I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g"

Transkript

1 1 U l l e r n P a r k B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i U l l e r n P a r k B o r et t s l a g, a v h o l d e s m a n d ag 3 0. m a i , k l p å L i l l e ak e r s k ol e. T i l b e h a n d l i n g f o r e l i g g e r : 1. K O N S T I T U E R I N G A ) V a l g a v m ø t e l e d e r B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e C ) V a l g a v r e f e r e n t o g e n e l l e r t o a n d e l s e i e r e t i l å u n d e r s k r i v e p r o t o k o l l e n D ) S p ø r s m å l o m m ø t e t e r l o v l i g k a l t i n n 2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r B ) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 3. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T 4. I N N K O M N E F O R S L A G ( s e f r a s i de 2 3 ) A ) B e s t e m m e l s e r o m f r e m l e i e a v p a r k e r i n g s p l a s s e r ( v e d t e k t s e n d r i n g ) B ) H e n s a t t e g j e n s t a n d e r p å f e l l e s a r e a l e r o g g a r a s j e a n l e g g ( v e d t e k t s e n d r i n g ) C ) M o n t e r i n g a v v a r m e p u m p e r I n n k om n e f o rs l a g e r t a t t i n n s om eg n e v e d l e g g. 5. V A L G A V T I L L I T S V A L G T E A ) V a l g a v s t y r e l e d e r f o r 2 å r B ) V a l g a v 1 s t y r e m e d l e m f o r 2 å r C ) V a l g a v 2 v a r a m e d l e m m e r f o r 1 å r D ) V a l g a v v a l g k o m i t é ( F o r v a l g k om i t é e n s i n n s t i l l i n g, s e s i d e 2 7. ) O s l o, S t y r e t i U l l e r n P a r k B o r e t t s l a g T r o n d K l e v j e r / s / A r i l d H e l l g r e n / s / Ki r s t e n L ø n n i n g / s / Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslags-, tale- og stemmerett. Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand og leietager har rett til å være tilstede og til å uttale seg. En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det. Dersom De ikke kan møte på generalforsamlingen kan De i henhold til lov om borettslag 7-3 møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn en andelseier. R e g i s t r e r i n g s b l a nk e t t e n l e v e r e s i ut f y l t s t a n d v e d i n n g a n g e n.

2 S i d e 2 U l l e r n P a r k B o r e t t s l a g T I L L I T S V A L G T E Å R S B E R E T N I N G F O R S i d e n f o r r i g e o r d i n æ r e g e n e r a l f o rs a m l i n g h a r b o r e t t s l a g e t s t i l l i t s v a l gt e v æ r t f øl g e n d e : S T Y R E T L e d e r T r o n d K l e v j e r G a m l e v e g e n 6 3 F S t y r e m e d l e m A r i l d H e l l g r e n U l l e r n c h a u s s e e n A S t y r e m e d l e m H e i d i K n u t s e n U l l e r n c h a u s s e e n B V a r a m e d l e m K i r s t e n L ø n n i n g U l l e r n c h a u s s e e n B V a r a m e d l e m J a r l J o h a n s e n U l l e r n c h a u s s e e n A V A L G K O M I T E E N V a l g k o m i t e A u d H a n s e n U l l e r n c h a u s s e e n C V a l g k o m i t e L i v e N o r d h a g e n U l l e r n c h a u s s e e n B V a l g k o m i t e Fariborz Nosrati U l l e r n c h a u s s e e n D G E N E R E L L E O P P L Y S N I N G E R O M B O R E T T S L A G E T T I L L I T S V A L G T E O G A N S A T T E A v b o r e t t s l a g e t s 3 s t y r em e d l em m e r e r d e t 1 k v i n n e o g 2 m e n n. B o r e t t s l a g e t e r p os i t i v t i l l i k es t i l l i n g o g t a r s i k t e p å at d et i k k e f o r ek om m e r f o r s k j e l l s b e h a n d l i n g p å g r u n n a v k j ø n n v e d v a l g o g a ns e t t e l s e r. B o r e t t s l a g e t f ø l g e r a r b e i d s m i l j ø l o v e n s b es t em m e l s e r o g t i l s t r e b e r et g o d t a r b e i d s m i l j ø. B o r e t t s l a g e t h a r i n g e n a ns a t t e. F O R R E T N I N G S F Ø R S E L O G R E V I S J O N F o r r e t n i n g s f ø r s e l e n e r i h e n h o l d t i l k o n t r ak t u t f ø r t a v OB O S E i e n d om s f o r v a l t n i n g A S. A u t o r i s e r t r e g ns k a ps f ø r e r ( o p p d r ag s a n s v a r l i g ) e r r e g ns k a ps s j e f E g i l H a v r e, O B OS. B o r e t t s l a g e t s r e v i s o r e r B D O A S. E I E N D O M M E N B o r e t t s l a g e t b e s t å r a v 4 5 a n d e l e r. B o r e t t s l a g e t e r r e g i s t r e r t i F o r et a k s r e g i s t e r e t i B r ø n n ø y s u n d m e d o r g a n i s a s j o ns n um m e r B o r e t t s l a g e t l i g g e r i O s l o k o m m u n e o g h a r f ø l g e n d e g å r d s - o g b r u k s n u m m e r : B o r e t t s l a g e t s h o v e d f o rm ål e r å g i a n d e l s e i e r n e b o r e t t t i l e g e n b o l i g i b o r e t t s l a g et. S t y r e t e r i k k e k j e nt m e d a t d e t y t r e m i l j ø f o r u r e n s e s i v e s e n t l i g g r a d. S e l s k a p e t d r i v e r i k k e m e d f o r s k n i n g s - o g ut v i k l i n g s ak t i v i t e t e r.

3 S i d e 3 U l l e r n P a r k B o r e t t s l a g F O R S I K R I N G B o r e t t s l a g e t s e i e n d o m m e r e r f u l l v e r d i f o r s i k r e t i I f S k a d e f o r s i k r i n g m e d p o l i s e n um m e r F u l l v e r d i f o r s i k r i n g v i l s i a t f o rs i k r i n g s s e l s k a p et h a r a ns v a r e t f o r at b o r e t t s l a g et t i l e n h v e r t i d h a r d e r i k t i g e f o rs i k r i n g s s um m e r. E n f o r u t s et n i n g f o r d e t t e e r a t forsikringsselskapet får m elding om vesentlige verdiøk n i n g e r p å b y gn i n g e r, f. e k s. v e d r e h a b i l i t e r i n g e l l e r p å b y g g i n g. V e d t o t a l s k a d e s k al e r s t a t n i n gs b e l ø p et d e k k e o p p f ø r i n g a v n y b y g n i n g a v s am m e s t a n d a r d o g s t ø r r e l s e. F o r s i k r i n g e n o m f a t t e r o g s å b y g n i n g s m e s s i g e f o r a n d r i n g e r s o m d e n e n k e l t e a n d e l s e i e r g j ø r i n n e i b o l i g e n. D e n e n k e l t e an d e l s ei e r m å s el v s ø r g e f o r å h a h j e m f o r si k r i ng s om d e k k e r i n n bo og l ø s ø r e. H v i s b o r e t t s l a g et s f o rs i k r i n g s k a l be n y t t e s, m å b e b o e r n e s t r a k s m e l de s k a d e n t i l F o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n i O B O S t l f f a k s E-m a i l f o r s i k r i n o b o s. n o. O p p f ø l g i n g a v f o r s i k r i n gs a k e r b l i r g j o r t a v F o rs i k r i n gs a v d e l i n g e n i OB O S. B R A N N S I K R I N G S U T S T Y R I h e n h o l d t i l f o r s k r i f t e n e s k a l d et væ r e i ns t a l l e r t r ø yk v a r s l e r o g b r a n ns l o k ni n g s a p p a r a t e l l e r b r a n n s l a n g e i a l l e l e i l i g h e t e n e. E i e r / b e b o e r h a r a n s v a r e t f o r a t u t s t y re t e r t i l s t e d e o g f u n g e r e r. D e r s om u t s t y r e t e r d e f ek t, m e l d es d e t t e s k r i f t l i g t i l s t y r e t. H M S F o r s k r i f t o m s y s t e m a t i s k h e l s e -, m i l j ø - o g s i k k e r h e t s a r b e i d i v i rk s om he t e n ( I n t e r n k o n t r o l l f o r s k r i f t e n ) b l e f as t s a t t v e d k g l. r e s. 6. d e s em b e r m e d v i r k n i n g f r a 1. j a n u a r F o r s k r i f t e n s t i l l e r k r a v t i l at d e n e nk e l t e v i r k s om he t s k a l s y s t em a t i s e r e a r b e i d e t m e d å e t t e r l e v e b e s t em m e l s e n e i l o v e r o g f o r s k r i f t e r g i t t a v d e t o f f e n t l i g e. B o l i g s el s k a p e r d ef i n e r t s om v i rk s o m h et o g s k a l d e r f o r h a i nt e r n k o n t r o l l s y s t em. D e t t e o m f a t t e r b l a n t a n n e t k o nt r o l l s ys t em o g o p pf ø l g i n g a v b r a n n v e r n, b y g g h e r r e f o r s k r i f t e r v e d b y g g e - o g a n l e g g s a r b e i d, l ek e p l as s e r o g e l ek t r i s k a n l e g g o g e l ek t r i s k u t s t y r h v o r f o r d e l i n g a v a n s v a r e t e r g i t t e n s l i k t o l k ni n g : B o r e t t s l a g e t e r a ns v a r l i g f o r at d et e l e k t r i s k e a n l e g g e t o g u t s t y r e t i f el l e s a r e a l et t i l e n h v e r t i d e r i o r d e n. I f o r h o l d t i l a n l e g g og u t s t y r i d e n e n k el t e b o e n h e t e r d e t s t y r e t s p l i k t å g j ø r e e i e r o g / e l l e r b r u k e r a v d e n e n k e l t e l e i l i g h e t o p p m e rk s om p å d e t a ns v a r s om de h a r f o r å h o l d e e l ek t r i s k u t s t y r i or d e n e t t e r g j e l d e n d e l o v o g f o r s k r i f t. L Å N B o r e t t s l a g e t h a r l å n i Terr a. S e b a l a n s e n s am t n o t e i r e g ns k a p et. I N D I V I D U E LL N E D BE T AL I N G AV FE L LE S G J E L D B o r e t t s l a g e t h a r e t a b l e rt e n o r d n i ng om i n di v i d u a l i s e r t i n n b e t a l i n g a v f e l l e s gj e l d. I n n b e t a l i n g f o r u t s e t t e r a t a n d e l s e i er h a r e n e g e n a v t a l e m e d b o r e t t s l ag e t. V e d et a b l e r i n g a v a v t a l e n p å l ø p e r et e n g a n g s g e by r s om f o r t i d e n e r k r , -. Ved henvendelse til O B O S E i e n d om s f o r v a l t n i n g v i l a n d e l s e i e r f å t i l s e n d t a v t a l e o g g i r o s om s k a l b e n y t t e s v e d i n n b e t a l i n g. I n n b e t a l i n g k a n f o r e t a s t o g a n g e r p r. å r i f o r k a n t a v t e rm i n f o r f a l l 3 0. j a n u a r o g 3 0. j u l i p å b o r e t t s l a g e t s f e l l e s l å n. A n d e l s e i e r m å t a k o n t a k t m e d O B O S m i n i m um e n

4 S i d e 4 U l l e r n P a r k B o r e t t s l a g m å n e d f ø r t e rm i n f o r f a l l f o r o p p r e t t e l s e a v a v t a l e. B e l ø p et m å væ r e k r e d i t e r t OB O S klientkonto 10 dager før term inforfall. M i n i m um s b e l ø p e t f o r i n n b e t a l i n g e r k r , - p r. g a n g. V e d i n n b e t a l i n g v i l a n d e l s e i e r e n f å r e d u s e r t s i n e k a p i t a l u t g i f t e r ( a n d e l r e n t e r o g a v d r a g ) s om k r e v e s i n n s am m e n m e d f e l l e s k o s t n a d e n e. V å r t b o r e t t s l a g h a r i n n g åt t a vt a l e m e d OB O S om g a r a n t e r t b et a l i n g a v f e l l e s k os t n a d e r, f o r d e k n i n g a v m a n gl e n d e i n n b e t a l i n ge r a v f e l l es k os t n a d e r. T E L E N O R B o r e t t s l a g e t e r t i l s l u t t e t s a m a r b e i ds a v t a l e n m e l l om T e l e n o r o g O B OS E i e n d om s f o r v a l t n i n g o m r a b a t t o r d n i n g p å b r u k a v f as t t el e f o n o g b r e d b å n d s t e l e f o n f o r b e bo e r e m e d a b o n n e m e n t i T e l e n o r. D e n e n k e l t e b e b o e r f å r o gs å r a b a t t v e d b es t i l l i n g a v A D S L b r e d b å n d o g b r u k a v m obiltelefon. Bestilling av mobiltelefoni- o g i nt e r n e t t j e n es t e r k a n g j ø re s p å w w w. o b o s. n o / t e l e n o r K A B E L -TV Get er leverandør av kabel-t v t j e ne s t e r t i l b o r e t t s l a g e t, i t i l l e g g t i l b r e d b å n d, t e l ef o n i o g digital-t v. G e t s s e r v i c e t e l e f o n e r b e t j e n t m a n d a g - fr e d a g m e l l om k l o g o g l ø r d a g - s ø n d a g m e l l om k l o g F e i l m e l d i n g o g s u p p or t k a n o g s å m e l d es p å w w w. g e t. n o. G e t s k u n d e - o g s e r v i c em o t t ak e r l o k a l i s e r t i M a r i d a l s v e i e n i t i l k ny t n i n g t i l h o v e d k o n t o r e t. H e r k a n m a n bl a n t a n n e t h e n t e e l l e r b y t t e d e k o d e r, i nt e r n e t t m o d em o g " g j ø r d e t s e l v -p a k k e r " f o r t e l ef o n i. P å G et s h j em m e s i d e ww w. g e t. n o f i n n e r d u o v e r s i k t o v e r a k t u e l l e f o r h a n d l e r e i l o k al om r å d e t, s am t p r o d u k t i n f o rm as j o n o g b e s t i l l i n g s m u l i g h e t e r. O B O S o g G e t h a r i n n g å t t a v t a l e f o r b e b o e r e i b o l i g s e l s k a p e r f o r v a l t e t a v O B O S -k o ns e r n e t o m k o l l e k t i v a v t a l e p å D i g i t a l T V, i n t e r n e t t o g t e l ef o n t j e n es t e r. K o nt ak t k u n d et j e n e s t e n f o r m e r i n f o rm as j o n. Ingen m å gjøre inngrep i kabel-t v -a n l e g g e t s om å s k r u a v d ek s e l e t p å a n t e n n e k o n t ak t e n o g f o r e t a o m - e l l e r t i l k o b l i n g e r. S l i k e i n n g r e p v i l k u n n e f o r å rs a k e f o r s t y r r e l s e r p å s i g n a l e n e til andre beboere og i verste fall forårsake ødeleggelser i kabel-t v a n l e g g e t. A V T A L E O M L E V E R A N S E A V E L E K T R I S K K R A F T O B O S h a r f r e m f o r h a n d let avtale m ed LOS for leveranse av el-k r a f t. K r a f t f o r v a l t n i n g s a v t al e n u t l ø p e r d en B o r e t t s l a g e t h a r t i l t rå d t d e n n e a v t a l e n. D e t t e g j e l d e r k u n s t r øm t i l f e l l e s om r å d e o g i k k e p r i v a t a b o n n em e n t f o r d e n e n k e l t e l e i l i g h e t. E N E R G I M E R K I N G F r a o g m e d b l e d et o b l i ga t o r i s k m e d e n e n e r g i a t t es t f o r a l l e b o l i g e r s om s k a l s e l g e s e l l e r l e i e s u t. N o r g e s V a s s d r a g s - o g e n e r g i d i r e k t o r a t ( N V E ) h ar a n s v a r e t f o r i m p l e m e n t e r i n g e n a v o r d n i n g e n. P å w w w. e n e r g i m e r k i n g. n o k a n a n d e l s e i e r e n u t a r b e i d e e n e n e r g i a t t e s t f o r s i n b o l i g.

5 S i d e 5 U l l e r n P a r k B o r e t t s l a g S T Y R E T S A R B E I D S i d e n f o r r i g e o r d i n æ r e g e n e r a l f o r s am l i n g d e n 4. m a i o g f r em t i l 6. a p r i l , h a r s t y r e t a v h o l d t å t t e s t y r em øt e r o g b e h a n d l e t 9 5 s ak e r. I t i l l e g g e r d e t a v h o l d t e t a n t a l l a r b e i d s m ø t e r, b y g n i n g s m e s s i g e be f a r i n g e r o g k o nt r a k t s m øt e r. S t yr e t s m e d l em m e r - o p p g a v e f o r d e l i n g S t y r e t h a r f o r d e l t o p p g a v e n e s e g i m e l l o m e t t e r h o v e d a n s v a r s o m r å d e r ; ø k o n o m i, b e b o e r - o g b o l i g s ak e r, d r i f t o g v e d l i k e h o l d, m e n m e d t i l p a s n i n g e r o g f o r d e l i ng a l t e t t e r s ak s m e n g d e og arbeid s s i t u as j o n. I n f o r m a s j o n t i l b e b o e r n e S t y r e t ø n s k e r e n g o d k om m u n i k a s j o n m e d b e b o e r n e. I n f o rm a s j o n f r a s t y r e t t i l a l l e b e b o e r n e s k j e r g j e n n om i nf o rm as j o n s s k r i v o g v i a e g e n n e t t s i d e w w w. u l l e r n p a r k. n o s om b l e o p p r e t t e t i I n f o rm as j o n s s k r i v d e l es u t i b e b o e r n e s p os t k a s s e r e l l e r s om o p ps l a g i o p p g a n g e n. S i s t e d r i f t s å r e r d e t g åt t ut 1 5 i n f o r m a s j o n s s k r i v. U n d e r u t v a l g E n v a l g k o m i t e b l e v a l g t a v g e n e r a l f o r s am l i n g e n V a l g k om i t èe n h a r b e s t å t t a v A ud H a n s e n s om l e d e r s am m e n m e d Fa r i b o r z N o s r a t i o g Li v e N o r d h a g e n. V a k t m e s t e r t j e n e s t e r K o n t r a k t e n m e d I S S b l e f r a j u n i f o r l e n g e t p å r e n h o l d s t j e n es t e r o g g r e s s k l i p p i n g. O r d i n æ r v a k t m e s t e r t j e n e s t e h a r vi i k k e h a t t d e s i s t e t r e å r. V a k t m e s t e r f i rm a e t U N O h a r h a t t a n s v a r e t f o r s n ø b r ø y t i n g o g s t r ø i n g p å i n d r e g a n g v e i e r o g Os l o S nø & G r ø nt h a r h a t t t i l s v a r e n d e a n s v a r p å b o r e t t s l a g e t s a d k om s t v e i e r. U N O ha r u t f ø rt e nk e l t v i s e v a k t m es t e r o p p g a v e r p å o p p d r a g f r a s t y r e t. S t y r e m e d l e m H e i d i K n u t s e n h a r v æ r t H M S - t i l l i t s v a l gt. S t y r e t e r f a r e r et øk e n d e b e h o v f o r e n p e rm a n e nt v a k t m es t e r t j e n e s t e. Dugnad D e t b l e a v h o l d t d u g n a d e n g a n g i l ø p et a v , bl a n t a n n e t i f o r b i n d e l s e m e d o l j i n g a v s t ø y s k j e r m e n, r y d d i n g p å u t e a re a l e t o g h a g e a r b e i d. D et v a r b e d r e o p p s l u t n i n g om d u g n a d e n e n n t i dl i g e r e å r. L i k e v e l h a r d e t g j e ns t åt t m y e f e l l e s d u g n a d s a r b e i d s om h a r f a l t p å s t y r e t s m e d l em m e r og e n k e l t e a n d e l s e i e r e. S t y r e t r e t t e r e n s t o r t a k k t i l d e e n k e l t e s o m h a r d e l t a t t p å d u g n a ds a r b e i d. K u r s S t y r e t h a r i k k e d el t a t t p å n o e n k u r s.

6 S i d e 6 U l l e r n P a r k B o r e t t s l a g B o m i l j ø A l l e t i l t ak s om e r g j e n n om f ø r t, e r m e nt å v i rk e t i l d et b es t e f o r b om i l j ø e t. F o r h o l d et m e l l om b e b o e r n e e r s t o r t s e t t b r a. Til tross for styrets oppfordringer, er det stadig store utfordrin g e r i f o r h o l d t i l a v f a l l s h å n d t e r i n g, b å d e i s ø p p e l ro m m e t, g a r a s j e a n l e g g et o g i a n d r e f e l l e s r om. S t y r e t v i l o p p f o r d r e a l l e t i l å b e h a n d l e a v f a l l s l i k at d e t b l i r m es t m u l i g t r i v e l i g f or a l l e. D e t h a r v æ r t n o e n t i l f e l l e r m e d u t l ø s i n g a v b r a n n a l a rm. S t y r e t m i n n e r om a t r ø y k d e t ek t o r en i l e i l i g h et e n i k k e m å d em o nt e r e s, d a d e t e r ø d e l e g g e n d e f o r h el e an l e g g e t. D e rs om d et t e s k j e r o g f ø r e r t i l ek s t r a k o s t n a d e r, v i l a n d e l s e i e r / b e b o e r b l i b e l as t et k o s t n a d e n. D e t s t o r e f l e r t a l l e t v i s e r h e n s y n o g f ø l g e r h u s o r d e n s r e g l e n e. V e d g j e n t a g e l s e a v b r u d d p å h u s o r d e n s r e g l e n e, ø n s k e r s t y r e t å f å s k r i f t l i g m e l d i n g om d et t e. D e t h a r væ r t n o e n t i l f e l l e r d a b i l e r t i l h ø r e n d e b e b o e r n e h a r s t å t t p a r k e rt p å g j e s t e p a r k e r i n g s p l a s s e n e o v e r f l e r e d a g e r. S t y r e t m i n n e r o m a t d e t t e e r p l a s s e r f o r b e h o l d t g j es t e r. D e t h a r v æ r t n o e n t i l f e l l e r d e r va s k em a s k i n/ t ø rk e t r om m e l h a r væ r t i d r i f t et t e r k l 2 3 : 0 0. D e t h a r v æ r t e n d e l t i l f e l l e r d e r b e b o e r e h a r o p p b e v a r t m ø b l e r o g a n d r e p r i v a t e e i e n d e l e r i t r a p p e o p p g a n g e n e, g a r a s j e a n l e g g e t o g a n d r e f e l l e s r o m. D e t e r f l e r e g a n g e r o b s e r v e r t h u n de m ø k k p å om r å d e t. S e r v i c e a v t a l e r S e r v i c e a v t a l e m e d Ot i s f o r s e r v i c e p å h e i s e r. S e r v i c e a v t a l e m e d N o r p o r t f o r g a ra s j e p o r t e n o g s k y v e d ø r i n n e i g a r a s j e n. S e r v i c e a v t a l e m e d E S M I p å b r a n na l a r m a n l e g g et. V i p r es i s e r e r at a l l k o n t ak t m e d o ve n n e v n t e s e l s k a p s k a l g å v i a s t y r et. S ø p p e l t ø m m i n g S ø p p e l t øm m i n g f o r e g å r p å u k e d ag e n e ; m a n d a g o g t o r s d a g. T øm m in g a v p a p i r c o n t a i n e r e s k j e r a n n e n h v e r u k e. B o r e t t s l a g e t s ø k o n o m i o g f e l l e s k o s t n a d e r F e l l e s k o s t n a d e n e i b o r e t t s l a g e t s k a l n o r m al t d e k k e t o om r å d e r ; o rd i n æ r e d r i f t s k os t n a d e r o g k a p i t a l k os t n a d e r. S t y r e t h a r v a l g t å h e v e f e l l e s k o s t n a d e n e m e d 1 0 % f r a , h v o r a v h a l v p a r t e n e r ø r e m e rk e t e t v e d l i k e h o l ds f o n d. G ar a s j e l e i e n e r u e n d r e t.

7 S i d e 7 U l l e r n P a r k B o r e t t s l a g V e d l i k e h o l d o g f e r d i g s t i l l e l s e a v m a n g l e n d e a r b e i d e r D e t e r s k i f t et e n d e l l y s pæ r e r o g l y s r ø r, s am t ut f ø r t r e p a r a s j on e r a v l y s a rm a t u r e r i g a r a s j e n. T o b a d i B -b l ok k e n e r r e n o v e r t e t t e r v a n n s k a d e s om f ø l g e a v k o n s t ru k s j o ns f ei l. F l e r e l e i l i g h e t e r m e d o p p g a n g i C -b l o k k e n e r r e n o v e r t e t t e r v a n n s k a d e s om f ø l g e a v v a n n l e k k as j e f r a e n t a k t e r r a s s e. B o r e t t s l a g e t s b y g n i n g s m as s e h a r i s i n h el h e t v æ r t g j e ns t a n d f o r k o n t r o l l p å d e e l e k t r i s k e a n l e g g e n e, b å d e f e l l es a n l e g g e t o g i d e e n k e l t e l e i l i g h e t e r. M a n g l e r er r e t t e t o g g o dk j e n t a v k o n t r o l l m y n d i g h et e n e. D e t h a r v æ r t t i l f e l l e r m e d f u k t i n n t r e n g n i n g i k j e l l e r o p p g a n g B -b l ok k e n s am t i g a r a s j e a n l e g g e t. M em b r a n o v e r g a r a s j e a n l e g g e t e r i n s p i s e r t o g f u n n e t i o r d e n. F u k t i n n t r e n g n i n g e n s k y l d e s m a n g e l f u l l d r e n e r i n g i g a r a s j e a n l e g g e t, o g e r p l a n l a g t u t b e d r e t v å r e n D e t e r p å b e g y n t e t s t ø r r e a r b e i d m e d e t t e r i s o l e r i n g r u n d t d ø r e r o g v i n d u e r p å y t t e r v e g g i d e f l es t e l e i l i g h e t e r. D e t h a r v æ r t f l e r e t i l f e l l e r m e d t y v e r i f r a g a r a s j e a n l e g g e t o g d e t e r p l a n l a g t ut r e d n i n g a v u l i k e s i k r i n g s t i l t a k v å r e n E n u t e l am p e i p a r k om r å d e t e r r e pa r e r t f l e r e g a n g e r. F i r e u t e l am p e r l a n g s i n d r e g a n g v e i e r b e s t i l t f o r u t s k i f t n i n g i l ø p e t a v s om m e rs e s o n g e n S t y r e t h a r b e h a n d l e t e n s øk n a d p å m o nt e r i n g a v v a r m e p um p e. D e n n e e r a v s l å t t m e d b e g r u n n e l s e i v e d t a k g j o r t a v g e n e r a l f o r s a m l i n g e n K a b e l -T V A v t a l e n m e d G E T o m d i g i t a l e T V -s i g n a l e r f o r t s e t t e r. A n d e l s e i e r s e g e t a n s v a r S om d e t f r em g å r a v r e g ns k a p et, n o t e r o g å rs b e r e t n i n g, e r s t yr e t a n s v a r l i g f o r o g o r g a n i s e r e r e t g a n s k e o m f a t t e n d e v e d l i k e h o l d a v b o r e t t s l a g e t s f e l l e s b y g n i n g s m a s s e o g t e k n i s k e i n s t a l l as j o n e r. D e t p å h v i l e r i m i d l e r t i d o g s å h v e r e n k e l t a n d e l s e i e r i b o r e t t s l a g e t et s t o r t a n s v a r f o r å h o l d e e g e n l e i l i gh e t o g v å r f e l l e s e i e n d om i g o d s t an d. I n n v e n d i g m å e n h v e r b e b o e r r e g e l m e s s i g s ø r g e f o r å r e n s e s l u k p å b a d e n e, o g m i n i m um t o g a n g e r å r l i g. V e n t i l as j o ns s ys t em et m å væ r e i dr i f t, f o r å f o r e b y g g e o g u n n g å f uk t - o g m u g gs o p p s k a d e r i l e i l i g h e t e n e.

8 S i d e 8 U l l e r n P a r k B o r e t t s l a g U t b y g g i n g p å n a b o e i e n d o m S t y r e t b l e a v g e n e r a l f o r s am l i n g g i t t f u l l m a k t t i l å g j ø r e e t m ak es k i f t e o g f r em f o r h a n d l e e n k o nt r a k t m e d ut b y g g e r a v n ab o e i e n d o m m e n. I a vt a l e n e r d e t b l a n t a n n e t t at t m e d p u n k t e r om at u t b y g g e r s k al f o r e t a o p p a r b e i d e l s e o g f er d i g s t i l l e l s e a v f em g j e s t e p a r k e r i n gs p l as s e r s om m e r k e s f o r U l l e r n P a rk B o r e t t s l a g, s am t f o r e s t å b e p l a n t n i n g i t om t es k i l l e. A r b e i d e t p å n a b o e i e n d om m e n er i s l u t t f as e n. R es t e r e n d e a r b e i d m e d g r ø nt a r e a l e t i t o m t e s k i l l e v i l b l i u t b e d r e t v e d A F -G r u p p e n v å r e n I n f o r m a s j o n S t y r e t v i l m i n n e om a t h u s o r d e n s re g l e n e m å o v e r h o l d e s.

9 S i d e 9 U l l e r n P a r k B o r e t t s l a g B E M E R K N I N G E R T I L Å R S R E G N S K A P E T S t y r e t m e n e r a t å r s r e g n s k a p e t g i r e t r e t t v i s e n d e b i l d e a v s e l s k a p e t s e i e n d e l e r o g g j e l d, f i n a n s i e l l e s t i l l i n g o g r e s u l t a t. I nf o rm as j o n om b o r et t s l a g e t s f o r v e n t e d e ø k o n om i s k e u t v i k l i n g e r om t a l t i å r s b e r e t n i n g e ns p u nk t e r om k o s t n a d s ut v i k l i n g o g b u d s j e t t f o r Å r s r e g n s k a p e t f o r e r s at t o pp u n d e r f o r u t s e t n i n g a v f o r t s a t t d r i f t. D et b ek r e f t es h e r v e d a t f o r u t s e t n i n g e n om f o r t s at t d r i f t e r t i l s t e d e. S t y r e t m e n e r a t d e t g j e n n om f ø r t e v e d l i k e h o l d e t e r t i l s t r e k k e l i g f o r å o p p v e i e v e r d i f o r r i n g e l s e a v b y g n i n g e n e o g a t v i r k e l i g v e r d i a v b y g n i n g e n e e r h ø y e r e e n n d e n b o k f ø rt e v e r d i e n s om s t å r o p p f ø rt i r e g n s k a p et. R E S U L T AT Å r e t s r e s u l t a t p å k r ,- s om f r em k om m e r i r e s ul t a t r e g ns k a pe t f o r es l å s o v e r f ø r t t i l e g e nk a p i t a l. D I S P O N I B L E M I D L E R Borettslagets disponib l e m i d l e r p r u t g j ø r k r ,-. I N N T E K T E R I n n t e k t e n e i v a r t i l s a m m e n k r ,- m o t b u d s j e t t e rt m e d k r ,-. K O S T N A D E R D r i f t s k o s t n a d e n e i v a r p å k r ,- m o t b u d s j et t e r t m e d k r ,-. A v v i k e t s k y l d e s i h o v e d s a k k os t n ad e r t i l di v e r s e v e d l i k e h o l d o g r e p a ra s j o n e r a v b y g n i n g e n e, h e r u n d e r r e p a r a s j o n e r a v t e r r a s s e r, b a d, ut b e d r i n g a v l ek k as j e r m e d m e r. S e f o r ø v r i g n o t e 8 i r e g n s k a p e t. I N -O R D N I N G E N I l ø p et a v b l e d e t e k s t r a o r d i n æ r t i n n b e t a l t i n n k r ,- p å I N -o r d n i n g e n. I n n b e t a l i n g e n b l e b r u k t t i l å n e d b e t a l e d e n e n k e l t es a n d e l a v b o r et t s l a g e t s f e l l es g j e l d. R e v i s o r s h o n o r a r f o r r e g n s k a p s å re t e r f o r r e v i d e r i n g a v s e l s k ap e t s r e g ns k a p o g f o rm u e s f o r v a l t n i n g. R e v i s j o ns h o n o r a r e t f r em k om m e r s om e g e n p o s t i r e s u l t at r e g n s k a p e t. F o r ø v r i g v i s es t i l d e e nk e l t e t a l l e ne i d r i f t s o v e r s i k t e n o g t i l b a l a ns e n, s am t d e e t t e r f øl g e n d e r e g n s k a p s n ot e n e ( s e b a k e r s t i å r s b e r e t ni n g e n ). S t y r e t e r i k k e k j e nt m e d h e n d e l s e r e t t e r s om p å v i r k e r r e gn s k a p et i v e s e n t l i g g r a d.

10 S i d e 1 0 U l l e r n P a r k B o r e t t s l a g K O S T N A D S U T V I K L I N G R E N T E R R e n t e s a t s e n e i OB O S E i e n d om s f o r v a l t n i n g A S p r. d e n : R e n t e r p å d r i f t s k o n t o : 0, 1 0 % R e n t e r p å s p a r ek o n t o : 3, 0 0 % u n d e r k r , 0 5 % f r a k r t i l k r 2 m i l l. 3, 1 0 % o v e r kr 2 mill K O M M U N A L E A V G I F T E R R e n o v a s j o n s a v g i f t e n øk e r m e d 3 8%. I n g e n ø k n i n g a v d e ø v r i g e a v g i f t e n e. Ø V R I G E K O S T N A D E R N å r d e t g j e l d e r d e ø v r i g e k o s t n a d e n e i b u d s j e t t e t h a r s t y r e t r e g n e t m e d e n g e n e r e l l p r i s s t i g n i n g.

11 S i d e 1 1 U l l e r n P a r k B o r e t t s l a g I N N T E K T S - OG K O S T N A D S O V E R S L AG F O R ( B u d s j e t t ) T i l o r i e n t e r i n g f o r g e n e r a l f o rs am l i ng e n h a r s t y r e t s a t t o p p e n o v e r s i k t o v e r b e r e g n e d e d r i f t s i n n t ek t e r o g d r i f t s k os t n a d e r i T a l l e n e e r v i s t s om e g e n k o l o n n e l e n g s t t i l h ø y r e f o r r e s u l t a t o p ps t i l l i n g e n. B u d s j e t t e t v i s e r e t f o r v e n t e t d r i f t s r e s u l t a t p å k r ,- o g e t f o r ve n t e t å rs r e s u l t a t p å k r ,-. E t t e r o r d i n æ r e av d r a g p å b o r e t t s l a g et s l å n, g i r b u ds j e t t e t f o r e n e n d r i n g a v d i s p o n i b l e m i d l e r p å k r O v e r s i k t e n e r b a s e r t p å 1 0 % ø k n i n g a v f e l l e s k o s t n a d e n e fr a I o v e r s i k t e n e r d e t t at t h e n s y n t i l de f o r h o l d s om e r n e v n t f o r a n. F o r ø v r i g v i s es t i l d e e n k e l t e t a l l e ne i o v e r s i k t e n. O s l o, I s t y r e t f o r U l l e r n P a r k B o r e t t s l a g T r o n d K l e v j e r / s / A r i l d H e l l g r e n / s / K i r s t e n L ø n n i n g / s /

12 1 2 U l l e r n P a r k B o r e t t s l a g 1 2! # ! # / 5 + & #! 8! 7 5!""#$ % & % ' ( % ' ' ) ' ) ' % ) ) ' ) ) ( * & +, ) ) ' ) % ) - ). ' ) ' % / ) ' ) % % 0 ) % - ) ' ) - ) ) - (

13 1 3 U l l e r n P a r k B o r e t t s l a g )! " ) % ) ' ) ) 9 * & + - : ; + ) ) ) < ' % ' ) % ' ( # $ 8 5 & =

14 1 4 U l l e r n P a r k B o r e t t s l a g U L L E R N P A R K B O R E T T S L A G I N F O R M A S J O N O M Å R S R E G N S K A P E T Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag. Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan et regnskap skal føres og presenteres. I tillegg krever forskriften om årsregnskap og årsberetning i borettslag at man må gi mer informasjon. Dette innebærer blant annet at man må gi informasjon i form av noter, og utarbeide en oversikt over de disponible midlene i årsregnskapet. Det vil også være informasjon om borettslagets økonomi i styrets årsmelding. På de neste sidene presenteres borettslagets resultatregnskap, balanse og tilhørende noter. Årsregnskapet gir imidlertid ikke en fullstendig oversikt over borettslagets disponible midler ved årsskiftet. I resultatregnskapet presenteres det en oversikt over borettslagets inntekter og kostnader. Det regnskapsmessige overskuddet tar ikke hensyn til en del viktige økonomiske forhold som påvirker borettslagets disponible midler. Dette gjelder for eksempel avskrivninger, opptak og avdrag på lån, samt kjøp og salg av anleggsmidler. Borettslagets disponible midler er de økonomiske midlene som borettslaget har til rådighet, og de defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Størrelsen på de disponible midlene kan blant annet benyttes til å vurdere om det er nødvendig å endre størrelsen på innkrevde felleskostnader som den enkelte beboer betaler, og om det er behov for å ta opp lån eller om det er mulighet til å betale ned ekstra på eksisterende gjeld. Regnskap Regnskap B u d s j e t t B u d s j e t t N o t e A. DISP. MIDLER PR B. E N D R I N G I D I S P. M I D L E R : Årets resultat (se res.regnskap) T i l b a k e f ø r i n g a v a v s k r i v n i n g Fradrag for avdrag på langs. lån Ekstraord. nedbet. IN-ordningen B. Å R E T S E N D R. I D I S P. M I D L E R C. DISP. MIDLER PR S P E S I F I K AS J O N A V D I S P O N I B L E M I D L E R : O m l ø p s m i d l e r K o r t s i k t i g g j e l d C. D I S P O N I B L E M I D L E R P R

15 1 5 U l l e r n P a r k B o r e t t s l a g R E S U L T A T R E G N S K A P Regnskap Regnskap B u d s j e t t B u d s j e t t N o t e D R I F T S I N N T E K T E R : Kapitalkostnader Innkrevde felleskostnader Andre inntekter S U M D R I F T S I N N T E K T E R D R I F T S K O S T N A D E R : Personalkostnader Styrehonorar A v s k r i v n i n g e r Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Drift og vedlikehold F o r s i k r i n g e r Kommunale avgifter Energi/ fyring Kabel- / TV-anlegg Andre driftskostnader S U M D R I F T S K O S T N A D E R D R I F T S R E S U L T A T F Ø R I N : Innbetalt andel fellesgjeld D R I F T S R E S U L T A T F I N AN S I N N T E K T E R / -K O S T N A D E R : Finansinntekter Finanskostnader R E S. F I N AN S I N N T. / -K O S T N A D E R Å R S R E S U L T A T O v e r f ø r i n g e r : Til annen egenkapital

16 1 6 U l l e r n P a r k B o r e t t s l a g B A L A N S E N o t e E I E N D E L E R A N L E G G S M I D L E R Bygninger T o m t Varige driftsmidler S U M A N L E G G S M I D L E R O M L Ø P S M I D L E R Restanser felleskostnader Kundefordringer Kortsiktige fordringer D r i f t s k o n t o i O B O S Sparekonto i OBOS S U M O M L Ø P S M I D L E R S U M E I E N D E L E R E G E N K A P I T A L O G G J E L D E G E N K A P I T A L Innskutt egenkapital 45 * Opptjent egenkapital S U M E G E N K A P I T A L G J E L D L AN G S I K T I G G J E L D Pante- og gjeldsbrevlån Borettsinnskudd Annen langsiktig gjeld S U M L A N G S I K T I G G J E L D K O R T S I K T I G G J E L D Forskuddsbetalte f e l l e s k o s t n a d e r Leverandørgjeld Skyldig offentlig myndigheter Påløpne renter Feriepenger S U M K O R T S I K T I G G J E L D S U M E G E N K A P I T A L O G G J E L D P a n t s t i l l e l s e Garantiansvar 0 0

17 1 7 U l l e r n P a r k B o r e t t s l a g OSLO, , S T Y R E T F O R U L L E R N P A R K B O R E T T S L A G T R O N D K L E V J E R /s / A R I L D H E L L G R E N /s/ K IR S T E N L Ø N N IN G / s /

18 1 8 U l l e r n P a r k B o r e t t s l a g N O T E : 1 R E G N S K A P S P R I N S I P P E R Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. OBOS konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DnB NOR som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført denne kontoen ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. Borettslaget har etablert en ordning med mulighet for individuell nedbetaling av borettslagets fellesgjeld. Individuelle nedbetalinger fra andelseierne er behandlet etter egenkapitalløsningen. Egenkapitalløsningen innebærer at individuelle nedbetalinger fra andelseiernes side inntektføres i laget det året nedbetalingen finner sted, og føres via balansen som egenkapital. Individuelle nedbetalinger fra andelseierne går direkte videre til borettslagets lånegiver via en klientkonto, og påvirker ikke borettslagets likviditet. Nedbetalingene gir de andelseiere som har nedbetalt, reduksjon i rente- og avdragsdelen av fremtidige felleskostnader. Andelseierne som har nedbetalt ekstraordinært, har fått sikkerhet ved inntrederett i pantebrevet som borettslagets lånegiver har tinglyst på eiendommen. Borettslagets beregnede forpliktelse overfor andelseiere som har nedbetalt, fremgår som egenkapital fra IN, under noten for annen egenkapital. N O T E : 2 I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R G a r a s j e l e i e Felleskostnader S U M I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R R E D U K S J O N G R U N N E T T O M M E L E I E F O R H O L D G a r a s j e l e i e S U M I N N K R E V D E F E L L E S K O S T N A D E R N O T E : 3 A N D R E I N N T E K T E R Fakturert beboere for termofotografering S U M A N D R E I N N T E K T E R N O T E : 4 P E R S O N A L K O S T N A D E R Ordinær lønn, fast ansatte -100 Påløpne feriepenger -12 A r b e i d s g i v e r a v g i f t S U M P E R S O N A L K O S T N A D E R Det har ikke vært noen ansatte i selskapet gjennom året.

19 1 9 U l l e r n P a r k B o r e t t s l a g N O T E : 5 S T Y R E H O N O R A R Honorar til styret gjelder for perioden 2009/2010, og er på kr N O T E : 6 R E V I S J O N S H O N O R A R Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr N O T E : 7 K O N S U L E N T H O N O R A R O B O S Eiendomsforvaltning AS Andre konsulenthonorarer S U M K O N S U L E N T H O N O R A R N O T E : 8 D R I F T O G V E D L I K E H O L D Drift/vedlikehold bygninger D r i f t / v e d l i k e h o l d V V S Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold heisanlegg D r i f t / v e d l i k e h o l d b r a n n s i k r i n g Drift/vedlikehold ventilasj.anl Drift/vedlikehold garasjeanlegg S U M D R I F T O G V E D L I K E H O L D Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene. N O T E : 9 K O M M U N A L E A V G I F T E R Vann- og avløpsavgift Feieavgift -143 Renovasjonsavgift S U M K O M M U N A L E A V G I F T E R N O T E : 1 0 E N E R G I / F Y R I N G Elektrisk energi S U M E N E R G I / F Y R I N G

20 2 0 U l l e r n P a r k B o r e t t s l a g N O T E : 1 1 A N D R E D R I F T S K O S T N A D E R L o k a l l e i e Container Verktøy og redskaper Driftsmateriell L y s p æ r e r o g s i k r i n g e r Renhold ved firmaer S n ø r y d d i n g / g r e s s k l i p p i n g Andre fremmede tjenester Kontor- og datarekvisita T r y k k s a k e r -840 Aviser, tidsskrifter, faglitteratur -750 Andre kontorkostnader -115 Telefon/bredbånd Porto B i l g o d t g j ø r e l s e -292 Reisekostnader -52 Bangebyr -570 Konstaterte tap -31 S U M A N D R E D R I F T S K O S T N A D E R N O T E : 1 2 F I N A N S I N N T E K T E R Renter av driftskonto i OBOS 171 Renter bank S U M F I N A N S I N N T E K T E R N O T E : 1 3 F I N A N S K O S T N A D E R T E R R A, r e n t e r TERRA1, omkostninger -772 S U M F I N A N S K O S T N A D E R N O T E : 1 4 B Y G N I N G E R Kostpris/Bokf.verdi S U M B Y G N I N G E R Tomten ble kjøpt i 1997 og 1999 Gnr.10/bnr.152 Bygningene er ikke avskrevet, styret har i stedet vurdert at t i l s t r e k k e l i g v e d l i k e h o l d e r gjennomført, jfr. note om drift og vedlikehold.

21 2 1 U l l e r n P a r k B o r e t t s l a g N O T E : 1 5 V A R I G E D R I F T S M I D L E R S n ø f r e s e r n r. 1 Tilgang A v s k r e v e t t i d l i g e r e A v s k r e v e t i å r S U M V AR I G E D R I F T S M I D L E R 1 S U M Å R E T S A V S K R I V N I N G E R N O T E : 1 6 K O R T S I K T I G E F O R D R I N G E R Avregningskonto S U M K O R T S I K T I G E F O R D R I N G E R N O T E : 1 7 A N N E N E G E N K A P I T A L Opptjent egenkapital Egenkapital fra IN tidligere år Egenkapital fra IN Reduksjon EK fra IN S U M A N N E N E G E N K A P I T A L Egenkapital fra IN er spesifisert for å vise at opparbeidelsen av deler av egenkapitalen skyldes at andelseiere ekstraordinært har nedbetalt på sin andel av fellesgjelden. Linjen "Reduksjon EK fra IN" er beregnet ut fra at egenkapitalen fra IN skal reduseres i samme takt som pantelånet nedbetales. N O T E : 1 8 P A N T E - O G G J E L D S B R E V L Å N T E R R A ( o p p r i n n e l i g l å n i O B O S ) Lånet er et annuitetslån med flytende rente. For ytterligere informasjon om individuell nedbetaling av fellesgjeld, se note 1. Renter : 3,45%, løpetid 25 år Opprinnelig, Nedbetalt tidligere ordinære avdrag 0 Nedbetalt i år ordinære avdrag Nedbetalt tidlgere, IN Nedbetalt i år IN S U M P A N T E - O G G J E L D S B R E V L Å N

22 2 2 U l l e r n P a r k B o r e t t s l a g N O T E : 1 9 B O R E T T S I N N S K U D D Opprinnelig S U M B O R E T T S I N N S K U D D N O T E : 2 0 A N N E N L A N G S I K T I G G J E L D Inn-og utbetalinger garasjeinnskudd S U M A N N E N L A N G S I K T I G G J E L D N O T E : 2 1 S K Y L D I G O F F E N T L I G E M Y N D I G H E T E R F o r s k u d d s t r e k k -374 S k yl d i g a r b e i d s g i v e r a v g i f t -135 S U M S K Y L D I G O F F E N T L I G E M Y N D I G H E T E R -509 N O T E : 2 2 P A N T S T I L L E L S E Av anleggets bokførte gjeld er kr ,- sikret ved pant. E i e n d o m m e n s om e r s t i l l e t s o m sikkerhet hadde pr en bokført verdi på kr ,-.

23 S i d e 2 3 U l l e r n P a r k B o r e t t s l a g 4 I N N K O M N E F O R S L A G 4 A) F O R S L A G TI L V E D TE K S E ND R I N G, B e s t e m m el s e r om f r em l e i e a v p a r k e r i n g s p l a s s e r ( f r a N i n a o g M a r i u s L e o n a r d s e n ) D e t h a r d e s i s t e å r e n e v æ r t m e l dt o m f l e r e i n n b r u d d i g a r as j e n. T i l s t a d i g, e r d e t m e n n es k e r s om i k k e e r a n d e l s e i e re e l l e r b e b o e r e i Ul l e r n P a rk, s om h e n t e r m ot o r s yk l e r, k j ø r e r s i n e b i l e r o g o pp h o l d e r s e g i g a r a s j e a n l e g g e t. H vo r d a n d i s s e p e r s o n e n e h a r t i l g a n g t i l g a r a s j e a nl e g g e t, e r u v i s s t, m e n d e t e r ø ns k e l i g a t d e t k u n e r a n d e l s e i e r e o g l e i et ak e r e s om h a r t i l g a n g o g k a n p a rk e r e i g a r a s j e a n l e g g e t. D e r a v fremm er vi følgende forsla g o m u t l e i e a v p a r k e r i n g s p l a s s e r, n y t t p u n k t 4-2 ( 7 ) : P a r k e r i n g sp l a s s e r i Ul l e rn P a r k b r l si t t g a r a s j e a n l e gg, k an k un fr e m l ei e s t i l a nd r e a n d e l s e i e r e e l l e r l ei e t a k e r e a v an d e l s e i e r. E K S I S T E R E N D E P AR A G R A F : 4. B o r e t t o g o v e r l a t i ng a v b r u k 4-2 O v e r l a ti n g a v bruk ( 1 ) A n d e l s e i e r e n k a n i k k e ut e n g o dk j en n i n g f r a s t y r e t o v e r l a t e b r u k e n a v b o l i g e n t i l a n d r e. M e d s t y r e t s g o dk j e n n i n g k an a n d e l s e i e r n e o v e r l a t e b r u k e n a v h e l e b o l i g e n d e r s om : - a n d e l s e i e r e n s e l v e l l e r e n p e r s o n s o m n e v n t i b o r e t t s l a g s l o v e n s 5-6 f ø rs t e l e d d n r. 3 h a r b o d d i b o l i g e n i m i ns t e t t a v d e s i s t e t o å r e n e. A n d e l s e i e r n e k a n i s l i k e t i l f el l e r o v e r l a t e b r uk e n a v h e l e b o l i g e n f o r o p p t i l t r e å r, - a n d e l s e i e r e n e r e n j u r i d i s k p e rs o n, - andelseieren skal være midlertidig borte som følge av arbeid, utdannin g, m i l i t æ rt j e n e s t e, s yk d om el l e r a n d re t u n g t v e i e n d e g r u n n e r, - e t m e d l em a v b r uk e r h u s s t a n d e n er a n d e l s e i e r e n s e k t e f e l l e e l l e r s l ek t n i n g i r e t t o p p - e l l e r n e d s t i g e n d e l i n j e e l l e r f os t e r b a r n a v a n d e l s e i e r e n e l l e r ek t ef e l l e n, - d e t g j e l d e r b r u k s r e t t t i l n o e n s o m ha r k r a v p å d e t e t t e r ek t es k a ps l o v en s 6 8 e l l e r h u s s t a n ds f e l l es s k a ps l o v e n. G o d k j e n n i n g k a n i d i s s e t i l f e l l e n e b a r e n e k t es d e r s om b r uk e r e n s f o rh o l d g i r s a k l i g g r u n n t i l d et. G o d k j e n n i n g k a n n e k t e s d e r s om b r u k e r e n i k k e k u n n e b l i t t a n d e l s e i e r. ( 2 ) H a r b o r e t t s l a g et i k k e s e n d t s v a r på s k r i f t l i g s øk n a d om g o dk j e n n i n g a v b r u k e r i n n e n e n m å n e d et t e r a t s øk n a d e n h a r k om m et f r em t i l b o r e t t s l a g e t, s k a l b r u k e r e n r e g n e s s om g o d k j e nt. ( 3 ) A n d e l s e i e r s om b o r i b o l i g e n s e l v, k a n o v e r l a t e b r uk e n a v d e l e r a v d en t i l a n d r e u t e n g o d k j e n n i n g. ( 4 ) D e r s om f l e r e e i e r e n a n d e l s am m en, s k a l d e t r e g n e s s om o v e r l a t i n g a v b r u k h v i s e n e l l e r f l e r e a v s am e i e r n e i k k e b o r i b o l i g e n. ( 5 ) O v e r l a t i n g a v b r u k e n r e d us e r e r i k k e a n d e l s e i e r e n s p l i k t e r o v e r f o r b o r e t t s l a g e t. ( 6 ) B o r e t t s l a g e t k a n k r e v e k o s t n a der forbundet m ed behandlingen og eventuell o p p f ø l g i n g a v e n s ø k n a d om o v e r l a t i n g a v b r u k d e k k e t a v a n d e l s e i e r, s e pk t. 6-1 ( 3 ).

24 S i d e 2 4 U l l e r n P a r k B o r e t t s l a g N Y T T T I L L E G G S P U N K T : ( 7 ) P a r k e r i n g s pl a s s e r i U l l e r n P a r k b r l s i t t g a r a s j e a n l e g g, k a n k u n f r em l ei e s t i l a n d r e a n d e l s e i e r e e l l e r l e i e t ak e r e a v a n d e l s e i e r. 4 B ) F o r s l a g o m v e d t e k t s e n d r i n g, m øb l e r h e n s a t t i g a r a s j e a n l e gg e t ( f r a N i n a o g M a r i u s L e o n a r d s e n ) D e t e r a l t f o r m a n g e s om h e ns e t t e r m ø b l e r, o g a n n et b r a n n f a r l i g u t s t yr i g a r a s j e a n l e g g e t. S am t l i g e l e i l i g h et e r h a r e g n e b o d e r h v o r d e t t e s k a l s e t t e s, d e r s om m a n i k k e l e n g e r s k a l h a d et i s i n l ei l i g h e t. U n n t ak e t e r s el v s a g t s yk l e r o g b i l d ek k. B e r d e r f o r o m a t g e n e r a l f o rs am l i n g e n t a r s t i l l i n g t i l f ø l g e n d e n y t t p u n k t i bo r e t t s l a g et v e d t e k t e r, n y t t p u n k t 4-1 ( 4 ) : D e r s o m e n a n d el s e i e r h e n s e t t e r m øb l e r e l l e r a nn e t b r e nn b a r t m a t e r i a l e p å f e l l e s a r e a l e n e e l l e r i g a r a s j e a n l e g g e t, h a r s t yr e t f u l l m a k t t i l å f j e r n e d e t t e v e d e k s t e r n t f i r m a u t e n f or v a r s e l. S am t l i g e k o s t n ad e r f o rb u n d e t v e d f j e r n i n g, b e l a s t e s a n d el s e i e r. E K S I S T E R E N D E P AR A G R A F : 4. Bo r e t t o g o v e r l a ti n g a v b ru k 4-1 B o r e t t e n ( 1 ) H v e r a n d e l g i r e n e r e t t t i l å b r u k e e n b o l i g i b o r e t t s l a g e t o g r e t t t i l å b ru k e f e l l e s a r e a l e n e t i l d e t d e e r b e r e g ne t e l l e r v a n l i g b r u k t t i l, o g t i l a n n e t s om e r i s am s v a r m e d t i d e n o g f o r h o l d e n e. ( 2 ) A n d e l s e i e r e n k a n i k k e b e n y t t e b o l i g e n t i l a n n e t e n n b o l i g f o r m å l u t e n s t y r e t s s am t y k k e. ( 3 ) A n d e l s e i e r e n s k a l b e h a n d l e b o l i g e n, a n d r e r o m o g a n n e t a r e a l m e d t i l b ø r l i g a k t s o m h e t. B r u k e n a v b o l i g e n o g f e l l e s a r e a l e n e m å i k k e p å e n u r i m el i g e l l e r u n ø d v e n d i g m å t e væ r e t i l s k a d e e l l e r u l em p e f o r a n d r e a n d e l s e i e r e. N Y T T P U N K T 4, T I D L I G E R E P U N K T 4 B L I R N Y T T P U N K T 5 : 4 D e r s o m e n a n d e l s e i e r h e n s e t t e r m ø b l e r e l l e r a n n e t b r e n n b a r t m at e r i a l e p å f e l l e s a r e a l e n e e l l e r i g a r a s j e a n l e gg e t, h a r s t y r e t f ul l m ak t t i l å f j e r n e de t t e v e d e k s t e r n t f i rm a u t e n f o r v a r s e l. S am t l i g e k os t n a d e r f o r b u n d e t v e d f j e r n i n g, b e l a s t e s a n d e l s e i e r. 5 G e n e r a l f o r s a m l i n g e n k a n f a s t s e t t e v a n l i g e o r d e n s r e g l e r f o r ei e n d o m m e n.

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A S Th e r e s e s g 4 4 / L. G u n d e r s e n s gt 6, a v h o l d e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0 1 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L I n n k a l l i r n g e n e r a l t f i o r s l a m l i n g o r 2 0 d 1 1 i n æ O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i R os en b o r g g t. 1 2 B L, a v h o l

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Ø v r e K r i n g s j å B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Ø v r e K r i n g s j å B

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i N y b y g g A S, a v h o l d es o ns d a g 2 9. a p r i l 2 0 0 9, k l.

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t G o t a a s g å r d e n, a v h o l d e

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Z i t t y B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Z i t t y B o r e t t s l a g, a v h o

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i D u r ud B o r e t t s l a g, a v h o l d e s t i r s d a g 5. m ai 2 0

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i S k

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø s t e r d a l s g t 4-6 B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 K i r k e v e i e n 1 1 2 B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i K i rk e v e i e n 1 1

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Øs t r e K r ag s k o g e n S am ei e, a v h o l

Detaljer

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG 6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s t i rs d a g 8. m a rs 2 0 1 1, k l. 1 8 0 0 p å L

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S a m e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a g 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8. 0 0 i a u d i t o r i um 1, P

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP 4510 TLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 3000400 3000396 Andre inntekter 3 42082 41664 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 A / L I l a K v a r t a l V B L I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A / L I l a K v a r t a l V B L, a v

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

K j r e æ b e b o e r!

K j r e æ b e b o e r! 1 W e l h a v e n s g a t e N r. 1 0 B o r e t t s l a g K j r e æ b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 M o g a t e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r i n n nk å a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 11 Sletteløkka Boligsameie RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 667 791 20 594 247 20 617 436 20 703 116 Salg anleggsmidler

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i H e l g es e n s g at e 8 2 / 8 4 A S a v h o l d e s m a nd a g 2 6. a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! S i d e 1 6 4 6 B o r e t t s l a g e t E u f e m i a K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e 1 E i e r s e k s j s e. S v e r d r u p s G a t e 2 2 I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e Ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Sverdrups gate 22 avholdes onsdag 27. April 2011 kl. 18.00i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Akersbakken Bo r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i H e r r e g å r d s t e r r a s s e n S am e i e a v h o l d e s T o r s d a g 2 5. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 i. Ljan 0 0 menighetshus,

Detaljer

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

k l. 1 8. 0 0 i l ok a l e n e t i l O B O S, H am m e rs b o r g T o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i P i -1 l 3 e B s r t l, r a v e h d o e l t d es P t i a r s d k a g

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S m a rt a p a r t 2 B o r e t t s l a g, a v h o l d e s 3 1. m a i 2

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i B o l i g s am e i e t G r e g e r s G r am s V e i, a v h o l d e s t i r s d a g 9. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å B

Detaljer

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011.

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. Til styret i Sofies Hage Borettslag ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. 643 02.11.2011 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.08.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader,

Detaljer

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet.

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet. Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 ØKONOMISK RAPPORT PR. 30.05.2011. Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 30.05.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader, Drift og vedlikehold

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s t o rs da g 8. a p r

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 17 925 999 16 811 540 17 927 504 20 624 507 Andre inntekter 3 324 738 362 598

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U e l a n d s ga t e 6 1 S am e i e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å S t. H a n s h

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d e s t i r s d ag 4. m a i 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 i S t

Detaljer

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T 1 L o m m e d a l s t u n e t S a m e i e I n n k a l l i r t s n a m g e i e r m ø t i e 2 0 l 1 1 o r d i n æ O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i L om m e d al s t u n et S am e i e, a v h o l d e s

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s /

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s / 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s T i rs da g 3 1. 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 8. m ar s 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l r e i t s n g e n e r a t l f i o r l s am å l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G r e f s e n s e t e r e n B o l i gs am e i e, a v h o l d es m a nd a g 2 2. m a rs 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 i F ol k et

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø v r e T ø y e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e I ng i e r å s e n B o l i g s am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 8. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 i V as

Detaljer

643 18.09.2012. Rapporten viser et resultat på kr -43 034,- mot budsjettert hittil i år, kr -178 651,-. De disponible midlene er på kr 696 688,-.

643 18.09.2012. Rapporten viser et resultat på kr -43 034,- mot budsjettert hittil i år, kr -178 651,-. De disponible midlene er på kr 696 688,-. Til styret i Sofies Hage Borettslag ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2012. 643 18.09.2012 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.08.2012. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader,

Detaljer

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011 Draugen Park Borettslag Årsregnskap 011 7 Note 0 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag og god

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s r e t å n r i n s g

Detaljer

LIABAKKEN BOLIGSAMEIE DISPONIBLE MIDLER PR

LIABAKKEN BOLIGSAMEIE DISPONIBLE MIDLER PR DISPONIBLE MIDLER PR. 30.4.2017 For å måle selskapets betalingsevne på kort sikt, beregner vi størrelsen på disponible midler, også kalt arbeidskapital. Størrelsen på disponible midler kan bl.a brukes

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E Side 1 av 20 Sameiet S a g av e i e n 1 3 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S A M E I E T S A G A V E I E N 1 3 a v h o l d e

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Til andelseierne i Spireaveien 10 B Brl

Til andelseierne i Spireaveien 10 B Brl Til andelseierne i Spireaveien 10 B Brl Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N y d a l e n K v a r t e r, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S a g a d am m e n, a v h o l d e s t o r s d a g 15. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 9. 0 0 i S am l i n g s s a l

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e U l l e r n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 p å L i l l e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t K i r k e v e i e n 1 1 0, a v h o l d e s m a n d a g 2 0. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 0 0 i V es t r e A k e

Detaljer

Postene Innkrevde felleskostnader, Drift og vedlikehold og Andre driftskostnader er spesifisert i vedlagte noter.

Postene Innkrevde felleskostnader, Drift og vedlikehold og Andre driftskostnader er spesifisert i vedlagte noter. Til styret i Stenbråtlia Borettslag 682 09.09.2015 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.05.2015 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.05.2015. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Innkrevde felleskostnader,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i, a v h o l d e s o n s d a g 7. a p r i i 1. e t g., F a l b es g at e 5, Os l o. ( F a l b e s g at e e r d e n b ak k

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Innkalling til årsmøte Ordinært årsmøte i Stiftelsen Støttelagets Personalboliger avholdes fredag 29. mai 2015 kl. 13:00 i Kyrre Greppsgt. 11. Til behandling foreligger: 1. ÅRSBERETNING FOR 2014 2. ÅRSREGNSKAP

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag

Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag 1 Mølletoppen Borettslag Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3.

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3. I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 4. a p r i l 2 0

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t La n g a a r d l ø k k e n, a v h o l d e s t i rs d a g 28. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 9. 0 0 p å B e r l e S

Detaljer

Til andelseierne i Vestparken 3 Borettslag

Til andelseierne i Vestparken 3 Borettslag Til andelseierne i Vestparken 3 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i T h o n b y g g e t S am e i e, a v h o l d e s t o r s d a g 2 2. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8 :0 0 i P i l e s t r e d e t 3 5,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 Ordinært årsmøte i Solbakken Velforening, a v h o l d e s t o r s d a g 1 8. m a r s 2 0 1 0, k l. 2 0. 1 5 p å Ok s t a d S k o l e. T I L B E HA N D L I N G F O R

Detaljer