I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e"

Transkript

1 1 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Øs t r e K r ag s k o g e n S am ei e, a v h o l d es t i r s d a g 5. a p r i l , k l p å H o l m e nk o l l e n P a rk R i c a, K o n g e v e i e n 2 6. A u d i t o r i um A. T i l b e h a n d l i n g f o r e l i g g e r : 1. K O N S T I T U E R I N G A ) V a l g a v m ø t e l e d e r B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e C ) V a l g a v r e f e r e n t o g e n e l l e r t o s e k s j o n s e i e r e t i l å u n d e r s k r i v e p r o t o k o l l e n D ) S p ø r s m å l o m m ø t e t e r l o v l i g k a l t i n n 2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital ( a k k u m u l e r t u n d e r s k u d d ) 4. GO D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T 5. I N N K O M N E F O R S L A G A ) F o r s l a g f r a D i d i W e n g e r : Øk o n om i e n i s am e i et. B ) F o r s l a g f r a D i d i W e n g e r : V a k t m es t e r m å h a a ns v a r f o r å h o l d e s l uk en e å p n e h v i s b e b o e r i k k e k l a r e r d e t s e l v. C ) F o r s l a g f r a O d d n y H e r j e J o n a s s e n : F o r s l a g t i l o p p g r a d e r i n g o g f o r n y e l s e. D ) F o r s l a g f r a T o v e M e l d g a a r d. M a n g l e n d e a n s v a r o g v u r d e r i n g s e v n e av s t y r e t o g v a l g k om i t é. E ) F o r s l a g f r a T o v e M e l d g a a r d : V e d t a k e t f r a a n g. b r u k a v f e l l es a r e a l o g g r o v f o r s k j e l l s b e h a n d l i n g a v s am e i e r e. F) F o r s l a g f r a T o v e M e l d g a a r d : F o r s l a g ti l g j e n n om f ø r i n g a v f e l l es d u g n a d e r. G ) F o r s l a g f r a T o v e M e l d g a a r d : S am e i e t s h j em m e s i d e r. H ) F o r s l a g f r a T o v e M e l d g a a r d : F o rs l a g t i l f o r a n d r i n g a v s t y r e f o rm o g an d r e v e r v o g o p p g a v e r a ). I ) F o r s l a g f r a T o v e M e l d g a a r d : F o r s l a g t i l f o r a n d r i n g a v s t y r e f o r m o g a n d r e v e r v o g o p p g a v e r b ). J ) F o r s l a g f r a T o v e M e l d g a a r d : F o rs l a g t i l f o r a n d r i n g a v s t y r e f o rm o g an d r e v e r v o g o p p g a v e r c ). K ) F o r s l a g f r a N i n a N o r l i e: S a k e r t i l s a m ei em øt e t I n n k om n e f o rs l a g e r t a t t i n n s om eg n e v e d l e g g.

2 S i d e 2 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e 6. V A L G A V T I L L I T S V A L G T E A ) V a l g a v s t y r e l e d e r f o r 2 å r B ) V a l g a v 2 s t y r e m e d l e m m e r f o r 2 å r C ) V a l g a v v a l g k o m i t é D ) V a l g a v a n d r e u t v a l g / k o m i t e e r O s l o, S t y r e t i Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e H a n n e R o s v o l l K n u t A u r a a s V e r a L V i s t a d A n n e T o r g e r s e n S ol v e i g I T o r g e r s e n I s am e i e rm ø t et h a r s am e i e r n e s t em m e r e t t m e d e n s t em m e f o r h v e r s e k s j o n d e e i e r. S am e i e r e n h a r r e t t t i l å m ø t e v e d f u l l m e k t i g. R e g i s t r e r i n g s b l a nk e t t e n l e v e r e s i ut f y l t s t a n d v e d i n n g a n g e n.

3 S i d e 3 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e T I L L I T S V A L G T E Å R S B E R E T N I N G F O R S i d e n f o r r i g e o r d i n æ r e s am e i e rm øt e h a r s am e i et s t i l l i t s v a l g t e v æ r t f øl g e n d e : S T Y R E T L e d e r Hanne Rosvoll H o l m e n k o l l v e i e n 7 2 D N e s t l e d e r K n u t A u r a a s H o l m e n k o l l v e i e n 7 6 C S t y r e m e d l e m V e r a L V i s t a d H o l m e n k o l l v e i e n 7 6 D S t y r e m e d l e m A n n e T o r g e r s e n H o l m e n k o l l v e i e n 7 4 A S t y r e m e d l e m S o l v e i g I T o r g e r s e n H o l m e n k o l l v e i e n 7 0 D V A R A M E D L E M M E R T I L S T Y R E T V a r a m e d l e m A n d e r s C h r R e a d H o l m e n k o l l v e i e n 7 6 C V a r a m e d l e m Ø y s t e i n P y t t e H o l m e n k o l l v e i e n 7 0 A V A L G K O M I T E E N V a l g k o m i t e E l d a r V i s t a d H o l m e n k o l l v e i e n 7 6 D V a l g k o m i t e V i b e k e J a n e t H a u a n H o l m e n k o l l v e i e n 7 0 A V a l g k o m i t e A n n e D u n d a s R ø e H o l m e n k o l l v e i e n 7 6 A G E N E R E L L E O P P L Y S N I N G E R O M S A M E I E T T I L L I T S V A L G T E O G A N S A T T E A v s am e i e t s 5 s t y r em e d l em m e r e r d e t 4 k v i n n e r o g 1 m a n n. Sam eiet er positiv til likestilli n g o g t a r s i k t e p å at d et i k k e f o r e k om m e r f o r s k j e l l s b e h a n d l i n g p å g r u n n a v k j ø n n v e d v a l g o g a ns e t t e l s e r. S am e i e t f ø l g e r a r b e i d s m i l j ø l o v e n s b e s t em m e l s e r o g t i l s t r e b e r et g o d t a r b e i d s m i l j ø. S am e i e t h a r 1 a n s a t t. F O R R E T N I N G S F Ø R S E L O G R E V I S J O N F o r r e t n i n g s f ø r s e l e n e r i h e n h o l d t i l k o n t r ak t u t f ø r t a v OB O S E i e n d om s f o r v a l t n i n g A S. A u t o r i s e r t r e g ns k a ps f ø r e r ( o p p d r ag s a n s v a r l i g ) e r r e g ns k a ps s j e f E g i l H a v r e, O B OS. S am e i e t s r e v i s o r e r B D O. E I E N D O M M E N S am e i e t b e s t å r a v s ek s j o n e r. S a m e i e t e r r e g i s t r e r t i F o r e t a k s r e gi s t e r e t i B r ø n n ø ys u n d m e d o r g a n i s a s j o ns n um m e r S am e i e t l i g g e r i O s l o k o m m u n e o g h a r fø l g e n d e g å r d s - o g b r u k s n um m e r : M e d e i e r s e k s j o n f o r s t å s s am e i e a nd e l i b e b y g d e i e n d om m e d t i l k n y t t e t e n e r e t t t i l b r uk a v b o l i g e l l e r a n n e n b r u k s e n h et i e i e nd o m m e n. S t y r e t e r i k k e k j e nt m e d a t d e t y t r e m i l j ø f o r u r e n s e s i v e s e n t l i g g r a d. S e l s k a p e t d r i v e r i k k e m e d f o r s k n i n g s - o g u t v i k l i n g s a k t i v i t e t e r

