e r p å pi p e r i M i d t å s e n 5 4 f o r å ut b e d r e d å r l i g t re k k v e d f y r i n g i p e i s N y a n s k a f f e l s e o g m o n t e r i n g a v r øy k v a r s l e r e o g b r a n n s l uk k e r e p å l of t, k j e l l e r e o g t r a p p e h u s i s a m t l i g e h u o s n t ( r o i l n l ) t e r n k R e p a r a s j o n a v g r u n n m u r i M i d t å s e n 5 7 M a l i n g a v v a s k e r i i M i d t å s e n A n s k a f f e t n y t t l e k e u t s t y r, -f o r s m k o r i n f t e r e r t i h t. g j e N y f l a g g s t a n g o g n y t t f l a g g 2004 Rehabilitering av sameiets balkonger G a v l v e g g e r m o t s y d b l et e p p å u n s y s t t S o i l r ø r s -i p n y s l pi s t e r t o g T V Utvendige og innvendige stoppekraner skiftet 2000 Bedret tilgjengelighet til pipene etter pålegg fra Brannvesenet U t s k i f t i n g a v a v l ø p s r ø r i n r. 5 7 o g 5 9. ( S t i k k l e d n i n g f r a g r u n nm u r o g u t t i l h o v e d l e d n i n g i n ) v e i e K o n t r o l l a v b a l k o n g e n e o g r e p a r a s j o n a v l ø s b e t o n g U t s k i f t i n g a v s t i g e l e d n i n g e n e. U t s k i f t i n g a v u n d e r f o r d e l i n g e r p O m b y g g i n g -a a n v l e g g T e V t / 9 2 O m l e g g i n g a v t a k e n e m e d n y b e t o n g t a k s t e i n Ny taktekking inngangspartier R e n g j ø r i n g / m a l i n g a v l a n g v e g g e n e N y e y t t e r d ø r e r t i l k j e l l e r e I n s t a l l a s j o n a v s e n t r a l l å s s y s t e m

6 Inngangspartier / inngangsdører skiftet P o r t t e l ef o n a n l e g g m o nt e r t 1987 Isolering av himlinger i kjeller (mineralullmatter opphengt i profilsystem ) L o f t s g u l v e n e t i l l e g g s i s o l e r t v e d i n n b l å s i n g a v i s o l a s j o n i h u l r G a v l v e g g e r t i l l e g g s i s o l e r t m e d t y S T Y R E T S A R B E I D D e t h a r i p e r i o d e n v æ r t a v h o l d t åt t e s t y r e m ø t e r. U T F Ø R T E A R B E I D E R E R I O D P E N N Y T T D I G I T A L V-A T N T L E G G O G I N T E R N E T T D e t e r i s a m t l i g e s e k s j o n e r u -a t n f l e g ø g r. D t e t e o r i p n p n g å r t t a e n d e r i n g t k o l l ek t i v a v t al e m e d G e t s om l ø p e r i t r e å r, m e d a d g a n g t i l f o r n y e l s e f o r e t t å r a v g a n g e n. S O I L R Ø R O G V A N N R Ø R Spyling av soilrør for seksjoner o g k j e l l e r e e r u t f ø r t. D e t b l e i k k e p å v i s t s k a d e r, d e f e k t e r e l l e r a n d r e u r e g e l m e s s i g h e t e r v e d a v l ø p s s y s t em e t o g t i l s t a n ds r a p p o r t f o r d e e n k e l t e s e k s j o n e r e r a v d e n g r u n n i k k e u t ar b e i d e t. D e t a n b e f a l es at d et i k k e b r u k e s a v l ø ps r e n s i p u l v e r f o r m. V r i d e d t e u r t e f ø r t e s t i k k o nt r o l l p å v a n n r ø r. K o nt r o l l e n v i s t e t i l f r e d s s t i l l e n d e kondisjon på eksisterende rør samt at vannkvaliteten er meget god. A S F A L T E R I N G D e t e r u t f ø r t as f a l t e r i n g a v i n n g a ng s p a r t i i M i d t ås e n 5 4 o g 5 9. I M i d t å s e n 5 4 b l e b l o m s t e r b e d v e d m g u r u f j n e n r n e t p g a. v a n n i n n s i g i k j e l l e r. A s f a l t e r i ng e r n å u t f ø r t s l i k at v a n n f ø r e s v e k k f r a h u s v e g g. O P P U S S I N G A V T R A P P E O P P G A N G E R M a l i n g a v t o o p p g a n g e r i M i dt å s e n 5 7 i nk l. u t s k i f t n i n g t i l n y e v i n d u e r, l am p e r o g p os t k a s s e r e r u t f ø rt. T A K L U K E R Det er skif t et t i l n y e t ak l uk e r p å l of t i M i d t ås e n 5 7. N Y S Ø P P E L O R D N I N G E t t e r p å l e g g f r a r e n o v a s j o n s et a t e n e r d e t i n n f ø rt n y s ø p p e l o r d n i n g i M i d t å s e n 5 2, 5 4 o g 5 9. Dispensasjon er gitt til fortsatt søppelsekkordning i Midtåsen 57. R E P A R A S J O N E R D e t e r u t f ø r s t j o n r a e v p v a e r n a t i l as j o n i s ø p p e l s j ak t / h a t t p å t a k i M i dt å s e n 5 4, 5 7 o g 5 9 s i s t n e v n t e i D e t e r u t f ø r t r e p a r a s j o n a v f as a d e v e g g M i d t å s e n 5 4 B. P I P E R I h t. s p ø r r e u n d e r s ø k el s e e r d e t t i d l i g e r e u t a r b e i d e t e n o v e r s i k t o v e r s e k s j o ns e i e r e s om h a r m e l d t d å r l f i g t r e k a k i p i o p e. m

