2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R"

Transkript

1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S a m e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a g 1. a p r i l , k l i a u d i t o r i um 1, P i l es t r e d e t 5 2, H ø gs k o l e n i Os l o. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G A ) V a l g a v m ø t e l e d e r B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e C ) V a l g a v s e k r e t æ r o g e n s a m e i e r t i l å u n d e r s k r i v e p r o t o k o l l e n D ) S p ø r s m å l o m m ø t e t e r l o v l i g k a l t i n n 2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 4. B U D S J E T T F O R G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r 6. I N N K O M N E F O R S L A G A ) F o r s l a g f r a E r i k F l a d v a d P a r k e r i n g s p r o b l e m a t i k k p å D o b l o u g l ø k k a B ) F o r s l a g f r a E r i k F l a d v a d - F j e r n v a r m e, s n ø r y d d i n g, s i k r i n g m o t r a s, u t b e d r i n g a v b a d e r o m C ) F o r s l a g f r a E r i k F l a d v a d F r y s i n g a v s t y r e h o n o r a r p å n å v æ r e n d e n i v å i 2 å r D ) F o r s l a g f r a E r i k F l a d v a d - P r os j e k t n y e b r a n n / l y d d ø r e r, r e h a b i l i t e r i n g a v u t l e i e e n h e t e n i n r. 1 5 C, v a n n s k a d e r i f o r b i n d e l s e m e d b r a n n b a l k o n gp r o s j e k t e t I n n k o m n e f o r s l a g e r t a t t i n n s om eg n e v e d l e g g. S am e i e t s g j el d e n d e v e d t e k t e r o g h u s o r d e n s r e g l e r e r o gs å t at t i n n s o m e g n e v e d l e g g. 7. V A L G A V T I L L I T S V A L G T E A ) V a l g a v s t y r e l e d e r f o r 1 å r B ) V a l g a v 2 s t y r e m e d l e m m e r f o r 2 å r C ) V a l g a v 2 v a r a m e d l e m m e r f o r 1 å r D ) V a l g a v 3 m e d l e m m e r t i l v a l g k o m i t é O s l o, 1 2. m a r s S t y r e t i S a m e i e t S o l h a u g e n H e n r i k J e a n M e t t e/ s / J o s t e i n B a k k e/ s / E l i s a b e t h T. J a h n / s / H å k o n E n g e b r e t hs e n / s / R u n e A a l e -H a n s e n / s / I s a m e i e r m ø t et h a r s am e i e r n e s t em m e r e t t m e d e n s t em m e f o r h v e r s e k s j o n d e e i e r. S am e i e r e n h a r r e t t t i l å m ø t e v e d f u l l m e k t i g. R e g i s t r e r i n g s b l a nk e t t e n l e v e r e s i ut f y l t s t a n d v e d i n n g a n g e n.

2 2 S a m e i e t S o l h a u g e n T I L L I T S V A L G T E Å R S B E R E T N I N G F O R S i d e n f o r r i g e o r d i n æ r e s a m e i e r m ø t e h a r s am e i et s t i l l i t s v a l g t e v æ r t f øl g e n d e : S T Y R E T L e d e r H e n r i k J e a n M e t t e B o g s t a d v n 6 S t y r e m e d l e m J o s t e i n B a k k e C o l l e t t s G a t e 1 5 D S t y r e m e d l e m E l i s a b e t h T. J a h n C o l l e t t s G a t e 1 9 S t y r e m e d l e m H å k o n E n g e b r e t h s e n C o l l e t t s G a t e 2 9 B S t y r e m e d l e m Rune Aale-H a n s e n C o l l e t t s G a t e 1 5 C V A R A M E D L E M M E R T I L S T Y R E T V a r a m e d l e m D i n o H o c k i c C o l l e t t s G a t e 1 7 H å k o n E n g e b r e t hs e n b l e v a l g t s om v a r am e d l em t i l s t y r e t p å f j o r å r e t s s am e i e rm ø t e. I l ø p et a v s i s t e s t y r e p e r i o d e h a r s t y r e m e d l em T o n e K i l l i n gm o, s om va r v a l g t i n n i s t y r e t f o r p e r i o d e n , v a l g t å t r e k k e s e g f r a s i t t v e r v. H åk o n E n g e b r e t h s e n o v e r t ok h e n n es p l a s s i s t y r e t. S t y r e l e d e r H e n r i k J. M e t t e b l e v a l gt i n n i s t y r e t f o r p e r i o d e n , m e n v e l g e r å t r e k k e s e g f r a s i t t v e r v. D e t s k a l d e r f o r v el g e s n y s t y r e l e d e r f o r 1 å r. G E N E R E L L E O P P L Y S N I N G E R O M S AM E I E T TI L L I TS V AL G TE O G AN S AT TE A v s am e i e t s 5 s t y r em e d l em m e r e r d e t 1 k v i n n e o g 4 m e n n. Sam eiet er positiv til likestill i n g o g t a r s i k t e p å at d et i k k e f o r e k om m e r f o r s k j e l l s b e h a n d l i n g p å g r u n n a v k j ø n n v e d v a l g o g a ns e t t e l s e r. S a m e i e t d r i v e r i k k e m e d f o r s k n i n g s - o g ut v i k l i n g s ak t i v i t e t e r. S am e i e t f ø l g e r a r b e i d s m i l j ø l o v e n s b e s t em m e l s e r o g t i l s t r e b e r et g o d t a r b e i d s m i l j ø. S a m e i e t h a r i n g e n a ns a t t e. F O R R E T N I N G S F Ø R S E L O G R E V I S J O N F o r r e t n i n g s f ø r s e l e n e r i h e n h o l d t i l k o n t r ak t u t f ø r t a v OB O S E i e n d om s f o r v a l t n i n g A S. A u t o r i s e r t r e g ns k a ps f ø r e r ( o p p d r ag s a n s v a r l i g ) e r r e g ns k a ps s j e f E g i l H a v r e, O B OS. S am e i e t s r e v i s o r e r E r n s t & Y o u n g A S. E I E N D O M M E N S am e i e t b e s t å r a v 9 6 s ek s j o n e r. S am e i e t e r r e g i s t r e r t i B r ø n n ø y s u nd m e d o r g a n i s a s j o ns n um m e r S am e i e t l i g g e r i O s l o k o m m u n e o g h a r f ø l g e n d e g å r d s - o g b r u k s n um m e r :