4 S i d e 4 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e V A K T M E S T E R S a m e i e t h a r e g e n a n s a t t v a k t m e s t e r. F O R S I K R I N G S am e i e t s e i e n d om m e r e r f u l l v e r d i f o r s i k r e t i G j e ns i d i g e F o rs i k r i n g m ed p o l i s e n um m e r F u l l v e r d i f o r s i k r i n g v i l s i a t f o rs i k r i n g s s e l s k a p et h a r a ns v a r e t f o r a t s am ei e t t i l e n h v e r t i d h a r d e r i k t i g e f o rs i k r i n g s s um m e r. E n f o r u t s et n i n g f o r d e t t e e r a t f o r s i k r i n g s s e l s k a p e t f å r m e l d i n g o m v e s e n t l i g e v e r d i øk n i n g e r p å b y gn i n g e r, f. e k s. v e d r e h a b i l i t e r i n g e l l e r p å b y g g i n g. V e d t o t a l s k a d e s k al e r s t a t n i n gs b e l ø p et d e k k e o p p f ø r i n g a v n y b y g n i n g a v s am m e s t a n d a r d o g s t ø r r e l s e. F o r s i k r i n g e n o m f a t t e r o g s å b y g n i n g s m e s s i g e f o r a n d r i n g e r s o m d e n e n k e l t e s e k s j o n s e i e r g j ø r i n n e i b o l i g e n. D e n e n k e l t e s e k s j o n s e i e r m å s e l v s ø r g e f or å h a h j em f o r s i k ri n g s o m d e k k e r i n n bo og l ø s ø r e. H v i s s am e i e t s f o rs i k r i n g s k a l b e n y t t e s, m å b e b o e r n e s t r a k s m e l d e s k a d e n t i l F o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n i O B O S t l f f a k s E-m a i l f o r s i k r i n o b o s. n o. O p p f ø l g i n g a v f o r s i k r i n gs s ak e r b l i r g j o r t a v F o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n i OB O S. B R A N N S I K R I N G S U T S T Y R I h e n h o l d t i l f o r s k r i f t e n e s k a l d et væ r e i ns t a l l e r t r ø yk v a r s l e r o g b r a n ns l o k ni n g s a p p a r a t e l l e r b r a n n s l a n g e i a l l e l e i l i g h e t e n e. E i er / b e b o e r h a r a n s v a r e t f o r a t u t s t y re t e r t i l s t e d e o g f u n g e r e r. H M S F o r s k r i f t o m s y s t e m a t i s k h e l s e -, m i l j ø - o g s i k k e r h e t s a r b e i d i v i rk s om he t e n ( I n t e r n k o n t r o l l f o r s k r i f t e n ) b l e f as t s a t t v e d k g l. r e s. 6. d e s em b e r m e d v i r k n i n g f r a 1. j a n u a r F o r s k r i f t e n s t i l l e r k r a v t i l at d e n e nk e l t e v i r k s om he t s k a l s y s t em a t i s e r e a r b e i d e t m e d å e t t e r l e v e b e s t em m e l s e n e i l o v e r o g f o r s k r i f t e r g i t t a v d e t o f f e n t l i g e. B o l i g s el s k a p e r d ef i n e r t s om v i rk s o m h et o g s k a l d e r f o r h a i nt e r n k o n t r o l l s y s t em. D e t t e o m f a t t e r b l a n t a n n e t k o nt r o l l s ys t em o g o p pf ø l g i n g a v b r a n n v e r n, b y g g h e r r e f o r s k r i f t e r v e d b y g g e - o g a n l e g g s a r b e i d, l ek e p l as s e r o g e l ek t r i s k a n l e g g o g e l ek t r i s k u t s t y r h v o r f o r d e l i n g a v a n s v a r e t e r g i t t e n s l i k t o l k n i n g : S a m e i e t e r a n s v a r l i g f o r a t d e t e l e k t r i s k e a n l e g g e t o g u t s t y r e t i f e l l es a r e a l e t t i l e n h v e r t i d e r i o r d e n. I f o r h o l d t i l a n l e g g o g ut s t y r i d e n e n k e l t e b o e n h e t e r d e t s t y r e t s p l i k t å g j ø r e e i e r o g / e l l e r b r u k e r a v d e n e n k e l t e l e i l i g h e t oppm erksom på det ansvar som de har for å holde elektrisk utstyr i or d e n e t t e r g j e l d e n d e l o v o g f o r s k r i f t. L Å N S am e i e t h a r l å n i D n B N O R. S e ba l a n s e n s am t n o t e i r e g ns k a p et.

5 S i d e 5 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e T E L E N O R S am e i e t e r t i l s l u t t e t s am a r b e i d s a v t a l e n m e l l om T el e n o r o g OB O S E i e n d o m s f o r v a l t ni n g om r a b a t t o r d n i n g p å b r u k a v f a s t t e l e f o n o g b r e d b å n d s t e l ef o n f o r b e b o e r e m e d a b o n n em e nt i T e l e n o r. D e n e n k e l t e b e b o e r f å r o gs å r a b a t t v e d b es t i l l i n g a v A D S L b r e d b å n d o g b r u k a v m obiltelefon. Bestilling av mobiltelefoni- o g i nt e r n e t t j e n es t e r k a n g j ø re s p å w w w. o b o s. n o / t e l e n o r K A B E L -TV S am e i e t h a r a v t a l e m e d G e t. A V T A L E O M L E V E R A N S E A V E L E K T R I S K K R A F T S am e i e t f å r l e v e r t k r a f t t i l f e l l es a n l e g g f r a H a f s l u n d. E N E R G I M E R K I N G F r a o g m e d b l e d et o b l i ga t o r i s k m e d e n e n e r g i a t t es t f o r a l l e b o l i g e r s om s k a l s e l g e s e l l e r l e i e s u t. N o r g e s V a s s d r a g s - o g e n e r g i d i r e k t o r a t ( N V E ) h ar a n s v a r e t f o r i m p l em e nt e r i n g e n a v o r d n i n g e n. P å w w w. e n e r g i m e r k i n g. n o k a n s e k s j o n s e i e r e n u t a r b e i d e e n e n e r g i a t t es t f o r s i n b ol i g.

6 S i d e 6 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e S t y r e t s a r b e i d : S t y r e t h a r i p e r i o d e n b es t åt t a v : - S t y r e l e d e r Hanne Rosvoll - N e s t l e d e r K n u t A u r a a s - S t y r e m e d l e m A n n e T o r g e r s e n - S t y r em e d l em V e r a L i n d V i s t a d - S t y r e m e d l e m S o l v e i g T o r g e r s e n S t y r e t b ek r e f t e r a t v å r t b o l i gs am e i e i k k e f o r u r e n s e r, o g a t g r u n n l a g e t f o r f o r t s a t t d r i f t e r t i l s t e d e. D et t e e r l a g t t i l g r u n n v e d a v l e g g e l s e n a v å rs r e g n s k a p e t. S t y r e t s a r b e i d s o p p g a v e r D e t e r a v h o l d t 1 6 sty r em øt e r i l ø pe t a v p e r i o d e n ( ). 9 4 s ak e r e r b e h a n d l e t. I t i l l e g g h a r s t y r e t h a t t l ø p e n d e k o n t a k t m e d o g a v h o l d t m ø t e r m e d f o r r e t n i n g s f ø r e r, v a k t m es t e r o g f a s t e l e v e r a n d ø r e r. D e s s u t e n ha r s t y r e t h a t t k o n t ak t m e d b e b o e r e, a v h o l d t m øt e r m e d u t v a l g, b e f a r i n g e r o g b e h a n d l e t m a n g e h e n v e n d e l s e r m o t t a t t s o m e -p o s t. S am e i e t h a r s om m e r e n f åt t u t f ø r t m al i n g s a r b e i d e r a v s am t l i g e f a s a d e r o g ut f ø r t n ø d v e n d i g u t b y t t i n g a v r å t es k a d et p a n e l. D e t t e h a r m e d f ø rt m a n g e by g g e m øt e r o g o p p f ø l g i n g s am m e n m e d OP A K. A r b e i d s b e l as t n i n g e n h a r i å r væ r t s p e s i el t s t o r. N yt t g j e r d e m o t H o l m e n k ol l v ei en. I h e n h o l d t i l v e d t a k i s am ei e rm ø t et b l e d et b es l u t t e t a t s t y r e t i n nh e n t e r t i l b u d p å n y t t g j e r d e (s k i g a r d ) l a n g s H o l m e nk o l l v e i e n ( d e t g am l e g j e r d e t s k a l s k i f t e s u t ). G j e r d e t b l e b yt t e t u t s e ns om m e r o g k os t n a d b e l a s t e t h v e r e n k el t s am e i e r e t t e r s am e i e b r øk. I t i l l e g g b l e h å n d l ø p e r e e r m o n t e r t i s v i l l e t r a p p e r. N æ r i n g s l o k a l e t S t y r e t h a r l a g t n e d m y e a r b e i d m ed å s i k r e s am e i e t s i n t e r e s s e r o g av t a l e f o r u t s et n i n g i f o r b i n d e l s e m e d K r a g s a r v i ng e r s s a l g a v næ r i n g s l o k a l e t ti l K a m al v / Te k n i s k bygg. S t y r e t m o t t o k i d e s e m b e r k l a g e p å s t ø y f r a e i e r n e a v s e k s j o n S a k e n b l e o v e r s e n d t O B O S E i e n d om s f o r v a l t n i n g i r om j u l e n o g s t y r e t h a r g j e n n o m O B O S b e d t om a t s t ø y p r o b l em e n e b l i r u t b e d r e t a v a n s v a r l i g p a r t ( K am a l S a l i em v / T ek n i s k B y g g A S ). S a m e i e t h a r i k k e v æ r t i n v o l v e r t v e r k e n i s a l g e t a v n æ r i n g s s e k s j o n e n e l l e r u t b y g g i n g a v s ek s j o n e n e.