7 7 N y t t r ø y k r ø r t i l p i p e e r m o nt e r t i M i d t å s e n 5 2 A. - E t t e r k o n t r o l l b l e d et k o n s t a t e r t a t r ø y k r ø r m åt t e s k i f t es ut g r u n n e t i n n s i g a v rø y k h os n a b o v e d b r uk a v p e i s i an d r e l e i l i g h e t e r i o p p g a n g e n. A r b e i d e t e r u t f ø r t i D e t e r m o nt e r t 1 s t k. r ø y k v i f t e p å pi p e i M i d t ås e n 5 2 B. A r b e i d e t e r ut f ø r t i R ø y k v i f t e r e r m o nt e r t p å p i p e i M i d t å s e n 5 2 ( 1 s t k. ), M i d t ås e n 5 7 ( 2 s t k. ), M i d t å s e n 5 9 ( 1 s t k. ). A r b e i d e t e r u t f ø r t i T R E F E L L I N G D e t e r i p e r i o d e n i k k e f g / o t r e p e l t e a i e. t t t r e f e l l i n I N T E R N K O N T R O L L O G H M S I n t e r n k o nt r o l l e r ut f ø r t i s am t l i g e hu s o g f e l l es a r e a l e r. Samtlige stoppekraner i kjellere er merket med seksjonsnummer. I f el l e s a r e a l e n e e r å r l i g k o n t r o l l a v b r a n n s l u k k i n g s a p p a r a t e r u t f ø r t o g b a t t e r i e r i r ø y k v a r s l e n e e r s k i f t e t. V e d f i rm a e t T r y g g & S i k k e r A S. Å r l i g et t e r s y n a v l e k e a p p a r a t e r u t f ø r t v e d f i rm a e t L e k & T r i v s el A S. Fr a o g m e d v i l å r l i g k o nt r o l l b l i u t f ø r t p å v å r p a r t e n. Det er utført feiing av samtlige av piper i sameiet. Arbeidet ble utført i K o n t r o l l ut f ø r t a v b r a n ns l u k k i n gs ap p a r a t e r o g r ø y k v a r s l e r e h os s ek s j o n s e i e r e s om ø n s k e t d e t. N y t t ut s t y r e r a ns k af f et t i l d e s e k s j o ns e i e r e s om ø ns k et d et. D e t t e e r b e t a l t a v d e n enkelte seksjonseier. P a p i r c o n t a i n e r s e r f l y t t e t v e k k r a f n r n f a o r s h k u r i s f t v e e r. g g e r i h t. b T a k l uk e r p å l of t i M i dt å s e n 5 2, 5 4 o g 5 9 b ø r v u r d e r e s å s k i f t es ut t i l s v a r e n d e s om i M i d t ås e n 5 7. ( D e t t e e r i k k e b u d s j e t t e rt f o r ). R E G N S K A P E T F O R S t y r e t m e n e r a t å r s r e g n s k a p e t g i r e t r e t t v i s e n d e b i l j e d l e d, a v s a m e i e t f i n a n s i e l l e s t i l l i n g o g r e s u l t a t. I nf o rm as j o n om s am ei e t s f o r v e n t e d e øk o n om i s k e u t v i k l i n g e r omtalt i årsberetningens punkter om kostnadsutvikling og budsjett for Egenkapitalen pr er negativ -) k r ( , - s om v i l bl i øk t m e d etb u ds j e t t e r t u n d e r s k u d d i p å c a k r ,- s om f ø l g e a v a t s t y r e t h a r b u ds j e t t e r t m e d v e d l i k e h o l d s ak t i v i t e t e n e s om s k a l d e k k es o v e r d r i f t e n. D e n n e g a t i v e e g e n k a p i t a l e n s k al re d u s e r e s m e d framtidige driftsoverskudd. Å r s r e g n s k a p e t f o r e r s at t o pp u n d e r f o r u t s e t n i n g a v f o r t s a t t d r i f t. D et b ek r e f t es h e r v e d at forutsetningen om fortsatt drift er til stede.

8 8 R E S U L T AT Å r e t s r e s u l t a t p å k r ,- s om f r e m k om m e r i r e s u l t a t r e g n s k a p e t f o r e s l å s o v e r f ø r t til egenkapital. I N N T E K T E R I n n t e k t e n e i v a 2 r 0 t 0 i l 8 s a m m e n k 1 r , - m o t b u d s j e t t e rt m e d k r ,-. A n d r e i n n t ek t e r e r b e s k r e v e t i n o t e 3. K O S T N A D E R Driftskostnadene i 2008 var på 1 kr , - m o t b u d s j et t e r t m e d k r ,-. Drift og vedlikehold ble budsjettert med kr , e ns m r e g n s k a pe t v i s e r k r ,-. H o v e d å r s a k e n t i l a v v i k et s k y l d es at n o e a v b u ds j e t t e r t v e d l i k e h o l d e r o v e r f ø r t t i l N y oppstilling er satt og presentert i avsnittet om Budsjett E n e r g i b l e b u ds j e t t e r t m e d k r ,-, m e n s r e g n s k a p e t v i s e r k r , -. H o v e d å r s a k e n t i l avviket var over budsjettering avvik med hensyn til pris og forbruk. R e v i s o r s h o n o r a r f o r r e g n s k a p s å re t e r f o r r e v i d e r i n g a v s e l s k ap e t s r e g ns k a p o g formuesforvaltning. Revisjonshonoraret fremkommer som egen post i resultat r e g n s k a p e t. F o r ø v r i g v i s es t i l d e e n k e l t e t a l l e ne i r e g n s k a p e t o g d e n r e g ns k a ps m e s s i g e o v e r s i k t s om f r em k om m e r u n d e r n ot e r t i l r e g ns k a p e t. S t y r e t e r i k k e k j e nt m e d h e n d e l s e r e t t e r s om p å v i r k e r r e gn s k a p et i v e s e n t l i g g r a d. K O S T N AD S U T V I K L I N G Rentesatsene i OBOS Eiendomsforvaltning AS pr. den : Renter på driftskonto : 0, 10 % R e n t e r p å s p a r ek o n t o : 4, 6 0 % u n d e r 0, 5 m i l l i o n e r 4, 7 0 % m e l l om 0, 5 m i l l i o n e r o g 2 m i l l i o n e r 5.00 % over 2 millioner S T R Ø M P R I S E N E Den totale strøm prisen til e n f o r b ru k e r b e s t å r a v t r e k om p o n e n t e r : K r a f t p r s i om s d ek k e r k os t n a d e n e v e d å p r o d u s e r e o g s e l g e d e n el e k t r i s k e k r a f t e n u t g j ø r ca. 44 % av total strømpris (betales til kraftleverandør ). N e t t l e f o i r e t r a n s p o r t a v d e n e l ek t ri s k e k r a f t e n utgjør ca. 22 % av total strømpris (betales til nettselskapet ). Statlige avgifter dvs. forbrukeravgift, avgift til Energifondet og merverdiavgift utgjør ca. 34 % av total strømpris. Strømprisen i Norge varierer med årstidene. Normalt stiger den i h a vinter l v å r e t o g r e d u s e r s e i s om m e r h a l v å r e t. D e t t e o g a n d r e f ak t o r e r s om p å v i r k e r k ra f t p r i s e n e g j ø r d et v a n s k e l i g å s p å u t v i k l i n g e n i s t r ø m p r i s e n e

