I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e"

Transkript

1 I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s , k l i B j ø l s e n h a l l e n, 2. e t as j e. T i l b e h a n d l i n g f o r e l i g g e r : 1. K O N S T I T U E R I N G A ) V a l g a v m ø t e l e d e r B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e C ) V a l g a v r e f e r e n t o g e n e l l e r t o s e k s j o n s e i e r e t i l å u n d e r s k r i v e p r o t o k o l l e n D ) S p ø r s m å l o m m ø t e t e r l o v l i g k a l t i n n 2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T 5. V A L G A V T I L L I T S V A L G T E A ) V a l g a v s t y r e l e d e r f o r 1 å r B ) V a l g a v 2 v a r a m e d l em m e r f o r 1 å r C ) V a l g a v v a l g k o m i t é f o r 1 å r O s l o, S t y r e t i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E D a n i e l F F u n d i n g s r u d / s / Kjell-Å g e K a r l s e n / s / E g i l J a n s s o n A r n e b e r g / s / I s am e i e rm ø t et h a r s am e i e r n e s t em m e r e t t m e d e n s t em m e f o r h v e r s e k s j o n d e e i e r. S am e i e r e n h a r r e t t t i l å m ø t e v e d f u l l m e k t i g. R e g i s t r e r i n g s b l a nk e t t e n l e v e r e s i ut f y l t s t a n d v e d i n n g a n g e n.

2 S i d e L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E T I L L I T S V A L G T E Å R S B E R E T N I N G F O R S i d e n f o r r i g e o r d i n æ r e s am e i e rm øt e h a r s am e i et s t i l l i t s v a l g t e v æ r t f øl g e n d e : S T Y R E T V A L G T L e d e r D a n i e l F F u n d i n g s r u d S t y r e m e d l e m Kjell-Å g e K a r l s e n S t y r e m e d l e m E g i l J a n s s o n A r n e b e r g V A R A M E D L E M M E R T I L S T Y R E T V a r a m e d l e m C l a u s A. S ø r e n s e n V a r a m e d l e m I n g a F l ø i s a n d V A L G K O M I T E E N V a l g k o m i t e M a t s A n d r e L u n d e G E N E R E L L E O P P L Y S N I N G E R O M S A M E I E T T I L L I T S V A L G T E O G A N S A T T E A v s am e i e t s 3 s t y r em e d l em m e r e r d e t i n g e n k v i n n e r o g 3 m e n n. S am e i e t e r p os i t i v t i l l i k es t i l l i n g o g t a r s i k t e p å at d et i k k e f o r e k om m e r f o r s k j e l l s b e h a n d l i n g p å g r u n n a v k j ø n n v e d v a l g o g a ns e t t e l s e r. S am e i e t f ø l g e r a r b e i d s m i l j ø l o v e n s b e s t em m e l s e r o g t i l s t r e b e r et g o d t a r b e i d s m i l j ø. S am e i e t h a r i n g e n a ns a t t e. F O R R E T N I N G S F Ø R S E L O G R E V I S J O N F o r r e t n i n g s f ø r s e l e n e r i h e n h o l d t i l k o n t r ak t u t f ø r t a v OB O S E i e n d om s f o r v a l t n i n g A S. A u t o r i s e r t r e g ns k a ps f ø r e r ( o p p d r ag s a n s v a r l i g ) e r r e g ns k a ps s j e f E g i l H a v r e, O B OS. S am e i e t s r e v i s o r e r B D O A S. E I E N D O M M E N S a m e i e t b e s t å r a v 5 7 s e k s j o n e r, h v o r a v 1 n æ r i n g s s e k s j o n o g 5 6 b o l i g s e k s j o n e r. S am e i e t e r r e g i s t r e r t i F o r e t a k s r e gi s t e r e t i B r ø n n ø ys u n d m e d o r g a n i s a s j o n s n u m m e r S a m e i e t l i g g e r i O s l o k o m m u n e o g h a r f ø l g e n d e g å r d s - o g b r u k s n um m e r: M e d e i e r s e k s j o n f o r s t å s s am e i e a nd e l i b e b y g d e i e n d om m e d t i l k n y t t e t e n e r e t t t i l b r uk a v b o l i g e l l e r a n n e n b r uk s e n h et i e i e nd o m m e n. S t y r e t e r i k k e k j e nt m e d a t d e t y t r e m i l j ø f o r u r e n s e s i v e s e n t l i g g r a d. S e l s k a p e t d r i v e r i k k e m e d f o r s k n i n g s - o g ut v i k l i n g s ak t i v i t e t e r.

3 S i d e L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E V A K T M E S T E R T J E N E S T E S am e i e t h a r a v t a l e om v a k t m e s t e rt j e n e s t e m e d V i n g e r V ak t m e s t e r s er v i c e A S s om k a n k o n t ak t es p å t e l ef o n D e r s om i k k e a n n e t e r a v t a l t m e d s t y r e t p å f o r h å n d, m å s e k s j o ns e i e r p å r e g n e å m å t t e b e t a l e f o r t j e n es t e n s e l v. F O R S I K RI N G S am e i e t s e i e n d om m e r e r f u l l v e r d i f o r s i k r e t i K LP S k a d ef o r s i k r i n g A S m e d p o l i s e n um m e r F u l l v e r d i f o r s i k r i n g v i l s i a t f o rs i k r i n g s s e l s k a p et h a r a ns v a r e t f o r a t s am ei e t t i l e n h v e r t i d h a r d e r i k t i g e f o rs i k r i n g s s um m e r. E n f o r u t s et n i n g f o r d e t t e e r a t f o r s i k r i n g s s e l s k a p et f å r m e l di n g om v e s e nt l i g e v e r d i øk n i n g e r p å b y gn i n g e r, f. e k s. v e d r e h a b i l i t e r i n g e l l e r p å b y g g i n g. V e d t o t a l s k a d e s k al e r s t a t n i n gs b e l ø p et d e k k e o p p f ø r i n g a v n y b y g n i n g a v s am m e s t a n d a r d o g s t ø r r e l s e. F o r s i k r i n g e n o m f a t t e r o g s å b y g n i n g s m es s i g e f o r a n d r i n g e r s om d e n e n k e l t e s ek s j o n s e i e r g j ø r i n n e i b o l i g e n. D e n e n k e l t e s e k s j o n s e i e r m å s e l v s ø r g e f or å h a h j em f o r s i k ri n g s o m d e k k e r i n n bo og l ø s ø r e. H v i s s am e i e t s f o rs i k r i n g s k a l b e n y t t e s, m å b e b o e r n e s t r a k s m e l d e s k a d e n t i l s t y r e t. B R A N N S I K R I N G S U T S T Y R I h e n h o l d t i l f o r s k r i f t e n e s k a l d et væ r e i ns t a l l e r t r ø yk v a r s l e r o g b r a n ns l o k ni n g s a p p a r a t e l l e r b r a n n s l a n g e i a l l e l e i l i g h e t e n e. E i er / b e b o e r h a r a n s v a r e t f o r a t u t s t y re t e r t i l s t e d e o g f u n g e r e r. H M S F o r s k r i f t o m s y s t e m a t i s k h e l s e -, m i l j ø - og s i k k e r h e t s a r b e i d i v i rk s om he t e n ( I n t e r n k o n t r o l l f o r s k r i f t e n ) b l e f as t s a t t v e d k g l. r e s. 6. d e s em b e r m e d v i r k n i n g f r a 1. j a n u a r F o r s k r i f t e n s t i l l e r k r a v t i l at d e n e nk e l t e v i r k s om he t s k a l s y s t em a t i s e r e a r b e i d e t m e d å e t t e r l e v e b e s t e m m e l s e n e i l o v e r o g f o r s k r i f t e r g i t t a v d e t o f f e n t l i g e. B o l i g s el s k a p e r d ef i n e r t s om v i rk s o m h et o g s k a l d e r f o r h a i nt e r n k o n t r o l l s y s t em. D e t t e o m f a t t e r b l a n t a n n e t k o nt r o l l s ys t em o g o p pf ø l g i n g a v b r a n n v e r n, b y g g h e r r e f o r s k r i f t e r v e d b y g g e - o g a n l e g g s a r b e i d, l ek e p l as s e r o g e l ek t r i s k a n l e g g o g e l ek t r i s k u t s t y r h v o r f o r d e l i n g a v a n s v a r e t e r g i t t e n s l i k t o l k ni n g : S am e i e t e r a ns v a r l i g f o r a t d et e l ek t r i s k e a n l e g g e t o g u t s t y r e t i f e l l es a r e a l e t t i l e n h v e r t i d e r i o r d e n. I f o r h o l d t i l a n l e g g o g ut s t y r i d e n e n k e l t e b o e n h e t e r d e t s t y r e t s p l i k t å g j ø r e e i e r o g / e l l e r b r u k e r a v d e n e n k e l t e l e i l i g h e t o p p m e rk s om p å d e t a ns v a r s om de h a r f o r å h o l d e e l ek t r i s k u t s t y r i or d e n e t t e r g j e l d e n d e l o v o g f o r s k r i f t. L Å N S am e i e t h a r i k k e l å n. S e b a l a ns e n s am t n o t e i r e g n s k a p e t.

4 S i d e L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E T E L E N O R S am e i e t e r t i l s l u t t e t s am a r b e i d s a v t a l e n m e l l om T el e n o r o g OB O S E i e n d o m s f o r v a l t ni n g om r a b a t t o r d n i n g p å b r u k a v f as t t e l e f on o g b r e d b å n d s t e l ef o n f o r b e b o e r e m e d a b o n n em e nt i T e l e n o r. D e n e n k e l t e b e b o e r f å r o g s å r a b a t t v e d b e s t i l l i n g a v A D S L b r e d b å n d o g b r u k a v m obiltelefon. Bestilling av mobiltelefoni- o g i nt e r n e t t j e n es t e r k a n g j ø re s p å w w w. o b o s. n o / t e l e n o r K A B E L -TV C a n a l D i g i t a l e r l e v e r a n d ø r a v t v - o g b r e d b å n d s t j e n e s t e r. H a r d u s pø r s m å l v e d r ø r e n d e d i t t kabel-t v -a b o nnem ent, digital-t v e l l e r b r e d b å n d, k a n d u r i n g e t l f Å p n i n gs t i d e r h o s k u n d e s e r v i c e e r m a n d a g - fr e d a g k l , l ø r d a g k l S ø n d a g e r e r s t e n g t. O p p s t å r d e t f e i l p å k a b e l a n l e g g e t u t e n o m n o r m a l å p n i n g s t i d, k a n d e t t e r a p p o r t e r e s v i a t e l e f o n l ø r d a g e r k l o g s ø n d a g e r k l F o r y t t e r l i g e r e i n f o rm a s j o n v i s es d e t t i l w w w. c a n a l d i g i t a l. n o Ingen m å gjøre inngrep i kabel-t v -a n l e g g e t s o m å s k r u a v d e k s e l e t p å a n t e n n e -k o n t ak t e n o g f o r e t a o m - e l l e r t i l k o b l i n g e r. S l i k e i n n g r e p v i l k u n n e f o r å rs a k e f o r s t y r r e l s e r p å s i g n a l e n e til andre beboere og i verste fall forårsake ødeleggelser i kabel-t v a n l e g g e t. A V T A L E O M L E V E R A N S E A V E L E K T R I S K K R A F T OBOS har fremforhandlet avtale m ed LOS for leveranse av el-k r a f t. K r a f t f o r v a l t n i n g s a v t al e n u t l ø p e r d en S am e i e t h a r t i l t r å d t d e n n e a v t a l e n. D e t t e g j e l d e r k u n s t r øm t i l f e l l e s om r å d e o g i k k e p r i v a t a b o n n em e n t f o r d e n e n k e l t e l e i l i g h e t. E N E R G I M E R K I N G F r a o g m e d b l e d et o b l i ga t o r i s k m e d e n e n e r g i a t t es t f o r a l l e b o l i g e r s om s k a l s e l g e s e l l e r l e i e s u t. N o r g e s V a s s d r a g s - o g e n e r g i d i r e k t o r a t ( N V E ) h ar a n s v a r e t f o r i m p l em e nt e r i n g e n a v o r d n i n g e n. P å w w w. e n e r g i m e r k i n g. n o k a n s e k s j o n s e i e r e n u t a r b e i d e e n e n e r g i a t t es t f o r s i n b ol i g.

5 S i d e L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E S T Y R E T S A R B E I D S t y r e m ø t e r D e t e r i s t y r e p e r i o d e n b l i t t a v h o l d t f em s t y r e m ø t e r m e d s t y r e t s h o v e dm e dl em m e r t i l s t e d e s a m t n o e n m ø t e r e t t e r b e h o v m e d r e p r e s e n t a n t e r f r a s t y r e t i V o l d s l ø k k a P a r k. S t y r e t h o l d e r e l l e r s g o d m u n t l i g o g s k r i f t l i g k o n t ak t. D r i f t o g v e d l i k e h o l d S t y r e t h a r i l ø p e t a v å r e t e n d r e t i nn h o l d i o g s a g t o p p n o e n a v t al e r og t j e n es t e r. B l a nt a n n e t e r a v t a l e n m e d S e c u r i t a s r ev i d e r t. K am e r a o v e r v å k n i n g s a n l e gg e t e r k j ø pt u t o g e r n å i s am e i e m e l l om L i s a K r i s t o f f e r s e ns p l as s o g V o l ds l øk k a p a r k. U t gi f t en e t i l s i k k e r h e t s t j e n e s t e n e r m e d d e t t e be t y d e l i g r e d u s e r t. S t y r e t s am a r b e i d e r el l e r s m e d s t y r e t i V o l ds l øk k a P a r k p å t i n g s om gj e l d e r f e l l e s o m r å d e n e s d r i f t o g v e d l i k e h o l d. S a m a r b e i d e t f u n g e r e r g o d t. D e t b l e a r r a n g e r t d u g n a d i m ai. U g r e s s b l e l uk e t o g s om v a n l i g b l e s va l g a n g e n e o g b a k g å r d e n h ø y t r y k k s p y l t. O p pm øt e t v a r i m o t s e t ni n g t i l t i d l i g e r e å r ov e r a l l f o r v e n t i n g ; i u n d e r k a n t a v 3 0 s e k s j o n e r v a r r e p r e s e n t e r t. S t y r e t a n t a r a t d e t t e h a r n o e s am m e n h e n g m e d d u g n a d s g e b y r e t s om b l e i n nf ø r t v e d s i s t å r s m ø t e, m e n h å p e r a t d e t o gs å e r et t e g n p å ø n s k e om d e l t a k e l s e f r a s am e i e r n e s s i d e. G a r a s j e n, d e r f l e r e a v s am e i e r n e h a r b o d e r, b l e v a s k et i m a i. S l uk e n e i 6. e t as j e e r h o l d t ø y e m e d o g s t y r e t h a r ut a r b e i d e t en m a n u a l s om f o rk l a r e r h v o r d a n d i s s e r e n s es. V i l e g g e r o p p t i l a t s l uk e n e f o r f r em t i d e n h o l d e s r e n e v e d at s e k s j o ns e i e r n e i s j e t t e et a s j e j e v n l i g i n s p i s e r e r d em. S a m e i e t e r t i l k n y t t e t V i n g e r v a k t m e s t e r s e r v i c e. S t y r e t e r f o r n ø y d m e d tj e n es t e n e s e l s k a p et l e v e r e r. V a k t m e s t e r i d e n t i f i s e r e r i s a m a r b e i d m e d s t y r e t d e t l ø p e n d e d r i f t s - o g v e d l i k e h o l d s b e h o v e t i b y g n i n g s m as s e n. S t y r e t h a r i l ø p e t a v s om m e r e n k a rt l a g t o g h e n t et i n n t i l b u d p å f o r es t åe n d e m a l e a r b e i d e r p å s a m e i e t s f a s a d e. A r b e i d e n e v a r p l a n l a g t t i l h øs t e n T i l b u d e n e h a r d e s s v e r r e i k k e v æ r t t i l f r e d s s t i l l e n d e s et t o p p m ot d e n p r a k t i s k e g j e n n om f ø r i n g e n a v a r b e i d e n e, o g s t y r e t h a r d e r f o r s et t s e g n ø d t t i l å f l y t t e a r b e i d e n e t i l S t y r e t l e g g e r nå o p p t i l a t s e k s j o n s e i e r n e m å b i d r a v e d n o e a v a r b e i d e t. N a b o s am e i e t V ol d s l øk k a P a rk h a r g o d e r f a r i n g m e d e n s l i k l øs n i n g. E k s t r a u t g i f t e r H e i s e n h a r væ r t e n s t o r k o s t n a d s po s t i å r. S t y r e t a nm o d e r a l l e om å u t v i s e f o r s i k t i g h e t v e d b r u k a v h e i s e n, s æ r l i g i f o r b i n d e l s e m e d i n n - o g u t f l y t t i n g. D ø r e n e m å i k k e b l ok k e r e s, m e n h o l d e s å p n e v e d å d e k k e t i l s e ns or e n i k a rm e n. S t y r e t h a r e l l e r s h a t t u t f o r d r i n g e r i f o r b i n d e l s e m e d é n i n n b r u d d s s ak i b o d e r s am t t i l f e l l e a v h u s b r å k. S t y r e t o p p l e v e r f o r t s a t t n o e m a n g l e n d e r e s p e k t f o r s a m e i e t s o r d e n s r e g l e r, h e r u n d e r d e p o n e r i n g a v s k r o t p å s a m e i e t s i n n e - o g u t e a r e a l e r s am t u r e g l e m e nt e r t b r uk a v a v f a l l s r om m e t. S t y r e t f i n n e r d et f o r t s at t b e k l a g e l i g a t n o e n b e b o e r e på f ø r e r s am e i e t u n ø d v e n d i g e k o s t n a d e r.

6 S i d e L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E S t y r e t h a r v æ r t i d i a l o g m e d f l e r e u t l e i e r e o g l e i e t ak e r e i l ø p e t a v å r e t. E r f a r i n gs v i s o p p l e v e r s t y r e t at l ei e t ak e r e e r h øy e r e r e p r e s e n t e r t v e d s l i k e h e n d e l s e r, o g v i f o r s øk e r d e r f o r å g j ø r e ut l e i e r e b e v i s s t s i t t an s v a r i d e n n e s am m e n h e n g. S t y r e t o p pf o r d r e r e l l e r s f l e r e b e b oe r n e t i l å m e l d e i f r a om k r i t i k k v e r d i g e f o r h o l d, e l l e r om t i n g s om b e h ø v e s ut b e d r e t. D e t e r i k k e s i k k e r t at s t y r e t e r k l a r o v e r et h v e r t f o r h o l d. V i o p p f o r d r e r i d e n n e s a m m e n h e n g t i l a t s t y r e t s e -p o s t a d r es s e s t y r e l i s a k r i s t o f f e r s e n s p l a s s b e n y t t e s, e l l e r a t e n k l e b e s k j e d e r l e g g e s i s t y r e t s p o s t k as s e e l l e r t i l va k t m es t e r i i n n g a n g s p a r t i e t. V i v i s e r i m i d l e r t i d t i l h us o r d e n s r e g l e n e s 1 2 s om b es t em m e r at k l a g e r p å n a b o e r b ø r r e t t es d i r ek t e t i l d e n n e.

7 S i d e L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E B E M E R K N I N G E R T I L Å R S R E G N S K A P E T S t y r e t m e n e r a t å r s r e g n s k a p e t g i r e t r e t t v i s e n d e b i l d e a v s e l s k a p e t s e i e n d e l e r o g g j e l d, f i n a n s i e l l e s t i l l i n g o g r e s u l t a t. I nf o rm as j o n om s am ei e t s f o r v e n t e d e øk o n om i s k e u t v i k l i n g e r o m t a l t i å r s b e r e t n i n g e ns p u nk t e r om k o s t n a d s ut v i k l i n g o g b u ds j e t t f o r Å r s r e g n s k a p e t f o r e r s at t o pp u n d e r f o r u t s e t n i n g a v f o r t s a t t d r i f t. D et b ek r e f t es h e r v e d a t f o r u t s e t n i n g e n om f o r t s at t d r i f t e r t i l s t e d e. R E S U L T AT Å r e t s r e s u l t a t p å k r ,- s om f r e m k om m e r i r e s u l t a t r e g n s k a p e t f o r e s l å s o v e r f ø r t t i l e g e nk a p i t a l. I N N T E K T E R I n n t e k t e n e i v a r t i l s am m e n k r ,- m o t b u d s j e t t e rt m e d k r ,-. A v v i k i f o r h o l d t i l b u d s j e t t et s k y l d e s a n d r e i n n t ek t e r. S e n ot e 3. K O S T N A D E R D r i f t s k os t n a d e n e i v a r p å k r ,- m o t b u d s j et t e r t m e d k r ,-. V e s e n t l i g e a v v i k i f o r h o l d t i l b u d s j et t e t s k y l d es i h o v e d s a k : D r i f t o g v e d l i k e h o l d b l e b u ds j e t t e r t m e d k r ,-, m e ns r e g n s k a pe t v i s e r k r ,-. H o v e d å r s a k e n t i l a v v i k et v a r a t m a l i n g a v v i n d u s k a r m e r m e d b u d s j e t t e r t k os t n a d k r , - i k k e b l e g j e n n om f ø rt i p e r i o d e n. U t o v e r d e t t e h a r s am e i e t h a t t n o e h ø y e r e d r i f t s k os t n a d e r t i l v e d l i k e ho l d a v h e i s o g b r a n n s i k r i n g e n n f o r v e n t e t. F o r a n d r e d r i f t s k o s t n a d e r e r d e t e t a v v i k i f o r h o l d t i l d e t b u d s j et t e r t e p å k r ,- s om s k y l d e s k j ø p a v o v e r v å k i n gs an l e g g, s am t h ø y e r e k o s t n a d e r t i l va k t m es t e r e n n f o r v e n t e t g r u n n e t k j ø p a v ek s t r a t j en e s t e r. A v v i k i f o r h o l d t i l b u d s j e t t f o r k os t na d e r k n y t t et t i l k o n s u l e n t h o n o r a r s k y l d e s b l. a. k j ø p a v j u r i d i s k b i s t a n d. K o s t n a d e r t i l ek s t ra t j e n e s t e r h o s f o r r e t n i n gs f ø r e r v a r o g n o e h ø y e r e e n n f o r v e n t e t. R e v i s o r s h o n o r a r f o r r e g n s k a p s å re t e r f o r r e v i d e r i n g a v s e l s k ap e t s r e g ns k a p o g f o rm u e s f o r v a l t n i n g. R e v i s j o ns h o n o r a r e t f r em k om m e r s om e g e n p o s t i r e s u l t at r e g n s k a p e t. F o r ø v r i g v i s e s t i l d e e nk e l t e t a l l e ne i d r i f t s o v e r s i k t e n o g t i l b a l a ns e n, s am t d e e t t e r f øl g e n d e r e g n s k a p s n ot e n e ( s e b a k e r s t i å r s b e r e t ni n g e n ). S t y r e t e r i k k e k j e nt m e d h e n d e l s e r e t t e r s om p å v i r k e r r e gn s k a p et i v e s e n t l i g g r a d.

8 S i d e L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E K O S T N A D S U T V I K L I N G R E N T E R Re n t e s a t s e n e i OB O S E i e n d om s f o r v a l t n i n g A S p r. d e n : R e n t e r p å d r i f t s k o n t o : 0, 1 0 % R e n t e r p å s p a r ek o n t o : 3, 0 0 % u n d e r k r , 0 5 % f r a k r t i l k r 2 m i l l. 3, 1 0 % o v e r kr 2 mill K O M M U N A L E A V G I F T E R R e n o v a s j o n s a v g i f t e n ø k e r m e d 3 8 %. I n g e n øk n i n g a v d e ø v r i g e a v gi f t e n e. Ø V R I G E K O S T N A D E R N å r d e t g j e l d e r d e ø v r i g e k o s t n a d e n e i b u d s j e t t e t h a r s t y r e t r e g n e t m e d e n g e n e r e l l p r i s s t i g n i n g. I N N T E K T S - OG K O S T N A D S O V E R S L AG F O R ( B u d s j e t t ) T i l o r i e n t e r i n g f o r s am ei e rm øt e t h ar s t y r e t s at t o p p e n o v e r s i k t o v e r be r e g n e d e d r i f t i n n t ek t e r o g d r i f t k o s t n a d e r i T a l l e n e e r v i s t s om e g e n k o l o nn e l e n g s t t i l hø y r e f o r r e s u l t a t o p ps t i l l i n g e n. B u d s j et t et v i s e r e t f o r v e n t e t d r i f t s re s u l t at p å k r ,- o g e t f o r v e n t e t å r s r e s u l t a t p å k r ,-. D e t e r b u d s j e t t e r t k r , - t i l m a l e r a r b e i d, k r , - installerin g a v u t v e n d i g p o r t o g k r , - t i l f o rs k j ø n n i n gs t i l t ak a v f e l l es a r e a l e r. O v e r s i k t e n e r b a s e r t p å u e n d r e d e f e l l e s k os t n a d e r. I oversikten er det tatt hensyn til de f o r h o l d s om e r n e v n t f o r a n. F o r ø v r i g v i s es t i l d e e n k e l t e t a l l e ne i o v e r s i k t e n. O s l o, I s t y r e t f o r L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E D a n i e l F F u n d i n g s r u d / s / Kjell-Å g e K a r l s e n / s / E g i l J a n s s o n A r n e b e r g / s /

9 S i d e L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E

10 S i d e L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E

11 S i d e L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E R E S U L T A T R E G N S K A P Regnskap Regnskap B u d s j e t t B u d s j e t t N o t e D R I F T S I N N T E K T E R : Innkrevde felleskostnader Andre inntekter S U M D R I F T S I N N T E K T E R D R I F T S K O S T N A D E R : Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Drift og vedlikehold F o r s i k r i n g e r Kommunale avgifter Energi Kabel- / TV-anlegg Andre driftskostnader S U M D R I F T S K O S T N A D E R D R I F T S R E S U L T A T F I N AN S I N N T E K T E R / -K O S T N A D E R : Finansinntekter Finanskostnader R E S. F I N AN S I N N T. / -K O S T N A D E R Å R S R E S U L T A T O v e r f ø r i n g e r : Til opptjent egenkapital

12 S i d e L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E E I E N D E L E R B A L A N S E N o t e A N L E G G S M I D L E R O M L Ø P S M I D L E R Restanser felleskostnader Kortsiktige fordringer D r i f t s k o n t o i O B O S Sparekonto i OBOS S U M O M L Ø P S M I D L E R S U M E I E N D E L E R E G E N K A P I T A L O G G J E L D E G E N K A P I T A L Opptjent egenkapital S U M E G E N K A P I T A L G J E L D L A N G S I K T I G G J E L D K O R T S I K T I G G J E L D Forskuddsbetalte felleskostnader Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld S U M K O R T S I K T I G G J E L D S U M E G E N K A P I T A L O G G J E L D P a n t s t i l l e l s e 0 0 Garantiansvar 0 0 O S L O, , S T Y R E T F O R L I S A K R I S T O F F E R S E N S P L A S S S E D A N I E L F. F U N D I N G S R U D /s/ K J E LL-Å G E K A R L S E N /s / E G I L J A N S S O N A R N E B E R G /s/

13 S i d e L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E N O T E : 1 R E G N S K A P S P R I N S I P P E R Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i små foretak. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. OBOS konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DnB NOR som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk b l i r o v e r f ø rt denne kontoen ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. N O T E : 2 I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R Lokaler Felleskostnader Kabel TV S U M I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R N O T E : 3 A N D R E I N N T E K T E R Frogner bygg AS (leie av fortau) Differanse felleskostnader S U M A N D R E I N N T E K T E R N O T E : 4 P E R S O N A L K O S T N A D E R A r b e i d s g i v e r a v g i f t (av styrehonorar) S U M P E R S O N A L K O S T N A D E R Det har ikke vært noen ansatte i selskapet gjennom året. N O T E : 5 S T Y R E H O N O R A R Honorar til styret gjelder for perioden 2009/2010, og er kr ,- N O T E : 6 R E V I S J O N S H O N O R A R Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr 5 039,- N O T E : 7 K O N S U L E N T H O N O R A R J u r i d i s k b i s t a n d O B O S E i e n d o m s f o r v a l t n i n g A S Andre konsulenthonorarer (tegninger) S U M K O N S U L E N T H O N O R A R

14 S i d e L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E N O T E : 8 D R I F T O G V E D L I K E H O L D Drift/vedlikehold bygninger D r i f t / v e d l i k e h o l d V V S Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold heisanlegg D r i f t / v e d l i k e h o l d b r a n n s i k r i n g Drift/vedlikehold ventilasjonsanlegg Drift/vedlikehold garasjeanlegg -789 Kostnader dugnader -224 S U M D R I F T O G V E D L I K E H O L D N O T E : 9 K O M M U N A L E A V G I F T E R Vann- og avløpsavgift Renovasjonsavgift S U M K O M M U N A L E A V G I F T E R N O T E : 1 0 E N E R G I Elektrisk energi S U M E N E R G I N O T E : 1 1 A N D R E D R I F T S K O S T N A D E R L o k a l l e i e -300 Container Driftsmateriell L y s p æ r e r o g s i k r i n g e r Vaktmestertjenester Renhold ved firmaer S n ø r y d d i n g / g r e s s k l i p p i n g Andre fremmede tjenester ( S e c u r i t a s ) Kontor- og datarekvisita -975 T r y k k s a k e r H M S -abonnement -750 Kurs Andre kontorkostnader (til VLP for 2009) Telefon Porto Bankgebyr -631 Velferdskostnader -494 S U M A N D R E D R I F T S K O S T N A D E R

15 S i d e L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E N O T E : 1 2 F I N A N S I N N T E K T E R Renter av driftskonto i OBOS 194 Renter bank Renter av for sent innbetalte felleskostnader 94 S U M F I N A N S I N N T E K T E R N O T E : 1 3 K O R T S I K T I G E F O R D R I N G E R Andre forskudd S U M K O R T S I K T I G E F O R D R I N G E R Posten "Andre forskudd" inkluderer mottatte, ikke betalte fakturaer som vedrører 2011, med motpost i leverandørgjeld. Kostnadsføring og utbetaling vil skje i 2011.

16 S i d e L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E V E D T E K T E R F O R S A M E I E T L I S A K R I S T O F F E R S E N S P L A S S T i lp a s s e t og v ed t at t i s am ei er m øt e d e n i m e d h o ld av lo v o m ei e r s e k sj on e r 2 3. m a i n r 3 1 S i s t e n d r e t E I E N DO M M E N - F O R M Å L E i e r se k sj o n s s am ei et ( h e r e t t e r s am ei e t ) om f at t e r g n r b nr i O s lo m ed p ås t åe n d e b yg n i n g e r. S a m ei e t h ar t i l f or m å l å i v ar et a s a m ei er ne s f e l le s i n t e r es s e r o g a dm i ni st r as j on av e i e n d om m e n m e d f e l le s a n le g g a v e n hv e r a r t. 2. O R G AN I S E R I NG AV S AM E I E T S a m e i e t b e s t å r a v t i l s a m m e n 5 7 s e k s j o n e r, 5 6 b o li g s e k sj o n e r o g 1 n ær i ng s s e ks j on. B o li g s e k s j o n e n e b e st år av e n h ov ed d e l a v r u n d et på t i ls a m m e n BT A. N æ r i n g s s e k s j o n e n b e s t å r a v e n h o v e d d e l a v r u n d e t p å t i l s a m m e n B T A. D e t øv r i g e ar e a l i n n gå r s om sa m ei et s f e ll e s a r e a l. T i l h v er s e k sj o n e r k n yt t e t e n er e t t t i l b r u k a v e n b r uk s e n h et. S a m ei e b r øk e n e b yg g e r p å br u k s e n he t e ne s ar e a l ( B T A). 3. R E T T S L I G R Å D E R E T T D e n e n k e l t e s a m e i e r h a r f u l l r e t t s l i g r å d e r e t t o v e r s i n s e k s j o n. D e a nd r e s am ei e r n e h a r li k e v e l p a n t er e t t i s e ks j o ne n f o r kr av m ot s a m ei e r e n f o r et b e lø p s om sv ar e r t i l f o lk e t r yg d e n s gr u n n b e lø p, j f r e i er s ek s j o ns lo v e n 2 5. E r v e r v e r e l le r le i e r av s e ks j o ne n sk a l li k e v e l g o d kj e n n e s av st yr e t. G o d kj e n ni n g k an b a r e n e k t e s d er d et f or e li g g e r s a k li g gr u n n. V ed ov er f ør i n g e lle r b o r t le i e av s ek sj o n s k a l d e t s t r ak s s e n d e s m e ld i n g t i l s t yr et f o r r eg i st r e r i n g av er v e r v e r e l le r le i e t a k e r. 4. R E T T T I L B R U K D e n e n k e lt e s am ei er h ar e n e r et t t i l b r u k av si n br u ks e n h et o g r et t t i l å n yt t e f e l le s a r e a le n e t i l d e t d e e r b e r e g n e t e l le r v a n li g br u kt t i l. A lt a r e a l s o m i kk e ek s k lu s i v t t i lh ø r e r d e n e n k e lt e s e k sj o n e r f e l le s a r e a l m e l l o m b o li g o g n æ r i n g. B r u k s e n h et e n o g f e lle s a r e a le n e k a n ba r e b r uk e s i s am sv ar m e d f o r m å le t o g m å i kk e b e n yt t e s s li k at d et e r t i l u n ø d i g e l le r u r i m e li g u le m p e f or br u k er n e av d e øv r i g e s e ks j o n er. E n d r i n g a v b r u k e n f r a b o l i g f o r m å l t i l a n n e t f o r m å l e l l e r o m v e n d t m å i k k e f o r e t a s u t en r e s e k sj o n er i n g et t e r ei e r s ek sj o n s lo v e n 1 3 a n n et le d d. 5. H U S O R D E N S R E G L E R S a m ei e r m øt e t k a n m e d a lm i n n e li g f le r t a ll f a s t s e t t e v a n li g e or d e n sr e g le r f o r e i en d om m e n. 6. B Y G N I N G S M E S S I G E A R B E I D E R U t s ki f t i ng av v i n d u er o g d ør er, o p p s et t i n g av m ar ki s er, e n d r i n g av ut v e n di g e f ar g e r e t c, s k a l g o d k j e n n es av st yr e t, o g ka n sk j e et t e r e n s am le t p la n f or b yg n i n g e n v e d t a t t av s a m ei e r m øt e t.

17 S i d e L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E T i lb yg g / p å b yg g o g a n d r e ar b ei d e r s om s ka l m e ld e s t i l b yg n i n g sm yn d i g h et e n e m å g o d k j e n n e s a v s t y r e t f ø r b y g g e m e l d i n g k a n s e n d es. Hv i s de t s ø k es om e n d r i n g er a v i k k e u v es e n t li g b e t yd n i ng f o r d e øv r i g e s am ei e r e, s k a l s t yr et f or e le g g e s p ø r sm å le t p å s a m ei e r m øt e t t i l av gj ø r e ls e. L e d n i n g, r ør o l n ø dv e n di g e i n s t a lla s j o n e r k an f ø r es gj e n n om b r uk s e n h et e n hv i s de t i k k e er til v esentlig u le m p e f or s am ei er e n. S am e i e r e n s k a l g i a d g an g t i l b r uk s e n h et e n f o r n ø dv e n d i g et t e r s yn o g v e d li k e h o ld av i n st a l la s j o n e n e. E n s am e i e r k a n m ed st yr e t s g o dk j en n i ng g j e n n om f ø r e t i lt a k p å f e l le s a r e a le n e s o m e r n ø d v e n d i g e p å g r u n n a v s a m e i e r e n s e l l e r h u s s t a n d sm e d le m m e n e s f u nk sj o n s h em m i ng. G o d kj e n ni n g k a n i k k e n e k t e s ut e n s a k li g g r u n n. 7. F E L L E S K O S T N A D E R K o s t n a d er m e d ei e n d om m e n s o m i k k e k nyt t e r s e g t i l d e n e n k e lt e br u ks e n h et ( f e l le s k o s t n a d er ) f o r d e le s p å s am ei e r n e et t er s a m ei e br ø k e n. D e r s æ r l i g e g r u n n e r t a le r f o r d et ka n e n ko s t n a d f or d e le s e t t er n yt t e n f or d e n e n ke l t e b r u k s e n he t e l le r e t t e r f or br u k. F e l le s k o s t n a d e r s k a l f o r d e le s m e l lo m s am e i e r n e et t er s t ør r e ls e n p å s am ei e b r øk en e i d e n g r a d i kk e a nn e n f o r d e li n g f r em g å r av di s se v e dt e kt e r. D e n e n k e l t e s a m ei er b et a le r a k o nt o b e lø p f a st s at t av s am ei e r m øt e t e l le r s t yr et t i l d e k n i n g a v si n a n d e l a v f e l le s k o s t n a d e n e. F ø lg e n d e s p e s i e lle p o s t e r t a s ut o g f o r d e le s p å a n n e n m å t e e n n s am ei e r br ø k: a ) Næ r i n g ss e k sj o n e n b ær er a lle k o s t n a de r t i l f ei i n g, s p yli n g o g s n øm å ki n g av e i e n d om m e n s f or t a u v e d næ r i n gs s e k sj o ne n e. Vi d er e b e k o st e r næ r i n g ss e k sj o n e n a l le k o s t n a de r t i l r e n gj ø r i n g, v en t i la s j o n o g v ed li k e h o ld a v næ r i n gs s e k sj o n e ns u t v e n d i g e f a s a d e ( i n k l u d e r t v i n d u er ) o g d ø r er. b ) Næ r i n g ss e k sj o n e n o g b o li g s e k sj o n e n e b ær e r k os t n a de n e t i l s i n eg e n r e n ov as j on. N æ r i n g s s ek sj o n e n b ær e r o g s å sæ r li g e ko s t n a d er, s om f ø lg e av d e n s ær li g e br u ke n av n æ r i n g ss e k sj o n e n. c ) D e r s æ r l i g e g r u n n e r t a l e r f o r d e t k a n e n k o s t n a d for d e le s e t t e r n yt t e n f o r d e n e nk e lt e b r u k s e n he t e l le r e t t e r f or br u k. 8. V E D L I K E H O L D D e n e n k e lt e s am ei er sk a l f u l lt u t o g f o r e ge n r e gn i n g v e d li k e h o ld e e g e n b r u k s e n h et s li k at d e t i k ke o p ps t år s k a d e e l le r u le m p e f or de a n d r e sa m ei er n e. D et s am m e g j e ld e r f or f e l le s a r e a l d e r e n s e k sj o n s ei er e r e r gi t t m i d le r t i di g e n er e t t t i l b r u k. ( Es l 1 9 f em t e le d d j f 2 0 a n n e t l e d d ). I n n v e n d i g e v a n n - og av lø p s le d n i n g e r om f a t t e s av v e d li k e h o ld s p li k t e n t i l o g m e d f o r g r e n i n g s p u n k t e t i n n t i l s e k s j o n e n, o g d e e l e k t r i s k e l e d n i n g er t i l o g m e d s e ks j o n e ns s i kr i n gs b o k s. V e d li k e h o ld o g u t s k i f t i n g av v i n d u e r o g d ø r e r t i l s e k s j o n e n e. Y t r e v e d li k e h o ld av ei e n d om m e n m e d b yg n i n g er, f e l le s r o m, f e lle s a r e a le r, a n le g g og u t s t yr, h e r u n d e r t r a p p e o p p g a n g e r o g i n n g a n g s d ø r e r t i l o p p g a n g e n e e r s am ei et s an sv ar. 9. M I S L I G H O L D. P Å L E G G O M S A L G O G K R A V O M F R A V I K E L S E H v i s e n s a m e i er t i l t r o s s f o r a dv ar s e l v e se n t li g m i s li g h o ld e r si n e p li k t e r, k a n s t yr et p å le g g e v e dk om m e nd e å s e lg e s e k sj o n en, j f e i er se k s j o ns lo v e n 2 6. M e df ør e r s am ei e r e n el l e r b r u k e r e n s o p p f ø r s e l f ar e f or ø d e le g g e ls e e l le r v e s e nt li g f o r r i n ge ls e a v ei e n d om m en, e lle r e r h a ns op p f ør s e l t i l a lv o r li g p la g e e l le r s j e n a n s e f or ei e n d om m e n s øv r i g e br u k er e, k a n s t yr e t k r ev e f r av i k e ls e av s e k sj o n e n e t t er b e s t em m e ls e n e t v a ng s f u llb yr d e ls e s lo v e n, j f e i e r s e k sj o n s lo v e n 2 7.

18 S i d e L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E 1 0. S T Y R E T S a m ei e t s k a l h a et s t yr e s om s k a l b e s t å a v e n le d e r o g t o st yr e m e d le m m e r, og t o v a r a m e d l e m m e r. S t y r e l e d e r v e l g e s s æ r s k i l t f o r e t t å r. S t y r e m e d l e m m e n e v e l g e s f o r t o å r, o g v ar a m e d le m m e n e v e lg e s f or e t t år. K un f ys i s k e p e r so n e r k a n v æ r e st yr e m e d le m m e r. T o av s t yr et s m ed le m m e r s ka l f u n g e r e i nn a d i st yr e t f o r g a r as j es am e i et. Di s s e b li r v a lg t i n n a d i st yr e t. S t y r e t s k a l s ø r g e f o r v e d l i k e h o l d o g d r i f t a v e i e n d o m m e n, o g e l l e r s s ø r g e f o r f o r v a lt n i n g e n a v s am ei e t s a n li g g e n d er i s am sv ar m e d lo v, v e d t e k t er o g v e d t ak i s am e i er m ø t et. E t st yr e m e d le m k a n i k k e d e lt a i b e h a nd li n g e n e l le r av gj ø r e ls e n av n o e s p ør sm å l s o m m e d le m m et s e lv e lle r n æ r st å e n d e h ar e n f r a m t r e d e n d e p e r s o n li g e l le r ø k o n om i s k s æ r i n t e r es s e i. I f e l le s a n li g g e n d e r f o r p li k t e r st yr e le d e r og e t t s t yr em e d le m i f e l le s s k a p s am e i et og t e gn e r d e t s n av n. St yr e t k a n gi pr o k ur a S A M E I E R M Ø T E T S a m ei e t s øv er st e m yn d i g he t u t øv e s av sa m ei e r m øt e t. O r d i n ær t s am ei e r m øt e ho ld e s h v er t år i n n e n ut g a n g e n av a p r i l. S t yr et sk a l p å f or h å n d v a r s le s a m ei e r ne om d a t o f o r m ø t et o g om si s t e f r i st f o r i n n le v e r i n g av s a k e r s om øn s k e s b e h a nd le t. E k s t r a o r di næ r t s a m ei er m ø t e s k a l h o ld e s n å r s t yr e t f i n ne r d e t n ø dv e n di g, e l le r n å r m i ns t t o s a m e i e r e s o m t i l s a m m e n h ar m i n st en t i en d e d e l a v s t e m m e n e, k r ev e r d et o g s am t i d i g o p p g i r hv i lk e s a k er d e ø ns k e r b e h an d le t. I n n k a l li n g t i l s a m ei er m ø t e s kj er sk r i f t li g og s k a l b e s t e m t a n g i d e s a k er s om sk a l b e h a n d le s p å m ø t et. U av h e ng i g av om d et e r n ev nt i i n nk a l li n g e n s k a l d e t o r d i næ r e s am ei er m ø t e t a l lt i d b e h a n d le : s t y r e t s å r s b e r e t n i n g s t y r e t s r e g n s k a p s o v e r s i k t f o r f o r e g å e n d e k a l e n d e r å r t i l e v e n t u e l l g o d k j e n n i n g v a lg av s t yr em e d le m m e r. I s a m ei er m øt et h ar s am e i er n e s t e m m er e t t m e d é n s t em m e f or hv e r s e ks j o n d e e i e r. S a m e i e r e n h ar r e t t t i l å m øt e v e d f u llm e k t i g. F u l lm e k t i g e n s k a l le g g e f r em s k r i f t li g og d a t e r t f u l lm a k t, o g f u llm a k t e n a n s es å gj e ld e f ø r s t k om m e n d e s am e i e r m ø t e m e d m i n dr e an n e t f r e m g å r. F u l l m a k t e n k a n n å r s o m h e l s t k a l l e s t i l b a k e. S a m e i e r e n h a r r e t t t i l å t a m e d r å d g i v e r. R åd g i v e r e n h ar b ar e r et t t i l å ut t a le s e g d e r so m s am ei e r m øt e t gi r t i l la t e ls e. I n g e n k a n s e lv e lle r v e d f u l lm e k t i g e l le r so m f u l lm e k t i g de lt a i av st em n i n g om av t a l e m e d s e g s e lv e l le r n ær s t å e n d e e l le r o m s i t t e ge t e lle r n æ r st å e n d es a nsv a r F O R R E T N I N G S F Ø R E R S a m ei e t s k a l h a f or r et n i n g s f ø r er. S t yr et an s e t t e r f or r e t ni n g sf ø r e r o g a n d r e f u n k sj o næ r er i s a m sv a r m e d lo v om ei er s e k sj o n er M I N D R E T A L L S V E R N S a m ei e r m øt e t, s t yr et e lle r a n d r e so m r epr e s e nt e r e s am ei e t k a n i k k e t r ef f e b e s lu t n i n g s om e r e g ne t t i l å gi v i ss e sa m ei er e e lle r a n d r e e n u r i m e li g f or d e l p å a n dr e s am e i er e s b e k o s t ni n g E N D R I N G E R I V E D T E K T E N E E n d r i ng e r i s am ei e t s v e d t ek t er k a n be s lu t t e s av s a m e i er m ø t et m e d m i ns t 2 / 3 av d e av gi t t e s t e m m e r o m i k k e l o v o m e i e r s e k s j o n e r s t i l l e r s t r e n g er e k r av.

19 S i d e L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E 1 5. G E N E R E L L E P L I K T E R S a m ei e r n e p li k t er å ov er h o ld e b e st e m m els e n e s o m f ø lg e r av o p p d e li n g s b eg j æ r i n ge n, lo v o m e i er s e ks j o ne r, v e d t ek t er, s am t or d e n sr e g le r f a st s at t av s am ei e r m øt e t D E L T A K E L S E I B E R G E N S G A T E 2 6 G A R A S J E S A M E I E G a r a s j e a n l e g g o g k j e l l e r u n d e r s a m e i e t e r s k i l t u t s o m e g e t g å r d s - o g br u k s nu m m er. S a m e i e r n e s r e t t i g h e t e r o g p li k t e r i g ar a sj e a n le g g e t m ht d r i f t, a d ko m s t, b od e r, la g e r, o g f e l le s i n s t a l la s j o n e r m. m. e r r e g u le r t i t i ng l ys t e r k læ r i n g p å s a m e i et s e i e n d om, s am t i e g n e v e dt e kt er m / b r u ks p la n f o r g ar a sj e n, s om e r bi n d e n d e f or s am e i er n e i S am e i e t L i sa Kr i st of f er s e n s p la s s. O s l o,

20 S i d e L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E S i s t e n d r e t p å o r d i n æ r s a m e i e r m ø t e D i s s e h u s or d e n sr e g le n e e r å an s e s om et s up p le m e n t t i l d e v e dt e kt e r s om t i l e n h v e r t i d gj e ld e r f o r S am e i et L i s a Kr i s t of f er s e ns p la s s. 1. H e n s i k t H u s o r d e n sr e g le n e h a r t i l h e n si k t å s k a p e g o d e f o r h o ld i nn e n s a m e i et o g m e l lo m n ab o e r, i t i lle g g t i l å v er n e om ei e n d om m e n, a n le g g o g f e lle s u t s t yr, s a m t å b ev a r e et e n he t li g pr e g i e i e n d om m e n. 2. H e n s y n e t t i l ø v r i g e b e b o e r e E n h v e r s e k s j o n s e i e r o g l e i e t a k e r p li k t er t i l e n hv er t i d å v i s e n ø dv e n di g h e n s yn ov e r f o r d e øv r i g e s o m b o r e l le r o p p h o ld e r s e g i b yg g e t. S am e i e r n e p li k t er å p å se at le i li g h e t e n b r uke s s li k at d e t i k k e o p p st år u le m p e e l le r u b e h a g f o r a n dr e b e bo e r e. D et m å t a s h e n s yn t i l d e t a lm i n n e li g e b e h ov f o r hv i le o g s øv n. D e t sk a l v æ r e a lm i n n e li g r o e t t e r k l V e d st ø r r e p r i v at e ar r a n g em e n t e r b ø r n a b o e r v a r s le s i g od t i d, o g v i n du e r o g d ø r er bø r h o ld e s l u k k e t u n d er ar r a n g em e n t et. V er t en p li k t er å f j er n e e v en t u e lle e t t e r la t e n s k a pe r ( si g ar e t t st um p e r, t o m em b a lla s j e m. m. ) i f e l le s a r e a l u m i d d e lb a r t e t t e r a r r a n ge m e nt et. D e t er i k k e t i lla t t å r ø yk e i h e i s e n e l le r ø v r i g e f e l le s o m r å d er i n n e ndø r s. R e t t t i l h u s d yr h o ld f o r ut s et t es at h e n s yn t i l a lm i n n e li g r o ov er h o ld e s. Væ r sæ r li g o pp m e r k s om v ed hundehold. V e d v e d l i k e h o l d s - o g o p p us s i n g s a r b e i d m. v. i s e ks j on e n e, s ka l d e t v i s es h e ns yn t i l d e øv r i g e b e b o e r n e. D et t e i n n e bæ r e r a t a r b e i de t s om m e df ø r er s t ø y, s li k s om b o r i n g i v eg g e r, h am r i n g o g l i g n e n d e i k k e s k a l f o r e k o m m e s e n t p å k v e l d e n o g t i d l i g p å m o r g e n e n. 3. O r d e n i f e l l e s o m r å d e n e S yk le r, b ar n ev o g n er, s p or t s u t s t yr o g li g ne n d e m å i kk e h en s e t t e s i g a ng e r om r å d e r, t r a pp e r e l le r a v s a t se r. D et s k a l h e l le r i k k e s t å gj e n st a nd e r i f e lle s a r e a le n e i b o d r om m e n e. D ør en e t i l b o d r om m en e s k a l v æ r e lå s t t i l e n hv er t i d. F a r li g m at e r i a le s a m t g i f t i g e, e k s p lo s i v e e l le r b r e n n b ar e s u b st a n s er o g m a t e l le r s t of f e r s om ka n t i lt r e kk e s e g u t ø y, s k a d e d yr o g li g n e n d e m å i k k e o p p b ev a r e s i bo d e n e. S v a l g a n g e n e e r t i l b r u k f o r a d k o m s t t i l l e i l i g h e t e n e s a m t t i l f e l l e s f r i t i d s b r u k i n n e n f o r r i m e li g e r a m m er. Sv a lg a n g e n e sk a l i k k e b r uk e s t i l o p p b ev ar i n g av pr i v a t e gj e n s an d e r. T ø r ki n g av k læ r s k a l i k k e s kj e på sv a lg a n g e n e. S yk le r s k al p la s s e r e s i s yk k e lb o d e n e l le r i e g e n b o d. Ut s p r i n g en e p å s v a l g a n g e n e t i l h ø r e r s a m e i e t o g m å i k k e d i s p o n e r e s p å e n m åt e s o m gi r p r e g av p r i v at e i e r s k a p. T i lt a k t i l f e l le s g le d e, s li k at so m e n k e lt b or d / s t o le r s am t b lo m st e r p ot t e r e l l e r li g n e n d e e r t i lla t t. B e b e or n e a nm o d e s o m å h o ld e o m r å d e t ut e n f o r s i n e g en i n n g a n gs d ø r f r i f o r s a n d, g r es s o g l i g n e n d e. P l a s s e r i n g av b ar n ev o g n s om br u k es j ev n li g er t i l la t t s å le n g e d e n i k ke h i n d r er p a s s e r i n g e l le r k a n v ær e t i l h i n d e r f o r f i r e r ø m ni n gsv ei e r. O m r å d et u n d e r t r a p p en i un d e r et a sj e n s ka l k u n b e n yt t e s t i l p la s s e r i n g av b a r nev o gn e r. 4. A v f a l l s h å n d t e r i n g E n h v er f or s ø p li n g av ei e n d om m e n s f or t au, g an g e r, t r a p p e r o g f e lle s a r e a l e r f or b ud t. A lt h u s h o ld n i n g s av f a l l s k a l p a k k e s i n n og le g g e s i e gn e av f a lls c o n t a i n e r e. D e t e r i k k e t i l la t t å d e p o n e r e a n n e t e n a l m i n n e l i g h u s h o l d n i n g s a v f a l l i s ø p p e l r o m m e t. H v i s d e t i k k e er p la s s t i l a v f a l le t i c o nt ai n e r ne sk a l d e t o pp b ev ar e s i h u s st a n d en t i l c o nt a i ne r n e e r t ø m t. D e r s om è n c o nt ai n e r er f u l l, b e n yt t e s d e n n e st e. R e d u s er e r v o lu m et p å s ø p pe le t så g o dt s om d e t la r se g gj ør e f ø r d et ka s t e s. Av i s er, pa p p o g p a pi r s k a l k a st e s i sæ r sk i lt e c on t ai n e r e. E m b a l la s j e ut ov e r v an li g h u s h o ld n i n g s av f a l l s k a l i k k e k a st e s i s am ei e t s av f a l ls c o n t a i n e r e. B e b o e r n e h e nv i s e s i d en n e s a m m e n he ng t i l k o m m u n e ns gj e n br u k ss t a sj o n er. F or å u n n g å t i l s t r ø m n i n g a v s k a d e d y r m å s ø l o m k r i n g s ø p p e l k a s s e n e u n n g ås og f j er n e s um i d de lb a r t av

21 S i d e L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E a n sv a r li g p ar t. Av s a m m e år s a k s k a l av f al l i k k e h e n s et t e s i f e lle s a r e a le n e e l le r u t en f o r e g e n i n n g a n gs d ø r. Av i se r, r e k la m e o g li g n e n de s k a l i kk e b li li g g e n d e u t e n f or i n n g an g s dø r e n e. S t y r e t h a r m y n d i g h e t t i l å b e s ø r g e o p p r y d n i n g o g av f a lls h å n d t e r i n g d er s om ov e n n ev nt e p a r ag r af i k k e ov er h o ld e s. K o st n a d er i f or bi n d e ls e m e d d e t t e, v i l b li b e la s t e t d en / d e s am ei e r / e e lle r b e b o e r / e d et g j e ld e r. 5. P o s t k a s s e s k i l t o g r i n g e k l o k k e t a b l å H v e r e n k e l t s e k s j o n s e i e r p l i k t e r å p å s e a t r i n g e k l o k k e t a b lå e t o g p os t ka s s e n e r ut s t yr t m e d nav n p å b e b o er ( e) av s e k sj o n e n. K un or i g i n a le s ki lt b e s t e m t av s t yr et g o dt a s. 6. O r d e n D e t m å u t v i s es f o r s i k t i g h et n år i n n bo bæ r e s i n n og ut av b yg g e t i f o r b i n de ls e m e d f l yt t i n g. D et m å u t v i s es sæ r li g f or s i k t i g h et m e d h ei s og d ø r er. H ei s d ør e n s k a l v e d f lyt t i n g i k k e blo k k e r e s p å a n n e n m åt e e nn v ed å d e k ke t i l s e n s or e n i d ø r e n. D ø r p um p er s k a l i k ke k ob le s f r a h v er a n dr e. S t yr e t v i l h o ld e d e n e nk e lt e a n sv ar li g f o r e n hv e r s k a de s om h a n e l le r h u n p åf ø r e r e i e n d om m e n. B e b o e r n e o p pf o r dr e s t i l, i e g e n i n t er e s se, å v e r n e om f e l le s a r e a le n e o g a l le m å m ed v i r k e t i l a t o m r åd e t i o g r un d t ei e n d om m e n ka n h o ld e s r yd di g o g p e nt. 7. D u g n a d s g e b y r Å r li g d u g n a d g j e n n om f ør e s ov er 2 d a g er. S e k sj o n er s om i k k e m øt er p å e n av d i s se d a g e n e, i le g g e s e t g e b yr p å kr 4 0 0, -. D et t e i n n k r ev es et t er s ku d d sv i s ov er f e l le s k o s t n a d e n e. St yr e t v i l r e g i s t r e r e o p pm øt e og gi b e s kj e d t i l f o r r e t n i n g sf ø r er. S t yr e t e r p å la g t om å v ar s le o m d u g n a d 3 u k er i f o r k a n t. 8. Ar b e i d e r s om i n n e bæ r er f a r e f o r va n n l e k k a s j e A r b e i de r p å b a d, v a sk e r om o g k j øk k e n, so m i n k lu d e r e r r ø r o p p le g g, m å k u n ut f ør e s av a u t o r i s er t e f i r m a e r p g a. f ar e f o r le k k a s j e t i l u n d e r li g g e n d e le i li g h e t er. V a n n kr a n er so m le k k e r e l l e r f o r å r s a k e r s t ø y s k a l s n a r e s t m u l i g b e s ø r g e s p a k k e t o m. U v e d k o m m e n d e g j en s t a n d er s k a l i k k e k a st e s i v as k o g W C s li k a t av lø p s r ør t i ls t o p p e s. 9. F el l e s si g n a l a n l e g g F o r at f e l le s a n le g g e t f o r di st r i b u sj o n av e l e k t r i sk e si g n a le r ( r a di o o g T V m. m. ) s k a l f u n g e r e o p t i m a l t m å d e t k u n b e n y t t e s g o d k j e n t e t i l k o b l i n g s l e d n i n g e r ( s k j e r m e d e k a b l e r f o r r a d i o - o g f j er n s yn ). D et sk a l i k k e ut f ør e s m od i f i k a sj o n e r e lle r a r b e i d p å ei e n d om m e n s f e lle s a n le g g u t e n at d e t t e er av t a lt m e d s t yr et o g d et s e ls k a p e t s om h a r v e d li k e h o ld s a n sv ar e t f o r a n le g g e t E n e r g i s p a r i n g F o r å h o l d e s a m e i e t e n e r g i ko s t na d e r p å e t m i n i m um s k a l l ys e t s lå s av nå r d u f or la t e r b o d r om m en e, av f a l ls r o m m e t o g t av le r om m e t B r a n n f o r e b y g g e n d e s i k k e r h e t H v er en k e lt s e k sj o ns e i er p li k t e r å p å s e a t d e t f i n n es m i n st et t br a n n s lu k n i n g s ap p a r a t o g e n e l le r f l e r e r ø y k v a r s l e r e i d e ( n ) s e k sj o n en ( e) h an e l le r h u n r å r ov er. D e t b ør v ær e r ø ykv ar s le r p å a lle s ov e r om. S e ks j on s ei e r e r a n sv a r li g f o r at d e t ut f ø r e s f u n k sj o n sk o n t r o l l p å e g n e r ø yk v a r s le r e m i ns t e n g a n g p r. år B r u d d p å h u s o r d e n s r e g l e n e E v e n t u e l l e k l a g e r p å n a b o f o r b r u d d p å hu s o r d e n sr e g le n e e l le r p å gr u n n av a n d r e s j e n er e n d e f o r h o ld b ø r r e t t e s d i r e kt e t i l n a b o e n s e lv. K a n s k j e er v ed k om m en d e i k ke k la r ov e r f o r h o ld e t o g p r o b le m e t k a n p å de n m åt e n lø s e s gj e n no m s a m t a le r p ar t e ne i m e llo m. G j e nt a t t e o g / e l le r g r ov e o v e r t r e d e l s e r av hu s o r de n s r e g le n e k a n r a p p o r t e r e s s kr i f t li g t i l s t yr e t. S t yr e t s ka l h a m yn di g h e t t i l å t r e f f e n ær m e r e f o r f ø yn i n g er i s a k e n s a nle d n i n g.

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i S k

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t G o t a a s g å r d e n, a v h o l d e

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A S Th e r e s e s g 4 4 / L. G u n d e r s e n s gt 6, a v h o l d e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Z i t t y B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Z i t t y B o r e t t s l a g, a v h o

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i N y b y g g A S, a v h o l d es o ns d a g 2 9. a p r i l 2 0 0 9, k l.

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Øs t r e K r ag s k o g e n S am ei e, a v h o l

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s t i rs d a g 8. m a rs 2 0 1 1, k l. 1 8 0 0 p å L

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Ø v r e K r i n g s j å B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Ø v r e K r i n g s j å B

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i D u r ud B o r e t t s l a g, a v h o l d e s t i r s d a g 5. m ai 2 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S a m e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a g 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8. 0 0 i a u d i t o r i um 1, P

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 U l l e r n P a r k B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i U l l e r n P a r k B o r et

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø s t e r d a l s g t 4-6 B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0 1 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L I n n k a l l i r n g e n e r a l t f i o r s l a m l i n g o r 2 0 d 1 1 i n æ O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i R os en b o r g g t. 1 2 B L, a v h o l

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 K i r k e v e i e n 1 1 2 B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i K i rk e v e i e n 1 1

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i B o l i g s am e i e t G r e g e r s G r am s V e i, a v h o l d e s t i r s d a g 9. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å B

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e 1 E i e r s e k s j s e. S v e r d r u p s G a t e 2 2 I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e Ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Sverdrups gate 22 avholdes onsdag 27. April 2011 kl. 18.00i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 8. m ar s 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 A / L I l a K v a r t a l V B L I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A / L I l a K v a r t a l V B L, a v

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G r e f s e n s e t e r e n B o l i gs am e i e, a v h o l d es m a nd a g 2 2. m a rs 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 i F ol k et

Detaljer

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T 1 L o m m e d a l s t u n e t S a m e i e I n n k a l l i r t s n a m g e i e r m ø t i e 2 0 l 1 1 o r d i n æ O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i L om m e d al s t u n et S am e i e, a v h o l d e s

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i H e l g es e n s g at e 8 2 / 8 4 A S a v h o l d e s m a nd a g 2 6. a

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E Side 1 av 20 Sameiet S a g av e i e n 1 3 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S A M E I E T S A G A V E I E N 1 3 a v h o l d e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i H e r r e g å r d s t e r r a s s e n S am e i e a v h o l d e s T o r s d a g 2 5. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 i. Ljan 0 0 menighetshus,

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s t o rs da g 8. a p r

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s r e t å n r i n s g

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e I ng i e r å s e n B o l i g s am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 8. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 i V as

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U e l a n d s ga t e 6 1 S am e i e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å S t. H a n s h

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e U l l e r n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 p å L i l l e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Akersbakken Bo r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i T h o n b y g g e t S am e i e, a v h o l d e s t o r s d a g 2 2. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8 :0 0 i P i l e s t r e d e t 3 5,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S a g a d am m e n, a v h o l d e s t o r s d a g 15. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 9. 0 0 i S am l i n g s s a l

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N y d a l e n K v a r t e r, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t K i r k e v e i e n 1 1 0, a v h o l d e s m a n d a g 2 0. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 0 0 i V es t r e A k e

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3.

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3. I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 4. a p r i l 2 0

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s /

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s / 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s T i rs da g 3 1. 0

Detaljer

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen.

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen. K j æ r e n a b o! I 2008 har styret hatt fokus på den vanlige driften og mindre på de større vedlikeholdsprosjektene. Dette skyldes i første rekke store nedbetalinger i Husbanken. Lånene ble tatt opp

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i, a v h o l d e s o n s d a g 7. a p r i i 1. e t g., F a l b es g at e 5, Os l o. ( F a l b e s g at e e r d e n b ak k

Detaljer

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i P i -1 l 3 e B s r t l, r a v e h d o e l t d es P t i a r s d k a g

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 M o g a t e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r i n n nk å a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Ø s t e r l i B o l i g s e l s k a p A S I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Øs t e r l i B o l i g s e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t La n g a a r d l ø k k e n, a v h o l d e s t i rs d a g 28. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 9. 0 0 p å B e r l e S

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 Ordinært årsmøte i Solbakken Velforening, a v h o l d e s t o r s d a g 1 8. m a r s 2 0 1 0, k l. 2 0. 1 5 p å Ok s t a d S k o l e. T I L B E HA N D L I N G F O R

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

K j r e æ b e b o e r!

K j r e æ b e b o e r! 1 W e l h a v e n s g a t e N r. 1 0 B o r e t t s l a g K j r e æ b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e

Detaljer

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP 4510 TLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 3000400 3000396 Andre inntekter 3 42082 41664 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d e s t i r s d ag 4. m a i 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 i S t

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 11 Sletteløkka Boligsameie RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 667 791 20 594 247 20 617 436 20 703 116 Salg anleggsmidler

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 3 1. m a rs 2 0 0 9, kl. 18.30 i Langerud Sykehjem.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 12. m a i 2 0 0 9, k l. 1 8 3

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S m a rt a p a r t 2 B o r e t t s l a g, a v h o l d e s 3 1. m a i 2

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! S i d e 1 6 4 6 B o r e t t s l a g e t E u f e m i a K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i n g o g r e g ns

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

F r o d e E r i k s e n/ s / S v e i n G u n n a r G as k a/ s / R o a r L a u r i t z e n / s /

F r o d e E r i k s e n/ s / S v e i n G u n n a r G as k a/ s / R o a r L a u r i t z e n / s / I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i F j e l l hu s h a u g e n B o l i g s e l s k a p A / S a v h o l d e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 8. m a r s 2 0 1 0, kl. 18.00 på Bjørnsletta skole,

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 1 U l l e r n p a r B k o e l n i g s a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n p a r k e n B o l i g s am e i e,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø v r e T ø y e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer