2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R"

Transkript

1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S a m e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a g 1. a p r i l , k l i a u d i t o r i um 1, P i l es t r e d e t 5 2, H ø gs k o l e n i Os l o. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G A ) V a l g a v m ø t e l e d e r B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e C ) V a l g a v s e k r e t æ r o g e n s a m e i e r t i l å u n d e r s k r i v e p r o t o k o l l e n D ) S p ø r s m å l o m m ø t e t e r l o v l i g k a l t i n n 2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 4. B U D S J E T T F O R G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r 6. I N N K O M N E F O R S L A G A ) F o r s l a g f r a E r i k F l a d v a d P a r k e r i n g s p r o b l e m a t i k k p å D o b l o u g l ø k k a B ) F o r s l a g f r a E r i k F l a d v a d - F j e r n v a r m e, s n ø r y d d i n g, s i k r i n g m o t r a s, u t b e d r i n g a v b a d e r o m C ) F o r s l a g f r a E r i k F l a d v a d F r y s i n g a v s t y r e h o n o r a r p å n å v æ r e n d e n i v å i 2 å r D ) F o r s l a g f r a E r i k F l a d v a d - P r os j e k t n y e b r a n n / l y d d ø r e r, r e h a b i l i t e r i n g a v u t l e i e e n h e t e n i n r. 1 5 C, v a n n s k a d e r i f o r b i n d e l s e m e d b r a n n b a l k o n gp r o s j e k t e t I n n k o m n e f o r s l a g e r t a t t i n n s om eg n e v e d l e g g. S am e i e t s g j el d e n d e v e d t e k t e r o g h u s o r d e n s r e g l e r e r o gs å t at t i n n s o m e g n e v e d l e g g. 7. V A L G A V T I L L I T S V A L G T E A ) V a l g a v s t y r e l e d e r f o r 1 å r B ) V a l g a v 2 s t y r e m e d l e m m e r f o r 2 å r C ) V a l g a v 2 v a r a m e d l e m m e r f o r 1 å r D ) V a l g a v 3 m e d l e m m e r t i l v a l g k o m i t é O s l o, 1 2. m a r s S t y r e t i S a m e i e t S o l h a u g e n H e n r i k J e a n M e t t e/ s / J o s t e i n B a k k e/ s / E l i s a b e t h T. J a h n / s / H å k o n E n g e b r e t hs e n / s / R u n e A a l e -H a n s e n / s / I s a m e i e r m ø t et h a r s am e i e r n e s t em m e r e t t m e d e n s t em m e f o r h v e r s e k s j o n d e e i e r. S am e i e r e n h a r r e t t t i l å m ø t e v e d f u l l m e k t i g. R e g i s t r e r i n g s b l a nk e t t e n l e v e r e s i ut f y l t s t a n d v e d i n n g a n g e n.

2 2 S a m e i e t S o l h a u g e n T I L L I T S V A L G T E Å R S B E R E T N I N G F O R S i d e n f o r r i g e o r d i n æ r e s a m e i e r m ø t e h a r s am e i et s t i l l i t s v a l g t e v æ r t f øl g e n d e : S T Y R E T L e d e r H e n r i k J e a n M e t t e B o g s t a d v n 6 S t y r e m e d l e m J o s t e i n B a k k e C o l l e t t s G a t e 1 5 D S t y r e m e d l e m E l i s a b e t h T. J a h n C o l l e t t s G a t e 1 9 S t y r e m e d l e m H å k o n E n g e b r e t h s e n C o l l e t t s G a t e 2 9 B S t y r e m e d l e m Rune Aale-H a n s e n C o l l e t t s G a t e 1 5 C V A R A M E D L E M M E R T I L S T Y R E T V a r a m e d l e m D i n o H o c k i c C o l l e t t s G a t e 1 7 H å k o n E n g e b r e t hs e n b l e v a l g t s om v a r am e d l em t i l s t y r e t p å f j o r å r e t s s am e i e rm ø t e. I l ø p et a v s i s t e s t y r e p e r i o d e h a r s t y r e m e d l em T o n e K i l l i n gm o, s om va r v a l g t i n n i s t y r e t f o r p e r i o d e n , v a l g t å t r e k k e s e g f r a s i t t v e r v. H åk o n E n g e b r e t h s e n o v e r t ok h e n n es p l a s s i s t y r e t. S t y r e l e d e r H e n r i k J. M e t t e b l e v a l gt i n n i s t y r e t f o r p e r i o d e n , m e n v e l g e r å t r e k k e s e g f r a s i t t v e r v. D e t s k a l d e r f o r v el g e s n y s t y r e l e d e r f o r 1 å r. G E N E R E L L E O P P L Y S N I N G E R O M S AM E I E T TI L L I TS V AL G TE O G AN S AT TE A v s am e i e t s 5 s t y r em e d l em m e r e r d e t 1 k v i n n e o g 4 m e n n. Sam eiet er positiv til likestill i n g o g t a r s i k t e p å at d et i k k e f o r e k om m e r f o r s k j e l l s b e h a n d l i n g p å g r u n n a v k j ø n n v e d v a l g o g a ns e t t e l s e r. S a m e i e t d r i v e r i k k e m e d f o r s k n i n g s - o g ut v i k l i n g s ak t i v i t e t e r. S am e i e t f ø l g e r a r b e i d s m i l j ø l o v e n s b e s t em m e l s e r o g t i l s t r e b e r et g o d t a r b e i d s m i l j ø. S a m e i e t h a r i n g e n a ns a t t e. F O R R E T N I N G S F Ø R S E L O G R E V I S J O N F o r r e t n i n g s f ø r s e l e n e r i h e n h o l d t i l k o n t r ak t u t f ø r t a v OB O S E i e n d om s f o r v a l t n i n g A S. A u t o r i s e r t r e g ns k a ps f ø r e r ( o p p d r ag s a n s v a r l i g ) e r r e g ns k a ps s j e f E g i l H a v r e, O B OS. S am e i e t s r e v i s o r e r E r n s t & Y o u n g A S. E I E N D O M M E N S am e i e t b e s t å r a v 9 6 s ek s j o n e r. S am e i e t e r r e g i s t r e r t i B r ø n n ø y s u nd m e d o r g a n i s a s j o ns n um m e r S am e i e t l i g g e r i O s l o k o m m u n e o g h a r f ø l g e n d e g å r d s - o g b r u k s n um m e r :

3 3 S a m e i e t S o l h a u g e n M e d e i e r s e k s j o n f o r s t å s s am e i e a nd e l i b e b y g d e i e n d om m e d t i l k n y t t e t e n e r e t t t i l b r uk a v b o l i g e l l e r a n n e n b r uk s e n h et i e i e nd o m m e n. S t y r e t e r i k k e k j e nt m e d a t d e t y t r e m i l j ø e t f o r u r e n s es i v e s e nt l i g g r a d. V A K T M E S T E R T J E N E S T E S a m e i e t h a r a v t a l e o m v a k t m e s t e r t j e n e s t e m e d O s l o R e n h o l d & V e d l i k e h o l d s s e r v i c e a s s om k a n k o nt a k t e s p å t e l e f o n D e r s om i k k e a n n e t e r a v t a l t m e d s t y r e t p å f o r h å n d, m å s e k s j o ns e i e r p å r e g n e å m å t t e b e t a l e f o r p r i v a t e t j e n e s t e r s el v. F O R S I K R I N G Sam eiets eiendomm er er fullverdiforsikret i Gjensidig e F o rs i k r i n g m ed p o l i s e n um m e r F u l l v e r d i f o r s i k r i n g v i l s i a t f o rs i k r i n g s s e l s k a p et h a r a ns v a r e t f o r a t s am ei e t t i l e n h v e r t i d h a r d e r i k t i g e f o rs i k r i n g s s um m e r. E n f o r u t s et n i n g f o r d e t t e e r a t f o r s i k r i n g s s e l s k a p e t f å r m e l d i n g o m v e s e n t l i g e v e r d i ø k n i n g e r p å b y gn i n g e r, f. e k s. v e d r e h a b i l i t e r i n g e l l e r p å b y g g i n g. V e d t o t a l s k a d e s k al e r s t a t n i n gs b e l ø p et d e k k e o p p f ø r i n g a v n y b y g n i n g a v s am m e s t a n d a r d o g s t ø r r e l s e. F o r s i k r i n g e n om f a t t e r o g s å b y g n i n g s m es s i g e f o r a n d r i n g e r s om d e n e n k e l t e s ek s j o n s e i e r g j ø r i n n e i b o l i g e n. D e n e n k e l t e s e k s j o n s e i e r m å s e l v s ø r g e f or å h a h j em f o r s i k ri n g s o m d e k k e r i n n bo og l ø s ø r e. H v i s s am e i e t s f o rs i k r i n g s k a l b e n y t t e s, m å b e b o e r n e s t r a k s m e l d e s k a d e n t i l F o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n i O B O S t l f f a k s E -po s t f o r s i k r i n o b o s. n o. O p p f ø l g i n g a v f o r s i k r i n gs a k e r b l i r g j o r t a v F o rs i k r i n gs a v d e l i n g e n i OB O S. B R A N N S I K R I N G S U T S T Y R I h e n h o l d t i l f o r s k r i f t e n e s k a l d et væ r e i ns t a l l e r t r ø yk v a r s l e r o g b r a n ns l o k ni n g s a p p a r a t e l l e r b r a n n s l a n g e i a l l e l e i l i g h e t e n e. E i er / b e b o e r h a r a n s v a r e t f o r a t u t s t y re t e r t i l s t e d e o g f u n g e r e r. H M S F o r s k r i f t o m s y s t e m a t i s k h e l s e -, m i l j ø - o g s i k k e r h e t s a r b e i d i v i rk s om he t e n ( I n t e r n k o n t r o l l f o r s k r i f t e n ) b l e f a s t s a t t v e d k g l. r e s. 6. d e s e m b e r m e d v i r k n i n g f r a 1. j a n u a r F o r s k r i f t e n s t i l l e r k r a v t i l at d e n e nk e l t e v i r k s om h et s k a l s ys t em at i s e r e a r b e i d e t m e d å e t t e r l e v e b e s t em m e l s e n e i l o v e r o g f o r s k r i f t e r g i t t a v d e t o f f e n t l i g e. B o l i g s el s k a p e r d ef i n e r t s om v i rk s o m h et o g s k a l d e r f o r h a i nt e r n k o n t r o l l s y s t em. D e t t e o m f a t t e r b l a n t a n n e t k o nt r o l l s ys t em o g o p pf ø l g i n g a v b r a n n v e r n, b y g g h e r r e f o r s k r i f t e r v e d b y g g e - o g a n l e g g s a r b e i d, l ek e p l as s e r o g e l ek t r i s k a n l e g g o g e l ek t r i s k u t s t y r h v o r f o r d e l i n g a v a n s v a r e t e r g i t t e n s l i k t o l k ni n g : S am e i e t e r a ns v a r l i g f o r a t d et e l ek t r i s k e a n l e g g e t o g u t s t y r e t i f e l l es a r e a l e t t i l e n h v e r t i d e r i o r d e n. I f o r h o l d t i l a n l e g g o g ut s t y r i d e n e n k e l t e b o e n h e t e r d e t s t y r e t s p l i k t å g j ø r e e i e r o g / e l l e r b r u k e r a v d e n e n k e l t e l e i l i g h e t o p pm e rk s om p å d e t a ns v a r s om d e h a r f o r å h o l d e e l e k t r i s k ut s t y r i o r d e n e t t e r g j e l d e n d e l o v o g f o rs k r i f t.

4 4 S a m e i e t S o l h a u g e n S A M E I E T S L Å N S am e i e t h a r 2 l å n i O B O S F i n a n s o g i n n v i l g e t k as s ek r e d i t t p å k r , -. S e b a l a ns e n o g n o t e i r e g ns k a p et. E I E N D E LE R O G G J E L D O M S E T N I N G O G T A K S T E R S am e i e r n e f å r t i l s e n dt s k j em a m ed o p p s t i l l i n g o v e r d e n e n k e l t e s e k s j o n s a n d e l a v s am e i e t s i n n t e k t e r, ut g i f t e r, gj e l d o g ei e n d e l e r. L i g n i n g s v e r d i e n f å r d e n e n k e l t e o pp g i t t p å l i g n i n gs k o nt o r e t. Om s et n i n g a v s ek s j o n e n e s k j e r t i l m a rk e d s p r i s. D e t f i n n es i k k e t a k s t e r f o r s e k s j o n e n e v e r k e n h o s s t y r e t e l l e r f o r r e t n i n gs f ø r e r. S å l a n gt f o r r e t n i n g s f ø r e r e n f å r o p p g i t t o m s e t ni n g s p r i s e r, bl i r d i s s e r e g i s t re r t. F o r r e t ni n g s f ø r e r k a n, p å b a k g ru n n a v d i s s e o p p l y s n i n g e n e, g i a n t y d n i n g om p ri s n i v å e t f o r s e k s j o n e n e. T E L E N O R S a m e i e t e r t i l s l u t t e t s a m a r b e i d s a v t a l e n m e l l om T el e n o r o g OB O S E i e n d o m s f o r v a l t ni n g om r a b a t t o r d n i n g f o r b e b o e r e m e d t e l e f o n a b o n n e m e nt i T e l e n o r. D e t g i s r a b a t t p å : - T e l l e r s k r i t t / t r a f i k k f r a f a s t t e l e f o n - F r i b r u k a v f as t t e l ef o n h v e r l ø r d ag ( k u n s t a rt p r i s p å 8 9 ø r e p r s am t al e u a n s e t t v a r i g h e t ). D e n e n k e l t e b e b o e r f å r o gs å r a b a t t v e d b es t i l l i n g a v : - ADSL, oppringt internett og m obiltelefoni - B r e d b å n d s t e l ef o n i - M e d 3 t y p e r T e l e n o r -a b o n n em e nt g i s e n t o t al k u n d e r a b a t t i t i l l e g g t i l d e ø v r i g e r a b a t t e n e. K A B E L -TV GET er leverandør av kabel-tv tjenester til sameiet, i tillegg til bredbånd, telefoni og digital- T V. G e t s s e r v i c et e l e f o n e r b e t j e n t m a n d a g - f r e d a g m e l l om k l o g o g l ø r d a g - s ø n d a g m e l l o m k l o g F e i l m e l d i n g o g s u p p o r t k a n o g s å m e l d e s p å w w w. g e t. n o. G e t s k u n d e - o g s e r v i c em o t t ak e r l o k a l i s e r t i M a r i d a l s v e i e n i t i l k ny t n i n g t i l h o v e d k o n t o r e t. H e r k a n m a n b l a n t a n n e t h e n t e e l l e r b y t t e d ek o d e r, i nt e r n e t t m o d em o g " g j ø r d et s e l v p a k k e r " f o r t e l e f o ni. P å G e t s h j em m es i d e w w w. g e t. n o f i n n e r d u o v e r s i k t o v e r ak t u e l l e f o r h a n d l e r e i l ok a l om r å d e t, s am t pr o d u k t i n f o rm as j o n o g b es t i l l i n g s m u l i g h e t e r. O B O S o g G e t h a r i n n g å t t a v t a l e f o r b e b o e r e i b o l i g s e l s k a p e r f o r v a l t e t a v O B O S -k o ns e r n e t o m k o l l e k t i v a v t a l e p å D i g i t a l T V, i n t e r n e t t o g t e l ef o n t j e n es t e r. K o nt ak t k u n d et j e n e s t e n f o r m e r i n f o rm as j o n. Ingen m å gjøre inngrep i kabel-t v a n l e g g e t s o m å s k r u a v d e k s e l e t p å a n t e n n e k o n t ak t e n o g f o r e t a o m - e l l e r t i l k o b l i n g e r. S l i k e i n n g r e p v i l k u n n e f o r å r s ak e f o rs t y r re l s e r p å s i g n a l e n e t i l a n d r e b e b o e r e og i verste fall forårsake ødeleggelser i kabel-t v a n l e g g e t. A V T A L E O M L E V E R A N S E A V E L E K T R I S K K R A F T OBOS har fremforhandlet avtale m ed LOS for leveranse av el-k r a f t.

5 5 S a m e i e t S o l h a u g e n O p p r i n n e l i g a v t a l e m e d L OS ut l ø p d e n OB O S h a r f o r l e n g e t a v t a l e n f r a m e d d e s am m e f o r d e l e n e s om i f o r r i g e p e ri o d e. S am e i e t h a r t i l t r å dt d e n n e a v t a l e n. D e t t e g j e l d e r k u n s t r øm t i l f e l l e s om r å d e o g i k k e p r i v a t a b o n n em e n t f o r d e n e n k e l t e l e i l i g h e t. R e s u l t a t et a v k r a f t f o r v a l t n i n gs a v t a l e n h a r g i t t b es p a r e l s e r o gs å i D et h a r væ r t s t o r e o m r å d em es s i g e v a r i a s j o n e r i N o r ge i , m e n m å l t m o t gj e n n o n s n i t t l i g s p ot p r i s s e r b e s p a r e l s e n e ut t i l å b l i c a 1 1 %. S T Y R E T S A R B E I D År s b e r e t n i n g S t y r e t s a r b e i d 3. a p r i l a p r i l Styret har i løpet av perioden avholdt 8 styremøter. Øvrig saksbehandling har gått på e - p o s t o g t e l ef o n. I t i l l e g g t i l d e v a n l i g e d u g n a d e n e vå r / h ø s t, e r d e t b l i t t a v h o l d t e n ek s t r a o r d i n æ r d u g n a d i f o r b i n d e l s e m e d o p p us s i n g a v s a m ei e t s ut l e i e l e i l i g h e t i n r 1 5 D. S t y r e t h a r b e s t å t t a v f em p e rs o n e r, s t y r e l e d e r o g f i r e m e dl em m e r, s am t t o v a r a m e d l em m e r. T o n e K i l l i n gm o t r å d t e u t a v s t y r e t i s e p t em b e r o g Hå k o n E n g e b r e t hs e n r y k k e t o p p f r a v a r a t i l f as t s t y r em ed l em. G j e n n o m f ø r t e p r o s j e k t e r E n t r é d ø r e r / t r a p p e o p p g a n g e r : U t s k i f t i n g a v e n t r é d ø r e r, l o f t s - o g k j e l l e r d ø r e r, s am t o p p u s s i n g a v o p p g a n g e n e o g i n n g a n g s p a r t i b l e f u l l f ø rt s om m e r e n N å r d et g j e l d e r ek s t r a r u n d e n m e d i s o l e r i n g e n r u n d t e n t r é d ø r e n e, bl e d e t t e r e t t e t a v L U T R O b y g g. E k s t r ak o s t n a d e ne i f o r b i n d e l s e m e d r e t t i n g a v i ns t a l l e r i n g ( i s o l e r i n g ) e r i s i n h e l h e t d e k k e t a v L U T R O b y g g o g i k k e b e l a s t e t s am e i et. G j e n n om f ø r i n g e n e r k o n t r o l l e r t a v OP A K s om g a r a n t e r e r f or a t i n ns t a l l e r i n g e n n å e r f o r s k r i f t s m es s i g u t f ø rt m ht. br a n n s i k k e r h e t. En sam eier har klaget på jobben til O s l o B r a n n o g R e d n i n g s et a t e n ( O B R ). OB R b e k r e f t e r at a ut o r i s e r t f i rm a k a n b ru k e m at e r i a l e s om e r l i k e g o d t e l l er b e d r e e n n d e t e n l e v e r a n d ø r h a r s om s t a n d a r d l ø s n i n g. OB R v u r d e r e r s a k e n s om a vs l u t t e t. B r a n n b a l k o n g e n e R e h a b i l i t e r i n g e n a v b a l k o n g e n e b l e g j e n n om f ø rt i l ø p et a v s om m e r en P å g r u n n a v m y e r e g n b l e a r b e i d e t n o e f o r s i n k e t et t e rs om d e t v a r b e h o v f o r t ø rt v æ r t i l d e l e r a v a r b e i d e t. B a l k o n g e n e bl e m al t i s am m e f a r g e s om v i n d u e n e o g k a nt e n p å b a l k o n g e n e p å b a k s i d e n ( s p es i a l l a g e t f a r g e : OK R E S V ). S a m e i e t s u t l e i e l e i l i g h e t i 1 5 D P å s am e i em ø t et i b l e d e t di s k u t e r t n ø d v e n d i g o p p u s s i n g a v u t l e i e l e i l i g h e t e n i n r 1 5 D. D e t b l e i n n h e n t et p r i s t i l b u d p å c a , - k r o n e r. P r i s e n v a r e n f ø l g e a v e t s t o r t b e h o v f o r t o t al r e h a b i l i t e r i n g a v l e i l i g h e t e n i n k l u d e r t n y t t k j øk k e n o g ba d. S t y r e t m e n t e

6 6 S a m e i e t S o l h a u g e n d e t t e v a r et u f o r h o l ds m es s i g s t o rt ø k o n om i s k l ø f t g i t t s am e i e t s ø k o no m i. D e t b l e d e rm e d i v e r k s a t t m i n i d u g n a d i t i l l e g g t i l at J o s t e i n B a k k e, u t e n v e d e r l a g, l a ne d e t b et y d e l i g a n t a l l t i m e r f o r å b y g g e o m l e i l i g h e t e n f r a 2 -r o m s t i l 3 -r om s l e i l i g h e t, s a m t g j ø r e g r u n n a r b e i d f ø r e l e k t r i k e r o g r ø r l eg g e r g j o r d e r e s t e r e n d e a r b e i d. K os t n a d e n e n dt e t i l s l u t t p å k r o n e r, c a l a v e r e e n n t i l b u d s o m v a r i n n h e n t e t. D e t v i s es f o r ø v r i g t i l i n f o rm as j o ns s k r i v s om t i d l i g e r e e r h e n g t o p p p å o p p s l a gs t a v l e n e i a l l e o p p g a n g e n e. I t i l l e g g h a r d e t væ r t a r r a n g e r t e n å p e n d a g f o r å v i s e f r em l e i l i g h e t e n f o r d e s a m e i e r n e s o m ø n s k e t å s e d e n. S o m f ø l g e a v a t l e i l i g h e t e n n å h a r 3 r om, e r d e t m ul i g å f å hø y e r e l e i e i n n t ek t t i l s am ei e t. N y l e i et a k e r f l y t t e t i n n i ok t ob e r. U n i v e r s a l n ø k k e l S t y r e t h a r i p e r i o d e n f o r s øk t å r y dd e o p p i h v em s om h a r t i l g a n g p å o g e r i b es i t t e l s e a v u n i v e r s a l n ø k k e l t i l a l l e o p p g a n g e r, k j e l l e r o g l of t. D e t e r f ø rs t o g f r e m s t v a k t m es t e r, s t y r e t s m e d l em m e r o g a n d r e s om e t t e r a v t a l e/ p å o p p d r a g f r a s t y r e t, s k a l h a u n i v e r s a l n ø k k e l. E n s am e i e r n ek t et l e n g e å g i f r a s e g s i n nø k k e l et t e r å h a f r a t r å d t s t y r e t. V e d h j e l p f r a OB OS j u r i d i s k a v d e l i n g b l e s a k e n l øs t. Ele k t r i s k a n l e g g S t y r e t h a r f å t t I K T E l e k t r o t i l å k o n t r o l l e r e d e t e l ek t r i s k e a n l e g g e t i h e l e s am ei e t ( p å f e l l e s om r å d e n e ). M i n d r e m a n g l e r b l e a v d e k k et, i n g e n a l v o r l i g e, o g a l l e e r r e t t e t o p p. S t y r e t v i s e r t i l a t O s l o k o m m u n e h a r h a t t t i l s y n p å el e k t r i s k a nl e g g i nn e i l e i l i g h e t e r i d e n n e b y d e l e n. S am ei e r e s om i k k e h a r h a t t t i l s y n, o p p f o r d r e s t i l å b e om b ef a r i n g, o g a t e v e n t u e l l e m a n g l e r r e t t es. S t y r e t ha r b e d t om å f å t i l s e n d t e n g e n e r e l l o v e r s i k t o v e r b e f a r i n g e r s o m e r f o r e t a t t i s a m e i e t ( i k k e s p es i f i s e rt p å l e i l i g h e t ). H e ns i k t e n e r å k u n n e o p p f o r d r e t i l at s am ei e r e r e t t e r o p p a l v o r l i g e f e i l, d e rs om d e t e r b l i t t av d e k k e t. I n n b r u d d / k j e l l e r v i n d u D e t h a r v æ rt i n n b r u d d i k j e l l e r g j e nn o m k j e l l e r v i n d u i l ø p e t a v å r e t. S t y r e t h a r f å t t e r s t a t t e t g a m m e l h ø ns e n e t t i n g m ed p e r f o r e r t e m et a l l p l at e r, f o r a n a l l e v i n d u e n e s om i k k e h a r j e r n g i t t e r. Y t t e r l i g e r e s i k r i n g s t i l t a k v i l bl i v u r d e r t. T r a p p e v a s k D e t e r i n n g å t t a v t al e om t r a p p e v a s k m e d n y t t f i rm a : N o r v a k t o g V a s k A S, s am t b es t i l t l e v e r i n g o g s k i f t a v m a t t e r v e d a l l e i n n g a n g s p a r t i e r. M a t t e r s k i f t es h ve r 1 4 d a g i p e r i o d e n n o v e m b e r - a p r i l, o g e n ga n g i m å n e d e n i p e r i o d e n m a i - o k t o b e r. Ti l t r o s s f o r u t v i d e l s e a v t j e n e s t e n h a r v i f å t t e n p r i s r e d u k s j o n p å c a k r , i f o r h o l d t i l d e t v i b e t a l t e f o r t j e n e s t e n t i d l i g e r e, s om j o d a k u n om f a t t e t t r a p p e v a s k. P å g å e n d e p r o s j e k t e r o g a n d r e m i nd r e s pø r s m ål U t e a r e a l : g r ø n t o m r å d e r, s y k k e l s t a t i v, p a p i r -c o n t a i n e r e S t y r e t v i s e r t i l at d et t i d l i g e r e h a r væ r t d rø f t et å s et t e i v e r k t i l t ak f o r å f å et m e r h e l h e t l i g o g l e t t s t e l t u t e a r e a l. N o e n h a r o gs å ø n s k e t å s e p å m u l i g h et f o r å g j ø r e n o e m e d s y k k e l s t a t i v e r o g p a p i r c o nt a i n e r e s a m t a v f al l s s j ak t e r o g r e s i r k u l e r i n gs s t as j o n e r. S t y r e t h a r i i k k e p r i o r i t e r t å j o b b e m e d d e t t e. O p pf ø l g i n g v i l b l i v u r d e r t i F j e r n v a r m e A l t a r b e i d m e d å f o r b e r e d e t i l k o b l i n g e n t i l f j e r n v a rm e n e t t e t bl e f ul l f ø rt m ot s l ut t e n a v

7 7 S a m e i e t S o l h a u g e n D a t i l b u d p å s e l v e t i l k o b l i n gs j o b b e n k om, v a r d e t v e s e n t l i g d y re r e e n n o p p r i n n e l i g b u d s j e t t e r t ( , - k r o n e r v s , - k r o n e r ). S i d e n o l j e p r i s e n s a m t i d i g h a r s u nk e t b e s l u t t e t s t y r e t å ut s e t t e s el v e t i l k ob l i n g e n, f o r å h e n t e i n n n y e a n b u d. B a l k o n g m a r k i s e r S t y r e t h a r f å t t s p ø rs m å l om e n s am l e t f e l l es ut s k i f t i n g a v m a rk i s e r. D e t t e v i l f o r e l ø p i g i k k e b l i g j o r t. S t y r e t e r s a m t i d i g o p p t a t t a v a t s a m e i e t f r e m s t å r e s t e t i s k h e l h et l i g o gs å p å b a k s i d e n ( s am ei e t s f e l l es om r å d e ), o g m e n e r at d a g e ns m a n g e m a rk i s e f a r g e r i k k e t j e n e r b y g g e t. V i a n b e f a l e r d e r f o r a t f r em t i d i g e m a r k i s e r h o l d e r s e g i næ r h e t e n a v b y g g e t s e k s i s t e r e n d e f a r g e r. V i h a r s e t t p å a l t e r n a t i v e r o g h a r k om m e t t i l a t de t e r m e s t n a t u r l i g m e d é n h o v e d f a r g e s om s p i l l e r p å l a g m e d v i n d u e n e o g b a l k o n gk a n t e n. F a r g e n g u l h a r v æ r t m e d l e n g e s om e n a v f l e r e m a r k i s ef a r g e r o g s t em m e r o gs å m ed b y g g e t s f o r s i d e o g m e d d e ø v r i g e b a l k o n gm a r k i s en e p å D o b l o u g l øk k a. N y e m a r k i s er v e l g e s f r e m o v e r k u n i n n e n f o r g u l f a r g e n ; g r ø n n e o g b l å m a r k i s e r g å r u t. I n n e n f o r f a r g e n g u l t s t å r d e n e n k e l t e f r i t t t i l å v e l g e, m e n v i a n be f a l e r a t m a n u n n g å r d e m es t i n t en s e o g s k r i k e n d e fargetoner. Stripete m arkiser i gult og hvitt er også en m uli g h e t. V e d å b e g r e n s e s e g t i l é n h o v e d f a r g e v i l v i f å e t m e r h e l he t l i g p r e g p å f as a d e n b a k, s am t i d i g s om d e t e r r om f o r n o e n g r a d a v i n d i v i d u e l l e v a l g. E k s i s t e r e n d e b a l k o n gm a r k i s e r b e h o l d e s s om d e e r. M a r k i s e r h ø r e r k u n t i l b a l k o n g e n e o g e r i k k e t i l l a t t a n d r e s t e d e r p å f as a d e n. F o r s p ø r s m å l k o n t ak t g j e r n e s t y r e t. N e d l ø p D e t e r i n n h e n t et a n b u d p å o p p s t a k i n g a v n e d l ø p f r a t ak r e n n e r. S t y r e t k j e n n e r i k k e t i l a t d e t t e e r bl i t t g j o rt p å m a n g e å r, o g a n b e f a l e r a t d et g j e n n om f ø r es i V e d l i k e h o l d v i n d u e r / v e r a n d a d ø r e r U t v e n d i g v e d l i k e h o l d a v v i n d u e r m å e t t e r h v e r t g j e n n om f ø r e s. S t y r e t h a r v a l g t å i k k e p r i o r i t e r e d e n n e j o b b e n i i n n e v æ r en d e å r. D e t f o r u t s e t t e r s am t i d i g r ep a r a s j o n e r a v e n k e l t e v e r a n d a d ø r e r. D e t e r f o r e l ø p i g i k k e i n n h e n t e t a n b u d p å j o b b e n. V e d l i k e h o l d t a k S t y r e t f ø l g e r m e d p å t i l s t a n d e n p å t a k e t, o g h a r v u r d e r t a t d e t f o r t s a t t i k k e e r p r e k æ rt b e h o v f o r å v e d l i k e h o l d e t ak e t. D et m å i m i d l e r t i d f øl g e s o p p l ø p e n d e. L e k k a s j e D e t h a r v æ r t n o e n m i n d r e l e k k a s j e r a v u l i k e å r s a k e r. D e t m å f o r t l ø p e n d e v u r d e r e s b e h o v f o r u t s k i f t i n g / u t b e d r i n g a v ( s o i l ) r ø r. S t y r e t f ø l g e r m e d, m e n h a r i k k e v a l g t å p r i o r i t e r e d e t t e i å r. S ø p p e l s j a k t. V a k t m es t e r h a r p å p e k t a t d e t k as t e s e n d e l p o s e r i s ø p p e l s j ak t e n u t e n å k n yt t e p os e n. R e s u l t a t e t b l i r a t a v f a l l f a l l e r u t u n d e r t r a n s p o r t e n o g a t s ø p p e l f l y t e r i s ø p p e l r om m e t. D e t g i r u n ø d v e n d i g m e r a r b e i d f o r v a k t m es t e r o g v i b e r a l l e om å b i d ra t i l a t d e t t e i k k e s k j e r. D e t u n d e r s t r e k e s s a m t i d i g a t p a p i r -c o n t a i n e r n e k u n e r m e n t f o r p a p p / p a p i r, o g at e s k e r o g l i g n e n d e S K A L b r e t t es s a m m e n / k om p r i m e r e s s l i k a t d e t bl i r p l a s s t i l a l t. C o n t a i n e r n e t øm m es i b e g y n n e l s en a v h v e r u k e.

8 8 S a m e i e t S o l h a u g e n O p p u s s i n g a v b a d S t y r e t h a r i k k e v a l gt å g å i g a n g m e d f o r b e r e d e l s e t i l f e l l es o p p us s i ng a v b a d. D et t e m å d e n e n k e l t e s a m e i e r e s ø r g e f o r s e l v, d e r s o m d e t e r ø ns k e l i g / nø d v e n d i g. D e t v i s es t i l i n f o rm a s j o n om d e t t e f r a t i dl i g e r e, b l a n t a n n e t m e d h e ns y n t i l g j e n n om f ø r i n g, b r u k a v s e r t i f i s e rt e f a g f o l k s am t at d e t g i s b e s k j e d t i l s t y r e t. K om m u n i k as j o n m e d s t y r e t D e f l e s t e s a m e i e r e h e n v e n d e r s e g t i l s t y r e t p r t e l ef o n e l l e r v e d p e rs on l i g k o nt a k t. N o e n b e n y t t e r o g s å e -p o s t, i h o v e d s ak i e t om f a n g s om e r e n k e l t å h å n d t e re. É n s am e i e r h a r o g s å i å r s t å t t f o r o m l a g e -p os t e r t i l s t y r e t. S t y r e t e r b l i t t o p p f o r d r e t t i l å e t a b l e r e e n e g e n e -p o s t a d r e s s e t i l s t y r e t f o r f r em t i d i g k om m u ni k as j o n. D a v i l a d r e s s e n he l e t i d e n væ r e d e n s am m e u a v h en g i g a v u t s k i f t ni n g e r i s t y r e t. S t y r e t h a r s om f ø l g e a v d et t e et a b l e r t f ø l g e n d e a d r e s s e s om v i l b l i p r ø v d ut : s o l h a u g e s t y r e r o m m e t. n e t Styret understreker at sameiere fortsatt gjerne må ta kontakt via telefon eller ansikt -tila n s i k t. D e t t e g j e l d e r s æ r l i g d e rs om k r i s e r s k u l l e o p p s t å ( l ek k as j e r, i n n b r u d d e l l e r l i g n e n d e ). P r o s j e k t e r s o m i k k e e r a v k l a r t / p å b e g yn t Y t t e r v e g g e n i r u n d i n g e n D e t e r i n n h e n t e t t i l b u d p å å m a l e y t t e r v e g g e n i r u n d i n g e n. J o b b e n e r u t s a t t t i l d e t b l i r v a r m e r e i v æ r e t ( f o r at m a l i n g e n s k a l f e s t e s e g s k i k k e l i g ). R e n s n i n g a v l u f t e k a n a l e r D e t e r i n n h e n t et t i l b u d p å å r e n s e l u f t e k a n a l e r p å b a d o g k j ø k k e n f o r å b e d r e v e n t i l e r i n g e n. A r b e i d e t k a n g j ø r es i S t y r e t o p p f o r d r e r s am t i d i g s am e i e r e s om p u s s e r o p p l e i l i g h et e r t i l i k k e å t e t t e i g j e n l uf t e l uk e r / k a n a l e r, o g å v u rd e r e å a v s t å f r a å i n s t a l l e r e e l e k t r i s k e v i f t el øs n i n g e r e t t e r s om d e i k k e e r d i m e ns j o n e r t i h e n h o l d t i l m å t e n h u s e t e r b y g g e t p å. Fellesvaskeri S t y r e t m i n n e r om t i d l i g e r e å r s m øt ev e d t a k om å s l å s am m e n d a g e n s t o f e l l es v a s k e r i e r t i l e t t v as k e r i n å r f o r h o l d e n e t i l s i e r d et. D et v i l g i s am ei e t m u l i g h e t t i l å l e i e u t et ek s t r a r om s om l a g e r. S t y r e t v u r d e r e r l ø p e n d e n å r d e t t e b ø r s k j e. An n e t O p p u s s i n g a v e g e n l e i l i g h e t. B o r i n g i v e g g. I f o r b i n d e l s e m e d o p p us s i n g a v e ge n l e i l i g h e t f o r ek om m e r d e t f r a t i d t i l a n n e n b e h o v f o r å b o r r e i v e g g m ot n a b o l e i l i g h e t. S t y r e t o p p f o r d r e r s am e i e r e t i l å v æ re v a r s om m e d s l i k t a r b e i d, s l i k a t m a n u n n g å r å b o r r e h u l l g j e n n om v e g g o g i n n t i l n a b o l e i l i g h e t. D e t e r u l i k t y k k el s e p å n o e n a v v e g g e n e i s am ei e t.

9 9 S a m e i e t S o l h a u g e n R E G N S K A P E T F O R S t y r e t m e n e r a t å r s r e g n s k a p e t g i r e t r e t t v i s e n d e b i l d e a v s am e i et s e i e n d e l e r o g g j e l d, finansielle stilling og resultat. Inform asjo n om s am ei e t s f o r v e n t e d e øk o n om i s k e u t v i k l i n g e r o m t a l t i å r s b e r e t n i n g e ns p u nk t e r om k o s t n a d s ut v i k l i n g o g b u ds j e t t f o r E g e n k a p i t a l e n e r p r ne g a t i v m e d k r , -. F r em t i di g e o v e r s k u d d v i l r e d u s e r e d e n n e g a t i v e e g e nk a p i t a l e n. D e n n e g a t i v e e g e n k a p i t a l e n s k y l d e s i h o v e d s a k t i d l i g e r e s t ø r r e v e d l i k e h o l d s o p p g a v e r f i n a n s i e rt v e d l å n e o p p t ak. M e d d e t t e s om b a k g r u n n e r f o r u t s e t n i n g om f o r t s at t d r i f t t i l s t e d e, o g å r s r e g n s k a p et f o r e r s a t t o p p u n d e r d e n n e f o r u t s e t n i n g. R E S U L T A T Å r e t s n e g a t i v e r es u l t at p å k r , - s om f r em k om m e r i r e s u l t a t re g n s k a p e t f o r es l å s o v e r f ø r t t i l b a l a ns e n u n d e r k o n t o f o r e g e n k a p i t a l. I N N T E K T E R I n n t e k t e n e i v a r t i l s a m m e n k r , - m o t b u d s j e t t e rt m e d k r , -. D e t n e g a t i v e a v v i k e t p å k r , - s k y l d e s i h o v e d s ak at b e g g e ut l e i e l e i l i g h e t e n e s t o t om m e i 4 m å n e d e r. A n d r e i n n t ek t e r b es t å r i h o v e d s ak a v t i l b a k e b et a l t o v e r s k u d d f r a G j en s i d i g e f o r s i k r i n g. S e n o t e 3. K O S T N A D E R D r i f t s k o s t n a d e n e i v a r p å k r , - m o t b u d s j et t e r t m e d k r , -, et n e g a t i vt a v v i k p å k r , -. A v v i k i f o r h o l d t i l b u d s j e t t s k y l d es : K o n s u l e nt h o n o r a r b l e b u d s j et t e rt m e d k r , - m e ns r e g n s k a p e t v i s e r k r , -. S t ø rs t e p a r t e n, k r , - e r r e f un d e r t f r a L ut r o B y g g. B å d e u t g i f t e r t i l j u r i d i s k b i s t a n d o g f a k t u r a f r a O B OS E i e n d om s f o r v a l t n i n g, t i l s am m e n k r , -, gj e l d e r i n n d r i v i n g a v h ov e d n ø k k e l f r a e n s am e i e r. D r i f t o g v e d l i k e h o l d b l e b u ds j e t t e r t m e d k r , -, m e n s r e g n s k ap e t v i s e r k r , -. E n e r g i b l e b u d s j e t t e r t m e d k r , -, m e ns r e g n s k a p et v i s e r k r , -. U t g i f t e r t i l s t r øm h ar g å t t n e d s am m e n l i g n e t m e d , m e ns f o r b r u k e t a v o l j e h a r øk t m e d c a l i t e r s a m m e n l i g n e t m e d R e v i s o r s h o n o r a r f o r r e g n s k a p s å r e t e r f o r r e v i d e r i n g a v s e l s k a p e t s r e g ns k a p o g f o rm u e s f o r v a l t n i n g. R e v i s j o ns h o n o r a r e t f r em k om m e r s om e g e n p o s t i r e s u l t at r e g n s k a p e t. F o r ø v r i g v i s es t i l d e e n k e l t e t a l l e ne i r e g n s k a p e t o g d e n r e g ns k a ps m e s s i g e o v e r s i k t s om f r em k om m e r u n d e r n ot e r t i l r e g ns k a p e t. S t y r e t e r i k k e k j e n t m e d h e n d e l s e r e t t e r s om p å v i r k e r r e gn s k a p et i v e s e n t l i g g r a d.

10 1 0 S a m e i e t S o l h a u g e n K O S T N A D S U T V I K L I N G R e n t e s a t s e n e i OB O S E i e n d om s f o r v a l t n i n g A S p r. d e n : R e n t e r p å d r i f t s k o n t o : 0, 1 0 % R e n t e r p å s p a r ek o n t o : 4, 6 0 % u n d e r 0, 5 m i l l i o n e r 4, 7 0 % m e l l om 0, 5 m i l l i o n e r o g 2 m i l l i o n e r % o v e r 2 m i l l i o n e r S T R Ø M P R I S E N E D e n t o t a l e s t r øm p r i s e n t i l e n f o r b ru k e r b e s t å r a v t r e k om p o n e n t e r : K r a f t p r i s s om d ek k e r k os t n a d e n e v e d å p r o d u s e r e o g s e l g e d e n el e k t r i s k e k r a f t e n u t g j ø r c a. 4 4 % a v t ot a l s t r øm p r i s ( b e t a l es t i l k r a f t l e v e r a n d ø r ). N e t t l e i e f o r t r a n s p o r t a v d e n e l ek t ri s k e k r a f t e n u t g j ø r c a. 2 2 % a v t ot a l s t røm p r i s (b e t a l e s t i l n e t t s e l s k a p e t ). S t a t l i g e a v g i f t e r d vs. f o r b r u k e r a vg i f t, a v g i f t t i l E n e r g i f o n d et o g m e r v e r d i a v g i f t u t g j ø r c a. 3 4 % a v t o t a l s t røm p r i s. S t r ø m p r i s e n i N o r g e v a r i e r e r m e d å r s t i d e n e. N o r m a l t s t i g e r d e n i v i n t e r h a l v å r e t o g r e d u s e r e s i s om m e r h a l v å r e t. D e t t e o g a n d r e f ak t o r e r s om p å v i r k e r k ra f t p r i s e n e g j ø r d et v a n s k e l i g å s p å u t v i k l i n g e n i s t r ø m p r i s e n e F O R S I K R I N G B y g n i n g s f o rs i k r i n g e n øk e r f r a t i l m e d c a. 9, 3 %. D et t e s k yl d e s at i n d ek s e n s om r e f l e k t e r e r p r i s o p p g a n g e n p å h å n dv e r k s t j e n es t e r h a r øk t t i l s v a r e n d e. D e n n e i n d e k s ø k n i n g e n e r l i k f o r a l l e f o rs i k r i n g s s e l s k a p e r. Ut o v e r d e t t e f o r e t a r forsikringsselskapene individ u e l l pr i s j u s t e r i n g m e d b ak g r u n n i s am e i e t s e g e n s k a d es i t u as j o n. K O M M U N A L E A V G I F T E R V a n n - o g a v l ø ps a v g i f t e n øk e r m e d 3, 5% o g r e n o v a s j o ns a v g i f t e n øk er m e d 4, 6 %. Ø V R I G E K O S T N A D E R N å r d e t g j e l d e r d e ø v r i g e k o s t n a d e n e i b u d s j e t t e t h a r s t y r e t r e g n e t m e d e n g e n e r e l l p r i s s t i g n i n g.

11 1 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I N N T E K T S - O G K O S T N A D S O V E R S L AG F O R Å R ( B u d s j e t t ) S t y r e t h a r s a t t o p p e n o v e r s i k t o v e r f o r v e n t e d e i n n t e k t e r o g k o s t n a d e r i T a l l e n e e r v i s t s o m e g e n k o l o n n e v e d s i d e n a v r e s u l t a t r e g n s k a p e t. ( B u d s j e t t ) S am e i e t h a r h a t t e n k as s e k r e d i t t på k r , -. F o r å f o r b e d r e l i k v i d i t e t e n, v i l k a s s ek r e d i t t e n b l i i n n f r i d d i s i n h e l h e t p l us s a t s am e i e t l å n e r k r , - i t i l l e g g. A l l e l å n ( 2 + k as s ek r e d i t t + k r , -) v i l b l i s l å t t s am m e n t i l et t l a n g s i k t i g n e db e t a l i n g s l å n. D e t t e m å g j ø r e s f o r å f å f u l l f i n a n s i e rt a l l r e h a b i l i t e r i n g s om h a r b l i t t u t f ø r t i / I o v e r s i k t e n e r i k k e d e t n y e l å n e o p p t a k e t t at t m e d. D e t e r h e l l e r i k k e l a g t i n n ø k n i n g a v i n n b e t a l i n g t i l f e l l es k os t n a d e r, d a l å n e t i l s a g n et i k k e e r m o t t a t t p å d et n å v æ r e n d e t i ds p u n k t. D e t m å p å r e g n e s at f e l l e s k os t n a de n e v i l øk e m e d m el l om % f r a 1. j u l i S t y r e t h a r f u l l m a k t t i l å f o r e t a ø k n i n g e n u t e n s a m e i e r m ø t e t s g o d k j e n n i n g, o g ø k n i n g e n e r d e r f o r i k k e l a gt i n n s om e g et f o r s l ag, d a d e n e r h e l t n ø d v e n d i g f o r s am ei e t s d r i f t o g l i k v i d i t e t s s i t u a s j o n. F o r ø v r i g v i s es t i l d e e n k e l t e t a l l e ne i o v e r s i k t e n. O s l o, 1 2. m a r s I s t y r e t f o r S a m e i e t S o l h a u g e n H e n r i k J e a n M e t t e/ s / J o s t e i n B a k k e/ s / E l i s a b e t h T. J a h n / s / H å k o n E n g e b r e t hs e n / s / R u n e A a l e -H a n s e n / s /

12 1 2 S a m e i e t S o l h a u g e n

13 1 3 S a m e i e t S o l h a u g e n S A M E I E T S O L H A U G E N R E S U L T A T R E G N S K A P N o t e R e g n s k a p R e g n s k a p B u d s j e t t B u d s j e t t D R I F T S I N N T E K T E R : Innkrevde felleskostnader Vaskeri Andre inntekter S U M D R I F T S I N N T E K T E R D R I F T S K O S T N A D E R : Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Energi/ fyring Kabel- / TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTN DRIFTSRESULTAT : F I N A N S I N N T E K T / K O S T N A D : Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT /KOSTN ÅRSRESULTAT O v e r f ø r i n g e r : Udekket tap

14 14 S a m e i e t S o l h a u g e n S A M E I E T S O L H A U G E N B A L A N S E N o t e E I E N D E L E R A N L E G G S M I D L E R O M L Ø P S M I D L E R Restanser felleskostnader Kundefordringer Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS Sparekonto i OBOS SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER E G E N K A P I T A L O G G J E L D E G E N K A P I T A L Udekket tap SUM EGENKAPITAL G J E L D L A N G S I K T I G G J E L D Pant- og gjeldsbrevlån SUM LANGSIKTIG GJELD K O R T S I K T I G G J E L D Forskudd felleskostnader Leverandørgjeld K a s s ek r e d i t t - Selskapet har limit på kr Skyldig offentlig myndigheter Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse Garantiansvar 0 OSLO, / S T Y R E T F O R S A M E I E T S O L H A U G E N H E N R IK J E A N M E T T E / s / J O S T E IN B A K K E /s / E L IS A B E T H T. J A H N / s / H Å K O N E N G E B R E T H S E N / s / R U N E A A L E -H A N S E N / s /

15 15 S a m e i e t S o l h a u g e n N O T E : 1 R E G N S K A P S P R I N S I P P E R Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i små foretak. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. N O T E : 2 I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R Lokaler Leieinntekter seksjon nr. 95 og Felleskostnader Fellesutg.u/and.undersk.ford SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER N O T E : 3 A N D R E I N N T E K T E R Mellomværende forretningsfører fra Overskudd fra Gjensidige SUM ANDRE INNTEKTER N O T E : 4 P E R S O N A L K O S T N A D E R Arbeidsgiveravgift SUM PERSONALKOSTNADER Det har ikke vært noen ansatte i selskapet gjennom året. N O T E : 5 S T Y R E H O N O R A R Honorar til styret gjelder for perioden 2007/2008, og er på kr N O T E : 6 R E V I S J O N S H O N O R A R Revisjonshonoraret er på kr og er i sin helhet knyttet til revisjon. N O T E : 7 K O N S U L E N T H O N O R A R Juridisk bistand OBOS Prosjekt AS OBOS Eiendomsforvaltning AS Kost. OPAK er betalt sameiet som igjen har fått dette refundert av Lutro Bygg SUM KONSULENTHONORAR

16 16 S a m e i e t S o l h a u g e n N O T E : 8 D R I F T O G V E D L I K E H O L D Malermester Bjørgen og Jensen (oppganger) Lutro Bygg (oppganger) Malermester Thorendahl (balkonger) S U M S T Ø R R E B Y G N M E S S I G E V E D L I K E H O L D Drift/vedlikehold bygninger D r i f t / v e d l i k e h o l d V V S Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold fyringsanlegg D r i f t / v e d l i k e h o l d b r a n n s i k r i n g -329 Drift/vedlikehold vaskerianlegg Kostnader leiligheter, lokaler Egenandel forsikring S U M D R I F T O G V E D L I K E H O L D N O T E : 9 K O M M U N A L E A V G I F T E R Vann- og avløpsavgift Feieavgift Renovasjonsavgift S U M K O M M U N A L E A V G I F T E R N O T E : 10 E N E R G I / F Y R I N G Elektrisk energi Olje, liter Strøm oljefyr el.bereder S U M E N E R G I / F Y R I N G N O T E : 11 A N D R E D R I F T S K O S T N A D E R Container Verktøy og redskaper Driftsmateriell -804 L y s p æ r e r o g s i k r i n g e r Vaktmestertjenester Renhold ved firmaer Kontor- og datarekvisita T r y k k s a k e r -881 Møter, kurs, oppdateringer mv Andre kostnader tillitsvalgte Andre kontorkostnader Porto

17 17 S a m e i e t S o l h a u g e n D r i v s toff biler, maskiner osv -275 Gaver Bank og kortgebyr Velferdskostnader -650 S U M A N D R E D R I F T S K O S T N A D E R N O T E : 12 F I N A N S I N N T E K T E R Renter av driftskonto i OBOS Renter bank Renter av for sent innbetalte felleskostnader S U M F I N A N S I N N T E K T E R N O T E : 13 F I N A N S K O S T N A D E R O B O S Renter kassakreditt S U M F I N A N S K O S T N A D E R N O T E : 14 P A N T - O G G J E L D S B R E V L Å N OBOS lån med pant i gnr. 217 bnr. 55 sekjson nr. 95 og 96 Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renter : 6,95%, løpetid 10 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år OBOS Låneavd. Renter : 6,95%, løpetid 15 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere 0 Nedbetalt i år S U M P A N T - O G G J E L D S B R E V L Å N N O T E : 15 S K Y L D I G O F F E N T L I G E M Y N D I G H E T E R S k yl d i g a r b e i d s g i v e r a v g i f t S U M S K Y L D I G O F F E N T L I G E M Y N D I G H E T E R

18 18 S a m e i e t S o l h a u g e n N O T E : 1 6 A N N E N K O R T S I K T I G G J E L D Avsatt styrehonorar S U M A N N E N K O R T S I K T I G G J E L D N O T E : 17 P A N T S T I L L E L S E Av anleggets bokførte gjeld er kr og kr sikret ved pant i gnr. 217 bnr. 55, seksjon nr. 95 og 95. Sameiet eier seksjonene og leier de ut.

19 19 S a m e i e t S o l h a u g e n For s l a g 1 t i l S a m e i e r m ø t e B a k g r u n n H e n s y n e t t i l f r em k om m el i g h e t f o r u t r y k n i n g s k j ø r et ø y l e d e t t i d l i g e r e t i l s k i l t i n g m e d p a rk e r i n g s f o r b u d l a n g s i n n e rs i d e n a v R u n d i n g e n, m e d h j em m e l i V e i t r a f i k k l o v e n s 3, ( j f r. f o r b u d m o t å hi n d r e o g f o r s t y r r e a n d r e t r a f i k a n t e r ). T v e r r s t i l l i n g a v b i l e r l a n g s R u n d i n g e n s y t t e r k a n t e r e n f o rs t å e l i g o g i k k e u v e n t e t f ø l g e a v f o r b u d e t, d a d e t k a n t j e n e s om d e l v i s k om p e n s as j o n f o r t a p t e p a rk e r i n g s p l as s e r. U t f o r d r i n g e n e r a t e t a n t a l l s t ø r r e o g m i n d r e k j ø r e t ø y p å t v e r s a v v e i ba n e n s e t t e r os s t i l b a k e t i l s t a r t h v a g j e l d e r f r em k om m e l i g h e t. P r o b l em e t gj e l d e r k j ø r e b a n e s å v e l s om f o rt a u. F o t g j e n g e r e m e d b a r n e v o g n t v i n g e s u t i v e i b a n e n, og t j e n es t e r s om b r ø y t i n g o g s ø p p el a v h e n t i n g p å v i r k e s n e g a t i v t. I n f o l e d e r i O B R A u t t a l t e n y l i g t i l A f t e n a t s i t u a s j o n e n e nk e l t e s t e d e r e r s å i l l e a t d et r e t t o g s l e t t i k k e e r p l a s s t i l b r a n n - o g s t i g e b i l e r. P ro b l e m et t v e r r s t i l l i n g m å t a s p å a l vo r, d a s i t u as j o n e n l et t k a n b l i a k u t t i t i l f e l l e b r a n n p å D o b l o u g l øk k a. D e t s k a l i k k e u n d e r s l å s a t p a r k e r i ng e r e n b e t y d e l i g u t f o r d r i n g i v å r t n æ r om r å d e, s å d e t gj e l d e r å s øk e e n s å l a n g t m u l i g o p t i m a l l ø s n i n g, a l l e h e n s y n t a t t. F ø l g e n d e f o rs l a g f r em m es f o r v e d t a k i S am e i e rm øt e t : F o r s l a g D e t p å t r o p p e n d e s t y r e t u t r e d e r s a k e n i s a m r å d m e d b e r ø r t e s t yr e r i næ r om r å d e t. U t r e d n i n g e n i n k l u d e r e r s k ri f t l i g h e n v e n d e l s e t i l O s l o P o l i t i d i s t r i k t s T r a f i k k p l a n a v d e l i n g, m e d f o r m å l b e f a r i n g o g m u l i g i n n f ø ri n g a v K a n t s t e i n p a r k e r i n g s s k i l t. S a m ei e r n e o r i e n t e r e s o m f r e m d r i f t e n i p r o sj e k t e t. O s l o Erik F l a d v a d I n n s t i l l i n g f r a s t yr e t t i l f o r s l a g 1 : S am e i e t h a r v e r k e n m y n d i g h e t el l e r a n s v a r f o r of f e nt l i g g at e g r u n n. Tr a f i k k e t at e n p a t r u l j e r e r j e v n l i g i o m r å d e t o g s ø r g e r f o r a t t r a f i k k r e gl e r, h e r u n d e r l o v l i g p a r k e r i n g o g f r e m k om m e l i g h et f o r k j ø r e t ø y e r, o v e r h o l d e s. Å r et s v i n t e r h a r væ r t s v æ r t s n ø r i k o g s k a p e r u t f o r d r i n g e r o v e r h e l e b y e n e. D e t e r O s l o k om m u n e s om h a r a n s v a r f o r m åk i n g a v b y e n s g at e r o g f j e r n i n g a v s n ø. S t y r e t m e n e r at s am e i et b ø r k o n s e n t r e r e k r e f t e n e o m o p p g a v e r k n y t t e t t i l d r i f t a v s e l v e s a m e i e t. F o r s l a g e t an b e f a l e s a v vi s t.

20 20 S a m e i e t S o l h a u g e n F o r s l a g 2 t i l S a m e i e r m ø t e D e t e r ø ns k e l i g at S am e i e rm ø t et å p n e r f o r m e n i n gs u t v e k s l i n g o g v ed t a k i f ø l g e n d e s ak e r : F j e r n v a r m e O m k o p l i n g t i l f j e r n v a r m e e r a v s t y r e t t i d f e s t e t t i l s e n h ø s t e s , f o r d e r e t t e r å b l i f r em d a t e r t t i l å r s s k i f t e t / i o p p s l a g a v O p p f y l l i n g a v s am e i e t s o l j e t a n k b l e s e n e s t ut f ø r t d e n 1 6. f e b r u a r D e t k a n t y d e p å a t f j e r n v a r m e p r o s j e k t e t e r k r af t i g f o r s i n k et. F o r s l a g T e t t o p p f ø l g i n g a v l e v e r a n d ø r, s a m t s t y r e t s o p p d a t e r i ng og r ed e g j ø r e l s e t i l S a m ei e r m ø t e t e r ø n s k e t. Snørydding V a r i e r e n d e p r a k s i s p r e g e r s i t u a s j on e n p å D o b l o u g l ø k k a. S t y r em e d l em m e r s om i b l a nt r y d de r f o r t a u f o r s am e i et e r p os i t i v t, m e n e n n ø d l øs n i n g. S t y r e t s p r i m æ r o p p g a v e e r a dm i ni s t r a t i v t i l r e t t e l e g g i n g o g o p pf ø l g i n g a v a n d r e, f o r å s i k r e r a s j o n e l l o g f o r u t s i g b a r d r i f t p å s i k t. F o r s l a g S n ø p ro b l e m e r p å D ob l o u g l ø k k a e r e t f e l l e s a n l i g g e n d e, h v o r e t t e r s t y r e t a n m o d e s o m å s ø k e g o d e, k o o r d i n e r t e l ø s n i n g e r p å p r o b l e m e t, i s a m a r b e i d m e d a n d r e s t y r e r i næ r om r å d e t. I n f o r m a s j on t i l s am e i e rn e i n k l u de r e s i p r o s j e k t e t. S i k r i n g m o t r a s I s k r i v e n d e s t u n d f a l l e r d e t s t o r e i s b l o k k e r f r a t a k. O p pl e g g m e d v a rm e k a b l e r f u n g e r e r d å r l i g, d a d et stadige drypper sm eltevann som danner is s v u l l e r l a n g s f o rt a u e t i r u nd i n g e n t i l s t o r u l em p e f o r a l l f e r d s e l. V i h a r o p p l e v e t m a n g e d ag e r u t e n v a r s l i n g, o g i n g e n s t y r t f j æ r n i n g a v i s. L i v s f a r l i g e r i n g e n o v e r d r i v e l s e, o g v i r i s i k e r e r e n s a f t i g b o t. V e r r e e r d e t a t e n f o t g j e n g e r n y l i g f i k k e n i s t a p p i h o d e t a n n e t s t e d s i b y e n. F l ak s k a n s k j e a t n o e t i l s v a r e n d e s å l a n g t i k k e h ar s k j e d d h os os s. S e o p p f o r t a k r a s p l a k at e r f r i t a r i k k e f o r a n s v a r. A ns v a r e t e r s t o rt, s å h e r m å n oe g j ø r e s, o g g j ø r e s k j a p t. F o r s l a g S a m e i e r m ø t e t o r i en t e r e s om s t at u s o g h v a s om e r gj o r t, d a s a k e n i k k e l e n g e r e r a ku t t n å r m ø t e t s e t t e s i a p ri l. D e t e r øn s k e l i g a t d e t p å t r o p p en d e s t y r e t t ar g r e p s om s i k r e r m o t t i l s v a r e n d e p r o b l em e r k om m e nd e v i n t r e. S a m ei e r n e h o l d e s o ri e n t e r t o m f r e m d r i f t i p r o s j e k t e t. U t b e d r i n g a v b a d e r o m S t y r e t s i nf o rm a s j o n om a t d e t i k k e f i n n e s p l a n e r f o r ut s k i f t i n g a v v a n n o g a v l ø p s rø r i b l o k k a k a n l e t t m i s f o r s t å s, o g k om u v e n t et i l y s a v a l t a r b e i d s om e r n e d l a g t i p r o s j e k t e t a v f o r e g å e n d e s t y r e r. E n f o r p a s s i v h o l d n i n g n å v i l g a r a n t e r t s t r a f f e s e g s e n e r e. F o r s l a g D e t e r b e h o v f o r k l a r gj ø r i n g o g b e g r u n n e l s e i s am e i e rm ø t e t. O s l o, E r i k F l a d v a d

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i N y b y g g A S, a v h o l d es o ns d a g 2 9. a p r i l 2 0 0 9, k l.

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i S k

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A S Th e r e s e s g 4 4 / L. G u n d e r s e n s gt 6, a v h o l d e

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t G o t a a s g å r d e n, a v h o l d e

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i D u r ud B o r e t t s l a g, a v h o l d e s t i r s d a g 5. m ai 2 0

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Øs t r e K r ag s k o g e n S am ei e, a v h o l

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Ø v r e K r i n g s j å B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Ø v r e K r i n g s j å B

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 U l l e r n P a r k B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i U l l e r n P a r k B o r et

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø s t e r d a l s g t 4-6 B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s t i rs d a g 8. m a rs 2 0 1 1, k l. 1 8 0 0 p å L

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Z i t t y B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Z i t t y B o r e t t s l a g, a v h o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0 1 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L I n n k a l l i r n g e n e r a l t f i o r s l a m l i n g o r 2 0 d 1 1 i n æ O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i R os en b o r g g t. 1 2 B L, a v h o l

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E Side 1 av 20 Sameiet S a g av e i e n 1 3 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S A M E I E T S A G A V E I E N 1 3 a v h o l d e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 A / L I l a K v a r t a l V B L I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A / L I l a K v a r t a l V B L, a v

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i H e l g es e n s g at e 8 2 / 8 4 A S a v h o l d e s m a nd a g 2 6. a

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e 1 E i e r s e k s j s e. S v e r d r u p s G a t e 2 2 I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e Ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Sverdrups gate 22 avholdes onsdag 27. April 2011 kl. 18.00i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U e l a n d s ga t e 6 1 S am e i e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å S t. H a n s h

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t K i r k e v e i e n 1 1 0, a v h o l d e s m a n d a g 2 0. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 0 0 i V es t r e A k e

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i H e r r e g å r d s t e r r a s s e n S am e i e a v h o l d e s T o r s d a g 2 5. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 i. Ljan 0 0 menighetshus,

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 K i r k e v e i e n 1 1 2 B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i K i rk e v e i e n 1 1

Detaljer

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T 1 L o m m e d a l s t u n e t S a m e i e I n n k a l l i r t s n a m g e i e r m ø t i e 2 0 l 1 1 o r d i n æ O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i L om m e d al s t u n et S am e i e, a v h o l d e s

Detaljer

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s /

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s / 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s T i rs da g 3 1. 0

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i B o l i g s am e i e t G r e g e r s G r am s V e i, a v h o l d e s t i r s d a g 9. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å B

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e I ng i e r å s e n B o l i g s am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 8. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 i V as

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i, a v h o l d e s o n s d a g 7. a p r i i 1. e t g., F a l b es g at e 5, Os l o. ( F a l b e s g at e e r d e n b ak k

Detaljer

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP 4510 TLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 3000400 3000396 Andre inntekter 3 42082 41664 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G r e f s e n s e t e r e n B o l i gs am e i e, a v h o l d es m a nd a g 2 2. m a rs 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 i F ol k et

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 8. m ar s 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 M o g a t e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r i n n nk å a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 11 Sletteløkka Boligsameie RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 667 791 20 594 247 20 617 436 20 703 116 Salg anleggsmidler

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t La n g a a r d l ø k k e n, a v h o l d e s t i rs d a g 28. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 9. 0 0 p å B e r l e S

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e U l l e r n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 p å L i l l e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i F o r n e b u k o l l e n B o l i g s am ei e, a v h o l d e s t o r s da g 2 3. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 : 0 0 p å S A

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Akersbakken Bo r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N y d a l e n K v a r t e r, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler.

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s t o rs da g 8. a p r

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s r e t å n r i n s g

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d e s t i r s d ag 4. m a i 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 i S t

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i T h o n b y g g e t S am e i e, a v h o l d e s t o r s d a g 2 2. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8 :0 0 i P i l e s t r e d e t 3 5,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

LIABAKKEN BOLIGSAMEIE DISPONIBLE MIDLER PR

LIABAKKEN BOLIGSAMEIE DISPONIBLE MIDLER PR DISPONIBLE MIDLER PR. 30.4.2017 For å måle selskapets betalingsevne på kort sikt, beregner vi størrelsen på disponible midler, også kalt arbeidskapital. Størrelsen på disponible midler kan bl.a brukes

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3.

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3. I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 4. a p r i l 2 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! S i d e 1 6 4 6 B o r e t t s l a g e t E u f e m i a K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 12. m a i 2 0 0 9, k l. 1 8 3

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S a g a d am m e n, a v h o l d e s t o r s d a g 15. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 9. 0 0 i S am l i n g s s a l

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 17 925 999 16 811 540 17 927 504 20 624 507 Andre inntekter 3 324 738 362 598

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 3 1. m a rs 2 0 0 9, kl. 18.30 i Langerud Sykehjem.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R i n g g a t en T e r r a s s e S am e i e, a v h o l d e s 2 4. m a rs 2 0 1 0, kl. 18 :00 i Lilleborg Kirke. T I L B E HA

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j r e æ b e b o e r!

K j r e æ b e b o e r! 1 W e l h a v e n s g a t e N r. 1 0 B o r e t t s l a g K j r e æ b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø v r e T ø y e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S m a rt a p a r t 2 B o r e t t s l a g, a v h o l d e s 3 1. m a i 2

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 Ordinært årsmøte i Solbakken Velforening, a v h o l d e s t o r s d a g 1 8. m a r s 2 0 1 0, k l. 2 0. 1 5 p å Ok s t a d S k o l e. T I L B E HA N D L I N G F O R

Detaljer

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i P i -1 l 3 e B s r t l, r a v e h d o e l t d es P t i a r s d k a g

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i n g o g r e g ns

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 1 U l l e r n p a r B k o e l n i g s a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n p a r k e n B o l i g s am e i e,

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Ø s t e r l i B o l i g s e l s k a p A S I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Øs t e r l i B o l i g s e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer