2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9"

Transkript

1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S m a rt a p a r t 2 B o r e t t s l a g, a v h o l d e s 3 1. m a i , k l. 1 8 : 3 0 i M ø l l a p å T r i a d e n. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G A ) Valg av møteleder B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e C ) V a l g a v r e f e r e n t o g e n e l l e r t o a n d e l s e i e r e t i l å u n d e r s k D ) S p ø r s m å l o m m ø t e t e r l o v l i g k a l t i n n 2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r B ) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 3. G O D TG J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r 4. I N N K O M N E F O R S L A G A ) Forslag om oppsetting av bom ( fra Yasir Hussain og Marit Sabel ) B ) Forslag om montering av varmepumpe ( fra styret ) C ) Forslag om ny søppelordning ( fra styret ) D ) Forslag om bygganalyse og vedlikeholdsplan ( fra styret ) Innkomne forslag er tatt inn som egne vedlegg. 5. V A L G A V T I L L I T S V A L G T E A ) V a l g a v s t y r e l e d e r f o r 2 å r B ) V a l g a v 2 s t y r e m e d l e m m e r f o r 2 å r C ) V a l g a v 2 v a r a m e d l e m m e r f o r 1 å r D ) V a l g a v v a l g k o m i t é O s l o, S t y r e t i G u n n a r B j ø r g e / s / M a r i u s S t a n g C h r i s t i a n s e n / s / T om E r i k Å m f e l t / s / A l l e a n d e l s e i e r e h a r r e t d t i t i g e l n e r å a l v f æ o r e s a m l e i n g e n m e -, d f t o - a r o l s g e a g s s t em m e r e t t. A n d e l s e i e r e n s e k t e f e l l e, s am b o e r e l l e r e t a n n et m e d l em a v a n d e l s e i e r e n s h u s s t a n d o g l ei e t a g e r h a r r e t t t i l å v æ r e t i l s t e d e o g t i l å u t t a l e s e g. E n a n d e l s e i e r k a n t a m e d e n r å d g i v e r am t i l i l n g e g n e. n R e r å d a g l i f v e o r e s n h a r b a r e r e t t til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det. D e r s om D e i k k e k a n m øt e p å g e ne r a l f o r s am l i n g e n k a n D e i h e n h o l d t i l l o v om b o r e t t s l a g 7-3 m øte ved fullm ektig. Ingen kan være fullm ektig for m er enn en andelseie r. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 2 T I L L I T S V A L G T E Å R S B E R E T N I N G F O R Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært følgende : S T Y R E T V A L G P E R I O D E L e d e r G u n n a r B j ø r g e S ø s t e r M a t h i l d e s G a t e S t y r e m e M a d r l i u e s m S t a n g C h r i s t S i ø s a t n s e r n M a t h i l d e s G a t e S t y r e m e Tom d l Erik e Åmfelt m Søster Mathildes Gate V A R A M E D L E M M E R T I L S T Y R E T V a r a m e d M l o r t e m n J ø r g e n s e n K o f S o ø e s d t e r M a t h i l d e s G a t e V a r a m e d A l n j e a m L ø k e n S ø s t e r M a t h i l d e s G a t e G E N E R E L L E O P P L Y S N I N G E R O M B O R E T T S L A G E T T I L L I T S V A L G T E O G A N S A T T E Av borettslagets 3 styremedlemmer er det ingen kvinner og 2 menn. B o r e t t s l a g e t e r p o s i t i v t i l l i at k e d s et t i k k l e l f o i r ek n g om o m g e r t a r s i k t e p å forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. B o r e t t s l a g e t h a r i n g e n a ns a t t e. F O R R E T N I N G S F Ø R S E L O G R E V I S J O N F o r r e t n i n g s f len ø r er s e i henhold til kontrakt utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig ) er regnskapssjef Egil Havre, OBOS. B o r e t t s l a g e t s r e v i s o r e r B D O A S. E I E N D O M M E N B o r e t t s l a g e t b e s t å r a v 6 0 a n d e l e r. Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med orgnr : B o r e t t s l a g e t l i g g e r i L ø r e n s k o g k om m u n e o g h a r f øl g e n d e g n r o g b nr : , Borettslagets hovedformål er å gi andelseierne borett til egen bolig i borettslaget. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. S e l s k a p e t d r i v e r i k k e m e d - f og o r s utviklingsaktiviteter k n i n g s. V A K T M E S T E R T J E N E S T E Borettslaget har avtale om vaktmestertjeneste med Bygårdsservice AS. D e r s o m i k k e a n n e t e r a v t a l t m e d s t y a r n e d t e l s e p i å e r f p år o r e g h n å e n d å, m å m t t e å b et a l e f o r t j e n es t e n s e l v. F O R S I K R I N G B o r e t t s l a g e t s ei e n d om m e r e r f u l l ve r d i f o r s i k r e t i I f S k a d e f o r s i k r i n g m e d p o l i s e n um m e r F u l l v e r d i f o r s i k r i n g v i l s i at f o r s i k r i n gs s e l s k a pe t h a r a ns v a r e t f o r a t b o r e t t s l a g e t t r t i d l h a r e n d h e v r e i k t i g e f o rs i k r i n g s s um m e r. E n f o r u t s et n i n g f o r d e t t e e r a t f o r s i k r i n g s s e l s k a p et f å r m e l di n g om v e s e nt l i g e v e r d i øk n i n g e r p å b y gn i n g e r, f. e k s. v e d