3 3 S a m e i e t S o l h a u g e n M e d e i e r s e k s j o n f o r s t å s s am e i e a nd e l i b e b y g d e i e n d om m e d t i l k n y t t e t e n e r e t t t i l b r uk a v b o l i g e l l e r a n n e n b r uk s e n h et i e i e nd o m m e n. S t y r e t e r i k k e k j e nt m e d a t d e t y t r e m i l j ø e t f o r u r e n s es i v e s e nt l i g g r a d. V A K T M E S T E R T J E N E S T E S a m e i e t h a r a v t a l e o m v a k t m e s t e r t j e n e s t e m e d O s l o R e n h o l d & V e d l i k e h o l d s s e r v i c e a s s om k a n k o nt a k t e s p å t e l e f o n D e r s om i k k e a n n e t e r a v t a l t m e d s t y r e t p å f o r h å n d, m å s e k s j o ns e i e r p å r e g n e å m å t t e b e t a l e f o r p r i v a t e t j e n e s t e r s el v. F O R S I K R I N G Sam eiets eiendomm er er fullverdiforsikret i Gjensidig e F o rs i k r i n g m ed p o l i s e n um m e r F u l l v e r d i f o r s i k r i n g v i l s i a t f o rs i k r i n g s s e l s k a p et h a r a ns v a r e t f o r a t s am ei e t t i l e n h v e r t i d h a r d e r i k t i g e f o rs i k r i n g s s um m e r. E n f o r u t s et n i n g f o r d e t t e e r a t f o r s i k r i n g s s e l s k a p e t f å r m e l d i n g o m v e s e n t l i g e v e r d i ø k n i n g e r p å b y gn i n g e r, f. e k s. v e d r e h a b i l i t e r i n g e l l e r p å b y g g i n g. V e d t o t a l s k a d e s k al e r s t a t n i n gs b e l ø p et d e k k e o p p f ø r i n g a v n y b y g n i n g a v s am m e s t a n d a r d o g s t ø r r e l s e. F o r s i k r i n g e n om f a t t e r o g s å b y g n i n g s m es s i g e f o r a n d r i n g e r s om d e n e n k e l t e s ek s j o n s e i e r g j ø r i n n e i b o l i g e n. D e n e n k e l t e s e k s j o n s e i e r m å s e l v s ø r g e f or å h a h j em f o r s i k ri n g s o m d e k k e r i n n bo og l ø s ø r e. H v i s s am e i e t s f o rs i k r i n g s k a l b e n y t t e s, m å b e b o e r n e s t r a k s m e l d e s k a d e n t i l F o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n i O B O S t l f f a k s E -po s t f o r s i k r i n o b o s. n o. O p p f ø l g i n g a v f o r s i k r i n gs a k e r b l i r g j o r t a v F o rs i k r i n gs a v d e l i n g e n i OB O S. B R A N N S I K R I N G S U T S T Y R I h e n h o l d t i l f o r s k r i f t e n e s k a l d et væ r e i ns t a l l e r t r ø yk v a r s l e r o g b r a n ns l o k ni n g s a p p a r a t e l l e r b r a n n s l a n g e i a l l e l e i l i g h e t e n e. E i er / b e b o e r h a r a n s v a r e t f o r a t u t s t y re t e r t i l s t e d e o g f u n g e r e r. H M S F o r s k r i f t o m s y s t e m a t i s k h e l s e -, m i l j ø - o g s i k k e r h e t s a r b e i d i v i rk s om he t e n ( I n t e r n k o n t r o l l f o r s k r i f t e n ) b l e f a s t s a t t v e d k g l. r e s. 6. d e s e m b e r m e d v i r k n i n g f r a 1. j a n u a r F o r s k r i f t e n s t i l l e r k r a v t i l at d e n e nk e l t e v i r k s om h et s k a l s ys t em at i s e r e a r b e i d e t m e d å e t t e r l e v e b e s t em m e l s e n e i l o v e r o g f o r s k r i f t e r g i t t a v d e t o f f e n t l i g e. B o l i g s el s k a p e r d ef i n e r t s om v i rk s o m h et o g s k a l d e r f o r h a i nt e r n k o n t r o l l s y s t em. D e t t e o m f a t t e r b l a n t a n n e t k o nt r o l l s ys t em o g o p pf ø l g i n g a v b r a n n v e r n, b y g g h e r r e f o r s k r i f t e r v e d b y g g e - o g a n l e g g s a r b e i d, l ek e p l as s e r o g e l ek t r i s k a n l e g g o g e l ek t r i s k u t s t y r h v o r f o r d e l i n g a v a n s v a r e t e r g i t t e n s l i k t o l k ni n g : S am e i e t e r a ns v a r l i g f o r a t d et e l ek t r i s k e a n l e g g e t o g u t s t y r e t i f e l l es a r e a l e t t i l e n h v e r t i d e r i o r d e n. I f o r h o l d t i l a n l e g g o g ut s t y r i d e n e n k e l t e b o e n h e t e r d e t s t y r e t s p l i k t å g j ø r e e i e r o g / e l l e r b r u k e r a v d e n e n k e l t e l e i l i g h e t o p pm e rk s om p å d e t a ns v a r s om d e h a r f o r å h o l d e e l e k t r i s k ut s t y r i o r d e n e t t e r g j e l d e n d e l o v o g f o rs k r i f t.

4 4 S a m e i e t S o l h a u g e n S A M E I E T S L Å N S am e i e t h a r 2 l å n i O B O S F i n a n s o g i n n v i l g e t k as s ek r e d i t t p å k r , -. S e b a l a ns e n o g n o t e i r e g ns k a p et. E I E N D E LE R O G G J E L D O M S E T N I N G O G T A K S T E R S am e i e r n e f å r t i l s e n dt s k j em a m ed o p p s t i l l i n g o v e r d e n e n k e l t e s e k s j o n s a n d e l a v s am e i e t s i n n t e k t e r, ut g i f t e r, gj e l d o g ei e n d e l e r. L i g n i n g s v e r d i e n f å r d e n e n k e l t e o pp g i t t p å l i g n i n gs k o nt o r e t. Om s et n i n g a v s ek s j o n e n e s k j e r t i l m a rk e d s p r i s. D e t f i n n es i k k e t a k s t e r f o r s e k s j o n e n e v e r k e n h o s s t y r e t e l l e r f o r r e t n i n gs f ø r e r. S å l a n gt f o r r e t n i n g s f ø r e r e n f å r o p p g i t t o m s e t ni n g s p r i s e r, bl i r d i s s e r e g i s t re r t. F o r r e t ni n g s f ø r e r k a n, p å b a k g ru n n a v d i s s e o p p l y s n i n g e n e, g i a n t y d n i n g om p ri s n i v å e t f o r s e k s j o n e n e. T E L E N O R S a m e i e t e r t i l s l u t t e t s a m a r b e i d s a v t a l e n m e l l om T el e n o r o g OB O S E i e n d o m s f o r v a l t ni n g om r a b a t t o r d n i n g f o r b e b o e r e m e d t e l e f o n a b o n n e m e nt i T e l e n o r. D e t g i s r a b a t t p å : - T e l l e r s k r i t t / t r a f i k k f r a f a s t t e l e f o n - F r i b r u k a v f as t t e l ef o n h v e r l ø r d ag ( k u n s t a rt p r i s p å 8 9 ø r e p r s am t al e u a n s e t t v a r i g h e t ). D e n e n k e l t e b e b o e r f å r o gs å r a b a t t v e d b es t i l l i n g a v : - ADSL, oppringt internett og m obiltelefoni - B r e d b å n d s t e l ef o n i - M e d 3 t y p e r T e l e n o r -a b o n n em e nt g i s e n t o t al k u n d e r a b a t t i t i l l e g g t i l d e ø v r i g e r a b a t t e n e. K A B E L -TV GET er leverandør av kabel-tv tjenester til sameiet, i tillegg til bredbånd, telefoni og digital- T V. G e t s s e r v i c et e l e f o n e r b e t j e n t m a n d a g - f r e d a g m e l l om k l o g o g l ø r d a g - s ø n d a g m e l l o m k l o g F e i l m e l d i n g o g s u p p o r t k a n o g s å m e l d e s p å w w w. g e t. n o. G e t s k u n d e - o g s e r v i c em o t t ak e r l o k a l i s e r t i M a r i d a l s v e i e n i t i l k ny t n i n g t i l h o v e d k o n t o r e t. H e r k a n m a n b l a n t a n n e t h e n t e e l l e r b y t t e d ek o d e r, i nt e r n e t t m o d em o g " g j ø r d et s e l v p a k k e r " f o r t e l e f o ni. P å G e t s h j em m es i d e w w w. g e t. n o f i n n e r d u o v e r s i k t o v e r ak t u e l l e f o r h a n d l e r e i l ok a l om r å d e t, s am t pr o d u k t i n f o rm as j o n o g b es t i l l i n g s m u l i g h e t e r. O B O S o g G e t h a r i n n g å t t a v t a l e f o r b e b o e r e i b o l i g s e l s k a p e r f o r v a l t e t a v O B O S -k o ns e r n e t o m k o l l e k t i v a v t a l e p å D i g i t a l T V, i n t e r n e t t o g t e l ef o n t j e n es t e r. K o nt ak t k u n d et j e n e s t e n f o r m e r i n f o rm as j o n. Ingen m å gjøre inngrep i kabel-t v a n l e g g e t s o m å s k r u a v d e k s e l e t p å a n t e n n e k o n t ak t e n o g f o r e t a o m - e l l e r t i l k o b l i n g e r. S l i k e i n n g r e p v i l k u n n e f o r å r s ak e f o rs t y r re l s e r p å s i g n a l e n e t i l a n d r e b e b o e r e og i verste fall forårsake ødeleggelser i kabel-t v a n l e g g e t. A V T A L E O M L E V E R A N S E A V E L E K T R I S K K R A F T OBOS har fremforhandlet avtale m ed LOS for leveranse av el-k r a f t.