9 9 F O R S I K R I N G B y g n i n g s f o rs i k r i n g e n øk e r f r a t i l m e d c a. 9, 3 %. D et t e s k yl d e s at i n d ek s e n s om r e f l e k t e r e r p r i s o p p g a n g e n e p r å k s t h j e å n es d v t e r h a r øk t t i l s v a r e n d e. D e n n e i n d e k s ø k n i n g e n e r l i k f o r a l l e f o rs i k r i n g s s e l s k a p e r. Ut o v e r d e t t e f o r e t a r f o r s i k r i n g s s e l s k a p e n e i n d i v i d u e l l pr i s j u s t e r i n g m e d b ak g r u n n i s am e i e t s e g e n s k a d es i t u as j o n. K O M M U N A L E A V G I F T E R V a n n - o g a v l ø p s a v g i f r t m e n e d ø 3, k 5% e o g r e n o v a s j o ns a v g i f t e n øk er m e d 4, 6 %. Ø V R I G E K O S T N A D E R N å r d e t g j e l d e r d e ø v r i g e k o s t n a d e n e i b u d s j e t t e t h a r s t y r e t r e g n e t m e d e n g e n e r e l l p r i s s t i g n i n g.

10 1 0 BUDSJETT INNTEKTS - O G K O S T N AD S O V E R S L AG F O R S t y r e t h a r s at t o p p e n o v e r s i k t o v er f o r v e n t e d e i n n t ek t e r o g k o s t n a d e r i Tallene er vist som egen kolonne ved siden av resultatregnskapet. (Budsjett ) O v e r s i k t e n e r b as e r t p å u e n d r e d e f e l l e s k os t n a d e r f o r å r e t I p os t e n d r i f t o g v e d l i k e h o l d e r d e t b e r e g n e t k r , - til s t ør r e v e d l i k e h o l d s om om f at t e r a k t i v i t e t e r s om o p p s t i l t i e g e n t a b e l l. B u d s j e t t s t ø r r e v e d l i k e h o l d o g d r i f t S t ø r r e v e d l i k e h o l d B e l ø p M i d t å s e n Asfaltering inngangsparti Rens av ventilasjonsanlegg (samtlige seksjoner ) Sikringsskap / oppgradering av elektrisk anlegg i vaskekjeller O p p u s s i n g b e g g e t r a p p e h u s N y e v i n d u e r i t r a p p e h u s e n e N y e p o s t k a s s e r N y a r m at u r i b e g g e t r a p p e h u s ( t o t a l t 1 2 s t k ) Ø n s k e r o m m i d l e r t i l b e d, b l o m s t e r e t c 1 0 e t 0 0 t 0 e r a s f F a e l l t e s r i n g Ø n s k e o m m i d l e r t i l d i v e r s e F e l l e s N y e v i n d u e r i t r a p p e h u s e n e O p p u s s i n g v a s k e r o m T r e f e l l i n g V i f t e r p å p i p e ( u t ) f ø r e s i R e h a b i l i t e r i n g a v s ø p p e l s j a k t / f u k t s k a d e ( u t f ø r t i ) Røykrør rehabilitering ( utført i 2009 ) * HMS S UM : Oversikten gir et forventet negativt årsresultat på ca kr ,- som dekkes av n opptje t e g e n k a p i t a l. O s l o, I styret for Øvre Ljan Boligsameie III N i l s R o os / s / T o r Ø r n u l f J ac o b s e n / s / B j ø r n T o r p / s / V e r a R am næ s / s /