3 3 r e h a b i l i t e r i n g e l l e r p å b y g g i n g. V e d t o t a l s k a d e s k al e r s t a t n i n gs b e l ø p et d e k k e o p p f ø r i n g a v n y bygnin g a v s am m e s t a n d a r d o g s t ø r r e l s e. F o r s i k r i n g e n om f a t t e r o g s å b y g n i n g s m es s i g e f o r a n d r i n g e r s om d e n e n k e l t e a n d e l s e i e r gj ø r i n n e i b o l i g e n.d e n e n k e l t e an d e l s e i e r m å s e l v s ø r g e f o r å h a h j e m f o r s i k ri n g s om d e k k e r i nn b o o g l ø sø r e. H v i s b o r e t t s l a g e t r s i n g f o s k r a s l i be k n y t t e s, m å b e b o e r n e s t r a k s m e l de s k a d e n t i l F o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n i O B O S t l f f a k s E-m a i l f o r s i k r i n o. b o s O. p n p o f ø l g i n g a v f o r s i k r i n g s a k e r b l i r g j e o n r i t a v F o r s i O B O S. B R A N N S I K R I N G S U T S T Y R I h e n h o l d t i l f o r s k r i f t e n e s k a l d et væ r e i ns t a l l e r t r ø yk v a r s l e r o g b r a n ns l o k ni n g s a p p a r a t e l l e r b r a n n s l a n g e i l e i a l i l g h l e t e n e. E i er / b e b o e r h a r a n s v a r e t f o r a t u t s t y re t e r t i l s t e d e o g fungerer. Dersom utstyret er defekt, meldes dette skriftlig til styret. H M S F o r s k r i f t o m s y s t e m -, a t i m s - i k o l g h s j e i l k ø k s e r h e t s a r b e i d i v i rk s om he t e n ( I n t e r n k o n t r o l l f o r s k r i f t e n ) b l e f as t s a t t v e d k g l. r e s. 6. d e s em b e r m e d v i r k n i n g f r a 1. j a n u a r F o r s k r i f t e n s t i l l e l r t e k v i r k a s v om t he i l t s k a t l s y d s e t n em e a n t i k s e r e arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter gitt av det offentlige. B o l i g s el s k a p e r d ef i n e r t s om v i rk s o m h et o g s k a l d e r f o r h a i nt e r n k o n t r o l l s y s t em. D e t t e o m f a t t e r b l a n t a n n e t k o n t r o l l s y g s a t v e b m r a n o n g v e r o n p, p b f y g ø g l h e g r i r e n f o r s k r i f t e r v e d b y g g e - o g a n l e g g s a r b e i d, l ek e p l as s e r o g e l ek t r i s k a n l e g g o g e l ek t r i s k u t s t y r h v o r f o r d e l i n g a v a n s v a r e t e r g i t t e n s l i k t o l k ni n g : B o r e t t s l a g e t e r a ns v a r l i g f o r at d et e l e k t r i s k e a n l e g g e t o g u t s t y r e t i f e l l es a r e a l e t i l e n h v e r t i d e r i o r d e n. I f o r h o l d t i l a n l e g g o g ut s t y r i d e n e n k e l t e b o e n h e t e r d e t s t y r e t s p l i k t å g j ø r e e i e r o g / e l l e r b r u k e r a v d e n e n k e l t e l e i l i g h e t o p pm e rk s om p å d e t a n s v a r s o m d e h a r f o r å h o l d e e l e k t r i s k u t s t y r i o r d e n r e i f t. t e r g j e B O R E T T S L A G E T S L Å N B o r e t t s l a g e t h a r l å n i O B O S L å n o g S. p S a r e b a l a ns e n s am t n o t e i re g n s k a p e t. I N D I V I D U E LL N E D BE T AL I N G AV FE L LE S G J E L D B o r e t t s l a g e t h a r e t a b l e rt e n o r d n i ng om i n di v i d u a l i s e r t i n n b e t a l i n g a v f e l l e s gj e l d. I n n b e t a l i n g f o r u t s e t t e n r d e l s a e t i e r a h a r e n e ge n a v t a l e m e d b o r e t t s l a g e t. V e d et a b l e r i n g a v a v t a l e n p å l ø p e r e t e n g a n gs g e b y r s om f o r t i d e n e r k r ,-. V e d h e n v e n d e l s e t i l O B O S E i e n d om s f o r v a l t n i n g v i l a n d e l s e i e r f å t i l s e n d t a v t a l e o g g i r o s om s k a l b e n y t t e s v e d innbetaling. Innbetali n g k a n f o r e t as t o g a n g e r p r. å r v e d t e rm i n f o r f al l 3 0. m a rs o g 3 0 s e p t em b e r p å b o r e t t s l a g e t s f e l l e s l å n. A n d e l s e i e r m å t a k o n t ak t m e d O B OS m i n i m um e n m å n e d f ø r t e rm i n f o r f a l l f o r o p p r e t t e l s e a v a v t a l e. B e l ø p etm å væ r e k r e d i t e r t OB O S k l i e n t k o n t o 1 r 0 terminforfall. d a g e r f Minimumsbeløpet ø for innbetaling er kr p, e r g a n g. V e d i n n b e t a l i n g v i l a n d e l s e i e r e n f å r e d u s e r t s i n e k a p i t a l ut g i f t er ( a n d e l r e n t e r o g avdrag ) som kreves inn sammen med felleskostnadene. V å r t b o r e t t s l a g e r m e d l e m i S t i f t e l s e n B o r e t t s l a g en e s S i k r i n g s f on d f o r d e k ni n g a v m a ng l e nd e i n n b e t a l i n g e r a v fe l l e s k o s t n a d e r.

4 4 EIENDELER OG GJELD OMSETNING OG TAKSTER A n d e l s e i e r n e f å r t i l s e n d t s k j em a m e d o p p s t i l l i n g o v e r d e n e nk e l t e s an d e l a v b o r e t t s l a g e t s i n n t e k t e r, u t g i f t e r, g j e mt l d ligningsverdi o g e i e n d. e l e r s a Om s et n i n g a v s e l s k a p et s l e i l i g h et e r s k j e r t i l m a r k e ds p r i s. D et f i n n e s i k k e t ak s t e r f o r l e i l i g h e t e n e v e r k e n h o s s t y r e t e l l e r f o r r e t n i n gs f ø r e r. S å l a n gt f o r r e t n i n g s f ø r e r e n f å r o p p g i t t omsetningspriser, blir disse registrert. Forretningsfør e r k a n, p å b a k g ru n n a v d i s s e opplysningene, gi antydning om prisnivået for leilighetene. T E L E N O R B o r e t t s l a g e t e r t i l s l u t t e t s am a r b e i ds a v t a l e n m e l l om T e l e n o r o g O B OS E i e n d om s f o r v a l t n i n g o m r a b a t t o r d n i n g p å b r u k a v f a s t t e l e f o n o r g b e b bo r e d r e b å m n e d s t e l e f o n f o a b o n n e m e n t i T e l e n o r. D e n e n k e l t e b e b o e r f å r o gs å r a b a t t v e d b es t i l l i n g a v A D S L b r e d b å n d o g b r u k a v mobiltelefon.bestilling av mobiltelefoni- og internettjenester kan gjøres på K A B E L -TV Borettslaget har kabel-t v f r a K n at t e n K a b e l n e t t B A. A V T A L E O M L E V E R A N S E A V E L E K T R I S K K R A F T OBOS har fremforhandlet avtale m ed LOS for leveranse av el-k r a f t. K r a f t f o r v a l t n i n g s a v t al e n u t l ø p e r d en B o r e t t s l a g e t h a r t i l t rå d t d e n n e a v t a l e n. D e t t e g j e l d e r k u n s t r øm t i l f e l l e s om r å d e o g i k k e p r i v a t a b o n n em e n t f o r d e n e n k e l t e l e i l i g h e t. S T Ø R R E V E D L I K E H O L D O G R E H A B I L I T E R I N G B o r e t t s l a g e t e r f r a o g h a r i k k e g j e n n om f ø rt e l l e r p l a n l e g g e r s t ø rr e v e d l i k e h o l d.

5 5 S T Y R E T S A R B E I D D e t h a r i p e r i o d e n b l i t t a v h o l d t f l e r e o r d i n æ r e s t y r em øt e r. U t o v e r d e t t e h a r s t y r e t h a t t t e l e f o n i s k k o n t a k t f l e r e g a n g e r uk en t l i g o g l øs t s ak e r f o r t l ø p e n d e. I t i l l e g g h a r s t y r e t h a t t f l e r e møter med leverandører og lignende. D e t v i k t i g s t e s t y r t e m t e d h d a e r t t e å j r e o t b e b r: e Bygganalyse / vedlikeholdsplan for borettslaget S ø p p e l p r o b l em a t i k k V a r m e p u m p e r H u n d e p r o b l e m a t i k k Brannvarslingsanlegg feil og feilmeldinger F e l l e s u t g i f t e r H e i s p r o b l e m e r S e r v i c e a v t a l e r L e v e r a n d ø r l i s t e lging o g av o leverandørene p p f ø. HMS Brannvern og utarbeidelse av branninstruks Tidsstyrt lys i oppganger for besparelser av strømutgifter EL -Tilsynet og feilretting ( Agathon Borgen ) Diverse feil og mangler som følger av dårlig utført jobb fra Agathon g e n Bor Oppfølging av vaktmester ifm snømåking og lignende. B r å k o g f es t i n g i b e g g e b l o k k e r f ø r t t i l f l e r e 1. o g 2. g a n g s v a r s l e r Vannlekkasje i nr. 19 (pågående sak ) Hærverk fellesgang ( pågående sak ) Generelle henvendelser

6 6 B E M E R K N I N G E R T R I S R L E G N Å S K A P E T S t y r e t m e n e r a t å r s r e g n s k a p e t g i r e t r e t t v i s e n d e b i l d e a v s e l s k a p e t s e i e n d e l e r o g g j e l d, f i n a n s i e l l e s t i l l i n g o g r e s u l t a t. I nf o rm as j o n om b o r et t s l a g e t s f o r v e n t e d e ø k o n om i s k e u t v i k l i n g er om talt i årsberetningens punkter om kostnadsutvikli n g o g b u ds j e t t f o r Å r s r e g n s k a p e t f o r e r s at t o pp u n d e r f o r u t s e t n i n g a v f o r t s a t t d r i f t. D et b ek r e f t es h e r v e d at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdif o r r i n g e l s e a v b y g n i n g e n e o g a t v i r k el i g v e r d i a v b y g n i n g e n e e r h ø y e r e e n n d e n b o k f ø rt e v e r d i e n s om s t å r o p pf ø r t i r e g ns k a p et. R E S U L T AT Å r e t s r e s u l t a t p å k r ,- s om f r em k om m e r i r es u l t at r e g n s k a p et f o r e s l å s o v e r f ø r t t i l e g e nk a p i t a l. A v d e t t e ut g j ø r k r , - i n d i v i d u e l l n e d b e t a l i n g a v f e l l e s g j e l d. D I S P O N I B L E M I D L E R Borettslagets disponible midler per utgjør kr 1 1 7, -, e t t e r e n e n d r i n g p å k r , - f o r I N N T E K T E R I n n t e k t e n e i v a r t i l s a m m e n 3 k 403 r 728, - mot budsjette rt m e d k r , -. Å rs a k e n t i l a v v i k et e r a t d et e r k r e v d i n n m i n d r e t i l k a p i t a l k os t n a d e r, p å g r u n n a v l a v t r e n t e n i v å. D e t t e r e g u l e r e s k v a r t a l s v i s i h h t a v t a l e om i n d i v i d u e l l n e d b e t a l i n g a v f e l l es g j e l d. A n d r e i n n t ek t e r b es t å r i h o v e d s ak a v u t f ak t u r e r te k os t n a d e r i f b t v a n g s s l a g. K O S T N A D E R Driftskostnadene i 2009 var på 8 kr , - m ot b u ds j e t t e r t m e d k r ,-. V e s e n t l i g e a v v i k i f o r h o l d t i l b u d s j et t e r s om f ø l g e r: K o n s u l e nt h o n o r a r b l e b u d s j et t e rt m e d k r ,-, m e n s r e g n s k a p e t v i s e r k r ,-. D a d e t b l e b e h o v f o r m e r b i s t a n d f r a O B O S u t e nf o r f o r r e t n i n gs f ø r e r k o n t r a k t e n e n n f ø rs t a n t a t t. K o s t n a d e r s am e i e b l e b u d s j et t e rt m e d k r ,-, m e n s r e g n s k a p e t v i s e r k r , -. D e t t e g r u n n e t a t g a r as j ek o s t n a d e r f o r 4 m å n e d e r i , m å t t e b e t al e s i E l e k t r i s k e n e r g i b l e b u ds j e t t e r t l a v e r e e n n i f o r d i s t y r e t f o r v e n t et å r e d us e r e b e l ø p e t t i l s v a r e n d e s o m f r a e t t e r i n n f ø r i n g a v s a r t e i a l d e s r. s E t f f y ek r t t e n a b v e l y s n i n g d e t t e k om m e r f ø r s t i I -O N R D N I N G E N I l ø p et a v b l e d e t e k s t r a o r d i n æ r t i n n b e t a l t i n n k r , p å -o r d I n i N n g e n. Innbetalingen ble brukt til å nedbetale den enkeltes andel av borettslagets fellesgjeld. R e v i s o r s h o n o r a r fo r r e g n s k a p s å re t e r f o r r e v i d e r i n g a v s e l s k ap e t s r e g ns k a p o g formuesforvaltning. Revisjonshonoraret fremkommer som egen post i resultatregnskapet.

7 7 F o r ø v r i g v i s es t i l d e e nk e l t e t a l l e ne i d r i f t s o v e r s i k t e n o g t i l b a l a ns e n, s am t d e et t e r f ø l g e n d e r e g n s ka p s n ot e n e (s e b a k e rs t i å r s b e r e t n i n g e n ). S t y r e t e r i k k e k j e nt m e d h e n d e l s e r e t t e r s om p å v i r k e r r e gn s k a p et i v e s e n t l i g g r a d. K O S T N A D S U T V I K L I N G R E N T E R Rentesatsene i OBOS Eiendomsforvaltning AS pr. den : R e n t e r p å d r nto i f : t s k o 0, 10 % R e n t e r p å s p a r ek o n t o : 2, 7 5 % u n d e r k r , 8 5 % o v e r k r S T R Ø M P R I S E N E Den totale strømprisen til en forbruker består av tre komponenter : K r a f t p r som i s dekker kostnadene ved å produsere og selge den elektriske kraften utgjør ca. 43 % av total strømpris (betales til kraftleverandør ). N e t t l e f o i r e t r a n s p o r t a v d e n e l ek t ri s k e k r a f t e n utgjør ca. 24 % av total strømpris (betales til nettselskapet ). Statlige avgifter dvs. forbrukeravgift, avgift til Energifondet og merverdiavgift utgjør ca. 33 % av total strømpris. Strømprisen i Norge varierer med årstidene. Normalt stiger den i h a vinter l v å r e t o g r e d u s e r e s i s om m e r h a l v å r e t. D e t t e o g a n d r e f ak t o r e r s om p å v i r k e r k ra f t p r i s e n e g j ø r d et v a n s k e l i g å s p å u t v i k l i n g e n i s t r ø m p r i s e n e E N E R G I M E R K I N G A V I B O G L F r a o g m e d b l i r d et o b l i ga t o r i s k m e d e n e n e r g i a t t es t f o r a l l e b o l i g e r s om s k a l s e l g e s e l l e r l e i e s u t. N o r g - e o s g V e a n s e s r g d i r d a i r g e s k t o r a t ( N V E ) h ar a n s v a r e t f o r i m p l e m e n t e r i n g e n a v o r d n i n g e n. P å w w w. e n e r g i de m l e s r e i k e i r s n e g l. v n u o t a r b k e a i n d e a n e n e n e r g i a t t es t f o r s i n b ol i g. F O R S I K R I N G B y g n i n g s f o rs i k r i n g e r øk e r f r a t i l D e n n e øk n i n g e n i nk l u d e r e r 2, 8 % øk n i n g i byggeindeksen som reflekterer prisoppgangen på håndverkstjenester. Indeksøkningen er lik for alle forsik r i n g s s e l s k a p e r. U t o v e r d e t t e f o r et a r f o r s i k r i n g s s e l s k a p e n e i n d i v i d u e l l pr i s j u s t e r i n g m e d b ak g r u n n i b o r e t t s l a g e t s e g e n s k a d es i t u as j o n. K O M M U N A L E A V G I F T E R D e k om m u n a l e a v g i f t e n e i L ø r e n s k o g øk e r m e d c a 1 5%. Ø V R I G E K O S T N A D E R Når det gje l d e r d e ø v r i g e k o s t n a d e n e i b u d s j e t t e t h a r s t y r e t r e g n e t m e d e n g e n e r e l l p r i s s t i g n i n g.

8 8 I N N T E K T - S OG KOSTNADSOVERSLAG FOR 2010 (Budsjett) T i l o r i e n t e r i n g f o r g e n e r h a l r s f t y o r e r t s a m t t l o p i p n e g n e n o v e r s i k t o v e r b e r e g n e d e d r i f t i n n t ek t e r o g d r i f t k o s t n a d e r i T a l l e n e e r v i s t s om e g e n k o l o nn e l e n g s t t i l hø y r e f o r r e s u l t a t o p ps t i l l i n g e n. Budsjettet viser et forventet årsresultat på kr ,-, som også er forventet g a v endrin d i s p o n i b l e m i d l e r. M e d d e t t e t a r s t y r e t h ø y d e f o r u v e n t e d e f o r h o l d o g s t y r e t m e n e r n å a t d e t t e k os t n a d s ni v å e t b ø r k u n n e h ol d e s e g e n s t u n d. S t y r e t u n d e r s t r ek e r a t d e t t e i k k e g j e l d e r k a p i t a l k os t n a d e r, d a d i s s e s t y r e s av d e t g j e l d e n d e r e n t e ni v å e t. O v e r s i k t e n e r b as e r t p å øk n i n g a v i n n k r e v d e f e l l es k o s t n a d e r m e d 1 0% f r a I n n k r e v d e k a p i t a l k o s t n a d e n e j us t er e s f o r l ø p e n d e i h h t a v t a l e om i n d i vi d u e l l n e d b e t a l i n g a v f e l l e s gj e l d. I o v e r s i k t e n e r d e t t at t h e n s y n t i l de f o r h o l d s om e r n e v n t f o r a n. Forøvrig vises til de enkelte tallene i oversikten. O s l o, I s t y r e t f o r G u n n a r B j ø r g e / s / M a r i u s S t a n g C h r i s t i a n s e n / s / T om E r i k Å m f e l t / s /