5 5 S a m e i e t S o l h a u g e n O p p r i n n e l i g a v t a l e m e d L OS ut l ø p d e n OB O S h a r f o r l e n g e t a v t a l e n f r a m e d d e s am m e f o r d e l e n e s om i f o r r i g e p e ri o d e. S am e i e t h a r t i l t r å dt d e n n e a v t a l e n. D e t t e g j e l d e r k u n s t r øm t i l f e l l e s om r å d e o g i k k e p r i v a t a b o n n em e n t f o r d e n e n k e l t e l e i l i g h e t. R e s u l t a t et a v k r a f t f o r v a l t n i n gs a v t a l e n h a r g i t t b es p a r e l s e r o gs å i D et h a r væ r t s t o r e o m r å d em es s i g e v a r i a s j o n e r i N o r ge i , m e n m å l t m o t gj e n n o n s n i t t l i g s p ot p r i s s e r b e s p a r e l s e n e ut t i l å b l i c a 1 1 %. S T Y R E T S A R B E I D År s b e r e t n i n g S t y r e t s a r b e i d 3. a p r i l a p r i l Styret har i løpet av perioden avholdt 8 styremøter. Øvrig saksbehandling har gått på e - p o s t o g t e l ef o n. I t i l l e g g t i l d e v a n l i g e d u g n a d e n e vå r / h ø s t, e r d e t b l i t t a v h o l d t e n ek s t r a o r d i n æ r d u g n a d i f o r b i n d e l s e m e d o p p us s i n g a v s a m ei e t s ut l e i e l e i l i g h e t i n r 1 5 D. S t y r e t h a r b e s t å t t a v f em p e rs o n e r, s t y r e l e d e r o g f i r e m e dl em m e r, s am t t o v a r a m e d l em m e r. T o n e K i l l i n gm o t r å d t e u t a v s t y r e t i s e p t em b e r o g Hå k o n E n g e b r e t hs e n r y k k e t o p p f r a v a r a t i l f as t s t y r em ed l em. G j e n n o m f ø r t e p r o s j e k t e r E n t r é d ø r e r / t r a p p e o p p g a n g e r : U t s k i f t i n g a v e n t r é d ø r e r, l o f t s - o g k j e l l e r d ø r e r, s am t o p p u s s i n g a v o p p g a n g e n e o g i n n g a n g s p a r t i b l e f u l l f ø rt s om m e r e n N å r d et g j e l d e r ek s t r a r u n d e n m e d i s o l e r i n g e n r u n d t e n t r é d ø r e n e, bl e d e t t e r e t t e t a v L U T R O b y g g. E k s t r ak o s t n a d e ne i f o r b i n d e l s e m e d r e t t i n g a v i ns t a l l e r i n g ( i s o l e r i n g ) e r i s i n h e l h e t d e k k e t a v L U T R O b y g g o g i k k e b e l a s t e t s am e i et. G j e n n om f ø r i n g e n e r k o n t r o l l e r t a v OP A K s om g a r a n t e r e r f or a t i n ns t a l l e r i n g e n n å e r f o r s k r i f t s m es s i g u t f ø rt m ht. br a n n s i k k e r h e t. En sam eier har klaget på jobben til O s l o B r a n n o g R e d n i n g s et a t e n ( O B R ). OB R b e k r e f t e r at a ut o r i s e r t f i rm a k a n b ru k e m at e r i a l e s om e r l i k e g o d t e l l er b e d r e e n n d e t e n l e v e r a n d ø r h a r s om s t a n d a r d l ø s n i n g. OB R v u r d e r e r s a k e n s om a vs l u t t e t. B r a n n b a l k o n g e n e R e h a b i l i t e r i n g e n a v b a l k o n g e n e b l e g j e n n om f ø rt i l ø p et a v s om m e r en P å g r u n n a v m y e r e g n b l e a r b e i d e t n o e f o r s i n k e t et t e rs om d e t v a r b e h o v f o r t ø rt v æ r t i l d e l e r a v a r b e i d e t. B a l k o n g e n e bl e m al t i s am m e f a r g e s om v i n d u e n e o g k a nt e n p å b a l k o n g e n e p å b a k s i d e n ( s p es i a l l a g e t f a r g e : OK R E S V ). S a m e i e t s u t l e i e l e i l i g h e t i 1 5 D P å s am e i em ø t et i b l e d e t di s k u t e r t n ø d v e n d i g o p p u s s i n g a v u t l e i e l e i l i g h e t e n i n r 1 5 D. D e t b l e i n n h e n t et p r i s t i l b u d p å c a , - k r o n e r. P r i s e n v a r e n f ø l g e a v e t s t o r t b e h o v f o r t o t al r e h a b i l i t e r i n g a v l e i l i g h e t e n i n k l u d e r t n y t t k j øk k e n o g ba d. S t y r e t m e n t e

6 6 S a m e i e t S o l h a u g e n d e t t e v a r et u f o r h o l ds m es s i g s t o rt ø k o n om i s k l ø f t g i t t s am e i e t s ø k o no m i. D e t b l e d e rm e d i v e r k s a t t m i n i d u g n a d i t i l l e g g t i l at J o s t e i n B a k k e, u t e n v e d e r l a g, l a ne d e t b et y d e l i g a n t a l l t i m e r f o r å b y g g e o m l e i l i g h e t e n f r a 2 -r o m s t i l 3 -r om s l e i l i g h e t, s a m t g j ø r e g r u n n a r b e i d f ø r e l e k t r i k e r o g r ø r l eg g e r g j o r d e r e s t e r e n d e a r b e i d. K os t n a d e n e n dt e t i l s l u t t p å k r o n e r, c a l a v e r e e n n t i l b u d s o m v a r i n n h e n t e t. D e t v i s es f o r ø v r i g t i l i n f o rm as j o ns s k r i v s om t i d l i g e r e e r h e n g t o p p p å o p p s l a gs t a v l e n e i a l l e o p p g a n g e n e. I t i l l e g g h a r d e t væ r t a r r a n g e r t e n å p e n d a g f o r å v i s e f r em l e i l i g h e t e n f o r d e s a m e i e r n e s o m ø n s k e t å s e d e n. S o m f ø l g e a v a t l e i l i g h e t e n n å h a r 3 r om, e r d e t m ul i g å f å hø y e r e l e i e i n n t ek t t i l s am ei e t. N y l e i et a k e r f l y t t e t i n n i ok t ob e r. U n i v e r s a l n ø k k e l S t y r e t h a r i p e r i o d e n f o r s øk t å r y dd e o p p i h v em s om h a r t i l g a n g p å o g e r i b es i t t e l s e a v u n i v e r s a l n ø k k e l t i l a l l e o p p g a n g e r, k j e l l e r o g l of t. D e t e r f ø rs t o g f r e m s t v a k t m es t e r, s t y r e t s m e d l em m e r o g a n d r e s om e t t e r a v t a l e/ p å o p p d r a g f r a s t y r e t, s k a l h a u n i v e r s a l n ø k k e l. E n s am e i e r n ek t et l e n g e å g i f r a s e g s i n nø k k e l et t e r å h a f r a t r å d t s t y r e t. V e d h j e l p f r a OB OS j u r i d i s k a v d e l i n g b l e s a k e n l øs t. Ele k t r i s k a n l e g g S t y r e t h a r f å t t I K T E l e k t r o t i l å k o n t r o l l e r e d e t e l ek t r i s k e a n l e g g e t i h e l e s am ei e t ( p å f e l l e s om r å d e n e ). M i n d r e m a n g l e r b l e a v d e k k et, i n g e n a l v o r l i g e, o g a l l e e r r e t t e t o p p. S t y r e t v i s e r t i l a t O s l o k o m m u n e h a r h a t t t i l s y n p å el e k t r i s k a nl e g g i nn e i l e i l i g h e t e r i d e n n e b y d e l e n. S am ei e r e s om i k k e h a r h a t t t i l s y n, o p p f o r d r e s t i l å b e om b ef a r i n g, o g a t e v e n t u e l l e m a n g l e r r e t t es. S t y r e t ha r b e d t om å f å t i l s e n d t e n g e n e r e l l o v e r s i k t o v e r b e f a r i n g e r s o m e r f o r e t a t t i s a m e i e t ( i k k e s p es i f i s e rt p å l e i l i g h e t ). H e ns i k t e n e r å k u n n e o p p f o r d r e t i l at s am ei e r e r e t t e r o p p a l v o r l i g e f e i l, d e rs om d e t e r b l i t t av d e k k e t. I n n b r u d d / k j e l l e r v i n d u D e t h a r v æ rt i n n b r u d d i k j e l l e r g j e nn o m k j e l l e r v i n d u i l ø p e t a v å r e t. S t y r e t h a r f å t t e r s t a t t e t g a m m e l h ø ns e n e t t i n g m ed p e r f o r e r t e m et a l l p l at e r, f o r a n a l l e v i n d u e n e s om i k k e h a r j e r n g i t t e r. Y t t e r l i g e r e s i k r i n g s t i l t a k v i l bl i v u r d e r t. T r a p p e v a s k D e t e r i n n g å t t a v t al e om t r a p p e v a s k m e d n y t t f i rm a : N o r v a k t o g V a s k A S, s am t b es t i l t l e v e r i n g o g s k i f t a v m a t t e r v e d a l l e i n n g a n g s p a r t i e r. M a t t e r s k i f t es h ve r 1 4 d a g i p e r i o d e n n o v e m b e r - a p r i l, o g e n ga n g i m å n e d e n i p e r i o d e n m a i - o k t o b e r. Ti l t r o s s f o r u t v i d e l s e a v t j e n e s t e n h a r v i f å t t e n p r i s r e d u k s j o n p å c a k r , i f o r h o l d t i l d e t v i b e t a l t e f o r t j e n e s t e n t i d l i g e r e, s om j o d a k u n om f a t t e t t r a p p e v a s k. P å g å e n d e p r o s j e k t e r o g a n d r e m i nd r e s pø r s m ål U t e a r e a l : g r ø n t o m r å d e r, s y k k e l s t a t i v, p a p i r -c o n t a i n e r e S t y r e t v i s e r t i l at d et t i d l i g e r e h a r væ r t d rø f t et å s et t e i v e r k t i l t ak f o r å f å et m e r h e l h e t l i g o g l e t t s t e l t u t e a r e a l. N o e n h a r o gs å ø n s k e t å s e p å m u l i g h et f o r å g j ø r e n o e m e d s y k k e l s t a t i v e r o g p a p i r c o nt a i n e r e s a m t a v f al l s s j ak t e r o g r e s i r k u l e r i n gs s t as j o n e r. S t y r e t h a r i i k k e p r i o r i t e r t å j o b b e m e d d e t t e. O p pf ø l g i n g v i l b l i v u r d e r t i F j e r n v a r m e A l t a r b e i d m e d å f o r b e r e d e t i l k o b l i n g e n t i l f j e r n v a rm e n e t t e t bl e f ul l f ø rt m ot s l ut t e n a v