11 1 1 Statsautoriserte revisorer E r n s t & Y o u n g A S C h r i s t i a n F r -0 1 e 5 d 4 e O r s l i o k s p l O s l o A t r i u m, O-0 P O. O s B l o x 2 0, F o r e t a k s r e g i s t e r e t : N O T l f : F a x : w w w. e y. n o M e d l e m m e r a v D e n n o r s k e R e v i s o r f o r e n i Til års mø tet i Ø v r e L j a n B o l i g s a m e i e I I I R E V I S J O N S B E R E T N I N G F O R Vi h ar re vid er t års r egn s kape t fo r Øvr e Lja n Bol igs amei e III f o r re gns ka ps år et 2 008, s om vi s er et ove rs ku d d på kr ,-. V i h a r o g s å r e v i d e r t o p p l y s n i n g e n e i å r s b er e t n inge n om år s re gns ka pe t, fo r uts etnin gen o m f or ts att dr ift o g f ors lage t til a nve nd els e av o ver s ku dd et. Års re gns ka pe t b es tå r av re s ultatre gns ka p, b alan se og n ot eo pp lys ni nge r. R e g n s k a p s l o v e n s r e g l e r o g g o d r e g n s k a p s k i k k er i N o r g e anvendt ved utarbeidelsen av e gns r ka pe t. Års re gns ka pet o g år s ber etnin gen e r avgi tt av s a me iets s t yre. Vår o pp gave er å u ttale os s o m år s r egn s kap et og øvr ige f or hol d i hen ho ld ti l re vis or lo ven s kr av. Vi h ar utf ørt revi sj on en i s ams var med l o v, f o r s k r i f t o g g o d r e v i s j o n s s k i k k i er und N o r er g e, h r e v i s j o n s s t a n d a r d e r v e d t a t t a v D e n n o r s k e R e v i s o r f o r e n i n g. R e v kr i s eve j o r n at s s vi t a pn lan d a r le d gger e n e og ut fø rer re visj on en fo r å o p pn å betryg gen d e s i kker he t fo r at års re gns ka pe t ikke i nn eh old er ves ent li g f e i l i n f o r m a s j o n. R e v i s j o n o ll m av f a ut t valgte t e r dk eler o n t av r o ma ter ialet so m un d er bygge r in for masj o n en i års re gns ka pe t, vur d er ing av d e be nyt te de regn s kap s pr ins ip per o g ves e nt li ge re gns ka ps e sti ma ter, s amt vur d er in g a v in n hol det i og pr es ent as j one n av å rs regn s kap et. I de n gra d det f ø l g e r a v r evi g o sj d o ns s kik k, o mf at ter revis j on ogs å en gj en nom gå els e a v s amei ets f or mue s for val tnin g o g r e g n s k a p s- og in ter n ko ntr olls ys temer. Vi men er at vår r evis jo n gir et fo r s varlig gr un n lag for vå r ut ta lelse. V i m e n e r a t å rs re gns ka pe t er avgi tt i sams var med l ov og fo r s kri fter o g gi r et r e t t v i s e n d e b i av l sd ae me iet s ø k o n o mi s k e s t i l l i n g 3 1. d e se m b e r o g a v r e s u l t a t e ti re gn s kap s året i ove re ns s te mmels e med go d r e g n s k a p s s k i k k i N o r g e l e d e l s e n h a r o p p f y l t s i n p l i k t t i l å s ø r g e f o r o r d e n t l i r g in g o g do v oe ku r s men i k t tas l i jo g n av r e g i s t r e r egn s kap s op p lys nin ger i s ams va r me d lo v o g g o d b o k f ø r i n g s s k i k N k o r g e o pp lys n in gen e i år s ber etninge n om å rs r egn s kap et, f oruts et nin gen o m fo r ts a tt dr if t og f o rs lage t til a n v e n d e l s e a v o v e r s k u d d e t e r k o n s i s t e n t e m e d e r i å sr as ms r va e g r n me s k a d p lo e t v o g o fg or s kr if te r. Uten at det har b et ydn in g fo r ko nkl us j one n i avs n ittet ove r, vil vi p r es i sere at b u dsj ettallen e i re s ultatre gns ka pe t ikke er u nd erl agt revis j on. O s l o, 3. a p r i l E R N S T & Y O U N G A S T er j e T v e d t statsautorisert revisor s ign.

12 Ø V RE L J AN B O L I G S AM E I E I I I R E S U L T A T R E G N S K A P N o t e R e g n s k a p R e g n s k a p B u d s j e t t B u d s j e t t D R I F T S I N N T E K T E R : Innkrevde felleskostnader Andre inntekter S U M D R I F T S I N N T E K T E R D R I F T S K O S T N A D E R : Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Kontingenter Drift og vedlikehold F o r s i k r i n g e r Festeavgift Kommunale avgifter Elektrisk energi Kabel- / TV-anlegg Andre driftskostnader S U M D R I F T S K O S T N D R I F T S R E S U L T A T : F I N A N S I N N T E K T / K O S T N A D : Finansinntekter Finanskostnader R E S. F I N AN S I N N T / K O S T N Å R S R E S U L T A T O v e r f ø r i n g e r : Reduksjon udekket tap

13 1 3 E I E N D E L E R A N L E G G S M I D L E R O M L Ø P S M I D L E R Ø V RE L J AN B O L I G S AM E I E I I I B A L A N S E N o t e Restanser felleskostnader Kortsiktige fordringer Håndkasse D r i f t s k o n t o i O B O S Sparekonto i OBOS S U M O M L Ø P S M I D L E R S U M E I E N D E L E R E G E N K A P I T A L O G G J E L D E G E N K A P I T A L Udekket tap S U M E G E N K A P I T A L G J E L D L A N G S I K T I G G J E L D Pant- og gjeldsbrevlån S U M L A N G S I K T I G G J E L D K O R T S I K T I G G J E L D F o r s k u d d f e l l e ader s k o s t n Leverandørgjeld Skyldig offentlig myndigheter Annen kortsiktig gjeld S U M K O R T S I K T I G G J E L D S U M E G E N K A P I T A L O G G J E L D P a n t s t i l l e l s e Garantiansvar 0 0 OSLO, / S T Y R E T F O R Ø V R E L J A N B O L IG S A M E IE I I I N i l s R o os / s / B j ø r n T o r p / s / Vera Ramnæs /s/ Tor Jacobsen /s/

14 1 4 N O T E : 1 R E G N S K A P S P R I N S I P P E R Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i små foretak. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. N O T E : 2 I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R Felleskostnader S U M I N N K R E V D EF E L L E S K O S T N A D E R N O T E : 3 A N D R E I N N T E K T E R IF Ljan Vel N o r d i s k f i l m Vaskeri-/fryseromstrøm, innbetalt av sameiere S U M A N D R E I N N T E K T E R N O T E : 4 P E R S O N A L K O S T N A D E R Det har ikke vært noen ansatte i selskapet gjennom året. N O T E : 5 S T Y R E H O N O R A R Honorar til styret gjelder for perioden 2008/2009, og er på Det var i tillegg avsatt kr for lite i honorar for perioden 2007/2008. N O T E : 6 R E V I S J O N S H O N O R A R Revisjonshonoraret er på kr 7 750, og er i sin helhet knyttet til revisjon. N O T E : 7 K O N S U L E N T H O N O R A R O B O S P r o s j e k t A S S U M K O N S U L E N T H O N O R A R

15 1 5 N O T E : 8 D R I F T O G V E D L I K E H O L D P o s t k a s s e r A B A s f al t Trappeoppgang Vinduer S U M S T Ø R R E B Y G N M E S S I G E V E D L I K E H O L D Drift/vedlikehold bygninger D r i f t / v e d l i k e h o l d V V S Drift/vedlikehold elektro Drift /vedlikehold utvendig anl D r i f t / v e d l i k e h o l d b r a n n s i k r i n g Drift/vedlikehold vaskerianlegg Egenandel forsikring Kostnader dugnader -812 S U M D R I F T O G V E D L I K E H O L D N O T E : 9 K O M M U N A L E A V G I F T E R Vann- og avløpsavgift Feieavgift Renovasjonsavgift S U M K O M M U N A L E A V G I F T E R N O T E : 1 0 A N D R E D R I F T S K O S T N A D E R Container Verktøy og redskaper -398 Driftsmateriell -230 L y s p æ r e r o g s i k r i n g e r Renhold ved firmaer S n ø r y d d i n g / g r e s s k l i p p i n g Kontor- og datarekvisita T r y k k s a k e r -754 Aviser, tidsskrifter, faglitteratur -625 M ø t e r, k u r s, oppdateringer mv Andre kontorkostnader -256 Porto Bank og kortgebyr Velferdskostnader S U M A N D R E D R I F T S K O S T N A D E R

16 1 6 N O T E : 1 1 F I N A N S I N N T E K T E R Renter av driftskonto i OBOS Renter av sparekonto i OBOS Renter av for sent innbetalte felleskostnader 857 S U M F I N A N S I N N T E K T E R N O T E : 1 2 F I N A N S K O S T N A D E R O B O S - 1OB980 lånerenter O B O S - 2OB980 lånerenter O B O S, g e b r e y r -720 S U M F I N A N S K O S T N A D E R N O T E : 1 3 K O R T S I K T I G E F O R D R I N G E R Andre forskudd LOS Get S U M K O R T S I K T I G E F O R D R I N G E R Posten "Andre forskudd" inkluderer mottatte, ikke betalte fakturaer som vedrører 2009, med motpost i leverandørgjeld. Kostnadsføring og utbetaling vil skje i N O T E : 1 4 P A N T - O G G J E L D S B R E V L Å N O B O S Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renter : 7,95%, løpetid 5 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år O B O S Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renter : 7,95%, løpetid 20 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år S U M P A N T- O G G J E L D S B R E V L Å N

17 1 7 N O T E : 1 5 S K Y L D I G O F F E N T L I G E M Y N D I G H E T E R S k yl d i g a r b e i d s g i v e r a v g i f t S U M S K Y L D I G O F F E N T L I G E M Y N D I G H E T E R N O T E : 1 6 A N N E N K O R T S I K G T J E I L G D Avsatt styrehonorar S U M A N N E N K O R T S I K T I G G J E L D N O T E : 1 7 P A N T S T I L L E L S E Av anleggets bokførte gjeld er kr ,- sikret ved pant. Som sikkerhet for opprinnelig lån, henholdsvis kr ,- og kr , er det tinglyst 4. juni 2004, factoringpant på kr i henhold til pantelovens 4-10.

18 1 8 Ø v r e j a L n B o li g s a m ei e I I I

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23 VEDTEKTER ØV R E L J AN B O L I GS AM E I E I I I f o r S a m e i e t s n a v n e r Ljan Ø v Boligsameie r e III. 1 S am e i e t s f o rm å l e r å a dm i n i s t r e r e b o l i g b l o k k e r p å f e s t e t g r u n n a v g n r b n r. 5 5 i Os l o. Sameiets verneting er i Oslo. 2 D e n e n k e l t e s am e i e r h a r s am e i e an d e l i b y g n i n g e r m e d f es t e r e t t t i l g r u n n, s am t e n t i l a n d e l e n k n y t t e t e t t n t e i l r b e r uk a v e n b e s t em t l e i l i g h e t. D e n n e s am ei e a n d e l e n o g e k s k l us i v b r u k s r e t t t i l b o l i g e r i d e t f ø l g e n d e k a l t s e k s j on e n. T o k j e l l e r b o d e r o g e n l o f t s b o d e r t i l k n y t t e t h v e r s e k s j o n. D e n e n k e l t e s a m e i e r h a r r e t t t i l b r u k a v n f o g e l t i l h ø e s r e n d y e t r e r o f r i a r e a l. S a m e i e r n e s e i e n d - o m o g s b r uk s r et t r e g u l e r es a v l o v om e i e rs e k s j o ne r a v , ( h e r e t t e r b e n e v n t l o v e n ), d i s s e v e d t ek t e r og f e s t ek o n t r a k t e n. O v e r d r a g e l s e av s e k s j o n m å k u n f i n n e s t e d p å d e v i l k å r s o m e r o p p s t i l t l e r e. t M e d i d e d n i b s e s g re e n s d n o i k n u g m s e om n f øl g e r a v lovens 22, 4. ledd, kan kun fysiske personer være sameiere. 3 For sameiets felles forpliktelser hefter den enkelte sameier i forhold til sin sameiebrøk. S am e i e t s k r e d i t o r e r m å f ø rs t g j ø r e s i n e k r a v g j e l d e n d e m o tf el l e s s k ap e t. D e rs om k r e d i t o r e n e i n n e n f j o r t e n d a g e r f r a p åk r a v i k k e o p p n å r d e k n i n g a v s am ei e t s f e l l es m i d l e r, e l l e r d e t e r å p e n b a r t a t s am e i et s om s å d a n t i k k e k a n b e t al e, k a n d e k r e v e s am e i e r n e d i r e k t e. 4 S a m e i e r e n h a r f r i a d g a n g t i l e å n ; o d v e t r v æ d r e a s e s g e v k e s d j s o a n l g, g a v e, a r v e l l e r p å a n n e n m å t e. S am e i e r e n h a r i k k e u t l øs n i n g s r e t t, i k k e f o rk j ø ps r e t t t i l a n n e n s e k s j o n, e l l e r r e t t t i l å k r e v e s am e i et o p p l ø s t. F ø r o v e r d r a g e l s e f i n n e r s t e d, s k a l s t y r e t h a s k r i f t l i g b ek r e f t e l s e p å a t d e n n y e e i e rh a r g o d t a t t v e d t ek t e r o g h u s o r d e n s r e g l e r. O v e r d r a g e l s e s k al om g å e n d e m el d e s t i l s t y r e t. S am e i e r e n k a n b a r e l ei e u t s ek s j on e n t i l f y s i s k e p e rs o n e r. L e i ef o r h o l d e t s k a l f ø r i n n f l y t t i n g f i n n e r s t e d, g o d k j e n n e s a v s t y r e t, s o m i m i d l e r n e t l s i e d ut e i n k s k a e k l i g k a n n e k t e g r u n n. M e d s øk n a d om g o dk j e n n e l s e s k a l f ø l g e e n k o p i a v l e i ek o n t r ak t e n. S t y r e t k a n t i d s b e g r e n s e l e i ef o r h o l d e t. N å r d e t g j e l d e r g j e n t at t k o rt t i ds u t l ei e, s t å r d e t s t y r e t f r i t t å godkjenne utleie eller ikke. F ø r u t l e i e f i n n e r s t r e d t, ha s k a r l i f t l i s g t b y e k r e f t e l s e p å at l e i e r e n h a r g o d t a t t v e d t e k t e r o g h u s o r d e n s r e g l e r. 5 S e k s j o n e n s k a l k u n b e n y t t e s t i l b e b o e l s e o g i k k e b r u k e s i e r v - e r v s m e s s i g e l messig virksomhet som medfører sjenanse for de øvrige beboere.