7 S i d e 7 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e O p p f ø r i n g a v u l o v l i g t e r r a s s e i n r 7 0 d. D e n 2 8, a p r i l ( s am m e d a g s om s am e i em ø t et ) b l e d e t o p pf ø r t e n u l o v l i g t e r r as s e p å t r a u s i d e n i n r 7 0 d. T e r r a s s e n er b l. a. b y g g e t om k r i n g s am e i et s k u m m e r o g i k k e s ø k t s t y r e t. S a m e i e v e d t ak e t f r a t i l l a t e r i k k e d e n n e t y p e n p r i v a t e t a b l e r i n g p å s am e i et s f e l l e s a r e a l. S t y r e t b a om a t d e n n e b l e f j e r n e t, ut e n a t s e k s j on s e i e r e n v i s t e v i l j e t i l d e t. S a k e n v a r o p p e i F o r l i k s r å d e t 1 8. j a n u a r. S ak e n v e n t e r n å p å b e h a nd l i n g i T i n g r e t t e n. K a r t l e g g i n g a v l e k k a s j e r i t e r r a s s e b o d e r S t y r e t h a r i k a r t l a g t o m f a n g e t a v l e k k a s j e r i t e r r a s s e b o d e r. S t y re t v i l i n n h e n t e t i l b u d f o r r e p a r a s j o n a v s am t l i g e l ek k as j e r. A r b e i d et m e d i n n h e n t i n g a v t i l b u d s t a rt e r v å r e n F j e r n i n g a v k r a t t n e d e n f o r 7 0, 72 d, 7 2 e o g d. U t f ø r t v å r e n ( r e f s t y r e t s b e r et n i n g i s am e i em ø t et ). F o r å h i n d r e g j e n g r o i n g a v v i l t v o k s e n d e o m r å d e ( e g e n t o m t ) n e d e n f o r 7 0, 7 2 d o g e, e r d e t s o m m e r e n f j e r n e t k r a t t o g t i l v e k s t ( v i l u t f ø r e s c a. h v e r t 3. å r ) f o r å f o r h i n d r e a t om r å d e t g r o r i g j e n. O p p m a l i n g o g u t b yg g i n g a v r å t e s k a d e t p a n e l nø d v e n di g o g v ed t a t t v e d l i k e ho l d. U t f ø r t a v M al e r m e st e r Th o r e n d a h l s om m e r e n I h e n h o l d t i l s am e i em øt e v e d t a k o g ( r e f o gs å v e d l i k e h o l d s p l a n v e d t a t t i s a m e i e m ø t e ) b l e d et i n n h e n t e t t i l b u d p å o p pm a l i n g o g u t b y t t i n g a v r å t e s k a d e t p a n e l i ØK S. S t y r e t h a r b e n y t t e t O P A K i f o r b i n d e l s e m e d v u r d e r i n g e n a v t i l b u d o g o p p f ø l g i n g a v a r b e i d e n e u n d e r v e i s. M a l em es t e r T h o r e n d a h l A S b l e v a l g t s om u t f ø r e n d e e n t r e p r e n ø r. A r b e i d e n e s t a r t e t o p p c a. 1. m a i o g b l e f e r d i g s t i l t i n n e n f r i s t e n. R e n g j ø r i n g a v s a m e i e t s v e n t i l a s j o n s s y s t e m A r b e i d e t b l e u t f ø r t i j a n u a r og u t f ø r t a v P o we r C l e a n A S. R e ns i n g a v v e n t i l a s j o ns a n l e g g e t bø r u t f ø r es hv e r t 5. å r f r em o v e r m a i t r a d i s j o n e l l f l a g g h e i s i n g i Ø K S T r a d i s j o n t r o s p i l t e V o k s e n S k o l e s m u s i k k -k o r p s v e d f l a g g h e i s i n g e n på n a s j o n a l d a g e n. K o r p s e t f i k k o gs å i å r b uk e t t t i l k o rp s e t s f a n e f r a s t y r e l e d e r. K R A G S B u l l e t i n S t y r e t h a r o g s å i d e n n e p e r i o d e n g i t t u t i n f o r m a s j o n t i l s a m e i e r n e f o r å h o l d e a l l e s å g o d t o r i e n t e r t s om m u l i g om d e s ak e r s om s am ei e t e r o p p t a t t a v. V i h å p e r d e t t e h a r v æ r t n y t t i g i n f o rm as j o n. S a m k j ø r i n g a v e n k e l t e v a k t m e s t e r t j e n e s t e r V i v i l f o r t s e t t e d e n i n n g å t t e a v t a l e n m e d K r a g s k o g e n T e r r a s s e o g N o r d r e K r a g s k o g e n.

8 S i d e 8 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e S t. H a n s -f e i ri n g P å i n i t i a t i v f r a s t y r e t b l e d et b l e d ek k et l a n g b o r d ut e n f o r n r 8 0. D et k o m m a n g e t i l f el l e s h y g g e o g g r i l l i n g. D e f r em m øt t e h a d d e m e d m at o g s t o l e r (s am e i et s t i l t e m e d g r i l l o g l a n g b o r d ). G r ø n t a n l e g g Forvaltningen av våre fria r e a l e r f o r b å d e v i s u e l l g l e d e s å v e l s om t i l f ri f e r d s el o g l e k, e r e t t em a s om s t y r e t e r o p p t a t t a v o g v i l p r i o r i t e r e i t i d e n f r em o v e r. J o k e r N æ r b u t i k k J o k e r Næ r b u t i k k b l e e t a b l e r t h øs t en i næ r i n g s l o k a l et. P l a n e r f r e m o v e r : O p p m a l i n g a v e g n e t e r r a s s e r / k j ø k k e n b a l k o n g e r O p p m a l i n g a v e g n e t e r r a s s e r / k j ø k k e n b a l k o n g e r ( i k k e b e t o n g o g t r a u ) e r p l a n l a g t s om m e r o g ut f ø r es a v d e n en k e l t e s ek s j o n s e i e r. H e r v i l s am e i e t v å r e n k j ø p e i n n m a l i n g o g f o r d e l e t i l h v e r e n k e l t o g a r b e i d e t u t f ø r e s a v h v e r e n k e l t s a m e i e r i n n e n 1. s e p t e m b e r A s f a l t A s f a l t b e l e g g et p å s m å v e i e n e e r f or t s a t t n e ds l i t t o g r e p a r a s j o n e r m å v u r d e r e s f o r t l ø p e n d e. B l o m s t e r k a s s e n e ( s e l v v a n n i n g s p o t t e r ) p å s a m e i e t s b l o k k e r. S am e i e t v i l i å r k j ø p e i n n n y e s e l v va n n i n g s p o t t e r f o r v e g g f es t e p å b l ok k e n e. D e t v i l bl i i n n k j ø pt l i k e p e l a r g o n i a t i l d i s s e s l i k at d e t b l i r e n l i k b e p l a nt n i n g p å al l e b l ok k e n e. H v e r b l o k k e r a n s v a r l i g f o r at p l a nt e n e h a r v a n n. P l a n t es t i l 1. m a i. R e p a r a s j o n a v l e k k a s j e r i b o d e r. S t y r e t v i l i n n h e n t e a n b u d p å t e t t i ng a v l e k k as j e r i b o d e r o g i g a n gs e t t i n g a v a r b e i d e n e.

9 S i d e 9 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e B E M E R K N I N G E R T I L Å R S R E G N S K A P E T S t y r e t m e n e r a t å r s r e g n s k a p e t g i r e t r e t t v i s e n d e b i l d e a v s e l s k a p e t s e i e n d e l e r o g g j e l d, f i n a n s i e l l e s t i l l i n g o g r e s u l t a t. I n f o r m a s j o n o m s a m e i e t s f o r v e n t e d e øk o n om i s k e u t v i k l i n g e r o m t a l t i å r s b e r e t n i n g e ns p u nk t e r om k o s t n a d s ut v i k l i n g o g b u ds j e t t f o r Å r s r e g n s k a p e t f o r e r s at t o pp u n d e r f o r u t s e t n i n g a v f o r t s a t t d r i f t. D et b ek r e f t es h e r v e d a t f o r u t s e t n i n g e n om f o r t s at t d r i f t e r t i l s t e d e. R E S U L T AT Å r e t s r e s u l t a t p å k r ,- s o m f r em k om m e r i r e s ul t a t r e g ns k ap e t f o r es l å s o v e r f ø r t t i l e g e n k a p i t a l ( a k k u m u l e r t t a p ) I N N T E K T E R I n n t e k t e n e i v a r t i l s a m m e n k r ,- m o t b u d s j e t t e rt m e d k r ,-. A n d r e i n n t e k t e r b e s t å r i h o v e d s ak a v f a k t u r e r i n g K r a gs a r v i n g e r o g t i l g r e n s e n d e s am ei e r f o r s nø r y d d i n g o g g r e s s k l i p p i n g. K O S T N A D E R D r i f t s k o s t n a d e n e i v a r p å k r ,- m o t b u d s j et t e r t m e d k r ,-. Drift og vedlikehold ble budsjettert med kr ,-, mens regnskapet viser kr , - A v v i k i f o r h o l d t i l b u d s j e t t e r p å k r , -. D e t t e s k y l d es a t d e ve d t a t t e a r b e i d e n e m e d m al i n g o g ut s k i f t n i n g a v p a n e l i k k e b l e t at t i n n i b u ds j e t t e t. K o s t n a d e n e t i l d e t t e p r o s j e k t e t b l e p å t i l s a m m e n k r , og b l e i s i n h e l h e t f i n a ns i e r t v e d l å ne o p p t a k, j f r. t i d l i g e r e å r s m øt e v e d t a k. N å r m a n s e r b o r t f r a d e t t e p r os j e k t e t, e r d r i f t s k o s t n a d e n e k r l a v e r e e n n b u d s j e t t e r t. V i d e r e v i l l e å r e t s r e s u l t a t v æ r t p å k r u t e n d e t t e p r o s j ek t e t. R e v i s o r s h o n o r a r f o r r e g n s k a p s å re t e r f o r r e v i d e r i n g a v s e l s k ap e t s r e g ns k a p o g f o rm u e s f o r v a l t n i n g. R e v i s j o ns h o n o r a r e t f r em k om m e r s om e g e n p o s t i r e s u l t at r e g n s k a p e t. F o r ø v r i g v i s es t i l d e e nk e l t e t a l l e ne i d r i f t s o v e r s i k t e n o g t i l b a l a ns e n, s am t d e e t t e r f øl g e n d e r e g n s k a p s n ot e n e ( s e b a k e r s t i å r s b e r e t ni n g e n ). S t y r e t e r i k k e k j e nt m e d h e n d e l s e r e t t e r s om p å v i r k e r r e gn s k a p et i v e s e n t l i g g r a d.

10 S i d e 1 0 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e K O S T N A D S U T V I K L I N G R E N T E R P Å S AM E I E TS K O N TI R e n t e s a t s e n e i OB O S E i e n d om s f o r v a l t n i n g A S p r. d e n : R e n t e r p å d r i f t s k o n t o : 0, 1 0 % R e n t e r p å s p a r e k o n t o i D n B N O R p r. d e n : 2, 5 5 % p å h e l e b e l ø p e t o v e r k r F O R S I K R I N G B y g n i n g s f o rs i k r i n g e n øk e r f r a t i l m e d c a. 6 %. D e n n e øk n i n g e n i n k l u d e r e r 0, 9% ø k n i n g i b y g g e i n d e k s e n o g s om r ef l e k t e r e r p r i s o p p g a n g e n p å h å n d ve r k s t j e n e s t e r. In d e k s øk n i n g e n e r l i k f o r a l l e f o r s i k r i n g s s e l s k a p e r. U t o v e r d e t t e f o r et a r f o r s i k r i n g s s e l s k a p e n e i n d i v i d u e l l pr i s j u s t e r i n g m e d b ak g r u n n i s am e i e t s e g e n s k a d es i t u as j o n. K O M M U N A L E A V G I F T E R R e n o v a s j o n s a v g i f t e n øk e r m e d 3 8%. I n g e n ø k n i n g a v d e ø v r i g e a v g i f t e n e. S T Y R E H O N O R A R D e t e r f o r e s l å t t e n ø k n i n g p å k r p å s t y r e h o n o r a r e t g r u n n e t ek s t r a o r d i n æ r a r b e i d s b y r d e f o r s t y r e t i f o r b i n d e l s e m e d v e d l i k e h o l d s a r b e i d e m. m. Ø V R I G E K O S T N A D E R N å r d e t g j e l d e r d e ø v r i g e k o s t n a d e n e i b u d s j e t t e t h a r s t y r e t r e g n e t m e d e n g e n e r e l l p r i s s t i g n i n g.

11 S i d e 1 1 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e I N N T E K T S - OG K O S T N A D S O V E R S L AG F O R ( B u d s j e t t ) T i l o r i e n t e r i n g f o r s am ei e rm øt e t h ar s t y r e t s at t o p p e n o v e r s i k t o v e r be r e g n e d e d r i f t s i n n t ek t e r o g d r i f t s k os t n a d e r i T a l l e n e e r v i s t s om e g e n k o l o n n e l e n g s t t i l h ø y r e f o r r e s u l t a t o p ps t i l l i n g e n. B u d s j et t et v i s e r e t f o r v e n t e t d r i f t s re s u l t at p å k r ,- o g e t f o r ve n t e t å rs r e s u l t a t p å k r ,-. D e t m å i t i l l e g g t as h e ns y n t i l a v d r a g p å l å n m e d c a. k r f o r N å r d e t g j e l d e r d e ø v r i g e k os t n a d en e i b u d s j e t t e t h a r s t y r e t r e g n e t m e d e n g e n e r e l l p r i s s t i g n i n g. O v e r s i k t e n e r b a s e r t p å 1 0 % ø k n i n g a v f e l l es k o s t n a d e r f r a I o v e r s i k t e n e r d e t t a t t h e n s y n t i l d e f o r h o l d s o m e r n e v n t f o r a n. F o r ø v r i g v i s es t i l d e e n k e l t e t a l l e ne i o v e r s i k t e n. O s l o, I s t y r e t f o r Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e Hanne Rosvoll/ s / K n u t A u r a a s / s / V e r a L V i s t a d / s / A n n e T o r g e r s e n / s / S o l v e i g I T o r g e r s e n / s /

12 1 2 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e 1 2 $ 3 " $ 3 " 5 " " % / $ 7! $ % 5!!! " # $ " % &! ' '! ( '! )! )! '! ) ) ) ) (! * +!, ) ) ) ' ) - ).! ) ' / )!! ) '! '! 0! )! ' - )!!! ) - )!! ) -!! (

13 1 3 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e 8! )! ) 8 ) '! 8 )! ) ) : * + - ; < + ) ) ) = '! ) ' ( 6! 7 5 > >!

14 1 4 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e R E S U L T A T R E G N S K A P Regnskap Regnskap B u d s j e t t B u d s j e t t N o t e D R I F T S I N N T E K T E R : Innkrevde felleskostnader Innbetalinger Andre inntekter S U M D R I F T S I N N T E K T E R D R I F T S K O S T N A D E R : Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Drift og vedlikehold F o r s i k r i n g e r Kommunale avgifter Energi/ fyring Kabel- / TV-anlegg Andre driftskostnader S U M D R I F T S K O S T N A D E R D R I F T S R E S U L T A T F I N AN S I N N T E K T E R / -K O S T N A D E R : Finansinntekter Finanskostnader R E S. F I N AN S I N N T. / -K O S T N A D E R Å R S R E S U L T A T Udekket tap Reduksjon udekket tap

15 1 5 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e B A L A N S E N o t e E I E N D E L E R O M L Ø P S M I D L E R Restanser felleskostnader Kundefordringer Kortsiktige fordringer D r i f t s k o n t o i O B O S Sparekonto i DnBNOR S U M O M L Ø P S M I D L E R S U M E I E N D E L E R E G E N K A P I T A L O G G J E L D E G E N K A P I T A L Udekket tap (akkumulert tap) S U M E G E N K A P I T A L G J E L D L A N G S I K T I G G J E L D Pante- og gjeldsbrevlån S U M L A N G S I K T I G G J E L D K O R T S I K T I G G J E L D F o r s k u d d s b e t a l t e f el l es k os t nader Leverandørgjeld Skyldig offentlig myndigheter Påløpne renter Annen kortsiktig gjeld S U M K O R T S I K T I G G J E L D S U M E G E N K A P I T A L O G G J E L D P a n t s t i l l e l s e 0 0 Garantiansvar 0 0 O S L O, , S T Y R E T F O R Ø S T R E K R A G S K O G E N S A M E I E H A N N E R O S V O L L /s/ V E R A L V I S T A D /s/ A N N E T O R G E R S E N /s/ S O L V E I G I T O R G E R S E N /s/ K N U T A U R A A S /s /

16 1 6 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e N O T E : 1 R E G N S K A P S P R I N S I P P E R Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i små foretak. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. OBOS konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DnB NOR som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført denne kontoen ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. N O T E : 2 I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R P a r k e r i n g s l e i e Brensel Felleskostnader Trappevask S U M I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R N O T E : 3 A N D R E I N N T E K T E R K r a g s k o g e n T e r r a s s e S E - refusjon Nordre Kragskogen BS - refusjon Søndre Kragskogen BS - refusjon Andel felleskostnader Opprydning reskontro 181 S U M A N D R E I N N T E K T E R N O T E : 4 P E R S O N A L K O S T N A D E R Ordinær lønn, fast ansatte O v e r t i d Annen lønn Påløpne feriepenger F r i b o l i g Naturalytelser speilkonto A r b e i d s g i v e r a v g i f t Pensjonskostnader A r b e i d s k l æ r Andre personalkostnader -542 S U M P E R S O N A L K O S T N A D E R Det har gjennomsnittlig vært sysselsatt 1 årsverk i selskapet. Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i denne lov.

17 1 7 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e N O T E : 5 S T Y R E H O N O R A R Honorar til styret gjelder for perioden 2009/2010, og er på kr I tillegg har styret fått dekket mat og diverse for kr jfr. note 10. N O T E : 6 R E V I S J O N S H O N O R A R Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr N O T E : 7 K O N S U L E N T H O N O R A R J u r i d i s k b i s t a n d (under rettshjelpforsikring ) O P A K A S O B O S E i e n d o m s f o r v a l t n i n g A S Konsulenthonorarer Selvaag og interpark S U M K O N S U L E N T H O N O R A R N O T E : 8 D R I F T O G V E D L I K E H O L D Drift/vedlikehold bygninger Malermester Thorendal D r i f t / v e d l i k e h o l d V V S Drift/vedlikehold elektro D r i f t /vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold fellesanlegg Drift/vedlikehold garasjeanlegg Egenandel forsikring S U M D R I F T O G V E D L I K E H O L D N O T E : 9 K O M M U N A L E A V G I F T E R Vann- og avløpsavgift Feieavgift -143 Renovasjonsavgift S U M K O M M U N A L E A V G I F T E R

18 1 8 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e N O T E : 1 0 A N D R E D R I F T S K O S T N A D E R L o k a l l e i e Container Verktøy og redskaper D r i f t s materiell L y s p æ r e r o g s i k r i n g e r Vaktmestertjenester Renhold ved firmaer Andre fremmede tjenester Kontor- og datarekvisita T r y k k s a k e r Møter, kurs, oppdateringer mv Andre kostnader tillitsvalgte Andre kontorkostnader Telefon/bredbånd Porto Drivstoff biler, maskiner osv V e d l i k e h o l d b i l e r / m a s k i n e r o s v B i l g o d t g j ø r e l s e R e isekostnader -213 Bank- og kortgebyr Velferdskostnader -998 Konstaterte tap -497 S U M A N D R E D R I F T S K O S T N A D E R N O T E : 1 1 F I N A N S I N N T E K T E R Renter av driftskonto i OBOS Renter av for sent innbetalte felleskostnader Overskuddsdeling - G j e n s i d i g e Renteinntekter eksterne bankkonto S U M F I N A N S I N N T E K T E R N O T E : 1 2 F I N A N S K O S T N A D E R Renter lån DnB NOR Renter lån DnB NOR G e b yr lån i DnB NOR -170 Gebyr låneopptak DnB NOR S U M F I N A N S K O S T N A D E R

19 1 9 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e N O T E : 1 3 K O R T S I K T I G E F O R D R I N G E R Utlegg skadesaker Leie, ikke reskontroført Andre forskudd S U M K O R T S I K T I G E F O R D R I N G E R Posten "Andre forskudd" inkluderer mottatte, ikke betalte fakturaer som vedrører 2011, med motpost i leverandørgjeld. Kostnadsføring og utbetaling vil skje i N O T E : 1 4 P A N T E - O G G J E L D S B R E V L Å N D n B N O R Lånet er et serielån med flytende rente Renter : 3,26%, løpetid 15 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere 0 Nedbetalt i år D E N N O R S K E B A N K Renter : 0,00%, løpetid 0 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere 0 Nedbetalt i år S U M P A N T E - O G G J E L D S B R E V L Å N N O T E : 1 5 S K Y L D I G O F F E N T L I G E M Y N D I G H E T E R F o r s k u d d s t r e k k S k yl d i g a r b e i d s g i v e r a v g i f t S U M S K Y L D I G O F F E N T L I G E M Y N D I G H E T E R N O T E : 1 6 A N N E N K O R T S I K T I G G J E L D Feriepenger A v s a t t t i l P r o t e c t o r S U M A N N E N K O R T S I K T I G G J E L D

20 S i d e 2 0 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e

21 S i d e 2 1 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e S A K A 1 o g A 2. F r e m m e t a v D i d i W e n g e r Ø k o n o m i e n i s am e i et A 1 ) V e d l i k e h o l d s f o n d A 2 ) N e d b e t a l i n g f e l l es g j e l d. S t y r e t s v u r d e r i n g : A 1 ) S am e i e t s t å r f o r a n s t o r e v e d l i k e h o l d s o p p g a v e r. V i v i s e r h e r o g s å t i l v e d l i k e h o l d s p l a n v e d t a t t i s o m b a s e r e r s e g p å e n t e n i n n b e t a l i ng f r a s am e i e r n e e l l e r l å n. S t y r e t k a n i k k e a n b ef a l e f o r s l a g e t o m v e d l i k e h o l ds f o n d d a v i al l e r e d e v i l f å e n v es e n t l i g ø k n i n g i h us l e i e n f r a 1. j u l i g r u n n e t n e d b e t a l i n g a v a v d r a g p å ek s i s t e r e n d e l å n. F o r s l a g t i l v e d t ak : K o m m e n d e s t y r e f r e m l e g g e r f o r s l a g t i l d e t t e o g m å s e s p å i f o r h o l d t i l f o r e s l åt t øk n i n g a v h u s l e i e i f o r b i n d e l s e m e d i n n b et a l i n g a v a v d r a g s om s t a r t e r o p p j u l i A 2 ) S t y r e t k a n i k k e a n b e f a l e f o r s l ag e t om i n d i v i d u e l l n e d b et a l i n g a v f e l l e s l å n, d a d et t e v i l m e d f ø r e s t o r e a dm i n i s t r a s j o n s k o s t n a d e r. D e s s u t e n v i l d e n e nk e l t e f o r t s a t t h ef t e v e d f e l l e s l å n u a n s et t e g e n n e d b e t a l i n g. F o r s l a g t i l v e d t a k : D e t g i s i k k e a n l e d n i n g t i l i n d i v i d u e l l n e d b e t a l i n g a v a n d e l a v f el l e s l å n.

22 S i d e 2 2 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e

23 S i d e 2 3 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e S a k B. F r e m m e t a v D i d i W e n g e r S t y r e t s v u r d e r i n g : S a m e i e r n e e r s e l v a n s v a r l i g e f o r å h o l d e s l u k å p n e o g f j e r n e l ø v r e f s a m ei e t s v e d t e k t e r. S t y r e t o p p f o r d r e r j e v n l i g i K B om a t s l uk m å r e ns e s f o r l ø v. E v e n t u e l t b e h o v f o r h j e l p t i l d e t t e m å a v t a l es p r i v a t f o r d e n d e t g j e l d e r. Styret har i 2010 innhentet oversikt over omfanget av lekkasjer i sluk i b o d e r. S am e i e r n e h a r i n n r a p p o r t e r t l ek k as j e r. S t y r e t v i l v å r e n i n n h e n t e t i l bu d f r a b e t o n gf i rm a p å u t b e d r i n g a v a l l e s l uk i b o d e r. F o r s l a g t i l v e d t a k : S a k e n o v e r s e n d es s t y r e t.

24 S i d e 2 4 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e

25 S i d e 2 5 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e

26 S i d e 2 6 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e C. F r e m m e t a v O d d n y H e r j e J o n a s s en. F o r s l a g t i l o p p g r a d e r i n g o g f o r ny e l s e. S t y r e t s v u r d e r i n g : J o n a s s e n k om m e r m e d f l e r e g o d e f o r s l a g s om al l e l i g g e r i n n e n f o r s t y r e t s b e s l u t n i n gs g r u n n l a g. F o r s l a g t i l v e d t a k : S a k e n e o v e r f ø r e s t i l s t y r e t f o r b e ha n d l i n g.

27 Side 27 Sak D Østre Kragskogen Sameie

28 S i d e 2 8 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e D. F r e m m e t a v T o v e M e l d g a a r d. - M a n g l e n d e a n s v a r o g v u r d e r i n g s e v n e - S am t l i g e s e k s j o ns e i e r e e r v a l g b a re. V al g e n e f o r e t as b as e r t p å v a l g k o m i t e e ns f o rs l a g e l l e r b e n k e f o rs l a g.

29 F o r s l a g E S i d e 2 9 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e

30 S i d e 3 0 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e S a k E F r e m m e t a v T o v e M e l d g a a r d - Fellesareal-. S t y r e t s v u r d e r i n g o g o r i e n t e r i n g: N å r m a n v e l g e r å b o i e t s a m e i e m å m a n o g s å i nn r e t t e s e g e t t e r d e f e l l e s r e g l e r o g v e d t a k s o m g j e l d e r i s a m e i e t. S t yr e t e r f o r p l i k t e t t i l l å f ø l g e op p s am e i e t s v e d t e k t e r, s a m ei e v e d t a k o g h u so r d e n s r e gl e r. I n n s k r i v e r h a r s e l v b y g g e t e n u l o v l i g t e r r a s s e b y g n i n g p å s am e i et s f e l l e s a r e a l i a p r i l T e r r a s s e n b l e b y g g e t u t e n s ø k n a d t i l s t y r e t (s øk n a d s p l i k t f o r en d r i n g i f e l l e s a r e a l j f. H u s o r d e n s r e g l e r o g V e dt e k t e r ) o g v e l v i t e n d e om a t v e d t ak e t f r a i k k e t i l l at e r d e t t e. T e r r a s s e n e r b y g g e t o m k r i n g s a m e i e t s k u m m e r ( s o m v i m å h a t i l g a n g t i l ). T o v e M e l d g a a r d h a r i k k e e t t e r k om m e t s a m ei e t s k r a v om å f j e r n e t e r r a s s en, o g d e n n e s ak e n e r n å i r e t t s v e s e n e t o g b e h a n d l e s i k k e i S am e i em øt e t. S t y r e t h a r b e h a n d l e t d e n n e s ak e n i t r å d m e d s am e i em ø t e v e d t ak. Styret finner det riktig å presisere følg e n d e f ak t a i s ak e n : S a k e n b l e i k k e fr em m et a v s t y r e t i D e n b l e f r em m e t a v 2 6 s a m e i e r e i s o m m e d s i n s i g n a t u r g j o r d e k ra v p å e k s t r a o r di næ r t s am e i e rm ø t e. År s a k e n v a r a t d e m e n t e a t s a m e i e rm ø t e t i g j o r d e e t v e d t a k o m b r u k a v f e l l e s a r e a l p å f e i l gr u n nl a g o g a t d e t t e v a r en s a k s o m k r e v e t 2 / 3 f l e r t a l l. Di s se 2 6 s a m ei e r n e b a v i d e r e om a t s t yr e t f o r e t o k o g f re m l a e n j u ri d i s k v u r d e ri n g a v h va l o v e n s i e r om p r i v a t b ru k f e l l e s a r e a l / h v i l k e t f l er t a l l s om k r e v e s, S a k e n b l e g r u n d i g b e l y s t p å S a m e i e r mø t e t i o g d e t b l e f a t t e t lo v l i g v e d t a k m e d 2/ 3 fl e r t a l l om a t p r i v a t e t a bl e r i ng p å s a m ei e t s f e l l e s a r e a l i kk e t i l l a t e s e t t e r I f o r h o l d t i l s am e i et s u t g i f t e r o p p l ys e s f ø l g e n d e : S o m b e d t o m, i n n h e n t e t s t y r e t t i l s a m e i e r m ø t e t i e n j u r i d i s k b e t e n k n i n g om p r i v a t b r u k a v f e l l e s a r e a l e n e ( k r ). S t y r e t bl e v i d e r e p å l a g t i v e d t ak e t i å s ø r g e f o r å t i l b ak e s t i l l e p l at t i n g e r i 7 8 F. T i l l at e l s e r v a r g i t t ( ) u t e n g o d k j e n n i n g i s am e i em ø t e t o g d e r f or u g y l d i g e. Styret kom til enighet om fjernin g a v t e r r a s s e n e m ot å gi e n r i m e l i g k om p e ns a s j o n f o r d e u t g i f t e n e d e t o h a d d e h a t t t i l b y g g i n g a v d i s s e. T e r r a s s e n e v a r b y g g e t i g o d t r o o g b l e r i m e l i g n o k k om p e ns e r t f o r e g n e i n v es t e r i n g e r m e d k r h v e r i f o r b i n d e l s e m e d f j er n i n g a v p l a t t i n g e n e. D e t b em e r k es o gs å h e r a t s am t l i g e a v t e r r a s s e n e i 7 8 F v a r b y g g e t d e l v i s p å k om m u n e n s t om t / f o r n æ r t om t e g r e ns e o g ut o v e r d e t d e k k e t t e r r as s e n e o v e r s am e i e t s k um m e r. B y g g i n g a v u l o v l i g t e r r e a s s e b y g n i n g a p r i l ( r u n d t s am ei e t s k um m e r ) i 7 0 D. Forslagsstil e r h a r s e l v h a r b y g g e t d e n n e t e r r a s s e n. S a k e n d e k k es p. t a v s am e i et s f o rs i k r i n g o g s am e i et b et a l e r e g e n a n d e l e r. T e r r a s s e n e r b ed t f j e r n e t u t e n a t s am e i e r e n h a r e t t e r k om m et d e t t e. S t y r e t e r p l i k t i g t i l å e t t e rf øl g e b r u d d p å r e g l e r o g v e d t e k t e r. S t y r e t h a r e t t e r s am e i e rm øt e t i k k e g i t t t i l l a t el s e r t i l p r i v a t et a b l er i n g p å f e l l e s om r å d e t. T o v e M e l d g a a r d m e n e r v i d e r e at s t y r e t s m e d l em m e r s k al b e t al e s am e i e t s k os t n a d e r i forbindelse med fellesareal m ed eget styrehonorar. Dette forslaget er lite forenelig

31 S i d e 3 1 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e m e d a t s t y r e t f a k t i s k e r f o r p l i k t e t t i l å f ø l g e o p p S am ei em øt e t s v e d t ak o g h a r h å n d t e r t d e n n e o g a n d r e s ak e r i t r å d m e d de t t e. S t y r e t s f o r s l a g t i l v e d t a k : F o r s l a g 1. L o v l i g v e d t a k f r a o p p r e t t h o l de s. F o r s l a g 2. F o r s l a g e t a v v i s e s.

32 S i d e 3 2 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e F o r s l a g F T i l s a m e i e m ø t e 5 a p r i l F o r s l a g t i l g j e n n o m f ø r i n g a v f e l l e s d u g n a d e r S t y r e t a vs k af f et f e l l es d u g n a d e r p å s am ei em øt e i D e t t e b et y r e n d a e n u t gi f t s p os t f o r s am e i et v i f i nt b ø r k l a r e os s ut e n. B o r t s et t f r a å h e n g e o p p et s k r i v i o p p g a n g e n e h a r s t y r e t el l e r g r ø n t ut v a l g e t a l d r i f o r s ø k t m e d n o e n k r e a t i v e i n n s p i l l o g l øs n i n g e r. N å r d a s t y r e t o g g r ø n t u t v a l g e t s t o r t s e t t g l i m r e r m e d s i t t f r a v æ r på d e n e v n t e d u g n a d e r, s å s i e r d e t s e g s e l v a t d e t t e e r s k i k k e l i g d em ot i v e r e n d e. F o r s l a g : D e t s k a l v e l g es e n a k t i v, p o s i t i v o g s o s i a l p e r s o n s om b l ok k o n t a k t f o r h v e r b l o k k / o p p g a n g. I g o d t i d f ø r d u g n a d e r ( 2 g a n g e r i å r e t ) s k a l d i s s e h a e t f e l l es m ø t e, hv o r d e s am a r b e i d e r om å l a g e o g f o r d e l e o p p g a v e r. F. e k s. i s m å b l o k k e n e, a l l e s o m b o r p å v e n s t r e s i d e, t a r v e n s t r e s i d e f r a i n n g a n g s d ø r t i l f r o n t e n a v bl o k k a, H ø y r e t a r hø y r e s i d e, a l l e d e s m å m i dt l e i l i g h et e n t a r f e l l es b o d e r o g f o r a n s e l v e i n n g a n g s p a r t i e t. I d e s t o r b l o k k e n e, k a n m a n f o r d e l e o p p g a v e r p å s am m e m åt e, e l l er t i l h v e r e t a s j e. L a g o p p g a v e r f o r a n o g b a k b l o k k en e. V e d å f å t i l d e l t e n o p p g a v e, k a n de n g j ø r e s d a g e n f ø r, h v i s m a n i k k e h a r a n l e d n i n g p å s e l v e d u g n a d s d a g e n. D a d e t e n d e l s t e d e r e r l i t e k r e v e nd e om r å d e r, f o r e s l å r j e g a t b l o k k on t a k t e n b l i r e n i g o m Å r e t s f e l l e s o p p g a v e D e t k a n v æ r e å r i v e d e 2 f a r l i g e f a l l e f e r d i g e d u k k e h u s e n e s om s t å r på om r å d e t, e l l e r r y d d e k r a f t i g i om r å d e t b ak o g 7 4. E n a n n e n o p p g a v e k a n v æ r e å l a g e 1 e l l e r 2 p e r m a n e n t e u t e g r i l l e r? D e t e r s i k k e r t m a n g e f l e r e o p p g a ve r, s am a r b e i d m e d v a k t m es t e r. A v e g e n e r f a r i n g v e t j e g at l i v s s i t ua s j o n e n t i l d e n e n k e l t e k a n væ r e s l i k a t å s t i l l e p å d u g n a d e r u o v e r k om m e l i g, d et m å d e t væ r e r om f o r, m e n j e g t r o r a t d e t t e g e n e r e l t v i b e d r e s am h o l d e t i s am e i e t, o g g i os s e n s t ø r r e t i l hø r i g h e t. D e t b ø r v æ r e e n s e l v f ø l g e a t s t y r e t o g g r ø nt u t v a l g e t s t i l l e r p å d u g n ad e r o g g å r f o r a n s om e t g o dt ek s em p e l. F o r s l a g : F e l l e s d u g n a d e r g j e n o p p t a s f r a v å r e n B l ok k o n t ak t e r v e l g es i n n en 1 4 d a g e r e t t e r s am e i em ø t e, Navn, telefon nr og m ail-ad r e s s e s k a l s k r i v e s p å e n l a p p p å t a v l e n e O g m e r k e s m e d B l o k k o n t a k t T o v e M e l d g a a r d, 7 0 D

33 S i d e 3 3 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e S a k F F r em m e t a v T o v e M e l d g a a r d F e l l e s d u g n a d e r -. S t y r e t s v u r d e r i n g : F e l l e s d u g n a d e r b l e i k k e a v v i k l e t på s am ei e rm øt e t D e t e r o p p t i l d e n e n k e l t e b l o k k å e t a b l e r e b l o k k o n t ak t h v i s ø ns k el i g.

34 F o r s l a g G S i d e 3 4 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e

35 S i d e 3 5 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e

36 S i d e 3 6 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e

37 S i d e 3 7 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e

38 S i d e 3 8 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e S a k G F r em m et a v T o v e M e l d g a a rd : S am e i e t s h j em m es i d e r S t y r e t s v u r d e r i n g : S t y r e t h a r b e s t i l t h j em m e s i d e l øs n i n g g j e n n om OB OS e i e n d om s f o r v al t n i n g s t i l b u d t i l t i l k n y t t e d e s a m e i e r. S t y r e t e r i g a n g m e d i n n l e g g i n g a v r e l e v a n t i nf or m as j o n. O b o s s i n hj em m es i d e l ø s n i n g l e v e r e s t i l e n l a v e r e p r i s e n n f o r s l a gs s t i l l e r k om m e r m e d. H j e m m es i d e n s k a l v æ r e o p p d a t e r t p å r e l e v a n t i nf o rm as j o n b å d e f o r b e b o e r e o g a n d r e f o r b i n d e l s e r ( m e g l e r e m. m. ). U t f o r m i n g e r i h e n h o l d t i l s t a n d a r d a n b e f a l t a v O b o s E i e n d om s f o r v a l t n i n g. S t y r e t s a r b e i d o g s ak e r e r d ok um en t e r t v e d i n nk a l l i n g e r o g m ø t e p r o t o k o l l e r. S ak e r t i l s t y r e b e h a n d l i n g e r i k k e å p e n f o r i nn s y n. F o r s l a g t i l v e d t a k : S a k e n t as t. e.

39 F o r s l a g H S i d e 3 9 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e

40 S i d e 4 0 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e

41 S i d e 4 1 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e

42 S i d e 4 2 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e S a k H F o r s l a g t i l f o r a n d r i n g e r a v s t y r e f o rm o g a n d r e v e r v o g o p p g a v e r S t y r e t s v u r d e r i n g : E v e n t u e l t i n n l e i d s t y r e f o rm a n n k r e v e r v e d t e k t s e n d r i n g. S t y r e t s v u r d e r i n g e r a t s am e i e t e r b e s t t j e nt m e d å h a e t s t y r e s om i d a g m e d k o m p e t e n t e o g e n g a s j e r t e m e d l e m m e r. D e t f ø r e r t i l e n g a s j em e n t og n æ r h e t t i l s a k e n e s om b e h a n d l e s, s am t i d i g s om s am ei e t h a r k o nt r o l l o v e r k o s t n a d e n e F o r s l a g t i l v e d t a k : S a k e n k a n i k k e r e a l i t e t s b e h a n d l e s. I n n l e i d s t y r e f o rm a n n k r e v e r v e d t e k t s e n d r i n g. F o r s l a g om v e d t e k t s e n d r i n g e r i k k e f r em m et.

43 F o r s l a g I S i d e 4 3 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e

44 S i d e 4 4 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e S a k I. F r e m m e t a v T o v e M e l d g a a r d. S t y r e t s e r at d et e r u h e l d i g a t e n hu s s t a n d e r r e p r e s e nt e r t b å d e i v a l g k om i t e o g s t y r e t s am t i d i g. S t y r e t s f o r s l a g t i l v e d t a k : T a s t i l e t t e r r e t n i n g.

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i K o l b ot n To r g B s, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 i K o l b e n. D e t v i l a v h o

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A S Th e r e s e s g 4 4 / L. G u n d e r s e n s gt 6, a v h o l d e

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t G o t a a s g å r d e n, a v h o l d e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i S k

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t T o n s e n h a g e n 1 1, a v h o l d e s t o r s d ag 1 5. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 p å T o ns e n

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i N y b y g g A S, a v h o l d es o ns d a g 2 9. a p r i l 2 0 0 9, k l.

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S a m e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a g 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8. 0 0 i a u d i t o r i um 1, P

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s t i rs d a g 8. m a rs 2 0 1 1, k l. 1 8 0 0 p å L

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 U l l e r n P a r k B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i U l l e r n P a r k B o r et

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Ø v r e K r i n g s j å B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Ø v r e K r i n g s j å B

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i D u r ud B o r e t t s l a g, a v h o l d e s t i r s d a g 5. m ai 2 0

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Z i t t y B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Z i t t y B o r e t t s l a g, a v h o

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø s t e r d a l s g t 4-6 B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g en e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g en e r a l f o r s a m l i n g 1 U t s i k t s t o p p e n B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g en e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i U t s i k t s t o p p

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 11 Sletteløkka Boligsameie RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 667 791 20 594 247 20 617 436 20 703 116 Salg anleggsmidler

Detaljer

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP 4510 TLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 3000400 3000396 Andre inntekter 3 42082 41664 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0 1 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L I n n k a l l i r n g e n e r a l t f i o r s l a m l i n g o r 2 0 d 1 1 i n æ O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i R os en b o r g g t. 1 2 B L, a v h o l

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 A / L I l a K v a r t a l V B L I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A / L I l a K v a r t a l V B L, a v

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e 1 E i e r s e k s j s e. S v e r d r u p s G a t e 2 2 I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e Ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Sverdrups gate 22 avholdes onsdag 27. April 2011 kl. 18.00i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t T o n s e n h a g e n 1 1, a v h o l d e s t o r s d ag 2 6. m a rs 2 0 0 9, k l. 1 8 : 0 0 p å T o ns e n h a

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i H e r r e g å r d s t e r r a s s e n S am e i e a v h o l d e s T o r s d a g 2 5. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 i. Ljan 0 0 menighetshus,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i H e l g es e n s g at e 8 2 / 8 4 A S a v h o l d e s m a nd a g 2 6. a

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 17 925 999 16 811 540 17 927 504 20 624 507 Andre inntekter 3 324 738 362 598

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 K i r k e v e i e n 1 1 2 B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i K i rk e v e i e n 1 1

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i B o l i g s am e i e t G r e g e r s G r am s V e i, a v h o l d e s t i r s d a g 9. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å B

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 8. m ar s 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U e l a n d s ga t e 6 1 S am e i e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å S t. H a n s h

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G r e f s e n s e t e r e n B o l i gs am e i e, a v h o l d es m a nd a g 2 2. m a rs 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 i F ol k et

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 M o g a t e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r i n n nk å a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t

Detaljer

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T 1 L o m m e d a l s t u n e t S a m e i e I n n k a l l i r t s n a m g e i e r m ø t i e 2 0 l 1 1 o r d i n æ O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i L om m e d al s t u n et S am e i e, a v h o l d e s

Detaljer

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s /

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s / 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s T i rs da g 3 1. 0

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s t o rs da g 8. a p r

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Akersbakken Bo r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E Side 1 av 20 Sameiet S a g av e i e n 1 3 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S A M E I E T S A G A V E I E N 1 3 a v h o l d e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e I ng i e r å s e n B o l i g s am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 8. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 i V as

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e U l l e r n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 p å L i l l e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N y d a l e n K v a r t e r, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S a g a d am m e n, a v h o l d e s t o r s d a g 15. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 9. 0 0 i S am l i n g s s a l

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3.

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3. I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 4. a p r i l 2 0

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i T h o n b y g g e t S am e i e, a v h o l d e s t o r s d a g 2 2. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8 :0 0 i P i l e s t r e d e t 3 5,

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i, a v h o l d e s o n s d a g 7. a p r i i 1. e t g., F a l b es g at e 5, Os l o. ( F a l b e s g at e e r d e n b ak k

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t K i r k e v e i e n 1 1 0, a v h o l d e s m a n d a g 2 0. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 0 0 i V es t r e A k e

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d e s t i r s d ag 4. m a i 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 i S t

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t La n g a a r d l ø k k e n, a v h o l d e s t i rs d a g 28. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 9. 0 0 p å B e r l e S

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 Ordinært årsmøte i Solbakken Velforening, a v h o l d e s t o r s d a g 1 8. m a r s 2 0 1 0, k l. 2 0. 1 5 p å Ok s t a d S k o l e. T I L B E HA N D L I N G F O R

Detaljer

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG 6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i P i -1 l 3 e B s r t l, r a v e h d o e l t d es P t i a r s d k a g

Detaljer

K j r e æ b e b o e r!

K j r e æ b e b o e r! 1 W e l h a v e n s g a t e N r. 1 0 B o r e t t s l a g K j r e æ b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e

Detaljer

LIABAKKEN BOLIGSAMEIE DISPONIBLE MIDLER PR

LIABAKKEN BOLIGSAMEIE DISPONIBLE MIDLER PR DISPONIBLE MIDLER PR. 30.4.2017 For å måle selskapets betalingsevne på kort sikt, beregner vi størrelsen på disponible midler, også kalt arbeidskapital. Størrelsen på disponible midler kan bl.a brukes

Detaljer

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG Puddefjorden Borettslag 6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! S i d e 1 6 4 6 B o r e t t s l a g e t E u f e m i a K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s r e t å n r i n s g

Detaljer

Selskapet har for tiden ingen pågående forsknings- eller utviklingsaktiviteter.

Selskapet har for tiden ingen pågående forsknings- eller utviklingsaktiviteter. ÅRSBERETNING 2008 FOR BORETTSLAGET SVERRE 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle Oslo

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 1 U l l e r n p a r B k o e l n i g s a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n p a r k e n B o l i g s am e i e,

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S m a rt a p a r t 2 B o r e t t s l a g, a v h o l d e s 3 1. m a i 2

Detaljer

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet.

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet. Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 ØKONOMISK RAPPORT PR. 30.05.2011. Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 30.05.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader, Drift og vedlikehold

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011.

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. Til styret i Sofies Hage Borettslag ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. 643 02.11.2011 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.08.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø v r e T ø y e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R i n g g a t en T e r r a s s e S am e i e, a v h o l d e s 2 4. m a rs 2 0 1 0, kl. 18 :00 i Lilleborg Kirke. T I L B E HA

Detaljer

643 18.09.2012. Rapporten viser et resultat på kr -43 034,- mot budsjettert hittil i år, kr -178 651,-. De disponible midlene er på kr 696 688,-.

643 18.09.2012. Rapporten viser et resultat på kr -43 034,- mot budsjettert hittil i år, kr -178 651,-. De disponible midlene er på kr 696 688,-. Til styret i Sofies Hage Borettslag ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2012. 643 18.09.2012 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.08.2012. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader,

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 12. m a i 2 0 0 9, k l. 1 8 3

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Ø s t e r l i B o l i g s e l s k a p A S I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Øs t e r l i B o l i g s e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 3 1. m a rs 2 0 0 9, kl. 18.30 i Langerud Sykehjem.

Detaljer