9 9 T l f : F a x : O r g. n r M V A B D O A S P o s t b o k s V i k a M u n k e d a m s v e i e n O s l o! " # $ # # # " % & # $ # # " ' ' ( ( & ( ) % % ( ' ( # " ( % ( # " ( # " ( * ' ( ( ( #!! " ( # # ' # +, # & " ' ( " # ' & " #,, -. / /

10 SMARTAPART 2 BORETTSLAG I N F O RM A S J O N O M Å R S R E G N S K A P E T Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag. Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan et regnskap skal føres og presenteres. I tillegg krever forskriften om årsregnskap og årsberetning i borettslag at man må gi mer informasjon. Dette innebærer blant annet at man må gi informasjon i form av noter, og utarbeide en oversikt over de disponible midlene i årsregnskapet. Det vil også være informasjon om borettslagets økonomi i styrets årsmelding. På de neste sidene presenteres borettslagets resultatregnskap, balanse og tilhørende noter. Årsregnskapet gir imidlertid ikke en fullstendig oversikt over borettslagets disponible midler ved årsskiftet. I resultatregnskapet presenteres det en oversikt over borettslagets inntekter og kostnader. Det regnskapsmessige overskuddet tar ikke hensyn til en del viktige økonomiske forhold som påvirker borettslagets disponible midler. Dette gjelder for eksempel avskrivninger, opptak og avdrag på lån, samt kjøp og salg av anleggsmidler. Borettslagets disponible midler er de økonomiske midlene som borettslaget har til rådighet, og de defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Størrelsen på de disponible midlene kan blant annet benyttes til å vurdere om det er nødvendig å endre størrelsen på innkrevde felleskostnader som den enkelte beboer betaler, og om det er behov for å ta opp lån eller om det er mulighet til å betale ned ekstra på eksisterende gjeld. Regnskap Regnskap B u d s j e t t B u d s j e t t N o t e A. DISP. MIDLER PR B. ENDRING I DISP. MIDLER : Årets resultat (se res.regnskap) Ekstraord. nedbet. IN-ordningen Økning egenkapital i fellesanlegg B. Å R E T S E N D R. I D I S P. 46 M 643 I D L E R C. DISP. MIDLER PR SPESIFIKASJON AV DISPONIBLE MIDLER : O m l ø p s m i d l e r K o r t s i k t i g g j e l d C. D I S P O N I B L E M I D L E R P R

11 1 1 R E S U L T A T R E G N S K A P Regnskap Regnskap B u d s j e t t B u d s j e t t N o t e D R I F T S I N N T E K T E R : Kapitalkostnader Innkrevde felleskostnader Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER D R I F TS K O S T N A D E R : Arbeidsgiveravgift Styrehonorar Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Drift og vedlikehold Forsikringer / Inkl NBBL Kommunale avgifter Kostnader sameie/garasjene Elektrisk energi Kabel- / TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER D R I F TS R E S U L T A T F Ø R I N : Innbetalt andel fellesgjeld DRIFTSRESULTAT : F I N A S I N N T E K T E R / -K O S T N A D E R : Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT. / -KOSTNADER ÅRSRESULTAT O v e r f ø r i n g e r : Til annen egenkapital

12 1 2 B A L A N S E N o t e E I E N D E L E R A N L E G G S M I D L E R Bygninger T o m t Andel egenkapital i fellesanlegg SUM ANLEGGSMIDLER O M L Ø P S M I D L E R Restanser felleskostnader Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS Sparekonto i OBOS Andel omløpsmidler i fellesanlegg SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER E G E N K A P I T A L O G G J E L D E G E N K A P I T A L Innskutt egenkapital 60 * Annen egenkapital (Opptjent EK og EK fra IN) SUM EGENKAPITAL G J E L D L A N G S I K T I G G J E L D Pantelån Borettsinnskudd SUM LANGSIKTIG GJELD K O R T S I K T I G G J E L D Forskudd felleskostnader Leverandørgjeld Skyldig arbeidsgiveravgift Påløpne renter Andel kortsiktig gjeld i fellesanlegg Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse Garantiansvar OSLO, , S T Y R E T F O R S M A R T A P A R T 2 B O R E T T S L A G Gunnar B j ø r g e / s / Marius Stang Christiansen /s/ T o m E r i k Å m f e l t / s /

13 1 3 N O T E : 1 R E G N S K A P S P R I N S I P P E R Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. OBOS konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DnB NOR som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk rt denne blir kontoen overfø ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. Borettslaget har etablert en ordning med mulighet for individuell nedbetaling av borettslagets fellesgjeld. Individuelle nedbetalinger fra andelseierne er behandlet etter egenkapitalløsningen. Egenkapitalløsningen innebærer at individuelle nedbetalinger fra andelseiernes side inntektføres i laget det året nedbetalingen finner sted, og føres via balansen som egenkapital. Individuelle nedbetalinger fra andelseierne går direkte videre til borettslagets lånegiver via en klientkonto, og påvirker ikke borettslagets likviditet. Nedbetalingene gir de andelseiere som har nedbetalt, reduksjon i rente- og avdragsdelen av fremtidige felleskostnader. Andelseierne som har nedbetalt ekstraordinært, har fått sikkerhet ved inntrederett i pantebrevet som borettslagets lånegiver har tinglyst på eiendommen. Borettslagets beregnede forpliktelse overfor andelseiere som har nedbetalt, fremgår som egenkapital fra IN, under noten for annen egenkapital. N O T E : 2 I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R Felleskostnader SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER N O T E : 3 A N D R E I N N T E K T E R Utfakturert kostnader ifbm tvangssalg Viderefakturert vaktmesternøkkel 185 SUM ANDRE INNTEKTER N O T E : 4 S T Y R E H O N O R A R Honorar til styret gjelder for perioden 2008/2009, og er på kr ,- Det har ikke vært noen ansatte i selskapet i N O T E : 5 R E V I S J O N S H O N O R A R Revisjonshonoraret er på kr 5 991,- og er i sin helhet knyttet til revisjon. N O T E : 6 K O N S U L E N T H O N O R A R Juridisk bistand OBOS Eiendomsforvaltning AS SUM KONSULENTHONORAR

14 1 4 N O T E : 7 D R I F T O G V E D L I K E H O L D Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold heisanlegg Drift / vedlikehold brannsikring SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene. N O T E : 8 K O M M U N A L E A V G I F T E R Kommunale avgifter SUM KOMMUNALE AVGIFTER N O T E : 9 A N D R E D R I F T S K O S T N A D E R L o k a l l e i e -700 Container L y s rer p og æ sikringer Vaktmestertjenester Renhold ved firmaer Andre fremmede tjenester Kontor- og datarekvisita Trykksaker Aviser, tidsskrifter, faglitteratur Telefon (styremedlem) Porto Bankgebyr -665 SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER N O T E : 10 F I N A N S I N N T E K T E R Renter av driftskonto i OBOS Renter av sparekonto i OBOS Renter av for sent innbetalte felleskostnader Andre renteinntekter 145 SUM FINANSINNTEKTER N O T E : 11 F I N A N S K O S T N A D E R OBOS, renter lån Låneomkostninger -80 Renter leverandørgjeld -146 Andre rentekostnader -688 SUM FINANSKOSTNADER

15 1 5 N O T E : 12 B Y G N I N G E R Kostpris/ Bokf. verdi SUM BYGNINGER Tomten ble kjøpt i 2006, Gnr.101/bnr.155 og 159 Bygningene er ikke avskrevet, styret har i stedet vurdert om tilstrekkelig vedlikehold er gjennomført, jfr. note om drift og vedlikehold. N O T E : 1 3 K O R T S I K T I G E F O R D R I N G E R Avregningskonto IN-lån 102 Andre forskudd SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER Posten "Andre forskudd" inkluderer mottatte, ikke betalte fakturaer som vedrører 2010, med motpost i leverandørgjeld. Kostnadsføring og utbetaling vil skje i N O T E : 14 A N N E N E G E N K A P I T A L Udekket tap Egenkapital fra IN tidligere Egenkapital fra IN Reduksjon EK fra IN 0 S U M A N N E N E G E N K A P I T A L Egenkapital fra IN er spesifisert for å vise at opparbeidelsen av deler av egenkapitalen skyldes at andelseiere ekstraordinært har nedbetalt på sin andel av fellesgjelden. Tallet er beregnet med utgangspunkt i summen av samtlige ekstraordinære nedbetalinger som er foretatt over årenes løp, korrigert slik at egenkapitalen fra IN reduseres i samme takt som pantelånet. Linjen "Reduksjon EK fra IN" er beregnet ut fra at egenkapitalen fra IN skal reduseres i samme takt som pantelånet nedbetales. N O T E : 1 5 P A N T E L Å N O B O S Renter : 3,45%, løpetid 40 år Opprinnelig, Nedbetalt tidligere, ordinære avdrag 0 Nedbetalt i år, ordinære avdrag 0 Nedbetalt tidligere, IN Nedbetalt i år, IN S U M P A N T E L Å N Lånet er et annuitetslån. Lånet er avdragsfritt fram til For ytterligere informasjon om individuell nedbetaling av fellesgjeld, se note 1.

16 1 6 N O T E: 16 B O R E T T S I N N S K U D D Opprinnelig SUM BORETTSINNSKUDD N O T E : 17 A N N E N K O R T S I K T I G G J E L D G e b y r e r -588 S U M A N N E N K O R T S I K T I G G J E L D -588 N O T E : 1 8 P A N T S T I L L E L S E Av anleggets bokførte gjeld er kr ,- sikret ved pant. I tillegg er også de bokførte beregnede forpliktelsene på kr ,- overfor andelseierne som har nedbetalt ekstraordinært på IN-ordningen sikret ved pant, jf note 14 Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr en bokført verdi på kr ,- N O T E : 19 G A R A N T I A N S V A R / A N D E L A N L E G G S M I D L E R I F E L L E S A N L E G G Selskapet eier 26% av Lørenskog Senter Vest Garasjesameie 2. Selskapet har solidaransvar for den samlede gjeld i garasjesameiet Selskapets andel vises i balansen som sum anleggsmidler under posten "Andel egenkapital i fellesanlegg". Selskapets andel av driftskostnader og årsresultat er inntatt i resultatregnskapet under posten kostnader sameie.

17 G O D TG J Ø R E L S E R A ) S t y r e t f o r e s l ås g o dt g j o r t i h h t b u d s j e t t , k r ,-. B ) R e v i s o r f o r e s l å s g o d t g j o r t i h h t r e g n i n g f o r a r b e i d m e d r e g n s k a 4. I N N K O M N E F O R S L A G A ) F o r s l a g o m o p p s e t t i n g a v b o m ( f sain r a Y og a s i Marit r H Sabel u s ) S e v e d l e g g f o r o r i g i n a l t f o rs l a g. V e d t a k s f o r : s D l e a t g s et t es o p p bo m. S t y r e t i n n s : D t e i t t e l e l r i u n t g a ng s p u n k t e t e n k om m u n a l t om t, s å bo r e t t s l a g et h a r i k k e l o v t i l å s e t t e o p p e n b o m. S t y r e t a n m o d e r f o r f s o l r k l a g r s e t h v i o l r d l e e s r e n r e f o r o s m e g a å t b om m e n s k a l s t å. S t y r e t m å d a e v e n t u e l t f å f u l l m ak t t i l å t a s ak e n v i d e r e m e d ri k t i g i ns t a ns. B ) Forslag om montering av varmepumpe ( fra styret ) S e v e d l e g g f o r h e l e f o r s l a g. Forslag til vedtak : 1. Det nedsettes en ar b e i d s g r u p p e s o m s k a l k o n s ek v e n s u t r e d e o g f r em m e et f o r s l a g t i l s t y r e t, som igjen fremmer et forslag til neste møte for styret i borettslaget. 2. D e t g i s g e n e r e l l a d g a n g t i l å m o n t e r e v a r m e p um p e r f o r a l l e s e k s j o ne r e t t e r g i t t e r e t n i n gs l i n j e r s om u t a r b e i d e s a v s t y r e t i s am r å d m e d f a g ek s p e rt i s e. ( R e t ni n g s l i nj e n e b ø r i n n e h o l d e r k r a v t i l valg avmodell, skjerming, montering, plassering og seksjonseiernes ansvar. ) 3. Det gis ikke adgang til å montere varmepumper. C ) Forslag om ny søppelordning ( fra styret ) Se vedlegg for hele forslag. Forslag til vedtak : 1. S t y r e t f o r e s l å r a t b o r et t s l a g e t b y t t er a v f a l l s s y s t em o g a t s t y r e t gi s f u l l m ak t t i l å u t r e d e d et t e videre samt å inngå de nødvendige avtaler for å få dette gjennomført. 2. B o r e t t s l a g e t f o r t s et t e r d a g e ns o r dn i n g.

18 1 8 D ) Bygganalyse og vedlikeholdsplan (fra styret ) Forslag til vedtak : 1 ) S t y r e t gi s f u l l m ak t f r a g e n e r a l f o rs am l i n g t i l å e n g a s j e r e M e y e r B y g g a n a l y s e o g f å s a t t i g a n g arbeidet med dette umiddelbart. 2 ) F o r s l a g e t f o rk a s t e s. 5. V A L G A V T I L L I T S V A L G T E A ) V a l g a v s t y r e l e d e r f o r 2 å r B ) V a l g a v s t y r e m e d l e m m e r f o r 2 å r C ) V a l g a v 2 v a r a m e d l e m m e r f o r 1 å r D ) V a l g a v v a l g k o m i t é

19 1 9 S A K A ) : F o r s l a g o m o p p s e t t i n g a v b o m ( f r a Y a s i r H u s s a i n o g M a r i t S a b e l ) H e i! Vi har følgende forslag til sak som vi ønsker skal tas opp på generalforsamlingen 31. mai. D e t k j ø r e s u t r o l i g m y e u l o v l i g i n n e p å b o r e t t s l a g e t s om r å d e. D a g l i g k j ø r e r b i l e r p å g a n g v e i e n e i n n i m e l l om b l ok k e n e, o g a v o g t i l pa r k e r e s b i l e r m i t t i v e i e n s l i k d a e t i k k e g å r a n n å k om m e f o r b i. D e t f ø l e s o g s å u t r y g t å g å p å v e i e n e n å r m a n s t a d i g v e k k m øt e r b i l er. D e t e r o g s å v e l d i g m a n g e s om b en y t t e r s e g a v g a n g v e i e n i p a rk e n i s t e d e n f o r d e n e g e n t l i g e i n n k j ø rs e l e n. D i s s e m ø t e r v i s t a d i g v e k k i hø y f ar t! D et e r t y d e l i g s k i l t et m e d g a n g v e i i p a rk e n, o g v e i e n e i n n i borettslaget er skiltet med "innkjøring forbudt "skilt. Disse tas ikke hensyn til! F o r s l a g t i l h v o r d a n d e t t e k a n l øs e s e r å p l as s e r e b om m e r v e d i n n g a ng e n e t i l b o r e t t s l a g e t. D i s s e b o m m e n e k a n b e b o e r n e n øk h a k el t i l, s l i k a t d e k a n å p n e s n å r d e t ab s o l u t t e r nø d v e n d i g. M v h Y a s i r H u s s a i n, L e i l i g h e t o g M a r i t S a b e l, L e i l i g h e t S ø s t e r M a t h i l d e s g a t e 1 9 S m a r t a p a r t 2