24 24 S a m e i e r e n p l i k t e rå b e h a n d l e l e i l i gh e t e n m e d t i l bø r l i g ak t s om h et, o g å h o l d e d e n forsvarlig vedlike. Styret har rett til å kontrollere at det tekniske vedlikehold - er for s v a r l i g, o g t i l å f o r l a n g e a t m a n g l e r b l i r r e t t e t p å. V e d t v i l o m v e d o m f a n g a v g j s ø dette r e med endelig virkning av styret. S k a d e p å e i e n d om m e n s om s k y l de s s am e i e r, d e n n e s h u s s t a n d e l l e r a n d r e s om e r g i t t adgang til eiendommen, må erstattes eller utbedres uten opphold. S am e i e r e n m å i k k e u t e n g o d k j e n ne l s e a v s t y r e t g j ø r e b y g n i n gs m es s i g e f o r a n d r i n g e r v e d r ø r e n d e l e i l i g h e t e n. A v h e ns y n t i l d e n f e l l e s i nt e r e s s e f o r p e n e s t m ul i g f a s a d e k a n s t y r e t t r e f f e b e s t e m m e l s e r s o m v e d r ø r e r m a r k i s e r, b l o m s t e r k a s s e r, u t v e n d o. l. S a m e i e r n e e r f o r ø v r i g b u n d e t a v b y g n i n g s r å d e t s e d b r ø e s r e t n e d m e m e l s e r b l. a u t s k i f t i n g a v v i n d u e r. 6 D e n ø v e r s t e m y n d i g h e t i s am e i et u t ø v e s a v s am e i e rm øt e t. S am t l i g e s am ei e r e s k a l i n n k al l e s t i l s am ei e rm øt e n e o g h a r é n s t em m e f o r h v e r s ek s j o n d e e i e r. S am ei e r e n h a r r e t t t i l å m øt e v e d f u l l m e k t i g. S t y r e t o f g ø r e f r o h r a r e p t l i n k i t t n i l g å s væ r e t i l s t e d e på s am ei e rm øt e n e. D e t o r d i n æ r e s am ei e rm øt e h o l d es h v e r t å r i n n e n ut g a n g e n a v a p r i l m å n e d. S t y r e t i n n k a l l e r s k r i f t l i g t i l å rs m ø t e m e d et v a r s e l på m i ns t å t t e o g h ø ys t t y v e d a g e r. I n n k a l l e l s e n s k a l a n g i d a g s o r d e n, h e r e u r n f o d r s l a g s om s k a l b e h a n d l e s p å m ø t et. M e d i n nk a l l e l s e n s k al f ø l g e styrets årsrapport med revidert regnskap og forslag til nytt driftsbudsjett. Det ordinære sameiermøte skal behandle : 1. Å r s r a p p o r t m e d g o d k j e n n e l s e a v r e g n s k a p 2. F o rs l a g t i l n yt t d r i f ts b u ds j e t t 3. A n d r e s a k e r n e v n t i i n n k a l l e l s e n 4. Valg av styre, styreleder og revisor 5. F as t s e t t e l s e a v h o n o r a r e r o g l øn n 6. E v e n t u e l t E k s t r a o r d i næ r t s am ei e rm øt e h o l de s n å r s t y r e t f i n n e r d et nø d v e n d i g, e l l e r n å r m i n s t e n tiendedel av sam eierne skrif t l i g k re v e r d e t, o g s am t i d i g o p p g i r h v i l k e s ak e r d e ø n s k e r b e h a n d l e t. S t y r e t i n n k a l l e r s k r i f t l i g t i l ek s t r a o r d i n æ r t s am e i e rm øt e m e d m i n s t t r e o g h ø y s t t y v e dagers varsel. Innkallelsen skal angi de saker som vil bli behandlet. På ekstraordinært s a m e i e r te m kan ø bare behandles de saker som er nevnt i innkallelsen. S am e i em ø t e n e l e d e s a v s t y r e t s l ed e r. D o g k a n m ø t e t b e s l u t t e a t d e t s k a l v e l g es e n a n n e n m ø t e l e d e r. M e d d e u n n t ak s om f ø l g e r a v l o v e n s 3 0, 2. l e d d, f a t t es a l l e b e s l ut n i n g e r a v s a m e i e r m ø t e t m a e n d l i g v f l e r t a l l av d e a v g i t t e s t em m e r. V e d s t em m e l i k h e t a v g j ø r e s s ak e n

25 25 v e d l o d d t r e k n i n g. T i l u t v i d e l s e e l l e r e n d r i n g a v v e d t e k t e n e k r e v e s d o g t o t r e d j e d e l s f l e r t a l l, j f r. l o v e n s 2 8, 2. l e d d. 7 Sameiets styre består av fire medlemmer ; en representant a h v fr e r bl o k k, m e d p e rs o n l i g e varamedlemmer. Disse velges for ett år av gangen. V a l g b a r e t i l s t y r e t e r s am e i e r n e, s o m k a n n e k t e g j e n v a l g i l i k e m a n ge å r s om d e har sittet i styret. Styrets nestleder velges av styrets medlemmer. S t y r e t h a r d e n d a e g l s e i a g v e s a l m e ei d e t o g h a r m y n d i g h e t t i l å t r e f f e a v g j ø r e l s e r i a l t s o m v e d r ø r e r d e n d a g l i g e d r i f t a v e i e n d o m m e n. - F o g r s t ø r r e r e p a r a s j v e d l i k e h o l d s a r b e i d e r s om k a n u t s e t t e s, m å s am t y k k e p å f o r h å n d v æ r e g i t t a v s am e i e rm ø t e t. D e t h ø r e r u n d e r s t y r t t e t og å s i a o n p s p e f o r r e t n i n gs f ø r e r o g e v e n t u e l l v a k t m es t e r, g i i n s t r uk s f o r d i s s e, f as t s et t e d e r es g o d t g j ø r e l s e o g f ø r e d e t n ø d v e n d i g e t i l s y n m e d d e r e s t j e n e s t e u t ø v e l s e. S t y r e t e r b e s l ut n i n g s d yk t i g n å r m er e n n h a l v p a r t e n a v m e d l em m e n e e r t i l s t e d e. Ved stemmelikhet gjør styrelederens stemme utslaget. Sameiets signatur innehas av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap. 8 S am e i e r n e i d e n e nk e l t e b o l i g b l ok k h a r a ns v a r f o r nø d v e n d i g d u g n a d s a r b e i d p å b l ok k e n o g p å d e t o m r å d e s o m n a t u r l i n g n e h. ø S r am e r e i e t r n i e s l a n s d v e a r o g m y n d i g h e t g j e l d e r b l. a. p l e n e r o g b l om s t e r b e d, p l a n t i n g, be s k j æ r i n g o g n ø d v e n d i g f e l l i n g a v t r æ r (m e d f o r b e h o l d s om angitt i festekontrakt av 29. april 1950 ). S t y r e t s k a l v e d a v g j ø r e l s e r s om s æ r l i g a n g å r d e n e n k e l t e b l ok k, l e gg a e v g j ø r e n d e vekt på den oppfatning som gjør seg gjeldende blant sameierne i blokken. 9 S am e i e r n e b e t al e r e n m å n e d l i g h us l e i e s om f as t s et t es a v s am e i e rm ø t e t t i l d ek n i n g a v f e l l e s u t g i f t e r. D e n e n k e l t e s a m e i e r s h u s l e i e f a s t i e s r e b t r ø t k e n s. e t t e r S am e i e rm ø t e t b e s t em m e r d e t å r l i g e b e l ø p s om s k a l o v e r f ø r e s a v h us l e i e i n n t ek t e n e t i l d e n e n k e l t e b l o k k t i l d e k n i n g a v d e t i n dr e v e d l i k e h o l d, r e p a r a s j o n e r a v v as k e r i, r e n h o l d, e l ek t r i s k strøm til gårdslys m. m. 1 0 D e r s om e n s am ei e r t i l t r o s s fo r a dv a r s e l v e s e n t l i g m i s l i g h o l d e r s i n e f o r p l i k t e l s e r o v e r f o r d e øvrige sameiere, følges reglene i lovens S am e i e rm ø t e t f as t s et t e r h us o r d e n s r e g l e r. T i l l e g g o g e n d r i n g e r i h us o r d e n s r e g l e n e a v g j ø r e s med alminnelig stemmeflertall.

26 26 ØV R E L J AN B O L I G S AM E I E I I I f o r V e d t a t t p å s a m e i e r m ø t e d e n 2. m a i I b e b o e r n e s e g e n i n t e r es s e m å i k k e l e i l i g h e t e n e b r u k es p å e n s l i k m å t e a t d e t o p p s t å r ubehageligheter, eller slik at husets omdømme nedsettes. 1. Uteareal Stell av blokkområdet organiseresav de enkelte blokker (snemåking, plenklipping og lignende ). 2. R e n h o l d T r a p p e r, f e l l e s r o m, k j e l - l e o r g l o f t er s g besørges a n g renholdt av blokken. 3. Søppel Søppel sorteres etter de til enhver tid gjeldende offentlige påbud. Papir legges i papircontainere. Restavfall legges i sekker i søppelrom. D e t e r i k k e t i l l a t t å v o f p a p l l b e i v s ø a r p p e l r a om n n m e t e n e a. A s k e m å i k k e k a s t e s i s ø p p e l s e k k e n e. S t ø r r e g j e n s t a n d e r s o m i k k e k a n l e g g e s i renholdsverkets sekker, må eieren selv besørge bortkjørt. 4. R o A l l e m å t a t i l b ø r l i g h e n s y n t i l s i n e n a b o e - r. I n s t r u m e l e g g m å i k æ k e r e v t i l s j e n a n s e he l l e r i k k e h am r i n g. D e t s k a l væ r e s t i l l e m e l l om k l ok k e n 1800 og 1900 og etter klokken Ved selskapelighet skal det tas særlig hensyn etter klokken S j e n e r e n d e s t ø y p å t a l e s a v d e n s o m s j e n e r e s. H - j e l p e r i k k klages forholdet til styret, som gir innklagede skriftlig advarsel. Viser d e t s e g n ø d v e n d i g m e d y t t e r l i g e r e a d v a r s l e r, e r f o r h o l d e t å a ns e s om v e s e n t l i g m i s l i g h o l d a v s a m e i e r e n s p l i k t e r, - o g s t y r e t kommende å selge seksjonen, jfr. vedtektenes 10 og eierseksjons - l o v e n s 2 6 o g D ø r e r Y t t e r d ø r e r, k j e l l e r d ø r e r o g l o f t s d ø re r s k a l a l l t i d v æ r e l ås t. 6 K j e l l e - r ogloftsboder Disse skal alltid være låst. 7. Hobbyrom og andre fellesr o m D e s om b e n y t t e r di s s e, m å h o l d e o r d e n o g r y d d e o p p e t t e r s e g. 8. K l e s v a s k E g n e o r d e n s r e g l e r s k al v æ r e o p p s l å t t i v as k e r i et. V as k s k a l i k k e h e n g e u t e p å s ø n- h e l l i g d a g e r. B a n k i n g o g r i s t i n g a v t ø y p å b a l k o n g e n e l l e r ut a v v i n d u e n e s k a l i k k e f o r e k om m e. V e d e v e n t u e l l u t l e i e: Leietager av leilighet nr., eiet av., g o d t a r v e d t e k t e r o g h us o r d e n s r e g l e r. N a v n :

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e I ng i e r å s e n B o l i g s am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 8. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 i V as

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 8. m ar s 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i N y b y g g A S, a v h o l d es o ns d a g 2 9. a p r i l 2 0 0 9, k l.

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A S Th e r e s e s g 4 4 / L. G u n d e r s e n s gt 6, a v h o l d e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i S k

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t G o t a a s g å r d e n, a v h o l d e

Detaljer

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T 1 L o m m e d a l s t u n e t S a m e i e I n n k a l l i r t s n a m g e i e r m ø t i e 2 0 l 1 1 o r d i n æ O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i L om m e d al s t u n et S am e i e, a v h o l d e s

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e U l l e r n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 p å L i l l e

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S a m e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a g 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8. 0 0 i a u d i t o r i um 1, P

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i, a v h o l d e s o n s d a g 7. a p r i i 1. e t g., F a l b es g at e 5, Os l o. ( F a l b e s g at e e r d e n b ak k

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Øs t r e K r ag s k o g e n S am ei e, a v h o l

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0 1 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L I n n k a l l i r n g e n e r a l t f i o r s l a m l i n g o r 2 0 d 1 1 i n æ O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i R os en b o r g g t. 1 2 B L, a v h o l

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G r e f s e n s e t e r e n B o l i gs am e i e, a v h o l d es m a nd a g 2 2. m a rs 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 i F ol k et

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i D u r ud B o r e t t s l a g, a v h o l d e s t i r s d a g 5. m ai 2 0

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 12. m a i 2 0 0 9, k l. 1 8 3

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Ø v r e K r i n g s j å B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Ø v r e K r i n g s j å B

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s t o rs da g 8. a p r

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 U l l e r n P a r k B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i U l l e r n P a r k B o r et

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i H e r r e g å r d s t e r r a s s e n S am e i e a v h o l d e s T o r s d a g 2 5. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 i. Ljan 0 0 menighetshus,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U e l a n d s ga t e 6 1 S am e i e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å S t. H a n s h

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø s t e r d a l s g t 4-6 B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Z i t t y B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Z i t t y B o r e t t s l a g, a v h o

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s t i rs d a g 8. m a rs 2 0 1 1, k l. 1 8 0 0 p å L

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e 1 E i e r s e k s j s e. S v e r d r u p s G a t e 2 2 I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e Ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Sverdrups gate 22 avholdes onsdag 27. April 2011 kl. 18.00i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s r e t å n r i n s g

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s /

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s / 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s T i rs da g 3 1. 0

Detaljer

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 8. m a r s 2 0 1 0, kl. 18.00 på Bjørnsletta skole,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! S i d e 1 6 4 6 B o r e t t s l a g e t E u f e m i a K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 Ordinært årsmøte i Solbakken Velforening, a v h o l d e s t o r s d a g 1 8. m a r s 2 0 1 0, k l. 2 0. 1 5 p å Ok s t a d S k o l e. T I L B E HA N D L I N G F O R

Detaljer

K j r e æ b e b o e r!

K j r e æ b e b o e r! 1 W e l h a v e n s g a t e N r. 1 0 B o r e t t s l a g K j r e æ b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t La n g a a r d l ø k k e n, a v h o l d e s t i rs d a g 28. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 9. 0 0 p å B e r l e S

Detaljer

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i P i -1 l 3 e B s r t l, r a v e h d o e l t d es P t i a r s d k a g

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 3 1. m a rs 2 0 0 9, kl. 18.30 i Langerud Sykehjem.

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S m a rt a p a r t 2 B o r e t t s l a g, a v h o l d e s 3 1. m a i 2

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N y d a l e n K v a r t e r, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 M o g a t e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r i n n nk å a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l r e i t s n g e n e r a t l f i o r l s am å l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i T h o n b y g g e t S am e i e, a v h o l d e s t o r s d a g 2 2. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8 :0 0 i P i l e s t r e d e t 3 5,

Detaljer

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP 4510 TLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 3000400 3000396 Andre inntekter 3 42082 41664 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 A / L I l a K v a r t a l V B L I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A / L I l a K v a r t a l V B L, a v

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i F o r n e b u k o l l e n B o l i g s am ei e, a v h o l d e s t o r s da g 2 3. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 : 0 0 p å S A

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E Side 1 av 20 Sameiet S a g av e i e n 1 3 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S A M E I E T S A G A V E I E N 1 3 a v h o l d e

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 K i r k e v e i e n 1 1 2 B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i K i rk e v e i e n 1 1

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d e s t i r s d ag 4. m a i 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 i S t

Detaljer

K n u t Rø r b a k k e n / s / T o r E r i k H o l tm o e n / s / E r i k T ø n n e / s /

K n u t Rø r b a k k e n / s / T o r E r i k H o l tm o e n / s / E r i k T ø n n e / s / I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i P r o f es s o r D a h l s gt 3 9 A S, a v h o l d es t i r s da g 2. j

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i H e l g es e n s g at e 8 2 / 8 4 A S a v h o l d e s m a nd a g 2 6. a

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i B o l i g s am e i e t G r e g e r s G r am s V e i, a v h o l d e s t i r s d a g 9. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å B

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 11 Sletteløkka Boligsameie RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 667 791 20 594 247 20 617 436 20 703 116 Salg anleggsmidler

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3.

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3. I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 4. a p r i l 2 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t K i r k e v e i e n 1 1 0, a v h o l d e s m a n d a g 2 0. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 0 0 i V es t r e A k e

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i Nydalen Kvarter Sameie, avholdes torsdag 26.04. 2007, kl. 18.00 i BIs lokaler, Auditorium B1-020. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 1 U l l e r n p a r B k o e l n i g s a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n p a r k e n B o l i g s am e i e,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø v r e T ø y e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

643 18.09.2012. Rapporten viser et resultat på kr -43 034,- mot budsjettert hittil i år, kr -178 651,-. De disponible midlene er på kr 696 688,-.

643 18.09.2012. Rapporten viser et resultat på kr -43 034,- mot budsjettert hittil i år, kr -178 651,-. De disponible midlene er på kr 696 688,-. Til styret i Sofies Hage Borettslag ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2012. 643 18.09.2012 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.08.2012. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader,

Detaljer

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011.

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. Til styret i Sofies Hage Borettslag ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. 643 02.11.2011 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.08.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Akersbakken Bo r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag 10.04.2008, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Valg av

Detaljer