K j æ r e b e b o e r!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "K j æ r e b e b o e r!"

Transkript

1 K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o g r e g ns k a p f o r V i ø ns k e r d e g v e l k om m e n t i l ge n e r a l f o r s am l i n gt i rs d a g 4. m a i k l i S t o r s t u a, L i n d e b e r g å. s e n 1 5 D e t t e e r m ul i g h e t e n d u h a r t i l å d e l t a i d i s k us j o n e n o g v e l g e d e t s t y r e t s om s k a l forvalte ditt bomiljø i det kommende året. S t y r e t h a r l a g t m y e a r b e i d i å g j ø r e g n s å k r a s p b e e t r s å e t k n om i n p g l et e n t o g o g r e f o r s t å e l i g s om m u l i g. V å r t ø ns k e er d e r f o r a t d u l e s e r n ø y e i g j e n n om h e f t e t o g v i s e r d i n i n t e r e s s e f o r b o r e t t s l a g e t v e d å m ø t e o p p p å g e n e r a l f o r s am l i n g e n. H v e m k a n d e l t a p å g e n e r a l f o r s am l i n g e n? A l l e a n d e l s e i e r e h a r æ r e r t e t m t e i d l i å g v e n e r a l f o r s a m l i n g e -, n m t - e a d l e f o r s l o g s t em m e r et t. Det er kun én stemme pr. andel A n d e l s e i e r e ns e k t ef e l l e, s am b o er e l l e r e t a n n e t m e d l em a v a n d e l s e i e r e n s h u s s t a n d h a r r e t t t i l å v æ r e t i l s t e de o g t i l å u t t al e s e g. S t y r e m e d l e m m e r, f o s f r ø r e r t o n g i l n e g i e r a v b o l i g i b o r et t s l a g e t ha r r e t t t i l å v æ r e t i l s t e d e i g e n e r a l f o rs am l i n g en o g t i l å u t t al e s e g. E n a n d e l s e i e r k a n m ø t e m e d f u l l m ek t i g. I n g e n k a n v æ r e f u l l m ek t i g f o r m e r e n n é n a n d e l s e i e r, m e n d e r f l e r e e i e f u l l m ek t i g. E n f u l l m a k t k a n t r e k k e s t i l b ak e n å r s om h e l s t. E n a n d e l s e i e r k a n t a m e d e n r å d g i v e r t i l g e n e r a l f o r s a m l i n g e n. R å d g i v e r e n h a r bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det.

2 S i d e S k j ø n h a u g B o r e t t s l a g F O R R E T N I N G S O R D E N 1. G e n e r a l f o r s a m l i n g e n m f ø g j r es e n i n h o e n h o l d t i l L o v om b o r e t t s l a g og b o r e t t s l a g et s v e d t e k t e r. 2. G e n e r a l f o r s am l i n g e n l e d e s a v s t y re t s l e d e r e l l e r a v e n m ø t e l e d e r v a l g t a v g e n e r a l f o r s am l i n g e n. 3. M ø t e l e d e r e n s k a l p ås e at s a k e n e f å r e n f o r s v a r l i g b e h a n d l i n g i h e n h o l d t i l l o v o g v e d t e k t e r. M e d u t g a n gs p u n k t i d a g s o r d e n o g f o r r e t n i n gs o r d e n f o r generalforsamlingen legger møteleder fram en plan for gjennomføringen. 4. D e t s k a l u n d e r m øt e l e d e r s a n s v a r f ø r e s p r o t o k ol l o v e r s a k e r s om b eh a n d l e s o g a l l e v e d t a k s o m t r e f f e s a v g e n e r a l t f ok o r l l s e a n m f ø l r e i s n a g l l e n. v a l g I p r o s am t e v e n t u e l l e p r o t o k o l l t i l f ø rs l e r s om g e n e r a l f o r s am l i n g e n f a t t e r v e d t a k om å t a i n n. 5. A l l e f o r s l a g s k a l s å l a n g t d e t e r m ul i g, l e v e r e s s k r i f t l i g t i l m øt e l e d e r e n m e d forslagsstillerens navn og leilighetsnummer. 6. Ingen har rett til o r d e t m e r e n n 3 ga n g e r i s am m e s ak. I n n l e d n i n g s f o r e d r a g m å i k k e m i o n v u e t r t e s r t i g e 5 Ø v r i g e i n n l e g g s k a l i k k m e i o n v u e t r t s e t r i g f e o r 3 f ø r s t e m i n u n t n t e l r e g g o g 2 f o r d e øv r i g e. M ø t e l e d e r h a r r e t t t i l å l a s t y r e t s r e p r e s e s n v t a a r e n t e r f å på spørsmål som er stilt. 7. O r d e t t i l f o r r e t n i n g s o r d e n e n g i s 1 g a n g t i l h v e r s ak o g m e d e n t a l et i d p å h ø y s t 1 m i n u t t. 8. F o r s l a g k a n i k k e f r em m es et t e r a t s t r ek e r s a t t, o g f r em s at t e f o rs l a g k a n i k k e t r e k k e s h v i s n o e n m ot s et t e r s e g de t t e. 9. H v i s e t f o r s l a g e l l e r e n s a k f o r es l ås ut s at t, s k al m ø t e l e d e r s ø r g e f o r a t f o rs l a g e t o m d e t t e b l i r s at t u n d e r v o t e r i n g f ør e n f o r t s e t t e r d e b a t t e n. T i ds p u n k t e t f o r forslagets behandling må samtidig fastsettes.

3 S i d e S k j ø n h a u g B o r e t t s l a g I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G O r d i n æ r g e n e r a l f g o r i s a m S l k j i ø n h a u g B o r e t t s l a g a v h o l d e s t i r s d a g 4. m ai kl i S t or s t u a, Li n d eb e r g å s e n 1 5. TIL BEHANDLING FORELIGGER : 1. K O N S T I T U E R I N G A ) Valg av møteleder B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e C ) V a l g a v r e f e r e n t o g t o a n d e l s e i e r e t i l å u n d e r s k r i v e p r o t D ) S p ø r s m ål o m m ø t e t e r l o v l i g k a l t i n n E ) G o d k j e n n i n g a v f o r r e t n i n g s o r d e n 2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r B ) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 3. G O D TG J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r C ) B y g g e k o m i t é 4. F O R S L A G A ) Diverse forslag fra Torill Svanberg. B ) D i v e r s e f o r s l a g f r a N a g i n a S h a h e e n C ) F o r s l a g f r a s t y r e t o m e n d r i n g a v h u s o r d e n s r e g l e n e F o r s l a g e n e e r t a t t i n n p å s i d e n e 3 5 t i l V A L G A V T I L L I T S V A L G T E A ) V a l g a v l e d e r f o r 1 å r ( s i d e 3 8 ) B ) V a l g a v 2 s t y r e m e d l e m m e r f o r 2 åside r ( 38 ) C ) V a l g a v i n n t i l 4 v a r a m e d l e m m e r f o r 1 å r ( s i d e 3 8 ) D ) V a l g a v v a l g k o m i t é f o r 1 å r ( s i d e 3 9 ) E ) V a l g a v 1 d e l e g e r t m e d v a r a t i l O B O S g å e r n e ( s r i d a e l f 3 9 o ) r s a m l i n g F) Valg av utomhusutvalg ( side 39 ) G ) Valg av velferdsutvalg (side 39 ) H ) Valg av avisredaksjon (side 40 ) O s l o, 2 3. m a r s S t y r e t i S k j ø n h a u g B o r e t t s l a g A r n e A n d e r s e n / s / J e n s L i n d / s / A i n a S p r a u t e n / s / S t i n e T h o r s t a d / s / S i g u r d M o e H e t l a n d / s /

4 Å R S B E R E T N I N G F O R T I L L I T S V A L G T E S i d e n f o r r i g e o r d i n æ r e g e n e r a l f o r s a m l lagets i n g tillitsvalgte h a r b o r e t vært t s : S T Y R E T L e d e r A r n e A n d e r s e n L i n d e b e r g å s e n 1 9 A N e s t l e d e r J e n s L i n d L i n d e b e r g å s e n 3 B S t y r e m e d l A i e n m a S p r a u t e n L i n d e b e r g å s e n 1 C S t y r e m e d l S t e i m n e T h o r s t a d K l ø f t e r h a g e n 2 1 A S t y r e m e d l S i e g m u r d M o e H e t l a n d L i n d e b e r g å s e n 1 3 A V A R A M E D L E M M E R T I L S T Y R E T V a r a m e d l e B m r i t t-s i s s e l H a g l u n d L i n d e b e r g å s e n 5 D V a r a m e d l e Rolf m Arne Bertheussen Lindebergåsen 3 A V a r a m e d l e F m r a n k S p i d s b e r g L i n d e b e r g å s e n 2 1 B V a r a m e d l e G m e r d F r y d e n l u n d L i n d e b e r g å s e n 1 3 C D E L E G E R T T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G E N I O B O S De l e g e r t O B O S g e n e r a l f o r s a m l i n ga r n e A n d e r s e n V a r a d e l e g e r t O B O S g e n e r a l f o r s a m J l e i n s n g L i n d V A L G K O M I T É B r i t t B o r g a n L i n d e b e r g å s e n 1 9 A J a n G. A n d e r s e n L i n d e b e r g å s e n 1 1 H e l g e K o l l e L i n d e b e r g å s e n 1 3 C M a r i t S l e t t a L i n d e b e r g å s e n 1 3 A M a y -H i l d e A n d e r s e n L i n d e b e r g å s e n 2 1 B O v e N i c o l a y s e n L i n d e b e r g å s e n 1 A R o l f J o h n s e n L i n d e b e r g å s e n 2 1 B U T O M H U S U T V A L G G r e t a Ø y e n L i n d e b e r g å s e n 1 1 T u r i d D e g n æ s L i n d e b e r g å s e n 1 A R i c h a r d J o h a n n e s s e n L i n d e b e r g å s e n 9 A E l i S t e n b e r g L i n d e b e r g å s e n 1 B O d d r u n A r n e s e n L i n d eb e r g å s e n 1 1 K i m H v e d i n g L i n d e b e r g å s e n 5 E Abdoulie Sarr Lindebergåsen 15 A Fra styret : B r i t t-s i s s e l H a g l u n d L i n d e b e r g å s e n 5 D A V I S R E D A K S J O N J a n G. A n d e r s e n L i n d e b e r g å s e n 1 1 M a r i t S l e t t a L i n d e b e r g å s e n 1 3 A S i g u r d M o e H e t l a n d L i n d e b e r g å s e n 1 3 A Frank Skaren Lindebergåsen 21 A A n n -K r i s t i n T o r g e r s e n L i n d e b e r g å s e n 2 1 A Jørg Ulrich Paul Kuhnt Lindebergåsen 11

5 S i d e S k j ø n h a u g B o r e t t s l a g V E LF E R D S U TV AL G J a n G. A n d e r s e n L i n d e b e r g å s e n 1 1 Margunn Berdal Lindebergåsen 15 B B r i t t B o r g a n L i n d e b e r g å s e n 1 9 A R i c h a r d J o h a n n e s s e n L i n de b e r g å s e n 9 A R o l f J o h n s e n L i n d e b e r g å s e n 2 1 B A n d e r s A s p a a s L i n d e b e r g å s e n 5 C L i n d a K a n d o l a L i n d e b e r g å s e n 1 9 A M a y -H i l d e A n d e r s e n L i n d e b e r g å s e n 2 1 B T h i N g o c M a i P h a n L i n d e b e r g å s e n 1 9 A M e t t e O l s e n L i n d e b e r g å s e n 1 7 J a n R o a r N i l s e n L i n d e b e r g å s e n 2 1 B M a y K r i s t o f f e r s e n L i n d e b e r g å s e n 1 C A n i t a K a r a m a n o v a L i n d e b e r g å s e n 1 3 B E d n a D e l a C r u z W e b j ø r n s e n L i n d e b e r g å s e n 5 C R o g e r S t r ø m L i n d e b e r g å s e n 5 A Fra styret : S i g u r d M o e H e t l a n d L i n d e b e r g å s e n 1 3 A F O R R E T N I N G S F Ø R S E L O G R E V I S J O N F o r r e t n i n g s f ø r r s utført e l e n av e OBOS i henhold til kontrakt. Borettslaget har forenklet forretningsførerkontrakt. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig ) er regnskapssjef Egil Havre, OBOS. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers AS. G E N E R E L L E O P P L Y S N I N G E R O R E O T M T S L B A G E T B o r e t t s l a g e t e r r e g i s t r e r t i F o r e t a k s r e g i s t e r e t i B r ø n n ø y - s u n d m e n u m m e r , l i g g e r i b y d e l 1 2 A l n a i O s l o k om m u n e o g h a r ad r e s s e : L i n d e b e r g å s e n -2 1 B o r e t t s l a g e t b e s t å r a v a n d e l s l e i l i b y g h n e i t n g e e r,. f o r d e l t p å 1 1 T o m t e n, k j ø p t 2 i o g 1 h a 9 r 8 f ø 6 l g e n e d e r - o g g å r b p d ru s å k s n um 4 m 2 e r : 1 5 8, Første innflytting skjedde i B o r e t t s l a g e r e t s am v i r k ef o r e t a k s o m h a r t i l f o rm å l å g i a n d e l s e i e r ne b r u k s r e t t t i l e g e n bolig i foretakets eiendom ( e bor t t ) o g å d r i v e v i r k s om h e t s om s t å r i s am m e n h e n g m e d d e t t e. B o r e t t s l a g e t f ø l g e r a r b e i d s m i l j ø l o ve n s b e s t em m e l s e r o g t i l s t r e b e r e t g o d t a r b e i d s m i l j ø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. S e l s k a p e t d r i v e r i k k e m g s e - d o g f ut o v r i k s l k i n g i s ak n t i v i t e t e r. Av borettslagets 5 styremedlemmer er det 2 kvinner og 3 menn.

6 S i d e S k j ø n h a u g B o r e t t s l a g B o r e t t s l a g e t e r p os i t i v t i l l i k es t i l l i n g o g t a r s i k t e p å a t d e t i k k e f o r e k om m e r forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. S TY R E T S t y r e t h a r k o n t o r i L i n d e b e r g å s e n 1 3 C. S t y r e l e d e r h a r - f o r t fredag mellom kl og kl Styrerommet har telefon -p 2191 o s t 7003 o s t y r e l e d e s k j o n h a u g b o r e t. t s l a g. n o K o n t o r e t e r o g s å b em a n n e t m an d a g e r m e l l om k l o g , d a s e l g e s d e t polletter til vaskeri og solarium. P a r k e r i n g s b e v i s f o r g j e s t e r s o m t r e n g e r p a r k e r i n g s u s t k j o em v e a r 3 d ø g f o r r e s e r v e r t p l a s s f o r b i l n r. 2, k a n o g s å h e n t es p å k o n t o r e t m a n d a g e r m e l l om k l o g k l S t y r e t h a r eg e n p o s t k as s e u t e n f o r k o nt o r e t. R E T N I N G S L I N J E R F O R Y R E S AR T B E I D S t y r e t h a r v e d t a t t r e t ni n g s l i nj e r f o r s t y r e a r b e i d i b o r e t t s l a g e t. F o rm å l e t m e d d i s s e e r å k l a r g j ø r e d e k r a v s om s t i l l es t i l d e t i l l i t s v a l g t e. R e t n i n g s l i n j e n e om h a n d l e r s t y r e a n s v a r f o r f o r v a l t n i n g a v d e ø k o n o r m, i h s a b k i e l i t e t v, e r t a d u i s h e et s p l i k t, h o n o r e r i n g, attestasjon og anvisning av utbetalinger. V AK TM E S TE R TJ E N E S TE V a k t m es t e r E i n a r S a k s v o l l i v a r e t a r d e n d a g l i g e d r i f t o g d e t l ø p e nd e v e d l i k e h o l d e t i b o r e t t s l a g e t i h e n h o l d t i l s t i l l i n g s b e s k r i v e l s e. M o r t e n S a k s v o v l i k l a r i h e a r t n å r v a k t m es t e r e n h a r h a t t f e r i e. H a n h a r o g s å u t f ø r t m i n d r e v e d l i k e h o l d s o p p g a v e r o g a s s i s t e r t i p e r i o d e r m e d e k s t r a a r b e i d s b e l a s t n i n g. V a k t m es t e rk o n t o r e t h a r a d r e s s e L i n d e b e r g å s e n 1 1. V a k t m e s t e r k a n k o n t a k t e s p å t e l e f o n m o g B e s k j e d k a n g i s på e-p o s t v a k t m e s t e s k j o n h a u g b o r e t, t p s å l a g. n o m o bi l s v a r e l l e r i p o s t k a s s e n u t e nf o r v a k t m es t e rk o n t o r e t. K o n t o r e t er s t e n gt l ø r d a g o g s ø n d a g o g h el l i g d a g e r. Det er ikke registrert skader eller ulykker i borettslaget i P A R K E R I N G B o r e t t s l a g e t h a r 1 4 p a r k e r i n g s p l a s s e r s om l ei e s u t f o r b i l n r. 2 e t t e r v e n t e l i s t e r. D e r s o m d u ø n s k e r p, l t a s k s o n t a k t m e d s t y r e t. S øk n a d s s k j em a f o r r e s e r v e r t p l a s s f o r b i l n r. 2, k a n o gs å h e n t es p å k on t o r e t m a n d a g e r m e l l om k l o g k l N Ø K L E R / S K I L T R e k v i s i s j o n k a n k j ø p a v n ø k l e r f ås p å k o nt o r e t k l t i l m a n d a g e r. B e s k j e d o m ø ns k et nø k k e l k a n o gs å l e g g e s i p o s t k a s s e n t i l s t y r e t e l l e r v a k t m e s t e r.. S k i l t t i l p o s t k a s s e b e s t i l l es h o s s t yr e t v e d å l e g g e b e s t i l l i n g s s k j em a i s t y r e t s p o s t k as s e. M e l d i n g o m e n d r i n g a v n a v n p å p o r t t e l e f os o n t k a s k s a e n t i l e s g t y g r e s t e l i l er p v a k t m es t e r. V AS K E R I F e l l e s v a s k e r i e n e e r i L i n d e b e r g å s e n 1, 9, 1 3 o g 1 9 o g s k a l b r u k e s i h e n h o l d t i l g j e l d e n d e r e g l e r. P o l l e t t e r f ås k j ø p t p å k o n t o r e t i L i n d e b e r g å s e n 1 3 C m a n d a g e r m el l om k l o g R E N H O L D Borettslaget har avtale med Kjells Renhold om rengjøring av fellesarealer.

7 S i d e S k j ø n h a u g B o r e t t s l a g K A B E L -TV Get er leverandør av kabel-t v t j e ne s t e r t i l b o r e t t s l a g e t, i t i l l e g g t i l b r ed b å n d, t e l ef o n i o g digital-t v. G e t s s e r v i c e t e l ef o n e r b e t j e n t m a n d a g - f r e d a g m e l l om k l o g o g l ø r d a g - s ø n d a g m e l l om k l o g F e i l m e l d i n g o g s u p p o r t k a n o g s å m el d e s p å ww w. g e t. n o. G e t s k u n - d e o g s e r v i c e m ot t ak e r l o k a l i s e r t i M a r i d a l s v e i e n i t i l k n y t n i n g t i l h o v e d k o n t o r e t. H e r k a n t m a n a n e t b h l e n a t e e l l e r b yt t e d ek o d e r, i n t e r n e t t m o d em o g " g j ø r d e t -p s a e k l k e v r " f o r t e l e f o n i. P å G e t s h j em m es i d e w w w. g e t. n o f i n n e r d u o v e r s i k t o v e r a k t u e l l e f o r h a n d l e r e i l o k a l om r å d e t, s am t p r o d u k t i nf o rm as j o n o g b e s t i l l i n g s m u l i g h e t e r. O B O S o g G e t h a r i n n g å t t a v t a l e f o r b e b o e r e i b o l i g -s e l s k a k o n s e r n e t om k o l l e k t i v a v t a l e på D i g i t a l T V, i n t e r n et t o g t e l ef on t j e n e s t e r. K o nt a k t kundetjenesten for mer informasjon. Ingen m å gjøre inngrep i kabel-t v-a n l e g g e t s o m å s k r u a v d e k s e l e t - p å a n t k o n t a k t e n - o e l g l e r t i l f k ob o l i r n g e r. t S l i a k e i n n o g r m e p v i l k u n n e f o r å r s a k e f o r s t y r r e l s e r på signalene til andre beboere og i verste fall forårsake ødeleggelser i kabel-t v a n l e g g e t. TE L E F O N I B o r e t t s l a g e t e r t i l s l u t t e B t O S, s om a m g j a e l r d e b r t e i l i d s a og som gir beboere med telefonabonnement i Telenor gode rabatter. D e t g i s o p p % t i r l a b a t 2 5 t p å b r u k e n a v t e l e f o n e n ( -ab g j o e n l n d e m r e n B t e a n s e i ) s p å f a s t t e l ef o n o g b r e d b å n d s t e l e f o n de r s om s am t a l ek o s t n a d e n o v e r s t i ge r ,-. F r i b r u k a v f a s t t el e f o n h v e r l ø r d a g ( k u n s t a r t p r i s p å 8 9 ø r e p r. s am t a l e u a n s e t t varighet ) på samtaler til andre fasttelefoner i Norge. D e n e n k e l t e b e b o e r f å r f r i e t a b l e r i n g a v A D S L B r e d b å n d v e d b e s t i l l i n g v i a i n t e r n e t t o g 10 % rabatt på abonnementstyp e n e A D S L M e d i u m o g % p 1 å 5 A D S L P r em i um. ( Rabatt ytes ikke på nybestilte abonnement på ADSL Basis og ADSL Turbo ). D e t g i s 3 0 m i n u t t e r e k s t r a f r i r i n g e t i d p å a l l e m o b i l a b o n n em e n t f r a T e l e n o r o g D j u i c e ( i k k e k o n t a n t k o r t o g e n D t ). j E k u s t ra i r i c n g e m i n ut C t o e r n g i s t r o l u a v h e n g i g a v o m k u n d e n e r i e n b i n d i n g s p e r i o d e, o g a k t i v i s e r e s v e d a t k u n d e n s e l v sender en SMS fra sin egen mobiltelefon til nr 2000 med tekst : bestill OBOS. B e s t i l l i n g a v t e l e f o n i o g i n t e r n e t t j e n e l s e t n or e r. i n f o g r j e d ø. n r o e / s n b b p l >, å < h t t p s e l l e r v e d å s e n d e e n S M S t i l m e d k o d e o r d O B OS. F E L LE S M ÅL I N G O G FE L LE S I NN K J Ø P AV S TR Ø M Borettslaget har avtale med Istad Kraft AS om fellesmåling av strøm. V e d s a l g a v l e i l i g h e t e n el l e r e i e r s k i f t em å e i e r s k i f t e s k j e m a / j em f l a y t f y t l l e s k ut ( S k j e m a f å s v e d h e n v e n d e l s e t i l I s t a d K r 2 a 1 f 3 t A S e l l e p r å i n t e r e n l e t e t f o n 7 1 w w w. h j e m k r a f ). t Spørsmål. n o utover dette rettes direkte til Istad Kraft AS. Det totale strømforbruket i borettslaget i var kw h t i l e n k o s t n a d a v kr , -. 56, 1 % av forbruket % a v og k o s t n 59 a d, e n 6 e g j e l d e r l e i l i g h e t e n e.

8 S i d e S k j ø n h a u g B o r e t t s l a g G r u n n e n t i l s k j e v f o r d e l i n g e n e r a t f o r b r u k e t i l e i l i g h e t e n e e r h ø y e re o m v i nt e r e n n å r s t r ø m m e n v a n l i g v i m e s r e n, m e n r s f e l l d e s y f o r b r u k e r t e e r n o e n e l u n d n e p å j e v n t f o r d e l t. I v a r d e t t o t a l e f 1 o 8 r 1 b r k W u k h e t i l 4 e n k o s t n a d a v 3 k r , -. I g j a l d t 6 2 % a v f o r b r u k et o g 6 4 % av k o s t n a d e n e l e i l i g h e t e n e. I N D I V I D U E LL N E D BE T AL I N G AV FE L LE S G J E L D B o r e t t s l t h a a g r e l a g t t i l r e t t e f o r a t a n d e l s e i e r e k a n i n n b e t a l e s i n a n d e l a v o p p r i n n e l i g h u s b a n k l -o å r d n i n g ) (. I N I n n b e t a l i n g f o r u t s et t e r at a n d e l s e i e r h a r e n e g e n a v t a l e m e d b o r e t t s l a g et. V e d e t a b l e r i n g a v a v t a l e n p å l ø p e r e t e n g a n g s g e b y r s om f o r t i d e n e r k r , V e d f o r e s p ø rs e l t i l OB OS f o r v a l t n i n gs a v d e l i n g v i l a n d e l s e i e r f å t i l s e n d t a v t a l e o g g i r o s o m s k a l b e n y t t es v e d i n n b et a l i n g. I n nb e t a l i n g k a n f o r et a s t o g a n g e r p r. å r v e d t e rm i n f o rf a l l o g p å b o r e t t s l a g e t s f e l l e s l å n. A n d e l d s e O i B e OS r m å t a m i n i m um e n m å n e d f ø r t e rm i nf o r f a l l f o r o p p r e t t e l s e a v a v t a l e. B e l ø p e tm å v æ r e k r e d i t e r t O B O S k l i d e ag n e t r k f o ø n r t e o rm i 1 n 0 f o rf a l l. D e r s om d e n n e f r i s t e n i k k e o v e r h o l d e s v i l i n n b e t a l i n g i k k e k u n n e f o r e t a s, o g b e l ø p e t blir refundert andelseier. Min i m u m s b e l ø p e t f o r i n n b e t a l i n g e r 6 0 k r 0 0 0, - p r. g a n g e l l e r r e s t b e l ø p. V e d i n n b e t a l i n g v i l a n d e l s e i e r e n f å r e d u s e r t s i n e k a p i t a l u t gi f t e r ( a n d e l r e n t e r o g a v d r a g ) s om k r e v e s i n n s am m e n m e d f e l l e s k os t n a d e n e. D e n d e l e n a v f e l l e s g j e l d e n s om e r i n d i v i d u a l i s e r tv i l væ r t n e d b e t al t 1. j u l i F r a s am m e d a t o v i l k a p i t a l k os t n a d e n e p å g i r o b l a n k e t t e n f a l l e b o r t, d e r s om i k k e e n s e n e r e g e n e r a l f o rs am l i n g s k u l l e v e d t a å individualisere nye lån. AV T AL E O M G AR AN TE R T B E T AL I N G AV F E L L E S K O S TN AD E R ( TE O R E TI S K L E I E ) B o r e t t g s e l t a h a r a v t a l e m e d O B OS om g a r a n t e r t b e t a l i n g a v f e l l e s k o s t n a d e r. O B OS g a r a n t e r e r f o r o v e r f ø r s e l t i l b o r e t t s l a g e t h v e r m å n e d o g o v e r t a r d e r e t t e r a l t a n s v a r o g r i s i k o f o r e v e n t u e l l m a n g l e n d e i n nb e t a l i n g a v f e l l e s k os t n a d e r. BRUKSOVERLATING ( FRAMLEIE ) D e t r e i k k e t i l l at t å o v e r l a t e b r uk e n a v b o l i g e n t i l a n d r e u t e n s t y r e t s s am t y k k e o g g o d k j e n n e l s e a v b r u k e r. U l o v l i g o v e r l a t i n g a v b r u k k a n f ø r e t i l s a l g s p å l e g g a v l e i l i g h e t e n. S ø k n a ds s k j em a f o r br u k s o v e r l a t i n g f ås v e d h e n v e n d e l s e t i l O B OS p å t e l e f o n D e t e r r e g i s t r e r t 9 b r uk s o v e r l a t i n ge r i b o r e t t s l a g e t p r I t i l l e g g k om m e r 2 2 f r am l e i e f o r h o l d i l ei l i g h e t e r e i d a v O s l o k om m u n e o g 1 i e n l ei l i g he t s om e r e i d a v B a r c o n E i e n d om A S. F O R K J Ø P S R E T T F o r k j ø p s r e t t e n e r e n v i k O t S. i V g e d s m p ø e rs d m l ål e o m s f o r o k r j ø ps d r e l t t e n i O B k a n d u h e n v e n d e d e g t i l O B OS p å t e l e f o n F o r h v e r e n k e l t b o l i g b l i r d et v e d s a l g f as t s at t e n e g e n f r i s t f o r å m e l d e b r u k a v forkjøpsretten (meldefrist ). Medlemmer som vil benytte forkjøpsretten, tar ed konta O B O S f o r å f å o p p g i t t f a k s n u m m e r -p e o l s t l a d e r e s s e v s e o n m t u k e a l n l b e n y e t t es. M e l d i n g e n m å v æ r e m o t t a t t a v O B O S i n n e n d e n f a s t s a t t e f r i s t.

9 S i d e S k j ø n h a u g B o r e t t s l a g n o r m a l t 5 v i r k e d a g e r e t t e r a t -a n b n o n l s e i g A e f t e n p os e t r e n k u n n g og /eller på Hvis OBOS mottar din melding om forkjøp etter at fristen er g å t t ut, k a n d u i k k e k r e v e å f å o v e r t a b o l i g e n p å g r u n n l a g a v f o rk j ø ps r e t t e n. G j ø r d u b r u k a v f o r k j ø p s r et t e n, t r er d u i n n i e n a l l e r e d e i n n g å t t a v t a l e o g k j ø p e r b o l i g e n t i l d v e t a n l t e a p r i s p å a v t a l t e v i l k år. F i n a n s i e r i n g e n m å v æ r e i o r d e n, o g d e n m å i s i n h e l h e t d o k um e n t e r e s s k r i f t l i g. E r d e t f l e r e m e d l em m e r s om v i l b e n y t t e f o r k j ø p s r e t t e n, f å r d e n m e d l e n g s t a n s i e n n i t e t f o r t r i n n s r e t t. A n d e l s e i e r e i d e t ø b o r e r e g t å r t f o s r l a n a g ø e v t r i g e b o m l e dl i em g e n m e t r i l h i O B OS. D e r s om f l e r e i b o r e t t s l a ge t v i l b e n y t t e f o rk j ø ps r e t t e n, b l i r b o t i d e n i b o r e t t s l a g e t a v g j ø r e n d e. F O R S I K R I N G E R B o r e t t s l a g e t s e i e n d o m m e r e r f o r s i k r e t m e i d H a m m p o l i s e n u m m e r F 0 o 4 r s i k r i n g en d e k k e r b y g n i n g e n e, f e l l es a r e a l o g b o l i g e r, m e d v e g g f a s t ut s t y r. D e n d e k k e r o gs å b y g n i n g s m e s s i g e t i l l e g g i n n r e t n i n ge r o g f o r b e d r i n g e r i boligen bekostet av andelseier. O p p s t å r d e t s k a d e i l e i l i g h e u t l i g e o n g, s p r ø v å k a r t l e g g e å r s ak e n t i l s k a de n. E r f l e r e l e i l i g h e t e r b e r ø rt, n ot e r h v o r d a n b e r ø r t e a n d e l s e i e r e k a n k o n t ak t es og o p p l y s om d e t t e n å r s k a d e n m e l d es t i l f o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n i O B O S 86 p å 55 t 00 e, l e f faks o n e l l e -p r o s t e f o r s i k r i n o. b o s. n o F o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n m e l d e r s k a d e n t i l f o r s i k r i n gs s e l s k a p e t, b es t i l l e r om ø ns k e l i g h å n d v e r k e r f o r r e p a r a s j o n o g s ø r g e r f o r a t k o s t n a d e r k n y t t et t i l s k a d e n b l i r r e f u n d e r t e l l e r b e t a l t a v f o r s k i a p k et r i. n g s s e l s V e d s k a d e r s o m d e k k e s a v b o r e t t s l a g e t s b y g n i n g s f o r s i k r i n g, - k r e v e r s e l s k a p e t e n e g e n a n d e l p å k r ,-. S e l v om b o r e t t s l a g e t s f o r s i k r i n g b r u k e s, k a n a n d e l s e i e r b e l a s t e s h e l e e l l e r d e l e r a v e g e n a n d e l e n d e r s om f o r h o l d e t l i gg e r i n n e n f o ra n d e l s e i e r n es a ns v a r. I N N B O F O R S I K R I N G D e n e n k e l t e a n d e l s e i e r m å h a e g e n h j em f o rs i k r i n g s om d ek k e r i n n b o o g l øs ø r e ( d e t v i l s i u t s t y r / i n n r e d n i n g s om d et e r n a t u r l i g å t a m e d s e g n å r e n f l y t t e r ). D e t v i l v æ r e g u n s t i g å k o n t a k t e O B O S F o r s i k r i n u g d p f å o i r n n b o å f o r s f i k å r i n g. t i l D b e n n e f o r s i k r i n g e n h a r l a v p r i s o g t i l p a s s e d e v i l k å r. O B O S F o rs i k r i n g h a r o g s å g o d e t i l b u d p å øvrige forsikringsprodukter den enkelte andelseier kan ha behov for. B R A N N S I K R I N G S U T S T Y R I f ø l g e f o rs k r i f t om b r a n n f o r e b y g g e n d e t i l t ak o g b r a n n t i l s y n s k a l a l l e b o l i g e r h a m i ns t é n g o d k j e n t r ø y k v a r s l e r, s am t m an u e l t s l ok k i n gs u t s t y r i f o r m a v e n t e n p u l v e r a p p a r a t e l l e r b r a n n s l a n g e. D e t e r b o r e t t s l a g e t s a n s v a r e r u t s å t y r a e n t, s m k a e f ns f e o g m d e t e r a n d e l s e i e r s a n s v a r å k o n t r ol l e r e a t u t s t y r e t e r i o r d e n. D e r s o m u t s t y r e t e r d e f e k t, meldes dette skriftlig til styret.

10 S i d e S k j ø n h a u g B o r e t t s l a g H M S - I N TE R N K O N TR O L L F o r s k r i f t o m s y s t e m a -, t i s k m - i h l e o l g j s ø e s i k k e r h e t s a r b e i d i v i r k s om h e t e r ( I n t e r n k o l l n f o t r r s k o r i f t e n ) b l e f a s t s a t t v e d k g l. r es. 6. d e s em b e r m e d v i r k n i n g f r a 1. j a n u a r F o r s k r i f t e n s t i l l e r k r a v t i l a t d e n e nk e l t e v i rk s om h e t s k a l s ys t em at i s e r e a r b e i d e t m e d å e t t e r l e v e b e s t em m el s e n e i l o v e r o g f o r s k r i f t e r g i t t a v d e t o f f e n t l i g e. Viktig e l o v e r i h e n h o l d t i l d e t t e e r : Lov om elektriske anlegg og elektrisk utstyr L o v o m b r - a n n o g e k s p l o s j o n s v e r n L o v o m f o r u r e n s n i n g L o v o m a r b e i d s m i l j ø I n t e r n k o nt r o l l i n n e b æ r e r a t b o r e t t s l a g et e r p å l a g t å p l a n l e g g e, o r g a n i s e r e, u t f ø r e, v e d l i k e h o l d e k o u g m e d n o t e r e a l t s o m h a r -, m e d m - i h e o l g j s e i ø k k e r h e t å g j ø r e i borettslagets regi. Internkontrollsystemet beskriver hvordan dette arbeidet skal drives. S t y r e t i v a r e t a r i n t e r n k o n t r o l l e n m e d h e n s y n t i l b l a n t a n n e t b r a n n v e r n, f e l l e s e l e k t r i s k a n l e g g o g p l e a k s s e u t s t y r. H a r b o r e t t s l a g et a n s at t e m å d e t o gs å o p p f y l l e k r a v e n e i arbeidsmiljøloven i forhold til vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. B e b o e r n e/ a n d e l s e i e r n e h a r p l i k t t i l å f o r e t a e g e nk o n t r o l l p å d et e l e k t r i s k e a n l e g g e t i l e i l i g h e t e n e. R E H A B I LI TE R I N G O G S TØ R R E V E D LI K E H O L D Ombygd heis i 5D L a g t g r u n nm u r s p a p p o g u t b e d r e t l e i l i g h e t e r u n d e r e t a s j e n i n r 9 p å gr u n n a v f u k t s k a d e r Rehabilitert garasjeanlegg G Montert brannslanger og røykvarslere mtlige leiligheter i. sa Rehabilitert garasjeanlegg G Utskifting av PCB - holdige armaturer i garasjene Utskifting av trapperomsvinduer i nr. 5. Utskifting av kjøkkenvinduer i toroms leiligheter i Lindebergåsen Oppussin g a v l o k a l e r i 1 3 c ( l ok al e f o r S k j ø n ns k r i f t e n o g s p i s e r om f o r a r b e i d e r e ) Utbedret betongskader i parkeringshuset ved Lindebergåsen 17. Innglasset balkonger på nordsiden av Lindebergåsen 5. Utskifting av vindu i soverom i fireromsleiligheter i f i r e r om s l e i l i g h e t e n e i L i n d e b e r g å s e n B a l o f i xk r a n e r i t o r om s l e i l i g h e t e r. Utskifting av stoppekraner og etablert inspeksjonsluker på bad Utskifting av vinduer i Lindebergåsen 9, 11, 15, 19 og Utskifting d u e av r i n vin r. 1, g a v l v e g g n o r d i L i n d e b e r g å s e n 5, 7 o g 13. Utskifting av kabel-tv a n l e g g e t Utskifting av vinduer i Lindebergåsen 3 og Betongrehabilitering og innglassing av Lindebergåsen 7, 9, 11, 15 og Betongre habilitering og innglassing av Lindebergåsen 1,13, 19 og Betongrehabilitering i Lindebergåsen 5. Utbedring av søyler og sidevanger i Lindebergåsen 1, 19 og Betongrehabilitering i Lindebergåsen 3 og Innglassing av balkonger i Lindebergåsen 3.

11 S i d e S k j ø n h a u g B o r e t t s l a g S T Y R E T S A R B E I D D e t e r a v h o l d t 1 4 s t y r em øt e r o g be h a n d l e t s a k e r i S t ø r r e a r b ei d e r i Det er gjennomført følgende større arbeider i 2009 : Kontroll av brannsikringsutstyr kr ,99 O m l e g g i n g a v p a p p i t r a u o g s l u k, m o n t e krr t s 78 n ø f 809,00 a n g e r e Montert varmekabler i takrenner kr ,00 R e p a r a s j o n a v t e g l f a s a d e i L i n d e b e r g å s e n kr ,00 S k i f t e t d ø r e r t i l s ø p kr p e 171 l r 917,58 o m A s f a l t e r i n g kr ,50 Beising av vegg mot balkong ( dugnadsarbeid ) kr ,00 O m b y g g i n g a v h e i s i L i n d e b e kr g å 333 s e 750,00 n 5 D Sum spesifiserte poster kr , 07 V i g j ø r o p p m e r k s o m p å a t i o s t n i a d l e l n e g f o g r om t i b l y g g k i n g a v h e i s, b ok f ø r t i , tilkommer kr , - som ble bokført i 2008 slik at totalkostnaden 4 ble kr 5 0, -. F e i l k o b l i n g a v v e n t i l a s j o n V i h a r m o t t a t t e nk e l t e k l a g e r p å a t b e b o e r e h a r k o bl e t k j ø k k e n v e n t i l a t o r t i l d e t f e l l es v e n t i l a s j o ns a n l e g g e t. S l i k e k o b l i ng e r e r i k k e t i l l a t t d a d e t ø d e l e g g e r v e n t i l a s j o n e n f o r a n d r e l e i l i g h e t e r i o p p g a n g e n. I de t i l f e l l e r s t y r e t f å r m e l d i n g om at n o e n h a r k o b l e t v e n t i l a t o r e n t i l a v t r e k k s a n l e g g et, v i l d e t t e b l i k o nt r o l l e r t o g b e b o e r en f å r p å l e g om g å f r a k o b l e v e n t i l at o r e n. V e d g j e nt a t t e b r u d d p å b e s t em m e l s e n e k a n d e t t e f å a l v o r l i g e f ø l g e r f o r b o f o r h o l d e t. O p p f ø l g i ng a v ø k o no m i S t y r e t l e g g e r s t o r v ek t p å å f øl g e o p p ø k o n om i e n i b o r e t t s l a g et. E t t e r s om k o s t n a d e n e i k k e p å l ø p e r j e v n t o v e r t å t i r l e t i d, e r o v p i p s l t å o d v e r s k u d d s l i k v i d i t et. V i h a r a n l e d n i n g t i l å s et t e i n n s l i k o ve r s k u d ds l i k v i d i t e t p å s p a r e k o nt o i O B OS. D e n n e k o n t o e n h a r l a n g t b e d r e r e n t e r e n n d r i f t s k o n t o e n, m e n h a r b e g r e n s e t a n t a l l u t t a k p r å r. R e n t e i n n t e k t e n e p å s p a r e k o n t o e n b l e 75 k r 2 0 4, 8 3 i R e n t e i n n t e k t e n e p å d r i f t s k o n t o e n v a r k r , 9 1. E t t er s om r e n t e n e h a r e n d r e t s e g s t e r k t i l ø p et a v å r e t, e r d e t v a n s k e l i g å r e g n e u t e k s a k t h v o r m y e m e r f o r t j e n es t e n h a r v æ r t v e d v å r ak t i v e k a p i t a l f o r v a l t n i n g. S t y r e t m e n e r t r j e n es l t i e n k e h v a e r l v æ a rt t p å m r u e n r d f t o r e g n e t k r. I n n k j ø p a v r e d s k a p S a n d s t rø e r e n s om v i h a d d e v a r l i t e h e n s i k t s m es s i g d a d e n m å t t e f y l l e s m a n u e l t. V i kjøpte derfor inn en ny, selvlastende sandstrøer. Sandstrøeren kostet kr 0 8, -. S n ø f r e s e r e n v a r s a l i v k t y e p n e s om v a r v a n s k e l i g å b r u k e v e d f r e s i ng a v k r a m s n ø p å g r u n n -f a o v r m e n V p å i n nm a t e r e n, n o e s om g j o r d e a t s n ø e n p ak k et s e g o g s a t t e s e g f a s t. S t y r e t v e d t o k d e r f o r å k j ø p e i n n e n a n n e n t y p e s n ø f r e s e r. V å r n y e s n ø f r e s e r k a n n å s t i l l e s s l i k k e a t b l i r d e t n t y i k k s å l e m e d s n ø o g i s p å g a ng v e i e n e. D e n n y e s n ø f r e s e r e n k o s t e t k r G a r a n t i a r b e i d e r g a r a s j e E n k o n t r o l l a v g a r a s j e d e k k e n e i L i n d e b e r g å s e n 5 v i s e r at d et h a r o pp s t å t t n y e s k a d e r. V i h a r r e k l am e r t o v e n f o r e n t r e p r e n ø r e n P A E n t r e p r e n ø r e t te r s om ga r a n t i t i d e n i k k e h a r u t l ø p t. E n t r e p r e n ø r e n h a r u t f ø r t n oe n r e p a r a s j o n e r, m e n n o e g j e ns t å r o g d e t e r f a r e f o r

12 S i d e S k j ø n h a u g B o r e t t s l a g a t d e t v i l o p ps t å n y e s k a d e r. V i h a r g i t t O B O S P r os j e k t A S ( O P A S ) i o p p d r a g å i v a r e t a b o r e t t s l a g et s i n t e r es s e r o v e n f o r en t r e p r e n ø r e n. Fornying av strømkontrakt P å s i t t m øt e d e n 3. m a rs v e d t o k s t y r e t å f o r n y e k o n t r a k t e n m e d H j em k r a f t om s t r øm l e v e r a n s e r t i l b o r e t t s l a g e t. P r i s e n e r s om t i d l i g e r e d e n t i l en h v e r t i d b ø r s p r i s ( s p o t -p r i s ) m e d e t p å s l a g p å 1, ø r e p r k W h. I e t r i f o l r l e g g k k u n d e s e r v i c e e t c m e d k r2 7, 5 0 p r m n d, a v t a l e a dm i n i s t r as j o n t i l OB OS m e d 0, 2 5 ø r e p r k W h o g e n s y s t e m a v g i f t m e d 6 k r 2, 5 0 p r m å l e r o g å r. A l l e p r i s e r e r i n k l u s i v e m v a. Leverandøren kan også tilby fastpris for en periode eller en kombinasjon av spot -p r i s o g f a s t p r i s. Al a r m V i h a r i m a n g e å r h a t t i n s t a l l e r t a l ar m i t r a k t o r g a r a s j e n. S t y r e t h a r n å o g s å f å t t i ns t a l l e r t alarm på vaktmesterkontoret og på den indre delen av styrerommet. B r u k s o v e r l a t i ng S t y r e t h a r b e s t em t a t d e t s k a l b r uk e s e t e g e t s k j em a fo r s ø k n a d om b r uk s o v e r l a t i n g. S e b a k i h e f t e t. S øk n a d e r s om i k k e k om m e r p å v å r t s øk n a d s s k j em a v i l b l i m i dl e r t i d i g avslått. Søkeren vil bli anmodet om å benytte riktig søknadsskjema. P o r t t e l e f o n I s i t t m ø t e 2 8. m a i v e d t o k s t y S r ( OP e t A S ) å t i l å e p n l a g n a l e s g g j e e r e O å i n n h e n t e a n b u d p å i n s t a l l a s j o n a v p o r t t e l e f o n e r i b o r e t t s l a g e t i h en h o l d t i l v e d t a k e t i g e n e r a l f o r s am l i n g e n. P å s i t t m ø t e i d e s em b e r v e d t o k s t y r e t å g o d k j e n n e t i l b u d e t f r a A s s i s t e n t P a r t n e r A S o g å f i n a n s i e r e t i r a l t t ø a k n e i t n g a v v e d e n f e l l e s k o s t n a d e n e m e d k r3 2 5, - p r m å n e d i 9 m å n e d e r. Rapport om betongskader V i h a r m ot t a t t r a p p o r t e r a n g å e n d e s k a d e r i g a r a s j e n e, o gs å d e r d e t t i d l i g e r e h a r v æ r t f o r e t a t t b e t o n g r e h a b i l i t e r i n g. D e t b l e d e r a n b e f a l t å f o r e t a n y r e h a b i l i t e r i n g a v g a r a s j e h u s e t v e d n r 1 7 o g å f o r e t a r e h a b i l i t e r i n g a v g a r a s j e n s om l i g g e r u n d e r n r 1 7. K o s t n a d e n e t i l u t b e d r i n g a v g a r a s j e n e i / v e d n r 1 7 e r a n m s i l l å t t å k r + m v a, d v s 6, 2 5 m i l l k r. I t i l l e gg k om m e r n o e n m i n d r e a r b e i d e r m e d b es k y e t l t s e a v s ø y l e r i g a r a s j e n e s om l i g g e r p å t e r r e n g ( 5 A, 7, 9 o g 1 5 ). D e t m å o g s å f o r e t as utbedringer i garasjene i nr 5 hvor garantitiden ennå ikke har utløpt. Dårlige dører E t t e r m e l d i n g f r a v a k t m e s t e r e n v e d t o k s t y r e t r å e n e s k i f t e v a r k r a f t i g s k a d e t a v r u s t s om e n f ø l g e a v v a n n i n n t r e n g n i n g i o v e r k a n t. D e n y e d ø r e n e h a r e t b e s l a g p å t o p p e n. D et t e v i l f o r h å p e n t l i g v i s h i n d r e v a n n i n n t r e n g n i n g o g s å l e d e s forlenge levetiden. V a r m e k a bl e r F o r å h i n d r e i s d a n n e l s e o g v a n n i å n b n a t l k r o e n n g g e n i e n h g a r s p t y r e t b e s t i l t m o n t e r i n g a v v a r m ek a b l e r i t ak r e n n e r o g n e dl ø p i L i n d e b e r g å s e n 1 o g i Li n d e b e r g å s e n 1 5. U t d e l i n g a v b e i s E t t e r a n b e f a l i n g f r a OB O S P r o s j ek t A S ( OP A S ) i v e d l i k e h o l ds p l a ne n, b l e d e t d e l t ut beis og m alerkoster slik at andels e i e r n e s e l v s k u l l e b e i s e t r e v e g g e n e m o t b a l k o n g e n.

13 S i d e S k j ø n h a u g B o r e t t s l a g D e t v a r d e s s v e r r e b a r e o m l a g h a l v p a r t e n a v a n d e l s e i e r n e s o m h e n t e t b e i s e n. R es t e n a v b e i s e n s t å r p å l a g e r. D e t v i l b l i g j o r t e t n y t t f o rs øk p å ut d e l i n g i m ai K o n t r o l l a v b r a n n si k r i ng s u t s t yr E t t e r å h a m ot t a t t e n d e l h e n v e n d e l s e r f r a b e b o e r e o m b r a n n v a r s l er e s om p i p e r, f a nt s t y r e t a t d e t v a r n ø d v e n d i g å h a s e r v i c e p å b r a n n v a r s l e r n e. E t t e r å h a i n n h e n t e t p r i s t i l b u d f r a G o we n s E n g r o s, s om h a r l e v e r t u t s t y r e t o g f r a N o rs k B r a n n v e r n, v a l g t e s t y r e t n å g å i a n v t a l e m e d N o r s k B r a n n v e r n s o m h a d d e e t t 0 0 i 0 l k r b u d s o m lavere enn tilbudet fra Gowens Engros. N y s o l s e n g H o v e d v i f t a t i l s o l s e n g a g i k k i s t yk k e r. D e t b l e u n d e r s øk t om d e t v a r m ul i g å f å r e p a r e r t d e n, m e n d e n t y p e n v i h a d d e v a r i r o k d k u e k s j o l n e o n g e d r e t f i n n s p d e r f o r i k k e o r i g i n a l e r e s e r v e d e l e r. E n r e p a r a s j o n e l l e r b y t t e 0 a 0 v 0k r h. o v e d v i f t E t t e r s om s o l s e n g a v a r 1 0 å r g a m m e l o g s l i t t, a nt o k s t y r e t at d e t k u n v i l l e v æ r e e t tidsspørsmål før også andre deler ville ryke. I okt o b e r v e d t o k d e r f o r s t y r e t å k j ø p e i n n e n n y s o l s e n g. D e n n y e s e n g a k o s t e t 3 k 5 r 3 5 2, 5 0. F o r å f i n a n s i e r e i n n k j ø p e t v e d t ok s t y r e t å ø k e p r i s e n p å p o l l e t t e r f r a 3 0 k, r - t i l k r4 0, -. I n n t ek t e n e f r a s a l g a v s o l p o l l e t t e r v a r k r i o g k r i , m e n i v a r s ol s e n g a u t e a v d r i f t i n o e n u k e r. R e p a r a s j o n a v t e g l v e gg D e t h a d d e o p p s t å t t e n s p r ek k i t e gl v e g g e n i L i n d e b e r g å s e n 9. S t y r e t v e d t o k å r e p a r e r e v e g g e n d e r s p r e k k e n h a d d e o p p s t åt t v e d å l a g e e n v e r t i k a l f u g e i v e g g e n. A r b e i d e t kostet kr , -. Styret ble anbefalt å reparere teglveggen -7 f u g e r ved å s i v e g g e n t i l e n p r i s s om v i l l e v æ r t t i l s v a r e n d e h ø y e r e, m e n e t t e r s om d e t i k k e h a r o p p s t å t t s l i k e s p r ek k e r p å a n d r e v e g g e r i b o r e t t s l a g e t, f a n t s t y r e t a t d e t t e i k k e b u r d e v æ r e n ø d e v n d i g. D e rs om d et s k ul l e o p p s t å n y e s p r e k k e r p å et s e ne r e t i d s p u nk t, m å s t y r e t v u r d e r e s a k e n p å n y t t. P l a nl a g t v e dl i k e ho l d S t y r e t b e h a n d l et e n r e v i d e r t v e d l i k e h o l d s n ø k k e l f r a O B OS P r o s j ek t A S ( OP A S ) p å s i t t m ø t e i ok t o b e r : Å r K o s t n a d H o v e d t i l t a k 2008 Kr Rehabilitering av 1 stk heis ( gjennomført ) K r I n n g l a s s i n g a v b a l k o n g e r i L i n d e be r g å s e n 5, p o rt t e l ef o n, rehabilitering av 1 stk heis K r R e h a b i l i t e r i n g a v g a r a s j e i / v e d n r 1 7, r e p a r e r i n g, v a s k i n g o g m a l i n g a v l t e m f as a a d e r, b e h a n d l i n g a v d e k k e r m e d e p o xy e l l e r l i g n e n d e f ø r i n n g l as s i n g, r e p ar a s j o n a v balkongbrystninger, rehabilitering av 1 stk heis Kr Rehabilitering av 1 stk heis K r U t s k i f t i n g a v v i n d u e r o g d ø r e r, r e ha b i l i t e r i n g a v 1 s t k h e i s Kr Omtekking av tak, rehabilitering av 1 stk heis. D e t e r o g s å n e v n t a t v a rm t v a n n s b e r e d e r n e e r u t g å t t p å d at o, m e n d e t t e e r i k k e s a t t opp som et rehabiliteringstiltak. V i h a r o g s å m o t t a t t t i l b u d f r a O P A S p å p r o s j e k t- o g b g y e g l e d e l s e. B e l ø p e n e e r i n k l u d e r t i d e å r l i g e k os t n a d s an s l a g e n e. I b r e v e t f o r ut s et t es de t a t b o r e t t s l a g e t o p p n e v n e r e n b y g g e k o m i t é p å e n e l l e r t o p e r s o n e r m e d m an d a t t i l å i v a r e t a borettslagets interesser i prosjektet. Dette vil blant annet medføre deltakels e p å

14 S i d e S k j ø n h a u g B o r e t t s l a g b y g g e m øt e r o g b e f a r i n g e r i n n e n f o r n o r m a l a r b e i d s t i d, s am t å t a b e s l u t n i n g e r p å v e g n e a v b o r e t t s l a g et. S t y r e t v e d t ok å b e O P A S om å f o r e s t å p r o s j ek t e r i n g o g b y g g e l ed e l s e o g i n n h e n t e a n b u d p å f ø l g e n d e t i l t a k : I n n g l a s s i n g a v b a l k o, n r e g h e a r b i l i t e r i L n i g n a d v e b e r g å s e g a r a s j e r r e p a r e r i n g, v a s k i n g o g m al i n g a v m al t e f as a d e r, b e h a n d l i n g a v d e k k e r m e d e p o xy e l l e r l i g n e n d e f ø r i n n g l a s s i n g, r e p a r a s j o n a v b a l k o n g b r y s t n i n g e r, u t s k i f t i n g a v g a m l e v i n d u e r o g d ø r e r i h e l e b o r e t t s l a g e t s a m t a n u n t s b s k e i r e f d t e r i e n m g e d a v v a r m t b e r e d e r e s o m e r m e r e n e r g i e f f e k t i v e. F o r å f å s t ø t t e t i l u t s k i f t i n g a v b e r e d e r e v a r d e t n ø d v e n d i g å f o r e t a e n e n ø k a n a l y s e. V å r a n d e l a v k o s t n a d e n f o r d e n n e a n a l y s e n v a r k r , -. V i h a r f å t t t i l b u d o m e t t i l s k u d d 3 p 8 å 2 k 2 r 3, - s am t e t l å n t i l r e s t e n t i l e n rimelig rente. S t y r e t v e d t ok å o p p n e v n e A r n e A n d e r s e n o g R o l f A r n e B e r t h e u s s e n s om byggekomité. Det forutsettes at byggekomiteen honoreres separat for sitt arbeid. F o r å f i n a n s i e r e a r b e i d e n e e r d e t s ø k m t i l o m l e t S k. l V r å i n h a r p i å m o t 3 t a 9 O t t B O t i l b u d om e t s l i k t l å n t i l e n v a r i a b e l r e n t e p å 3, 3 5 %. VELFERDSUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2009 : Velferdsutvalgets arbeid og aktiviteter i 2009 (fra til ) : 1. V e l f e r d e n h a r a v h o l d t 2 0 o r d i n æ r e / s æ r 9. s k i l t e m ø t e r i V e l f e r d e n h a r f o r e s t å t t b r u k o g ut l e i e a v f e l l es l ok a l e t S t o r s t u a i L i nd e b e r g å s e n 15. Lokalet har vært benyttet 82 (85 ) ganger (i parentes forrige års bruk ) : M ø t e r o g a k t i v i t et e r i V e l f e r d s ut v a l g e t 2 0 ( 2 2 ) J u l e t r e f e s t, s k i r e n n, b o r g d r, i l j u l f e g s r t a, n l y j s u l e 5 ( 4 ) G e n e r a l f o r s a m l i n g, s e r v e r i n g p å R u s k e n 2 ( 2 ) M ø t e r d i v. u t v a l g, s t y r e, v a l g k o m i t é 4 ( 6 ) S e n i o r k l u b b e n 9 ( 1 0 ) D å p, N a v n e f e s t, k o n f i r m a s j o n, b r y l l u p, b e g r a 8 v e l ( s 6 e ) P r i v a t e m ø t e r, f e s t e r, b u r s d a g e r 3 1 ( 2 1 ) D u g n a d i S t o r s d t u V a e l v f e e r d e n 2 ( 5 ) R a m a d a n, i d, -Ul-A E i d h d o 1 ( 2 ) 8 2 ( 8 5 ) 3. Juletrefest for Skjønhaug borettslag ble avholdt søndag 11. januar 2009 kl B i l l e t t p r i s k r 3 0,- f o r b a r n, v o k s n e g r a t i s. 4 4 ( 5 1 ) b a r n o g 42 ( 4 7 ) v o k s n e d e l t o k. H e l g e K o l l e l e d e ts om v a n l i g f e s t e n, S i g u r d M o e H e t l a n d s p i l t e p i a n o. T r a d i s j o n e l t p r o g r a m m e d g a n g ru n d t j u l e t r e e t o g l e k e r f o r b a r n a. D e t v a r l o t t e r i. K l o v n e n K n u t k om o g u n d e r h o l d t e n t i m e s t i d. B a r n a f i k k g r a t i s br u s o g p ø l s e m / l o m p e e l l e r v a f f e l. D e t, b v r a u r s, k s a a k l e, g v a f a f e v l o k g a p f ø f l s e m / l om p e. Julenissen kom og delte ut godteposer til alle barna. 4. S k i f e s t i v a l o g a k ek o n k u r r a n s e b l e a v h o l d t s ø n d a g 1. m a r s k l D e t v a r é n k o r t o g é n l a n g l ø y p e. S t a r t o g m å l f o r a n S t o r s p t e u a, b o r t m e d m å l v e d p a r s e l l e n e. A k ek o nk u r r a n s e n f o r e g i k k i s k r å n i n g e n n e d m ot n r b a r n d e l t o k. D e l t a k e r n e f i k k m ed a l j e e l l e r s t a t u e t t e t t e r t i d l i g e r e å rs d e l t ak e l s e. :

15 S i d e S k j ø n h a u g B o r e t t s l a g B r o n s e 2 3, s ø l v 1, g u l l 0, l i t e n s t a t u et t 2, s t o r s t at u e t t 0, l ø pe r s t a t u et t 3. D e l t a g e rn e f i k k o g s å w i e n - e r e l l e r k a l k u n p ø l s e, v a rm s o l bæ r t o d dy o g d i p l o m. E t t e r s k i r e n n o g ak i n g v a r d e t b e b o e r t r e f f m e d p r em i e u t d el i n g i S t o rs t u a. S a l g a v nystekte vafler, varm solbærtoddy, kaffe, brus og varme pølser. 5. V e l f e r d e n k l a r g j o r d e S t o r e s r a t l f u o a r s a m f l o i r n g t g i r e s n d a g 5. m ai , s am t v a s k e t o g r y d d e t et t e r g e n e r a l f o rs am l i n g e n. V e l f e r d e n s e r v e r t e o gs å k r i n g l e o g kaffe på generalforsamlingen. 6. V e l f e r d e n d e l t e u t ø l o g m i n e r a -a l k s v j a o n e n p m å a n R d u a s g k 1 e 1 n. m a i B a r n a f i k k o g s å k e s n b r i k r k e f s l o m e p r em i e. 7. V e l f e r d e n a v h o l d t å rs f es t 6. j u n i m e d 2 1 d e l t a k e r e. A k t i v e m e d h j e l p e r e o g Skjønnskriften var invitert. 8. S e n s om m e r f es t o g g r i l l f e s t b l e a r r a n g e r t l ø r d a g 2 9. a u g u s t k l u t e n f o r Storstua. Godt oppmøte. Det var gril l i n g a v m e d b r a k t g r i l l m a t. M a n g e l e k e r f o r b a r n a, d i s s e k u n n e s e n e r e v e l g e s e g e n l i t e n p r em i e. B a r n a f i k k o g s å k j ø r e n o e n r u n d e r i b o r e t t s l a g e t m e d h es t o g v o g n. S a l g a v k a f f e, b r u s, k ak e, v a f f e l, v a rm e p ø l s e r m e d l om p e o g s a f t m e d i s b i t e r. L o d d s a l gf r a l o d d b øk e r o g b a s a r b o k. F e s t e n a v s l u t t e t -t i d v e e n. d R e v i d e r t i n s t r u k s f o r b r u k a v S t o r s t u a v e d t a t t , 1 0. V e l f e r d e n a r r a n g e r t e j u l e b o r d f o r a l l e t i l l i t s v a l gt e i b o r e t t s l a g et l ø r d a g 2 8. n o v e m b e r , s p a n d e r t a v s t y r e t. l t o 2 k. 8 D e p t e b r l s e o s n e r r v e r t d j e u l e m at o g k o l dt b o r d, l a g d a v A n d e r s A s p aa s J u l e g r a n t e n n i n g f o r e g i k k s ø n d a g 2 9. n o v e m b e r t ræ r b l e t en t ; e t t v e d n r. 3 B, e t t v e d n r. 1 7 o g e t t p å p l e n en f o r a n n r. 1 9 / 2 1. M a n g i k k f r a t r e t i l t r e, t e n t e l y s e n e o g s a n g l e s n a n j g. u D e r e t t e r b l e d e t s e r v e r t j u l e g l ø g g o g p e p p e r k a k e r v e d S t o r s t u a D e t e r s o l g t ( ) s o l p o 9 l 5 0 l, - e t ( t k e r f 0 2, o -) r i 2 k 0 09 r. 8 R e g i s t r e r t b r u k a v s o l s e n g a e r ( ) s o l t i m e r. N y s o l s e n g i n n k j ø p t 2. n o ve m b e r , p r i s k r ,-. 5 F r a k o s t e r e n s o l p o l l e t t k r 4 0, D e t e r u t ø v d m e g e t g r a t i s a r b e i d i f o r b i n d e l s e m e d s o l a r i et, ut l e i e a v S t o rs t u a, o g d i v e r s e a r r a n g e m e n t e r, s l i k s om k a k e b a k i n g, k j ø p o g f r ak t a v v a r e r, m i n e r a l v a n n, m at e r i a l e r, v a s k e a r t i k l e r, ut l å n a v n ø k l e r, f r am v i s n i n g a v S t o r s t u a, r e n h o l d, vedlikehold, telefonhenvendelser, referatskriving etc D i s s e h a r g i t t V e l f e r ds u t v a l g e t h j el p e l l e r v æ r t n øk k el u t l å n e r i : H e l g e K o l l e 1 3 C, A -Helen n n Borgan 19A, Caroline Andersen 21B, Camilla Andersen 21B, C a t h r i n e H. M i k k e l s e n 1 5 B, M a r i t H æ r e A n d e r s e n 1 1, E v y K i t t e l s en 1 3 C, R a n d i B ø e 1 9B N y e v a r m e o v n e r m o n t e rt i S t o r s t ua. N y s o l s e n g i n nk j ø pt 2. n o v em b e r D e t h a r i l ø p et a v væ r t v a n n l e k k as j e b å d e i l a g e r r om m e t o g i s e l v e S t o r s t u a. V e l f e r u d t s v a l g e t.

16 S i d e S k j ø n h a u g B o r e t t s l a g V e l f e r d s u t v a l g e t s r e g n s k a p f o r B u d s j e t t Inntekter Utgifter Sum U t l e i e i nnt e k t e r R e nt e i nnt e k t e r / g e b yr J ule tre fe s t ( ) (4 000) ( ) S k i r e n n ( ) (1 200) ( ) S o mme rfe s t ( ) (2 000) ( ) J u l e g r a n t e n n i n g - (500) ( ) Å rs fe s t ( ) (4 500) ( ) Div utgifter - (500) D r i f t s k o s t n a d e r S t o r s t u a ( ) (3 000) ( ) L øs ø r e, i nve nt a r, ut s t yr - (2 000) ( ) Uforutsette utgifter - (1 500) ( ) O p p u s s i n g, m a l i n g - (500) ( ) Sum ( ) ( ) R e s u l t a t ( ) K a s s a b e h o l d n i n g p r B a n k b e h o l d n i n g p r Sum omløpsmidler R A P P O R T F R A U T O M H U S U T V A L G E T V i s e r t i l b r e v f r a S k j ø n h a u g B o r e t t s l a g d at e r t 8 f e b U t om h u s ut v a l g e t h a r h a t t 1 - e t t m ø t e i i f b m e d k o ns t i t u e r i n ge n s o m b l e f o r e t at t 2 0 m ai f å. P å d a g s o r d e n s t o i n nk j ø p o g be p l a n t n i n g i r i n g e r o g b e d. I n n k j ø p a v p l a n t e r b l e g j e n n o m f ø r t 2 7 m a i 0 9 p å G a r t n er i e t p å T r o s t e r u d T r e n i n g s s e n t e r. B e p l a n t n i n g e n b l e g j e n n o m f ø r t s am m e d a g a v u t v a l g e t s m e dl em m e r. O p p s l a g b l e s l å t t o p p i o p p g a n g e n e i d r e s p ek t i v e b l ok k e r f o r å m i nn e b e b o e r n e o m v e d l i k e h o l d a v p l a n t e n e! E n k e l t e o p p g a n g e r v a r s v æ r t f l i n k e t i l v e d l i k e h o l d, m e n s a n d r e o p p g a n g e r v i s t e l i t e n i n t e r es s e f o r v e d l i k e h o l d, n o e s om m e d f ør t e f o r f a l l a v p l a n t e n e. D e s s v e r r e b l e o g s å e n d e l planter ødela g t e l l e r s t j å l e t. V i s e r f o r ø v r i g t i l b r e v t i l S t y r e t d at e r t 2 j un i N o e n f l e r e m ø t e r e r i k k e a v h o l d t i D e t t e t i l u n d e r r e t n i n g. G r e t a Ø y e n L e d e r i U t om h us u t v a l g e t SKJØNNSKRIFTENS ÅRSRAPPORT FOR 2009 : S k j ø n n s k r i f t e n h a r ut k om m et m ed 5 u tg a v e r m e d t o t al t s i d er i D e t e r a v h o l d t 2 2 r e d a k s j o n s m øt e r / a r b e i d s m øt e r i S k j ø n ns k r i f t e n va n t G u l l b l o k k a i , O B OS s i n p r es s e p r i s f o r b e s t e b o r e t t s l a gs a v i s. P r i s b e l øp e t k r , e r ø r e m e rk e t b o r e t t s l a gs a v i s e n, o g s t å r f o r t s a t t p å b o r e t t s l a g e t s k o nt o h o s OB O S.

17 S i d e S k j ø n h a u g B o r e t t s l a g SKJØNNSKRIFTENS BUDSJETTFORSLAG FOR 2010 : 1. Trykking av 5 utgaver kr ,. 2. F i l m, f r e m k a l l i n g, k o p i e r i n g, f 0 o 0 t 0 o, - a r k 1 3. K o n t o r r e k v i s i t a 0 0 0, P o r t o 0 0 0, R e i s e, b om p e n g e r, t e l e f o n et c , - 6. U t s t y r, p r e m i e, d i v e r s e 0 0 0, D i g i t a l t k a m e r a, f o t o a r k 0 0 0, D i k t a f o n 0 0 0, - 1 K r , - V e n n l i g h i l s e n S k j ø n n s k r i f t e n J a n G. A n d e r s e n r e d a ktør R A P P O R T F R A S E N I O R K L U B B E N D e t v i s es t i l s k r i v f r a S t y r e t d at e r t 8 f e b S k j ø n h a u g S e n i o rk l u b b h a r a v v i k l e t f ø l g e n d e m ø t e r i S t o rs t u a 1. h a l v å r : - O n s d a g 1 4 j a n u a r O n s d a g 1 1 f e b r u a r O n s d a g 1 1 m a rs O n s d a g 1 5 a p r i l O n s d a g 1 3 m a i G r i l l f es t e n s om v a r b e r am m et t i l 10 j u n i 0 9 bl e a v l y s t p g a f o r l i t e n d e l t a k e l s e. T u r e r : D e t b l e a r r a n g e r t 2 t u r e r i m a i h v o r F i n n C a r l s e n s T u r i s t b u s s e r b l e b e n y t t e t - t i l k l u b b e n s s t o r e t i l f r e d s h e t! S ø n d a g 2 4 m e a n i s r m e i d l s t e m e m e 3 r a v p å -k l e n u b b 3 d a g e r s t u r t i l L ü b e c k i T ys k l a n d. S ø n d a g 3 1 m a i 0 9 r e i s e 9 p e rs o n e r p å b å t t u r l a n g s D a l s l a n d s k a n a l en i S v e r i g e. B e g g e d i s s e t u r e n e v a r s væ r t ve l l y k k et, o g h v o r v æ r g u d e n e v i s t e s e g f r a s i n a l l e r b e s t e s i d e! Fl o t t e o p p l e v e l s e r. 2. l h v a å r e r f ø l g e n d e m øt e r g j e n n o m f ø r t : - o n s d a g 2 s e pt em b e r o n s d a g 7 ok t o b e r o n s d a g 4 n o v em b e r M ø t e n e s t a r t e r k l o g v a r e r -2 0 f 3 0 r. a m t i l k l S e r v e r i n g g å r p å om g a n g b l a nt m e d l e m m e n e. P å h v e r t m ø t e e r d e t u t l o d n i n g. T u r e r : D e n 1 2 o k t o b e r r e i s t e 1 6 a v m e dl em m e n e p å h øs t t u r t i l S a n d e f j o r d - S t r øm s t a d. I o g m e d a t v i v a r s å m a n g e, s t i l t e F i n n C a r l s e n T u r i s t b u s s e r o p p m e d e g e n b u s s f o r o s s h v o r d e h e n t et os s p å S k j ø nh a u g B u s s h o l d e p l as s m e d r e t u r t i l u t g a n gs p u n k t e t. F l o t t s e r v i c e! V æ r e t v a r i k k e d e t h e l t s t o r e d a v i s t a r t et f r a S k j ø n h a u g, m e n v e d a n k om s t S a n d ef j o r d o g v e l p l a s s er t i b å t e n " B O H U S " k om s o l e n f r am o g v i h a d d e e n f l o t t t u r o v e r t i l S t r øm s t a d. D e t v ar f o r h å n d s b e s t i l t l u ns j, h v o r d e f l e s t e k o s t e s e g m e g g o d m at o g d r i k k e. T i d t i l e n h a nd l e t u r p å b å t e n b l e d e t o gs å! B å t t u r e n t a r c a 2 1 / 2 t i m e. E n t u r i n n om S t røm s t a d o g N o r d b y S t o r s e n t e r b l e d e t o g s å t i d t i l f ø r v i s at t e k u r s e n hj em o v e r, et t e r e n a t t e r v e l l y k k et t u r!

18 S i d e S k j ø n h a u g B o r e t t s l a g J u l e b o r d b l e a v v i k l e t l ø r d a g 5 d r e 1 s 8 e m e b d e l r em. m e D r e s t o m v m a ø t t e t i l d e i l i g j u l em a t o g m as s e h y g g e. D et t e v a r d e t s i s t e a r r a n g e m e nt e t f o r k l u b be n i K l u b b e n s l e d e l s e b e s t å r a v : L e d e r T u r i d D e g e n æ s, 1 A N e s t l e d e r J a n G A n d e rs e n, 1 1 K a s s e r e r O l g a O t t h e i m, 3 A S e k r e t æ r G r e t a Ø y e n, 1 1 P t t e l l e r k l u b b e n 2 4 m e dl em m e r. N o e n h a r f l y t t e t o g n y e h a r k o m m e t t i - l m e n d e t e r p l a s s t i l f l e r e! G r e t a Ø y e n S e k r e t æ r E N E R G I R E G N S K A P F O R K J ØN S H AU G B O R E T TS L AG. Hva er et energiregnskap : E t e n e r g i r e g n s k a p m i n n e r m y e o m e t t r a d i s j o n e l p t f o r ø k e t o n o m i s k b o l i g s e l s k a p, m e n m a n d o k um en t e r e r e n e r g i f o r b r u k i kw h i s t ed e t f o r ø k o n om i s k f o r b r u k i k r. Hvordan brukes et energiregnskap : E n e r g i r e g n s k a p et g i r v e r d i f u l l i n f o r m as j o n om h v a s om b e n y t t es a v e n e r g i, o g h v a e n e r g i e n b r u k e s t i l. V e d å s am m e n l i g n e e g e t f o r b r u k m e d f o r b r u k e t i a n d r e b o l i g s e l s k a p e r f å r m a n i n f o rm a s j on om h v o r v i d t f o r b r u k e t e r r i m e l i g, e l l e r om d et b ø r iverksettes tiltak for å redusere forbruket. Energiforbruk i 2009 : Forbruksfordelingen til ulike formål er : T o t a l f o r b r u k i S k o j r e ø t n t s h l a u g g : 1 8 b 0 k W h / m ² S k j ø n h a u g b o r e t t s l a g h a r f o r b r u k s m å l i n g g j e n n om I s t a d. G j e nn o m I s t a d h a r v i fordeling av energiforbruket til gårdsanlegg og leilighetsforbruk. F o r b r u k e t t i l v a rm t v a n n, f e l l es b e l y s n i n g, v e n t i l as j o n, h e i s e r, o g s nø s m el t e a n l e g g e r m ål t o v e r g å r d s a n l e g g e t. T o t a l f o r b r u k e t t i 2 l i d. i s s e f o r m å l e n e D e t e r b r u k t e n s t a n d a r d f o r d e l i n g s n ø k k e l f o r å g i e n i n d i k a s j o n p å f o r d e l i n g e n a v l e i l i g h e t s f o r b r u k t i l o p p v a rm i n g o g a n d r e h u s h o l d n i n g s f o rm å l. D e n s t i p u l e r t e f o r d e l i n g e n i t s i s l e d 2 f o r m å l e n e 2 i t i l o 9 p p e v r a r m 7 i 6 n g k h u s h o l d n i n g s f o rm å l. S am m e n l i k n et m e d a n d r e b o l i g s e l s k a p e r e r f o r b r u k et t i l v a r m t v a n n o g a n d r e f e l l e s a n l e g g h ø y t m e n s f o r b r u k et t i l o p p v a rm i n g o g h u s h o l d n i n gs f o rm å l e r l a v t i Skjønhaug borettsla g. G j e n n o m s n i t t s f o r b r u k e t i s a m m e 2 n. l i k n Totalforbruket i Skjønhaug borettslag er noe høyt sammenliknet med dette.

19 S i d e S k j ø n h a u g B o r e t t s l a g F o r b r u k s u t v i k l i n g : Skjønhaug borettslag har forbrukstall for 2 år i energiregnskapet : Totalforbruk i 2008 : kwh / m Totalforbruk i 2009 : kwh / m T o t a l f o r b r u k et h a r h o l d t s e g s t a b i l t d e 2 s i s t e å r e n e, m e n d e t h a r v æ r t e n øk n i n g i f e l l e s f o r b r u k e t o g e n r e d u k s j o n i l ei l i g h e t s f o r b r u k e t. D e t b e s t e t i l t a k e t f o r å r e d u s e r e o f l d e l f o l k e u s f p o å r e b t r b u e k v i e s t s t f o e r b r u å k h a v v a r m t v a n n. D e n p l a n l a g t e u t s k i f t n i n g e n a v b e r e d e r n e i b o r e t t s l a g e t f o r v e n t e s å r e d u s e r e v a r m et a p e t v e d v a rm t v a n n s p r o d u k s j o n e n n o e. D e s o m e r i n t e r e s s e r t i å f å t i l s e n d t d e t k o m -p p l o s e t k t a n e f å e n e r g i r e dette ved å ende melding skjonhaugborettslag.. no B E M E R K N I N G E R T I L Å R S R E G N S K A P E T F O R R E G N S K A P F O R B O R E T T S L A G S t y r e t m e n e r a t å r s r e g n s k a p e t g i r e t r e t t v i s e n d e e i b e i n l d e d l e r a o v g g s j e l d s, k a p e t s f i n a n s i e l l e s t i l l i n g o g r es u l t at. I n f o r m as j o n om b o r e t t s l a g et s f o r v e n t e d e ø k o n om i s k e utvikling er omtalt i årsberetningens punkter om kostnadsutvikling og budsjett for Å r s r e g n s k a p e t f o r e r s a t t o p p u n d e r f o r u t s e t n i n g a v t s a f o t t r d r i f t. D et b e k r e f t e s herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. S t y r e t m e n e r at d e t g j e n n om f ø r t e v e d l i k e h o l d et e r t i l s t r e k k e l i g f o r å o p p v e i e v e r d i f o r r i n g e l s e a v b y g n i n g e n e o g a t v i r k e l i g v e r d i a v b y g n i n g e n e e r h ø y e r e e n n d e n b o k f ø rt e v e r d i e n s om s t å r o p p f ø rt i r e g n s k a p et. R E S U L T AT Å r e t s r e s u l t a t 2 3 p 0 å 7 6 k 2 r, - s 4 om f r em k om m e r i r e s u l t a t r e gn s k a p et, f o r es l å s overført til egenkapital. D I S P O N I B L E M I D L E R B o r e t t s l a g e t s di s p o n i b l e m i dl e r p r u t g j ø r k r , -. I N N T E K T ER D r i f t s i n n t e k t e n e i v 159 a r 226 t o, t - a l mot t k budsjettert r kr 0, D e t e r i n g e n v e s e n t l i g e a v v i k i f o r h o l d t i l b u ds j e t t e t, v e r k e n h v a g j e l d e r t ot a l b e l ø p e t e l l e r d e e n k e l t e i n n t ek t s p o s t e r. K O S T N A D E R Driftskostnadene i 2009 var totaltkr , - mot budsjettert kr, -. D 8 e t t e e r k r , - l a v e r e e n n b u d s j e t t e r t o g s k y l d es i h o v e d s a k l a v e r e k o s t n a d e r t i l d r i f t o g v e d l i k e h o l d s am t t i l e l e k t r i s k e ne r g i. S om e n f ø l g e a v a t r e n t e n e gi k k e n d a m e r n e d e n n f o r u t s a t t i t, b u l d e s j f i e n t a n t s e k o s t n a d e n e 1 k 2 r , - l a v e r e e n n b u d s j e t t e r t. Finansinntektene ble derimot 2 kr , - h ø y e r e e n n b u d s j e t t e r t s om e t r e s u l t a t a v e n m e g et a k t i v k a p i t a l f o r v a l t n i n g v e d a t l e d i g e m i d l e r h a r v æ r t s a t t i n n p å h ø y r e n t e k o n t o i O B O S.

20 S i d e S k j ø n h a u g B o r e t t s l a g F o r ø v r i g es v t i l s d e e nk e l t e t a l l en e i r e s u l t a t e t o g t i l b a l a n s e n, s am t d e et t e r f ø l g e n d e r e g n s k a p s n o t e n (s e b a k e rs t i å r s r e g n s k a p e t ). S t y r e t e r i k k e k j e n t m e d h e n d el s e r e t t e r s om p å v i rk e r r e g n s k a p e t i v e s e n t l i g g r a d. K O S T N A D S U T V I K L I N G F O R K O M M U N A L E AV G I F TE R R e n o v a s j o n s a v g i f t e n ø k e r %. m Ingen e d 1 økning 0 av de øvrige avgiftene. L ÅN B o r e t t s l a g e t h a r 1 I N l å n i H u s b a n k e n t i l % e p n r. f 0 1 l 0 1 y 1 t 0 e. n d e r e n t e s a t G j e n v æ r e n d e l ø p e t i d p å l å n e t e r 1, 5 å r. D e t e r b u d s j e t t e r t m e d e n g j e n n o m s n i t t s r e n t e på 3,1 % i B o r e t t s l a g e t h a r 1 v e d l i k e h o l d s l å n i H u s b a n k e n t i l % e p n r. f l y t e n Det er budsjettert med en gjennomsnittsrente på 3,1 % i Gjenværende løpetid på lånet er 19 år.. B o r e t t s l a g e t h a r 1 l å n i T e r r a B o l t i g e k n r d e d i r t e t n t t e s i a l t % s e p n 3 r., f 0 1 l 0 y Det er budsjettert med en gjennomsnittsrente på 4,1 % i Gjenværende løpetid på lånet er 14 år. I b u d s j e t t e t e r d e t r e g n e t m e d o p p t a k a v e t n y t t l å n 3 p 5 å 3 k 0 r i l ø p et a v G j e n n o m s n i t t l i g l å n e o p p t a t e k h a i l v å r f ø e r s b e r e g n e t t i l 2, 5 m i l l k r t i l e n g j e n n o m s n i t t s r e n t e p å 4 %. I an n e t h a l v å r e r d e t r e g n e t m e d e t g j e n n om s n i t t l i g l å n e o p p t a k p å 2 0 m i l l k r t i l e n g j e n % n. o m s n i t t s r e n t e p å 4, 5 F o r o p p l y s n i n g e r o m o p p r i n n e l i g l å n e b e l ø p o g a k t t u s e l a l g l e t s r l å e n s t s a l d o henvises det til note i regnskapet. R E N T E R P Å B O R E T T S L A G E T S I N N S K U D D R e n t e s a t s e n e i OB O S p r. d e n : R e n t e r p å d r i f t s k o n t o: 0, 1 0% R e n t e r p å s p a r ek o n t o : 2, 7 5% u n d e r k r , 8 5% o v e r k r F O R R E T N I N G S F Ø R E R H O N O R A R E T Forretningsførerhonoraret for 2010 øker med 4 % til 1 7 kr , -. M E D L E M S K O N T I N G E N T E N Medlemskontingenten til OBOS er kr 200,- pr. andelsleilighet for R E V I S J O N S H O N O R A R E T R e v i s j o n s h o n o r a r e t øk e r t i l s v a r e n d e k o ns um p r i s i n d e k s e n. H ø s t e n bl e d e t g j e n n om f ø rt e n a n b u d s k o nk u r r a n s e f o r r e v i s j on a v b o r e t t s l a g e n e h v i l k e t h a r f ø rt t i l a t d et f o r t s a t t e r l a v e s a t s e r i r e v i s j o ns h o n o r a r.

21 S i d e S k j ø n h a u g B o r e t t s l a g F O R S I K R I N G B y g n i n g s r f s o i k r i n g e n ø k e r f r a t i l %. 2 0 D 1 e 0 n n e m øk e d n i n c g a e. n i n 3 k 0 l u d e r e r 2, 8% øk n i n g i b y g g e i n d e k s e n o g s om r e f l e k t e r e r p r i s o p p g a n g e n p å h å n d v e r k s t j e n es t e r. D e n n e i n d e k s øk n i n g e n e r l i k f or a l l e f o r s i k r i n gs s e l s k a p e r. Ut ov e r d e t t e f o r e t a r f o r s i k r i n g s s a e p l e n s e k i n d i v i d u e l l p r i s j u s t e r i n g m e d b ak g r u n n i bo r e t t s l a g et s e g e n s k a d es i t u as j o n. S T R Ø M P R I S E N E Strømprisen i Norge varierer med årstidene. Normalt stigerden i vinter h a l v å r e t o g r e d u s e r e s i s om m e r h a l v å r e t. D e t t e o g a n d r e f ak t o r e r s om p å v i r k e r k r a f t p r i s e n e g j ø r det vanskelig å spå utviklingen i strømprisene. Den totale strømprisen til en forbruker består av tre komponenter : K r a f t p r s i om s d ek k e r k os t n a d en e v e d å p r o d u s e r e o g s e l g e d e n e l e k t r i s k e k r a f t e n u t g j ø r % av c a total. 4 strømpris 3 (betales til kraftleverandør ). N e t t l e i f e o r t r a n s p o r t a v d e n e l e k t r i s k e k % r a v f t ot e a n l s t u r øm t g j p r ø i s r c a. 2 ( betales til nettselskapet ). S t a t l i g e a v gi f t e r, det vil si f o r b r u k s a v g i f t, a v g i f t t i l E n e r g i f o n d e t o g m e r v e r d i a v g i f t, u t g j ø r c a %. a v 3 t 3 o t a l s t r øm p r i s. F r a o g m e d b l i r d e t o b l i g a t o r i s k m e d e n e n e r g i a t t e s t f o r a l l e b o l i g e r s o m s k a l s e l g e s e l l e r l e i e s u t. N o r g e - s o g V e a n s e s r d g r i d a i g r s e k t o r a t ( N V E ) h a r a n s v a r e t f o r i m p l em e nt e r i n g e n a v o r d n i n g e n. P å ww w. e n e r g i m e r k i n g. n o k a n a n d e l s e i e r e n utarbeide en energiattest for sin bolig. B U D S J E T T T i l o r i e n t e r i n g f o r g e n e r a l f o r s am l i n g e n h a r s t y r e t s a t t o p p e n o v e r s i k t o v e r b e r e g n e d e d r i f t s i n n t e k t e r o g t n a d r e i r f i t 2 0 k o 1 s 0. T a l l e n e e r v i s t s om e g e n k o l o n n e l e n g s t t i l h ø y r e i r e s u l t a t o p p s t i l l i n g e n. B u d s j et t et v i s e r e t f o r v e n t et d r i f t s r es u l t at p å kr , - og et årsresultat på kr , -. D e t t e f o r ut s et t e r s t y r e t s k a l d e k k es v e d l å n e o p pt a k. N å r d t e g j e l d e r d e ø v r i g e k o s t n a d e n e, e r d e t r e g n e t m e d e n g e n e r e l l p r i s øk n i n g p å c a. 3-5% i I p o s t e n d r i f t o g v e d l i k e h o l d e r d e t b e r e g n e 3 t 6 k 7 r , - t i l s t ø r re v e d l i k e h o l d s om o m f a t t e r : T i l t a k Kostnad U t s k i f t i n g a v v a r m t v a n n s b K e r e d e 1 r 700 e 000 Inng l a s s i ng a v b a l k o ng e r K r R e p a r a s j o n a v g a r a s j e r K r U t b e d r i ng a v b e t o ng f l a t e r K r U t b e d r i ng a v b e t o ng d e k k e r K r Utbedring av balkongbrystninger Kr Utskifting av gamle vinduer og dørerkr Installasjon av porttelefoner Kr R e h a b i l i t e r i n g a v 1 h e i s K r S U M K r

22 S i d e S k j ø n h a u g B o r e t t s l a g D r i f t e n i f o r u g t e n s e r t e t l e l r ø e k n n i n g a v f e l l e s k o s % t n f r a d e 1 n. e a p r p i l å I t i l l e g g k om m e r e n øk n i n g a v k o s t n a d e n e f o r k a b e l TV p å 4 k r p r m å n e d o g e n t i d s b e g r e n s et øk n i n g p å k r 3 2 5,- pr m å n e d i p e r i o d e n 1. a p r i l t i l 3 1. de s em b e r f o r i n s t a l l e r i n g a v e p r o r t t e l e f o n D e ø k t e f e l l es k o s t n a d e n e i v i l i f ø l g e b u d s j e t t e t øk e b o r e t t s l a g e t s d i s p o n i b l e m i d l e r m e d e t l i t e b e l ø p. F o r ø v r i g v i s es t i l d e e nk e l t e t al l en e i b u d s j et t et, s om e r u t a r b e i d et p å b a k g r u n n a v d e p l a n e r f o r s o m f o r e l i g g e r o g d e å r e s n om d r i e r n g o e m r t a l t n t e i d s l t i g e r e i å r s b e r e t n i n g e n. O s l o, 2 3. m a r s I s t y r e t f o r S k j ø n h a u g B o r e t t s l a g Arne Andersen / s / Jens Lind / s / Aina Sprauten / s / Stine Thorstad / s / Sigurd Moe Hetland / s /

23 T i l g e n e r a l f o r s a m l i n g e n i S k j ø n h a u g B o r e t t s l a g R e v i s j o n s b e r e t n i n g f o r V i h a r r e v i d e r t å r s r e g n s k a p e g t B o f r e o t r t s l a S g k f o j r ø r e n g h ns a u k a ps å r e t , s om v i s e r e t o v e r s k u d d p å k r V i h a r o gs å r e v i d e r t o p p l ys n i n ge n e i å r s b e r e t n i n g e n om å r s r e g n s k a p e t o g f o r u t s e t n i n g e n om f o r t s a t t d r i f t. Å r s r e g n s k a p e t b e s t å r a v r e s u l t a t r e g n s k a p, b a l a n s e, o p n p i s b t l e i m l i d l er i n o g o v e r d i s p n o t e o p p l y s n i n g e r. R e g ns k a ps l o v en s r e g l e r, f o rs k r i f t om å r s r e g n s k a p o g å r s b e r e t n i n g f o r b o r e t t s l a g o g n o r s k g o d r e g n s k a p s s k i k k e r a n v e n d t v e d u t a r b e i d e l s en a v r e g n s k a p et. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av borettslagets styre. o p Vår p g a v e e r å u t t a l e os s om å r s r e g ns k a p et o g ø v r i g e f o r h o l d i h e n h o l d t i l r e v i s o r l o v e n s k r a v. V i h a r ut f ø r t r e v i s j o n e n i s am s v a r m e d l o v, f o r s k r i f t o g g o d r e v i s j o n s s k i k k i N o r g e, h e r u n d e r r e v i s j o n s s t a n d a r d e r v e d t a t t a v D e n n o r s k e R e v i s o rf o r e n i n g. R e v i s n j s o s t a n d a r d e n e k r e v e r a t v i p l a n l e g g e r o g u t f ø r e r r e v i s j o n e n f or å o p p n å b e t r y g g e n d e s i k k e r h e t f o r at å rs r e g n s k a p e t i k k e i n n e h o l d e r v e s e nt l i g f e i l i nf o rm as j o n. R e v i s j o n om f a t t e r k o n t r o l l a v u t v a l g t e d e l e r a v m a t e r i a l et s om u n d e r b y g g e r i n f o r m a s j o n e n i s k å a r p e s t r, v e u g r n d e r i n g a v d e b e n y t t e d e r e g ns k a ps p r i n s i p p e r o g v e s e n t l i g e r e g ns k a ps e s t i m at e r, s am t v u r d e r i n g a v i n n h o l d et i o g p r e s e n t a s j o n e n a v å r s r e g n s k a p et. I d e n g r a d d e t f øl ge r a v g o d r e v i s j o ns s k i k k, om f at t e r r e v i s j o n o g s å e n gjennomgåelse av borettslagetsformuesforvaltning og regnskaps - og i n t e r n kontrollsystemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. V i m e n er at å r s r eg n s k a p et e r av gi t t i s am sv ar m e d lo v o g f or s kr i f t e r o g g i r et r et t v i se n d e b i ld e a v b or e t t s la g e t s økonomis ke st i l li n g 3 1. d e s em b er og av r e su lt a t e t i r eg n s k a ps å r et i ov er e n s st e m m e ls e m e d n o r s k g o d r e g n s k a p s s k i k k le d e ls e n h a r o p pf ylt s i n p li k t t i l å s ø r g e f o r o r d e nt li g o g ov er si k t li g r e gi st r er i n g o g d ok u m e nt a sj o n av r e g n s k a p s o p p l y s n i n g e r i s a m s o v r a s r k l m o e v d o n g g o d b o k f ø r i n g s s k i k k o p p l ys n i n g e n e i å r s be r et ni n g e n o m år s r eg n s k a p et o g om f o r u t s et ni n g e n om f o r t s at t d r i f t e r k o n s i s t e nt e m ed år s r e g n s k a pe t o g e r i s am sv ar m e d lo v o g f o r s k r i f t er. U t e n a t d e t h a r b e t y d n i n g f o r k o nk l u s j o n e n i a v s n i t t e t o v e r,v i l v i p r e s i s e r e a t i n g e n a v budsjettallene som fremkommer i regnskapet er revidert. O s l o, 2 3. m a r s P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s A S C a t o G r ø n n e r n / s / Statsautorisert revisor

24 S i d e S k j ø n h a u g B o r e t t s l a g S K J Ø N H A U G B O R E T T S L A G I N F O R M A S J O N O M Å R S R E G N S K A P E T Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag. R e g n s k a p s l o v e n s t i l l e r s t r e n g e k r a v t i l h v o r d a n e t resenteres. r e g n s k a I p tillegg s k a l f ø r e s o k r e v e r f o r s k r i f t e n o m å r s r e g n s k a p og å r s b e r e t n i n g i b o r e t t s l a g a t m a n m å g i m e r i n f o r m a s j o n. Dette innebærer blant annet at man må gi informasjon i form av noter, og utarbeide en oversikt o v e r d e d i s p o n i b l e m i d l e n e i å r t s v r i l e g o n g s k å a v p æ e t r e. i n f D o r e m as j o n o m b o r e t t s l a g e t s økonomi i styrets årsmelding. På de neste sidene presenteres borettslagets resultatregnskap, balanse og tilhørende noter. Å r s r e g n s k a p e t g i r i m i d l e r t i d i k k e e n f u l l s t e n d i g i s p o v n e i bl r s e i m k i t d l e r o v e d r b o r e t t s årsskiftet. I resultatregnskapet presenteres det en oversikt over borettslagets inntekter og k o s t n a d e r. D e t r e g ns k a p s m e s s i g e ov e r s k u d d e t t a r i k k e h e ns yn t i l e n de l v i k ti g e ø k o n o m i s k e f o r h o l d s o m p å v i r k e r b o r e t t s l a g e t s d i s p o n i b l e m. i D d l e t t r e g j e l d e r f o r ek s e m p e l a v s k r i v n i n g e r, o p p t a k o g a v d r a g p å l å n, s a m t k j ø p o g s a l g a v a n l e g gs m i dl e r. B o r e t t s l a ge t s d i s p o ni b l e m i dl e r e r d e ø k o n o m i s k e m i d l e n e s o m b o r e t ts l a g e t h a r t i l r å d i g h e t, o g d e d e f i n er e s s o m o m l ø p s m i dl e r fratrukket kortsiktig gjel d. Størrelsen på de disponible midlene kan blant annet benyttes til å v u r d e r e o m d e t e r n ø d v e n di g å e n d r e s t ø r r e l s e n p å i n nk r e v d e f el l e s k o s t na d e r s o m d e n e n k e l te b e b o e r b e t a l e r, o g om d e t e r b e h o v fo r å t a o p p l å n e l l e r o m d e t e r m ul i g he t t i l å b e t al e n e ekstra d på eksisterende gjeld. Regnskap Regnskap B u d s j e t t B u d s j e t t N o t e A. DISP. MIDLER PR B. ENDRING I DISP. MIDLER : Årets resultat (se res.regnskap) T i l b a k e f ø r i n g a v a v s k r i v 15 n i n g Tilbakef. gev/tap salg av anl. middel T i l l e g g s a l g s s u m a n l. m i d l e r Fradrag kjøpesum anl.midler Tillegg for nye langsiktige lån Fradrag for avdrag på langs. lån Ekstraord. nedbet. IN-ordningen B. Å R E T S E N D R. I D I S P. 622 M I 667 D L E R C. DISP. MIDLER PR SPESIFIKASJON AV DISPONIBLE MIDLER : O m l ø p s m i d l e r K o r t s i k t i g g j e l d C. D I S P O N I B L E M I D L E R P R

25 S i d e S k j ø n h a u g B o r e t t s l a g S K J Ø N H A U G B O R E T T S L A G R E S U L T A T R E G N S K A P Regnskap Regnskap B u d s j e t t B u d s j e t t N o t e D R I F T S I N N T E K T E R : Innkrevde kapitalkostnader Innkrevde felleskostnader S a l g a n l e g g s m i d l e r Andre inntekter S U M D R I F T S I N N T E K T E R D R I F T S K O S T N A D E R : Personalkostnader Styrehonorar A v s k r i v n i n g e r Revisjonshonorar Honorarer til byggekomité Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Kontingenter Drift og vedlikehold F o r s i k r i n g e r Kommunale avgifter Elektrisk energi Kabel- / TV-anlegg Andre driftskostnader S U M D R I F T S K O S T N A D E R D R I F T S R E S U L T A T F Ø R I N : Innbetalt andel fellesgjeld D R I F T S R E S U L T A T : F I N AN S I N N T E K T E R / -K O S T N A D E R : Finansinntekter Finanskostnader R E S. F I N AN S I N N T. / -K O S T N A D E R Å R S R E S U L T A T O v e r f ø r i n g e r : Til annen egenkapital

26 S i d e S k j ø n h a u g B o r e t t s l a g S K J Ø N H A U G B O R E T T S L A G B A L A N S E N o t e E I E N D E L E R A N L E G G S M I D L E R Bygninger T o m t Varige driftsmidler S U M A N L E G G S M I D L E R O M L Ø P S M I D L E R Tap på krav Kortsiktige fordringer D r i f t s k o n t o i O B O S Sparekonto i O B O S S U M O M L Ø P S M I D L E R S U M E I E N D E L E R E G E N K A P I T A L O G G J E L D E G E N K A P I T A L Innskutt egenkapital 318 * Opptjent EK og EK fra IN S U M E G E N K A P I T A L G J E L D L A N G S I K T I G G J E L D Pante- og gjeldsbrevlån Borettsinnskudd S U M L A N G S I K T I G G J E L D K O R T S I K T I G G J E L D Leverandørgjeld Skyldig offentlig myndigheter Påløpne renter Påløpne avdrag Annen kortsiktig gjeld S U M K O R T S I K T I G G J E L D S U M E G E N K A P I T A L O G G J E L D P a n t s t i l l e l s e Garantiansvar 0 0 Oslo, / S T Y R E T F O R S K J Ø B N H O R A E U T G T S L A G A R N E A N D E R S E N / s / A IN A S P R A U T E N / s / J E N S L IN D / s / S T IN E T H O R S T A D /s / S IG U R D M O E H E T L A N D / s /

27 S i d e S k j ø n h a u g B o r e t t s l a g N O T E : 1 R E G N S K A P S P R I N S I P P E R Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt f o r s k r i f t o m å r s r e g n s k a p o g å r s b e r e t n i n g i b o r e t t s l a g. In n t e k t s f ø r i n g a v i n n k r e v d e felleskostnader skjer månedlig. O B O S k o n s e r n e t d i s p o n e r e r e g e n s k a t t e t r e k k s k o n t o i D n B N O R s o m e r o p p r e t t e t i h e n h o l d t i l Skattebetalingsloven Forskuddstrekk bl i r ov e r f ø r t d e n n e k o n t oe n v e d u tb e t a l i n g a v styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. Borettslaget har etablert en ordning med mulighet for individuell nedbetaling av borettslagets fellesgjeld. Individuelle nedbetalinger fra andelseierne er behandlet etter egenkapitalløsningen. Egenkapitalløsningen innebærer at individuelle nedbetalinger fra andelseiernes side inntektføres i laget det året nedbetalingen finner sted, og føres via balansen som egenkapital. Individuelle nedbetalinger f r a a n d e l s e i e r n e g å r di r e k t e v i d e r e ti l b o r e t ts l a g e ts l å n e gi v er v i a e n k l i e n t k o n t o, og påvirker ikke borettslagets likviditet. Nedbetalingene gir de andelseiere som har nedbetalt, reduksjon i rente- og avdragsdelen av fremtidige felleskostnader. Andelseierne som har nedbetalt ekstraordinært, har fått sikkerhet ved inntrederett i pantebrevet som borettslagets lånegiver har tinglyst på eiendommen. Borettslagets beregnede forpliktelse overfor andelseiere som har nedbetalt, fremgår som egenkapital fra IN, under noten for annen egenkapital. N O T E : 2 I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R Felleskostnader P a r k e r i n g s l e i e G a r a s j e l e i e S t r ø m 250 Trappevask T V Reg. kapitalkostnader (IN) -288 Kapitalkostnader (IN) Fratrekk kapitalkostnader (IN) S U M I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R R E D U K S J O N G R U N N E T T O M M E L E I E F O R H O L D F e l l e s k o s t n a d e r ( t i l b a k e f ø r t ) -100 S t r ø m ( t i l b a k e f ø r t ) -150 S U M I N N K R E V D E L F L E S K O S T N A D E R

28 S i d e S k j ø n h a u g B o r e t t s l a g N O T E : 3 A N D R E I N N T E K T E R P a r k e r i n g G a r a s j e l e i e G u l l b l o k k a Salg av solpolletter Salg av vaskepolletter S U M A N D R E I N N T E K T E R N O T E : 4 P E R S O N A L K O S T N A D E R Ordinær lønn, fast ansatte O v e r t i d Påløpne feriepenger Fri bil -986 Naturalytelser, fri bil, etc. speilkonto 986 A r b e i d s g i v e r a v g i f t Pensjonskostnader A F P - pensjon (lønnstrekk) 180 Y r k e s s k a d e f o r s i k r i n g A r b e i d s k l æ r Andre personalkostnader S U M P E R S O N A L K O S T N A D E R Det har i gjennomsnitt vært sysselsatt 1,5 årsverk i selskapet. Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i denne lov. N O T E : 5 S T Y R E H O N O R A R Honorar til styret gjelder for perioden 2008/2009, og er på kr ,- I tillegg har styret fått dekket utgifter til møtemat og julebord for kr 9 271,- jfr. note 11. N O T E : 6 R E V I S J O N S H O N O R A R Revisjonshonoraret er på kr 8 375,- og er i sin helhet knyttet til revisjon.

29 S i d e S k j ø n h a u g B o r e t t s l a g N O T E : 7 K O N S U L E N T H O N O R A R H e i s Teglfasade Betongundersøkelser i garasjer og fasader Porttelefon Inspeksjoner i forbindelse med skader (ikke forsikring) Lekeplassinspektøren AS, årskontroll D i v e r s e S U M K O NS U L E N T H O N O R A R N O T E : 8 D R I F T O G V E D L I K E H O L D Drift/vedlikehold bygninger D r i f t / v e d l i k e h o l d V V S Drift/vedlikehold elektro Drift /vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold heisanlegg D r i f t / v e d l i k e h o l d b r a n n s i k r i n g Drift/vedlikehold vaskerianlegg Drift/vedlikehold parker. anl Drift/vedlikehold garasjeanlegg Kostnader leiligheter, lokaler Egenandel forsik r i n g S U M D R I F T O G V E D L I K E H O L D Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene. N O T E : 9 K O M M U N A L E A V G I F T E R Vann- og avløpsavgift Renovasj o n s a v gi f t S U M K O M M U N A L E A V G I F T E R

30 S i d e S k j ø n h a u g B o r e t t s l a g N O T E : 1 1 A N D R E D R I F T S K O S T N A D E R Container Skadedyrarbeid/soppkontroll Verktøy og redskaper Driftsmateriell Lyspærer og sikr inger Vaktmestertjenester Renhold ved firmaer S n ø r y d d i n g / g r e s s k l i p p i n g Andre fremmede tjenester, vesentlig vakthold Andre fremmede tjenester, garasjefeiing Kontor- og datarekvisita Kopieringsmateriell -301 T r y k k s a k e r Aviser, tidsskrifter, faglitteratur Møter, kurs, oppdateringer mv Andre kostnader tillitsvalgte Andre kontorkostnader -827 Telefon/bredbånd Porto D r i v s t o f f m a s k i n e r V e d l i k e h o l d m a s k i n e r Forsikringer, avgifter traktor -390 B i l g o d t g j ø r e l s e Reisekostnader Bank og kortgebyr Innbetalt på tidligere tapsføringer S k j ø n n s k r i f t e n S o l a r i u m M u s i k k J u l e t i l s t e l n i n g D i v e r s e, r e k v i s i t a -986 Sum velferdskostnader S U M A N D R E D R I F T S K O S T N A D E R N O T E : 1 2 F I N A N S I N N T E K T E R Renter av driftskonto i OBOS Renter av sparekonto i OBOS S U M F I N A N S I N N T E K T E R

31 S i d e S k j ø n h a u g B o r e t t s l a g N O T E : 1 3 F I N A N S K O S T N A D E R Husbanken, IN-lån Husbanken, utbedringslån O B O S -lån T e r r a B o l i g K r e d i t t A S Renter leverandørgjeld -448 Andre rentekostnader, termingebyr, oppbevaringsgebyr S U M F I N A N S K O S T N A D E R N O T E : 1 4 B Y G N I N G E R K o s t p r i s / B o k f. v e r d i S U M B Y G N I N G E R Tomten ble kjøpt i 1986 Gnr.115 og 116 / bnr.66 og 89 Bygningene er ikke avskrevet, styret har i stedet vurdert om tilstrekkelig vedlikehold er gjennomført, jfr. note om drift og vedlikehold. N O T E : 1 5 V A R I G E D R I F T S M I D L E R F l i s k u t t e r Tilgang A v s k r e v e t t i d l i g e r e A v s k r e v e t i å r G r e s s k l i p p e r Tilgang A v s k r e v e t t i d l i g e r e A v s k r e v e t i å r K o p i m a s k i n Tilgang A v s k r e v e t t i d l i g e r e Sandstrøer Tilgang A v s k r e v e t i å r Snøfreser nr.1 Tilgang A v s k r e v e t i å r

32 S i d e S k j ø n h a u g B o r e t t s l a g Snøfreser Tilgang A v s k r e v e t t i d l i g e r e A v s k r e v e t i å r Traktor m/redskap Tilgang A v s k r e v e t t i d l i g e r e S U M V A R I G E D R I F T S M I D L E R S U M Å R E T S A V S K R I V N I N G E R N O T E: 16 K O R T S I K T I G E F O R D R I N G E R Utlegg skadesaker I -avregning N Andre forskudd S U M K O R T S I K T I G E F O R D R I N G E R Posten "Andre forskudd" inkluderer mottatte, ikke betalte fakturaer som vedrører 2010, med motpost i leverandørgjeld. Kostnadsføring og utbetaling vil skje i N O T E : 1 7 A N N E N E G E N K A P I T A L Opptjent egenkapital Egenkapital fra IN tidligere år Egenkapital fra IN Reduksjon EK fra IN S U M A N N E N E G E N K A P I T A L Egenkapital fra IN er spesifisert for å vise at opparbeidelsen av deler av egenkapitalen skyldes at andelseiere ekstraordinært har nedbetalt på sin andel av fellesgjelden. Linjen "Reduksjon EK fra IN" er beregnet ut fra at egenkapitalen fra IN skal reduseres i samme takt som pantelånet nedbetales.

33 S i d e S k j ø n h a u g B o r e t t s l a g N O T E : 1 8 P A N T - O G G J E L D S B R E V L Å N H U S B A N K E N -lån I N Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renter : 2,30%, løpetid 13 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere, ordinære avdrag Nedbetalt i år, ordinære avdrag Nedbetalt tidligere, IN Nedbetalt i år, IN H U S B A N K E N, u t b e d r i n g s l å n Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renter : 2,30%, løpetid 26 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år O B O S -lån Lånet er et serielån med flytende rente. Renter : 3,75%, løpetid 18 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år T E R R A B O L I G K R E D I T T A S Lånet er et serielån med flytende rente. Renter : 3,10%, løpetid 15 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere 0 Nedbetalt i år S U M P A N T- O G G J E L D S B R E V L Å N N O T E : 1 9 B O R E T T S I N N S K U D D Opprinnelig Nedbetalt tidligere Øket Øket Øket S U M B O R E T T S I N N S K U D D

34 S i d e S k j ø n h a u g B o r e t t s l a g N O T E : 2 0 S K Y L D I G O F F E N T L I G E M Y N D I G H E T E R F o r s k u d d s t r e k k S k yl d i g a r b e i d s g i v e r a v g i f t S U M S K Y L D I G O F F E N T L I G E M Y N D I G H E T E R N O T E : 2 1 A N N E N K O R T S I K T I G G J E L D Feriepenger Innbetalt a konto strøm (beboerstrøm) O B O S, k o r r e k s j o n f e l l e s k o s t n a d e r Avregnet beboerstrøm 2009, godskrevet i S U M A N N E N K O R T S I K T I G G J E L D N O T E : 2 2 P A N T S T I L L E L S E Av anleggets bokførte gjeld er kr ,- sikret ved pant, Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr en bokført verdi på kr ,-.

35 4. A D i v e r s e f o r s l a g f r n a b e T r o r g i l L i l n d S e v b a e r g å s e n 5 F Styrets innstilling : S a k e n e o v e r s e n d es s t y r e t f o r b e ha n d l i n g.

36 S i d e S k j ø n h a u g B o r e t t s l a g 4 B Diverse forslag fra Nagina Shaheen Lindebergåsen 7 : Styrets innstilling : Sakene oversendes styret for behandling.

37 S i d e S k j ø n h a u g B o r e t t s l a g Styrets innstilling : P k t 3 o v e n r d e s e s t y r e t f o r b e h a n d l i n g. P k t 4 e r b y g n i n g s m es s i g f o ra n d r i n g o g m å e v e n t u e l t g o dk j e n n e s a v generalforsamlingen med 2/ 3 flertall. Styret innstiller på at forslaget ikke vedtas.

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i S k

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i N y b y g g A S, a v h o l d es o ns d a g 2 9. a p r i l 2 0 0 9, k l.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S a m e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a g 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8. 0 0 i a u d i t o r i um 1, P

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Ø v r e K r i n g s j å B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Ø v r e K r i n g s j å B

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø s t e r d a l s g t 4-6 B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i D u r ud B o r e t t s l a g, a v h o l d e s t i r s d a g 5. m ai 2 0

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Øs t r e K r ag s k o g e n S am ei e, a v h o l

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e 1 E i e r s e k s j s e. S v e r d r u p s G a t e 2 2 I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e Ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Sverdrups gate 22 avholdes onsdag 27. April 2011 kl. 18.00i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 M o g a t e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r i n n nk å a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 U l l e r n P a r k B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i U l l e r n P a r k B o r et

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t G o t a a s g å r d e n, a v h o l d e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i n g o g r e g ns

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l r e i t s n g e n e r a t l f i o r l s am å l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s t i rs d a g 8. m a rs 2 0 1 1, k l. 1 8 0 0 p å L

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! S i d e 1 6 4 6 B o r e t t s l a g e t E u f e m i a K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s r e t å n r i n s g

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A S Th e r e s e s g 4 4 / L. G u n d e r s e n s gt 6, a v h o l d e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø v r e T ø y e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Z i t t y B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Z i t t y B o r e t t s l a g, a v h o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j r e æ b e b o e r!

K j r e æ b e b o e r! 1 W e l h a v e n s g a t e N r. 1 0 B o r e t t s l a g K j r e æ b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0 1 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L I n n k a l l i r n g e n e r a l t f i o r s l a m l i n g o r 2 0 d 1 1 i n æ O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i R os en b o r g g t. 1 2 B L, a v h o l

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e I ng i e r å s e n B o l i g s am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 8. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 i V as

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U e l a n d s ga t e 6 1 S am e i e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å S t. H a n s h

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t La n g a a r d l ø k k e n, a v h o l d e s t i rs d a g 28. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 9. 0 0 p å B e r l e S

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E Side 1 av 20 Sameiet S a g av e i e n 1 3 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S A M E I E T S A G A V E I E N 1 3 a v h o l d e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N y d a l e n K v a r t e r, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 K i r k e v e i e n 1 1 2 B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i K i rk e v e i e n 1 1

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s t o rs da g 8. a p r

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 8. m ar s 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T 1 L o m m e d a l s t u n e t S a m e i e I n n k a l l i r t s n a m g e i e r m ø t i e 2 0 l 1 1 o r d i n æ O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i L om m e d al s t u n et S am e i e, a v h o l d e s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 A / L I l a K v a r t a l V B L I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A / L I l a K v a r t a l V B L, a v

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i T h o n b y g g e t S am e i e, a v h o l d e s t o r s d a g 2 2. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8 :0 0 i P i l e s t r e d e t 3 5,

Detaljer

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s /

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s / 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s T i rs da g 3 1. 0

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e U l l e r n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 p å L i l l e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t K i r k e v e i e n 1 1 0, a v h o l d e s m a n d a g 2 0. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 0 0 i V es t r e A k e

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i, a v h o l d e s o n s d a g 7. a p r i i 1. e t g., F a l b es g at e 5, Os l o. ( F a l b e s g at e e r d e n b ak k

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 12. m a i 2 0 0 9, k l. 1 8 3

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l r e i t s n g e n e r a t l f i o r l s am å l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i B o l i g s am e i e t G r e g e r s G r am s V e i, a v h o l d e s t i r s d a g 9. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å B

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i H e l g es e n s g at e 8 2 / 8 4 A S a v h o l d e s m a nd a g 2 6. a

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G r e f s e n s e t e r e n B o l i gs am e i e, a v h o l d es m a nd a g 2 2. m a rs 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 i F ol k et

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Akersbakken Bo r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 3 1. m a rs 2 0 0 9, kl. 18.30 i Langerud Sykehjem.

Detaljer

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen.

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen. K j æ r e n a b o! I 2008 har styret hatt fokus på den vanlige driften og mindre på de større vedlikeholdsprosjektene. Dette skyldes i første rekke store nedbetalinger i Husbanken. Lånene ble tatt opp

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i H e r r e g å r d s t e r r a s s e n S am e i e a v h o l d e s T o r s d a g 2 5. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 i. Ljan 0 0 menighetshus,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 C a s i n e t t o B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d e s t i r s d ag 4. m a i 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 i S t

Detaljer

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 8. m a r s 2 0 1 0, kl. 18.00 på Bjørnsletta skole,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Ø s t e r l i B o l i g s e l s k a p A S I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Øs t e r l i B o l i g s e

Detaljer