K j æ r e b e b o e r!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "K j æ r e b e b o e r!"

Transkript

1 K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i n g o g r e g ns k a p f o r V i ø ns k e r d e g v e l k om m e n t i l g e n er a l f o r s am l i n g M a n d a g d e n 1 0. m a i k l i L o d a l e n U t v i k l i n g s k a n t T u r b i n v e i e n 2. D e t t e e r m u l i g h e t e n d u h a r t i l å o g d v e l g t e a d et i s t y r d e i t s om k u s j k al o n e n forvalte ditt bomiljø i det kommende året. S t y r e t h a r l a g t m y e a r b e i d i å g j ø r e å r s b e r e t n i n g e n o g r e g n s k a p e t s å k om p l et t o g f o r s t å e l i g s om m u l i g. V å r t ø n s k e er d e r f o r a t d u l es e r n ø y e i g j e n n om h e f t e t o g v i s e r d i n i n t e r e s s r e b o f r e o t t s l a g e t v e d å m ø t e o p p p å g e n e r a l f o r s am l i n g e n. H v e m k a n d e l t a p å g e n e r a l f o r s am l i n g e n? A l l e a n d e l s e i e r e h a r r e t t t i l å v æ r e m e d i g e n -, e r a t l - a f l o e r s a m l o g s t em m e r et t. Det er kun èn stemme pr. andel Andelseierens ektefell e, s am b o e r e l l e r e t a n n et m e dl em a v a n d e l s e i e r e n s h u s s t a n d h a r r e t t t i l å v æ r e t i l s t e de o g t i l å u t t al e s e g. S t y r em e d l em m e r, f o r r e t n i n gs f ø r e r o g l e i e r a v b o l i g i b o r e t t s l a g e t h a r r e t t t i l å v æ r e t i l s t e d e i g e n e r a l f o rs am l i n g en o g t i l å u t t al e s e g. E n a n d e l s e i e r k a n m ø t e m e d f u l l m e k t i g. I n g e n k a n v æ r e f u l l m e k t i g f or m e r e n n é n a n d e l s e i e r, m e n d e r f l e r e ei e r en a n d e l s am m e n, k a n d e h a s am m e f u l l m ek t i g. E n f u l l m a k t k a n t r e k k e s t i l b ak e n å r s om h e l s t. E n a n d e l s e i e r k a n t a d m g i e v d e r e t i n l g e r n å e r a l f o rs am l i n g e n. R å d g i v e r e n h a r bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det.

2 S i d e T u r b i n e n I B o r e t t s l a g I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i T u r b i n e n I B o r e t t s l a g a v h o l mandag 10.mai 2010 kl i i Lodalen Utviklings kantine TIL BEHANDLING FORELIGGER : 1. K O N S T I T U E R I N G A ) Valg av møteleder B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e C ) V a l g a v r e f e r e n t o g t o a n d e l s e i e r e t i l å u n d e r s k r i v e p r o t D ) S p ø r s m å l o t m e t m ø e r l o v l i g k a l t i n n 2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r B ) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 3. G O D TG J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r 4. V A L G A V T I L L I T S V A L G T E A ) V a l g a v l e d e r f o r 2 å r B ) V a l g a v 2 s t y r e m e d l e m m e r f o r 2 å r C ) V a l g a v 2 v a r a m e d l e m m e r f o r 1 å r D ) V a l g a v v a l g k o m i t é f o r 1 å r E ) V a l g a v 1 d e l e g e r t (e ) m e d v a r a t i l O B O S å g r e n e r a l f o r s a m l i F) V a l g a v s t y r e l e d e r o g 1 s t y r e m e d l e m i T u r b i n e n G å r d s r o m s s O s l o, 1 5. m 0 1 a 0 r s. 2 S t y r e t i T u r b i n e n I B o r e t t s l a g Torild Hammer / s / Berit Smaaskjær / s / Per Jahren / s / M o r t e n D r a g l a n d K n u t z e n / s / L i n e A n d r e a s s e n / s /

3 S i d e T u r b i n e n I B o r e t t s l a g Å R S B E R E T N I N G F O R T I L L I T S V A L G T E S i d e n f re o generalforsamling r i g e har o r borettslagets d i n æ tillitsvalgte vært : S T Y R E T Leder Torild Hammer Turbinveien 13 Nestleder Berit Smaaskjær Turbinveien 13 P e r J a h r e n T u r b i n v e i e n 1 1 M o r t e n D r a g l a n d K n u t z e T n u r b i n v e i e n 1 1 L i n e A n d r e a s s e n T u r b i n v e i e n 1 3 V A R A M E D L E M M E R T I L S T Y R E T A n d r e N a u t ø y T u r b i n v e i e n 1 3 S u s a n n e S k a g e T n u r b i n B v e r i e n e 1 1 u m D E L E G E R T T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G E N I O B O S D e l e g e r t O B O S g e n e r a l f o r s a m l i n g P e r J a h r e n T u r b i n v e i e n 1 1 V a r a d e l e g e r t O B O S g e n e r a l f o r s a m l i n g Torild Hammer Turbin v e i e n 1 3 V A L G K O M I T E E N Kjetil Knoff Turbinveien 13 Eivind Kristoffersen Skullerudskogen 35 B F O R R E T N I N G S F Ø R S E L O G R E V I S J O N Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. A u t o r i s e r t r e g n s k a p s f ø rer (oppdragsansvarlig ) er regnskapssjef Egil Havre, OBOS. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers AS.

4 S i d e T u r b i n e n I B o r e t t s l a g G E N E R E L L E O P P L Y S N I N G E R O M B O R E T T S L A G E T B o r e t t s l a g e t e r r e g i s t r e r t i F o r e t a k s r e g i s t e r e t i B r ø n n -ø y s u n d m e d o r g nummer , liggeri bydel 1 Gamle Oslo i Oslo kommune og har adresse : T u r b i n v e i e n 1 1 o g 1 3 B o r e t t s l a g e t b e s t å r a v 7 4 a n d e l s l e i l b i y g n h i e n t g e r., f o r d e l t p å 2 T o m t e n, g n r , b n r e r p å Første innflytting skjedde 3. desember Borettslag er et sam virk e f o r e t ak s o m h a r t i l f o rm å l å g i a n d e l s e i e r n e b r u k s r e t t t i l e g e n b o l i g i f o r e t ak e t s e i e n d om ( b o r e t t ) o g å d r i v e v i r k s om h et s om s t å r i s a m m e n h e n g m e d d e t t e. B o r e t t s l a g e t f ø l g e r a r b e i d s m i l j ø l o v e n s b es t em m e l s e r o g t i l s t r e b e r et g o d t a r b e i d s m i l j ø. Styret erikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. S e l s k a p e t d r i v e r i k k e m e d - f o g r s ut k v n i k l n i n g g s s ak t i v i t e t e r. Av borettslagets 5 styremedlemmer er det 3 kvinner og 2 menn. B o r e t t s l a g e t e r p os i t i v t i l l i k es t i l l i n g o g t a r s i k t e p å at d et i k k e f o r ek om m e r forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. S TY R E T S t y r e t h a r k o n t o r i T u r b i n v nt e o i r t e i d n e n 2 8 t i m m e e f ø d r h k v o e r t s t yr e m øt e. T i ds p u n k t f o r s t y r em ø t e n e a n n o n s e r e s p å v år e h j em m es i d e r. E p o s t a d r e s s e n er t u r b i n 1 1. D 1 e 3 t r s g at t m o a p p i p o l s t k. as s c e t o i l s m t y r e t i T u r b i n en 1 v e d innkjøringen til keringshuset par mellom Turbinveien 11 og 13. Y t t e r l i g e r e o p p l y s n i n g e r om b o r e t t s l a g e t s s t y r e e r å f i n n e p å v å r t h e m m e l i g om r å d e på borettslagets nettside H.no a r d u i k k e t i l g a n g t i l v år e h em m e l i g e s i d e r Send? leilighetsnummer og navn turbin1 o g. d u no v i l f å t i l s e n d t p å l o g g i n g s i n f o. R E TN I N G S L I N JE R F O R S TY R E AR B E I D S t y r e t h a r v e d t a t t r e t n i n gs l i n j e r f o r s t y r e a r b e i d i b o r e t t s l a g e t. F o rm ål et m e d d i s s e e r å k l a r g j ø r e d e k r a v s om s t i l l es t i l d e t i l l i t s v a l g t e. R e t n i n gs l i n j e n e om h a nd l e r s t y r e a n s v a r f o r f o r v a l t n i n g a v d e øk o n om i s k e ve r d i e r, h a b i l i t et, t a us h e t s p l i k h t, o no r e r i n g, attestasjon og anvisning av utbetalinger. V AK TM E S TE R TJ E N E S TE B o r e t t s l a g e t h a r a v t a l e om v ak t m es t e r t j e n e s t e m e d H am m e rs b o r g E i e n d o m s d r i f t A S. S t y r e t v i l b e r øm m e v å r e em i n e n t e v a k t m es t e r e : A l l t i d t i l s t e d e, a l l t i d t i l t j e n es t e t a k k, v i s e t t e r u t r o l i g s t o r p r i s p å d e n i n n s a t s e n d e r e g j ø r f o r os s! F o r o r d e n s s k y l d g j ø r s t y r e t o p pm e r k s om p å at a l l e h e n v e n d e l s e r om v a k t m es t e rt j e n e s t e r s k a l g å v i a s t y r e t. D e r s om i k k e a n n e t e r a v t a l t m e d s t y r e t p å f o r h å n d, m å e n p å r e g n e å m å t t e es b t e t n a s l e l e v. f o r t j e n

5 S i d e T u r b i n e n I B o r e t t s l a g R E N H O L D A v t a l e om r e n g j ø r i n g a v f e l l es a r e al e r e r o g s å i n n g å t t m e d H am m e rs b o r g E i e n d om s d r i f t A S. P A R K E R I N G D e t e r b y g g e t p a r k e r i n g s h u -p s l a m s s e d r i 3 s 3 ok k p e l et a s j e n m el l om b l ok k e n e. P a r k e r i n g s h us e t e r b y g g e t a v K v æ r n e r b y e n P a r k e r i n g A S, s om o gs å f o r e s t å r u t l e i e a v p a r k e r i n g s p l as s e n e. I t i l l e g g e r d et o p p a r b e i d e t e t m i dl e r t i d i g p a rk e r i n g s a r e a l r e t t s y d for vannspeilet beregnet for utleie. N Ø K L E R / S K I L T Nøkler og skilt bestilles av styret. K A B E L -TV Get er leverandør av kabel-t v t j e ne s t e r t i l b o r e t t s l a g e t, i t i l l e g g t i l b r e d b å n d, t e l ef o n i o g digital-t v. G e t s s e r v i c et e l e f o n e r b e t j e n t m a n d a g- f r e d a g m e l l om k l o g og lørdag - søndag mellom kl og Feilmelding og suppor t k a n o gs å m el d e s p å ww w. g e t. n o. G e t s k u n - d o e g s e r v i c em o t t ak e r l o k a l i s e r t i M a r i d a l s v e i e n i t i l k ny t n i n g t i l h o v e d k o n t o r e t. H e r k a n m a n bl a n t a n n e t h e n t e e l l e r b y t t e d e k o d e r, i nt e r n e t t m o d em o g " g j ø r d e t -p s a e k l k v e r " f o r t e l G e f et o s n h i j em. m P e å s i d e ww w. g e t. n o f i n n e r d u o v e r s i k t o v e r a k t u e l l e f o r h a n d l e r e i l o k a l om r å d e t, s am t p r o d u k t i n f o rm as j o n o g b e s t i l l i n g s m u l i g h e t e r. O B O S o g G e t h a r i n n g å t t a v t a l e f o r b e b o e - r e i b o l konsernet om kollektiv avtale på Digit a l T V, i nt e r n e t t o g t e l e f o n t j e n e s t e r. K o n t ak t kundetjenesten for mer informasjon. Ingen må gjøre inngrep i kabel-tv-anlegget som å skru av dekselet - på antenne k o n t a k t e n - el l e o r g t i l k o b f l i n g o e r. S e l i k t e i n a n g r e o p v m i l k u n n e f o r å r s a k e f o rs t y r r e l s e r p å signalene til andre beboere og i verste fall forårsake ødeleggelser i kabel-t v a n l e g g e t. TE L E F O N I B o r e t t s l a g e t e r t i l s l u t t e t s am a r b e i ds a v t a l e n m e l l om T e l e n o r o g O B OS, s om g j e l d e r t i l og som gir beboere med telefonabonnement i Telenor gode rabat t e r. D e t g i s o p p t i l 2 5 % r a b a t t p å b r u k e n a v t e l e -a f b o n e n e m ( e g nt j e n l e d ) e p r å B a s i s f a s t t e l ef o n o g b r e d b å n d s t e l e f o n de r s om s am t a l ek o s t n a d e n o v e r s t i ge r ,-. F r i b r u k a v f as t t e l e f o n h v e r l ø r d a g ( k u n s t a r t p r i s p å 8 9 ø r e p r. s am t a l e u a n s e t t varighet ) på samtaler til andre fasttelefoner i Norge. D e t g i s 3 0 m i n u t t e r ek s t r a f r i r i n g e t i d p å a l l e m o b i l a b o n n em e nt f r a T e l e n o r o g D j u i c e ( i k k e k o nt a n t k o r t o g D j u i c e C o n t r o l o g s u rf p r a t a b o n n em e nt ). E k s t r a ri n g e m i n u t t e r g i s u a v h e n g i g a v o m k u n d e n e r i s p e n r i o b d i e, n o d g i a n k g t i v i s e r es v e d a t k u n d e n s e l v s e n d e r e n S M S f r a s i n e g e n m o b i l t e l e f o n t i l n r m e d t ek s t b : e s t i l l o b o s

6 S i d e T u r b i n e n I B o r e t t s l a g D e n e n k e l t e b e b o e r f å r f r i et a b l e r i n g a v A D S L B r e d b å n d v e d b es t i l l i n g v i a i n t e r n e t t o g 1 0 % r a b a t t a b o p n å n em e nt s t y p e n e A D S L M e d i um o g 1 5 % p å A DS L P r em i um. ( R a b a t t ytes ikke på nybestilte abonnement på ADSL Basis og ADSL Turbo ). B e s t i l l i n g a v t e l ef o n i o g i n t e r n e t t j en e s t e r g j ø r e s p å K R A F T L E V E R A N S E T I L B O R E T T S L A G E T S F E L L E S A N L E G G Borettslaget har gitt OBOS fullmakt til å fremforhandle en kraftavtale. B o r e t t s l a g e t e r t i l s l u t t e ta v t a l e n m ed A l p i q N o r wa y A S o g L OS (A g d e r E n e r g i A S ). A l p i q N o r w a y A S s t å r f o r r å d g i v n i a n l g t n i n o g, o k g r L a O f t S f s o t å r v f o r k r a f t l e v e r a n s e r og fakturaadministrasjon. Kraftforvaltningsavtalen utløper den Kraftforvaltningsavtalen gir følgende fordeler for borettslaget : E t t a v m a rk e d e t s l a v e s t e a dm i n i s t ra t i v e p å s l a g: 0, 9 5 ø r e p r. kw h. E l e k t r i s k k r af t t i l s p ot p r i s k om b i n e rt m e d f o r v a l t n i n g s om g i r g u n s t i g e s t r øm p r i s e r. P r o f e s j o n e l l f o r v a l t n i n g f r a A l p i q No r wa y A S E n e r g i p a r t n e r A S. Rabattert kraft via kjøp fra energigjenvinningsanlegg hos Elkem ASA og Tinfos AS. I å r e n e g a k r a f t f o r v a l t n i n g s a v t a l e n t i l d e l s l a v e r e k r af t k os t n a d e r e n n d e f l es t e a n d r e k r a f t a l t e r n a t i v e r. I h a r i k k e k r a f t f o r v a l t n i n g s p o rt e f ø l j e n g i t t f ul l t s å g o d e resultater. Kostnader til kraft i 2009 ble likevel gunstige. F J E R N V AR M E B o l i g e n e h a n r n b å v r a e n o p p v a r m i n g b a s e r t p å f j e r n v a r m e f r a H a f s l un d F j e r n v a r m e A S. A l l e b o r e t t s l a g m e d b l ok k b e b yg g e l s e h a r f r a e n V B 2 t a r i f f s om e r s am m e ns a t t a v k r a f t p r i s m e d p å s l a g, n e t t l e i e t i l h u s h o l d n i n gs k u n d e r s am t f o r b r u k s a v g i f t t i l s t a t r n e v n a. r m e H A a S f s h l a r u e n d p r F i s j g a e r a n t i s l i k at f j e r n v a r m e p r i s e n a l l t i d e r d e t bi l l i gs t e a v a l t e r n a t i v e n e e l e k t r i s k s t r øm o g f y r i n g s o l j e. F o r b u d s j et t å r e t e r k r a f t p r i s en f o r v e n t e t å l i g g e c a 4 ø r e/ kw h hø y e r e e n n i å r S a m t i d i g ø k e r n e t t l e i e n m W e d h g 4 r, u n 6 n 1 e t ø ut r b e / d k r i n g e r a v n e t t et. F o r v e n t e t g j e n n om s n i t t p r i s f o r b u ds j e t t å r e t e r c a 7 6 ø r e/ kw h. I b l e t i l s v a r e n d e g j e n n o m s n i t t p r i s p å c a 6 6 ø r e / kw h. A l l e p r i s e r e r o p p g i t t i n k l us i v e m e r v e r d i a v g i f t. P r i s e n p å f j e r n v a r m e v a r u i t s e at r t e l r i k t f g o j r b e r u n k n o i m å 0 r e t. F o s om i , r e g n e r H a f s l u n d Fj e r n v a r m e A S m e d e n øk n i n g i f j e r n v a r m ek o s t n a d e n i å r p å c a 1 5 %. D e t t e v i l i m i d l e rt i d a v h e n g e a v u t v i k l i n g e n i p r i s p å e l e k t r i s k k r a f t o g o l j e. F E L L E S I N N K R E V I N G K R A F T M A I K A S e r e n g as j e r t t i lå f o r e t a av r e g n i n g e n o g f a k t u r e r i n g e n a v s t r øm o g f j e r n v a r m e. V e d s a l g a v l e i l i g h et e n e l l e r ei e r s k i f t e m å s t r øm m å l e r e o g v a n nm å l e r e a v l e s e s o g e i e r s k i f t es k j em a/ f l y t t es k j em a f y l l e s u t. S k j em a f ås v e d h e n v e n d e l s e t i l M A I K A S p å t e l e f o n e 4 l 1 l 5 -post e 0 r e maik.. no S p ø r s m å l ut o v e r d e t t e r e t t es d i r e k t e M A I K A S.

7 S i d e T u r b i n e n I B o r e t t s l a g E N E R G I M E R K I N G Fra og med blir d e t o b l i g a t o r i s k m e d e n e n e r g i at t es t f o r a l l e b o l i g e r s om s k a l s e l g e s e l l e r l e i e s u t. N o r - g o e g s e n V e a r g s i s d i r e a k g t s o r a t ( NV E ) h a r a n s v a r e t f o r i m p l em e n t e r i n g e n a v o r d n i n g en. P å ww w. e n e r g i m e r k i n g. n o k a n a n d e l s e i e r e n u t a r b e i d e e n e n e r g i a t t e s l i t g. f o r s i n b o I N D I V I D U E LL N E D BE T AL I N G AV FE L LE S G J E L D B o r e t t s l a g e t h a r l a g t t i l r e t t e f o r a t a n d e l s e i e r e k a n i n n b e t a l e s i n a n de l a v f e l l es g j e l d e n ( I -o r N d n i n g ). D e t t e g i r a n d e l s e i e r a d g a n g t i l å i nn b e t a l e s i n a n d e l a v f e l l es g j e l d e n. I n n b e t a l i n g f o r u t s e t t e r a t a n d e l s e i er h a r e n e g e n a v t a l e m e d b o r e t t s l ag e t. V e d etablering av avtalen påløper et engangsgebyr som for tiden er kr , V e d f o r e s p ø rs e l t i l O B OS f o r v a l t n i n gs av d e l i n g v i l a n d e l s e i e r f å t i l s e n d t a v t a l e o g g i r o s om s k a l b e n y t t e s v e d i n n b e t a l i n i g n k g a. n f o I r e n t n a b s e t o g a n g e r p r. å r v e d t e rm i nf o r f a l l 1. j u n i o g 1. d e s em b e r p å b o r e t t s l a g e t s f e l l es l å n. A n d e l s e i e r m å t a k o n t a k t m e d O B O S m i n i m um e n m å n e d f ø r t e rm i n f o rf al l f o r o p p r e t t e l s e a v a v t al e. B e l ø p et m å væ r e k r e d i t e r t O B O S k l i d e a n g t e k r o n r t f e o rm ø i 1 n 0 f o rf a l l. D e r s om d e n ne f r i s t e n i k k e overholdes vil innbetaling ikke kunne foretas, og beløpet blir refundert andelseier. Minimumsbeløpet for innbetaling er 6 0 kr 0 0 0, - p r. g a n g. V e d i n n b e t al i n g v i l a n d e l s e i e r e n f å r e d u s e r t s i n e k a e p i l r t e n a t l e r u o t g g a i v d f r a t g e ) r s om ( a k n r e d v e s i n n s am m e n m e d f e l l es k o s t n a d e n e. AV T AL E O M G AR AN TE R T B E T AL I N G AV F E L L E S K OS TN AD E R ( TEORETISK LEIE ) B o r e t t s l a g e t h a r a v t a l e m e d OB OS om g a r a n t e r t b e t a l i n g a v f e l l es k o s t n a d e r. O B OS g a r a n t e r e r f o r o v e r f ø r s e l t i l b o r e t t s l a g e th v e r m å n e d o g o v e r t a r d e r e t t e r a l t a ns v a r o g r i s i k o f o r e v e n t u e l l m a n g l e n d e i n nb e t a l i n g a v f e l l e s k os t n a d e r. BRUKSOVERLATING ( FRAMLEIE ) D e t e r i k k e t i l l a t tå o v e r l a t e b r u k en a v b o l i g e n t i l a n d r e ut e n s t y r e t s s am t y k k e o g g o d k j e n n e l s e a v b r u k e r. r U l a l t i o n v g l a i v b g r u k o v k e a n f ø r e t i l s a l g s på l e g g a v l e i l i g h e t e n. S ø k n a ds s k j em a f o r b r u k s o v e r l a t i n g f ås v e d h e n v e n d e l s e t i l OB O S p å t e l e f o n D e t e r r e g i s t r e r t 3 b r u k s o v e r l a t i n ge r i b o r e t t s l a g et p r I m i d l e r t i d e r s t y r e t k j e n t m e d at d et e r f l e r e s om h a r ov e r l a t t b r u k e n t i l a n d r e. V i b e r a l l e s om h a r l e i d u t l e i l i g h e t e n t i l a n d r e s n a r es t å i n n h e n t e s ø k n a ds s k j em a f r a OB O S o g s e n d e e n s øk n a d. F O R K J Ø P S R E T T F o r k j ø p s r e t t e n e r e n v i k t i g m e d l e m s f o r d e l ps i r e t t O e n B O S. V e d k a n d u h e n v e n d e d e g t i l O B OS p å t e l e f o n F o r h v e r e n k e l t b o l i g b l i r d et v e d s a l g f as t s a t t e n e g e n f r i s t f o r å m e l de b r u k a v forkjøpsretten (meldefrist ). Medlemmer som vil benytte forkjøpsretten t, a r k o nt a k t m e d OBOS for å få oppgitt faksnummer eller eventuell -p o s t a d r es s e s om k a n b e n y t t es.

8 S i d e T u r b i n e n I B o r e t t s l a g M e l d i n g e n m å v æ r e m o t t a t t a v O B O S i n n e n d e n f a s t s a t t e f r i s t. n o r m a l t 5 v i r k e d a g e r e t t e r a -a t n n o b n s o e l i A i f t g e n e p n o s t e n r k u n n g j o o g / e l l e r p å ww w. o b o s. n o. H v i s OB O S m ot t a r d i n m e l di n g om f o rk j øp e t t e r a t f r i s t e n e r g å t t ut, k a n d u i k k e k r e v e å f å o v e r t a b o l i g e n p å g r u n n l a g a v f o rk j ø ps r e t t e n. G j ø r d u b r uk a v f o r k j ø p s r e t t e n, t r e r d u i n n i e n a l l e r e d e i n n g å t t a v t a l e o g k j ø p e r b o l i g e n t i l d e n a v t a l t a v e t a l p t e r v i l s k å r p. å F i n a n s i e r i n g e n m å v æ r e i o r d e n, o g d e n m å i s i n h e l h e t d o k um e n t e r e s s k r i f t l i g. E r d e t f l e r e m e d l em m e r s om v i l b en y t t e f o rk j ø ps r e t t e n, f å r d e n m e d l e n g s t a ns i e n n i t e t f o r t r i n n s r e t t. A n d e l s e i e r e i d e t b o r e t t s l a g øv e t r i g e b o m l e dl i em g e n m e t r i l h ø r e i O B O S. D e r s om f l e r e i b o r e t t s l a ge t v i l b e n y t t e f o r k j ø p s r e t t e n, b l i r n or m a l t b ot i d e n i b o r e t t s l a g et a v g j ø r e n d e. F O R S I K R I N G E R B o r e t t s l a g e t s e i e n d o m m e r e r f o r s i k m r e d t i H a m m e r s b p o l i s e n u m m e r i k F r i o n r g en s d e k k e r b y g n i n g e n e, f e l l e s a r e a l og b o l i g e r, m e d v e g g f a s t u t s t y r. D e n d e k k e r o gs å b y g n i n g s m e s s i g e t i l l e g g i n n r e t n i n ge r o g f o r b e d r i n g e r i boligen bekostet av andelseier. O p p s t å r d e t s k a d e i l e i l i g h e t e n, s ø r g f o r å b e g r e n s e g s k a d e o m f a n g p r ø v å k a r t l e g g e å r s ak e n t i l s k a d en. E r f l e r e l e i l i g h e t e r b e r ø r t, n o t e r h v o r d a n b e r ø r t e a n d e l s e i e r e k a n k o n t a k t es o g o p p l y s om d e t t e n å r s k a d e n m e l d es t i l f o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n i O B O S 86 p 55 å 00 t e, l e faks f o n e l l e r e-post obos. no F o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n m e l d e r s k ad e n t i l f o r s i k r i n gs s e l s k a p e t, b es t i l l e r om ø ns k e l i g h å n d v e r k e r f o r r e p a r a s j o n o g s ø r g e r f o r a t k os t n a d e r k n y t t e t t i l s k a d en b l i r r e f u n d e r t e l l e r b e t a l t a v f o r s i k r i n g s s e l s k a p et. V e d s k a d e r s o m d e k k e s a v b o r e t t s l a g e t s b y g n i n g s f o r s i k r i n g, - k r e v e r f o r s i s e l s k a p e t e n e g e n a n d e l p å k r ,-. S e l v om b o r e t t s l a g e t s f o r s i k r i n g b r u k e s, k a n a n d e l s e i e r b e l as t es h e l e e l l e r d e l e r a v e g e n a n d e l e n d e r s o m f o r h o l d e t l i g g e r i n e n i e r n f es o r a ns a v n a d r e. l s I N N B O F O R S I K R I N G D e n e n k e l t e a n d e l s e i e r m å h a e g en h j em f o rs i k r i n g s om d e k k e r i n n b o o g l øs ø r e ( d et v i l s i ut s t y r / i n n r e d n i n g s om d e t e r n a t u r l i g å t a m e d s e g n å r e n f l y t t e r ). D e t v i l væ r e g u n s t i g å k o n t ak t e O B OS F o r s i k r i n g f o r å f å t i l b u d p å i n n b o f o rs i k r i n g. D e n n e f o r s i k r i n g e n h a r l a v p r i s o g t i l p a s s e d e v i l k å r. OB OS F o rs i k r i n g h a r og s å g o d e t i l b u d p å øvrige forsikringsprodukter den enkelte andelseier kan ha behov for. B R A N N S I KR I N G S U T S T Y R I f ø l g e f o r s k r i f t om b r a n n f o r e b y g g e n d e t i l t a k o g b r a n n t i l s y n s k a l a l l e bo l i g e r h a m i ns t é n g o d k j e n t r ø y k v a r s l e r, s am t m a nu e l t s l o k k i n gs u t s t y r i f o rm a v e nt e n p u l v e r a p p a r a t e l l e r b r a n n s l a n g e. D e t e r b o r e t t a ns s l k a f g f e t o g s m o a n t s e v re a r u t s t å y r e t, m e ns d e t e r a n d e l s e i e r s a n s v a r å k o n t r o l l e r e a t ut s t y r e t e r i o r d e n. D e r s om u t s t y r e t e r d e f ek t, meldes dette skriftlig til styret.

9 S i d e T u r b i n e n I B o r e t t s l a g H M S - I N TE R N K O N TR O L L F o r s k r i f t o m s y s t e m -, a t i m s - i k l o h g j e l ø s i e k k e r h e t s a r b e i d i t e r v i r k s o m h e ( I n t e r n k o n t r o l l f o r s k r i f t e n ) b l e f as t s a t t v e d k g l. r e s. 6. d e s em b e r m e d v i r k n i n g f r a 1. j a n u a r F o rs k r i f t e n s t i l l e r k r a v t i l a t d e n e nk e l t e v i r k s om h e t s k a l s y s t em a t i s e r e a r b e i d e t m e d å e t t e r l e v e b e s t em m e l s e n e i l o v e r o g f o r s k r i f t e r g i t t a v d e o t f f e n t l i g e. V i k t i g e l o v e r i h e n h o l d t i l d e t t e e r : Lov om elektriske anlegg og elektrisk utstyr L o v o m b r - a n n o g e k s p l o s j o n s v e r n L o v o m f o r u r e n s n i n g L o v o m a r b e i d s m i l j ø Internkontroll innebærer at borettslaget er pålagt å planlegge, organiser e, ut f ø r e, v e d l i k e h o l d e o g d o k u m e n t e r e a l t s o m -, h a m r - i o m l g e s j d i k ø k h er e h l e s t e å g j ø r e i borettslagets regi. Internkontrollsystemet beskriver hvordan dette arbeidet skal drives. S t y r e t i v a r e t a r i n t e r n k o n t r o l l e n m e d h e n s y n t i l l es l e b l ek l a t r n i s t k a n n e t b r a n l e g g o g l e k e p l as s u t s t y r. H a r b o re t t s l a g e t a n s a t t e m å d et o gs å o p p f y l l e k r a v e n e i arbeidsmiljøloven i forhold til vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. B e b o e r n e/ a n d e l s e i e r n e h a r p l i k t t i l å f o r e t a e g e n k o n t g e r t o i l l p å d e t l e i l i g h e t e n e. S T Y R E T S A R B E I D D e t h a r f r a a p r i l t i l m a rs v æ r t a v h o l d t 1 3 s t y r e m ø t e r. S t yr e t h a r i a l t behandlet 112 tall saker i L e d e r o g n e s t l e d e r h a r i f o r b i n d e l s e m e d s t y r e t s a r b e i d o g u t a r b e i d e l s e n a v T U R B I N p o s t e n h at t 2 5 a r b e i d s m øt e r, i t i l l e g g h a r s t y r e l e d e r h a t t d i v e r s e m ø t e r i forbindelse med administrasjon av borettslaget. K u r s Styrets medlemmer har deltatt på følgende s : kur J u s s k u r s f o r b o r e t t s l a g, S t y r e a r b e i d i b o r e t t s l a g, Øk o n om i i b o r e t t s l ag o g H M S internkontroll i borettslag. I n f o r m a s j o n t i l / f r a b e b o e r n e S t y r e t h a r h e l t f r a o p ps t a r t e n i d es e m b e r ø ns k et å g i l es e r e n i nf o rm a s j o n om d e t s o m s k j e r i o g r i n u e n d t 1 o g T T u r U R b B I N p o s t e n s å d a g e n s l y s i j an u a r I " b l ek k a " f i n n e r d u b l a n t a n n et r e f e r a t f r a s t y r es a k e r a v al l m e n n i n t er e s s e o g g e n e r e l l i n f o rm a s j o n om h v a s om s k j e r i næ rm i l j ø e t,o g d e a n s v a r l i g e f o r ut gi v e l s e n h å p e r T U R B I N p o s t e n k a n b i d r a t i l a t D Ue r i n f o rm e r t om h v a s om r ø r e r s e g i b o r e t t s l a g e t o g o m e g n. T U R B I N p o s t e n k o m m e r -1 0 u ga t n g 8 e r i å r e t o g i a u g us t g i k k v i a v m i l j ø h e n s y n o v e r t i l å l a g e e n e l ek t r o n i s k ut g a v e a v T U R B I N p o s t e n s om d i s t r i b u e r e s t i l andelseiere / beboere via mail men de v b a e b o e r n e s om i k k e h a r m a i l f å r f r em d e l es et e k s em p l a r i p o s t k as s a! P r 1. m a rs h a r 4 2 a n d e l s e i e re / b e b o e r e s a g t j a t i l å m o t t a T U R B I N p o s t e n p r m ai l.

10 S i d e T u r b i n e n I B o r e t t s l a g D u g n a d / R u s k e n K v æ r n e r b y e n r s t e f e l ø l es d u g n a d b l e a v h o l d t i b e g y n n e l s e n a v m a i o g s t y r e n e i T u r b i n e n 1 & 2 s t o s om a r r a n g ø r e r o g v i v a r s å s p e n t e! H v o r m a n g e v a r i nt e r e s s e r t i å b i d ra t i l f e l l e s s k a p et s b e s t e o g b e n y t t e s j a ns e n t i l å b l i b e d r e k j e n t m e d d e a n d r e b e b o e r i n e n? r øm D m e t es, m a r å r a n g ø r k om i t é e n bl e o v e r r u m p l e t ; o v e r 6 0 d e l t a g e r e m ed s t o r t o g s m å t t, d e t v a r l a n gt f l e r e e n n d e t v i f o r v e n t e t. Vårens fellesdugnad vil bli avholdt lørdag 8. mai. B e b o e r m ø t e 3 0 / 9 i n v i t e r t e v i t i l b e b o e r m ø t e m e d r e p r o e d s a e l n e t n a U n t v i e k r l i n g f D r A a. u t b y g g M ø t e t b l e e n s u k s es s m e d r u n d t 25 d e l t a g e r e o g s t o r a k t i v i t et i f o r h o l d t i l t em a e n e s om v a r o p p e. B e b o e r u n d e r s ø k e l s e f o r å k a r t l e g g e t r i v s e l / g r a d a v f o r nø y d h e t i f o r h o l d t i l om r å d e n e : E g en l e i l i g h e t, m i l j ø e t i b o r e t t s l a g et o g s t y r e t s a r b e i d e r en b e b o e r u n d e r s ø k e l s e i r e g i a v s t yr e t u n d e r u t a r b e i d e l s e o g p l a n l e g g e s g j e n n om f ø rt v å r e n K u l t u r t i l b u d e t i K v æ r n e r b y e n V i e r s å h e l d i g e a t OB O S h v e r t å r s e t t e r a v p e n g e r t i l k u l t u r p r o g r am m et i b y d e l e n f o r å s k a p e e t g o d t s os i a l t b om i l j ø fo r be b o e r n e i K v æ r n e r b y e n o g næ rm i l j ø e t r u n d t. V i s e t t e r s t o r p r i s p å a r b e i d e t s om l eg g e s n e d o g v i l m e d d e t t e b e n y t t e a n l e d n i n g e n t i l å g i v å r u f o r b e h o l d e n d e r o s t i l k u l t ur s j e f P e r A n d e r s e n o g h a n s m e d hj e l p e r e i L o d a l e n utvikling DA. V i s e t t e r u t o r o p l r i s g p å s d e t O B O S g j ø r f o r o s s o g m i l j ø e t i K v æ r ne r b y e n! S t y r e t h a r v æ -a r t r a n m g e ø d r a v d e n v e l l y k k e d e -f S es t. t e n, H o a g n s e n e l l e r f l e r e f r a s t y r e t h a r v æ r t m e d i a r r a n g em e nt s k om i t é e n v e d d e f l es t e k u l t u r e l l e a r r a n g e m e n t e n e som har vært arrangert gje n n om de t s i s t e å r e t. P a r k e r i n g / g j e s t e p a r k e r i n g D e t v a r t i d l i g e r e s t o r m i s nø y e m e d p a r k e r i n g s f o r h o l d e n e i K v æ r n e r b y e n o g v å r e n b l e d e t g j e n n om f ø rt e n u n d e r s k r i f t s k am p a n j e i r e g i a v a n d e l s e i e r n e i b o r e t t s l a g e t f o r å b e d r e f o r h o l d e n e. P å b a k g r s u l n t at n e t a f v r a u r n e d e rs øk e l s e n g j o r de s t y r e t i j u n i e n h e n v e n d e l s e t i l L o d a l e n U t v i k l i n g D A om m u l i g e f o r b e d r i ng e r o g v i h a r i e t t e r k a nt f å t t m e r l y s p å p a r k e r i n gs p l a s s e n o g p l a s s e n e r b l i t t d r e n e rt. S t y r e t h a r o gs å m o t t a t t t i l b u d p å g j e s t e styret p a r k e fant r i tilbudet n g, m for e n dårlig. E a r t h H o u r Slukk lyset -a k s j o n e n f o r k l i m a i re g i a v W W F i m a r s v a r v e l l y k k et. B r a n n v a r s l i n g s s y s t e m H e l t s i d e n f ø r s t e i n nf l y t t i n g s d a g h a r b r a n n v a r s l i n g s s ys t em e t s k a p t p r o b l e m e r o g s t y r e t h a r f å t t m a n g e k l j e a n g t e at r t e p b å r a n g n a l a r m e r. V e d k o n t r o l l e n s om b l e gj e n n om f ør t i j a n u a r k om d et f r am at m a n g e a v p r o b l e m e n e v i h a r o p p l e v d s k y l d es m a n i p u l e r i n g a v d e t ek t o r e n e i d en e n k e l t e l e i l i g h e t. Programvaren ble byttet med ny versjon og jordingsfeil rettet opp.

11 S i d e T u r b i n e n I B o r e t t s l a g Hundehold D e t e r t i l l a t t å h o l d e d y r s å l e n g e d y r e h o l d e t i k k e e r t i l s j e n a n s e f o r de ø v r i g e b e b o e r n e. D y r e h o l d t i l l a t esk U N et t e r s øk n a d t i l s t y r e t o g u n d e r t e g n i n g a v b o r e t t s l a g et s d y r e h o l d s e r k l æ r i n g. T r o s s g j e n t a t t e o p p f o r d r i n g e r o m å f e ø t l i g T e U R o B p I p N po h s u t n e d n e f h å o r l s t d y r e t fremdeles klager på at enkelte ikke overholder reglene for dyrehold i borettslaget. H e i s S t y r e t m o t t a r j e v n l i g b es k j e d e r om f e i l m e d h e i s e n e o g d e t t e e r p r o b l e m e r s om h a r eksistert siden byggene var nye. Lodalen Utvikling DA ø f l g e r o p p s a k e n v i d e r e. Vannrør-i s o l a s j o n U n d e r k u l d e p e r i o d e n v i n t e r e n / h a r e n k e l t e v a n n r ø r f r o s s e t, d e t t e s k y l d t e s f o r d å r l i g i s o l as j o n. S t y r e t h a r f å t t i n f o rm a s j o n om a t d e t t e n å e r u n d er u t b e d r i n g. S k a d e d y r Høsten 2009 fikk vi ubudne gjester! D et b l e o p p d a g e t f a r a om a u r i en l e i l i g h e t i T u r b i n v e i e n 1 3 o g s t y r e t f i k k e n h en v e n d e l s e f r a S k a d e d y r s v ak t a A S. V e d næ rm e r e u n d e r s øk e l s e r v i s t e d e t s e g a t m a u r e n e h a d d e s p r e d t s e g t i l f l e r e leiligheter og på grunn av stor fare for videre spredning beslu t t et s t y re l e d e r u m i d d e l b a r t å b e h a n d l e a l l e l e i l i g he t e r i n r 1 3. D et v i l b l i s a t t ut n y e åt e b o k s e r i a p r i l o g b e h a n d l i n g e n s om a ns e s v e l l y k k e t a v s l ut t es i l ø p et a v s om m e r e n. S e r v i c e a v t a l e r Følgende avtaler er inngått i 2009 : Vedlikehold av grøntomr åder i gårdsrom Tranby AS S e r v i c e a v t a l e m e d R ø r p a r t n e r V a r m e & S a n i t æ r A S I n v e s t e r i n g e r / v e d l i k e h o l d Følgende er planlagt i 2010 : Vask av vinduer i trappeoppganger B r a n n ø v e l s e R U S K E N-aksjon/dugnad i samarbeid m ed Turbinen II Borettslag og Møllehjule t B o r e t t s l a g l ø r d a g 8 / 5 S t. H a -f n s e i r i n g i s a m a r b e i d m e d L o d a l e n U t v i k l i n B E M E R K N I N G E R T I L Å R S R E G N S K A P E T F O R R E G N S K A P F O R B O R E T T S L A G S t y r e t m e n e r s r e a g t n s k å a p e t g i r e t r e t t v i s e n d e b i l d e a v s e l s k a p e t s e i e n d e l e r o g g j e l d, f i n a n s i e l l e s t i l l i n g o g r e s u l t a t. I nf o rm as j o n om b o r et t s l a g e t s f o r v e n t e d e ø k o n om i s k e utvikling er omtalt i årsberetningens punkter om kostnadsutvikling og budsjett for Å r s r e g n s ka p e t f o r e r s at t o pp u n d e r f o r u t s e t n i n g a v f o r t s a t t d r i f t. D et b ek r e f t es herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. S t y r e t m e n e r a t d e t g j e n n om f ø r t e v e d l i k e h o l d e t e r t i l s t r e k k e l i g f o r å o p p v e i e v e r d i f o r r i n g e l s e a v b y g n i n g e l n i g e v e o r g d i a t v b y v g n i r n g k e n e e r h ø y e r e e n n d e n b o k f ø rt e v e r d i e n s om s t å r o p p f ø rt i r e g n s k a p et.

12 S i d e T u r b i n e n I B o r e t t s l a g R E S U L T AT Å r e t s r e s u l t a t p å k r ,- s om f r em k om m e r i r e s ul t a t r e g ns k a pe t, f o r e s l ås overført til egenkapital. D I S P O N I B L E M I D L E R Borettslagets disponible midler p r u t g j ø r k r , -. I N N T E K T E R D r i f t s i n n t ek t e n e i v a r t o t a l t k r ,- m ot b u ds j e t t e r t k r ,-. D e t t e e r c a k r , - l a v e r e en n b u d s j e t t e r t o g s k y l d es i h o v e d s a k a t d e t e r i n n k r e v d l a n g t m i n d r e t i l d e k n i n g a v k a p i t a l k os t n a d e r. D e t t e f o r d i r e n t e n e h a r g å t t k r a f t i g n e d i l ø p et a v , s am t a t m a n g e a n d e l s e i e r e h a r i n nf r i d d e l l e r d e l i n n f r i d d s i n andel av fellesgjelden. K O S T N A D E R Driftskostnadene i 2009 var totalt 1 kr , - m o t b u d s j et t e r t k r ,-. D e t e r i n g e n v e s e n t l i g e a v v i k i f o r h o l d t i l b u d s j e t t e t, v e r k e n h v a g j el d e r t ot a l b e l ø p e t e l l e r d e e n k e l t e k os t n a ds p o s t e r. F o r ø v r i g v i s es t i l d e e nk e l t e t a l l e ne i r e s ul t a t et o g t i l b a l a ns e n, s am t d e e t t e r f ø l g e n d e r e g n s k a p s n o t e n (s e b a k e rs t i å r s r e g n s k a p e t ). S t y r e t e r i k k e k j e nt m e d h e n d e l s e r e t t e r s om p å v i r k e r r e gn s k a p et i v e s e n t l i g g r a d. K O S T N A D S U T V I K L I N G F O R K O M M U N AL E AV G I F TE R Renovasjonsavgiften øker med 10%. Ingen økning av de øvrige avgiftene. L Å N Borettslaget har 1 lån i DnB til en flytende rentesats 3,4% pr D e t t e e r e t a n n u i t e t s l å n m e d n e d b e t a l i n f ø g rs s t e i 3 d 0 e o r v l å e n r e t 5 0 å r. D e a v d r a g s f r i t t. L å n e t e r a v d r a g s f r i t t f re m t i l B o r e t t s l a g e t h a r o g s å e t a n n e t l å n i D n B t i l e n f l y t e n d e r e n t es a t s p å 3, 8 %. D e t t e e r et annuitetslån med nedbetaslingstid over 30 år. Lånet vil være nedbetalt i F o r o p p l y s n r i om n g e o p p r i n n e l i g l ån e b e l ø p o g ak t u e l l r e s t s a l d o p å b or e t t s l a g e t s l å n henvises det til note i regnskapet. R E N T E R P Å B O R E T T S L A G E T S I N N S K U D D R e n t e s a t s e n e i OB O S p r. d e n : Driftskonto : 0, 10 % S p a r e k o n t o: 2, 7 5 % u n d e r k r , 2, 8 5% ov e r k r F O R R E T N I N G S F Ø R E R H O N O R A R E T Forretningsførerhonoraret for 2010 øker med 5 % til 6 8 kr 3 7 6, -.

13 S i d e T u r b i n e n I B o r e t t s l a g M E D L E M S K O N T I N G E N T E N Medlemskontingenten til OBOS er kr 200,- pr. andelsleilighet for R E V I S J O N S H O N O R A R E T R e v i s j o n s h o n o r a r e t øk e r t i l s v a r e n d e k o ns um p r i s i n d e k s e n. H ø s t e n b l e d et g j e n n om f ø rt e n a n b u d s k o nk u r r a n s e f o r r e v i s j o n a v b o r e t t s l a g e n e h v i l k e t h a r f et ø r f o t r t s a t t i e r l a v a e t s a d t s e r i r e v i s j o ns h o n o r a r. F O R S I K R I N G B y g n i n g s f o rs i k r i n g e n øk e r f r a t i l m e d c a. 1 0, 5 %.D e n n e ø k n i n g e n i n k l u d e r e r 2, 8% ø k n i n g i b y g g e i n de k s e n o g s om r e f l ek t e r e r p r i s o p p g a n g e n p å h å n d v e r k s t j e n es t e r. Denne indeksøkningen er li k f o r a l l e f o r s i k r i n gs s e l s k a p e r. Ut o v e r d e t t e f o r et a r f o r s i k r i n g s s e l s k a p e n e i n d i v i d u e l l pr i s j u s t e r i n g m e d b ak g r u n n i b o r e t t s l a g e t s e g e n s k a d es i t u as j o n. S T R Ø M P R I S E N E Strømprisen i Norge varierer med årstidene. Normalt stiger den i h a vinter l v å r e t o g r e d u s e r e s i s om m e r h a l v å r e t. D e t t e o g a n d r e f ak t o r e r s om p å v i r k e r k ra f t p r i s e n e g j ø r det vanskelig å spå utviklingen i strømprisene. D e n t o t a l e s t r øm p r i s e n t i le n f o r b ru k e r b e s t å r a v t r e k om p o n e n t e r : K r a f t p r s i om s d ek k e r k os t n a d e n e v e d å p r o d u s e r e o g s e l g e d e n el e k t r i s k e kraften utgjør ca. 43% av total strømpris (betales til kraftleverandør ). N e t t l e i f e o r t r a n s p o r t a v d e n e l e k t r i s k e k r a f t e n t ot u a t l g s t j r øm ø r p r c i s a. 2 4 % a v ( betales til nettselskapet ). S t a t l i g e a v g i f t e r, d e t v i l s i f o r b r u k s a v g i f t, a v g i f t t i l E n e r g i f o n d e t o g m e r v e r d i a v g i f t, utgjør ca. 33 % av total strømpris. B U D S J E T T Til o r i e n t e r i n g f o r g e n e r a l f o rs am l i ng e n h a r s t y r e t s a t t o p p e n o v e r s i k t o v e r b e r e g n e d e d r i f t s i n n t ek t e r o g d r i f t k os t n a d e r i T a l l e n e e r v i s t s om e g e n k o l on n e l e n g s t t i l h ø y r e i r e s u l t a t o p ps t i l l i n g e n. B u ds j e t t e t v i s e r e t f o r v e n t e t r e s u l t a t p å på kr ,-. Dette vil redusere de disponible midlene med kr N å v æ r e n d e f e l l es k os t n a d e r v i l i f ø l g e b u d s j e t t e t r e d u s e r e b o r e t t s l a g e t s d i s p o n i bl e m i d l e r m e d k r S t y r e t v i l i l ø p e t a v v å r e n v u r d e r e b o r e t t s l a g e t s øk o n om i p å n y t t o g s e r i k k e t d b et o r b l t i r e f n r ø k a n i n a g a v f e l l e s k os t n a d e n e i l øp e t a v å r e t. F o r ø v r i g v i s es t i l d e e nk e l t e t a l l e ne i b u ds j e t t e t, s om e r u t a r b e i d e t på b a k g r u n n a v d e p l a n e r f o r s om f o r e l i g g e r o g d e e n d r i n g e r n e s t e å r s om e r om t al t t i d l i g e r e i å r s b e r e t n i n g e n.

14 S i d e T u r b i n e n I B o r e t t s l a g T U R B I E N G Å R D S R O M S S A M E I E B o r e t t s l a g e t e r m e d e i e r i s am ei e t T u r b i n e n G å r d s r om s am e i e. S om en o r i e n t e r i n g e r r e s u l t a t r e g ns k a p o g b a l a ns e p r i n n t at t b a k e rs t i å rs b e r e t n i n g s h e f t e t. D e s om ø n s k e r y t t e r l i g e r e i nfo rm as j o n om s am ei e t, k a n h e n v e n d e s e g t i l f o r r e t n i n gs f ø r e r for å få utlevert sameiets årsberetning og regnskap. O s l o, 1 5. m a rs I s t y r e t f o r T u r b i n e n I B o r e t t s l a g T o r i l d H am m e r / s / B e r i t S m a as k j æ r / s / P e r J a h r e n / s / M o r t e n D r a g l a n d K n u t z e n / s / L i n e A n d r e a s s e n / s /

15 P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s P o s t b o k s N O O s l o T e l e f o n T e l e f a k s A S T i l g e n e r a l f o rs am l i n g e n T i u r b i n e n I B o r e t t s l a g R e v i s j o n s b e r e t n i n g f o r V i h a r r e v i d e r t å r s r e g n s k a p e t f o r Tu r b i n e n I B o r e t t s l a g f o r r e g n s k a ps å r e t , s om v i s e r e t o v e r s k u d d p å k r V i h a r o gs å r e v i d e r t o p p l ys n i n ge n e i å r s b e r e t n i n g e n om å r s r e g n s k a p e t o g f o r u t s e t n i n g e n om f o r t s a t t d r i f t. Å r s r e g n s k a p e t b e s t å r a v r e s u l t a p t, b r al e g a n s e k, a o p p s t i l l i n g o v e r d i s p o n i b l e m i d l er o g n o t e o p p l y s n i n g e r. R e g ns k a ps l o v en s r e g l e r, f o rs k r i f t om å r s r e g n s k a p o g å r s b e r e t n i n g f o r b o r e t t s l a g o g n o r s k g o d r e g n s k a p s s k i k k e r a n v e n d t v e d u t a r b e i d e l s en a v r e g n s k a p et. Å r s r e g n s k a p e t o g å r s b e r e t n v i g n i t g t e a n v b e o r et t s a l a g e t s s t y r e. V år o p p g a v e e r å u t t a l e os s om å r s r e g ns k a p et o g ø v r i g e f o r h o l d i h e n h o l d t i l r e v i s o r l o v e n s k r a v. V i h a r ut f ø r t r e v i s j o n e n i s am s v a r m e d l o v, f o r s k r i f t o g g o d r e v i s j o n s s k i k k i N o r g e, h e r u n d e r r e v i s j o n s s t a n d a r d e r v n e n d o t r s a k t e t R e v a i v s o rf D o e r e n i n g. R e v i s j o n s s t a n d a r d e n e k r e v e r a t v i p l a n l e g g e r o g u t f ø r e r r e v i s j o n e n f or å o p p n å b e t r y g g e n d e s i k k e r h e t f o r at å rs r e g n s k a p e t i k k e i n n e h o l d e r v e s e nt l i g f e i l i nf o rm as j o n. R e v i s j o n o m f a t t e r k o n t r o l l a v u t v a l g t e d e d l e r e b r y g g a e v r m a t e r i a l e t s i n f o rm a s j o n e n i å rs r e g n s k a p e t, v u r d e r i n g a v d e b e n y t t e d e r e g ns k a ps p r i n s i p p e r o g v e s e n t l i g e r e g ns k a ps e s t i m at e r, s am t v u r d e r i n g a v i n n h o l d et i o g p r e s e n t a s j o n e n a v å r s r e g n s k a p e t. I d e n g r a d d e t f ø l g e r a v g o d r e v i s j o n s s k n i k k, o m f g j e n n o m g å e l s e a v b o r e t t s l a g e t s f o r m u e s f o r v a l t n i - n og g i o n g t e r n r e g n s k a p s kontrollsystemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. V i m e n er at å r s r e g n s k a p e t e r a v g i t t i s a m s v r a s r kr i f t m e r e o d g g l i r o et v r et o g t v i se f o n d e b i ld e a v b or e t t s la g e t s ø k o n o m i s ke st i l li n g 3 1. d e s em b er og av r e su lt a t e t i r eg n s k a ps å r et i ov er e n s st e m m e ls e m e d n o r s k g o d r e g n s k a p s s k i k k l e d e l s e n h a r o p p f y l t s i n ø r p g l e i f o k r t o r d t e i nt li g å o g s ov er si k t li g r e gi st r er i n g o g d ok u m e nt a sj o n av r e g n s k a p s o p p l y s n i n g e r i s a m s v a r m e d n o r s k l o v o g g o d b o k f ø r i n g s s k i k k o p p l y s n i n g e n e i å r s b e r e t n i n g e n o m å r s r e g n s k a p e t o g o m f o r u t s r e t n i n g e n o m f o k o n s i s t e nt e m ed år s r e g n s k a pe t o g e r i s am sv ar m e d lo v o g f o r s k r i f t er. U t e n a t d e t h a r b e t y d n i n g f o r k o nk l u s j o n e n i a v s n i t t e t o v e r, v i l v i p r e s i s e r e a t i n g e n a v budsjettallene som fremkommer i regnskapet er revidert. O s l o, 1 5. a r s m P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s A S C a t o G r ø n n e r n / s / Statsautorisert revisor K o n t o re r : A re nd a l B e r ge n D ra m m en F r ed r ik s t a d F ø r de H am a r K ri s t i an s a n d M o i R an a M ol de M å l ø y N a r v ik O s l o St a va n ge r S t r y n Tr o m s ø Tr on d he im T ø n s b e r g Å l e s u n d P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s n a sf v i rm n ae e r t il k n y t r t e t e d en f v e r de r n e s o r m s e pe r n ne nd t e P ri c l ew at e r i h ou n s e d C i o op v e r i s d u e l l e m e d o r g a n i s a s j o n e n M e d l e m m e r a v D e n n o r s k e R e v i s o r f o r e n i n g F o r e t a k s r e g i s t e r e t : N O w w w. p w c. n o

16 S i d e T u r b i n e n I B o r e t t s l a g T U R B I N E N I B O R E T T S L A G I N F O A R S M J O N O M Å R S R E G N S K A P E T Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag. Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan et regnskap skal føres og presenteres. I tillegg krever forskriften om årsregnskap og årsberetning i borettslag at man må gi mer informasjon. Dette innebærer blant annet at man må gi informasjon i form av noter, og utarbeide en oversikt over de disponible midlene i årsregnskapet. Det vil også være informasjon om borettslagets økonomi i styrets årsmelding. På de neste sidene presenteres borettslagets resultatregnskap, balanse og tilhørende noter. Årsregnskapet gir imidlertid ikke en fullstendig oversikt over borettslagets disponible midler ved årsskiftet. I resultatregnskapet presenteres det en oversikt over borettslagets inntekter og kostnader. Det regnskapsmessige overskuddet tar ikke hensyn til en del viktige økonomiske forhold som påvirker borettslagets disponible midler. Dette gjelder for ek s em p e l a v s k r i v ni n g e r, opptak og avdrag på lån, samt kjøp og salg av anleggsmidler. Borettslagets disponible midler er de økonomiske midlene som borettslaget har til rådighet, og de defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Størrelsen på de disponible midlene kan blant annet benyttes til å vurdere om det er nødvendig å endre størrelsen på innkrevde felleskostnader som den enkelte beboer betaler, og om det er behov for å ta opp lån eller om det er mulighet til å betale ned ekstra på eksisterende gjeld. Regnskap Regnskap B u d s j e t t B u d s j e t t N o t e A. DISP. MIDLER PR B. E RING N D I DISP. MIDLER : Årets resultat (se res.regnskap) Fradrag kjøpesum anl.midler Tillegg for nye langsiktige lån Fradrag for avdrag på langs. lån Ekstraord. nedbet. IN-ordningen Innbelt borettsinnskudd Innskutt egenkapital B. Å R E T S E N D R. I D I S P. M -13 I D 403 L E R C. DISP. MIDLER PR SPESIFIKASJON AV DISPONIBLE MIDLER : O m l ø p s m i d l e r K o r t s i k t i g g j e l d C. D I S P O N I B L E M I D L E R P R

17 S i d e T u r b i n e n I B o r e t t s l a g T U R B I N E N I B O R E T T S L A G R E S U L T A T R E G N S K A P R e gnskap Regnskap B u d s j e t t B u d s j e t t N o t e D R I F T I S N N T E K T E R : Kapitalkostnader Innkrevde felleskostnader S U M D R I F T S I N N T E K T E R D R I F T SK O S T N A D E R : Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Kontingenter Drift og vedlikehold F o r s i k r i n g e r Kommunale avgifter Utomhus G å r d s r o m s s a m e i e Energi/ fyring Kabel- / TV-anlegg Andre driftskostnader S U M D R I F T S K O S T N A D E R D R I F T SR E S U L T A T F Ø R I N : Innbetalt andel fellesgjeld D R I F T SR E S U L T A T : FINAN S I N N T E K T E R / -K O S T N A D E R : Finansinntekter Finanskostnader R E S. F I N AN S I N N T. / -K O S T N A D E R Å R S R E S U L T A T O v e r f ø ringer: Til annen egenkapital

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 M o g a t e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r i n n nk å a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l r e i t s n g e n e r a t l f i o r l s am å l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0 1 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L I n n k a l l i r n g e n e r a l t f i o r s l a m l i n g o r 2 0 d 1 1 i n æ O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i R os en b o r g g t. 1 2 B L, a v h o l

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d e s t i r s d ag 4. m a i 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 i S t

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen.

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen. K j æ r e n a b o! I 2008 har styret hatt fokus på den vanlige driften og mindre på de større vedlikeholdsprosjektene. Dette skyldes i første rekke store nedbetalinger i Husbanken. Lånene ble tatt opp

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 C a s i n e t t o B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t La n g a a r d l ø k k e n, a v h o l d e s t i rs d a g 28. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 9. 0 0 p å B e r l e S

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 22.april

Detaljer

K n u t Rø r b a k k e n / s / T o r E r i k H o l tm o e n / s / E r i k T ø n n e / s /

K n u t Rø r b a k k e n / s / T o r E r i k H o l tm o e n / s / E r i k T ø n n e / s / I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i P r o f es s o r D a h l s gt 3 9 A S, a v h o l d es t i r s da g 2. j

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 7 mai kl 18:30

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N y d a l e n K v a r t e r, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler.

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 1. juni

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. 1 Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette er muligheten

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. 384 Side 1 Sandbakken Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Jacob Meyer Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 25.05.10 kl 1830

Detaljer