7 7 S a m e i e t S o l h a u g e n D a t i l b u d p å s e l v e t i l k o b l i n gs j o b b e n k om, v a r d e t v e s e n t l i g d y re r e e n n o p p r i n n e l i g b u d s j e t t e r t ( , - k r o n e r v s , - k r o n e r ). S i d e n o l j e p r i s e n s a m t i d i g h a r s u nk e t b e s l u t t e t s t y r e t å ut s e t t e s el v e t i l k ob l i n g e n, f o r å h e n t e i n n n y e a n b u d. B a l k o n g m a r k i s e r S t y r e t h a r f å t t s p ø rs m å l om e n s am l e t f e l l es ut s k i f t i n g a v m a rk i s e r. D e t t e v i l f o r e l ø p i g i k k e b l i g j o r t. S t y r e t e r s a m t i d i g o p p t a t t a v a t s a m e i e t f r e m s t å r e s t e t i s k h e l h et l i g o gs å p å b a k s i d e n ( s am ei e t s f e l l es om r å d e ), o g m e n e r at d a g e ns m a n g e m a rk i s e f a r g e r i k k e t j e n e r b y g g e t. V i a n b e f a l e r d e r f o r a t f r em t i d i g e m a r k i s e r h o l d e r s e g i næ r h e t e n a v b y g g e t s e k s i s t e r e n d e f a r g e r. V i h a r s e t t p å a l t e r n a t i v e r o g h a r k om m e t t i l a t de t e r m e s t n a t u r l i g m e d é n h o v e d f a r g e s om s p i l l e r p å l a g m e d v i n d u e n e o g b a l k o n gk a n t e n. F a r g e n g u l h a r v æ r t m e d l e n g e s om e n a v f l e r e m a r k i s ef a r g e r o g s t em m e r o gs å m ed b y g g e t s f o r s i d e o g m e d d e ø v r i g e b a l k o n gm a r k i s en e p å D o b l o u g l øk k a. N y e m a r k i s er v e l g e s f r e m o v e r k u n i n n e n f o r g u l f a r g e n ; g r ø n n e o g b l å m a r k i s e r g å r u t. I n n e n f o r f a r g e n g u l t s t å r d e n e n k e l t e f r i t t t i l å v e l g e, m e n v i a n be f a l e r a t m a n u n n g å r d e m es t i n t en s e o g s k r i k e n d e fargetoner. Stripete m arkiser i gult og hvitt er også en m uli g h e t. V e d å b e g r e n s e s e g t i l é n h o v e d f a r g e v i l v i f å e t m e r h e l he t l i g p r e g p å f as a d e n b a k, s am t i d i g s om d e t e r r om f o r n o e n g r a d a v i n d i v i d u e l l e v a l g. E k s i s t e r e n d e b a l k o n gm a r k i s e r b e h o l d e s s om d e e r. M a r k i s e r h ø r e r k u n t i l b a l k o n g e n e o g e r i k k e t i l l a t t a n d r e s t e d e r p å f as a d e n. F o r s p ø r s m å l k o n t ak t g j e r n e s t y r e t. N e d l ø p D e t e r i n n h e n t et a n b u d p å o p p s t a k i n g a v n e d l ø p f r a t ak r e n n e r. S t y r e t k j e n n e r i k k e t i l a t d e t t e e r bl i t t g j o rt p å m a n g e å r, o g a n b e f a l e r a t d et g j e n n om f ø r es i V e d l i k e h o l d v i n d u e r / v e r a n d a d ø r e r U t v e n d i g v e d l i k e h o l d a v v i n d u e r m å e t t e r h v e r t g j e n n om f ø r e s. S t y r e t h a r v a l g t å i k k e p r i o r i t e r e d e n n e j o b b e n i i n n e v æ r en d e å r. D e t f o r u t s e t t e r s am t i d i g r ep a r a s j o n e r a v e n k e l t e v e r a n d a d ø r e r. D e t e r f o r e l ø p i g i k k e i n n h e n t e t a n b u d p å j o b b e n. V e d l i k e h o l d t a k S t y r e t f ø l g e r m e d p å t i l s t a n d e n p å t a k e t, o g h a r v u r d e r t a t d e t f o r t s a t t i k k e e r p r e k æ rt b e h o v f o r å v e d l i k e h o l d e t ak e t. D et m å i m i d l e r t i d f øl g e s o p p l ø p e n d e. L e k k a s j e D e t h a r v æ r t n o e n m i n d r e l e k k a s j e r a v u l i k e å r s a k e r. D e t m å f o r t l ø p e n d e v u r d e r e s b e h o v f o r u t s k i f t i n g / u t b e d r i n g a v ( s o i l ) r ø r. S t y r e t f ø l g e r m e d, m e n h a r i k k e v a l g t å p r i o r i t e r e d e t t e i å r. S ø p p e l s j a k t. V a k t m es t e r h a r p å p e k t a t d e t k as t e s e n d e l p o s e r i s ø p p e l s j ak t e n u t e n å k n yt t e p os e n. R e s u l t a t e t b l i r a t a v f a l l f a l l e r u t u n d e r t r a n s p o r t e n o g a t s ø p p e l f l y t e r i s ø p p e l r om m e t. D e t g i r u n ø d v e n d i g m e r a r b e i d f o r v a k t m es t e r o g v i b e r a l l e om å b i d ra t i l a t d e t t e i k k e s k j e r. D e t u n d e r s t r e k e s s a m t i d i g a t p a p i r -c o n t a i n e r n e k u n e r m e n t f o r p a p p / p a p i r, o g at e s k e r o g l i g n e n d e S K A L b r e t t es s a m m e n / k om p r i m e r e s s l i k a t d e t bl i r p l a s s t i l a l t. C o n t a i n e r n e t øm m es i b e g y n n e l s en a v h v e r u k e.

8 8 S a m e i e t S o l h a u g e n O p p u s s i n g a v b a d S t y r e t h a r i k k e v a l gt å g å i g a n g m e d f o r b e r e d e l s e t i l f e l l es o p p us s i ng a v b a d. D et t e m å d e n e n k e l t e s a m e i e r e s ø r g e f o r s e l v, d e r s o m d e t e r ø ns k e l i g / nø d v e n d i g. D e t v i s es t i l i n f o rm a s j o n om d e t t e f r a t i dl i g e r e, b l a n t a n n e t m e d h e ns y n t i l g j e n n om f ø r i n g, b r u k a v s e r t i f i s e rt e f a g f o l k s am t at d e t g i s b e s k j e d t i l s t y r e t. K om m u n i k as j o n m e d s t y r e t D e f l e s t e s a m e i e r e h e n v e n d e r s e g t i l s t y r e t p r t e l ef o n e l l e r v e d p e rs on l i g k o nt a k t. N o e n b e n y t t e r o g s å e -p o s t, i h o v e d s ak i e t om f a n g s om e r e n k e l t å h å n d t e re. É n s am e i e r h a r o g s å i å r s t å t t f o r o m l a g e -p os t e r t i l s t y r e t. S t y r e t e r b l i t t o p p f o r d r e t t i l å e t a b l e r e e n e g e n e -p o s t a d r e s s e t i l s t y r e t f o r f r em t i d i g k om m u ni k as j o n. D a v i l a d r e s s e n he l e t i d e n væ r e d e n s am m e u a v h en g i g a v u t s k i f t ni n g e r i s t y r e t. S t y r e t h a r s om f ø l g e a v d et t e et a b l e r t f ø l g e n d e a d r e s s e s om v i l b l i p r ø v d ut : s o l h a u g e s t y r e r o m m e t. n e t Styret understreker at sameiere fortsatt gjerne må ta kontakt via telefon eller ansikt -tila n s i k t. D e t t e g j e l d e r s æ r l i g d e rs om k r i s e r s k u l l e o p p s t å ( l ek k as j e r, i n n b r u d d e l l e r l i g n e n d e ). P r o s j e k t e r s o m i k k e e r a v k l a r t / p å b e g yn t Y t t e r v e g g e n i r u n d i n g e n D e t e r i n n h e n t e t t i l b u d p å å m a l e y t t e r v e g g e n i r u n d i n g e n. J o b b e n e r u t s a t t t i l d e t b l i r v a r m e r e i v æ r e t ( f o r at m a l i n g e n s k a l f e s t e s e g s k i k k e l i g ). R e n s n i n g a v l u f t e k a n a l e r D e t e r i n n h e n t et t i l b u d p å å r e n s e l u f t e k a n a l e r p å b a d o g k j ø k k e n f o r å b e d r e v e n t i l e r i n g e n. A r b e i d e t k a n g j ø r es i S t y r e t o p p f o r d r e r s am t i d i g s am e i e r e s om p u s s e r o p p l e i l i g h et e r t i l i k k e å t e t t e i g j e n l uf t e l uk e r / k a n a l e r, o g å v u rd e r e å a v s t å f r a å i n s t a l l e r e e l e k t r i s k e v i f t el øs n i n g e r e t t e r s om d e i k k e e r d i m e ns j o n e r t i h e n h o l d t i l m å t e n h u s e t e r b y g g e t p å. Fellesvaskeri S t y r e t m i n n e r om t i d l i g e r e å r s m øt ev e d t a k om å s l å s am m e n d a g e n s t o f e l l es v a s k e r i e r t i l e t t v as k e r i n å r f o r h o l d e n e t i l s i e r d et. D et v i l g i s am ei e t m u l i g h e t t i l å l e i e u t et ek s t r a r om s om l a g e r. S t y r e t v u r d e r e r l ø p e n d e n å r d e t t e b ø r s k j e. An n e t O p p u s s i n g a v e g e n l e i l i g h e t. B o r i n g i v e g g. I f o r b i n d e l s e m e d o p p us s i n g a v e ge n l e i l i g h e t f o r ek om m e r d e t f r a t i d t i l a n n e n b e h o v f o r å b o r r e i v e g g m ot n a b o l e i l i g h e t. S t y r e t o p p f o r d r e r s am e i e r e t i l å v æ re v a r s om m e d s l i k t a r b e i d, s l i k a t m a n u n n g å r å b o r r e h u l l g j e n n om v e g g o g i n n t i l n a b o l e i l i g h e t. D e t e r u l i k t y k k el s e p å n o e n a v v e g g e n e i s am ei e t.

9 9 S a m e i e t S o l h a u g e n R E G N S K A P E T F O R S t y r e t m e n e r a t å r s r e g n s k a p e t g i r e t r e t t v i s e n d e b i l d e a v s am e i et s e i e n d e l e r o g g j e l d, finansielle stilling og resultat. Inform asjo n om s am ei e t s f o r v e n t e d e øk o n om i s k e u t v i k l i n g e r o m t a l t i å r s b e r e t n i n g e ns p u nk t e r om k o s t n a d s ut v i k l i n g o g b u ds j e t t f o r E g e n k a p i t a l e n e r p r ne g a t i v m e d k r , -. F r em t i di g e o v e r s k u d d v i l r e d u s e r e d e n n e g a t i v e e g e nk a p i t a l e n. D e n n e g a t i v e e g e n k a p i t a l e n s k y l d e s i h o v e d s a k t i d l i g e r e s t ø r r e v e d l i k e h o l d s o p p g a v e r f i n a n s i e rt v e d l å n e o p p t ak. M e d d e t t e s om b a k g r u n n e r f o r u t s e t n i n g om f o r t s at t d r i f t t i l s t e d e, o g å r s r e g n s k a p et f o r e r s a t t o p p u n d e r d e n n e f o r u t s e t n i n g. R E S U L T A T Å r e t s n e g a t i v e r es u l t at p å k r , - s om f r em k om m e r i r e s u l t a t re g n s k a p e t f o r es l å s o v e r f ø r t t i l b a l a ns e n u n d e r k o n t o f o r e g e n k a p i t a l. I N N T E K T E R I n n t e k t e n e i v a r t i l s a m m e n k r , - m o t b u d s j e t t e rt m e d k r , -. D e t n e g a t i v e a v v i k e t p å k r , - s k y l d e s i h o v e d s ak at b e g g e ut l e i e l e i l i g h e t e n e s t o t om m e i 4 m å n e d e r. A n d r e i n n t ek t e r b es t å r i h o v e d s ak a v t i l b a k e b et a l t o v e r s k u d d f r a G j en s i d i g e f o r s i k r i n g. S e n o t e 3. K O S T N A D E R D r i f t s k o s t n a d e n e i v a r p å k r , - m o t b u d s j et t e r t m e d k r , -, et n e g a t i vt a v v i k p å k r , -. A v v i k i f o r h o l d t i l b u d s j e t t s k y l d es : K o n s u l e nt h o n o r a r b l e b u d s j et t e rt m e d k r , - m e ns r e g n s k a p e t v i s e r k r , -. S t ø rs t e p a r t e n, k r , - e r r e f un d e r t f r a L ut r o B y g g. B å d e u t g i f t e r t i l j u r i d i s k b i s t a n d o g f a k t u r a f r a O B OS E i e n d om s f o r v a l t n i n g, t i l s am m e n k r , -, gj e l d e r i n n d r i v i n g a v h ov e d n ø k k e l f r a e n s am e i e r. D r i f t o g v e d l i k e h o l d b l e b u ds j e t t e r t m e d k r , -, m e n s r e g n s k ap e t v i s e r k r , -. E n e r g i b l e b u d s j e t t e r t m e d k r , -, m e ns r e g n s k a p et v i s e r k r , -. U t g i f t e r t i l s t r øm h ar g å t t n e d s am m e n l i g n e t m e d , m e ns f o r b r u k e t a v o l j e h a r øk t m e d c a l i t e r s a m m e n l i g n e t m e d R e v i s o r s h o n o r a r f o r r e g n s k a p s å r e t e r f o r r e v i d e r i n g a v s e l s k a p e t s r e g ns k a p o g f o rm u e s f o r v a l t n i n g. R e v i s j o ns h o n o r a r e t f r em k om m e r s om e g e n p o s t i r e s u l t at r e g n s k a p e t. F o r ø v r i g v i s es t i l d e e n k e l t e t a l l e ne i r e g n s k a p e t o g d e n r e g ns k a ps m e s s i g e o v e r s i k t s om f r em k om m e r u n d e r n ot e r t i l r e g ns k a p e t. S t y r e t e r i k k e k j e n t m e d h e n d e l s e r e t t e r s om p å v i r k e r r e gn s k a p et i v e s e n t l i g g r a d.

10 1 0 S a m e i e t S o l h a u g e n K O S T N A D S U T V I K L I N G R e n t e s a t s e n e i OB O S E i e n d om s f o r v a l t n i n g A S p r. d e n : R e n t e r p å d r i f t s k o n t o : 0, 1 0 % R e n t e r p å s p a r ek o n t o : 4, 6 0 % u n d e r 0, 5 m i l l i o n e r 4, 7 0 % m e l l om 0, 5 m i l l i o n e r o g 2 m i l l i o n e r % o v e r 2 m i l l i o n e r S T R Ø M P R I S E N E D e n t o t a l e s t r øm p r i s e n t i l e n f o r b ru k e r b e s t å r a v t r e k om p o n e n t e r : K r a f t p r i s s om d ek k e r k os t n a d e n e v e d å p r o d u s e r e o g s e l g e d e n el e k t r i s k e k r a f t e n u t g j ø r c a. 4 4 % a v t ot a l s t r øm p r i s ( b e t a l es t i l k r a f t l e v e r a n d ø r ). N e t t l e i e f o r t r a n s p o r t a v d e n e l ek t ri s k e k r a f t e n u t g j ø r c a. 2 2 % a v t ot a l s t røm p r i s (b e t a l e s t i l n e t t s e l s k a p e t ). S t a t l i g e a v g i f t e r d vs. f o r b r u k e r a vg i f t, a v g i f t t i l E n e r g i f o n d et o g m e r v e r d i a v g i f t u t g j ø r c a. 3 4 % a v t o t a l s t røm p r i s. S t r ø m p r i s e n i N o r g e v a r i e r e r m e d å r s t i d e n e. N o r m a l t s t i g e r d e n i v i n t e r h a l v å r e t o g r e d u s e r e s i s om m e r h a l v å r e t. D e t t e o g a n d r e f ak t o r e r s om p å v i r k e r k ra f t p r i s e n e g j ø r d et v a n s k e l i g å s p å u t v i k l i n g e n i s t r ø m p r i s e n e F O R S I K R I N G B y g n i n g s f o rs i k r i n g e n øk e r f r a t i l m e d c a. 9, 3 %. D et t e s k yl d e s at i n d ek s e n s om r e f l e k t e r e r p r i s o p p g a n g e n p å h å n dv e r k s t j e n es t e r h a r øk t t i l s v a r e n d e. D e n n e i n d e k s ø k n i n g e n e r l i k f o r a l l e f o rs i k r i n g s s e l s k a p e r. Ut o v e r d e t t e f o r e t a r forsikringsselskapene individ u e l l pr i s j u s t e r i n g m e d b ak g r u n n i s am e i e t s e g e n s k a d es i t u as j o n. K O M M U N A L E A V G I F T E R V a n n - o g a v l ø ps a v g i f t e n øk e r m e d 3, 5% o g r e n o v a s j o ns a v g i f t e n øk er m e d 4, 6 %. Ø V R I G E K O S T N A D E R N å r d e t g j e l d e r d e ø v r i g e k o s t n a d e n e i b u d s j e t t e t h a r s t y r e t r e g n e t m e d e n g e n e r e l l p r i s s t i g n i n g.

11 1 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I N N T E K T S - O G K O S T N A D S O V E R S L AG F O R Å R ( B u d s j e t t ) S t y r e t h a r s a t t o p p e n o v e r s i k t o v e r f o r v e n t e d e i n n t e k t e r o g k o s t n a d e r i T a l l e n e e r v i s t s o m e g e n k o l o n n e v e d s i d e n a v r e s u l t a t r e g n s k a p e t. ( B u d s j e t t ) S am e i e t h a r h a t t e n k as s e k r e d i t t på k r , -. F o r å f o r b e d r e l i k v i d i t e t e n, v i l k a s s ek r e d i t t e n b l i i n n f r i d d i s i n h e l h e t p l us s a t s am e i e t l å n e r k r , - i t i l l e g g. A l l e l å n ( 2 + k as s ek r e d i t t + k r , -) v i l b l i s l å t t s am m e n t i l et t l a n g s i k t i g n e db e t a l i n g s l å n. D e t t e m å g j ø r e s f o r å f å f u l l f i n a n s i e rt a l l r e h a b i l i t e r i n g s om h a r b l i t t u t f ø r t i / I o v e r s i k t e n e r i k k e d e t n y e l å n e o p p t a k e t t at t m e d. D e t e r h e l l e r i k k e l a g t i n n ø k n i n g a v i n n b e t a l i n g t i l f e l l es k os t n a d e r, d a l å n e t i l s a g n et i k k e e r m o t t a t t p å d et n å v æ r e n d e t i ds p u n k t. D e t m å p å r e g n e s at f e l l e s k os t n a de n e v i l øk e m e d m el l om % f r a 1. j u l i S t y r e t h a r f u l l m a k t t i l å f o r e t a ø k n i n g e n u t e n s a m e i e r m ø t e t s g o d k j e n n i n g, o g ø k n i n g e n e r d e r f o r i k k e l a gt i n n s om e g et f o r s l ag, d a d e n e r h e l t n ø d v e n d i g f o r s am ei e t s d r i f t o g l i k v i d i t e t s s i t u a s j o n. F o r ø v r i g v i s es t i l d e e n k e l t e t a l l e ne i o v e r s i k t e n. O s l o, 1 2. m a r s I s t y r e t f o r S a m e i e t S o l h a u g e n H e n r i k J e a n M e t t e/ s / J o s t e i n B a k k e/ s / E l i s a b e t h T. J a h n / s / H å k o n E n g e b r e t hs e n / s / R u n e A a l e -H a n s e n / s /

12 1 2 S a m e i e t S o l h a u g e n

13 1 3 S a m e i e t S o l h a u g e n S A M E I E T S O L H A U G E N R E S U L T A T R E G N S K A P N o t e R e g n s k a p R e g n s k a p B u d s j e t t B u d s j e t t D R I F T S I N N T E K T E R : Innkrevde felleskostnader Vaskeri Andre inntekter S U M D R I F T S I N N T E K T E R D R I F T S K O S T N A D E R : Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Energi/ fyring Kabel- / TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTN DRIFTSRESULTAT : F I N A N S I N N T E K T / K O S T N A D : Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT /KOSTN ÅRSRESULTAT O v e r f ø r i n g e r : Udekket tap

14 14 S a m e i e t S o l h a u g e n S A M E I E T S O L H A U G E N B A L A N S E N o t e E I E N D E L E R A N L E G G S M I D L E R O M L Ø P S M I D L E R Restanser felleskostnader Kundefordringer Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS Sparekonto i OBOS SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER E G E N K A P I T A L O G G J E L D E G E N K A P I T A L Udekket tap SUM EGENKAPITAL G J E L D L A N G S I K T I G G J E L D Pant- og gjeldsbrevlån SUM LANGSIKTIG GJELD K O R T S I K T I G G J E L D Forskudd felleskostnader Leverandørgjeld K a s s ek r e d i t t - Selskapet har limit på kr Skyldig offentlig myndigheter Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse Garantiansvar 0 OSLO, / S T Y R E T F O R S A M E I E T S O L H A U G E N H E N R IK J E A N M E T T E / s / J O S T E IN B A K K E /s / E L IS A B E T H T. J A H N / s / H Å K O N E N G E B R E T H S E N / s / R U N E A A L E -H A N S E N / s /

15 15 S a m e i e t S o l h a u g e n N O T E : 1 R E G N S K A P S P R I N S I P P E R Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i små foretak. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. N O T E : 2 I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R Lokaler Leieinntekter seksjon nr. 95 og Felleskostnader Fellesutg.u/and.undersk.ford SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER N O T E : 3 A N D R E I N N T E K T E R Mellomværende forretningsfører fra Overskudd fra Gjensidige SUM ANDRE INNTEKTER N O T E : 4 P E R S O N A L K O S T N A D E R Arbeidsgiveravgift SUM PERSONALKOSTNADER Det har ikke vært noen ansatte i selskapet gjennom året. N O T E : 5 S T Y R E H O N O R A R Honorar til styret gjelder for perioden 2007/2008, og er på kr N O T E : 6 R E V I S J O N S H O N O R A R Revisjonshonoraret er på kr og er i sin helhet knyttet til revisjon. N O T E : 7 K O N S U L E N T H O N O R A R Juridisk bistand OBOS Prosjekt AS OBOS Eiendomsforvaltning AS Kost. OPAK er betalt sameiet som igjen har fått dette refundert av Lutro Bygg SUM KONSULENTHONORAR

16 16 S a m e i e t S o l h a u g e n N O T E : 8 D R I F T O G V E D L I K E H O L D Malermester Bjørgen og Jensen (oppganger) Lutro Bygg (oppganger) Malermester Thorendahl (balkonger) S U M S T Ø R R E B Y G N M E S S I G E V E D L I K E H O L D Drift/vedlikehold bygninger D r i f t / v e d l i k e h o l d V V S Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold fyringsanlegg D r i f t / v e d l i k e h o l d b r a n n s i k r i n g -329 Drift/vedlikehold vaskerianlegg Kostnader leiligheter, lokaler Egenandel forsikring S U M D R I F T O G V E D L I K E H O L D N O T E : 9 K O M M U N A L E A V G I F T E R Vann- og avløpsavgift Feieavgift Renovasjonsavgift S U M K O M M U N A L E A V G I F T E R N O T E : 10 E N E R G I / F Y R I N G Elektrisk energi Olje, liter Strøm oljefyr el.bereder S U M E N E R G I / F Y R I N G N O T E : 11 A N D R E D R I F T S K O S T N A D E R Container Verktøy og redskaper Driftsmateriell -804 L y s p æ r e r o g s i k r i n g e r Vaktmestertjenester Renhold ved firmaer Kontor- og datarekvisita T r y k k s a k e r -881 Møter, kurs, oppdateringer mv Andre kostnader tillitsvalgte Andre kontorkostnader Porto

17 17 S a m e i e t S o l h a u g e n D r i v s toff biler, maskiner osv -275 Gaver Bank og kortgebyr Velferdskostnader -650 S U M A N D R E D R I F T S K O S T N A D E R N O T E : 12 F I N A N S I N N T E K T E R Renter av driftskonto i OBOS Renter bank Renter av for sent innbetalte felleskostnader S U M F I N A N S I N N T E K T E R N O T E : 13 F I N A N S K O S T N A D E R O B O S Renter kassakreditt S U M F I N A N S K O S T N A D E R N O T E : 14 P A N T - O G G J E L D S B R E V L Å N OBOS lån med pant i gnr. 217 bnr. 55 sekjson nr. 95 og 96 Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renter : 6,95%, løpetid 10 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år OBOS Låneavd. Renter : 6,95%, løpetid 15 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere 0 Nedbetalt i år S U M P A N T - O G G J E L D S B R E V L Å N N O T E : 15 S K Y L D I G O F F E N T L I G E M Y N D I G H E T E R S k yl d i g a r b e i d s g i v e r a v g i f t S U M S K Y L D I G O F F E N T L I G E M Y N D I G H E T E R

18 18 S a m e i e t S o l h a u g e n N O T E : 1 6 A N N E N K O R T S I K T I G G J E L D Avsatt styrehonorar S U M A N N E N K O R T S I K T I G G J E L D N O T E : 17 P A N T S T I L L E L S E Av anleggets bokførte gjeld er kr og kr sikret ved pant i gnr. 217 bnr. 55, seksjon nr. 95 og 95. Sameiet eier seksjonene og leier de ut.

19 19 S a m e i e t S o l h a u g e n For s l a g 1 t i l S a m e i e r m ø t e B a k g r u n n H e n s y n e t t i l f r em k om m el i g h e t f o r u t r y k n i n g s k j ø r et ø y l e d e t t i d l i g e r e t i l s k i l t i n g m e d p a rk e r i n g s f o r b u d l a n g s i n n e rs i d e n a v R u n d i n g e n, m e d h j em m e l i V e i t r a f i k k l o v e n s 3, ( j f r. f o r b u d m o t å hi n d r e o g f o r s t y r r e a n d r e t r a f i k a n t e r ). T v e r r s t i l l i n g a v b i l e r l a n g s R u n d i n g e n s y t t e r k a n t e r e n f o rs t å e l i g o g i k k e u v e n t e t f ø l g e a v f o r b u d e t, d a d e t k a n t j e n e s om d e l v i s k om p e n s as j o n f o r t a p t e p a rk e r i n g s p l as s e r. U t f o r d r i n g e n e r a t e t a n t a l l s t ø r r e o g m i n d r e k j ø r e t ø y p å t v e r s a v v e i ba n e n s e t t e r os s t i l b a k e t i l s t a r t h v a g j e l d e r f r em k om m e l i g h e t. P r o b l em e t gj e l d e r k j ø r e b a n e s å v e l s om f o rt a u. F o t g j e n g e r e m e d b a r n e v o g n t v i n g e s u t i v e i b a n e n, og t j e n es t e r s om b r ø y t i n g o g s ø p p el a v h e n t i n g p å v i r k e s n e g a t i v t. I n f o l e d e r i O B R A u t t a l t e n y l i g t i l A f t e n a t s i t u a s j o n e n e nk e l t e s t e d e r e r s å i l l e a t d et r e t t o g s l e t t i k k e e r p l a s s t i l b r a n n - o g s t i g e b i l e r. P ro b l e m et t v e r r s t i l l i n g m å t a s p å a l vo r, d a s i t u as j o n e n l et t k a n b l i a k u t t i t i l f e l l e b r a n n p å D o b l o u g l øk k a. D e t s k a l i k k e u n d e r s l å s a t p a r k e r i ng e r e n b e t y d e l i g u t f o r d r i n g i v å r t n æ r om r å d e, s å d e t gj e l d e r å s øk e e n s å l a n g t m u l i g o p t i m a l l ø s n i n g, a l l e h e n s y n t a t t. F ø l g e n d e f o rs l a g f r em m es f o r v e d t a k i S am e i e rm øt e t : F o r s l a g D e t p å t r o p p e n d e s t y r e t u t r e d e r s a k e n i s a m r å d m e d b e r ø r t e s t yr e r i næ r om r å d e t. U t r e d n i n g e n i n k l u d e r e r s k ri f t l i g h e n v e n d e l s e t i l O s l o P o l i t i d i s t r i k t s T r a f i k k p l a n a v d e l i n g, m e d f o r m å l b e f a r i n g o g m u l i g i n n f ø ri n g a v K a n t s t e i n p a r k e r i n g s s k i l t. S a m ei e r n e o r i e n t e r e s o m f r e m d r i f t e n i p r o sj e k t e t. O s l o Erik F l a d v a d I n n s t i l l i n g f r a s t yr e t t i l f o r s l a g 1 : S am e i e t h a r v e r k e n m y n d i g h e t el l e r a n s v a r f o r of f e nt l i g g at e g r u n n. Tr a f i k k e t at e n p a t r u l j e r e r j e v n l i g i o m r å d e t o g s ø r g e r f o r a t t r a f i k k r e gl e r, h e r u n d e r l o v l i g p a r k e r i n g o g f r e m k om m e l i g h et f o r k j ø r e t ø y e r, o v e r h o l d e s. Å r et s v i n t e r h a r væ r t s v æ r t s n ø r i k o g s k a p e r u t f o r d r i n g e r o v e r h e l e b y e n e. D e t e r O s l o k om m u n e s om h a r a n s v a r f o r m åk i n g a v b y e n s g at e r o g f j e r n i n g a v s n ø. S t y r e t m e n e r at s am e i et b ø r k o n s e n t r e r e k r e f t e n e o m o p p g a v e r k n y t t e t t i l d r i f t a v s e l v e s a m e i e t. F o r s l a g e t an b e f a l e s a v vi s t.

20 20 S a m e i e t S o l h a u g e n F o r s l a g 2 t i l S a m e i e r m ø t e D e t e r ø ns k e l i g at S am e i e rm ø t et å p n e r f o r m e n i n gs u t v e k s l i n g o g v ed t a k i f ø l g e n d e s ak e r : F j e r n v a r m e O m k o p l i n g t i l f j e r n v a r m e e r a v s t y r e t t i d f e s t e t t i l s e n h ø s t e s , f o r d e r e t t e r å b l i f r em d a t e r t t i l å r s s k i f t e t / i o p p s l a g a v O p p f y l l i n g a v s am e i e t s o l j e t a n k b l e s e n e s t ut f ø r t d e n 1 6. f e b r u a r D e t k a n t y d e p å a t f j e r n v a r m e p r o s j e k t e t e r k r af t i g f o r s i n k et. F o r s l a g T e t t o p p f ø l g i n g a v l e v e r a n d ø r, s a m t s t y r e t s o p p d a t e r i ng og r ed e g j ø r e l s e t i l S a m ei e r m ø t e t e r ø n s k e t. Snørydding V a r i e r e n d e p r a k s i s p r e g e r s i t u a s j on e n p å D o b l o u g l ø k k a. S t y r em e d l em m e r s om i b l a nt r y d de r f o r t a u f o r s am e i et e r p os i t i v t, m e n e n n ø d l øs n i n g. S t y r e t s p r i m æ r o p p g a v e e r a dm i ni s t r a t i v t i l r e t t e l e g g i n g o g o p pf ø l g i n g a v a n d r e, f o r å s i k r e r a s j o n e l l o g f o r u t s i g b a r d r i f t p å s i k t. F o r s l a g S n ø p ro b l e m e r p å D ob l o u g l ø k k a e r e t f e l l e s a n l i g g e n d e, h v o r e t t e r s t y r e t a n m o d e s o m å s ø k e g o d e, k o o r d i n e r t e l ø s n i n g e r p å p r o b l e m e t, i s a m a r b e i d m e d a n d r e s t y r e r i næ r om r å d e t. I n f o r m a s j on t i l s am e i e rn e i n k l u de r e s i p r o s j e k t e t. S i k r i n g m o t r a s I s k r i v e n d e s t u n d f a l l e r d e t s t o r e i s b l o k k e r f r a t a k. O p pl e g g m e d v a rm e k a b l e r f u n g e r e r d å r l i g, d a d et stadige drypper sm eltevann som danner is s v u l l e r l a n g s f o rt a u e t i r u nd i n g e n t i l s t o r u l em p e f o r a l l f e r d s e l. V i h a r o p p l e v e t m a n g e d ag e r u t e n v a r s l i n g, o g i n g e n s t y r t f j æ r n i n g a v i s. L i v s f a r l i g e r i n g e n o v e r d r i v e l s e, o g v i r i s i k e r e r e n s a f t i g b o t. V e r r e e r d e t a t e n f o t g j e n g e r n y l i g f i k k e n i s t a p p i h o d e t a n n e t s t e d s i b y e n. F l ak s k a n s k j e a t n o e t i l s v a r e n d e s å l a n g t i k k e h ar s k j e d d h os os s. S e o p p f o r t a k r a s p l a k at e r f r i t a r i k k e f o r a n s v a r. A ns v a r e t e r s t o rt, s å h e r m å n oe g j ø r e s, o g g j ø r e s k j a p t. F o r s l a g S a m e i e r m ø t e t o r i en t e r e s om s t at u s o g h v a s om e r gj o r t, d a s a k e n i k k e l e n g e r e r a ku t t n å r m ø t e t s e t t e s i a p ri l. D e t e r øn s k e l i g a t d e t p å t r o p p en d e s t y r e t t ar g r e p s om s i k r e r m o t t i l s v a r e n d e p r o b l em e r k om m e nd e v i n t r e. S a m ei e r n e h o l d e s o ri e n t e r t o m f r e m d r i f t i p r o s j e k t e t. U t b e d r i n g a v b a d e r o m S t y r e t s i nf o rm a s j o n om a t d e t i k k e f i n n e s p l a n e r f o r ut s k i f t i n g a v v a n n o g a v l ø p s rø r i b l o k k a k a n l e t t m i s f o r s t å s, o g k om u v e n t et i l y s a v a l t a r b e i d s om e r n e d l a g t i p r o s j e k t e t a v f o r e g å e n d e s t y r e r. E n f o r p a s s i v h o l d n i n g n å v i l g a r a n t e r t s t r a f f e s e g s e n e r e. F o r s l a g D e t e r b e h o v f o r k l a r gj ø r i n g o g b e g r u n n e l s e i s am e i e rm ø t e t. O s l o, E r i k F l a d v a d

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i S k

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A S Th e r e s e s g 4 4 / L. G u n d e r s e n s gt 6, a v h o l d e

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t G o t a a s g å r d e n, a v h o l d e

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i D u r ud B o r e t t s l a g, a v h o l d e s t i r s d a g 5. m ai 2 0

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Øs t r e K r ag s k o g e n S am ei e, a v h o l

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Ø v r e K r i n g s j å B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Ø v r e K r i n g s j å B

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø s t e r d a l s g t 4-6 B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Z i t t y B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Z i t t y B o r e t t s l a g, a v h o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0 1 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L I n n k a l l i r n g e n e r a l t f i o r s l a m l i n g o r 2 0 d 1 1 i n æ O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i R os en b o r g g t. 1 2 B L, a v h o l

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E Side 1 av 20 Sameiet S a g av e i e n 1 3 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S A M E I E T S A G A V E I E N 1 3 a v h o l d e

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 A / L I l a K v a r t a l V B L I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A / L I l a K v a r t a l V B L, a v

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i H e l g es e n s g at e 8 2 / 8 4 A S a v h o l d e s m a nd a g 2 6. a

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e 1 E i e r s e k s j s e. S v e r d r u p s G a t e 2 2 I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e Ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Sverdrups gate 22 avholdes onsdag 27. April 2011 kl. 18.00i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U e l a n d s ga t e 6 1 S am e i e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å S t. H a n s h

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i H e r r e g å r d s t e r r a s s e n S am e i e a v h o l d e s T o r s d a g 2 5. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 i. Ljan 0 0 menighetshus,

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 K i r k e v e i e n 1 1 2 B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i K i rk e v e i e n 1 1

Detaljer

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T 1 L o m m e d a l s t u n e t S a m e i e I n n k a l l i r t s n a m g e i e r m ø t i e 2 0 l 1 1 o r d i n æ O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i L om m e d al s t u n et S am e i e, a v h o l d e s

Detaljer

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s /

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s / 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s T i rs da g 3 1. 0

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e I ng i e r å s e n B o l i g s am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 8. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 i V as

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i, a v h o l d e s o n s d a g 7. a p r i i 1. e t g., F a l b es g at e 5, Os l o. ( F a l b e s g at e e r d e n b ak k

Detaljer

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP 4510 TLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 3000400 3000396 Andre inntekter 3 42082 41664 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 8. m ar s 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 M o g a t e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r i n n nk å a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t La n g a a r d l ø k k e n, a v h o l d e s t i rs d a g 28. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 9. 0 0 p å B e r l e S

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e U l l e r n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 p å L i l l e

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s t o rs da g 8. a p r

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i F o r n e b u k o l l e n B o l i g s am ei e, a v h o l d e s t o r s da g 2 3. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 : 0 0 p å S A

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Akersbakken Bo r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N y d a l e n K v a r t e r, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s r e t å n r i n s g

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d e s t i r s d ag 4. m a i 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 i S t

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i T h o n b y g g e t S am e i e, a v h o l d e s t o r s d a g 2 2. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8 :0 0 i P i l e s t r e d e t 3 5,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

LIABAKKEN BOLIGSAMEIE DISPONIBLE MIDLER PR

LIABAKKEN BOLIGSAMEIE DISPONIBLE MIDLER PR DISPONIBLE MIDLER PR. 30.4.2017 For å måle selskapets betalingsevne på kort sikt, beregner vi størrelsen på disponible midler, også kalt arbeidskapital. Størrelsen på disponible midler kan bl.a brukes

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3.

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3. I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 4. a p r i l 2 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S a g a d am m e n, a v h o l d e s t o r s d a g 15. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 9. 0 0 i S am l i n g s s a l

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 12. m a i 2 0 0 9, k l. 1 8 3

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! S i d e 1 6 4 6 B o r e t t s l a g e t E u f e m i a K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 3 1. m a rs 2 0 0 9, kl. 18.30 i Langerud Sykehjem.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R i n g g a t en T e r r a s s e S am e i e, a v h o l d e s 2 4. m a rs 2 0 1 0, kl. 18 :00 i Lilleborg Kirke. T I L B E HA

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø v r e T ø y e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 17 925 999 16 811 540 17 927 504 20 624 507 Andre inntekter 3 324 738 362 598

Detaljer

K j r e æ b e b o e r!

K j r e æ b e b o e r! 1 W e l h a v e n s g a t e N r. 1 0 B o r e t t s l a g K j r e æ b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S m a rt a p a r t 2 B o r e t t s l a g, a v h o l d e s 3 1. m a i 2

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 Ordinært årsmøte i Solbakken Velforening, a v h o l d e s t o r s d a g 1 8. m a r s 2 0 1 0, k l. 2 0. 1 5 p å Ok s t a d S k o l e. T I L B E HA N D L I N G F O R

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Ø s t e r l i B o l i g s e l s k a p A S I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Øs t e r l i B o l i g s e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i n g o g r e g ns

Detaljer

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i P i -1 l 3 e B s r t l, r a v e h d o e l t d es P t i a r s d k a g

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 1 U l l e r n p a r B k o e l n i g s a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n p a r k e n B o l i g s am e i e,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K n u t Rø r b a k k e n / s / T o r E r i k H o l tm o e n / s / E r i k T ø n n e / s /

K n u t Rø r b a k k e n / s / T o r E r i k H o l tm o e n / s / E r i k T ø n n e / s / I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i P r o f es s o r D a h l s gt 3 9 A S, a v h o l d es t i r s da g 2. j

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

643 18.09.2012. Rapporten viser et resultat på kr -43 034,- mot budsjettert hittil i år, kr -178 651,-. De disponible midlene er på kr 696 688,-.

643 18.09.2012. Rapporten viser et resultat på kr -43 034,- mot budsjettert hittil i år, kr -178 651,-. De disponible midlene er på kr 696 688,-. Til styret i Sofies Hage Borettslag ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2012. 643 18.09.2012 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.08.2012. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Ø v r e L j a n B o l i gs am e i e I I I, a v h o l d e s t o rs d a g 3 0. a p r i l 2 0 0 9, kl. 1800 i Nordstrand Eldresenter,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG 6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l r e i t s n g e n e r a t l f i o r l s am å l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011.

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. Til styret i Sofies Hage Borettslag ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. 643 02.11.2011 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.08.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader,

Detaljer

Årsregnskap Resultat

Årsregnskap Resultat Årsregnskap 2007 - Resultat Utarbeidet av AS OSLO OG OMEGN BOLIGFORVALTNING, den 11.03.2008 13:08 Note Regnskap 2007 Regnskap 2006 Budsjett 2007 Budsjett 2008 Inntekter Inndekning av felleskostnader 1

Detaljer