20 2 0 S A K B ) : M O N T E R I N G A V V A R M E P U M P E R S a k s f r a m s t i l l i n g : S t y r e t h a r r e g ns i k e s t f r a r en e r s ek t s j o e n t s e i e ø r om å m o nt e r e v a rm e p u m p e. D e t e r e n s ak a v s l i k k a r a k t e r a t d e n m å b e s l ut t es a v B o r e t t s l a g et S m a r t a p a rt 2. M o n t e r i n g a v -p v a um r m p e r s t i l l e r k r a v t i l bl. a. e s t e t i s k e k o ns e k v e n s e r, s t ø y, m o nt e r i n g o g v a l g a v leverandør og produsent og bygningsmessige konsekvenser. Dette er forhold som bør utredes. S t y r e t h a r v æ r t i k o n t ak t m e d O B OS o g h a r m o t t a t t d ok um e nt e r s om b e s k r i v e r s a k s g a n g e n o g b e h a n d l i n g e n a v d e t t e i et a n n e t bo r e t t s l a g h v o r f ø rs t e s t e g v a r at å rs m øt e v e d t ok å s et t e n e d e n ar b e i d s g r u p p e f o r å k o ns e k v e n s ut r e d e o g u t a r b e i d e e t f o rs l a g t i l s t y r e t s h å n d t e r i n g a v d e t t e f o r f r em t i d e n. D e n n e a r b e i d s g r u p p e n b e s t o d a v e n r e p r e s e n t a n t f r a s t y r e t p l u s s e n f r a b o r e t t s l a g e t, s om m e l d t e s e g f r i v i l l i g, o g d e ut a r b e i d e t e n g ru n d i g r a p p o r om t oppføring av varmepumper med en anbefaling. V u r d e r i n g s k r i t e r i e r f o r d e r e s a r b e i d v a r : 1. E s t e t i s k k o n s ek v e n s 2. S t ø y 3. K r a v t i l m o nt e r i n g o g v a l g a v l e v e r a n d ø r o g p r o d u s e n t 4. Bygningsmessige konsekvenser H e r k a n d e t n o k v æ r e u l i k b y g n a i n d n r g e s f m o r a h s o s l d e s om o gj ø r a t r a p p o r t e n i k k e h el t s am s t em m e r m e d v å r s i t u as j o n. I ra p p o r t e n f r em g å r d et b l a. a t m o nt e r i n g a v v a r m e p um p e p å t r e v e r k i k k ea n b e f a l e s. V i d e r e f r em g å r d e t at d e u l i k e m o d el l e n e g i r u l i k s t ø y o g d et a n b e f al e s i r a p p o r t e n e n m o d e l l s om g i r l i t e s t ø y. R a p p o r t e n a n b e f a l e r a t v a r m ep u m p e n b y g g e s i n n i e n k as s e for skjerming. Det settes videre krav til at varmepumpene må monteres av godkjent fagmann. Kostnadene for montering av varmepum per må dekkes i sin helhet av den enkelte seksjonseie r. Forslag til vedtak : 1. D e t n e d s et t es e n a r b e i d s g r u p p e s o m s k a l k o n s ek v e n s u t r e d e o g f r em m e et f o r s l a g t i l s t y r e t, som igjen fremmer et forslag til neste møte for styret i borettslaget. 2. D e t g i s g e n e r e l l a d g a n g t i l å m o n t e r e v a r m e p s u j o m ne p e r r e t t f e r o g r i t t e a l r e l t n e i n s gs e l k i n j e r s om u t a r b e i d e s a v s t y r e t i s am r å d m e d f a g ek s p e rt i s e. ( R e t ni n g s l i nj e n e b ø r i n n e h o l d e r k r a v t i l v a l modell g a v, skjerming, montering, plassering og seksjonseiernes ansvar. ) 3. Det gis ikke adgang til å montere varmepumper.

21 2 1 S A K C ) : N Y S Ø P P E L O R D N I N G S a k s f r a m s t i l l i n g : B o r e t t l a g et S m a r t a p a r t 2 h a r i d a g e n a v t a l e m e d R O A F om t øm m i n g a v s ø p p e l o g p a p i r. B o r e t t s l a g e t h a r 2 s t k s ø p p e l r om hv o r d e t e r p l as s e rt s ø p p e l d u n k e r f o r r e s t a v f a l l o g f o r p a p i r. R O A F t m ø m e r r es t a v f a l l h v e r u k e, m e n s t øm m i n g a v p a p i r s k j e r h v e r 1 4 d a g. N å r d e t gj e l d e r p a p i r er det viktig at emballasje som utgjør volum brettes godt sammen før det legges i dunkene. S t y r e t h a r, b e k l a g e l i g v i s, i l ø p e t a v a l l e å r ( s i d e n ) e r f a r t s a t o r d e p t r e o r b l em e r m e d d a g e n s s ø p p e l o r d n i n g. E nk e l t e b e b o e r e s e t t e r s ø p p e l u t e n f o r s ø p p e l d u nk e ne. D e t t e e r s ø p p e l / p a p i r s om R O A F i k k e t a r m e d s e g. S k al d e t f j e r n e s m e df ø r e r d e t d e r f o r ek s t r a k o s t n a d e r v e d at s t y r e t m å b e R O A F e l l e r v a k t m es t e r e n å f j e r n e d e t.s l i k e ek s t r a k os t n a d e r v i l i g j e n k u n n e m e d f ø r e a t fellesutgiftene må økes. E r s ø p p e l d u n k e n e f u l l e e l l e r e r d et a v f a l l s om i k k e e r p a p i r / r es t a v f a l l s k a l d e n e nk e l t e s ek s j o n s ei e r bringe dette selv til avfallsplass, for eksempel hos Ragn Sells. R e s t a v f a l u n l k e s n d e b l i r s t a p p et h el t f u l l e o g s t å e n d e å p n e. D e t t e m ed f ø r e r o f t e s j e n e r e n d e l u k t s om d e f l e s t e b e b o e r e b l i r b e r ø r t av d a m o n t e rt l uk t f j e r n e r i k k e k l a r e r å f j e r n e a l l l uk t t i l a l l e t i d e r. S t y r e t h a r v æ r t i k o n t a k t m e d R O A F o g i n n e h n e n a t n n e t n t y i p e n f a v o f r a l m l s a d s u j nk o e n r o m e s om e r l uk k et o g bl i r g r a v d n e d i ba k k e n. Forslag til vedtak : 1. S t y r e t f o r e s l å r a t b o r et t s l a g e t b y t t er a v f a l l s s y s t em o g a t s t y r e t gi s f u l l m ak t t i l å u t r e d e d et t e v i d e r e s a m t å i n n g å d e n ø d v e n d i g e a v t a l e r m f o ø r t. å f å d e t t e g j e n n o 2. B o r e t t s l a g e t f o r t s et t e r d a g e ns o r dn i n g.

22 2 2 D ) Bygganalyse og vedlikeholdsplan (fra styret ) S a k s f r e m s t i l l i n g : S t y r e t h a r d e t s i s t e å r e t j o b b e t m ed å f å o v e r s i k t o v e r b y g g m as s e n, e v e n t u e l l e f e i l, m a n g l e r o g lignende. Styret har i tillegg innhent e t a n b u d f r a ak t ø r e r i f m b y g g a n a l y s e o g k om m e t f r em t i l a t M e y e r B y g g a n a l y s e e r e t f i rm a s om b å d e e r b i l l i g o g h a r e r f a r i n g f r a t i l s v a r e n d e p r o s j e k t e r. D i s s e h a r b l a n t a n n e t h a t t a n a l y s e r p å en k e l t l ei l i g h e t e r s am t b o r e t t s l a g i om r å d et. D e t e r s om k j e nt d uk k et o p p f l e r e f e i l o g m a n g l e r i b o r et t s l a g e t s p es i e l t d e t s i s t e å r e t. D et e r d e rf o r s v æ r t v i k t i g at o gs å a n d r e f e i l a v d e k k es o g k r e v e s u t b e d r e t s l i k a t b y g g m as s e n v å r i k k e f o r f al l e r o g forringes i verdi. Styret innehar ikke den nødvendig e k om p e t a ns e n f o r å k u n n e ut f ø r e d e n n e j o b b e n u t e n e k s t e r n h j e l p. Styret foreslår følgende : S t y r e t gi s f u l l m ak t f r a g e n e r a l f o rs am l i n g e n f o r å e n g as j e r e M e y e r B y g g a n a l y s e f o r f u l l s t e n d i g g j e n n o m g a n g a v b y g g m a s s e n s t y r e t f o r v a l t e r. D e t t a n e f r s em l i s e k t t e a t k r a s v t om y r e u t b e k d r i n g e r o v e n f o r b y g g h e r r e, A g a t h o n B o r g e n A S. V i d e r e i d e n n e p r o s es s e n u t a r b e i d e r M e y e r B y g g a n a l y s e e n v e d l i k e h o l ds p l a n f o r b y g gm a s s e n s l i k a t s t y r e t t i d l i g k a n p l a nl e g g e d e t t e v i d e r e. K o s t n a d e n p å d e n n e b y g g a n a l y s e n e r p r a n b u d k r , - + M V A, t ot a l t k r ,-. D et t e t a s i n n o v e r b u d s j e t t e t for felleskostnader. Økningen vil tilsvare kr 70, - p r b o e n h e t o v e r 1 2 m å n e d e r. Om d e t b l i r f u n n et f e i l o g m a n g l e r v i l s e l v f ø l g e l i g k o s t n a d e n f o r b y g g a n a l y s e n k r r e v. e s t i l b a k Forslag til vedtak : 1 ) S t y r e t gi s f u l l m ak t f r a g e n e r a l f o rs am l i n g t i l å e n g a s j e r e M e y e r B y g g a n a l y s e o g f å s a t t i g a n g arbeidet med dette umiddelbart. 2 ) F o r s l a g e t f o rk a s t e s.

23 2 3 3 ) S M A R T A P A R T 2 B O R E T T S L A G S Ø S T E R M A T H I L D E S G A T E 1 9 & R A S T HMS BRANNVERN I n n h o l d : R ø y k v a r s l e r / b r a n n v a r s l e r B r a n n s l u k n i n g s u t s t y r R ø m n i n g s v e i e r B r a n n i n s t r u k s f o r B o r e t t s l a g e t R a s t a m a r s

24 2 4 B r a n n i n s t r u k s f o r: S M A R T A P A R T 2 B O R E T T S L A G, S Ø S T E R M A T H I L D E S G A T E 1 9 & 2 1 V E D B R A N N 1 : V AR S L E R I N G T L F : 2 : E V A K U E R E : S L O K K E 1 : O p p d a g e s b r a n n e l l e r s k a r l ø b y r k a n n v e s e n e t v a r s l e s u t e n o p p h o l d. Slå alarm og forsøk å varsle beboerne. 2 : Evakuere bygningen. Barn og eldre /uføre hjelpes ut. 3 : V e d mi n d r e b r a n n t i l l ø p f or s ø k å s l ok k e b r a n n e n m e d t i l g j e n g e l i g s l o k k e u t s t yr. L u k k d ø r e r o g vi n d u e r. H v i s b r a n n e n i k k e s l o k k e s s t r ak s e r d e t s æ r l i g v i k t i g a t d ø r e r t i l d e t r o m h v o r d e t b r e n n e r, s a m t k o r r i d o r s k il l e r o g trapperomsdører holdes lukket for å hindre spredning. H e i s er m å i k k e b r v u e k d e b s r a n n / b r a n n a l a r m! ( S t o p p e r a u t o m a t i s k p å nivå 0 om de er i bevegelse i varslingsøyeblikket ). Gjør deg kjent med : h v o r b r a n n m e l d e r e r p l a s s e r t Rømningsveier og nødutganger H v o r s l o k k e u t s t yr e r p l a s s e r t S ø r g f o r a t r ø mningsveier og nødutganger alltid er frie. Gjør deg kjent med hvordan slokkeutstyret skal brukes. Gjør deg kjent med oppmøteplass ved evakuering ( gressplen utenfor nr. 19 ).

25 2 5 S M A R T A P A R T 2 B O R E T T S L A G B R A N N V E R N F i r m a : ESMI AS S e r v i c e k o n t r a k t f o r b r a n n v a r s l i n g s a n l e g g f o r S ø s t e r M a t h i l d e s g a t e 1 9 & 2 1 Brannsentral: xxxxxxxx 1stk Ekstra betjeningspanel : A n t a l l r ø yk d e t e k t o r e r : Antall manuelle meldere : Antall klokker / alarmvarslere : A n t a l l v a r m e d e t e k t o r e r : A n t a l l s t y r e e n h e t e r n / g u s t e n g h a e t e r : A l a r m o v e r f ø r i n g : Nei Ja Serviceavtale brannluker A C O A S M a r s A n s v a r l i g e : T i t t e l : S t y r e l e d e r G u n n a r B j ø r g e T i t t e l : S t y r e m T e o m d E l r i k e Å m f e l t T i t t e l : H M S A n s v a r l i g M a r i u s S t a n g K r i s t i a n s e n

26 2 6 V e d t e k t e r f o r S m a r t A p a r t 2 B o r e t t s l a g O r g. n r V e d t a t t p å k on s t i t u e r e nd e g e n e ra l f o r s a m l i ng d en Innledende bestemmelser 1-1 F o r m ål S m a r t A p a r t 2 B o r e t t s l a g e r e t s a m v i r k e f o r e g t i a k n d e s l o s e m i e r h n a e r b r u t k s i r e l t t t i f l e o g r e m n å l b o l i g i f o r e t ak e t s e i e n d om ( b o r e t t ) o g å d r i v e v i r k s om h et s om s t å r i s a m m e n h e n g m e d d e t t e. 1-2 F o r r e t n i n g s k o n t o r B o r e t t s l a g e t h a r f o r r e t n i n gs k o n t o r i O s l o k om m u n e. 2. A n d e l e r o g a n d e l s e i e r e 2-1 A n d e l e r o g a n d e l s e i e r e A n d e l e n e s k a l v æ r e p å k r o n e r ,-. N å r i k k e a n n e t f øl g e r a v v e d t e k t e ne e l l e r l o v om b o r e t t s l a g, k a n b a r e f y s i s k e p e r s o n e r væ r e a n d e l s e i e r e i b o r e t t s l a g e t. I n g e n f ys i s k e p e r s o n e r k a n e i e e l l e r h a ei e r a n d e l i m e r e n n e n a n d e l. Bare personer som bor elle r s k a l bo i b o l i g e n k a n e i e e n a n d e l s am m e n. F ø l g e n d e j u r i d i s k e p e r s o n e r k a n t i l s am m e n e i e a n d e l e l l e r a n d e l e r s o m g i r r et t t i l m i ns t e n b o l i g o g o p p t i l t i p r o s e n t a v b o l i g e n e i l a g et : 1. s t at, 2. f y l k es k om m u n e, 3. k om m u n e, 4. s e l s k a p s o m h a r rm å t l i å l s k a f f e o b o l i g e r o g s om b l i r l e d e t o g k o nt r o l l e r t a v s t at, fylkeskommune eller kommune, 5. s t i f t e l s e s om h a r t i l f o rm å l å s k a f f e b o l i g e r o g s om e r o p p r e t t et a v s t at e n, e n f y l k e s k om m u n e e l l e r k om m u n e, 6. s e l s k a p, s t i f t e l s e e l l e r a n d r e s o am m a r h b a e r i d s i a n v n t a g l å e t m t e d s t a t, f y l k e s k om m u n e eller kommune om å skaffe boliger til vanskeligstilte. E n k r e d i t o r k a n e i e e n e l l e r f l e r e an d e l e r i o p p t i l t o å r f o r å b e r g e k r av s om e r s i k r et m e d p a n t i andelen eller andelene. E n a n d e l s e i e r s k a l rsel v e få d utlevert f o r e et s eksemplar p ø av borettslagets vedtekter. 2-2 Overføring av andel og godkjenning av ny andelseier E n a n d e l s e i e r h a r r e t t t i l å o v e r d r a s i n a n d e l.

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A S Th e r e s e s g 4 4 / L. G u n d e r s e n s gt 6, a v h o l d e

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 U l l e r n P a r k B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i U l l e r n P a r k B o r et

Detaljer

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i P i -1 l 3 e B s r t l, r a v e h d o e l t d es P t i a r s d k a g

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0 1 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L I n n k a l l i r n g e n e r a l t f i o r s l a m l i n g o r 2 0 d 1 1 i n æ O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i R os en b o r g g t. 1 2 B L, a v h o l

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! S i d e 1 6 4 6 B o r e t t s l a g e t E u f e m i a K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o

Detaljer

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T 1 L o m m e d a l s t u n e t S a m e i e I n n k a l l i r t s n a m g e i e r m ø t i e 2 0 l 1 1 o r d i n æ O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i L om m e d al s t u n et S am e i e, a v h o l d e s

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t G o t a a s g å r d e n, a v h o l d e

Detaljer

K j r e æ b e b o e r!

K j r e æ b e b o e r! 1 W e l h a v e n s g a t e N r. 1 0 B o r e t t s l a g K j r e æ b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Ø v r e K r i n g s j å B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Ø v r e K r i n g s j å B

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i N y b y g g A S, a v h o l d es o ns d a g 2 9. a p r i l 2 0 0 9, k l.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i S k

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø s t e r d a l s g t 4-6 B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i D u r ud B o r e t t s l a g, a v h o l d e s t i r s d a g 5. m ai 2 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG 6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Z i t t y B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Z i t t y B o r e t t s l a g, a v h o

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Øs t r e K r ag s k o g e n S am ei e, a v h o l

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 K i r k e v e i e n 1 1 2 B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i K i rk e v e i e n 1 1

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s t o rs da g 8. a p r

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l r e i t s n g e n e r a t l f i o r l s am å l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i H e r r e g å r d s t e r r a s s e n S am e i e a v h o l d e s T o r s d a g 2 5. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 i. Ljan 0 0 menighetshus,

Detaljer

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP 4510 TLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 3000400 3000396 Andre inntekter 3 42082 41664 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i, a v h o l d e s o n s d a g 7. a p r i i 1. e t g., F a l b es g at e 5, Os l o. ( F a l b e s g at e e r d e n b ak k

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S a m e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a g 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8. 0 0 i a u d i t o r i um 1, P

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 11 Sletteløkka Boligsameie RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 667 791 20 594 247 20 617 436 20 703 116 Salg anleggsmidler

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s t i rs d a g 8. m a rs 2 0 1 1, k l. 1 8 0 0 p å L

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e 1 E i e r s e k s j s e. S v e r d r u p s G a t e 2 2 I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e Ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Sverdrups gate 22 avholdes onsdag 27. April 2011 kl. 18.00i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 Ordinært årsmøte i Solbakken Velforening, a v h o l d e s t o r s d a g 1 8. m a r s 2 0 1 0, k l. 2 0. 1 5 p å Ok s t a d S k o l e. T I L B E HA N D L I N G F O R

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s r e t å n r i n s g

Detaljer

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet.

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet. Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 ØKONOMISK RAPPORT PR. 30.05.2011. Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 30.05.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader, Drift og vedlikehold

Detaljer

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011.

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. Til styret i Sofies Hage Borettslag ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. 643 02.11.2011 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.08.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 Ordinær generalforsamling i, avholdes torsdag 24.april 2008, kl. 1800 i Vahl vg.skole, Herslebsgate 26, 0561 Oslo. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d e s t i r s d ag 4. m a i 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 i S t

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U e l a n d s ga t e 6 1 S am e i e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å S t. H a n s h

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 M o g a t e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r i n n nk å a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s /

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s / 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s T i rs da g 3 1. 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009 Ordinær generalforsamling i, avholdes mandag 11. mai 2009, kl. 18.30 i Lørenskog kultursenter, Snippen og Mølla. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 A / L I l a K v a r t a l V B L I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A / L I l a K v a r t a l V B L, a v

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

643 18.09.2012. Rapporten viser et resultat på kr -43 034,- mot budsjettert hittil i år, kr -178 651,-. De disponible midlene er på kr 696 688,-.

643 18.09.2012. Rapporten viser et resultat på kr -43 034,- mot budsjettert hittil i år, kr -178 651,-. De disponible midlene er på kr 696 688,-. Til styret i Sofies Hage Borettslag ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2012. 643 18.09.2012 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.08.2012. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i H e l g es e n s g at e 8 2 / 8 4 A S a v h o l d e s m a nd a g 2 6. a

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 12. m a i 2 0 0 9, k l. 1 8 3

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i T h o n b y g g e t S am e i e, a v h o l d e s t o r s d a g 2 2. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8 :0 0 i P i l e s t r e d e t 3 5,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 17 925 999 16 811 540 17 927 504 20 624 507 Andre inntekter 3 324 738 362 598

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag Årsberetning for Gladengen Park Borettslag 1. Virksomhetens art og hvor den drives Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 8. m a r s 2 0 1 0, kl. 18.00 på Bjørnsletta skole,

Detaljer

Til andelseierne i Løren Torg Borettslag

Til andelseierne i Løren Torg Borettslag 1 Løren Torg Borettslag Til andelseierne i Løren Torg Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

BORETTSLAGET KLOPPEDALSVEGEN 5 B Org.nr. 990 953 996

BORETTSLAGET KLOPPEDALSVEGEN 5 B Org.nr. 990 953 996 Årsregnskap for 2015 Org.nr. 990 953 996 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Leieinntekter Sum driftsinntekter Styrehonorar Annen driftskostnad Sum driftskostnader

Detaljer

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011 Draugen Park Borettslag Årsregnskap 011 7 Note 0 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag og god

Detaljer

Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag

Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag 1 Mølletoppen Borettslag Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Postene Innkrevde felleskostnader, Drift og vedlikehold og Andre driftskostnader er spesifisert i vedlagte noter.

Postene Innkrevde felleskostnader, Drift og vedlikehold og Andre driftskostnader er spesifisert i vedlagte noter. Til styret i Stenbråtlia Borettslag 682 09.09.2015 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.05.2015 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.05.2015. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Innkrevde felleskostnader,

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Løren Torg Borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i Løren Torg Borettslag avholdes mandag 23. mai 2011 kl. 18.00 i kantina til Selvaag. Til behandling foreligger:

Detaljer

LIABAKKEN BOLIGSAMEIE DISPONIBLE MIDLER PR

LIABAKKEN BOLIGSAMEIE DISPONIBLE MIDLER PR DISPONIBLE MIDLER PR. 30.4.2017 For å måle selskapets betalingsevne på kort sikt, beregner vi størrelsen på disponible midler, også kalt arbeidskapital. Størrelsen på disponible midler kan bl.a brukes

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 8. m ar s 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Heimdalsgata 4 Borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i Heimdalsgata 4 Borettslag, avholdes tirsdag 26.04.2011, kl. 18.00 på Hammersborg Torg 1, konferansesenter

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i B o l i g s am e i e t G r e g e r s G r am s V e i, a v h o l d e s t i r s d a g 9. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å B

Detaljer

Til andelseierne i Haugerudhagan Borettslag

Til andelseierne i Haugerudhagan Borettslag 1 Haugerudhagan Borettslag Til andelseierne i Haugerudhagan Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N y d a l e n K v a r t e r, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler.

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i, avholdes torsdag 26.05.2011, kl. 18.00 i Sessvollmoen militærleir, bygg 0103. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

Til andelseierne i Spireaveien 10 B Brl

Til andelseierne i Spireaveien 10 B Brl Til andelseierne i Spireaveien 10 B Brl Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 Ordinær generalforsamling i, avholdes torsdag 18. mars 2010, kl. 18:00 hos OBOS, Hammersborg Torg 1. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

Til andelseierne i Trav 2 Borettslag

Til andelseierne i Trav 2 Borettslag 1 Til andelseierne i Trav 2 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t La n g a a r d l ø k k e n, a v h o l d e s t i rs d a g 28. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 9. 0 0 p å B e r l e S

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009 Ordinær generalforsamling i, avholdes onsdag 29.04.2009, kl. 19.00 i Hersleb skole, Herslebs gate 20 B, Rom 342. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Til andelseierne i Vestparken 3 Borettslag

Til andelseierne i Vestparken 3 Borettslag Til andelseierne i Vestparken 3 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer