I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e"

Transkript

1 I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s , k l i B j ø l s e n h a l l e n, 2. e t as j e. T i l b e h a n d l i n g f o r e l i g g e r : 1. K O N S T I T U E R I N G A ) V a l g a v m ø t e l e d e r B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e C ) V a l g a v r e f e r e n t o g e n e l l e r t o s e k s j o n s e i e r e t i l å u n d e r s k r i v e p r o t o k o l l e n D ) S p ø r s m å l o m m ø t e t e r l o v l i g k a l t i n n 2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T 5. V A L G A V T I L L I T S V A L G T E A ) V a l g a v s t y r e l e d e r f o r 1 å r B ) V a l g a v 2 v a r a m e d l em m e r f o r 1 å r C ) V a l g a v v a l g k o m i t é f o r 1 å r O s l o, S t y r e t i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E D a n i e l F F u n d i n g s r u d / s / Kjell-Å g e K a r l s e n / s / E g i l J a n s s o n A r n e b e r g / s / I s am e i e rm ø t et h a r s am e i e r n e s t em m e r e t t m e d e n s t em m e f o r h v e r s e k s j o n d e e i e r. S am e i e r e n h a r r e t t t i l å m ø t e v e d f u l l m e k t i g. R e g i s t r e r i n g s b l a nk e t t e n l e v e r e s i ut f y l t s t a n d v e d i n n g a n g e n.

2 S i d e L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E T I L L I T S V A L G T E Å R S B E R E T N I N G F O R S i d e n f o r r i g e o r d i n æ r e s am e i e rm øt e h a r s am e i et s t i l l i t s v a l g t e v æ r t f øl g e n d e : S T Y R E T V A L G T L e d e r D a n i e l F F u n d i n g s r u d S t y r e m e d l e m Kjell-Å g e K a r l s e n S t y r e m e d l e m E g i l J a n s s o n A r n e b e r g V A R A M E D L E M M E R T I L S T Y R E T V a r a m e d l e m C l a u s A. S ø r e n s e n V a r a m e d l e m I n g a F l ø i s a n d V A L G K O M I T E E N V a l g k o m i t e M a t s A n d r e L u n d e G E N E R E L L E O P P L Y S N I N G E R O M S A M E I E T T I L L I T S V A L G T E O G A N S A T T E A v s am e i e t s 3 s t y r em e d l em m e r e r d e t i n g e n k v i n n e r o g 3 m e n n. S am e i e t e r p os i t i v t i l l i k es t i l l i n g o g t a r s i k t e p å at d et i k k e f o r e k om m e r f o r s k j e l l s b e h a n d l i n g p å g r u n n a v k j ø n n v e d v a l g o g a ns e t t e l s e r. S am e i e t f ø l g e r a r b e i d s m i l j ø l o v e n s b e s t em m e l s e r o g t i l s t r e b e r et g o d t a r b e i d s m i l j ø. S am e i e t h a r i n g e n a ns a t t e. F O R R E T N I N G S F Ø R S E L O G R E V I S J O N F o r r e t n i n g s f ø r s e l e n e r i h e n h o l d t i l k o n t r ak t u t f ø r t a v OB O S E i e n d om s f o r v a l t n i n g A S. A u t o r i s e r t r e g ns k a ps f ø r e r ( o p p d r ag s a n s v a r l i g ) e r r e g ns k a ps s j e f E g i l H a v r e, O B OS. S am e i e t s r e v i s o r e r B D O A S. E I E N D O M M E N S a m e i e t b e s t å r a v 5 7 s e k s j o n e r, h v o r a v 1 n æ r i n g s s e k s j o n o g 5 6 b o l i g s e k s j o n e r. S am e i e t e r r e g i s t r e r t i F o r e t a k s r e gi s t e r e t i B r ø n n ø ys u n d m e d o r g a n i s a s j o n s n u m m e r S a m e i e t l i g g e r i O s l o k o m m u n e o g h a r f ø l g e n d e g å r d s - o g b r u k s n um m e r: M e d e i e r s e k s j o n f o r s t å s s am e i e a nd e l i b e b y g d e i e n d om m e d t i l k n y t t e t e n e r e t t t i l b r uk a v b o l i g e l l e r a n n e n b r uk s e n h et i e i e nd o m m e n. S t y r e t e r i k k e k j e nt m e d a t d e t y t r e m i l j ø f o r u r e n s e s i v e s e n t l i g g r a d. S e l s k a p e t d r i v e r i k k e m e d f o r s k n i n g s - o g ut v i k l i n g s ak t i v i t e t e r.

3 S i d e L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E V A K T M E S T E R T J E N E S T E S am e i e t h a r a v t a l e om v a k t m e s t e rt j e n e s t e m e d V i n g e r V ak t m e s t e r s er v i c e A S s om k a n k o n t ak t es p å t e l ef o n D e r s om i k k e a n n e t e r a v t a l t m e d s t y r e t p å f o r h å n d, m å s e k s j o ns e i e r p å r e g n e å m å t t e b e t a l e f o r t j e n es t e n s e l v. F O R S I K RI N G S am e i e t s e i e n d om m e r e r f u l l v e r d i f o r s i k r e t i K LP S k a d ef o r s i k r i n g A S m e d p o l i s e n um m e r F u l l v e r d i f o r s i k r i n g v i l s i a t f o rs i k r i n g s s e l s k a p et h a r a ns v a r e t f o r a t s am ei e t t i l e n h v e r t i d h a r d e r i k t i g e f o rs i k r i n g s s um m e r. E n f o r u t s et n i n g f o r d e t t e e r a t f o r s i k r i n g s s e l s k a p et f å r m e l di n g om v e s e nt l i g e v e r d i øk n i n g e r p å b y gn i n g e r, f. e k s. v e d r e h a b i l i t e r i n g e l l e r p å b y g g i n g. V e d t o t a l s k a d e s k al e r s t a t n i n gs b e l ø p et d e k k e o p p f ø r i n g a v n y b y g n i n g a v s am m e s t a n d a r d o g s t ø r r e l s e. F o r s i k r i n g e n o m f a t t e r o g s å b y g n i n g s m es s i g e f o r a n d r i n g e r s om d e n e n k e l t e s ek s j o n s e i e r g j ø r i n n e i b o l i g e n. D e n e n k e l t e s e k s j o n s e i e r m å s e l v s ø r g e f or å h a h j em f o r s i k ri n g s o m d e k k e r i n n bo og l ø s ø r e. H v i s s am e i e t s f o rs i k r i n g s k a l b e n y t t e s, m å b e b o e r n e s t r a k s m e l d e s k a d e n t i l s t y r e t. B R A N N S I K R I N G S U T S T Y R I h e n h o l d t i l f o r s k r i f t e n e s k a l d et væ r e i ns t a l l e r t r ø yk v a r s l e r o g b r a n ns l o k ni n g s a p p a r a t e l l e r b r a n n s l a n g e i a l l e l e i l i g h e t e n e. E i er / b e b o e r h a r a n s v a r e t f o r a t u t s t y re t e r t i l s t e d e o g f u n g e r e r. H M S F o r s k r i f t o m s y s t e m a t i s k h e l s e -, m i l j ø - og s i k k e r h e t s a r b e i d i v i rk s om he t e n ( I n t e r n k o n t r o l l f o r s k r i f t e n ) b l e f as t s a t t v e d k g l. r e s. 6. d e s em b e r m e d v i r k n i n g f r a 1. j a n u a r F o r s k r i f t e n s t i l l e r k r a v t i l at d e n e nk e l t e v i r k s om he t s k a l s y s t em a t i s e r e a r b e i d e t m e d å e t t e r l e v e b e s t e m m e l s e n e i l o v e r o g f o r s k r i f t e r g i t t a v d e t o f f e n t l i g e. B o l i g s el s k a p e r d ef i n e r t s om v i rk s o m h et o g s k a l d e r f o r h a i nt e r n k o n t r o l l s y s t em. D e t t e o m f a t t e r b l a n t a n n e t k o nt r o l l s ys t em o g o p pf ø l g i n g a v b r a n n v e r n, b y g g h e r r e f o r s k r i f t e r v e d b y g g e - o g a n l e g g s a r b e i d, l ek e p l as s e r o g e l ek t r i s k a n l e g g o g e l ek t r i s k u t s t y r h v o r f o r d e l i n g a v a n s v a r e t e r g i t t e n s l i k t o l k ni n g : S am e i e t e r a ns v a r l i g f o r a t d et e l ek t r i s k e a n l e g g e t o g u t s t y r e t i f e l l es a r e a l e t t i l e n h v e r t i d e r i o r d e n. I f o r h o l d t i l a n l e g g o g ut s t y r i d e n e n k e l t e b o e n h e t e r d e t s t y r e t s p l i k t å g j ø r e e i e r o g / e l l e r b r u k e r a v d e n e n k e l t e l e i l i g h e t o p p m e rk s om p å d e t a ns v a r s om de h a r f o r å h o l d e e l ek t r i s k u t s t y r i or d e n e t t e r g j e l d e n d e l o v o g f o r s k r i f t. L Å N S am e i e t h a r i k k e l å n. S e b a l a ns e n s am t n o t e i r e g n s k a p e t.

4 S i d e L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E T E L E N O R S am e i e t e r t i l s l u t t e t s am a r b e i d s a v t a l e n m e l l om T el e n o r o g OB O S E i e n d o m s f o r v a l t ni n g om r a b a t t o r d n i n g p å b r u k a v f as t t e l e f on o g b r e d b å n d s t e l ef o n f o r b e b o e r e m e d a b o n n em e nt i T e l e n o r. D e n e n k e l t e b e b o e r f å r o g s å r a b a t t v e d b e s t i l l i n g a v A D S L b r e d b å n d o g b r u k a v m obiltelefon. Bestilling av mobiltelefoni- o g i nt e r n e t t j e n es t e r k a n g j ø re s p å w w w. o b o s. n o / t e l e n o r K A B E L -TV C a n a l D i g i t a l e r l e v e r a n d ø r a v t v - o g b r e d b å n d s t j e n e s t e r. H a r d u s pø r s m å l v e d r ø r e n d e d i t t kabel-t v -a b o nnem ent, digital-t v e l l e r b r e d b å n d, k a n d u r i n g e t l f Å p n i n gs t i d e r h o s k u n d e s e r v i c e e r m a n d a g - fr e d a g k l , l ø r d a g k l S ø n d a g e r e r s t e n g t. O p p s t å r d e t f e i l p å k a b e l a n l e g g e t u t e n o m n o r m a l å p n i n g s t i d, k a n d e t t e r a p p o r t e r e s v i a t e l e f o n l ø r d a g e r k l o g s ø n d a g e r k l F o r y t t e r l i g e r e i n f o rm a s j o n v i s es d e t t i l w w w. c a n a l d i g i t a l. n o Ingen m å gjøre inngrep i kabel-t v -a n l e g g e t s o m å s k r u a v d e k s e l e t p å a n t e n n e -k o n t ak t e n o g f o r e t a o m - e l l e r t i l k o b l i n g e r. S l i k e i n n g r e p v i l k u n n e f o r å rs a k e f o r s t y r r e l s e r p å s i g n a l e n e til andre beboere og i verste fall forårsake ødeleggelser i kabel-t v a n l e g g e t. A V T A L E O M L E V E R A N S E A V E L E K T R I S K K R A F T OBOS har fremforhandlet avtale m ed LOS for leveranse av el-k r a f t. K r a f t f o r v a l t n i n g s a v t al e n u t l ø p e r d en S am e i e t h a r t i l t r å d t d e n n e a v t a l e n. D e t t e g j e l d e r k u n s t r øm t i l f e l l e s om r å d e o g i k k e p r i v a t a b o n n em e n t f o r d e n e n k e l t e l e i l i g h e t. E N E R G I M E R K I N G F r a o g m e d b l e d et o b l i ga t o r i s k m e d e n e n e r g i a t t es t f o r a l l e b o l i g e r s om s k a l s e l g e s e l l e r l e i e s u t. N o r g e s V a s s d r a g s - o g e n e r g i d i r e k t o r a t ( N V E ) h ar a n s v a r e t f o r i m p l em e nt e r i n g e n a v o r d n i n g e n. P å w w w. e n e r g i m e r k i n g. n o k a n s e k s j o n s e i e r e n u t a r b e i d e e n e n e r g i a t t es t f o r s i n b ol i g.

5 S i d e L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E S T Y R E T S A R B E I D S t y r e m ø t e r D e t e r i s t y r e p e r i o d e n b l i t t a v h o l d t f em s t y r e m ø t e r m e d s t y r e t s h o v e dm e dl em m e r t i l s t e d e s a m t n o e n m ø t e r e t t e r b e h o v m e d r e p r e s e n t a n t e r f r a s t y r e t i V o l d s l ø k k a P a r k. S t y r e t h o l d e r e l l e r s g o d m u n t l i g o g s k r i f t l i g k o n t ak t. D r i f t o g v e d l i k e h o l d S t y r e t h a r i l ø p e t a v å r e t e n d r e t i nn h o l d i o g s a g t o p p n o e n a v t al e r og t j e n es t e r. B l a nt a n n e t e r a v t a l e n m e d S e c u r i t a s r ev i d e r t. K am e r a o v e r v å k n i n g s a n l e gg e t e r k j ø pt u t o g e r n å i s am e i e m e l l om L i s a K r i s t o f f e r s e ns p l as s o g V o l ds l øk k a p a r k. U t gi f t en e t i l s i k k e r h e t s t j e n e s t e n e r m e d d e t t e be t y d e l i g r e d u s e r t. S t y r e t s am a r b e i d e r el l e r s m e d s t y r e t i V o l ds l øk k a P a r k p å t i n g s om gj e l d e r f e l l e s o m r å d e n e s d r i f t o g v e d l i k e h o l d. S a m a r b e i d e t f u n g e r e r g o d t. D e t b l e a r r a n g e r t d u g n a d i m ai. U g r e s s b l e l uk e t o g s om v a n l i g b l e s va l g a n g e n e o g b a k g å r d e n h ø y t r y k k s p y l t. O p pm øt e t v a r i m o t s e t ni n g t i l t i d l i g e r e å r ov e r a l l f o r v e n t i n g ; i u n d e r k a n t a v 3 0 s e k s j o n e r v a r r e p r e s e n t e r t. S t y r e t a n t a r a t d e t t e h a r n o e s am m e n h e n g m e d d u g n a d s g e b y r e t s om b l e i n nf ø r t v e d s i s t å r s m ø t e, m e n h å p e r a t d e t o gs å e r et t e g n p å ø n s k e om d e l t a k e l s e f r a s am e i e r n e s s i d e. G a r a s j e n, d e r f l e r e a v s am e i e r n e h a r b o d e r, b l e v a s k et i m a i. S l uk e n e i 6. e t as j e e r h o l d t ø y e m e d o g s t y r e t h a r ut a r b e i d e t en m a n u a l s om f o rk l a r e r h v o r d a n d i s s e r e n s es. V i l e g g e r o p p t i l a t s l uk e n e f o r f r em t i d e n h o l d e s r e n e v e d at s e k s j o ns e i e r n e i s j e t t e et a s j e j e v n l i g i n s p i s e r e r d em. S a m e i e t e r t i l k n y t t e t V i n g e r v a k t m e s t e r s e r v i c e. S t y r e t e r f o r n ø y d m e d tj e n es t e n e s e l s k a p et l e v e r e r. V a k t m e s t e r i d e n t i f i s e r e r i s a m a r b e i d m e d s t y r e t d e t l ø p e n d e d r i f t s - o g v e d l i k e h o l d s b e h o v e t i b y g n i n g s m as s e n. S t y r e t h a r i l ø p e t a v s om m e r e n k a rt l a g t o g h e n t et i n n t i l b u d p å f o r es t åe n d e m a l e a r b e i d e r p å s a m e i e t s f a s a d e. A r b e i d e n e v a r p l a n l a g t t i l h øs t e n T i l b u d e n e h a r d e s s v e r r e i k k e v æ r t t i l f r e d s s t i l l e n d e s et t o p p m ot d e n p r a k t i s k e g j e n n om f ø r i n g e n a v a r b e i d e n e, o g s t y r e t h a r d e r f o r s et t s e g n ø d t t i l å f l y t t e a r b e i d e n e t i l S t y r e t l e g g e r nå o p p t i l a t s e k s j o n s e i e r n e m å b i d r a v e d n o e a v a r b e i d e t. N a b o s am e i e t V ol d s l øk k a P a rk h a r g o d e r f a r i n g m e d e n s l i k l øs n i n g. E k s t r a u t g i f t e r H e i s e n h a r væ r t e n s t o r k o s t n a d s po s t i å r. S t y r e t a nm o d e r a l l e om å u t v i s e f o r s i k t i g h e t v e d b r u k a v h e i s e n, s æ r l i g i f o r b i n d e l s e m e d i n n - o g u t f l y t t i n g. D ø r e n e m å i k k e b l ok k e r e s, m e n h o l d e s å p n e v e d å d e k k e t i l s e ns or e n i k a rm e n. S t y r e t h a r e l l e r s h a t t u t f o r d r i n g e r i f o r b i n d e l s e m e d é n i n n b r u d d s s ak i b o d e r s am t t i l f e l l e a v h u s b r å k. S t y r e t o p p l e v e r f o r t s a t t n o e m a n g l e n d e r e s p e k t f o r s a m e i e t s o r d e n s r e g l e r, h e r u n d e r d e p o n e r i n g a v s k r o t p å s a m e i e t s i n n e - o g u t e a r e a l e r s am t u r e g l e m e nt e r t b r uk a v a v f a l l s r om m e t. S t y r e t f i n n e r d et f o r t s at t b e k l a g e l i g a t n o e n b e b o e r e på f ø r e r s am e i e t u n ø d v e n d i g e k o s t n a d e r.

6 S i d e L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E S t y r e t h a r v æ r t i d i a l o g m e d f l e r e u t l e i e r e o g l e i e t ak e r e i l ø p e t a v å r e t. E r f a r i n gs v i s o p p l e v e r s t y r e t at l ei e t ak e r e e r h øy e r e r e p r e s e n t e r t v e d s l i k e h e n d e l s e r, o g v i f o r s øk e r d e r f o r å g j ø r e ut l e i e r e b e v i s s t s i t t an s v a r i d e n n e s am m e n h e n g. S t y r e t o p pf o r d r e r e l l e r s f l e r e b e b oe r n e t i l å m e l d e i f r a om k r i t i k k v e r d i g e f o r h o l d, e l l e r om t i n g s om b e h ø v e s ut b e d r e t. D e t e r i k k e s i k k e r t at s t y r e t e r k l a r o v e r et h v e r t f o r h o l d. V i o p p f o r d r e r i d e n n e s a m m e n h e n g t i l a t s t y r e t s e -p o s t a d r es s e s t y r e l i s a k r i s t o f f e r s e n s p l a s s b e n y t t e s, e l l e r a t e n k l e b e s k j e d e r l e g g e s i s t y r e t s p o s t k as s e e l l e r t i l va k t m es t e r i i n n g a n g s p a r t i e t. V i v i s e r i m i d l e r t i d t i l h us o r d e n s r e g l e n e s 1 2 s om b es t em m e r at k l a g e r p å n a b o e r b ø r r e t t es d i r ek t e t i l d e n n e.

7 S i d e L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E B E M E R K N I N G E R T I L Å R S R E G N S K A P E T S t y r e t m e n e r a t å r s r e g n s k a p e t g i r e t r e t t v i s e n d e b i l d e a v s e l s k a p e t s e i e n d e l e r o g g j e l d, f i n a n s i e l l e s t i l l i n g o g r e s u l t a t. I nf o rm as j o n om s am ei e t s f o r v e n t e d e øk o n om i s k e u t v i k l i n g e r o m t a l t i å r s b e r e t n i n g e ns p u nk t e r om k o s t n a d s ut v i k l i n g o g b u ds j e t t f o r Å r s r e g n s k a p e t f o r e r s at t o pp u n d e r f o r u t s e t n i n g a v f o r t s a t t d r i f t. D et b ek r e f t es h e r v e d a t f o r u t s e t n i n g e n om f o r t s at t d r i f t e r t i l s t e d e. R E S U L T AT Å r e t s r e s u l t a t p å k r ,- s om f r e m k om m e r i r e s u l t a t r e g n s k a p e t f o r e s l å s o v e r f ø r t t i l e g e nk a p i t a l. I N N T E K T E R I n n t e k t e n e i v a r t i l s am m e n k r ,- m o t b u d s j e t t e rt m e d k r ,-. A v v i k i f o r h o l d t i l b u d s j e t t et s k y l d e s a n d r e i n n t ek t e r. S e n ot e 3. K O S T N A D E R D r i f t s k os t n a d e n e i v a r p å k r ,- m o t b u d s j et t e r t m e d k r ,-. V e s e n t l i g e a v v i k i f o r h o l d t i l b u d s j et t e t s k y l d es i h o v e d s a k : D r i f t o g v e d l i k e h o l d b l e b u ds j e t t e r t m e d k r ,-, m e ns r e g n s k a pe t v i s e r k r ,-. H o v e d å r s a k e n t i l a v v i k et v a r a t m a l i n g a v v i n d u s k a r m e r m e d b u d s j e t t e r t k os t n a d k r , - i k k e b l e g j e n n om f ø rt i p e r i o d e n. U t o v e r d e t t e h a r s am e i e t h a t t n o e h ø y e r e d r i f t s k os t n a d e r t i l v e d l i k e ho l d a v h e i s o g b r a n n s i k r i n g e n n f o r v e n t e t. F o r a n d r e d r i f t s k o s t n a d e r e r d e t e t a v v i k i f o r h o l d t i l d e t b u d s j et t e r t e p å k r ,- s om s k y l d e s k j ø p a v o v e r v å k i n gs an l e g g, s am t h ø y e r e k o s t n a d e r t i l va k t m es t e r e n n f o r v e n t e t g r u n n e t k j ø p a v ek s t r a t j en e s t e r. A v v i k i f o r h o l d t i l b u d s j e t t f o r k os t na d e r k n y t t et t i l k o n s u l e n t h o n o r a r s k y l d e s b l. a. k j ø p a v j u r i d i s k b i s t a n d. K o s t n a d e r t i l ek s t ra t j e n e s t e r h o s f o r r e t n i n gs f ø r e r v a r o g n o e h ø y e r e e n n f o r v e n t e t. R e v i s o r s h o n o r a r f o r r e g n s k a p s å re t e r f o r r e v i d e r i n g a v s e l s k ap e t s r e g ns k a p o g f o rm u e s f o r v a l t n i n g. R e v i s j o ns h o n o r a r e t f r em k om m e r s om e g e n p o s t i r e s u l t at r e g n s k a p e t. F o r ø v r i g v i s e s t i l d e e nk e l t e t a l l e ne i d r i f t s o v e r s i k t e n o g t i l b a l a ns e n, s am t d e e t t e r f øl g e n d e r e g n s k a p s n ot e n e ( s e b a k e r s t i å r s b e r e t ni n g e n ). S t y r e t e r i k k e k j e nt m e d h e n d e l s e r e t t e r s om p å v i r k e r r e gn s k a p et i v e s e n t l i g g r a d.

8 S i d e L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E K O S T N A D S U T V I K L I N G R E N T E R Re n t e s a t s e n e i OB O S E i e n d om s f o r v a l t n i n g A S p r. d e n : R e n t e r p å d r i f t s k o n t o : 0, 1 0 % R e n t e r p å s p a r ek o n t o : 3, 0 0 % u n d e r k r , 0 5 % f r a k r t i l k r 2 m i l l. 3, 1 0 % o v e r kr 2 mill K O M M U N A L E A V G I F T E R R e n o v a s j o n s a v g i f t e n ø k e r m e d 3 8 %. I n g e n øk n i n g a v d e ø v r i g e a v gi f t e n e. Ø V R I G E K O S T N A D E R N å r d e t g j e l d e r d e ø v r i g e k o s t n a d e n e i b u d s j e t t e t h a r s t y r e t r e g n e t m e d e n g e n e r e l l p r i s s t i g n i n g. I N N T E K T S - OG K O S T N A D S O V E R S L AG F O R ( B u d s j e t t ) T i l o r i e n t e r i n g f o r s am ei e rm øt e t h ar s t y r e t s at t o p p e n o v e r s i k t o v e r be r e g n e d e d r i f t i n n t ek t e r o g d r i f t k o s t n a d e r i T a l l e n e e r v i s t s om e g e n k o l o nn e l e n g s t t i l hø y r e f o r r e s u l t a t o p ps t i l l i n g e n. B u d s j et t et v i s e r e t f o r v e n t e t d r i f t s re s u l t at p å k r ,- o g e t f o r v e n t e t å r s r e s u l t a t p å k r ,-. D e t e r b u d s j e t t e r t k r , - t i l m a l e r a r b e i d, k r , - installerin g a v u t v e n d i g p o r t o g k r , - t i l f o rs k j ø n n i n gs t i l t ak a v f e l l es a r e a l e r. O v e r s i k t e n e r b a s e r t p å u e n d r e d e f e l l e s k os t n a d e r. I oversikten er det tatt hensyn til de f o r h o l d s om e r n e v n t f o r a n. F o r ø v r i g v i s es t i l d e e n k e l t e t a l l e ne i o v e r s i k t e n. O s l o, I s t y r e t f o r L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E D a n i e l F F u n d i n g s r u d / s / Kjell-Å g e K a r l s e n / s / E g i l J a n s s o n A r n e b e r g / s /

9 S i d e L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E

10 S i d e L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E

11 S i d e L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E R E S U L T A T R E G N S K A P Regnskap Regnskap B u d s j e t t B u d s j e t t N o t e D R I F T S I N N T E K T E R : Innkrevde felleskostnader Andre inntekter S U M D R I F T S I N N T E K T E R D R I F T S K O S T N A D E R : Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Drift og vedlikehold F o r s i k r i n g e r Kommunale avgifter Energi Kabel- / TV-anlegg Andre driftskostnader S U M D R I F T S K O S T N A D E R D R I F T S R E S U L T A T F I N AN S I N N T E K T E R / -K O S T N A D E R : Finansinntekter Finanskostnader R E S. F I N AN S I N N T. / -K O S T N A D E R Å R S R E S U L T A T O v e r f ø r i n g e r : Til opptjent egenkapital

12 S i d e L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E E I E N D E L E R B A L A N S E N o t e A N L E G G S M I D L E R O M L Ø P S M I D L E R Restanser felleskostnader Kortsiktige fordringer D r i f t s k o n t o i O B O S Sparekonto i OBOS S U M O M L Ø P S M I D L E R S U M E I E N D E L E R E G E N K A P I T A L O G G J E L D E G E N K A P I T A L Opptjent egenkapital S U M E G E N K A P I T A L G J E L D L A N G S I K T I G G J E L D K O R T S I K T I G G J E L D Forskuddsbetalte felleskostnader Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld S U M K O R T S I K T I G G J E L D S U M E G E N K A P I T A L O G G J E L D P a n t s t i l l e l s e 0 0 Garantiansvar 0 0 O S L O, , S T Y R E T F O R L I S A K R I S T O F F E R S E N S P L A S S S E D A N I E L F. F U N D I N G S R U D /s/ K J E LL-Å G E K A R L S E N /s / E G I L J A N S S O N A R N E B E R G /s/

13 S i d e L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E N O T E : 1 R E G N S K A P S P R I N S I P P E R Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i små foretak. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. OBOS konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DnB NOR som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk b l i r o v e r f ø rt denne kontoen ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. N O T E : 2 I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R Lokaler Felleskostnader Kabel TV S U M I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R N O T E : 3 A N D R E I N N T E K T E R Frogner bygg AS (leie av fortau) Differanse felleskostnader S U M A N D R E I N N T E K T E R N O T E : 4 P E R S O N A L K O S T N A D E R A r b e i d s g i v e r a v g i f t (av styrehonorar) S U M P E R S O N A L K O S T N A D E R Det har ikke vært noen ansatte i selskapet gjennom året. N O T E : 5 S T Y R E H O N O R A R Honorar til styret gjelder for perioden 2009/2010, og er kr ,- N O T E : 6 R E V I S J O N S H O N O R A R Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr 5 039,- N O T E : 7 K O N S U L E N T H O N O R A R J u r i d i s k b i s t a n d O B O S E i e n d o m s f o r v a l t n i n g A S Andre konsulenthonorarer (tegninger) S U M K O N S U L E N T H O N O R A R

14 S i d e L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E N O T E : 8 D R I F T O G V E D L I K E H O L D Drift/vedlikehold bygninger D r i f t / v e d l i k e h o l d V V S Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold heisanlegg D r i f t / v e d l i k e h o l d b r a n n s i k r i n g Drift/vedlikehold ventilasjonsanlegg Drift/vedlikehold garasjeanlegg -789 Kostnader dugnader -224 S U M D R I F T O G V E D L I K E H O L D N O T E : 9 K O M M U N A L E A V G I F T E R Vann- og avløpsavgift Renovasjonsavgift S U M K O M M U N A L E A V G I F T E R N O T E : 1 0 E N E R G I Elektrisk energi S U M E N E R G I N O T E : 1 1 A N D R E D R I F T S K O S T N A D E R L o k a l l e i e -300 Container Driftsmateriell L y s p æ r e r o g s i k r i n g e r Vaktmestertjenester Renhold ved firmaer S n ø r y d d i n g / g r e s s k l i p p i n g Andre fremmede tjenester ( S e c u r i t a s ) Kontor- og datarekvisita -975 T r y k k s a k e r H M S -abonnement -750 Kurs Andre kontorkostnader (til VLP for 2009) Telefon Porto Bankgebyr -631 Velferdskostnader -494 S U M A N D R E D R I F T S K O S T N A D E R

15 S i d e L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E N O T E : 1 2 F I N A N S I N N T E K T E R Renter av driftskonto i OBOS 194 Renter bank Renter av for sent innbetalte felleskostnader 94 S U M F I N A N S I N N T E K T E R N O T E : 1 3 K O R T S I K T I G E F O R D R I N G E R Andre forskudd S U M K O R T S I K T I G E F O R D R I N G E R Posten "Andre forskudd" inkluderer mottatte, ikke betalte fakturaer som vedrører 2011, med motpost i leverandørgjeld. Kostnadsføring og utbetaling vil skje i 2011.

16 S i d e L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E V E D T E K T E R F O R S A M E I E T L I S A K R I S T O F F E R S E N S P L A S S T i lp a s s e t og v ed t at t i s am ei er m øt e d e n i m e d h o ld av lo v o m ei e r s e k sj on e r 2 3. m a i n r 3 1 S i s t e n d r e t E I E N DO M M E N - F O R M Å L E i e r se k sj o n s s am ei et ( h e r e t t e r s am ei e t ) om f at t e r g n r b nr i O s lo m ed p ås t åe n d e b yg n i n g e r. S a m ei e t h ar t i l f or m å l å i v ar et a s a m ei er ne s f e l le s i n t e r es s e r o g a dm i ni st r as j on av e i e n d om m e n m e d f e l le s a n le g g a v e n hv e r a r t. 2. O R G AN I S E R I NG AV S AM E I E T S a m e i e t b e s t å r a v t i l s a m m e n 5 7 s e k s j o n e r, 5 6 b o li g s e k sj o n e r o g 1 n ær i ng s s e ks j on. B o li g s e k s j o n e n e b e st år av e n h ov ed d e l a v r u n d et på t i ls a m m e n BT A. N æ r i n g s s e k s j o n e n b e s t å r a v e n h o v e d d e l a v r u n d e t p å t i l s a m m e n B T A. D e t øv r i g e ar e a l i n n gå r s om sa m ei et s f e ll e s a r e a l. T i l h v er s e k sj o n e r k n yt t e t e n er e t t t i l b r u k a v e n b r uk s e n h et. S a m ei e b r øk e n e b yg g e r p å br u k s e n he t e ne s ar e a l ( B T A). 3. R E T T S L I G R Å D E R E T T D e n e n k e l t e s a m e i e r h a r f u l l r e t t s l i g r å d e r e t t o v e r s i n s e k s j o n. D e a nd r e s am ei e r n e h a r li k e v e l p a n t er e t t i s e ks j o ne n f o r kr av m ot s a m ei e r e n f o r et b e lø p s om sv ar e r t i l f o lk e t r yg d e n s gr u n n b e lø p, j f r e i er s ek s j o ns lo v e n 2 5. E r v e r v e r e l le r le i e r av s e ks j o ne n sk a l li k e v e l g o d kj e n n e s av st yr e t. G o d kj e n ni n g k an b a r e n e k t e s d er d et f or e li g g e r s a k li g gr u n n. V ed ov er f ør i n g e lle r b o r t le i e av s ek sj o n s k a l d e t s t r ak s s e n d e s m e ld i n g t i l s t yr et f o r r eg i st r e r i n g av er v e r v e r e l le r le i e t a k e r. 4. R E T T T I L B R U K D e n e n k e lt e s am ei er h ar e n e r et t t i l b r u k av si n br u ks e n h et o g r et t t i l å n yt t e f e l le s a r e a le n e t i l d e t d e e r b e r e g n e t e l le r v a n li g br u kt t i l. A lt a r e a l s o m i kk e ek s k lu s i v t t i lh ø r e r d e n e n k e lt e s e k sj o n e r f e l le s a r e a l m e l l o m b o li g o g n æ r i n g. B r u k s e n h et e n o g f e lle s a r e a le n e k a n ba r e b r uk e s i s am sv ar m e d f o r m å le t o g m å i kk e b e n yt t e s s li k at d et e r t i l u n ø d i g e l le r u r i m e li g u le m p e f or br u k er n e av d e øv r i g e s e ks j o n er. E n d r i n g a v b r u k e n f r a b o l i g f o r m å l t i l a n n e t f o r m å l e l l e r o m v e n d t m å i k k e f o r e t a s u t en r e s e k sj o n er i n g et t e r ei e r s ek sj o n s lo v e n 1 3 a n n et le d d. 5. H U S O R D E N S R E G L E R S a m ei e r m øt e t k a n m e d a lm i n n e li g f le r t a ll f a s t s e t t e v a n li g e or d e n sr e g le r f o r e i en d om m e n. 6. B Y G N I N G S M E S S I G E A R B E I D E R U t s ki f t i ng av v i n d u er o g d ør er, o p p s et t i n g av m ar ki s er, e n d r i n g av ut v e n di g e f ar g e r e t c, s k a l g o d k j e n n es av st yr e t, o g ka n sk j e et t e r e n s am le t p la n f or b yg n i n g e n v e d t a t t av s a m ei e r m øt e t.

17 S i d e L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E T i lb yg g / p å b yg g o g a n d r e ar b ei d e r s om s ka l m e ld e s t i l b yg n i n g sm yn d i g h et e n e m å g o d k j e n n e s a v s t y r e t f ø r b y g g e m e l d i n g k a n s e n d es. Hv i s de t s ø k es om e n d r i n g er a v i k k e u v es e n t li g b e t yd n i ng f o r d e øv r i g e s am ei e r e, s k a l s t yr et f or e le g g e s p ø r sm å le t p å s a m ei e r m øt e t t i l av gj ø r e ls e. L e d n i n g, r ør o l n ø dv e n di g e i n s t a lla s j o n e r k an f ø r es gj e n n om b r uk s e n h et e n hv i s de t i k k e er til v esentlig u le m p e f or s am ei er e n. S am e i e r e n s k a l g i a d g an g t i l b r uk s e n h et e n f o r n ø dv e n d i g et t e r s yn o g v e d li k e h o ld av i n st a l la s j o n e n e. E n s am e i e r k a n m ed st yr e t s g o dk j en n i ng g j e n n om f ø r e t i lt a k p å f e l le s a r e a le n e s o m e r n ø d v e n d i g e p å g r u n n a v s a m e i e r e n s e l l e r h u s s t a n d sm e d le m m e n e s f u nk sj o n s h em m i ng. G o d kj e n ni n g k a n i k k e n e k t e s ut e n s a k li g g r u n n. 7. F E L L E S K O S T N A D E R K o s t n a d er m e d ei e n d om m e n s o m i k k e k nyt t e r s e g t i l d e n e n k e lt e br u ks e n h et ( f e l le s k o s t n a d er ) f o r d e le s p å s am ei e r n e et t er s a m ei e br ø k e n. D e r s æ r l i g e g r u n n e r t a le r f o r d et ka n e n ko s t n a d f or d e le s e t t er n yt t e n f or d e n e n ke l t e b r u k s e n he t e l le r e t t e r f or br u k. F e l le s k o s t n a d e r s k a l f o r d e le s m e l lo m s am e i e r n e et t er s t ør r e ls e n p å s am ei e b r øk en e i d e n g r a d i kk e a nn e n f o r d e li n g f r em g å r av di s se v e dt e kt e r. D e n e n k e l t e s a m ei er b et a le r a k o nt o b e lø p f a st s at t av s am ei e r m øt e t e l le r s t yr et t i l d e k n i n g a v si n a n d e l a v f e l le s k o s t n a d e n e. F ø lg e n d e s p e s i e lle p o s t e r t a s ut o g f o r d e le s p å a n n e n m å t e e n n s am ei e r br ø k: a ) Næ r i n g ss e k sj o n e n b ær er a lle k o s t n a de r t i l f ei i n g, s p yli n g o g s n øm å ki n g av e i e n d om m e n s f or t a u v e d næ r i n gs s e k sj o ne n e. Vi d er e b e k o st e r næ r i n g ss e k sj o n e n a l le k o s t n a de r t i l r e n gj ø r i n g, v en t i la s j o n o g v ed li k e h o ld a v næ r i n gs s e k sj o n e ns u t v e n d i g e f a s a d e ( i n k l u d e r t v i n d u er ) o g d ø r er. b ) Næ r i n g ss e k sj o n e n o g b o li g s e k sj o n e n e b ær e r k os t n a de n e t i l s i n eg e n r e n ov as j on. N æ r i n g s s ek sj o n e n b ær e r o g s å sæ r li g e ko s t n a d er, s om f ø lg e av d e n s ær li g e br u ke n av n æ r i n g ss e k sj o n e n. c ) D e r s æ r l i g e g r u n n e r t a l e r f o r d e t k a n e n k o s t n a d for d e le s e t t e r n yt t e n f o r d e n e nk e lt e b r u k s e n he t e l le r e t t e r f or br u k. 8. V E D L I K E H O L D D e n e n k e lt e s am ei er sk a l f u l lt u t o g f o r e ge n r e gn i n g v e d li k e h o ld e e g e n b r u k s e n h et s li k at d e t i k ke o p ps t år s k a d e e l le r u le m p e f or de a n d r e sa m ei er n e. D et s am m e g j e ld e r f or f e l le s a r e a l d e r e n s e k sj o n s ei er e r e r gi t t m i d le r t i di g e n er e t t t i l b r u k. ( Es l 1 9 f em t e le d d j f 2 0 a n n e t l e d d ). I n n v e n d i g e v a n n - og av lø p s le d n i n g e r om f a t t e s av v e d li k e h o ld s p li k t e n t i l o g m e d f o r g r e n i n g s p u n k t e t i n n t i l s e k s j o n e n, o g d e e l e k t r i s k e l e d n i n g er t i l o g m e d s e ks j o n e ns s i kr i n gs b o k s. V e d li k e h o ld o g u t s k i f t i n g av v i n d u e r o g d ø r e r t i l s e k s j o n e n e. Y t r e v e d li k e h o ld av ei e n d om m e n m e d b yg n i n g er, f e l le s r o m, f e lle s a r e a le r, a n le g g og u t s t yr, h e r u n d e r t r a p p e o p p g a n g e r o g i n n g a n g s d ø r e r t i l o p p g a n g e n e e r s am ei et s an sv ar. 9. M I S L I G H O L D. P Å L E G G O M S A L G O G K R A V O M F R A V I K E L S E H v i s e n s a m e i er t i l t r o s s f o r a dv ar s e l v e se n t li g m i s li g h o ld e r si n e p li k t e r, k a n s t yr et p å le g g e v e dk om m e nd e å s e lg e s e k sj o n en, j f e i er se k s j o ns lo v e n 2 6. M e df ør e r s am ei e r e n el l e r b r u k e r e n s o p p f ø r s e l f ar e f or ø d e le g g e ls e e l le r v e s e nt li g f o r r i n ge ls e a v ei e n d om m en, e lle r e r h a ns op p f ør s e l t i l a lv o r li g p la g e e l le r s j e n a n s e f or ei e n d om m e n s øv r i g e br u k er e, k a n s t yr e t k r ev e f r av i k e ls e av s e k sj o n e n e t t er b e s t em m e ls e n e t v a ng s f u llb yr d e ls e s lo v e n, j f e i e r s e k sj o n s lo v e n 2 7.

18 S i d e L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E 1 0. S T Y R E T S a m ei e t s k a l h a et s t yr e s om s k a l b e s t å a v e n le d e r o g t o st yr e m e d le m m e r, og t o v a r a m e d l e m m e r. S t y r e l e d e r v e l g e s s æ r s k i l t f o r e t t å r. S t y r e m e d l e m m e n e v e l g e s f o r t o å r, o g v ar a m e d le m m e n e v e lg e s f or e t t år. K un f ys i s k e p e r so n e r k a n v æ r e st yr e m e d le m m e r. T o av s t yr et s m ed le m m e r s ka l f u n g e r e i nn a d i st yr e t f o r g a r as j es am e i et. Di s s e b li r v a lg t i n n a d i st yr e t. S t y r e t s k a l s ø r g e f o r v e d l i k e h o l d o g d r i f t a v e i e n d o m m e n, o g e l l e r s s ø r g e f o r f o r v a lt n i n g e n a v s am ei e t s a n li g g e n d er i s am sv ar m e d lo v, v e d t e k t er o g v e d t ak i s am e i er m ø t et. E t st yr e m e d le m k a n i k k e d e lt a i b e h a nd li n g e n e l le r av gj ø r e ls e n av n o e s p ør sm å l s o m m e d le m m et s e lv e lle r n æ r st å e n d e h ar e n f r a m t r e d e n d e p e r s o n li g e l le r ø k o n om i s k s æ r i n t e r es s e i. I f e l le s a n li g g e n d e r f o r p li k t e r st yr e le d e r og e t t s t yr em e d le m i f e l le s s k a p s am e i et og t e gn e r d e t s n av n. St yr e t k a n gi pr o k ur a S A M E I E R M Ø T E T S a m ei e t s øv er st e m yn d i g he t u t øv e s av sa m ei e r m øt e t. O r d i n ær t s am ei e r m øt e ho ld e s h v er t år i n n e n ut g a n g e n av a p r i l. S t yr et sk a l p å f or h å n d v a r s le s a m ei e r ne om d a t o f o r m ø t et o g om si s t e f r i st f o r i n n le v e r i n g av s a k e r s om øn s k e s b e h a nd le t. E k s t r a o r di næ r t s a m ei er m ø t e s k a l h o ld e s n å r s t yr e t f i n ne r d e t n ø dv e n di g, e l le r n å r m i ns t t o s a m e i e r e s o m t i l s a m m e n h ar m i n st en t i en d e d e l a v s t e m m e n e, k r ev e r d et o g s am t i d i g o p p g i r hv i lk e s a k er d e ø ns k e r b e h an d le t. I n n k a l li n g t i l s a m ei er m ø t e s kj er sk r i f t li g og s k a l b e s t e m t a n g i d e s a k er s om sk a l b e h a n d le s p å m ø t et. U av h e ng i g av om d et e r n ev nt i i n nk a l li n g e n s k a l d e t o r d i næ r e s am ei er m ø t e t a l lt i d b e h a n d le : s t y r e t s å r s b e r e t n i n g s t y r e t s r e g n s k a p s o v e r s i k t f o r f o r e g å e n d e k a l e n d e r å r t i l e v e n t u e l l g o d k j e n n i n g v a lg av s t yr em e d le m m e r. I s a m ei er m øt et h ar s am e i er n e s t e m m er e t t m e d é n s t em m e f or hv e r s e ks j o n d e e i e r. S a m e i e r e n h ar r e t t t i l å m øt e v e d f u llm e k t i g. F u l lm e k t i g e n s k a l le g g e f r em s k r i f t li g og d a t e r t f u l lm a k t, o g f u llm a k t e n a n s es å gj e ld e f ø r s t k om m e n d e s am e i e r m ø t e m e d m i n dr e an n e t f r e m g å r. F u l l m a k t e n k a n n å r s o m h e l s t k a l l e s t i l b a k e. S a m e i e r e n h a r r e t t t i l å t a m e d r å d g i v e r. R åd g i v e r e n h ar b ar e r et t t i l å ut t a le s e g d e r so m s am ei e r m øt e t gi r t i l la t e ls e. I n g e n k a n s e lv e lle r v e d f u l lm e k t i g e l le r so m f u l lm e k t i g de lt a i av st em n i n g om av t a l e m e d s e g s e lv e l le r n ær s t å e n d e e l le r o m s i t t e ge t e lle r n æ r st å e n d es a nsv a r F O R R E T N I N G S F Ø R E R S a m ei e t s k a l h a f or r et n i n g s f ø r er. S t yr et an s e t t e r f or r e t ni n g sf ø r e r o g a n d r e f u n k sj o næ r er i s a m sv a r m e d lo v om ei er s e k sj o n er M I N D R E T A L L S V E R N S a m ei e r m øt e t, s t yr et e lle r a n d r e so m r epr e s e nt e r e s am ei e t k a n i k k e t r ef f e b e s lu t n i n g s om e r e g ne t t i l å gi v i ss e sa m ei er e e lle r a n d r e e n u r i m e li g f or d e l p å a n dr e s am e i er e s b e k o s t ni n g E N D R I N G E R I V E D T E K T E N E E n d r i ng e r i s am ei e t s v e d t ek t er k a n be s lu t t e s av s a m e i er m ø t et m e d m i ns t 2 / 3 av d e av gi t t e s t e m m e r o m i k k e l o v o m e i e r s e k s j o n e r s t i l l e r s t r e n g er e k r av.

19 S i d e L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E 1 5. G E N E R E L L E P L I K T E R S a m ei e r n e p li k t er å ov er h o ld e b e st e m m els e n e s o m f ø lg e r av o p p d e li n g s b eg j æ r i n ge n, lo v o m e i er s e ks j o ne r, v e d t ek t er, s am t or d e n sr e g le r f a st s at t av s am ei e r m øt e t D E L T A K E L S E I B E R G E N S G A T E 2 6 G A R A S J E S A M E I E G a r a s j e a n l e g g o g k j e l l e r u n d e r s a m e i e t e r s k i l t u t s o m e g e t g å r d s - o g br u k s nu m m er. S a m e i e r n e s r e t t i g h e t e r o g p li k t e r i g ar a sj e a n le g g e t m ht d r i f t, a d ko m s t, b od e r, la g e r, o g f e l le s i n s t a l la s j o n e r m. m. e r r e g u le r t i t i ng l ys t e r k læ r i n g p å s a m e i et s e i e n d om, s am t i e g n e v e dt e kt er m / b r u ks p la n f o r g ar a sj e n, s om e r bi n d e n d e f or s am e i er n e i S am e i e t L i sa Kr i st of f er s e n s p la s s. O s l o,

20 S i d e L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E S i s t e n d r e t p å o r d i n æ r s a m e i e r m ø t e D i s s e h u s or d e n sr e g le n e e r å an s e s om et s up p le m e n t t i l d e v e dt e kt e r s om t i l e n h v e r t i d gj e ld e r f o r S am e i et L i s a Kr i s t of f er s e ns p la s s. 1. H e n s i k t H u s o r d e n sr e g le n e h a r t i l h e n si k t å s k a p e g o d e f o r h o ld i nn e n s a m e i et o g m e l lo m n ab o e r, i t i lle g g t i l å v er n e om ei e n d om m e n, a n le g g o g f e lle s u t s t yr, s a m t å b ev a r e et e n he t li g pr e g i e i e n d om m e n. 2. H e n s y n e t t i l ø v r i g e b e b o e r e E n h v e r s e k s j o n s e i e r o g l e i e t a k e r p li k t er t i l e n hv er t i d å v i s e n ø dv e n di g h e n s yn ov e r f o r d e øv r i g e s o m b o r e l le r o p p h o ld e r s e g i b yg g e t. S am e i e r n e p li k t er å p å se at le i li g h e t e n b r uke s s li k at d e t i k k e o p p st år u le m p e e l le r u b e h a g f o r a n dr e b e bo e r e. D et m å t a s h e n s yn t i l d e t a lm i n n e li g e b e h ov f o r hv i le o g s øv n. D e t sk a l v æ r e a lm i n n e li g r o e t t e r k l V e d st ø r r e p r i v at e ar r a n g em e n t e r b ø r n a b o e r v a r s le s i g od t i d, o g v i n du e r o g d ø r er bø r h o ld e s l u k k e t u n d er ar r a n g em e n t et. V er t en p li k t er å f j er n e e v en t u e lle e t t e r la t e n s k a pe r ( si g ar e t t st um p e r, t o m em b a lla s j e m. m. ) i f e l le s a r e a l u m i d d e lb a r t e t t e r a r r a n ge m e nt et. D e t er i k k e t i lla t t å r ø yk e i h e i s e n e l le r ø v r i g e f e l le s o m r å d er i n n e ndø r s. R e t t t i l h u s d yr h o ld f o r ut s et t es at h e n s yn t i l a lm i n n e li g r o ov er h o ld e s. Væ r sæ r li g o pp m e r k s om v ed hundehold. V e d v e d l i k e h o l d s - o g o p p us s i n g s a r b e i d m. v. i s e ks j on e n e, s ka l d e t v i s es h e ns yn t i l d e øv r i g e b e b o e r n e. D et t e i n n e bæ r e r a t a r b e i de t s om m e df ø r er s t ø y, s li k s om b o r i n g i v eg g e r, h am r i n g o g l i g n e n d e i k k e s k a l f o r e k o m m e s e n t p å k v e l d e n o g t i d l i g p å m o r g e n e n. 3. O r d e n i f e l l e s o m r å d e n e S yk le r, b ar n ev o g n er, s p or t s u t s t yr o g li g ne n d e m å i kk e h en s e t t e s i g a ng e r om r å d e r, t r a pp e r e l le r a v s a t se r. D et s k a l h e l le r i k k e s t å gj e n st a nd e r i f e lle s a r e a le n e i b o d r om m e n e. D ør en e t i l b o d r om m en e s k a l v æ r e lå s t t i l e n hv er t i d. F a r li g m at e r i a le s a m t g i f t i g e, e k s p lo s i v e e l le r b r e n n b ar e s u b st a n s er o g m a t e l le r s t of f e r s om ka n t i lt r e kk e s e g u t ø y, s k a d e d yr o g li g n e n d e m å i k k e o p p b ev a r e s i bo d e n e. S v a l g a n g e n e e r t i l b r u k f o r a d k o m s t t i l l e i l i g h e t e n e s a m t t i l f e l l e s f r i t i d s b r u k i n n e n f o r r i m e li g e r a m m er. Sv a lg a n g e n e sk a l i k k e b r uk e s t i l o p p b ev ar i n g av pr i v a t e gj e n s an d e r. T ø r ki n g av k læ r s k a l i k k e s kj e på sv a lg a n g e n e. S yk le r s k al p la s s e r e s i s yk k e lb o d e n e l le r i e g e n b o d. Ut s p r i n g en e p å s v a l g a n g e n e t i l h ø r e r s a m e i e t o g m å i k k e d i s p o n e r e s p å e n m åt e s o m gi r p r e g av p r i v at e i e r s k a p. T i lt a k t i l f e l le s g le d e, s li k at so m e n k e lt b or d / s t o le r s am t b lo m st e r p ot t e r e l l e r li g n e n d e e r t i lla t t. B e b e or n e a nm o d e s o m å h o ld e o m r å d e t ut e n f o r s i n e g en i n n g a n gs d ø r f r i f o r s a n d, g r es s o g l i g n e n d e. P l a s s e r i n g av b ar n ev o g n s om br u k es j ev n li g er t i l la t t s å le n g e d e n i k ke h i n d r er p a s s e r i n g e l le r k a n v ær e t i l h i n d e r f o r f i r e r ø m ni n gsv ei e r. O m r å d et u n d e r t r a p p en i un d e r et a sj e n s ka l k u n b e n yt t e s t i l p la s s e r i n g av b a r nev o gn e r. 4. A v f a l l s h å n d t e r i n g E n h v er f or s ø p li n g av ei e n d om m e n s f or t au, g an g e r, t r a p p e r o g f e lle s a r e a l e r f or b ud t. A lt h u s h o ld n i n g s av f a l l s k a l p a k k e s i n n og le g g e s i e gn e av f a lls c o n t a i n e r e. D e t e r i k k e t i l la t t å d e p o n e r e a n n e t e n a l m i n n e l i g h u s h o l d n i n g s a v f a l l i s ø p p e l r o m m e t. H v i s d e t i k k e er p la s s t i l a v f a l le t i c o nt ai n e r ne sk a l d e t o pp b ev ar e s i h u s st a n d en t i l c o nt a i ne r n e e r t ø m t. D e r s om è n c o nt ai n e r er f u l l, b e n yt t e s d e n n e st e. R e d u s er e r v o lu m et p å s ø p pe le t så g o dt s om d e t la r se g gj ør e f ø r d et ka s t e s. Av i s er, pa p p o g p a pi r s k a l k a st e s i sæ r sk i lt e c on t ai n e r e. E m b a l la s j e ut ov e r v an li g h u s h o ld n i n g s av f a l l s k a l i k k e k a st e s i s am ei e t s av f a l ls c o n t a i n e r e. B e b o e r n e h e nv i s e s i d en n e s a m m e n he ng t i l k o m m u n e ns gj e n br u k ss t a sj o n er. F or å u n n g å t i l s t r ø m n i n g a v s k a d e d y r m å s ø l o m k r i n g s ø p p e l k a s s e n e u n n g ås og f j er n e s um i d de lb a r t av

21 S i d e L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E a n sv a r li g p ar t. Av s a m m e år s a k s k a l av f al l i k k e h e n s et t e s i f e lle s a r e a le n e e l le r u t en f o r e g e n i n n g a n gs d ø r. Av i se r, r e k la m e o g li g n e n de s k a l i kk e b li li g g e n d e u t e n f or i n n g an g s dø r e n e. S t y r e t h a r m y n d i g h e t t i l å b e s ø r g e o p p r y d n i n g o g av f a lls h å n d t e r i n g d er s om ov e n n ev nt e p a r ag r af i k k e ov er h o ld e s. K o st n a d er i f or bi n d e ls e m e d d e t t e, v i l b li b e la s t e t d en / d e s am ei e r / e e lle r b e b o e r / e d et g j e ld e r. 5. P o s t k a s s e s k i l t o g r i n g e k l o k k e t a b l å H v e r e n k e l t s e k s j o n s e i e r p l i k t e r å p å s e a t r i n g e k l o k k e t a b lå e t o g p os t ka s s e n e r ut s t yr t m e d nav n p å b e b o er ( e) av s e k sj o n e n. K un or i g i n a le s ki lt b e s t e m t av s t yr et g o dt a s. 6. O r d e n D e t m å u t v i s es f o r s i k t i g h et n år i n n bo bæ r e s i n n og ut av b yg g e t i f o r b i n de ls e m e d f l yt t i n g. D et m å u t v i s es sæ r li g f or s i k t i g h et m e d h ei s og d ø r er. H ei s d ør e n s k a l v e d f lyt t i n g i k k e blo k k e r e s p å a n n e n m åt e e nn v ed å d e k ke t i l s e n s or e n i d ø r e n. D ø r p um p er s k a l i k ke k ob le s f r a h v er a n dr e. S t yr e t v i l h o ld e d e n e nk e lt e a n sv ar li g f o r e n hv e r s k a de s om h a n e l le r h u n p åf ø r e r e i e n d om m e n. B e b o e r n e o p pf o r dr e s t i l, i e g e n i n t er e s se, å v e r n e om f e l le s a r e a le n e o g a l le m å m ed v i r k e t i l a t o m r åd e t i o g r un d t ei e n d om m e n ka n h o ld e s r yd di g o g p e nt. 7. D u g n a d s g e b y r Å r li g d u g n a d g j e n n om f ør e s ov er 2 d a g er. S e k sj o n er s om i k k e m øt er p å e n av d i s se d a g e n e, i le g g e s e t g e b yr p å kr 4 0 0, -. D et t e i n n k r ev es et t er s ku d d sv i s ov er f e l le s k o s t n a d e n e. St yr e t v i l r e g i s t r e r e o p pm øt e og gi b e s kj e d t i l f o r r e t n i n g sf ø r er. S t yr e t e r p å la g t om å v ar s le o m d u g n a d 3 u k er i f o r k a n t. 8. Ar b e i d e r s om i n n e bæ r er f a r e f o r va n n l e k k a s j e A r b e i de r p å b a d, v a sk e r om o g k j øk k e n, so m i n k lu d e r e r r ø r o p p le g g, m å k u n ut f ør e s av a u t o r i s er t e f i r m a e r p g a. f ar e f o r le k k a s j e t i l u n d e r li g g e n d e le i li g h e t er. V a n n kr a n er so m le k k e r e l l e r f o r å r s a k e r s t ø y s k a l s n a r e s t m u l i g b e s ø r g e s p a k k e t o m. U v e d k o m m e n d e g j en s t a n d er s k a l i k k e k a st e s i v as k o g W C s li k a t av lø p s r ør t i ls t o p p e s. 9. F el l e s si g n a l a n l e g g F o r at f e l le s a n le g g e t f o r di st r i b u sj o n av e l e k t r i sk e si g n a le r ( r a di o o g T V m. m. ) s k a l f u n g e r e o p t i m a l t m å d e t k u n b e n y t t e s g o d k j e n t e t i l k o b l i n g s l e d n i n g e r ( s k j e r m e d e k a b l e r f o r r a d i o - o g f j er n s yn ). D et sk a l i k k e ut f ør e s m od i f i k a sj o n e r e lle r a r b e i d p å ei e n d om m e n s f e lle s a n le g g u t e n at d e t t e er av t a lt m e d s t yr et o g d et s e ls k a p e t s om h a r v e d li k e h o ld s a n sv ar e t f o r a n le g g e t E n e r g i s p a r i n g F o r å h o l d e s a m e i e t e n e r g i ko s t na d e r p å e t m i n i m um s k a l l ys e t s lå s av nå r d u f or la t e r b o d r om m en e, av f a l ls r o m m e t o g t av le r om m e t B r a n n f o r e b y g g e n d e s i k k e r h e t H v er en k e lt s e k sj o ns e i er p li k t e r å p å s e a t d e t f i n n es m i n st et t br a n n s lu k n i n g s ap p a r a t o g e n e l le r f l e r e r ø y k v a r s l e r e i d e ( n ) s e k sj o n en ( e) h an e l le r h u n r å r ov er. D e t b ør v ær e r ø ykv ar s le r p å a lle s ov e r om. S e ks j on s ei e r e r a n sv a r li g f o r at d e t ut f ø r e s f u n k sj o n sk o n t r o l l p å e g n e r ø yk v a r s le r e m i ns t e n g a n g p r. år B r u d d p å h u s o r d e n s r e g l e n e E v e n t u e l l e k l a g e r p å n a b o f o r b r u d d p å hu s o r d e n sr e g le n e e l le r p å gr u n n av a n d r e s j e n er e n d e f o r h o ld b ø r r e t t e s d i r e kt e t i l n a b o e n s e lv. K a n s k j e er v ed k om m en d e i k ke k la r ov e r f o r h o ld e t o g p r o b le m e t k a n p å de n m åt e n lø s e s gj e n no m s a m t a le r p ar t e ne i m e llo m. G j e nt a t t e o g / e l le r g r ov e o v e r t r e d e l s e r av hu s o r de n s r e g le n e k a n r a p p o r t e r e s s kr i f t li g t i l s t yr e t. S t yr e t s ka l h a m yn di g h e t t i l å t r e f f e n ær m e r e f o r f ø yn i n g er i s a k e n s a nle d n i n g.

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0 1 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L I n n k a l l i r n g e n e r a l t f i o r s l a m l i n g o r 2 0 d 1 1 i n æ O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i R os en b o r g g t. 1 2 B L, a v h o l

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e 1 E i e r s e k s j s e. S v e r d r u p s G a t e 2 2 I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e Ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Sverdrups gate 22 avholdes onsdag 27. April 2011 kl. 18.00i

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i H e r r e g å r d s t e r r a s s e n S am e i e a v h o l d e s T o r s d a g 2 5. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 i. Ljan 0 0 menighetshus,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s r e t å n r i n s g

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U e l a n d s ga t e 6 1 S am e i e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å S t. H a n s h

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N y d a l e n K v a r t e r, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler.

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3.

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3. I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 4. a p r i l 2 0

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i T h o n b y g g e t S am e i e, a v h o l d e s t o r s d a g 2 2. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8 :0 0 i P i l e s t r e d e t 3 5,

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s /

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s / 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s T i rs da g 3 1. 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i, a v h o l d e s o n s d a g 7. a p r i i 1. e t g., F a l b es g at e 5, Os l o. ( F a l b e s g at e e r d e n b ak k

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 M o g a t e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r i n n nk å a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen.

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen. K j æ r e n a b o! I 2008 har styret hatt fokus på den vanlige driften og mindre på de større vedlikeholdsprosjektene. Dette skyldes i første rekke store nedbetalinger i Husbanken. Lånene ble tatt opp

Detaljer

K j r e æ b e b o e r!

K j r e æ b e b o e r! 1 W e l h a v e n s g a t e N r. 1 0 B o r e t t s l a g K j r e æ b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e

Detaljer

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i P i -1 l 3 e B s r t l, r a v e h d o e l t d es P t i a r s d k a g

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t La n g a a r d l ø k k e n, a v h o l d e s t i rs d a g 28. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 9. 0 0 p å B e r l e S

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d e s t i r s d ag 4. m a i 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 i S t

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 3 1. m a rs 2 0 0 9, kl. 18.30 i Langerud Sykehjem.

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 12. m a i 2 0 0 9, k l. 1 8 3

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! S i d e 1 6 4 6 B o r e t t s l a g e t E u f e m i a K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o

Detaljer

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP 4510 TLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 3000400 3000396 Andre inntekter 3 42082 41664 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 8. m a r s 2 0 1 0, kl. 18.00 på Bjørnsletta skole,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 1 U l l e r n p a r B k o e l n i g s a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n p a r k e n B o l i g s am e i e,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R i n g g a t en T e r r a s s e S am e i e, a v h o l d e s 2 4. m a rs 2 0 1 0, kl. 18 :00 i Lilleborg Kirke. T I L B E HA

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø v r e T ø y e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l r e i t s n g e n e r a t l f i o r l s am å l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 17 925 999 16 811 540 17 927 504 20 624 507 Andre inntekter 3 324 738 362 598

Detaljer

K n u t Rø r b a k k e n / s / T o r E r i k H o l tm o e n / s / E r i k T ø n n e / s /

K n u t Rø r b a k k e n / s / T o r E r i k H o l tm o e n / s / E r i k T ø n n e / s / I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i P r o f es s o r D a h l s gt 3 9 A S, a v h o l d es t i r s da g 2. j

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 C a s i n e t t o B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Ø v r e L j a n B o l i gs am e i e I I I, a v h o l d e s t o rs d a g 3 0. a p r i l 2 0 0 9, kl. 1800 i Nordstrand Eldresenter,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l r e i t s n g e n e r a t l f i o r l s am å l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG 6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011.

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. Til styret i Sofies Hage Borettslag ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. 643 02.11.2011 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.08.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

643 18.09.2012. Rapporten viser et resultat på kr -43 034,- mot budsjettert hittil i år, kr -178 651,-. De disponible midlene er på kr 696 688,-.

643 18.09.2012. Rapporten viser et resultat på kr -43 034,- mot budsjettert hittil i år, kr -178 651,-. De disponible midlene er på kr 696 688,-. Til styret i Sofies Hage Borettslag ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2012. 643 18.09.2012 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.08.2012. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader,

Detaljer

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 SFO ET GODT STED Å VÆ RE MED LEK OG UTFORDRINGER I TRYGGE OMGIVELSER S: Sosialiser ing F: Fr ilek O: Om sorg Et go d t m o t t o p å SFO: Gjør mot

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet.

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet. Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 ØKONOMISK RAPPORT PR. 30.05.2011. Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 30.05.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader, Drift og vedlikehold

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din

Detaljer

Sansehage. kj e 1:500 A10-1. Dementsavdeling Flåheimen, Flå kommune 26.11.14. Dato: Målestokk: Prosjektnr.: Tittel: Fase: Tegningsnr.

Sansehage. kj e 1:500 A10-1. Dementsavdeling Flåheimen, Flå kommune 26.11.14. Dato: Målestokk: Prosjektnr.: Tittel: Fase: Tegningsnr. n a 7 4 7, Ro 7, n lko 6 6 6 7 6 7 Ro, 3 6 7,3 lk Inn 4 on 6 3 lk 7 on Ro, B B 4 7 4 He is lk B 4 ta 7,3 a le on D 3,7 rri Ko k. jø /K e tu, rri Ko,3 7,3 3, /s ile Hv Ro, 4 ør e yv Gla e ssv ro M,4 s B

Detaljer

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011 Draugen Park Borettslag Årsregnskap 011 7 Note 0 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag og god

Detaljer

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA blilyst :-) i samarbeid med: Husbanken Norsk Form NAL Med støtte fra: Kommunaldepartementet Vinnerprosjekt KNEKKE KODEN MODERNE BOLØSNINGER

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 20. a p r i l 2 0 1 0, k

Detaljer

VEDLEGG FAUSKE KOMMUNE - REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SJÅHEIA 1 D rgulr områd r på plann v md rgulrnggrn Innnfor dnn bgrnnnglnj kal bbyggln plarng

Detaljer

Arsregnskap. Beboerforeningen Bassengtomten. " kjeldsberg. Eiendomsforvaltninq AS

Arsregnskap. Beboerforeningen Bassengtomten.  kjeldsberg. Eiendomsforvaltninq AS o Arsregnskap Beboerforeningen Bassengtomten 2014 " kjeldsberg Eiendomsforvaltninq AS Beboerforeningen ------------------~~ ResultatregnskaQ Bassengtomten Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader

Detaljer

Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie 1 Solsiden 1 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie

Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie 1 St. Halvardsgate 20 Sameie Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2011

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2011 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2011 Ordinært årsmøte i, holdes onsdag 30. mars 2011, kl. 18.00 i Sagstua grendehus, Sagstuveien 17E. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)

Detaljer

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen Årsregnskap Sameiet Nylandshagen 2013 Resultatregnskap Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader 2013 2013 2012 Felleskostnader 1 162 610 1 163 522 1 216 785 Leieinntekter 60 600 58 800 60

Detaljer

Til seksjonseierne i Bjelketun Boligsameie

Til seksjonseierne i Bjelketun Boligsameie Til seksjonseierne i Bjelketun Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Til beboerne i Solsiden 7: Ordinært sameiermøte 2015

Til beboerne i Solsiden 7: Ordinært sameiermøte 2015 1 Solsiden 7 Boligsameie Til beboerne i Solsiden 7: Ordinært sameiermøte 2015 Vi ønsker velkommen til ordinært sameiermøte 2015 og etterfølgende beboermøte i Solsiden 7 Eierseksjonssameie. Ordinært sameiermøte

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2011

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2011 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2011 Ordinært årsmøte i Etterstadkroken Vel, avholdes onsdag 15. juni 2011, kl. 19:00 i Etterstad Videregående skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Solsiden 4 Boligsameie, avholdes tirsdag 8. mars 2011, kl. 18.00 på Radisson SAS hotellet i Nydalen. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Resultatregnskap. Sameiet Fønix Terrasse. Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643

Resultatregnskap. Sameiet Fønix Terrasse. Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643 Resultatregnskap Note 2012 2011 Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643 Lønnskostnader m.m. 2 91 280 34 230 Annen driftskostnad 2 618 533 178 140 Driftsresultat -35

Detaljer

VEDLEGG EGENOPPGAVE Slgr/ir:,J air^ 0< K^ l,rn narrr' 5,/rzi{ rr? cnn, BNR l-, fl KoMMNR S*lrr/^ I Posnr: f Å,f0 Ko na^ l Grunnmur, fundamn og sokkl: L I Kjnnr du

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE I WESSEL PARKERINGSSAMEIE

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE I WESSEL PARKERINGSSAMEIE Wessel Parkeringssameie Bidenkaps gate 1 0165 Oslo www.wesselparkering.no info@wesselparkering.no Organisasjonsnummer 992 858 990 Oslo, 10.04.2011 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE I WESSEL PARKERINGSSAMEIE

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

Til beboerne i Kjørbo Vest Eierseksjonssameie

Til beboerne i Kjørbo Vest Eierseksjonssameie 1 Kjørbo Vest Eierseksjonssameie Til beboerne i Kjørbo Vest Eierseksjonssameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Til seksjonseierne i Tangerudhagen Boligsameie 1

Til seksjonseierne i Tangerudhagen Boligsameie 1 1 Tangerudhagen Boligsameie 1 Til seksjonseierne i Tangerudhagen Boligsameie 1 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Solsiden 2 Boligsameie, avholdes torsdag 10. mars 2011, kl. 18:00 på Radisson Blu Hotel Nydalen. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Solsiden 2 Boligsameie Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945 Årsregnskap 2014 for Vestlisvingen Huseierlag Foretaksnr. 992017945 Til årsmøtet i Vestlisvingen Huseierlag Oslo 10.03.2015 Revisjonsberetning for 2014. Jeg har revidert årsregnskapet for Vestlisvingen

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Sjølyststranda Garasjesameie, avholdes onsdag 09.03.2011, kl. 18.00 i 18.00 Styrerommet U2. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

Testvinnerne år etter år, kjøper du hos oss!

Testvinnerne år etter år, kjøper du hos oss! v å å, kjø du h k 749,- k 49, k k 35,- B 3 VG k,f 3 k. v å å R N N V gka 6 Af b GRAND FNAL ghøyd: ca. 6 m Vagh: ca. mu Kuvk: g Faak gullffk g akd jdy vl fyll hmml g g gdg fyvklvl. k 999,- 4 kudd, faak

Detaljer

Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling 1 Solvang Borettslag Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Solvang Borettslag avholdes onsdag 4. mars 2015 kl. 1700 på La Perla, Storhamarsenteret. Etter generalforsamlingen vil

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 1 Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Lommedalstunet Sameie

Til seksjonseierne i Lommedalstunet Sameie 1 Lommedalstunet Sameie Til seksjonseierne i Lommedalstunet Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43

Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43 Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse

Detaljer