I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E"

Transkript

1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i , k l i O B O S, S a l 1 m e d a d r es s e H am m e r s b o r g t o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G A ) V a l g a v m ø t e l e d e r B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e C ) V a l g a v s e k r et æ r o g e n s a m e i e r t i l å u n d e r s k r i v e p r o t o k o l l e n s a m m e n m e d m ø t e l e d e r D ) S p ø r s m å l o m m ø t e t e r l o v l i g k a l t i n n E ) G o d k j e n n i n g a v d a g s o r d e n 2. Å R S B E R E T N I N G F O R A ) Å R S R E G N S K A P F O R Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital B ) B U D S J E T T G j e n n om g a n g a v s t y r e t s f o rs l a g t i l b u d s j et t 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r 5. I N N K O M N E F O R S L A G A ) S t y r e t s f o r s l a g t i l e n d r i n g a v s a m e i e t s v e d t e k t e r B ) S t y r e t s f o r s l a g t i l j u s t e r i n g a v s a m e i e t s h u s o r d e r e g l e r C ) R e k l a m a s j o n s s ak e r o v e n f o r u t b y gg e r A F s t y r e t o r i e n t e r e r I n n k om n e f o rs l a g e r t a t t i n n s om eg n e v e d l e g g. D ) S t y r e t o r i e nt e r e r p å s am e i e rm ø t et o m o r g a n i s e r i n g o g d r i f t a v S e r v i c e l e i l i g h e t e n e W a l d e m a r s H a g e I n v e s t I, I I o g I I I A S 6. V A L G A V T I L L I T S V A L G T E A ) Valg av styrele d e r f o r 2 å r B ) V a l g a v 1 s t y r e m e d l e m f o r 2 å r C ) V a l g a v 1 v a r a m e d l e m f o r 2 å r D ) V a l g a v v a l g k o m i t é O s l o, S t y r e t i S a m e i e t W a l d e m a r s H a g e B j ø r n V i d a r T es s em / s / C h a r l o t t a R e u t e r -M a t t s s o n / s / H i l d e J o ak i m s e n / s / S i v K r i s t i a n s e n / s / L i v S k a u g / s / I s am e i e rm ø t et h a r s am e i e r n e s t em m e r e t t m e d e n s t em m e f o r h v e r s e k s j o n d e e i e r. S am e i e r e n h a r r e t t t i l å m ø t e v e d f u l l m e k t i g. R e g i s t r e r i n gs b l a n k et t e n l e v e r e s i u t f y l t s t a n d v e d i n n g a n g e n.

2 2 T I L L I T S V A L G T E Å R S B E R E T N I N G F O R S i d e n f o r r i g e o r d i n æ r e s am e i e rm øt e h a r s am e i et s t i l l i t s v a l g t e v æ r t f øl g e n d e : S T Y R E T L e d e r B j ø r n V i d a r T e s s e m W a l d e m a r s H a g e 5 S t y r e m e d l e m C h a r l o t t a R e u t e r -M a t t s s o n W a l d e m a r s H a g e 1 S t y r e m e d l e m H i l d e J o a k i m s e n W a l d e m a r s H a g e 5 St y r e m e d l e m S i v K r i s t i a n s e n W a l d e m a r s H a g e 3 S t y r e m e d l e m L i v S k a u g W a l d e m a r s H a g e 6 V A R A M E D L E M M E R T I L S T Y R E T V a r a m e d l e m P e r Ø y v i n d V o i e M o r e n e v e i e n 1 0 B V a r a m e d l e m M a t s T h o r s t e n s e n W a l d e m a r s H a g e 4 V AL G K O M I TE V a l g k o m i t é m e d l e m S v e i n K. H am n es W al d em a rs H a g e 1 V a l g k o m i t é m e d l e m T r u d e S i m o n s e n W a l d e m a r s H a g e 6 V a l g k o m i t é m e d l e m Thom as Kozlowski W a l d e m a r s H a g e 2 G E N E R E L L E O P P L Y S N I N G E R O M S AM E I E T TI L L I TS V AL G TE O G AN S AT TE A v s am e i e t s 5 s t y r em e d l em m e r e r d e t 4 k v i n n e r o g 1 m a n n. Sam eiet er positiv til lik es t i l l i n g o g t a r s i k t e p å at d et i k k e f o r e k om m e r f o r s k j e l l s b e h a n d l i n g p å g r u n n a v k j ø n n v e d v a l g o g a ns e t t e l s e r. S a m e i e t d r i v e r i k k e m e d f o r s k n i n g s - o g ut v i k l i n g s ak t i v i t e t e r. Sam eiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmilj ø. S am e i e t h a r i n g e n a ns a t t e. F O R R E T N I N G S F Ø R S E L O G R E V I S J O N F o r r e t n i n g s f ø r s e l e n e r i h e n h o l d t i l k o n t r ak t u t f ø r t a v OB O S E i e n d om s f o r v a l t n i n g A S. A u t o r i s e r t r e g ns k a ps f ø r e r ( o p p d r ag s a n s v a r l i g ) e r r e g ns k a ps s j e f E g i l H a v r e, O B OS. S a m e i e t s r e v i s o r e r E r n s t & Y o u n g A S. E I E N D O M M E N S am e i e t b e s t å r a v s ek s j o n e r i h e n h o l d t i l t i n g l y s t o p p d a l s b e g j æ r i n g a v 1 0. j ul i S am e i e t e r r e g i s t r e r t i B r ø n n ø y s u nd m e d o r g a n i s a s j o ns n um m e r S a m e i e t l i g g e r i O s l o k o m m u n e o g h a r f ø l g e n d e g å r d s - o g b r u k s n um m e r : M e d e i e r s e k s j o n f o r s t å s s am e i e a nd e l i b e b y g d e i e n d om m e d t i l k n y t t e t e n e r e t t t i l b r uk a v b o l i g e l l e r a n n e n b r uk s e n h et i e i e nd o m m e n. S t y r e t e r i k k e k j e nt m e d a t d e t y t r e m i l j ø e t f o r u r e n s es i v e s e nt l i g g r a d.

3 3 S a m e i e t s f o r r e t n i n g s a d r e s s e : S am e i e t W a l d e m a r s H a g e v / O B O S E i e n d o m s f o r v a l t n i n g a s P o s t b o k s S t. O l a v s p l a s s O s l o B e s øk s a d r e s s e : H am m e rs b o r g t o rg 1, 9. et g. T l f : F a k s : S a m e i e t s f o r v a l t e r e r A n n v e i g G h e b r e s e l a s i e t l f : e l l e r e-p o s t : a n n v e i g. g h e b r e s e l a s i o b o s. n o V A K T M E S T E R T J E N E S T E E s p e n Li e E i e n d om s s e r v i c e e r e ng a s j e r t s om s am e i et s v a k t m es t e r f o r å v e d l i k e h o l d e s am l e i et s f el l e s a r e a l e r. T r e f f es p å m o b i l m el l om k l m a n d a g f r e d a g. D e r s om i k k e a n n e t e r a v t a l t m e d s t y r e t p å f o r h å n d, m å s e k s j o ns e i e r p å r e g n e å m å t t e b e t a l e f o r t j e n es t e n s e l v. F E I L P AR K E R I N G I OP P K J Ø RS E L S am e i e t h a r a v t a l e m e d P a r k e r i n gs s ys t em e r a s om g e b y r o g e v e n t ue l l b o r t t a u i n g v e d parkering i oppkjørsel til g a r a s j e a nl e g g e t. V E K T E R T J E N E S T E D e t e r g j o r t a v t a l e m e d H a f s l u n d I n f r a t e c om s i k r i n g a v e i e n d om m e n m e d m o b i l v ek t e r. D e r s om s e k s j o ns e i e r h a r b e h o v f or a s s i s t a n s e, k a n b om i l j ø v e k t e r k on t a k t es p å t e l e f o n N Ø K L E R / S K I L T S y s t em n øk k e l b e s t i l l e s s k r i f t l i g/ e l ek t r o n i s k g j e n n om f o r r e t n i n gs f ø r e r O B O S E i e n d om s b e s t y r e l s e as. T e l ef o n s e n t r a l b o r d e t , t e l ef a k s e l l e r e-p o s t : o e o b o s. n o. K o n t ak t p e r s o n : M a r i a n n e B r a n d b o r g H a n s e n. R E N H O L D S am e i e t h a r a v t a l e m e d A n g e l l A S om v as k a v t r a p p e o p p g a n g e r / f e l l es a r e a l e r. V E D LI K E H O L D AV U TE AR E AL E R S am e i e t h a r a v t a l e m e d H a g e f o rm A S om v a n n i n g o g v e d l i k e h o l d a v h a g e o g ø v r i g e g r ø n t a n l e g g.

4 4 F O R S I K R I N G Sam eiets eiendomm er er fullverdiforsikret i If Skadeforsik r i n g m e d po l i s e n um m e r F u l l v e r d i f o r s i k r i n g v i l s i a t f o rs i k r i ng s s e l s k a p e t h a r a n s v a r e t f o r at s am ei e t t i l e n h v e r t i d h a r d e r i k t i g e f o rs i k r i n g s s um m e r. E n f o r u t s e t n i n g f o r d et t e e r a t f o rs i k r i ng s s e l s k a p e t f å r m e l d i n g o m v e s e n t l i g e v e r d i øk n i n g e r p å b yg n i n g e r, f. e k s. v e d r e h a b i l i t e r i n g e l l e r p å b y g g i n g. V e d t o t a l s k a d e s k a l e r s t at n i n gs b e l ø p e t d e k k e o p p f ø r i n g a v n y b y g n i n g a v s am m e s t a n d a r d o g s t ø r r e l s e. F o r s i k r i n g e n om f a t t e r o g s å b y g n i n g s m es s i g e f o r a n d r i n g e r s om d e n e n k e l t e s ek s j o n s e i e r g j ø r i n n e i b o l i g e n. D e n e n k e l t e s e k s j o n s e i e r m å s e l v s ø r g e f or å h a h j em f o r s i k ri n g s o m d e k k e r i n n bo og l ø s ø r e. H v i s s am e i e t s f o rs i k r i n g s k a l b e n y t t e s, m å b e b o e r n e s t r a k s m e l d e s k a d e n t i l F o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n i O B O S t l f f a k s E-p o s t f o r s i k r i n o b o s. n o. O p p f øl g i n g a v f o rs i k r i n gs s a k e r bl i r g j o r t a v F o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n i O B O S. B R A N N S I K R I N G S U T S T Y R I h e n h o l d t i l f o r s k r i f t e n e s k a l d et væ r e i ns t a l l e r t r ø yk v a r s l e r o g b r a n ns l o k ni n g s a p p a r a t e l l e r b r a n n s l a n g e i a l l e l e i l i g h e t e n e. E i er / b e b o e r h a r a n s v a r e t f o r a t u t s t y re t e r t i l s t e d e o g f u n g e r e r. H M S F o r s k r i f t o m s y s t e m a t i s k h e l s e -, m i l j ø - o g s i k k e r h e t s a r b e i d i v i rk s om he t e n (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 m ed virknin g f r a 1. j a n u a r F o r s k r i f t e n s t i l l e r k r a v t i l at d e n e nk e l t e v i r k s om h et s k a l s ys t em at i s e r e a r b e i d e t m e d å e t t e r l e v e b e s t em m e l s e n e i l o v e r o g f o r s k r i f t e r g i t t a v d e t o f f e n t l i g e. Boligselskap er definert som virksom het og skal derfor ha internkontrolls y s t em. D e t t e o m f a t t e r b l a n t a n n e t k o nt r o l l s ys t em o g o p pf ø l g i n g a v b r a n n v e r n, b y g g h e r r e f o r s k r i f t e r v e d b y g g e - o g a n l e g g s a r b e i d, l ek e p l as s e r o g e l ek t r i s k a n l e g g o g e l ek t r i s k u t s t y r h v o r f o r d e l i n g a v a n s v a r e t e r g i t t e n s l i k t o l k n i n g : S a m e i e t e r a n s v a r l i g f o r a t d et e l ek t r i s k e a n l e g g e t o g u t s t y r e t i f e l l es a r e a l e t t i l e n h v e r t i d e r i o r d e n. I f o r h o l d t i l a n l e g g o g ut s t y r i d e n e n k e l t e b o e n h e t e r d e t s t y r e t s p l i k t å g j ø r e e i e r o g / e l l e r b r u k e r a v d e n e n k e l t e l e i l i g h e t o p pm e rk s om p å d e t a n s v a r s o m d e h a r f o r å h o l d e e l e k t r i s k ut s t y r i o r d e n e t t e r g j e l d e n d e l o v o g f o rs k r i f t. S A M E I E T S L Å N S a m e i e t h a r l å n i O B O S. S e b a l an s e n o g n ot e i r e g n s k a p e t. E I E N D E LE R O G G J E L D O M S E T N I N G O G T A K S T E R Sam eierne får tilsendt skjem a med oppstilling over den enkelte seksjons andel a v s am e i e t s i n n t e k t e r, ut g i f t e r, gj e l d o g ei e n d e l e r. L i g n i n g s v e r d i e n f å r d e n e nk e l t e o p p g i t t p å l i g n i n g s k o n t o r e t. Om s et n i n g a v s ek s j o n e n e s k j e r t i l m a rk e d s p r i s. D e t f i n n es i k k e t a k s t e r f o r s e k s j o n e n e v e r k e n h o s s t y r e t e l l e r f o r r e t n i n g s f ø r e r. S å l a n g t f o r r e t n i n g s f ø r e r e n f å r o p p g i t t

5 5 o m s e t ni n g s p r i s e r, bl i r d i s s e r e g i s t re r t. F o r r e t ni n g s f ø r e r k a n, p å b a k g ru n n a v d i s s e o p p l y s n i n g e n e, g i a n t y d n i n g om p ri s n i v å e t f o r s e k s j o n e n e. A V T A L E O M L E V E R A N S E A V E L E K T R I S K K R A F T O B O S h a r f r e m f o r h a n d l e t a v t a l e m e d L O S f o r l e v e r a n s e a v e l ek t r i s k k r a f t. O p p r i n n e l i g a v t a l e m e d L OS ut l ø p d e n OB O S h a r f o r l e n g e t a v t a l e n f r a m e d d e s am m e f o r d e l e n e s om i f o r r i g e p e ri o d e. S am e i e t h a r t i l t r å dt d e n n e a v t a l e n. D e t t e g j e l d e r k u n s t r ø m t i l f e l l e s o m r å d e o g i k k e p r i v a t a b o n n em e n t f o r d e n e n k e l t e l e i l i g h e t. R e s u l t a t et a v k r a f t f o r v a l t n i n gs a v t a l e n h a r g i t t b es p a r e l s e r o gs å i D et h a r væ r t s t o r e o m r å d em es s i g e v a r i a s j o n e r i N o r ge i , m e n m å l t m o t gj e n n om s ni t t l i g s p o t p r i s s e r besparelsene ut til å bli c a 1 1 %. F J E R N V A R M E S am e i e t f å r l e v e r t f j e r n v a r m e f r a Ha f s l u n d F j e r n v a rm e A S. P r i s e n p å f j e r n v a r m e v a r i e r e r g j e n n o m å r e t. F o r u t s a t t l i k t f o r b r u k i s om i , r e g n e r H a f s l u n d F j e r n v a r m e A S m e d e n ø k n i n g i f j e r n v a r m e k o s t n a d e n i å r p å c a 5 %. D e t t e v i l i m i d l e r t i d a v h e n g e a v u t v i k l i n g e n i p r i s p å el e k t r i s k k r a f t o g o l j e. S T Y R E T S A R B E I D M ø t e r D e t e r i a v h o l d t 1 3 s t y r em øt e r. S t y r e t s m e dl em m e r h a r i t i l l e g g a v h o l d t e n r ek k e d r i f t s m øt e r f o r o p pf ø l g i n g a v s k a d e r, r e k l am as j o n s s ak e n, s am t l ø p e n d e d r i f t a v s am e i et. I n n l e d n i n g S t y r e t s o p p g a v e e r å f o r v a l t e s am e i e t s i n t e r es s e r i t r å d m e d l o v e r o g f o r s k r i f t e r. S t y r e t h a r s om m å l å f o r v a l t e s am e i et s v e r d i e r p å b e s t m ul i g m å t e o g s ø r g e f o r e n f o rs v a r l i g d r i f t. S t y r e t s e r d et s om s i n o p p g a v e å l e g g e t i l r e t t e f o r at d et s k a p es et go d t b om i l j ø f o r a l l e s om b o r h e r o g l e g g e g r u n n l a g f o r t r i vs e l f o r b e b o e r e m e d u l i k e b e h o v o g i n t e r e s s e r. S am e i e t s m e dl em m e r o g ø v r i g e b e b o e r e h ar o g s å et a ns v a r f o r å b i d r a t i l at d i s s e m å l e n e n å s. S t y r e t s a r b e i d h a r v æ r t p r e g e t a v e n d e l s t o r e o g a r b e i d s k r e v e n d e s a k e r, i t i l l e g g t i l a t d r i f t o g v e d l i k e h o l d f o r t s a t t e r k r e v e r f or h o l d s v i s m y e o p p f ø l g i n g. H e r h a r f ø l g e n d e s a k e r i s æ r l i g g r a d v æ r t a r b e i ds k r e v e n d e : O p p f ø l g i n g a v 2 t i l f e l l e r a v o v e r s v ø m m e l s e r i k j e l l e r a r e a l e r m e d t ak s e r i n g o g d o k um e n t as j o n a v ut g i f t e r, s k a d e s a n e r i n g o g u t b e d r i n g, s am t o p p f ø l g i n g m o t b e b o e r n e. O p p f ø l g i n g a v r e k l a m a s j o n s s a k e n m o t A F O v e r t a g e l s e, e t a b l e r i n g o g d r i f t a v s e r v i c e l e i l i g h e t e r O p p f ø l g i n g a v i n n b r u d d o g hæ r v e r k V a n n s k a d e r S o m m e r e n o p p l e v d e s am e i et 2 t i l f e l l e r a v a l v o r l i g o v e r s v øm m el s e i k j e l l e r e n p å g r u n n a v e k s t r em e n e d b ø rs m e n g d e r.

6 6 5. j u l i f ø r t e k r a f t i g r e g n v æ r t i l a t et r ø r s p r a n g l ek k i n n e i t e k ni s k r om i k j e l l e r e n v e d W a l d e m a r s H a g e 1, o g s t o r e v a n n m e n g d e r b l e s p y l t o v e r t e k n i s k e s k a p o g ø d e l a t ek n i s k u t s t y r. S k a d e n f ø r t e t i l at a l l e t ek n i s k e t j e n es t e r f r a H om e b as e s y s t em et f a l t u t i W H 1 o g 2, o g a t r u n d t 9 0 l e i l i g h e t e r m i s t et t v, t e l e f o n i, i nt e r n e t t, p o r t t e l e f o n o g de n d i g i t a l e i n f o rm a s j o n s p o r t a l e n. I o p p f ø l g i n ge n b l e d e t l a g t v e k t p å å b e s ø r g e a t b e b o e r n e f i k k s i n e t j e n e s t e r t i l b a k e s å h u r t i g s om m ul i g, s am t i d i g s om d e t v a r v i k t i g å f øl g e o p p d e t t ek n i s k e r u n d t s e l v e v a n ns k a d e n p å e n g o d m åt e. R ø r b l e u t b e d r e t a v r ø r l e g ge r f i rm a V V S s e n t e r e t N o r g e, s k a d e n t ak s e r t o g m e l dt t i l f o r s i k r i n g s s e l s k a p et, s am t i di g s om s t y r e t s t a r t et et a r b e i d f o r å f å b r a k t p å d e t r e n e v e d r ø r e n d e p r o s j e k t e r i n g a v d et t e k n i s k e r om m e t, o g u t f o rm i n g o g p l a s s e r i n g a v v a n n r ø r v a r f o r s k r i f t s m es s i g. D e t t e m e d t a nk e p å a n s va r s f o r h o l d o g m u l i g h e t e n f o r å t a m e d d et t e i r ek l am a s j o n e n t i l u t b y g g e r a u g u s t, m e ns o p p f ø l g i n g e n a v f o r r i g e s k a d e e n d a p å g i k k, s k j e d de d e t y t t e r l i g e r e e n a l v o r l i g o v e r s v øm m e l s e i k j e l l e r e n i b y g g e t r i n n 2. D e n n e g a n g e n v a r b o d r o m m e d 3 5 b o d e r i n v o l v e r t i s k a d e n, i t i l l e g g t i l a t s k a d e n i t ek n i s k r om g j e n t ok s e g p å n ø y a k t i g s am m e m å t e. O p p f ø l g i n g e n a v d e n n e o v e r s v øm m el s e n b l e s v æ r t om f a t t e n d e, o g d e t v a r d e n n e g a n g e n b e h o v f o r n ø y e r e o v e r v e i e l s e r f ø r n y t t u t s t y r i t e k n i s k r om b l e m o n t e rt. D et t e p å b a k g r u n n a v usikkerheten knyttet til a ns v a r s f o rh o l d, f o r s v a r l i g h e t e n a v a k k u r a t de n n e r ø r g j e n n o m f ø r i n g e n i t ek n i s k r om o g f a r e n f o r g j e n t a g e l s e. O p p f øl g i n g k r e v d e s væ r t m y e a r b e i d f o r k a r t l e g g e s k a d e om f a n g o g a n s v a r s f o r h o l d o g m e df ø r t e a t s t y r e t m å t t e k o o r d i n e r e m a n g e u l i k e ak t ø r e r p å k o rt t i d. I t i l l e g g a r b e i d e t s t y r e t u n d e r h ø y t p re s s f o r å f å u t b e d r e t s k a d e n o g s k af f e t ek n i s k e t j e n es t er t i l b e b o e r n e. A r b e i d et m e d s k a d es a n e r i n g o g ut b e d r i n g i b o d r o m k r e v d e o g s å m y e k o o r d i ne r i n g f r a s t y r e t s s i d e, d a 3 5 u l i k e be b o e r e v a r i n v o l v e r t o g m å t t e i n f o rm e r e s o g t øm m e b o d e r. U t b e d r i n g s a r b e i d e t s am t o p pf ø l g i ng m o t f o rs i k r i n g s s e l s k a p e t p å g å r en d a, o g u t f o rm i n g e n a v t e k n i s k r om e r o g s å t at t m e d i r ek l a m as j o ns s ak e n m o t A F. R e k l a m a s j o n s s a k m o t u t b y g g e r D e t h a r b l i t t p å v i s t, e t t e r s t y r e t s v u r d e r i n g, e n d e l f e i l o g m a n g l e r s om v i h a r s et t os s n ø dt t i l å f ø l g e o p p m ot ut b y g g e r A F. S a k e r s om m a n n å f o rt s at t h a r e n d i a l o g m e d A F p å e r b l a n t a n n e t ; v a n n t r y k k, g u l v v a r m e, o g v a n n l e k k as j e r. F o r å k u n n e f ø l g e op p d i s s e s a k e n e h a r s t y r e t v a l g t å e n g a s j e r e b y g g t e k n i s k e e k s p e r t i s e gj e n n om OB OS P r o s j e k t o g j u r i d i s k b i s t a n d. D e t e r g j e n n om f ø r t e n r ek k e m ø t e r o g b e f a r i n g e r s am e n m ed u t b y g g e r. S k u l l e m a n i k k e k om m e f r em t i l e n m i n n e l i g l øs n i n g m e d u t b y g g e r, v i l d e t g j ø r es e n v u r d e r i n g p å om m an skal gå til søksm ål. Hvis m a n s k a l g å t i l d e t s k r i t t et v i l S am e i e t v / s t y r e t h a r i k k e p a r t s e v n e v e d e t e v e n t u e l t s ø k s m å l m o t u t b y g g e r, s l i k a t o g s å d e m a n g e l s k r a v e n e s om s t y r e t v e l g e r å f o rf ø l g e r r e t t s l i g m å " f r o n t es " a v e t u t v a l g (f r i v i l l i g e o g s t r a t e g i s k ut v a l g t e ) s e k s j o ns e i e r e s om s ak s ø k e r e. D e rs om d e t f o r ek s em p e l e r r ek l am as j o n e r t i l k n y t t et v a n n t r y k k o g v e n t e t i d p å v a rm t v a nn s om f o rf ø l g es, v i l d e t v æ r e n æ r l i g g e n d e a t b e b o e r e i d e ø v e r s t e et a s j e n e a n g i s s om s ak s øk e r e i d e t d i s s e e r s t e r k es t b e r ø r t av m a n g e l e n. S am t i d i g vil sameie t p å t a s e g d e n f u l l e p r o s e s s r i s i k o e n t i l k n y t t et s øk s m å l e t, he r u n d e r a n s v a r e t f o r s a k s om k os t n i n g e n e (s om n o rm a l t v i l d e k k e s a v s am e i et s r e t t s h j e l ps f o r s i k r i n g ), o g s am e i et s a d v o k a t v i l a dm i n i s t r e r e o g p r o s e de r e s a k e n. D et f ø l g e r a v d et t e at ut f a l l et a v r e t t s s ak e n, e n t e n d e t bl i r p os i t i vt e l l e r n e g a t i v t, i r e a l i t et e n v i l bæ r es / t i l f a l l e s am e i e t o g i k k e d e s e k s j o ns e i e r n e s om s t å r s om s ak s ø k e r e. S ak e n v i l b l i f r em l a gt f o r s am ei e rm øt e t f ø r d e t e v e n t u e l t r e i s e s s ø k s m ål.

7 7 Styret har innhentet rapport fra OBOS Prosjek t v e d r ø r e n d e V V S r e l a t e r t e m a n g l e r. S t y r e t s r e k l am as j o n e r o v e r f o r A F e r s am m e nf a t t e t i 2 4 p u n k t e r i b r e v f r a Ob o s p r o s j e k t A S a v 2 8. a u g u s t T i l s v a r f r a A F a v 2 8. n o v em b e r o g b r e v f r a s t yr e t s a d v o k at om f o r h a n d l i n g s m ø t e, e r s e n d t u t e t e g e t b r e v m e d t i l d e n e nk e l t e s am e i e r. H e r b l e d et g i t t e n o v e r s i k t o v e r s t y r e t s r e k l am a s j o n e r s am t h v a s om i k k e f ø l g e s o p p v i d e r e a v s t y r e t. D e t v a r o g s å m ul i g å m o t t a m e r d e t a l j e r t i n f o rm a s j o n v e d å k o n t ak t e s t y r e t, s o m s e n d t e ut d e t t e p å e-m a i l, S e r v i c e l e i l i g h e t e r S am e i e t h a r i o v e r t a t t 5 s e r v i c e l e i l i g h et e r s om e r o r g a n i s e r t i 3 a k s j es e l s k a p e r. I l ø p et a v e r a l l e l e i l i gh e t e n e i n n r e d e t m e d h o t e l l s t a n d a r d o g k a n t as i b r u k s om s e r v i c e l e i l i g h e t e r e l l e r l e i e s u t m ø bl e r t. F o r 3 a v l e i l i g h e t e n e e r d e t i nn g å t t l ei e k o n t r ak t om l a n g t i d s l ei e f o r å s i k r e øk o n om i s k f o r u t s i g e l i g h et. D e ø v r i g e 2 l e i l i g h e t e n e d r i f t e s s om s e r v i c e l e i l i g h e t e r m e d s am e i e r e og a n d r e b e b o e r e i s am e i et s om m å l g r u p p e. M å l e t m e d d r i f t e n e r å t i l b y e n p r a k t i s k l ø s n i n g t i l r i m e l i g s t m ul i g p r i s, t i l s e l v k os t. L e i e p r i s v a r i e r e r m el l om , - p r n a t t. U t l e i e a v l e i l i g h e t e n e e r i h o v e d s ak g j e n n om f ø rt v e d a t e n p e rs o n, s o m o g s å f ø l g e r o p p s t y r e t s e p os t h a r f u l gt o p p u t l e i e og d r i f t a v s e r v i c e l e i l i g h et e n e, i n f o rm as j o n, b o ok i n g, f a k t u r e r i n g o g o v e r l e v e r i n g a v n ø k l e r. F ak t u r e r i n g s k j e r i s am a r b e i d m e d OB O S e i e n d o m s f o r v a l t ni n g. R e n g j ø r i n g v / r e n g j ø r i n g s b y r å b l e f o r s ø k t, m e n v i s t e s e g i k k e å f u n g e r e t i l f r e d s t i l l e n d e. M a n m å i da g s e l v b es ø r g e r e n h o l d et t e r l e i e a v l e i l i g h e t e n e. An b e f a l i n g f o r v i d e r e d ri f t a v s er v i c e l e i l i gh e t e n e : S t y r e t e rk j e n n e r a t a r b e i d e t m e d dr i f t i n g a v s e r v i c e l e i l i g h e t e n e s væ r t k r e v e n d e, m e d l ø p e n d e o p p f ø l g i n g a v f o r e s p ø rs l e r o g b e s t i l l i n g/ a v b e s t i l l i n g e r, o v e r l e v e r i n g a v n ø k l e r, o p p f ø l g i n g a v k l a g e r m m. D e t e r i k k e h e ns i k t s m es s i g å t i l l e g g e s t y r e t d e n n e o p p g a v e n i t i l l e g g t i l o r d i n æ r t s t y r e a r b e i d. I e t s å s t o r t s am e i e s om v å r t h a r be b o e r n e h a e t v i d t s p e k t e r a v f o r ve n t n i n g e r t i l s e r v i c e o g k v a l i t e t, o g h a r o g s å i v a r i e r e n d e g r a d e n u t v i k l e t a n s v a r s f ø l e l s e o g f o r s t å e l s e a v at d e t t e d r i f t e s a v p r i v a t p e r s o n e r næ rm es t p å f r i v i l l i g b a s i s. S t y r e t s e r d et s om s v æ r t u t f o r d r e n d e å d r i v e d i s s e s e r v i c e l e i l i g h et e n e p å e n ø k o n om i s k o g a r b e i d s m e s s i g f o r s v a r l i g m å t e, o g o p p f ø l g i n g a v k l a g e r o g b e b o e r e s o m i k k e o p p f y l l e r s i n e f o r p l i k t e l s e r i n n e b æ r e r m e r a r b e i d. D e r s om s am e i et ø n s k e r å d r i f t e l e i l i g h e t e n e s om s e r v i c e t i l b e b o e r n e b ø r s am e i et v u r d e r e a n d r e d r i f t s f o rm e r. D e t k a n e k s em p e l v i s v æ r e a k t u e l t å o p p r e t t e e n eg e n d r i f t s g r u p p e m e d oppgave å drifte leilighetene m ed budsje t t m es s i g b a l a n s e o g m i n s t m ul i g o p p f ø l g i n g. O p p g a v e n k a n g å p å om g a n g m e l l o m b e b o e r e o g e v t h o n o r e r e s m e d r e t t t i l r i m el i g l e i e a v l e i l i g h e t e n e e l l e r l i g n e n d e. P å g a n g e n f r a i nt e r e s s e r t e b e b o e re h a r v æ r t s y nk e n d e i f ø rs t e d e l av S l i k s i t u as j o n e n e r i d a g v u r d e r e r s t y r e t d e t s om ø k o n o m i s k uf o r s v a r l i g å d r i f t e m e r e nn e n s e r v i c e b e l e i l i g h e t o g a n b e f a l e r a t t i l s am m e n 4 a v l e i l i g h e t e n e l e i es ut p å l a n g t i ds k o nt ra k t.

8 8 L ø p e n d e o pp f ø l gi ng d ri f t S a m e i e t h a r r e f o r h a n d l e t v a k t m e s t e r a v t a l e n o g u t a r b e i d e t n y o p p g a v e l i s t e. R et o r h a n d l i n g e n i n n e b æ r e r e n d i r ek t e a v t al e m e d E s p e n L i e, o g d e rm e d r e d u s e r t e k os t n a d e r m e d m i n i m um k r p e r å r. V ak t m es t e r f ø l g er l ø p e n d e o p p s am e i et s d r i f t, v e d l i k e h o l d o g utbedringsbehov i sam arbeid m ed styret. Sam eiet har avtale om f j e r ni n g a v t a g g i n g, o g b e s ø r g e r å r l i g c o n t a i n e r t i l o p p r y d d i n g i b o d e r o g f j e r n i n g a v j u l e t ræ r. D e t h a r i t i l l e g g v æ rt e n r e k k e i n n b r u d d i g a r a s j e n o g i bo d e r b å d e i k j e l l e r o g u t e n d ø rs, s om k r e v e r o p p f ø l g i n g, o g h a r k r e v d e k s t r a o r d i n æ r t v e d l i k e h o l d. S a m e i e t s r e n h o l d s a v t a l e e r i t y d e l i g g j o r t i s p e s i f i k k e a r b e i d s l i s t e r o g f u l g t o p p i m ø t e r. K l a g e r h a r v æ rt f u l g t o p p f o rt l ø p e nd e, o g r e n h o l d e t f øl g e s o p p o g v u rd e r e s m e d h e n s y n t i l u t f ø r e l s e o g f r e k v e ns. H a g e / b e p l a n t n i n g S t y r e t h a r i r e k l a m e rt p å t j e ne s t e n t i l G r ø n t m i l j ø o g s a g t o p p av t a l e n m e d di s s e p å b a k g r u n n a v u t i l f r e d s t i l l e n d e l e v e r i n g a v t j e n es t e r. D e t e r i n n g å t t n y av t a l e m e d H a g ef o rm A S. H a g e f o rm A S j o b b e r e t t e r øk ol o g i s k e o g m i l j ø v e n n l i g e s t a n d a r d e r. D e t t e b e t y r at d e k o n t i n u e r l i g j o b b e r m e d å u t v i k l e b e d r e o g m e r m i l j ø v e n n l i g e m e t o d er, s om e r i t r å m e d f ø r W al d em a rs H a g e. A v t a l e n i n n e bæ r e r o g s å e n k os t n a ds r e d u k s j o n s am m e n l i g n e t m e d t i d l i g e r e. S t y r e t h a r s e l v b es ø r g e t om p l a nt i ng a v s k a d d e p l a n t e r o g g j ø ds l i n g av b e d. D e t e r o g s å b e s ø r g e t b e p l a n t n i n g i u r n e r u t e n f o r o p p g a n g e r i W H 1-4. V e d r ø r e n d e a r e a l e r m o t g a n g s t i og e l v. P å f o r r i g e s am e i em øt e b l e e t l a g t f r a m e t f o r s l a g om å o v e r d r a a r e a l e n e u t e n f o r g j e r d e t m ot elven til Oslo komm une. Arealet er regulert som friareal/offentli g g a ng v e i. F o r s l a g e t b l e a v v i s t a v s am e i em øt e t m e d ø n s k e om e n f l e r e o p p l y s n i n g e r. N å v æ r e n d e s t y r e h a r ut r e d e t s a k e n p å n y t t o g a vk l a r t f ø l g e n d e: G j e r d e t g r i p e r i n n i d e n d e l e n a v e i e n d o m m e n s om s k a l o v e r d r a s. E n a v t a l e om o v e r d r a g e l s e v i l t i l l a t e s am ei e t å h a d i s s e i n nr e t n i n g e n e p å e i e n d o m m e n o g v æ r e r e t t s l i g b i n d e n d e f o r k o m m u n e n s o m p r i v a t a v t a l e p a r t, m e n P l a n - o g b y g n i n g s e t a t e n s om k om m u n a l m y n d i g h e t k a n k om m e m e d p å l e g g. D e t t e v i l s i a t v i i k k e k a n f å n o e n g a r a n t i f o r at g j e r d et k a n b l i s t å e n d e. N å r d e t g j e l d e r k om m u n e n s v e d l i k e h o l d, v i l d et t e f o r e g å et t e r F r i l u f t s e t a t e n p r a k s i s s om n o r m a l t e r 1 t i l 2 g a n g e r å r l i g. H v a a n g å r v e i e n s s t a n d a r d f i n n e s d et i d a g i n g e n p l a n e r om å f o r e t a n o e n o p p a r b e i d e l s e e l l e r o p p g r a d e r i n g. S t y r e t a n s e r d e r f o r a t d e t i k k e l i g g e r i v å r t i n n t r e s s e å s e l g e d e t t e o m r å d e t t i l O s l o k o m m u n e V å r t h a g e f i rm a H a g e f o rm h a r i j a nu a r u t f ø rt b es k j æ r i n g a v d ø d e g r en e r i h e n h o l d d e f o r s k r i f t e r v i h a r f å t t f r a F r i l uf t s e t at e n. Om r å d et e r i f ø l g e g a r t n e r " f r ed e t " f o r b i o l o g i s k m a n g f o l d, f r i k l uf t s e t a t e n t i l l a t e r i k k e a t v i f j e r n e r d ø d e t ræ r. S t y r e t h a r k o nt a k t e t f r i k l u f t s et a t e n f o r å f å v i t e a v d em h v a s om e r t i l l a t t o g i k k e i d et t e o m r å d e t, o g a v v e n t e r s v a r. G a r a s j e a n l e g g e t S t y r e t s a r b e i d i n n e b æ r e r l ø p e n d e o p p f ø l g i n g a v g a r a s j e a n l e g g e t, m e d r e n h o l d, s i k k e r h e t, o p p f ø l g i n g et t e r hæ r v e r k o g s k a d er, s am t p r o g r am m e r i n g o g u t d e l i n g a v p o r t å p n e r e.

9 9 H e i s e r S am e i e t h a r s e r v i c e a v t a l e m e d K on e h e i s. D e t h a r v æ rt o p p f ø l g i n g a v e n k e l t e d r i f t s p r o b l em e r a v h e i s e n e S i k k e r h e t s t j e n e s t e r S a m e i e t h a r a v t a l e m e d H a f s l u n d I n f r a t e c s om p at r u l j e r e r e i e n d om m e n 4 g a n g e r i dø g n e t. I t i l l e g g t i l b y r H a f s l u n d bi s t a n d v e d s j e n e r e n d e s t ø y o g f es t i n g n a t t es t i d, o g k a n t e l e f o n e r e s a v a l l e b e b o e r e v e d b e h o v o g o p p l e v d u t r y g g h e t. P å b ak g r u n n a v g j en t a t t e t i l f e l l e r a v i n n b r u d d o g h æ r v e r k e r s t y r e t i f e rd m e d å i n n h e n t e e n v u r d e r i n g a v s i k k e r h e t e n o g r å d f o r å f o r b e d r e s i k k e r h e t e n i b y g g e t. A l l e b e b o e r e k a n k o n t ak t e H a f s l u n d S i k k e r h e t n å r d e o p p l e v e r t r u e n d e s i t u a s j o n e r, e l l e r e r u s i k k e r p å om n o e n o p p h o l d e r s e g u l o v l i g i b y g g e t. S e l s k a p e t k a n o g s å k o nt a k t e s v e d s j e n e r e n d e f e s t s t ø y n at t es t i d. S t y r e t h a r i g j e n n om f ø rt b e f a r i n g av e i e n d o m m e n i s am a r b e i d m e d Ha f s l u n d I n f r at e c o g v u r d e r e r t i l t a k f o r å f o r b e d r e s i k k e rh e t e n i p å b a k g r u n n a n b e f al i n g e r. B r a n n v e r n S a m e i e t h a r a v t a l e om d i r ek t e o pp k o b l i n g t i l O s l o B r a n n o g r e d n i n gs t j e n es t e. I t i l l e g g h a r s am e i et a v t a l e m e d E l t ek H o n e y w e l l om s e r v i c e p å b r a n n v a r s l i n gs an l e g g e t. D et e r g j e n n o m f ø r t e t t k u r s f o r s t y r e t o g op p g a n g s k o n t ak t e r. D e t e r g j o r t y t t er l i g e r e t i l t a k f o r å i m ø t e k om m e p r o b l em et m e d u ø ns k e d e a l a rm e r ut l øs t a v m at os. P å a n b e f a l i n g a v s e r v i c e l e v e r a n d ø r E l t ec H o n e y we l l, e r d et g j e n n om f ø r t om p r o g r am m e r i n g a v d e t e k t o r e r s l i k a t d e i m i n d r e g r a d s k a l r e a g e r e p å m a t os. D e t t e b l e g j e n n om f ø r t s om m e r e n I t i l l e g g e r b y g g e n e s e k s j o n e r t i 3 d e l e r s l i k at a l a rm e n i f ø rs t e om g a n g b a r e u t l øs e s i 2 a v o p p g a n g e n e. D e t t e r e d us e r e r a n t al l b e r ø r t e v e d h v e r a l a rm u t l ø s n i n g. A n t a t t å rs a k t i l a n t al l e t u ø ns k e d e al a r m e r e r a t d e t ek t o r e r i m a n g e l e i l i g h e t e r e r p l as s e r t m e d l i t e n a v s t a n d t i l k om f y r o g m i k r o b ø l g e o v n e r. I n f o r m a s j o n s a r b e i d S t y r e t l e g g e r v e k t p å i nf o rm as j o n s a r b e i d, f o r d i v i m e n e r at d et t e s t y r k e r t i l h ø r i g h e t e n t i l s am e i et, o g e r e n v i k t i g d e l a v d e t f o r e b y g g e n d e a r b e i d e t. S t y r e t h a r e n e g e n e -p o s t k o n t o s t y r e w h a g e. c o m h v o r s am e i e r n e f å r s v a r p å s p ø r s m å l s om a n g å r s t y r e t s a n s v a r s om r å d e, m u l i g h e t t i l å m e l d e f r a om m a n gl e r o g f e i l, s am t g i i n n s p i l l t i l s t y r e t. D e n n e e r b et j e n t m i n i m um t o g a n g e r i u k e n. I p r a k s i s h a r s t y r e t v æ r t t i l g j e n g e l i g p å m a i l n e s t e n d a g l i g. E -p o s t k o n t o e n b l i r s væ r t h y p p i g br u k t a v b e b o e r n e. S t y r e t b e n y t t e r i n f o r m a s j o n s p o r t a l p å H o m e b a s e -s ys t em e t t i l å f o rm i d l e i n f o rm as j o n t i l b e b o e r n e. H e r l e g g e s ut v a l g t e s ak e r f r a s t y r em øt e n e u t t i l i nf o rm as j on. I t i l l e g g h a r v i g å t t t i l a n s k a f f e l s e a v e n o p p s l a g s t a v l e i a l l e o p p g a n g e r f o r å s u p p l e r e m e d n ø d v e n d i g i n f o rm as j o n t i l b e b o e r n e. I t i l l e g g f i n n e s e t u f o rm el t di s k us j on s f o r um p å i nt e r n e t t. M i l j ø a r b ei d/ k on f l i k t f o r e b yg g i n g o g -h å n d t e r i n g S t y r e t a r b e i d e r f o r å l e g g e t i l r e t t e f o r e t g o d t b o m i l j ø g j e n n o m h ø y t s e r v i c e n i v å, g o d t i n f o rm a s j o n s a r b e i d o g e f f e k t i v k o nf l i k t h å n d t e r i n g. D e t t e i n n e bæ r e r b l a n t a n n e t r as k o p p f ø l g i n g a v k l a g e r p å f o r ek s em p e l s t ø y e l l e r a n d r e s ak e r s om k r ev e r o p p f ø l g i n g.

10 1 0 D e t h a r i v æ r t f æ r r e t i l f e l l e r av f e s t s t ø y o g k l a g e r p å s t ø y. S t y r e t s am a r b e i d e r m e d H a f s l u n d s i k k e r h e t s t j e n e s t e r om op p f ø l g i n g a v s t ø y n a t t e s t i d. H o m e b a s e S t y r e t a r b e i d e r f o r a t H om e b as e k o n t i n u e r l i g s k a l f o r b e d r e s i t t t i l b u d. D e t t e g j ø r e s g j e n n om o p p f ø l g i n g, t i l b a k em el d i n g o g s am a r b e i d m e d H om e b as e. A r b e i ds g r u p p e n s k a l h e l e t i d e n h o l d e s e g o p p d a t e r t p å m a r k e d e t n å r d e t g j e l d e r a n d r e l e v e r a n d ø r e r a v t r i p l e -p l a y s y s t em e r, s l i k at n y e t j e n e s t e r k a n k om m u ni s e r e s t i l H om e b as e f o r e v t. i m p l em e n t e r i n g, e l l e r e v t. b y t t e a v l e v e r a n d ø r v e d u t g a n g e n a v k o n t r a k t e n m e d H o m e b a s e. F i n g e r a v t r y k k s s ys t em et h a r b l i t t by t t e t u t m e d et b r i k k es y s t em, d a f i n g e r a v t r y k k s a v l es e r n e i k k e k u n n e l es e a l l e t y p e r f i n g e r a v t r y k k. D e t b l e v u r d e r t f o r s k j e l l i g e l ev e r a n d ø r e r f o r l e v e r i n g a v n y e a v l e s e r s y s t em e r, m e n d i s s e l e v e r a n d ø r e n e h a r o g s å t r u k k e t p r o d u k t e n e s i n e f r a m a rk e d e t, d a di s s e p r o d uk t e n e h e l l e r i k k e k u n n e l es e al l e t y p e r f i n g er a v t r y k k. D e t bl e d e r f o r k o n k l u d e r t m e d a t e t b r i k k e s ys t em v i l l e væ r e d e n b es t e o g s i k r es t e l ø s n i n g e n, s am t a t d e t t e v i l l e m e d f ø r e l a n g t m i n d r e k o s t n a d e r n å r d e t k o m m e r t i l v e d l i k e h o l d og d r i f t. D i v e r s e S t y r e t h a r s at t o p p e k s t r a b o d e r s om k a n l e i es a v b e b o e r n e. D i s s e e r t i l g j e n g e l i g e i d e r e s p e k t i v e o p p g a n g e n e, s am t i k j e l l e r e n. F o r l e i e a v b o d, k o n t ak t s t y r e w h a g e. c o m. P å b a k g r u n n a v h y g i e n i s k e f o r h o l d b l e d e t n ø d v e n d i g å s t e n g e l ek e p l a s s e n o g e r s t a t t e g r u s u n d e r l a g m e d g r es s. B a k g r u nn e n f o r d e t t e v a r k a t t e r o g t i l d e l s hu n d e r b r u k t e s a n d e n s om t o a l e t t. L e k e pl a s s e n e r f o r b e d r e t i t r å d m e d s i k k e r h e t s s t a n d a r d e r f o r u n d e r l a g p å le k e p l a s s e r, s am t s a t t o p p s a n d k as s e m e d l o k k. D e t t e h a r b l i t t u t f ø r a v C h p r o s j e k t. R E G N S K A P E T F O R S t y r e t m e n e r a t å r s r e g n s k a p e t g i r e t r e t t v i s e n d e b i l d e a v s am e i et s e i e n d e l e r o g g j e l d, f i n a n s i e l l e s t i l l i n g o g r e s u l t a t. I n f o r m a s j o n o m s a m e i e t s f o r v e n t e d e øk o n om i s k e u t v i k l i n g e r o m t a l t i å r s b e r e t n i n g e ns p u nk t e r om k o s t n a d s ut v i k l i n g o g b u ds j e t t f o r S am e i e t h a r n e g a t i v e g e n k a p i t a l pr p å k r , - s om i h o v e d s a k s k y l d es o p p t a k k os t n a d e r t i l å f i n a n s i e r e s t ø r r e v e d l i k e h o l d s o p p g a v e r i B u d s j et t f o r o g f r am t i d i g e d r i f t s o v e r s k u d d v i l r e d u s e r e d e n n e g a t i v e e g e n k a p i t al e n. Å r s r e g n s k a p e t f o r e r s at t o pp u n d e r f o r u t s e t n i n g a v f o r t s a t t d r i f t. D et b ek r e f t es h e r v e d a t f o r ut s et n i n g e n om f o r t s at t d r i f t er t i l s t e d e. R E S U L T AT Å r e t s n e g a t i v e r es u l t at p å k r , - s om f r em k om m e r i r es u l t at r e g n s k a p et f o r e s l ås o v e r f ø r t t i l e g e nk a p i t a l I N N T E K T E R I n n t e k t e n e i v a r t i l s a m m e n k r , - m o t b u d s j e t t e rt m e d k r , -. A n d r e i n n t ek t e r b es t å r i h o v e d s ak a v u t l e i e a v b o d e r o g r e f u n d e r t ut l e g g u r n e r i

11 1 1 K O S T N A D E R D r i f t s k o s t n a d e n e i v a r p å k r , - m o t b u d s j et t e r t m e d k r , -. A v v i k e t s k y l d e s h ø y e r e k o s t n a d e r p å f j e r n v a rm e s om f ø l g e a v s t ø r r e f o r b r u k o g s t ø r r e u t b e d r i n g e r a v u t v e n d i g a n l e g g. R e v i s o r s h o n o r a r f o r r e g n s k a p s å re t e r f o r r e v i d e r i n g a v s e l s k ap e t s r e g ns k a p o g f o rm u e s f o r v a l t n i n g. R e v i s j o ns h o n o r a r e t f r em k om m e r s om e g e n p o s t i r e s u l t at r e g n s k a p e t. F o r ø v r i g v i s es t i l d e e n k e l t e t a l l e ne i r e g n s k a p e t o g d e n r e g ns k a ps m e s s i g e o v e r s i k t s om f r e m k om m e r u n d e r n ot e r t i l r e g ns k a p e t. S t y r e t e r i k k e k j e nt m e d h e n d e l s e r e t t e r s om p å v i r k e r r e gn s k a p et i v e s e n t l i g g r a d. K O S T N A D S U T V I K L I N G R e n t e s a t s e n e i OB O S E i e n d om s f o r v a l t n i n g A S p r. d e n : R e n t e r p å d r i f t s k o n t o : 0, 1 0 % R e n t e r p å s p a r ek o n t o : 4, 6 0 % u n d e r 0, 5 m i l l i o n e r 4, 7 0 % m e l l om 0, 5 m i l l i o n e r o g 2 m i l l i o n e r % o v e r 2 m i l l i o n e r S T R Ø M P R I S E N E D e n t o t a l e s t r øm p r i s e n t i l e n f o r b ru k e r b e s t å r a v t r e k om p o n e n t e r : K r a f t p r i s som dekker kostnadene ved å produsere og selge den elektris k e k r a f t e n u t g j ø r c a. 4 4 % a v t ot a l s t r øm p r i s ( b e t a l es t i l k r a f t l e v e r a n d ø r ). N e t t l e i e f o r t r a n s p o r t a v d e n e l ek t ri s k e k r a f t e n u t g j ø r c a. 2 2 % a v t ot a l s t røm p r i s (b e t a l e s t i l n e t t s e l s k a p e t ). S t a t l i g e a v g i f t e r d vs. f o r b r u k e r a vg i f t, a v g i f t t i l E n e r g i f o n d et o g m e r v e r d i a v g i f t u t g j ø r c a. 3 4 % a v t ot a l s t røm p r i s. S t r ø m p r i s e n i N o r g e v a r i e r e r m e d å r s t i d e n e. N o r m a l t s t i g e r d e n i v i n t e r h a l v å r e t o g r e d u s e r e s i s om m e r h a l v å r e t. D e t t e o g a n d r e f ak t o r e r s om p å v i r k e r k ra f t p r i s e n e g j ø r d et v a n s k e l i g å s p å u t v i k l i n g e n i s t r ø m p r i s e n e F O R S I K R I N G B y g n i n g s f o rs i k r i n g e n øk e r f r a t i l m e d c a. 9, 3 %. D et t e s k yl d e s at i n d ek s e n s om r e f l e k t e r e r p r i s o p p g a n g e n p å h å n dv e r k s t j e n es t e r h a r øk t t i l s v a r e n d e. D e n n e i n d e k s ø k n i n g e n e r l i k f o r a l l e f o r s i k r i n g s s e l s k a p e r. U t o v e r d e t t e f o r e t a r f o r s i k r i n g s s e l s k a p e n e i n d i v i d u e l l pr i s j u s t e r i n g m e d b ak g r u n n i s am e i e t s e g e n s k a d es i t u as j o n. K O M M U N A L E A V G I F T E R V a n n - o g a v l ø ps a v g i f t e n øk e r m e d 3, 5% o g r e n o v a s j o ns a v g i f t e n øk er m e d 4, 6 %.

12 1 2 Ø V R I G E K O S T N A D E R N å r d e t g j e l d e r d e ø v r i g e k o s t n a d e n e i b u d s j e t t e t h a r s t y r e t r e g n e t m e d e n g e n e r e l l p r i s s t i g n i n g. I N N T E K T S - O G K O S T N A D S O V E R S L AG F O R Å R ( B u d s j e t t ) B u d s j et t et f o r e r b as e r t p å 20 % øk n i n g a v f e l l es k os t n a d e r o g 5 % f o r h om e b as e f r a o g m e d 1. j a n u a r Ø k ni n g e n b l e v a r s l e t e i e r n e i b r e v a v 3. d e s em be r O v e r s i k t e n g i r e t f o r v e n t et r e s ul t a t p å k r , -. F o r ø v r i g v i s e s t i l d e e nk e l t e t al l en e i o v e r s i k t e n. O s l o, I s t y r e t f o r S a m e i e t W a l d e m a r s H a g e B j ø r n V i d a r T es s em / s / C h a r l o t t a R e u t e r -M a t t s s o n / s / H i l d e J o a k i m s e n / s / S i v K r i s t i a n s e n / s / L i v S k a u g / s /

13 1 3 T i l å r s m øt e i Sa m e i e t W a l d em ar s H ag e S t a t s a u t o r i s e r t e r e v i s o r e r E r n s t & Y o u n g A S C h r i s t i a n F r e d e r i k s p l. 6, N O O s l o O s l o A t r i u m, P. O. B o x 2 0, N O O s l o F o r e t a k s r e g i s t e r e t : N O M V A T l f.: F a x : w w w. e y. n o M e d l e m m e r a v D e n n o r s k e R e v i s o r f o r e n i n g Revisjonsberetning for 2008 Vi h a r r e v i d e r t å r s r eg n s k a p e t f o r S a m e i e t W a l d em a r s H a g e f o r r e g n s k a ps å r e t , s o m v i s e r e t u n d e r s k u d d p å k r , -. Vi h ar o g s å r e v i d e r t o p pl y s n i n g e n e i å r s b er e tn i n g e n om å r s r e g n s k a p e t, f o r ut s e t n in g e n o m f or t s at t dr if t o g f o r s l a g et t i l d e k n i n g a v u nd e r s k u d d e t. År s r e g n s k a p et b es t år a v r e s u l t a t r e g n s k a p, b a l a n s e o g n o t e o p p l y s n i n g e r. Re g n s k a ps l o v e n s r eg l e r o g g o d r e g n s k a p s k i k k i N o r g e e r a n v e n d t v e d u ta r b e i d e l s e n a v r e g n s k a pe t. Å r s r e g n s k a p et og å r s b e r et n i n g e n e r a v g i t t a v s a m e i e t s s t y r e. V å r op p g a v e e r å ut t a l e o s s o m å r s r eg n s k a p e t o g ø v r i g e f o r h o l d i h e n h o l d ti l r e v i s o r l o v e n s k r a v. Vi h a r ut f ø r t r e v i s j o n e n i s a m s v a r m e d l o v, f o r s k r if t o g g o d r e v i s j o n s s k i k k i N o r g e, h e r u n d e r r e v i s j o n s s t a n d a r d e r v e d t a t t a v D e n n o r s k e R e v i s o r f o r e n i n g. R e v i s j o n s s t a n d a r d e n e k r e v e r a t v i p l a n l e g g er og u tf ø r e r r e v i s j o n e n f o r å o p p n å b e t r y g g e n d e s i k k e r h et f o r a t år s r eg n s k a p e t i k k e i n n e h o l d e r v e s e n t l i g f e i l i n f o r m a s j o n. R e v i s j o n o m f a t t e r k o n t r o l l a v u t v a l g t e d e l e r a v m a t er i a l e t s om u n d e r b y g g e r i nf o r m a s j o n e n i å r s r eg n s k a p e t, v u r de r i n g a v d e b e n y t t e d e r eg n s k a ps p r i n s i p p e r o g v e s e n t l i g e r eg n s k a p s e s t i m a t er, s a m t v u r d e r i n g a v i n n ho l d e t i og p r e s e nt a s j o n e n a v å r s r eg n s k a p e t. I d e n g r ad d e t f ø l g e r a v g o d r e v i s j o n s s k i k k, o m f a t t e r r e v i s j o n og s å e n g j e n n o m g å e l s e a v s a m e i e t s f o r m u e s f o r v a l t n i n g o g r e g n s k a p s - o g i n t er n k o n t r o l l s y s t e m e r. V i m e n e r a t v å r r e v i s j o n g i r e t f o r s v a r l i g g r u n n l ag f o r v å r u t t a l e l s e. Vi m e n e r a t å r s r e g n s k a p e t e r a v g i t t i s a m s v a r m e d l o v o g f o r s k r i f t e r o g g i r e t r e t t v i s e n d e b i l d e a v s a m e i e t s ø k o n om i s k e s t i l l i n g 3 1. de s e m b e r og a v r e s u l t a t e t i r eg ns k a p s å r e t i o v e r e n s s t e m m e l s e m e d g o d r e g n s k a p s s k i k k i N o r g e l e d e l s e n h a r o p pf y l t s i n pl i k t t i l å s ø r g e f or o r d e n t l i g og o v e r s i k t l ig r e g i s t r e r i n g og d o k u m e n t a s j o n a v r eg n s k a p s o p p l y s n i n g er i s am s v a r m e d l o v o g g o d b o k f ø r i n g s s k i k k i N o r g e o p p l y s n i n g e n e i å r s b e r e t n i n g e n o m å r s r eg n s k a p et, f or u t s et n i ng e n o m f o r t s a t t d r i f t og f or s l ag e t t i l d e k n i n g a v u n d e r s k u dd e t er k o n s i s t e n t e m e d år s r e g n s k ap e t og e r i s a m s v a r m e d l o v o g f o r s k r i f t e r. U t e n a t d e t h a r b et y d n i n g f or k o nk l u s j o n e n i a v s n i t t e t o v e r, v i l v i p r e s i s e r e a t b u d s j e t t a l l e n e i r e s u l t a tr eg n s k a p e t i k k e er u n d er l a g t r e v i s j o n. O s l o, 5. j u n i E R N S T & Y O U N G A S T e r j e T v e d t s t a t s a u t o r i s e r t r e v i s o r s i g n.

14 S A M E I E T W A L D E M A R S H A G E R E S U L T A T R E G N S K A P N o t e R e g n s k a p R e g n s k a p B u d s j e t t B u d s j e t t D R I F T S I N N T E K T E R : Kapitalkostnader Innkrevde felleskostnader Andre inntekter S U M D R I F T S I N N T E K T E R D R I F T S K O S T N A D E R : Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Andre honorarer Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Drift og vedlikehold F o r s i k r i n g e r Kommunale avgifter Energi/ fyring Kabel- / TV-anlegg Andre driftskostnader S U M D R I F T S K O S T N D R I F T S R E S U L T A T : F I N A N S I N N T E K T / K O S T N A D : Finansinntekter Finanskostnader R E S. F I N AN S I N N T / K O S T N Å R S R E S U L T A T O v e r f ø r i n g e r : Udekket tap

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e 1 E i e r s e k s j s e. S v e r d r u p s G a t e 2 2 I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e Ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Sverdrups gate 22 avholdes onsdag 27. April 2011 kl. 18.00i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U e l a n d s ga t e 6 1 S am e i e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å S t. H a n s h

Detaljer

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T 1 L o m m e d a l s t u n e t S a m e i e I n n k a l l i r t s n a m g e i e r m ø t i e 2 0 l 1 1 o r d i n æ O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i L om m e d al s t u n et S am e i e, a v h o l d e s

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N y d a l e n K v a r t e r, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler.

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0 1 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L I n n k a l l i r n g e n e r a l t f i o r s l a m l i n g o r 2 0 d 1 1 i n æ O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i R os en b o r g g t. 1 2 B L, a v h o l

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t La n g a a r d l ø k k e n, a v h o l d e s t i rs d a g 28. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 9. 0 0 p å B e r l e S

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i H e r r e g å r d s t e r r a s s e n S am e i e a v h o l d e s T o r s d a g 2 5. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 i. Ljan 0 0 menighetshus,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s t o rs da g 8. a p r

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i, a v h o l d e s o n s d a g 7. a p r i i 1. e t g., F a l b es g at e 5, Os l o. ( F a l b e s g at e e r d e n b ak k

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! S i d e 1 6 4 6 B o r e t t s l a g e t E u f e m i a K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o

Detaljer

K j r e æ b e b o e r!

K j r e æ b e b o e r! 1 W e l h a v e n s g a t e N r. 1 0 B o r e t t s l a g K j r e æ b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s r e t å n r i n s g

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 12. m a i 2 0 0 9, k l. 1 8 3

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s /

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s / 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s T i rs da g 3 1. 0

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i T h o n b y g g e t S am e i e, a v h o l d e s t o r s d a g 2 2. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8 :0 0 i P i l e s t r e d e t 3 5,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l r e i t s n g e n e r a t l f i o r l s am å l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 M o g a t e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r i n n nk å a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 1 U l l e r n p a r B k o e l n i g s a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n p a r k e n B o l i g s am e i e,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 8. m a r s 2 0 1 0, kl. 18.00 på Bjørnsletta skole,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 3 1. m a rs 2 0 0 9, kl. 18.30 i Langerud Sykehjem.

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3.

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3. I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 4. a p r i l 2 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i P i -1 l 3 e B s r t l, r a v e h d o e l t d es P t i a r s d k a g

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø v r e T ø y e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S m a rt a p a r t 2 B o r e t t s l a g, a v h o l d e s 3 1. m a i 2

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d e s t i r s d ag 4. m a i 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 i S t

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 Ordinært årsmøte i Solbakken Velforening, a v h o l d e s t o r s d a g 1 8. m a r s 2 0 1 0, k l. 2 0. 1 5 p å Ok s t a d S k o l e. T I L B E HA N D L I N G F O R

Detaljer

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen.

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen. K j æ r e n a b o! I 2008 har styret hatt fokus på den vanlige driften og mindre på de større vedlikeholdsprosjektene. Dette skyldes i første rekke store nedbetalinger i Husbanken. Lånene ble tatt opp

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R i n g g a t en T e r r a s s e S am e i e, a v h o l d e s 2 4. m a rs 2 0 1 0, kl. 18 :00 i Lilleborg Kirke. T I L B E HA

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K n u t Rø r b a k k e n / s / T o r E r i k H o l tm o e n / s / E r i k T ø n n e / s /

K n u t Rø r b a k k e n / s / T o r E r i k H o l tm o e n / s / E r i k T ø n n e / s / I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i P r o f es s o r D a h l s gt 3 9 A S, a v h o l d es t i r s da g 2. j

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Ø v r e L j a n B o l i gs am e i e I I I, a v h o l d e s t o rs d a g 3 0. a p r i l 2 0 0 9, kl. 1800 i Nordstrand Eldresenter,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 C a s i n e t t o B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l r e i t s n g e n e r a t l f i o r l s am å l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA blilyst :-) i samarbeid med: Husbanken Norsk Form NAL Med støtte fra: Kommunaldepartementet Vinnerprosjekt KNEKKE KODEN MODERNE BOLØSNINGER

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 20. a p r i l 2 0 1 0, k

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I I B ol i g s am e i e, a v h o l d e s m a n d a g 2 0. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8. 0 0, L a

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

VEDLEGG FAUSKE KOMMUNE - REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SJÅHEIA 1 D rgulr områd r på plann v md rgulrnggrn Innnfor dnn bgrnnnglnj kal bbyggln plarng

Detaljer

funktioner der er tilvalg er mærkede med **

funktioner der er tilvalg er mærkede med ** Dokumentet er inddelt som følgende: tavler er placerede bag låger for til- og fraluft generel beskrivelse - kredsskema 0 - tavle layout - grafiske lister reservedelsliste 0 - klemmematrice 0 - kabel plan

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

VEDLEGG EGENOPPGAVE Slgr/ir:,J air^ 0< K^ l,rn narrr' 5,/rzi{ rr? cnn, BNR l-, fl KoMMNR S*lrr/^ I Posnr: f Å,f0 Ko na^ l Grunnmur, fundamn og sokkl: L I Kjnnr du

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

643 18.09.2012. Rapporten viser et resultat på kr -43 034,- mot budsjettert hittil i år, kr -178 651,-. De disponible midlene er på kr 696 688,-.

643 18.09.2012. Rapporten viser et resultat på kr -43 034,- mot budsjettert hittil i år, kr -178 651,-. De disponible midlene er på kr 696 688,-. Til styret i Sofies Hage Borettslag ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2012. 643 18.09.2012 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.08.2012. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader,

Detaljer

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet.

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet. Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 ØKONOMISK RAPPORT PR. 30.05.2011. Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 30.05.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader, Drift og vedlikehold

Detaljer

Biejjien vuelie solkvad

Biejjien vuelie solkvad Kornoter Frode Fjellheim Biejjien vuelie solkvad Preludium Kyrie Heevehtimmie/Gloria Frå fjell tekst: Håvamål Elden Smerten tekst: Den ældre Edda, Solarljod Beaivvás - Lova lova line (en gammel soljoik

Detaljer

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011.

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. Til styret i Sofies Hage Borettslag ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. 643 02.11.2011 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.08.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader,

Detaljer

Utviklingsplan Målestokk. dato 04.05.2015

Utviklingsplan Målestokk. dato 04.05.2015 MOLDE IDRETTSPARK Målestokk Planområdet D159 D157 D158 D107 D108 D109 b. o v n * D112 7x21M* D116 8x21M D115 D113 D114 8x21M D117 ri s t 20 0 x 9 0 c m D110 D119 D118 D120 14x21M D140 14x21M ri s t 15

Detaljer

C 2796 DEMO. Tekst og musikk. Trygve Hoff. Nordnorsk Julesalme. Arrangement Ragnar Rasmussen CANTANDO MUSIKKFORLAG

C 2796 DEMO. Tekst og musikk. Trygve Hoff. Nordnorsk Julesalme. Arrangement Ragnar Rasmussen CANTANDO MUSIKKFORLAG 2796 Tekst og musikk Trygve Hoff Nordnorsk Julesalme Arrangement Ragnar Rasmussen ANTANDO MUSIKKORLAG Nordnorsk Julesalme 5 S A T B 10 c P U c c c A cappella Ooo Ó el Ó - sig - na du dag ov -er for -

Detaljer

TROLLERUDMOEN knutepunkt.

TROLLERUDMOEN knutepunkt. KONGSBERG SENTRUM Draen / Oslo E34 Larvik / Vestfold TROLLERUDMOEN Notodden / Haugesund E34 Unik næringseiendo på Kongsberg, ved nye E 34: Bensinstasjon / Vegservicnlegg Matservering Varehandel Pendlerparkering

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

TYPE PLAN. E6 Gardermoen-Biri. Parsell Moelv - Biri. Ringsaker og Gjøvik kommuner. Tegningshefte. Nytt alternativ sør

TYPE PLAN. E6 Gardermoen-Biri. Parsell Moelv - Biri. Ringsaker og Gjøvik kommuner. Tegningshefte. Nytt alternativ sør TYPE PLAN KOMMUNEDELPLAN Tekniske tegninger E6 Gardermoen-Biri Parsell Moelv - Biri Ringsaker og Gjøvik kommuner Tegningshefte. Nytt alternativ sør Region øst Hamar kontorsted Dato: 19.desember 14 A 3

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien?

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien? N 1 2011 Kubl T p p - Hv vfll v? D m bu m gj V lv v v l g fy g v u g Sull ll h lv m vll v h u M v m l p l v h, g g v p lvgulg v D v ll b l, bl v l V vfll lgg v l f gjvg N l vfll bu p y, m ff l y pu ll

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

Suliskraft AS. Bilder av Galbmejohka ved ulike vannføringer

Suliskraft AS. Bilder av Galbmejohka ved ulike vannføringer Suliskraft AS Bilder av Galbmejohka ved ulike vannføringer Juni 2013 RAPPORT Bilder av Galbemejokha Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 173380-1 173380 4.6.2013 Kunde: Suliskraft AS Bilder av Galbemejokha

Detaljer

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP 4510 TLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 3000400 3000396 Andre inntekter 3 42082 41664 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 SFO ET GODT STED Å VÆ RE MED LEK OG UTFORDRINGER I TRYGGE OMGIVELSER S: Sosialiser ing F: Fr ilek O: Om sorg Et go d t m o t t o p å SFO: Gjør mot

Detaljer

SAGA-tomten 13.10.2011. Sarpsborg Kommune - Lokalisering nytt Kulturhus/Bibliotek -

SAGA-tomten 13.10.2011. Sarpsborg Kommune - Lokalisering nytt Kulturhus/Bibliotek - SAGA-omen I denne mulighessudien har vi vurder ombygging/påbygg og nybygg på SAGA-omens for å belyse poensiale il ny kulurhus og biblioek. De er lag vek på byplanmessige forhold og føringer på samme måe

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013 Sangere Kantate or mannskor, guttesoraner og klaver Komonert til erdal mannskor sitt 100-årsubileum i 201 Musikk: Asgeir Skrove Tekst: Arnul Haga Musikk: Asgeir Skrove Kantate or mannskor, guttesoraner

Detaljer

Et telemarked i endring Fire viktige tel etren d er V en tel o + B a n et el e + B red b ån d a l l ia n s en Hva vi j o b b er m es t m ed Jan Morten Ruud, BaneTele Høy ere krav til dekning o g tj enes

Detaljer

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 InnholD bak grunn... 11 h E n s i k t... 12 inn hold... 12 mo ti va sjon og takk... 13 Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 o p p h E v E l s E n av t y n g d E k r a

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 Ordinært sameiermøte imortensrud, Bs a v h o l d e s m a n d a g 19. april 20 1 0, k l. 1 8 0 0p å L of s r u d s k o l e. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN EIKESUNDREGIONEN HERØY VGS Eksisterande Plan 0

UTVIKLINGSPLAN EIKESUNDREGIONEN HERØY VGS Eksisterande Plan 0 Kjøkkenlager Kjøkken Kantine D1 A: 1,7 D1 A:, D1 A: 104,7 Kjøkkenlager D1 A: 1,0 A:,8 A: 3,4 A: 8,9 A: 46,6 A: 7, Renhold A: 1,0 A: 7,6 Grupperom A: 5,0 F.A aud A: 4,7 Heismaskin Tele/data A: 1,0 A: 5,

Detaljer

TEGNFORKLARI NG Pbl av 2008

TEGNFORKLARI NG Pbl av 2008 Gullbrgt Midlrtidig riggområd -utnfor planområdt Hammr assmarka k ont ro l lstasjon Eksistrnd bru - Hammr bru _. byggls og anlgg 2. Samfrdslsanlgg og tknisk infrastruktur 5. Landbruks-, natur og friluftsområdr

Detaljer

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet S f u u ø! F f b fu H ø? D hj hu! I 1. ju 2019 p øu N h f y u ø, p fp A M- Syy (AMS). Sø øfbu p b, fj fbu Ehub p. D h b u f fu. Ifj jø j f pp. D ø ø p 100. Hf ø? S ø b y fbu, fu f b fyh, p f bu ff. H j?

Detaljer

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse REGJERINGENS MINERALSTRATEGI Næringsminister Trond Giske TEMA FOR FOREDRAGET Tradisjonell gruvedrift

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

Sansehage. kj e 1:500 A10-1. Dementsavdeling Flåheimen, Flå kommune 26.11.14. Dato: Målestokk: Prosjektnr.: Tittel: Fase: Tegningsnr.

Sansehage. kj e 1:500 A10-1. Dementsavdeling Flåheimen, Flå kommune 26.11.14. Dato: Målestokk: Prosjektnr.: Tittel: Fase: Tegningsnr. n a 7 4 7, Ro 7, n lko 6 6 6 7 6 7 Ro, 3 6 7,3 lk Inn 4 on 6 3 lk 7 on Ro, B B 4 7 4 He is lk B 4 ta 7,3 a le on D 3,7 rri Ko k. jø /K e tu, rri Ko,3 7,3 3, /s ile Hv Ro, 4 ør e yv Gla e ssv ro M,4 s B

Detaljer

Kan du Løveloven...?

Kan du Løveloven...? yvind Skeie Intro # 4 Kan du Løveloven...? 7 7 sbørn rntsen œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ # Kan S du du lø ve lo en som pla œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ven? ges? Jeg et skal 7 være ik ke meg! bra! Œ Og l gi le œ œ œ œ plass

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

Æblehøst dolce. # œ. œ œ. œ œ. #. œ. Œ J œ> œ. œ œ. œ œ. œ œ. Œ J œ> œ j œ œ. œ j œ Œ.. J œ œ. Leggiero q.=96. j œ. John Frandsen, 2012. Kor.

Æblehøst dolce. # œ. œ œ. œ œ. #. œ. Œ J œ> œ. œ œ. œ œ. œ œ. Œ J œ> œ j œ œ. œ j œ Œ.. J œ œ. Leggiero q.=96. j œ. John Frandsen, 2012. Kor. 45 Sor.III Mez.III Alt III T.III Bar.III Bas III Lro q.=6. Næ. # I m Næ "Bob Mcarrn" *) b marc. ste, ste, næ m. u. # Æblehøst dolce ohn rands, 2012 u # #. Kor ste u m m m kom mer rd vest b m, eu ro bm,..

Detaljer